Page 1


Innhold Standardpopulasjon....................................................................................................................................................................................4 Nettoomsetning................................................................................................................................................................................... 5 EBITDA......................................................................................................................................................................................................5 EBITDA-margin..................................................................................................................................................................................... 6 Driftsresultat.........................................................................................................................................................................................6 Driftsmargin.......................................................................................................................................................................................... 7 Avkastning på anvendt kapital....................................................................................................................................................... 7 Egenkapitalrentabilitet......................................................................................................................................................................8 Kapitalens omsetningshastighet....................................................................................................................................................8 Likviditetsgrad...................................................................................................................................................................................... 9 Soliditet.................................................................................................................................................................................................. 9 Giring.....................................................................................................................................................................................................10 Rentedekningsgrad........................................................................................................................................................................... 10 Antall ansatte.......................................................................................................................................................................................11 Omsetning per ansatt....................................................................................................................................................................... 11 Personalkostnader per ansatt........................................................................................................................................................ 12 Driftsresultat per ansatt.................................................................................................................................................................. 12 Totalbalanse......................................................................................................................................................................................... 13 Gj.snittlig kredittid leverandørgjeld (dager)..............................................................................................................................13 Gj.snittlig kredittid kundefordringer (dager)............................................................................................................................14 Totalranking..................................................................................................................................................................................................15 Totalranking - fortsettelse....................................................................................................................................................................... 16 Rankingtabeller............................................................................................................................................................................................17 Nettoomsetning..................................................................................................................................................................................17 Markedsandel......................................................................................................................................................................................18 Omsetningsvekst................................................................................................................................................................................19 EBITDA...................................................................................................................................................................................................20 EBITDA-margin.................................................................................................................................................................................... 21 Driftsresultat.......................................................................................................................................................................................22 Driftsmargin........................................................................................................................................................................................23 Avkastning på anvendt kapital.....................................................................................................................................................24 Egenkapitalrentabilitet.................................................................................................................................................................... 25 Kapitalens omsetningshastighet................................................................................................................................................. 26 Likviditetsgrad.................................................................................................................................................................................... 27 Soliditet................................................................................................................................................................................................ 28 Giring.................................................................................................................................................................................................... 29 Rentedekningsgrad...........................................................................................................................................................................30 Antall ansatte...................................................................................................................................................................................... 31 Omsetning per ansatt......................................................................................................................................................................32 Personalkostnader per ansatt........................................................................................................................................................33 Driftsresultat per ansatt................................................................................................................................................................. 34 Totalbalanse.........................................................................................................................................................................................35 Gj.snittlig kredittid leverandørgjeld (dagar).............................................................................................................................36 Gj.snittlig Kredittid kundefordringer (dagar)........................................................................................................................... 37 Ansvar............................................................................................................................................................................................................ 39

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

3


Standardpopulasjon Selskapet har blitt sammenliknet med bransjen: Maler- og glassarbeid, øverste hundre selskapen i Norge . I all forretningsvirksomhet er det viktig å holde seg informert om hvordan selskapet er posisjonert i forhold til andre selskaper innenfor samme forretningsområde. Følgende dyptgående nøkkeltallsanalyse illustrerer selskapets posisjon for en rekke fundamentale nøkkeltall. I tillegg til å fokusere på tallene for enkeltår er det viktig å se trenden, dvs. forandringen i nøkkeltallene over tid. Nøkkeltallene viser medianverdiene for bransjen og oppgis senere i en liste over samtlige nøkkeltall.

4


Nettoomsetning (NOK '000) 300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

116 918

137 686

146 477

131 594

146 510

161 153

195 695

263 230

298 233

238 723

Standardpopulasjon

16 457

18 155

19 039

19 593

22 111

22 941

26 809

30 248

28 595

26 288

Inntekter fra solgte varer og utførte tjenester som inngår i selskapets normale virksomhet, med fradrag for rabatter, merverdiavgift og annen skatt som er direkte knyttet til omsetningen. Standardpopulasjonens gjennomsnittlige nettoomsetning siste år lå på NOK 26 288 000, mens Demoselskapet 1 ASs nettoomsetning siste år var NOK 239 000 000. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Alliero AS med en nettoomsetning på (NOK 239 000 000). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en nettoomsetning på (NOK 62 000).

EBITDA (NOK '000) 20 000

10 000

0

-10 000

-20 000

-30 000

-40 000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Demoselskapet 1 AS

7 909

8 187

Standardpopulasjon

1 377

1 443

2010

10 352

2 217

9 138

16 547

8 640

-3 869

-30 322

1 849

1 433

1 735

1 773

2 044

2 420

2 302

1 431

1 065

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) er et mål på et selskaps driftsresultat før finansposter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger. Standardpopulasjonens gjennomsnittlige EBITDA siste år lå på NOK 1 065 000, mens Demoselskapet 1 ASs EBITDA siste år var NOK 1 849 000. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Buer & Bratfoss AS med en EBITDA på (NOK 8 556 000). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en EBITDA på (NOK -20 000 000). Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

5


EBITDA-margin (%) 100 * EBITDA / Total nettoomsetning 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 -4,00 -6,00 -8,00 -10,00 -12,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Demoselskapet 1 AS

6,76

5,95

Standardpopulasjon

8,37

7,95

2007

2008

2009

7,07

1,68

6,24

7,53

8,85

8,02

2010

10,27

4,42

-1,47

-10,17

0,77

8,91

9,03

7,61

5,00

4,05

Dette nøkkeltallet viser forholdet mellom EBITDA og nettoomsetningen. Standardpopulasjonens EBITDA-margin siste år lå på 4,05 %, mens Demoselskapet 1 ASs EBITDA-margin siste år var 0,77 %. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Arvid Bendixen AS med en EBITDA-margin på (27,79 %). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en EBITDA-margin på (-31 490,32 %).

Driftsresultat (NOK '000) 10 000

0

-10 000

-20 000

-30 000

-40 000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-412

-584

1 328

-6 803

110

7 532

113

-12 668

-35 431

757

Standardpopulasjon

1 069

1 119

1 094

1 416

1 442

1 690

2 063

1 945

1 121

101

Omsetningen fratrukket direkte og indirekte kostnader utgjør driftsresultatet tilsvarende til resultatet før finansielle inntekter / utgifter, ekstraordinære poster og skatt. Standardpopulasjonens gjennomsnittlige driftsresultat siste år lå på NOK 101 000, mens Demoselskapet 1 ASs driftsresultat siste år var NOK 757 000. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Buer & Bratfoss AS med et driftsresultat på (NOK 8 400 000). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med et driftsresultat på (NOK -90 000 000). 6


Driftsmargin (%) 100 * Driftsresultat / Total nettoomsetning 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 -2,00 -4,00 -6,00 -8,00 -10,00 -12,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Demoselskapet 1 AS

-0,35

Standardpopulasjon

6,50

2010

-0,42

0,91

-5,17

0,08

4,67

0,06

-4,81

-11,88

0,32

6,16

5,75

7,23

6,52

7,37

7,70

6,43

3,92

0,39

Nøkkeltallet er et lønnsomhetsmål som viser avkastningen før det er tatt hensyn til finansinntekter / utgifter. Standardpopulasjonens driftsmargin siste år lå på 0,39 %, mens Demoselskapet 1 ASs driftsmargin siste år var 0,32 %. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Arvid Bendixen AS med en driftsmargin på (26,89 %). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en driftsmargin på (-144 403,23 %).

Avkastning på anvendt kapital (%) 100 * (Driftsresultat + Finansinntekter) / (Totalbalanse - Ikke rentebærende gjeld) 100,00

0,00

-100,00

-200,00

-300,00

-400,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-0,01

-0,36

2,24

-12,67

0,65

15,85

0,40

-41,97

-351,71

5,54

Standardpopulasjon

19,05

19,02

18,78

60,15

48,25

49,43

54,16

47,11

29,83

3,52

Et nøkkeltall som viser effektivitet og lønnsomhet basert på selskapets kapitalinvesteringer. Avkastningen på anvendt kapital bør alltid være høyere enn rentenivået som selskapet har på lån, hvis ikke kommer hver økning av lånekostnaden til å redusere aksjonærenes gevinst. En variant av dette nøkkeltallet er avkastning på gjennomsnittlig anvendt kapital, som viser den gjennomsnittlige avkastningen på inngående og utgående anvendt kapital i løpet av en periode. Standardpopulasjonens avkastning på anvendt kapital siste år lå på 3,52 %, mens Demoselskapet 1 ASs avkastning på anvendt kapital siste år var 5,54 %. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Prosjekt Håndverk AS med en avkastning på anvendt kapital på (512,26 %). Det lavest rangerte selskapet er Byggtapetserer Kenneth Eliassen AS med en avkastning på anvendt kapital på (-203,90 %). Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

7


Egenkapitalrentabilitet (%) 100 * Ordinært resultat før skattekostnad / Summe justert egenkapital 500,00

0,00

-500,00

-1 000,00

-1 500,00

-2 000,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

219,45

1,99

41,32

1,52

Demoselskapet 1 AS

89,16

30,58

-4,03

41,85

0,02

-56,71

-4,53 -1 709,85

Standardpopulasjon

73,52

103,16

111,78

196,61

112,24

97,42

85,02

66,16

Denne målestokk kalles også privatøkonomisk rentabilitet. Avkastningen på egenkapital bør generelt sett alltid være like høy eller høyere enn bankenes innskuddsrente pluss en risikopremie. Ellers kan det rent økonomisk være et bedre alternativ for eierne å likvidere selskapet og sette pengene i banken. Standardpopulasjonens egenkapitalrentabilitet siste år lå på 1,52 % , mens Demoselskapet 1 ASs egenkapitalrentabilitet siste år var 1,99 %. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Byggtapetserer Kenneth Eliassen AS med en egenkapitalrentabilitet på (575,32 %). Det lavest rangerte selskapet er Risanger & Sønn AS med en egenkapitalrentabilitet på (-341,10 %).

Kapitalens omsetningshastighet Sum salgsinntekter / Sum Eiendeler 5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

1,27

1,50

1,85

1,85

1,98

2,23

2,87

3,37

4,21

4,04

Standardpopulasjon

2,32

2,46

2,57

2,53

2,56

2,49

2,59

2,71

2,61

2,19

Tallet viser hvor stort salg bedriften har i forhold til gjeld og egenkapital, dvs. hvor effektivt den totale kapitalen som bedriften forvalter, benyttes. Kapitalens omsetningshastighet for standardpopulasjonen siste år lå på 2,19, mens kapitalens omsetningshastighet for Demoselskapet 1 AS siste år var 4,04. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Teppesalongen AS med en omsetningshastighet på (4,89). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en omsetningshastighet på (0,00). 8


Likviditetsgrad (%) 100 * (Samlede omløpsmidler – Varelager) / Sum kortsiktig gjeld 200,00

150,00

100,00

50,00

0,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

122,03

139,11

172,08

137,55

155,86

196,88

163,72

138,17

79,10

124,88

Standardpopulasjon

111,19

104,05

104,09

99,53

108,86

116,35

119,07

126,55

121,34

126,82

Nøkkeltallet uttrykker betalingsevnen på kort sikt. Tallet bør sammenliknes med bransjens sammenlikningstall. For at selskapet skal anses å ha en god likviditetsgrad, skal de likvide omløpsmidlene være større enn den kortsiktige gjelden. Standardpopulasjonens likviditetsgrad siste år lå på 126,82 %, mens Demoselskapet 1 ASs likviditetsgrad siste år var 124,88 %. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Mja Maler & Gulvbelegg AS med en likviditetsgrad på (376,41 %). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en likviditetsgrad på (21,13 %).

Soliditet (%) 100 * Sum justeret egen kapital / Sum eiendeler 40,00

30,00

20,00

10,00

0,00

-10,00

-20,00

-30,00 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-8,52

-11,07

-12,50

-23,96

-22,32

-16,35

Standardpopulasjon

18,21

13,32

12,42

9,09

14,85

18,63

12,18

0,95

-23,26

27,58

23,67

26,94

25,77

36,21

Et nøkkeltall som viser andelen egenkapital i forhold til totalkapitalen. Dette nøkkeltallet forteller hvor stor del av bedriftens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Standardpopulasjonens gjennomsnittlige soliditet siste år lå på 36,21 %, mens Demoselskapet 1 ASs soliditet siste år var 27,58 %. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en soliditet på (84,40 %). Det lavest rangerte selskapet er Remal AS med en soliditet på (-6,56 %). Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

9


Giring 100 * Sum gjeld / Sum justeret egenkapital 120,00

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00

-20,00

Demoselskapet 1 AS Standardpopulasjon

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-12,74

-10,03

4,42

6,51

2007

2008

2009

2010

-9,00

-5,17

-5,48

7,05

10,01

5,74

-7,11

7,21

104,48

-5,30

2,63

4,37

3,23

2,71

2,88

1,76

Nøkkeltallet viser gjelden i forhold til egenkapitalen. Dette tallet bør være så lavt som mulig. Det er vanskelig å oppgi et meningsfullt nivå da tallet kan variere mellom forskjellige bransjer. En relevant sammenligning må derfor gjøres mot andre bedrifter i bransjen. Standardpopulasjonens giring siste år lå på 1,76, mens Demoselskapet 1 ASs giring siste år var 2,63. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Jac E Jensen & Sønn AS med en giring på (-42,08). Det lavest rangerte selskapet er Braute AS med en giring på (127,42).

Rentedekningsgrad (Driftsresultat + Finansinntekter) / Finanskostnader 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 -5,00 -10,00 -15,00 -20,00 -25,00 -30,00 2001

2002

2003

2004

2005

Demoselskapet 1 AS

0,00

-0,10

1,33

-12,91

0,99

Standardpopulasjon

5,60

6,39

7,56

13,82

12,27

2006

2007

2008

2009

2010

6,30

0,28

-23,99

-26,44

1,44

14,03

16,27

11,43

9,47

1,45

Målet viser selskapets evne til å betale finanskostnadene. Standardpopulasjonens rentedekningsgrad siste år lå på 1,45 , mens Demoselskapet 1 ASs rentedekningsgrad siste år var 1,44. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Malermester Jan Haugen AS med en rentedekningsgrad på (809,00). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en rentedekningsgrad på (-14 919,33). 10


Antall ansatte 200

150

100

50

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

85

85

98

Standardpopulasjon

20

22

20

2009

2010

98

-

-

-

21

13

-

-

-

-

164

-

34

24

Antall ansatte i standardpopulasjonen siste år lå på 24, mens antall ansatte i Demoselskapet 1 AS var 164. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Alliero AS med (164) ansatte. Det lavest rangerte selskapet er Malerfirma Monsen AS med (0) ansatte.

Omsetning per ansatt (NOK '000) Total nettoomsetning / Antall ansatte 2 000

1 500

1 000

500

0

Demoselskapet 1 AS Standardpopulasjon

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1 376

1 620

1 495

809

815

973

2009

2010

1 343

-

-

-

913

1 658

-

-

-

-

1 456

-

841

1 112

Dette forholdet er et mål for effektiviteten til et selskap som beskrives med tall. Merk at omsetningen per ansatt øker hvis prisene stiger selv om ikke produksjonsvolumet øker. En økt omsetning per ansatt betyr som regel bedre lønnsomhet hvis lønnsnivået er relativt fast. Standardpopulasjonens omsetning per ansatt siste år lå på NOK 1 112 000, mens Demoselskapet 1 ASs omsetning per ansatt siste år var NOK 1 456 000. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Buer & Bratfoss AS med en omsetning per ansatt på (NOK 12 316 000). Det lavest rangerte selskapet er Malerfirma Monsen AS med en omsetning per ansatt på (NOK 0). Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

11


Personalkostnader per ansatt (NOK '000) Personalkostnader / Antall ansatte 800

600

400

200

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

407

410

358

438

-

-

-

-

-

497

Standardpopulasjon

314

313

376

341

603

-

-

-

303

429

Standardpopulasjonens personalkostnader per ansatt siste år lå på NOK 429 000, mens Demoselskapet 1 ASs personalkostnader per ansatt siste år var NOK 497 000. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Øvrebø Fargehandel AS med personalkostnader per ansatt på (NOK 256 000). Det lavest rangerte selskapet er Buer & Bratfoss AS med personalkostnader per ansatt på (NOK 969 000).

Driftsresultat per ansatt (NOK '000) Driftsresultat / Antall ansatte 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 -80 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Demoselskapet 1 AS

-5

-7

14

-69

-

-

-

-

-

5

Standardpopulasjon

53

50

56

66

108

-

-

-

33

4

Standardpopulasjonens driftsresultat per ansatt siste år lå på NOK 4 280 , mens Demoselskapet 1 ASs driftsresultat per ansatt siste år var NOK 4 616. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Buer & Bratfoss AS med driftsresultat per ansatt på (NOK 1 680 000). Det lavest rangerte selskapet er Malermester M. Bratfoss AS med driftsresultat per ansatt på (NOK -152 000).

12


Totalbalanse (NOK '000) 100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

92 079

91 754

79 322

71 154

73 932

Standardpopulasjon

7 105

7 385

7 408

7 745

8 633

2009

2010

72 214

68 304

78 158

70 794

59 081

9 208

10 349

11 147

10 949

11 985

Standardpopulasjonens gjennomsnittlige totalbalanse siste år lå på NOK 11 985 000, mens Demoselskapet 1 ASs totalbalanse siste år var NOK 59 081 000. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en totalbalanse på (NOK 139 000 000). Det lavest rangerte selskapet er Larsen Og Rosaas AS med en totalbalanse på (NOK 2 726 000).

Gj.snittlig kredittid leverandørgjeld (dager) Leverandørgjeld / Total nettoomsetning * 365 100

80

60

40

20

0 2001

2002

2003

Demoselskapet 1 AS

81

67

47

Standardpopulasjon

70

64

63

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

54

56

68

58

59

66

75

54

53

48

63

60

60

63

gj.snittlig kredittid leverandørgjeld siste år for standardpopulasjonen lå på 63 , mens gj.snittlig kredittid leverandørgjeld for Demoselskapet 1 AS var 48. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en gj.snittlig kredittid leverandørgjeld på (15 483). Det lavest rangerte selskapet er Malerfirma Monsen AS med en gj.snittlig kredittid leverandørgjeld på (20).

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

13


Gj.snittlig kredittid kundefordringer (dager) Kundefordringer / Total nettoomsetning * 365 40

30

20

10

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demoselskapet 1 AS

39

36

17

23

33

Standardpopulasjon

23

21

21

23

27

2009

2010

18

28

26

32

22

26

25

24

24

25

Gj.snittlig kredittid kundefordringer siste år for standardpopulasjonen lå på 25, mens gj.snittlig kredittid kundefordringer for Demoselskapet 1 AS var 22. Selskapet rangeres som nummer - på dette området. Det høyest rangerte selskapet er Knem Og Næsvik AS med en gj.snittlig kredittid kundefordringer på (2). Det lavest rangerte selskapet er Buer Gruppen AS med en gj.snittlig kredittid kundefordringer på (85 481).

14


Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

15

Antall Gjennomsnitt Median Demoselskapet 1 AS (2010) Malermester Buer AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Thorendahl AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Malco AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Lothe AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Mtg AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010)

Føretak

0,66 39 -44,17 100

25 26

30 761 29 195

Omsetningsvekst (%) 100 -2,44 -2,66 -10,50 71 -12,64 75 9,84 22 3,48 32 -5,22 61 -15,22 79 -9,58 70 1,10 38 -21,12 87 -12,67 76 -25,49 91 -25,54 92 8,55 26 23,70 6 15,52 12 -14,50 78 24,07 5 0,21 40 -3,30 52 -8,78 68 -2,61 50 -0,57 44 16,13 10 -18,00 81

Nettooms. (NOK '000) 100 26 288 18 496 238 723 1 82 614 2 72 673 3 70 257 4 61 578 5 60 076 6 60 051 7 58 506 8 47 319 9 47 126 10 41 835 11 41 636 12 41 433 13 38 620 14 37 309 15 36 806 16 36 714 17 36 689 18 35 583 19 35 447 20 35 376 21 34 759 22 34 670 23 32 084 24

Maler- og glassarbeid, øverste hundre selskapen i Norge

Totalranking

-623 905

91 54

-2,03 3,10

89 65

EBITDA EBITDA-margin (NOK '000) (%) 100 100 1 065 -309,46 1 027 4,83 1 849 32 0,77 77 -4 164 98 -5,04 94 4 488 6 6,18 41 2 359 22 3,36 62 8 556 1 13,89 9 6 253 4 10,41 22 4 459 7 7,43 29 2 395 21 4,09 57 3 199 10 6,76 36 3 842 8 8,15 25 -5 086 99 -12,16 99 -1 003 94 -2,41 91 678 61 1,64 72 2 844 14 7,36 30 2 106 27 5,64 44 541 68 1,47 74 2 427 19 6,61 37 271 72 0,74 78 1 154 44 3,24 64 1 945 30 5,49 46 729 57 2,06 69 2 164 24 6,23 40 1 148 46 3,31 63 6 468 2 20,16 5 -861 121

92 72

EBIT (NOK '000) 100 101 770 757 51 -5 007 98 4 233 6 1 851 24 8 400 1 5 936 3 4 220 7 2 006 21 2 629 14 3 679 8 -5 613 99 -1 478 96 263 65 1 400 35 1 951 22 389 64 2 185 19 -140 81 870 47 889 46 123 71 1 807 28 674 53 5 810 4 -2,80 0,41

86 71

EBIT-margin (%) 100 -1 439,68 4,03 0,32 73 -6,06 94 5,82 35 2,63 58 13,64 9 9,88 20 7,03 27 3,43 57 5,56 36 7,81 24 -13,42 99 -3,55 90 0,63 69 3,63 55 5,23 41 1,06 67 5,95 34 -0,38 78 2,44 60 2,51 59 0,35 72 5,20 42 1,94 63 18,11 5 -33,39 2,00

91 74

Avkast. anvendt kapital (%) 100 30,48 28,61 5,54 70 -50,78 92 31,22 46 30,40 47 65,29 21 29,17 50 47,85 32 30,14 48 21,35 56 47,48 33 -126,78 98 -23,73 89 3,86 72 17,75 60 46,54 34 10,44 62 84,14 14 -0,47 78 21,44 55 9,94 64 1,67 75 36,83 42 18,01 59 64,28 22 -225,67 2,00

97 73

Egenkapitalrentabilitet (%) 100 51,91 45,06 1,99 74 -293,41 99 63,09 34 30,06 59 89,84 22 98,06 19 47,50 48 31,99 58 49,28 45 62,87 35 -153,94 95 -39,37 91 4,01 70 26,63 62 44,93 51 10,06 69 122,82 18 -1,78 80 36,23 56 13,57 66 0,35 78 44,92 52 125,94 17 63,65 33 3,52 1,46

20 92

Kapitalens oms.hast. 100 2,70 2,69 4,04 9 2,26 67 2,27 66 3,46 22 3,29 28 1,60 87 2,69 51 3,59 18 2,14 71 3,45 23 1,90 81 2,19 70 2,60 57 2,68 52 2,56 59 2,83 43 2,98 39 2,55 60 3,43 24 2,33 64 2,14 72 2,69 50 3,01 38 1,31 96

51,65 376,41

99 1

Likviditetsgrad (%) 100 135,65 132,03 124,88 58 66,78 96 145,72 33 99,52 82 314,04 2 160,15 23 159,46 25 165,77 20 116,35 65 233,31 4 95,10 86 104,52 76 133,11 47 159,97 24 133,38 46 195,05 9 56,84 97 176,99 16 96,13 84 204,44 7 154,49 26 147,03 31 119,68 63 123,42 60


16

Antall Gjennomsnitt Median Demoselskapet 1 AS (2010) Malermester Buer AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Thorendahl AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Malco AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Lothe AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Mtg AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010)

Føretak

100 3,45 2,30 2,79 20,05 4,59 3,18 1,39 5,51 1,43 1,49 3,93 1,71 5,11 3,57 2,39 2,61 2,52 0,94 6,09 0,90 3,34 1,37 0,86 2,14 27,74 1,68 16,92 0,34

53 93 73 65 14 78 25 28 70 22 76 68 46 52 51 12 81 9 66 24 7 41 94 30

92 2

5,58 74,60

97 7

59 98 79 70 28 83 29 31 76 36 81 73 52 56 55 17 85 14 71 27 13 49 99 34

Giring

100 29,77 28,49 27,58 4,93 18,45 24,57 49,74 15,35 41,21 40,16 20,76 42,76 16,55 21,87 30,59 27,70 28,44 51,45 14,11 52,74 23,72 42,21 54,55 34,11 3,48 37,34

Soliditet (%)

Totalranking - fortsettelse

-3,33 0,00

100 -112,73 7,66 1,44 -11,12 7,71 4,21 83,93 4,30 137,69 111,16 6,33 30,63 -129,35 -5,80 2,12 3,36 13,77 16,30 44,61 -0,42 16,38 9,70 1,23 38,36 2,77 101,38 85 73

63 95 50 56 16 55 6 8 52 32 99 89 61 58 44 41 23 80 40 47 66 26 59 11

Rentedekningsgrad

36 16

100 24 20 164 65 65 79 5 19 68 41 37 28 37 31 38 39 10 40 36 41 38 32 41 39 22 15 17 63

1 4 4 2 96 53 3 7 15 25 15 21 13 11 89 10 17 7 13 20 7 11 34 69

Antall ansatte

854 1 825

100 1 284 970 1 456 1 271 1 118 889 12 316 3 162 883 1 427 1 279 1 683 1 131 1 343 1 090 990 3 731 920 1 020 895 936 1 108 863 891 1 576 2 139 72 14

17 25 34 65 1 5 68 19 24 15 32 22 39 49 3 58 45 62 55 37 70 63 16 12

Oms./ans. (NOK '000)

385 345

98 423 417 497 575 357 381 969 461 371 361 579 486 583 401 380 441 526 380 405 380 428 420 449 484 398 376 35 11

86 92 17 33 98 72 22 19 93 83 95 41 32 66 89 31 42 30 56 51 67 82 38 26

Pers.kostn./ans. (NOK '000)

-24 8

86 67

100 75 38 5 71 -77 97 65 36 23 59 1 680 1 312 5 62 38 49 42 71 34 131 16 -152 100 -48 93 7 69 36 53 195 11 10 65 61 39 -3 79 23 60 28 57 3 72 46 43 31 55 387 3

EBIT/ans. (NOK '000)

8 729 19 945

100 11 985 8 030 59 081 36 635 32 018 20 296 18 745 37 647 22 345 16 295 22 098 13 667 21 996 19 022 15 906 14 421 14 589 13 009 12 331 14 398 10 367 15 184 16 539 12 924 11 525 24 499 46 13

2 4 5 12 17 3 7 20 8 27 9 16 21 24 23 29 31 25 34 22 19 30 33 6

Totalbalanse (NOK '000)

32 102

90 7

Gj.snittlig kredittid leverandørgjeld (dagar) 100 215 56 48 70 49 68 137 4 53 55 24 98 69 33 92 11 49 66 63 43 65 36 55 53 95 8 63 42 49 65 90 13 72 28 49 61 80 20 43 76 33 89 58 47 67 34 93 10 169 3

38 38

88 87

Gj.snittlig Kredittid kundefordringer (dagar) 100 876 16 22 66 18 58 40 89 31 78 19 61 41 91 18 56 17 55 18 59 17 52 15 42 77 98 21 65 8 14 65 96 14 40 11 28 18 57 15 46 15 44 19 62 17 51 42 92 33 83


Rankingtabeller Nettoomsetning (NOK '000) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Demoselskapet 1 AS (2010) Malermester Buer AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Thorendahl AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Malco AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Lothe AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Mtg AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Kaasa AS (2010) O Paulsen & Co AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Hunvik & Co AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Malermester Blakstad AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Utgaard AS (2010) Malermestrene Hansen & Rønning AS (2010) H A Johannessen AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

238 723 82 614 72 673 70 257 61 578 60 076 60 051 58 506 47 319 47 126 41 835 41 636 41 433 38 620 37 309 36 806 36 714 36 689 35 583 35 447 35 376 34 759 34 670 32 084 30 761 29 195 28 854 27 866 27 266 26 875 25 898 25 789 25 156 24 700 23 550 23 338 23 323 22 226 21 802 21 113 20 375 20 298 19 540 19 494 19 400 19 380 19 286 19 254 18 878 18 547

17


Markedsandel (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

18

Føretak Demoselskapet AS (2010) Malermester Buer AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Thorendahl AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Malco AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Lothe AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Mtg AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Kaasa AS (2010) O Paulsen & Co AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Hunvik & Co AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Malermester Blakstad AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Utgaard AS (2010) Malermestrene Hansen & Rønning AS (2010) H A Johannessen AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010)

9,08 3,14 2,76 2,67 2,34 2,29 2,28 2,23 1,80 1,79 1,59 1,58 1,58 1,47 1,42 1,40 1,40 1,40 1,35 1,35 1,35 1,32 1,32 1,22 1,17 1,11 1,10 1,06 1,04 1,02 0,99 0,98 0,96 0,94 0,90 0,89 0,89 0,85 0,83 0,80 0,78 0,77 0,74 0,74 0,74 0,74 0,73 0,73 0,72 0,71


Omsetningsvekst (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 41 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Remal AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Miljømalern AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) H & M Malerservice AS (2010) Mal-Consult AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Malermester Langeland AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Fasade & Interiørgruppen AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Mesterhåndverk AS (2010) Zuraris E Malerservice AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Rsv Maling & Gulv AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) B Bersvendsen AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Buer Gruppen AS (2010) Mtg AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Utgaard AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

52,61 49,84 39,90 27,36 24,07 23,70 22,42 20,05 17,77 16,13 15,68 15,52 14,86 14,72 11,92 11,44 11,05 10,97 10,63 10,58 10,32 9,84 9,84 9,13 8,91 8,55 7,72 6,80 4,97 4,44 3,53 3,48 3,45 3,17 2,14 1,28 1,18 1,10 0,66 0,21 0,00 0,00 0,00 -0,57 -1,31 -1,54 -1,60 -1,67 -2,43 -2,61

19


EBITDA (NOK '000) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

20

Føretak Buer & Bratfoss AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Thorendahl AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Didrik Nysted AS (2010) Kaasa AS (2010) Mtg AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Demoselskapet 1 AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Mal-Consult AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Lothe AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Andresen & Far AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010)

8 556 6 468 6 329 6 253 5 125 4 488 4 459 3 842 3 210 3 199 3 051 2 924 2 910 2 844 2 821 2 792 2 651 2 597 2 427 2 417 2 395 2 359 2 232 2 164 2 150 2 140 2 106 1 998 1 951 1 945 1 872 1 849 1 697 1 652 1 649 1 612 1 576 1 446 1 357 1 343 1 267 1 249 1 242 1 154 1 151 1 148 1 113 1 104 1 079 1 052


EBITDA-margin (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Arvid Bendixen AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Thorendahl AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Kaasa AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) H & M Malerservice AS (2010) Herøy Malarservice AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Miljømalern AS (2010) Mtg AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) B Bersvendsen AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

27,79 27,12 26,68 25,21 20,16 18,30 16,74 14,96 13,89 13,60 13,39 13,22 12,97 12,72 12,30 12,10 11,65 11,35 11,02 10,55 10,52 10,41 8,86 8,18 8,15 7,95 7,74 7,59 7,43 7,36 7,23 7,19 7,19 7,11 6,88 6,76 6,61 6,45 6,42 6,23 6,18 5,75 5,70 5,64 5,62 5,49 5,48 5,43 4,93 4,89

21


Driftsresultat (NOK '000) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

22

Føretak Buer & Bratfoss AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Thorendahl AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Kaasa AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Mtg AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Mal-Consult AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Lothe AS (2010) Miljømalern AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010)

8 400 6 023 5 936 5 810 4 960 4 233 4 220 3 679 2 976 2 805 2 728 2 722 2 654 2 629 2 625 2 557 2 472 2 295 2 185 2 013 2 006 1 951 1 867 1 851 1 850 1 838 1 808 1 807 1 586 1 530 1 517 1 514 1 451 1 434 1 400 1 394 1 333 1 290 1 162 1 074 1 023 999 998 976 930 889 870 837 791 782


Driftsmargin (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Arvid Bendixen AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Thorendahl AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Kaasa AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Miljømalern AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Mtg AS (2010) B Bersvendsen AS (2010) Herøy Malarservice AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Zuraris E Malerservice AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

26,89 25,81 24,74 23,00 18,11 16,83 16,19 13,93 13,64 13,12 12,74 12,43 11,26 11,20 11,09 10,92 10,35 10,31 10,07 9,88 9,88 9,85 8,42 7,81 7,19 7,06 7,03 6,83 6,66 6,37 6,30 6,04 6,00 5,95 5,82 5,56 5,56 5,54 5,48 5,37 5,23 5,20 5,00 4,89 4,85 4,83 4,35 4,27 4,14 4,10

23


Avkastning på anvendt kapital (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

24

Føretak Prosjekt Håndverk AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Larsen Og Rosaas AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) Rsv Maling & Gulv AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Miljømalern AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Zuraris E Malerservice AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Malermester Blakstad AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) B Bersvendsen AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Mtg AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Thorendahl AS (2010)

512,26 218,62 156,95 150,19 146,65 141,37 128,81 112,70 104,17 92,51 90,44 88,37 86,05 84,14 81,68 76,93 74,04 71,77 70,19 66,90 65,29 64,28 62,04 61,25 58,72 56,59 53,07 51,37 50,02 49,90 49,43 47,85 47,48 46,54 44,44 44,27 42,35 39,40 39,18 37,98 37,45 36,83 34,75 33,79 31,28 31,22 30,40 30,14 29,37 29,17


Egenkapitalrentabilitet (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Byggtapetserer Kenneth Eliassen AS (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Jac E Jensen & Sønn AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Mesterhåndverk AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Thorendahl AS (2010) Larsen Og Rosaas AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Rsv Maling & Gulv AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Miljømalern AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) Remal AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Zuraris E Malerservice AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) B Bersvendsen AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) H & M Malerservice AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

575,32 512,26 509,46 401,57 338,43 297,52 216,62 182,18 173,79 159,14 153,15 150,82 140,51 137,75 137,63 131,01 125,94 122,82 98,06 97,62 91,55 89,84 87,75 82,12 81,64 80,28 80,12 77,73 76,73 71,62 71,01 70,20 63,65 63,09 62,87 61,71 60,05 58,35 56,47 53,98 53,70 52,80 52,41 51,93 49,28 49,15 47,86 47,50 46,56 45,19

25


Kapitalens omsetningshastighet Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

26

Føretak Teppesalongen AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Larsen Og Rosaas AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Miljømalern AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) Fasade & Interiørgruppen AS (2010) Demoselskapet 1 AS (2010) R. Olufsen Maler Og Gulvservice AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Utgaard AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Mesterhåndverk AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Rsv Maling & Gulv AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Lothe AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Zuraris E Malerservice AS (2010) Byggtapetserer Kenneth Eliassen AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Rosenborg Malerteam AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malermestrene Jensen AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Malermestrene Hansen & Rønning AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma AS (2010) Wettergren Maling & Rehab AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Remal AS (2010) Malermester Bjarne Evensen AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Malco AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) J O Solberg As Maler Og Tapetserfirma (2010) Risanger & Sønn AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Mtg AS (2010)

4,89 4,62 4,35 4,24 4,15 4,12 4,08 4,06 4,04 4,02 3,90 3,82 3,80 3,80 3,75 3,66 3,64 3,59 3,57 3,52 3,52 3,46 3,45 3,43 3,39 3,38 3,29 3,29 3,28 3,20 3,20 3,16 3,15 3,14 3,10 3,08 3,04 3,01 2,98 2,95 2,93 2,91 2,83 2,82 2,80 2,80 2,78 2,77 2,69 2,69


Likviditetsgrad (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Støa Håndverk AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Herøy Malarservice AS (2010) Malco AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Malermester Bjarne Evensen AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Malermestrene Hansen & Rønning AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Kjell Nordhagen AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Thorendahl AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Rosenborg Malerteam AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) O Paulsen & Co AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Mtg AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Kaasa AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Miljømalern AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Malersentralen AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) J O Solberg As Maler Og Tapetserfirma (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Utgaard AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) R. Olufsen Maler Og Gulvservice AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

376,41 314,04 245,88 233,31 230,83 217,48 204,44 203,24 195,05 193,33 192,10 188,78 186,98 180,40 178,87 176,99 175,97 173,94 170,27 165,77 162,21 160,82 160,15 159,97 159,46 154,49 153,91 151,87 148,36 147,22 147,03 146,32 145,72 144,01 141,67 141,17 140,87 140,52 139,57 136,45 136,20 135,84 135,11 134,21 134,21 133,38 133,11 133,05 132,99 132,39

27


Soliditet (%) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

28

Føretak Buer Gruppen AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Støa Håndverk AS (2010) Malersentralen AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Herøy Malarservice AS (2010) Malco AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Malermester Bjarne Evensen AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Kjell Nordhagen AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Malermestrene Hansen & Rønning AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Rosenborg Malerteam AS (2010) J O Solberg As Maler Og Tapetserfirma (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Wettergren Maling & Rehab AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Mtg AS (2010) Kaasa AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Utgaard AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010)

84,40 74,60 64,75 63,52 63,42 60,99 54,55 53,86 52,74 52,16 51,58 51,45 50,90 49,74 48,94 48,79 48,24 47,90 47,41 45,23 44,05 42,76 42,58 42,21 41,21 40,83 40,20 40,16 37,72 37,34 36,98 36,84 36,79 36,79 36,48 36,18 35,26 35,12 34,93 34,56 34,11 32,86 32,75 32,32 31,13 30,59 29,67 29,24 28,71 28,55


Giring Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Jac E Jensen & Sønn AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Mesterhåndverk AS (2010) Byggtapetserer Kenneth Eliassen AS (2010) Remal AS (2010) Buer Gruppen AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Malersentralen AS (2010) Støa Håndverk AS (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Herøy Malarservice AS (2010) Malco AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Malermester Bjarne Evensen AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Kjell Nordhagen AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Malermester Knutson AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malermestrene Hansen & Rønning AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) J O Solberg As Maler Og Tapetserfirma (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Rosenborg Malerteam AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Wettergren Maling & Rehab AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Kaasa AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma AS (2010) Mtg AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

-42,08 -33,77 -17,73 -16,64 -16,25 0,18 0,34 0,54 0,58 0,64 0,65 0,86 0,86 0,90 0,92 0,94 0,94 0,96 1,05 1,07 1,09 1,10 1,12 1,21 1,27 1,35 1,37 1,39 1,43 1,49 1,49 1,51 1,66 1,68 1,70 1,71 1,71 1,72 1,74 1,76 1,79 1,84 1,85 1,86 1,89 2,04 2,05 2,09 2,14 2,21

29


Rentedekningsgrad Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

30

Føretak Malermester Jan Haugen AS (2010) B Bersvendsen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Zuraris E Malerservice AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Miljømalern AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Mtg AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Rsv Maling & Gulv AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Rosenborg Malerteam AS (2010) Lothe AS (2010) Malco AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Kaasa AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010)

809,00 324,50 269,00 218,69 143,00 137,69 136,00 111,16 109,00 107,00 101,38 90,86 90,16 89,80 89,64 83,93 62,46 54,39 53,12 50,23 50,13 49,82 44,61 39,36 39,11 38,36 34,84 34,36 33,10 32,32 31,38 30,63 28,63 25,56 21,93 18,93 17,74 16,70 16,45 16,38 16,30 15,38 15,20 13,77 12,73 10,52 9,70 8,46 7,83 7,71


Antall ansatte Ranking 1 2 3 4 4 6 7 7 7 10 11 11 13 13 15 15 17 17 17 20 21 21 23 23 25 25 25 25 25 30 31 32 32 34 34 34 34 34 34 34 34 42 42 42 42 42 47 47 47 47

Føretak Demoselskapet 1 AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Malermester Buer AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Hunvik & Co AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Martin Uggedal AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Malco AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Mtg AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Lothe AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) H A Johannessen AS (2010) O Paulsen & Co AS (2010) Kjell Nordhagen AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Utgaard AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Mesterhåndverk AS (2010) Risanger & Sønn AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Jac E Jensen & Sønn AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Malermester Bjarne Evensen AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Remal AS (2010) Alfa Malermesterfirma AS (2010) J O Solberg As Maler Og Tapetserfirma (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

164 79 68 65 65 45 41 41 41 40 39 39 38 38 37 37 36 36 36 32 31 31 29 29 28 28 28 28 28 25 24 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 20 20 20 20

31


Omsetning per ansatt (NOK '000) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

32

Føretak Buer & Bratfoss AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Thorendahl AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) Kaasa AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermestrene Hansen & Rønning AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Demoselskapet 1 AS (2010) Herøy Malarservice AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Ullevål Malermesterforretning AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Malerservice Norge AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester Buer AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) R. Olufsen Maler Og Gulvservice AS (2010) Miljømalern AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Malersentralen AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) Maler'n AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Malermester Langeland AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010)

12 316 4 214 3 731 3 594 3 162 2 415 2 394 2 391 2 240 2 220 2 156 2 139 1 929 1 825 1 683 1 576 1 456 1 442 1 427 1 405 1 396 1 343 1 297 1 279 1 271 1 235 1 227 1 225 1 200 1 185 1 165 1 131 1 125 1 118 1 117 1 110 1 108 1 094 1 090 1 070 1 067 1 062 1 049 1 032 1 020 1 019 1 019 1 010 990 974


Personalkostnader per ansatt (NOK '000) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Øvrebø Fargehandel AS (2010) Maler'n AS (2010) Kjell Nordhagen AS (2010) Byggtapetserer Kenneth Eliassen AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Malermester Jens Petter Lunde AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Zuraris E Malerservice AS (2010) Kaasa AS (2010) Malermestrene Jensen AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Hunvik & Co AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Wettergren Maling & Rehab AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Risanger & Sønn AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Mesterhåndverk AS (2010) Fasade & Interiørgruppen AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Malco AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Malermester Langeland AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Miljømalern AS (2010) Braute AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Jac E Jensen & Sønn AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Rosenborg Malerteam AS (2010) Malermester Bjarne Evensen AS (2010) H A Johannessen AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

256 273 318 326 327 329 331 338 342 343 345 347 348 349 353 356 357 360 361 368 368 371 372 374 374 376 376 377 377 380 380 380 381 383 385 388 392 398 398 399 401 405 406 412 412 413 415 416 418 418

33


Driftsresultat per ansatt (NOK '000) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

34

Føretak Buer & Bratfoss AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Thorendahl AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Kaasa AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) Teppesalongen AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Herøy Malarservice AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Miljømalern AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Løten Malerverksted AS (2010) Malermestrene Nielsen & Mele AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Mtg AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) B Bersvendsen AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010)

1 680 682 387 335 312 275 271 241 225 199 195 194 141 134 133 131 126 120 116 116 116 105 103 101 96 89 88 82 79 78 77 72 71 71 71 65 64 62 61 60 59 49 46 46 45 42 40 40 39 38


Totalbalanse (NOK '000) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Buer Gruppen AS (2010) Demoselskapet 1 AS (2010) Thorendahl AS (2010) Malermester Buer AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Hunvik & Co AS (2010) Kjell Nordhagen AS (2010) Didrik Nysted AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Kaasa AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) Buer & Bratfoss AS (2010) O Paulsen & Co AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) As Regnbuen Malermesterbedrift (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Knem Og Næsvik AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Malco AS (2010) Mtg AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Lothe AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) H A Johannessen AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Hoff Interiør & Håndverk AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Herøy Malarservice AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

138 589 59 081 37 647 36 635 32 018 24 499 22 345 22 098 21 996 21 371 20 489 20 296 19 945 19 605 19 527 19 022 18 745 17 958 16 539 16 295 15 906 15 184 14 589 14 421 14 398 13 861 13 667 13 169 13 009 12 924 12 331 12 249 11 525 10 367 10 272 10 233 9 955 9 871 9 842 9 667 9 371 9 261 9 058 8 911 8 807 8 729 8 323 8 155 8 104 8 089

35


Gj.snittlig kredittid leverandørgjeld (dagar) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

36

Føretak Buer Gruppen AS (2010) Kaasa AS (2010) Malermesterfirmaet Klemet Karlsen AS (2010) Malermester Harald Askautrud AS (2010) Meyer-Mørch AS (2010) Maler'n AS (2010) Mja Maler & Gulvbelegg AS (2010) Malerservice Norge AS (2010) Mal-Consult AS (2010) Andresen & Far AS (2010) Malerfirmaet Lund & Vaaland AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Malercompagniet Oslo AS (2010) Hunvik & Co AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Malermester Langeland AS (2010) Remal AS (2010) J O Solberg As Maler Og Tapetserfirma (2010) B Bersvendsen AS (2010) Martin Uggedal AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) Malerbua Håndverk AS (2010) Fasade & Interiørgruppen AS (2010) Norwegian Service Team Byggservice AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) O Paulsen & Co AS (2010) Academica Malerentreprenøren AS (2010) Malco AS (2010) To Malere Interiør & Vedlikehold AS (2010) H & M Malerservice AS (2010) Rsv Maling & Gulv AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Thorendahl AS (2010) Mtg AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Buer Drammen AS (2010) Larsen Og Rosaas AS (2010) Lars Holmaas As Malerforretning (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Mal I Sør AS (2010) Enes Og Olsen Malerforretning AS (2010) Malermestrene Bmv AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Støa Håndverk AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Schwenke & Sønn AS (2010) Wettergren Maling & Rehab AS (2010) Jac E Jensen & Sønn AS (2010) Malermestrene Jensen AS (2010)

15 483 173 169 137 115 114 102 95 93 93 92 90 90 89 87 86 84 83 81 80 80 78 77 77 77 77 73 72 71 69 69 69 69 67 67 65 65 64 64 64 64 63 63 62 61 60 58 58 58 57


Gj.snittlig Kredittid kundefordringer (dagar) Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Føretak Knem Og Næsvik AS (2010) Egil Pedersen AS (2010) Sundt & Vigrestad AS (2010) Malermester Bjarne Evensen AS (2010) Helders Malerforretning Ans (2010) Larsen Og Rosaas AS (2010) Ivar Romøren Maler- Og Byggtapetserfirma AS (2010) Malermester Tom Beving AS (2010) Utgaard AS (2010) Malermester B A Urdal AS (2010) Rosenborg Malerteam AS (2010) Herøy Malarservice AS (2010) Malerfirma O Kjelsnes AS (2010) Morten Skancke AS (2010) Øvrebø Fargehandel AS (2010) Kjellsens Malerforretning AS (2010) Malermester Blakstad AS (2010) H A Johannessen AS (2010) Arvid Bendixen AS (2010) Bjørn Simonsen & Sønn AS (2010) Malermestrene Indre Østland AS (2010) Miljømalern AS (2010) Bråten Og Berge AS (2010) Støa Håndverk AS (2010) Malermester Jan Haugen AS (2010) Jac E Jensen & Sønn AS (2010) C Kristoffersen & Sønn AS (2010) Kåre Christensen AS (2010) Malermester Talseth & Husby AS (2010) Mal I Sør AS (2010) J O Solberg As Maler Og Tapetserfirma (2010) Prosjekt Håndverk AS (2010) Maler & Gulv Gruppen AS (2010) Alfa Malermesterfirma AS (2010) Malermester Knutson AS (2010) Kjell Nordhagen AS (2010) Wettergren Maling & Rehab AS (2010) Malemestrene Bogstrand AS (2010) Malermester Sture Brækstad AS (2010) Malco AS (2010) Risanger & Sønn AS (2010) Malermester M. Bratfoss AS (2010) Beleggsenteret AS (2010) Fiskebeck Handverk AS (2010) Bjørvik & Haugen AS (2010) Lothe AS (2010) Remal AS (2010) Reidar Håkonsen & Sønn AS (2010) Malermester Mathisen AS (2010) Malerfirma Monsen AS (2010)

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16

37


38


Ansvar Informasjonen er blitt satt sammen fra kilder som vurderes som pålitelige. Vi kan dog verken garantere kildenes pålitelighet eller att informasjonen er fullstendig eller korrekt. Rapporten er ikke ment å ligge til grunn som ekspertuttalelse ved forhandlinger i domstol eller hos annen myndighet. Vårt oppdrag har ikke omfattet noen avsløringer av eventuelle feil, uregelmessigheter eller lovbrudd, som svindel eller underslag. Experian og /eller Faqtum påtar seg ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap eller skade av noe slag på grunn av bruken av denne rapport.

Bransjeanalyse Demoselskapet 1 AS (NO999999991)

39

Bransjeanalyse  
Bransjeanalyse  

Bransjeanalyse

Advertisement