Issuu on Google+

การตกแต่ง ภาพด้ว ย โปรแกรม Photosho p เบือ ้ งต้น จัดทำาโดย นางสาวปาณิศา ค้าสุวรรณ์ รหัสนิสต ิ 5610602017 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอน วิทยาศาสตร์


Filter1 Diffuse


Filter2 Glass


Filter3 Angled Strokes


Filter4 Texturizer


Filter5 Facet


ตัวอักษรแบบที่1 Monotype Corsiva


ตัวอักษรแบบที่2 Rage Italic


ตัวอักษรแบบที่3 Showcard Gothic


ตัวอักษรแบบที่4 Vivaldi


ตัวอักษรแบบที่5 Bauhaus 93


รวมภาพ


การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop เบื้องต้น