Page 1

BrugseSlam

BelgiĂŤ-Belgique 8310 Assebroek PB 3/ 5104-P007782

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN regio Brugge, kennisknooppunt voor familiegeschiedenis TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRI FT URL: www.familiekundebrugge.be

Verantw. Uitg.: P. Coghe, Biekorfstraat 3, 8000 Brugge

--------------------~~------------------~--

liet Oost"."., weHst a/JI!IJ /JlJdeH

OIJH lI00,spoeditJ IJH tJlJZOHd

2013

HEROPENING VAN HET RIJKSARCH I EF We hebben net bericht gekregen dat het Rijksarchief t eru g open gaat op 3 januari 2013. Allerh an de bijkomende problemen in de nieuwbouw hebben ervoor gezorgd dat de openingsdat um te lken s weer moest word en verschoven, m aar uiteindelijk zijn de problemen opgelost en kan men er van start gaan. Onze regio van Familiekund e Vlaanderen zo rgt er weer voo r dat ook op zaterdagen kan worden opgezocht en dit vanaf 5 janu ari. Het zal wel even w ennen zijn maar de vlotte bereikbaarheid met een bushalte aa n de voord eur, de rustige sfeer van de mooie leeszaal en de vriendelijkheid van het p erso neel zu lll en misschien een aansporing zijn om de drempelvrees te overwinnen en t och eens zijn hoofd binn en te steken om te vern em en w at daar voor de stamboom allemaal t e vi nden is. We wete n het wet voor het Internet moet men zich niet verpl aatsen maar over de gegeven s die men er vindt is men nooit helemaal zeker. Zelfs in de data van het Rijksarchief op internet komen nog leesfouten voor. De akten uit de doop-, t ro uw- en begraafboeken en de akten van de burgerlijke stand zelf onder ogen krijgen en desnoods m et wat hulp leren lezen zal een grotere voldoening geven. Bijvoorbeeld de huwelijksakte van uw overgrootvader, opgem aakt de dag zelf van het huwelijk van die brave man, voor uw ogen op het scherm van het int ranet in de leeszaal zien verschijnen moet elke ge nealoog toch een wa rm gevoel bezorgen. Het gamma beschikbare gegeven s is natuurlijk veel uitgebreider dan de hierboven verm eld akten. Er zijn o.a. ook nog St aten va n goed, Wettelijke passeringen, Not ariĂŤl e akt en en erfenissen en ook documenten uit de Franse tijd zoals gegeven s over 'onze jongens' die soldaat waren in het Franse leger van Napoleon. Hieruit kunnen we nog heel wa t gegevens over onze familie kunn en opdiepen. Tot binnenkort in het nieuwe Rijksarchief.

Brugse stam jg 45 januari december 2013  
Brugse stam jg 45 januari december 2013  
Advertisement