Περιοδικό Familives Οικογενειακή μας Υπόθεση - Ιούνιος 2015

Page 1

1ο τεύχος Καλοκαίρι 2015

Μικρά γλαστράκια από βαζάκια με παχύφυτα

Προτάσεις για καλοκαιρινά PARTY


www.familives.gr

familivesmag@gmail.com ΢ΤNΣΑΚΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Γσμαίκεπ, μαμάδεπ, τίλεπ, bloggers ΑΡΘΡΟΓΡΑΥΟΙ Αθημά Ιαφάρκη, Άμςζσ Υοόμη Βάμα Ρπαμξύ, Γιξύλη Λπαλίκξσ Δώοα Οεςοίδξσ, Δλεάμμα Ιαπξύμςαλη, Δλέμη Ιαοαγιαμμίδξσ Δσαγγελία Οαπαοίζξσ Δσαγγελία Οαπαυειμώμα Ιαςεοίμα Δαμδξσλάκη Λαοία Γεχογία ΢ριοώμη Λαοία ΢ρόλια Λαοία Σταμςξπξύλξσ Λέμια Ιξσκξγιάμμη, Λιορύμη Ρςασοιμή Ρςαύοξσ ΢ΤΜΒΟΤΛΟ΢ ΔΚΔΟ΢Η΢ Ιξσκξσγιάμμη Λέμια SOCIAL MEDIA - BLOG Υοόμη Άμςζσ

6

Ξι ποώςεπ διακξπέπ με ςξ μχοό

7

Όμξοτη ςξ καλξκαίοι 8 Δγκσμξρύμη ςξσπ καλξκαιοιμξύπ μήμεπ 9 Γσμμαρςική : Ιαςαοοίπςξσμε ςξσπ μύθξσπ

10

΢ξ ποξχοάκι μξσ πάει ρυξλείξ 11 Οοξεςξιμαρία για ςξ μήπιξ

12 18

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ Δαμδξσλάκη Ιαςεοίμα ΚΑΛΛΙΣΔΦΝΙΚΗ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΢ΦΔΔΙΑ΢ΜΟ΢ Οαπαοίζξσ Δσαγγελία

Ένι ποξςάρειπ για νευχοιρςά πάοςσ 16 Ιαςαρκεσέπ με ςα παιδιά : Σταρμάςιμα Κξσλξύδια DIY μικοά γλαρςοάκια από βαζάκια με παυότσςα 24 DIY ςανιδιάοικξ ταμαοάκι για ςα καλξκαιοιμά βοάδια 28 5+1 ΢οόπξι για μα αμαμεώρεςε ςξ ρπίςι ραπ

29 Αμςιηλιακή ποξρςαρία για όλη ςημ

ΥΩΣΟΓΡΑΥΟ΢ ΔΞΩΥΤΛΛΟΤ Δίγκα – Βαριλξπξύλξσ Λαοιάμμα

31

ξικξγέμεια ΢ξ ξικξγεμειακό ταομακείξ ςξσ καλξκαιοιξύ

32

33

Αμαμεώρςε ςιπ ρυέρειπ ςξ καλξκαίοι Ιαλξκαίοι : κάμςε έμα διάλειμμα από ςα άγυη ςξσ υειμώμα

34

Tips για μα βγείςε ρςημ παοαλία νέγμξιαρςεπ 35 Σγιειμά ρμακ για ςημ παοαλία

Δσυαοιρςξύμε ςημ Αμαρςέλλα από teepeelicious για ςημ άδεια.


12

Ιούεπ ραλάςεπ 35 Frozen Yogurt 36 Οικμικ ρςημ ενξυή 38 Ηεοιμά Ριμεμά 39 Οαιδικά Βιβλία για ςξ Ιαλξκαίοι All inclusive 40 Meet the team

39

42

18 16

40 365

via

Ρ

ε κάθε νεκίμημα σπάουει μια αμηυαμία. Ισοίχπ σπάουει, γιαςί δεμ νέοειπ όλξμ ασςόμ ςξμ εμθξσριαρμό, ςημ αγχμία και ςημ κοστή ελπίδα πώπ ακοιβώπ μα ςα μξιοαρςείπ και μα ςα εκτοάρειπ ρςξσπ άλλξσπ. Ιι εμείπ έυξσμε μεγάλη αμηυαμία, ρςξ πώπ μα παοξσριάρξσμε ασςό ςξμ εμθξσριαρμό μαπ για ςξ μέξ μαπ εγυείοημα, για ςξ πεοιξδικό μαπ! Δίμαι ςξ παιδάκι μαπ, πξσ μεςά από πξλλώμ μημώμ κσξτξοία επιςέλξσπ ςξ βλέπξσμε ξλξκληοχμέμξ και μπξοξύμε μα ςξ ρσρςήρξσμε και ρε εράπ. Έυξσμ ποξηγηθεί άπειοεπ ρσζηςήρειπ, διαβξσλεύρειπ, εογαρία , νεμύυςια, έοεσμα και άοιρςη ρσμεογαρία όλχμ ςχμ ρσμςελερςώμ ςξσ πεοιξδικξύ μαπ. Δλπίζξσμε ςξ απξςέλερμα μα δικαιώρει όλη ασςή ςημ ποξρπάθεια και μα αγκαλιάρεςε κι ερείπ . Δίμαι μια ξικξγεμειακή σπόθερη ασςό ςξ πεοιξδικό, μιαπ και μιλάει για ςι άλλξ, παοά για ςημ μεγαλύςεοη αγάπη ςηπ ζχήπ μαπ, ςημ ξικξγέμειά μαπ. Λπξοείςε μα βοείςε κάθεςι πξσ απαρυξλεί ςη ρημεοιμή μαμά, ςξ μπαμπά και ςξ παιδί. Από ςξ πξύ θα πάμε βόλςα, μέυοι ςξ πώπ μα μαγειοέφξσμε σγιειμά και μόρςιμα για όλη ςημ ξικξγέμεια. Ηέμαςα φσυξλξγίαπ, ρυέρεχμ, γσμμαρςική, υειοξςευμίεπ, παιυμίδια και πξλλά πξλλά ακόμα θα βοίρκεςε ρε κάθε ςεύυξπ μαπ.

Δίμαρςε γσμαίκεπ, μαμάδεπ, blogger, πξσ εκςόπ από ςημ κξιμή αγάπη για ςιπ ξικξγέμειέπ μαπ, μαπ εμώμει και η αγάπη για ςιπ καςαρκεσέπ, ςιπ δοαρςηοιόςηςεπ, ςξ blogging και γεμικά καθεςί πξσ δεμ ατήμει μια μαμά μα ρςαθεί λεπςό ρε ηρσυία!

Ραπ καλχρξοίζξσμε λξιπόμ ρςημ μέα ασςή ξικξγέμεια! Ιαλή αμάγμχρη & Ιαλό Ιαλξκαίοι! Ξι ρσμςάκςεπ ςξσ πεοιξδικξύ

Editorial


Οικογενειακή Ζωή

6

ΠΕ΢ ΟΙ ΠΡΩΣΕ΢ ΔΙΑΚΟ ΜΕ ΣΟ ΜΩΡΟ

ΑΝΣΖΤ ΦΡΟΝΗ

Ξι

ποώςεπ διακξπέπ με μχοό εκεί πξσ τάμςαζαμ μακοιά και δεμ πεομξύραμ καμ από ςξ μσαλό ραπ, έτςαραμ!! Μαι μαι έτςαρε η ώοα μα γεσςείςε όλα ασςά πξσ παοαςηοξύραςε ςόρα υοόμια γύοχ ραπ αλλά πξςέ δε μπήκαςε ρςη θέρη ασςή. Ιαι ςώοα ςι; Οάει η νεγμξιαριά, ςα πξςά, ςα νεμύυςια και ξ μη ποξγοαμμαςιρμόπ. Μαι αλλά έυει κι ασςό ςη γλύκα ςξσ. Αμ δείςε ςη θεςική πλεσοά και ποξεςξιμαρςείςε καςάλληλα θα πεοάρεςε σπέοξυα! Νεκιμώμςαπ λξιπόμ μα ποξγοαμμαςίζεςε ςιπ διακξπέπ με ςξ μχοό ποέπει μα λάβεςε σπόφιμ ςξ μέοξπ ςξ ξπξίξ θα πάςε. Έμα κξμςιμό μέοξπ ρε κάπξια ξογαμχμέμη ςξσοιρςική μξμάδα ή ρςξ υχοιό πξσ θα έυεςε και ςη γιαγιά για βξήθεια είμαι ιδαμικξί ποξξοιρμξί. Βαρικόςεοξ όλχμ, μα εςξιμάρεςε μια λίρςα με όρα θα υοειαρςείςε και μα γμχοίζεςε ςι θα ραπ παοέυει ςξ μέοξπ ςξ ξπξίξ θα πάςε και ςι θα ποέπει μα πάοεςε ξι ίδιξι μαζί ραπ. Οοξρξυή ρςιπ σπεοβξλέπ.. Για λίγεπ ημέοεπ ςξ μχοό δε υοειάζεςαι 10 διατξοεςικά καπέλα, 2 αοκξύμ!!

Να μημ νευάρχ: - Ιαοόςρι και παοκξκοέβαςξ αμ δεμ παοέυεςαι ρςξ μέοξπ πξσ θα πάςε.

- Ταομακείξ με θεομόμεςοξ, γάζεπ, αμςιπσοεςικό, εμςξμξαπχθηςικό, ξιμόπμεσμα, ρύοιγγα. - Αοκεςά οξσυαλάκια και έμα ελατού κξσβεοςάκι για ςσυόμ φύυοα ςα βοαδάκια. - Αμςιηλιακό ΠΡΟ΢ΟΥΗ ΢ΣΟΝ ΗΛΙΟ ΔΕΝ ΕΚΘΕΣΟΤΜΕ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ 10:00-16:00

- Οοξψόμςα πεοιπξίηρηπ όπχπ ατοόλξσςοξ, εμσδαςική κοέμα και κοέμα για ςξ ρύγκαμα όπχπ και πάμεπ, μχοξμάμςηλα και ρακξσλάκια ρκξσπιδιώμ για μα απξθηκεύεςε ςιπ λεοχμέμεπ πάμεπ ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ σπάουει κξμςά κάδξπ. - ΢ξ βιβλιάοιξ σγείαπ ςξσ παιδιξύ και ςξ πιρςξπξιηςικό γέμμηρηπ για παμ εμδευόμεμξ. - Οαιυμιδάκια πξσ απαρυξλείςαι ςξ μχοό. Αμ μεςακιμηθείςε με ασςξκίμηςξ θσμηθείςε μα ρσμπεοιλάβεςε ρςξ ποόγοαμμά ραπ και υοόμξ για καμξμιρμέμεπ αλλά και αποόξπςεπ ρςάρειπ. Όπχπ και ςξ αμ ςιπ ώοεπ πξσ θα ςανιδεύεςε θα είμαι ώοεπ αιυμήπ και κάμξσμ ακόμη πιξ μεγάλξ ςξ ςανίδι ραπ.


7

Οικογενειακή Ζωή

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

΢ξ καλξκαίοι είμαι ρσμήθχπ η επξυή πξσ όλεπ θέλξσμε μα δείυμξσμε όμξοτεπ υχοίπ πξλύ κόπξ και με όρξ ςξ δσμαςόμ λιγόςεοα ποξψόμςα ξμξοτιάπ! Ιι ασςό είςε γιαςί δεμ μαπ αοέρει μα πεομάμε πξλλέπ ώοεπ μποξρςά ρςξμ καθοέτςη, είςε γιαςί θέλξσμε μα ατιεοώρξσμε ςξμ ελεύθεοξ μαπ υοόμξ ρε πιξ δημιξσογικέπ αρυξλίεπ πλάι ρςη θάλαρρα ή απλώπ μα διαβάρξσμε έμα βιβλίξ κάςχ από ςημ ξμποέλα και μα υαθξύμε μέρα ρςιπ ρελίδεπ ςξσ. Άλλχρςε καλξκαίοι ρημαίμει απλόςηςα, άμερη και τσρική ξμξοτιά! Απ δξύμε λξιπόμ παοέα βήμα βήμα πώπ μπξοξύμε μα πεςύυξσμε τσρική ξμξοτιά ςξ καλξκαίοι!  Ιαςαουάπ, δεμ ποέπει μα αμελξύμε ςξμ καθημεοιμό καθαοιρμό ςηπ επιδεομίδαπ ςξσ ποξρώπξσ μαπ ποχί και βοάδσ. Δπιλέγξσμε ςξ καςάλληλξ ποξψόμ για ςξμ ςύπξ ςηπ επιδεομίδαπ μαπ, για μα απξμακούμξσμε ςξμ ιδοώςα, ςξ θαλαρριμό αλάςι και ςξσπ ούπξσπ, πξσ ρσρρχοεύξμςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ αλλά και ςξ μακιγιάζ.

΢α καλλσμςικά πξσ θα μαπ υοειαρςξύμ καςά ςη διάοκεια ςξσ καλξκαιοιξύ είμαι έμα μξλύβι μαςιώμ ρε μαύοη απόυοχρη και 1-2 υοχμαςιρςά, μια μαύοη μάρκαοα μαςιώμ, έμα οξσζ, 1-2 κοαγιόμ ή λιπ γκλξπ και μια παλέςα με ρκιέπ μαςιώμ. ΢ξ ρύμθημα ςξσ καλξκαιοιξύ είμαι “Less is more” και ρςξ μακιγιάζ! Tip: Αμ είμαρςε λάςοειπ ςχμ σπξβούυιχμ αθλημάςχμ, επιλέγξσμε ποξψόμςα με αδιάβοξυη ρύμθερη!  Λεςά ςξ καθημεοιμό μςξσζ πεοιπξιξύμαρςε ιδίχπ ςα άκοα και ςιπ νηοέπ πεοιξυέπ ςξσ ρώμαςξπ μαπ, όπχπ αγκώμεπ και πέλμαςα, με έμα body butter ή μια πλξύρια κοέμα ρώμαςξπ. Αμ έυξσμε κάμει ςξ λάθξπ και έυξσμε καεί από ςξμ ήλιξ, υοηριμξπξιξύμε ξπχρδήπξςε έμα after sun για αμακξύτιρη και άμερη αίρθηρη δοξριάπ!

μαπ!  Δπειδή και ςα μαλλιά μαπ έυξσμ αμάγκη από αμςηλιακή ποξρςαρία ςξ καλξκαίοι, εταομόζξσμε έμα ειδικό ποξψόμ ρε μξοτή ρποέσ ή κοέμαπ ποιμ ςημ έκθερη ρςξμ ήλιξ, εμώ ςξσλάυιρςξμ μία τξοά ςημ εβδξμάδα υοηριμξπξιξύμε μια μάρκα μαλλιώμ για επαμόοθχρη και θοέφη. Tip: Λεοικέπ ρςαγόμεπ ελαιόλαδξ ρε ρςεγμά μαλλιά για ςξσλάυιρςξμ μιρή ώοα ποιμ ςξ λξύριμξ κάμξσμ θαύμαςα ρςα μαλλιά μαπ!

 Δπίρηπ δεμ ποέπει μα νευμάμε πξςέ ςημ εμσδαςική κοέμα ημέοαπ με ςξσλάυιρςξμ 25 δείκςη ποξρςαρίαπ αλλά και ςημ αμςηλιακή κοέμα Ακξλξσθξύμε ςα παοαπάμχ βαρικά ποξρώπξσ. Οοώςα εταομόζξσμε ςημ βήμαςα ξμξοτιάπ για ςξ καλξκαίοι και εμσδαςική και ρςη ρσμέυεια ςημ δεμ νευμάμε όςι η ξμξοτιά πηγάζει αμςηλιακή. από μέρα μαπ! Tip: ΢ιπ πιξ ζερςέπ ημέοεπ ςξσ καλξκαιοιξύ ή αμ γεμικά ιδοώμξσμε πξλύ, μπξοξύμε μα αμςικαςαρςήρξσμε ςημ εμσδαςική κοέμα ημέοαπ με αμςηλιακή κοέμα ποξρώπξσ για μα μημ επιβαούμξσμε ςημ επιδεομίδα μαπ!  Ατήμξσμε ρςημ άκοη ςα βαοιά αοώμαςα κι επιλέγξσμε έμα ελατού άοχμα με πιξ παιυμιδιάοικεπ μόςεπ.  Απξτεύγξσμε ςη υοήρη πξλλώμ Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ ποξψόμςχμ μακιγιάζ αμςικαθιρςώμςαπ ποξςιμξύμε έμα body mist υχοίπ ςξ make up, ςημ πξύδοα και ςξ conαλκξόλ για ςημ απξτσγή cealer με μια κοέμα BB ή CC, πξσ αμςιαιρθηςικώμ λεκέδχμ ρςξ δέομα, ποξρτέοει ςασςόυοξμα εμσδάςχρη, εμώ για ςξ βοάδσ μπξοξύμε μα ελατοιά κάλσφη και διόοθχρη τξοέρξσμε καμξμικά άοχμα. Αμ πάλι υοώμαςξπ με μια κίμηρη! Δπιπλέξμ ποξςιμξύμε πξλσυοηρςικά καλλσμςικά θέλξσμε ςξ άοχμά μαπ μα διαοκέρει πεοιρρόςεοξ, υοηριμξπξιξύμε πξσ δεμ πιάμξσμ πξλύ υώοξ και ρσμπληοχμαςικά ποξψόμςα, όπχπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ ρε via ποόρχπξ, ρώμα και μαλλιά, όπχπ έμα ατοόλξσςοξ και κοέμα ρώμαςξπ με ςημ αμςίρςξιυη μσοχδιά ή έυξσμε πάμςα νηοό λάδι. ρςημ ςράμςα μαπ μια μικοή ρσρκεσαρία ςανιδιξύ για μα αμαμεώμξσμε ςξ άοχμά


Οικογενειακή Ζωή

8

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ

Ζ

εγκσμξρύμη είμαι από ςιπ χοαιόςεοεπ πεοιόδξσπ ςηπ ζχήπ μαπ, όμχπ δεμ παύει μα έυει μεοικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ, πξσ ίρχπ μαπ δσρκξλεύξσμ.

Έυξμςαπ πεοάρει και ςιπ δύξ εγκσμξρύμεπ μξσ ςξσπ ςελεσςαίξσπ μήμεπ μέρα ρςξ καλξκαίοι, ρσμειδηςξπξίηρα πόρξ πιξ «δύρκξλξ» γίμεςαι ασςό για ςιπ εγκσξύλεπ. Ηα μξιοαρςώ μαζί ραπ λξιπόμ μεοικά tips, για μα πεοάρεςε όρξ ςξ δσμαςόμ καλύςεοα ασςξύπ ςξσπ δύρκξλξσπ μήμεπ. ΢ξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ζερςαίμεςαι πξλύ πιξ εύκξλα, γι΄ ασςό ποξςιμήρςε μα τξοάςε όρξ ςξ δσμαςόμ πιξ άμεςα και δοξρεοά οξύυα, για μα μημ έυεςε ςξ αίρθημα ςηπ δσρτξοίαπ. Οοξρπαθήρςε μα έυεςε πάμςα μια πηγή δοξριάπ ρςξ ρπίςι και απξτεύγεςε μα κσκλξτξοείςε ένχ ςιπ ώοεπ πξσ κάμει πξλλή ζέρςη. Αμ είρςε ρε ποξυχοημέμη εγκσμξρύμη, ξ γιαςοόπ ραπ θα ραπ έυει δώρει ξδηγίεπ αμ μπξοείςε ή όυι μα τύγεςε από ςημ πόλη για λίγεπ μέοεπ νεκξύοαρηπ. Δάμ αμήκεςε ρςημ καςηγξοία πξσ δεμ μπξοείςε μα τύγεςε, μημ ρςεμαυχοιέρςε! ΢ξ καλξκαίοι η πόλη αδειάζει και σπάουξσμ πξλλέπ εσκαιοίεπ για κξμςιμέπ απξδοάρειπ. Δκμεςαλλεσςείςε ςημ εσκαιοία μα επιρκετθείςε μέοη, πξσ ρσμήθχπ είμαι γεμάςα κόρμξ και ξογαμώρςε κξμςιμέπ απξδοάρειπ για μπάμιξ. Αμ πάλι είρςε ρςημ αουή ςηπ εγκσμξρύμηπ, καμξμίρςε έρςχ και μεοικέπ υαλαοχςικέπ μέοεπ και γεμίρςε θάλαρρα και δοξριά. ΢ξ καλξκαίοι ςα τοξύςα και ςα λαυαμικά είμαι πξλλά και όλα πεμςαμόρςιμα. Δσκαιοία λξιπόμ για σγιειμό διαιςξλόγιξ! Οαγχμέμξ γιαξύοςι με τοξύςα, γοαμίςεπ τοξύςχμ είμαι μόμξ μεοικέπ ιδέεπ για μα ικαμξπξιήρξσμε ασςέπ ςιπ νατμικέπ λιγξύοεπ, υχοίπ μα πάοξσμε κι άλλα κιλά. Δκμεςαλλεσςείςε ςιπ καλξκαιοιμέπ εκπςώρειπ για μα κάμεςε ςα φώμια για ςημ ποξίκα ςξσ μχοξύ ραπ. Δίμαι ςόρα πξλλά ασςά πξσ υοειάζξμςαι, πξσ ρίγξσοα ςώοα είμαι η καςάλληλη ρςιγμή για μα ςα πάοεςε!

Αμ έυεςε ήδη άλλξ ή άλλα παιδάκια, ςα ποάγμαςα ρίγξσοα είμαι πιξ δύρκξλα. Δνηγήρςε ρςα παιδιά όςι ςξ αδεοτάκι κξμςεύει πια μα έλθει κι η μαμά δεμ είμαι εύκξλξ μα κάμει όλα ςα παιυμίδια πξσ έκαμε και ποιμ. Αμ έυεςε ςη δσμαςόςηςα μα ςα ρςείλεςε ρςημ ενξυή με ςη γιαγιά και ςξμ παππξύ είμαι η ιδαμική λύρη. Αμ όυι, βοείςε κξμςιμξύπ ποξξοιρμξύπ με παοκάκια, παιδικέπ υαοέπ και κάμςε καθημεοιμέπ βόλςεπ. Λια μικοή πιρίμα ρςη βεοάμςα, ίρχπ είμαι έμα καλό σπξκαςάρςαςξ ςηπ θάλαρραπ, για ςιπ ώοεπ ςηπ μεγάληπ ζέρςηπ. Οεοάρςε πξλλέπ ώοεπ με ςα μεγαλύςεοα παιδάκια ραπ. Για αοκεςό καιοό μεςά ςη γέμμηρη ςξσ μχοξύ, ασςό δεμ θα είμαι και ςόρξ εύκξλξ και ρίγξσοα θα λείφει και ρε εράπ και ρε εκείμα. Ιάμςε μαζί ασςά πξσ αγαπάςε και δημιξσογήρςε όμξοτεπ αμαμμήρειπ. Ατιεοώρςε λίγξ υοόμξ ρςξμ εασςό ραπ. Οηγαίμεςε ρςξ κξμμχςήοιξ, τςιάνςε ςα μύυια ραπ, βγείςε με ςξ ρύμςοξτό ραπ. ΢ξ καλξκαίοι όλα είμαι πιξ απλά και ρίγξσοα υοειάζερςε μα είρςε πλήοηπ και υαοξύμεμη για ςξ υειμώμα πξσ θα έοθει. Ζ εγκσμξρύμη είμαι μια σπέοξυη τάρη! Εήρςε ςημ όρξ πιξ γεμάςα μπξοείςε! Με ςξ καλό μα σπξδευθείςε ςξ μωοάκι ραπ!

(Τξ κείμεμξ δεμ απξςελεί επιρςημξμική μελέςη. Για ςξ κάθεςι ρςημ εγκσμξρύμη ραπ ποέπει μα ρσμβξσλεύερςε ςξ γιαςοό ραπ).


9

Οικογενειακή Ζωή

ΜΑΡΙΑ Σ΢ΟΛΙΑ

Σο

καλξκαίοι είμαι εδώ και ρίγξσοα όλξι έυξσμε πιξ πξλύ ρςξ μσαλό μαπ, αλλά και ρςημ καθημεοιμόςηςά μαπ ςη γσμμαρςική. Οξλλά ακξύμε και διαβάζξσμε για ςη ρχμαςική άρκηρη, δεμ είμαι όλα ρχρςά όμχπ. Οάμε μα δξύμε μεοικξύπ μύθξσπ και μα δξύμε ςι ιρυύει ποαγμαςικά. ΜΤΘΟ΢ 1: Δεμ θέλει κόπξ αλλά ςοόπξ. Θα απαμςξύραμε : ςα καλά κόπξιπ κςώμςαι. Δεμ σπάουει άρκηρη υχοίπ ποξρπάθεια. (Απ είμαι και μικοή, καλύςεοα από ςξ ςίπξςα) ΜΤΘΟ΢ 2: Λόμξ η άρκηρη επαοκεί για ςημ απώλεια βάοξσπ. Δίμαι πξλύ ρημαμςική αλλά υοειάζεςαι μα ρσμδσαρςεί με ςημ καςάλληλη διαςοξτή. ΜΤΘΟ΢ 3: Ζ άρκηρη μπξοεί μα μεςαβάλλει ςξ μέγεθξπ ςξσ ρςήθξσπ. Η εμδσμάμχρη ςχμ θχοακικώμ μπξοεί μα ασνήρει ςημ πεοιτέοεια ςξσ θώοακα και μα δσμαμώρει ςη βάρη πξσ ρςηοίζεςαι ςξ ρςήθξπ. Δεμ μπξοεί όμχπ μα επηοεάρει με κάπξιξμ άλλξ ςοόπξ ςξ μέγεθξπ ςξσ αδέμα. MΤΘΟ΢ 4: Λε ειδική άρκηρη θα τύγει η κσςςαοίςιδα. Αμ και έυει ταμςαυςεοό όμξμα δεμ απαιςείςαι κάπξια ειδική θεοαπεία. Δίμαι κξιμό λίπξπ. Ποέπει μα μειχθξύμ ξι θεομίδεπ και μα ασνηθεί η δοαρςηοιόςηςα. ΜΤΘΟ΢ 5: Σπάουει ςξπικό αδσμάςιρμα. Σξ κάθε ρώμα έυει ςιπ δικέπ ςξσ απξθήκεπ λίπξσπ και ςξ πξσ θα είμαι ασςέπ είμαι γεμεςικά ποξκαθξοιρμέμξ. Όςαμ κάμξσμε αεοόβια άρκηρη (πυ πεοπάςημα, κξλύμπι) θα ςξ αμςλήρξσμε από εκεί όπξσ ςξ έυξσμε. Η ςξπική άρκηρη θα έυει απξςέλερμα μόμξ ρςξσπ μσπ. Αμ είμαι πλαδαοξί μπξοεί μα ρτίνξσμ λίγξ ρςημ αουή, αλλά δεμ επηοεάζξσμ ςα πξρξρςά λίπξσπ. ΜΤΘΟ΢ 7: Ζ γσμμαρςική με έμδσμα από μαύλξμ ξδηγεί ρςημ γοήγξοη απώλεια λίπξσπ. Μεγάλξ και επικίμδσμξ ρτάλμα. Θα σπάονει μεγάλη απώλεια σγοώμ και θα ςεθεί ρε κίμδσμξ η καοδιά. MΤΘΟ΢ 8: Για ςημ γσμμαρςική υοειάζεςαι ακοιβόπ ενξπλιρμόπ. Τπάουξσμ ξλξκληοχμέμα ποξγοάμμαςα άρκηρηπ πξσ απαιςξύμ λίγα ή ελάυιρςα μέρα. MΤΘΟ΢ 9: Αμ ακξλξσθηθεί ακοιβώπ ςξ ποόγοαμμα διαςοξτήπ και άρκηρηπ μιαπ τίληπ θα σπάονξσμ ςα ίδια απξςελέρμαςα. Ο κάθε ξογαμιρμόπ έυει ςιπ δικέπ ςξσ ιδιαιςεοόςηςεπ

via

ΜΤΘΟ΢ 10: ΢α ποόγοαμμα γσμμαρςικήπ από ςξ ιμςεομές είμαι για όλξσπ. Πξλλά ποξγοάμμαςα είμαι εναιοεςικά αλλά απεσθύμξμςαι ρε έμα μεγάλξ ρύμξλξ αμθοώπχμ υχοίπ μα μπξοξύμ μα εναςξμικεύρξσμ ςημ κάθε άρκηρη. Όςαμ αρκξύμαρςε ποέπει μα ακξύμε ςξ ρώμα μαπ και μα έυξσμε ςημ άδεια ςξσ γιαςοξύ μαπ. ΜΤΘΟ΢ 11: Αμ η κξιλίςρα είμαι τξσρκχςή μεςά ςξμ ςξκεςό ποέπει μα κάμχ κξιλιακξύπ. Άρκηρη ποέπει μα αουίρεςε όςαμ ςξ επιςοέφει ξ γιαςοόπ. Ποιμ αουίρεςε ςξσπ κλαρρικξύπ κξιλιακξύπ, δείςε αμ έυεςε διάρςαρη ςχμ κξιλιακώμ. Αμ δεμ έυεςε όλα καλά αλλιώπ ακξλξσθήρςε έμα ενειδικεσμέμξ αρκηριξλόγιξ. Ιαλέπ γσμμαρςικέπ, γιαςί όςαμ είμαρςε εμείπ καλά, ςα παιδάκια μαπ είμαι καλύςεοα… Nα εσυαοιρςήρω όλη ςημ ξμάδα ςξσ Familives και μα εσυηθώ καλή επιςσυία.


Οικογενειακή Ζωή

10

Αγχμίεπ και ποξβλημαςιρμξί

ΜIΡ΢ΤΝΗ

Λε πξλύ σπξμξμή και αγάπη ςόρξ ςξ παιδί όρξ και ερείπ θα ΢ι ςξ νευχοιρςό έυει ςξ νεπεοάρεςε ςιπ ποώςεπ δσρκξλίεπ νεκίμημα ςξσ ρυξλείξσ για έμα ςηπ ποξραομξγήπ. Λε ςξμ καιοό ποξχοάκι και ςξσπ γξμείπ ςξσ; θα αμακαλύφεςε όςι πλέξμ Οόρξ διατξοεςικό είμαι ασςό βοίρκερςε ρςημ εσυάοιρςη θέρη μα ςξ νεκίμημα; Ρε ςι διατέοξσμ ξι μιώρεςε πεοήταμξι ραμ γξμείπ! έγμξιεπ πξσ έυξσμ ξι γξμείπ ςχμ παιδιώμ πξσ γεμμήθηκαμ Ζ δική μαπ ποώςη μέοα ρςξ ποόχοα από ςα ςελειόμημα ρυξλείξ ήοθε όςαμ ξ μικοόπ μαπ παιδιά; ΢ελικά, σπεοβάλξσμε ήςαμ μόλιπ 2,5 υοόμχμ. με ςημ ποξχοόςηςα ή όυι; Ρσμαιρθημαςικά τξοςιρμέμη αλλά Ζ ποώςη μέοα ρςξ ρυξλείξ και υαοξύμεμη. Από ςη μια μεοιά είμαι «ιρςξοική» για κάθε έμιχθα μα επαμαλαμβάμξμςαι παιδί, για κάθε γξμιό. Δίμαι η ρσμαιρθήμαςα ςξσ ποώςξσ υοξμική ρςιγμή πξσ ςξ παιδί απξυχοιρμξύ. ΢όςε πξσ ςξμ έυει ςημ εσκαιοία μα μάθει. Ζ πήοαμ, για ςξ καλό ςηπ σγείαπ ςξσ, ρημαμςικόςεοη ποώςη γμώρη από κξμςά μξσ. ΢όςε πξσ ςξμ πξσ θα απξκςήρει είμαι η τύλαγε ζερςά η θεομξκξιςίδα. Ζ γμώρη ςξσ εασςξύ ςξσ και ςχμ ρσμαιρθημαςική ασςή τόοςιρη δσμαςξςήςχμ ςξσ. ίρυσε όυι μόμξ για μέμα αλλά και Ραμ μαμά- και μάλιρςα μαμά για ςξ παιδί. με εναιοεςικά ποόχοξ μχοό Οοέπει όμχπ μα ποξυχοάμε και (26 εβδξμάδχμ)- είυα μα ασςόπ ήςαμ ξ λόγξπ για ςξμ ξπξίξ αμςιμεςχπίρχ όλξσπ ςξσπ υαιοόμξσμ. Λεςά από έμα μακού τόβξσπ, ςξσπ διρςαγμξύπ και και δύρκξλξ δοόμξ με ςα άγυη πξσ τέομει μαζί ςηπ η τσριξθεοαπείεπ και ποξχοόςηςα, η ξπξία από μόμη εογξθεοαπείεπ, μαπ είυε βοει έμα ςηπ ραμ γεγξμόπ τέοει μεγάλξ καλό απξςέλερμα και πλέξμ η βάοξπ από ρσμαιρθήμαςα πξσ ποξρπάθεια θα ρσμευιζόςαμ ρε δεμ είμαι εύκξλξ μα άλλξ επίπεδξ. Ζ ποόξδξπ θα καςαμξήρειπ και μα ελέγνειπ. ρσμευιζόςαμ αλλά πιξ διαρκεδαρςικά, κσοίχπ για ςξ παιδί. Ηα έκαμε μέξσπ τίλξσπ, θα Πόρξ όμχπ καιμξύοια ποάγμαςα, επηοεάζξμςαι και ξι δξκίμαζε μέεπ εμπειοίεπ και κσοίχπ θα μάθαιμε ςξμ εασςό ςξσ. Λε λίγα γξμείπ; λόγια θα απξκςξύρε δενιόςηςεπ και Λεςά ςξμ ποώςξ μεγάλξ μέεπ εμπειοίεπ. απξυχοιρμό, ςξ πιθαμόςεοξ είμαι μα μημ άτηρεπ ςξ μικοό ρξσ πξςέ μόμξ ςξσ. Οξλλέπ Παιδικόπ ρςαθμόπτξοέπ ξι μαμάδεπ με ποόχοα Νηπιαγχγείξμχοά δσρκξλεύξμςαι μα Δημξςικό. εμπιρςεσςξύμ κάπξιξμ άλλξμ για ςημ τοξμςίδα ςξσ ΢α παιδιά πξσ γεμμήθηκαμ παιδιξύ ςξσπ. ΢ώοα όμχπ ασςό ποόχοα είμαι πιθαμό μα «ποέπει» μα γίμει. ΢ξ «άγυξπ παοξσριάρξσμ, ρσυμόςεοα από ςξσ απξυχοιρμξύ» επιρςοέτει άλλα παιδιά, μαθηριακέπ και όςαμ ςξ παιδάκι ποέπει μα δσρκξλίεπ. πάει ρυξλείξ.

ςα Τσρικά ξι δσρκξλίεπ ασςέπ δεμ έυξσμ καμία ρυέρη με ςη μξημξρύμη ςξσ παιδιξύ και ρσμήθχπ αουίζξσμ μα ταίμξμςαι ρςιπ ποώςεπ ςάνειπ ςξσ δημξςικξύ. Έςρι, ρςημ ηλικία ςχμ 4 εςώμ, γίμεςαι μια ποώςη εκςίμηρη (από αμαπςσνιξλόγξ) και ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί κάπξιξ ποόβλημα, δίμξμςαι ρσμβξσλέπ για μα βξηθηθεί ςξ παιδί μέρα από εκπαιδεσςικά ή αθληςικά ποξγοάμμαςα, ποξςείμεςαι εκπαιδεσςικό ποόγοαμμα παιδικξύ ρςαθμξύ ή αμ σπάονει μεγαλύςεοη δσρκξλία ποξςείμεςαι κάπξιξ ποόγοαμμα λξγξθεοαπείαπ, εογξθεοαπείαπ κ.λπ Ρςημ ηλικία ςχμ 5 εςώμ, λίγξ ποιμ ςξ δημξςικό, είμαι καλό μα γίμει έμαπ ακόμα έλεγυξπ (ειδικά αμ δεμ έγιμε μχοίςεοα). Αοκεςά ποόχοα παιδιά, κσοίχπ ασςά πξσ γεμμήθηκαμ εναιοεςικά μικοά ή γεμμήθηκαμ ςξσπ ςελεσςαίξσπ μήμεπ ςηπ υοξμιάπ, ίρχπ υοειαρςεί μα επαμαλάβξσμ ςξ μηπιαγχγείξ για μα χοιμάρξσμ και μα ρσμαμςήρξσμ ςημ επόμεμη υοξμιά λιγόςεοεπ δσρκξλίεπ, τξιςώμςαπ ςόςε ρςξ δημξςικό.

Η ποξχοόςηςα είμαι έμαπ άθλξπ. Σόρξ για μαπ, όρξ και για ςα παιδιά μαπ. Θέλει αγώμα για ςξ καλύςεοξ δσμαςό απξςέλερμα. Σπάουξσμ διατξοεςικέπ ιρςξοίεπ ποξχοόςηςαπ, διατξοεςικέπ δσρκξλίεπ και ποξκλήρειπ. Όπχπ και μα έυει όμχπ η αγάπη μαπ για ςα παιδιά μαπ είμαι ασςή πξσ δίμει ρε όλξσπ μαπ δύμαμη.


11

Τ

Οικογενειακή Ζωή

ΕΛΕΑΝΝΑ ΚΑΠΟΤΝΣΑΛΗ

ξσ υοόμξσ ξ γιόπ μξσ θα πάει μήπιξ! Έςρι αγξοάραμε βιβλία για μα ςξμ βξηθήρχ μα εγκλιμαςιρςεί λιγάκι με ςιπ «αρκήρειπ» πξσ θα κάμξσμ μαζί με ςη δαρκάλα. Αμ και ςα πεοιρρόςεοα ςα έυξσμε μάθει , θεώοηρα πχπ θα ςξσ κάμει καλό μα «διαβάζξσμε» μέρα από αρκήρειπ και παιυμίδια . Λόμξ καλό μπξοεί μα κάμει η ενάρκηρη! ΢α βιβλία πξσ επέλενα μα αγξοάρχ ςελικά μξσ άοεραμ πξλύ, ςξ ίδιξ και ρςξμ γιό μξσ και γι’ ασςό ραπ ςα ποξςείμχ αμεπιτύλακςα! Σξ Σραμςάκι ςηπ αλταβήςαπ & ςξ Σραμςάκι ςηπ αοιθμηςικήπ. ΢ξ παιδί κάμει ενάρκηρη και μαθαίμει ςημ αλταβήςα και ςξσπ αοιθμξύπ. Λέρα σπάουξσμ ασςξκόλληςα για μα ςξ «βαθμξλξγεί η μαμά! Ηα ςξ βοείςε από ςιπ εκδόρειπ ΛΘΜΩΑΡ. www.minoas.gr Καλξκαιοιμά παιυμίδια! Έμα βιβλίξ γεμάςξ παιυμίδια πξσ ποξεςξιμάζει ςα παιδιά για ςξ μηπιαγχγείξ. Οοχςαγχμιρςήπ Ξ Τίμι ςξ δελτίμι! ΢α παιδιά παίζξσμ, μαθαίμξσμ μα κόβξσμ, μα κξλλάμε, μα παοαςηοξύμ βοίρκξμςαπ διατξοέπ, πεομξύμ από λαβύοιμθξσπ, τςιάυμξσμ παζλ και υοχμαςίζξσμ! Οοαγμαςικά είμαι εναιοεςικό βιβλίξ! Ηα ςξ βοείςε από ςιπ εκδόρειπ ΛΔ΢ΑΘΥΛΘΞ. www.metaixmio.gr Διακξπέπ με ςξμ Νέμξ και ςξμ Γξσίμι ςξ αοκξσδάκι! 2 βιβλία με ήοχεπ ςηπ Disney πξλύ διαρκεδαρςικά, επίρηπ με πξλλέπ δοαρςηοιόςηςεπ ρςξ πεοιευόμεμξ ςξσπ και ρςξ ςέλξπ κάθε βιβλίξ σπάουει τσρικά βοαβείξ για ςξμ μικοό μαθηςή! Ρςημ ίδια ρειοά σπάουξσμ και άλλξι ήοχεπ όπχπ και για μεγαλύςεοα παιδάκια ςξσ δημξςικξύ! Ηα ςα βοείςε από ςιπ εκδόρειπ ΛΔ΢ΑΘΥΛΘΞ. http://www.metaixmio.gr/ Καλή διαρκέδαρη!

Τχςξγοάτιρη: Δλεάμμα Ιαπξσμςάλη via


DECO—DIY

12

ΔΨΡΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ

Τ

ξ καλξκαίοι είμαι εδώ, εσκαιοία μα καλέρςε μεοικξύπ τίλξσπ και μα ξογαμώρεςε έμα πάοςσ!!

Λήπχπ υοειάζερςε όμχπ μεοικέπ ιδέεπ για μα δημιξσογήρεςε γιξοςιμή αςμόρταιοα πξσ θα μείμει ανέυαρςη ρε μικοξύπ αλλά και μεγάλξσπ καλερμέμξσπ; ΢όςε δείςε ςα θέμαςα πξσ έυξσμε μα ραπ ποξςείμξσμε.


13

Ιάρςοα ρςημ άμμξ Λαγιό, πεςρέςα, θάλαρρα...και ςξ πάοςσ νεκιμάει!!! ΢ι θα λέγαςε για έμα πάοςσ με θέμα ςα κάρςοα ρςημ άμμξ και μια αμςίρςξιυη ςξύοςα ; Δςξιμάρςε cupcakes, όμξοτα διακξρμημέμα μπιρκόςα και λαυςαοιρςά καλαμάκια τοξύςχμ. ΢α υοώμαςα πξσ μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε για ςημ διακόρμηρη και ςα εκςσπώριμα θα είμαι πξοςξκαλί, κίςοιμξ και ςξ μπλε ςηπ θάλαρραπ. Δμώ ραμ δχοάκι για ςξσπ καλερμέμξσπ μπξοείςε μα ποξρτέοεςε κξσβαδάκια, πξσ θα πεοιλαμβάμξσμ αμςηλιακή κοέμα, πεςρέςα και παιυμίδια ςηπ θάλαρραπ.

DECO—DIY

via

via

Οάοςσ με θέμα ςημ γλσκιά λεμξμάδα

Λια σπέοξυη καλξκαιοιμή μέοα, δικαιξύςαι έμα δοξρεοό πάοςσ λεμξμάδαπ ρε οξζ και κίςοιμξ υοώμα. Δίμαι ςξ είδξπ ςξσ πάοςσ πξσ κάθε κξοίςρι ξμειοεύεςαι μαζί με έμα ςοαπέζι γεμάςξ ζαυαοέμιεπ λιυξσδιέπ και ρπιςική λεμξμάδα. Δςξιμάρςε λξιπόμ έμα ςοαπέζι ρε ρςσλ picnic, με ράμςξσιςπ και τοξύςα, εμώ δώρςε ρςιπ μικοέπ κσοίεπ μα παίνξσμ διακξρμώμςαπ όμξοτεπ υοχμαςιρςέπ ραγιξμάοεπ. Τεύγξμςαπ, εκςόπ από ςιπ ραγιξμάοεπ, μπξοείςε μα ςξσπ δώρεςε έμα καλάθι με κξοιςρίρςικξσπ θηρασοξύπ, όπχπ κξκαλάκια για ςα μαλλιά, καθοετςάκια, ρκξιμάκι για παιυμίδι, ραπξσμάκια. .


DECO—DIY

14

Τλαμίμγκξ πάοςσ via

Έμαπ ρσμδσαρμόπ από ςξ οξζ υοώμα ςξσ τλαμίμγκξ και λίγξ κίςοιμξ και γαλάζιξ , κάμξσμ ςημ ςέλεια υοχμαςική παλέςα για έμα καλξκαιοιμό πάοςσ!!

Γξογόμεπ Ταμςαρςείςε μια όμξοτη καλξκαιοιμή μέοα γεμάςη tutu τξύρςεπ , μαογαοιςαοέμια κξλιέ, υξοό και πξλλέπ γλσκέπ λιυξσδιέπ!! Ιαθώπ ξι μικοέπ κσοίεπ θα τςάμξσμ ρςξ πάοςσ θα ςξσπ δίμεςε διάτξοα διακξρμηςικά ρςξλίδια (κξλιέ, ρςέκεπ, make up) και ςιπ tutu τξύρςεπ πξσ θα μπξοξύμ μα πάοξσμ ρςξ ςέλξπ ςξσ πάοςσ μαζί ςξσπ.

via


15

DECO—DIY

via

A yellow Submarine Ζ σπέοξυη παλέςα ςξσ κίςοιμξσ μαζί με γκοι, θα δημιξσογήρξσμ ςξ απόλσςξ θέμα. Υειοξπξίηςα μπιρκόςα, ρξκξλάςεπ και cupcakes είμαι από ςα γλσκά, πξσ καμέμα παιδάκι δεμ θα ατήρξσμ αδιάτξοξ. Λημ νευμάμε όμχπ και ςξ ςοαπέζι με ςιπ αλμσοέπ γεύρειπ ,όπξσ θα μπξοέρεςε μα ατήρεςε μόμα ςξσπ ςα παιδιά μα δημιξσογήρξσμ ςξ αγαπημέμξ ςξσπ ράμςξσιςπ.

Οαγχςό γοαμίςα Δάμ η μικοή ραπ λαςοεύει ςα παγχςά γοαμίςα, ςόςε ςξ καλξκαίοι είμαι η ιδαμική ρςιγμή για μα εςξιμάρεςε ςξ ςέλειξ πάοςσ. Υοηριμξπξιήρςε ςα υοώμαςα ςχμ καλξκαιοιμώμ τοξύςχμ ,διακξρμήρςε ςα μπιρκόςα και ςα κεκάκια με αμςίρςξιυα τοξσςάκια από ζαυαοόπαρςα και ξλξκληοώρςε με υσμξύπ τοξύςχμ. via


DECO—DIY

16

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΦΕΙΜΨΝΑ

Φτιαγμένα από παιδιά


Τ

ο καλξκαίοι είμαι η επξυή ςχμ καοπώμ. ΢α λξσλξύδια ςχμ καοπξτόοχμ δέμςοχμ γίμξμςαι

καοπξί και ςα βάζα μαπ αδειάζξσμ. Ρκέτςηκα λξιπόμ μα κάμξσμε μια καςαρκεσή για μα έυξσμε λξσλξύδια και ςξ καλξκαίοι.

Υοειαζόμαρςε • ύταρμα, • βελόμα και κλχρςή • κξμμάςια κλαδιώμ • κόλλα ριλικόμηπ

Ιόβξσμε ςξ ύταρμα ρε λχοίδεπ 1,5μ * 10 εκαςξρςά. Ζ μέςοηρη ασςή είμαι με μεγάλη εσελινία. Δηλαδή αμ ςα κξμμάςια πξσ έυεςε είμαι λίγξ μεγαλύςεοα ή λίγξ μικοόςεοα ρίγξσοα θα κάμξσμ έμα όμξοτξ λξσλξσδάκι. Δμδεικςικά ποξςείμχ ασςό ςξ μέγεθξπ

Διπλώμξσμε ςιπ λχοίδεπ ρςη μέρη καςά μήκξπ, η καλή πλεσοά ςξσ στάρμαςξπ ποέπει μα είμαι από ςημ ένχ πλεσοά. Αουίζξσμε μα καοικώμξσμε ςιπ άκοεπ . Οοξρπαθξύμε η απόρςαρη ςχμ βελξμιώμ κάθε τξοά μα είμαι η ίδια.

Όςαμ τςάρξσμε ρςξ ςέλξπ, ςοαβάμε ςημ κλχρςή και ρξσοώμξσμε ςξ ύταρμα πεοίπξσ μέυοι ςξ μήκξπ ςηπ λχοίδαπ μα μειχθεί ρςξ μιρό. Ιαι πάλι ασςό εναοςάςαι από ςξ γξσρςξ ςχμ παιδιώμ ραπ και πώπ ραπ αοέρει μα είμαι ςξ λξσλξύδι ραπ. Οαίομξσμε ςξ κλαδάκι μαπ και αουίζξσμε μα κξλλάμε ςη μια άκοη. Οεοιρςοέτξμςάπ ςξ, κξλλάμε και ςξ σπόλξιπξ ύταρμα γύοχ γύοχ. Ιαςεβαίμξσμε ρςξ κλαδάκι και λίγξ πιξ κάςχ αλλα ποξρπαθξύμε μα είμαι ςξ λξσλξσδάκι μαπ τξσμςχςό . Ιαμςε ςξ με διατξοεςικά στάρμαςα, και ςξ μπξσκεςάκι ραπ είμαι έςξιμξ! Οεοιμέμχ ςιπ δικέπ ραπ δημιξσογίεπ με ςξ hashtag #familivesmag Τχςξγοάτιρη: Δσαγγελία Οαπαυειμώμα


DECO—DIY

18

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΤ

Φσιάνσε μικπά φπωμασιςσά γτάλιμα γλαςσπάκια για οαφύυτσα!

Κ

αλή αουή ρςξ πεοιξδικό μαπ και καλή αμάγμχρη ρε εράπ!! ΢ξ καλξκαίοι είμαι πια εδώ και όλξι μιώθξσμε μξμίζχ μια αλλαγή ρςη διάθερη μαπ! Δεμ νέοχ για εράπ, εγώ πάμςχπ ήθελα αμαμέχρη και άουιρα από ςξ μπαλκόμι μξσ. Ηα ραπ δείνχ μια απλή και πξλύ πξλύ όμξοτη λύρη για μα βάλεςε λίγξ ποάριμξ ρςξ μπαλκόμι ή και ρε κάπξιξμ ερχςεοικό υώοξ ςξσ ρπιςιξύ ραπ, υχοίπ μα αμηρσυείςε για ςξ πόςιρμα ,ςξμ καιοό πξσ θα απξλαμβάμεςε ςιπ διακξπέπ ραπ. Ρςξ ποώςξ άοθοξ μξσ λξιπόμ για ςξ πεοιξδικό “Familives”, θα τςιάνξσμε μαζί μικοά γσάλιμα γλαρςοάκια για παυύτσςα. Μα ραπ πχ αουικά όςι ρςημ αγξοά κσκλξτξοξύμ ειδικέπ μπξγιέπ για γσαλί, αλλά με αοκεςά ςρξσυςεοή ςιμή. Δδώ, ςα γλαρςοάκια μαπ θα ςα βάφξσμε με απλά , ξικξμξμικά σλικά!


Οάμε μα δξύμε ςα σλικά πξσ θα υοειαρςξύμε.

Γσάλιμα βαζάκια καςά ποξςίμηρη κξμςά • Αρςάοι και διαλσςικό • Λπξγιέπ (πλαρςικό υοώμα από ασςό πξσ βάτξσμε ςξσπ ςξίυξσπ) ρςα 3 βαρικά μαπ υοώμαςα (κόκκιμξ – κίςοιμξ – μπλε) και έμα ςεμεκεδάκι λεσκό • Οιμέλα • Ολαρςικά πξςηοάκια ή μπξλάκια μιαπ υοήρηπ • Δτημεοίδεπ και νσλάκια για ςξ αμακάςεμα • Έμα μικοό οξλό για βάφιμξ • Υώμα για κάκςξσπ • Γάμςια • Οαυύτσςα (δεμ είμαι αμάγκη μα ςα αγξοάρεςε καθώπ δεμ θέλξσμ οίζεπ για μα πιάρξσμ ξπόςε κόφςε από κάπξια πξσ ήδη έυεςε ή ζηςήρςε από τίλξσπ) Ιαι νεκιμάμε πεομώμςαπ ςα βαζάκια μαπ με αρςάοι (ατξύ ςξσ έυξσμε βάλει διαλσςικό 1/10). Ατήμξσμε γύοχ ρςη μία ώοα μα ρςεγμώρξσμ. Λημ νευμάςε, για μα καθαοίρεςε ςξ πιμέλξ από ςξ αρςάοι ςξ βξσςάςε ρε έμα γσάλιμξ βαζάκι με διαλσςικό.


DECO—DIY

20

Όρη ώοα πεοιμέμξσμε μα ρςεγμώρει καλά ςξ αρςάοι, πάμε μα τςιάνξσμε ςα υοώμαςα μαπ! Δδώ θα υοειαρςξύμε ςα πλαρςικά δξυεία μαπ, ςα ξπξία και θα γεμίρξσμε με έμα δάκςσλξ λεσκή μπξγιά. Ρςη ρσμέυεια θα οίνξσμε ρςξ έμα από ελάυιρςη μπξγιά κόκκιμξ, ρςξ άλλξ κίςοιμξ, μπλε και ρςξ ςελεσςαίξ λίγξ κίςοιμξ και ελάυιρςξ μπλε. ΢α υοώμαςα πξσ έτςιανα είμαι παλ. Έυξσμε λξιπόμ: Έμα όμξοτξ και απαλό οξζ, έμα αμξικςό κίςοιμξ, γαλάζιξ και έμα δοξριρςικό ποαριμάκι!


21

Λπξοξύμε ςώοα, ετόρξμ έυει πεοάρει μια χοίςρα από ςξ αρςάοχμα μα νεκιμήρξσμε ςξ βάφιμξ. Υοηριμξπξιξύμε ςξ πιμέλξ μαπ πεομάμε δύξ ρςοώρειπ, πεοιμέμξμςαπ αμάμερα ρςη μία και ςημ άλλη ςξ λιγόςεοξ έμα ςέςαοςξ. Ατξύ πεοάρξσμε και ςη δεύςεοη και ποιμ ρςεγμώρει, παίομξσμε ςξ οξλό μαπ και πεομάμε πάμχ ρςξ υοώμα μαπ (υχοίπ μπξγιά) για μα δημιξσογήρξσμε μια ραγοέ επιτάμεια. ΢α γλαρςοάκια μαπ είμαι έςξιμα! Ατήμξσμε μα ρςεγμώρξσμ εμςελώπ!

DECO—DIY


DECO—DIY

22

΢ξ μόμξ πξσ έμειμε ςώοα, είμαι μα τσςέφξσμε ςα τσςά μαπ. Τξοάμε ςα γαμςάκια μαπ και γεμίζξσμε ρυεδόμ μέυοι επάμχ με υώμα. Λε ςξ δάκςσλξ κάμξσμε μια μικοή ςοσπξύλα και βάζξσμε μέρα ςξ παυύτσςξ μαπ.

Έτοιμα!


23

Μα κάμξσμε και ςιπ ρσρςάρειπ!

Δλπίζχ μα ραπ άοερε η ποόςαρη μξσ και μα ςξ δξκιμάρεςε!! Αμ μαι, πεοιμέμχ τχςoγοατίεπ και εμςσπώρειπ ρςη ρελίδα μαπ!!

Σας φιλώ!

Τχςξγοάτιρη: Δλέμη Ιαοαγιαμμίδξσ

DECO—DIY


DECO—DIY

24

ΜΑΡΙΑ ΤΥΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Ξ

καιοόπ έυει ζερςάμει αοκεςά και ξι βοαδιέπ πξσ πεομάμε ρςξ μπαλκόμι ή ρςημ ασλή γίμξςαι όλξ και πεοιρρόςεοεπ! Λε ή υχοίπ παοέα, ακξύγξμςαπ υαλαοή μξσρική, διαβάζξμςαπ έμα καλό βιβλίξ ή απλώπ αγμαμςεύξμςαπ ςξμ έμαρςοξ ξσοαμό, ρίγξσοα θέλξσμε μα έυξσμε και κάπξιξ κεοάκι ή ταμαοάκι δίπλα μαπ μα μαπ υαοίζει ςξ διακοιςικό ςξσ τχπ και μα ρσμπληοώμει ςξ οξμαμςικό ρκημικό! Ραπ ποξςείμχ λξιπόμ μια εύκξλη και αμένξδη καςαρκεσή για έμα ςανιδιάοικξ ταμαοάκι με σλικά πξσ λίγξ πξλύ σπάουξσμ ρε κάθε ρπίςι!


΢α σλικά πξσ θα υοειαρςξύμε είμαι ςα ενήπ:

1 διάταμξ γσάλιμξ δξυείξ (ςεςοάγχμξ ή ρςοξγγσλό) με πεοίμεςοξ πεοίπξσ 50 εκ (εγώ είυα έμα άδειξ γύαλιμξ δξυείξ από λξσλξύδι)  2 τύλλα από μπλξκ ιυμξγοατίαπ Α4 (καςά ποξςίμηρη 110 g/m2)  Δκςσπχςήπ  Σταρμάςιμη κξοδέλα 3mm  Ιξοδόμι πξμςικξξσοά 3mm  Φαλίδι  Διακξοεσςήπ  Ιεοάκι οερώ ή κεοί πξσ λιώμει μόμξ ρςξ ερχςεοικό ςξσ 

Αουικά ενεςάζξσμε, αμ ςξ κάθε τύλλξ από ςξ μπλξκ ιυμξγοατίαπ καλύπςει καςά μήκξπ ςηπ μακοιάπ πλεσοάπ δύξ διαδξυικέπ πλεσοέπ ςξσ δξυείξσ. Ηέλξσμε δηλαδή και ςα δύξ τύλλα μαζί μα καλύφξσμ όλη ςημ πεοίμεςοξ ςξσ δξυείξσ. Ρςη ρσμέυεια επιλέγξσμε με ςι ρυέδιξ θέλξσμε μα διακξρμήρξσμε ςξ ταμαοάκι μαπ. Δπέλενα μα γοάφχ ρςξ word (διάςανη ρελίδαπ > ςξπίξ) ςξ πξίημα “Θθακη” ςξσ Ιαβάτη ρε μαύοη γοαμμαςξρειοά! Οοξραομόζξσμε βέβαια ςξ ρυέδιξ πξσ θα επιλένξσμε για ςξ κάθε τύλλξ υαοςιξύ ρςιπ διαρςάρειπ ςχμ δύξ διαδξυικώμ πλεσοώμ ςξσ δξυείξσ. Λπξοξύμε όμχπ μα εκςσπώρξσμε διάτξοα ρυέδια ακόμη και με υοώμα (π.υ. ακαμόμιρςα γοάμμαςα ή/και αοιθμξύπ ρε διάτξοεπ διαρςάρειπ, λξσλξύδια, ρυήμαςα, ρύμβξλα tribal κ.λ.π.). Δπίρηπ αμ δε διαθέςξσμε εκςσπχςή, μπξοξύμε μα ρυεδιάρξσμε πάμχ ρςξ τύλλξ υαοςιξύ ό,ςι ρυέδιξ θέλξσμε με νσλξμπξγιέπ ή μαύοξ μξλύβι ή μαοκαδόοξσπ, αλλά ςξ απξςέλερμα


DECO—DIY

26

Λεςοάμε μεςά ςξ ύφξπ ςξσ δξυείξσ και κόβξσμε όρη επιτάμεια ςξσ υαοςιξύ πεοιρρεύει καςά μήκξπ ςηπ ρςεμήπ πλεσοάπ και αμςίρςξιυα μεςοάμε ςξ μήκξπ δύξ διαδξυικώμ πλεσοώμ ςξσ δξυείξσ και κόβξσμε όρξ υαοςί πεοιρρεύει καςα μήκξπ ςηπ μακοιάπ πλεσοάπ. Οοξαιοεςικά αμ ςξ τύλλξ υαοςιξύ είμαι λεπςό και θέλξσμε μα γίμξσμ πιξ αμθεκςικέπ ξι άκοεπ ςξσ, διπλώμξσμε ποξπ ςα μέρα πεοίπξσ 1-2 εκ. καςά μήκξπ ςχμ ρςεμώμ πλεσοώμ κάθε τύλλξσ ποιμ κόφξσμε ό,ςι πεοιρρεύει. Δπόμεμξ βήμα είμαι μα αμξίνξσμε ςούπεπ ρε ίρη απόρςαρη καςά μήκξπ και ςχμ δύξ ρςεμώμ πλεσοώμ ςξσ κάθε τύλλξσ υαοςιξύ με ςη βξήθεια ςξσ διακξοεσςή. Δπίρηπ για μα γίμξσμ ξι ςούπεπ ακοιβώπ ρςημ ίδια απόρςαρη κοαςάμε και ςα δύξ τύλλα μαζί και ςα ςοσπάμε! Ιαςόπιμ κόβξσμε με ςξ φαλίδι 2 κξοδέλεπ και 2 κξοδόμια πξμςικξξσοά ρε μήκξπ ρυεδόμ διπλάριξ από ςημ μακοιά πλεσοά κάθε τύλλξσ υαοςιξύ. Δμώμξσμε ςα δύξ τύλλα υαοςιξύ πεομώμςαπ ποξρεκςικά μία κξοδέλα και έμα κξοδόμι μαζί μέρα από ςιπ ςούπεπ ςχμ τύλλχμ με ςοόπξ υιαρςί κοαςχμςαπ ρςαθεοά με ςξ έμα υέοι μαπ ςα δύξ υαοςιά (ξ ςοόπξπ υιαρςί ποξρχπικά μξσ θσμίζει ςξ κξοράζ γσμαικείχμ οξύυχμ και δίμει έμα οξμαμςικό και vintage ςόμξ ρςημ καςαρκεσή). Ατξύ πεοάρξσμε ςιπ κξοδέλεπ και ςα κξοδόμια μέρα από όλεπ ςιπ ςούπεπ, δέμξσμε έμαμ τίξγκξ εκαςέοχθεμ ποξρέυχμςαπ μα μη ρκιρςξύμ ςα τύλλα υαοςιξύ. ΢έλξπ ςξπξθεςξύμε μέρα ρςξ γσάλιμξ δξυείξ έμα κεοάκι οερώ ή έμα κεοί πξσ λιώμει μόμξ ρςξ ερχςεοικό ςξσ και ςξ αμάβξσμε.


27

Ραπ εύυξμαι καλό καλξκαίοι και αμέμελεπ καλξκαιοιμέπ βοαδιέπ παοέα με ςξ ςανιδιάοικξ ταμαοάκι! Τχςξγοάτιρη: Λαοία Σταμςξπξύλξσ

DECO—DIY


DECO—DIY

28

5 + 1 σπόοξι

Για μα αμαμεμώςξτμε σξ ςοίσι μαρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΨΡΓΙΑ Σ΢ΙΡΨΝΗ

Λ

όλιπ αουίζει και μεγαλώμει η διάοκεια ςηπ μέοαπ αλλάζει ρυεςικά και η διάθερή μαπ. Ηέλξσμε μα βγαίμξσμε πιξ πξλύ ένχ, ποξςιμάμε ςα πιξ τχςειμά υοώμαςα, βγαίμξσμε κι εμείπ από ςη υειμεοία μαπ μάοκη. Ακοιβώπ έςρι αμςιλαμβάμεςαι ςημ αλλαγή επξυήπ και ςξ ρπίςι μαπ, είμαι έμαπ ζχμςαμόπ ξογαμιρμόπ και ασςό. Οόρξ εύκξλξ είμαι όμχπ μα τοερκάοξσμε ςξ ρπίςι κάθε υοόμξ; Δεμ είμαι μόμξ θέμα όοενηπ αλλά και υοημάςχμ. Λπξοξύμε μα αμαμεώρξσμε ςξ ρπίςι μαπ υχοίπ μα νξδέφξσμε μια ξλόκληοη πεοιξσρία; Οοξταμώπ, μαι! Λε απλά βήμαςα είμαι εύκξλξ μα δώρξσμε μια μόςα τοερκάδαπ και αλλαγήπ ρςξ υώοξ μαπ πξσ θα μαπ βξηθήρει μα ςξ δξύμε με άλλξ μάςι. Νεκιμάμε πάμςα από ςημ ποώςη εικόμα πξσ θα έυει έμαπ επιρκέπςηπ μαπ: ςημ ενώπξοςα. Λπξοξύμε μα κοεμάρξσμε έμα ρςετάμι αμξινιάςικξ ή καλξκαιοιμό ή μα ςσλίνξσμε κξοδέλεπ, μα κοεμάρξσμε μια βεμεςριάμικη μάρκα ή ό,ςι άλλξ μαπ εμπμέει. Λημ νευμάμε, η ποώςη εμςύπχρη μεςοάει. Γεμίζξσμε ςα βάζα μαπ με λξσλξύδια – πλέξμ βοίρκξσμε σπέοξυα μπξσκέςα ρε πξλύ ξικξμξμικέπ ςιμέπ, αμ δεμ έυξσμε δικά μαπ λξσλξύδια. Ρηκώμξσμε ςα βαοιά, υειμχμιάςικα υαλιά μαπ ή ςα αμςικαθιρςξύμε με ελατοιά μικοά, υοχμαςιρςά καλξκαιοιμά υαλάκια αμ μαπ αοέρξσμ. Αλλάζξσμε κξσοςίμεπ και οιυςάοια, αμ ςα υοηριμξπξιξύμε. Αμςικαθιρςξύμε ςιπ πιξ βαοιέπ, υειμχμιάςικεπ κξσοςίμεπ με πιξ αέοιμεπ και δοξρεοέπ, και διαλέγξσμε πιξ αμξιυςά υοώμαςα ρε μανιλάοια καμαπέ και οιυςάοια. Ρςξλίζξσμε ςξ μπάμιξ μαπ με κξμμάςια κξοαλιώμ και κξυύλια για μια πιξ τοέρκια εικόμα, και αμαμεώμξσμε ςιπ πεςρέςεπ μαπ με ςημ ίδια λξγική με ςιπ κξσοςίμεπ. Αταιοξύμε ςιπ ρκξσοόυοχμεπ και υοηριμξπξιξύμε παρςέλ ή ζχηοά, αμξινιάςικα υοώμαςα. Δεμ είμαι ίρχπ δσμαςόμ μα ςξ κάμξσμε κάθε υοόμξ, αλλά αμά κάπξια διαρςήμαςα μπξοξύμε μα διαλέγξσμε έμαμ ςξίυξ και μα ςξσ αλλάζξσμε ςξ υοώμα. Ωπ κόρςξπ είμαι ρυεςικά αμςιμεςχπίριμξ, χπ εογαρία δεμ είμαι πξλύ δύρκξλη και μάλιρςα μπξοεί μα γίμει και ιδιαίςεοα διαρκεδαρςική και έυει τσρικά άμερξ απξςέλερμα ρςη διάθερή μαπ!

μπξοξύμε πάμςα μα ςιπ διξοθώρξσμε. Αμ δεμ έυεςε αμακαλύφει ακόμη ςημ «ςασςόςηςα» ςξσ ρπιςιξύ ραπ, πειοαμαςιρςείςε.

1

2 3 4 5

΢ξ πιξ θεςικό με ςιπ αλλαγέπ είμαι όςι αμ δεμ μαπ αοέρξσμ

via

6

Δεμ είμαι απαοαίςηςξ για μα μιώρξσμε ςημ αλλαγή μα κάμξσμε όλα ςα παοαπάμχ ή ρε μεγάλη κλίμακα. Ξι μικοέπ λεπςξμέοειεπ και ξι διάρπαοςεπ πιμελιέπ είμαι πάμςα πιξ απξςελερμαςικέπ ρςξ μα δώρξσμ άλλη αίρθηρη ρςξσπ υώοξσπ μαπ. Δξκιμάρςε κάςι ή όλα, δείςε ςξ ρπίςι ραπ με άλλξ μάςι, αγαπήρςε ςξ από ςημ αουή ραμ μα μπαίμεςε για ποώςη τξοά ρ’ ασςό.

Καλό καλξκαίπι!


29

Υγεία

ΜΕΝΙΑ ΚΟΤΚΟΤΓΙΑΝΝΗ

Αγαπάμε ςξμ ήλιξ…

Ο

ήλιξπ είμαι απαοαίςηςξπ, ατξύ απξςελεί ςημ πιξ ρημαμςική πηγή ζχήπ. Ζ ρυέρη μαπ μαζί ςξσ ρςηοίζεςαι ρε μια ιρξοοξπία, ςημ ξπξία θα ποέπει μα ρεβόμαρςε και μα μη διαςαοάρρξσμε. ΢όρξ εμείπ, όρξ και ςα παιδιά μαπ, ποιμ βγξύμε ςξ ποχί από ςξ ρπίςι, θα ποέπει μα τξοάμε αμςηλιακή κοέμα. Ακόμη κι αμ η ημέοα είμαι δοξρεοή, μημ ςημ νευμάμε. Λπξοεί ςιπ ημέοεπ ασςέπ μα μη κιμδσμεύξσμε ςόρξ από ηλίαρη ή θεομξπληνία, ςξ δέομα μαπ όμχπ διαςοέυει ςξμ ίδιξ κίμδσμξ. ΢α αμςηλιακά υχοίζξμςαι ρε δύξ μεγάλεπ καςηγξοίεπ: Ρε ασςά πξσ πεοιέυξσμ μόμξ τσρικά τίλςοα (μεςαλλικά μικοξρχμαςίδια, πξσ διαρκξοπίζξσμ ςημ ηλιακή ακςιμξβξλία), ςα ξπξία εμδείκμσμςαι για ςα μικοά παιδιά, ςιπ εγκύξσπ, ςημ πεοίξδξ ςξσ θηλαρμξύ και ρε πεοιπςώρειπ αλλεογίαπ ρςα υημικά τίλςοα. 

via

 Ρε ασςά πξσ πεοιέυξσμ μόμξ υημικά ή

ρσμδσαρμό υημικώμ και τσρικώμ τίλςοχμ. ΢α υημικά τίλςοα είμαι υημικέπ ξσρίεπ, πξσ απξοοξτξύμ ςημ ηλιακή ακςιμξβξλία και ποξρδίδξσμ ρςα αμςιηλιακά καλύςεοη στή και εταομξγή. Τοξμςίζξσμε ςξ αμςηλιακό μα είμαι σπξαλλεογικό, αμθεκςικό ρςξ μεοό και ρςξμ ιδοώςα και θα ποέπει μα ςξ διαλένξσμε ρύμτχμα με ςξ τχςόςσπξ ςξμ δικό μαπ και ςξσ παιδιξύ. Ρε ξοιρμέμα αμςηλιακά σπάουξσμ ξι εμδείνειπ sunscreen και sunblock. ΢α αμςηλιακά ςύπξσ sunscreen απξοοξτξύμ ςιπ σπεοιώδειπ ακςίμεπ (UV), εμώ ςα αμςηλιακά ςύπξσ sunblock ςιπ αμςαμακλξύμ Διδικά για ςα παιδιά και ςιπ εγκύξσπ, η αμςηλιακή ποξρςαρία είμαι ΑΟΑΠΑΘ΢Ζ΢Ζ. ΢ξ δέομα καςά ςη διάοκεια ςηπ εγκσμξρύμηπ παοξσριάζει ξύςχπ ή άλλχπ ρημαμςικέπ αλλξιώρειπ, όπχπ παμάδεπ, οσςίδεπ, εσοσοαγγείεπ, σπεομελάγυοχρη.


Υγεία

30

Γι’ ασςό και ξι ειδικξί μαπ ρσρςήμξσμ:  Μα παοαμέμξσμε ρςη ρκιά,  Μα απξτεύγξσμε ςημ έκθερη ρςξμ ήλιξ μεςανύ 11π.μ. – 3.00μ.μ.  Ζ υοήρη αμςηλιακξύ καθ’ όλη ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ (χπ ελάυιρςξπ δείκςηπ ποξρςαρίαπ ποξςείμξμςαι ξι 30 βαθμξί και η ρσμευήπ αμαμέχρη ςξσ αμςηλιακξύ κάθε δύξ ώοεπ και κάθε τξοά μεςά ςξ κξλύμπι) είμαι απαοαίςηςη  Για ακόμα μεγαλύςεοη ποξρςαρία μπξοξύμε μα υοηριμξπξιξύμε κάπξιξ τσρικό ρσμπλήοχμα διαςοξτήπ τσςικήπ ποξέλεσρηπ, πξσ απξςελεί ρύμμαυξ ρςημ καλή διαςήοηρη ςηπ επιδεομίδαπ ραπ (ρσμβξσλεσςείςε ςξ γιαςοό ραπ για ςξ πξια είμαι καςάλληλα για εράπ και βεβαιχθείςε πχπ είμαι 100% τσρικά και όυι ρσμθεςικά),  Μα πίμξσμε ςξσλάυιρςξμ 1,5-2 λίςοα μεοό ςημ ημέοα,  Ιάθε βλάβη πξσ παοξσριάζεςαι ρςξ δέομα μαπ μεςά από έκθερη ρςξμ ήλιξ είμαι ρξβαοόπ λόγξπ για μα διακόφξσμε ςημ επαμάληφη ςηπ έκθερηπ, έμςξμξ κξκκίμιρμα, ταγξύοα ή πόμξπ ρςξ δέομα ρημαίμει πχπ έυξσμε πάθει ζημιά και ποέπει μα ποξρςαςεσςξύμε διπλά. Ιαι μα μη νευμάμε όςι ςξ καπέλξ και ςα γσαλιά ηλίξσ θα ποέπει μα γίμξσμ η καθημεοιμή μαπ ρσμήθεια καςά ςη διάοκεια ςξσ καλξκαιοιξύ.

via

Ποξρςαςεύξσμε ςα παιδιά μαπ από ςξμ ήλιξ ΢α μχοά και ςα παιδιά είμαι ιδιαίςεοα εσαίρθηςα ρςημ έκθερη ρςξμ ήλιξ. Λελέςεπ δείυμξσμ όςι έμα ή πεοιρρόςεοα ηλιακά εγκαύμαςα, ρςξ παιδί ή ρςξμ έτηβξ, ασνάμξσμ ςξ πξρξρςό ςηπ εμτάμιρηπ μελαμώμαςξπ, πξσ είμαι μια πξλύ ρσμηθιρμέμη και θαμαςητόοα μξοτή καοκίμξσ ςξσ δέομαςξπ.

Ζ μελαμίμη αουίζει μα παοάγεςαι ρε ικαμή πξρόςηςα μεςά ςξ ποώςξ έςξπ ςηπ ζχήπ. Ασςό ρημαίμει όςι ςα βοέτη δεμ έυξσμ ποακςικά καμιά ποξρςαρία, γι’ ασςό είμαι καλύςεοα μα μημ εκςίθεμςαι καθόλξσ ρςξμ ήλιξ. ΢α παιδικά αμςιηλιακά υχοίζξμςαι ρε δύξ καςηγξοίεπ. Ρε ασςά πξσ διαθέςξσμ υημικά τίλςοα και δερμεύξσμ ςημ σπεοιώδη ακςιμξβξλία και ρε εκείμα πξσ πεοιέυξσμ τσρικά ρσρςαςικά και αμςαμακλξύμ ςημ ηλιακή ακςιμξβξλία. ΢α δεύςεοα είμαι και ςα πιξ καςάλληλα για ςα παιδιά.


31 Ρυεςικά με ςη υοήρη αμςιηλιακξύ, παοόλξ πξσ δεμ σπάουξσμ ρςξιυεία όςι είμαι βλαβεοά για ςα βοέτη, ποξςιμώμςαι ςα τσρικά αμςιηλιακά, όπχπ ςξ ξνείδιξ ςξσ φεσδαογύοξσ και ςξ διξνείδιξ ςξσ ςιςαμίξσ, ρε ρύγκοιρη με ςα υημικά, καθώπ ποξκαλξύμ λιγόςεοξσπ εοεθιρμξύπ και απξοοξτώμςαι λίγξ ή καθόλξσ από ςξ δέομα. Διδικά για ςα βοέτη κάςχ ςχμ ένι μημώμ, ξ μόμξπ ςοόπξπ ποξρςαρίαπ είμαι μα μημ εκςεθξύμ καθόλξσ ρςξμ ήλιξ. Ασςό πξσ θα ποέπει μα ποξρέυξσμε, όςαμ αγξοάζξσμε αμςιηλιακή κοέμα για ςα παιδιά είμαι ξ δείκςηπ ποξρςαρίαπ, ξ ξπξίξπ ποέπει απαοαίςηςα μα είμαι μεγαλύςεοξπ ςξσ 15. Ξι ειδικξί μαπ ρσμβξσλεύξσμ ςα ενήπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ παιδιώμ μαπ από ςξμ ήλιξ:  Λια παυιά ρκιά μακοιά από ςημ παοαλία είμαι ποξςιμόςεοη. Δπιπλέξμ, καςά ςη διάοκεια ςξσ ςανιδιξύ μα ςξπξθεςξύμε ποξρςαςεσςικά καλύμμαςα ρςα παοάθσοα ςξσ ασςξκιμήςξσ.  ΢ξ μςύριμξ ςχμ παιδιώμ θα ποέπει μα είμαι ελατού και τσρικά μα τξοάμε πάμςα καπέλα. Ρε μεγαλύςεοη ηλικία και γσαλιά ηλίξσ.  Μα ποξςιμήρξσμε αδιάβοξυα αμςηλιακά.  Μα υοηριμξπξιξύμε αοκεςή πξρόςηςα αμςηλιακξύ, ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα. Μα επαμαλαμβάμξσμε ςη υοήρη αμςηλιακξύ, μεςά ςξ ρκξύπιρμα ςξσ ρώμαςξπ με πεςρέςα, μεςά από παιυμίδι ή άρκηρη, ακόμα και αμ είμαρςε κάςχ από ςημ ξμποέλα.  Μ’ απξτεύγξσμε ςημ έκθερη ςχμ παιδιώμ ρςξμ ήλιξ, από ςιπ 10 π.μ. μέυοι ςιπ 4 μ.μ., ειδικά ςξσπ καλξκαιοιμξύπ μήμεπ.  Μα πίμξσμ ςα παιδιά πξλύ μεοό και μα ποξςιμξύμςαι ςα τοξύςα και ξι ελατοιέπ ςοξτέπ.

Υγεία

Δίμαι απόλσςα υοήριμξ κάθε ρπίςι μα διαθέςει ταομακείξ με ςα απαοαίςηςα τάομακα πξσ υοειάζξμςαι για ςιπ ποώςεπ βξήθειεπ και για ςα τάομακα πξσ υοειάζεςαι κάπξιξ μέλξπ ςηπ ξικξγέμεια πξσ είςε είμαι υοόμια άοοχρςξ είςε μπξοεί μα αοοχρςαίμει ρσυμά, όπχπ ςα παιδιά…. ΢ξ ταομακείξ ποέπει μα βοίρκεςαι ρε ρημείξ πξσ ςα μικοά παιδιά μα μημ μπξοξύμ μα ςξ τςάρξσμ . Έμα φηλό μςξσλάπι ςηπ κξσζίμαπ ρσμήθχπ είμαι ςξ πιξ ρσυμό μέοξπ πξσ τσλάρρξσμε ςξ ταομακείξ, ςξ ξπξίξ ποέπει ξπχρδήπξςε μα κλειδώμεςαι, γιαςί ςα παιδικά υεοάκια μπξοξύμ μα τςάρξσμ πξλύ «μακοιά» και πξλύ «φηλά» μεοικέπ τξοέπ. ςξ ταομακείξ, χπ κξσςί, θα ποέπει μα είμαι τςιαγμέμξ από σλικό πξσ ποξρςαςεύει ςξ πεοιευόμεμξ από ςημ σγοαρία, ςξ μεοό και ςξμ ήλιξ. Οξλλέπ ξικξγέμειεπ ποξςιμξύμ ςξ τξοηςό ταομακείξ, για ςξ ξπξίξ ιρυύξσμ όλα ςα παοαπάμχ και ςξ ξπξίξ δεμ θα ποέπει πξςέ μα νευμάμε, όςι ποέπει μα τσλάρρεςαι ρε μέοξπ ρκιεοό και δοξρεοό. Σα απαοαίςηςα: Οασρίπξμα και αμςιπσοεςικά τάομακα. Ριοόπι για ςξ ρσμάυι και ςξ βήυα. Αλξιτή για εγκαύμαςα. Αλξιτή για αλλεογίεπ. Αλξιτή για ςριμπήμαςα από έμςξμα. Απξρςειοχμέμεπ γάζεπ. Βαμβάκι. Κεσκξπλάρς. Ξιμόπμεσμα. Θώδιξ. Δπίδερμξ. Αμςιδιαοοξψκά τάομακα για εμήλικεπ. via Ριοόπι παοακεςαμόληπ. Αμςιιρςαμιμικό ριοόπι ή ρςαγόμεπ. Αμπξύλεπ τσριξλξγικξύ ξοξύ για ςη οιμική ρσμτόοηρη. Ρύοιγγεπ ςχμ 2 ml ή ςχμ 5 ml για ςη υξοήγηρη ταομάκχμ. Ηεομόμεςοξ Ιάθε 6 μήμεπ θα ποέπει μα ελέγυξσμε ςιπ ημεοξμημίεπ λήνηπ ςχμ ταομάκχμ και ρκεσαρμάςχμ. Οεςάμε όρα έυξσμ λήνει και ςα αμαμεώμξσμε με καιμξύοια. ΢ιπ πεοιρρόςεοεπ τξοέπ κοαςάμε και τάομακα, πξσ έυξσμε υοηριμξπξιήρει για μια ρσγκεκοιμέμη πάθηρη. Δεμ σπάουει λόγξπ. Ιαι ςξ πιξ ρημαμςικό, μα κοαςάμε ςιπ ξδηγίεπ υοήρηπ….


Υγεία

32

ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΔΑΝΔΟΤΛΑΚΗ-ΦΙΟΝΗ

΢ξ

καλξκαίοι είμαι η επξυή ςηπ νεκξύοαρηπ, ςηπ υαλάοχρηπ και τσρικά… ςξσ έοχςα. ΢οαγξύδια και βιβλία ξλόκληοα έυξσμ γοατεί για ςξσπ καλξκαιοιμξύπ έοχςεπ. Δκςόπ όμχπ από ςξσπ μέξσπ έοχςεπ, ςξ καλξκαίοι είμαι ξ πιξ καςάλληλξπ καιοόπ μα αμαμεώρξσμε και ςξσπ παλιξύπ έοχςεπ! Νέοεςε, ασςξύπ πξσ μεςοάμε κάπξια υοόμια, μεοικά παιδιά, πξλλή καθημεοιμόςηςα και αοκεςή ρκόμη. Για μα δξύμε λξιπόμ μεοικξύπ ςοόπξσπ μα … νερκξμίρξσμε ςη ρυέρη μαπ ασςό ςξ καλξκαίοι.

Πεοάρςε χοόμξ μαζί και μιλήρςε ΢ξ υειμώμα, μέρα ρςημ οξσςίμα και ςξ καθημεοιμό ςοένιμξ , πξλλέπ τξοέπ παιομξύμ αοκεςέπ μέοεπ πξσ δεμ ποξλαβαίμξσμε ξύςε μα μιλήρξσμε με ςξ ρύμςοξτξ μαπ. Όυι γιαςί δεμ ςξ θέλξσμε, αλλά γιαςί πξλύ απλά είμαι δεμ σπαουει υοόμξπ. ΢ώοα λξιπόμ, πξσ ξι οσθμξί υαμηλώμξσμ, ξι μέοεπ είμαι πιξ ήοεμεπ και εμείπ πιξ υαλαοξί, είμαι εσκαιοία μα πεοάρξσμε λίγη ώοα παοέα, μα κάμξσμε ποάγμαςα μαζί, μα ρσζηςήρξσμε για εμάπ. Λια βόλςα για πεοπάςημα, έμα ήρσυξ βοάδσ ρςη βεοάμςα , η παοακξλξύθηρη μιαπ ςαιμίαπ είμαι μόμξ λίγεπ ιδέεπ.

Κάμςε μια έκπληνη Δεμ είμαι αμάγκη μα κάμεςε κάςι ιδιαίςεοα τξβεοό. Λπξοεί μα είμαι απλά κάςι ςξ ξπξίξ δεμ κάμεςε ρσυμά, αλλά αοέρει ρςξμ αγαπημέμξ ραπ. Έμα μαζεμέμξ ρπίςι, έμα βοάδσ υχοίπ ςα παιδιά, έμα βιβλίξ πξσ θα ήθελε μα διαβάρει,

κάςι πξσ από καιοό είυε βάλει ρςξ μάςι, ακόμα και μια αλλαγή πάμχ ραπ. Ρίγξσοα θα εκπλαγεί εσυάοιρςα!

Θσμηθείςε ςα παλιά Ξι αμαμμήρειπ πάμςα κάμξσμ καλό. Ρσυμά νευμάμε πώπ ήςαμ ρςημ αουή, ςόςε πξσ κάθε ςηλετώμημα ήςαμ αιςία μα είμαρςε υαοξύμεμξι για πξλλέπ μέοεπ και κάθε οαμςεβξύ γιξοςή. Ησμηθείςε ςα παλιά λξιπόμ και ξογαμώρςε έμα οαμςεβξύ. Ξοίρςε μέοξπ και ώοα, ςηοήρςε ςα ασρςηοά, εςξιμαρςείςε νευχοιρςά και βοεθείςε εκεί. Ηα δείςε όςι ςξ απξςέλερμα, θα είμαι απίθαμξ!

Ο έοωςαπ πεομάει από ςξ ρςξμάχι

Ατιεοώρςε λίγξ υοόμξ και τςιάνςε ςξσ / ςηπ ςξ αγαπημέμξ ςξσ/ ςηπ ταγηςό. Ξογαμώρςε έμα οξμαμςικό δείπμξ για ςξσπ δσξ ραπ και απξλαύρςε ςημ έκπληνη, ςα κξπλιμέμςα, ςα υαμόγελα και ςα τιλιά πξσ θα ειρποάνεςε. Ηα είμαι ςξ καλύςεοξ επιδόοπιξ ςξσ δείπμξσ!

Ο καθέμαπ μαπ νέοει ή ςξσλάυιρςξμ μπξοεί μα βοει, ςι είμαι ασςό πξσ θα δώρει μέα πμξή ρςη ρυέρη με ςξσπ αγαπημέμξσπ μαπ. Απ μημ ατήρξσμε ςημ εσκαιοία πξσ μαπ δίμει ςξ καλξκαίοι, μα πάει αμεκμεςάλλεσςη!


33

Υγεία

ΓΙΟΤΛΗ ΜΠΑΛΙΚΟΤ

Π

όρεπ τξοέπ έυξσμε πάει διακξπέπ κι έυξσμε γσοίρει πεοιρρόςεοξ κξσοαρμέμξι; Διακξπέπ ρημαίμει διακόπςχ ασςό πξσ μέυοι ςώοα κάμχ, για μα κάμχ έμα διάλειμμα. Διάλειμμα κσοίχπ από ςα άγυη πξσ βιώμξσμε καθημεοιμά και πξσ η υοόμια παοξσρία ςξσπ μπξοεί μα δημιξσογήρει αμεπαμόοθχςεπ βλάβεπ. ΢ξ ρώμα και ςξ μσαλό μαπ δεμ είμαι ποξκαθξοιρμέμα μα βιώμξσμ επίμξμξ άγυξπ και ρςοεπ. ΢ξ υοόμιξ άγυξπ, και η απελεσθέοχρη ςηπ κξοςιζόληπ πξσ ασςό ρσμεπάγεςαι μπξοεί μα βλάφει ςξμ ιππόκαμπξ, μια ρημαμςική πεοιξυή ςξσ εγκετάλξσ πξσ ρςηοίζει ςη μάθηρη και ςη μμήμη. Υοειαζόμαρςε λξιπόμ διάλειμμα και ξι καλξκαιοιμέπ διακξπέπ είμαι ίρχπ ξ καςαλληλόςεοξπ υοόμξπ για μα ςξ κάμξσμε. Δσμξεί ξ καλόπ καιοόπ, πξσ τςιάυμει απξδεδειγμέμα ςη διάθερη, αλλά και δίμει ςη δσμαςόςηςα για πλήθξπ ελεύθεοχμ δοαρςηοιξςήςχμ. Ασςό πξσ αουικά θα βξηθξύρε, θα ήςαμ έμα πλάμξ. Έμα πλάμξ όμχπ, όυι για μα ςξ ςηοήρξσμε με ασρςηοόςηςα και άγυξπ, αλλά για μα ρκετςξύμε ασςό πξσ ποαγμαςικά θέλξσμε. Οξύ θέλξσμε μα πάμε διακξπέπ; Οξιξι θα θέλαμε μα είμαι μαζί και πώπ θα πεοάρξσμε ςξ υοόμξ μαπ; Οοξρπαθήρςε μα έυεςε υοόμξ. Ζ έοεσμα έυει δείνει όςι θέλξσμε ςξσλάυιρςξμ 2-3 μέοεπ, απλά και μόμξ για μα μπξύμε ρε διάθερη διακξπώμ. Ατήρςε λξιπόμ ςξ πεοιθώοιξ ασςώμ ςχμ ημεοώμ και ποξγοαμμαςίρςε για ςιπ σπόλξιπεπ. Λη ποξγοαμμαςίζεςε ςιπ διακξπέπ με διαλείμμαςα, αλλά ρσμευόμεμεπ μέοεπ. Ιοαςήρςε μακοιά όςι μέυοι ςώοα κάμαςε και κσοίχπ, όςι έυει ρυέρη με ςευμξλξγία. Όυι tablets, internet και γεμικά ξςιδήπξςε είυαςε και ρςημ εογαρία ραπ. Νεκξσοάρςε ςξ μσαλό και ςξ ρώμα ραπ με εικόμεπ από ςη τύρη και κσοίχπ ςη θάλαρρα. Δώρςε υοόμξ ρςξμ εασςό ραπ μα κξιμηθεί. Ιξιμηθείςε όρξ ραπ ζηςάει ξ ξογαμιρμόπ ραπ και τσρικά υχοίπ μα υςσπήρει νσπμηςήοι.

Λη νευμάμε όςι και ςα παιδιά μαπ υοειάζξμςαι νεκξύοαρη. Ρε έμα κόρμξ ςόρξ απαιςηςικό, πξσ μεγαλώμει μία κξσοαρμέμη γεμιά, η νεκξύοαρη ςχμ καλξκαιοιμώμ διακξπώμ δεμ είμαι απαίςηρη, αλλά σπξυοέχρη μαπ. Ατήρςε ςα παιδιά μα υαλαοώρξσμ από ςα άγυη ςξσ υειμώμα και δώρςε ςξσπ ςιπ απαοαίςηςεπ ρσμθήκεπ για μα «γεμίρξσμ ςιπ μπαςαοίεπ». Υχοίπ ρυξλικά βιβλία, τοξμςιρςήοια ή απαιςηςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ. Ασςό πξσ ξ υειμώμαπ μαπ αμαγκάζει μα πεοιξοίρξσμε, δηλαδή ςημ ελεσθεοία ςξσ ρώμαςξπ και ςηπ ρκέφηπ, απ ατεθεί ρςα υέοια ςξσ καλξκαιοιξύ.

Ελεύθεπξ οαιφμίδι, ελεύθεπξρ φπόμξρ, καμέμαρ οεπιξπιςμόρ!

via


Διατροφή

34

΢ΣΑΤΡΙΝΗ ΢ΣΑΤΡΟΤ via

1 2 3 4

Ξ Θξύμιξπ μπήκε και ςα ποώςα μπάμια ρςιπ παοαλίεπ νεκίμηραμ! Αμ είρςε ςύπξπ ςηπ ςελεσςαίαπ ρςιγμήπ βιαρςείςε κι ακξλξσθήρςε ςιπ παοακάςχ ρσμβξσλέπ και βγείςε ρςημ παοαλία υχοίπ άγυξπ. Μημ μξσ ςεμπελιάζεςε Νεκιμήρςε γσμμαρςήοιξ ή ςοένιμξ. Δάμ αουίρεςε από ςώοα (αουέπ Θξσμίξσ) έυεςε έμα μήμα μα βελςιώρεςε ςημ εμτάμιρη ραπ. Τσρικά δεμ μαπ εμδιατέοει μόμξ η εμτάμιρη αλλά και η σγεία μαπ, ξπόςε καλό είμαι μα ρσμευίρεςε μα γσμμάζερςε γεμικόςεοα. Βάλςε ςξ μεοό ρςημ καθημεοιμόςηςα ραπ! Γμχοίζαςε όςι ςξ ρώμα μαπ απξςελείςε καςά 60-70% μεοό; ΢ώοα ςξ μάθαςε! Ξπόςε πιείςε δοξρεοό μεοάκι. Μημ παοαλείπεςε ςξ ποχιμό ραπ Δίμαι ςξ ρημαμςικόςεοξ γεύμα ςηπ μέοαπ! Ασςό θα ραπ δώρει ςημ εμέογεια πξσ υοειάζερςε για μα νεκιμήρεςε ςη μέοα ραπ θεςικά. Υάςε τοξύςα και λαυαμικά Δίμαι πλξύρια ρε βιςαμίμεπ, τσςικέπ ίμεπ αλλά πεοιέυξσμ και μεοό. Δπιλένςε τοξύςα και λαυαμικά επξυήπ. Δίμαι ιδαμικό ρμακ εμδιάμερα ςχμ γεσμάςχμ αλλά για λίγξ ποιμ και λίγξ μεςά ςημ γσμμαρςική.

5

Πεοιξοίρςε ςα λιπαοά Απξτύγεςε ςημ καςαμάλχρη πξλύ λιπαοώμ ταγηςώμ. Δπιλένςε καλύςεοα φάοια, λεσκό κοέαπ και αοαιά κόκκιμξ κοέαπ.

6

Με μέςοξ ςα γλσκά ΢α παγχςά ασςή ςημ πεοίξδξ έυξσμ ςημ ςιμηςική ςξσπ. Δπιλένςε κάπξιξ με υαμηλά λιπαοά ή γοαμίςα. Δπίρηπ μπξοείςε μα τςιάνεςε μόρςιμξ ζελέ ρςξ ρπίςι.

7

Αλκόξλ! Κι ασςό με μέςοξ Ζ σπεοκαςαμάλχρη αλκξόλ εκςόπ από ςιπ πεοιςςέπ θεομίδεπ επιβαούμει και ςξμ ξογαμιρμό μαπ. 1-2 πξςηοάκια μπύοα ή κοαρί ή 1 κξκςέιλ μια τξοά ςη βδξμάδα είμαι αοκεςά.

8

Δίαιςεπ ενποέπ Λημ ακξλξσθήρεςε ςέςξιξσ ςύπξσ δίαιςα! ΢ξ μόμξ πξσ θα πεςύυεςε είμαι μα πειμάρεςε και ρε πξλύ μικοό υοξμικό διάρςημα μα πάοεςε ςα κιλά πξσ ςσυόμ υάρεςε. Δπειδή ξι πεοιρρόςεοεπ γσμαίκεπ είμαι «ςηπ ςελεσςαίαπ ρςιγμήπ» μη διρςάρεςε μα ρσμβξσλεσςείςε ςξ διαιςξλόγξ διαςοξτξλόγξ ραπ για εναςξμικεσμέμξ πλάμξ διαςοξτήπ.

Τχςξγοάτιρη: Λαοιάμμα Δίγκα


Ιδέερ για μόςσιμερ και

΢ΝΑΚ ΢ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

δπξςεπέρ ςαλάσερ!

«Σςη θάλαρρα βξσςάω λα λα και ρα δελτίμι κξλσμπάω λα λα….» Για μα κξλσμπήρεςε ραμ δελτίμια ςξ ρςξμάυι ποέπει μα είμαι άδειξ! Λημ ςοώςε και βξσςάςε ρςη θάλαρρα. Οεοιμέμεςε ςξσλάυιρςξμ μία ώοα όςαμ έυεςε τάει κάπξιξ ελατού ρμακ ή ςέρρεοειπ ώοεπ ςξσλάυιρςξμ μεςά από έμα καμξμικό γεύμα! Όπχπ καςαλαβαίμεςε ςξ καλξκαίοι ήοθε και ςα ποώςα μπάμια ρςη θάλαρρα νεκίμηραμ! Ιάπξιξι νεκιμξύμ για ςημ παοαλία από ςξ ποχί και τεύγξσμ αογά ςξ απόγεσμα. Οιξ κάςχ θα δείςε μεοικά θοεπςικά, ελατοιά και σγιειμά ρμακ για ςημ παοαλία! Δπιλένςε έμα από ςα παοακάςχ:

΢ξρςάκι με καρέοι, γαλξπξύλα ή ζαμπόμ Τοξύςα Υσμό Γοαμίςα Γιαξσοςάκι 2% 1 μπάοα δημηςοιακώμ Οαρςέλι 50γο. Αςξμικόπ υαλβάπ 40γο Λίνεο τοξύςχμ 1-2 Αγγξύοια 1 μςξμάςα 2-3 κοακεοάκια 2-3 μπιρκξςάκια απλά 3-4 κοιςρίμια 1 μπάλα παγχςό 1 τέςα κέικ 1 κξσλξύοι

Μακαοξμξραλάςα 1 πακέςξ βοαρμέμα μακαοόμια (κξτςό ή βίδεπ ή πέμμεπ)  8-10 μςξμαςίμια ή 2 - 3 ντομάτες  6-8 ελιέπ μαύοεπ  1 Αγγξύοι  Ιόκκιμη πιπεοιά Οοάριμη πιπεοιά  Κίγξ μαιμςαμό  4 τοέρκα κοεμμσδάκια  2 κξσςαλιέπ γιαξύοςι ρςοαγγιρςό  Δλαιόλαδξ  Αλάςι-πιπέοι ή μίγμα αλαςιξύ με μπαυαοικά 

via

Βοάζξσμε ςα μακαοόμια και ςα ρςοαγγίζξσμε. ΢α ατήμξσμε μα κοσώρξσμ όρξ εςξιμάζξσμε ςα λαυαμικά. Ατξύ ςα πλύμξσμε ποξρεκςικά, ςα κόβξσμε ρςξ επιθσμηςό μέγεθξπ και ςα οίυμξσμε ρε έμα μεγάλξ μπξλ. Οοξρθέςξσμε ςα μακαοόμια, ςα αλαςξπιπεοώμξσμε, βάζξσμε 23 κξσςαλιέπ ελαιόλαδξ και ςξ γιαξύοςι. ΢έλξπ αμακαςεύξσμε καλά.

΢αλάςα με μασοξμάςικα ταρόλια 2 τλ μασοξμάςικα βοαρμέμα  Ιαλαμπόκι  Λαιμςαμό  1 κοεμμύδι νεοό  1 ςξμάςα  1 αγγξύοι  1 ςόμξ μεοξύ  Αλάςι-πιπέοι  Δλαιόλαδξ 

via

Λημ νευμάςε όςι ςα παιδιά παοαδειγμαςίζξμςαι από εμάπ γι ασςό ρκετςείςε διπλά ποιμ βξσςήνεςε ρςη θάλαρρα με γεμάςξ ρςξμάυι!

Ατξύ βοάρξσμε και ρςοαγγίρξσμε ςα ταρόλια μαπ ςα βάζξσμε ρε έμα μπξλ και φιλξκόβξσμε ςα λαυαμικά μαπ μέρα, οίυμξσμε 2-3 κξσςαλιέπ ελαιόλαδξ, ςξμ ςόμξ μεοξύ ατξύ ςξμ ρςοαγγίνξσμε , λίγξ αλάςι και πιπέοι. Αμακαςεύξσμε καλά κι απξλαμβάμξσμε ! Ρσμξδεύξσμε ςη ραλάςα μαπ με λίγξ φχμάκι.


Διατροφή

36

ΑΘΗΝΑ ΚΑΧΑ΢ΚΗ

Δίμαι έμα παγχςάκι παμεύκξλξ, υχοίπ πξλλά λιπαοά και με γεύρη τξσμςξύκι ποαλίμαπ... ΢ί καλύςεοξ! Τςιάυμεςαι παμεύκξλα ρςημ παγχςξμηυαμή μαπ και μπξοξύμε μα ςξ απξλαύρξσμε υχοίπ πξλλέπ ςύφειπ και με λίγα σλικά.


Παγχμέμξ γιαξύοςι με γεύρη ποαλίμα Υλικά Δκςέλερη για 700 gr παγωςό

500γο ρςοαγγιρςό γιαξύοςι 2%

150γο καρςαμή ζάυαοη

150γο γάλα τξσμςξσκιξύ (ποέπει μα είμαι ρςξ φσγείξ)

Ρςξ μίνεο μαπ ρε μεραία ςαυύςηςα αμακαςεύξσμε όλα ςα σλικά μέυοι μα αμακαςεσςξύμ καλά. Αμέρχπ μεςά ςα ςξπξθεςξύμε ρςημ παγχςξμηυαμή μαπ και ακξλξσθξύμε ςιπ ξδηγίεπ ςξσ καςαρκεσαρςή.

2 κ.γ. άγλσκξ κακάξ

Λόλιπ παγώρει καλά ςξ μίγμα μαπ ςξ αδειάζξσμε ρε μεςαλλικό δξυείξ τύλανηπ. Ατήμξσμε ςημ καςάφσνη άλλη μία ώοα πεοίπξσ μα παγώρει.

Ιαλή μαπ απόλασρη υχοίπ πεοιςςέπ θεομίδεπ!

Τχςξγοάτιρη: Αθημά Ιαφάρκη


Διατροφή

38

ΠΙΚΝΙΚ στην εξοχή ΢ΣΑΤΡΙΝΗ ΢ΣΑΤΡΟΤ

via

Δ

πιςέλξσπ ήοθε και ςξ καλξκαιοάκι! ΢α ρυξλεία ρε λίγξ κλείμξσμ και ραπ πιάμει έμαπ παμικόπ για ςξ πώπ θα απαρυξλήρεςε ςα παιδιά ραπ. Λια χοαία ιδέα για απαρυόληρη είμαι μα ξογαμώρεςε μαζί μια εκδοξμή ή μια βόλςα ρε πάοκξ για πικ μικ. Μαι καλά διαβάραςε, πικμικ. Δύρκξλα έμα παιδί θα αομηθεί ρε μια ςέςξια ποόςαρη! Ρσζηςήρςε με ςξ παιδί ραπ και απξταρίρςε μαζί για ςξμ ποξξοιρμό ραπ. Δεμ υοειάζεςαι μα ςοέυεςε ρςα βξσμά για μα κάμεςε ςξ πικ μικ ραπ, μπξοεί μα είμαι και ςξ πάοκξ ςηπ γειςξμιά ραπ. Νεκιμήρςε τςιάυμξμςαπ μαζί ςξ καλάθι για ςξ πικ μικ ραπ. ΢ι θα υοεαρςείςε:

 Πιαςάκια μίαπ υοήρηπ ή πλαρςικά  Φαοςξπεςρέςεπ  Μχοξμάμςηλα  Έμα καλάθι  Έμα ςοαπεζoμάμςηλξ  1 μαυαίοι  Πηοξύμια ή κξσςάλια (αμάλξγα ςξ ςι ταγηςό θα πάοεςε μαζί ραπ!)  Πξςηοάκια πλαρςικά  1 μπάλα ή άλλξ αγαπημέμξ παιυμίδι για ςημ ενξυή  Αμ έυει πξλύ ζέρςη μια ςράμςα-φσγείξ για ςοότιμα.

 Σξρςάκι  ΢αμςξσιςράκι με κξςόπξσλξ  Νεοό  Φσμό  Υοξύςα  Σξ αγαπημέμξ ραπ οότημα  Κοακεοάκια ή μπιρκξςάκια (ραμ γλσκάκι μεςά ςξ ταγηςό ή ραμ ρμακ μεςά ςξ παιυμίδι!)  Κετςεδάκια  Μπιτςεκάκια  Λίγξ αλάςι  Λεμόμι  Λαυαμικά για μόρςιμη ραλάςα Τξοέρςε ςιπ τόομεπ ραπ, ςημ καλύςεοη ραπ διάθερη για παιυμίδι κι είρςε έςξιμξι! Ιαλή διαρκέδαρη!


Βιβλίο... Προτάσεις! Ζ ΢ελίςρα και η Οασλίςρα παίζξσμ ρςημ παοαλία. Ρήκχρε ςα πςσρρόμεμα τύλλα, για μα αμακαλύφειπ ςι κούβεςαι απξ κάςχ και μα μπειπ και ερύ ρςξ διαρκεδαρςικό παιυμίδι!

39 ά μ ι Ηεο mas cine

Προτάσεις

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΤ

΢σγγοατέαπ: ΔΛΛΑ Μ΢ΞΜ΢ Δκδόςηπ: ΟΑ΢ΑΙΖΡ

Λια καλξκαιοιμή μέοα, ξ Τίκηπ και ξ Οίπηπ ρκέτςηκαμ μα παίνξσμ ςξσπ μασςικξύπ. Οήοαμ κοστά ςη βάοκα κι αμξίυςηκαμ ρςξ πέλαγξπ. Δσςσυώπ πξσ ςξ μικοό δελτίμι είυε ςξ μξσ ςξσ... ΢σγγοατέαπ: ΛΟΞΜΞΛ ΑΜΘ Δκδόςηπ: ΡΣΓΥΠΞΜΞΘ ΞΠΘΕΞΜ΢ΔΡ

Οξιξπ είπε όςι ξι ήοχεπ γεμμιξύμςαι θαοοαλέξι; Ή πώπ γμχοίζξσμ ςη δύμαμή ςξσπ και ςξ δοόμξ ςξσπ από ςημ αουή; Ήοχεπ με καθαοή καοδιά μπξοεί μα βοίρκξμςαι παμςξύ, ακόμη και ρςα άγμχρςα βάθη ςηπ θάλαρραπ. ΢σγγοατέαπ: Ι. ΓΘΩ΢Α ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣ Δκδόςηπ: SUSAETA

Δκςόπ από αςέλειχςεπ ώοεπ ρςα θοαμία, εκςόπ από οάτια ξλόκληοα με βιβλία, εκςόπ από υοξμξλξγίεπ και ξμόμαςα, η Θρςξοία είμαι εσςσυώπ κι άλλα πξλλά ποάγμαςα… ΢σγγοατέαπ: ΑΓΓΔΚΘΔΞΣ ΛΑΠΘΑ Δκδόςηπ: ΛΔ΢ΑΘΥΛΘΞ

΢ξ μσρςήοιξ ςηπ ενατάμιρηπ εμόπ ζεσγαοιξύ ρε έμα μικοό αιγαιξπελαγίςικξ μηρί μεςαςοέπει ςιπ διακξπέπ ςοιώμ κξοιςριώμ ρε μια απίρςεσςη πεοιπέςεια... ΢σγγοατέαπ: ΙΑΟΜΘΑ ΑΠΑΟΞΡ΢ΑΗΖ ΔΚΔΜΖ Δκδόςηπ: ΙΔΔΠΞΡ

΢ξ cine Ηηρείξμ είμαι ςξ πιξ παλιό Ηεοιμό Ριμεμά ςηπ Αθήμαπ, φητίρςηκε από νέμξ πεοιξδικό χπ η καλύςεοη κιμημαςξγοατική αίθξσρα ςξσ κόρμξσ.

via

Απ. Παύλξσ 7, Ηηρείξ Τηλέτωμξ: 2103420864, 2103470980

΢ξ cinema Paris λειςξσογεί ρςημ πιξ όμξοτη και γοατική γειςξμιά ςηπ Αθήμαπ, κάςχ από ςημ Ακοόπξλη.

via

Κσδαθημαίωμ 22, Πλάκα Τηλέτωμξ : 210 3222071

΢ξ cine Αίγλη έυει έμαμ καςαποάριμξ κήπξ με εναιοεςική ακξσρςική και πξιόςηςα ρςημ ενσπηοέςηρη, ρε ρσμδσαρμό με γεσρςικέπ υειοξπξίηςεπ ποξςάρειπ.

via

Κήπξπ Εαππείξσ, είρξδξπ από Β. Όλγαπ Tηλέτωμξ : 210 3369369

΢ξ cine Αθημαία, είμαι μια όαρη ποαρίμξσ μέρα ρςξ κέμςοξ ςηπ Αθήμαπ. Χάοηςξπ 50, Κξλωμάκι Τηλέτωμξ : 210 7215717

via

΢ξ Cine Άλεν είμαι ςξ παλαιόςεοξ θεοιμό ριμεμά ςηπ Ηερραλξμίκηπ. Ολύμπξσ 106 Τηλέτωμξ : 2310 265 884 via


Προτάσεις

40

Σημαίμει διακοπές!

ΒΑΝΑ ΢ΠΑΝΟΤ


41

Ζ

γμχοιμία μξσ με ςημ εμπειοία all inclusive ήοθε με ςξμ εουξμό ςχμ παιδιώμ μξσ. Λέυοι εκείμη ςημ ρςιγμή ςξ μα κλειρςώ ρε έμα νεμξδξυείξ μξσ ταιμόςαμ αδιαμόηςξ. Λε ςξμ εουξμό ςχμ παιδιώμ αμαθεχοείπ πξλλά ποάγμαςα ςελικά. ΢η διαμξμή μαπ ρςξ νεμξδξυείξ Grecotel δεμ ςημ είυαμε ποξγοαμμαςίρει από καιοό, αλλά όλα έγιμαμ ςελεσςαία ρςιγμή, μέρχ μιαπ ποξρτξοάπ. Λάλιρςα είυα αγυχθεί για ςξ πόςε θα εςξιμάρχ ςα ποάγμαςά μαπ, όμχπ ξ άμθοχπξπ από ςξ νεμξδξυείξ μξσ είπε «Βάλςε ςξ μαγιώ ραπ κι ελάςε!» . Ρςη ρσμέυεια απξδείυςηκε, όςι κσοιξλεκςξύρε! Λεςά από μια ςοίχοη διαδοξμή τςάραμε και κάμαμε ςη γμχοιμία με ςξ υώοξ. Δμημεοχθήκαμε για ςξ ςι πεοιλαμβάμει ςξ all inclusive και εμθξσριαρθήκαμε. Ζ ποώςη εσυάοιρςη έκπληνη ήοθε, με ςξ όςι δεμ υοειάρςηκε μα πάοχ δικέπ μξσ περέςεπ θαλάρρηπ, μιαπ και ςξ νεμξδξυείξ μαπ ςιπ παοείυε. Οήοαμε ςξσπ κατέδεπ μαπ και διαλέναμε μια από ςιπ 5 πιρίμεπ πξσ διέθεςε ςξ νεμξδξυείξ, εκ ςχμ ξπξίχμ ξι δύξ ήςαμ παιδικέπ με ύφξπ μεοξύ 0.50 cm. Ξ μεγάλξπ επέλενε ςημ πιρίμα με ςιπ μεοξςρξσλήθοεπ τσρικά.

Ιαςά ςιπ 11:15 ςξ βοάδσ εςξιμαρςήκαμε μα πάμε για ύπμξ αλλά ξ μεγάλξπ μαπ ζηςξύρε ταγηςό. 11:30-12:00 ςξ βοάδσ έβγαζαμ πάλι ρμακ. Ζ επόμεμη μέοα μαπ βοήκε ςξ ίδιξ δοαρςήοιξσπ με ταγηςό, μπάμιξ και πξλύ παιυμίδι. ΢ξ Ραββαςξκύοιακξ μαπ ςελείχρε με πξλύ κξύοαρη για ςα παιδιά και με νεκξύοαρη για εμάπ! Τσρικά σπάουξσμ πξλλά νεμξδξυεία all inclusive και με ςιμέπ πάοα πξλύ ξικξμξμικέπ πξσ ρε ρσμτέοει ποαγμαςικά μα ςα επιλένειπ χπ ςοόπξ διακξπώμ αμ θέλειπ κάςι ξικξμξμικό μιαπ και ρςα πεοιρρόςεοα παοέυξσμ δχοεάμ διαμξμή για παιδιά εχπ 12 εςώμ. Άλλχρςε ξι διακξπέπ είμαι για όλξσπ και καλό είμαι και εμείπ ξι μαμάδεπ μα νεκξσοαζόμαρςε και μα υαλαοώμξσμε λίγξ ρςιπ διακξπέπ μαπ έςρι ώρςε μα γεμίρξσμε ςιπ μπαςαοίεπ μαπ για ςξμ υειμώμα πξσ μαπ έουεςαι. Όςι και αμ επιλένεςε ραπ εύυξμαι έμα χοαίξ και νεκξύοαρςξ καλξκαίοι!

Ζ παοαλία με ςα υιλιόμεςοα άμμξσ ήςαμ ξμειοική. Ατξύ ςελειώραμε με ςξσπ κατέδεπ και ςα παγχςά πξσ έταγαμ ςα παιδιά (ρεοβίοξσμ από ςιπ 10:00 έχπ 18:00) πήγαμε μα εςξιμαρςξύμε για ςξ ταγηςό. Δκεί η έκπληνη μξσ ήςαμ ακόμα πιξ μεγάλη. Οξλλά καοεκλάκια για παιδιά και πλξύριξ μπξστέ. Ακόμα με έμα ςηλετώμημα μπξοξύραμ μα ρξσ εςξιμάρξσμ ειδικό γεύμα για ςα μχοά με όςι ήθελεπ και μα ρξσ ςξ τέοξσμ αλερμέμξ. Δεμ σπήουε πεοίπςχρη μα τύγει μηρςικό παιδάκι από ασςό ςξμ μπξστέ μιαπ και ςα είυε ρυεδόμ όλα! Όςαμ ςελειώραμε ςξ ταγηςό ακξύραμε ςα παιδιά από ςξ Mini club μα τχμάζξσμ και τσρικά δεμ υάραμε. Ατξύ ςελείχρε ςξ Mini club ςοέναμε για παιυμίδι ρςημ παιδική υαοά. Οεοιτοαγμέμη παιδική υαοά με γκαζόμ...παοάδειρξπ! Δεμ θα τεύγαμε από εκεί αμ δεμ νεκιμξύρε και πάλι ςξ Mini club πξσ ρσμευίρςηκε ξ υξοόπ με παοαρςάρειπ από ςα παιδάκια μαπ μέυοι αογά. Δμείπ είυαμε πάοει ςξ μπιμπεοό με ςξ γάλα, μαπ ςξ ζέρςαμαμ και κξιμίραμε ςξμ μικοό μαπ ρςξ καοόςρι. Όρξ ξ μεγάλξπ απαρυξλξύμςαμ με ςξσπ υξοξύπ εμείπ απξλαμβάμαμε ςξ πξςό μαπ.

Τχςξγοάτιρη: Βάμα Ρπαμξύ

Προτάσεις

(΢ξ παοόμ άοθοξ δεμ είμαι διατημιρςικό, απξςσπώμει ςημ εμπειοία ςηπ ρσμςάκςοιαπ.)


42

Καςεοίμα Δαμδξσλάκη Ρύζσγξπ, μηςέοα, δικηγόοξπ, μαγειοική υειοξςευμίεπ,βελξμάκι blogger mamagiaspiti mama gia spiti Μσορίμη Tosodoulika μηςέοα ποόχοξσ ή αλλιώπ μαμά tosodoulikou, blogger tosodoulika tosodoulika Δσαγγελία Παπαυειμώμα μηςέοα, εογαζόμεμη, slings annoulasmom pantou mazi Δλέμη Καοαγιαμμίδξσ μαμά, γοατίρςοια αγαπώ ςημ θάλαρρα και όςι δημιξσογξύμ ςα υέοια, blogger craftwithmom craft with mom Δλεάμμα Καπξύμςαλη ρύζσγξπ, full time mommy, καλλιςευμικέπ ςάρειπ(υξοόπ, καςαρκεσέπ),blogger oopsblogara.gr Oops-blogara Αθημά Καφάρκη ρύζσγξπ, μηςέοα, εογαζόμεμη, blogger, μαγειοική, καςαρκεσέπ craftcooklove.gr craft cook love Δσαγγελία Παπαοίζξσ ρύζσγξπ, απότξιςξπ τσρικξθεοαπείαπ, παιδαγχγόπ, τχςξγοατία, photoshop, blogger forhappymoments.gr forhappymoments Μαοιάμμα Δίγκα ρύζσγξπ, μαμά 4 πιςριοικιώμ, τχςξγοάτξπ και blogger. Ισμηγάχ με ςξμ τακό μξσ ποόρχπα, μέοη και ξςιδήπξςε σπεμθσμίζει όςι η ζχή είμαι εσλξγία και δώοξ. daysofbliss.gr

Άμςζσ Φοόμη μαμά, ρύζσγξπ, ςοελή με ςιπ καςαρκεσέπ και ςξ blogging happymumangie.gr happymumangie Μαοία Τταμςξπξύλξσ αουαιξλόγξπ-τιλόλξγξπ, beauty blogger, crafter, dreamerblogger omorfi mesa exw & oneirotexnhmamaria Omorfhmesaexw & Oneirotexnhma.Maria ΢ςασοιμή ΢ςαύοξσ εογαζόμεμη μαμά, ρύζσγξπ, διαιςξλόγξπ, διαςοξτξλόγξπ Idiaitologosmas Διαιςξλόγξπ Διαςοξτξλόγξπ Διαςοξτή & σγεία Γιξύλη Μπαλίκξσ εογαζόμεμη, φσυξλόγξπ αλλά ποχςίρςχπ μαμά. psychologiapaidiou psychologiapaidioublog Δώοα Πεςοίδξσ εογαζόμεμη μαμά, ρύζσγξπ, με αγάπη για καςαρκεσέπ, πάοςσ και όςι μαπ κάμει μα υαμξγελάμε! prerrypartyideas.com prettypartyideas Μαοία Γεχογία Σριοώμη Λαμά, blogger, ρύζσγξπ, τίλη, μαγειοική, ζαυαοξπλαρςική, βόλςεπ oopsblogara.gr Oops-blogara Μέμια Κξσκξσγιάμμη Οεοήταμη μαμά, blogger ... karkinaki.gr karkinaki Μαοία Σρόλια μαμά, γσμμάρςοια, personal trainer Personal Benefit Βάμα ΢παμξύ μαμά, ρυεδιάρςοια, μξσ αοέρξσμ ςα ςανίδια και ξι βόλςεπ με ςημ ξικξγέμειά μξσ!


Στο επόμενο τεύχος του Familives Ηα βοείςε     

Οοξεςξιμαρία για ςξ ρυξλείξ Ξογάμχρη παιδικξύ γοατείξσ Δμβόλια Τθιμξπχοιμή διακόρμιρη Γλσκά ςξσ κξσςαλιξύ επξυήπ

Αμ θέλεςε και ερείπ μα διατημιρςείςε ρςξ πεοιξδικό μαπ, δεμ έυεςε παοά μα επικξιμχμήρεςε μαζί μαπ ρςξ email ςξσ πεοιξδικξύ

familivesmag@gmail.com