Page 1

Multifunctionele accommodaties


over FAME 4 - FAME Architectuur & Stedenbouw

De FAME Groep is een unieke clustering van disciplines, gericht op het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van vastgoedprojecten. De groep is opgedeeld in een heldere divisiestructuur, met voor elke divisie een eigen kerntaak: Architectuur & Stedenbouw; Planontwikkeling en Bouwmanagement. Naast het ontwerpen en ontwikkelen van solitaire functies is FAME betrokken bij de planmatige ontwikkeling van multifunctionele concepten. FAME heeft veel ervaring en kennis op het gebied van centrumplannen, herstructurering woningbouw, binnenstedelijke transformatiegebieden en gebieden waar woningbouw als nieuwe en dominante functie wordt ontwikkeld.

Multifunctioneel accommoderen

De rage voorbij Multifunctionele accommodaties (MFA’s), multifunctionele centra (MFC’s), kulturhusen, wijkcentra, dorpshuizen; multifunctioneel accommoderen was, is en blijft hot. De laatste jaren zijn er veel van dergelijke sociaal maatschappelijke gebouwen geïnitieerd, ontwikkeld en gerealiseerd. Elk zichzelf respecterend dorp of stad heeft er inmiddels één, of is er mee bezig. Thema’s als behoud en versterking van de sociale cohesie en gemeenschapszin, het verbeteren en versterken van de leefbaarheid, het op peil houden en vernieuwen van bestaande en verouderde voorzieningen, zijn daarbij altijd aanleiding, al dan niet tegen het licht van een (dreigende) opmars van vergrijzing en krimp.


FAME Architectuur & Stedenbouw - 5

Meerwaarde De FAME Groep heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met multifunctioneel accommoderen, in allerlei soorten en maten, op uiteenlopende locaties, als adviseur op het gebied van ontwerp of bouwmanagement én als gedelegeerd opdrachtgever. FAME trekt graag gezamenlijk vanaf het eerste initiatief met alle partijen op, waarbij zij altijd uitgaat van het bestaande: de locatie en de gebouwen (die mogelijk, ten behoeve van hergebruik) blijven bestaan. Bij alle ontwikkelingen waar FAME als planontwikkelaar, architect of bouwmanager bij betrokken is, staat de meerwaarde tijdens het gehele traject centraal, vanaf het eerste initiatief tot en met het opgeleverde gebouw, inclusief exploitatie en onderhoud. Samengaan onder één dak moet niet over ‘2 halen 1 betalen’ gaan, ook al is samenwerken en samen gehuisvest zijn altijd goedkoper dan voor elke partij voor zich. Het gaat om ‘1+1=3’, de meerwaarde, de synergie en alle nieuwe kansen die het samengaan opleveren. FAME pakt deze opgaven integraal aan en ondersteunt, begeleidt, schetst, rekent, coördineert, stuurt, naar gelang de vraag van een gemeente, corporatie, school of andere initiatiefnemer.


6 - FAME Architectuur & Stedenbouw


FAME Architectuur & Stedenbouw - 7

Het aanbod

Wat FAME biedt Een flinke dosis ervaring is niet genoeg. Helder en open kunnen communiceren met professionals en leken en partijen blijvend kunnen stimuleren, interesseren en enthousiasmeren is essentieel om de plannen, breed gedragen, veel verder te brengen dan partijen ooit hadden kunnen dromen. Het realiseren van een MFA vraagt om een brede en integrale aanpak op harde en zachte onderdelen, waarbij een centrale regie onontbeerlijk is. FAME pakt deze taak integraal op met haar specialisten van de drie divisies Planontwikkeling, Architectuur & Stedenbouw en Bouwmanagement. FAME ondersteunt, voert uit, en stuurt op budget, planning en kwaliteit met als doel een mooi en breed gedragen plan.

Wat FAME doet - goed luisteren - van meet af aan de samenwerking tussen de verschillende partijen herkennen, verkennen, verbeteren en versterken - leken begeleiden en ondersteunen - analyseren van bestaande gebouw en locatie op bouwtechniek en herbruikbaarheid - kansen voor duurzaam hergebruik signaleren - omwonenden en andere belanghebbenden betrekken - wensen en eisen vertalen - en zo een breed draagvlak creĂŤren - duidelijk en helder faseren - eenduidige afspraken maken - helder intern en extern communiceren


14 - FAME Architectuur & Stedenbouw

MFC De Laar Oost Arnhem

De gemeente Arnhem en de drie basisscholen hebben besloten om de bestaande locatie met afzonderlijke onderwijsgebouwen binnen de wijk de Laar Oost, om te vormen tot een Multifunctioneel Centrum. Het nieuwe programma draagt zorg voor ‘passend onderwijs’, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en multifunctioneel in te zetten ruimten. Een interactieve haalbaarheidsstudie qua programma, gebouwstructuur, financiën en uitstraling heeft de basis gelegd voor een door de gebruikers, breed gedragen plan. Dit ontwerp is verder uitgewerkt in een ontwerp en bouwplan. De bouw start in september 2011. Het nieuwbouw volume is zo geplaatst dat: de drie basisscholen onderling worden verbonden; er een sterkere uitstraling richting de Venlosingel wordt gerealiseerd; en dat de bestaande structuur en oriëntatie optimaal wordt aangevuld.


FAME Architectuur & Stedenbouw - 15

initiatief-en definitiefase onderzoek naar de ruimtelijke en programmatische haalbaarheid binnen de financiële kaders - begeleiden van gebruikers en ondersteunen van opdrachtgever(s) om te komen tot maximale synergie en een goed functioneel en ruimtelijk programma - programmamanagement; opstellen programma van eisen en relatieschema - bouwkundige rapportage van de houdige gebouwen - massastudie, stedenbouwkundige inpassing en bestemmingsplantoets - ruimtelijke en conceptmatige vertaling van pve en relatieschema - financiële toetsing en advies haalbaarheid ontwerpfasen het vaststellen van de kaders - van schetsontwerp naar definitief ontwerp (stedenbouwkundig en architectonisch) - finetuning van het programma van eisen met gebruikers en opdrachtgever(s) - uitwerking ontwerp binnen de gestelde financiele kaders - overleg diverse instanties

bouwvoorbereidingsfasen de technische uitwerking en aanbesteding - bouwaanvraag, omgevingsvergunning - technische ontwerp, bestek en tekeningen uitvoeringsfasen begeleiding van start bouw t/m oplevering - uitvoeringsgereed ontwerp - estetische begeleiding

opdrachtgever Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Arnhem gebruikers basisscholen de Laarhorst, de Anne Frank en de Toermalijn, Kinderdagopvang en naschoolse opvang Allio, en multifunctionele ruimten. ontwerp Johan Blokland en Christelle Oude Vrielinck opname Berné Vulkers bouwkosten € 2,1 mln. project nieuwbouw van onderwijsruimte, kinderdagverblijf (Allio), buitenschoolse opvang en multifunctionele ruimte van totaal 1160m2 bvo. Upgrading van bestaande gebouwen van 3.375m2 bvo status bouwvoorbereidingsfase. Start bouw sept. 2011


28 - FAME Architectuur & Stedenbouw

De Spil Bovensmilde

‘Ontmoeten’ staat er te lezen op de glazen deuren tussen de dorpszaal en de centrale hal. Dit woord vangt de essentie van de Spil. Hier komen de bewoners van Bovensmilde om te voetballen, bingoen, vergaderen, dansen, badminten,... en bovenal om elkaar te ontmoeten. Het dak van het gebouw krult zich in één beweging om de verschillende voorzieningen en opent zich naar de openbare weg. Daarnaast is deze vorm tevens het beeldmerk van het gebouw.

opdrachtgever gemeente Midden Drenthe en Stichting de Spil gebruikers buurthuis, voetbalvereniging, gymzaal voor basisscholen en clubs, jeugdsoos, vergaderruimte verenigingen ontwerp Johan Blokland en Huub Pollmann gebouwomvang 1.629 m2 bvo bouwkosten € 2.695.000,- ex btw status opgeleverd in september 2009


FAME Architectuur & Stedenbouw - 29


30 - FAME Architectuur & Stedenbouw

werkzaamheden FAME heeft vanuit een integrale aanpak de ontwikkeling en realisatie van het project uitgevoerd. Hierbij zijn alle divisies betrokken; FAME Planontwikkeling was verantwoordelijk voor de initiatief en haalbaarheid, FAME architectuur & stedenbouw Arnhem voor het ontwerp en de uitwerking en FAME bouwmanagement voor het integrale projectmanagement, de directievoering en het toezicht. Het project was een turn-key onttwikkeling door de FAMEgroep waarbij tevens de aannemer is gecontracteerd. initiatief-en definitiefase onderzoek naar de ruimtelijke en programmatische haalbaarheid binnen de financiĂŤle kaders - begeleiden en stimuleren van het interactieve proces met gebruikers en opdrachtgever om te komen tot maximale synergie en een goed functioneel en ruimtelijk programma - programmamanagement; opstellen programma van eisen (met mulitfunctioneel gebruik) en relatieschema - massastudie, stedenbouwkundige inpassing en bestemmingsplantoets - ruimtelijke en conceptmatige vertaling van pve en relatieschema in structuurplan - financiele toets en advies haalbaarheid

ontwerpfasen het vaststellen van de kaders - van schetsontwerp naar definitief ontwerp (stedenbouwkundig en architectonisch) - interactief finetuning van het programma van eisen met gebruikers en opdrachtgever(s) - informeren en afstemmen massa en gebouw inpassing met omwonende - overleg diverse instanties bouwvoorbereidingsfasen de technische uitwerking en aanbesteding - bouwaanvraag, omgevingsvergunning - technische ontwerp, bestek en tekeningen - aanbesteding uitvoeringsfasen begeleiding van start bouw t/m oplevering - uitvoeringsgereed ontwerp - directie voering - turnkey oplevering


38 - FAME Architectuur & Stedenbouw


44 - FAME Architectuur & Stedenbouw

Passewaaij Tiel

De afgelopen jaren is de woonwijk Passewaaij sterk uitgebreid. In één van deze nieuwbouw locaties grenzend aan het winkelcentrum van de wijk komt een Multifunctionele voorziening. In deze MFC zullen het buurtwerk en sportvoorzieningen hun plek krijgen. ca. 50

entree wijk- en sportvoorziening

entree jongerenruimte

apotheek indeling n.t.b.

be.

entreehal

entree ECT

wijkvoorziening grote zaal podium

biljardzaal

tochtsluis be.

vergaderruimte

wachtruimte

huisartsen

ke.

be. archief

scheidsrechterruimte

prik- en onderzoekkamer polikliniek f.o.

spreekkamer kleeden wasruimte 1

b.o.

universele behandelk. + lab. + t.

universele behandelk. tbv haio

opdrachtgever Gem Septieme gebruikers Eerstelijns diensten Centrum Tiel, Mond Medi Centrum, Body Dynamics fitnesscentrum, Buurt- en Jongerencentrum Passewaaij, en gemeentelijke Sportzaal ontwerp Johan Blokland en Christelle Oude Vrielinck projectleiding Wally Glashouwer management Berné Vulkers en Jan de Witte bouwkosten € 5.300.000 project 4.402 m2 bvo status Bouwvoorbereidingsfase. Start bouw september 2011

kleeden wasruimte 3

kleeden wasruimte 4

spreekkamer

sportvoorziening

universele behandelr. tbv poh

entree tbv personeel ECT

kleeden wasruimte 2

spreekkamer wedstrijdruimte 26x22m server wk. spreekkamer

spreekkamer

extra

extra te verhuren ruimte

personeel ca. 30

containerruimte

0

1

10

toestelberging

techniekruimte

Begane grond


FAME Architectuur & Stedenbouw - 45


FAME Architectuur & Stedenbouw - 53


58 - FAME Architectuur & Stedenbouw


Burg. Roelenweg 40 8021 EW Zwolle Postbus 674 8000 AR Zwolle t 038 425 81 11 f 038 425 81 10 zwolle@famegroep.nl

Willemsplein 5 6811 KA Arnhem Postbus 5121 6802 EC Arnhem t 026 368 42 70 f 026 368 42 75 arnhem@famegroep.nl

www.famegroep.nl

Multifunctionele accommodaties  

Multifunctionele accommodaties (MFA’s), multifunctionele centra (MFC’s), kulturhusen, wijkcentra, dorpshuizen; multifunctioneel accommoderen...