__MAIN_TEXT__

Page 36

DECO—DIY

36

ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΦΡΟΝΗ Friday after

via

Σα

ςελεσςαία υοόμια ςξ αμςί-εμβξλιαρςικό κίμημα πξσ είμαι αοκεςά ιρυσοό ρςξ ενχςεοικό, παοαςηοείςαι και ρςημ Δλλάδα, κσοίχπ λόγχ ςηπ ασναμόμεμηπ ρςοξτήπ ποξπ εμαλλακςικέπ θεοαπείεπ και ςηπ παοαπληοξτόοηρηπ από ςξ διαδίκςσξ. Λεοικά από ςα επιυειοήμαςα ςχμ αμςίεμβξλιαρςώμ είμαι όςι δεμ σπάουξσμ πλέξμ λξιμώδη μξρήμαςα, όςι η μείχρη ςξσπ ξτείλεςαι ρςιπ καλύςεοεπ ρσμθήκεπ σγιειμήπ, κι όςι ςα εμβόλια είμαι αμαπξςελερμαςικά κι επιβλαβή. Λεγάλη αομηςική επίδοαρη ενακξλξσθεί μα έυει η λαμθαρμέμη ρσρυέςιρη ςξσ MMR (ιλαοάπ-εοσθοάπ-παοχςίςιδαπ) με ςξμ ασςιρμό, ςξ '98, θεχοία πξσ έυει καςαοοιτθεί επιρςημξμικώπ και έυει επιρήμχπ απξρσοθεί απ´ ςξ επιρςημξμικό πεοιξδικό όπξσ είυε δημξριεσθεί. Δπίρηπ κσκλξτξοξύμ πξλλέπ θεχοίεπ ρσμχμξρίαπ, όπχπ όςι η κσκλξτξοία ςχμ εμβξλίχμ έυει απξκλειρςικό ρκξπό ςξ κέοδξπ κλπ.

΢ί πεοιέυει όμχπ έμα εμβόλιξ; Οεοιέυει ζώμςεπ εναρθεμημέμξσπ ή αδοαμξπξιημέμξσπ μικοξξογαμιρμξύπ, πξσ εμεογξπξιξύμ ςη τσρική άμσμα ςξσ ξογαμιρμξύ, έςρι ώρςε ασςόπ μα έυει έςξιμα αμςιρώμαςα ρε πεοίπςχρη πξσ ποξρβληθεί από ςξ ρσγκεκοιμέμξ μικοξξογαμιρμό. Δπίρηπ πεοιέυει ρε ελάυιρςεπ πξρόςηςεπ ρσμςηοηςικά, αμςιβιξςικά και ρςαθεοξπξιηςικξύπ παοάγξμςεπ, ώρςε μα είμαι ρςαθεοό ρςξ υοόμξ και μα μημ ποξρβληθεί από μικοόβια. ΋ρξ για ςημ ύπαονη αλξσμιμίξσ Al και σδοαογύοξσ Hg, όμςχπ εμπεοιέυξμςαμ ρςα εμβόλια, ρε απειοξελάυιρςεπ πξρόςηςεπ. ΋μχπ ςξσλάυιρςξμ ξ Hg ρήμεοα ρςημ Δλλάδα έυει απξμακοσμθεί ποξληπςικά. Άλλχρςε και ςα δύξ ρςξιυεία βοίρκξμςαι παμςξύ ρςη τύρη (μεοό & ςοξτέπ). Λέρχ ςξσ μηςοικξύ γάλακςξπ ςα μχοά παίομξσμ 15 τξοέπ πεοιρρόςεοξ σδοάογσοξ απ' όςι από ςξ εμβόλιξ γοίπηπ, εμώ αμςίρςξιυα για ςξ αλξσμίμιξ, ρςξσπ ποώςξσπ 6 μήμεπ παίομξσμ 4 mg μέρχ εμβξλίχμ, εμώ

μέρχ θηλαρμξύ παίομξσμ 10 mg και μέρχ γάλακςξπ ρε ρκόμη 40 mg! Ξι ρσμέπειεπ ςξσ μη ή μεοικξύ εμβξλιαρμξύ είμαι η επαμεμτάμιρη λξιμχδώμ μξρημάςχμ πξσ είυαμ εκλείφει, όπχπ η διτθεοίςιδα (πυ θάμαςξι παιδιώμ από διτθεοίςιδα ρε Βέλγιξ και Θρπαμία), αύνηρη μξρηοόςηςαπ από μξρήμαςα πξσ ποξλαμβάμξμςαμ με ςξμ εμβξλιαρμό, (πυ επιδημίεπ ιλαοάπ, κξκκύςη), μη ποξρςαρία ςχμ εσάλχςχμ πληθσρμώμ πξσ δεμ μπξοξύμ εμβξλιαρςξύμ, πυ μεξγμά, έγκσξι, καοκιμξπαθείπ. Έςρι η απόταρη εμόπ γξμιξύ μα μημ εμβξλιαρςεί ςξ παιδί ςξσ επηοεάζει όλη ςημ κξιμχμία, αλλά και αμςίρςοξτα, ξ εμβξλιαρμόπ ςξσ μεγαλύςεοξσ πξρξρςξύ ςχμ παιδιώμ ρε μια κξιμχμία, ποξρςαςεύει και ςξ αμεμβξλίαρςξ παιδί. ΢ξ επιυείοημα δηλαδή όςι δεμ σπάουξσμ πια λξιμώδειπ μόρξι, επιβεβαιώμει ακοιβώπ ςημ απξςελερμαςικόςηςα εμόπ εθμικξύ ποξγοάμμαςξπ εμβξλιαρμξύ. Ιαςαουήμ όμχπ ςξ ίδιξ ςξ παιδί μπξοεί μα μξρήρει βαοιά και μα παοξσριάρει επιπλξκέπ. Λπξοεί μα υοειαρςεί μξρηλεία πξσ ρημαίμει ποόρθεςεπ ενεςάρειπ, ποόρθεςα μέςοα ποξρςαρίαπ μέρα ρςξ μξρξκξμείξ, δηλαδή πξλλαπλάριξ κόρςξπ μξρηλείαπ. Ακόμη όμχπ κι αμ μξρήρει ελατοά, ςξ παιδί θα απξσριάρει από ςξ ρυξλείξ και αμςίρςξιυα ξι γξμείπ απ' ςη δξσλειά κξκ.

Έμα εμβξλιαρμέμξ παιδί έυει πξλύ μικοόςεοεπ πιθαμόςηςεπ μα αοοχρςήρει, κι αμ ρσμβεί, θα είμαι ελατοά. Ξ εμβξλιαρμόπ παοέυει μακοόυοξμια και απξςελερμαςική ποξρςαρία και ρςξμ καθέμα νευχοιρςά αλλά και ρε ξλόκληοη ςημ κξιμχμία. Οηγέπ: http://mobile.in.gr/Article.aspx?Id=1500088806&catId=760 http://www.paidiatros.com/prolipsi/emvolia

Profile for Familives Magazine

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Σεπτέμβριος 2016  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια! Είμαστε μια ομάδα κυρίως από bloggers που έχουμε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα όπως μαγ...

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Σεπτέμβριος 2016  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια! Είμαστε μια ομάδα κυρίως από bloggers που έχουμε πολλά και διαφορετικά ενδιαφέροντα όπως μαγ...

Advertisement