Page 1


BASES I CONCURS INFANTILS DE CURTMETRATGES: “Objectiu Faller”     Primer. La finalitat última del Concurs de Curtmetratges és premiar els millors curtmetratges  infantils,  prèvia  presentació  dels  requeriments  que  es  detallen  en  la  present  convocatòria  i  acceptació de les presents bases. Premis:    

1r Premi al Millor Curtmetratge.   2n Premi al Millor Curtmetratge.  3r Premi al Millor Curtmetratge. 

Trofeu Trofeu  Trofeu 

Segon. En  esta  convocatòria  podran  presentar‐se  tots  els  projectes  que  estiguen  constituïts  per,  almenys,  2  fallers/es  de  qualsevol  falla  de  la  Ciutat  de  Torrent.  Els  participants  dels  curtmetratges  tenen  que  estar  censats  en  la  comissió  infantil  de  la  falla  participant.  La  part  técnica i edició per a llevar a terme el curtmetratge podrà ser faller de la comissió major.  Tercer. El curtmetratge es presentarà en format digital en algun dels formats següents: WMV,  MPG  o  MP4  i  no  superarà  la  duració  de  4  minuts  (capçaleres  incloses;  títol  i  credits).  El  curtmetratge  anirà  acompanyat  d'un  document  d’inscripció  (descarregar  en  www.nicolauandreu.es) on  aniràm el Títol del Curtmetratge i una Sinopsi del mateix, les dades  tots  els  participants,  i  per  últim  fotocopia  del  cens  de  la  seua  comissió  i  dels  DNIs  dels  participants.  Quart.  Els  curtmetratges  es  podran  presentar  físicament  en  el  Casal  'Els  Tercers'  de  la  Falla  Nicolau Andreu i Adjacents situat en C/ Sant Joan de Ribera 17 baix, Torrent, en suport DVD,  CD  o  Pendrive.  També  es  podrà  remetre  un  correu  electrònic  a nicolauandreu@gmail.com ,  amb un enllaç d'un servidor (Dropbox, Skydrive, Box, Minus, etc) en el que es trobe un arxiu  comprimit en format ZIP o RAR amb el vídeo i l'arxiu de text en què figuren les dades abans  descrites.  Quint.  El  tema  del  projecte  serà  tot  el  que  afecta  el  món  de  les  Falles.  Este  haurà  de  ser  original e inèdit i no es podrà estrenar abans del concurs. Haurà de ser en Valencià. En cas de  ser una adaptació en imatges d'una obra prèviament editada en un altre format, haurà de fer‐ se constar i l'autor es farà càrrec de qualsevol responsabilitat legal a partir del moment de la  seua presentació.  Sext.  El  dia  21  de  Juny  fins  les  23:00  h.  serà  l’ultim  dia  per  a  confirmar  la  participació  al  concurs.  Per  l’inscripció  hi  haura  d’entregar  la  fulla  d’inscripció  amb  les  dades  requerides  i  l’entrega de 30 euros de depossit en concepte de participació. Aquest depossit se retornarà a  les  comissions  que  participen  el  dia  de  la  Gala  Benefica  d’Entrega  de  Premis.  Les  falles  que  confirmen participació i finalment no participen seràn penalitzades i no rebran el depossit.  Sèptim. L'últim dia d'entrega dels curts serà el Dilluns 16 de Setembre de 2013. L'entrega será  com descriu el punt quart i serà fins a les 22:00 h i a través d'internet fins a les 23:59 h.  Octau. El dia 28 de Setembre a les 22:30 hores tindrà lloc la Gala Benèfica d'Entrega de Premis  en la sala d'actes d'ajuntament, on es projectaren tots els curts i es farà l'entrega dels premis. 


Nové. Els participants cediran tots els drets dels seus curtmetratges a la Falla Nicolau Andreu a  fi que puga publicar‐los tant en suport físic com online.  Desé. L'organització del concurs es reserva el dret a no admetre a concurs tots aquells treballs  que  no  complisquen  amb  les  condicions  tècniques,  així  com  els  que  difonguen  missatges,  politics, racistes i/o xenòfobs  que atempten contra drets fonamentals de les persones.  Onzé.  Totes  les  dades  queden  obertes  a  canvis  per  incompatibilitats  amb  l’agenda  fallera  de  Junta Local Fallera, excepte la data d’inscripció i d’entrega dels treballs.  Dotzé. El veredicte del jurat serà inapel∙lable.  Tretzé. La participació en el concurs suposa l'acceptació de les bases.   


Bases I Concurs de Curtmetratges Infantils: "Objectiu Faller"  

www.nicolauandreu.es

Bases I Concurs de Curtmetratges Infantils: "Objectiu Faller"  

www.nicolauandreu.es

Advertisement