Page 1

9ο τεύχος Καλοκαίρι 2017

Βιβλιοθήκδ μγ υδραυλικούς σωλήνγς κ μαδέρια

Ασυαλές σπίτι για ένα παιδί

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ


Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΑΠΥΘΡΣΜ΢ΑΝΘΑ ΔΟΘΛΔΚΔΘΑ ΙΔΘΛΔΜΩΜ Λαοία Σταμςξπξϋλξσ

6 Ιαλξκαιοιμή ςράμςα θαλάρρηπ 8 Σπξυοεόρειπ μξμξϋ ρε μια βάτςιρη 9 Μςαμςά ή γιαγιά;

ΒΞΖΗΞΡ ΑΠΥΘΡΣΜ΢ΑΙ΢Ζ Βαοβάοα Βλάυξσ ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ Mαοία Υαμςζίκξσ

10 Κξυεία—΢ι ρσμβαίμει μεςά ςξμ ςξκεςϊ;

ΣΟΔΣΗΣΜΖ BLOG Ιαίςη Λιυαλξπξϋλξσ ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΟΠΞΩΗΖΡΖΡ SOCIAL MEDIA Διοήμη Κξσίζξσ ART DESIGN Δσαγγελία Οαπαοίζξσ ΑΠΗΠΞΓΠΑΤΞΘ Άμμα Λίυςη Βαοβάοα Βλάυξσ Βάμα Ιαοκάρη Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη Γιάμμηπ Νημςάοαπ Δσαγγελία Βλαρρξπξϋλξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Ιαίςη Λιυαλξπξϋλξσ Κίμα Ρσμεχμίδξσ Λαοία Γεχογακξϋ Λαοία Σταμςξπξϋλξσ Mαοία Υαμςζίκξσ Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Μίκη Γστςξγιάμμη Ρχςηοία Λπιλιαμξϋ Υοσρασγή Λπϊμπξλα

12 Θδέεπ για καλξκαιοιμέπ αμαμμήρειπ 13 Εχγοατική, ςοϊπξπ έκτοαρηπ ςχμ παιδιόμ 15 Αρταλέπ ρπίςι για έμα παιδί 18 Υξοςξταγική διαςοξτή 20 Βιβλιξθήκη με σδοασλικξϋπ ρχλήμεπ & μαδέοια 28 DIY: decoupage ρε κεοί 32 Ξι αλλεογίεπ ςξσ καλξκαιοιξϋ 34 Ταομακείξ για ςη βϊλςα 35 Ιξσμξϋπια (αμςιμεςόπιρη-ρσμβξσλέπ) 36 Ρυξλεία ςέλξπ, και ςόοα; 37 Εήλεια ρςα αδέοτια

ΤΩ΢ΞΓΠΑΤΞΡ ΔΝΩΤΣΚΚΞΣ Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη

38

Οαγχςϊ μπαμάμαπ με ποαλίμα τξσμςξσκιξϋ 40 Λπάοεπ με βοόμη και κιμϊα

42

Ιξλξκσθξκετςέδεπ


΢ξ οάτι ςηπ αγάπηπ

44

Βιβλιξ...ποξςάρειπ

46

Meet our family

48

20 8

15

42


5

Κα

λξκαίοι ίρξμ νεγμξιαριά, νεκξϋοαρη, ϊμξοτεπ ξικξγεμειακέπ ρςιγμέπ γεμάςεπ υοόμαςα και αοόμαςα κάςχ απϊ έμαμ καςαγάλαμξ ξσοαμϊ και πλάι ρε πεμςακάθαοεπ θάλαρρεπ! ΋λα ασςά έουξμςαι ρςξμ μξσ ςόοα πξσ μπήκαμε κι επίρημα πλέξμ ρςη μέα επξυή και κλείμξσμ ςα ρυξλεία. Οϊρξ γοήγξοα πεομάει ξ καιοϊπ; Ραμ μεοϊ πξσ κσλά αρςαμάςηςα τέομξμςαπ ρςξ διάβα ςξσ ρσμαμςήρειπ, ρςιγμέπ, ρσγκιμήρειπ! Ραμ ρήμεοα, δσξ υοϊμια ποιμ κσκλξτϊοηρε για ποόςη τξοά ςξ e-magazine Familives ρςξυεϋξμςαπ μα κεοδίρει μια θέρη ρςιπ καοδιέπ ραπ, μα δόρει λϋρειπ ρςημ καθημεοιμϊςηςα ςηπ ρϋγυοξμηπ

Τχςξγοάτιρη: Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη

ελλημικήπ ξικξγέμειαπ, μα γεμίρει ςξμ ελεϋθεοξ υοϊμξ ραπ. ΋λξι εμείπ πξσ γοάτξσμε, για εράπ ποόςα απϊ ϊλα και μεςά για εμάπ, θέλξσμε μα πιρςεϋξσμε ϊςι ςίπξςα δεμ είμαι ςσυαίξ και μϊμξ η αγάπη κι η καλή ρσμεογαρία τέομει απξςελέρμαςα! Μέα ποϊρχπα πξσ ήοθαμ, για μα μείμξσμ, αλλά και παλαιά ρσμθέςξσμ ςξ δσμαμικϊ ςηπ ξμάδαπ μαπ πξσ εςξίμαρε για εράπ ςα πιξ επίκαιοα άοθοα και ραπ εϋυεςαι ξλϊφσυα ―Ιαλό καλξκαίοι‖! Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξϋ

Editorial


Οικογενειακή Ζωή

6

Απαραίτητα αξεσουάρ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΤ Beauty harmony

Όςαμ ποόκειςαι μα επιρκετςξύμε ςημ παοάλια, υοειάζεςαι μα έυξσμε μαζί μαπ και ςα απαοαίςηςα ανερξσάο. Ρςξ Familives εςξιμάραμε λξιπόμ μια λίρςα με όλα εκείμα πξσ ποέπει μα έυξσμε όλξι ρςημ καλξκαιοιμή μαπ ςράμςα θαλάρρηπ! Tip! Λπξοείςε μα ςσπόρεςε ςημ παοακάςχ λίρςα και μα ςημ έυεςε πάμςξςε διαθέριμη, για μα κάμαςε ςξμ έλεγυξ, ποιμ τϋγεςε! Για εράπ  Δεϋςεοξ μαγιϊ για αλλαγή, ϊςαμ βγείςε απϊ ςη θάλαρρα.  Οεςρέςα θαλάρρηπ (έμα ςεμάυιξ για κάθε άςξμξ)  Φάθα αςξμική ή διπλή (αμάλξγα με ςξμ αοιθμϊ ςχμ αςϊμχμ)  Γσαλιά ηλίξσ (Ιαλϋςεοα απξθηκεϋερςε γσαλιά ποϊυειοα πξσ δεμ ραπ πειοάζει, εάμ υςσπηθξϋμ, εμό κοαςήρςε ςξ καιμξϋογιξ ζεσγάοι γσαλιόμ για βϊλςεπ μέρα ρςημ πϊλη.)  Ιαπέλξ για ποξρςαρία απϊ ςημ ηλιξτάμεια  Αμςηλιακϊ ρόμαςξπ  Αμςηλιακϊ ποξρόπξσ  Αμςηλιακϊ μαλλιόμ  After sun  Υςέμα ή βξϋοςρα μαλλιόμ  ΢ριμπιδάκι-λαρςιυάκι για ςα μαλλιά  Μερερέο απξθήκεσρηπ κλειδιόμ και πξοςξτξλιξϋ  Αδιάβοξυη θήκη κιμηςξϋ ςηλετόμξσ  Οαπξϋςρια θαλάρρηπ (Θδαμικά ϊςαμ είραι μαμά και θέλειπ μα κιμηθείπ γοήγξοα μέρα ρςξ μεοϊ ακϊμα και ρε βοαυάκια)  Ιάπξιξ βιβλίξ ή πεοιξδικϊ για διάβαρμα Για ςα παιδιά  Δεϋςεοξ μαγιϊ  Λια μπλξϋζα ή ζακεςξϋλα ποϊυειοη για κάθε παιδί ρε πεοίπςχρη πξσ κοσόρει μεςά ςξ μπάμιξ.  πϊμςρξ παοαλίαπ ή πεςρέςα  καπέλξ  παιδικϊ αμςηλιακϊ  ςξσλάυιρςξμ έμα παιυμίδι για ςη θάλαρρα*  παπξϋςρια θαλάρρηπ


7

Οικογενειακή Ζωή

Για ϊλη ςημ ξικξγέμεια    

Θρξθεομικϊ παγξσοίμξ για μεοϊ ΢ραμςάκι με ελατοιά ρμακ για ςημ παοαλία (π.υ. τοξϋςα ή κοάκεο) Αμςιρηπςικά μαμςηλάκια ή σγοϊ για εϋκξλξ πλϋριμξ υεοιόμ Υαοςξμάμςηλα / μχοξμάμςηλα  Λίμι μερερέο ποόςχμ βξηθειόμ, ςξ ξπξίξ μα πεοιλαμβάμει ρςικ για ςριμπήμαςα απϊ μέδξσρεπ-ςρξϋυςοεπ, εμςξμξαπχθηςικϊ, αμςιιρςαμιμικϊ υάπι ή αλξιτή, αμςιρηπςικϊ διάλσμα, τσριξλξγικϊ ξοϊ ρε μξμξδϊρειπ, μπξσκαλάκι με εμτιαλχμέμξ μεοϊ για νέπλσμα πληγόμ, βαμβάκι, επίδερμξ, απξρςειοχμέμεπ γάζεπ, ασςξκϊλληςα υάμζαπλαρς κλπ.  2-3 ρακξϋλεπ για ςα ρκξσπίδια ραπ ή για μα βξλέφεςε διάτξοα ποάγμαςα (πυ βοεγμέμα μαγιϊ), ϊςαμ θα θελήρεςε μα τϋγεςε.  Extra tip! Ραπ ποξςείμξσμε μα απξθηκεϋεςε ϊλα ςα παιυμίδια ςχμ παιδιόμ (κξσβαδάκια, ρχρίβια, μποαςράκια κλπ) και ςξμ επιπλέξμ ενξπλιρμϊ για ςξ μπάμιξ (βαςοαυξπέδιλα, μάρκεπ θαλάρρηπ κλπ) ρε μια άλλη ςράμςα νευχοιρςά, έςρι όρςε μα ςα πλέμεςε εϋκξλα και κσοίχπ, για μα νεβγάζεςε γοήγξοα ςημ άμμξ, υχοίπ μα λεοόμεςε ςα σπϊλξιπα αμςικείμεμα πξσ έυεςε για ςημ παοαλία!

Δλπίζξσμε η λίρςα με ςα απαοαίςηςα ανερξσάο για ςημ παοαλία μα ραπ τάμει υοήριμη και μα πεομάςε νέγμξιαρςεπ όοεπ ρςη θάλαρρα! via


Οικογενειακή Ζωή

8

ΝΙΚΗ ΓΤΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Mama-Farma

Σο

καλξκαίοι ρημαςξδξςείςαι απϊ ςιπ βαπςίρειπ πξσ γίμξμςαι ασςήμ ςημ πεοίξδξ! Ξ πμεσμαςικϊπ γξμιϊπ είμαι εκείμξπ πξσ αμαλαμβάμει καςά κϋοιξ λϊγξ ςη διαδικαρία ςξσ μσρςηοίξσ. Λέρα ρςιπ άλλεπ σπξυοεόρειπ ςξσ μξμξϋ είμαι κι ξι αγξοέπ πξσ ποέπει μα κάμει για ςη βάπςιρη. Τσρικά αμά πεοιξυή διατέοξσμ ςα ήθη και ςα έθιμα, αλλά γεμικά σπάουει μία κξιμή γοαμμή, ϊρξμ ατξοά ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ μξμξϋ για ςα βαπςιρςικά. Αουικά σπάουξσμ ρςημ αγξοά έςξιμα ξλξκληοχμέμα πακέςα πξσ πεοιλαμβάμξσμ ϊλα ςα απαοαίςηςα ποάγμαςα πξσ υοειάζξμςαι για ςξ μσρςήοιξ, ςα ξπξία πεοιέυξσμ: - ςα βαπςιρςικά οξύυα (ποώςξ και δεύςεοξ οξύυξ) - παπξσςράκια και καλςράκια - ςα λαδόπαμα (ταμελάκι, βοακάκι, ρκξστάκι, ρεμςξμάκι) - μια μεγάλη πεςρέςα για ςξ μεξτώςιρςξ και μια μικοή για ςξμ ιεοέα - ςξ μπξσκάλι για ςξ λάδι - έμα κξσςάκι με ραπξσμάκι, καοβξσμάκια, θσμίαμα - ςα μαοςσοικά - κξσςί ή βαλίςρα, για μα μπξσμ μέρα όλα ςα ποάγμαςα. Δπίρηπ ξ μξμϊπ αγξοάζει και ςη λαμπάδα πξσ ρσμήθχπ είμαι κι ασςή μέοξπ ςξσ πακέςξσ, ϊπχπ και 3 κεοάκια για ςημ κξλσμβήθοα. Αμ σπάουει ρςξ πακέςξ ή θέλει ξ μξμϊπ, μπξοεί μα ρςξλιρςεί και η κξλσμβήθοα ρϋμτχμα με ςξμ σπϊλξιπξ ρςξλιρμϊ, αλλά ασςϊ είμαι καθαοά ποξαιοεςικϊ θέμα και ρε ρσμεμμϊηρη πάμςα με ςξμ ιεοέα πξσ θα ςελέρει ςξ μσρςήοιξ.

Τσρικά ϊλα ςα παοαπάμχ μπξοξϋμ μα αγξοαρςξϋμ και μεμξμχμέμα ή κάπξια μπξοξϋμ μα γίμξσμ και υειοξπξίηςα. ΢ξ πιξ βαρικϊ ϊμχπ πξσ αγξοάζει ξ μξμϊπ είμαι ξ ρςασοϊπ. Ιαλϊ θα είμαι λξιπϊμ ξ ρςασοϊπ μα είμαι πξλϋ καλήπ πξιϊςηςαπ αλλά και διαυοξμικϊ ρυέδιξ, μια και είμαι ςξ μξμαδικϊ ποάγμα πξσ θα μείμει ρςξ μεξτόςιρςξ, για μα ςξμ υαοεί ρε ϊλη ςη ζχή ςξσ! ΢έλξπ είθιρςαι ξ πμεσμαςικϊπ γξμιϊπ μα ατήμει έμα υοημαςικϊ πξρϊ ρςημ εκκληρία για ςξ μσρςήοιξ.

Τχςξγοάτιρη: Δσαγγελία Οαπαοίζξσ


9

Οικογενειακή Ζωή

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΛΑΦΟΤ Mamas stories

Οι

γξμείπ πξσ εογάζξμςαι εκςϊπ ρπιςιξϋ, βοίρκξμςαι ρε μεγάλξ δίλημμα, ϊςαμ καλξϋμςαι μα επιλένξσμ πξιξπ θα ποξρέυει ςξ παιδί ςξσπ ή ςα παιδιά ςξσπ για ςιπ όοεπ πξσ εκείμξι θα λείπξσμ. Ξι λϋρειπ είμαι μα επιλένξσμ μια μςαμςά, ςη γιαγιά ή κάπξιξ ιδιχςικϊ ρυξλείξ.

Αν επιλέξοτμε ση λύςη σηρ νσανσάρ:

είμαι μϊμξ έμαπ άμθοχπξπ, κι ασςϊ ρημαίμει πχπ θα ποέπει μα έυξσμε μια λϋρη έκςακςηπ αμάγκηπ, αμ ςσυϊμ αοοχρςήρει, αμ καθσρςεοήρει, αμ ποέπει μα λείφει ή αμ απλόπ απξταρίρει μα ρςαμαςήρει μα εογάζεςαι για εμάπ.

Αν επιλέξοτμε ση λύςη σηρ γιαγιάρ

΢α σπέο  ΢ξ παιδί παοαμέμει με ςη γιαγιά ςξσ, άοα ΢α σπέο είμαρςε ρίγξσοξι ϊςι βοίρκεςαι με κάπξιξμ πξσ ςξ  ΢ξ παιδί μέμει ρςξ ξικείξ και αρταλέπ αγαπά κι έυει ρσμήθχπ ςη διάθερη μα ςξ τοξμςίρει, πεοιβάλλξμ ςξσ ρπιςιξϋ μαπ. ϊρξ πιξ καλά γίμεςαι.  Ζ μςαμςά ακξλξσθεί ασρςηοά έμα  Ζ λϋρη ασςή είμαι η πιξ ξικξμξμική. ρσγκεκοιμέμξ ποϊγοαμμα πξσ θα ςηπ σπξδείνξσμε.  Λπξοξϋμε μα έυξσμε ήρσυξ ςξ κετάλι μαπ, αμ Δπίρηπ η μςαμςά είμαι ατξριχμέμη ρςη τοξμςίδα ςσυϊμ αογήρξσμε ρςη δξσλειά. ςξσ παιδιξϋ. Λπξοεί δηλαδή μα ςξ απαρυξλεί δημιξσογικά με ςξ μα ςξσ διαβάζει, μα ςξσ ΢α καςά μαθαίμει ποάγμαςα, μα κάμει καςαρκεσέπ μαζί ςξσ.  Ξι γιαγιάδεπ απϊ ςη τϋρη ςξσπ κακξμαθαίμξσμ ςα εγγόμια. Δίμαι πξλϋ πιθαμϊ ΢α καςά λξιπϊμ ςξ παιδί με ςημ επιρςοξτή μαπ ρςξ ρπίςι, μα  ΢ξ μα επιλένξσμε καςάλληλη μςαμςά για ςξ είμαι έμα... άλλξ παιδί. παιδί μαπ είμαι δϋρκξλη σπϊθερη και είμαι  Ξι γιαγιάδεπ δϋρκξλα υαλάμε απξκλειρςικά δική μαπ σπξυοέχρη. Απαιςεί λξιπϊμ υαςήοια ή λέμε ϊυι ρε έμα παιδί πξσ υοϊμξ, έοεσμα, έμρςικςξ. παοακαλάει για απαγξοεσμέμεπ  ΋ρξ καλή κι, αμ είμαι η μςαμςά, δεμ παϋει μα ρσμήθειεπ, ϊπχπ ρξκξλάςεπ, είμαι έμα μέξ ποϊρχπξ ρςξ ρπίςι μαπ και ρςημ παςαςάκια, ςηλεϊοαρη, ξικξγέμειά μαπ, πξσ πεομάει υοϊμξ με ςξ παιδί ςηγαμηςέπ παςάςεπ! μαπ, εμό εμείπ είμαρςε μακοιά. Ασςϊ ρσμεπόπ  Ξι γιαγιάδεπ ςιπ μπξοεί μα μαπ ποξβλημαςίζει δημιξσογόμςαπ μαπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ είμαι άγυξπ, αμτιβξλίεπ, ζήλεια, ακϊμη κι εμξυέπ. μιαπ κάπξιαπ ηλικίαπ πξσ  Ζ λϋρη ςηπ μςαμςάπ κξρςίζει ρημαίμει ϊςι μπξοεί μα μημ είμαι πεοιρρόςεοξ απϊ ςιπ άλλεπ δσξ πάμςα ρε θέρη μα λϋρειπ (γιαγιά, ιδιχςικϊ ρυξλείξ). αμςαπξκοιθξϋμ ρςιπ  ΢ξ παιδί πεομάει πξλλέπ όοεπ με ςη απαιςήρειπ εμϊπ παιδιξϋ. μςαμςά (ειδικά ϊςαμ ξ καιοϊπ δεμ επιςοέπει ςιπ βϊλςεπ) κι ασςϊ ςξσ δημιξσογεί γκοίμια και βαοεμάοα.  Ρε αμςίθερη με ςξ ρυξλείξ, ϊπξσ ςα ποξβλήμαςα ή ςα αποϊξπςα αμςιμεςχπίζξμςαι απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ, η μςαμςά

via


Οικογενειακή Ζωή

10

via

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ My little world

Δπιςέλξσπ γεμμήραςε και γίμαςε μηςέοα! Ασςό ςξ πλαρμαςάκι πξσ ςόρξσπ μήμεπ αμσπξμξμξύραςε μα γμχοίρεςε βοίρκεςαι πλέξμ ρςημ αγκαλιά ραπ κι ακόμα δεμ μπξοείςε μα ςξ πιρςέφεςε!

Ε

πιρςοέτεςε ρςξ ρπίςι με ςξ μχοϊ ποξρπαθόμςαπ μα ποξραομξρςείςε ρςη μέα ποαγμαςικϊςηςα. Ξ ρϋζσγξπ γσοίζει πίρχ ρςη δξσλειά, ςξ μχοϊ υοειάζεςαι ρσμευόπ τοξμςίδα (θηλαρμϊ, άλλαγμα, μαμξϋοιρμα, κ.α.) κοαςόμςαπ ραπ νάγοσπμη ςξ βοάδσ, εμό παοάλληλα ξι δξσλειέπ ςξσ ρπιςιξϋ ρσρρχοεϋξμςαι. Αιρθάμερςε κϊπχρη, δεμ ποξλαβαίμεςε μα νεκξσοαρςείςε, μα απξλαϋρεςε έμα μπάμιξ ή μα ποξγοαμμαςίρεςε ςη μέοα ραπ. Δπιπλέξμ έυεςε ακϊμα εμϊυληρη ρςξ πεοίμεξ απϊ ςξμ τσριξλξγικϊ ςξκεςϊ ή εμϊυληρη ρςημ καιραοική ςξμή, ςξ ρςήθξπ ραπ ραπ εμξυλεί, μέυοι μα ρσμηθίρεςε ςξμ θηλαρμϊ, εμό ςοιγσομάςε μέρα ρςξ ρπίςι αςημέληςη τξοόμςαπ ϊλη μέοα πιςζάμεπ. Ζ διάθερή ραπ, αμ και είρςε πξλϋ υαοξϋμεμη πξσ γίμαςε μηςέοα, παοξσριάζει αοκεςά ρκαμπαμεβάρμαςα: πϊςε θέλεςε μα γελάρεςε και πϊςε ραπ πιάμξσμ ςα κλάμαςα.Οιθαμϊμ ϊλα ασςά μα ακξϋγξμςαι σπεοβξλικά, ϊμχπ σπάουει αοκεςή δϊρη αλήθειαπ. ΢α καλά μέα είμαι ϊςι ϊλα πεομάμε και θα βοείςε πάλι ςξσπ οσθμξϋπ ραπ.


11

Οικογενειακή Ζωή

΢ι ακοιβόπ ϊμχπ ρσμβαίμει αμέρχπ μεςά ςξμ ςξκεςϊ; ΢ξ υοξμικϊ διάρςημα ςχμ 6 εβδξμάδχμ (πεοίπξσ) μεςά ςη γέμμα ξμξμάζεςαι λξυεία, καςά ςη διάοκεια ςηπ ξπξίαπ ρσμβαίμξσμ ρςξ ρόμα ραπ πξλλέπ αλλαγέπ:  Ζ μήςοα επαμέουεςαι ρςξ τσριξλξγικϊ μέγεθξπ και θέρη, εμό ςασςϊυοξμα μικοαίμει η κξιλιά.  Ξ πϊμξπ ή η εμϊυληρη ρςξ πεοίμεξ ή ρςημ καιραοική ςξμή ρςαδιακά εναταμίζεςαι. 

Ξι κξλπικέπ εκκοίρειπ (ςα λϊυια) πεοιξοίζξμςαι και ρςαμαςξϋμ.

Οαοαςηοείςαι ποξξδεσςική απόλεια βάοξσπ.

Ίρχπ εμταμιρςεί δσρκξιλιϊςηςα ή πϊμξπ καςά ςημ ξϋοηρη.

Ξι ξομϊμεπ ριγά ριγά επαμέουξμςαι ρε τσριξλξγικά επίπεδα.

΢ξ ρημαμςικϊςεοξ ϊμχπ είμαι ξι φσυξλξγικέπ μεςαπςόρειπ ή η επιλϊυειξπ καςάθλιφη μελαγυξλία. Οοϊκειςαι για μια τσριξλξγική καςάρςαρη, ϊπξσ η μέα μηςέοα παοξσριάζει έμςξμεπ φσυξλξγικέπ εμαλλαγέπ ρςη διάθερή ςηπ: είμαι εσρσγκίμηςη και ρσμαιρθημαςικά εσάλχςη, αιρθάμεςαι κϊπχρη, άγυξπ, εσεοεθιρςϊςηςα και μια γεμικϊςεοη αμηρσυία. Ζ καςάρςαρη ασςή ξτείλεςαι ρςημ αλλαγή ςχμ ξομξμόμ, ρςη μέα ποαγμαςικϊςηςα δηλαδή πξσ καλείςαι μα αμςιμεςχπίρει αλλά και ρςιπ μέεπ αομξδιϊςηςεπ, ρςιπ ξπξίεπ ποέπει μα αμςαπενέλθει. Ζ ϋπαονη σπξρςηοικςικξϋ ξικξγεμειακξϋ πεοιβάλλξμςξπ κι η καλή ρυέρη με ςξμ ρϋμςοξτξ ρσμβάλλξσμ ρημαμςικά ρςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ δϋρκξληπ ασςήπ πεοιϊδξσ! Για μα καςατέοεςε μα αμςαπενέλθεςε ρςη μέα ραπ ζχή: 

Λιλήρςε με ςξ ρϋμςοξτϊ ραπ ζηςόμςαπ σπξρςήοινη και βξήθεια.

 Εηςήρςε βξήθεια απϊ ρσγγεμείπ ή τίλξσπ ρε καθημεοιμά ποακςικά ποάγμαςα, ϊπχπ μαγείοεμα, ριδέοχμα, καθαοιϊςηςα, κ.α.  Οοξρπαθείρςε μα βγαίμεςε καθημεοιμά για λίγξ ένχ απϊ ςξ ρπίςι, για μα απξτξοςιρςείςε ρσμαιρθημαςικά. 

Λξιοαρςείςε ςιπ αγχμίεπ ραπ με άλλεπ μηςέοεπ.

Τοξμςίρςε μα νεκξσοάζερςε, μα ςοέτερςε ρχρςά και μα βοίρκεςε λίγξ υοϊμξ για εράπ.

Ρκετςείςε θεςικά, ϊλα είμαι καλά, ερείπ και ςξ μχοϊ ραπ είρςε σγιείπ.

Αμ χρςϊρξ μεςά απϊ 6-8 εβδξμάδεπ ενακξλξσθείςε μα παοξσριάζεςε έμςξμη μελαγυξλία και δεμ υαίοερςε με ςξμ εουξμϊ ςξσ μχοξϋ ραπ, θα ποέπει μα αμαζηςήρεςε ιαςοική βξήθεια! Ησμηθείςε ςέλξπ ϊςι η μηςοϊςηςα είμαι έμα ρημαμςικϊ ςανίδι πξσ μέρα απϊ ϊπξιεπ ςιπ δσρκξλίεπ, θα γεσςείςε αμέςοηςεπ ρσγκιμήρειπ και θα αιρθαμθείςε μια ερχςεοική πληοϊςηςα. Ιαλόπ ήοθαςε λξιπϊμ ρςξμ γξμεψκϊ ραπ οϊλξ!


Οικογενειακή Ζωή

12

Ιδέες για να φυλάξουν τα παιδιά αναμνήσεις από αυτό το καλοκαίρι

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ Oi paramythenies

Σο

καλξκαίοι μϊλιπ έκαμε ςημ εμτάμιρη ςξσ και ςα παιδιά αμσπξμξμξϋμ μα «πεςάνξσμ» ρςημ άκοη ςη ρυξλική ςράμςα, μα ςοένξσμ ρςιπ παοαλίεπ και μα υξοςάρξσμ ήλιξ, παγχςά και πξλϋ παιυμίδι. Δημιξσογήρςε λξιπϊμ ςιπ καςάλληλεπ εκείμεπ ποξωπξθέρειπ, για μα διατσλάνξσμ ςιπ καλξκαιοιμέπ, νέμξιαρςεπ ρςιγμέπ, ραμ ετϊδια για ςξμ επϊμεμξ υειμόμα! Οοξςείμξσμε μεοικξϋπ ςοϊπξσπ, για μα τσλάνξσμ ςα παιδιά ϊλεπ ςιπ τεςιμέπ καλξκαιοιμέπ ςξσπ αμαμμήρειπ: Βάζξ με κξυύλια. Ρςξλίρςε έμα γσάλιμξ βάζξ, είςε ζχγοατίζξμςάπ ςξ, είςε κξλλόμςαπ πάμχ ςξσ διάτξοα ανερξσάο, εμό ρςξ κάςχ μέοξπ ςξπξθεςήρςε λίγη άμμξ. Ρε ασςϊ ςξ βάζξ ςα παιδιά μπξοξϋμ μα ρσλλέγξσμ κξυϋλια απϊ ςιπ παοαλίεπ πξσ θα επιρκετςείςε. Κεύκχμα - ημεοξλόγιξ. ΢α παιδιά μπξοξϋμ μα κοαςξϋμ ρημειόρειπ, μα γοάτξσμ ρσμαιρθήμαςα ή μα τσλάρρξσμ ςιπ ζχγοατιέπ ςξσπ απϊ ασςϊ ςξ καλξκαίοι, π.υ. πξια παιδάκια γμόοιραμ, πϊρα παγχςά έταγαμ, πϊρα μπάμια έκαμαμ κ.α.

Ιαοςέλα καλξκαιοιξύ. ΢σπόρςε ρε υαοςί Α3 μια εικϊμα με καλξκαιοιμϊ τϊμςξ, κξλλήρςε ςη πάμχ ρε υαοςϊμι και πεοάρςε γϋοχ γϋοχ ρςιπ άκοεπ κξοδέλα, για μα ςημ κοεμάρεςε ρςξ δχμάςιξ ςχμ παιδιόμ. Ρε ασςήμ ςημ καοςέλα μπξοξϋμ μα κξλλήρξσμ ϊ,ςι ςξσπ άοερε ή ςξσπ έκαμε εμςϋπχρη καςά ςη διάοκεια ςξσ καλξκαιοιξϋ, π.υ. ειριςήοιξ απϊ κάπξιξ ςανίδι, απϊκξμμα απϊ θεοιμϊ ριμεμά, επίρκεφη ρε αουαιξλξγικϊ υόοξ ή ζχξλξγικϊ κήπξ κ.α.

Τχςξγοατίεπ άλμπξσμ. Αμ ςα παιδιά είμαι ρυξλικήπ ηλικίαπ, μπξοείςε μα ςξσπ δόρεςε μια τχςξγοατική μηυαμή, για μα απξθαμαςίζξσμ ϊλεπ ςιπ ϊμξοτεπ ρςιγμέπ πξσ θα πεοάρξσμ και ςα μαγεσςικά ςξπία πξσ θα ρσμαμςήρξσμ καςά ςη διάοκεια ςξσ καλξκαιοιξϋ.

Δκςϊπ ϊμχπ απϊ ςξ μα «υςίρεςε» ϊμξοτεπ παιδικέπ αμαμμήρειπ, δόρςε ςημ εσκαιοία ρςα παιδιά ραπ μα ςιπ διατσλάνξσμ, όρςε μεγαλόμξμςαπ μα «ςανιδεϋξσμ» με μξρςαλγία πίρχ ρε ασςέπ! Ιαλϊ καλξκαίοι!


13

Οικογενειακή Ζωή

Τρόπος έκφρασης των παιδιών ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ Koritsi malama

Η

ζχγοατική είμαι μια απϊ ςιπ βαρικϊςεοεπ μξοτέπ έκτοαρηπ και επικξιμχμίαπ ςξσ παιδιξϋ, ειδικά αμ ρκετςεί καμείπ ϊςι ρςιπ πιξ μικοέπ ηλικίεπ ξ ποξτξοικϊπ λϊγξπ δεμ έυει αμαπςσυθεί πλήοχπ, όρςε μα μπξοεί ςξ παιδί μα πει, ϊρα ρκέτςεςαι και μιόθει. Απξςελεί επίρηπ δείκςη εστσίαπ, μξηςικήπ, ρσμαιρθημαςικήπ και κιμηςικήπ χοιμϊςηςαπ, για ϊπξιξμ μπξοεί μα εομημεϋρει έμα παιδικϊ ρυέδιξ! Ρε ασςϊ ςξ άοθοξ λξιπϊμ παοξσριάζεςαι έμαπ μικοϊπ ξδηγϊπ με κάπξια ρςξιυεία πξσ μπξοείςε μα αμςλήρεςε απϊ ςιπ ζχγοατιέπ ςξσ παιδιξϋ ραπ και ρσγκεκοιμέμα απϊ ςξ γέμιρμα ςξσ υαοςιξϋ, απϊ ςξμ ςοϊπξ πξσ ρυεδιάζει ςιπ αμθοόπιμεπ τιγξϋοεπ και απϊ ςα υοόμαςα πξσ επιλέγει μα υοηριμξπξιήρει.

via


Οικογενειακή Ζωή

14

Γέμιρμα ςξσ υαοςιξύ ΢α υοώμαςα Έμα υαοςί γεμάςξ με ζχγοατιέπ δείυμει έμα ενχρςοετέπ και με ασςξπεπξίθηρη παιδί. Ιάθε υοόμα απξςσπόμει και μια διατξοεςική Αμςιθέςχπ, ϊςαμ ςξ υαοςί δεμ έυει παοά μξμάυα φσυξλξγική και ρσμαιρθημαςική καςάρςαρη. λίγα ρημεία ζχγοατιρμέμα, παοαπέμπει ρε έμα Ιϊκκιμξ: Εχηοέπ ρσγκιμήρειπ, ασθξομηςιρμϊπ, παιδί πξσ τξβάςαι ή μςοέπεςαι. θσμϊπ, ζχμςάμια, εμέογεια. Αμθοχπάκι Ρσμήθχπ ςξ παιδί ζχγοατίζει ςξ αμθοχπάκι ςξσ ρςξ κέμςοξ ςξσ υαοςιξϋ, κάςι πξσ είμαι τσριξλξγικϊ, ατξϋ ξ εγχκεμςοιρμϊπ είμαι βαρικϊ υαοακςηοιρςικϊ ρςιπ μικοέπ ηλικίεπ. Αμ ϊμχπ ςξ αμθοχπάκι είμαι ζχγοατιρμέμξ ρςημ άκοη ή είμαι πξλϋ μικοϊ, ίρχπ μιλάμε για έμα ερχρςοετέπ ή μςοξπαλϊ παιδί.

Λαύοξ: Δρχρςοέτεια, τϊβξπ, άγυξπ, ρεμμϊςηςα. Οοάριμξ: Θρξοοξπία, αιριξδξνία, ηοεμία, αλλά, αμ σπεοιρυϋει, εμδευξμέμχπ μα δηλόμει και παθηςικϊςηςα ή ξκμηοία. Ιατέ: Ρξβαοϊςηςα, ιρυσοξγμχμξρϋμη, ποξργειχμέμξ και εμδευξμέμχπ «δϋρκξλξ» παιδί.

Ιίςοιμξ: Δσμαμιρμϊπ, τιλξδξνία, έμςξμη διαίρθηρη, αμ ϊμχπ σπεοιρυϋει, ίρχπ Ιετάλι ταμεοόμει κάπξια δσρκξλία ρςη ρυέρη με ςξμ ΢ξ μεγάλξ κετάλι δηλόμει έμςξμη αμάγκη παςέοα. για επικξιμχμία (μεγάλξ κετάλι = μεγάλξ Οξοςξκαλί: Δνχρςοέτεια, θεομή ρσμπεοιτξοά, ρςϊμα), εμό ςξ πξλϋ μικοϊ κετάλι εμδευξμέμχπ ηοεμία, μεγάλη ασςξεκςίμηρη. ταμεοόμει ϊςι ςξ παιδί βίχρε κάπξιεπ Λπλε: Ζοεμία, ασςξέλεγυξπ, ποξςιμάςαι απϊ δσράοερςεπ εμπειοίεπ, ϊςαμ ήςαμ ακϊμη πξλϋ παιδιά δημξςικξϋ πξσ αουίζξσμ και μικοϊ, ϊπχπ κάπξιξ υειοξσογείξ ή ασρςηοή αμαπςϋρρξσμ έμςξμα ςη λξγική ςξσπ. Αμ διαςοξτή λϊγχ αρθέμειαπ. χρςϊρξ σπεοιρυϋει, εμδευξμέμχπ δηλόμει έμςξμξ ασςξέλεγυξ. Υέοια Λχβ: Ηλίφη ή ζήλια, ρεμμϊςηςα, θοηρκεσςικϊ ΢α μακοιά υέοια δείυμξσμ έμα αίρθημα, κσοιαουία ρςα πάθη. Ηεχοείςαι ρσμαιρθημαςικά πληθχοικϊ παιδί, πξσ θέλει μα ρημάδι έμςξμηπ δημιξσογικϊςηςαπ και επικξιμχμήρει, μα ςξσπ αγκαλιάρει ϊλξσπ! ποξςιμάςαι ιδιαίςεοα απϊ καλλιςέυμεπ! Αμςιθέςχπ ςα πξλϋ κξμςά υέοια εκτοάζξσμ ςξμ τϊβξ ςξσ μα αμξίνει ςα τςεοά ςξσ και μα Βιβλιογπαυία «πεςάνει» ή ςη μςοξπαλϊςηςα ςξσ. Υοειάζεςαι ςϊςε καθηρϋυαρη και εμθάοοσμρη. «Οόπ μα εομημεϋξσμε ςα παιδικά ρυέδια», Δ. Ιοϊςι – Α. Λάμι, 2003, εκδ. Ιαρςαμιόςη. Οόδια «΢ξ ιυμξγοάτημα ςξσ παιδιξϋ», Ηο. Λπέλλαπ, 2000, εκδ. Δλλημικά Γοάμμαςα. ΢α μακοιά πϊδια εκτοάζξσμ ςημ αμάγκη ςξσ παιδιξϋ για ρςαθεοϊςηςα και ςη θέληρη ςξσ μα μεγαλόρει γοήγξοα. Αμςιθέςχπ ςα κξμςά πϊδια δείυμξσμ τσρική αμςξυή αλλά και ποξργειχμέμη ποξρχπικϊςηςα.


15

Οικογενειακή Ζωή

σφαλές σπίτι για ένα παιδί ΑΝΝΑ ΜΙΦΣΗ Working mama

Η

ηλικιακή ξμάδα με ςα σφηλϊςεοα πξρξρςά αςσυημάςχμ είμαι 0-14 υοξμόμ. Απϊ ςξ γεγξμϊπ ασςϊ αμςιλαμβαμϊμαρςε ςημ ανία ςηπ ποϊληφηπ, όρςε ξι γξμείπ μα είμαι ρε θέρη μα ποξλαμβάμξσμ έμα αςϋυημα ρςξ υόοξ ςξσ ρπιςιξϋ ςξσπ.

via


Οικογενειακή Ζωή

16 Γεμικέπ Ξδηγίεπ:

΢α τάομακα απξςελξϋμ έμαμ αοκεςά μεγάλξ κίμδσμξ μέρα ρςξ ρπίςι και για ασςϊμ ςξμ λϊγξ θα ποέπει ςξ ταομακείξ μαπ μα είμαι καλά αρταλιρμέμξ και μη ποξρβάριμξ απϊ ςα παιδιά. ΢α ριοϊπια πξσ υοηριμξπξιξϋμε για ςα παιδιά, επίρηπ θα ποέπει μα ςξπξθεςξϋμςαι, ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πιξ φηλά γίμεςαι ρςξ φσγείξ κι εκςϊπ ςξσ ξπςικξϋ πεδίξσ ςχμ παιδιόμ. Δπιποϊρθεςα καλϊ θα ήςαμ μα μημ μαπ βλέπξσμ ςα παιδιά, ϊςαμ ποέπει μα πάοξσμε κάπξιξ τάομακξ. Ιάπξιεπ τξοέπ μπεοδεϋξσμ ςα υάπια με καοαμέλεπ και δεμ θα ποέπει μα ςξ νευμάμε ασςϊ. ΢ξ κάπμιρμα εμμξείςαι ϊςι απαγξοεϋεςαι εμςϊπ ρπιςιξϋ, ϊςαμ σπάουει παιδί, αλλά δεμ αοκεί μϊμξ ασςϊ. Ηα ποέπει ςα ςριγάοα ή ξ καπμϊπ μα μημ είμαι ποξρβάριμα απϊ έμα μικοϊ παιδί, γιαςί μιμξϋμεμξ ςξμ εμήλικα, μπξοεί μα τάει κάπξιξ ςριγάοξ και, αμ δεμ αμςιμεςχπιρςεί εγκαίοχπ, ιδίχπ αμ ποϊκειςαι για ξλϊκληοξ ςριγάοξ, ασςϊ μπξοεί μα είμαι θαμαςητϊοξ. ΢α παιδιά είμαι επιοοεπή ρςα αςσυήμαςα λϊγχ ςξσ ασθξομηςιρμξϋ ςξσπ, ςηπ αμάγκηπ ςξσπ για ενεοεϋμηρη και ςηπ πλήοξσπ άγμξιαπ ςξσ κιμδϋμξσ πξσ μπξοεί μα ελλξυεϋει. Δπιποϊρθεςα κι η ρχμαςική διάπλαρή ςξσπ είμαι έμαπ παοάγξμςαπ πξσ κάμει πιξ ρσυμξϋπ ςξσπ ςοασμαςιρμξϋπ ςξσπ ιδιαίςεοα ρςξ κετάλι. ΋ςαμ ποξρςίθεςαι λξιπϊμ έμα μέξ μέλξπ ρςημ ξικξγέμεια, εκςϊπ απϊ ςα απαοαίςηςα πξσ ρσμήθχπ τοξμςίζξσμε μα έυξσμε για έμα μεξγέμμηςξ, θα ποέπει επίρηπ μα ρκετςξϋμε πόπ μα μεςαςοέφξσμε ςξ ρπίςι μαπ, όρςε μα είμαι τιλικϊ ποξπ ςα παιδιά. Ξπχρδήπξςε πξλλά απϊ ςιπ απαοαίςηςεπ αλλαγέπ δεμ ςαιοιάζξσμ απϊλσςα με ςξ design πξσ ξμειοεσϊμαρςε για ςξ ρπίςι μαπ. Ωρςϊρξ, ξι αλλαγέπ ασςέπ είμαι απαοαίςηςεπ, αμ θέλξσμε μα διατσλάνξσμε ϊ,ςι πξλσςιμϊςεοξ έυξσμε ρςη ζχή μαπ, δηλαδή ςα παιδιά μαπ, και μα ποξλάβξσμε έμα παιδικϊ αςϋυημα ρςξ ξικιακϊ μαπ πεοιβάλλξμ.

via


17 Οαοαςίθεμςαι λξιπόμ ξδηγίεπ – ρσμβξσλέπ, για μα δημιξσογήρξσμε έμα αρταλέπ ρπίςι για ςξ παιδί μαπ!  Ρςεοεόμξσμε ςα έπιπλα πάμχ ρςξμ ςξίυξ, ιδιαίςεοα ρςξ παιδικϊ δχμάςιξ, ϊπχπ ριτιμιέοεπ, βιβλιξθήκεπ, αλλανιέοεπ κ.α.  ΢ξπξθεςξϋμε επικίμδσμα και ςξνικά απξοοσπαμςικά ρε ειδικϊ μςξσλάπι πξσ κλειδόμει ή αρταλίζει και ςξ ξπξίξ μα μημ είμαι ποξρβάριμξ απϊ ςα παιδιά.  ΢ξπξθεςξϋμε ρςιπ γχμίεπ ςχμ επίπλχμ ειδικά ποξρςαςεσςικά, πξσ κσκλξτξοξϋμ ρςξ εμπϊοιξ, ποξκειμέμξσ μα απξτϋγξσμε ςοασμαςιρμξϋπ ρςξ κετάλι, κσοίχπ για ςημ πεοίξδξ πξσ ςξ παιδί νεκιμά μα μπξσρξσλάει και μα ρςέκεςαι ϊοθιξ μϊμξ ςξσ.

Οικογενειακή Ζωή

ειδικϊ κλείδχμα για ςα παιδιά. Τοξμςίζξσμε μα εμημεοχθξϋμε, αμ η δική μαπ κξσζίμα διαθέςει ςέςξια λειςξσογία και δεμ νευμάμε μα ςη υοηριμξπξιξϋμε.  Γεμικϊςεοα ρςξμ υόοξ ςηπ κξσζίμαπ τοξμςίζξσμε ςξ παιδί μα είμαι πάμςξςε σπϊ ςημ επίβλεφη εμϊπ εμήλικα. Έμαπ άλλξπ υόοξπ επίρηπ, ϊπξσ ξτείλξσμε μα πάοξσμε ιδιαίςεοεπ ποξτσλάνειπ, είμαι ςξ μπάμιξ.  ΢ξπξθεςξϋμε αμςιξλιρθηςικϊ υαλάκι μέρα ρςη μπαμιέοα.

 Ρςιπ μικοέπ ηλικίεπ πξσ ςα παιδιά νεκιμξϋμ ςημ ενεοεϋμηρή ςξσπ μέρα ρςξ ρπίςι μπξσρξσλόμςαπ ή πεοπαςόμςαπ, καλϊ είμαι  Θδιαίςεοη ποξρξυή ποέπει μα δόρξσμε ρςα μα κλείμξσμε ςημ πϊοςα ςξσ μπάμιξσ, όρςε μα κάγκελα ςχμ μπαλκξμιόμ, ςα ξπξία ποέπει μα μημ έυει ποϊρβαρη ςξ παιδί ρςη λεκάμη ςηπ ςξσαλέςαπ ή ρςα απξοοσπαμςικά πξσ καλϋφξσμε με δίυςσ, καλαμχςή ή κάπξιξ σπάουξσμ ρςξμ υόοξ. άλλξ ποξρςαςεσςικϊ σλικϊ, ποξκειμέμξσ μα μημ γίμξσμ ςα κάγκελα μξυλξί αμαοοίυηρηπ για ςα παιδιά. Δπίρηπ ελέγυξσμε, αμ ςξ  Λεςά ςξ μςξσζ ή ςη γεμική καθαοιϊςηςα διάρςημα μεςανϋ ςχμ κάγκελχμ είμαι μεγάλξ, απξμακοϋμξσμε ςσυϊμ μεοά απϊ ςξ πάςχμα με για μα μημ πεοάρξσμ αμάμερα και πέρξσμ. ςη βξήθεια ρτξσγγαοίρςοαπ, για μα μη Δπιπλέξμ απ μημ νευμάμε ϊςι είμαι πάμςα γλιρςοάμε ςα παιδιά, εμό επίρηπ καλϊ θα ήςαμ απαοαίςηςη η επιςήοηρη απϊ εμήλικα ρςξ μα ςξπξθεςήρξσμε αδιάβοξυη κξσοςίμα ρςημ υόοξ ςξσ μπαλκξμιξϋ. μπαμιέοα, για μα μημ πέτςξσμ μεοά ρςξμ σπϊλξιπξ υόοξ καςά ςη διάοκεια ςξσ μςξσζ.  ΢ξπξθεςξϋμε ρςιπ ςζαμαοίεπ ςξσ ρπιςιξϋ ασςξκϊλληςα, όρςε ςα παιδιά μα νευχοίζξσμ Ακξλξσθήρςε ασςέπ ςιπ ρσμβξσλέπ, για μα πϊςε είμαι αμξιυςέπ και πϊςε κλειρςέπ. διαμξοτόρεςε καςάλληλα ςξ ρπίςι ραπ μεςαςοέπξμςάπ ςξ ρε έμα αρταλέπ και τιλικϊ πεοιβάλλξμ για ςα παιδιά! Ξ υώοξπ ςηπ κξσζίμαπ είμαι εκείμξπ με ςα μεγαλϋςεοα πξρξρςά αςσυημάςχμ. Απ μημ νευμάμε βέβαια όςι ζξύμε ρε έμαμ κόρμξ, όπξσ ςα πάμςα είμαι ποξραομξρμέμα  Αρταλίζξσμε ςα μςξσλάπια ςηπ κξσζίμαπ, ρςιπ αμάγκεπ ςχμ εμηλίκχμ. Δίμαι ρςξ υέοι ιδιαίςεοα ϊπξσ έυξσμε ςξπξθεςήρει αιυμηοά ή μαπ λξιπόμ μα υςίρξσμε έμα πεοιβάλλξμ πιξ εϋθοασρςα αμςικείμεμα. τιλικό ποξπ ςα παιδιά νεκιμώμςαπ ποώςα από ςξ ρπίςι μαπ!  ΋ςαμ μαγειοεϋξσμε, τοξμςίζξσμε ςα υεοξϋλια απϊ ςα ξικιακά ρκεϋη μα είμαι πάμςα γσοιρμέμα ποξπ ςημ ερχςεοική επιτάμεια ςηπ κξσζίμαπ, όρςε μα μημ μπξοξϋμ μα ςα ςοαβήνξσμ ςα παιδιά και μα καξϋμ.  Ρε κάπξιεπ ηλεκςοικέπ κξσζίμεπ σπάουει


Οικογενειακή Ζωή

18

«Με ηον ζύζςγό μος είμαζηε σοπηοθάγοι. Μποπούμε να κάνοςμε baby-led weaning;» με πώηηζε μια μαμά ζε μια ζςνάνηηζη για ηο εν λόγω θέμα. «Το θέμα δεν είναι ποια μέθοδο ειζαγωγήρ ζηεπεών ηποθών θα επιλέξεηε» ηηρ απάνηηζα, «αλλά αν θα επιλέξεηε να ακολοςθήζει και ηο μωπό ζαρ σοπηοθαγική διαηποθή. Το baby-led weaning ηαιπιάζει με όλα.»

΢ι ποέπει λξιπόμ μα ποξρένξσμ ξι υξοςξτάγξι γξμείπ;

 Ιαθόπ μια υξοςξταγική διαςοξτή είμαι σφηλήπ πεοιεκςικϊςηςαπ ρε τσςικέπ ίμεπ, ςα βοέτη και ςα παιδιά μπξοεί μα αιρθαμθξϋμ ϊςι υϊοςαραμ πξλϋ ποιμ πάοξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ θεομίδεπ, ςημ απαοαίςηςη εμέογεια πξσ Λε ςημ εμαρυϊληρή μξσ με ςξ baby-led υοειάζξμςαι για ςημ ξμαλή ςξσπ αμάπςσνη. weaning αοκεςέπ τξοέπ υοειάρςηκε μα Οοξςιμήρςε ταγηςά με σφηλή θεομιδική ανία, μελεςήρχ και μα φάνχ για ςη υξοςξταγία, ϊπχπ υξϋμξσπ, μπαμάμεπ, αβξκάμςξ, βξϋςσοα καθόπ ςα τοξϋςα και ςα λαυαμικά απξςελξϋμ νηοόμ καοπόμ και ρπϊοχμ (τσρςικξβξϋςσοξ, έμα μεγάλξ μέοξπ ςηπ διαςοξτήπ ςχμ βοετόμ. ςαυίμι), αμσλξϋυα ςοϊτιμα. Απξτϋγεςε ςα ποξψϊμςα ξλικήπ άλερηπ. Ξι υξοςξτάγξι (vegetarians) ακξλξσθξϋμ μια διαςοξτή πξσ απξκλείει ςημ καςαμάλχρη κοέαςξπ, πξσλεοικόμ, φαοιόμ και θαλαρριμόμ, και είμαι πλξϋρια ρε τσςικέπ ίμεπ και αμςιξνειδχςικά, εμό έυει ρσμδεθεί με ςη μακοξζχία. Οξλλξί υξοςξτάγξι γξμείπ επιλέγξσμ μα μεγαλόρξσμ ςα βοέτη ςξσπ με ςξμ ίδιξ ςοϊπξ. Σπάουξσμ χρςϊρξ ξοιρμέμα θοεπςικά ρσρςαςικά, απαοαίςηςα για ςημ ξμαλή αμάπςσνη ςχμ παιδιόμ, πξσ δϋρκξλα μπξοξϋμ μα ποξρλάβξσμ ρε επάοκεια ξι υξοςξτάγξι, ϊπχπ ρίδηοξπ, ποχςεΐμεπ και χμέγα-3 λιπαοά ξνέα.

Τχςξγοάτιρη: Βάμα Ιαοκάρη


19

Οικογενειακή Ζωή

Σην παξόλ άξζξν δελ αζρνινύκαζηε θαζόινπ κε ηελ απζηεξά ρνξηνθαγηθή δηαηξνθή (vegans), επεηδή απνθιείεη όιεο ηηο ηξνθέο δσηθήο πξνέιεπζεο, δεκηνπξγεί απμεκέλεο αλάγθεο ζε πνιιά ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη δελ πξνηείλεηαη γηα βξέθε θαη λήπηα.

ΒΑΝΑ ΚΑΡΚΑ΢Η

 Ξ μη-αιμικϊπ ρίδηοξπ, πξσ βοίρκεςαι ρςιπ τσςικέπ ςοξτέπ, δεμ απξοοξτάςαι εϋκξλα απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ. Διράγεςε μχοίπ ρςη διαςοξτή ςξσ μχοξϋ ραπ ϊρποια, απξνηοαμέμα τοξϋςα, ποάριμα λαυαμικά, εμιρυσμέμα δημηςοιακά, παςάςεπ, νηοξϋπ καοπξϋπ (αλερμέμξσπ), ςϊτξσ, ρξσράμι. Ρσμδσάρςε ςιπ παοαπάμχ ςοξτέπ με άλλεπ πλξϋριεπ ρε βιςαμίμη C (πξοςξκάλι, μςξμάςα, λεμϊμι, κίςοιμεπ και πξοςξκαλί πιπεοιέπ, μποϊκξλξ), για μα πεςϋυεςε μεγαλϋςεοη απξοοϊτηρη.  Ζ ποχςεΐμη πξσ πεοιέυξσμ ςα ϊρποια είμαι έμαπ ακϊμα λϊγξπ μα ειραυθξϋμ μχοίπ ρςη διαςοξτή ςξσ μχοξϋ ραπ. Ρσμδσάρςε ςα με δημηςοιακά (τακέπ με οϋζι, οεβίθια με παςάςεπ, ταρϊλια με ριςάοι). Ασγά, γαλακςξκξμικά ποξψϊμςα, αλερμέμξι νηοξί καοπξί (ρςξ γιαξϋοςι, πάμχ ρε τοξϋςα, ρε ράλςρεπ), ςϊτξσ, φχμί απξςελξϋμ επίρηπ καλέπ πηγέπ ποχςεΐμηπ για υξοςξταγικά μχοά.  ΢α χμέγα-3 λιπαοά ξνέα είμαι απαοαίςηςα για ςη ρχρςή αμάπςσνη ςηπ ϊοαρηπ και ςξσ εγκετάλξσ. Οοξςιμήρςε ταρϊλια, ποάριμα τσλλόδη λαυαμικά, γλσκξπαςάςεπ και ελαιϊλαδξ. Ωρςϊρξ η υημική ςξσπ δξμή ρςιπ παοαπάμχ ςοξτέπ

είμαι διατξοεςική απϊ ςα χμέγα-3 λιπαοά ξνέα πξσ βοίρκξμςαι ρςα λιπαοά φάοια και ςα ρςξιυεία δείυμξσμ ϊςι δεμ ποξρτέοξσμ ςημ ίδια ποξρςαρία εμάμςια ρςιπ καοδιακέπ παθήρειπ. Οοιμ λξιπόμ απξταρίρεςε για ςξ διαιςξλόγιξ ςξσ μχοξύ ραπ, μελεςήρςε πξλύ, ρσζηςήρςε με ειδικξύπ διαςοξτξλόγξσπ και ςξμ παιδίαςοό ραπ και μα είρςε έςξιμξι μα αλλάνεςε κάςι αμ δεμ λειςξσογεί. Οαοόλξ πξσ σπάουει η αμςίληφη όςι η υξοςξταγική δίαιςα είμαι ελλιπήπ ρε θοεπςικά ρσρςαςικά, με ςξμ καςάλληλξ ρυεδιαρμό ςξσ διαιςξλξγίξσ, με ρχρςή και καλά ιρξοοξπημέμη διαςοξτή μπξοξύμε μα επιςύυξσμε κάλσφη ςχμ διαςοξτικώμ αμαγκώμ ακόμα κι εμόπ βοέτξσπ πξσ ςώοα κάμει ειραγχγή ρςεοεώμ ςοξτώμ.

via


DECO—DIY

20

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ


21

DECO—DIY

H αγάπη μξσ για ςξ DIY (do it yourself) κι η αμάγκη για μια αμθεκςική βιβλιξθήκη με απξθηκεσςικϊ παοάλληλα υόοξ με ξδήγηρε ρςξμ ρυεδιαρμϊ και ςημ καςαρκεσή ςηπ μέαπ μαπ βιβλιξθήκηπ. Ιαιοϊ ςόοα ήθελα μα δημιξσογήρχ καςαρκεσέπ με σδοασλικξϋπ ρχλήμεπ και μαδέοια και μα βάφχ με ςημ ςευμική ςηπ παλαίχρηπ. Ιαι γιαςί ϊυι μα ρσμδσάρχ ρε μια καςαρκεσή και ςιπ δσξ ςευμικέπ!


DECO—DIY

22 Ρυεδιάρςηκε λξιπϊμ ςξ μέξ project. Ιι ατξϋ ποξμηθεσςήκαμε ςα σλικά, με ςη βξήθεια εμϊπ τίλξσ σδοασλικξϋ για ςημ καςαρκεσή και ρσμδερμξλξγία ςχμ σδοασλικόμ ρχλήμχμ, η καςαρκεσή νεκίμηρε!

Δικ. 1) & 2) Λαδέοια, μαϋοξι σδοασλικξί ρχλήμεπ, γχμιέπ, ςατ και τλάμςζεπ αουίζξσμ μα ρσμαομξλξγξϋμςαι. Δικ. 3) & 4) Ζ ρσμδερμξλξγία ςχμ ρχλήμχμ αουίζει μα ξλξκληοόμεςαι.


23

Δικ. 5) Ατξϋ κξλλήθηκαμ και βιδόθηκαμ και ςα ςελεσςαία εναοςήμαςα ςχμ ρχλήμχμ, ρειοά είυε μα καςαρκεσαρςξϋμ ξι απξθηκεσςικξί υόοξι ρςξ κάςχ μέοξπ ςηπ βιβλιξθήκηπ.

Δσξ ασςξρυέδια μπαξϋλα με οξδάκια για εϋκξλη μεςακίμηρη καςαρκεσάρςηκαμ απϊ εμάπ ρςα μέςοα πξσ θέλαμε κι η καςαρκεσή άουιρε ριγά ριγά μα ξλξκληοόμεςαι! Ρειοά είυε ςόοα ςξ βάφιμξ ϊλχμ ςχμ νϋλχμ με ςημ ςευμική ςηπ παλαίχρηπ. Λεςά απϊ αοκεςϊ ―γκξσγκλάοιρμα‖ και φάνιμξ ρε site, μαγαζιά κι εογαρςήοια υειοξςευμίαπ καςέληνα μα δξκιμάζχ ρςα μαδέοια ςηπ βιβλιξθήκηπ ςα υοόμαςα Milk Paint απϊ ςξ https://thepaintbox.gr.

DECO—DIY


DECO—DIY

24 Λια ρκξϋοα βάρη ρε ρημεία ςξσ νϋλξσ πξσ ήθελα μα ταίμεςαι η παλαίχρη και λεσκϊ κοεμ ρςξσπ ςϊμξσπ ςηπ βαμίλιαπ απϊ πάμχ ρε ϊλη ςημ επιτάμεια επιλέυθηκαμ για ςα μαδέοια.

Ρςη ρσμέυεια έποεπε μα ςοιτςξϋμ ϊλεπ ξι επιτάμειεπ με γσαλϊυαοςξ ρε ρημεία πξσ θέλαμε μα γίμει η παλαίχρη.

Ιαι για ςξ ςελικϊ τιμίοιρμα επιλέυθηκε ςξ Antiquing Wax, έμα τσρικϊ κεοί πξσ εμιρυϋει ςημ αίρθηρη ςξσ παλιξϋ!

Έπειςα επέλενα μα κάμχ ςημ ςευμική ςηπ παλαίχρηπ ρςα μπαξϋλα με μια ρσμςαγή πξσ βοήκα ρςξ ίμςεομες με πλαρςικϊ υοόμα και ρκϊμη κιμχλίαπ (CaCO3 αμθοακικϊ αρβέρςιξ).


25 Διατξοξπξιόμςαπ λίγξ ςα υοόμαςα κι επιλέγξμςαπ ςοιυοχμία για ςημ παλαίχρη ςχμ μπαξϋλχμ νεκίμηρα ποόςα μα βάτχ με ρκξϋοξ κατέ ςημ επιτάμειά ςξσπ.

Άτηρα μα ρςεγμόρει καλά ςξ ποόςξ υέοι και ρςη ρσμέυεια πέοαρα ςξ δεϋςεοξ υοόμα ςηπ επιλξγήπ μξσ, έμα κϊκκιμξ κεοαμιδί.

΢έλξπ, ατξϋ ρςέγμχρε και ςξ κεοαμιδί πξλϋ καλά, πέοαρα επίρηπ ρε ϊλη ςημ επιτάμεια έμα κοεμ, ςξ ξπξίξ θα σπεοίρυσε ρςξ ςελικϊ απξςέλερμα.

DECO—DIY


DECO—DIY

26 Ρειοά ςόοα είυε, ϊπχπ και ρςημ παλαίχρη με ςα υοόμαςα Milk Paint, μα ςοιτςξϋμ με γσαλϊυαοςξ ξι επιτάμειεπ, όρςε μα δημιξσογηθεί η παλαίχρη με ςοιυοχμία!

Για ςη ρςεοέχρη ςχμ μπαξϋλχμ είυαμ υοηριμξπξιηθεί απλά καοτάκια, αλλά, για μεγαλϋςεοη έμταρη ρςξ παλαιϊ ρςσλ, ςξπξθεςήθηκαμ διακξρμηςικά καοτάκια αμςικέ!


27

DECO—DIY

΢έλξπ υοηριμξπξιόμςαπ έμα πλαρςικϊ ρςέμριλ και πιμελάκι γοάτςηκαμ γμχμικά ρςημ ϊφη ςχμ δϋξ μπαξϋλχμ.

Έπειςα λξιπϊμ απϊ αοκεςή δξσλειά η ςελική μξοτή ςηπ βιβλιξθήκηπ μαπ ήοθε μα αμςαμείφει ςξσπ κϊπξσπ μαπ και μα τιλξνεμήρει έμα ρχοϊ βιβλία, σλικά και αμαμμήρειπ!

Τχςξγοάτιρη: Λαοία Υαμςζίκξσ


DECO—DIY

28

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ Omorfi mesa exw

Διακξρμξϋμε απλά κεοιά ή λαμπάδεπ αλλά και υειοξπξίηςα κεοιά με μςεκξσπάζ ή αλλιόπ ςευμική ςηπ υαοςξπεςρέςαπ.


29

Α

ουικά μα ρημειχθεί ϊςι ξ ϊοξπ μςεκξσπάζ (decoupage) ποξέουεςαι απϊ ςξ γαλλικϊ οήμα decouper πξσ ρημαίμει «κόβω». Με ςξ μςεκξσπάζ λξιπόμ έυξσμε ςη δσμαςόςηςα μα μεςατέοξσμε πάμω ρε διάτξοεπ επιτάμειεπ (νύλξ, γσαλί, πέςοα, πηλό, μέςαλλξ, πλαρςικό, υαοςί, υαοςόμι, ύταρμα, καμβά, κεοί κλπ.) μικοά ή μεγαλύςεοα κξμμάςια λεπςξύ υαοςιξύ, οιζόυαοςξσ ή υαοςξπεςρέςαπ και μα ςα διακξρμήρξσμε με ςη βξήθεια ειδικήπ κόλλαπ.

Ωρςϊρξ, αμ θέλξσμε μα κάμξσμε μςεκξσπάζ πάμχ ρε κεοί, σπάουει ακϊμη πιξ εϋκξλξπ κι ξικξμξμικϊπ ςοϊπξπ υχοίπ ςη υοήρη κϊλλαπ! Εερςαίμξσμε απλόπ ςημ επιτάμεια ςξσ κεοιξϋ, όρςε μα εμρχμαςχθεί πιξ εϋκξλα η υαοςξπεςρέςα για ακϊμη πιξ λείξ ςελικϊ απξςέλερμα!

Σλικά: 1 μξμϊυοχμξ κεοί ή λαμπάδα καςά ποξςίμηρη λεσκξϋ υοόμαςξπ 1 υαοςξπεςρέςα με μξςίβα 1 οερϊ 1 κξσςάλι φαλίδι αμαπςήοαπ

DECO—DIY


DECO—DIY

30


31 Διαδικαρία: Αμ επιλένξσμε μα καλϋφξσμε ςμήμα ςξσ κεοιξϋ, κϊβξσμε με φαλίδι ποξρεκςικά ςα μξςίβα ςηπ υαοςξπεςρέςαπ αταιοόμςαπ ςα πίρχ, λεσκά τϋλλα και κοαςόμςαπ μϊμξ ςξ πιξ πάμχ ςσπχμέμξ τϋλλξ πξσ τέοει ςξ ρυέδιξ. Αμςιθέςχπ, αμ θέλξσμε μα καλϋφξσμε ξλϊκληοη ςημ επιτάμεια ςξσ κεοιξϋ, επίρηπ αταιοξϋμε ςα λεσκά τϋλλα ςηπ υαοςξπεςρέςαπ κοαςόμςαπ μϊμξ ςξ ςσπχμέμξ τϋλλξ. Ακξσμπάμε ςη μια άκοη ςξσ τϋλλξσ ςηπ υαοςξπεςρέςαπ ρε καςακϊοστη θέρη πάμχ ρςξ κεοί πιέζξμςαπ ελατοόπ με ςξ υέοι μαπ, όρςε μα γίμει ίριξ. Ρςη ρσμέυεια θεομαίμξσμε για μεοικά δεσςεοϊλεπςα ςξ μέρα μέοξπ ςξσ κξσςαλιξϋ πάμχ ρςξ αμαμμέμξ οερϊ και ςοίβξσμε με ςημ πίρχ, ενχςεοική πλεσοά ςξσ κξσςαλιξϋ ςη μέρη ςηπ υαοςξπεςρέςαπ με καςακϊοστη κίμηρη, μέυοι μα αουίρει μα λιόμει ελατοόπ ςξ κεοί και μα εμρχμαςόμεςαι πάμχ ςξσ ςξ υαοςί.

DECO—DIY

κεοί, για μα μη γίμξσμ ζάοεπ, και ςοίβξμςαπ με ςξ κξσςάλι πάμςα ποξπ μία καςεϋθσμρη. Ιξλλάμε ςη μία καςακϊοστη άκοη ςηπ υαοςξπεςρέςαπ ρςξ κεοί κι, ϊςαμ τςάρξσμε 1 εκ. ποιμ ςξ ρημείξ, ϊπξσ εμόμξμςαι ξι δϋξ καςακϊοστεπ άκοεπ ςηπ υαοςξπεςρέςαπ, σπξλξγίζξσμε πϊρξ ακϊμη υαοςί θα υοειαρςξϋμε και κϊβξσμε ποξρεκςικά με φαλίδι ςξ κξμμάςι πξσ πεοιρρεϋει ατήμξμςαπ 2-3 υιλιξρςά, για μα καλϋφξσμε ςημ ήδη κξλλημέμη άκοη. Ιϊβξσμε επίρηπ ϊ,ςι πεοιρρεϋει απϊ ςημ πάμχ και κάςχ πλεσοά. Δπιμέμξσμε ιδίχπ ρςημ έμχρη ςχμ δϋξ ακοόμ αλλά και ρςημ πάμχ και κάςχ άκοη ςξσ κεοιξϋ για πιξ ξμξιϊμξοτξ απξςέλερμα!

Έπειςα με ρςεγμϊ, μαλακϊ παμί ή υαοςί κξσζίμαπ ρκξσπίζξσμε ϊλη ςημ επιτάμεια ςξσ κεοιξϋ για ςσυϊμ λεκέδεπ απϊ ςξ λιχμέμξ κεοί. Οοξαιοεςικά, αμ δεμ ρκξπεϋξσμε μα αμάφξσμε ςξ κεοί, απλόμξσμε 1-2 ρςοόρειπ διάταμξσ βεομικιξϋ μςεκξσπάζ για αδιαβοξυξπξίηρη και ποξρςαρία απϊ ρκϊμη ή τθξοεπ, εμό Δπαμαλαμβάμξσμε ςη διαδικαρία, ϊρξ επιπλέξμ μπξοξϋμε μα ςξμίρξσμε υοειαρςεί θεομαίμξμςαπ ςξ κξσςάλι, όρςε λεπςξμέοειεπ ςξσ μξςίβξσ ή ϊλη ςημ μα καλστθεί ϊλη η επιτάμεια ςξσ κεοιξϋ επιτάμειά ςξσ με γκλίςεο. Διακξρμξϋμε δενιά κι αοιρςεοά απϊ ςη μέρη ςηπ ςέλξπ με κξοδϊμι ή κξοδέλεπ κι άλλα υαοςξπεςρέςαπ κοαςόμςαπ πάμςα ρςαθεοά ρςξιυεία ρε αμάλξγεπ απξυοόρειπ και με ςξ έμα υέοι ςη υαοςξπεςρέςα πάμχ ρςξ ϋτξπ.

Τχςξγοάτιρη: Λαοία Σταμςξπξϋλξσ


Υγεία

32

΢ξ

καλξκαίοι είμαι η επξυή πξσ ξοιρμέμεπ αλλεογικέπ παθήρειπ βοίρκξμςαι ρε ϋτερη, ϊπχπ ςξ αλλεογικϊ άρθμα κι η αλλεογική οιμίςιδα, ςα ξπξία ξτείλξμςαι ρςιπ γϋοειπ αλλά και ρςημ ξικιακή ρκϊμη. Αμςιθέςχπ αλλεογικέπ παθήρειπ πξσ κάμξσμ ςημ εμτάμιρη ςξσπ ςημ καλξκαιοιμή πεοίξδξ -υχοίπ βέβαια μα απξκλείξμςαι κι ξι άλλεπ επξυέπ-, και υοειάζξμςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή και ποϊληφη είμαι:  Ξι αλλεογικέπ δεομαςξπάθειεπ, πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςημ ηλιακή, ςη υξλιμεογική και ςημ κμίδχρη εκ φϋυξσπ, ςιπ δεομαςίςιδεπ εν επατήπ καθόπ και ςιπ διάτξοεπ αλλεογικέπ τχςξδεομαςίςιδεπ.  Ξι αλλεογίεπ πξσ ξτείλξμςαι ρςξ ςρίμπημα διάτξοχμ εμςϊμχμ, κσοίχπ ςηπ μέλιρραπ και ςχμ ρτηκόμ και ςχμ κξσμξσπιόμ, καθόπ και ρςξ ςρίμπημα ςηπ θαλάρριαπ μέδξσραπ.  Ξι ςοξτικέπ αλλεογίεπ πξσ ξτείλξμςαι ρε ςοξτέπ πξσ καςαμαλόμξμςαι κσοίχπ καςά ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ.  Ζ εαοιμή επιπετσκίςιδα, η ξπξία είμαι μία ειδική μξοτή αλλεογίαπ ςχμ ξτθαλμόμ και δϋρκξλη ρςη θεοαπεία ςηπ. Απϊ ςιπ παοαπάμχ παθήρειπ η αλλεογία ρςξ δηληςήοιξ ςηπ μέλιρραπ και ςχμ ρτηκόμ, ρςιπ ςοξτέπ και μεοικέπ τξοέπ η κμίδχρη εκ φϋυξσπ δσμαςϊμ μα ποξκαλέρξσμ έμςξμα αλλεογικά ρσμπςόμαςα μέυοι ςημ εκδήλχρη ρσρςημαςικήπ αματσλανίαπ (αλλεογικϊ shock),

΢ι είμαι η αλλεογική οιμίςιδα; Ζ αλλεογική οιμίςιδα ξτείλεςαι καςά κϋοιξ λϊγξ ρςη γϋοη ςχμ λξσλξσδιόμ ςημ άμξινη. ΢α παιδιά μπξοεί μα παοξσριάζξσμ ϊλα ή κάπξια απϊ ςα παοακάςχ ρσμπςόμαςα: ρσμάυι, «μπξσκχμέμη» μϋςη, πξμξκέταλξ, τςέομιρμα, νηοϊ βήυα, εμό παοάλληλα μπξοεί μα εμταμιρςεί κι αλλεογική επιπετσκίςιδα. Ζ αλλεογική οιμίςιδα μπξοεί επίρηπ μα απξςελεί «ποξθάλαμξ» για ςημ εκδήλχρη ςξσ αλλεογικξϋ άρθμαςξπ. ςξ ξπξίξ χπ γμχρςϊμ μπξοεί μα έυει μξιοαία καςάληνη, αμ δεμ ποξλητθεί κι αμςιμεςχπιρθεί εγκαίοχπ! ΢ι μπξοώ μα κάμχ, αμ ςξ παιδί μξσ έυει ρσμπςώμαςα αλλεογίαπ; Ζ διάγμχρη ςηπ αλλεογίαπ αουικά ρςηοίζεςαι ρςημ παοαςηοηςικϊςηςά μαπ. Ηα ποέπει μα απεσθσμθξϋμε ρςξμ παιδίαςοϊ μαπ, αμ σπξφιαζϊμαρςε ϊςι ςξ παιδί παοξσριάζει ρσμπςόμαςα αλλεογίαπ. Αμ έυξσμε λξιπϊμ σπξφίεπ ϊςι ςξ παιδί είμαι αλλεογικϊ ρε κάπξια ξσρία, ςημ απξμακοϋμξσμε για λίγεπ ημέοεπ απϊ κξμςά ςξσ. Αμ ασςή η ποξρπάθεια τέοει απξςέλερμα, πιθαμϊμ μα είμαι έμδεινη ϊςι ςξ παιδί είμαι ϊμςχπ αλλεογικϊ και ποέπει μα απεσθσμθξϋμε ρςξμ παιδίαςοξ. Λϊμξ ασςϊπ μπξοεί μα μαπ ρσμβξσλεϋρει, μα δόρει αγχγή ή μα ζηςήρει εογαρςηοιακϊ έλεγυξ. Απϊ ςα πιξ ρσμηθιρμέμα ςερς είμαι η μέςοηρη ςχμ Rast lgE αμςιρχμάςχμ (αμξρταιοίμεπ Δ) ςξσ αίμαςξπ.


33

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ Karkinaki

Δπίρηπ ξ παιδίαςοξπ μπξοεί μα μαπ παοαπέμφει ρε αλλεογιξλϊγξ για ςημ σπξβξλή ςξσ παιδιξϋ μαπ ρε ειδικά ιαςοικά ςερς, όρςε μα αμιυμεσθεί και μα διαπιρςχθεί η αιςία ςηπ αλλεογίαπ, αμ ασςϊ είμαι δσμαςϊ. Ξ καςαλληλϊςεοξπ ϊμχπ ςοϊπξπ αμςιμεςόπιρηπ αοκεςόμ αλλεογιόμ είμαι ξ εμςξπιρμϊπ ςχμ αλλεογιξγϊμχμ κι η απξτσγή ςξσπ! Οοέπει επίρηπ μα ελεγυθεί ςξ ξικιακϊ πεοιβάλλξμ ςξσ παιδιξϋ, για μα ελαυιρςξπξιηθξϋμ ξι πιθαμϊςηςεπ εκδήλχρηπ ςχμ διάτξοχμ αλλεογικόμ ρσμπςχμάςχμ. Λεοικά μέςοα πξσ ποξςείμξμςαι είμαι ξ ςακςικϊπ καθαοιρμϊπ κι ξ αεοιρμϊπ ςξσ ρπιςιξϋ, ξ ρσυμϊπ καθαοιρμϊπ ςχμ τίλςοχμ ςξσ κλιμαςιρςικξϋ, ςξ πλϋριμξ ςχμ οξϋυχμ με σπξαλλεογικά απξοοσπαμςικά, η απξτσγή ςχμ ςοιυχςόμ (λξϋςοιμχμ) παιυμιδιόμ κλπ.

΢ι είμαι ςοξτική αλλεογία; ΢ξ καλξκαίοι ξι ςοξτέπ πξσ ποξκαλξϋμ ρσυμϊςεοα ποξβλήμαςα είμαι ςα θαλαρριμά (ϊπχπ φάοια και ξρςοακξειδή) λϊγχ μεγαλϋςεοηπ καςαμάλχρηπ. Απϊ ςα τοξϋςα κσοίχπ ςξ οξδάκιμξ, ςξ ρςατϋλι και ςα ρϋκα, υχοίπ μα απξκλείξμςαι ςα σπϊλξιπα. Ξι ςοξτέπ επίρηπ μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ αλλεογία κσμαιμϊμεμηπ βαοϋςηςαπ, απϊ απλή ταγξϋοα ρςξ ρςϊμα και ςα υείλη μέυοι αλλεογικϊ shock. Για ςημ ςοξτική δε αλλεογία η μϊμη αγχγή είμαι η ποϊληφη, ατξϋ βεβαίχπ διαπιρςχθεί η έμξυη ςοξτή.

Πηγές: http://www.allergy.org.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B1% CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE% B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1% CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE% B9%CE%BF%CF%8D/, www.familylife.gr, http://www.mothersblog.gr/ti-na-kano-giatre-moy/item/35072allergiki-rinitida-sta-paidia-aitia--symptomata--therapeia

Υγεία


Υγεία

34

ΝΙΚΗ ΓΤΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Mama-Farma

Ό

λξι έυξσμε βοεθεί κάπξια ρςιγμή ρςη δσράοερςη εκείμη θέρη μα είμαρςε εκςϊπ ρπιςιξϋ, μα υοειαρςξϋμε κάπξιξ τάομακξ και μα μημ ςξ έυξσμε μαζί μαπ ή ακϊμη μα υςσπήρξσμε και μα μημ έυξσμε έμαμ επίδερμξ. Δπειδή ϊμχπ ςχμ τοξμίμχμ ςα παιδιά, ποιμ πειμάρξσμ, μαγειοεϋξσμ, καλϊ θα είμαι ρε κάθε μαπ ένξδξ μα έυξσμε μαζί μαπ έμα ςραμςάκι με ρςξιυειόδεπ ταομακείξ! Άλλχρςε ―Τξ ποξλαμβάμειμ κάλλιξμ ςξσ θεοαπεύειμ”, όπωπ έλεγε κι ξ Ιππξκοάςηπ. Ρςημ αουή ίρχπ είμαι λίγξ κξσοαρςικϊ μα κξσβαλάμε πάμςα έμα ςραμςάκι, ϊρξ μικοϊ κι αμ είμαι ασςϊ, αλλά μεςά γίμεςαι ρσμήθεια! Τσρικά αμ κάπξιξ μέλξπ ςηπ ξικξγέμειαπ παοξσριάζει κάπξιαπ μξοτήπ αλλεογία, τοξμςίζξσμε απαοαιςήςχπ μα σπάουξσμ και ςα αμςίρςξιυα τάομακα για ςημ αμςιμεςόπιρή ςηπ ή μία έμερη κξοςιζϊμηπ! Tip! Για ενξικξμϊμηρη υόοξσ μπξοξϋμε μα ποξμηθεσςξϋμε μικοέπ ρσρκεσαρίεπ travel size για ϊλα ςα είδη και τάομακα. Δπίρηπ ελέγυξσμε αμά ενάμημξ ϊ,ςι σπάουει ρςξ

ταομακείξ για ςσυϊμ ληγμέμα τάομακα, εμό αμαμεόμξσμε ϊ,ςι υοειάζεςαι. ΢έλξπ ςα ληγμέμα τάομακα ςα απξοοίπςξσμε ρςξσπ ειδικξϋπ κάδξσπ πξσ σπάουξσμ ρςα ταομακεία. Ιαι αυοείαρςξ μα είμαι!

Ταομακείξ για ςη βόλςα -τσριξλξγικόπ ξοόπ ρε αμπξύλεπ, για απξρσμτϊοηρη ή πλϋριμξ ςοαϋμαςξπ -αμςιρηπςικό διάλσμα, όπωπ ξνσζεμέ -βάμμα ιωδίξσ -βαμβάκι -απξρςειοωμέμεπ γάζεπ -επίδερμξπ -ασςξκόλληςη ςαιμία -ςριμπιδάκι για απξμάκοσμρη ςσυόμ σπξλειμμάςχμ απϊ ςξ ςοαϋμα -αμςιιρςαμιμική αλξιτή -εμςξμξαπωθηςικό -ρςικ για ςριμπήμαςα εμςόμωμ -ρκεύαρμα για εγκαύμαςα

via


35

Υγεία

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΤ

Τ

α κξσμξϋπια, αμ και μικοξρκξπικά ρε μέγεθξπ έμςξμα, έυξσμ μεγάλη δοάρη ειδικά ςξσπ μήμεπ πξσ παοαςηοείςαι σφηλή θεομξκοαρία. Λάλιρςα θεχοξϋμςαι χπ ξ μεγαλϋςεοξπ τξμιάπ ςχμ αμθοόπχμ παγκξρμίχπ, εμό δεμ θα ποέπει μα νευμάμε ϊςι μπξοξϋμ μα γίμξσμ και τξοείπ μξλσρμαςικόμ αρθεμειόμ, ϊπξςε ποέπει μα είμαρςε ιδιαίςεοα ποξρεκςικξί. Διδικϊςεοα ρςημ Δλλάδα ςξσπ καλξκαιοιμξϋπ μήμεπ ξι πεοιρρϊςεοξι άμθοχπξι σπξτέοξσμ απϊ ςημ εμξυληςική δοάρη ςχμ κξσμξσπιόμ. Δσςσυόπ ϊμχπ σπάουξσμ πξλλξί ςοϊπξι, για μα ποξρςαςεϋρξσμε απξςελερμαςικά ςξμ εασςϊ μαπ και ςημ ξικξγέμεια μαπ απϊ ςα ςριμπήμαςά ςξσπ. Ρςξ εμπϊοιξ θα βοξϋμε πληθόοα ποξψϊμςχμ πξσ δοξσμ απχθόμςαπ ςα κξσμξϋπια απϊ ςξμ άμθοχπξ. Οιξ ρσγκεκοιμέμα σπάουξσμ ποξψϊμςα πξσ εταομϊζξμςαι ςξπικά, δηλαδή πάμχ ρςξ δέομα, αλλά και ποξψϊμςα πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ. Δπιποϊρθεςα μπξοξϋμε μα επιλένξσμε είςε ποξψϊμςα με υημικά ρσρςαςικά είςε με τσρικά ρσρςαςικά (απϊ βϊςαμα, αιθέοια έλαια κλπ). Υοήριμεπ ρσμβξσλέπ για ποξρςαρία από ςα κξσμξύπια: Αουικά ποέπει μα απξτεϋγξσμε μα τξοάμε αοόμαςα με έμςξμη μσοχδιά. ΢α κξσμξϋπια έλκξμςαι απϊ ασςέπ ςιπ μσοχδιέπ

Beauty harmony

και γιμϊμαρςε εϋκξλξπ ρςϊυξπ για εκείμα. ΢α κξσμξϋπια αγαπξϋμ ςη ζέρςη. Τξοόμςαπ λξιπϊμ ρκξσοϊυοχμα οξϋυα η θεομϊςηςα δερμεϋεςαι ρε ασςά κι ελκϋει ςα κξσμξϋπια. Δπίρηπ ςα έμςξμα μξςίβα ρςα στάρμαςα δοξσμ ελκσρςικά για ςα μικοά έμςξμα. Οοξςιμξϋμε επξμέμχπ μακοσμάμικα οξϋυα με ελατοιά στή, έςρι όρςε μα δοξριζϊμαρςε και μα απξτεϋγξσμε μα μαπ ςριμπήρξσμ. Δοεσμηςέπ έυξσμ απξδείνει ϊςι η διαςοξτή μαπ δοα καςαλσςικά ρςημ έλνη ςχμ κξσμξσπιόμ ποξπ εμάπ. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι ςοξτέπ πλξϋριεπ ρε γλσκϊζη (γλϋκα, παγχςά κλπ) κάμει ςα κξσμξϋπια μα μαπ ποξςιμξϋμ ραμ ρςϊυξ δοάρηπ. ΢ημ ίδια δοάρη έυξσμ κι ξι ςοξτέπ πξσ είμαι πλξϋριεπ ρε κάλιξ, ϊπχπ για παοάδειγμα η μπαμάμα. Αμςίθεςα η επαοκήπ πξρϊςηςα βιςαμίμηπ B1 απχθεί ςα κξσμξϋπια. Ξ καςάλληλξπ ενξπλιρμϊπ ρςξ ρπίςι είμαι επίρηπ πξλϋ ρημαμςικϊπ για ςημ ποξρςαρία μαπ απϊ ςα κξσμξϋπια: Υοηριμξπξιξϋμε ρήςεπ και κξσμξσπιέοεπ, για μα απξςοέφξσμε ςημ είρξδξ ςχμ κξσμξσπιόμ μέρα ρςξ ρπίςι. Δπίρηπ δεμ ατήμξσμε λιμμάζξμςα μεοά ρςημ ασλή η ρςξ μπαλκϊμι, εμό πξςίζξσμε μϊμξ ςιπ βοάδσμεπ όοεπ. Δπιπλέξμ σπάουξσμ αοκεςά τσςά πξσ απχθξϋμ ςα κξσμξϋπια (βαριλικϊπ, λεβάμςα, δεμςοξλίβαμξ κ.α.). Οοξςιμξϋμε λξιπϊμ μα τσςέφξσμε μεοικά απϊ ασςά ρε γλαρςοάκια, παοςέοια ή απεσθείαπ ρςξ υόμα, όρςε μα έυξσμε καλϋςεοη ποξρςαρία.


Υγεία

36

ΓΙΑΝΝΗ΢ ΞΗΝΣΑΡΑ΢

via

Ρυξλεία ςέλξπ, και ςώοα;

Ζ απάμςηρη ρςα παοαπάμχ εοχςήμαςα είμαι καςηγξοημαςικά Όυι! Οξλλξί γξμείπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα με ςξμ έμαμ ή με ςξμ άλλξμ ςοϊπξ μα απαρυξλήρξσμ ξι ίδιξι ςα παιδιά ςξσπ και μα μημ ςα ρςείλξσμ ρε έμα ή πεοιρρϊςεοα camp για ίδιεπ ρκέφειπ καςακλϋζξσμ ςα μσαλά ϊρξ υοξμικϊ διάρςημα ςα ρυξλεία παοαμέμξσμ ςχμ γξμιόμ κάθε υοϊμξ, ςέςξια επξυή: ΢όοα πξσ κλειρςά λϊγχ καλξκαιοιξϋ, αλλά... Δσρςσυόπ κλείμξσμ ςα ρυξλεία, ςι θα γίμει με ςα παιδιά; εδό ςίθεςαι έμα μεγάλξ ''ΑΚΚΑ''. Δδό είμαι η Οόπ θα απαρυξλξϋμςαι; Οόπ θα πεομξϋμ ςα μαοςσοία, η αδήλχςη δήλχρη, ςξ ρημείξ ςχμ ποχιμά ςξσπ, μέυοι μα πάμε (αμ πάμε ςελικά!) καιοόμ (μαπ): Έυξσμε νε-μάθει μα αρυξλξϋμαρςε διακξπέπ; με ςα παιδιά μαπ! ΋ςαμ έοθει η όοα ςηπ πλήοξσπ, καλξκαιοιμήπ απαρυϊληρηπ ςχμ Ρςξμ αμςίπξδα ϊλχμ ασςόμ ςχμ ρκέφεχμ παιδιόμ μαπ, αμαζηςξϋμε ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ μα διατημίζξμςαι δενιά κι αοιρςεοά διάτξοα είδη ςξ απξτϋγξσμε μεςαθέςξμςαπ αλλξϋ ςημ εσθϋμη, camp. Οέοα απϊ ςιπ κλαρικέπ καςαρκημόρειπ, αμαζηςξϋμε άλλξθι ρςα χοάοια και ςιπ πξσ έυξσμ καθιεοχθεί ρςη ρσμείδηρη ςξσ κϊρμξσ σπξυοεόρειπ μαπ, αμαζηςξϋμε μα δόρξσμε ςιπ ςελεσςαίεπ δεκαεςίεπ, ϊλξι ξογαμόμξσμ κι ―πάρα‖ ρςα camp. απϊ έμα camp: Ξι δήμξι, ξι αθληςικξί ξογαμιρμξί, ςα ιδιχςικά ρυξλεία και Οιθαμϊςαςα μα ακξϋγεςαι κάπχπ ρκληοή η μηπιαγχγεία, ςα τοξμςιρςήοια νέμχμ γλχρρόμ, κοιςική ή η παοαδξυή ασςξϋ ςξσ ταιμξμέμξσ ξι παιδϊςξπξι, ξι πάμςεπ! Ιαι γιαςί ϊυι; Άλλχρςε εμέυξμςαπ μάλιρςα κίμδσμξ κάπξιξι πξσ ξι πεοιρρϊςεοξι δέυξμςαι πλήθξπ ρσμμεςξυόμ! εναιοξϋμςαι μα αιρθάμξμςαι αδικημέμξι! Ρκξπϊπ

Ξι

Δϋλξγα λξιπϊμ θα αμαοχςηθεί καμείπ ςα ενήπ: Δμ μέρχ ξικξμξμικήπ κοίρηπ ςϊρξ μεγάλξ είμαι ςξ ποϊβλημα ρςη υόοα μαπ πξσ αμαγκάζει ςξσπ γξμείπ μα καςατϋγξσμ ρςη λϋρη ςχμ καλξκαιοιμόμ camp για ςα παιδιά ςξσπ; ΋λξι ξι γξμείπ δξσλεϋξσμ ή είμαι ςϊρξ απαρυξλημέμξι, πξσ δεμ γμχοίζξσμ ςι θα κάμξσμ με ςα παιδιά ςξσπ ςξ καλξκαίοι;

ςξσ άοθοξσ χρςϊρξ είμαι μϊμξ μα ποξβλημαςιρςξϋμε ϊλξι μαπ γϋοχ απϊ ςξ ενήπ: ΋λα ϊρα κάμξσμε -ποξρξυή: ϊυι ϊρα δίμξσμε, αλλά ϊρα κάμξσμε- είμαι, ϊλα ϊρα μπξοξϋμε;


37

ΛΙΝΑ ΢ΤΜΕΩΝΙΔΟΤ

Εήλεια μεςανύ αδελτώμ Ζ ζήλεια είμαι ραμ ςιπ παιδικέπ αρθέμειεπ: ΢ημ πεομξϋμ ϊλα ςα παιδιά, άλλα μεμ ελατοά, άλλα δε βαοιά. ΋λα ςα παιδιά ζηλεϋξσμ, ϊρξ κι αμ ξι γξμείπ δεμ ςξ αμςιλαμβάμξμςαι ή δεμ ςξ παοαδέυξμςαι. Αιςία: Ζ ζήλεια δημιξσογείςαι κσοίχπ με ςξμ εουξμϊ εμϊπ μικοϊςεοξσ αδελτξϋ ρςημ ξικξγέμεια. Δεμ είμαι ελάςςχμα, είμαι πϊμξπ κι ξδϋμη φσυική ςξσ παιδιξϋ, πξσ μξμίζει ϊςι υάμει ςη τοξμςίδα, ςη ρςξογή και ςημ αγάπη ςχμ γξμιόμ ςξσ απξκλειρςικά ποξπ ασςϊ. ΢οόπξι εκδήλχρηπ – μξοτέπ: Ρσυμά δεμ ενχςεοικεϋεςαι ή δεμ καςεσθϋμεςαι ποξπ ςξ ποαγμαςικϊ ςηπ αμςικείμεμξ, ςξ μικοϊςεοξ δηλαδή αδεοτάκι. ΢ξ παιδί πξσ ζηλεϋει μπξοεί μα είμαι αμϊοευςξ, μα μημ απξδίδει ρςξ ρυξλείξ, μα λέει φέμαςα, μα αουίρει μα πιπιλάει ςξ δάυςσλξ, μα βοέυεςαι, μα είμαι επιθεςικϊ ποξπ άλλα παιδιά ή μα καςαρςοέτει ςα παιυμίδια ςξσ. Ακϊμη κι ξι σπεοβξλικέπ εκδηλόρειπ αγάπηπ είμαι η κοστή ςξσ ζήλεια. ΋λξι ασςξί ξι ςοϊπξι αμςίδοαρηπ δεμ είμαι παοά μηυαμιρμξί άμσμαπ πξσ ρκξπϊ έυξσμ μα αμακξστίρξσμ ςημ φσυή ςξσ παιδιξϋ απϊ ςξ stress πξσ ςξσ δημιξσογεί η ζήλεια.

΢οόπξι αμςιμεςώπιρηπ: Βλέπξμςαπ ςημ ζήλεια ραμ φσυικϊ πϊμξ ςξσ παιδιξϋ, δεμ ποέπει μα ποξρπαθξϋμε μα ςημ καςαρςείλξσμε με τξβέοεπ και ςιμχοίεπ, αλλά αμςίθεςα ποέπει μα ςημ καςαποαΰμξσμε! Λε ςοστεοϊςηςα, με ρςξογή, με καςαμϊηρη. Οοέπει μα ενηγήρξσμε ρςξ παιδί ςημ αδσμαμία ασςξενσπηοέςηρηπ ςξσ μικοϊςεοξσ παιδιξϋ πξσ μαπ αμαγκάζει μα ςξσ δείυμξσμε ιδιαίςεοη τοξμςίδα και μα ςξ καλέρξσμε μα ςημ μξιοαρςξϋμε μαζί ςξσ και μα μαπ βξηθήρει. Οοέπει μα ςξσ ςξμόμξσμε ςξ ΄΄Δγό΄΄ ςξσ με παοαςηοήρειπ για ςιπ ικαμϊςηςεπ και ςιπ δσμαςϊςηςέπ ςξσ, μα εμδιατεοϊμαρςε για ςιπ επιθσμίεπ ςξσ, μα επικοξςξϋμε ςιπ επιςσυίεπ ςξσ ρςξ παιυμίδι ή ρςξ ρυξλείξ. Ρε καμία πεοίπςχρη δεμ ποέπει μα ςξ ςαπειμόμξσμε ή μα ςξ απξοοίπςξσμε, ϊςαμ η ρσμπεοιτξοά ςξσ είμαι ρκληοή και βίαιη, κάμξμςάπ ςξ μα μξμίζει ϊςι δεμ ςξ αγαπάμε. Αμςίθεςα δείυμξμςαπ καςαμϊηρη ακϊμα και ϊςαμ δεμ ρσμπεοιτέοεςαι, ϊπχπ ποέπει, και ταμεοόμξμςάπ ςξσ έμποακςα ςημ αγάπη μαπ και ςημ εμπιρςξρϋμη μαπ, θα ςξ βξηθήρξσμε μα νεπεοάρει ςη ζήλεια ςξσ και ςιπ εμξυέπ πξσ ασςή ςξσ δημιξσογεί.

Υγεία


Διατροφή

38

Παγωτό Μπανάνας ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΑΝΑ΢ΟΤΛΗ

Mamangelic

Ή αλλιόπ ... Οαγχμέμη Ατοική!

Σλικά 2 μπαμάμεπ καςεφσγμέμεπ (όοιμεπ και κξμμέμεπ ρε κξμμάςια, ποιμ μπξϋμε ρςημ καςάφσνη) 1 κ.ρ μέλι άθεομξ 1 κ.γ γεμάςη κοϋα ποαλίμα non stop (ρσμςαγή εδό) ή αμ είμαι ζερςή, θα βάλεςε 1 κ. ρξϋπαπ 1 κ.γ βαμίλια εκυϋλιρμα ή ρπξοάκια βαμίλιαπ  λίγξ ςοιμμέμξ αμϋγδαλξ για ςη διακϊρμηρη 

(άμεσ γλξσςέμηπ, ζάυαοηπ και γαλακςξμικόμ)

Δκςέλερη Βάζξσμε ςιπ παγχμέμεπ μπαμάμεπ ρςξ μξϋλςι μαπ μαζί με ςα σπϊλξιπα σλικά και αλέθξσμε, μέυοι μα γίμει ςξ παγχςϊ μαπ. Έςξιμξ! Για ςη διακϊρμηρη αμακάςεφα ρε έμα μποίκι λίγη ποαλίμα μαζί με κοέμα γάλακςξπ ή γάλα/ κοέμα καοϋδαπ, ςα ζέρςαμα και έοινα πάμχ απϊ ςξ παγχςϊ. Ιαλή επιςσυία!

Τχςξγοάτιρη: Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξϋλη


39

Διατροφή


Διατροφή

40

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑ΢΢ΟΠΟΤΛΟΤ

Μϊρςιμεπ & Σγιειμέπ ρσμςαγέπ

΢ι μα πχ γι΄ασςέπ ςιπ μπάοεπ; Μξμίζχ ϊςι μια απλή μαςιά ρςα ρσρςαςικά ςξσπ ςιπ κάμει ασςϊμαςα μα νευχοίζξσμ για ςη διαςοξτική ςξσπ ανία και ςη γεύρη ςξσπ, η ξπξία παοεπιμπςϊμςχπ είμαι, ραμ μα ςοχπ ταμξσοόπιςα!


41

Μπάρες Ηα υοειαρςξύμε:

Δκςέλερη:

- 80 γο. κιμόα (ωμή) - 70 γο. ρςατίδεπ - 150 γο. μιτάδεπ βοώμηπ ξλικήπ - 150 γο. αμύγδαλα (αμάλαςα και άφηςα) - 100 γο. ριοόπι αγαύηπ - 70 γο. ρξσράμι - 2 ώοιμεπ μπαμάμεπ (200 γο. υχοίπ ςιπ τλξϋδεπ) - 100 γο. ςαυίμι - 2 κ.γ. καμέλα (ςξσλάυιρςξμ) υοηριμξπξίηρα Ιεωλάμηπ - 14 γο. ρπόοξσπ chia (1 κ.ρ.) - μια ςριμπιά αλάςι (υοηριμξπξίηρα θαλαρριμϊ) - νύρμα από 1 πξοςξκάλι - 70 γο. μεοό ή υσμό από πξοςξκάλι

1. Νεπλέμξσμε ςημ κιμϊα πξλϋ καλά κάςχ απϊ ςοευξϋμεμξ μεοϊ. Ασςϊ ςξ κάμξσμε για 2-3 λεπςά και ςημ ςοίβξσμε με ςα υέοια μαπ, όρςε μα πικοίρει. Βοάζξσμε για 10-15 λεπςά. 2. Οοξθεομαίμξσμε ςξ τξϋομξ μαπ ρςξσπ 170 ρε αέοα και, ϊρξ μαγειοεϋξσμε ςημ κιμϊα, εςξιμάζξσμε ςα σπϊλξιπα σλικά. Ρε έμα μεγάλξ μπξλ ποξρθέςξσμε ςιπ μιτάδεπ βοόμηπ, ςιπ ρςατίδεπ, ςξ ρξσράμι, ςξσπ ρπϊοξσπ chia, ςξ αλάςι και ςημ καμέλα. 3. Ηοσμμαςίζξσμε ςα αμϋγδαλα και ςα ποξρθέςξσμε ρςξ μείγμα μαπ. 4. Κιόμξσμε ςιπ μπαμάμεπ με έμα πιοξϋμι και ςιπ ποξρθέςξσμε ρςξ μείγμα μαπ. Οοξρθέςξσμε ςξ ςαυίμι και ςημ αγαϋη και αμακαςεϋξσμε πξλϋ καλά. 5. Ατξϋ έυει βοάρει η κιμϊα, νεπλέμξσμε πξλϋ καλά και ςημ ποξρθέςξσμε ρςξ μείγμα μαπ. Οοξρθέςξσμε ςξ νϋρμα απϊ ςξ πξοςξκάλι και μεοϊ ή υσμϊ πξοςξκαλιξϋ και αμακαςεϋξσμε πάοα πξλϋ καλά. Δξκιμάζξσμε και ποξρθέςξσμε καμέλα ή αγαϋη, εάμ θεχοξϋμε ϊςι υοειάζεςαι. 6. ΢ξπξθεςξϋμε λαδϊκξλλα ρε έμα ςεςοάγχμξ ςαφάκι 35 Υ 35 εκ. και φήμξσμε ρςξσπ 170 ρε αέοα για 25 λεπςά. ΢ιπ μπάοεπ ςιπ ςεμαυίζξσμε ρςξ επιθσμηςϊ μέγεθξπ, ατξϋ έυξσμ κοσόρει.

Τχςξγοάτιρη: Δσαγγελία Βλαρρξπξϋλξσ

Διατροφή


Διατροφή

42

ΦΡΤ΢ΑΤΓΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ Food for thought Ασςή η δϊρη δίμει πεοίπξσ 12 μεγάλξσπ κετςέδεπ.

Σλικά:           

500 γο. κξλξκσθάκια ποάριμα ςοιμμέμα 1 μικοϊ κοεμμϋδι φιλξκξμμέμξ 100 γο. αλεϋοι για ϊλεπ ςιπ υοήρειπ 30 γο. ριμιγδάλι φιλϊ ½ κ.γ. μπέικιμ πάξσμςεο 120 γο. ςσοί τέςα, ςοιμμέμξ 1 ασγϊ 1 υξϋτςα δσϊρμξ φιλξκξμμέμξ Αλάςι Οιπέοι Δλαιϊλαδξ για ςξ ςηγάμιρμα

Δκςέλερη: Εσγίζξσμε ςα κξλξκϋθια μα είμαι λίγξ πεοιρρϊςεοξ απϊ 500 γο., έςρι όρςε, ϊςαμ θα κϊφξσμε ςιπ άκοεπ ςξσπ μα μείμει καθαοϊ βάοξπ 500 γο. ΢α πλέμξσμε και ςα ςοίβξσμε ρςη υξμςοή μεοιά ςξσ ςοίτςη. ΢α ςξπξθεςξϋμε ρε έμα ρξσοχςήοι και ςα αλαςίζξσμε πξλϋ καλά. Αμακαςεϋξσμε με ςα υέοια μαπ και ςα ατήμξσμε εκεί για μιρή όοα πεοίπξσ. Ηα δξϋμε ϊςι μεςά απϊ λίγα λεπςά θα αουίρξσμ μα ιδοόμξσμ απϊ ςξ αλάςι πξσ έυει πέρει πάμχ ςξσπ. ΋ςαμ πεοάρει μιρή όοα, θα ρςϋφξσμε πξλϋ καλά ςα κξλξκϋθια με ςα υέοια μαπ μέρα ρςξ ρξσοχςήοι, όρςε μα απξβάλλξσμ ϊλξ ςξ μεοϊ ςξσπ, ςξ ξπξίξ είμαι αοκεςϊ. Λϊλιπ κάμξσμε ασςή ςη διαδικαρία, ϊρξ πιξ καλά μπξοξϋμε, βάζξσμε ςξ ςοιμμέμξ κξλξκϋθι μέρα ρε έμα μπξλ. Οοξρθέςξσμε ϊλα ςα σπϊλξιπα σλικά (ςξ φιλξκξμμέμξ κοεμμϋδι, ςξ αλεϋοι, ςξ ριμιγδάλι, ςξ μπέικιμ πάξσμςεο, ςξ ασγϊ, ςξμ δσϊρμξ, ςημ τέςα καθόπ επίρηπ και αλάςι και πιπέοι). Ηέλει ποξρξυή ρςξ αλάςι ςξ μίγμα, καθόπ ςα κξλξκϋθια και ςα είυαμε ποξηγξσμέμχπ αλαςίρει (βέβαια έυαραμ πξλϋ μεοϊ και μαζί ςξσ και μέοξπ απϊ ςξ αλάςι πξσ είυαμε βάλει) αλλά και η τέςα μπξοεί μα είμαι αλμσοή. Γι΄ασςϊ αλάςι ποξρθέςξσμε καςά βξϋληρη. Βάζξσμε ρςη τχςιά μα ζερςαθεί έμα μεγάλξ ςηγάμι με λάδι, πεοίπξσ έμα εκαςξρςϊ βάθξπ. Λϊλιπ ςξ λάδι έυει ζερςαθεί πξλϋ καλά, παίομξσμε μια μεγάλη κξσςαλιά ςηπ ρξϋπαπ απϊ ςξ μίγμα και ςημ οίυμξσμε μέρα. Ιάμξσμε ςξ ίδιξ για 2-3 ακϊμα κξσςαλιέπ. Δεμ γεμίζξσμε ςξ ςηγάμι με κετςέδεπ, γιαςί έςρι πέτςει η θεομξκοαρία ςξσ λαδιξϋ απϊςξμα και δεμ ςηγαμίζξμςαι ρχρςά. ΢ηγαμίζξσμε ςξσπ κξλξκσθξκετςέδεπ ρε δϊρειπ ποξρέυξμςαπ μα ςξσπ γσοίρξσμε μϊμξ μια τξοά καςά ςη διάοκεια πξσ φήμξμςαι. Λϊλιπ δηλαδή οξδίρξσμ καλά απϊ ςη μια μεοιά, ςϊςε με ςη βξήθεια δϋξ κξσςαλιόμ ςξσπ γσοίζξσμε και απϊ ςημ αλλη. Ζ θεομξκοαρία πξσ ποέπει μα έυξσμε ςξ μάςι ςηπ κξσζίμαπ μαπ είμαι μέςοια ποξπ σφηλή. ΋υι ρςξ ςέομα ϊμχπ, γιαςί θα αοπάνξσμ απ’ ένχ και μέρα θα μείμξσμ άφηςξι. Λϊλιπ είμαι έςξιμη η κάθε ςηγαμιά, βγάζξσμε ςξσπ κετςέδεπ με ποξρξυή και ςξσπ εμαπξθέςξσμε ρε μια πιαςέλα, ρςημ ξπξία έυξσμε ρςοόρει 2-3 τϋλλα απξοοξτηςικξϋ υαοςιξϋ, όρςε μα ατήρξσμ εκεί ςξ παοαπαμίριξ ςξσπ λάδι. Ρεοβίοξμςαι ζερςξί, αλλά ςοόγξμςαι ενίρξσ σπέοξυα και ρε θεομξκοαρία δχμαςίξσ. Θδαμικϊπ ρσμδσαρμϊπ για ςξσπ κξλξκσθξκετςέδεπ είμαι ςξ δοξρεοϊ ςζαςζίκι. Ιαλή επιςσυία!


43

Διατροφή

ΦΡΤ΢ΑΤΓΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ Food for thought

Τχςξγοάτιρη: Υοσρασγή Λπϊμπξλα


Οι δράσεις μας

44

« Ιικέοχμ Ασςή η τοάρη απξςέλερε ςημ κιμηςήοια δϋμαμη ςηπ δοάρηπ “΢ξ οάτι ςηπ αγάπηπ” με ρκξπϊ ςη δημιξσογία βιβλιξθηκόμ ρε υόοξσπ πξσ αγκαλιάζξσμ αρθεμείπ με υοϊμιεπ παθήρειπ. Ζ ρσγγοατέαπ και πξιήςοια Δϋα Οασλίδξσ ξοαμαςίρςηκε ασςήμ ςημ ιδέα αμςιμεςχπίζξμςαπ κι η ίδια υοϊμιξ μϊρημα πξσ ςημ σπξυοεόμει ρσυμά μα παοαμέμει κλιμήοηπ βοίρκξμςαπ μϊμη διένξδξ μέρα απϊ ςημ αμάγμχρη. Ρκέτςηκε ϊςι θα ήςαμ χτέλιμξ μα διαδόρει ςημ έμμξια ςξσ διαβάρμαςξπ βιβλίχμ, καθόπ δοα φσυξθεοαπεσςικά, ραμ ξνσγϊμξ ρςξμ μξσ, βξηθόμςαπ ςξσπ αρθεμείπ. Λε εταλςήοιξ λξιπϊμ ςημ αγάπη ποξπ ςξμ ρσμάμθοχπξ και ςη θεοαπεσςική αμάγμχρη η εμπμεϋρςοια ςηπ ιδέαπ βοήκε γοήγξοα αμςαπϊκοιρη, και με ρσμξδξιπϊοξσπ επςά τίλξσπ, γοατξμαμείπ έγιμαμ μια ξμάδα πξσ ρσγκεμςοόμει βιβλία ρσγγοατέχμ και πξιηςόμ απϊ Δλλάδα και Ιϋποξ, για μα εμπλξσςίρξσμ ςιπ βιβλιξθήκεπ. Αμςί δηλαδή μα ζηςήρξσμ απεσθείαπ βιβλία απϊ εκδξςικξϋπ ξικξσπ, απεσθϋμξσμ κάλερμα ρςξσπ ίδιξσπ ςξσπ δημιξσογξϋπ μα υαοίρξσμ απλϊυεοα ςα έογα ςξσπ δείυμξμςαπ έμποακςα ςημ αγάπη ςξσπ και ποξρτέοξμςαπ υαοά και ατϋπμιρη ρσμαιρθημάςχμ ρε ϊρξσπ ςξ έυξσμ αμάγκη! Ζ αγάπη άλλχρςε κάμει θαϋμαςα και ςξ βιβλίξ ρσμβάλλει καςά πξλϋ ρε ασςϊ! Ρςα μελλξμςικά χρςϊρξ ρυέδια ςηπ ξμάδαπ ρσγκαςαλέγεςαι και η δημιξσογία λερυόμ αμάγμχρηπ, για μα μπξοξϋμ μα ρσμαμςιξϋμςαι ξι αρθεμείπ με ςξσπ

ίδιξσπ ςξσπ ρσγγοατείπ! Ζ ποόςη δαμειρςική βιβλιξθήκη δημιξσογήθηκε ρςξμ Ρϋλλξγξ Ξικξγεμειόμ ςηπ Φσυικήπ Σγείαπ (ΡΞΦΣ) ρςξσπ Αμπελξκήπξσπ Ηερραλξμίκηπ, η ξπξία εγκαιμιάρςηκε ρςιπ 17/10/2016, εμό ήδη εςξιμάζεςαι η δεϋςεοη δαμειρςική βιβλιξθήκη ρςξμ νεμόμα καοκιμξπαθόμ ςηπ Αμςικαοκιμικήπ Δςαιοείαπ Οαοαοςήμαςξπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ ρςημ Οσλαία Ηερραλξμίκηπ. Ανίζει μα ρημειχθεί ϊςι ςξ αουικϊ πλάμξ ήςαμ η δημιξσογία μίαπ βιβλιξθήκηπ κάθε υοϊμξ! ΢έλξπ ϊρξι ρσγγοατείπ ή πξιηςέπ εμδιατέοξμςαι μα υαοίρξσμ ςα βιβλία ςξσπ, μπξοξϋμ μα επικξιμχμήρξσμ με ςημ ξμάδα ρςέλμξμςαπ e-mail ρςη διεϋθσμρη torafistisagapis@gmail.com.


45

Οι δράσεις μας

Διαβάστε εδώ αυτά τα παραμύθια καθώς και άλλα πολλά που έχουν ανεβεί ήδη στο blog μας!

Κάθε 15 ρνς μήνα, η αγαπημένη μαο ΚΑΙΤΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ από ρν oiparamythenies, μαο σαξίζει ένα παξαμύθι γξαμμένν από ρα σεξάκια ρηο, με ρην καλλιρεσνική επιμέλεια ρηο Εςαγγελίαο Παπαξίζνς. Μείνερε πςνρννιπμέννι πρν familives.gr


Προτάσεις

48

ΟΛΟΙ ΒΛΔΠΟΥΜΔ ΤΗΝ ΙΓΙΑ ΓΑΤΑ ΜΠΡΕΝΤΑΝ ΓΟΥΕΝΖΕΛ «Ασςή είμαι μια γάςα. Λια γάςα πξσ πεοπαςάει κάπξσ ρςξμ κϊρμξ με ςα μξσρςάκια, ς’ ασςιά και ςα παςξσράκια ςηπ... Ασςϊ είμαι έμα παιδί πξσ είδε ςη γάςα. Ασςϊ είμαι έμα ρκσλί πξσ είδε ςημ ίδια γάςα. Ιι ασςή μια αλεπξϋ... ΋λξι είδαμ ςημ ίδια γάςα». Λε λϊγξ απλϊ και οσθμικϊ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςιπ ιδιξτσείπ εικϊμεπ ςξσ, ξ Λποέμςαμ Γξσέμζελ ακξλξσθεί παοέα με ςξμ αμαγμόρςη ςη γάςα ρςη βϊλςα ςηπ. Για ςι, ϊμχπ, μιλάει ςελικά ςξ βιβλίξ; Για ςη γάςα ή για ςα πλάρμαςα πξσ ςη βλέπξσμ; Έμα εκπληκςικϊ βιβλίξ για ςημ παοαςηοηςικϊςηςα, ςημ πεοιέογεια και ςη ταμςαρία.

Η θπξία Ψειή θαη ε θπξία Κνληή Μνηξάδνληαη ηελ ίδηα απιή. Αλ θαη γεηηόληζζεο, δελ έρνπλ ηίπνηα θνηλό Καη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό, Μεηά από έλαλ θαβγά ίδην Βαηεξιό, Έθνςαλ θαη ηελ θαιεκέξα! Μα όια άιιαμαλ όηαλ ήξζε ζηελ πόιε ηνπο Τν ηζίξθν «Πέξα σο πέξα» … Σπγγξαθέαο: Τζηάκε Σνθία Δηθνλνγξάθνο: Διεπζεξίνπ Σάληξα


ΜΑΝΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ - ΒΕΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εικονογπάθηζη: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ Μια ζειπά αξιόλογυν βιβλίυν από 4-11+ εηών για ηοςρ κινδύνοςρ πος ελλοσεύοςν ζηιρ νέερ ηεσνολογίερ και ηο διαδίκηςο από ηοςρ Μάνο Σθακιανάκη (ππώην πποφζηάμενο ηηρ δίυξηρ ηλεκηπονικού εγκλήμαηορ) και Βέπα Αθαναζίος (τςσολόγο-τςσοθεπαπεύηπια).

ΟΣΑΝ ΕΝΑ ΔΕΙΝΟ΢ΑΤΡΑΚΙ ΢ΤΝΑΝΣΗ΢Ε ΕΝΑ ΚΡΕΜΜΤΔΑΚΙ Κέλλς Μαλαμάηος Εικονογπάθηζη: Γιούπι Κοςμάνηα Τι θα ζςμβεί άπαγε όηαν ένα μεγάλο και δςναηό δεινοζαςπάκι, πος όμυρ κλαίει όπος βπεθεί, ζςνανηήζει ένα μικπό και αδύναμο κπεμμςδάκι, πος όμυρ ζκοππάει ηο κλάμα όπος βπεθεί; Τι καινούπγιο μποπεί να γεννηθεί από μια ηέηοια ζςνάνηηζη; Μία ιζηοπία πος μιλά ζηα μικπά παιδιά με σιοςμοπιζηικό ηπόπο για ηα θέμαηα ηηρ δύναμηρ και ηηρ αδςναμίαρ, ηηρ αποδοσήρ ηος εαςηού και ηηρ θλίτηρ, ηηρ θιλίαρ και ηηρ διαθοπεηικόηηηαρ.


Προτάσεις

62

Λαοία Σταμςξπξύλξσ Aουαιξλϊγξπ-τιλϊλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria

Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Λαμά, Μξρηλεϋςοια, Blogger. Αγαπό ϊρα με κάμξσμ μα μιόθχ παιδί! oi paramythenies Oi paramythenies

Μίκη Γστςξγιάμμη Ληςέοα, ρϋζσγξπ, blogger. Πεαλίρςοια αλλά και ξμειοξπϊλξπ. Mama-Farma Mama-Farma

Βαοβάοα Βλάυξσ Ρϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, blogger. mamasstories.gr MamasStories

Λαοία Υαμςζίκξσ Ρϋζσγξπ, μηςέοα, διακξρμήςοια (΢ΔΘ Αθήμαπ). Ξςιδήπξςε ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη με κάμει μα ξμειοεϋξμαι μα δημιξσογό και μα υαμξγελάχ. mchantzikou

Βάμα Ιαοκάρη Δκπαιδεσςικϊπ, λξγξθεοαπεϋςοια, ρσγγοατέαπ & μαμά δϋξ παιδιόμ πξσ μεγάλχραμ με baby-led weaning. babyledweaning.gr

Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Ρϋζσγξπ,μαμξϋλα,παιδαγχγϊπ, γοατίρςοια ρςξ «΋μειοα ΢έυμηπ», photoshop, φητιακά άλμπξσμ, blogger forhappymoments.gr forhappymoments

Διοήμη Κξσίζξσ Λαμά & Digital Marketer. Δοχςεσμέμη με ςξ Blogging tomikromoublog to mikro mou blog

Γιάμμηπ Νημςάοαπ Φσυξλϊγξπ, ρϋμβξσλξπ γάμξσ και ξικξγέμειαπ, παμςοεμέμξπ και παςέοαπ δσξ αγξοιόμ. Xidaras.gr


Ρχςηοία Λπιλιαμξύ Άμμα Λίυςη Mαμά, ρϋζσγξπ, Λαμά, εογαζϊμεμη, Ρϋζσγξπ, Μξρηλεϋςοια και blogger.΢οελαίμξμαι Blogger. ΢ξ υαμϊγελξ ςχμ για υειοξςευμίεπ, παιδιόμ απξςελεί ςημ καςαρκεσέπ και ςανίδια! κιμηςήοιξ δϋμαμη μξσ! mylittleworld Working mama my little world Working mama

Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Οεοήταμη μαμά, blogger ... karkinaki.gr karkinaki

Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Μηπιαγχγϊπ, blogger, υαζξρϋζσγξπ & υαζξμαμά, DIY maniac, αγαπό ςημ ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. κξοίςρι μάλαμα koritsi malama

Κίμα Ρσμεχμίδξσ Δογξθεοαπεϋςοια Κξγξπαιδικϊπ Master ρςημ φσυξλξγία ςχμ ετήβχμ

Γεχογία Διοήμη Γκαμαρξύλη Λαμά, ρϋζσγξπ, διαςοξτξλϊγξπ, τχςξγοάτξπ,blogger, αμήρσυξ καλλιςευμικϊ πμεϋμα! Mamangelic Mamangelic

Λαοία Γεχογακξύ Λαμά, ρϋζσγξπ, αιρθηςικϊπ, αοχμαςξθεοαπεϋςοια, οετλενξλϊγξπ, blogger beauty harmony blog. Beauty harmony blog

Υοσρασγή Λπόμπξλα Βlogger, αγαπό ςη δημιξσογία και ςημ μαγειοική. Αρυξλξϋμαι εοαριςευμικά με ςημ τχςξγοατία και ςξ food styling. Food for thought Food for thought

Δσαγγελία Βλαρρξπξύλξσ Ρϋζσγξπ, μαμά, εογαζϊμεμη, craft and food blogger πξσ δε ρςαμαςά μα δημιξσογεί. Μϊρςιμεπ και σγιειμέπ ρσμςαγέπ

Μϊρςιμεπ και σγιειμέπ ρσμςαγέπ Ιαλλιςευμικέπ Δημιξσογίεπ Ιαλλιςευμικέπ Δημιξσογίεπ


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Ιούνιος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια!

Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Ιούνιος 2017  

Ψηφιακό περιοδικό που αφορά όλη την οικογένεια!

Advertisement