Page 1

Jaarverslag

2015


Inhoudsopgave jaarverslag 2015 Inhoudsopgave jaarverslag 2015 Voorwoord bestuur

4

Leeswijzer

6

deel A: Bestuursverslag

7

1 Inleiding en algemene informatie

8

1.2 Jaaroverzicht

1.3 Strategie

1.4 Governance

1.5 Kengetallen

1.6 Duiding kengetallen

2 Kwaliteit

2.1 Systematische kwaliteitszorg

2.2 Overige verantwoording en de omgeving van de scholen

2.3 Passend Onderwijs

2.4 Klachten

3 Onderwijs

3.1 Beleid en resultaten 2015

3.2 Scholen voor speciaal basisonderwijs

3.3 Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

3.4 Scholen voor praktijkonderwijs

3.5 Bevindingen Inspectie van het Onderwijs

3.6 Collegiale visitaties

3.7 Veiligheid op school

4 Personele zaken

4.1 Samenstelling personeel

4.2 Beleid en resultaten

4.3 Arbeidsomstandigheden en verzuim

5 FinanciĂŤle zaken

5.1 Staat/Raming van baten en lasten 2015

5.2 Balans

5.3 Vooruitblik

6 Huisvesting en materiĂŤle zaken

6.1 Bouwprojecten en onderhoud

6.2 ICT-beleid

24

32

44

50

58

7 Verslag Raad van Toezicht

62

8 Vooruitblik

66

9 Presentatie Kolomscholen

68

Bijlage Afkortingenlijst

84

deel B: Jaarrekening

85


Voorwoord College van Bestuur Dit jaarverslag van Kolom belicht enkele resultaten van 2015. Over de behaalde resultaten gaat het College van Bestuur (CvB) graag met eenieder voor wie dit jaarverslag is geschreven of die met Kolom in contact staat het gesprek aan. Ons motto is ‘ruimte voor leren’. De focus op de scholen

In 2015 hebben we van een drietal vertrouwde directieleden

van Kolom is gericht op onderwijskwaliteit in het primaire

afscheid genomen. De directeur van KPC De Schakel vond

proces. Kwaliteit is niet iets dat zich zomaar aandient. Kwali-

een nieuwe uitdaging in Amsterdam. De directeur van SBO-

teit vereist – net als talentontwikkeling - permanent en plan-

Zuid St.Paulus en de adjunct-directeur van de VSO De Hel-

matig onderhoud. Omdat alles wat aandacht krijgt groeit,

dring zijn met pensioen gegaan.

hechten wij aan het oordeel van de onderwijsinspectie. Hun aanwijzingen en onze uitkomsten van collegiale visitaties,

In dit verslagjaar zijn een aantal bouwactiviteiten voor nieu-

zelfevaluaties en tevredenheidsenquêtes worden benut om

we schoolgebouwen gestart: nieuwbouw voor de VSO De

tijdig eventuele problemen te onderkennen en te voorko-

Heldring in Amsterdam West en voor KPC De Schakel in

men. Kolom heeft geen zwakke scholen. De inspectie van

Haarlem. Bij VSO Alphons Laudy in Amsterdam Zuid wor-

het onderwijs ziet geen risico’s. Onze scholen staan er goed

den onderwijs-zorglokalen gebouwd voor het flexibele arran-

voor.

gement, dat samen met Cordaan wordt verzorgd. In 2016 zal de nieuwe huisvesting in gebruik worden genomen. Met

In 2015 hebben een drietal van onze scholen het predicaat

dank aan de gemeentes Amsterdam en Haarlem die, met

excellente school behaald. Dit resultaat heeft ook andere

veel ambtelijke inzet, ruimhartig investeren om eigentijds

scholen geïnspireerd. Van onze 15 locaties hebben in januari

onderwijs in mooie schoolgebouwen mogelijk te maken. Ge-

2016 vijf scholen het predicaat ‘excellente school’ gekregen.

zien de toename in leerlingaantallen in zowel Amsterdam als

Een schitterende prestatie van directies en medewerkers.

Haarlem zijn dat ook goede en maatschappelijk verantwoorde investeringen.

Om onze kwaliteit te borgen zijn onze werkzaamheden vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Succes zit echter in ge-

In het kader van Passend Onderwijs hebben de Amsterdam-

drag en niet in regels; alles kan mooi op papier staan, de

se schoolbesturen primair onderwijs gekozen voor het de-

kwaliteit begint bij de medewerker. Onze medewerkers ma-

centrale schoolmodel. Alle ondersteuningsmiddelen gaan

ken voor onze leerlingen het verschil. Excellentie begint met

naar de schoolbesturen. Zij bepalen hoe passend onderwijs

vragen stellen, nieuwsgierig en gericht zijn op het verbeteren

en de zorgplicht op hun scholen vorm krijgt. De scholen van

van je eigen vakmanschap. Leren doe je met en van elkaar.

Kolom maken onderdeel uit van het dekkende netwerk van

Onder het motto ‘delen is vermenigvuldigen’ organiseren

specialistische voorzieningen voor Amsterdamse leerlingen,

de scholen onderlinge uitwisseling en samenwerking door

die daarop zijn aangewezen.

middel van interne audits en schoolbezoeken. Deskundig-

Omdat het speciaal (basis) onderwijs niet meer als een van-

heidsbevordering van schoolteams en individuele medewer-

zelfsprekende “kans” op succes wordt gezien en verwijzing

kers wordt vanuit de Kolom-academie bevorderd. Leraren

wordt ontmoedigd, constateren we een doorgaande relatieve

worden gestimuleerd om d.m.v. een persoonlijke route op

terugloop in de aantallen kinderen op deze scholen. Moei-

masterniveau te komen. Dat alles komt ten goede aan onze

lijk te hanteren gedrag wordt steeds meer het springende

leerlingen.

punt voor verwijzing. In de beeldvorming lijkt het speciaal

In 2015 hebben een drietal van onze scholen het predicaat excellente school behaald. Dit resultaat heeft ook andere scholen geïnspireerd. Van onze 15 locaties hebben in januari 2016 vijf scholen het predicaat ‘excellente school’ gekregen. Een schitterende prestatie van directies en medewerkers. 4


(basis) onderwijs er dan alleen te zijn voor lastige leerlin-

geschiedt vanuit werkgroepen met directeuren, we zorgen

gen. SBO-expertise dreigt verloren te gaan als dit proces

voor korte lijnen, een gestructureerde P&C-cyclus hante-

uitmondt in een verdere vorm van koude sanering van het

ren en er sprake is van een goede interne terugkoppeling

speciaal basisonderwijs in Amsterdam.

(vier-ogen-principe) heeft en houdt Kolom risico’s in beeld; we zijn alert en er kan – bij onverwachte ontwikkelingen - tij-

In 2015 heeft Kolom plannen ontwikkeld om haar activiteiten

dig worden geschakeld.

uit te breiden met het verzorgen van regulier basisonderwijs op humanistische grondslag in een ‘alles-in-een-school’. Dit

Onder het motto ‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’

maakt het mogelijk SBO-expertise te borgen en op een an-

zijn in het voorkomen en terugdringen van het verzuim zoda-

dere manier beschikbaar te houden: expertise naar kinderen

nige resultaten geboekt, dat Kolom in 2016 overgaat tot het

brengen i.p.v. kinderen naar expertise. Daarmee blijft het

eigen risicodragerschap.

dekkende netwerk van voorzieningen voor het SWV Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen ook in de toekomst geborgd.

In het verslagjaar is gewerkt met het tweede jaarplan uit strategisch beleidsplan 2014-2018. Momenteel wordt op de

Het voortgezet onderwijs met haar diplomeringsdoelstel-

scholen al gewerkt aan de jaardoelen 2016. Graag bedank

ling is anders van karakter dan het primair onderwijs. Voor

ik de directies, medewerkers en samenwerkingspartners die

leerlingen, die leren door te doen in plaats van uit boeken

hebben bijgedragen aan onze prestaties in het afgelopen

of leerlingen waar bij de entree in het VO diplomabereik al

jaar.

twijfelachtig is of alleen met veel ondersteuning haalbaar blijkt, is het in stand houden van voorzieningen van belang. Het passend onderwijs heeft in het VO van Amsterdam een

Mede namens mijn collega Hassan el Hachhouchi wens ik u

andere invalshoek. Het samenwerkingsverband onderhoudt

veel leesplezier toe,

– al dan niet met extra ondersteuning vanuit de gemeente -

Jos de Wit, Voorzitter College van Bestuur

een fijnmazig netwerk van scholen en tussenvoorzieningen voor uiteenlopende doelgroep scholieren, waardoor scholen voldoende toegerust zijn om aan hun maatschappelijke opdracht gehoor te geven. Kolom is qua bedrijfsvoering ook in 2015 ‘in control’ gebleken. De gestructureerde planning- en controlcyclus en de samenwerking met het administratiekantoor Groenendijk verloopt goed. In het kader van het convenant ‘horizontaal toezicht’ onderhouden we regelmatig contact met de belastingdienst. In 2015 is een nieuwe accountant BDO aangesteld. BDO controleert de inkomsten en uitgaven op rechtmatigheid en een correcte administratieve afhandeling. Doordat de beleidsvoorbereiding voor een belangrijk deel

5


Leeswijzer In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten op onderwijskundig en financieel gebied. Het jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: het bestuursverslag (deel A) en de jaarrekening (deel B). In het bestuursverslag rapporteren we over de belangrijkste sturingsgebieden te weten de kwaliteit, het onderwijs, personele, financiële en materiële zaken. We kijken terug en blikken vooruit. De jaarrekening beslaat de financiële aspecten van de organisatie en geeft een toelichting op de cijfers. Met dit jaarverslag krijgt u antwoord op de volgende vragen: 1.

Wat is er in 2015 gedaan en welke doelen uit het strategisch meerjarenbeleidsplan en het jaarplan 2015 zijn behaald?

2.

Wat waren belangrijke ontwikkelingen op de scholen?

3.

Waar zijn de middelen aan besteed?

6


Deel A Bestuursverslag

2015

7


Kolom biedt verschillende vormen van gespecialiseerd onderwijs aan 1956 leerlingen in Amsterdam en Haarlem.

1

Inleiding en algemene informatie Algemeen Kolom biedt verschillende vormen van gespecialiseerd onderwijs aan 1956 leerlingen in Amsterdam en Haarlem. Kolom heeft zes scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO), vijf scholen voor Praktijkonderwijs (PrO) en twee scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ((V)SO) cluster 3 (twee SO-locaties en twee VSO-locaties). Het CvB geeft leiding aan de professionele organisatie, bestaande uit 463 medewerkers waarvan 23 directieleden (13 directeuren en 10 adjunct-directeuren). In de statuten, het bestuurlijk toetsingskader en het strategisch beleidsplan staan onze visie, missie en (strategische) doelstellingen op de verschillende beleidsterreinen verwoord. Vanuit het strategisch beleidsplan en het daaruit voortvloeiende jaarplan worden de werkzaamheden uitgevoerd. Het CvB stuurt de schooldirecteuren aan en toetst de door hen opgestelde schooljaarplannen aan het strategisch beleidsplan, waarna vaststelling volgt. Medewerkers van het Centraal Buro en het administratiekantoor ondersteunen het CvB en de scholen daarbij. Met elkaar staan wij voor kwalitatief goed en gespecialiseerd onderwijs aan leerlingen met uiteenlopende ondersteunings- en begeleidingsbehoeften in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar (en in de toekomst 2,5 t/m 20 jaar).

Inleiding en algemene informatie

1

8


1.1 Overzicht van de scholen van Kolom School Adres postcode plaats stadsdeel Directeur SBO Prof. Dumont

Woudrichemstraat 2-4

1107 NG

Amsterdam

Zuidoost

R. Hogerwerf

SBO De Driesprong

Sloterweg 1192

1066 CV

Amsterdam

Nieuw-West

S. Kooks

SBO De Hasselbraam

K. Klinkenbergstr. 40

1061 AN

Amsterdam

Nieuw-West

J. Hemprig

SBO-Zuid Meander

Winterdijkstraat 10

1079 GT

Amsterdam

Zuid

I. van Vuuren

Dufaystraat 19

1075 GS

Amsterdam

Zuid

H. Labots (tot 01-08-2015)

SBO-Zuid St. Paulus

Directeur a.i. I. van Vuuren SBO De Zeppelin

Bessenpad 1

1033 LW

Amsterdam

Noord

I. Scalé

SO De Heldring

Bosrankstraat 1

1032 LH

Amsterdam

Noord

H. Kok

M. Stolwijk SO Alphons Laudy

Meer en Vaart 9

1068 KV

Amsterdam

Nieuw-West

F. Knol

S. Hogenbirk VSO De Heldring

Zuidelijke Wandelweg 30

1079 RK

Amsterdam

Zuid

H. Kok

S. Valkenburg VSO Alphons Laudy

Van Nijenrodeweg 648

1082 HZ

Amsterdam

Zuid

F. Knol

B. Vloedbeld KPC De Atlant

Teilingen 4

1082 JS

Amsterdam

Zuid

R. van der Vaart

KPC De Dreef

A. Dumaslaan 7

1102 WD

Amsterdam

Zuidoost

T. Pijpers

KPC Het Plein

Jan de Louterpad 5

1063 ME

Amsterdam

Nieuw-West

M. Marzguioui

KPC Noord

Oostzanerdijk 139

1035 EX

Amsterdam

Noord

S. de Ridder

N. v/d Laanstraat 25

2013 BL

Haarlem

KPC De Schakel

1

S. Jacobs

Inleiding en algemene informatie


1.2 Jaaroverzicht

JAN

Onderwijskundig

Kolom

Financiën

SO De Heldring, VSO De Heldring

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015 in het

Bijeenkomst administratief mede-

én VSO Alphons Laudy ontvangen

nieuwe gebouw van KPC De Dreef

werkers en controller Kolom over

het predicaat Excellente School 2014

Huisvesting

ProActive

Start leergang Moreel Leiderschap voor directies

FEB

Inspectiebezoek SBO Zuid-Meander

Aart Nolen en Danielle Besten

Het oude gebouw van VSO De

treden aan als nieuw lid bij RvT

Heldring wordt gesloopt

Schoolbezoek CvB aan SBO ZuidMeander en St. Paulus en SBO

Voor de nieuwbouw van KPC De

Professor Dumont

Schakel is een kavel en een krediet beschikbaar gesteld

MRT

Inspectiebezoek SBO

Jaarlijkse ontmoeting van RvT, CvB

Gesprek met belastingdienst over

De Driesprong

en directeuren

voortgang horizontaal toezicht

Schoolbezoek CvB aan SBO De

Bereikbaarheidsteam Kolom

Hasselbraam, SBO De Driesprong,

bezoekt symposium Onderwijs en

VSO Alphons Laudy en KPC De

crisis

Atlant.

Studiedag voor interne contactpersonen van de scholen

APR

Bezoek wethouders aan SO De

Jaarlijks schoolbezoek RvT aan KPC

Heldring

De Atlant, SO Alphons Laudy en SBO Prof. Dumont

Studiedag voor directies over Moreel Leiderschap

MEI

Schoolbezoek CvB aan SO De

Een groep medewerkers van Kolom

RvT voert jaargesprek met de

Heldring, SO Alphons Laudy en

gaat op studiereis naar Marokko

accountant

Afsluiting schooljaar 2014-2015

BDO is de nieuwe accountant van

KPC De Dreef

Laatste studiedag voor directies over Moreel Leiderschap

JUN

Schoolbezoek CvB aan KPC De Schakel, KPC Het Plein, KPC Noord en VSO De Heldring

Kolom. Afscheid van RvT-leden Marion van Sinttruije en Ruud Velthoven

Inspectiebezoek SBO De Hasselbraam

Herbenoeming RvT leden Désirée Verberk en Rob Heukels

Inspectiebezoek KPC Noord

Toekenning Amsterdamse lerarenbeurs voor vier scholen

Inleiding en algemene informatie

1


JUL

Onderwijskundig

Kolom

FinanciĂŤn

Huisvesting

Hans Labots, directeur van SBO

Adrie van Erp stopt als voorzitter

De aanbesteding van de VSO De

Zuid-Paulus, gaat met pensioen

GMR, Hans Verboom neemt voor-

Heldring is afgerond

zitterschap tijdelijk over Zomervakantie

AUG

Zomervakantie

Drie ouders zijn toegetreden tot de

De gemeente Haarlem heeft

GMR: Kiki Stoffels, Fatima ait Mes-

krediet beschikbaar gesteld voor de

Interim directie op SBO-Zuid St.

saoud en Ranada van Kralingen.

bouw van de nieuwe school voor

Paulus

Ed van der Vuurst is vanuit de

praktijkonderwijs

personeelsgeleding toegetreden tot Teams van SBO Zuid-Meander en

de GMR

St. Paulus zijn geĂŻnformeerd over de plannen van de unilocatie

SEPT

Studiedag voor directies over Leren

Sanya Valkenburg is benoemd

Vervolg horizontaal toezicht belas-

en Innoveren

tot locatie-directeur van VSO De

tingdienst

Heldring

Evaluatie studiereis Marokko

OKT

Bijeenkomst met de GMR en RvT

Met acht scholen zijn begrotingsge-

De eerste paal voor de nieuwbouw

over passend onderwijs

sprekken gevoerd

bij KPC De Schakel is geslagen

Bijeenkomst RvT en CvB over Governance

Afscheid van directieleden Ella Montagne en Hans Labots

NOV

Bestuursgesprek met de Inspectie

Uitslag directe meting onder ouders

Met zeven scholen zijn begrotings-

De eerste paal voor de nieuwbouw

van het Onderwijs

over belangstelling voor Humanis-

gesprekken gevoerd

bij VSO De Heldring is geslagen

tisch basisschool Studiebijeenkomst voor directies over actualisering en digitalisering

Kolomfeest

van de gesprekcyclus

Studiebijeenkomst voor directies over Leren en Innoveren

DEC

Vertrouwenspersoon integriteit is

Afscheid Sander Jacobs, directeur

Faillissement aannemer KPC De

toegevoegd aan vertrouwensper-

KPC De Schakel

Schakel

De statuten van Kolom zijn aan-

Bouwvergunning flexibel arrange-

gepast

ment VSO Alphons Laudy

sonen

Inleiding en algemene informatie


1.3 Strategie Het doel van Stichting Kolom (zoals verwoord in de statuten) is in de meest ruime zin des woords het verzorgen van verschillende vormen van (passend) speciaal onderwijs in scholen op Oecumenische, Algemeen Bijzondere en Openbare grondslag. In december 2015 zijn de statuten aangepast en is Humanisme als grondslag toegevoegd én het verzorgen van regulier onderwijs. Daarmee willen wij een optimale ontwikkeling van onze leerlingen in Amsterdam en Haarlem bereiken: zelfredzaamheid, participatie aan de maatschappij en een goede aansluiting op vervolgonderwijs. Deze visie gaat uit van de volgende kenmerken:

iedere leerling zien en horen (aandacht voor de optimale plek, onderwijs en ondersteuning op maat)

• • •

bevordering van zelfvertrouwen voor deelname aan de samenleving aandacht voor veiligheid, identiteit, diversiteit aandacht waarden, normen, verschillende culturen en levensbeschouwingen

• • • •

de leerling staat centraal, de medewerker maakt het verschil professionals die van en met elkaar leren investeren in ouderbetrokkenheid onderwijs in partnerschap met ouders en anderen om de toegevoegde waarde van ons handelen te vergroten.

Inleiding en algemene informatie

1

12


Wij werken aan dit doel vanuit de missie “Kolom realiseert ruimte voor leren voor leerlingen van zo mogelijk 2,5 t/m 20 jaar oud door specialistisch onderwijs, ondersteuning en begeleiding in samenwerking met anderen, aangepast aan wat de ontwikkeling van elke leerling (binnen het ondersteuningsprofiel) vraagt.” Dit vraagt continu om focus en flexibiliteit omdat zowel de maatschappij als (daarmee samenhangend) de vragen van leerlingen veranderen. Kolom werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering om op veranderende vragen te kunnen blijven inspelen. In het strategisch beleidsplan 2014-2018 “Samen in beweging voor de leerling” staan de volgende uitgangspunten:

Kolom blijft gericht op goede kwaliteit van het onderwijs. We zorgen voor robuuste scholen en/of organisatie zodat we goede onderwijskwaliteit op de scholen blijven realiseren.

Van ‘good to great’; als we alle resultaten en acties van het strategisch beleid realiseren dan spreken we eind 2017 over “excellent onderwijs”.

Het strategisch beleid 2014-2018 is gericht op optimale ontwikkeling van de leerlingen. Voor medewerkers vraagt dat vooral flexibiliteit, vraaggerichtheid (inspelen op onderwijsvragen van leerlingen en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen) en permanente professionalisering. Daarnaast vindt Kolom een goede samenwerking met partners, ouderbetrokkenheid en solidariteit tussen Kolomscholen belangrijk. We streven naar een dynamische beleid op passend onderwijs en creëren optimale randvoorwaarden voor digitalisering. Tot slot blijft het verankeren van de gezonde organisatie en perspectiefrijk financieel beleid een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Bovengenoemde punten (succesbepalende factoren) vormden de basis voor het jaarplan 2015 en de schooljaarplannen. In het jaarplan van Kolom zijn doelen, prestatieafspraken en actiepunten opgenomen die voortkomen uit deze uitgangspunten. Doelen zijn concreet uitgewerkt en verdeeld in stappen, zoals het intern bespreken van wat permanente professionalisering inhoudt, welke ondersteuning met betrekking tot gedragsregulering de leerlingen nodig hebben en op welke wijze de sociale leeropbrengsten in kaart worden gebracht. In de schooljaarplannen zien we een concrete uitwerking van de doelen, waarbij elke school haar eigen accenten legt. In hoofdstuk 3 beschrijven we de belangrijkste resultaten uit het jaarplan 2015.

13

1

Inleiding en algemene informatie


1.4 Governance Organisatiemodel Het organisatiemodel van Kolom is gelijk gebleven. Onderstaande figuur geeft de organisatiestructuur weer:

Statutair zijn de RvT en het CvB de enige twee organen. In lijn met de wetgeving kent Kolom een duidelijke scheiding van bestuur (CvB) en intern toezicht (RvT). Het CvB onderhoudt de contacten met de directies van de scholen. Het CvB heeft regelmatig overleg met de GMR. Op schoolniveau voeren directeuren regelmatig overleg met hun Medezeggenschapsraad (MR).

Raad van Toezicht De RvT is het jaar 2015 begonnen met vijf leden en einde van dit jaar telde de raad zes leden. In september 2014 heeft mevrouw M. van Sinttruije zich herkiesbaar gesteld voor een overbruggingsperiode tot 23 juni 2015. Per 10 februari zijn mevrouw D. Besten en de heer A. Nolen benoemd. In de vergadering van 16 juni 2015 zijn mevrouw D. Verberk en de heer R. Heukels herbenoemd als lid voor een tweede termijn van drie jaar tot september 2018. Tevens zijn beiden voor een jaar herbenoemd als voorzitter en respectievelijk vice-voorzitter.

Inleiding en algemene informatie

1

14


Samenstelling Raad van Toezicht eind 2015 Naam en jaar van

Functies

aftreden / herbenoeming* Drs. D.A.M. Besten

Hoofdfunctie: Zelfstandig financieel interim manager, eigenaar administratiekan-

2018

toor Besten Finance & Control Nevenfunctie: Eigenaar T2Holiday, Voorzitter Stichting Duurzaam Heeten

R. Heukels (vicevoorzitter)

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur, consultant, interim-manager, eigenaar Heukels

2018

Advies en Heukels Media Consultancy. Nevenfunctie: Penningmeester Stichting Migranten Media Opleidingen te Amsterdam

Drs. A. Nolen

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur, Mediation, vertrouwenszaken, advies en bege-

2018

leiding, eigenaar Lijnbaan-Amsterdam Nevenfunctie: externe vertrouwenspersoon diverse basisscholen in Amsterdam, lid RvT Centram, voorzitter bestuur Stichting Dienstverlening serviceflat Kinheim te Haarlem en extern voorzitter klachtencommissie personeel stichting Sein.

Drs. M.C. van Sinttruije

Hoofdfunctie: zelfstandig bedrijfseconoom www.vansinttruije.nl

2015

Nevenfuncties: Penningmeester Stichting Bach Cantorij Baarn Begeleider vakantiereizen mensen met een beperking bij Set Reizen BV te Rotterdam en Stichting het Buitenhof Gouda

Drs. D. Verberk (voorzitter)

Hoofdfunctie: zakelijk directeur bij Onderwijsadvies & Training, Centrum voor

2018

Onderwijs en Leren Universiteit Utrecht Nevenfuncties: Voorzitter Stichting Uitgeverij Parrèsia, te Amsterdam Penningmeester Stichting VHTO, Landelijk Expertisecentrum Meisjes/Vrouwen in Bèta/Techniek, te Amsterdam (tot november 2015)

J. Wijgergangs

Hoofdfunctie: Algemeen directeur ROCA12

2017

Nevenfuncties: Adviseur trainer (ZZP) bij Juff training en advies

Drs. M. Vreeburg

Hoofdfunctie: Zelfstandig onderwijsprofessional, onderwijs, onderzoek en advies.

2017

Nevenfunctie: voorzitter Femconsult te Den Haag, een bureau gespecialiseerd in ontwikkelingsprojecten.

* De leden van de RvT zijn benoemd voor een zittingsperiode van drie jaren. Op 17 december 2015 zijn de statuten van Kolom gewijzigd en is de zittingsperiode verlengd van drie naar vier jaar. Een herbenoeming is maximaal eenmaal aansluitend mogelijk, dit kan ook voor een kortere periode dan vier jaar zijn. Voor de zittende leden geldt in hun lopende termijn de oude zittingsperiode van drie jaar.

In 2015 bedroeg de bezoldiging voor de RvT in totaal €27.333. De RvT werkt niet met aparte vergoedingen voor commissies omdat de leden ongeveer evenveel werkzaamheden verrichten. Voor elk lid van de RvT is €4.000 inclusief BTW beschikbaar, voor de voorzitter €6.000 inclusief BTW. Deze honorering is gebaseerd op het VTOI advies van eind 2013. De RvT heeft de honorering hierop per 1 januari 2014 aangepast middels toepassing van het laagste maximumbedrag binnen de bandbreedte die is opgenomen voor besturen met een omzet tussen de €15.000.000 en €30.000.000 per jaar. De RvT van Kolom kent geen onkostenvergoedingen. Verder bedroegen deskundigheidsbevordering en vergaderkosten samen € 5.319. De RvT is sinds februari 2013 lid van de VTOI.

15

1

Inleiding en algemene informatie


College van Bestuur Kolom heeft al jaren een stabiel bestuur, het CvB bestaat uit twee leden:

Samenstelling College van Bestuur eind 2015 Naam

Functie

Drs. A.J.C. de Wit

Hoofdfunctie: Voorzitter College van Bestuur Nevenfunctie:

H. el Hachhouchi

Voorzitter Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs, Leiden/Lisse

Lid Provinciale Staten Noord-Holland

Lid Beroepenveldcommissie Hogeschool van Utrecht

Lid adviescollege CED

Bestuurslid Arkade

Voorzitter SWV Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen

Bestuurslid Stichting Steunfonds Speciaal Onderwijs

Hoofdfunctie: Lid College van Bestuur Nevenfunctie: geen

In 2015 bedroeg de bezoldiging van het CvB € 202.812 conform WNT. Daarnaast werd voor het CvB € 10.461 aan scholingskosten uitgegeven. Het CvB heeft maandelijks een CvB+ overleg, waar naast het CvB afhankelijk van onderwerp en/of relevantie verschillende medewerkers van het Centraal Buro aansluiten. De belangrijkste bestuursbesluiten waren:

• •

Het vaststellen van het Bestuurlijk Toetsingska-

Rolf Groep”. Het contract betreft de online

Het vaststellen van de begroting 2015 en de

leeromgeving van het samengevoegde OinO-Ad-

Kaderbrief met uitgangspunten bij de begroting

vies en Teachers Channel, genaamd “Uw Be-

2016.

• •

stuursacademie”.

Het vaststellen van het Meerjaren Bestuursfor-

op Eigen Risico Dragerschap (ERD) voor de be-

De aanstelling van een nieuwe adjunct-directeur

kostiging en vervanging bij ziekte.

• •

lijke aanstellingen van twee schooldirecteuren en de senior beleidsmedewerker in vaste dienst De Meerjarenbegrotingen Planmatig onderhoud

Het vaststellen van het jaarverslag en de jaarreHet vaststellen van de nieuwe schoolplannen van alle SBO-scholen.

2015-2018 en 2016-20102. De begrotingen Planmatig Onderhoud 2015 en

Het vaststellen van de benoemingsprocedure directie PO/VO voor (adjunct-) directeuren.

2016.

Het vaststellen van het jaarplan 2016 kening 2014.

verbanden.

Met ingang van 1 januari 2016 gaat Kolom over

matieplan 2015-2019 PO en VO. op VSO De Heldring, het omzetten van de tijde-

Het afsluiten van een 4-jarig contract met “de

der, managementstatuut en jaarplan 2015.

De statutenwijziging.

Het vaststellen van het schoolveiligheidsplan en de medische protocollen voor het SO/SBO en het PrO/VSO.

Daarnaast zijn de onderwerpen uit de planning- en controlcyclus: financiën (kwartaalrapportages), personele zaken (verzuim, werkgelegenheid en ontslagbeleid, functiebouwwerk), huisvesting en kwaliteitsbeleid regelmatig besproken.

Inleiding en algemene informatie

1

16


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad De GMR bestond uit eind 2015 uit zeven leden; drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en vier vertegenwoordigers vanuit het personeel. Elke schoolsoort is vertegenwoordigd door een personeelslid en daarnaast is één personeelslid voorzitter. Na een gerichte wervingsactie is het in 2015 gelukt om meer ouders in de GMR te krijgen. De GMR hanteert een jaarlijkse vergadercyclus, parallel aan de CvB-vergaderingen waarin belangrijke onderwerpen van het bestuur, zoals financiën en personeelsbeleid, geagendeerd worden. De voorzitter van het CvB is op verzoek een groot deel aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen. In 2015 waren er negen reguliere vergaderingen en daarnaast was er de jaarlijkse ontmoeting met de RvT. De voorzitters van GMR en RvT onderhouden naast de geplande bijeenkomsten informeel contact. De GMR publiceert een eigen jaarverslag per schooljaar op intranet en de website van Kolom. Een GMR-lid is lid van de benoemingsadviescommissie voor RvT-leden. De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren:

• • • • •

Bestuurlijk Toetsingskader en jaarplan 2015. Werving van ouders voor GMR/MR en scholing GMR leden. Het Meerjaren Bestuursformatieplan 2015-2019 PO en VO. Verzuimbeleid en de Kolom-uitwerkingen van de CAO PO en CAO VO. Mobiliteit en Eigen Risico Dragerschap (en de daarmee samenhangende vervangingspool).

Stichting van een nieuwe school (uitbreiding activiteiten en grondslag van Kolom).

Verantwoordingsrapportage bedrijfsvoering (aan de hand van kwartaalrapportages).

De Kaders t.a.v. professionalisering en vervolg van de Kolom-academie.

• • • • • • • • • • •

Kaderbrief met uitgangspunten bij de begroting 2016. Planmatig onderhoud. Het Schoolveiligheidsplan. Extra banen voor medewerkers met een arbeidshandicap. Jaarverslag en jaarrekening 2014. Aftreden voorzitter A. van Erp en verkiezingen. Voorbereiden gespreksonderwerpen diner pensant. Benoemingsprocedure directie PO/VO. Gemeenschappelijke scholing voor alle mr-en en gmr leden Beoordelingsformulieren Integriteitsplan

De GMR bestond uit eind 2015 uit zeven leden; drie vertegenwoordigers vanuit de ouders en vier vertegenwoordigers vanuit het personeel.

17

1

Inleiding en algemene informatie


Centraal Buro Eind 2015 werkten bij het Centraal Buro (CB) 12 mensen, die de scholen op verschillende terreinen ondersteunen. Naast de twee CvB-leden werken twee personeelsadviseurs, een Arbo-/verzuimadviseur, een controller, een medewerker huisvesting, een beleidsmedewerker kwaliteit en vier medewerkers voor (financiële) administratieve en secretariële ondersteuning op het CB van Kolom. Binnen Kolom is gekozen voor integrale verantwoordelijk-

In 2015 is Kolom een verkenning aangegaan op adminis-

heid van de directeuren. De schooldirecteur is onderwijskun-

tratief gebied met ASKO. Een medewerker van Kolom was

dig leider en integraal manager. De medewerkers van het CB

werkzaam op de financiële administratie van ASKO. De

hebben met name een signalerende, adviserende en onder-

verwachting was dat beide organisaties voordeel van de sa-

steunende rol naar de directeuren.

menwerking zouden kunnen hebben door elkaar te kunnen vervangen en door kennisdeling. De opbrengsten van de sa-

Evaluatie van de dienstverlening van het CB vindt plaats vol-

menwerking bleek te beperkt om voordeel te behalen. Om

gens een driejaarlijkse cyclus. In 2014 hebben we de dienst-

die reden hebben beide organisaties besloten de samenwer-

verlening geëvalueerd en in 2017 doen we dit opnieuw.

king op te schorten.

Organisatieontwikkeling De schooldirecteuren hebben verschillende bovenschoolse overlegmomenten bij Kolom, zoals directieoverleggen, schoolsoortoverleggen en overleg in werkgroepen. In het directieoverleg bespreken de directeuren belangrijke ontwikkelingen, beleid en lopende zaken. Dit overleg is het formele overlegmoment voor de directeuren en het CvB. Daarnaast hebben de directeuren SBO/SO en PrO/VSO vijf keer per jaar een schoolsoortoverleg, waarin met name inhoudelijke onderwerpen aan de orde komen. Er wordt ook informatie uitgewisseld op basis van de actualiteit (zoals gevolgen nieuwe cao’s, ontwikkelingen VO m.b.t. PrO en LWOO). Voor ontwikkeling van nieuw beleid zijn vaste werkgroepen voor vijf beleidsterreinen. Zo denken directeuren mee in de voorbereiding van beleidsvorming. Bij elke werkgroep is één van de directeuren voorzitter en doen zij ook zelf verslag van de activiteiten van de werkgroep in het directieoverleg. Elke schooldirecteur bij Kolom heeft jaarlijks minimaal vier formele individuele gesprekken met een bestuurder: een opbrengstengesprek, een voortgangsgesprek, een managementcontractgesprek en een functionerings- of beoordelingsgesprek. Hierin komt altijd het leiding geven aan het primaire proces aan de orde en wat is vastgelegd in het managementcontract. De beleidsmedewerker kwaliteit voert apart twee keer per jaar een kwaliteitsgesprek met de directie van een school. Dan bespreken zij volgens een vast format verschillende kwalitatieve aspecten van de schoolorganisatie. De gesprekken zijn informerend, bieden mogelijkheden voor verantwoording en feedback voor zowel de schooldirectie als het CvB. Het CvB ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van de P&C-cyclus. Mede door cyclisch te werken vanuit een planning- & controlkalender borgt Kolom dat onderwerpen niet van de agenda kunnen verdwijnen. Zo komen tijdens de schoolgesprekken (tenminste) de resultaatgebieden uit het strategisch beleidsplan aan de orde. Elke maand schrijft het CvB een maandbrief voor de directeuren, CB-medewerkers, GMR en RvT. Op basis daarvan wordt maandelijks een nieuwsbrief voor alle medewerkers op het intranet gepubliceerd. Het CvB bezoekt jaarlijks teambijeenkomsten op alle scholen van Kolom.

Inleiding en algemene informatie

1

18


Sturen op omvang De samenwerkingsverbanden PO en VO zijn op 1 augustus 2014 van start gegaan. In het SWV PO zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd over het dekkend netwerk SBO/SO en het gemeenschappelijk sturen op kwaliteit en leerlingaantallen. Dit heeft nog niet geleid tot concrete vervolgstappen. De samenwerkingsverbanden VO Amsterdam en Zuid-Kennemerland waaraan onze praktijkcolleges en VSO-scholen deelnemen, blijven grotendeels op een zelfde manier doorwerken.

Overzicht leerlingenaantallen Kolomscholen Naam school

1-10-2012

1-10-2013

01-10-2014

01-10-2015

SBO Professor Dumont

84

82

70

78

SBO-Zuid Meander

81

73

66

67

SBO De Hasselbraam

188

174

189

159

SBO-Zuid St. Paulus

83

72

60

60

SBO De Driesprong

91

89

94

102

57

64

SBO De Zeppelin TOTAAL SBO

527

490

536

530

VSO/SO De Heldring

157/58 (215)

131/62 (193)

131/61 (192)

129/65 (194)

VSO/SO Alphons Laudy

180/86 (266)

178/82 (260)

165/87 (252)

164/88 (252)

TOTAAL WEC

490

453

444

446

KPC De Atlant

201

208

205

208

KPC De Dreef

162

159

173

203

KPC Het Plein

206

211

214

217

KPC Noord

210

199

210

205

KPC De Schakel

128

128

143

147

TOTAAL PRAKTIJKCOLLEGES

907

905

945

980

TOTAAL BESTUUR

1924

1848

1925

1956

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in oktober 2015 een toename van 31 leerlingen is t.o.v. oktober 2014. De effecten van Passend Onderwijs vertalen zich vooralsnog niet in een grote afname van het aantal leerlingen op de SBO-scholen van Kolom. Bij SBO De Zeppelin, SBO Professor Dumont en SBO De Driesprong is zelfs sprake van een lichte groei. SBO De Hasselbraam heeft 30 leerlingen minder dan in 2014, dit is toe te schrijven aan de eerdere overname van SBO Iedersland. Door deze overname is er tijdelijk een forse groei van het leerlingaantal geweest, maar nu zijn er veel schoolverlaters die uitstromen. Op de SBO scholen zijn er in totaal zes leerlingen minder dan het afgelopen jaar. Het leerlingaantal op het (V)SO nam in vergelijking met vorig jaar toe met twee leerlingen, terwijl vorig jaar het leerlingaantal daalde. Het leerlingaantal bij de praktijkscholen is bij vier van de vijf scholen toegenomen (met name een forse toename bij KPC De Dreef). Bij KPC Noord is sprake van een lichte daling van het aantal leerlingen.

19

1

Inleiding en algemene informatie


Directies en totaal medewerkers In 2015 zijn drie directieleden vertrokken bij Kolom. Per 1 augustus ging Hans Labots, directeur op SBO-Zuid St. Paulus, met pensioen. Sander Jacobs, directeur van KPC De Schakel, startte per 1 januari 2016 met een andere baan. Bij VSO De Heldring vertrok Ella Montagne en is Sanya Valkenburg per 1 september aangesteld als locatiedirecteur. Gedurende de periode van 1 augustus 2015 tot en met 31 december 2015 is een interim-directeur voor SBO Zuid St. Paulus benoemd. De uitgaven voor de schooldirecteur a.i. in 2015 waren â‚Ź. 27.632.

Inleiding en algemene informatie

1

20


1.5 Kengetallen Kengetallen Kolom (per kalenderjaar of stand 31 december en anders zie toelichting/voetnoot) Norm 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Aantal locaties

17

16

15

15

15

14

15

15

Aantal scholen

14

13

13

13

13

12

13

13

Aantal scholen met positieve kwaliteitsbe-

12

11

11

12

12

11

12

13

2

2

2

1

1

1

1

0

1971

1937

1941

1972

1911

1853

1925

1956

Leerlingen met een rugzakje

7,5%

6,3%

10,0%

9,5%

10,8%

12,5%

n.v.t.

n.v.t.

Leerlingen met niet-Nederlandse culture-

64%

68%

68%

66%

69%

70%

66%

67%

Gemiddeld aantal leerlingen per groep

14

13

13

13

13

13

13

13

Gemiddeld aantal leerlingen per 1 FTE

4,5

4,5

4,6

4,8

5,0

5,2

5,6

5,7%

Gerealiseerde verplichte oudercontacten

95%

91%

87%

88%

96%

96%

96%

96%

Instroom medewerkers

79

67

72

51

22

32

55

54

Uitstroom medewerkers

64

81

74

73

42

54

49

53

Aantal medewerkers

587

549

545

499

479

457

450

463

Aantal FTE

437

429

419

407

383

356

345

340,7

Verhouding OP t.o.v. OOP

2,3

2,2

2,1

2,3

2,1

2,1

2,1

Gewogen gemiddelde leeftijd (ggl)

44,5

45,3

45,9

45,6

47,4

47,2

48,3

48,2

Medewerkers die een

10%

8%

8%

21%

23%

12%

16%

28%

2015

oordeling onderwijsinspectie Aantal (zeer) zwakke scholen volgens

0

onderwijsinspectie Aantal leerlingen (direct door het Rijk bekostigd)

le achtergrond

beoordelingsgesprek hebben gehad Verzuimpercentage medewerkers

100%

Min. 34%

8,5%

7,8%

7,3%

6,8%

7,9%

7,4%

7,9%

7,1

6,9%/ 7%

Rijksbijdragen *1.000

25.125

26.659

26.591

26.551

27.375

27.807

27,276

28.107

Personele lasten t.o.v. totale lasten

82,9%

78,6%

81,9%

82,3%

82,5%

83,2%

81,8%

82,6%

Rentabiliteit

-2,7%

-9,1%

-3,2%

-0,3%

4,8%

11,8%

6,8%

6,9%

0%-5%

Weerstandsvermogen (-/- MVA)

21,1%

7,7%

2,8%

2,6%

8,6%

21,7%

27,7%

34,1%

Min. 9%

Kapitalisatiefactor

46%

30%

23%

27%

32%

48%

48%

57%

Max 37,5%

Gerealiseerde bouwprojecten

0

1

1

0

0

3

2

0

Gemiddelde scholingskosten per mede-

430

424

470

610

391

685

447

906

-

-

9

10

11

12

12

11

werker Gemiddeld aantal digitale schoolborden per school Gemiddelde ICT kosten per leerling

Per school

136

151

181

202

215

206

234

251

Incl invest.

21

1

Inleiding en algemene informatie

trend


1.6 Duiding enkele kengetallen (uit tabel vorige pagina) Eind 2015 beschikken alle Kolomscholen over een basisarrangement van de onderwijsinspectie. KPC Noord werd in september 2014 in eerste aanleg als zwak beoordeeld. Na een herstelactie kreeg deze school na het inspectiebezoek op 11 juni 2015 gewoon weer een basisarrangement. Kolom heeft in oktober 2015 1956 leerlingen, dit is een toename van 31 leerlingen t.o.v.2014. Op de SBO-scholen loopt het leerlingaantal licht terug (zes leerlingen minder dan 2014). Op de SO en VSO scholen is het leerlingaantal redelijk stabiel gebleven. Het leerlingaantal neemt op het VSO iets af en bij het SO juist iets toe. Het leerlingaantal op de praktijkcolleges is met 35 leerlingen toegenomen. Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en worden er geen indicaties voor een rugzak meer afgegeven. Vandaar dat we dit ook niet meer registreren. Het percentage leerlingen met niet-Nederlandse culturele achtergrond blijft stabiel. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep blijft stabiel, maar het aantal leerlingen per FTE is de afgelopen jaren steeds toegenomen. Gemiddeld is het opkomstpercentage van ouders/verzorgers bij verplichte oudercontacten 96%. Dit percentage is gelijk gebleven met afgelopen drie jaar. Bij zeven van de dertien scholen van Kolom was 100% van de ouders aanwezig bij de verplichte oudercontacten, conform de norm die Kolom stelt. De in- en uitstroom van medewerkers in 2015 is bijna gelijk en vergelijkbaar met vorig jaar. Het aantal medewerkers is afgelopen jaar toegenomen, terwijl het aantal FTE minder is geworden. De gewogen gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Kolom blijft hoog.

Sinds 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van kracht en worden er geen indicaties voor een rugzak meer afgegeven.

Inleiding en algemene informatie

1

22


In 2015 zijn we druk bezig geweest met twee bouwprojecten, de planning is dat in 2016 deze projecten worden afgerond.

In 2015 is tijdens de gesprekken tussen de directies en het bestuur geregeld aandacht besteed aan de gesprekcyclus. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal beoordelingsgesprekken fors is toegenomen. We kunnen m.b.v. de MIS goed volgen of medewerkers jaarlijks een beoordelings-, functioneringsgesprek of een POP-gesprek voeren. Het verzuim is in 2015 met 0,8% gedaald t.o.v. het vorig jaar maar blijft nog steeds iets boven het vastgestelde maximum van 7,0% voor de SBO en (V)SO scholen en 6,9% voor de praktijkcolleges.

In 2015 zijn we druk bezig geweest met twee bouwprojecten, de planning is dat in 2016 deze projecten worden afgerond. De gemiddelde scholingskosten per medewerker zijn fors toegenomen. De focus op deskundigheidsbevordering en scholing is terug te zien in deze cijfers. Na het vaststellen van de jaarrekening 2014 blijkt dat deze jaarrekening een onjuiste weergave geeft van de niet geoormerkte subsidies OCW, overige overheidsbijdragen, overige baten en huisvestingslasten welke respectievelijk €104.898 hoger, €166.667 hoger, €285.264 hoger en €50.254 hoger dienen te zijn. Het resultaat 2014 valt hierdoor €506.575 hoger uit. De in deze tabel opgenomen vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

De gemiddelde scholingskosten per medewerker zijn fors toegenomen. De focus op deskundigheidsbevordering en scholing is terug te zien in deze cijfers.

23

1

Inleiding en algemene informatie


2 Kwaliteit 2.1 Systematische kwaliteitszorg Het kwaliteitsbeleid staat bij Kolom hoog in het vaandel en wordt doorlopend geactualiseerd en aangepast. Alle afspraken over wat wij doen om de gewenste kwaliteit te borgen of te verbeteren en de instrumenten die we hierbij gebruiken zijn opgenomen in het Handboek Kwaliteitsbeleid. In 2015 vonden gesprekken tussen het CvB en directeuren plaats op basis van het strategisch beleidsplan, het jaarplan en de managementcontracten. Vooral de kwalitatieve resultaatgebieden komen hierbij aan de orde. De pilot met de integrale schoolbesprekingen is in het verslagjaar uitgebreid, elke school heeft zo’n bespreking gehad. De opbrengsten en ontwikkelingen van de scholen worden integraal besproken op basis van input van interne en externe informatiebronnen. Deze pilot is met de directeuren geÍvalueerd en afgesproken is de gehanteerde formats op een aantal punten aan te passen. We hebben nog niet besloten of het verslag van deze besprekingen een afdoende alternatief is om het schooljaarverslag te vervangen. Deze vraag wordt meegenomen bij de nieuwe opzet voor de cyclus van integrale schoolbesprekingen, audits en collegiale visitaties die in 2016 wordt voorbereid.

Veel afspraken bij Kolom zijn gericht op leren en ontwikkelen. Scholing en deskundigheidsbevordering staan centraal in de cyclus van continu verbeteren en het borgen van kwaliteit.

Kwaliteit

2

24


Voor de zelfevaluatie maken de scholen onder andere gebruik van enquêtes. Het gebruik van tevredenheidsenquêtes vindt op verschillende wijzen en in verschillende cycli plaats tussen de schoolsoorten van Kolom. Alle scholen laten hieraan het personeel, leerlingen en ouders deelnemen. De veiligheidsenquêtes worden door alle scholen gelijktijdig afgenomen en de uitkomsten zijn onderling goed vergelijkbaar. Alle scholen laten het personeel en de leerlingen deze enquêtes invullen. Op verschillende niveaus binnen Kolom bespreken medewerkers de uitkomsten van de zelfevaluaties en de resultaten het geboden onderwijs. Er is veel aandacht voor leeropbrengsten, leerlinggedrag, houding en (sociale) competentieontwikkeling en acties/ interventies om dit te borgen en/of te versterken. In de afgelopen jaren is het bespreken van leerkrachtgedrag, houding, inzet, prestaties en competentieontwikkeling steeds meer onderwerp van gesprek geworden. De directeuren van Kolom bespreken ook regelmatig met elkaar algemene resultaten van personeelszorg op schoolniveau zoals verzuim, in- en uitstroom (mobiliteit), inzetbaarheid en deskundigheidsbevordering en evaluatie van het zorgsysteem (PDCA-cyclus) en de ouderbetrokkenheid. Deze uitwisseling is mede mogelijk door een binnen Kolom opgezet managementinformatiesysteem. Veel afspraken bij Kolom zijn gericht op leren en ontwikkelen. Scholing en deskundigheidsbevordering staan centraal in de cyclus van continu verbeteren en het borgen van kwaliteit.

Het kwaliteitsbeleid staat bij Kolom hoog in het vaandel en wordt doorlopend geactualiseerd en aangepast.

Het CvB monitort ook de schooldirecties om vast te kunnen stellen welke scholen eventueel risico’s lopen en extra aandacht moeten krijgen. Naast integrale verantwoordelijkheid ziet Kolom (bevlogen) onderwijskundig leiderschap als belangrijkste pijler van permanente verbetering van de onderwijskwaliteit. Alle schooldirecteuren voeren aan de hand van een kijkwijzer lesbezoeken uit en bespreken de resultaten met de teamleden. In 2015 heeft dit aandacht gekregen in bijna alle gezamenlijke bijeenkomsten en gespreksvoering tussen directeuren en bestuurders. Het bestuur differentieert in eisen aan en ondersteuning van schooldirecteuren, vergelijkbaar met leraren die de lessen afstemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen. Het kwaliteitsbeleid van Kolom is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op het permanent onderhouden en verder verbeteren van kwaliteit. Uitwisseling tussen scholen helpt daarbij.

25

2

Kwaliteit


2.2 Overige verantwoording en de omgeving van de scholen Horizontale verantwoording aan ouders vindt vooral plaats in de gesprekken tussen school en ouders. Betrokkenheid van ouders op de ontwikkeling van hun kind is belangrijk voor de leermotivatie en leersucces van onze leerlingen. Met de ouders wordt periodiek over het OPP van de leerling (voor de SBO scholen en de (V)SO scholen ) of het OPP en het individueel ontwikkelplan van de leerling (voor de colleges van praktijkonderwijs) gesproken. Hierbij komen de behaalde resultaten, de nieuwe doelen en ambities en het verwachte uitstroomperspectief aan de orde. De directies van de scholen zorgen ook voor een structurele dialoog met de schoolteams, stagebedrijven en samenwerkingspartners. De directies van de scholen overleggen over het schoolbeleid met de medezeggenschapsraden, waarin zowel ouders als medewerkers vertegenwoordigd zijn. Naast de opbrengsten van de school worden bijvoorbeeld ook de resultaten van tevredenheids- en veiligheidsenquêtes teruggekoppeld naar betrokkenen. Op de meeste scholen worden ook – voor zover dat mogelijk is - vormen gezocht van een horizontale dialoog met leerlingen, bijvoorbeeld in de zogenaamde leerlingenraden. In het kader van het concretiseren van democratisch burgerschap voor onze leerlingen, vinden we dit belangrijk. Alle scholen van Kolom presenteren en verantwoorden zich naar buiten over hun resultaten via ‘Vensters voor verantwoording’. Het CvB hanteert intern een overlegstructuur met de schooldirecties, schoolteams, GMR en de RvT. Extern voert het bestuur regelmatig overleg met gemeentes, andere schoolbesturen uit Amsterdam en Haarlem, in overlegplatforms als BBO, OSVO, RBO-ZK, SWV PO & VO en samenwerkingspartners. Kolom heeft veel partners en stakeholders waarmee contacten worden onderhouden. Kolom is een netwerkorganisatie, de scholen staan in verschillende delen van de stad en gemeenten met elk een eigen couleur locale. Kolom werkt met meer partijen samen dan een gemiddeld schoolbestuur om voor leerlingen van de verschillende

Horizontale verantwoording aan ouders vindt vooral plaats in de gesprekken tussen school en ouders.

soorten speciaal onderwijs de juiste ondersteuning te krijgen, kennis uit te wisselen en toe te passen. Onderstaande figuur illustreert de vele partners van Kolom (inclusief leerlingen, personeel, schooldirecties, CvB en RvT).

Kwaliteit

2

26


2.3 Passend Onderwijs Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam-Diemen houdt kantoor op Maasluisstraat 2 te Amsterdam. Mevrouw Liesbet Tijhaar is de directeur van het samenwerkingsverband. Voor meer informatie zie www.swvamsterdamdiemen. nl Het samenwerkingsverband is het grootste samenwerkingsverband van Nederland met 46 schoolbesturen en ca. 67.000 leerlingen. Het samenwerkingsverband heeft met instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR) gekozen voor een decentraal schoolmodel. De verantwoordelijkheid voor de zorgplicht ligt bij de scholen zelf. Om dat optimaal vorm te geven, krijgen de schoolbesturen zelf de ondersteuningsmiddelen om daarmee – al dan niet in onderlinge samenwerking - de zorgplicht en extra ondersteuning voor leerlingen, die in aanmerking komen voor een aangepast arrangement te organiseren. Onze SBO en SO scholen vormen samen met vergelijkbare

van het aantal leerlingen dat ook aanwezig is op de scholen

scholen van andere schoolbesturen het dekkende netwerk

op een tweetal peilmomenten (1 oktober en 1 februari). Met

aan opvang- en ondersteuningsvoorzieningen. Deze voor-

dit decentrale schoolmodel komt soms de samenwerking

zieningen zijn voor de leerlingen waar de reguliere scholen

tussen scholen onder druk te staan. In wijkverband willen

de zorgplicht niet van kunnen realiseren binnen de eigen

scholen gebruik maken van elkaars expertise (of naar elkaar

schoolmuren. Na het volgen van de ontwikkelingen in het

doorverwijzen) maar soms zijn op bestuurlijk niveau andere

zgn. groeidocument kan door scholen bij het SWV een toe-

afspraken gemaakt. Door min of meer gedwongen winkelne-

laatbaarheidsverklaring (TLV) worden gevraagd die toegang

ring stagneert de samenwerking.

geeft tot het SO en SBO. Ten behoeve van de aanvragen en beoordelingen van TLV zijn onderwijsadviseurs in elke regio

In 2015 is de transitie jeugdzorg van start gegaan. De gemeen-

van Amsterdam werkzaam.

te Amsterdam heeft gekozen voor een preventieve insteek

De gevolgen van Passend Onderwijs vertalen zich in een

ter voorkoming van problemen in opvoeding- en ondersteu-

verminderde instroom in het SO en SBO. Het lijkt alsof

ning. Daarvoor hebben veel medewerkers uit de traditione-

zorgplicht ‘niet verwijzen’ betekent, tenzij er sprake is van

le zorgaanbieders een functie als OKA’s gekregen. De inzet

(overlast) gevend gedrag. O.i. moet het criterium voor een

van OKA in het SO en SBO loopt nog altijd niet gestroom-

aanvraag TLV de ontwikkeling van de leerling zijn en niet de

lijnd. Nog niet op elke S(B)O school is een OKA aanwezig.

houdbaarheid van een leerling in de groep. Als bijtijds een

De werkzaamheden van de schoolmaatschappelijk werkers

passende plek voor een leerling wordt gezocht, kan veel on-

en de OKA’s moeten goed op elkaar afgestemd worden en

nodig leed worden voorkomen.

ze moeten dezelfde ‘taal’ spreken. Doordat de gemeente wil aansluiten op het zorgsysteem van de school zorgt dat voor

Tot nu toe krijgen de SBO-scholen nog de bekostiging tot 2%.

ongelijkheid. Scholen die hun zorgsysteem optimaal en met

Omdat het deelname percentage onder de 2% ligt, gaan er te

inzet van eigen middelen hebben opgezet, worden voor hun

veel middelen naar de SBO-scholen. Het SWV heeft de inten-

inspanningen ‘beloond’ , door een geringere inzet dan scho-

tie om over te gaan tot bekostiging van SBO-scholen op basis

len die hun zorgsysteem minder goed op orde hebben.

27

2

Kwaliteit


Het voortgezet onderwijs is ondergebracht in Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen en het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland. De directeur van het SWV in Amsterdam is de heer Frits Otto en het bezoekadres is Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam. Voor meer informatie zie www.swvadam.nl. De directeur-bestuurder van het SWV Zuid-Kennemerland is de heer Johan Vermeer, het bezoekadres is Schipholpoort 2, 2034 MA Haarlem. Voor meer informatie zie www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl Voor onze praktijkcolleges is niet veel veranderd in 2015. De criteria van toelating blijven hetzelfde en de Regionale Verwijzingscommissies (RVC-VO) ging in dit verslagjaar nog over de toelaatbaarheid. Vanuit de transitie Jeugdzorg hebben ook de OKA’s hun entree gemaakt op de scholen voor voortgezet onderwijs.

Vanuit de transitie Jeugdzorg hebben ook de OKA’s hun entree gemaakt op de scholen voor voortgezet onderwijs.

T.o.v. het PO verloopt dit voor onze praktijkscholen vrij probleemloos. In 2015 is er verder niet veel veranderd in de structuur van en/of de toestroom van het aantal leerlingen naar onze VSO-scholen en praktijkcolleges. Gezien de demografische ontwikkelingen in Amsterdam (toename aantallen leerlingen), moet het VO zich voorbereiden op blijvende uitbreiding van het onderwijsaanbod. Dat geldt waarschijnlijk ook voor onze scholen.

Kwaliteit

2

28


Het bestuur en de directies van Kolom stimuleren een cultuur van openheid en professionaliteit. Wij zijn laagdrempelig voor leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden en willen dat zij zelf meedenken en praten over (de uitvoering van) het beleid van Kolom.

2.4 Klachten Beleid Op alle scholen is een pestprotocol en is er jaarlijks aandacht voor preventie van ongewenst gedrag, zoals besprekingen over bejegening en gedrag. Op de colleges voor praktijkonderwijs is een groot arsenaal aan programma’s beschikbaar zoals: Kies, De vooroordelenkoffer, Leefstijl, Zo werkt dat, Go for it & Kikid. Daarnaast worden programma’s als: Beware of loverboys, je lijf je lief, love limits, Marietje Kessels, No Nonsense ingezet voor versterken van de seksuele weerbaarheid en het herkennen van grensoverschrijdend gedrag. Op de VSO-scholen wordt ‘Liefde is ….’ ingezet en is er veel aandacht voor omgangsgedrag en sova-training, het in praktijk brengen van ‘de gouden regels’ en vriendentraining (aangaan en onderhouden van waardevolle vriendschappen). Op de SBO-scholen wordt gewerkt met Leefstijl, Zien, de Vreedzame School, PBS en SOVA-trainingen. Op het SO staan gedragsregels centraal en wordt gebruik gemaakt van STIP en de Vreedzame School. Op de scholen wordt ook gebruik gemaakt van het aanbod van samenwerkingspartners als Bureau Halt en MEE. Het bestuur en de directies van Kolom stimuleren een cultuur van openheid en professionaliteit. Wij zijn laagdrempelig voor leerlingen, ouders, personeelsleden en andere belanghebbenden en willen dat zij zelf meedenken en praten over (de uitvoering van) het beleid van Kolom. In een open cultuur past ook dat iedereen die ergens ongenoegen over heeft dit direct meldt bij degene die het aangaat. Als onderling overleg naar aanleiding van ontevredenheid geen uitkomst biedt, kan een stap verder gegaan worden in de klachtroute van Kolom.

Bij een klacht over ongewenst gedrag kan een gesprek met de interne contactpersoon zinvol zijn (en indien aan de orde met de externe vertrouwenspersoon). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie van een volwassene jegens een minderjarige leerling geldt een meld- en aangifteplicht (zedenmisdrijf). Deze meldplicht is ook uitgebreid naar (signalen van) radicalisering. Schooldirecties vangen vaak gevoelens van ongenoegen en/of misverstanden door miscommunicatie op. Zij reflecteren hierop en bespreken dit intern met betrokkenen of het schoolteam om van te leren. Ook het bestuur beschouwt het in beeld krijgen van meldingen en/of klachten als leermomenten om zaken te verbeteren.

29

2

Kwaliteit


Interne Contactpersonen Op elke school is er een tweetal interne contactpersonen. Zij fungeren als wegwijzer bij eventuele klachten van leerlingen, ouders en medewerkers. De klachtenregeling van Kolom geldt daarvoor als leidraad. Elke nieuwe interne contactpersoon wordt apart door het bestuur benoemd. Daarmee wordt hun onafhankelijke positie benadrukt. Elke interne contactpersoon volgt een basistraining gegeven door onze vertrouwenspersoon. Om de interne contactpersonen bekend te maken en in beeld te houden voor leerlingen, ouders en medewerkers worden verschillende instrumenten en activiteiten ingezet, zoals:

• • • •

Klachtenbrievenbus op school met foto van de contactpersonen. Rondje langs de klassen door interne contactpersonen. Informeren over en bespreken van het onderwerp “bejegening” met leerlingen. Verstrekken van informatie aan ouders over de taak van interne contactpersonen en hoe ouders gebruik kunnen maken van de klachtregeling.

• •

Informatie op de website. Informeren van teamleden door de interne contactpersonen over taken en procedures inzake machtsmisbruik en het omgaan met klachten.

De interne contactpersonen komen minimaal 2x per kalenderjaar bij elkaar. Eenmaal om lopende afspraken over rol en inhoud en rapportages met elkaar te bespreken, ervaringen en informatie uit te wisselen en – indien aan de orde - nieuwe regelgeving in te passen. Daarnaast wordt er een jaarlijkse scholingsdag onder leiding van een externe deskundige georganiseerd. Met de interne contactpersonen vindt overleg plaats over de keuze van het onderwerp van de nascholing. De kosten van de nascholing van contactpersonen worden bovenschools gedragen.

Externe vertrouwenspersoon Kolom heeft sinds 2011 een overeenkomst met een vaste vertrouwenspersoon Heleen de Jong. Indien nodig is er ook een externe mannelijke vertrouwenspersoon beschikbaar.

Externe vertrouwenspersoon Integriteit In februari 2012 is voor Kolom in aanvulling op onze Klachtenregeling en integriteitsbeleid de regeling ‘Melding vermoeden van een misstand’ vastgesteld. Dit is overgenomen van de ‘(model) Regeling Melden vermoeden van een misstand in de sector VO’ van de VO-Raad. Kolom heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met een (externe) vertrouwenspersoon Integriteit. Deze persoon is bewust niet onze externe vertrouwenspersoon (voor klachten) vanwege de vertrouwelijkheid en een gewenste duidelijke scheiding tussen ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Kwaliteit

2

30


Meldingen en Klachten De interne contactpersonen op de scholen houden logboekgegevens bij over meldingen, klachten en officiële klachten. In 2015 is er geen klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. Op basis van de aangeleverde informatie door de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon is onderstaand overzicht1 van meldingen en klachten samengesteld.

2015

2014

*2013

2012

2011

2010

Meldingen

79

14

7

5

35

34

Klachten

0

12

2

3

3

12

Officiële klachten

0

0

0

0

1

0

Evaluatie externe vertrouwenspersonen

Maatschappelijke ontwikkelingen

De externe vertrouwenspersoon heeft in 2015 een tweetal

Een onderwerp dat na de gebeurtenissen in Parijs opnieuw

meldingen n.a.v. een samenwerkingsprobleem gekregen.

aandacht opeiste was alert zijn op signalen rondom radicali-

Deze zijn voor verdere behandeling terugverwezen naar de

sering en de uitwassen daarvan, die scherp kunnen ingrijpen

school/bestuur.

op het samenleven. Op onze scholen hebben deze terreuracties op leerlingen een behoorlijke impact gehad; het leidde

De kosten voor de externe vertrouwenspersoon voor 2015

tot (tijdelijke) gevoelens van onveiligheid. Vanuit de gemeen-

bedroeg € 1.695.

te is er ook extra aandacht voor gevraagd.

In 2015 is geen contact gezocht met de (externe) Vertrou-

Vanuit een vrije democratische samenleving bezien is radica-

wenspersoon Integriteit betreffende een - vermoede - mis-

lisering in welke vorm dan ook een ernstige vorm van onge-

stand bij Kolom.

wenst gedrag. Een vrije democratische samenleving doet een beroep op gezond verstand, tolerantie en vertrouwen.

In 2015 heeft er een evaluatief gesprek plaatsgevonden met beide vertrouwenspersonen. De huidige Vertrouwenspersoon Integriteit stopt met zijn werkzaamheden. In het voorjaar 2016 moet een opvolger worden gezocht. Op basis van de beschikbare cijfers zijn geen nieuwe trends en/of knelpunten te distilleren. Maatschappelijke verschijnselen rondom de bekende thema’s zoals: pesten, social media en grensoverschrijdend seksueel gedrag tussen leerlingen spelen ook op onze scholieren. De aandacht daarvoor in de lessen, de zorgstructuur bij meer specifieke gevallen en organisatie op de scholen zelf is zodanig dat hier intern adequaat mee om wordt gegaan.

1

Dit lijkt een forse toename. Een verklaring van de toename kan enerzijds liggen in de ‘open cultuur’ die nagestreefd wordt. Anderzijds is men gevoeliger geworden

voor registratie van uiteenlopende incidenten. Uiteraard draagt maatschappelijke aandacht ook verder bij aan de registratie van meldingen en klachten. Absolute vergelijking is niet mogelijk omdat meldingen en klachten van verschillende aard en achtergrond zijn. Ook in 2015 hebben de interne contactpersonen en de externe vertrouwenspersoon gegevens t.b.v. het jaarverslag aangeleverd.

31

2

Kwaliteit


Het in beeld brengen van de sociale leeropbrengsten wordt één van de belangrijkste speerpunten van het onderwijs.

3 Onderwijs

3.1 Beleid en resultaten 2015 Hieronder beschrijven we de belangrijkste resultaten uit het strategisch beleidsplan en jaarplan 2015.

Werken aan de sociale leeropbrengsten Het in beeld brengen van de sociale leeropbrengsten wordt één van de belangrijkste speerpunten van het onderwijs. Daarom krijgen de sociale leeropbrengsten, naast de cognitieve leeropbrengsten, op alle Kolomscholen veel aandacht. Binnen onze scholen hebben we het volgende gerealiseerd:

Alle scholen beschikken over een leerlingvolgsysteem (LVS) waar de sociale leeropbrengsten gemeten en gevolgd worden.

Alle scholen gebruiken methoden en programma’s om sociale competenties van leerlingen te vergroten en om te zorgen voor een veilig en vreedzaam schoolklimaat.

Op een aantal scholen zijn leerkrachten in staat een analyse te maken van de sociale opbrengsten en hun pedagogisch handelen hier goed op af te stemmen, op andere scholen blijft dit een ontwikkelpunt. Dit doel is deels gerealiseerd en zal daarom terugkomen in het jaarplan 2016.

We streven ernaar dat uit lesbezoeken door de directie blijkt dat leerkrachten de instructie en het leerstofaanbod/ de praktijksituaties goed afstemmen op de individuele leerling.

Onderwijs

3

32


Ontwikkelingsperspectieven en behaalde uitstroomdoelen Op alle scholen van Kolom wordt binnen zes weken na plaatsing voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Het doel is om onze leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsvragen de afgestemde hulp te bieden, zoals dat omschreven is in het OPP. Daarnaast streven we naar het goed inschatten van het te behalen uitstroomdoel.

Bij het SBO en (V)SO worden goede resultaten gehaald. Het goed formuleren van een OPP met daarin opgenomen de ondersteunende en belemmerende factoren is onderdeel geworden van de schoolpraktijk. De leerkrachten zijn goed in staat om hun didactisch handelen hierop af te stemmen en de ondersteuning te bieden zoals omschreven in het OPP. Het gemiddelde percentages gehaalde uitstroomdoelen voor het SBO en (V)SO samen is 92%. (SBO 93% (4 van de 6 scholen), SO 93% en VSO 90%).

Op de praktijkcolleges wordt nog met wisselend succes gewerkt met een OPP. In 2015 is hard gewerkt om de planning van de leerstof in overeenstemming te brengen met het OPP van de leerlingen. De scholen hebben realistische verwachtingen geformuleerd over de uitstroom van de leerlingen, maar ook hier kan nog een verbeterslag gemaakt worden.

Het percentage uitstroomdoelen behaald is 85%.

Afstemming van de aanpak en het aanbod op onderwijs- en ondersteuningsvragen van de leerlingen We streven ernaar dat uit lesbezoeken door de directie blijkt dat leerkrachten de instructie en het leerstofaanbod/ de praktijksituaties goed afstemmen op de individuele leerling. Op alle scholen wordt gewerkt met een kijkwijzer, aan de hand waarvan de lessen regelmatig worden geobserveerd.

Het SBO en (V)SO hebben al veel ervaring met de kijkwijzer opgedaan. Het activerende directe-instructiemodel en het opbrengstgericht en

Op alle scholen wordt gewerkt met een kijkwijzer, aan de hand waarvan de lessen regelmatig worden geobserveerd.

handelingsgericht werken waarin leerlingen en worden voorbereid op de les en op maat ondersteuning krijgen tijdens de instructie zijn – naast de terugblik of de beoogde doelen wel zijn behaald - elementen van de kijkwijzer. Het SBO en (V)SO maken a.h.v. alle individuele observatielijsten een balans op voor de hele school. Het schooloverzicht wordt met het hele team besproken. Op basis hiervan wordt samen met het team voor de volgende periode nieuwe doelen gesteld.

Op de praktijkcolleges worden ook lesbezoeken aan de hand van een kijkwijzer afgelegd. De terugkoppeling van de bevindingen naar het hele schoolteam en het stellen van nieuwe doelen o.b.v. deze uitkomsten behoeft nog verdere aandacht. Met de directies van de praktijkscholen is de balans van een (eenzijdige blik) op het schoolse leren (de AVO-isering van ook deze vormen van onderwijs) versus echt leren door doen in de praktijk (wat wil en kan een leerling levensecht en op de toekomstgericht leren) onderwerp van gesprek. Uit de lesobservaties blijkt dat de meeste leerkrachten voldoende ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen. Het gebeurt zelden dat een leerling doorverwezen wordt omdat de school geen passend aanbod kan bieden.

33

3

Onderwijs


Professionalisering

Passend onderwijs

Omdat de leerkracht voor de leerlingen het verschil maakt

De Kolomscholen moeten met hun aanbod en voorzienin-

ligt de focus op verdere professionalisering en het versterken

gen inspelen op wijzigingen in de leerlingpopulatie als effect

van de competenties van leerkrachten. Deze visie wordt op

van Passend Onderwijs. De scholen moeten het onderwijs

alle niveaus en in alle overlegsituaties bij Kolom benadrukt.

kunnen afstemmen op meer complex gedrag en problema-

De huidige ontwikkelingen in het onderwijs rondom directie-

tiek van leerlingen, maar hierbij ook de grenzen bewaken.

en lerarenregistratie en het bijhouden van hun registratie on-

dersteunen het beleid van Kolom. We hebben op dit gebied

Het CvB en directies hebben met de SWVen afspraken gemaakt over wie welk type leerling

in 2015 het volgende bereikt:

opneemt, welke bedragen daarvoor gereserveerd

De Kolom-academie is verder doorontwikkeld, er

worden en welke uitzonderingen er zijn. Dit

zijn gecertificeerde modules van demaster SEN

blijkt ook nodig, omdat als gevolg van de terug-

(special educational needs) ingekocht. Mede-

loop van het aantal leerlingen op met name het

werkers werden gefaciliteerd in tijd en geld

SBO de neiging ontstaat om leerlingen toegang

om daarop in te schrijven. Ook voor directies,

te verlenen, die voor onveilige situaties kunnen

contactpersonen en onderwijsassistenten zijn

zorgen en daardoor het volgen van ‘passend

leertrajecten georganiseerd die ook worden

onderwijs’ van andere leerlingen beïnvloeden.

gevolgd.

In het kader van de transitie Jeugdzorg zijn in het najaar 2015 op het SBO en V)SO de OKA’s

Ongeveer 90 medewerkers hebben in 2015 een cursus of een

mondjesmaat aan de slag gegaan. Zij moeten

module gevolgd (bijvoorbeeld Master SEN module gedrag

gaan aansluiten op de bestaande zorgstructuur

of module geletterdheid), daarnaast zijn er teamscholings-

(o.a. afstemming met schoolmaatschappelijk

dagen vanuit de Kolomacademie georganiseerd en zijn er

deskundigen) van de scholen en fungeren als

op de Kolomdag voor 417 medewerkers workshops verzorgd.

intermediair naar de Ouder Kind Teams (OKT). In

Doordat de website van de Kolom-academie bij aanvang van

het VO is het anders geregeld. De praktijkcolleges hebben voor 16 uur een OKA.

2015-2016 is verbeterd en verrijkt met een persoonlijke pagi-

na en een ruim aanbod in de zgn. elektronische leeromge-

De SO en SBO scholen participeren in wijkteams

ving (blended learning) is gerealiseerd, kan een ruimer en

van het SWV PO. Dit SWV is bezig met het evalu-

ook meer ‘op maat’ aanbod gerealiseerd worden voor indivi-

eren van het eerste ondersteuningsplan en in

duele medewerkers. Daartoe worden de medewerkers in per-

2015 is een start gemaakt met de voorbereidin-

soonlijke ontwikkelingsgesprekken (p.o.p.) met de directies

gen voor het nieuwe plan.

uitgedaagd. Alle schoolteams hebben een voorlichting gehad over hoe de website werkt en hoe de persoonlijke pagina ingericht en beveiligd is.

Bij Kolom worden de scholen uitgedaagd te excelleren. In 2015 hebben drie Kolomscholen het predicaat “excellente school” gekregen. VSO De Heldring heeft dit predicaat al voor de 3e keer ontvangen, voor VSO Alphons Laudy en SO De Heldring was het de 1e keer.

Omdat de leerkracht voor de leerlingen het verschil maakt ligt de focus op verdere professionalisering en het versterken van de competenties van leerkrachten.

Onderwijs

3

34


Digitalisering

De scholen verlangen van ouders dat zij op de

Het doel is om met digitale middelen aan te sluiten op de

hoogte zijn en blijven over de ontwikkeling van

leefwereld van leerlingen en om leerlingen wegwijs maken in

hun kind. Op de Kolomscholen zijn gemiddeld

de digitale wereld. De expertise op dit gebied en het gebruik

drie verplichte oudercontacten per leerling. Op

van digitale middelen is bij onze scholen heel verschillend.

zeven van de dertien scholen is in het school-

Bij een paar scholen is dit doel al gerealiseerd, maar bij veel

jaar 2014-2015 de 100% score behaald. Gemiddeld

scholen nog volop in ontwikkeling.

is het opkomstpercentage van ouders bij verplichte oudercontacten 96%, we blijven streven

Er heeft nog te weinig scholing plaatsgevonden

naar 100%.

op de digitale vaardigheden van leerkrachten.

en wordt bij VSO Alphons Laudy uitgebreid. Con-

kundigheidsbevordering wederom opgenomen

tractuitbreiding met De Bascule is, vanwege vele

worden in het jaarplan 2016.

veranderingen binnen deze organisatie, voor-

In 2015 is de norm m.b.t. hardware, afschrij-

lopig niet haalbaar. Er wordt naast deze twee

vingstermijn en aanleg van netwerken bijge-

organisaties samengewerkt met andere partners

steld, zodat het gepersonaliseerde leren m.b.v.

die van belang zijn voor de leerlingen.

ICT een verdere impuls kan krijgen.

De samenwerking met Cordaan verloopt goed

Daarom zal de doelstelling gericht op des-

Veel activiteiten van externe onderwijs- en

In 2015 zijn er zes scholen bezig geweest met het

jeugdzorgorganisaties vinden inmiddels plaats

vormgeven van een nieuwe website. De verwach-

op onze scholen zoals fysiotherapie, spelthe-

ting is dat in het voorjaar 2016 de websites van

rapie, ondersteuning en begeleiding van de

deze scholen online gaan.

OKA’s, trajectbegeleiding en gespecialiseerde naschoolse opvang.

Samenwerking De scholen blijven steeds gericht op uitbouw van samenwer-

Vanaf het voorjaar 2015 is een ambitieplan ontwikkeld om

king met ouders, zorginstellingen en andere partners (zoals

een nieuwe basisschool op humanistische grondslag te

het bedrijfsleven). Contractuitbreiding met Cordaan en De

stichten: het Alles-in-één-concept, naast de geplande Unilo-

Bascule in meerjarenperspectief is onderzocht. De (verplich-

catie SBO-Zuid (Paulus/Meander). Dit omdat de gemeente

te) oudercontacten staan hoog op de agenda en komen in

Amsterdam voorziet dat er extra scholen moeten worden ge-

diverse besprekingen binnen teams en bij het directieoverleg

bouwd om de aanwas van kinderen in de basisschoolleeftijd

regelmatig aan de orde. Op de scholen is het volgende ge-

te kunnen plaatsen. De politiek, de directeuren van Kolom én

realiseerd:

de medewerkers van de betrokken SBO-Zuid scholen (Paulus en Meander) zijn positief over dit schoolconcept. Het

Kolom stelt zich al jaren tot doel dat 100% van

plan komt tegemoet aan diverse maatschappelijke wensen:

ouders bij verplichte oudercontacten bereikt

meerdere voorzieningen onder een dak; passend onderwijs

worden. Afhankelijk van de school gaat het

met passende ondersteuning en expertise. Deze uitgangs-

om oudercontacten als rapportbesprekingen,

punten en het schoolconcept van een geïntegreerde ‘alles in

twintig-minuten-gesprekken, huisbezoek en

een school’ zelf bieden o.i. ook goede aanknopingspunten

bespreking van het IOP of OPP en het portfolio.

Passend Onderwijs verder vorm te geven.

35

3

Onderwijs


3.2 Scholen voor speciaal basisonderwijs Hieronder staat een aantal ontwikkelingen beschreven die, naast de reguliere activiteiten, op de SBO-scholen plaatsvinden. Op SBO-Zuid Meander heeft de groep PAssend Zuid (PAZ)

het pedagogisch klimaat, de routines en de positieve hou-

goed vorm gekregen, een samenwerking tussen SO Alphons

ding naar kinderen.

Laudy en SBO-Zuid Meander. Deze groep is bedoeld voor leerlingen met een indicatie die zeer moeilijk lerend zijn

SBO De Zeppelin is gestart met leerKRACHT, waarbij

en baat hebben bij het pedagogisch klimaat van een SBO-

het motto is: Elke dag samen een beetje beter. In de leer-

school. Het gaat om een kleine groep binnen het SBO met

KRACHT-aanpak gaat het team op school aan de slag met

een gespecialiseerde leerkracht en onderwijsassistent uit het

drie instrumenten; Lesbezoek ĂŠn Feedbackgesprek, Ge-

ZML-onderwijs.

zamenlijk lesontwerp en gestructureerd kort overleg. Dit overleg vindt plaats in het team bij een bord om doelen en

SBO-Zuid Paulus en Meander hebben afgelopen jaar de (vrij-

verbeteracties te bespreken. Leraren leren zo van elkaar en

willige) deelname aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs

innoveren samen het onderwijs.

Amsterdam (KBA) succesvol afgerond. De scholen hebben veel profijt gehad van dit KBA-traject. Meander heeft inge-

Twee SBO scholen (SBO Professor Dumont en SBO De Zep-

zet op algemene schoolontwikkeling en op bijna alle items

pelin) zijn een uitwisselingsproject gestart met twee praktijk-

waar de KBA aandacht aan schenkt een grote vooruitgang

scholen (KPC De Dreef en KPCN). De leerlingen van de SBO

geboekt. Het traject op de SBO-Zuid St. Paulus is vooral ge-

scholen volgen praktijklessen op de praktijkscholen.

richt geweest op het optimaliseren van de basiskwaliteit van de school. Beide scholen hebben het traject met een zelfeva-

Aan het rekenonderwijs is in 2015 veel aandacht besteed.

luatie afgesloten.

SBO De Driesprong en SBO De Hasselbraam zijn samen bezig met het vernieuwen van de rekenmethode. SBO Pro-

SBO De Hasselbraam heeft meegedaan met een landelijk

fessor Dumont, SBO Zuid-Meander en SBO De Zeppelin zijn

televisieprogramma LifeStyleXperience.. De school werd in

eveneens bezig het rekenonderwijs te vernieuwen.

de gelegenheid gesteld om de expertise van het SBO en het bijzondere van de school te laten zien. Het beeld van veel

Bij vier SBO scholen is in 2015 het continue rooster (vijf ge-

ouders - een school met allemaal drukke kinderen met ge-

lijke schooldagen) ingevoerd. De twee scholen waar het nog

dragsproblemen - wordt weggenomen door te vertellen over

niet gelukt is proberen dit in 2016 alsnog te realiseren.

Onderwijs

3

36


3.3 Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs De (V)SO scholen werken samen met de Universiteit van Amsterdam en de Inspectie van Onderwijs in de Academische Werkplaats Sociale Opbrengsten. Het doel is om een zelfevaluatie instrument te ontwikkelen gericht op het zichtbaar maken van de onderwijskwaliteit op de sociale opbrengsten. Op SO De Heldring draait met subsidie van het SWV PO een trainingsgroep om leerlingen die dreigen uit te vallen op school te handhaven en/of leerlingen die thuis zitten weer terug naar school te begeleiden. Op SO Alphons Laudy en SO De Heldring zijn onderwijs/zorggroepen gestart in samenwerking met Cordaan. In deze groepen zitten kinderen die het nog niet redden binnen het onderwijs, maar wel de potentie hebben hiervoor. Ook VSO Alphons Laudy heeft subsidie gekregen om onderwijs- zorgarrangementen te realiseren. De verwachting is dat dit flexibele arrangement, dat ook samen met Cordaan wordt vormgegeven, m.i.v. 1 augustus 2016 kan starten. Bij alle vier de (V)SO scholen is het continue rooster (vijf gelijke schooldagen) ingevoerd.

37

3

Onderwijs


3.4 Scholen voor praktijkonderwijs Om het niveau van (begrijpend) lezen te verhogen, is op verschillende praktijkcolleges veel aandacht voor lezen. Zo wordt bij KPCN in alle klassen twee keer per week 20 minuten gelezen. Er zijn veel mooie, nieuwe leesboeken aangeschaft. Alle praktijkcolleges gebruiken het leerlingvolgsysteem van Magister. Daarnaast zijn er drie praktijkscholen in 2015 bezig geweest met het ontwikkelen en implementeren van een ander leerlingvolgsysteem (Profijt, Presentis, E&A-match). KPC De Dreef heeft afgelopen jaar de deelname aan de Kwaliteitsaanpak Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) succesvol afgerond. Op KPC De Dreef wordt met veel enthousiasme vorm gegeven aan het onderwijsconcept The Big Picture Learning (BPL).

Eindresultaten Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs. Dit onderwijs sluit niet af met een landelijk erkend diploma. De belangrijkste doelstelling van het praktijkonderwijs is dat leerlingen via scholings- en stagetrajecten zich voor arbeid kwalificeren en daarmee een passende arbeidsplaats verwerven en behouden en op die manier zelfstandig participeren in de samenleving.

Belangrijkste uitstroomgegevens van schoolverlaters schooljaar 2014-2015 PrO Kolom

PrO Landelijk

Werken (inclusief begeleid werken)

22%

32%

Werken en leren

7%

9%

Leren

50%

31%

Voortgezet onderwijs (naar andere vorm VO)

4%

VSO

3%

VMBO /andere PrOschool

1%

Anders

17%

Verhuizing naar het buitenland

1%

Dagbesteding

1%

Geen werk of school

12%

Onbekend

3%

Totaal

100%

Volgens de definitie van de landelijke uitstroommonitor praktijkonderwijs moet minimaal 90% van de leerlingen die het praktijkonderwijs verlaten of een vervolgopleiding volgen of een werkplek hebben. Deze doelstelling voor de schoolverlaters van 2014-2015 op Kolom Praktijkcolleges samen niet gehaald. In totaal stroomden 83% van de leerlingen door naar een opleiding en/of werk. Wanneer we de uitstoomgegevens afzetten tegen de landelijke scores zien we dat leerlingen van praktijkcolleges van Kolom minder doorstomen naar werk en de combinatie werk/leren dan het landelijk gemiddelde. We zien ook dat er veel meer leerlingen van onze praktijkcolleges doorstomen naar een vervolgopleiding. De categorie ‘Voortgezet onderwijs’ en Anders’ konden we niet vergelijken met het landelijk gemiddelde.

Onderwijs

3

38


Behaalde diploma’s en certificaten in het schooljaar 2014-2015

Percentage leerlingen dat een branche certificaat heeft

PrO Kolom

PrO Landelijk

45%

50%

43%

25%

behaald. Percentage leerlingen dat een diploma heeft behaald.

Uit bovenstaande gegevens blijkt dat op de Kolomscholen minder leerlingen een branchecertificaat behalen dan het landelijk gemiddelde. Het percentage leerlingen dat een diploma behaalt ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde. Op de praktijkcolleges haalden in het schooljaar 2014-2015 in totaal 74 leerlingen een AKA diploma, niveau 1 of het Entree. Daarnaast behaalden 68 leerlingen (branche)certificaten.

Bestendigheid Om te bezien of onze leerlingen één en twee jaar na schoolverlating nog een opleiding volgen of een werkplek hebben, wordt de bestendigheid van onze leerlingen in beeld gebracht. Zitten leerlingen nog op de plek (school of werk), waar ze na het praktijkcollege zijn ingestroomd of zijn ze doorgestroomd (en niet afgestroomd). Deze gegevens zijn van belang om de kwaliteit en het duurzame effect van ons onderwijs aan te tonen.

Percentage leerlingen dat in 2012/2013 de school verliet en één jaar later aan het werken en leren is en het percentage leerlingen dat na twee jaar aan het werken en leren is PrO Kolom

PrO Landelijk

Situatie na 1 jaar

26%

29%

Situatie na 2 jaar

35%

35%

Situatie na 1 jaar

11%

8%

Situatie na 2 jaar

9%

6%

Situatie na 1 jaar

37%

26%

Situatie na 2 jaar

27%

20%

Werken

Werken en leren

Leren

Bij werken en leren is bij de situatie na twee jaar KPC De Schakel buiten beschouwing gelaten omdat we daar geen gegevens van hebben. Het gaat daar dus om het percentage van vier praktijkcolleges.

39

3

Onderwijs


3.5 Bevindingen Inspectie van het Onderwijs Het CvB heeft in november 2015 voor alle schoolsoorten samen een bestuursgesprek met twee inspecteurs (3e inspecteur was verhinderd) voor het PO, VO en het (V)SO gevoerd. Er is, naast een terugblik op afgelopen jaar, gesproken over de ontwikkelingen bij Kolom en de SWVen. De ontwikkelingen op onze scholen, het monitoren op de kwaliteit en ons streven naar excellentie werden positief gewaardeerd. Bij onze scholen worden vanuit de inspectie geen risico’s gezien. Er is gesproken over de gevolgen van Passend Onderwijs,

SBO De Hasselbraam kreeg een verificatieonderzoek, de in-

de flexibele arrangementen op het SO en de start ervan op

specteur was positief over de afstemming van het onderwijs

het VSO, het opzetten van trainingsgroepen om voortijdig

op de behoeften van de leerlingen, goede kwaliteitszorg en

schoolverlaten te voorkomen en terugkeer van thuiszitters

het planmatig werken aan verbeteringen. De school is am-

naar onderwijs mogelijk maken, de signalen op de scholen

bitieus, stelt hoge doelen en haalt uit leerlingen wat erin zit.

n.a.v. de gebeurtenissen in Parijs. Ook is gesproken over het aangekondigde inspectiebezoek op SBO Professor Dumont

In 2014 werd KPC Noord door de inspectie als zwak beoor-

n.a.v. het veronderstelde achterblijven van de leeropbreng-

deeld. Deze waardering van de inspectie over de kwaliteit

sten. Aangegeven is dat de school de normering aan het

van het onderwijs bij KPC Noord werd niet gedeeld door de

bijstellen is en de opbrengstgegevens daardoor een verte-

school zelf en het bestuur. Het bestuur en de inspectie heb-

kend beeld geven. Vervolgens heeft begin 2016 een positief

ben hierover tweemaal met elkaar gesproken. De uitkomst

gesprek plaatsgevonden i.p.v. een inspectiebezoek.

van de gesprekken was dat de inspectie vervroegd een onderzoek zou doen. Begin maart vond een vervolggesprek plaats

In 2015 heeft de onderwijsinspectie drie Kolomscholen be-

met de inspectie en in juni het herhaalonderzoek. KPCN

zocht, twee SBO-scholen en één Praktijkcollege. De twee

kreeg, zoals verwacht was, het basisarrangement terug en

SBO-scholen kregen verschillende inspectiebezoeken. De in-

oogstte veel waardering voor de kwaliteitsslag die de school

spectie kwam in februari bij SBO Zuid-Meander. De inspectie

in korte tijd had weten te maken.

sprak grote waardering uit over de inzet en betrokkenheid van de medewerkers en directeur, maar vooral ook over de

Op 12 juni 2015 hadden alle scholen van Kolom weer mini-

bereikte resultaten.

maal een basisarrangement.

Onderwijs

3

40


3.6 Collegiale visitaties In aanvulling op lesbezoeken door directies, andere evaluaties en inspectiebezoeken vinden op aanvraag collegiale visitaties plaats. Het doel van een collegiale visitatie is de kwaliteit van de school te verhogen én de samenwerking tussen scholen van Kolom te vergroten. Leerkrachten en directeuren krijgen de gelegenheid om bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. De visitaties leveren een rapport op met aanbevelingen en de bezochte school zorgt ervoor dat dit een vervolg krijgt. Ook de inspectie maakt gebruik van de bevindingen uit de rapportages. In 2015 is de werkgroep collegiale visitatie uitgebreid met vier mensen. De werkgroep bestaat nu uit tien (vaste) personen, vanuit elke schoolsoort zijn er één of meerdere vertegenwoordigers. Bij een collegiale visitatie nemen naast een paar leden van de werkgroep ook andere collega’s (meestal twee) eenmalig deel aan het bezoek van een school. In 2015 is één school, KPC De Dreef collegiaal gevisiteerd. Aan de visitatiecommissie werd een oordeel gevraagd over in hoeverre de school in staat is om de leerling in het onderwijsleerproces centraal te laten staan volgens de uitgangspunten van Bic Picture Learning (BPL). De visitatiecommissie heeft gekeken naar vijf kernpunten: Passie, Presentatie, Aandacht, Interactie en Doorvragen. De school is op 27 maart 2015 bezocht en heeft daarna de bevindingen in een rapport met aanbevelingen ontvangen. Het afgelopen jaren zijn veel Kolomscholen bezocht door de onderwijsinspectie en de jury voor excellente scholen, daarom is besloten om in 2015 geen externe audit te laten uitvoeren.

3.7 Veiligheid op school Een veilige en zorgzame schoolomgeving is basisvoorwaarde om te kunnen leren. Vooral voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Daarom werken de Kolomscholen continu preventief aan een veilige leeromgeving en meten we ook tweejaarlijks de veiligheidsbeleving bij leerlingen en medewerkers om vast te stellen of de uitkomsten daarvan overeenkomen met de gestelde doelen. Op elke Kolomschool worden de uitkomsten geanalyseerd, besproken en teruggekoppeld naar betrokkenen. Op basis daarvan kan het veiligheidsbeleid steeds worden geactualiseerd. De scholen die de Kolomnorm niet halen, onderzoeken waar tekortkomingen op het gebied van de veiligheid zijn en formuleren verbeterpunten. Op basis van een plan van aanpak worden acties ondernomen om de veiligheidsbeleving te verbeteren. Wij hebben voor alle Kolomscholen twee doelstellingen voor veiligheidsbeleving vastgesteld. Deze zijn opgenomen in het Bestuurlijk Toetsingskader onder het domein ‘onderwijs & identiteit’. Daarin staat: “Wij stellen veiligheid voorwaardelijk voor het bieden van ontwikkelingskansen voor leerlingen en personeelsleden.

95%-100% van het personeel voelt zich veilig op school (met respons van minimaal 60%)

80%-100% van de leerlingen voelt zich veilig op school. De ambitie is 100%.

41

3

Onderwijs


Alle scholen van Kolom, behalve SBO Professor Dumont, hebben in 2015 de veiligheidsenquête afgenomen. SBO Professor Dumont heeft in 2014 de WMK afgenomen en zal deze vragenlijst nogmaals in het schooljaar 2015-2016 afnemen. De vragenlijsten (met bijbehorende instructie) voor de leerlingen en personeel zijn exact hetzelfde als voorgaande jaren. Hierdoor is het mogelijk om de enquêtes over meerdere jaren met elkaar te vergelijken. In totaal hebben 906 leerlingen (van de 1956 leerlingen geteld op 1 oktober 2015) de vragenlijst ingevuld en 321 medewerkers (van de 438 medewerkers). De uitkomsten van de enquête van 2015 en de uitkomsten van de jaren ervoor staan in onderstaand overzicht.

Kolom (respons tussen haakjes) Personeel

Leerlingen

Doelstelling

95%-100% (60%)

80% - 100%

Resultaat 2015

92,2% (ruim 70% )

76,2% in de klas 70,9% in de school

Resultaat 2013

91% (60%)

78% in de klas 75% in de school

Resultaat 2011

93% (54%)

81% in de klas 78% in de school

Resultaat 2009

93% (50%)

73%

Resultaat 2007

94% (55%)

75%

Voor Kolom als totaal hebben we onze doelstellingen niet gehaald. In 2015 voelen medewerkers zich iets veiliger dan in 2013 maar helaas halen we niet de zelf geformuleerde norm van 95%. Een groter aantal leerlingen voelt zich iets minder veilig in de klas en in school dan voorgaande jaren. Dit is een belangrijk aandachtspunt! Bij de bespreking van deze resultaten in het directieoverleg hebben we onszelf de vraag gesteld of wij wel op een juiste manier de veiligheid meten. De uitkomsten komen al jarenlang niet overeen met bevindingen van directeuren op het gebied van veiligheid. De meeste leerlingen en medewerkers op onze scholen lijken zich namelijk wel veilig te voelen. Stellen we in de enquête de juiste vragen (begrijpen de leerlingen de vragen) en gebruiken we een juiste normering (de soms scores worden achterwege gelaten)?

De uitkomsten van het onderzoek zullen in 2016 besproken worden in het directeurenoverleg. Mogelijk zal dat leiden tot een aanpassing van de veiligheidsenquête.

Of ligt de oorzaak in het feit dat we binnen het speciaal onderwijs toch meer te maken hebben met gevoelens van onveiligheid. Om inzicht te krijgen in bovengenoemde vragen is besloten om de werkgroep de opdracht te geven om bovenstaande vragen te onderzoeken. De uitkomsten van het onderzoek zullen in 2016 besproken worden in het directeurenoverleg. Mogelijk zal dat leiden tot een aanpassing van de veiligheidsenquête.

Onderwijs

3

42


43

3

Onderwijs


De landelijke trend is dat er steeds minder mannen kiezen voor een baan als leerkracht. Deze trend is ook bij Kolom zichtbaar.

4

Personele zaken 4.1 Samenstelling personeel Op 31 december 2015 had Kolom 463 medewerkers in dienst, 427 medewerkers hebben een vaste aanstelling, waaronder 129 mannen (30%) en 298 vrouwen (70%). De verhouding man/vrouw is gelijk gebleven. Opvallend is dat er ten opzichte van 2014 er 23 medewerkers meer in vaste dienst zijn. De landelijke trend is dat er steeds minder mannen kiezen voor een baan als leerkracht. Deze trend is ook bij Kolom zichtbaar. De gemiddelde werktijdfactor van een Kolommedewerker is 0,74 FTE.

Op 31 december 2015 had Kolom 463 medewerkers in dienst, 427 medewerkers hebben een vaste aanstelling, waaronder 129 mannen (30%) en 298 vrouwen (70%).

Personele zaken

4

44


Personeelsbestand op 31 december 2015 per schoolsoort (excl. tijdelijken) V(SO)

SBO

PrO

CB

Totaal

Aantal

133

118

162

14

427

FTE

103

89

116

9

317

Personeelsbestand afgelopen 4 jaar (incl. tijdelijken) 2012

2013

2014

2015

Aantal

479

472

450

463

FTE

383

355

345

340,7

GGL

47,4

47,3

48,3

48,2

Leeftijdsopbouw De gemiddelde leeftijd in 2015 is voor Kolom totaal 48,2 jaar (46,3 SBO, 44,8 SO, 49,7 VSO en 49,1 PrO). Dit is in het primair onderwijs nagenoeg gelijk aan het Amsterdamse cijfer2 voor SO, namelijk 48,3 SBO en 47,1 (V)SO. Het Amsterdamse cijfer in het voortgezet onderwijs is echter 49,2. De hoge leeftijd bij Kolom is voornamelijk in het VO een aandachtspunt. Het heeft voor een groot deel te maken met het ophogen van de AOW leeftijd en het afschaffen van Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU). Medewerkers kunnen nu gebruik maken van ABP Keuzepensioen, waarbij ze vanaf hun zestigste met pensioen kunnen gaan. Dit staat los van het individuele recht op AOW. Ook al blijft het onzeker hoeveel personeelsleden gebruik gaan maken van het ABP keuzepensioen, we verwachten een verdere stijging van de gemiddelde leeftijd tot aan 2017. Daarna bereikt jaarlijks een grote groep medewerkers de leeftijd waarop zij AOW zullen ontvangen. Hierdoor ontstaat vacatureruimte wat zal leiden tot een verjonging van het personeelsbestand.

De gemiddelde leeftijd in 2015 is voor Kolom totaal 48,2 jaar

De grootste leeftijdsgroep binnen Kolom zit tussen de 45 en 54 jaar (zie bovenstaande grafiek). De grafiek over de leeftijdsopbouw laat zien dat 33% van de medewerkers zich bevindt in de leeftijdscategorie van 55 jaar en ouder. Hiervan is 17% ouder dan 60 jaar. Dit betekent dat binnen nu en 7 jaar zeker 20% van de medewerkers uit zal stromen vanwege het bereiken van de pensioen (AOW) gerechtigde leeftijd.

3

Cijfers op www.stamos.nl.

45

4

Personele zaken


Personeelsverloop De in- en uitstroom van medewerkers in 2015 is ongeveer gelijk met vorig jaar. In 2014 zijn 55 medewerkers ingestroomd en 49 medewerkers uitgestroomd. In 2015 is in- en uitstroom met elkaar in evenwicht. Vanuit de loopbaangesprekken en andere personeelsgesprekken concluderen we een toenemende voorzichtigheid bij medewerkers, ze kiezen voor zekerheid en blijven bij de huidige werkgever. Verder geldt net zoals (gemeld) bij de leeftijdsontwikkeling een effect van de afschaffing van Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU) en ophoging van AOW leeftijd.

Uitstroom 2015 Reden uit dienst

Aantal VO

Aantal PO

Blijvend arbeidsongeschikt

1

2

Einde vervanging

4

7

Einde inleenperiode

-

4

Pensionering

2

6

BeĂŤindigingsovereenkomst

2

4

Eigen verzoek

5

13

Niet geschikt voor functie

-

2

Op staande voet

-

1

LIO

-

1

Totaal

14

40

Reden uit dienst

Aantal VO

Aantal PO

Regulier

6

19

Tijdelijke vacature

3

3

Project basis

-

1

Vervanging

6

14

Interne mobiliteit

1

-

Totaal

16

37

54

Instroom 2015

53

De in- en uitstroom van medewerkers in 2015 is ongeveer gelijk met vorig jaar. In 2014 zijn 55 medewerkers ingestroomd en 49 medewerkers uitgestroomd. In 2015 is in- en uitstroom met elkaar in evenwicht.

Personele zaken

4

46


Functiemix Kolom benoemt excellente leraren in LC om meer loopbaanperspectief te kunnen bieden en tegelijkertijd de excellente leraar te behouden voor de klas. De verhouding van LB en LC3 binnen het onderwijzend personeel (OP) is in het kader van de functiemix vanaf 2009 gewijzigd. Zowel voor SBO/(V)SO als voor PrO zijn met respectievelijk LC benoemingen van 15% en 46% de normen van 1 oktober 2014 behaald zoals onderstaand overzicht laat zien.

Overzicht leraren LB en LC benoemingen in % (in fte) op 31 december 2015. 2009 School

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%LB

%LC

%LB

%LC

%LB

%LC

%LB

%LC

%LB

%LC

%LB

%LC

%LB

%LC

98,7

1,3

96,7

3,3

94,5

5,5

91,6

8,4

90,6

9,4

85

15

83

17

85,9

14,1

81,3

18,7

57,8

42,2

55,5

44,5

50,2

49,8

54

46

58

42

soort SBO/ (V)SO PrO

Bij het PrO is in 2015 een daling t.o.v. 2014 te zien in het aantal LC functies. Dit heeft te maken met de uitstroom van medewerkers met een LC functie waar medewerkers met een LB functie voor in de plaats zijn gekomen. Het is namelijk steeds moeilijker om kandidaten te vinden die aan de criteria LC voldoen.

3

LA, LB, LC en LD zijn salarisschalen voor leraren in het onderwijs

47

4

Personele zaken


4.2 Beleid en resultaten 2015 In 2015 heeft Kolom haar beleid voortgezet m.b.t. een personeelsbestand dat past binnen de structurele inkomsten. Vanwege natuurlijk verloop (pensionering en ontslag op eigen verzoek) is er ook in 2015 geen sprake van boventalligheid. Eerder is er sprake van vacatures die als gevolg van de arbeidsmarktontwikkeling soms lastig zijn in te vullen. De markt voor onderwijspersoneel trekt aan en dit merkt Kolom. Het beleid richt daarom de komende jaren op toenemende, permanente professionalisering en meer flexibiliteit en mobiliteit van de medewerkers. Doel hiervan is om medewerkers goed inzetbaar te houden en te binden.

Mobiliteit en loopbaangesprekken

Gesprekkencyclus

Jaarlijks wordt vanaf februari geĂŻnventariseerd welke mede-

In 2015 zijn de formulieren voor de gesprekkencyclus na

werkers in aanmerking willen komen voor vrijwillige mobili-

evaluatie en in overleg met de directeuren van Kolom aan-

teit. Vanwege de inzet van een vervangingspool m.i.v. 2016

gepast. Belangrijke verandering is de onderverdeling en be-

en op een aantal scholen in het PO een toename van het

schrijving van de benodigde competenties naar de niveaus

aantal leerlingen zijn er volop mogelijkheden voor vrijwillige

startbekwaam, basisbekwaam, vakbekwaam en vakbekwaam

mobiliteit. Ook in 2015 was er voor medewerkers de moge-

LC. De beschreven niveaus sluiten hiermee aan op de cao.

lijkheid om zich aan te melden voor vrijwillige mobiliteit. Dit heeft geresulteerd in de overstap van een medewerker van

Toekomstig beleid

het SBO naar het PrO.

Om de scholen ook in de toekomst in staat te stellen hun taken kwalitatief goed te blijven verzorgen, moeten er voldoen-

In 2015 is er geen sprake geweest van situaties van onvrijwil-

de deskundige en gemotiveerde medewerkers op de scholen

lige mobiliteit.

aanwezig zijn.

Jaarlijks worden loopbaangesprekken gevoerd met medewer-

De nadruk zal dan liggen op een gezonde verhouding tus-

kers die aan bepaalde criteria voldoen of die aangeven dat ze

sen startende leerkrachten afgezet tegen de uitstroom van

in aanmerking willen komen voor vrijwillige mobiliteit. In het

leerkrachten wegens natuurlijk verloop. Een evenwichtige

schooljaar 2014-2015 zijn loopbaangesprekken gevoerd met

verhouding tussen startende en ervaren leerkrachten en tij-

alle onderwijsassistenten en lerarenondersteuners. Alle uitge-

delijke en vaste aanstellingen is essentieel.

nodigde werknemers hebben aan de uitnodiging gehoor gegeven en met hen is een loopbaangesprek gevoerd. In totaal

De werkgelegenheid in het onderwijs komt de komende ja-

werken er bij Kolom 42 onderwijs-assistenten verdeeld over

ren verder onder druk te staan door een oplopend tekort aan

SBO (6) (V)SO 30 en PrO 6. Ze zijn in dit loopbaangesprek ook

ervaren leerkrachten op de arbeidsmarkt (vergrijzing versus

gewezen op de komende uitstroom van een grote groep leer-

ontgroening) .

krachten waardoor er een tekort aan leerkrachten ontstaat bij Kolom (evenals op de arbeidsmarkt) in de komende 3 jaar. Met

Het aantal studenten dat start met de pabo is in 2015-2016

deze medewerkers zijn de wensen en mogelijkheden van scho-

met 33% gedaald ten opzichte van 2014-2015. Bij de werving

ling besproken. Dit heeft mede geleid tot het volgende resul-

voor vacatures en de vervangingspool ondervindt Kolom nu

taat op het gebied van scholing: 4x PABO, 1x Lerarenopleiding

al dat er een tekort is op de arbeidsmarkt en dat er veel te

consumptief, 1x pedagogiek, 1x creatief therapeut en 1x bevo.

kiezen is voor leerkrachten.

Voor het schooljaar 2015-2016 is geen specifieke doelgroep

Een grote meerderheid van de instroom aan de pabo, zo’n 76

gedefinieerd voor het houden van loopbaangesprekken. Er

procent, bestaat uit vrouwen. Naast het grote aandeel vrou-

zijn wel aanvragen binnengekomen voor loopbaangesprek-

wen, bestaat de instroom aan de lerarenopleidingen ook voor

ken op eigen verzoek van de medewerker of op aanraden van

een groot deel uit autochtonen. Bij de pabo is 5% van de in-

de directeur/leidinggevende. Al met al zit er een stijgende

stromende studenten niet-westers allochtoon en nog eens 5%

lijn in de aantallen gevoerde gesprekken.

is westers-allochtoon. Dit sluit niet aan bij de wens voor diversiteit als afspiegelingsbeginsel in ons personeelsbestand.

Pensioengesprekken Kolom heeft ook in 2015 medewerkers de gelegenheid geboden

Kolom start in 2016 met een eigen vervangingspool om te

om een gesprek te voeren met een pensioenadviseur. Medewer-

beschikken over kwalitatief goede vervangers. De vervan-

kers weten niet goed wat de mogelijkheden zijn van keuze- en

gingspool dient dan tevens als kweekvijver voor de toekomst.

deeltijdpensioen. Een ABP pensioenadviseur komt bij Kolom en medewerkers kunnen zich voor het spreekuur inschrijven.

Personele zaken

4

48


4.3 Arbeidsomstandigheden en verzuim In 2015 zijn bij diverse scholen een nieuwe RI&E gemaakt. Dit betref SBO scholen, waarbij dit een cyclisch proces is. Daarnaast zijn bij scholen waarbij ver- en nieuwbouw heeft plaatsgevonden een RI&E uitgevoerd. Alle RI&E’s zijn getoetst door een externe partij waardoor deze geborgd is en betrouwbare informatie geeft bij een eventueel bezoek van de arbeidsinspectie. Het schoolveiligheidsplan is op alle scholen geactualiseerd. Beide aspecten: de sociale veiligheid en de fysieke veiligheid zijn opgenomen in dit plan. In elk plan staan Kolombrede uitgangspunten t.a.v. schoolveiligheid aangevuld met schoolspecifiek beleid. Het plan zelf geeft een korte beschrijving van de diverse aspecten die verwijzen naar de bijbehorende bijlages.

De ontwikkeling van het totale verzuim over 2015 Kolom heeft vooraf (landelijke) cijfers als maxima gesteld aan de verzuimpercentages van de medewerkers in 2015: voor SBO en VSO/SO 7,1%, voor PrO 6,2%. Het totale verzuim schommelt tussen de 6 % en 9 % (Gemiddeld 7,1 %). Daarmee blijft het verzuim nog steeds boven het vastgestelde maximum (7,0 % en 6,9 %).Het totale gewogen verzuim vertoont wel een daling van 0,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In onderstaand overzicht is aangegeven in welke categorieën het verzuim onderverdeeld is en geeft de resultaten weer over deze periode. Verzuimtype in de tijd

2015

2014

Kortverzuim [0-8]

0,7 %;

0,7%

Middelverzuim [8-43]

0,9 %;

0,9%

Langverzuim [43-366]

2,9 %;

4,3%

Lang > 366

2,1 %.

2,3%

Meldingsfrequentie

1,00

1,02

Verzuimduur

16,27

15,70

De algemene tendens is dalend: Het totale gewogen verzuim vertoont een daling van 0,8 % ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De lichte stijging in het gemiddelde verzuim in 2014 heeft zich niet doorgezet, maar heeft plaats gemaakt voor een sterkere daling in 2015. Het gemiddelde komt daarmee uit onder het niveau van 2013. Bij alle schoolsoorten heeft een daling van het verzuim plaatsgevonden. De sterkste daling is in het Praktijkonderwijs geweest met 3,7%. In totaal heeft Kolom € 25.040 aan bedrijfshulpverlening en arbeidsomstandigheden besteed. Voor de bedrijfsgezondheidszorg en de bedrijfsarts lagen de kosten hoger, dit bedroeg € 95.256.

49

4

Personele zaken


De financiële positie van Stichting Kolom is goed te noemen. Een positief resultaat is echter geen doel op zich.

5

Financiële zaken Het financiële resultaat over 2015 is €2,1 mln. positief; dat betekent een verdere toename van het vermogen van Kolom. De financiële positie van Stichting Kolom is goed te noemen. Een positief resultaat is echter geen doel op zich. Het bestuur streeft naar een vermogen waarmee tegenslagen kunnen worden opgevangen.

Financiële zaken

5

50


5.1 Staat / Raming van baten en lasten 2015 X 1.000 euro

2014

2015

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies

27.276

28.107

27.066

28.239

28.053

28.164

28.333

1.412

1.061

475

816

506

506

506

0

Overige baten

1.036

1.034

272

131

88

88

88

Totaal baten

29.724

30.202

27.812

29.187

28.647

28.757

28.927

22.690

23.264

23.195

23.588

23.850

23.907

24.002

367

420

430

437

434

418

397

Huisvestingslasten

2.038

1.755

1.986

1.957

1.957

1.957

1.957

Overige lasten

2.656

2.731

2.174

2.517

2.532

2.551

2.581

Totaal lasten

27.751

28.170

27.785

28.500

28.773

28.833

28.937

1.973

2.032

27

687

-126

-75

-10

Financiële baten en lasten

48

46

41

100

100

100

100

Resultaat (bestemming)

2.021

2.078

67

787

-26

25

90

Lasten Personeelslasten Afschrijvingen

Saldo baten en lasten

Het resultaat over 2015 is positiever dan verwacht, namelijk €2,0 mln. positiever ten opzichte van de begroting. De baten vielen €2,4 mln. hoger uit dan begroot en de lasten kwamen €0,4 mln. hoger uit dan begroot. Alle schoolsoorten (SBO’s, Praktijkscholen en VSO-scholen) hebben positieve resultaten gerealiseerd. Voor alle schoolsoorten geldt dat met name de incidentele inkomsten hoger waren dan verwacht.

51

5

Financiële zaken


De toename in baten is vooral te verklaren door hogere baten van het Rijk in verband met de groei van het aantal leerlingen, doordecentralisatie van de vergoeding voor huisvesting; additionele bekostiging voor het SBO vanuit het samenwerkingsverband. Een deel was niet bekend ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 en was derhalve niet meegenomen. De daling van de baten overige overheidsbijdragen en subsidies ten opzichte van 2014 wordt met name veroorzaakt door een daling van de bekostiging vanuit het samenwerkingsverband PO. Daarnaast werden er in 2014 meer baten van de gemeente Amsterdam voor de zogenaamde KBA (kwaliteits) trajecten. Dat deze baten toch hoger zijn dan de begroting komt met name door de bewust niet begrote ESF-subsidies van het agentschap SZW voor de VO-scholen. Zodra de definitieve beschikkingen van het agentschap zijn ontvangen kunnen scholen een beroep doen op deze middelen. De totale lasten zijn €0,4K hoger dan begroot. In 2015 hebben zich geen materiele negatieve verrassingen voorgedaan aan de lastenkant. De personeelskosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot. Met name kosten voor nascholing (+€218.000) en externen (+ €61.000) zijn in 2015 ten opzichte van 2014 fors toegenomen. De huisvestingslasten vallen lager uit dan begroot en lager dan 2014. Dit wordt met name veroorzaakt door de hoge energiekosten in 2014. In 2015 zijn de contracten voor de leveranties van gas en elektriciteit opnieuw aanbesteed en zorgen daarmee voor lagere energiekosten in 2015 en de jaren daarna. De overige lasten zijn ten opzichte van vorig jaar heel licht gestegen. Echter ten opzichte van het budget zijn de kosten fors hoger (€0,6 mln.). Met name de kosten voor lesmateriaal zijn hoger dan begroot. De scholen hebben moeite hebben om hun eigen verbruik van lesmateriaal goed in te schatten. In 2015 heeft Kolom in totaal €273.362 ontvangen van OCW inzake de Prestatiebox. De scholen van Kolom hebben elk een eigen invulling gegeven aan de besteding van deze middelen. Belangrijke thema’s waarvoor de middelen zijn ingezet, zijn: handelingsgericht werken, opbrengstgericht begeleiden, werken met ICT, invoeren cito toetsen, cultuureducatie, muziekeducatie en duurzaam leiderschap. De scholen hebben geïnvesteerd in teamscholingen, individuele opleidingen en studiedagen om de competenties van de leerkrachten te vergroten om met deze thema’s om te gaan.

Financiële zaken

5

52


5.2 Balans X 1000 euro Materiële vaste activa

31-12-14

31-12-15

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

31-12-16

31-12-17

31-12-18

31-12-19

2.344

2.390

2.146

2.250

2.400

2.400

0

0

0

0

0

0

974

907

900

900

900

900

Overige vorderingen

2.469

1.862

1.821

1.321

1.321

1.321

Liquide middelen

8.469

11.958

12.908

12.179

11.953

11.943

14.256

17.117

17.775

16.650

16.574

16.564

Eigen vermogen

9.910

11.988

12.775

12.750

12.774

12.864

Voorzieningen

1.063

1.077

1.000

900

800

700

Kortlopende schulden

3.283

4.052

4.000

3.000

3.000

3.000

14.256

17.117

17.775

16.650

16.574

16.564

Financiële vaste activa Vorderingen OCW

Totaal activa

Totaal passiva

Ten opzichte van vorig jaar is het balanstotaal toegenomen

resultaat van 2015, daling van de overige vorderingen en een

met €2,5 mln.

stijging van de kortlopende schulden. Stichting Kolom heeft geen beleggingen en een belangrijk deel van het saldo liqui-

In 2015 is de materiele vaste activa iets toegenomen ten

de middelen staat op twee spaarrekeningen bij respectieve-

opzichte van 2014. In 2015 was het totaal van de investe-

lijk de ING Bank en de ABN Amro bank.

ringen hoger dan de afschrijvingen. In 2015 is extra geïnvesteerd in ICT gerelateerde zaken zoals aanleg van draadloze

Het eigen vermogen ultimo 2015 bedraagt €11,5 mln. In het

netwerken en investeringen in digiborden. Daarnaast is be-

eigen vermogen wordt geen onderscheid gemaakt tussen

sloten om met ingang van 1 januari 2015 de afschrijvingster-

schoolreserves en algemene reserve. Met een deel van het

mijn van de “ouderwetse” smartboards met 2 jaar (van 10

resultaat van 2015 is een bestemmingsreserve van €1,2 mln.

jaar naar 8 jaar) in te korten. Het effect op de afschrijvings-

gevormd ten behoeve van kwaliteitsimpuls. Scholen kunnen

kosten is ongeveer €38.000.

met een onderbouwd plan een beroep doen op deze reserve bovenop hun eigen begroting. Ultimo 2015 bestaat het eigen

De post vorderingen OCW betreft het bedrag dat minder is

vermogen uit de eerdergenoemde bestemmingsreserve kwa-

ontvangen van de personele bekostiging voor de scholen in

liteitsimpuls, een bestemmingsreserve jonge leerkrachten

het PO voor schooljaar 2015/2016 dan dat er van de beschik-

ad. €109.729 en een algemene reserve van €10,2 mln.

kingen toegerekend kan worden aan het financiële jaar 2015. Door een fout in het betaalritme van het ministerie OCW is

Het totale bedrag aan voorzieningen is ongeveer gelijk geble-

ook voor een deel van de bekostiging PAB (Personeel Arbeid

ven (toename van €14K) en bedraagt ultimo 2015 €1,1 mln.

en Beleid) voor de VSO-scholen een vordering opgenomen.

De post voorzieningen bestaat uit een voorziening voor jubilea uitkeringen personeel van €0,2 mln. en een voorziening

De overige vorderingen zijn afgenomen met €1,0 mln.

voor groot onderhoud aan de schoolgebouwen van €0,9 mln.

doordat met de gemeente de nieuwbouwprojecten van KPC Het Plein en SO De Heldring financieel zijn afgewikkeld. De

Onder de kortlopende schulden zijn posten opgenomen als

overige vorderingen bestaan voornamelijk uit vorderingen

crediteuren, te betalen vakantiegeld, te betalen loonheffing

inzake huisvesting (nieuwbouw en verbouwingsprojecten)

en vooruit ontvangen subsidies van diverse partijen. De

€0,5 mln., debiteuren €0,3 mln. en een vordering het agent-

toename van €0,4 mln. wordt met name veroorzaakt door

schap SZW inzake ESF-subsidie 2014/2015 en 2015/2016.

een stijging van de post crediteuren met €0,1 mln. en een stijging van de post te besteden huisvestingsprojecten ge-

Het saldo liquide middelen is in 2015 met €3,5 mln. ge-

meente (per saldo door de gemeente(n) vooruit gefinancier-

stegen. Dit wordt met name veroorzaakt door het positieve

de nieuwbouwprojecten) met €0,5 mln.

53

5

Financiële zaken


De financiĂŤle kengetallen hebben zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: Norm inspectie

SBO

Onder

Boven

gem.

grens

grens

2014

Solvabiliteit 1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8

0,8

0,8

Solvabiliteit 2

0,3

geen

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Liquiditeit

0,5

1,5

3,9

3,6

3,6

3,9

4,8

4,7

4,7

Rentabiliteit

0%

5%

0,0%

6,8%

6,9%

2,7%

-0,1%

0,1%

0,3%

33,6%

27,7%

34,1%

37,6%

37,4%

36,8%

36,9%

56,6

47,9

56,6

60,7

57,9

57,4

57,1

Weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor

geen

35,0

Geen van de kengetallen per ultimo 2015 komen onder de normen van de inspectie. De kengetallen solvabiliteit en weerstandsvermogen zijn lager of gelijk aan het landelijk gemiddelde van SBO-schoolbesturen. Voor zowel de kapitalisatiefactor, liquiditeit en rentabiliteit geldt een signaleringsgrens (bovengrens) die is geadviseerd door de commissie DON. Per eind 2015 komen de kengetallen van Kolom boven deze maximumwaarden.

Geen van de kengetallen per ultimo 2015 komen onder de normen van de inspectie.

FinanciĂŤle zaken

5

54


5.3 Vooruitblik In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s beschreven die een financieel effect kunnen hebben. Passend onderwijs gaat gepaard met een stelselwijziging

de dalende trend van leerlingaantal stopt. Ook zijn er eerste

waarin geldstromen anders gaan lopen en het speciaal on-

signalen van groeiverwachtingen van leerlingen op de SBO’s

derwijs deel uit gaat maken van de samenwerkingsverban-

van Kolom. Voor het praktijkonderwijs is de verwachting dat

den die een belangrijke rol gaan spelen bij de verwijzingen

het aantal leerlingen stabiel zal blijven de komende jaren.

naar het speciaal onderwijs. Dit leidt waarschijnlijk tot grote

Het aantal leerlingen op de (V)SO scholen van Kolom laat

personele verschuivingen.

de laatste jaren een dalende trend zien. Ook voor het (V)SO wordt verwacht dat de daling tot staan is gebracht.

Geldstromen die langzamerhand als structureel werden gezien, zijn onzeker geworden en dwingen Kolom tot een her-

Ontwikkeling baten en lasten

bezinning op de gewenste personele bezetting. Flexibiliteit

Voor 2016 heeft Kolom een begroting kunnen opstellen met

in personele inzet is noodzakelijk om adequaat in te spelen

een positief exploitatieresultaat van €0,8 mln. Door mobili-

op de veranderende positie van de scholen van Kolom. Dat

teit van personeel tussen de schoolsoorten is het waarschijn-

geldt niet alleen voor het speciaal onderwijs, maar ook voor

lijk dat Kolom ook voor de daaropvolgende jaren een sluiten-

het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs.

de exploitatie kan realiseren.

Gezien de demografische ontwikkelingen in Amsterdam en

Wel blijft er onzekerheid over geldstromen. Indien er geen

Haarlem (verwachte toename van de leerlingenaantallen) en

extra middelen worden ontvangen of wordt ingegrepen op

de ontwikkelingen t.g.v. passend onderwijs is het lastig in te

de formatie zullen de komende jaren negatieve exploitatiere-

schatten hoe de ontwikkeling van de leerlingaantallen er uit

sultaten kunnen ontstaan.

gaat zien de komende jaren. In het SBO wordt verwacht dat

X 1.000 euro

2014

2015

Begroting

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

2015

2016

2017

2018

2019

Baten SBO

7.308

7.661

6.831

7.027

6.725

6.731

6.803

(V)SO

8.841

8.711

8.307

8.455

8.418

8.522

8.620

12.973

13.323

12.519

13.649

13.448

13.448

13.448

602

508

155

56

56

56

56

29.724

30.202

27.812

29.187

28.647

28.757

28.926

PRO Overig Totaal baten

55

5

Financiële zaken


In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen die is gebruikt bij het opstellen van de begroting voor de komende jaren. De aantallen zijn gebaseerd op schattingen van de schoolleiders. Leerlingaantallen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

per 1 oktober SBO scholen

536

530

530

523

532

537

(V)SO scholen

444

446

441

448

456

460

PRO scholen

945

980

975

967

967

967

1.925

1.956

1.946

1.938

1.955

1.964

Totaal

In onderstaande tabel is de verwachte ontwikkeling van het aantal medewerkers uitgedrukt in fte’s die is gebruikt bij het opstellen van de begroting voor de komende jaren. Dit aantal geldt zonder dat er actief op afbouw van de bezetting wordt gestuurd. fte's SBO scholen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

79,1

89

85,6

84,9

84,9

84,9

(V)SO scholen

102,2

103

106,6

108,3

108,3

108,3

PRO scholen

125,9

116

137,7

137,1

135,2

134,3

9,4

9

12,3

12,3

12,3

12,3

316,6

317

342,2

342,6

340,7

339,8

Bovenschools Totaal

Ontwikkeling balanspositie De verwachting is dat Kolom de komende jaren mogelijk niet zal interen op het vermogen. Scholen kunnen vanaf 2016 wel een beroep doen op de gevormde reserve kwaliteitsimpuls van â‚Ź1,2 mln. Het besteden van de reserve is in de meerjarenopstelling niet meegenomen. Van de materiele vaste activa is de verwachting dat deze komende jaren niet zal stijgen. Bij bijna alle scholen is de ICT en huisvesting op orde. Door het uitblijven van leerling groei zullen grote uitbreidingsinvesteringen niet aan de orde zijn maar zal de waarde van de jaarlijkse afschrijvingen geherinvesteerd worden. De hoogte van de vorderingen wordt met name veroorzaakt door de nieuwbouwprojecten. Na 2017 worden op dit moment geen nieuwbouwprojecten verwacht vandaar dat de verwachting is dat het saldo van deze post zal afnemen. Dit geldt eveneens ook voor de post overige schulden aangezien hier de nieuwprojecten zijn opgenomen waarbij de gemeente huisvestingsprojecten heeft voorgefinancierd.

FinanciĂŤle zaken

5

56


Risicomanagement en administratieve organisatie Voor het speciaal onderwijs geldt dat fluctuaties in leerlin-

schikken ook over 2015 over een zogenaamde ISA3402 ver-

gaantallen veel grotere consequenties hebben dan in het

klaring waarin de administratieve processen zijn beoordeeld

regulier onderwijs en dat door de invoering van passend on-

door een externe accountant. Alhoewel Stichting Kolom

derwijs het speciaal onderwijs afhankelijk wordt van het be-

verantwoordelijk is voor de juiste verwerking geeft deze ver-

leid van het samenwerkingsverband. Kolom is dan ook nauw

klaring extra vertrouwen in de administratieve processen die

betrokken bij de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs.

extern zijn belegd.

Dit betekent dat het eerder geschetste financiële plaatje bij toename van het leerlingenaantal er volledig anders uit kan

In 2014 is de geplande risico-inventarisatie afgerond. De uit-

zien. Kolom heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de

komst van de risico-inventarisatie is dat Kolom totaal gezien

interne planning & control cyclus. Jaarlijks wordt de begro-

geen verhoogd risicoprofiel heeft. Aandachtpunten in de ri-

ting bottom-up opgesteld. Elke schooldirecteur maakt voor

sicobeheersing van Kolom die naar voren kwamen uit deze

zijn school een begroting. Alle schoolbegrotingen en de bo-

inventarisatie zijn:

venschoolse begroting tezamen vormen de algehele Kolom-

• • • • • • •

begroting. Vier keer per jaar wordt aan het CvB en de Raad van Toezicht over de voortgang ten opzichte van begroting gerapporteerd. Daarnaast ontvangen de budgethouders maandelijks overzichten over hun personele en materiele uitgaven. Een dergelijk adequaat planning & control cyclus is bij onzekerheden zeer belangrijk. Bovenstaande cijfers laten zien dat een goede monitoring van de te verwachten baten

ICT Leerlingadministratie Omgaan met personeelsgegevens Geformaliseerd beleid voor leerlingenzorg Personeelsbeleid Ziekteverzuim Toezicht gebruiksgoederen

noodzakelijk is om de bijbehorende lasten tijdig te kunnen bijsturen. Vanaf medio 2016 zijn de financiële resultaten van

Voor een aantal van deze aandachtspunten zijn er acties

de scholen op elk moment digitaal te raadplegen. Dit verbe-

uitgezet om te komen tot een verkleining van de risico’s op

tert de tijdigheid van de informatieverstrekking en helpt de

deze aandachtsgebieden. In 2015 is niet gekeken of de acties

organisatie bij het tijdig bijsturen.

het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Dit zal in 2016 tegelijkertijd met de bijstelling van de risico-inventarisatie

Voor de salarisadministratie maakt Stichting Kolom gebruik

plaatsvinden. Kolom is in 2014 een convenant horizontaal

van de diensten van Groenendijk B.V. in Sliedrecht. Zij be-

toezicht met de belastingdienst aangaan.

De gemiddelde scholingskosten per medewerker zijn fors toegenomen. De focus op deskundigheidsbevordering en scholing is terug te zien in deze cijfers.

57

5

Financiële zaken


Dit jaar zijn twee nieuwbouwprojecten gestart, die volgens de planning in oktober 2016 worden opgeleverd.

6

Huisvesting en materiële zaken 6.1 Bouwprojecten en onderhoud Bouwprojecten Dit jaar zijn twee nieuwbouwprojecten gestart, die volgens de planning in oktober 2016 worden opgeleverd. Het betreft vervangende nieuwbouw van VSO De Heldring aan de Burgemeester Eliasstraat, op de plaats waar de oude school stond. De omgeving van de nieuwe school zal een parkachtig karakter krijgen. Daarnaast komt er vervangende nieuwbouw voor KPC De Schakel in Haarlem, op een nieuw bouwkavel. Nadat de uitvoerende hoofdaannemer in december 2015 failliet is gegaan, hebben wij zonder financiële gevolgen een aangepast aannemingscontract ondertekend. Dit komt omdat het eerste contract niet met de uitvoerende aannemer is aangegaan, maar met het moederbedrijf, dat niet failliet is. Deze heeft nu een andere dochteronderneming ingeschakeld om het bouwwerk af te maken. Het tijdverlies beperkt zich tot ongeveer twee maanden.

De plannen voor de vervangende nieuwbouw voor SBO-Zuid St. Paulus en Meander (unilocatie) wordt geïntegreerd in de plannen voor de nieuwbouw van een humanistische basisschool (Alles-in-één-concept) met voor en naschoolse opvang.

Huisvesting en materiële zaken

6

58


Plannen De plannen voor de vervangende nieuwbouw voor SBO-

In 2016 zal ook de uitbreidingsbouw met twee lokalen bij

Zuid St. Paulus en Meander (unilocatie) wordt geïntegreerd

VSO Alphons Laudy aan de Van Nijenrodeweg worden gere-

in de plannen voor de nieuwbouw van een humanistische

aliseerd ten behoeve voor Stichting Cordaan. De investering

basisschool (Alles-in-één-concept) met voor en naschoolse

van de bouw van de lokalen wordt met een langlopend huur-

opvang. Beide scholen zullen op de Zuidelijke Wandelweg 30

contract terugverdiend.

(thans tijdelijke huisvesting VSO De Heldring) op een logische wijze verbonden moeten worden. Voorafgaand aan de realisatie van de nieuwbouw zal het bestaande gebouw op het kavel worden gesloopt. O mogelijke uitvoer O planfase O uitvoerfase O ingebruikname School

Bouwproject

Besluitvorming

VSO De Heldring

Vervangende nieuwbouw

HVO 2013 Krediet

2015

2016

Energieneutraal 2016 Praktijkcollege De

Vervangende nieuwbouw

Schakel

HVO 2014 – Krediet Realisatie-overleg

SBO-Zuid St. Paulus

Vervangende nieuwbouw

HVO 2015 – Krediet

SBO-Zuid Meander

Unilocatie SBO-Zuid

Energieneutraal 2017

VSO Alphons Laudy

Uitbreidingsbouw

T.b.v. Cordaan

59

6

Huisvesting en materiële zaken

2017


Onderhoud Het Groot Onderhoud is na de verminderde productie van vorig jaar, weer volledig opgepakt. In het kalenderjaar is een bedrag van afgerond € 320.000 uitgegeven aan groot onderhoud. Inhoudelijk is hiermee de achterstand van vorig jaar ingelopen. Hieronder staat een selectie van belangrijke werkzaamheden die in 2015 plaatsvonden : Bij SO Alphons Laudy is grootschalig binnenschilderwerk

Bij KPC De Atlant is door een interne verbouwing een nieu-

verricht (€ 65.000), waarmee school weer geheel is opgefrist.

we haarverzorgingslokaal geformeerd. Daarnaast is een deel van de keukenapparatuur van het leslokaal consumptief ver-

Bij SBO Professor Dumont is beklede lambrisering langs

vangen en tevens de vloerafwerking van een gietvloer voor-

de wanden van de gymnastiekzaal aangebracht, in het kader

zien.

van een nieuwe ARBO wettelijke eis voor gymzalen met bakstenen muren. De bedoeling is dat leerlingen zich niet beze-

Bij SO De Heldring is al lange tijd een vochtprobleem in

ren bij het vallen en schuren tegen de ruwe muren.

de gang en ruimten naast het badgebouw. Doordat de aannemer, die in 2013 de nieuwbouw heeft gerealiseerd, niet

Bij SBO De Driesprong is een deel van een verzakte vloer

met een adequate oplossing is gekomen, in een juridische

in een leslokaal op de begane grond vervangen, omdat de

procedure gestart. Verwacht wordt dat deze actie in de loop

onderliggende balkenlaag deels door houtrot was aangetast.

van 2016 tot een oplossing zal komen. Verder zijn de warm-

Na de vervanging is de vloerafwerking in het gehele lokaal

teklachten door verscheidene acties van het installatiebedrijf

vervangen. Ook zijn de muren van drie lokalen op de eerste

die de verwarming en luchtbehandeling van de school in be-

etage, een kantoorruimte op de tussenverdieping en langs

heer heeft goeddeels weggenomen. In 2016 zullen verdere

de trappengang geschilderd.

afstelverbeteringen worden doorgevoerd.

Bij SBO De Zeppelin is het gebouw geheel voorzien van nieuw buitenschilderwerk en zijn rotte kozijndelen vervangen. Voorts is een begin gemaakt aan het binnenschilderwerk, dat vrijwel het gebouw betreft. Het zal zijn verdere beslag krijgen in 2016. Ook is de verwarming verbeterd. Bij KPC Noord zijn de klimaatproblemen, veroorzaakt door een niet goed functionerende verwarmingsinstallatie enerzijds en onvoldoende zonwering anderzijds grotendeels verholpen. Het restprobleem aan zonwering zal in 2016 worden opgelost.

Huisvesting en materiële zaken

6

60


6.2 ICT-beleid Vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid leren kinderen omgaan met de mogelijkheden van ICT. ICT biedt in al zijn vormen veel mogelijkheden voor het verbreden en verdiepen van het leren door kinderen. ICT is een onmisbaar en essentieel onderdeel van het leven en leren van kinderen en jongeren. Bij het gebruik van ICT gaat Kolom uit van mediawijsheid en een ethisch verantwoord gebruik van sociale media door zijn medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen, zoals vastgelegd in de Kolomrichtlijnen nieuwe media en ICT. Kolom heeft ervoor gekozen de techniek uit te besteden aan een professionele organisatie. Dit betekent dat de infrastructurele voorwaarden vervuld zijn en dat de coördinatoren op onze scholen zich, in de tijd die daarvoor beschikbaar is, kunnen concentreren op de onderwijskundige implementatie van ICT. Kolom regelt de basisvoorziening op het gebied van ICT bovenschools. De digitale infrastructuur is in samenspraak met de scholen ingericht. In alle groepen staan computers en/of laptops en elke stam groep/klas is voorzien van een digibord of Touch screen . Het beheer van de infrastructuur en de data is in handen van Heutink ICT en QLICT. Alle scholen beschikken over goede internetverbindingen. De overgang naar draadloze -, naast vaste netwerken, is bijna afgerond. In 2015 is op 8 locaties de WIFI installatie en de bekabeling vernieuwd. Ook voor de drie locaties die in de nabije toekomst een nieuw gebouw krijgen, wordt de WIFI vernieuwd. Er is op verschillende scholen een start gemaakt met het werken met tablets, kleine laptops en het gebruik van mobiele telefoon in de lessen. De implementatie van Office365 is op een school na (mei 2016 volgt KPC Het Plein) vrijwel helemaal afgerond. Binnen dit systeem is het mailverkeer en intranet voor de hele organisatie geregeld. Het nieuwe intranet biedt aanzienlijk meer mogelijkheden voor onderlinge communicatie, het delen van documenten en informatie tussen diverse groepen en kenniskringen binnen Kolom. Dit kalenderjaar is € 67.000,- geïnvesteerd in digitale schoolborden. De scholen kiezen steeds meer voor touch screens in plaats van digiborden. Alle Kolomscholen zijn voorzien van digitale schoolborden of touch screens, conform de norm. In het verslagjaar is tevens verder geïnvesteerd in de computers. Alle computers die op scholen aanwezig waren en die binnen de Kolomnorm (één computer per vijf leerlingen plus één computer per groep) vallen en afgeschreven zijn, werden vervangen. In het verslagjaar ging het in totaal om een investering van ruim € 220.000,- (computers, tablets en servers).

Vanuit natuurlijke nieuwsgierigheid leren kinderen omgaan met de mogelijkheden van ICT.

61

6

Huisvesting en materiële zaken


7 Verslag Raad van Toezicht 2015 was naar het oordeel van de Raad van Toezicht (RvT) een goed jaar voor Stichting Kolom. De financiële positie is goed, het personeelsbeleid wordt met zorg uitgevoerd. Met behulp van de Kolom Academie wordt gericht geïnvesteerd in het personeel. Er zijn moderne en aantrekkelijke schoolgebouwen in gebruik genomen en de bouw van twee nieuwe scholen is gestart. Een zeer eervolle en stimulerende ontwikkeling op het terrein van onderwijskwaliteit, de Excellente scholen, is binnen Kolom verder uitgebreid. Weer meer Kolomscholen hebben in 2015 het predicaat Excellente scholen aangevraagd met als resultaat dat begin 2016 vijf Kolomscholen de toekenning hebben gekregen. Een goed bewijs dat binnen de stichting veel aandacht is voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. In het jaar na de invoering van de wet Passend Onderwijs is gebleken dat deze invoering veel invloed heeft en gaat krijgen op het werk van de scholen van Kolom. Veel inspanningen en uitwerking van nieuwe ontwikkelingen blijven nodig om samenwerking, onderwijskwaliteit en financiële bedrijfsvoering te blijven borgen. Kolom heeft een duidelijke visie op het passend onderwijs. De ontwikkelingen op dit terrein zijn echter nog volop gaande. Dat betekent dat met de positieve opstelling van Kolom zorgvuldig gemanoeuvreerd moet worden in deze - voor het speciaal onderwijs - uitdagende tijd. Daarom is dit jaar besloten om de denominaties van de stichting te verbreden met het humanisme. Met het humanisme als uitgangspunt wil Kolom in de grootstedelijke samenleving van Amsterdam en Haarlem diverse groepen ouders en kinderen nieuwe kansen geven op kwalitatief goed onderwijs in een hechte gemeenschap. Om binnen de ontwikkelingen van het passend onderwijs een goede brug te slaan tussen speciaal en regulier onderwijs heeft de stichting tevens een nieuw schoolconcept “het alles in één concept” ontwikkeld. Hiermee verwacht de RvT dat Kolom haar specifieke bijdrage aan het onderwijs in Amsterdam en Haarlem kan blijven leveren.

2015 was naar het oordeel van de Raad van Toezicht (RvT) een goed jaar voor Stichting Kolom. De financiële positie is goed, het personeelsbeleid wordt met zorg uitgevoerd.

Verslag Raad van Toezicht

7

62


Activiteiten RvT De RvT heeft in 2015 zeven keer vergaderd, dit waren de reguliere vergaderingen. Daarnaast is er een evaluatievergadering voor het eigen functioneren en de relatie tot het CvB zonder het CvB. Op 16 juni (1e deel) en 6 juli 2015 (2e deel) heeft de RvT net als voorgaande jaren een evaluatievergadering gehouden. Belangrijkste uitkomsten waren:

De RvT heeft als jaarlijkse extra activiteiten gehad:

• •

Meer aandacht voor de lange termijnvisie bin-

dezeggenschapsraad (GMR) over Passend Onder-

Meer aandacht voor de eigen informatieverga-

wijs: de invloed van het beleid van de Samenwer-

ring van de RvT

kingsverbanden op de scholen van Kolom.

Het bespreken van de samenwerking tussen de RvT en CvB met speciale aandacht voor de cul-

lingen.

• •

op vragen. Actualisering van het toezichtkader en de behoefte aan ondersteuning.

Een ontmoeting met de schooldirecteuren over Passend Onderwijs en de verwachte ontwikke-

tuur van kritische vragen stellen en informatie

Een ontmoeting met de Gemeenschappelijke Me-

nen Kolom.

Schoolbezoeken. Een eigen themabijeenkomst over Toezicht / Governance RvT/CvB

De behoefte aan structurele informatie uit de Samenwerkingsverbanden.

Daarnaast hebben de voorzitters van de RvT en het CvB maandelijks een bilateraal overleg. De RvT werkt aan de eigen deskundigheid door het organiseren van themabijeenkomsten (zoals hiervoor genoemd), deelname aan congressen en scholing, het bijhouden van literatuur en het volgen van de media.

63

7

Verslag Raad van Toezicht


Het Toezicht In 2015 heeft de RvT zich naast de financiële bedrijfsvoering sterker kunnen richten op het onderwijs, de strategie voor de lange termijn en continuïteit van de stichting. De RvT ontvangt meerdere verantwoordingsrapportages van het CvB over de P&C-cyclus en items uit het jaarplan van Kolom. De RvT heeft in 2015 een commissie kwaliteit ingesteld naast de remuneratiecommissie en de auditcommissie. Zo houdt de RvT niet alleen toezicht op de bedrijfsvoering maar ook op de volledige doelstelling van de stichting en de realisatie van het strategisch beleid. Documenten die in 2015 zijn goedgekeurd:

Daarnaast zijn de volgende documenten besproken:

• • • • • •

• •

Jaarverslag en Jaarrekening 2014 Het treasurystatuut Begroting 2016

• • • • •

Statutenwijziging Stichting van een nieuwe school Begroting planmatig onderhoud voor het katig onderhoud 2016-2020 Financiële rapportage jan-dec 2014

• •

Begroting planmatig onderhoud voor het katig onderhoud 2014-2018

Scholingsplan RvT Identiteit Kolom Verantwoordingsrapportage bedrijfsvoering Financiering realisatie flexibel arrangement Terugdringen verzuim Verantwoordingsrapportage realisatie Jaarplan 2015

Memo Voorkomen van fraude op de werkvloer en integriteitsverklaring

Evaluatie code goed bestuur

VSO Alphons Laudy

lenderjaar 2015 en meerjarenbegroting planma-

Verantwoordingsrapportage managementcontracten

lenderjaar 2016 en meerjarenbegroting planma-

• •

Jaarplan 2015

Evaluatie accountant / voorbereiding gesprekken nieuwe accountant

Managementstatuut

Meerjaren Bestuursformatie plan 2015-2019 PO en VO

De auditcommissie is vier keer bijeen geweest als onderdeel van de toezichthoudende en klankbordrol. In de bijeenkomsten worden financiële onderwerpen meer in detail behandeld om de vaststelling en bespreking in de plenaire vergaderingen adequaat voor te bereiden. Daarnaast vindt een diepgaande bespreking van financiële onderwerpen plaats met het CvB. De auditcommissie geeft vooraf aan vergaderingen de RvT schriftelijk advies bij de financiële stukken. De remuneratiecommissie heeft in 2015 namens de RvT de werkgeversrol voor het college van bestuur vervuld. Er zijn functioneringsgesprekken gevoerd en de veranderingen in de cao zijn onderwerp van gesprek. De commissie kwaliteit is per 1 oktober 2015 formeel gestart en is in 2015 één keer bijeen geweest. Deze commissie zal op een verdiepende manier bezig zijn met het primaire onderwijsproces, waarbij de Rv-leden zich als critical friend opstellen. De RvT meent met de eigen rolopvatting en het instrumentarium dat voorligt (waaronder toetsingskaders, strategisch beleidsplan en resultaatgebieden, managementstatuut, profielen, diverse reglementen, regeling vermelden van een vermoeden van een misstand, klachtenregeling) voor de RvT en het CvB de voorwaarden te hebben gecreëerd om te voldoen aan de inhoud van de Code Goed Bestuur. Deze Code hebben het CvB en de RvT in 2013 volgens de afgesproken cyclus aangepast. Omdat op het bevoegd gezag (van Kolom) codes vanuit meerdere onderwijssectoren van toepassing kunnen zijn, hebben het CvB en RvT in overleg gekozen voor een aangepaste code op basis van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (PO) met aanvullingen uit de code Voortgezet Onderwijs (VO). De RvT bedankt alle medewerkers voor hun inzet voor de leerlingen van Kolom. Désirée Verberk, Voorzitter Raad van Toezicht

Verslag Raad van Toezicht

7

64


65

7

Verslag Raad van Toezicht


Op al onze scholen staat de (sociale) veiligheid hoog in het vaandel. In 2016 zullen we het instrument waarmee we de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers meten aanpassen.

8

Vooruitblik In de vorige hoofdstukken hebben we soms al kort vooruitgeblikt over verschillende onderwerpen. Onderstaande punten zijn daarnaast belangrijke onderwerpen voor 2016: In het strategisch beleidsplan 2014-2018 is de ambitie uitgesproken volop aandacht te geven aan de kwaliteit van de primaire processen en te streven naar excellentie. Op dit moment hebben vijf van de vijftien locaties van Kolom het predicaat ‘excellente school’ gekregen. Dat predicaat is voor de duur van drie jaar geldig. Voor 2016 hebben zich drie nieuwe scholen aangemeld. De ontwikkeling van ‘good to great’ krijgt ook in 2016 een verdere invulling. Na- en bijscholing blijft hoog op de agenda staan, waarbij – naast de basiscompententies om te werken in het speciaal onderwijs - komend jaar de digitale vaardigheden van docenten een belangrijk aandachtspunt zijn. De Kolomacademie verzorgt een breed scholingsaanbod, waar alle medewerkers van Kolom gebruik van maken. Op al onze scholen staat de (sociale) veiligheid hoog in het vaandel. In 2016 zullen we het instrument waarmee we de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers meten aanpassen.

We streven naar een evenwichtige verhouding tussen startende en ervaren leerkrachten, naar meer mannen en naar meer personeelsleden met een zelfde etnische achtergrond als onze leerlingen.

Vooruitblik

8

66


De diversiteit van ons personeelsbeleid zal in 2016 aan-

Aangezien er sprake lijkt van de tendens dat ‘verwijzing op

dacht vragen. We streven naar een evenwichtige verhouding

basis van overlast gevend gedrag’ de hoofdmoot wordt, is

tussen startende en ervaren leerkrachten, naar meer mannen

er steeds meer sprake van verdichting van problematiek op

en naar meer personeelsleden met een zelfde etnische ach-

de SBO-scholen. Daarom zijn er mogelijk meer ondersteu-

tergrond als onze leerlingen.

ningsmiddelen vanuit het SWV nodig de juiste ondersteuning te kunnen (blijven) bieden op onze scholen.

Kolom heeft besloten om eigen risicodrager te worden en te starten met een eigen vervangingspool. Door medewer-

De nieuwe basisschool op humanistische grondslag,

kers aan te stellen in een eigen vervangingspool kunnen we

het Alles-in-één-concept, staat op het plan van scholen

goede vervangers aan de organisatie binden en bijdragen

van de gemeente Amsterdam. In 2016 zal daarover verre-

aan de ontwikkeling van deze medewerkers. Medewerkers

gaande besluitvorming gaan plaatsvinden. Vanuit Kolom

kunnen vanuit de vervangingspool doorstromen naar een

willen wij onze SO- en SBO expertise op een andere manier

reguliere baan bij Kolom.

inzetten, meer in overeenstemming met de doelstellingen van Passend Onderwijs door onderwijsexpertise naar de

Bij de scholen en het Centraal Buro zullen in 2016 een aan-

leerlingen brengen in plaats van andersom. Wij kunnen in

tal personele wisselingen plaatsvinden. Er worden twee

dit concept ontschotten en zo nog meer maatwerk leveren.

nieuwe directeuren geworven voor SBO-Zuid St. Paulus en

Door tijdig en tijdelijk (en soms in deeltijd) ondersteuning

KPC De Schakel. Daarnaast vertrekt eind april de controller

in te zetten voor alle leerlingen, zowel voor kinderen met ge-

en de onderhoudsmedewerker en voor de zomervakantie

ringere als leerlingen met uitgesproken talenten. “Elk kind

de Arbo- en Verzuimadviseur. De verwachting is dat voor de

een 10” is volgens ons mogelijk in een omgeving waar ge-

zomervakantie deze vacatures vervuld zullen zijn, zodat het

personaliseerd onderwijs aan alle kinderen kan worden gege-

Centraal Buro op sterkte blijft en nieuwe medewerkers ook

ven. Daarnaast blijven we de taak van een gespecialiseerde

nieuwe inzichten kunnen geven aan verdere verbetering van

onderwijsinstelling in het dekkende netwerk van het SWV

de dienstverlening aan de scholen.

Amsterdam-Diemen invullen.

In het najaar 2016 worden twee mooie nieuwe school-

Er ligt een wetsvoorstel bij de kamer waarin staat dat de

gebouwen in gebruik genomen. VSO De Heldring gaat

GMR altijd om advies gevraagd moet worden. De rol van de

terug naar de ‘oude plek’ in West waar een nieuwe school

GMR met betrekking tot bestuur en toezicht wordt hiermee

wordt gebouwd. KPC De Schakel verhuist naar een andere

verder versterkt.

locatie en betrekt daar een nieuwe school. Bij VSO Alphons Laudy komen twee extra lokalen ten behoeve van de onder-

Alle samenwerkingsverbanden zijn op dit moment druk

wijs- zorg arrangementen.

bezig met de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. In 2016 zal een nieuw ondersteuningsplan van kracht worden.

In het SWV PO Amsterdam-Diemen gaan stemmen op de

Ook zal de scheiding tussen bestuur en toezicht binnen het

bekostiging van de SBO scholen op basis van het werke-

SWV Amsterdam-Diemen gerealiseerd worden.

lijke aantal leerlingen te laten lopen i.p.v. de 2% nu. Omdat ook al de AB-middelen zijn weggevallen, zou dat een fikse aderlating betekenen. Het SWV moet uiteraard een netwerk van kwalitatief goede voorzieningen in stand houden.

67

8

Vooruitblik


9

Presentatie Kolomscholen SBO

SO

VSO

PrO

Presentatie Kolomscholen

9

68


SBO De Driesprong 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

89

94

102

Aantal groepen

6

6

7

Gem. Groepsgrootte

15

16

15

Aantal fte personeel

13,3

13,3

12,4

Een dynamisch en professioneel team werkt op een handelingsgerichte manier om de kinderen te ondersteunen bij hun leerproces

Typering van de school

emotionele opbrengsten, brengen we tevens de leerkracht-

Een dynamisch en professioneel team werkt op een hande-

vaardigheden in kaart. Uiteraard met als doel ons te blijven

lingsgerichte manier om de kinderen te ondersteunen bij hun

professionaliseren, van elkaar te leren en onze onderwijsre-

leerproces. De kleinschaligheid, aandacht voor structuur, be-

sultaten te verbeteren.

trokkenheid en constante ontwikkeling van pedagogische en didactische inzichten, zorgen binnen de school voor een professionele en prettige leer- en werkomgeving.

Wat uit 2015 zal bijblijven? 2015 bracht veel veranderingen. Vanwege groei in leerlin-

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

genaantal zijn we dit schooljaar begonnen met een zeven-

Een gedegen analyse van de leeropbrengsten is een belang-

enthousiaste personeelsleden. Tevens zijn we overgegaan op

rijk onderdeel van onze werkwijze. Twee keer per jaar bespre-

het 5-gelijke dagenmodel en zijn we gestart met het aanbie-

ken we met het hele team de opbrengsten van ons onderwijs.

den van naschoolse activiteiten.

de groep. Ons team is uitgebreid met nieuwe betrokken en

Naast de leeropbrengsten voor de kernvakken en de sociaal

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 Een goed pedagogisch klimaat is van essentieel belang. De afgelopen jaren zien we een verandering in onze populatie. Om een antwoord te geven op de veranderende ondersteuningsbehoefte van de leerling, zijn daarom twee leerkrachten benoemd tot gedragsspecialisten (LC-functie). Deze leerkrachten sturen de werkgroep gedrag aan. Doel van de werkgroep is de veiligheid waarborgen en ons pedagogisch klimaat optimaliseren. We hebben hiermee een start gemaakt en de drie V’s van De Driesprong geïntroduceerd: Vriendelijk, Vertrouwen en Verantwoordelijk. Deze kernwaarden vormen richtlijnen om goed met elkaar om te gaan.

9

Presentatie Kolomscholen


SBO Professor Dumont 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

82

70

78

Aantal groepen

7

6

6

Gem. groepsgrootte

12

12

13

Aantal fte personeel

12,9

11,6

12,3

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

SBO Professor Dumont is een school waar alle leerlingen mo-

2015 was opnieuw een goed jaar. De groei van de kleuter-

gen zijn wie ze zijn. Iedere leerling is uniek. Wij bieden leerlin-

groep, de SOVA-training voor de jongste kinderen vanuit ’t

gen een veilig pedagogisch en gestructureerd leerklimaat. Wij

Kabouterhuis en het aanleren van gebarentaal en uitbreiding

geven de leerlingen wat zij nodig hebben.

woordenschat door de logopediste.

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

In de bovenbouw wordt er steeds meer thematisch gewerkt,

Er is veel extra ondersteuning voor de leerlingen en ouders.

onderdeel hiervan is de samenwerking met Praktijkcollege De

We hebben logopedie, leesbegeleiding, SOVA-training (door

Dreef, waar onze oudste leerlingen lessen volgen. De kinde-

professionals) en Kind en Motoriek. We werken nauw samen

ren genieten hier volop van en leren veel.

kinderen gebruiken meer hun handen en hun kwaliteiten. Een

met MOC ‘t Kabouterhuis, het Leger des Heils en met de onderwijsadviseur (OKA) van het samenwerkingsverband. Hier-

In de school heerst een prettige en rustige sfeer (weinig tot

door kunnen we de leerlingen en ouders de ondersteuning

geen incidenten), mede door PBS en de pedagogische kwali-

bieden die zij nodig hebben.

teit van de leerkrachten. De leerprestaties van de leerlingen gaan vooruit. Wij hebben geconstateerd dat (ondanks een daling van het gemiddelde IQ van onze leerlingen) er wel een stijgende lijn in de leerresultaten te zien is. Dit jaar zijn wij een stap verder gegaan met de Jump-in en met de uitbreiding van de Brede School in eigen beheer, waardoor wij de activiteiten kunnen aanpassen aan de behoeften van de leerlingen (turnen, brassband, goals, techniek, koken, muziek, creativiteit).

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 • Visieontwikkeling met het team • Aanpassen aanpak aan verandering doelgroep (nog meer thematisch onderwijs/ nog meer gebarentaal) • Professionalisering van het team • Vervolg implementatie van het rekenonderwijs • Voor het eerst op kamp, dat wordt vast en zeker een hoogtepunt voor de schoolverlaters.

Presentatie Kolomscholen

9

70


SBO De Hasselbraam 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

174

189

159

Aantal groepen

13

13

12

Gem. groepsgrootte

14

14,5

13,3

Aantal fte personeel

27,31

29

27,5

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

De Hasselbraam: Groei op maat !

Natuurlijk zal in 2015 de spectaculaire opening van het schoolbrede project “Mijn ruimtereis” ons bij blijven.

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

De mooie musical voor meer dan 40 kinderen over geloof,

De Hasselbraam kenmerkt zich door een breed aanbod waar-

Iedersland op De Hasselbraam zijn gekomen gezamenlijk als

bij kinderen in een breed spectrum ondersteuning krijgen.

één grote groep schoolverlaters de stap naar het voortgezet

Zo volgen kinderen met een lage cognitie én kinderen die

kunnen maken.

hoop en liefde liet zien dat de groep kinderen die van SBO

vanuit hun sociaal emotionele ontwikkeling ondersteuning nodig hebben, onderwijs op De Hasselbraam. De ontwikke-

Wij hebben hard gewerkt om de mogelijkheden van coöpe-

ling van de kinderen wordt nauwlettend gevolgd binnen een

ratieve werkvormen zichtbaar te maken in de lessen. We im-

vastgestelde cyclus. De kinderen werken aan basisvaardighe-

plementeren de woordenschat binnen de projecten die we

den waarbij routines houvast geven en structuur bieden. De

samenstellen en we zijn in het schooljaar 2015-2016 gestart

betrokkenheid van de leerkrachten bij de ontwikkeling en het

met een nascholing over de juiste feedback geven aan de kin-

welzijn van de kinderen is groot.

deren. Wij missen vooral de zorg die we samen met De Bascule konden bieden op De Hasselbraam. Door onder andere de transitie in de jeugdzorg moest er dermate bezuinigd worden bij De Bascule, dat de samenwerking stagneert. Dit leidt tot een beperkter aanbod in de ondersteuning voor kinderen van De Hasselbraam en daardoor zijn we ook beperkt in de mogelijkheden om kinderen te plaatsen.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 Wij merken dat feedback geven aan kinderen samen valt met de doelen die je stelt bij de ontwikkeling van de kinderen. Wij leren van de onderzoeken van Hattie en willen de juiste feedback geven aan de kinderen op hun werk maar ook op hun gedrag. Wij werken daarnaast aan de keuze en implementatie van een nieuwe taalmethode, waarbij de digitale ondersteuning een belangrijk aandachtspunt is. Wij gaan de beeldende vorming met de vakleerkracht, die we al in huis hebben, extra aandacht geven. De lessen worden door de groepsleerkracht en vakleerkracht samen gegeven.

71

9

Presentatie Kolomscholen


SBO-Zuid Meander 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

73

66

67

Aantal groepen

6

6

7

Gem. groepsgrootte

12

11

10

Aantal fte personeel

14.8

12,6

10,2

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

Een kleine school voor speciaal basisonderwijs in de Amster-

In het najaar werd onze bovenbouw uitgenodigd voor het

damse Rivierenbuurt.

Kids Crowd evenement. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 mochten workshops volgen waarin zij gingen nadenken over de

‘Elk kind een 10!’ is ons motto. Elke leerling heeft een eigen

school van de toekomst: hoe zag die eruit? In januari was er

start en finish. De leerling wordt betrokken bij z’n eigen leer-

een vervolgworkshop voor de leerlingen van groep 6/7 waar-

proces. ‘Die 10 heb je al, maar wat wil je nu nog leren en doen

in zij hun ‘droomschool’ mochten gaan bedenken: ‘hoe ziet

zodat het over een half jaar nog een 10 is?’ Dit doen we met

die eruit? En wat is volgens hen nodig in het onderwijs om

kindgesprekken en kindplannen. De leerlingen verzamelen

tot hun droomschool te komen?’ Zo kregen onze leerlingen

werk waarop ze trots zijn in hun eigen portfoliorapport. Een

een belangrijke stem in de ‘Staat van de Leerling’. En dat niet

rapport betekent ogen die stralen!

alleen, ze mochten op 13 april naar Maarssen om dit document met de hele groep aan Staatssecretaris Sander Dekker

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

te overhandigen! We zijn zo trots op onze leerlingen! En..

Op SBO-Zuid zitten veel kinderen met ‘gouden handen’. Dit

te realiseren!

gaan als school natuurlijk aan de slag om onze droomschool

talent stimuleren wij door een wekelijks keuzeaanbod uit diverse creatieve workshops. Daarnaast zijn er elk jaar school-

Last but not least: kreeg SBO-Zuid Meander in juni 2015 de

breed 10 wereld-oriëntatiethema’s, de thema’s zie je in alle

kans zichzelf een 10! te geven door zich te presenteren voor

klassen terug en zijn gekoppeld aan de taalmethoden. We zijn

de jury Excellente Scholen. In september 2015 bracht de jury

een vreedzame school. Alle leerlingen leren naast de weke-

Excellente Scholen een bezoek aan de Meander. Op 18 januari

lijkse lessen Vreedzame School ook expliciet verantwoorde-

het predicaat Excellente School toegekend en mocht de Me-

lijkheid te dragen voor hun eigen klas. We hebben een breed

ander de vlag uithangen!

naschools aanbod. We hebben onze eigen voetbalteams en werken nauw samen met verschillende organisaties die een aanbod verzorgen als de kookclub, kickboksles, judo, kleutergym, gitaarles, djembé-les, keyboardles, vioolles en musicalles.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 Naast het borgen van de kwaliteitsverbetering ingezet door het KBA, het beter afstemmen van het lesaanbod bij de leerlijnen van rekenen, het verbeteren van ons onderwijs in begrijpend lezen en het omgaan met agressie als facet van de communicatie, waarbij SBO-Zuid Meander hard werkt aan het huidige onderwijs bouwen we ook aan een uitdagende, deskundige, veelzijdige, betrokken, veilige, plezierige en groene nieuwbouwschool samen met het team van SBO-Zuid St. Paulus.

Presentatie Kolomscholen

9

72


SBO-Zuid St. Paulus 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

72

60

60

Aantal groepen

6

6

5

Gem. groepsgrootte

12

10

12

Aantal fte personeel

17

14

10

Typering van de school SBO-Zuid St. Paulus is een school voor speciaal basison-

De groepsleerkrachten en de vele specialisten bieden onder-

derwijs. We hebben leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar

wijs op maat en hebben individuele aandacht voor het kind.

met leer- en/of gedragsproblemen. De groepen zijn klein en

Speltherapie is een belangrijk speerpunt van de school. SBO-

overzichtelijk, in een groep zitten maximaal zestien kinderen.

Zuid St. Paulus gaat uit van de grondslag dat ieder kind uniek

We gaan uit van veiligheid en zelfvertrouwen als basis om

is. Wij willen de kinderen besef van eigenwaarde bijbrengen,

te kunnen leren. Ons doel is om onze leerlingen met plezier

waarmee ze zelfverzekerd de toekomst tegemoet gaan.

naar school laten komen. Elke nieuwe dag gaan de deuren letterlijk open, ook voor de ouders. Een open en betrokken

Wat uit 2015 zal bijblijven?

houding van ouders én school staan bij ons voorop om alles

In 2015 heeft de directeur Hans Labots afscheid genomen

te doen wat voor elk kind nodig is.

van de school. SBO-Zuid St Paulus en SBO-Zuid Meander groeien steeds meer naar elkaar, met een aanstaande fusie

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

in het verschiet. Het project ‘Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA)’ hebben we in 2015 succesvol afgesloten

Op onze school zorgen wij ervoor dat de kinderen zich prettig en veilig voelen. Wij laten merken dat wij hen waarderen. De kinderen voelen daardoor dat ze de moeite waard zijn. Ze leren bovendien dat problemen er zijn om te overwinnen. Ze merken dat dit stapje voor stapje ook lukt en krijgen daardoor zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen zorgt ervoor dat ze beter en met meer plezier gaan leren. Kinderen krijgen ook meer zelfvertrouwen wanneer ze weten wat wij van hen verwachten. Wij werken daarom met duidelijke regels en een vaste structuur. Het uitstroomniveau is afhankelijk van de mogelijkheden van elk kind. Kinderen stromen bij ons door naar verschillende vormen van voortgezet onderwijs.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 We zijn nu gestart met het traject leerKRACHT. We willen vanaf nu “elke dag samen een beetje beter”; we gaan werken aan onderlinge communicatie, klassenbezoeken en feedback geven aan elkaar. Ook blijven we ons ontwikkelen in het werken met het ADI-model.

73

9

Presentatie Kolomscholen


SBO De Zeppelin 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

57

64

Aantal groepen

6

5

Gem. groepsgrootte

9,5

13

Aantal fte personeel

7,7

7,7

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

SBO De Zeppelin is een kleine school, gelegen in een groene

We zijn dit jaar gestart met het traject van stichting leer-

omgeving in Amsterdam Noord. De samenhorigheid en klein-

KRACHT. De school leverde een coach, die geschoold werd

schaligheid geven de school iets extra’s. Wij bieden onze kin-

door leerKRACHT en het team meenam in het leren van en

deren een veilige en gestructureerde leeromgeving, waarin de

met elkaar. De bordsessie werden ingevoerd, de leerkracht-

kinderen elkaar accepteren en waar ze volledig tot hun recht

consultaties zijn gestart en er werden vele verdiepingssessie

kunnen komen. De Zeppelin wil leerlingen de kennis en de

over meetbare doelen, feedback geven en krijgen gehouden.

vaardigheden bijbrengen die ze nodig hebben om zelfstandig te

Er is een cultuurverandering in gang gezet. Ook de leerlingen

functioneren binnen onze steeds veranderende samenleving.

zijn hierin meegenomen middels een leerling arena. Hier worden de leerlingen bevraagd door de leerkrachten over

De leerkrachten zijn nauw betrokken bij hun leerlingen, zij

een bepaald onderwerp, zodat de mening van de leerlingen

weten een ontspannen en uitnodigend pedagogisch klimaat

wordt meegenomen.

te realiseren. Leerlingen worden gezien en gehoord De methode De wereld in getallen is ingevoerd op De Zep-

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

pelin. De discussie over vormen van differentiëren kwam daarmee op gang.

Op de Zeppelin kennen alle kinderen elkaar en de leerkrachten. De school heeft veel gezamenlijke activiteiten, zoals de opening en sluiting van de blokken van de Vreedzame school, de natuurlessen in onze gemeenschappelijke tuin en de groeps doorbroken BEVO lessen. De kinderen zijn actief betrokken bij hun leerproces. De kinderen in de hogere groepen stellen zelf , met behulp van de uitgangspunten van stichting leerKRACHT, doelen op. De kinderen nemen deel aan een aantal commissie, zoals de feestcommissie, gangcommissie en voetbalcommissie. De betrokkenheid van de leerlingen staat bij ons hoog in het vaandel

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 We gaan verder met:

• • •

de invoering van de Vreedzame school, de invoering van het traject LeerKRACHT, ontwikkelen van een ICT visie.

Presentatie Kolomscholen

9

74


SO Alphons Laudy 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

82

87

88

Aantal groepen

8

7

8

Gem. groepsgrootte

10

12

11

Aantal fte personeel

22

19,6

20

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

SO Alphons Laudy geeft onderwijs aan 4 tot 12 jarigen die

De afgelopen drie jaar heeft de Stuurgroep Kwaliteit bestaan-

zeer moeilijk lerend zijn. De school heeft in 2015 de erkenning

de uit personeelsleden van het SO en VSO gewerkt aan door-

“Excellente School” gekregen op basis van de hoge leerop-

lopende leerlijnen gericht op de uitstroomprofielen van de

brengsten, de kwaliteit van onderwijs (waarbij de kijkwijzers

leerlingen. Het totale onderwijsaanbod (OPP´s, aanpassing

als voorbeeld voor andere scholen zijn gebuikt) en de grote

leerlijnen, uitstroomperspectieven, streefniveaus, didactisch

ouderbetrokkenheid.

pedagogische handelen van de docenten) en de kwaliteitszorg is verbeterd en aangepast op de doelgroep SO en VSO.

Naast een sterk aanbod op de cognitieve vakken ligt het ac-

Eind 2014 heeft de locatiedirecteur een stap terug gedaan (hij

cent op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerling.

is docent geworden op het VSO) en er is een nieuwe locatie-

De missie van de school “Willen worden wie ik ben” is de

directeur aan getreden.

leidraad in de hele schoolontwikkeling. Er staat een professioneel team dat zorgt voor een uitstekend pedagogisch klimaat waar de leerling en zijn/haar ontwikkeling centraal staat.

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit? Het bijzondere pedagogische klimaat van de hele school en de grote ouderbetrokkenheid zijn mede reden geweest voor de erkenning Excellente School. Ook heeft de school een groot aanbod op het gebied van Kunst en Cultuur. Daarnaast heeft het SO een aanbod gecreëerd met SBO Zuid - Meander. De zogenaamde PAZ-groep (Passend Zuid) biedt onderwijs op maat aan zml-leerlingen op de SBO school. Dit is een nieuw project dat in het tweede jaar zeer succesvol blijkt.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 De Stuurgroep Kwaliteit rondt in 2016 haar werkzaamheden af (ontwikkeling en afronding zorgplan, leerlijnen van 4 tot 20 jaar). Daarmee heeft ze de gestelde doelen ruimschoots gehaald. Het onderwerp “Sociale Veiligheid” zal nu verder worden opgepakt. Ook wordt met medewerking van alle personeelsleden een nieuw schoolplan gemaakt.

75

9

Presentatie Kolomscholen


SO De Heldring 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

62

61

65

Aantal groepen

5

7

7

Gem. groepsgrootte

12

9

9

Aantal fte personeel

20

21

21

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

SO De Heldring is een school voor speciaal onderwijs (zeer

Het ontvangen van het predicaat Excellente School 2015-

moeilijk lerend) in de nieuwe wijk Buiksloterham. Het prachti-

2017 was een bijzonder moment.

ge, nieuwe schoolgebouw is het middelpunt van deze wijk. De leerlingen van onze school zijn in de leeftijd van 4 tot en met

De allereerste week van de Lentekriebels was een succes.

13 jaar en komen vanuit verschillende delen van de stad en de

Grote opkomst van ouders bij de presentatie en veel leermo-

plaatsen eromheen.

menten binnen de groepen.

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

De bijzondere samenwerking met de muziekschool, dans-

Het onderwijs kenmerkt zich door het warme en veilige pe-

steeds bij aan nieuwe inzichten en uitdagingen.

docenten en kunstenaars zijn heel inspirerend en dragen

dagogische klimaat, het opbrengstgericht werken, de groepsdoorbroken niveaugroepen en het uitgebreide aanbod voor

De perikelen rondom een lekkage kabbelen voort en we ho-

cultuureducatie.

pen dat hier in 2016 een eind aan komt.

De ouderbetrokkenheid binnen de school is hoog en dit draagt bij aan een goede samenwerking met ouders. De kwaliteit binnen de school is goed op orde. In 2014 en 2015 heeft de school het predicaat Excellente School ontvangen.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 Ontwikkelen van een nieuwe visie op rekenen en het aanschaffen van een nieuwe methode om deze visie te ondersteunen.

Presentatie Kolomscholen

9

76


VSO Alphons Laudy 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

178

165

164

Aantal groepen

14

14

14

Gem. groepsgrootte

13

12

12

Aantal fte personeel

39,2

38,2

35

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

VSO Alphons Laudy geeft onderwijs aan 12- tot 20-jarigen

In 2015 is het VSO voor de tweede keer excellent geworden

die zeer moeilijk lerend zijn. De school heeft de erkenning

en dat is een grote erkenning voor het team. Er wordt ruim-

“Excellente School” gekregen op basis van het grote aan-

schoots voldaan aan de kwaliteitseisen van de inspectie. In

bod in kunst en cultuur, de lerende schoolorganisatie, grote

2015 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd om de visie op

ouderbetrokkenheid, goed pedagogisch klimaat én de hoge

kunst en cultuur binnen het team te ontwikkelen en scherp

leeropbrengsten. Naast een sterk aanbod op de cognitieve

te krijgen.

vakken ligt het accent op werknemersvaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De missie van

Het VSO is aspirant lid van de Cultuur Profielschool gewor-

de school “willen worden wie ik ben” is de leidraad in de hele

den en is één van de oprichtingsscholen van de vereniging.

schoolontwikkeling.

De afgelopen drie3 jaar heeft de kwaliteitsstuurgroep bestaande uit personeelsleden van het SO en VSO gewerkt

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

aan doorlopende lijnen gericht op uitstroomprofielen van de

Bijzonder is dat er voor bijna alle vakken gespecialiseerde

leerlijnen, uitstroomperspectieven, streefniveaus, didactisch

vakdocenten zijn die goed afstemmen en samenwerken met

pedagogische handelen van de docenten) en de kwaliteits-

de mentoren. Met name de leerlijn “leren leren” is in alle vak-

zorg is verbeterd en aangepast op de doelgroep SO en VSO.

leerlingen. Het totale onderwijsaanbod (OPP´s, aanpassing

ken doorgevoerd. Er staat een heel stabiel en professioneel team dat zorgt voor een uitstekend pedagogisch klimaat. Het aanbod kunst en cultuur staat op een hoog plan. De school is sterk gericht op wat de leerlingen in de toekomst nodig hebben. Daarvoor wordt samengewerkt met ouders en veel verschillende organisaties. De school is een ondernemende school die kansen benut en mogelijkheden zoekt voor de onderwijsvragen van de leerlingen. Er wordt in het team veel aan scholing gedaan, zoals de master SEN modules die in company worden gevolgd.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 De kwaliteitsstuurgroep rondt in 2016 haar werkzaamheden af (ontwikkeling en afronding zorgplan, leerlijnen van 4 tot 20 jaar). Daarmee heeft ze de gestelde doelen ruimschoots gehaald. De school doet al 1,5 jaar mee met de academische werkplaats over de sociale kwaliteit, een project van de inspectie en universiteit van Amsterdam. In 2016 wordt de zelfevaluatie ten behoeve van sociale kwaliteit verder ontwikkeld en uitgevoerd.

77

9

Presentatie Kolomscholen


VSO De Heldring 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

131

131

129

Aantal groepen

12

11

10

Gem. groepsgrootte

11

12

13

Aantal fte personeel

37

37

30,3

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstan-

Het behalen van het predicaat Excellente school voor een pe-

delijke beperking (zeer moeilijk lerend) in de leeftijd van 12 tot

riode van drie jaar was een van de hoogtepunten. We werken

20 jaar. Het onderwijs is gericht op wonen, werken en vrije tijd.

met z’n allen hard om een heel goede school te blijven waar

De school is tijdelijk gehuisvest in Amsterdam Zuid, in oktober

de leerlingen met veel plezier naar toe gaan.

2016 gaan we terug naar Amsterdam Nieuw-West. Daar wordt momenteel een mooie nieuwe school gebouwd.

Dit jaar zijn er vier leerlingen uitgestroomd naar dagbesteding/arbeid en 15 leerlingen naar arbeid/ ROC1.

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

Wij hebben veel uitstapjes gemaakt. Zo zijn we dit school-

Het onderwijs op onze school kenmerkt zich door een warm

jaar met alle leerlingen naar Nemo geweest. Alle leerlingen

en veilig pedagogische klimaat. We werken opbrengstgericht

en collega’s zijn met een rondvaartboot over de Amstel naar

en met groepsdoorbroken niveaugroepen. Er is een uitgebrei-

Nemo gebracht en ’s middags weer teruggebracht.

de aanbod voor cultuureducatie. De kwaliteit op onze school is zeer goed op orde; in 2013, 2014 én 2015 heeft VSO De Heldring het predicaat Excellente School ontvangen! Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt passend onderwijs voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 Het rekenonderwijs wordt verder aangescherpt. We sluiten volgend schooljaar een driejarig traject af. We zijn samen met OBA-Milesstone een e-planner (leerlingvolgsysteem) aan het ontwikkelen. Dit wordt volgend jaar in gebruik genomen.

Presentatie Kolomscholen

9

78


Praktijkcollege De Atlant 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

208

205

205

Aantal groepen

12

12

12

Gem. groepsgrootte

17

17

17

Aantal fte personeel

28,2

28,8

29

Typering van de school

In 2015 hebben we ons op het gebied van CKV verder ontwik-

De commissie die een collegiale visitatie uitvoerde in februari

keld, een grote groep is bij de theatervoorstelling Anne Frank

2016 typeert de school als volgt: er heerst een rustige sfeer

geweest.

op school waar veel orde is en structuur geboden wordt. De leerlingen voelen zich prettig en veilig op school. Tijdens

We besteden veel aandacht aan het voorkomen en bestrijden

de lessen hebben we gezien dat er fouten gemaakt mogen

van pesten.

worden. Docenten tonen respect voor de leerlingen en geven hierbij ook het goede voorbeeld. Docenten ondersteunen het

De school is nog steeds in staat om nagenoeg alle leerlingen

zelfvertrouwen van leerlingen in de vorm van complimenten

aan een stageplek te helpen.

geven. Er is veel controle en er wordt veel voor de leerlingen geregeld waardoor ze soms te weinig gelegenheid krijgen om

Wat uit 2015 zal bijblijven?

te ervaren dat ze bepaalde zaken goed zelf kunnen.

In het kader van de CKV-activiteiten hadden we in de taalweek een theatervoorstelling op school van de cabaretier Bart. Het

Docenten hebben goed zicht op het niveau van de leerlin-

thema van de taalweek was pesten, de voorstelling ging uiter-

gen en weten wat ze van elke leerling kunnen verwachten.

aard ook over dit thema, op de foto zien we Bart bezig. Bart

Docenten zorgen voor een gedifferentieerd lesaanbod dat is

roemde de school om zijn rust en gestructureerdheid, dit was

afgestemd op het niveau van de leerlingen.

hij in zijn 88 bezoeken aan scholen nog maar weinig tegen gekomen, zo’n rustig en positief publiek.

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

We hebben in het kader van zorg en zelfredzaamheid twee

We hebben in 2015 het leerlingvolgsysteem E & A match ver-

kleedkamers omgebouwd tot een mooi haarverzorgingslo-

der gevuld en bruikbaar gemaakt, de meeste lesstof zit er

kaal.

nu in. Er is een intensieve samenwerking met Salto Altra, zodat wij bij problemen tussen school en gezin bijna onmiddellijk de hulpverlening kunnen starten.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 • Verder implementeren van intervisie. • De uitwisseling van de kennis met VSO Alphons Laudy in het kader van de POS-groep. • Het nieuwe schoolplan 2016-2020 is klaar. • De aanvraag excellente school loopt. • De bekendheid van het praktijkonderwijs bij reguliere basisscholen verder vergroten. • De leraren moeten zich meer bewust worden van het eigenaarschap van de leerling met betrekking tot zijn eigen leerproces, de controle en structuur moet geen keurslijf zijn.

79

9

Presentatie Kolomscholen


Praktijkcollege De Dreef 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

131

131

129

Aantal groepen

12

11

10

Gem. groepsgrootte

11

12

13

Aantal fte personeel

37

37

30,3

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

De Dreef is een praktijkschool in Zuidoost met leerlingen die

Uit 2015 blijft een aantal louter positieve zaken hangen.

voornamelijk uit de wijk komen. We hebben de voeten in de

Ons leerlingaantal stijgt gestaag omdat leerlingen en ouders

aarde. De foto hierboven is misschien wel illustratief. Open

bewust voor onze school en visie kiezen. De aanvraag voor

en bereid om te leren. Onze school probeert de leerling cen-

excellentie was een geweldige impuls voor het hele team en

traal te stellen.

de leerlingen die meededen met hun presentaties. Ze hebben het laten zien. De teleurstelling dat het nét niet gehaald

Domani faccio la brava betekent: ‘ Morgen ga ik het goed

is heeft geleid tot een hernieuwde aanvraag. Ambitie is een

doen.’ Tussen haakjes staat ‘forse’ dat betekent: misschien.

sterkte motivatie..

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

Wat vooral bijblijft is het oordeel van de visitatiecommissie

Naast de basiskwaliteit zijn er twee zaken die ons bijzonder

maat. Volgens ons jaarplan lag in de tweede helft van 2015

maken. Onze visie en onze manier van gespreksvoering.

vooral de nadruk op veiligheid. We zijn er nog lang niet, het

Onze basiskwaliteit is eigenlijk opgebouwd uit deze twee ele-

blijft altijd een aspect om hard aan te werken.

en de inspectie over de veiligheid van het pedagogisch kli-

menten. Onze visie is die van the Big Picture Learning (BPL), een onderwijsfilosofie uit Amerika waarin onderdelen uit de

De start met een horizontaal rooster met elke dag stillezen

vrije school, jenaplan en montessori herkenbaar zijn. Samen

is ons bijgebleven omdat het een prettig ritme door de week

met ambitie is dit een uitstekende manier gebleken om het

oplevert.

leren persoonlijk te maken. Onze leerlingen gaan uit van hun passie en stellen zelf hun persoonlijk leerplan op. Kernbe-

Naast vele gebeurtenissen is vooral de ouderavond met 150

grippen van BPL zijn: Relatie, Relevantie en Resultaten.

gasten het opvallendst. De ouderbetrokkenheid neemt ieder jaar toe.

De tweede steunpilaar is het gebruiken van de oplossingsgerichte manier van werken, denken en gesprekken voeren.

2015 was een jaar waarin het vertrouwen in innovatie is om-

De leerling wordt hiermee eigenaar van zijn of haar eigen

gezet in zichtbare resultaten!

oplossingen.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 De belangrijkste ontwikkelpunten zijn het ondernemerschap en in het tweede halfjaar de lerende organisatie, tevens onze inzet bij de nieuwe aanvraag excellentie. We streven naar groei zonder in te boeten op kwaliteit. In 2016 zal een aanzet tot uitbreiding van ons mooie schoolgebouw worden gegeven.

Presentatie Kolomscholen

9

80


Kolom Praktijk College Noord 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

199

210

205

Aantal groepen

15

15

16

Gem. groepsgrootte

13

14

13

Aantal fte personeel

30

29,1

30

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

“Samen werken aan jouw toekomst”

In 2014 werd KPC Noord door de inspectie als zwak beoordeeld. Deze waardering van de inspectie over de kwaliteit

Kleinschalige school voor praktijkonderwijs in een mooi ge-

van het onderwijs bij KPC Noord werd niet gedeeld door de

bouw waar we in een open en betrokken sfeer werken aan de

school zelf en het bestuur. Direct zijn we als team aan de

persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. We zijn constant

slag gegaan om onze basiskwaliteit te verbeteren en is een

bezig ons onderwijs verder te professionaliseren en verbe-

plan van aanpak opgesteld. Insteek was om voor het einde

teren.

van schooljaar 2015-2016 de basiskwaliteit weer op orde te hebben. Bijzonder trots waren wij dan ook toen wij in juni

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

weer het basisarrangement terugkregen. Het voltallige team

De positieve energie die loskwam na de beoordeling van de

dienen hiervoor een pluim!

en alle betrokkenen hebben hier veel werk voor verzet en ver-

inspectie hebben we weten te behouden om ons onderwijs verder te verbeteren. De leerlingen worden hier actief bij be-

Er is afgesproken dat we niet stil blijven zitten en de school

trokken. Het leren van en met elkaar is hierbij een belangrijk

nog verder zullen verbeteren.

uitgangspunt.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 Blijven ontwikkelen als professionele organisatie met als speerpunten:

• • •

Het verder ontwikkelen van coaching vaardigheden. Het geven en ontvangen van professionele feedback. Volledige implementatie van het nieuwe LVS Presentis.

81

9

Presentatie Kolomscholen


Praktijkcollege Het Plein 1 oktober

2013

2014

2015

Aantal leerlingen

211

214

217

Aantal groepen

16

16

16

Gem. groepsgrootte

13

13

13,5

Aantal fte personeel

28,9

28,9

29

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

Praktijkcollege Het Plein is een aantrekkelijke en kleinschalige

Een hoogtepunt in het schooljaar 2014-2015 was het vast-

school voor praktijkonderwijs in Amsterdam West, waar betrok-

stellen van de gezamenlijke kernwaarden van het team dat:

ken medewerkers leerlingen stimuleren door het inzetten van

betrokken, positief, veilig, professioneel en innovatief is. Het

vernieuwend onderwijs en goed geregelde zorg. Leerlingen van

team heeft in een aantal sessies onder leiding van een exter-

Het Plein zijn daarmee in staat zich te ontwikkelen tot zelfbe-

ne deskundige overeenstemming bereikt over de kernwaar-

wuste jongvolwassenen met een goede toekomst.

den door het hele team worden gedeeld. Deze kernwaarden vormen de leidraad in het professionele handelen van onze

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

teamleden.

Het team van Praktijkcollege Het Plein zet zich al jaren in zoveel mogelijk branchecertificering te realiseren zodat de leerlingen in staat worden gesteld om de school te verlaten met erkende branchecertificaten waar zij de arbeidsmarkt mee op kunnen. In het schooljaar 2014-2015 is branchecertificering gerealiseerd in vijf verschillende richtingen. Het pedagogische klimaat op Praktijkcollege Het Plein is erop gericht dat werkelijk iedere geplaatste leerling, ongeacht de mogelijkheden en uitdagingen, zich gewaardeerd, gekend en gehoord voelt. Onder leiding van het leerteam “pedagogisch klimaat” heeft het team de afgelopen jaren tal van acties op touw gezet om het pedagogische klimaat verder te verbeteren.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 • Verbeteren didactisch handelen teamleden in het geven van taalonderwijs door middel van het aanbieden van een mastermodule geletterdheid.

• •

Bevorderen professionele cultuur d.m.v. het traject “de wil om te winnen”. Pedagogisch klimaat verbeteren door passende inrichting kantine, aula en schoolplein.

Presentatie Kolomscholen

9

82


Praktijkcollege De Schakel 1 oktober 2015 Aantal leerlingen

147

Aantal groepen

10

Gem. groepsgrootte

15

Aantal fte personeel

17

Typering van de school

Wat uit 2015 zal bijblijven?

Ambitieus in kleinschaligheid gekoppeld aan hoge opbreng-

Binnen het gebied van ‘vrije tijd’ hebben alle leerkrachten met

sten! De Schakel kiest voor een tweesporenbeleid: enerzijds

elkaar activiteiten ontwikkeld van vijf weken a twee lesuren

toeleiden naar werk door in te zetten op branchecertificering

gericht op het vergroten van de levensechte leerbronnen, zelf-

voor elke leerling. Anderzijds de weg naar het MBO open

standigheid en sociale competenties, die qua inhoud buiten

houden door een ambitieuze benadering van de theoretische

het reeds bestaande programma vallen. Leerlingen in de on-

vakken.

derbouw hebben al deze activiteiten doorlopen.

Wat maakt de school bijzonder naast de basiskwaliteit?

Veel personeelswisselingen aan het einde van het jaar zoals

Buitenstaanders ervaren de school als een warme en veilige

loog en een zwangerschapsverlof. Dit heeft veel extra inzet

omgeving waar hard gewerkt wordt met veel aandacht voor

van het team gevraagd.

het vertrek van de directeur Sander Jacobs, de schoolpsycho-

21e -eeuwse vaardigheden en respectvol met elkaar omgegaan wordt.

Belangrijkste ontwikkelpunt 2016 Vanuit werknemersvaardigheden/competenties en de bijbehorende gedragsindicatoren een koppeling maken met de ontwikkelfase van de leerling waarop wij ons onderwijs inrichten in een levensechte leeromgeving. Er wordt een plan geformuleerd om te komen tot een eenduidige, systematische manier van handelen op pedagogisch-didactisch gebied door alle personeelsleden van De Schakel. Dit op basis van de vastgestelde criteria waarop gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt beoordeeld.

83

9

Presentatie Kolomscholen


Bijlage Afkortingenlijst AKA

Arbeidgerichte Kwalificatie Assistent of een kwalificatie op MBO-niveau 1

BPL

Big Picture Learning

CB

Centraal Buro

CvB

College van Bestuur

FTE

fulltime-equivalent

GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

ID

Instroom Doorstroom

IBL

Intensief Begeleide Leerling

IOP

Individueel Ontwikkelings Plan

KBA

Kwaliteitsaanpak Amsterdam voor basisonderwijs

KPC

Kolom Praktijkcollege

LGF

Leerlinggebonden Financiering

LVS

Leerling Volg Systeem

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MIS

Management Informatie Systeem

MLK

Moeilijk Lerende Kinderen

MOP

Meerjaren Onderhoudsplan

MR

Medezeggenschapsraad

OCW

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

OKA

Ouder Kind Adviseur

OKT

Ouder Kind Team

OOP

Onderwijsondersteunend personeel

OP

Onderwijzend personeel

OPP

Ontwikkelingsperspectief

OPR

Ondersteuningsplanraad

PBS

Positive Behavior Support

PAZ

Passend onderwijs Zuid

PO

Primair Onderwijs

PrO

Praktijkonderwijs

RDDF

Risicodragend deel van de formatie

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

REC

Regionaal Expertise Centrum

ROC

Regionaal Opleidingscentrum

RvC

Regionale Verwijzings Commissie

RvT

Raad van Toezicht

SBO

Speciaal Basisonderwijs

SO

Speciaal Onderwijs

SOVA

Sociale Vaardigheid

SWV

Samenwerkingsverband

TLV

Toelaatbaarheidsverklaring

VO

Voortgezet Onderwijs

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

WEC

Wet op de Expertisecentra

WPO

Wet op het Primair Onderwijs

WVO

Wet Voortgezet Onderwijs

ZML

Zeer Moeilijk Lerend


Deel B Jaarrekening

2015


Inhoudsopgave Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening 2015 Toelichting op de jaarrekening

Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Kasstroomoverzicht over 2015 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Overige gegevens Voorstel resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Gegevens over de rechtspersoon Controleverklaring

87


88


1 Algemene toelichting 1.1 Activiteiten De activiteiten van Stichting Kolom bestaan voornamelijk uit:

dienstverlening op het gebied van onderwijs in het speciaal basisonderwijs, (voorgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

1.2 Stelselwijzigingen Geen

1.3 Verbonden partijen Geen

1.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  

1.5 Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

1.6 Risicomanagement Voor de algemene risico’s wordt een financiële buffer aangehouden in het eigen vermogen. Kolom hanteert geen doelstelling op het percentage weerstandsvermogen maar vertaalt de benodigde buffer in een absolute doelstelling van het eigen vermogen. Het eigen vermogen heeft een aantal functies: financieringsfunctie, transactiefunctie en bufferfunctie. Voor de vertaling van het vereiste bufferfunctie naar eigen vermogen hanteert Kolom het onderzoek van PWC naar de vermogenspositie in het primair onderwijs van 2008. Conform het PwC onderzoek is het vereiste eigen vermogen voor stichting Kolom minimaal €5,0 miljoen. In 2014 heeft er bij Kolom een risico-inventarisatie plaatsgevonden. Deze inventarisatie had als basis het risico-inventarisatiemodel van de PO-raad. De bijsluiter van dit model geeft aan dat als er uit de inventarisatie geen verhoogd risicoprofiel blijkt, de organisatie het minimaal vereiste vermogen kan aanhouden conform het onderzoek van PwC. De uitkomst van de risico-inventarisatie bij Kolom is dat de organisatie geen verhoogd risicoprofiel heeft volgens de definitie van het PO-raad model. Derhalve er is geen noodzaak tot het aanhouden van een hoger eigen vermogen van €5,0 mln.

89


2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 150 (aangepast in 2015) is eerder toegepast. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. Voorts is rekening gehouden met de van toepassing zijnde ministeriele regelingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. In verband met in de praktijk tegenvallende levensduur van één bepaald soort digitale schoolborden is de afschrijvingstermijn hiervan ingekort van 10 jaar naar 8 jaar. Het financiële effect van deze schattingswijziging in 2015 is €16.187. De indeling naar bedrijfssegmenten vindt plaats naar onderwijssector: PO (SBO en (V)SO) en VO (praktijkonderwijs). Baten en lasten die direct zijn toe te rekenen aan de scholen worden toegerekend aan de onderwijssector van de betreffende school. Niet direct toe te rekenen baten en lasten waaronder kosten van het bestuurskantoor en andere overheadkosten worden naar rato van de hoogte van de basisbekostiging van het rijk in het betreffende jaar toegerekend aan de verschillende onderwijssectoren.

2.2 Materiële vaste activa De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte economische levensduur. Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

2.3 Financiële vaste activa De eerste waardering en vervolgwaardering van effecten vindt plaats tegen reële waarde. Waardeveranderingen van deze effecten worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

2.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Ook voor financiële instrumenten beoordeelt de instelling op iedere balansdatum of er objectieve aanwijzingen zijn voor bijzondere waardeverminderingen van een financieel actief of een groep van financiële activa. Bij aanwezigheid van objectieve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen bepaalt de instelling de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardeverminderingen, en verwerkt dit direct in de staat van baten en lasten.

90


Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen verlies wordt in de staat van baten en lasten verwerkt.

2.5 Vorderingen Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering te gebracht op de boekwaarde van de vordering.

2.6 Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

2.7 Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

91


3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1 Algemeen

De instelling heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar

de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar ver-

waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts geno-

schuldigde premie wordt als last verantwoord. Behalve de

men voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verlie-

betaling van premies heeft de instelling geen verdere ver-

zen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van

plichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling.

het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het

3.6 Bijzondere posten

vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit

3.2 Overige baten

gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat

Overige baten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, ou-

uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de ver-

derbijdragen en overige baten.

gelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

3.3 Overheidssubsidies Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat

3.7 Financiële baten en lasten

van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kos-

Rentebaten en rentelasten

ten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,

een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betref-

De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat

fende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten

deze worden ontvangen en de instelling de condities voor

wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactie-

ontvangst kan aantonen.

kosten op de ontvangen leningen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste

3.8 Foutherstel

activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende

Na het vaststellen van de jaarrekening 2014 blijkt dat deze

actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de

jaarrekening een onjuiste weergave geeft van het eigen ver-

staat van baten en lasten.

mogen per 31-12-2014. De niet geoormerkte subsidies OCW uit 2012 dienen te worden beschouwd als aanvulling op de

3.4 Afschrijvingen op materiële vaste activa

Rijksbijdrage in 2012 en niet als een overlopend passief,

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van inge-

eigen vermogen met €157.347 toeneemt. De overige over-

bruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige

heidsbijdragen ESF over het schooljaar 2014/2015 dienen

gebruiksduur van het actief.

te worden toegerekend aan het boekjaar 2014, waardoor het

waardoor het resultaat 2014 afneemt met €52.449 en het

resultaat 2014 toeneemt met €166.667. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen

De private middelen dienden onder het eigen vermogen te

aangepast.

worden gepresenteerd, waardoor het resultaat 2014 afneemt met 50.254 en het eigen vermogen per met €285.264 toe-

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste

neemt. Per saldo betekent dit dat het resultaat 2014 met

activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

€63.964 toeneemt en het eigen vermogen voor resultaatbestemming 2014 met €442.611 toeneemt, waarvan €235.010

3.5 Personeelsbeloningen

private reserves betreffen. De in deze jaarrekening opgeno-

Periodiek betaalbare beloningen

men vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen

92


Balans

(na resultaatbestemming)

Ref.

31 december 2015

31 december 2014

in euro

in euro

Activa Vaste activa Immateriële vaste activa

-

-

Materiële vaste activa

1

2.390.099

2.344.050

Financiële vaste activa

2

-

2.390.099

2.344.050

Vlottende activa Voorraden

-

-

Vorderingen OCW

3

906.828

973.637

Overige vorderingen

4

1.861.639

2.469.517

-

-

11.958.346

8.469.281

Effecten Liquide middelen

5

Totaal activa

93

14.726.813

11.912.435

17.116.912

14.256.484


Balans Ref.

31 december 2015

31 december 2014

in euro

in euro

Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen

Voorzieningen

6

11.988.384

7

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

8

Totaal passiva

94

9.910.674 11.988.384

9.910.674

1.076.615

1.062.846

-

-

4.051.912

3.282.964

17.116.912

14.256.484


Staat van baten en lasten Ref.

2015

2015

2014

in euro

begroting

in euro

Baten Rijksbijdragen

9

28.107.409

27.065.702

27.118.946

10

1.061.196

474.713

1.411.645

College-, cursus-, les- en examengelden

-

-

-

Baten werk in opdracht van derden

-

-

-

1.033.670

271.575

750.451

30.202.275

27.811.990

29.281.042

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Overige baten

11

Totaal baten

Lasten Personeelslasten

12

23.263.990

23.195.137

22.689.445

Afschrijvingen

13

419.995

430.158

366.561

Huisvestingslasten

14

1.754.909

1.985.950

2.038.405

Overige lasten

15

2.731.324

2.174.015

2.656.439

28.170.218

27.785.260

27.750.850

2.032.057

26.730

1.530.191

45.798

40.555

47.807

2.077.855

67.285

1.577.998

Belastingen

-

-

-

Resultaat deelnemingen

-

-

-

Resultaat na belastingen

2.077.855

67.285

1.577.998

Aandeel derden in resultaat

-

-

-

2.077.855

67.285

1.577.998

Totaal lasten

Saldo baten en lasten FinanciĂŤle baten en lasten Resultaat

Nettoresultaat

16

95


Kasstroomoverzicht 2015

2014

Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo exploitatie

2.032.057

1.530.191

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutatie voorzieningen

419.995

366.561

13.624

-16.014 433.620

350.547

Veranderingen in vlottende middelen: Voorraden

-

-

Vorderingen

674.687

237.616

Kortlopende schulden

768.948

-2.069.720

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest

1.443.635

-1.832.104

3.909.311

48.634

45.798

47.807

Betaalde interest

-

-

Buitengewoon resultaat

-

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

45.798

47.807

3.955.110

96.441

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa

-464.902

-879.764

-1.142

11.576

Investeringen in immateriële vaste activa

-

-

Desinvesteringen immateriële vaste activa

-

-

Investeringen in deelnemingen en/of samenwer-

-

-

Mutaties leningen

-

-

Overige investeringen in financiële vaste activa

-

235.868

Desinvesteringen materiële vaste activa

kingsverbanden

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-466.045

-632.320

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen

-

-

Aflossing langlopende schulden

-

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

96

-

-

3.489.065

-535.879


Toelichting op de balans per 31 december Referentie 1 Materiële vaste activa Schoolgebouwen De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn economisch niet, doch juridisch wel eigendom van de stichting. Deze gebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, om niet te worden overgedragen aan de Gemeente. Voor een overzicht van de onder ons bestuur staande scholen verwijzen wij naar het bestuursverslag.

Aanschaf

Afschrij-

Boekwaar-

Invest./

Afschrij-

Aanschaf-

Afschrij-

waarde t/m

ving t/m

de per

Desinvest.

ving

waarde t/m

ving t/m

Boekwaarde per

31-12-14

31-12-14

01-01-15

2015

2015

31-12-15

31-12-15

31-12-15

Inventaris, apparatuur

2.891.008

1.254.065

1.636.943

169.869

182.863

3.060.877

1.436.928

1.623.949

Digitale schoolborden

534.588

261.831

272.757

67.684

86.707

602.272

348.537

253.735

687.920

393.151

294.769

220.024

111.294

907.944

504.445

403.499

Auto's

92.680

39.370

53.310

-

18.952

92.680

58.322

34.358

Leermethodes

154.097

67.826

86.271

7.325

19.038

161.422

86.864

74.558

4.360.293

2.016.243

2.344.050

464.902

418.853

4.825.195

2.435.096

2.390.099

ICT

Totaal vaste activa

De lineaire afschrijvingsmethode wordt gehanteerd. De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: Inventaris, apparatuur:

5%, 6,7% en 10%

Digitale schoolborden:

12,5% en 20%

ICT:

10% en 20%

Auto’s:

25%

Leermethodes:

12,5%

Referentie 2 Financiële vaste activa 2015 Stand per 1 januari

2014 -

Lossing

233.301-

Koersresultaat Stand per 31 december

235.868

2.567-

-

97


Referentie 3 Vordering OCW 31-12-15 Vordering OCW

31-12-14

906.828

973.637

906.828

973.637

Brin

Kenmerk

Datum

Bedrag

Toe te reke-

Ontvangen

Te vorderen

nen 2015

in 2015

31-dec-15

Personeel PO 15-16

01VF

690720-3

20-11-15

709.313

295.547

245.092

50.455

Personeel PO 15-16

06ZQ

690757-2

20-11-15

663.893

276.622

229.398

47.224

Personeel PO 15-16

12QB

699463-2

20-11-15

1.282.399

534.333

443.113

91.220

Pers. VSO 15-16

12QB

699727-2

20-11-15

1.802.066

750.861

622.676

128.185

PAB 15-16

12QB

700900-2

20-11-15

103.797

43.249

35.866

7.383

Personeel PO 15-16

14UA

699461-3

20-11-15

1.615.674

673.197

558.271

114.926

Pers. VSO 15-16

14UA

699748-2

20-11-15

2.432.357

1.013.482

840.463

173.019

PAB 15-16

14UA

700912-2

20-11-15

133.429

55.596

46.104

9.492

Personeel PO 15-16

18YA

690879-2

20-11-15

2.044.209

851.754

706.345

145.409

Personeel PO 15-16

19HM

690843-2

20-11-15

555.104

231.293

191.808

39.485

Personeel PO 15-16

19XM

690846-3

20-11-15

887.513

369.797

306.666

63.131

Personeel PO 15-16

20OF

690923-2

20-11-15

518.741

216.142

179.243

36.899

39.370

53.310

-

18.952

92.680

58.322

34.358

12.748.496

5.311.873

4.405.045

906.828

Auto's

Referentie 4 Vorderingen 31-12-15

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als

31-12-14

Debiteuren i/z uitlening personeel

300.134

147.292

Vorderingen inzake huisvesting

798.422

1.396.864

Vordering ESF

621.667

668.729

volgt: 31-12-15 Stand per 1 januari

31-12-14

80.000

150.000

70.000

AWBZ/PAB uren

32.313

Onttrekking

SWVB i/z Clinic/LGF

4.166

Vrijval

-

39.329

39.196

Dotatie

-

-

-

Risicofonds/UWV Vordering WAO premie Vorderingen smv A'dam - Diemen Lening personeel

45.953

47.298

Rente

11.648

45.773

Vooruitbetaalde kosten/overlopende activa

26.149

-

Overige vorderingen

98.337

58.103

80.000

80.000

1.861.639

2.469.517

Af: Voorziening wegens oninbaarheid Totaal vorderingen

Stand per 31 december

80.000

80.000

109.783

De voorziening is opgenomen indien vorderingen gemeenten inzake huisvestingsprojecten niet worden geaccepteerd.

98


Referentie 5 Liquide middelen De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: 31-12-15 Tegoeden op bank- en giro rekeningen Spaarrekening

1.714.374

1.807.678

10.237.657

6.653.764

6.315

7.839

11.958.346

8.469.281

Kas Totaal liquide middelen

31-12-14

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.

Referentie 6 Eigen vermogen De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:

Algemene reserves

Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

01-01-15

2015

mutaties

31-12-15

9.491.245

877.855

145-

10.368.955

Bestemmingsreserve publiek Jonge leerkrachten Kwaliteitsimpuls scholen

109.729 -

109.729 1.200.000

1.200.000

Bestemmingsreserve privaat Projecten Totaal algemene reserves

309.700 9.910.674

309.700 2.077.855

145-

11.988.384

De bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls scholen betreft een door het College van Bestuur gereserveerd bedrag waar de Kolom scholen tot â‚Ź80.000 een beroep op kunnen doen om te investeren in het onderwijs. Het CvB keurt de aanvragen goed op basis van een door de schoolleider ingediend plan. Er geldt geen einddatum voor deze bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve jonge leerkrachten is gevormd ten gevolge van een besluit van het CvB. Indien bij een school tijdelijke boventalligheid dreigt voor jonge leerkrachten kan een school een beroep doen op deze bestemmingsreserve. Het CvB keurt de aanvragen goed. Voor de deze bestemmingsreserve is geen einddatum bepaald. De bestemmingsreserve privaat betreft het opvangen van (eventuele) onoverkomelijke tekorten in huisvestingsdossiers in het primair onderwijs. Er geldt geen einddatum voor deze bestemmingsreserve.

99


Referentie 7 Voorzieningen De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: Stand per

Resultaat

Overige

Stand per

Stand per

01-01-15

2015

mutaties

31-12-15

31-12-15

Jubileum

191.950

35.765

37.965

-

189.750

Grootonderhoud

870.896

340.000

324.030

-

886.866

-

-

-

-

-

1.062.846

375.765

361.996

-

1.076.615

Reorganisatievoorziening Totaal voorzieningen

Jubileum:

kortlopend deel< 1 jaar € 73.000

Jubileum:

langlopend deel > 1 jaar € 116.750

Onderhoud:

kortlopend deel< 1 jaar € 340.000

Onderhoud:

langlopend deel > 1 jaar € 546.866

Voorziening jubilea: De voorziening jubilea wordt opgenomen voor verwachte lasten gedurende het dienstverband van de werknemers. Voorziening grootonderhoud: De voorziening grootonderhoud wordt opgenomen voor verwachte lasten in de toekomst.

Referentie 8 Kortlopende schulden 31-12-15

31-12-14

Crediteuren

507.086

377.657

Loonheffing

1.014.678

892.575

249.283

283.408

Schuld vervangingsfonds

39.069

37.514

Schuld risicofonds

42.166

40.187

Te betalen btw

12.047

568

852.986

322.658

18.306

26.460

Schulden terzake van pensioenen

Te besteden huisvesting projecten gemeente Vooruitontv. OCW niet geoormerkt (m.stage, f.mix) Vooruitontv. OCW lerarenbeurs 2014/2015 Schuld OCW Toetsing PF, wachtgeld VO

27.717 24.807

50.682

Schuld OCW FRE

80.000

Schuld OCW lerarenbeurs Vakantiegeld en bindingstoelage

23.327 757.793

763.601

-

127.960

Nettolonen

39.056

4.759

Accountants en administratiekosten

30.000

30.000

Overig

464.635

193.891

Overlopende passiva

2.280.865

1.729.324

Totaal kortlopende schulden

4.051.912

3.282.964

Te betalen USZO/WAO gelden

100


Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW (RJ 660 model G) G.1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (regeling ROS art. 13, lid2 sub a)

bedrag

De prestatie is ultimo verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing

van

Kenmerk

Datum

toewijzing

conform de subsidiebeschikking ontvangen tm

geheel uitgevoerd

Lerarenbeurs

645370-1

Datum

5.053

2015

ja

Lerarenbeurs

645910-1

22-09-14

5.053

5.053

ja

Lerarenbeurs

643919-1

20-08-14

4.386

4.386

ja

Lerarenbeurs

644583-1

20-08-14

3.658

3.658

ja

Lerarenbeurs

644373-1

20-08-14

5.432

5.432

ja

Lerarenbeurs

644726-1

20-08-14

6.440

6.440

ja

Lerarenbeurs

601994-1

20-01-14

184

184

ja

Lerarenbeurs

601987-1

20-01-14

5.617

5.617

ja

Lerarenbeurs

707345-1

21-09-15

5.810

5.810

nee

Lerarenbeurs

709805-1

20-10-15

9.684

9.684

nee

Lerarenbeurs

707724-1

21-09-15

9.108

9.108

nee

Lerarenbeurs

709132-1

21-09-15

6.779

6.779

nee

67.206

67.206

totaal

G.2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (regeling ROS art. 13, lid2 sub b) G2.A aflopend per ultimo verslagjaar

kenmerk

Omschrijving

bedrag

ontvangen tm

van toewijzing

2015

ontvangen tm 2015

Te verrekenen 31-12-2015

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

kenmerk

Omschrijving

bedrag

saldo

ontvangen tm

van toewijzing

2015

2015

101

lasten 2015

te besteden 31-12-2015


Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten Vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Per 1 januari 2006 vindt de bekostiging niet meer op schooljaarbasis, maar op kalenderjaarbasis plaats. Op basis van art. 5 van de Regeling ‘Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs’ (kenmerk; WJZ2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen op het ministerie van OCW. Deze vordering betreft maximaal 7,5% van de personele lumpsum VO van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering. Aangezien Stichting KOLOM uitgaat van “going concern” is deze vordering niet opgenomen op de balans, maar opgenomen onder de niet uit balans blijkende rechten en verplichtingen. De voorwaardelijke vordering op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft per ultimo 2015 een waarde van € 742.000 Duurzame inzetbaarheid Er is nog geen voorzieining voor duurzame inzetbaarheid in de jaarrekening opgenomen omdat hieromtrent nog geen individuele afspraken zijn gemaakt met de personeelsleden. Gelden REC Boven Amtel Per 31 december 2014 is het REC Boven Amstel (RBA) opgeheven. Bij opheffing van het RBA resteerde een saldo niet uitge- geven AWBZ middelen. Aangezien de heer A.J.C. de Wit (voorzitter CvB Stichting Kolom) vereffenaar is van het RBA is het saldo liquide middelen in juni 2015 aan Stichting Kolom overgedragen. In 2015 zijn nog enkele facturen voor het RBA betaald. Per 31 december 2015 bedraagt het saldo te vereffenen of terug te betalen aan het Rijk €1.192.177. Meerjarige financiële verplichtingen Stichting Kolom is de volgende verplichting aangegaan: Tussen Te betalen termijnen Kopieermachines tot 1 juli 2016 Eneco levering aardgas tot 1 januari 2021 DVEP levering elektriciteit tot 1 januari 20121

< 1 jaar

1-5 jaar

> 5 jaar

50.500

-

214.000

856.000

97.000

388.000

Aanneemcontract nieuwbouw de Schakel Hegeman BV oplevering medio 2016

2.294.886

Aanneemcontract nieuwbouw Heldring VSO Jansman BV oplevering medio 2016 Huurcontract bestuurskantoor tot 31 december 2017

2.010.107 47.250

47.250

Daarnaast is Stichting KOLOM is met de Gemeente Amsterdam de verplichting aangegaan voor het uitvoeren van de huisvestingsprojecten bij de scholen van KOLOM. De gemeente heeft hiervoor gelden overgemaakt, welke onder de kortlopende schulden zijn opgenomen.

102


Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten Staat van baten en lasten naar onderwijssector 2015 PO

VO

Totaal

in euro

in euro

in euro

15.538.375

12.569.035

28.107.409

Overige overheidsbijdragen

584.087

477.109

1.061.196

Overige baten

474.333

559.337

1.033.670

Totaal baten

16.596.794

13.605.481

30.202.275

13.096.377

10.167.612

23.263.990

176.588

243.407

419.995

Huisvestingslasten

1.043.108

711.801

1.754.909

Overige lasten

1.046.326

1.684.997

2.731.324

Totaal lasten

15.362.401

12.807.818

28.170.218

1.234.394

797.663

2.032.057

25.983

19.815

45.798

1.260.377

817.478

2.077.855

Rijksbijdragen

Personeelslasten Afschrijvingen

Saldo baten en lasten

FinanciĂŤle baten en lasten Netto resultaat

Referentie 9 Rijksbijdragen Begroting

Rijksbijdragen

Geoormerkte OCW subsidies Niet geoormerkte OCW subsidies Ontvangen doorbetaling Rijksbijdrage SWV

2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

25.980.358

25.297.787

24.950.829

52.484

36.200

39.648

1.469.365

1.415.243

1.972.429

605.202

316.472

156.040

28.107.409

27.065.702

27.118.946

Af: inkomens overdrachten Totaal rijksbijdragen

103


Referentie 10 Overige overheidsbijdragen en - subsidies Begroting 2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

SWVB verplichte overdracht

-

200.861-

203.900

SWVB paburen

125.887

91.498

146.571

SWVB Jonge Risico Kinderen, projecten

142.101

137.306

105.688

SWVB inhuur personeel

61.760

170.400

94.787

SWVB tussentijdse instroom

-

-

DMO projecten (VSD,kwaliteit/prestatie)

141.514

125.370

244.603

ID banen

30.363

12.000

62.178

96.630

80.000

65.623

Overschrijdingsvergoeding Gymzaal/huuropbrengsten/ozb Op de Rails ESF Totaal overheidsbijdragen en - subsidies

7.940

24.044

455.000

59.000

464.250

1.061.196

474.713

1.411.645

Referentie 11 Overige Baten Begroting 2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

Ouderbijdragen

124.733

60.150

127.485

Detacheringen

216.533

118.000

206.907

Lees-spellingcentrum

22.457

35.000

4.166

AWBZ (CIZ indicatie)

21.875

35.625

151.250

Consumptieve techniek

30.725

-

-

Huuropbrengsten

86.271

10.864

Overig

531.076

22.800

249.780

Totaal

1.033.670

271.575

750.451

104


Referentie 12 Personeelslasten Gemiddeld aantal werknemers

Begroting 2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

gemiddeld 349 fte in dienst.

17.198.482

16.035.552

16.970.838

(2014: 359 fte)

3.755.662

3.496.834

3.626.799

2.133.155

2.457.589

2.485.474

23.087.298

21.989.974

23.083.111

2.200-

-

16.050-

Personeel niet in loondienst

190.122

149.000

128.657

Nascholing

419.349

333.500

201.330

Overig

386.183

722.663

365.707

993.454

1.205.163

679.644

816.763

-

1.073.310

23.263.990

23.195.137

22.689.445

Bruto lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Totaal lonen en salarissen

Dotaties personele voorzieningen

Totaal overige personele lasten

Af: Uitkeringen Totaal personele lasten

Gedurende het jaar 2015 waren

Referentie 13 Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering op materiĂŤle vaste activa Begroting 2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

MateriĂŤle vaste activa

419.995

Afboeken vaste activa

-

Totaal afschrijvingen

419.995

430.158

378.136 11.576-

430.158

366.561

Referentie 14 Huisvestingslasten Begroting 2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

Huur

84.636

81.000

68.093

Onderhoud

322.541

305.950

327.297

Dotatie voorziening grootonderhoud

340.000

340.000

410.000

Energie en water

479.849

615.000

609.770

Schoonmaakkosten

475.489

533.000

453.388

32.515

95.000

50.214

19.879

16.000

119.644

1.754.909

1.985.950

2.038.405

Heffingen Overig Totaal huisvestingslasten

105


Referentie 15 Overige lasten Begroting

Onderwijskosten lesmateriaal

2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

1.003.612

542.800

918.485

Onderwijskosten boekenfonds

64.940

65.750

71.661

Algemene schoolkosten

184.352

72.200

157.712

45.738

-

17.737

ROC trajecten

246.011

132.500

302.207

ESF projecten

56.461

28.500

11.566

Overige projectkosten

147.375

142.115

126.814

Kopieerkosten, drukwerk

158.260

73.100

179.465

63.486

92.700

84.258

ICT kosten

206.169

203.500

239.924

Administratie-en beheerslasten

279.328

540.798

201.426

Uitbesteding administratie

211.695

225.052

289.073

Accountantskosten

63.897

55.000

56.111

2.731.324

2.174.015

2.656.439

Ambulante dienst

Telefoon, porti

Ambulatorium,advisering, OSO gelden Totaal overige lasten

Accountantshonoraria In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen ten laste van het resultaat gebracht: Begroting 2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

Controle van de jaarrekening

35.826

35.524

Andere controlewerkzaamheden

28.071

20.587

63.897

56.111

Referentie 15 Overige lasten Begroting 2015

2015

2014

in euro

in euro

in euro

Rente baten

49.768

60.000

54.903

Bankkosten

3.970-

19.445-

4.529-

Waarde verandering financiĂŤle vaste activa

-

2.567-

en effecten Totaal financiĂŤle baten en lasten

45.798

40.555

47.807

106


Vermelding bezoldiging topfunctionarissen (WNT) Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1 (vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking) Naam

Voorzitter

Ingangsda-

Bind-

Omvang

Beloning

Belastba-

Voorzie-

Uitkering

j/n

tum dienst-

datum

dienst-

re onkos-

ning be-

beëin-

ringen

verband

dienst-

verband

tenver-

loning op

diging

overschrij-

verband

in FTE

goeding

termijn €

dienst-

ding norm

Motive-

verband

en andere

toelichtingen

De heer A.J.C. de Wit De heer H. el

J

21-07-11

1

96.408

164

12.961

N

21-07-11

1

81.536

189

11.554

Hachhouchi

De beloning van de heer A.J.C. de Wit is inclusief een ambtsjubileumuitkering van € 6.901 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking) Niet van toepassing Vermelding toezichthouders (lid van het hoogste orgaan) Naam

Voorzitter

Ingangsda-

Bind-

Omvang

Beloning

Belastba-

Voorzie-

Uitkering

j/n

tum dienst-

datum

dienst-

re onkos-

ning be-

beëin-

ringen

verband

dienst-

verband

tenver-

loning op

diging

overschrij-

verband

in FTE

goeding

termijn €

dienst-

ding norm

Motive-

verband

en andere

toelichtingen

mevr. D.A.J.M. Verberk

J

01-09-12

4.959

mevr. D.A.M. Besten

N

10-02-15

3.031

de heer A.P. Nolen

N

10-02-15

3.031

de heer R.P. Heukels

N

01-09-12

3.306

mevr. M.M. Vreeburg

N

01-03-14

3.306

mevr. A.M.M. Wijger-

N

01-03-14

3.306

N

01-02-11

gangs mevr. M.C. van Sinttruije

23-06-15

1.653

Vermelding niet-topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt) Niet van toepassing Vermelding niet-topfunctionarissen (zelfde opgave als hierboven, maar dan over het voorgaande verslagjaar) Niet van toepassing

107


Overige gegevens Voorstel bestemming saldo van baten en lasten In de bestuursvergadering heeft het College van Bestuur besloten het resultaat als volgt te bestemmen: 2015

2014

in euro

in euro

Resultaat PO Ten gunste van algemene reserves

460.377

931.311

800.000

-

-

24.927

417.478

621.760

400.000

-

2.077.855

1.577.998

(publiek) Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls scholen Bestemmingsreserve jonge leerkrachten

Resultaat VO Ten gunste van algemene reserves (publiek) Bestemmingsreserve kwaliteitsimpuls scholen

Totaal resultaat

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen te vermelden.

108


Gegevens over de rechtspersoon Naam

Contactpersoon

Stichting Kolom

De heer A.J.C. de Wit

Adres

Telefoon

Kalfjeslaan 380, 1081 JA Amsterdam

020-5148080

Telefoon

E-mailadres

020-5148080

wit@kolom.net

E-mailadres wit@kolom.net Internetsite www.stichtingkolom.nl Bestuursnummer 77690

Gegevens over de onder de KOLOM ressorterende scholen is opgenomen in het sociaal jaarverslag.

Controleverklaring

109


110


111


Kolom jaarverslag 2015 Stichting Kolom  
Kolom jaarverslag 2015 Stichting Kolom  
Advertisement