Page 1

Celebri ti es style Обл а д а т е л ь ница" Ос к а ра "з ал у чшу ю же нс к у юрол ьбл ис т а л аврос к ошном пл а т ь еDi orHauteCoutureцв е т ас л онов ойк ос т и. Пышноепл а т ь еу д а чнос оче т а л ос ьсу к ра ше ния миChopard.

Mi leyCyrus

J enni ferLawrence

Аме рик а нс к а япе в ицаиа к т рис аМа йл иСа йру сна к а ну нес ов е ршил ат у рпоиз в е с т нымра д иос т а нция мНь юЙорк а .Наме роприя т иеМа йл ив ышл авс ине м не обычномна ря д е— к орот е нь к ойк офт очк е , прик рыв а юще йт ол ь к ое ег ру д ьис ине й шифонов ойюбк е .Нес мот рянас в ою не с т а нд а рт нос т ьифа с оницв е тэ т ог о на ря д аос в е жа ютл ицоипод че рк ив а ютс т ройнос т ьфиг у рк иСа йру с .

ЭммаРобе рт снав е че ринк еЭл т она Джонабыл авOscardelaRenta.Ха л а т иксз ол от ом,у в ы.Неид е т Эммебе же в ый, опре д е л е нно. Хот я пл а т ь е , ра з у ме е т с я , оче ньк ра с ив ое . 3

EmmaRoberts

Вс е г д ав а шFC. На шаг ру ппаВКv k . c om/ f a mous c onf e s s i ons

Page3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you