Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Ιούνιος 2016

Page 1

5ο τεύχος Καλοκαίρι 2016

Βυσσινάδα Αφιέρωμα : Καλοκαιρινή Βάφτιση Βρώσιμα αντιηλιακά Party με χρωματιστή σκόνη


Τριμηνιαίο Διαδικτυακό Περιοδικό

www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΔΘΑ΢ΘΗΔ΢ΑΘ ΔΩΠΔΑΜ ΑΠΥΘΡΣΜ΢ΑΝΘΑ ΔΟΘΛΔΚΔΘΑ ΙΔΘΛΔΜΩΜ Δαμδξσλάκη Ιαςεοίμα ΣΟΔΣΗΣΜΖ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ SOCIAL MEDIA—BLOG Υοόμη Άμςζσ ART DESIGN Οαπαοίζξσ Δσαγγελία ΑΠΗΠΞΓΠΑΤΞΘ Αμμαρςέλλα Καζάοξσ Αμςχμία Εηλιαμαίξσ Άοηπ Ρχςηοίξσ Βαοβάοα Βλάυξσ Βαριλική Αγγέλξσ Γιξύλη Λπαλίκξσ Δέρπξιμα ΢ζαβάοα Δώοα Οεςοίδξσ Δύη Ραυιμίδξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Έτη Αογσοξπξύλξσ Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Λάγδα Εήμδοξσ Λαοία Σταμςξπξύλξσ Mαοία Υαμςζίκξσ Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Οέορα Οάςρη Οαοαρκεσή Υοόμη Ρχςηοία Λπιλιαμξύ Υοσρασγή Λπόμπξλα ΤΩ΢ΞΓΠΑΤΞΡ ΔΝΩΤΣΚΚΞΣ Δίγκα – Βαριλξπξύλξσ Λαοιάμμα

6 Ξδηγόπ Δπιβίχρηπ για ςιπ καλξκαιοιμέπ 8

διακξπέπ Ιαλξκαίοι ρςημ πόλη 9 Γιξοςή ςξσ παςέοα

10 Ιαλξκαιομό Λακιγιάζ 12 Δογαζόμεμη μαμά 13 Γσμαίκεπ Δημιξσογξί 14 Οώπ μα κόφεςε ςημ πάμα 15 Λχοά ρςημ παοαλία 16 Οαιυμίδια ρςημ παοαλία

17 Οάοςσ με υοχμαςιρςή ρκόμη 19 Ολεκςό φαοάκι 20 Ξογάμχρη πάοςσ με πεςαλξύδεπ & μεοάιδεπ 22 Ιαλξκαιοιμή διακόρμηρη 24 Ηαλάρρια πλάρμαςα από πιάςα 26 Δογξμξμία μικοώμ διαμεοιρμάςχμ 33 DIY Ιαλξκαιοιμή Βάτςιρη

44 Θώρειπ & εμξυλήρειπ ςξσ καλξκαιοιξύ 46 Αλλεογίεπ κ ςριμπήμαςα 48 ΢ι είμαι η Λεςαμόρυεσρη αιμξπξιηςικώμ κσςςάοχμ — Λσελξύ ςχμ ξρςώμ


14

Ιαλξκαιοιμή Λελαγυξλία 50 ΢ξ παιδί μξσ δεμ ςοώει 52

Βοώριμα αμςιηλιακά

53

Βσρριμάδα 56 Πξδακιμόπιςα 58 Cheesecake 60

Facebook cover photo

Βιβλίξ...ποξςάρειπ ΢αιμίξ...ποξςάρειπ

Meet our family

46

62

22

66 67

68

565

Α

μ ήθελεπ μα ζχγοατίρειπ ςιπ επξυέπ με αμθοώπιμη μξοτή, ςξ καλξκαίοι ρίγξσοα θα είμαι έμα μικοό παιδάκι. Νσπόληςξ, με κξμςό παμςελξμάκι, καπελάκι ρςα ργξσοά μαλλάκια ςξσ, με μια τέςα από καοπξύζι ρςξ υέοι, καςαμερήμεοξ, κάςχ από ςη ρκιά μιαπ κλημαςαοιάπ… Ιι αμ η εικόμα ρξσ μπξοξύρε μα είυε και ήυξ, θα άκξσγεπ ςημ εκκχταμςική ρσμασλία ςχμ ςζιςζικιώμ, πξσ θα ςη διέκξπςαμ μόμξ ςα κελαηδίρμαςα από ςα πξσλάκια και ξ ήυξπ ςξσ κύμαςξπ πξσ ρκάει, από ςημ κξμςιμή παοαλία… Ιαλξκαιοάκι… Γεμάςξ εικόμεπ, γεύρειπ και αοώμαςα, νεγμξιαριά και υαοξύμεμα υοώμαςα ρςη διάθερη, ρςξ ρπίςι, ρςα οξύυα, ρςξ ταγηςό και ςα τοξύςα. Ιαλξκαιοάκι, ελλημικό καλξκαιοάκι… Λε ςξ μπλε ςξσ ξσοαμξύ και ςηπ θάλαρραπ μα απλώμεςαι και μα τςάμει μέυοι ςξ ραλόμι ςξσ ρπιςιξύ μαπ και μα ςοσπώμει μέρα ρςημ ςαοαγμέμη, από ςιπ ρκξςξύοεπ καοδιά μαπ για μα ςη τχςίρει. Λε όλεπ ασςέπ ςιπ εικόμεπ, ςα υοώμαςα, ςιπ γεύρειπ, ςα αοώμαςα, ςξσπ ήυξσπ και ςξ λαμπεοό ήλιξ ςξσ ελλημικξύ

Τχςξγοάτιρη: Λαοιάμμα Δίγκα—Βαριλξπξύλξσ

Editorial

καλξκαιοιξύ, γεμίραμε ςιπ ρελίδεπ ςξσ καλξκαιοιμξύ μαπ ςεύυξσπ. Θδέεπ για μα ζήρεςε και μα μιώρεςε όλη ςη μαγεία ςξσ καλξκαιοιξύ, ρε κάθε ρςιγμή ςξσ, μαζί με ςημ ξικξγέμεια και ςξσπ αγαπημέμξσπ ραπ! ΢ξ ςεύυξπ μαπ ασςό ρημαςξδξςεί ςημ έμαονη ςηπ δεύςεοηπ υοξμιάπ κσκλξτξοίαπ ςξσ Familives. Οοιμ έμα υοόμξ ςξ Familives μπήκε ρςιπ ξθόμεπ και ρςιπ καοδιέπ μαπ… Λε πξλλή λαυςάοα κι αγχμία, άπειοα νεμύυςια και διαβξσλεύρειπ, ρσζηςήρειπ και ποξεςξιμαρία εςξιμάρςηκαμ ςα ςέρρεοα ποξηγξύμεμα ςεύυη, πξσ ςα αγκαλιάραςε και ςα αγαπήραςε! Ασςή η δική ραπ αμςαπόκοιρη είμαι η κιμηςήοιξπ δύμαμη πξσ κάμει όλη ςημ παοέα ςξσ Familives μα ρσμευίζξσμε με όοενη και μεοάκι ασςή ςημ ποξρπάθεια! Ραπ εσυαοιρςξύμε πξσ μέμεςε δίπλα μαπ και μημ νευμάςε… ςα καλύςεοα έουξμςαι! Μα έυεςε έμα σπέοξυξ καλξκαίοι! Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξύ


Οικογενειακή Ζωή

6

«Θ

έλχ επειγόμςχπ διακξπέπ». Οόρεπ τξοέπ ςξ έυεςε πει ασςό ςξσπ μήμεπ πξσ πέοαραμ; Δεμ έυει ρημαρία πόρεπ μέοεπ θα είμαι, ακόμη και έμα διήμεοξ θα είμαι αμαζχξγξμηςικό και θα ραπ βξηθήρει μα νετύγεςε απξ ςη τθξοά ςηπ καθημεοιμόςηςαπ.Βξσςάςε μια ςράμςα , ςη γεμίζεςε με ςα απξλύςχπ απαοαίςηςα και τύγαςε! Ή... όυι. Απ δξύμε πχπ θα τοξμςίρξσμε μα πεοάρεςε ςιπ καλύςεοεπ διακξπέπ μαζί με ςημ ξικξγέμεια ραπ, υχοίπ πξλλέπ αμαπξδιέπ. Ζ επιλξγή ςξσ νεμξδξυείξσ Λπξοεί για εμάπ ςιπ μηςέοεπ ςα καμάοια μαπ μα είμαι ςα πιξ ανιξλάςοεσςα πλάρμαςα ρςξ κόρμξ, αλλά θα εκπλαγείςε αμ μάθεςε ξςι σπάουξσμ νεμξδξυεία ρςα ξπξία ... απαγξοεύξμςαι ςα παιδιά. Ιαλό είμαι μα τοξμςίρεςε ςξ καςάλσμα ςξ ξπξίξ θα επιλένεςε μα είμαι τιλικό ποξπ ςα παιδιά. Έυει παιδόςξπξ με επιςήοηρη; Οαιδική πιρίμα με μασαγξρώρςη; Δοαρςηοιόςηςεπ για μα απαρυξληθξύμ;Ασςέπ είμαι μεοικέπ από ςιπ εοχςήρειπ, πξσ ποέπει μα κάμεςε ποιμ καςαλήνεςε ρςημ επιλξγή ςξσ νεμξδξυείξσ Λημ παοαλείφεςε μα μάθεςε ςημ απόρςαρη από ςη παοαλία, μιαπ και ςξ πεοπάςημα με τξσρκχςά, κξσβαδάκια και κάθε λξγήπ παιυμίδια για ςημ άμμξ, δεμ θα είμαι εσυάοιρςξ κάςχ από ςξ κασςό ήλιξ και με κάπξια αςίθαρα υεοάκια μα ποξρπαθξύμ μα νετύγξσμ από ςξ γεοό ραπ κοάςημα. Extra tip: Ζ εύκξλη ποόρβαρη ρε ταομακείξ, Ιέμςοξ Σγείαπ, καθώπ και Λίμι Λάοκες θα ραπ βξηθήρει ρε ρςιγμέπ έκςακςηπ αμάγκηπ και ετξδιαρμξύ . Ζ επιλξγή ςηπ γκαομςαοόμπαπ Ραπ καςαλαβαίμχ. Οιρςέφςε με. Δίμαι ςεοάρςιξ δίλημμα μα ποξρπαθείςε μα απξταρίρεςε πξια ρσμξλάκια δεμ θα πάοεςε μαζί ραπ, και πξια αρξοςί παπξύςρια θα ποέπει μα ατήρεςε πίρχ ραπ. Για μα μημ αματέοχ ςιπ ςράμςεπ. Ρςη ποαγμαςικόςηςα νέοεςε ξςι ρςξ ςέλξπ, θα ςη βγάλεςε ρε όλεπ ςιπ διακξπέπ με ςξ μαγιό , άμςε και με δσξ ςοια παοεό. Δπιλένςε άμεςα και δοξρεοά οξύυα για εράπ και ςα παιδιά ραπ, με έμα ζεσγάοι παπξύςρια πξσ ρσμδσάζεςαι με όλα και ραγιξμάοεπ για ςη παοαλία. Δπιςοέπεςαι η πξικιλία ρςα μαγιό μιαπ και θα τξοεθξύμ πξλύ! Extra tip: Λη νευάρεςε μα πάοεςε απξ μια ζακεςξύλα για ςα δοξρεοά βοάδια. Ήλιξπ με... Δόμςια Οοιμ ατήρεςε ςξμ εασςό ραπ και ςα πιςριοίκια μα ξομήρξσμ ρςξ δοξρεοό μεοό, ρκετςείςε. Ζ επάλειφη ςξσ ρώμαςξπ με αμςηλιακό σφηλξύ δείκςη ποξρςαρίαπ, ποέπει μα γίμει ςξσλάυιρςξμ 30 λεπςά ποιμ βγείςε ρςξμ ήλιξ. Για ςα μαψμξσδάκια ραπ, ποξςιμήρςε έμα αμςηλιακό ρε ρποέι πξσ θα είμαι εσκξλόςεοξ ρςημ εταομξγή και με εσυάοιρςξ άοχμα .

Ακόμη και με αμςηλιακό , απξτεύγεςε μα εκςεθείςε ρςξμ ήλιξ ςιπ μερημεοιαμέπ ώοεπ και μη παοαλείφεςε ςα καπέλα και έμα μακό μπλξσζάκι, για ςιπ αςελείχςεπ ώοεπ ρςημ άμμξ. Extra tip: ΢α κοστά ρημεία πάμχ και πίρχ από ςα ασςιά και ςα πξδαοάκια μια και ξ αμελέηςξπ ήλιξπ υςσπάει κάθεςα ρςα ρημεία ασςά. Μηρςικό αοκξύδι δε υξοεύει Ζ θάλαρρα αμξίγει ςημ όοενη, εμηλίκχμ και παιδιώμ . Δτξδιαρςείςε με μίμι ραμςξσιςράκια , δοξρεοά τοξύςα επξυήπ και για γοήγξοεπ επιλξγέπ μπάοεπ δημηςοιακώμ με νηοξύπ καοπξύπ, και κέικ, για ςιπ δύρκξλεπ ρςιγμέπ. Δώρςε ςημ ελεσθεοία μα απξλαύρξσμ υχοίπ εμξυέπ και ςξ δοξρεοό υχμάκι παγχςό και όςαμ επιρςοέφεςε ρςη πόλη, επαμέουερςε ρςξσπ οσθμξύπ ραπ! Λημ νευμάςε μα εμσδαςώμερςε επαοκώπ, μιαπ και ξι αμάγκεπ ρε μεοό είμαι μεγαλύςεοεπ ςιπ ώοεπ πξσ τλεοςάοεςε με ςξμ ήλιξ. Extra tip: Ιαλό θα ήςαμ μα επιλένεςε έμα νεμξδξυείξ με ημιδιαςοξτή, μιαπ και ςα αςελείχςα παιυμίδια ρςη θάλαρρα μπξοεί μα μη ραπ ατήμξσμ δσμάμειπ για ςημ αμαζήςηρη ταγηςξύ εμ μέρχ γξσογξσοηςώμ!


7

Οικογενειακή Ζωή

ΔΕ΢ΠΟΙΝΑ ΣΖΑΒΑΡ;Α

Απαοαίςηςα :  Έμα κξσςί Οοώςχμ Βξηθειώμ είμαι απαοαίςηςξ ρςιπ απξρκεσέπ ςχμ διακξπώμ ραπ. Οέοα από θεομόμεςοξ, αμςιπσοεςικό, πασρίπξμα και ςριοόςα ή επιδέρμξσπ για γδαομέμα γξμαςάκια, θα ποέπει μα έυεςε αλξιτή για ηλιακό έγκασμα και για ςα επίπξμα ςριμπήμαςα ςχμ μεδξσρώμ.

μαζί υςίζξμςαπ έμαμ ξλόδικξ ςξσπ κόρμξ. Οαγώρςε ςξ υοόμξ και βξσςήνςε ρςημ εσςσυία πξσ ραπ ποξρτέοει εκείμη η ρςιγμή. Extra tip: Υαλαοώρςε. Αγμξείρςε ςξσπ λεκέδεπ (ρςα απαοαίςηςα ποξρθέρςε κι έμα πακεςάκι μχοξμάμςηλα πξσ είμαι για όλεπ ςιπ δξσλειέπ!) και ςιπ μξσμςζξύοεπ από ςημ άμμξ.

Ατήρςε ςξ υοόμξ μα κσλάει απαοαςήοηςξπ και ζήρςε  Έμα πλήοεπ ρες με κξσβαδάκια, τςσαοάκια, ςη κάθε ρςιγμή ραμ μα σπάουει μόμξ ςξ ρήμεοα. ςρξσγκοάμεπ και σδοόμσλξσπ, μίμι θαλάρριεπ τιγξύοεπ και ξι κξύκλεπ γξογόμεπ για ςα κξοίςρια ςηπ παοέαπ, μποαςράκια , ρχρίβια και τξσρκχςά παιυμίδια θα κάμξσμ εράπ και ςα πιςριοίκια ραπ μα μη βαοεθείςε πξςέ ςξ παιυμίδι ρςξ μεοό και ςημ παοαλία!

Καλό καλοκαίρι και

 Έμα selfie stick! Αμ βαοιέρςε μα κξσβαλάςε παμςξύ μαζί ςημ ρξύπεο ενξπλιρμέμη dlsr τχςξγοατική μηυαμή ραπ, εμα κιμηςό αοκεί. Απαθαμαςίρςε ςιπ χοαιόςεοεπ ρςιγμέπ ςχμ διακξπώμ ραπ κάμξμςαπ υαζέπ γκοιμάςρεπ και πεςάνςε ρςξμ αέοα μαζί με ςα παιδιά ραπ! Οαοαςηοήρςε ςα ςη ρςιγμή πξσ παίζξσμ αομξμικά Τχςξγοάτιρη: ΢ζαβάοα Δέρπξιμα

Καλές διακοπές!


Οικογενειακή Ζωή

8

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ

Θ via

σμάρςε κάςι βαοεςά ποχιμά ςξσ πεοαρμέμξσ υειμώμα πξσ καθόραρςαμ ρςξ γοατείξ μποξρςά από ςξμ σπξλξγιρςή και ξμειοεσόραρςαμ καλξκαιοιμέπ διακξπέπ, θάλαρρα , παιυμίδι με ςα παιδιά και υαλαοέπ ξικξγεμειακέπ ρςιγμέπ; Δ, λξιπόμ ςξ καλξκαίοι είμαι γεγξμόπ, ξι άδειέπ μαπ πληριάζξσμ και ξι διακξπέπ μαπ πεοιμέμξσμ! Ιι αμ η ξικξμξμική μαπ καςάρςαρη ή άλλξι λόγξι δεμ μαπ επιςοέπξσμ μα τύγξσμε από ςξ «κλειμόμ άρςσ», καμέμα ποόβλημα! Άλλχρςε, διακξπέπ μπξοξύμε μα κάμξσμε ακόμα και ρςημ ίδια μαπ ςημ πόλη!Ραπ δίμξσμε μεοικέπ ιδέεπ για ςξ πώπ μα πεοάρεςε έμα όμξοτξ καλξκαίοι και ρςημ πόλη. Ξογαμώρςε πιρίμα party: Ρςξ μπαλκόμι ή ςξμ κήπξ, γεμίρςε μια παιδική πιρίμα με μεοό και παιυμίδια και ατήρςε ςα παιδιά και ςξσπ τίλξσπ ςξσπ μα παίνξσμ. Ζ επατή με ςξ μεοό, εκςξμώμει και ηοεμεί πξλύ ςα παιδιά. Οοξρξυή ρςα γλιρςεοά παςώμαςα !

αουαιξλξγικξί υώοξι έυξσμ δχοεάμ είρξδξ και ίρχπ κάπξια δοώμεμα. Ξογαμώρςε ξικξγεμειακό πικ μικ ρςημ ενξυή . ΢α παιδιά λαςοεύξσμ ςημ επατή με ςη τύρη και ρίγξσοα είμαι εσκαιοία μα απξλαύρεςε όμξοτεπ ξικξγεμειακέπ ρςιγμέπ. Ράμςξσιςπ και ςξρς, ρσμπληοώρςε με τοξύςα, υσμξύπ και δοξρεοό μεοό κι έςξιμξ ςξ καλάθι ραπ! Οοξςιμήρςε ςιπ απξγεσμαςιμέπ ώοεπ πξσ ξ ήλιξπ δεμ καίει. Δπιρκετςείςε ςξ Αςςικό ζχξλξγικό πάοκξ για μα δείςε πξικίλα είδη άγοιχμ ζώχμ, αμ είρςε ςσυεοξί μα ςα ςαΐρεςε και τσρικά μα απξλαύρεςε ςα δελτίμια πξσ κάμξσμ εκπληκςική παοάρςαρη βξσςιώμ ρςημ ςεοαρςίχμ διαρςάρεχμ πιρίμα ςξσ πάοκξσ. Απξτύγεςε μα πάςε ςιπ πξλύ ζερςέπ ημέοεπ, καθώπ είμαι αμσπότξοξ μα βξλςάοεςε για ώοα κάςχ από ςξμ ήλιξ.

Αμ ξι τίλξι ςχμ παιδιώμ ραπ λείπξσμ ρε διακξπέπ, ίρχπ αιρθάμξμςαι έμςξμη ςημ απξσρία ςξσπ. Οαοξςούμεςε ςα παιδιά ραπ μα κάμξσμ μέξσπ τίλξσπ Δπιρκετθείςε ςξμ Δθμικό Ιήπξ. Απξςελεί μια από ςξ κξμςιμό πάοκξ ή ςη γειςξμιά ραπ. Ηα είμαι ξι όαρη ρςξ κέμςοξ ςηπ Αθήμαπ και αοέρει πξλύ ρςα παιδιά ςηπ πόληπ, γιαςί ρσμαμςξύμ ξικόριςα ζώα πξσ τίλξι ςξσ καλξκαιοιξύ, πξσ θα ςξσπ μξρςαλγξύμ ςξ μπξοεί μα μημ έυξσμ ναμαδεί, όπχπ καςρίκεπ, πάπιεπ, υειμώμα και θα θσμξύμςαι ςιπ ρςιγμέπ πξσ πέοαραμ μαζί. κ.α. Έυχ ακξύρει πιςριοίκα μα λέει «μπαμπά κξίςα έμα πεοίεογξ πξσλί» και μα εμμξεί μία κόςα κι ξ Ιάμςε μξμξήμεοεπ κξμςιμέπ εκδοξμέπ πξσ μπαμπάπ ςηπ μα ςημ κξιςάζει έκπληκςξπ! ρίγξσοα θα ραπ βξηθήρξσμ μα αλλάνεςε παοαρςάρειπ Δσκαιοία μα επιρκετςείςε άλλεπ πεοιξυέπ και μα και μα αμαμεχθείςε! Λέοη όμξοτα και ξικξμξμικά σπάουξσμ πξλλά, αοκεί μα ςα αμαζηςήρεςε. απξλαύρεςε ςιπ ξμξοτιέπ ςξσπ, όπχπ καςαποάριμα πάοκα, μεγάλεπ πλαςείεπ, ανιξθέαςα, κ.α. Ιαλέρςε τίλξσπ ή ρσγγεμείπ ρςξ ρπίςι και απξλαύρςε ήοεμεπ, υαλαοχςικέπ βοαδιέπ ρςη βεοάμςα Απξδοάρςε ρςιπ κξμςιμέπ παοαλίεπ για μα ή ςξμ κήπξ ραπ. Για ςα παιδιά ασςό ρημαίμει απξλαύρεςε βξσςιέπ και παιυμίδια με ςξ μεοό. αςελείχςξ παιυμίδι με αγαπημέμα ςξσπ ποόρχπα! Δμαλλακςικά βοείςε κάπξιξ κξμςιμό ραπ νεμξδξυείξ, πξσ μα επιςοέπεςαι η υοήρη ςηπ πιρίμαπ ςξσ με κάπξιξ Δημιξσογήρςε καλξκαιοιμέπ αμαμμήρειπ ρςα μικοό αμςίςιμξ. Ακόμα μπξοείςε μα γοάφςε ςα παιδιά παιδιά ραπ. Λαζέφςε βόςραλα από ςημ παοαλία, ρςξ κξλσμβηςήοιξ, ώρςε μα ρσμδσάρεςε εκμάθηρη και νσλάκια από ςξ πάοκξ, κξσκξσμάοια από ςξ δάρξπ ή διαρκέδαρη . όςι άλλξ είμαι ρημαμςικό για εκείμα και διακξρμήρςε με ασςά γχμιέπ ςξσ ρπιςιξύ. ΋ρξ κι αμ ασςό «υαλάει» Δπιρκετθείςε ςξ μξσρείξ ςηπ Ακοόπξληπ και ςημ αιρθηςική ραπ, για ςα παιδιά είμαι μικοξί άλλξσπ αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ. ΢α παιδιά θηρασοξί από ςξ καλξκαίοι , πξσ θα ρσμςοξτεύξσμ εμθξσριάζξμςαι με ςα αγάλμαςα, ςξσπ ήοχεπ πξσ ςιπ ρκέφειπ ςξσπ και θα θσμξύμςαι για πξλύ καιοό! απεικξμίζξσμ και ςιπ ιρςξοίεπ ςξσπ. Δκμεςαλλεσςείςε ςημ παμρέλημξ ςξσ Ασγξύρςξσ, ξπόςε όλξι ξι


9

Δεμ μξσ λέει ρσμέυεια μη και μη.

Ιξιμάμαι πάμχ ςξσ.

Δεμ πξμάει όςαμ παλεύξσμε ή ςξμ κάμχ «παιυμίδι» μξσ.

Ιάμξσμε μαζί πεοιπέςειεπ, ρκαοτάλχμα, ςοένιμξ, ςξύμπεπ.

Ιάμξσμε μαζί αρςείεπ γκοιμάςρεπ.

Ιαμαοώμει για εμέμα και παμηγσοίζει όςαμ πεςσυαίμχ κάςι.

Λε υςεμίζει μξμαδικά ή αρςεία.

Οικογενειακή Ζωή

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ Λε κάμει μα γελάχ όςαμ με γαογαλάει.

Δίμαι δσμαςόπ και όςαμ τξβάμαι με παίομει αγκαλιά.

Δεμ τχμάζει (ρσυμά).

Λε ατήμει μα τξοάχ όςι θέλχ και απ μημ ςαιοιάζξσμ.

Ζ αγκαλιά ςξσ είμαι ζερςή και μεγάλη.

Λε ρηκώμει φηλά μα πεςάνχ ή μα πιάρχ ςξμ ξσοαμό.

Λε αμεβάζει ρςξσπ ώμξσπ ςξσ όςαμ κξσοάζξμαι ή θέλχ μα δχ μακοιά.

Δεμ με ζαλίζει με εοχςήρειπ.

Ρςη παιδικά υαοά ρκαοταλώμει μαζί μξσ ρςημ ςρξσλήθοα και με πάει φηλά με ςη κξύμια.

Ρσμαομξλξγεί ςα παιυμίδια μξσ.

Δεμ ςξμ πειοάζει αμ λεοχθώ, όςαμ παίζχ ή ςοώχ.

Λξσ μαθαίμει ςα έμςξμα και μα πιάμχ ζξσζξύμια.

΢ξ καλύςεοξ ατιέοχμα για ςη γιξοςή ςξσ παςέοα μπξοξύμ μα κάμξσμ μόμξ ςα ίδια ςα παιδιά. Πχςήρςε έμα παιδί ςι ςξσ αοέρει μα κάμει με ςξ παςέοα ςξσ ή ςι αγαπάει ρςξ παςέοα ςξσ και ρίγξσοα θα πάοεςε μια από ςιπ παοακάςχ απαμςήρειπ.

Οαίζει με ςα παιυμίδια μξσ ραμ και εμέμα. Δπιρκεσάζει ςα παιυμίδια μξσ.

Λε πάει βόλςα παμςξύ.


Οικογενειακή Ζωή

10

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

via


11

Οικογενειακή Ζωή

Ρσμήθχπ ςξ καλξκαίοι απξτεύγξσμε ςξ έμςξμξ και βαού μακιγιάζ και επιλέγξσμε έμα πιξ τσρικό, τοέρκξ look ερςιάζξμςαπ ρςα δσμαςά ρημεία ςξσ ποξρώπξσ μαπ.Δεμ ποέπει δηλαδή μόμξ μα δείυμξσμε όμξοτεπ, αλλά και μα μιώθξσμε. Γιαςί, όπχπ και μα ςξ κάμξσμε, ακόμη και με ελάυιρςξ μακιγιάζ, έυξσμε πεοιρρόςεοη ασςξπεπξίθηρη και αιριξδξνία! Οξια είμαι λξιπόμ ςα απαιςξύμεμα βήμαςα για μα πεςύυξσμε ασςό ςξ τσρικό look;  Ιαςαουάπ επιλέγξσμε μια ελατοιά κατέ ή γκοι απόυοχρη, ςοαβάμε μια γοαμμή καςά μήκξπ ςχμ πάμχ βάρη καςάλληλη με ςξμ ςύπξ ςηπ βλεταοίδχμ ποξεκςείμξμςάπ ςημ επιδεομίδαπ μαπ, ςημ ξπξία θα μεοικά υιλιξρςά πιξ ένχ από ςα εταομόρξσμε μεςά ςημ εμσδαςική ποξρώπξσ πξσ ποέπει μα διαθέςει μάςια, με ελατοώπ αμξδική τξοά. και δείκςη ποξρςαρίαπ για ςιπ ώοεπ ςηπ ημέοαπ. Δμαλλακςικά ποξςιμξύμε μια κοέμα ΒΒ, πξσ  Δταομόζξσμε ρςα βλέταοα μια ρσμδσάζει εμσδάςχρη-ελατοιά ρκιά μαςιώμ ρε τσρική απόυοχρη κάλσφη-ποξρςαρία ρε έμα μόμξ και μια πιξ ρκξύοα ρςημ ποξψόμ και ενξικξμξμξύμε υώοξ, ενχςεοική γχμία κάθε μαςιξύ και υοόμξ και υοήμα. αμαμειγμύξσμε ςξ ρημείξ, όπξσ εμώμξμςαι ξι δύξ απξυοώρειπ, για πιξ τσρικό απξςέλερμα.  Απξτεύγξσμε ςη υοήρη πξύδοαπ, αμ ςξ δέομα μαπ δεμ παοξσριάζει ιδαιςεοόςηςεπ.  Βάζξσμε μία ρςοώρη μάρκαοα ρε κατέ ή μαύοη απόυοχρη ρςιπ βλεταοίδεπ και επαμαλαμβάμξσμε μεςά από 2 λεπςά, αμ θέλξσμε  Ρςη ρσμέυεια διξοθώμξσμε πεοιρρόςεοη έμςαρη ρςξ βλέμμα. μικοξαςέλειεπ ή μαύοξσπ κύκλξσπ κάςχ από ςα μάςια με έμα καλσπςικό, καςά ποξςίμηρη ρε σγοή μξοτή, για μα απλώμεςαι  ΢έλξπ εταομόζξσμε έμα πιξ ξμξιόμξοτα. εμσδαςικό λιπ μπαλμ ρςα υείλη με δείκςη ποξρςαρίαπ για ςιπ ώοεπ ςηπ ημέοαπ και επιλέγξσμε έμα κοαγιόμ ή λιπ γκλξπ ρε τσρική  ΢ξμίζξσμε ςα ζσγχμαςικά ςξσ απόυοχρη. ποξρώπξσ με έμα οξσζ ρε γήιμη απόυοχρη ή οξδακιμί ή ςεοακόςα, για ηλιξκαμέμη όφη.  Τξοάμε ςξ πιξ όμξοτξ υαμόγελό μαπ και δεμ νευμάμε όςι η ξμξοτιά πηγάζει από μέρα μαπ!  Λε έμα μαλακό μξλύβι μαςιώμ, ρε


Οικογενειακή Ζωή

12

ΕΥΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ

Ρε ρσμεογαρία με ςξ

΋λα ςα ρυέδια ςηπ θα ςα βοείςε ρςη ρελίδα ςηπ ρςξ facebook: www.facebook.com/ RainbowHandmadeArt και ρςξ instagram: RAINBOW_HANDMADE_ART όπξσ ρυεδόμ καθηµεοιμά αμεβαίμξσμ καιμξύοια ρυέδια. Τχςξγοάτιρη: Μαςάρα

H Μαςάρα είμαι µαµά 2 παιδιώμ και έυει ρπξσδάρει γοατιρςική. Νεκίμηρε ςημ καςαρκεσή κξρµηµάςχμ ποιμ λίγα υοόμια ραμ υόµπι για μα νετεύγει από ςημ καθηµεοιμόςηςα και υχοίπ μα έυει καµιά γμώρη πάμχ ρςξ αμςικείµεμξ. ΢ηπ πήοε αοκεςό καιοό µέυοι μα βοει πξιξςικά σλικά, αλλά και ξικξμξµικά ώρςε μα είμαι ποξριςά ρε όλξσπ. Έςρι δηµιξσογήθηκε η Rainbow Handmade Art, µξμαδικέπ υειοξπξίηςεπ δηµιξσογίεπ µε ποξρχπικόςηςα, ρςσλ και πξλύ υοώµα!!! Ιαμέμα κόρµηµα δεμ είμαι έςξιµξ, κάθε παοαγγελία είμαι ποξρχπική και όλα είμαι κσοιξλεκςικά υειοξπξίηςα. Δκςόπ από ςα κξρµήµαςα, αρυξλείςαι και µε ςημ διακόρµηρη Οαρυαλιμώμ Καµπάδχμ και µε ςημ διακόρµηρη καλξκαιοιμώμ ραμδαλιώμ. ΢ξ ςελεσςαίξ διάρςηµα ποόρθερε και µία καιμξύοια ―καςηγξοία‖ ρςα δηµιξσογήµαςα ςηπ. Λαοςσοικά Βάπςιρηπ.


13

Οικογενειακή Ζωή

ΠΕΡ΢Α ΠΑΣ΢Η

΢ξ site www.gynekes-dimiourgoi.com" είμαι μια μεγάλη διαδικςσακή έκθερη υειοξπξίηςχμ καςαρκεσώμ απξκλειρςικά τςιαγμέμχμ από γσμαίκεπ καλλιςέυμεπ επαγγελμαςίεπ ή εοαριςέυμεπ. Δημιξσογήθηκε ςξ 2013 και μέυοι ρήμεοα ρσμμεςέυξσμ με ςα έογα ςξσπ πάμχ από 65 γσμαίκεπ καλλιςέυμεπ ,ξι ξπξίεπ θέληραμ μα μξιοαρςξύμ μαζί με ςξμ κόρμξ ςα σπέοξυα έογα ςξσπ ,τςιαγμέμα με πξλύ μεοάκι,αγάπη για ςημ ςέυμη και ςημ δημιξσογία. ΋πξιεπ κσοίεπ αρυξλξύμςαι με ςημ ςέυμη κεοαμική,ζχγοατική,κόρμημα,σταμςική,κέμςημα,πλένιμξ,μςεκξσπάζ,γλσπςική,πσοξγοατία,κ.λ.π.) και θέλξσμ μα έοθξσμ ρςημ παοέα μαπ, μπξοξύμ μα ζηςήρξσμ πληοξτξοίεπ ρςέλμξμςαπ έμα e-mail ρςξ gynekesdimiourgoi@yahoo.gr

΢ξ όμξμά μξσ Ρία (Αθαμαρία) Ιαζάμη. Γεμμήθηκα ρςξ Ιξοχπί, κξμςά ρςημ Αθήμα. Ρήμεοα, είμαι ρύζσγξπ και μηςέοα δύξ παιδιώμ.

΢α έογα μξσ θα ςα βοείςε ρςξ fb: Wire shop " SIA creations" & ρςξ blog www.siacreations3.blogspot.gr Ιαθώπ και ρςημ καςηγξοία κόρμημα ρςξ site www.gynekes-dimiourgoi.com

Τχςξγοάτιρη: Ρία Ιαζάμη

Ζ ςέυμη παίομει μεγάλξ και ρημαμςικό μέοξπ ςηπ ζχήπ μξσ. Από ςξ ρκίςρξ από ςα παιδικά μξσ υοόμια, ςη μξσρική (πιάμξ και κλαρικό ςοαγξύδι), ςημ Αγιξγοατία και ςξμ ςελεσςαίξ υοόμξ με ςξ κόρμημα πξσ ςξ λαςοεύχ! Δίμαι ασςξδίδακςη. ΢α σλικά μξσ, ρύομα με ιδιαίςεοη αγάπη ρςξμ υαλκό, ξοείυαλκξ και αλπακά, ρε ρσμδιαρμό ημιπξλύςιμξσπ λίθξσπ και τσρικά σλικά. Δπίρηπ και ρε διακξρμηςική καςαρκεσή.


Οικογενειακή Ζωή

14

via

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ

Σο

καλξκαίοι είμαι ιδαμική επξυή για ςημ εκμάθηρη ςηπ ςξσαλέςαπ! Ακξλξσθείρςε ςα παοακάςχ tips και βγάλςε ςημ πάμα μια και καλή! 1. Ρσμβξσλεσςείςε ςξμ παιδίαςοξ ραπ. Δεμ έυει μόημα μα ποξρπαθείςε μα μάθεςε ρςξ παιδί ραπ μα υοηριμξπξιεί ςξ γιξγιό, αμ ασςό δεμ είμαι έςξιμξ για κάςι ςέςξιξ. Ξ παιδίαςοξπ, ατξύ εμδευξμέμχπ ραπ οχςήρει κάπξια ποάγμαςα, θα ραπ δώρει ςξ ποάριμξ τχπ για μα νεκιμήρεςε ςιπ διαδικαρίεπ! 2. Ατξύ βγάλεςε ςημ πάμα, μημ ςημ ναμαβάλεςε. Λπξοεί μα θέλεςε μα ςξ κάμεςε από ςημ ποώςη κιόλαπ μέοα, ατξύ η εκμάθηρη ςηπ ςξσαλέςαπ και ειδικά ρςξ ποώςξ παιδί, μπξοεί μα γίμει μια πξλύ κξσοαρςική διαδικαρία για όλξσπ. Λπξοεί μα αουίρεςε μα αμτιβάλλεςε για ςξ αμ είμαι έςξιμξ ή αμ είμαι η καςάλληλη πεοίξδξπ για μα ςξ κάμεςε, αλλά ασςό θα ςξ ανιξλξγήρεςε έπειςα από 2-3 μήμεπ καθημεοιμήπ ενάρκηρηπ.

6. Ξπλιρςείςε με σπξμξμή, ρτξσγγαοίρςοα και σπξρέμςξμα. Γιαςί ακόμη κι αμ ςα καςατέοει μια τξοά, δε ρημαίμει όςι εμπέδχρε ςη διαδικαρία. Οοξεςξιμαρςείςε μα έυεςε ΟΞΚΚΑ αςσυήμαςα! Οοξρπαθείρςε μα είρςε κξμςά ςξσ, ώρςε μόλιπ δείςε κάπξια διαοοξή, μα ςξ πάςε αμέρχπ ρςξ γιξγιό, ατεμόπ για μα ςξ ρσμηθίρει, ατεςέοξσ για μα βοίρκεςε ατξομέπ μα ςξ επιβοαβεύεςε! Έπειςα, ρτξσγγαοίρςε "μαζί", ώρςε μα καςαλάβει πχπ είμαι αοκεςά μεγάλξ για μα μαζεύει ςιπ ακαςαρςαρίεπ ςξσ! Δπίρηπ, ενξπλιρςείςε με σπξρέμςξμα και ατήρςε ςξ μα ραπ βξηθήρει ρςημ αλλαγή ςχμ ρεμςξμιώμ. 7. Ρε κάθε αςύυημα σπεμθσμίρςε ςξσ ςη μέα καςάρςαρη. Δε υοειάζεςαι μα έυεςε παοακληςικό ή επιθεςικό ύτξπ. Λιλήρςε ρςαθεοά και υχοίπ αμτιβξλία. "΢ώοα δε τξοάπ πάμα, ςώοα θα κάμξσμε ρςξ γιξγιό ςριράκια".

3. Ιάμςε επαμάληφη κάθε μία ώοα. Ιάθε μία ώοα πηγαίμεςε μαζί ρςξ γιξγιό. Ιαλό είμαι μα μημ ςξ οχςάςε απλά αμ θέλει ςριράκια, ατξύ ςξ πιξ πιθαμό είμαι μα ραπ πει όυι! Λπξοείςε μα οσθμίζεςε ςξ νσπμηςήοι μα υςσπάει κάθε μία ώοα, ώρςε μα νέοει όςαμ είμαι ώοα για γιξγιό!

8. Οεοιξοίρςε ςιπ ενόδξσπ. Δεμ είμαι εσυάοιρςξ, αλλά είμαι ποξρχοιμό. ΢ξ μα ςξσ ναμαβάζεςε κάθε ςόρξ πάμα για μα βγείςε ένχ μπξοεί μα ςξ μπεοδέφει. Από ςημ άλλη, ςξ μα βγείςε υχοίπ πάμα ςιπ ποώςεπ μέοεπ είμαι οίρκξ. Ατιεοώρςε μία εβδξμάδα πεοιξοιρμξύ, από εκεί κι έπειςα μπξοείςε μα δξκιμάρεςε μα βγείςε με ςξ ερώοξσυξ και ςα οξύυα ςξσ καμξμικά.

4. Ιαλξπιάρςε ςξ. Λημ είρςε ασρςηοξί με ςξ μικοό ραπ. Αμςίθεςα, πάοςε έμα όμξοτξ παοαμύθι ή μια κξύκλα για κξσκλξθέαςοξ και απαρυξλήρςε ςξ όρξ θα κάθεςαι ρςξ γιξγιό.

Λε σπξμξμή, επιμξμή και αιριξδξνία, η πάμα ρύμςξμα θα γίμει για ςξ παιδάκι ραπ παοελθόμ!

5. Δπιβοαβεύρςε ςξ. Τςιάνςε έμαμ πίμακα όπξσ θα κξλλάςε ασςξκόλληςα κάθε τξοά πξσ η ποξρπάθειά ςξσ θα είμαι επιςσυημέμη. Ατήρςε ςξ μα διαλένει ςα ασςξκόλληςα και ςξμ πίμακα, ώρςε ςξ κίμηςοό ςξσ μα είμαι ιρυσοόςεοξ. Οίμακεπ μπξοείςε μα βοείςε και μα ςσπώρεςε εδώ. via


15

ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΛΑΦΟΤ

Ή

οθε ςξ καλξκαίοι πξσ όλξι πεοιμέμαμε με αμσπξμξμηρία, ήοθε η ώοα για ςη θάλαρρα και ςημ απόλασρη ςηπ δοξριάπ ςηπ και για ςη υαλάοχρη μικοώμ και μεγάλχμ. ΢ι γίμεςαι όμχπ με ςα μχοά ρςημ παοαλία; Ηα μπξοέρεςε μα ρσμδσάρεςε ςιπ διακξπέπ ραπ με ςξ μχοό και ςη υαλάοχρη; Για μα ςξ καςατέοεςε λξιπόμ ασςό ραπ ποξςείμξσμε μεοικξύπ καμόμεπ αρταλείαπ:

Οικογενειακή Ζωή

1. Αμ ςξ μχοό είμαι δεμ έυει κλείρει ςξσπ ένι μήμεπ μπξοείςε μα βοένεςε μόμξ ςα πξδαοάκια ςξσ με λίγξ θαλαρριμό μεοό. 2. Αμ ςξ μχοάκι ραπ μπξοεί μα ρςηοίνει ςξ κεταλάκι ςξσ μπξοεί μα κξλσμπήρει, με ςημ ειδική ραμποέλα τσρικά. 3. Οοίμ πάςε για ςξ ποώςξ μπάμιξ ραπ μιλήρςε με ςξμ παιδίαςοξ ραπ για μα ραπ διαβεβαιώρει όςι δεμ έυει εσαίρθηςξ δέομα. 4. Λημ νευάρεςε μα έυεςε μαζί ραπ ςημ αμςιλιακή κοέμα ειδική για παιδιά και βοέτη. 5. Μα τξοάςε καπελάκι και μα απξτεύγεςε ςημ έκθερη ρςξμ ήλιξ ςιπ μερημεοιαμέπ ώοεπ. 6. Αμέρχπ μεςά ςξ μπάμιξ ρςη θάλαρρα, καλό θα ήςαμ μα νεπλσθεί με άτθξμξ μεοό. 7. Ιαι τσρικά μα μημ μείμξσμ εκςεθειμέμα ρςξμ ήλιξ για καμέμα λόγξ Λημ πιέρεςε ςξ μχοό ραπ μα μπεί ρςξ μεοό αμ δε θέλει, έςρι θα ςοξμάνει πεοιρρόςεοξ. ΋μχπ πξλλά δεμ είπαμε με ςξσπ καμόμεπ; Λήπχπ μα ραπ δώρξσμε και μεοικέπ ρσμβξσλέπ για ςξ πώπ θα υαοείςε όλξι μαζί ςη θάλαρρα; 1. Λπξοείςε μα κάμεςε βόλςα ςξ μχοάκι ραπ με ςημ ειδική ραμποέλα μέρα ρςη θάλαρρα καθώπ κξλσμπάςε και ερείπ. 2. Μα πάοεςε μαζί ραπ παπάκια πξσ επιπλέξσμ ρςξ μεοό, για μα ςα βλέπει και μα υαίοεςαι. 3. Αμ ςξ μχοό ραπ μπξοεί μα καθίρει ρςημ αμμξσδιά , μπξοείςε μα έυεςε μαζί ραπ διάτξοα παιυμιδάκια (κξσβαδάκια, τςσαοάκια) για μα παίνεςε μαζί ςξσ. 4. Ιαι τσρικά μα παίζεςε με ςξ μεοό γιαςί ςα μχοά ςοελαίμξμςαι!

via


Οικογενειακή Ζωή

via

16

ΚΑΙΣΗ ΜΙΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ

Λαζέφαμε και ραπ δίμξσμε ιδέεπ για διαρκεδαρςικά παιυμίδια, πξσ μπξοείςε μα παίνεςε με ςα παιδιά ραπ ρςη παοαλία.  Λικοξί Ιαλλιςέυμεπ. Λε καμβά ςημ άμμξ  Μεοξκξσβαληςέπ. ΢ξπξθεςήρςε ςα και εογαλεία ςα κξσβαδάκια, ςα τςσαοάκια, κξσβαδάκια ραπ ρε ρειοά ρςη παοαλία. ςα κξσπας και ςη ταμςαρία ραπ γίμεςε μικοξί Ρσμαγχμιρςείςε πξιξπ θα γεμίρει ποώςξπ ςξ καλλιςέυμεπ ςηπ παοαλίαπ και ρςξλίρςε ςημ κξσβαδάκι ςξσ κξσβαλώμςαπ με ςη υξύτςα με ςα έογα ραπ. ςξσ μεοό από ςη θάλαρρα.  Λικοξί Ηαλαρρξπόοξι. Δημιξσογήρςε λιμάμια (λακκξύβεπ) και διενόδξσπ ποξπ ςη θάλαρρα, οίνςε ςα καοαβάκια ραπ και βίοα ςιπ άγκσοεπ.

 Ισμηγξί υαμέμχμ θηρασοώμ. Βσθίρςε μέρα ρε έμα κξσβαδάκι γεμάςξ από άμμξ έμα μικοό αμςικείμεμξ και ζηςήρςε από ςα παιδιά μα μαμςέφξσμ με ςημ ατή ςξσπ ςι είμαι.

 Ισμηγξί Ιξυσλιώμ. Λαζέφςε ρςα κξσβαδάκια ραπ κξυύλια πξσ θα ςα υοηριμξπξιήρεςε αογόςεοα ρςιπ υειμεοιμέπ ραπ καςαρκεσέπ (κξομίζεπ, κξλιέ κ.α.).

 Λάγξι παοαλίαπ. Εηςήρςε ςξσπ μα εναταμίρξσμ μαγικά με άμμξ ςα πόδια ραπ.

 Θυμηλάςεπ ρςημ άμμξ. Ιάμςε ςα απξςσπώμαςα ραπ ρςημ άμμξ (κξμςά ρςη θάλαρρα). Οξιξ θα ρβηρςεί ποώςξ;  Γοάμμαςα ρςημ άμμξ. Γοάφςε ρςημ άμμξ. Οαίνςε με ςημ αλταβήςα και ςξσπ αοιθμξύπ.

 Λικοξί ιππόκαμπξι. Τςιάνςε με άμμξ εμπόδια και ζηςήρςε ςξσπ μα πηδήνξσμ πάμχ από ασςά υχοίπ μα ςα οίνξσμ.  Λικοξί παοαςηοηςέπ. Οείςε ςξσπ μα παοαςηοήρξσμ ςξ ςξπίξ και μα τςιάνξσμ ιρςξοίεπ με όςι βλέπξσμ (πυ. γλάοξπ, καοάβι)


17

DECO—DIY

ΔΩΡΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ

Αμ φάυμεςε ιδέα για έμα ρξύπεο διαρκεδαρςικό πάοςι γεμεθλίχμ για ςα λίγξ πιξ μεγάλα αγόοια και κξοίςρια ςόςε η ‗πξλύυοχμη ρκόμη‘ είμαι η ιδαμική ποόςαρη για εραπ. ΢α λίγξ μεγαλύςεοηπ ηλικίαπ παιδιά ρσμήθχπ βαοιξύμςαι εύκξλα ρςα πάοςσ ςχμ γεμεθλίχμ ςξσπ ή φάυμξσμ πάμςα για κάςι πξσ θα είμαι νευχοιρςό, διαρκεδαρςικό και τσρικά θα ρσζηςιέςαι για πξλύ καιοό!


DECO—DIY

18

΢ξ πάοςσ με θέμα ςημ υοχμαςιρςή ρκόμη είμαι κάςι πξσ θα λαςοέφξσμ .Τοξμςίρςε μα βοείςε ςξμ ιδαμικό υώοξ (ασλή, πάοκξ) ποξμηθεσςείςε ή εςξιμάρςε μόμξι ραπ ςημ υοχμαςιρςή ρκόμη υχοίπ ςξνικέπ ξσρίεπ ρύμτχμα με ςξ βιμςεάκι πξσ αμακάλσφα. Δημιξσογήρςε πξικιλία υοχμάςχμ, εςξιμάρςε ςιπ ποξρκλήρειπ επιρημαίμξμςαπ όςι ποέπει μα τξοάμε άμεςα οξύυα, πξσ δεμ θα ςξσπ μξιάζει μα λεοχθξύμ. Έπειςα εςξιμάρςε ρακξσλάκια με πξλύυοχμη ρκόμη και μξιοάρςε ςημ ρςξσπ καλερμέμξσπ μαζί με μάρκεπ γσαλάκια ραμ ασςά πξσ τξοάμε ςξ καλξκαίοι ρςημ θάλαρρα, εμώ τσρικά θα σπάουει και έμαπ νευχοιρςό μέοξπ πξσ θα μπξοξύμ μα ναμαγεμίζξσμ. Ιαι ςξ πιξ ρημαμςικό από όλα είμαι τσρικά, ςξ μα μημ νευάρεςε μα δώρεςε ςξ ρύμθημα για μα νεκιμήρει ξ ‗πόλεμξπ‘ ςηπ ρκόμηπ!

΢α παιδιά ρίγξσοα θα πεοάρξσμ ανέυαρςα και ςξ πάοςσ ραπ θα έυει μεγάλη επιςσυία!! ΢ξ μέοξπ θα γεμίρει υοώμα, ρκόμη και πξλλά πξλλά γέλια!


19

DECO—DIY

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ

Δώρςε αέοα θαλαρριμό ρςξ υώοξ και ςιπ δημιξσογίεπ ραπ, διακξρμώμςαπ ςιπ με ασςόςξ παμεύκξλξ πλεκςό φαοάκι, ςξ ξπξίξ είμαι iδαμικό ακόμη και για αουάοιεπ! Ξδηγίεπ για βελξμάκι θα βοείςε εδώ.

Σλικά: Μήμα άρποξ και οξζ ακοσλικό Βελξμάκι μξ. 4 Λικοά ρςοξγγσλά κξμμάςια ςρόυαπ Βελόμα και μαύοη κλχρςή

Βελξμιέπ: Γαψςαμάκι ρςξμ αέοα (γ.ρ.α.) Άοοιυςξ γαψςαμάκι (αο.γ.) Λιρό πξδαοάκι (μ.πξδ.) Οξδαοάκι (πξδ.) Βξσβό γαψςαμάκι (β.γ.) Ρώμα: Ολέκεςε 7 γ.ρ.α., αο.γ. ρςξ 1ξ γ.ρ.α. μεςοώμςαπ από ςξ βελξμάκι., μ.πξδ., πξδ., 2 πξδ., πξδ., αο.γ. Λόλιπ πλέναςε ςη μία πλεσοά. Ρσμευίζεςε πλέκξμςαπ ρςημ από κάςχ ρειοά αο.γ., μ.πξδ., 2 πξδ., πξδ., β.γ. ρςημ ποώςη θηλιά. Λόλιπξλξκληοώραςε ςξ ρώμα. Ξσοά: Ολέκεςε [3 γ.ρ.α., 1 μ.πξδ. ρςημ 1η θηλιά, μεςοώμςαπ από ςξ βελξμάκι. 1μ.πξδ. ρςη 2η θηλιά, β.γ. ρςημ 3 η θηλιά]. Δπαμαλαμβάμεςε από [ έχπ ]. Ιόβεςε και κούβεςε ςξ μήμα. Λάςια: Ρςεοεώμεςε από έμα κξμμάςι ςρόυαπ πάμχ ρε κάθε πλεσοά ςξσ φαοιξύ,οάβξμςαπ με μαύοη κλχρςή και δσξ βελξμιέπ ρςξ κέμςοξ ςξσ κύκλξσ. Έςξιμξ ςξ φαοάκι!! Extra tip: Ολέκξμςαπ ςξσπ πόμςξσπ από ςημ καλή πλεσοά ςξσ πλεκςξύ, θα έυεςε ςξ απξςέλερμα πξσ βλέπεςε ρςξ άρποξ φαοάκι, δηλαδή ςα κεμά ρςημ πλένη θα είμαι πιξ εμταμή. Αμ πλένεςε ςιπ θηλιέπ πξσ βοίρκξμςαι ρςημ αμάπξδη πλεσοά, ςα κεμά μειώμξμςαι ρημαμςικά, όπχπ ταίμεςαι ρςξ οξζ φαοάκι. Ιαλή επιςσυία!!

Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ

via


DECO—DIY

20


21

DECO—DIY

ΔΩΡΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ

πάοςσ γεμεθλίχμ και γεμικόςεοα κάθε είδξσπ εκδήλχρη, δεμ υοειάζεςαι μα είμαι πεοίπλξκη. Λη ραπ τξβίζει η ρκέφη ςξσ μα ξογαμώρεςε έμα πάοςσ, ατξύ όπχπ έυξσμε ναμαπεί ςξ μόμξ πξσ υοειάζερςε για ρίγξσοη επιςσυία είμαι ξι τίλξι, κάπξια ρμακ και τσρικά όμξοτεπ ιδέεπ για καςαρκεσέπ και δοαρςηοιόςηςεπ!! Λε εμα μικοό πλάμξ και λίγη ξογάμχρη ξι μικοέπ ραπ μεοαίδεπ θα έυξσμ μια σπέοξυη αμάμμηρη. ΢α δχοεάμ εκςσπώριμα πξσ μαπ υαοίζει ςξ Yellow Bliss Road , πεοιλαμβάμξσμ όλα ςα διακξρμηςικά πξσ μπξοξύμ μα ρςξλίρξσμ όμξοτα και


DECO—DIY

22

ΑΝΑ΢ΣΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΤ

Κα

λξκαιοάκι, και ςα υοώμαςα ςηπ θάλαρραπ μαπ γξηςεύξσμ και μαπ μαγμηςίζξσμ πεοιρρόςεοξ από κάθε άλλη επξυή. Από ςξ βαθύ μπλε χπ ςξ γαλάζιξ κι από ςξ aqua χπ ςξ seafoam green όπχπ ξμξμάζεςαι ςξ υοώμα ςξσ ατοξύ ςξσ κύμαςξπ, απξςελείςαι και η παλέςα πξσ μαπ έουεςαι ρςξ μσαλό, μιλώμςαπ για καλξκαιοιμή διακόρμηρη. Και ςι γίμεςαι όςαμ δεμ μπξοξύμε μα απξταρίρξσμε πξιξμ ςόμξ από όλξσπ ποξςιμάμε; Τόςε έουεςαι ςξ ombre, ασςή η μέα ρυεςικά ςάρη, μα μαπ βγάλει από ςξ δίλημμα. Υπό μξοτή μςεκοαμςέ, νεκιμώμςαπ από ςξ πιξ ρκξύοξ και καςαλήγξμςαπ ρςξ πιξ αμξιυςό από ςα αγαπημέμα μαπ υοώμαςα, βάτξσμε ςξίυξσπ, έπιπλα, οάβξσμε κξσοςίμεπ, βάζξσμε ρςη ρειοά διακξρμηςικά αμςικείμεμα όπχπ βάζα ή κηοξπήγια και πεςσυαίμξσμε ςξ απξςέλερμα πξσ θέλξσμε. Ποόκειςαι για ςημ ςευμξςοξπία πξσ τςάμει, πιξ κξμςά από ξπξιαδήπξςε, ρςξ απξςέλερμα ςξσ υοώμαςξπ ςξσ βσθξύ. Κξιςάζξσμε από απόρςαρη ςξμ ombre ςξίυξ μαπ και μαπ έουεςαι σπξρσμείδηςα η εικόμα πξσ ειυαμε χπ παιδιά –εμίξςε και χπ εμήλικεπόςαμ κξιςξύραμε με ςη μάρκα μαπ, πέοα ρςξ βσθό ςηπ θάλαρραπ. Σσμπληοχμαςικά, μπξοξύμε μα ποξρθέρξσμε μανιλάοια από στάρμαςα με θαλαρριμά μςερέμ, ή ακόμη μα διακξρμήρξσμε με αληθιμά όρςοακα, αρςεοίεπ και κξυύλια, ώρςε μα μημ ατήρξσμε καμέμα πεοιθώοιξ ρςη ταμςαρία μαπ μα νετύγει από ςξ ζηςξύμεμξ: ςημ απεικόμιρη ςξσ βσθξύ ρςξ υώοξ μαπ.

via

via

via


23

DECO—DIY

via

via

via via


DECO—DIY

24

ΕΤΣΕΡΠΗ ΜΤ

Ξι καλξκαιοιμέπ ασςέπ καςαρκεσέπ είμαι αοκεςά εύκξλεπ και καςάλληλεπ ακόμη και για μικοόςεοα παιδιά! Σλικά πξσ θα υοειαρςείςε:

και άλλα ςηπ επιλξγήπ ραπ, αοαιχμέμεπ με λίγξ μεοό

υαοςόμι για ςα μάςια κάβξσοα) Φαοάκι 1. Βάτεςε ςημ πίρχ όφη δύξ πιάςχμ ρε υοώμαςα ςηπ επιλξγήπ ραπ. Ατήμεςε μαρςεγμώρξσμ. 2. Δμώμεςε με ρσοοαπςικό ςξ δσξ πιάςα. 3. Ιόβεςε έμα ςοίγχμξ και ςξ ρσοοάπςεςε ρςημ απέμαμςι πλεσοά. 4. Ιξλλάςε ςα μαςάκια.


25

ΤΣΙΛΗΝΑΙΟΤ

΢ρξύυςοα 1. Βάτεςε έμα υάοςιμξ πιάςξ ρε υοώμα οξζ. Ατήμεςε μα ρςεγμώρει. 2. Ιόβεςε ςξ πιάςξ ρςη μέρη. 3. Ιόβεςε ςξ ςξύλι ρε λχοίδεπ. 4. Ιαςά μήκξπ ςηπ εσθείαπ ςχμ πιάςχμ απλώμεςε σγοή κόλλα. Οάμχ ρςημ κόλλα ςξσ εμόπ κξμμαςιξύ ςξπξθεςείςε ςιπ άκοεπ από ςα ςξύλια. Ιλείμεςε με ςξ άλλξ κξμμάςι και ρσοοάπςεςε πεοιμεςοικά. 5. Ιξλλάςε ςα μαςάκια και ζχγοατίζεςε ςξ ρςόμα. Ιάβξσοαπ 1. Βάτεςε έμα υάοςιμξ πιάςξ ρε υοώμα πξοςξκαλί και ατήμεςε μα ρςεγμώρει. 2. Ιόβεςε ςξ πιάςξ ρςη μέρη. 3. Από ςξ παςοόμ τςιάυμεςε 4 δαγκάμεπ. 4. Ρσοοάπςεςε ςιπ δαγκάμεπ ςξπξθεςώμςαπ ςιπ αμάμερα ρςα δσξ κξμμάςια. 5. Ιξλλάςε ςα μαςάκια και ζχγοατίζεςε ςξ ρςόμα. Ιαλή επιςσυία!

Τχςξγοάτιρη: Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ

DECO—DIY


DECO—DIY

26

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ

Ρ

ςη ρημεοιμή επξυή, επξυή πξσ η κοίρη ςηπ ξικξμξμίαπ και όυι μόμξ βοίρκεςαι ρςξ απξκξούτχμά ςηπ, η αμάγκη μιαπ μεςακόμιρηπ ρε μεγαλύςεοξ ρπίςι λόγχ έλλειφηπ ςεςοαγχμικώμ είμαι ςιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ αμέτικςη. Ξ κλάδξπ ςηπ αουιςεκςξμικήπ, ςξσ design και ςξσ βιξμηυαμικξύ ρυεδιαρμξύ ςα ςελεσςαία υοόμια έυξσμ μελεςήρει , ρυεδιάρει και σλξπξιήρει εκπληκςικέπ ιδέεπ και λύρειπ για διαμεοίρμαςα ςα ξπξία ρςεοξύμςαι αοκεςά ςεςοαγχμικά, αλλά δεμ έυξσμ μα ζηλέφξσμ ςίπξςα από ασςά πξσ είμαι πξλύ μεγαλύςεοά ςξσπ. Δίμαι αοκεςά εύκξλξ μα δημιξσογήρειπ έμαμ απλό, λειςξσογικό και όμξοτξ υώοξ διαβίχρηπ για έμαμ καλλιςέυμη ή έμα μεαοό ζεσγάοι, αλλά είμαι μια εμςελώπ διατξοεςική ποόκληρη μα κάμειπ έμα μιμιμαλιρςικό ρπίςι για μια ξλόκληοη ξικξγέμεια με έμαμ έτηβξ. O αουιςέκςξμαπ Piotr Matuszek, λαμβάμξμςαπ έμα υώοξ πξσ μεςοά μόλιπ 50 ςεςοαγχμικά μέςοα, έυει κάμει ςοξμεοή δξσλειά δημιξσογώμςαπ έμα ρπίςι, πξσ είμαι κξμφό και άμεςξ για μια ξικξγέμεια ςοιώμ αςόμχμ , ποξρτέοξμςαπ άτθξμξ υώοξ. Απ δξύμε λξιπόμ πώπ έμα μικοό διαμέοιρμα, μπξοεί μα είμαι εογξμξμικό και απίρςεσςα κξμφό.

Ζ απξθήκεσρη ήςαμ έμα βαρικό μέλημα για ασςή ςημ ξικξγέμεια και έμα από ςα ζηςξύμεμά ςξσπ. Ήςαμ επίρηπ επίμξμξι ρςξσπ κλειρςξύπ απξθηκεσςικξύπ υώοξσπ , για μα μημ σπάουει ακαςαρςαρία και μα κοαςηθεί η αιρθηςική ςξσ υώοξσ καθαοή και με ςάνη.

Ζ πλειξφητία ςηπ απξθήκεσρηπ κούβεςαι καςά μήκξπ εμόπ ςξίυξσ ρςξ ραλόμι με εύκξλη ποόρβαρη, υχοίπ μα δημιξσογεί καμία ρύγκοξσρη ρςη οξή ςχμ αμξιυςώμ υώοχμ.


27

DECO—DIY

Έμαπ μεγάλξπ καμαπέπ ρςξ ραλόμι ςξπξθεςήθηκε πάμχ ρε μια πλαςτόομα, κάςχ από ςημ ξπξίξ κούβεςαι έμα διπλό κοεβάςι πξσ βγαίμει ςξ βοάδσ. ΢ξ ραλόμι πεοιλαμβάμει επίρηπ έμα υώοξ εογαρίαπ, ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι αμάμερα ρςξσπ απξθηκεσςικξύπ υώοξσπ.


DECO—DIY

28

Λια ζερςή ςοαπεζαοία και κξσζίμα ξλξκληοώμει ςξ κύοιξ καθιρςικό, με άτθξμξ υώοξ ποξεςξιμαρίαπ και ταγηςξύ για μια ξικξγέμεια ςοιώμ αςόμχμ. Ξι κίςοιμεπ πιμελιέπ ρςημ κξσζίμα ―ζχμςαμεύξσμ‖ επίρηπ ςξ μαύοξ και άρποξ ρςσλ. ΢ξ απξςέλερμα είμαι έμαπ υώοξπ πξσ αιρθάμεραι μεγαλύςεοξ από ό, ςι είμαι, ενακξλξσθώμςαπ μα έυει μια άκοχπ παιυμιδιάοικη διάθερη.

Ζ έτηβη κόοη δικαιχμαςικά έυει ςξ δικό ςηπ δχμάςιξ με άμεςξσπ υώοξσπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ εμόπ καμαπέ πξσ μεςαςοέπεςαι εύκξλα ρε κοεβάςι ςη μύυςα και έμα γοατείξ για ςξ διάβαρμά ςηπ. ΢α υοώμαςα ςξσ ρπιςιξύ μεςατέοξμςαι ρςξ δχμάςιξ ςξσ κξοιςριξύ, με έμταρη ρςξ λεσκό και μεοικά τχςειμά κίςοιμα ρςξιυεία.


29

΋πχπ απξδεικμύεςαι, 50 ςεςοαγχμικά μέςοα είμαι αοκεςά για έμαμ όμξοτξ, βιώριμξ υώοξ και μάλιρςα για μια ξλόκληοη ξικξγέμεια.

DECO—DIY


DECO—DIY

30

Απ δξύμε λξιπόμ έμα ακόμα διαμέοιρμα ςξ ξπξίξ μέςοα μόμξ 42 ςεςοαγχμικά μέςοα και είμαι για μια ξικξγέμεια ςερράοχμ αςόμχμ.

΢ξ ραλόμι είμαι τχςειμό και αμξιυςό ,εμιαίξ με μια μικοή κξσζίμα- ςοαπεζαοία . Οαιυμιδιάοικα ρςξιυεία όπχπ έμα μεγάλξ οξλόι ςξίυξσ και ςα πλακάκια ςηπ κξσζίμαπ, κάμξσμ εμταμή ςη μεαμική διάθερη ςηπ ξικξγέμειαπ.


31 Ξ καλά ξογαμχμέμξπ ποξθάλαμξπ επιςοέπει ςξμ σπόλξιπξ υώοξ ςξσ ρπιςιξύ μα παοαμέμει καθαοόπ και ςακςξπξιημέμξπ.

Ζ «ζώμη μύυςαπ» ςξσ ρπιςιξύ πεοιλαμβάμει έμα master σπμξδχμάςιξ και κξιμόυοηρςξ παιδικό δχμάςιξ με μασςικό θέμα και μικοό υώοξ παιυμιδιξύ.

DECO—DIY


DECO—DIY

32

Απ ποξρπαθήρξσμε ,λξιπόμ, μα δημιξσογήρξσμε εογξμξμικξύπ, κξμφξύπ και βιώριμξσπ υώοξσπ κάμξμςαπ ςημ καθημεοιμόςηςα ςηπ ξικξγέμειάπ μαπ πιξ εσυάοιρςη και άμεςη …όρα ςεςοαγχμικά και αμ μεςοάει ςξ δικό μαπ ρπίςι!

Οηγή : www.home-designing.com


33

DECO—DIY

΢ξ καλξκαίοι είμαι η καςενξυήμ πεοίξδξπ ςχμ βατςίρεχμ! Ήδη από ςα ςέλη Λαΐξσ μέυοι και ςξμ Ξκςώβοιξ έυξσμ ςημ ςιμηςική ςξσπ. Ρςξ Familives ρκετςήκαμε μα ραπ δώρξσμε κάπξιεπ ποχςόςσπεπ ιδέεπ για μα εμπμεσρςείςε και μα ρυεδιάρεςε μόμξι ραπ ςημ νευχοιρςή ασςή μέοα ςηπ ζχήπ ςξσ μικοξύ ραπ, πξσ είμαι η είρξδόπ ςξσ ρςξ Ρώμα ςηπ Δκκληρίαπ. Γι‘ ασςό απεσθσμθήκαμε ρςιπ ειδικξύπ μαπ και εκείμεπ μξιοάζξμςαι μαζί μαπ ςιπ πξλύ ιδιαίςεοεπ δημιξσογίεπ ςξσπ . Δμπμεσρςείςε ελεύθεοα!!


DECO—DIY

34

Ξ

εκιμώμςαπ μα ρυεδιάρχ μια βάπςιρη ατξσγκοάζξμαι πάμςα ςημ ―ιρςξοία‖ πξσ κούβεςαι πίρχ από ςξ θέμα πξσ επιλέγξσμ ξι γξμείπ. Ρςη ρσγκεκοιμέμη βάπςιρη ξι γξμείπ ήμαρςαμ εμείπ και θα έποεπε μα απξςσπχθεί ρε κάθε ςι, η δική μαπ «ιρςξοία» . ΢ξ θέμα μαπ ήςαμ «Ξι θύμηρεπ» ςξσ παοελθόμςξπ . Έμα θέμα πξσ ποξέκσφε από ςημ αγάπη μαπ για ςξ ―παλιό‖ και ςξμ υαμό ςξσ λαςοεμέμξσ μξσ παςέοα ποιμ γεμμηθεί ξ μικοόπ μαπ. Ζ βάπςιρη θα γιμόςαμ ρςημ Αθήμα ξπόςε βάρη ςξσ θέμαςξπ και λόγξ καλξκαιοιξύ επιλέυςηκε έμα γοατικό εκκληράκι ρςα Αματιώςικα έςρι ώρςε η αύοα ςξσ παλιξύ μα μαπ πεοιςοιγσοίζει. Ξ ρυεδιαρμόπ και η σλξπξίηρη ςηπ ποόρκληρηπ, ςηπ μπξμπξμιέοαπ, μικοώμ και μεγάλχμ, καθώπ και ςχμ κεοαρμάςχμ αμςάμειφαμ ςιπ ποξρδξκίεπ μαπ. Απ νεκιμήρξσμε λξιπόμ από ςξ ποξρκληςήοιξ. Για μα πειπ ςα μέα ρξσ ρςημ επξυή ςηπ παλιάπ Αθήμαπ, και όυι μόμξ, έρςελμεπ ςηλεγοάτημα και πξλλέπ τξοέπ θσμάμαι ςξμ παςέοα μξσ πξσ έβγαζε γοάμμαςα από ςξ μπαξύλξ ςξσ παππξύ ςσλιγμέμα ρε έμα κατεςί υαοςί και δεμέμα με ρπάγκξ. Έςρι ενελίρρξμςαπ ςημ ιδέα ασςή ποξέκσφε ςξ δικό μαπ ποξρκληςήοιξ εκςσπχμέμξ ρε ξικξλξγικό υαοςί με ρυέδιξ ςηλεγοατήμαςξπ.

ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΣΖΙΚΟΤ


35

DECO—DIY

΢ξπξθεςήθηκε ρε κοατς κξσςάκι, δέθηκε με δίυοχμξ ρπάγκξ και κξλλήθηκαμ γοαμμαςόρημα πξσ εκςσπώραμε με τχςξγοατίεπ από παλιά παιυμίδια. Δπειδή όμχπ ρςξ μπαξύλξ σπήουε πάμςα ραπξσμάκι για μα «αοχμαςίζξμςαι ξι αμαμμήρειπ», έςρι και εμείπ βάλαμε ρε κάθε ποόρκληρη από έμα υειοξπξίηςξ ραπξσμάκι.

΢ξ θέμα ςηπ μπξμπξμιέοαπ είυε απξταριρςεί από ςημ αουή. Ηα ήςαμ βαριρμέμξ ρςξ παλιό κέμςημα ςηπ γιαγιάπ πξσ είυε κξομιζώρει ρςημ κξσζίμα ςηπ με έμα μεγάλξ «Ιαλημέοα». ΢όρξ αιριόδξνξ και ςόρξ αληθιμό πξσ ακόμα και ραμ παιδί μξσ έτςιαυμε ςη μέοα. Ζ σλξπξίηρη εύκξλη και πξλύ ξικξμξμική. Λια βόλςα ρε καςάρςημα με σλικά μςεκξσπάζ και βοήκα ςημ υαοςξπεςρέςα πξσ έφαυμα. Έκξφα mdf, κόλληρα ςημ υαοςξπεςρέςα, έγοαφα ςξ «Ιαλημέοα», έδερα ςξ κξστέςξ με υαοςί ατήπ και ρπάγκξ και ςξ απξςέλερμα ςόρξ ―αληθιμό‖ όρξ η αουική ιδέα.


DECO—DIY

36

Ζ μπξμπξμιέοα ασςή ρίγξσοα δεμ θα είυε πξλύ εμδιατέοξμ για ςξσπ πξλύ μικοξύπ μαπ τίλξσπ …ξπόςε έυξμςαπ ραμ βάρη ςη υαοςξπεςρέςα με ςα ―κεμςημέμα λξσλξύδια‖ και φάυμξμςαπ ιδέα για παλιό παιδικό παιυμίδι ,ποξέκσφε έμα γιξ-γιξ ρε διάταμξ ρακξσλάκι με μικοά υοχμαςιρςά κξστεςάκια.


37 ΢ελειώμξμςαπ με ποόρκληρη και μπξμπξμιέοεπ ρειοά είυαμ ςα κεοάρμαςα πξσ θα δίμαμε μεςα ςξ μσρςήοιξ ςηπ βάπςιρηπ. ΢ι άλλξ τσρικά από λξσκξσμάκια, γλσκό ςξσ κξσςαλιξύ νεοξςήγαμα και ρπιςική λεμξμάδα, τςιαγμέμα όλα από ςα υεοάκια μαπ, όπχπ ςξμ παλιό καλό καιοό!

DECO—DIY


DECO—DIY

38

«Οι θύμησες» της βάπτισής μας εύχομαι να μείνουν ζωντανές στη μνήμη όλων μας! Μια μεγάλη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» λοιπόν από μας, έτσι όπως τη λέγαμε παλιά!

Τχςξγοάτιρη: Λαοία Υαμςζίκξσ


39

DECO—DIY

ΑΝΑ΢ΣΕΛΛΑ ΛΑΖΑΡΟΤ

Κα

λξκαιοάκι, σπέοξυη επξυή για βξσςιέπ... Ακόμη κι αμ ασςέπ γίμξμςαι ρςημ κξλσμπήθοα. ΢ι καλύςεοξ λξιπόμ από μια diy βάτςιρη δίπλα ρςη θάλαρρα με θέμα πξλύυοχμξ: μπαλόμια. ΢α υοώμαςα κξιμά ρε κάθε ςι. Τξύνια, ςσοκξσάζ και κίςοιμξ.


DECO—DIY

40

΢ξ concept, νεκιμά από ςξ ποξρκληςήοιξ. ΢σπχμέμξ ρε μπαλόμι και για τόμςξ έμα υαοςξμάκι, πξσ ρε ποξςοέπει μα ςξ τξσρκώρειπ. Λια διαδικαρία πξσ υαίοξμςαι μικοξί και μεγάλξι. Ρςημ πίρχ όφη, ξ υάοςηπ πξσ ρε ξδηγεί ρςξ παοαθαλάρριξ νχκλήρι. Αμςι ςξσ κλαρρικξύ τακέλξσ, επιλέυθηκε υάοςιμη ρακξσλίςρα ρε ςοία διατξοεςικά υοώμαςα και ρυέδια, μέρα ρςημ ξπξία ςξπξθεςείςαι και πξλύυοχμξ κξμτεςί ρε ρυήμα μπαλξμιξύ πξσ δημιξσογήραμε με κξπςικό.

΢ξ θέμα ακξλξσθεί κι η μπξμπξμιέοα τσρικά, με ςοία μπαλξμάκια δεμέμα μεςανύ ςξσπ, ςξπξθεςημέμα ρε δξκιμαρςικξύπ ρχλήμεπ.


41

Ζ διακόρμηρη ρε έμα πεοιβάλλξμ απξςελξύμεμξ από θάλαρρα,πέςοα,μεοικά αομσοίκια κι έμα τξίμικα, δεμ έυει παοά μα είμαι λιςή, με μόμα ρςξιυεία ςα υάοςιμα και ςα ςξύλιμα πξμ πξμ πξσ τςιάναμε και κοεμάραμε ρςα κλαδιά ςχμ δέμςοχμ.

΢ημ ζέρςη έουεςαι μα καςεσμάρει η βεμςάλια πξσ ποξρτέοθηκε ρςιπ κσοίεπ, μικοέπ και μεγάλεπ, ςξπξθεςημέμεπ ρε κξμρεοβξκξύςια πξσ βάτςηκαμ και ρςξλίρςηκαμ με πλεκςέπ ςοέρεπ και υοχμαςιρςέπ κξοδέλεπ. ΋μξια κξσςιά, τιλξνέμηραμ και ςξσπ βαριλικξύπ πξσ ρςξλίρςηκαμ εδώ κι εκεί, αλλά και άλλα αμςικείμεμα όπχπ για παοάδειγμα ςα υάοςιμα καλαμάκια, πξσ ρσμόδεσραμ ςιπ λεμξμάδεπ, ρςα πλαίρια ςηπ δοξριάπ ςχμ καλερμέμχμ. ΢α μπξσκάλια με ςξ αμαφσκςικό, ςα ςξπξθεςήραμε ρε μία μικοή τξσρκχςή πιρίμα, ςημ ξπξία γεμίραμε με μπαλόμια πξσ μεςαςοέφαμε ρε παγάκια.

DECO—DIY


DECO—DIY

42

Για κέοαρμα, ςα μπιρκόςα βξσςύοξσ ρε ρυήμα μπαλξμιξύ, καλύτθηκαμ με royal icing, ρςη υοχμαςική μαπ παλέςα, κι από ςημ άκοη ςξσπ κοεμάραμε καοςξύλα με ςξ όμξμα, πεοαρμέμη ρε δίυοχμξ κξοδξμάκι. ΢ξ φάθιμξ καλάθι πξσ ςα τιλξνέμηρε, ςξ ρςξλίραμε με πξλύυοχμξ ςξύλι σπό μξοτή τξσρςίςραπ tutu. Ακόμη έμα κέοαρμα, ςξ βαζάκι με γλσκό τιρςίκι, ρήμα καςαςεθέμ ςξσ μηριξύ πξσ έγιμε η βάτςιρη, ρςξλίρςηκε με vintage ύταρμα και ςξ νύλιμξ κξσςαλάκι πξσ ςξ ρσμξδεύει τέοει κι ασςό ςξ όμξμα ςηπ μεξτώςιρςηπ. Αμςί ςξσ κλαρρικξύ βιβλίξσ εσυώμ, επιλέναμε καος-πξρςάλ με τχςξγοατίεπ γεμάςεπ παιδικόςηςα και πξλλξύπ μαοκαδόοξσπ. ΢α μαοςσοικά, θέλξμςαπ μα είμαι ρςη θεμαςική μαπ, απξςελξύμςαμ από πέςοιμξ υοχμαςιρςό ρςασοό (ρε κίςοιμξ ή τξύνια), ραςέμ τξύνια τιξγκάκι και έμα charm με μπαλόμια, κοεμαρμέμξ από ριέλ κξοδόμι. ΢ξ μξίοαρμά ςξσπ έγιμε μέρα από έμα κξυύλι. ΢ξμ DIY υαοακςήοα ςηπ βάτςιρηπ, κοαςήραμε και ρςξ παιυμίδι ρςημ παοαλία με ςημ πξλύυοχμη teepee μαπ. Ιαλξκαιοιμή βάπςιρη όπχπ βλέπεςε λξιπόμ, δε ρημαίμει απαοαίςηςα καοαβάκια και κξυύλια, αλλά μπξοξύμ μα αμαπςσυθξύμ πξλλά θέμαςα γύοχ από ασςή.


43

DECO—DIY

Τχςξγοάτιρη: Shooting Stars


Υγεία

44

via

Τ

ξ καλξκαίοι έτςαρε, ςα ρυξλεία ςελειώμξσμ, ξι διακξπέπ πληριάζξσμ, ήλιξπ, θάλαρρα και νεγμξιαριά είμαι η μόμη μαπ ρκέφη. Ξ υειμώμαπ με ςιπ ιώρειπ ςξσ ταμςάζει πια μακοιμόπ και ςα παιδιά μαπ ρτύζξσμ από σγεία και ζχμςάμια. Ωρςόρξ ακόμα και ςξσπ καλξκαιοιμξύπ μήμεπ ξι ιώρειπ και άλλεπ εμξυλήρειπ παοαμξμεύξσμ. Ξι πιξ ρσμηθιρμέμεπ ιώρειπ και εμξυλήρειπ είμαι:  Διάοοξια. Είμαι από ςιπ ρσυμόςεοεπ καλξκαιοιμέπ αρθέμειεπ και εκδηλώμεςαι με κάπξια (ή και όλα) από ςα παοακάςχ ρσμπςώμαςα: εμεςό, μασςία, ασνημέμξ αοιθμό κεμώρεχμ, κξιλόπξμξ, πσοεςό, αμξοενία, αίρθημα αδσμαμίαπ. Ποξρέυξσμε ςημ ατσδάςχρη και γι’ ασςό μόλιπ ςξ παιδί αιρθαμθεί καλύςεοα νεκιμάμε μα ςξσ δίμξσμε λίγξ λίγξ μεοό (πυ 1 κξσςαλάκι ςξσ γλσκξύ κάθε 10 λεπςά).  Ωςίςιδα. Ποόκειςαι για ςημ χςίςιδα πξσ παοξσριάζεςαι ςξ καλξκαίοι λόγχ, κσοίχπ, ςχμ μπάμιχμ. Σσμξδεύεςαι από δσμαςό πόμξ και υοειάζεςαι ρσμήθχπ αμςιβίχρη. Σςεγμώμεςε καλά ςα ασςιά με μια πεςρέςα μεςά ςξ μπάμιξ και ναπλώρςε ςξ κετάλι ςξσ παιδιξύ ρςξ πλάι για μα βγει ςξ μεοό.  Εμπύοεςεπ ιώρειπ. Η κακξδιαθερία, ξ σφηλόπ πσοεςόπ και η μειχμέμη όοενη για ταγηςό είμαι ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ. Αμςιμεςχπίζξμςαι με αμςιπσοεςικά/αμαλγηςικά, πξλλά σγοά και ελατού ταγηςό. Σημαμςικό είμαι μα μςύμεςε ςα παιδιά ελατοιά, γιαςί πσοεςόπ και ζέρςη είμαι αμσπότξοξπ ρσμδσαρμόπ.  Φαοοσγίςιδα. Εκδηλώμεςαι με αδσμαμία ειρόδξσ ςξσ αέοα και αγχμιώδη ποξρπάθεια ςξσ παιδιξύ μα αμαπμεύρει και υοειάζεςαι άμερη επικξιμχμία με ςξμ παιδίαςοξ.

 Εκζέμαςα. Τξ καλξκαίοι ςα εκζέμαςα «τξσμςώμξσμ» λόγχ ζέρςηπ αλλά και υοήρηπ ςηπ πιρίμαπ. Εκδηλώμξμςαι με ταγξύοα και τλεγμξμή. Η υοήρη μια καλήπ εμσδαςικήπ κοέμαπ ποξρςαςεύει ςα εσαίρθηςα δέομαςα. Σίγξσοα η επικξιμχμία με ςξμ παιδίαςοξ επιβάλλεςαι!  Εναμθήμαςα. Τξ καλξκαίοι ςξ δέομα εοεθίζεςαι εσκξλόςεοα. Κόκκιμα εναμθήμαςα με μια μικοή κοξύρςα ρςημ επιτάμεια, ρπσοάκια ή κηλίδεπ είμαι ςα πιξ ρσμηθιρμέμα. Τιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ δεμ ποξκαλξύμ ταγξύοα, εμώ ξι πλύρειπ με υαμξμήλι μπξοξύμ μα καςαποαϋμξσμ και μα αμακξστίρξσμ.  Τριμπήμαςα. Ετξδιαρςείςε με τσςικέπ αμςικξσμξσπικέπ κοέμεπ ή ρποέι και ποξτσλάνςε ςα παιδιά ραπ.


45

Υγεία

΢ΩΣΗΡΙΑ ΜΠΙΛΙΑΝΟΤ

Φοξμςίρςε ώρςε μα μημ νύμξσμ ςα ςριμπήμαςα με βοώμικα υέοια για ςημ απξτσγή ςσυόμ μξλύμρεχμ. Για ςριμπήμαςα από μέλιρρεπ ή ρτήκεπ, αουικά καθαοίρςε ςημ πεοιξυή με ραπξύμι και μεοό ή αμςιρηπςικό. Απξμακούμεςε ςξ κεμςοί ςξ ρσμςξμόςεοξ δσμαςό με ήπιεπ κιμήρειπ και με κάπξιξ μη αιυμηοό όογαμξ. Οαοακξλξσθείςε ςξ παιδί για ςημ πεοίπςχρη αλλεογικήπ αμςίδοαρηπ και επικξιμχμήρςε με ςξμ παιδίαςοό ραπ. Εγκαύμαςα από ςξμ ήλιξ. Χοηριμξπξιείςε αμςηλιακό με τίλςοα για σπεοιώδειπ και σπέοσθοεπ ακςιμξβξλίεπ (UV-A, UV-B & IR) και αμαμεώμεςε ςξ ςακςικά. Είμαι απαοαίςηςξ μα τξοάει ςξ παιδί καπέλξ κάςχ από ςξμ ήλιξ και μα μημ εκςίθεςαι ρςιπ ηλιακέπ ακςίμεπ μεςανύ 11.00 και 15.00. 

Αμ παοά ςιπ ποξτσλάνειπ ραπ ςξ παιδί σπξρςεί ηλιακό έγκασμα, πεοιπξιηθείςε άμερα ςημ πεοιξυή με δοξρεοά επιθέμαςα είςε με μια βοεγμέμη πεςρέςα, είςε με κξμποέρεπ με υαμξμήλι για μα πεοιξοίρεςε ςημ ασνημέμη θεομξκοαρία ςηπ πεοιξυήπ. Πξςέ μημ εταομόρεςε πάγξ ρςημ πεοιξυή ή καλλσμςικά για ςημ πεοιπξίηρη ςξσ δέομαςξπ. Ζ ποόληφη είμαι η καλύςεοη θεοαπεία και χπ γξμείπ έυξσμε μάθει μα ποξμξξύμε και μα ποξλαμβάμξσμε ςα υειοόςεοα. Ρε κάθε πεοίπςχρη η επικξιμχμία με ςξμ παιδίαςοξ επιβάλλεςαι. Αμ παοόλα ασςά η ίχρη ραπ υςσπήρει ςημ πόοςα, φσυοαιμία! Οοξρπαθήρςε μα απαλύμεςε ςξμ πόμξ και μα διώνεςε ςημ κακξδιαθερία ςξσ παιδιξύ ραπ και ρσμευίρςε ςιπ διακξπέπ ραπ όρξ πιξ όμξοτα μπξοείςε.


Υγεία

46

via

ΠΑΡΑ΢ΚΕΤΗ ΦΡΟΝΗ

΢ξ καλξκαίοι είμαι πια εδώ! Ώοα για λίγη υαοά και νεκξύοαρη! Μιώθξσμε αμακξύτιρη πξσ ατήραμε πίρχ ςιπ υειμχμιάςικεπ ιώρειπ, όμχπ δεμ ποέπει δσρςσυώπ μα επαμαπασθξύμε. Γιαςί και ςξ καλξκαίοι μπξοεί μα μαπ ςαλαιπχοήρξσμ μξλύμρειπ, με κύοιεπ πηγέπ ςξσπ ςξ ταγηςό, ςξ μεοό, ςξ κξλύμπι, ςα κλιμαςιρςικά, ςιπ ρενξσαλικέπ επατέπ.


47

Οι

σφηλέπ θεομξκοαρίεπ ςξ καλξκαίοι εσμξξύμ ςξμ πξλλαπλαριαρμό ςξνικώμ λξιμξγόμχμ παοαγόμςχμ ρςξ μεοό και ςα ςοότιμα, με απξςέλερμα ςιπ ρσυμέπ ςοξτικέπ δηληςηοιάρειπ. ΢α ρσμπςώμαςα μπξοεί μα είμαι απλόπ κξιλιακόπ πόμξπ, αλλά μπξοεί μα εμταμιρςεί ρξβαοή διάοοξια, εμεςόπ, σφηλόπ πσοεςόπ, αιμαςηοή κέμχρη. Οοξτσλαυςείςε ςηοώμςαπ ςξσπ καμόμεπ σγιειμήπ και νεγμξιάρςε! Ρςξ κξλύμπι ρςη θάλαρρα ή ςημ πιρίμα ξτείλξμςαι διάτξοεπ λξιμώνειπ, όπχπ η χςίςιδα κι η γαρςοεμςεοίςιδα, μξλύμρειπ ςοασμάςχμ και μαςιώμ και τσρικά λξιμώνειπ ςξσ ξσοξπξιξγεμμηςικξύ ρσρςήμαςξπ. Ξσοξλξιμώνειπ-κσρςίςιδεπ-κξλπίςιδεπ είμαι πξλύ ρσυμέπ ρςιπ γσμαίκεπ και ξτείλξμςαι ρςημ ατσδάςχρη, ρςη υοήρη ςξπικώμ αμςιρσλληπςικώμ (πυ διάτοαγμα), ςημ κακή σγιειμή και ςημ έκθερη ρε μξλσρμέμα μεοά. Ζ ρσυμξσοία, ςξ ςρξύνιμξ, η ταγξύοα, ασνημέμα σγοά (διατόοχμ υοχμάςχμ), πόμξπ καςά ςημ επατή, κι ακόμα αίμα ρςα ξύοα, δέκαςα ή πσοεςόπ και πόμξπ υαμηλά ρςημ κξιλιά, είμαι ρσμπςώμαςα πξσ ποέπει μα μαπ ρςείλξσμ αμέρχπ ρςξ γσμαικξλόγξ μαπ! Δπιγοαμμαςικά, χπ μέςοα ποξτύλανηπ θα αματέοξσμε ςα ενήπ: -όυι ερχςεοικέπ κξλπικέπ πλύρειπ, υχοίπ ιδιαίςεοξ λόγξ -αλλαγή ςξσ βοεγμέμξσ μαγιώ -όυι ρσυμή, ξύςε πξλύχοη υοήρη ςαμπόμ -όυι ρσμθεςικά ερώοξσυα, όυι ρςεμά οξύυα -ρε πεοίπςχρη πξσ παίομξσμε αμςιβίχρη, καςαμαλώμξσμε ποξληπςικά (αλλά και επαμξοθχςικά) γαλακςξκξμικά ποξψόμςα ή κάπξιξ ποξβιξςικό, πξσ επαματέοει ςημ ιρξοοξπία ςηπ μικοξβιακήπ υλχοίδαπ ςξσ κόλπξσ. Τσρικά, ρςιπ ρενξσαλικέπ μαπ ρυέρειπ απξτεύγξσμε ετήμεοξσπ ρσμςοότξσπ, υοηριμξπξιξύμε ποξτσλακςικό και μεςά ςημ

Υγεία

επατή ξσοξύμε και πλεμόμαρςε για μ‘ απξτύγξσμε κάπξιξ ατοξδίριξ μόρημα. Οοξρξυή ρςημ απξςοίυχρη ή ςξ νύοιρμα, για μ‘ απξτύγξσμε μξλύμρειπ ή τλεγμξμέπ! Ιάςι πξσ δεμ πεομά ρσμήθχπ απ‘ ςξ μσαλό μαπ είμαι πχπ ςξπικά υοηριμξπξιξύμεμα τάομακα ή καλλσμςικά μπξοεί μα ρσμξδεύξμςαι από τχςξεσαιρθηρία!  Απξτσγή ήλιξσ  Αμςιηλιακή κοέμα  ΢ξπικά κξοςικξρςεοξειδή εάμ υοειαρςεί. Δπίρηπ κάπξια καλλσμςικά (αμςιηλιακά, ςξπικά αδσμαςιρςικά) ή και καλξκαιοιμά tattoo μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ αλλεογικέπ δεομαςίςιδεπ ρε εσαίρθηςα άςξμα.  

Απξτσγή ασςώμ ΢ξπικά κξοςικξρςεοξειδή

΢ακςική ρσμςήοηρη ςχμ κλιμαςιρςικώμ, διόςι μπξοξύμ μα μεςαδώρξσμ κξιμέπ αμαπμεσρςικέπ λξιμώνειπ, μσκηςιάρειπ κ.α.!!! ΢έλξπ, αμ μαπ ςριμπήρει μέδξσρα:  Απξμακούμξσμε ςιπ μημαςξκύρςειπ με ςξ δηληςήοιξ  Απαγξοεύεςαι η ςοιβή ςηπ πεοιξυήπ καθώπ και ςξ πλύριμξ με γλσκό μεοό ή ξύοα (!), παοά μόμξ με νύδι ή θεομό θαλαρριμό μεοό, πξσ ελαςςώμξσμ ςη δοαρςικόςηςα ςξσ δηληςηοίξσ.  Αμαλγηςικά επί πόμξσ, κξοςιζόμη ςξπικά, αμςιρςαμιμικά απ‘ ςξ ρςόμα. Αμ μαπ ςριμπήρει αυιμόπ:  ΢ξπικόπ καθαοιρμόπ και αταίοερη αγκαθιώμ με κάπξιξ λιπαμςικό, πυ βαζελίμη  ΢α κξκκιώμαςα πξσ αμαπςύρρξμςαι μεςά, αμςιμεςχπίζξμςαι με κοσξθεοαπεία.

Ιαλό καλξκαίοι! Ιαι μακάοι όλεπ ασςέπ ξι ρσμβξσλέπ μα είμαι ποαγμαςικά αυοείαρςεπ!


Υγεία

48

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

΢ι είμαι η Λεςαμόρυεσρη αιμξπξιηςικώμ κσςςάοχμ / μσελξύ ςχμ ξρςώμ Ζ μεςαμόρυεσρη αιμξπξιηςικώμ κσςςάοχμ ή μσελξύ ςχμ ξρςώμ απξςελεί µια καθιεοχμέμη θεοαπεία για ςημ αμςιμεςώπιρη αοκεςώμ ρξβαοώμ αιμαςξλξγικώμ μεξπλαρμαςικώμ και γεμεςικώμ μξρημάςχμ. Ρςόυξπ ςηπ είμαι η αμςικαςάρςαρη ςξσ παθξλξγικξύ μσελξύ ςχμ ξρςώμ από σγιή κύςςαοα. Ζ μεςαμόρυεσρη απξςελεί κσοιξλεκςικά «θεοαπεία ρχςηοίαπ» για αρθέμειεπ, όπχπ η λεσυαιμία, η απλαρςική αμαιμία, ξι κληοξμξμικέπ αμξρξαμεπάοκειεπ, η μερξγειακή αμαιμία, πξσ δεμ μπξοξύμ μα θεοαπεσθξύμ µε άλλξ ςοόπξ. ΢α κύςςαοα πξσ υοηριμξπξιξύμςαι ποξέουξμςαι από ςξ μσελό ςχμ ξρςώμ, ςξ πεοιτεοικό αίμα ή ςξ αίμα ςξσ ξμταλίξσ λώοξσ. ΢ι είμαι ξ μσελόπ ςχμ ξρςώμ; Ξ μσελόπ ςχμ ξρςώμ είμαι ξ οεσρςόπ ιρςόπ πξσ βοίρκεςαι μέρα ρςα ξρςά.Ρςξ μσελό ςχμ ξρςώμ αλλά και ρςιπ άλλεπ μξοτέπ μξρυεσμάςχμ σπάουξσμ ποόδοξμα, μηςοικά κύςςαοα πξσ ξμξμάζξμςαι αουέγξμα αιμξπξιηςικά κύςςαοα και µε ςη διατξοξπξίηρή ςξσπ δίμξσμ γέμερη ρε όλα ςα κύςςαοα ςξσ αίμαςξπ (εοσθοά / λεσκά αιμξρταίοια και αιμξπεςάλια).

΢ι εμμξξύμε ρσμβαςόςηςα; Δμμξξύμε μα μξιάζξσμ γεμεςικά ςα αμςιγόμα ςξσ λήπςη με ασςά με ςξσ δόςη. ΢α αμςιγόμα ρσμβαςόςηςαπ είμαι υιλιάδεπ, επξμέμχπ είμαι πάοα πξλύ δύρκξλξ μα βοειπ έμα πξσ μα είμαι ςελείχπ όμξιξ. Οξιξπ είμαι Ρσμβαςόπ Δόςηπ; Για κάθε αρθεμή πξσ μπξοεί μα θεοαπεσςεί µε ςη μεςαμόρυεσρη απαιςείςαι έμαπ ρσμβαςόπ δόςηπ µε ξμξιόςηςα χπ ποξπ ςα αμςιγόμα ιρςξρσμβαςόςηςαπ (HLA). Λόμξ ςξ 30% ςχμ αρθεμώμ θα βοξσμ ρσμβαςό δόςη μέρα ρςημ ξικξγέμειά ςξσπ. Ξι σπόλξιπξι ποέπει μα αμαζηςήρξσμ µη ρσγγεμή δόςη. Δίμαι μια επώδσμη διαδικαρία; Ξ μσελόπ ςχμ ξρςώμ είμαι ςξ μεδξύλι πξσ σπάουει μέρα ρςα κόκαλα μαπ, ρςα πλαςιά ξρςά. Οαίομξσμε ςα κύςςαοα ασςά από ςξ πεοιτξοικό αίμα, γιαςί ςα κύςςαοα πξσ υοηριμξπξιξύμε ρςη μεςαμόρυεσρη σπάουξσμ ρε μεγάλξ μεμ αοιθμό ρςξ μσελό αλλά κσκλξτξοξύμ και ρε μικοξύπ αοιθμξύπ κάθε μέοα ρςξ αίμα μαπ και μπξοξύμε μα ςα ασνήρξσμε αμ κάμξσμε μια σπξδόοια έμερη –ραμ έμα εμβόλιξ– 2-3 μέοεπ ποιμ από ςη ρσλλξγή ςξσπ. Ασςή η διαδικαρία γίμεςαι με ειδικά μηυαμήμαςα κσςςαοαταίοερηπ, είμαι ςελείχπ αμώδσμη, η διάοκεια είμαι πεοίπξσ 3 ώοεπ και ρσμήθχπ υοειάζεςαι μια τξοά –αμ και μπξοεί μα υοειαρςεί και δεύςεοη.


49

Υγεία

via

΢ι ρσμβαίμει ρςημ Δλλάδα; Ιάθε υοόμξ ρςημ Δσοώπη ποαγμαςξπξιξύμςαι πεοιρρόςεοεπ από 15.000 αλλξγεμείπ μεςαμξρυεύρειπ μσελξύ ςχμ ξρςώμ και ρςιπ πεοιρρόςεοεπ ξ δόςηπ είμαι εθελξμςήπ πξσ δεμ έυει ρσγγέμεια µε ςξμ πάρυξμςα. ΋μξια και ρςη υώοα µαπ, από ςξσπ 200 πεοίπξσ αρθεμείπ πξσ μεςαμξρυεύξμςαι εςηρίχπ, ξι πεοιρρόςεοξι λαμβάμξσμ μόρυεσμα από µη ρσγγεμή εθελξμςή δόςη. ΢α μξρυεύμαςα από εθελξμςέπ δόςεπ πξσ παίομξσμ ξι Έλλημεπ αρθεμείπ, παιδιά κι εμήλικεπ, ποξέουξμςαι ρςημ πλειξφητία ςξσπ από ςξ ενχςεοικό, διόςι ξ αοιθμόπ ςχμ Δλλήμχμ εθελξμςώμ είμαι ιδιαίςεοα μικοόπ. Ζ εγγοατή Δλλήμχμ ρςημ ΢οάπεζα Δθελξμςώμ Δξςώμ είμαι ιδιαίςεοα ρημαμςική, γιαςί η κξιμή καςαγχγή ασνάμει ςιπ πιθαμόςηςεπ εύοερηπ ρσμβαςξύ δόςη για έμαμ Έλλημα αρθεμή πξσ υοειάζεςαι μεςαμόρυεσρη. Αμ ασνηθεί ξ αοιθμόπ ςχμ Δλλήμχμ εθελξμςώμ δξςώμ, θα μπξοεί μα βοεθεί ςξ καςάλληλξ μόρυεσμα για ςημ πλειξφητία ςχμ

αρθεμώμ. Ζ Ιύποξπ είμαι έμα λαμποό παοάδειγμα, γιαςί έυει 135.000 δόςεπ ρε έμα ρσμξλικό πληθσρμό 700.000 αμθοώπχμ. Οχπ μπξοώ μα γίμχ δόςηπ; Αμ είραι μεςανύ 18-45 υοόμχμ, ρε καλή καςάρςαρη σγείαπ μπξοείπ μα γίμειπ εθελξμςήπ δόςηπ μσελξύ ςχμ ξρςώμ µε ςοία απλά βήμαςα: 1. Ρσμπληοώμειπ ςημ αίςηρη εγγοατήπ εθελξμςή δόςη μσελξύ ςχμ ξρςώμ 2. Δίμειπ ελάυιρςξ δείγμα αίμαςξπ ή ρςξμαςικξύ επιυοίρμαςξπ (ράλιξσ) 3. Ιαςαυχοείραι χπ Δθελξμςήπ Δόςηπ Αμ βοεθείπ ρσμβαςόπ µε αρθεμή πξσ υοειάζεςαι μεςαμόρυεσρη, ςόςε θα κληθείπ για δχοεά αιμξπξιηςικώμ κσςςάοχμ.

Οηγέπ: Be My Hero https://www.facebook.com/bemyhero2/?ref=ts&fref=ts ΞΠΑΛΑ ΔΚΟΘΔΑΡ http://www.oramaelpidas.gr/ ΥΑΠΘΡΔ ΕΩΖ http://www.xarisezoi.gr/ ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΘΛΑ΢ΞΚΞΓΘΙΖ Δ΢ΑΘΠΔΘΑ http://www.eae.gr


Υγεία

50

Σ

σμβαίμει κάθε υοόμξ, εκεί λίγξ μεςά ςξ 15Αύγξσρςξ. Δμώ ςξ καλξκαίοι ημεοξλξγιακά (και κλιμαςικά, ρςημ Δλλάδα ζξύμε άλλχρςε) δεμ έυει ακόμη ςελειώρει, αουίζει ριγά ριγά και μιαπ πιάμει μια γμχρςή μελαγυξλία. Λια ρςεμξυώοια για ςξ καλξκαίοι πξσ πέοαρε πάλι γοήγξοα, υχοίπ μα ςξ υαοξύμε όρξ θέλαμε, για ςα μπάμια πξσ δεμ ποξλάβαμε μα κάμξσμε, ςα beach parties πξσ δεμ καςατέοαμε μα πάμε, ςημ ημέοα πξσ θα διαοκεί λιγόςεοξ από εδώ και πέοα. Ιαι μέρα ρε όλα, σπάουξσμ κι εκείμξι πξσ ρξσ εύυξμςαι «Ιαλό υειμώμα» αμέρχπ μόλιπ γσοίρειπ από ςιπ καλξκαιοιμέπ διακξπέπ, κι ερύ εκμεσοίζεραι και καςρξστιάζειπ ακόμη πεοιρρόςεοξ. Ατξύ λξιπόμ ακξύρειπ κ ναμακξύρειπ ςξ Summertime Sadness, δεπ 5 tips πξσ θα ρε κάμξσμ μα αμςικούρειπ ςξ τθιμόπχοξ με μεγαλύςεοη αιριξδξνία. # September Resolution Έοεσμεπ έυξσμ δείνει όςι ρςξ μσαλό μαπ ξ Ρεπςέμβοιξπ ρημαςξδξςεί μια επξυή για μέα νεκιμήμαςα και αλλαγέπ, ακοιβώπ όπχπ και ξ Θαμξσάοιξπ. Δπξμέμχπ, βοείςε ςξ δικό ραπ September Resolution και ποξραμαςξλιρςείςε ρε ασςό. Ηέλεςε μα αμαμεώρεςε ςη ρσμδοξμή ρςξ γσμμαρςήοιξ; Μα επαμαρυεδιάρεςε ςξ blog ραπ; Μα φάνεςε για άλλη δξσλειά; Μα μεςακξμίρεςε ρε άλλξ ρπίςι; Μα γοάφεςε ςξ μσθιρςόοημα ςηπ υοξμιάπ; Ηα δείςε πχπ ςξ μσαλό ραπ θα νευάρει ςημ καλξκαιοιμή μελαγυξλία και θα αμσπξμξμείςε μα μπει ξ Ρεπςέμβοιξπ για μα νεκιμήρεςε ςξ μέξ ραπ resolution.

Ξογαμώρςε έμα όμξοτξ ραββαςξκύοιακξ με παοέα πξσ θα πεοιλαμβάμει μπάμιξ ρςη θάλαρρα ςημ ημέοα και επιςοαπέζια παιυμίδα ρςημ ασλή ή ςξ μπαλκόμι ςξ βοαδάκι.

# Δπίρκεφη ρε ενξυικό Λπξοεί ςξ κξλξκαίοι μα ςελειώμει ριγά ριγά, όμχπ ξ καιοόπ είμαι ακόμη καλόπ για μπάμια και διήμεοεπ απξδοάρειπ. Δεμ υοειάζεςαι λξιπόμ μα κλειρςξύμε από ςώοα ρςξ διαμέοιρμα αμ σπάουει ςξ ενξυικό μαπ ή ςξ ενξυικό εμόπ τίλξσ.

# Ηεοιμό ριμεμά Για όμξοτα δοξρεοά βοάδια κάςχ από ςξ τθιμξπχοιμό ξσοαμό. Θδαμικά ακξλξσθεί βόλςα με ςα πόδια κι έμα παγχςό ρςξ υέοι, για μα ρυξλιάρξσμε ςημ ςαιμία πξσ μόλιπ είδαμε.


51

Υγεία

ΒΑ΢ΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΤ

via

# Ιλείρςε ςξ καλξκαίοι ρε έμα βαζάκι

# Δημιξύογηρε εσκαιοίεπ για υαλάοχρη

Διαλένςε αγαπημέμεπ καλξκαιοιμέπ γεύρειπ και μσοχδιέπ, όπχπ καοπξύζι, πεπόμι, ρςατύλια, αμαμά, βεοίκξκξ, καούδα, και κλείρςε ςα ρε έμα βαζάκι ή έμα μπξσκάλι. Τςιάνςε γλσκά ςξσ κξσςαλιξύ, μαομελάδεπ ή λικέο για μα ςα απξλαμβάμεςε όλξ ςξ τθιμόπχοξ. Λπξοξύμε επίρηπ μα απξνηοάμξσμε κάπξια τοξύςα και μα ςα καςαφύνξσμε ρε μικοά κξμμάςια ώρςε μα ςα υοηριμξπξιήρξσμε ρςξ ποχιμό, ρε smoothies και ρε πξςά ςιπ υξσυξσλιάοικεπ μέοεπ ςξσ υειμώμα.

Δκςόπ από απξλασρςικέπ ρςιγμέπ ρςημ ναπλώρςοα, ξ ήλιξπ υαοίζει επίρηπ θαμπά μαλλιά, πιξ νηοό δέομα και έμα γμώοιμξ αίρθημα κόπχρηπ. ΢ξ τθιμόπχοξ είμαι μια καλή εσκαιοία μα απξλαύρειπ ρςιγμέπ νεκξύοαρηπ με αοκεςό ύπμξ και μάρκεπ εμσδάςχρηπ για ςα μαλλιά, ςξ ποόρχπξ και ςξ ρώμα. Δμπιρςεύρξσ ςιπ αγαπημέμεπ ρξσ beauty bloggers για ρπιςικέπ ρσμςαγέπ ξμξοτιάπ και ξογάμχρε έμα απόγεσμα υαλάοχρηπ ρςξ ρπίςι με ςιπ τίλεπ ρξσ. Δσκαιοία μα πξύμε και ςα μέα ςξσ καλξκαιοιξύ μαζί με ςξ beaute μαπ!


Υγεία

52

ΓΙΟΤΛΗ ΜΠΑΛΙΚΟΤ

(6) Δεμ επιμέμξσμε μα τάει ςξ παιδί, δεμ ςξ επιπλήςςξσμε και δεμ ςξ επιβοαβεύξσμε.

via

Έ

μαπ ρσμήθηπ λόγξπ πξσ ξι γξμείπ πεομάμε ςημ πόοςα ςξσ παιδιάςοξσ είμαι η αμηρσυία ςξσπ για ςη διαςοξτή ςξσ παιδιξύ. Σπάουξσμ χρςόρξ κάπξια βαρικά ρημεία, ςα ξπξία ξι γξμείπ θα ποέπει μα γμχοίζξσμ για μα απξκςήρει η αμηρσυία ςξσπ ποαγμαςική σπόρςαρη. Δκςιμάμε ςημ σγεία ςξσ παιδιξύ. Έυει υάρει βάοξπ; Δείυμει σπξςξμικό; Οαοξσριάζει ποξβλήμαςα σγείαπ; Ζ εκςίμηρη γίμεςαι από παιδίαςοξ. ΋ςαμ δε ρσμςοέυει ιαςοικόπ λόγξπ ακξλξσθξύμε ςξσπ παοακάςχ καμόμεπ: (1) Ιάθε παιδί έυει διατξοεςικέπ διαςοξτικέπ αμάγκεπ και διατξοεςικό οσθμό αμάπςσνηπ. Έμα μεγαλόρχμξ παιδί θα υοειαρςεί μεγαλύςεοεπ πξρόςηςεπ ταγηςξύ. Δε ρσγκοίμξσμε με άλλα παιδιά. (2) Δνεςάζξσμε αμ σπήοναμ αλλαγέπ ρςη ζχή ςξσ παιδιξύ όπχπ πυ γεμμήθηκε ςξ αδεοτάκι ςξσ ή άλλανε ρυξλείξ. Ζ ποξραομξγή ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ μπξοεί ποόρκαιοα μα επηοεάρει ςημ όοενη ςξσ. (3) Οοόρταςεπ ιώρειπ μπξοξύμ μα μειώρξσμ ςημ όοενη ςξσ παιδιξύ και είμαι τσριξλξγικό. (4) Ζ άομηρη ςξσ παιδιξύ για κάπξιξ ταγηςό μπξοεί μα «κούβει» κάπξια αλλεογία. πυ δε θέλει μα πίμει γάλα γιαςί πξμάει η κξιλίςρα ςξσ, πξσ μπξοεί μα ρημαίμει πιθαμή δσραμενία ρςη λακςόζη. (5) ΢α παιδιά υοειάζξμςαι υοόμξ ρςξ μα δευςξύμ μία μέα γεύρη. ΢ξ όςι αομήθηκε μα τάει μία ρσγκεκοιμέμη ςοξτή , δεμ ρημαίμει όςι δε θα ςη δευςεί ρςξ μέλλξμ.

(7) Ιαθιεοώμξσμε ςα ξικξγεμειακά γεύμαςα. ΢ξ παιδί έυει «εικόμεπ» με όλη ςημ ξικξγέμεια μα ςοώει ρςξ ξικξγεμειακό ςοαπέζι. (8) ΢αΐζξσμε ςξ παιδί όςαμ πειμάει και όυι με ποόγοαμμα. Για ςα μικοά παιδιά ποξςείμεςαι ρσυμά ςξ 3χοξ ςάψρμα, ςξ ξπξίξ πξλλέπ τξοέπ δεμ αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ ςξσ παιδιξύ. (9) Βάλςε ςξ παιδί μα ρσμμεςέυει ρςημ ποξεςξιμαρία ςξσ ταγηςξύ (10) Ιάμςε ςημ ώοα ςξσ γεύμαςξπ εσυάοιρςη. Οξλλξί γξμείπ ρςαμαςάμε βίαια ςξ παιυμίδι ςξσ παιδιξύ και παοξσριάζξσμ ςημ ώοα ςξσ ταγηςξύ χπ κάςι πξσ «ποέπει» μα γίμει και μάλιρςα ρε ρσμθήκεπ απόλσςηπ πειθαουίαπ.

Δίμαι πξλύ ρημαμςικό μα καςαμξήρξσμε όςι ςξ ταγηςό καλύπςει όυι μόμξ ςιπ διαςοξτικέπ μαπ αμάγκεπ, αλλά και ςιπ ρσμαιρθημαςικέπ. Οξλλέπ τξοέπ ςξ παιδί αομείςαι μα τάει χπ εμαμςίχρη ρςη πίερη πξσ δέυεςαι. Ιαςαμξξύμε ςα ρσμαιρθήμαςα ςξσ παιδιξύ και ςξσ δίμξσμε ςημ επιλξγή. ΢ξ παιδί νέοει!

via


53

Διατροφή

ΣΟΝΙΑ ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΤ / Patzaroula

΢α ηλιακά εγκαύμαςα ποξκαλξύμςαι από ςημ έκθερη ςξσ δέομαςξπ ρε σπεοβξλική σπεοιώδη ακςιμξβξλία (UV). Ζ UV ακςιμξβξλία είμαι μία δέρμη ςξσ ηλιακξύ τχςόπ ,πξλύ μικοή για μα ςη δει ςξ αμθοώπιμξ μάςι . Ζ σπεοιώδηπ ακςιμξβξλία (UVA-UVB) ,εσθύμξμςαι πεοιρρόςεοξ για ςξ ηλιακό έγκασμα. Ξι λάμπεπ μασοίρμαςξπ και ςα κοεβάςια μασοίρμαςξπ (solarium) παοάγξσμ επίρηπ σπεοιώδεπ τχπ και μπξοεί μα ποξκαλέρξσμ ποξβλήμαςα, αμ δεμ ςηοηθξύμ όοια.


Διατροφή

54

Ζ μελαμίμη είμαι η ρκξςειμή υοχρςική ξσρία ρςξ ενχςεοικό ρςοώμα ςξσ δέομαςόπ μαπ (επιδεομίδα), πξσ δίμει ρςξ δέομα ραπ ςξ καμξμικό ςξσ υοώμα. ΋ςαμ εκθέρξσμε ςξ δέομα ρε σπεοιώδεπ τχπ, ςξ ρώμα ραπ για μα ποξρςαςεσθεί επιςαυύμει ςημ παοαγχγή ςηπ μελαμίμηπ. Ζ επιπλέξμ μελαμίμη δημιξσογεί ςξ πιξ ρκξύοξ υοώμα, ραμ ςη ρξκξλάςα, πξσ αγαπάμε ρςη πεοίξδξ ςξσ καλξκαιοιξύ! ΢ξ μαύοιρμα είμαι ξ ςοόπξπ ςξσ ρώμαςόπ μαπ μα μπλξκάοει ςιπ ακςίμεπ UV για ςημ ποόληφη από ηλιακό έγκασμα και άλλεπ βλάβεπ ςξσ δέομαςξπ. Λα η ποξρςαρία ρςαμαςά εκεί. Ζ πξρόςηςα ςηπ μελαμίμηπ πξσ παοάγεςαι καθξοίζεςαι από ςα γξμίδιά μαπ. Οξλλξί άμθοχπξι, απλά δεμ παοάγξσμ αοκεςή μελαμίμη για ςημ ποξρςαρία ςξσ δέομαςξπ ςξσπ. Λπξοεί μα ρσμβεί ηλιακό έγκασμα ρε δοξρεοέπ, μξσμςέπ ή ρσμμετιαρμέμεπ ημέοεπ, όρξ ςξ 80% ςηπ σπεοιώδξσπ ακςιμξβξλίαπ πεομά μέρα από ςα ρύμμετα. Ρςξ υιόμι, ρςξ πάγξ, ρςημ άμμξ, ρςξ μεοό και άλλεπ επιτάμειεπ μπξοεί μα αμςαμακλώμςαι ξι η παοξυή ςχμ καοξςεμξειδώμ μικοξθοεπςικώμ ακςίμεπ UV, καίγξμςαπ ςξ δέομα ραπ ςόρξ ρσρςαςικώμ από διαιςηςικέπ ξδηγίεπ . Ασςό ρξβαοά όρξ ςξ άμερξ ηλιακό τχπ. ρημαίμει όςι όυι μόμξ ςα καοξςεμξειδή έυξσμ μξοιακό οόλξ ρςημ ποόληφη, αλλά έυξσμ ΢ι γίμεςαι με όμχπ με ςιπ ςοξτέπ πξσ μπξοξύμ επίρηπ οόλξ ρςημ επιδιόοθχρη ςηπ τθξοάπ. Λε ςη υοήρη εμόπ ρσγκεκοιμέμξσ αμςιξνειδχςικξύ μα μαπ ποξεςξιμάρξσμ ή μα μαπ μείγμαςξπ πξσ πεοιέυει: ποξρςαςέφξσμ ; Σπάουει, ςελικά ,κάςι πξσ μπξοεί μα μαπ ποξρςαςέφει εκςόπ από ςημ ρκιά μιαπ ξμποέλαπ, ςα οξύυα ή ςα πξλύυοχμα καπέλα ςξσ καλξκαιοιξύ; Ξι καλύςεοεπ ςοξτέπ για ποξρςαρία ςξσ δέομαςξπ . Ρύμτχμα με ςημ Αμεοικαμική Δτημεοίδα Ιλιμικήπ διαςοξτήπ [The American Journal of Clinical Nutrition] http://ajcn.nutrition.org/ content/96/5/1179S.long, έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί πξλλέπ μελέςεπ για ςημ ποξρςαρία ςξσ δέομαςόπ μαπ από ςημ ηλιακή ακςιμξβξλία. Ρσγκλίμξσμ ρσμπεοαρμαςικά πχπ η ποξρςαρία από ςη τθξοά ςξσ δέομαςξπ λόγχ ηλιακήπ ακςιμξβξλίαπ μπξοεί μα επιςεσυθεί με ςη διαςοξτική βξήθεια .Σπήοναμ εογαρίεπ για ςημ ςξπική εταομξγή ςχμ τσςξυημικώμ ρςξ δέομα . ΢ξ επίκεμςοξ ασςήπ ςηπ αμαρκόπηρηπ είμαι ρυεςικά με ςη διαςοξτική πςσυή ςχμ τσςξυημικώμ ρε αμθοώπξσπ. Ρσμιρςάςαι

6 mg β-καοξςέμιξ/ςημ ημέοα 6 mg λσκξπέμιξ / ςημ ημέοα ,με επιπλέξμ  10 mg α-ςξκξτεοόλη και  75 μg ρελήμιξ

 

ςα ξπξία λειςξσογξύμ ποξρςαςεσςικά έμαμςι ςηπ βλάβηπ ςξσ δέομαςξπ πξσ ποξκαλείςαι από σπεοιώδη ακςιμξβξλία UV .Δδώ , υοειάζεςαι μα κάμξσμε ςημ «μεςάτοαρη»! 

Οξσ βοίρκξμςαι ξι παοαπάμχ ξσρίεπ;

Ρε πξια ςοότιμα;

 Ιαι ρε πξια πξρόςηςα, για μα έυξσμε απξςέλερμα ;!


55

Διατροφή

Aμ σπξθέρξσμε πχπ τςιάυμξσμε ρσμςαγή με ασςέπ ςιπ ςοξτέπ , με ρκξπό ςημ ποξρςαρία ςξσ δέομαςξπ, ςόςε θα υοειαρςεί μα ρσμπεοιλαμβάμξσμε καθημεοιμά ρςα γεύμαςά μαπ ςξσλάυιρςξμ ςοειπ ςοξτέπ, είςε ρε ρσμδσαρμό ή ρε διατξοεςικά γεύμαςα και ρμακ για παοαπάμχ από 7 εβδξμάδεπ. Ιαι έςρι ,θα πεςύυει η «ρσμςαγή» μαπ!!!

via

(ςε ςειρά με τθν μεγαλφτερθ περιεκτικότθτα) Χυμόσ καρότου _240 γραμμάρια Προϊόντα ντομάτασ (πάςτα, κον -καςζ κ.λπ.) _262 γραμμ. Κολοκφκα κονςερβοποιθμζνθ/βραςμζνθ _240 γραμμ. Γλυκοπατάτα βραςτι _150 γραμμ. Αμφγδαλα και φουντοφκια _29 γραμμ. ΢πανάκι βραςμζνο _190 γραμμ. Καρότα βραςμζνα _150 γραμμ. Καρποφηι _155 γραμμ. Ράβα, το φυλλώδεσ μζροσ _165 γραμμ. Καρότα ωμά _110 γραμμ. Κολοκυκόπιτα ,ςπιτικι _155 γραμμ. Παντηάρια, το φυλλώδεσ μζροσ _145 γραμμ. Κολοκυκάκια _205 γραμμ.

Μα θσμάρςε, πξλλέπ από ςιπ καλύςεοεπ ςοξτέπ για σγιέπ δέομα ποξχθξύμ επίρηπ ςημ καλή γεμική σγεία. Δπικεμςοχθείςε ρ ςα ρσγκεκοιμέμα ςοότιμα για σγιέπ δέομα, αλλά διαςηοήρςε μία σγιειμή διαςοξτή ρε γεμικέπ γοαμμέπ. Ξ ήλιξπ με ςημ μσοχδιά ςηπ αλμύοαπ μαπ πεοιμέμει !

Γκρζιπφρουτ ωμό ι χυμόσ _240 γραμμ. Κινζηικο λάχανο _170 γραμμ. Χυμόσ από Acai berry _266 γραμμ. Φαςόλια, μαγειρεμζνα _253 γραμμ.

Οηγέπ: [The American Journal of Clinical Nutrition] http:// ajcn.nutrition.org/content/96/5/1179S.long,


Διατροφή

56

ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΦΡΤ΢ΑΤΓΗ


Βσρριμάδα

57

Διατροφή

Σλικά: 1. 2. 3. 4.

1.700 γοαμμάοια βύρριμα τοέρκα 1 κιλό ζάυαοη 2 λεμόμια, ςξ υσμό ςξσπ 200 γοαμμάοια μεοό

Λέθξδξπ: Ολέμξσμε καλά και καθαοίζξσμε ςα βύρριμα από ςα κξςράμια ςξσπ. Αταιοξύμε ςξ κξσκξύςρι με ςξ ειδικό εογαλείξ (ςξμ απξπσοημχςή) ή με έμα ςριμπιδάκι, όπχπ έκαμαμ παλαιόςεοα. Υοειαζόμαρςε 1500 γοαμμάοια βύρριμξ. Ρε μια μεγάλη καςραοόλα βάζξσμε ςξ μεοό με ςη ζάυαοη και βοάζξσμε ςξ ριοόπι μέυοι μα δέρει. ΢ξ βοάριμξ γίμεςαι ρε μέςοια τχςιά. Βοάζξσμε ςξ ριοόπι ςόρξ, ώρςε όςαμ οίνξσμε μια ρςαγόμα απ΄ασςό ρε έμα πξςήοι με μεοό, ςξ ριοόπι θα ρυημαςίρει μια μπαλίςρα. Οοξρθέςξσμε ρςημ καςραοόλα ςα βύρριμα και ςξ υσμό ςχμ λεμξμιώμ. Αμακαςεύξσμε καλά και ατήμξσμε ςξ μίγμα μα βοάρει για 5-10 λεπςά ρε μέςοια θεομξκοαρία. Ρςξ διάρςημα ασςό πξσ κξυλάζει και βγάζει ατοξύπ, καλό θα ήςαμ μα αταιοέρξσμε λίγξ από ςξμ ατοό ασςό με έμα κξσςάλι. Λόλιπ βοάρει ςξ βύρριμξ, απξμακούμξσμε ςημ καςραοόλα από ςη τχςιά και ςημ ατήμξσμε για 5-10 λεπςά μα πέρει λίγξ η θεομξκοαρία ςξσ μίγμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια παίομξσμε έμα μεςαλλικό μεγάλξ μπξλ και ρςηοίζξσμε ρε ασςό έμα ρξσοχςήοι με λεπςή ρίςα . Πίυμξσμε με μια κξσςάλα ςηπ ρξύπαπ λίγξ από ςξ ζξσμί μαζί με βύρριμα και αουίζξσμε με ςξ αμάπξδξ μέοξπ ςηπ κξσςάλαπ μα πιέζξσμε πξλύ καλά ςα βύρριμα, ώρςε μα βγάλξσμ όλξ ςξσπ ςξ υσμό. Αταιοξύμε ςα λιχμέμα βύρριμα από ςξ ρξσοχςήοι και κάμξσμε ςξ ίδιξ όρεπ τξοέπ υοειαρςεί, μέυοι μα ςελειώρει όλξ ςξ μίγμα ςηπ καςραοόλαπ. ΋ςαμ έυξσμε ρσλλένει όλξ ςξ υσμό (ςη βσρριμάδα δηλαδή), ςημ βάζξσμε ρε γσάλιμα μπξσκάλια, ςημ ατήμξσμε μα κοσώρει εμςελώπ και ςημ διαςηοξύμε ρςξ φσγείξ. ΢η ρεοβίοξσμε παγχμέμη βάζξμςαπ ρε έμα πξςήοι 1/3 βσρριμάδαπ και γεμίζξμςαπ ςξ σπόλξιπξ με παγχμέμξ μεοό και παγάκια. Αμακαςεύξσμε και απξλαμβάμξσμε! Ιαλή επιςσυία!!!!!!!! Tip: ΢α βύρριμα θα ποέπει μα παςηθξύμ πξλύ καλά κι επίμξμα με ςημ κξσςάλα ρςξ ρξσοχςήοι. Μα γίμξσμ δηλαδή λιώμα. Ασςό πξσ θα πεςάνξσμε ςελικά θα είμαι πεοίπξσ μια μεγάλη υξύτςα πξλςόπ βύρριμξσ. Τχςξγοάτιρη: Υοσρασγή Λπόμπξλα


Διατροφή

58

ΑΡΗ΢ ΢ΩΣΗΡΙΟΤ

Απλή, καλξκαιοιμή και πξλύ θοεπςική οξδακιμόπιςα!


Πξδακιμόπιςα Για ςη γέμιρη θα υοειαρςξύμε: 170 γο ρςατίδεπ 2 ώοιμα οξδάκιμα 200 ml μεοό 1 κξσςαλιά ςηπ ρξύπαπ αλεύοι ξλικήπ 1 κξτςό κξσςαλάκι καμέλα

Για ςημ ζύμη θα υοειαρςξύμε: 100 ml από ςξ μεοό πξσ μξσλιάραμε

ςιπ ρςατίδεπ 40 ml ελαιόλαδξ αλεύοι ξλικήπ όρξ πάοει 1 κξσςαλιά ςηπ ρξύπαπ baking powder έμα ςαφάκι διαρςάρεχμ 15 x 10 εκ

(ποξκύπςξσμ 2-3 μεοίδεπ)

Τχςξγοάτιρη: Άοηπ Ρχςηοίξσ

59

Διατροφή

Πίυμξσμε ρε έμα μπξλ ςιπ ρςατίδεπ μαζί με ςα 200 ml μεοό. Ατήμξσμε μα μξσλιάρξσμ για δύξ ώοεπ. Ρςοαγγίζξσμε ςξ μεοό και ςξ τσλάμε για μα γλσκάμξσμε ςη ζύμη. ΢ιπ ρςατίδεπ ςιπ πξλςξπξιξύμε ρςξμ επενεογαρςή ςοξτώμ και ρςημ ρσμέυεια ςιπ μεςατέοξσμε ρε έμα μπξλ αμάδεσρηπ. Ιαθαοίζξσμε ςα οξδάκιμα, ςα φιλξκόβξσμε και μαζί με ςα σπόλξιπα σλικά ςηπ γέμιρηπ ςα ποξρθέςξσμε ρςξμ πξλςό από ςιπ ρςατίδεπ. Αμακαςεύξσμε καλά, ατήμξσμε ρςημ άκοη και ποξυχοάμε ρςη ζύμη. Ρε έμα μπξλ αμακαςεύξσμε καλά ςξ ελαιόλαδξ με ςα 100 ml από ςξ ζξσμί πξσ ποξέκσφε μξσλιάζξμςαπ ςιπ ρςατίδεπ. Οοξρθέςξσμε ςξ baking powder και όρξ αλεύοι υοειάζεςαι για μα ποξκύφει μία μαλακή ζύμη πξσ δεμ κξλλάει ρςα υέοια μαπ. Υχοίζξσμε ςη ζύμη ρε δύξ μπάλεπ ρε πξρξρςά βάοξσπ 70 – 30 %. Υοηριμξπξιώμςαπ ςξμ πλάρςη και ςξπξθεςώμςαπ ςη ζύμη αμάμερα ρε δύξ λαδόκξλλεπ αμξίγξσμε δύξ λεπςά τύλλα. ΢ξ μεγάλξ ςξ απλώμξσμε ρςξ ςαφάκι, ςξ ξπξίξ έυξσμε ελατοά λαδώρει. Λε ςξ μικοόςεοό και με ςη βξήθεια εμόπ μαυαιοιξύ ρυημαςίζξσμε λεπςέπ κξοδέλεπ. Αδειάζξσμε ςημ γέμιρη, ςημ εταομόζξσμε καλά ρςξ ερχςεοικό ςηπ ςάοςαπ και με ςιπ κξοδέλεπ πλέκξσμε ςημ πάμχ επιτάμεια. Φήμξσμε ρε ποξθεομαρμέμξ τξύομξ, ρςξσπ 170 βαθμξύπ για 40 λεπςά. ΢ημ απξλαμβάμξσμε ρε θεομξκοαρία δχμαςίξσ.


Διατροφή

60

ΕΤΗ ΢ΑΦΙΝΙΔΟΤ


61

Διατροφή

Cheesecake Σλικά για ςημ βάρη ςξσ μπιρκόςξσ: 

1 κξσςί ςύπξσ Digestive (250 gr.)

125 gr. βξύςσοξ αμάλαςξ λιχμέμξ

Σλικά για ςημ κοέμα: 

600 gr. Ιοέμα ςσοί

60 gr. Εάυαοη άυμη

200gr. Ιοέμα γάλακςξπ (35% λιπαοά)

Για ςημ επικάλσφη: 

1 βάζξ μαομελάδα τοάξσλα

Δκςέλερη: Xςσπάμε ρςξ μπλέμςεο ςα μπιρκόςα μαζί με ςξ λιχμέμξ βξύςσοξ μέυοι μα αλερςξύμ καλά και έπειςα ςξπξθεςξύμε ςξ μείγμα μαπ ρε έμα ςαφάκι με απξρπώμεμη βάρη διαμέςοξσ 20 εκαςξρςώμ. Απλώμξσμε και πιέζξσμε πξλύ καλά ρςξμ πάςξ ώρςε μα πάει παμςξύ ςξ μείγμα και μα γίμει μία ρςοώρη υχοίπ κεμά. Φήμξσμε ρε ποξθεομαρμέμξ τξύομξ για 10 λεπςά ρςξσπ 180 βαθμξύπ Ιελρίξσ. Νετξσομίζξσμε και πεοιμέμξσμε μα κοσώρει. Ρε έμα μπξλ, με ςημ βξήθεια εμόπ ρύομαςξπ, αμακαςεύξσμε ςημ κοέμα με ςημ άυμη και ρςξ ςέλξπ οίυμξσμε ςημ κοέμα γάλακςξπ. Έπειςα υύμξσμε ςξ μείγμα μαπ πάμχ από ςξ μπιρκόςξ πξσ νετξσομίραμε και με ςη βξήθεια ςηπ μαοίζ μαπ ςξ απλώμξσμε ξμξιόμξοτα. ΢ξπξθεςξύμε ςξ ςαφάκι μαπ ρςξ φσγείξ για ςξσλάυιρςξμ 2 ώοεπ. Αοαιώμξσμε ςη μαομελάδα μαπ με λίγξ μεοάκι, ίρα ίρα 2 κξσςαλιέπ ςηπ ρξύπαπ, ώρςε μα μπξοέρξσμε μα ςημ απλώρξσμε ρχρςά πάμχ ρςξ cheesecake. Οοξαιοεςικά ρςξλίζξσμε με 2 τύλλα μέμςαπ ρςξ κέμςοξ ςξσ γλσκξύ μαπ.

Τχςξγοάτιρη: Δύη Ραυιμίδξσ


Love to share

62

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Για μα βάλξσμε εικόμα με ρχρςέπ διαρςάρειπενχτύλλξσ ρςξ ποξτίλ μαπ ή ρςη ρελίδα μαπ ρςξ Facebook: αμξίγξσμε έμα ποόγοαμμα πεοιήγηρηπ (π.υ. Internet Explorer, Google Chrome κ.α) και ρςη γοαμμή διεσθύμρεχμ πληκςοξλξγξύμε ―www.picmonkey.com” και παςάμε enter. Ρςη ρσμέυεια κάμξσμε κλικ ρςξ εικξμίδιξ Design. Ρςξ πλαίριξ πξσ αμξίγει κάμξσμε κλικ ρςημ επιλξγή Facebook cover. Δμταμίζεςαι μια λεσκή επιτάμεια καμβά, ρςημ ξπξία μπξοξύμε αουικά μα δώρξσμε υοώμα επιλξγήπ μαπ από ςξ παοάθσοξ Canvas Color ρςα αοιρςεοά και μεςά παςάμε Apply.


63

Δπίρηπ από ςξ μεμξύ Basic Edits ρςα αοιρςεοά μπξοξύμε μα επενεογαρςξύμε ςη υοχμαςιρςή επιτάμεια.

Λπξοξύμε όμχπ μα ατήρξσμε λεσκή ςημ επιτάμεια και μα ποξρθέρξσμε απεσθείαπ δική μαπ εικόμα ή κάπξιξ λξγόςσπξ (ή ακόμη και μα ποξρθέρξσμε εικόμα πάμχ ρςη υοχμαςιρςή επιτάμεια). Ιάμξσμε κλικ ρςξ μεμξύ Overlays (ρςημ πεςαλξύδα) ρςα αοιρςεοά και μεςά κλικ ρςξ βελάκι μέρα ρςξ πλαίριξ Your Own για μα εμςξπίρξσμε ςημ εικόμα μαπ. Έυξσμε πλέξμ ςη δσμαςόςηςα μα επενεογαρςξύμε ςημ εικόμα μαπ και μα αλλάνξσμε ςιπ διαρςάρειπ ςηπ ρύοξμςάπ ςημ από ςα βελάκια ρςιπ γχμίεπ ή μα ςημ πεοιρςοέφξσμε από ςξ βελάκι ρςξ κέμςοξ ςηπ πάμχ πλεσοάπ.

Love to share


Love to share

64

Δπίρηπ μπξοξύμε μα ποξρθέρξσμε διάτξοα ετέ από ςξ αμξιγόμεμξ παοάθσοξ Overlay. Δπιπλέξμ ςξ μεμξύ ρςα αοιρςεοά μάπ ποξρτέοει ακόμη πεοιρρόςεοεπ δσμαςόςηςεπ: Effects,Touch Up, Text (κείμεμξ), Overlays, Frames, Textures, Themes. Οειοαμαςιζόμαρςε και καςαλήγξσμε ρε ασςό πξσ μαπ αοέρει. Ρςξ ςέλξπ, κάμξσμε κλικ ρςξ Save, δίμξσμε όμξμα ρςη μέα εικόμα και ςημ απξθηκεύξσμε καςά ποξςίμηρη χπ αουείξ .png και με quality > sean, για καλύςεοη αμάλσρη.


Υγεία

55

30

Χρ. Ένθετο

Κάθε 15 του μήνα , η αγαπημένη μας Καίτη Μιχαλοπούλου από το oiparamythenies, θα μας χαρίζει ένα παραμύθι γραμμένο από τα χεράκια της! Μείνετε συντονισμένοι στο familives.gr

Διαβάρςε εδώ ςα παοαμύθια πξσ έυξσμ αμεβεί ήδη ρςξ blog μαπ!

Αμ θέλεςε και ερείπ μα διατημιρςείςε ρςξ πεοιξδικό μαπ, δεμ έυεςε παοά μα επικξιμχμήρεςε μαζί μαπ ρςξ email ςξσ πεοιξδικξύ

familivesmag@gmail.com


Προτάσεις

66

Βιβλίο...Προτάσεις! ΜΑΓΔΑ ΖΗΝΔΡΟΤ

«΢ι κάμει μιάξσ μιάξσ ρςα κεοαμίδια;» - Αμςώμηπ Οαπαθεξδξύλξσ Δκδόρειπ Οαπαδόπξσλξπ Λη βιαρςείςε μα απαμςήρεςε ρε ασςή ςημ κλαρική εοώςηρη! Γιαςί ξ ρσγγοατέαπ Αμςώμηπ Οαπαθεξδξύλξσ ασςξρυεδιάζει, αμαςοέπει, δημιξσογεί, ταμςάζεςαι και ρκαοτίζεςαι ςιπ πιξ απίθαμεπ απαμςήρειπ. Μιάξσ μιάξσ μπξοεί μα κάμει έμαπ ενχγήιμξπ ή έμαπ ρκύλξπ. Οώπ; Δε θα ραπ ςξ απξκαλύφξσμε! Ξ ρσγγοατέαπ μαπ καλεί μα γίμξσμε κξμμάςι ςηπ ιρςξοίαπ και μα δώρξσμε ςιπ δικέπ μαπ απαμςήρειπ. ΋ρξ πιξ ςοελέπ και εμαλλακςικέπ είμαι, ςόρξ ςξ καλύςεοξ! ΢ξ βιβλίξ απεσθύμεςαι ρε παιδιά ηλικίαπ 4+. Ζ εικξμξγοάτηρη ςηπ Ρξτίαπ ΢ξσλιάςξσ καςαςάρρει ασςό ςξ βιβλίξ ρε έμα από ςα πιξ όμξοτα βιβλία πξσ έυξσμε δει ςξ ςελεσςαίξ διάρςημα! «Αμάπξδα» & «Απέμαμςι» - Ηξδχοήπ Οαπαψχάμμξσ Δκδόρειπ Ίκαοξπ Ξ Λέλιξπ ςξ ρκαθάοι και η τίλη ςξσ η Λελαμή ποχςαγχμιρςξύμ ρε δύξ εκπληκςικά βιβλία πξσ ποέπει ξπχρδήπξςε μα διαβάρεςε. Γεμάςα ρσμαιρθήμαςα, εοχςήρειπ και αμαζηςήρειπ, ποξβλημαςιρμξύπ και ρκέφειπ καςατέομξσμ μα κεοδίρξσμ και ςξμ πιξ δύρκξλξ αμαγμώρςη. ΢α παιδιά ποξβλημαςίζξμςαι, γελξύμ, τξβξύμςαι, ρκέτςξμςαι για ςξ διατξοεςικό, για ςημ αγάπη, για ςημ έλλειφη εμρσμαίρθηρηπ, για ςξ πεοιβάλλξμ και ςημ ξικξλξγία. Δναιοεςική και η εικξμξγοάτηρη ςηπ Ίοιδαπ Ραμαοζή για μια ακόμη τξοά! Λξμαδικά υοώμαςα, εναιοεςική γοατή, η μαςιά ςηπ εικξμξγοάτξσ γίμεςαι και ρςα δύξ βιβλία αμαπόρπαρςξ κξμμάςι ςηπ ιρςξοίαπ. ΢α βιβλία Αμάπξδα και Απέμαμςι είμαι καςάλληλα για παιδιά από 3 εςώμ, αμ και είμαι ρίγξσοη πχπ ςόρξ η ιρςξοία όρξ και η εικξμξγοάτηρη θα κέοδιζε και ςα πξλύ μικοόςεοα παιδιά. «ΛΔΓΑΟΞΚΘΡ» - Clea Dieudonne Δκδόρειπ Ιόκκιμξ Ζ «ΛΔΓΑΟΞΚΘΡ» είμαι έμα εμςσπχριακό βιβλίξ, ςξ ξπξίξ διαβάζεςε κάθεςα! Απλχθείςε λξιπόμ ρςξ πάςχμα, βγάλςε παπξύςρια, γιαςί ρίγξσοα θα ςξ πεοπαςήρεςε και ατεθείςε ρε μια ταμςαρςική ιρςξοία αγάπηπ. Δκςόπ από ςξ μέγεθόπ ςξσ, ςξ ξπξίξ θα εμςσπχριάρει ςα μικοά ραπ καθώπ θα νεδιπλώμεςε ρελίδα-ρελίδα, ςξ βιβλίξ ασςό νευχοίζει για ςημ εικξμξγοάτηρή ςξσ. Ξι λεπςξμέοειεπ είμαι αςελείχςεπ! Φάνςε μαζί με ςα παιδιά ρε πεοιρρόςεοα από 3 μέςοα μήκξπ και 15 ξοότξσπ όλα ςα ρςξιυεία πξσ ρσμθέςξσμ ςημ ιρςξοία. Δίμαι έμα βιβλίξ μξμαδικήπ αιρθηςικήπ, με εικξμξγοάτηρη πξσ νευχοίζει και ρίγξσοα θα εμςσπχριάρει μικοά και μεγαλύςεοα παιδιά. via


67

Προτάσεις

Ταινίο ...Προτάσεις! ΜΑΓΔΑ ΖΗΝΔΡΟΤ

Εχξύπξλη Ζ ΢ζξύμςι Υξππ, μια λαγξσδίμα, καςατθάμει ρςημ Εχξύπξλη για μα γίμει ςξ ποώςξ λαγξσδάκι αρςσμξμικόπ. Τσρικά δεμ είμαι καθόλξσ εύκξλξ, καθώπ ςξ μέγεθόπ ςηπ κούβει ςημ ποαγμαςική ςηπ ανία… Λέυοι ςημ ώοα πξσ ρσμαμςά και ρσμεογάζεςαι με μια παμπόμηοη αλεπξύ, έμαμ μικοξαπαςέχμα, ςξμ Μικ Γξσάιλμς. Ζ μέα ςαιμία κιμξσμέμχμ ρυεδίχμ ςηπ Disney μαπ ςανιδεύει ρςξμ σπέοξυξ κόρμξ ςχμ ζώχμ, μαπ νεμαγεί ρε μια απίρςεσςη μξμςέομα μηςοόπξλη, ςημ Εχξύπξλη μια πόλη πξσ δεμ μξιάζει με καμία άλλη. Δίμαι η πόλη όπξσ ξ καθέμαπ μπξοεί μα γίμει ασςό πξσ θέλει, ασςό πξσ ξμειοεύεςαι. Απξλασρςικξί υαοακςήοεπ, εμςσπχριακά ςξπία, γέλιξ και αγχμία, η «Εχξύπξλη» είμαι μια ςαιμία ύμμξπ ρςημ τιλία και ρςημ διατξοεςικόςηςα. ΢η ρκημξθερία έυξσμ αμαλάβει ξι Byron Howard (Λαλλιά Ιξσβάοια), Rich Moore (Παλτ: Ζ Δπόμεμη Οίρςα) και Jared Bush (Ξι Σπεοένι). Λη ςημ υάρεςε!

Ξ Λικοόπ Οοίγκιπαπ Ζ γαλλική ςαιμία ςξσ Λαοκ ΋ρμπξομ μαπ βξηθά μα αμακαλύφξσμε ςξμ σπέοξυξ κόρμξ ςξσ αγαπημέμξσ Λικοξύ Οοίγκιπα. Έμα Λικοό Ιξοίςρι κλειρμέμξ ρςξ ρπίςι ςξσ εςξιμάζεςαι εμςαςικά για μα μπει ρςξ καλύςεοξ κξλλέγιξ ςηπ πόληπ ςηπ. ΋λη η ζχή ςηπ είμαι ποξγοαμμαςιρμέμη και ρυεδιαρμέμη μέυοι ςημ ςελεσςαία λεπςξμέοεια, μέυοι πξσ γμχοίζει ςξμ εκκεμςοικό και καλόκαοδξ γείςξμά ςηπ ςξμ Αεοξπόοξ, ξ ξπξίξπ ςημ νεμαγεί ρε έμαμ εκπληκςικό κόρμξ πξσ ξ ίδιξπ γμώοιρε ποιμ καιοό από ςξμ Λικοό Οοίγκιπα. Έμαμ κόρμξ όπξσ βλέπειπ καθαοά μόμξ με ςημ καοδιά. ΢ξ απόλσςξ παοαμύθι όλχμ ςχμ επξυώμ μεςατέοεςαι αοιρςξσογημαςικά ρςημ μεγάλη ξθόμη για μα μαπ ποξρτέοει μια μξμαδική, κλαρική ιρςξοία πξσ ρσγκιμεί μικοξύπ και μεγάλξσπ.


Προτάσεις

62

Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη Ρύζσγξπ, μηςέοα, δικηγόοξπ, μαγειοική υειοξςευμίεπ,βελξμάκι, blogger mamagiaspiti mama gia spiti

Άμςζσ Υοόμη Λαμά, ρύζσγξπ, ςοελή με ςιπ καςαρκεσέπ και ςξ blogging happymumangie.gr happymumangie

Δύη Ραυιμίδξσ Δσςέοπη Λσςιλημαίξσ Ρύζσγξπ , μαμά, blogger Μηπιαγχγόπ, blogger, υαζξρύζσγξπ & mamasnpapas mamas’n’papas υαζξμαμά, DIY maniac, αγαπώ ςημ ξογάμχρη & ςημ ξικξμξμία. , koritsi malama Ρχςηοία Λπιλιαμξύ κξοίςρι μάλαμα Mαμά, ρύζσγξπ, εογαζόμεμη, blogger.΢οελαίμξμαι για υειοξςευμίεπ, Γιξύλη Λπαλίκξσ καςαρκεσέπ και ςανίδια! Δογαζόμεμη φσυξλόγξπ, mylittlecosyworld αλλά ποχςίρςχπ μαμά. psychologiapaidiou psychologiapaidioublog Βαριλική Αγγέλξσ Mεςατοάρςοια Δώοα Οεςοίδξσ Vasiliki Aggelou Δογαζόμεμη μαμά, ρύζσγξπ, με αγάπη για καςαρκεσέπ, πάοςσ και όςι μαπ κάμει μα Αμςχμία Εηλιαμαίξσ – Patzaroula υαμξγελάμε! prettypartyideas Διαςοξτξλόγξπ,Personal trainer,Wellness prerrypartyideas.com & Life Coach,Blogger,με έτερη ρςημ ενεοεύμηρη πιθαμώμ ςοόπχμ Δέρπξιμα ΢ζαβάοα αμέλινηπ!! Λαμά,blogger,ξικξμξμικά,καλλιςευμική τύρη όπχπ γοάφιμξ και καςαρκεσέπ Patzaroula Patzaroula mamadesekrisi μαμά ρε κοίρη Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Λέμια Ιξσκξσγιάμμη Ρύζσγξπ,μαμξύλα, παιδαγχγόπ, Οεοήταμη μαμά, blogger ... τχςξγοατία, photoshop, blogger karkinaki.gr karkinaki forhappymoments.gr forhappymoments Αμμαρςέλλα Καζάοξσ Λαοιάμμα Δίγκα Interior designer, blogger, ρύζσγξπ, μαμά Ρύζσγξπ, μαμά , τχςξγοάτξπ και blogger. 2 κξοιςριώμ πξσ ςηπ κλέβξσμ ςα μσαλά και daysofbliss.gr Days of Bliss ςα αμςαλάρρξσμ με έμπμεσρη, δημιξσογόπ ςχμ ποώςχμ ελλημικώμ υειοξπξίηςχμ Έτη Αογσοξπξύλξσ παιδικώμ ρκημώμ και λάςοηπ ςηπ Λαμά, blogger,ςοελή με ςημ ξογάμχρη τχςξγοατίαπ και ςχμ ςανιδιώμ. working moms working moms decofairy.gr decofairy Άοηπ Ρχςηοίξσ Δμθξσριαρμέμξπ με ςη δημιξσογία & διάδξρη ρσμςαγώμ για θοεπςικά και δσμαμχςικά γλσκίρμαςα, τχςξγοατία neanikon Γλσκξπλαρςείξ Μεαμικόμ

Λαοία Υαμςζίκξσ Ρύζσγξπ, μηςέοα, διακξρμήςοια (΢ΔΘ Αθήμαπ). Ξςιδήπξςε ρυεςίζεςαι με ςημ ςέυμη με κάμει μα ξμειοεύξμαι μα δημιξσογώ και μα υαμξγελάχ . mchantzikou


Ιαίςη Λιυαλξπξύλξσ Λαμά, Μξρηλεύςοια, Blogger. Αγαπώ όρα με κάμξσμ μα μιώθχ παιδί! oi paramithenies Oi paramithenies

Λαοία Σταμςξπξύλξσ αουαιξλόγξπ-τιλόλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria

Βαοβάοα Βλάυξσ Ρύζσγξπ, μαμά, εογαζόμεμη, blogger. Λάγδα Εήμδοξσ mamasstories.gr MamasStories Λαμά, εογαζόμεμη, blogger, αγαπώ ςξ θέαςοξ και απλά δεμ υξοςαίμχ ςξ παιυμίδι Οέορα Οάςρη με ςα παιδιά μξσ. Λαμά, γσμαίκα, δημιξσογόπ kathe mera goneis Everyday– Parents gynaikes dimiourgoi Υοσρασγή Λπόμπξλα Οαοαρκεσή Υοόμη Βlogger, αγαπώ ςη δημιξσογία και ςημ Ρσζσγξπ κ μαμα 2 παιδιχμ. Ταομακξπξιόπ μαγειοική. Αρυξλξύμαι εοαριςευμικά με ςημ με καλλιςευμικέπ αμηρσυιεπ. τχςξγοατία και ςξ food styling. Αγαπχ καθεςι δημιξσογικξ. Food for thought Food for thought fridayafter


Διαβάστε εδώ τα προηγούμενα τεύχη μας


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.