HERMANN FALKE BLAU_MODRO

Page 1

H ERM AN N

FA L K E BLAU _ MODRO

FA L K E F O U N D AT I O N


H E R M A N N FA L K E
H ERMAN N

FA L K E BLAU _ MODRO

FA L K E F O U N D AT I O NWERNER BERG MUSEUM BLEIBURG _ PLIBERK

H ERMAN N

FA L K E BLAU _ MODRO GEMÄLDE _ OLJNE SLIKE AQUARELLE _ AKVARELI 29. 11. - 20. 12. 2015

FA L K E F O U N D AT I O NI n h a l t _ Vs e b i n a

10

Renate Falke F A L K E F O U N D A T I O N U N D H E R M A N N F A L K E F U N DAC I JA FA L K E I N H E R M A N N FA L K E

14

Harald Scheicher H E R M A N N F A L K E I M W E R N E R B E R G M U S E U M H E R M A N N FA L K E V M U Z E J U W E R N E R JA B E R G A

18

M a r k o K o sˇ a n B L AU _ D I E MY T H O LO G I K D E R S E H N S U C H T I N H E R M A N N FA L K E S M A L E R E I M O D R O _ M I TO LO G I K E H R E P E N E N JA V S L I K A R ST V U H E R M A N N A FA L K E JA

97

ANNEX BIOGRAPHIE îIVLJENJEPIS EI NZEL- UN D GRUPPENAUSSTELUNGEN S A M O S T O J N E I N S K U P I N S K E R A Z S T A V E

9


Renate Falke

F U N DAC I JA FA L K E I N H E R M A N N FA L K E

OLJNE SLIKE IN AKVARELI Prvi katalog Fundacije Falke iz umetniçke zapuçˇcine Hermanna Falkeja izdajamo pod motom BLAU/MODRO in obsega 92 del iz obdobja od leta 1957 do 1985. Vsa prikazana dela so zajeta v seznamu del in jih lahko vidite na spletni strani Fundacije Falke. Gre za pregled likovnega upodabljanja v cˇ asovnem razponu 28-ih let v zelo razliˇcnih tehnikah, kot so assemblage, olje na platnu, cinku ali aluminiju ali v akvarelih, ki so tako znaˇc ilni za Hermanna Falkeja. Njegova dela kot rdeˇc a nit prepreda MODRA barva: kot barva vode, çirjave neba, navdihnjenega izraza in razglabljanja. Od temne, zgoçˇceno modre v oljnih slikah do rahle, skorajda razprçene vodeno modre v akvarelih. Hermann Falke je s svojim çirokim duhovnim kozmosom uspel upodobiti cˇ loveka v njegovih mejnih stanjih, ob prehodu v smrt pa tudi v stanjih veselja ali hrepenenja po boljçem svetu. îe od malih nog je bil globoko povezan z naravo. Iz pokrajin so v umetnikovih slikah nastali „krajinski templji”, preñeti z njegovo moˇc jo zaznavanja in kreativnostjo. Mitologija in zgodovinske teme so ga motivirale za eksperimentiranje z razliˇc nimi tehnikami, s pomoˇc jo katerih je preteklost in sedanjost prikazoval v skupni luˇc i. Na tej razstavi se sooˇc ajo dela dveh umetnikov iz nemçke regije Severno Porenje-Vestfalija (Nordrhein/Westfalen), ki sta neodvisno drug od drugega pokrajino juñne avstrijske Koroçke izbrala za svojo novo domovino: Wernerja Berga in Hermanna Falkeja.

10


FA L K E F O U N D AT I O N U N D H E R M A N N FA L K E

GEMÄLDE UND AQUARELLE Die Herausgabe des ersten Kataloges der Falke-Foundation aus dem künstlerischen Nachlass von Hermann

Falke steht unter dem Motto BLAU_ MODRO und umfasst 92 Werke aus der Zeitspanne von 1957 bis 1985. Alle hier abgebildeten Arbeiten sind im Werkverzeichnis erfasst sowie auf der Homepage der Falke-Foundation zu sehen. Ein Querschnitt aus 28 Jahren bildnerischer Gestaltung in so unterschiedlichen Techniken wie der Assemblage, der Ölmalerei auf Leinwand, Zink oder Aluminium oder in den für Hermann Falke so typischen Aquarellen. Wie ein Leitfaden durchzieht die Farbe BLAU Hermann Falkes Werke: als Farbe des Wassers, der Weite des Himmels, des inspirierten Ausdrucks und der Kontemplation. Vom dunklen, verdichteten Blau in den Ölbildern bis hin zum zarten, sich beinahe auflösenden Wasserblau in den Aquarellen. Durch seinen weitgespannten geistigen Kosmos verstand es Hermann Falke, den Menschen in seinen Grenzzuständen darzustellen, im Übergang zum Tod ebenso wie in den Zuständen der Freude oder der Sehnsucht nach einer heileren Welt. Hermann Falke war von Kind an mit der Natur tief verbunden. Aus Landschaften wurden in seinen Bildern „Landschaftstempel“, durchdrungen von der Wahrnehmungs- und Gestaltungskraft des Künstlers. Mythologie und geschichtliche Themen waren für Hermann Falke Motivation, mit verschiedenen Techniken zu experimentieren, um Vergangenheit und Gegenwart in einem gemeinsamen Licht erscheinen zu lassen. In dieser Ausstellung begegnen sich Werke zweier Künstler aus dem deutschen Nordrhein-Westfalen, die unabhängig voneinander die Landschaft Südkärntens zu ihrer Wahlheimat gemacht haben: Werner Berg und Hermann Falke.

11
Harald Scheicher

H E R M A N N FA L K E V M U Z E J U W E R N E R JA B E R G A

V ñivljenju obeh razliˇc nih umetniçkih osebnosti, Wernerja Berga in Hermanna Falkeja, ki sta na posebni naˇc in bili povezani s Pliberkom, obstajajo presenetljive vzporednice. Oba umetnika sta izhajala iz vestfalijske deñele – iz regije Bergisches Land oz. Sauerland. Oba sta prihajala iz solidnih, premoñnih meçˇcanskih druñin. Werner Berg je svojo regijo izvora nekoˇc oznaˇc il kot „obrtno-marljivo“. Oba sta najprej konˇc ala vajeniçtvo za trgovca in se samo navidezno uklonila ñivljenjskim naˇc rtom, ki niso ustrezali njuni naravi. Vedno pa sta se upirala meçˇcanskim ñivljenjskim ciljem. Svojo zgodnjo ñeljo, da bi postala slikarja, sta nezadrñno uveljavila kljub nasprotovanju druñine. Oba sta iskala „v tem ñivljenju drugo ñivljenje“ in to iskanje ju je privedlo na avstrijsko Koroçko. Tam sta se hotela naseliti stran od srediçˇc, da bi kot stvaritev lahko oblikovala lastno ñivljenje. Oba sta ljubila ñivljenje v prosti naravi. Slikala sta po „vonju letnega cˇ asa“. V bistvu pa sta oba v svojih slikah hotela prikazati: „Ecce Homo“. Pri tem sta iskala dojemanje cˇ loveka v vsej njegovi raznolikosti, v veselju in boleˇc ini. Kljub obˇc asno opotekajoˇc emu se veselju o obstoju, sta ravno v çibkem, bolehnem, oba naçla najpredirljivejçe znake cˇ loveˇc nosti. Oba sta umrla nepriˇc akovano, sredi ustvarjanja. Za njima pa je ostala velika umetniçka zapuçˇc ina.

14


H E R M A N N FA L K E I M W E R N E R B E R G M U S E U M

Es gibt erstaunlich viele Parallelen im Leben der so unterschiedlichen, mit Bleiburg verbundenen Künstlerpersönlichkeiten Hermann Falke und Werner Berg. Die Herkunft aus dem Westfälischen, dem Bergischen Land bzw. dem Sauerland – „gewerbeemsig“. Die solide wohlhabenden, bürgerlichen Herkunftsfamilien. Die Handelslehre. Dieses sich anscheinende Fügen in die mild aufgezwungenen Lebenspläne der Eltern. Die Rebellion gegen bürgerliche Lebensziele. Der frühe Wunsch Maler zu werden. Wie sie diesen Wunsch, jeden Widerstand missachtend, unaufhaltsam durchsetzen. Die Suche nach „dem anderen Leben in diesem Leben“. Wie diese Suche nach Kärnten führt. Wie sie sich hier in Kärnten, abseits der Zentren niederlassen, mit dem festen Ziel, das eigene Leben wie ein Werk zu gestalten. Das Leben in freier Natur. Das „Malen nach ihrem Geruch“. Das „Atmosphärische der Jahreszeiten“ erspüren. Das „Ecce Homo“, diese Zuwendung zum Menschen, den die beiden Künstler in all seinen Facetten zu begreifen suchen. In Freude und Schmerz. Trotz zuweilen taumelnder Daseinsfreude gerade das Gebrechliche, Hinfällige als Zeichen des Menschseins verstehen und malen – Zeichen setzen. Der plötzliche Tod – mitten aus dem Schaffen gerissen. Ein großes Werk, das bleibt.

15
M a r k o K o sˇ a n

M O D R O_ M I T O L O G I K E H R E P E N E N J A V S L I K A R ST V U H E R M A N N A FA L K E JA

Umetnik, ki spoçtljivo sledi vzviçeni ideji svoje poklicanosti, ne pripada nobenemu okolju posebej, saj je v iskanju univerzalne resnice sveta doma povsod in nikjer. Duhovno obzorje Hermanna Falkeja je sicer brez dvoma ukoreninjeno v ambiente razgibane westfalske pokrajine Sauerland, kjer je v rojstnem Schmallenbergu v svojevrstni intelektualni osami in ob najbliñjih preñivel tudi najveˇc zrelih ustvarjalnih let, a je starosvetna, s temnimi gozdovi porasla krajina ob nenehnih potovanjih po bliñnjih in daljnih deñelah istoˇc asno le prostor sploçnejçega duhovnega in domala filozofskega obˇc utja tradicije nemçke kulture, ki jo je enako intenzivno in iskreno doñivljal tako v prisluçkovanju veliˇc astnega odmeva miselnih svetov najñlahtnejçih romantiˇc nih duhov preteklosti kot v travmatiˇc nem otroçkem spominu na mraˇc ni predvojni in vojni cˇ as, ki ga je neizbrisno zaznamoval v tolikçni meri, da je bil odtlej na sledi vrednotam, ki bodo zagotovile humanejço druñbo, bolj cˇ lovekoljuben svet. V iskrenem obˇc utju te dvojnosti, ki je v drugi polovici dvajsetega stoletja s tolikçnim nelagodjem zaznamovala nemçko bit, je umetnik Falke slikal svoje podobe tako iz cˇ utnega, osebnega doñivetja sodobnega, z brezduçno praznoto potroçniçke mentalitete zaznamovanega ñivljenja, ki se mu je po propadu vrednot vˇc erajçnjega sveta dobesedno upiralo, kot tudi iz vrojenega, spazmiˇc nega navduçenja, iz samobitnega hrepenenja po nedosegljivih viçinah. S ciklusi podob Strañarjev vojne in tipanja za izpuhtelimi iluzijami v Iskanju izgubljenega cˇ asa, ki so odzvanjale kot Rekviem, je v zgodnjem opusu iz çestdesetih in sedemdesetih letih vzpostavil odnos do druñbe svojega cˇ asa, da bi v zaˇc etku osemdesetih let skupaj z Novalisovo modro roño romantiˇc nega objema sveta in s poznosrednjeveçkimi, predrazsvetljensko ditirambiˇc nimi pesmimi Hansa Lea Haßlerja dokonˇc no vstopil v vzvrtinˇc eni Vrt naslad in Modro Arkadijo, deñelo preprostih in poçtenih ljudi, pastirjev, kjer domuje razigrani Pan. Umikanje v presvetljeni svet davno izginulih prednikov je bil brez dvoma svojevrstni retrogradni eskapizem, a to ni bilo dejanje svetobolja in zagrenjenega obupa, temveˇc poskus optimistiˇc nega, cˇ eprav v prvi vrsti intimnega iskanja resnice sveta, kolikor ñe se je zavedal,

18


B L AU_DI E MYTHOLOGI K DER SEH NSUC HT I N H E R M A N N FA L K E S M A L E R E I

Der Künstler, der respektvoll der erhabenen Idee seiner Berufung folgt, gehört keinem speziellen Umfeld an, ist er doch auf der Suche der universellen Wahrheit der Welt überall und nirgends zu Hause. Hermann Falkes geistiger Horizont ist zwar zweifelsohne im Ambiente der bergigen Landschaft im westfälischen Sauerland verwurzelt, wo er im Geburtsort Schmallenberg in einer eigentümlichen intellektuellen Isolation und bei seinen Nächsten auch den Großteil seiner reifen kreativen Jahre verbrachte. Die urtümliche, mit dunklen Wäldern bewachsene Landschaft stellt bei den ständigen Reisen durch die näheren und fernen Länder gleichzeitig nur den Raum eines allgemeineren geistigen und nahezu philosophischen Sentiments der Tradition der deutschen Kultur dar, die er genauso intensiv und aufrichtig, sowohl in seiner Interessiertheit am grandiosen Widerhall der Gedankenwelten der nobelsten romantischen Geister der Vergangenheit, als auch in seiner traumatischen Kindheitserinnerung an die düstere Vorkriegs- und Kriegszeit erlebte, die ihn unauslöschlich in einem solchen Maße geprägt hatten, dass er seitdem auf der Spur von Werten war, die eine humanere Gesellschaft, eine menschenfreundlichere Welt gewährleisten würden. In dem aufrichtigen Gefühl dieses Dualismus, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts das deutsche Wesen mit einem solchen Unbehagen kennzeichnete, malte der Künstler Falke seine Bilder. Sie rühren her von einem sinnlichen, persönlich erlebten modernen, aber mit der seelenlosen Leere des Konsumdenkens gekennzeichneten Lebens, gegen das er sich nach dem Verfall der Werte der gestrigen Welt buchstäblich wehrte und auch von einem angeborenen, spasmischen Enthusiasmus, einer eigenständigen Sehnsucht nach unerreichbaren Höhen. Mit den Zyklen Kriegswächter und dem Tasten nach verpufften Illusionen in den Bildern Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die als Requiem nachklangen, stellte er in seinem Frühwerk aus den Sechziger- und Siebzigerjahren einen Bezug zur Gesellschaft seiner Zeit her, um am Beginn der Achtzigerjahre zusammen mit Novalis‘ Blauer Blume der romantischen Umarmung der Welt und mit den spätmittelalterlichen, voraufklärerisch dithyrambischen

19


da je takçen cilj nedosegljiv in pravzaprav nesmiseln. Njegov tenkoˇc utni „boj” ni bil usmerjen v angañirano sooˇc enje s sprevrñenimi vzorci sodobnega naˇc ina ñivljenja, temveˇc v introspektivno, privzdignjeno iskanje izgubljenih temeljev. Krhke akvarelne podobe pripadajo nekakçnemu posthistoricistiˇc nemu obˇc utju, ki neizogibni usodnosti naçe lastne, v vsakem trenutku in vsepovsod prisotne fiziˇc ne minljivosti zoperstavlja brezˇc asnost veˇc nih zgodb o cˇ loveçki radoñivosti, a tudi o neˇc imrnosti in trpljenju. S poudarjeno alegorijsko in simbolno strukturo so nagovorile davno izgubljene ali prikrite pomene, arhaiˇc nost izraza pa moramo brati skozi kopreno hrepenenja po arkadijskem idealu nedolñnosti in sreˇc e, v katerem se veselje in ñalost cˇ loveçkega srca dopolnjujeta tako naravno in neizbeñno kot v ñivljenju narave deñ in sonce ali dan in noˇc . Drugi pol Falkejevega navdiha je predstavljalo harmoniˇc no zlitje z naravo, ki jo je v domala poganskem zanosu izpostavljal kot simbolno in arhetipsko prapoˇc elo vsakrçnega doñivetja. Kot se je z resniˇc no strastjo predajal glasbi, najbolj neposredni med umetniçkimi govoricami, ob kateri je vedno ustvarjal, tako je kot izrazito obˇc utljiv umetnik obˇc udoval neskonˇc no lepoto narave v vsej njeni raznoliki pojavnosti na vseh koncih sveta: od deviçko oˇc uvane Aljaske do skrivnostne kraçke pokrajine ob reki Unici v Sloveniji in utiçane Koroçke pod goro Peco, kjer je preñivel zadnja leta ñivljenja in v naroˇc ju idiliˇc nega vaçkega pokopaliçˇca naçel svoj grob. Vsaka od teh pokrajin je Falkeju predstavljala svojevrstno mentalno podobo idealnega kraljestva popolne blañenosti in lepote, uteleçeni sen o neizrekljivi sreˇc i, ki ga obdaja sij „sladko-ñalostne” melanholije, vendar z jasno zavestjo tragiˇc nega nasprotja med nadnaravno popolnostjo umiçljenega okolja in naravnimi omejitvami cˇloveçkega ñivljenja, ki venomer sledijo besedam „et in Arcadia ego”. Emblematiˇcni odtisi golih, „ˇcistih“, moçkih in ñenskih figur, ki so v seriji subtilnih, tako rekoˇc v enem dahu naslikanih Mitologik, kot zgled dioniziˇcne razigranosti sooˇceni v eni sami neopredeljeni, a paradigmatiˇcni kompoziciji, izñarevajo erotiˇcni patos zmagoslavne invokacije, ki jih je ganila do skoraj pijane ekstaze. Sporoˇcilo o obstoju in nehanju, o uteleçenju in ñitju, predvsem pa o ljubezni je poloñeno v razigrana telesa, ki lebdijo v nedoloˇcljivem prostoru, kjer içˇcejo sidriçˇce za milost svoje rasti. Figure se trudijo, da bi si

20


Liedern von Hans Leo Haßler endgültig den aufgewühlten Lustgarten und das Blaue Arkadien zu betreten, das Land einfacher und ehrlicher Menschen, Hirten, wo der vergnügte Pan lebt. Der Rückzug in die erleuchtete Welt der längst verschwundenen Vorfahren stellte zweifelsohne einen eigentümlichen retrograden Eskapismus dar. Dies war kein Akt des Weltschmerzes und der verbitterten Verzweiflung, sondern der Versuch einer optimistischen, wenn auch nur in erster Linie intimen Suche der Wahrheit der Welt, sofern er sich schon bewusst war, dass ein solches Ziel unerreichbar und eigentlich sinnlos ist. Sein sensibler „Kampf” richtete sich nicht auf eine engagierte Auseinandersetzung mit den pervertierten Mustern der modernen Lebensweise, sondern auf ein introspektives, sublimiertes Suchen der verloren gegangenen Fundamente. Die fragilen Aquarelle gehören einer Art posthistorischen Sentiments an, das dem unausweichlichen Schicksal unserer eigenen, in jedem Augenblick und überall präsenten physischen Vergänglichkeit die Zeitlosigkeit der ewigen Geschichten von der Lebenslust des Menschen, aber auch von dessen Eitelkeit und Leid gegenüberstellt. Mit einer betont allegorischen und symbolischen Struktur sprachen sie längst verlorene oder verborgene Bedeutungen an, wobei der Archaismus des Ausdrucks durch den Schleier der Sehnsucht nach dem arkadischen Ideal der Unschuld und des Glücks verstanden werden muss, in dem sich die Freude und die Trauer des menschlichen Herzens so natürlich und unausweichlich ergänzen wie im Leben der Natur Regen und Sonne oder Tag und Nacht. Den zweiten Pol von Falkes Inspiration stellte die harmonische Verschmelzung mit der Natur dar, die er in einem nahezu heidnischem Pathos als symbolischen und archetypischen Urgrund allen Erlebens herausstellte. So wie er sich mit wahrer Leidenschaft der Musik hingab, der unmittelbarsten unter den künstlerischen Sprachen, der er bei seiner Arbeit stets lauschte, bewunderte er als ausgesprochen sensibler Künstler die unendliche Schönheit der Natur in ihren vielfältigen Erscheinungsformen überall in der Welt: vom jungfräulichen Alaska bis zum geheimnisvollen Karst an der Unica in Slowenien und zur sanften Kärntner Landschaft unterhalb der Petzen, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte und auf dem idyllischen Dorffriedhof begraben liegt. Jede dieser Landschaften stellte für Falke ein eigentümliches mentales Bild des idealen

21


poiskale par, ki predpostavlja hrepeneˇci ideal popolnosti in zdruñitve. A v mehko modrino odeto meglico, ki je upanje preñivetja in hrepenenje kreposti, lahko zaznamo tudi na pejsañih, ki so prav gotovo nastali v realnem cˇasu in prostoru, a uˇcinkujejo kot preslikave mentalnih podob, ki se zarisujejo na ekranih podzavesti, in ne kot realni pogledi v krajino. Svoje slikarsko videnje je Hermann Falke v poznih delih zapeljal pod „sinje loke“, kjer se zaˇcenja zmagoslavje umetnosti nad resniˇcnostjo. Lastno duhovno podobo je razvijal le çe od znotraj, iz pradavno zasajenih kali. Ali z besedami, ki jih je ob prevodu Hölderlinovih Poznih himen v slovençˇcino leta 2006 zapisal Vid Snoj: „Tako nad ñalovanjem za nekdanjo sijoˇco zemeljsko podobo ... prevlada slavljenje polbogov, rek, ki delajo deñele, skoz katere teˇcejo ... To je slavljenje prihajajoˇcega boñjega slavja, na katerem se bodo spet sreˇcali bogovi in ljudje. In predvsem slavljenje novega razodetja, razodetja, ki ga çe ni bilo. Razodetja Najviçjega. Oˇceta ... Slava Najviçjega je slavje bogov in ljudi.”

22


Reichs vollkommener Glückseligkeit und Schönheit dar, den verkörperten Traum vom unaussprechlichen Glück, der mit dem Glanz der „bittersüßen” Melancholie umgeben ist, jedoch mit dem klaren Bewusstsein des tragischen Gegensatzes zwischen der übernatürlichen Vollkommenheit einer Fantasiewelt und den natürlichen Beschränkungen des menschlichen Lebens, die stets den Worten „et in Arcadia ego” folgen. Die emblematischen Abdrücke der nackten, „reinen”, männlichen und weiblichen Figuren, die sich in der Serie der subtilen, sozusagen in einem Atemzug gemalten Aquarelle Mythologik als Ideal dionysischer Vergnügtheit in einer einzigen undefinierten, aber paradigmatischen Komposition gegenüberstehen, strahlen das erotische Pathos einer triumphierenden Invokation aus, die sie fast zu trunkener Ekstase trieb. Der Ausdruck von Dasein und Aufhören, von Inkarnation und Leben und vor allem der Liebe ist eingebettet in vergnügte Körper, die in einem unbestimmbaren Raum schweben, wo sie einen Ankerplatz für die Sanftheit ihres Wuchses suchen. Die Figuren bemühen sich, ein Paar zu finden, das das sehnsüchtige Ideal der Vollkommenheit und Vereinigung voraussetzt. Ein in weiches Blau gehüllter Nebelschleier, Überlebenshoffnung und Sehnsucht nach Tugend ist auch auf den Landschaften zu erkennen, die gewiss unter den realen Gegebenheiten von Zeit und Raum entstanden sind, aber als Übermalung mentaler Bilder wirken, die sich auf den Bildschirmen des Unterbewusstseins zeigen und nicht als realer Blick in die Landschaft. In seinen späten Arbeiten führte Hermann Falke seine künstlerische Vision zu „elysischen” Höhen, wo der Siegeszug der Kunst über die Wahrhaftigkeit beginnt. Er entwickelte das eigene geistige Bild nur noch von innen, aus urzeitlich gesetzten Keimen. Oder mit den Worten, die Vid Snoj bei der Übersetzung von Hölderlins Späten Hymnen ins Slowenische im Jahr 2006 niederschrieb: „So herrscht über das Trauern um das einst glänzende Bild der Erde … das Feiern der Halbgötter, der Flüsse, die Länder entstehen lassen, durch die sie fließen … Dies ist das Feiern des kommenden göttlichen Festes, auf dem sich wieder Götter und Menschen begegnen werden. Und vor allem das Feiern der neuen Offenbarung, einer Offenbarung, die es noch nicht gab. Der Offenbarung des Höchsten. Des Vaters … Der Ruhm des Höchsten ist das Fest der Götter und der Menschen.”

23


BETENDE HÄNDE_ROKE V MOLITVI 1 9 5 7, Ö l a u f L e i n w a n d /o l j e n a p l a t n u 6 0 x 5 0 c m , l i . u . m o n o g r. u . d a t . 5 7, W v z . - N r. 1 0 1 0

24


25


K R I E G S W Ä C H T E R , T R I P T Y C H O N _ Cˇ U V A J I V O J N E , T R I P T I H 1 9 6 8 , Ö l , A c r y l u . e i n g e b a u t e E l e m e n t e a u f L e i n w a n d /o l j e , a k r i l i n v d e l a n i e l e m e n t i n a p l a t n u , S . Ta f e l n 1 5 0 x 7 5 c m , m i . Ta f e l 1 5 0 x 1 5 0 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 1 0 1 8 - 1 0 2 0

26


27


I N N EN-AUSSENSC HAU_POGLED OD ZU NA J I N OD ZNOTRA J 1 9 6 9 , Ö l , A c r y l u . e i n g e b a u t e E l e m e n t e a u f L e i n w a n d /o l j e , a k r i l i n v d e l a n i e l e m e n t i n a p l a t n u , 1 3 5 x 1 2 5 c m , v e r s o m o n o g r. u . d a t . 6 9 , W v z . - N r. 1 0 1 7

28


S C H Ö N E N E U E W E LT _ K R A S N I N O V I S V E T 1 9 7 1 , Ö l u . A c r y l a u f L e i n w a n d /o l j e i n a k r i l n a p l a t n u , 1 3 0 x 1 5 0 c m , v e r s o m o n o g r. u . d a t . 1 9 7 1 , W v z . - N r. 1 0 2 5

29


R E Q U I E M F Ü R 8 G E FA L L E N E V I . _ R E K V I J E M Z A O S E M PA D L I H V I 1 9 7 2 , A q u a r e l l a u f P a p i e r /a k v a r e l n a p a p i r j u , 4 0 x 2 9 , 5 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t . 7 2 , W v z . - N r. 4 0 0 7

W v z . - N r. 4 0 0 2 - 4 0 0 9 30


31


A P O K A LY P S E _ A P O K A L I P S A 1 9 7 3 , Ö l u . A c r y l a u f L e i n w a n d /o l j e i n a k r i l n a p l a t n u , 3 0 0 x 3 0 0 c m , v e r s o s i g n . u . d a t . 7 3 , W v z . - N r. 1 0 3 3 – 1 0 4 1

32


33


B I E RT R I N K E R _ P I V E C P I VA 1 9 7 3 , Ö l u . A c r y l a u f L e i n w a n d /o l j e i n a k r i l n a p l a t n u , 6 0 x 6 0 c m , v e r s o m o n o g r. u . d a t F e b r. 7 3 , W v z . - N r. 1 0 4 3

34


B L A U E B E R G E LT _ M O D R I H R I B I LT 1 9 7 4 , Ö l u . A c r y l a u f L e i n w a n d /o l j e i n a k r i l n a p l a t n u , 5 0 x 7 0 c m , v e r s o m o n o g r. u . d a t . 7 4 , W v z . - N r. 1 0 4 4

35


D E N K E N D E R _ M I S L E Cˇ I 1 9 7 4 , Öl a u f Zi n k o l j e n a c i nkov i pl oçˇc i, 2 9 , 5 x 2 9 , 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 2 0 0 4

36


In al lem, was ich gemacht h ab e, sp iegelt s i ch mei n e Ged ankenwelt wied er, di e n i c hts and eres ist, als eine Seh nsucht n a c h ei n er h ei len Welt .

Vs e, ka r s em nared i l, z rcali moj miselni svet, ki n i ni cˇ d r ugega kot h rep enenje p o n eo kr n j en e m svetu.

37


A U F D E R S U C H E N A C H D E R V E R L O R E N E N Z E I T , T R I L O G I E _ I S K A N J E I Z G U B L J E N E G A Cˇ A S A , T R I L O G I J A 1 9 8 1 , Ö l a u f L e i n w a n d /o l j e n a p l a t n u , j e Ta f e l 1 4 0 x 1 4 0 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 1 , W v z . - N r. 1 0 6 9 - 1 0 7 1

38


39


S E L B S T P O R T R ÄT _ L A S T N A P O D O B A 1 9 8 1 , A q u a r e l l a u f K a r t o n /a k v a r e l n a k a r t o n u , 3 5 x 3 0 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 1 , W v z . - N r. 4 0 1 5

40


DER TRAUM DES DICHTERS_PESN I KOVE SANJ E 1 9 8 1 , Ö l a u f L e i n w a n d /o l j e n a p l a t n u , 2 1 1 x 1 7 0 c m , v e r s o m o n o g r. u . d a t . 1 9 8 1 u . b e z . , W v z . - N r. 1 0 7 3

41


B L A U E L A N D S C H A F T I M M O R G E N N E B E L LT _ M O D R A P O K R A J I N A V J U T R A N J I M E G L I LT 1 9 8 1 , Ö l a u f Z i n k /o l j e n a c i n k o v i p l o sˇ cˇ i , 2 8 x 3 3 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 1 , W v z . - N r. 2 0 4 3

42


PA N - S E L E N E H O C H Z E I T _ P O R O K A PA N A I N S E L E N E 1 9 8 1 , Ö l a u f L e i n w a n d /o l j e n a p l a t n u , 1 4 0 x 1 4 0 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 1 0 7 5

43


G E B Ü S C H I N B L A U E R L A N D S C H A F T LT _ G R M O VJ E V M O D R I P O K R A J I N I LT 1 9 8 1 , Ö l a u f Z i n k /o l j e n a c i n k o v i p l o sˇ cˇ i , 2 5 x 3 3 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t . 8 1 , W v z . - N r. 2 0 4 7

44


IM GARTEN DER HESPERIDEN_V VRTU HESPERID 1 9 8 1 , Ö l u . A q u a r e l l a u f L e i n w a n d /o l j e i n a k v a r e l n a p l a t n u , 1 4 0 x 1 4 0 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 1 0 7 4

45


Us tva r j a m s i svojo notranjo pokrajino. Ta po kra j i n a je p op olnoma sveñ a in v njej s e po cˇ uti m kot pastir. Tukaj ob staja samo po mla d ... ( kot je v svoji h Pastirski h p esmi h o pi sal Verg i l). In v meni se na tem mestu pr i cˇ n e ra ztapljanje pojav nega sveta, ki ga s kuç a m demater ializ irati in od reçiti njegovo f i zi cˇ n o pr i s otnost . S b esed ami tega ni mo g o cˇ e i zraz iti, zato se pr iˇc ne raz umevanje, ki ga j e mo goˇc e pojasniti le z med seb ojnim ra zpo lo ñ en j skim v plivom.

46


Ic h baue mi r meine innere Land sch aft auf. D i es e L a n ds ch aft ist tauf r isch und ich f체h le mi c h w i e ei n Sch 채fer d ar in. Es gi b t d a nur den Fr 체hli n g ... (so wie es Vergi l in seinen Hi r ten gedi c hten b esch rei b t). H ier b eginnt bei mi r di e Versch melz ung von al l d en Ers c hei n un gsb i ld er n und ich versuch e d iese Bi lder zu entmater ialisieren und sie von i hrer phys i kalisch en Funktion z u b ef reien. D i e Spra c he reicht d az u nicht aus und h ier begi n nt di e Verst채nd igung , d ie nur ein gegen s ei ti ge s F luid um klar mach en kann.

47


W A L D H O C H Z E I T 0 8 , LT _ S VAT B A V G O Z D U 0 8 , LT 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 5 0 x 6 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 0 3 5

48


DIE SONNE IM HERZEN... _SONCE V SRCU... 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f K a r t o n /a k v a r e l n a k a r t o n u , 3 8 x 4 8 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t 8 2 u . b e z . , W v z . - N r. 4 0 3 6

49


W A L D H O C H Z E I T 0 6 , LT _ S VAT B A V G O Z D U 0 6 , LT 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 5 0 x 6 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 0 3 4

50


WA L D H O C H Z E I T 0 7, B L A U E R TA N Z _ S VAT B A V G O Z D U 0 7, M O D R I P L E S 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 2 8 x 3 7 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 4 0 3 1

51


WA L D H O C H Z E I T 1 0 _ S VAT B A V G O Z D U 1 0 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 5 0 x 6 5 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 4 0 3 3

52


WA L D H O C H Z E I T 0 9 _ S VAT B A V G O Z D U 0 9 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 5 0 x 6 5 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 4 0 3 2

53GARTEN DES CORI DON_KORI DONOV VRT 1982, Öl u. Aquarell auf Holzfaserplatte o l j e i n a k v a r e l n a v e z a n i p l o sˇ cˇ i 2 0 0 x 2 6 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 1 0 7 6

55FEST DER B L AU EN NYMPH EN_PRAZN I K MODR I H N IMF 1 9 8 2 , Ö l a u f H o l z f a s e r p l a t t e /o l j e n a v e z a n i p l o sˇ cˇ i 2 0 0 x 2 6 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 1 0 7 7

57


W A L P U R G I S N A C H T 0 2 _ V A L P U R G I N A N O Cˇ 0 2 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 2 4 , 5 x 3 0 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 4 0 2 2 W A L P U R G I S N A C H T 0 1 _ V A L P U R G I N A N O Cˇ 0 1 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 7 5 x 1 0 8 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 0 2 1

58


PA N _ PA N 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 3 0 x 3 7 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 0 2 0

59K R ATO S _ K R ATO S 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u 5 0 x 6 5 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 4 0 3 9

61


P E G A S O S U N D D I E Q U E L L N YM P H E H I P P O K R E N E _ P E G A Z I N VO D N A N I M FA H I P O K R E N A 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 7 5 x 1 0 8 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 4 0 4 0

62


QU ELLNYMPH EN_VODN E N IMFE 1 9 8 3 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 2 6 , 5 x 3 7, 5 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 3 , v e r s o b e z . , W v z . - N r. 4 0 6 6

63


E R L A U F T R A U M ( W A C H A U ) LT _ S A N J E O B P O T O K U E R L A U F ( W A C H A U ) LT 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 5 0 x 6 5 , 5 c m , r e . u . m o n o g r. u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 4 0 3 8

64


S E L B S T P O R T R Ä T- S O M M E R T R A U M _ L A S T N A P O D O B A - P O L E T N E S A N J E 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 7 6 x 1 0 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 0 1 7

65


Y U K O N F L U S S 0 2 LT _ R E K A Y U K O N 0 2 , LT 1 9 8 2 , Ö l a u f A l u m i n i u m /o l j e n a a l u m i n i j u , 7 2 x 9 2 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 2 0 5 1

66


M Ä N N L I C H E K R A F T _ M O ã K A M O Cˇ 1 9 8 2 , Ö l a u f A l u m i n i u m /o l j e n a a l u m i n i j a s t i p l o sˇ cˇ i , 1 2 2 x 1 2 2 c m , v e r s o m o n o g r. u . d a t . 8 2 , W v z . - N r. 2 0 5 3

67


PELASGISCHER KREIS_PELAZGIJSKI KROG 1 9 8 2 , Ö l a u f A l u m i n i u m /o l j e n a a l u m i n i j a s t i p l o sˇ cˇ i , 5 Ta f e l n z u j e 1 2 2 x 1 2 2 c m , v e r s o m o n o g r. , W v z . - N r. 2 0 6 4 - 2 0 6 8

68


69


...AN DEN TOD_ ...OB SMRTI 1 9 8 2 , Ö l a u f A l u m i n i u m /o l j e n a a l u m i n i j a s t i p l o sˇ cˇ i , 1 2 2 x 1 2 2 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 2 0 6 9

70


S E L B S T P O R T R ÄT I I I . , T R I L O G I E _ L A S T N A P O D O B A I I I , T R I L O G I J A 1 9 8 2 , Ö l u . S t i f t a u f K a r t o n /o l j e i n s v i n cˇ n i k n a k a r t o n u , 4 9 x 4 9 c m , r e . u . s i g n . u . d a t , W v z . - N r. 5 0 0 6

71


T E R R O R I N D E R S TA DT _ N A S I L J E V M E S T U 1 9 8 2 , Ö l a u f A l u m i n i u m /o l j e n a a l u m i n i j a s t i p l o sˇ cˇ i , 1 2 2 x 1 2 2 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 2 0 5 4

72


R E Q U I E M F Ü R 8 . G E FA L L E N E V I I I . _ R E K V I J E M Z A O S E M PA D L I H V I I I 1 9 8 2 , A q u a r e l l a u f K a r t o n /a k v a r e l n a k a r t o n u , 4 1 x 3 0 , 8 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 0 5 6

73


H I S TO R I E N P O R T R ÄT V I I . _ Z G O D O V I N S K I P O R T R E T V I I 1 9 8 3 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 6 6 x 5 0 , 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 0 5 9

74


H I S TO R I E N P O R T R ÄT V I . _ Z G O D O V I N S K I P O R T R E T V I 1 9 8 3 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 6 6 x 5 0 , 5 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 3 , W v z . - N r. 4 0 6 0

75


Spo zn a n j e i n i zkuç nja, d a je „ ñ ivljenjski z rak“ , ki za j ema vs e cˇ loveç ko in narav no, na nezasliç an naˇc in o g ro ñ en v po go j i h sod ob ne eksistence, sta me ñe zgo da j pr i s i li la v zavestno v raˇc anje k zaˇc etkom zaho dn e zgo dovine in kulture . N a tej od p ravi v n ezn a n o s em s e sooˇc i l z zd av naj pozab ljenimi zgo d ba mi i n li ki . Zd i se, d a mi ob ljub ljajo, d a lah ko zn ova o d kr i j em i z gub ljene h umanistiˇc ne v red note .

76


D i e Ei n s i c ht un d d ie Er fah r ung , d ass d ie „ Leb ensluft“ , di e al les Men s chl ich e und N atürlich e umfängt, unter den Bedi n g un gen d er mod er nen Existenz in einer bei s pi el lo s en A r t und Weise gefäh rd et ist, z wang mich s c ho n f r üh zu ei nem b ew ussten Rücksch reiten z u d en Urs pr ün gen abend länd isch er Gesch ichte und Kultur. L ä n gs t verges s ene Gesch ichten und Gestalten begegn eten mi r auf d ieser Exp ed ition ins U nb ekannte . Si e s chei n en mi r d as Versprech en z u geb en, weg -zi vi li s i er te Möglich keiten d es H umanen n eu entdecken zu können.

77


S T E I N TO R E 0 3 _ K A M N I TA V R ATA 0 3 1 9 8 4 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 2 8 x 1 9 , 5 c m , l i . u . s i g n . u . d a t . , W v z . - N r. 4 1 0 4 S T E I N TO R E 0 1 _ K A M N I TA V R ATA 0 1 1 9 8 4 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 2 0 , 5 x 2 0 c m , l i . u . s i g n . u . d a t . 8 4 , W v z . - N r. 4 1 0 2

78


S T E I N TO R E 0 5 _ K A M N I TA V R ATA 0 5 1 9 8 4 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 2 7 x 3 0 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 1 0 6

79


U N E C W I E S E LT _ T R AV N I K P R I U N C U LT 1 9 8 4 , A q u a r e l l a u f K a r t o n /a k v a r e l n a k a r t o n u , 1 3 5 x 1 0 0 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 4 1 0 1

80


O P F E R K R Ü G E D E R D E M E T E R V . _ D E M E T R I N I î R T V E N I V R Cˇ I V 1 9 8 4 , Ö l a u f Z i n k /o l j e n a c i n k o v i p l o sˇ cˇ i , 5 0 x 5 0 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 , v e r s o m o n o g r. , W v z . - N r. 2 1 0 2

81


ERYNIEN I._ERINIJE I 1 9 8 5 , Tu s c h e a u f K a r t o n / t u sˇ n a k a r t o n u , 5 0 x 5 0 c m , r e . o . s i g n . u . d a t . 8 5 , W v z . - N r. 3 0 5 9

82


O LY M P G E B I R G E LT _ P O G O R J E O L I M PA LT 1 9 8 4 , Ö l a u f Z i n k /o l j e n a c i n k o v i p l o sˇ cˇ i , 1 9 , 5 x 2 4 , 8 c m , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 , v e r s o m o n o g r. u . d a t . , W v z . - N r. 2 0 9 1

83


84


S T Y M P H A L I S C H E R S E E LT _ S T I M FA L S K O J E Z E R O LT 1 9 8 5 , Ö l a u f Z i n k /o l j e n a c i n k o v i p l o sˇ cˇ i , 3 1 x 3 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 2 0 9 4 S T Y M P H A L O S LT _ S T I M FA L S K A P L A N O TA LT 1 9 8 5 , Ö l a u f Z i n k /o l j e n a c i n k o v i p l o sˇ cˇ i , 2 4 , 5 x 3 3 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 2 0 9 5 S T Y M P H A L I S C H E V Ö G E L LT _ S T I M FA L S K E P T I C E LT 1 9 8 5 , Ö l a u f Z i n k /o l j e n a c i n k o v i p l o sˇ cˇ i , 1 9 , 5 x 2 5 c m , u n s i g n . , W v z . - N r. 2 0 9 6 85


Publi zi er un g un d Ausstel lung meiner Arb eiten ist mir li eb un d w i chti g , sch afft sie d och d ie Voraussetz ung da f ür, da s s i rgen d wann einmal – und mir ist es in d er Tat g lei c hgülti g , ob b ald , ob erst in fünfz ig J ah ren – d as ei n zeln e Werk j en en B etrachter find et, d er sich als in i hm gemei nt erkennt . Sie seh en, ich rech ne in gänz lich a n deren Zei tkategor ien als d en h eute üb lich en.

Ra d i ma m i n po me mb ne so mi ob jave in raz stave moji h del. Us tva r i te to re j p ogoje za to, d a b o nekoˇc – in dej a n s ko mi j e vs eeno ali takoj ali ç ele cˇ ez p etd eset let – vsako po sa mezn o d elo naç lo gled alca, ki se b o v njem prepo zn al. Vi di te, raz miçljam v pop olnoma d r ugaˇc ni h cˇ a s ov n i h kateg o r i jah od teh , ki so d anes ob iˇc ajne .

86


Z Y K LU S VO N 1 7 AQ UA R E L L E N _ C I K LU S S E D E M N A J ST I H A KVA R E LOV D E S M E N S C H E N L E B E N I S T W I E D A S G R A S L T _ Cˇ L O V E K O V I D N E V I S O K A K O R T R A V A L T A l l e B l ä t t e r / v s i l i s t i : 1 9 8 4 , A q u a r e l l a u f B ü t t e n /a k v a r e l n a r o cˇ n o i z d e l a n e m p a p i r j u , 1 4 x 2 0 c m

W v z . - N r. 4 0 8 0 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 87


W v z . - N r. 4 0 8 1 , r e . u . b e z . u . s i g n . u . d a t . 8 4 W v z . - N r. 4 0 8 2 , r e . u . d a t . 1 9 8 4

88


W v z . - N r. 4 0 8 3 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 W v z . - N r. 4 0 8 4 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4

89


W v z . - N r. 4 0 8 5 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 W v z . - N r. 4 0 9 3 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4

90


W v z . - N r. 4 0 9 2 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 W v z . - N r. 4 0 8 8 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4

91


W v z . - N r. 4 0 8 7, r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 W v z . - N r. 4 0 8 6 , u n s i g n .

92


W v z . - N r. 4 0 9 6 , u n s i g n . W v z . - N r. 4 0 9 4 , u n s i g n .

93


W v z . - N r. 4 0 9 5 , r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4 W v z . - N r. 4 0 9 7, r e . u . s i g n . u . d a t . 8 4

94


W v z . - N r. 4 0 9 1 , u n s i g n . W v z . - N r. 4 0 9 0, r e . u . m o n o g r. u . d a t . 8 4

95ANNEX


98


Biographie H E R M A N N J O S E F PA U L FA L K E 1933 Ab 1940 1947 - 1951

KIND- UND JUGENDZEIT geboren am 4. September als drittes Kind des Kaufmanns Paul Friedrich Falke und der Josefine Louise, geb. Willmes in Schmallenberg/Sauerland/Westfalen. Hermann Falkes ältere Schwestern Theresia Bernardine und Brigitta Lucia waren 1928 bzw. 1929 auf die Welt gekommen. Als Fünfjähriger erlebt Hermann Falke die Reichskristallnacht in Schmallenberg. 1938 zieht die Familie nach Meschede. Im Februar 1945 wird das Haus bei einem Bombenangriff völlig zerstört. Der 12jährige Hermann Falke lebt einen Monat lang mit seiner Mutter im Lazarett in Meschede, in dem der verletzte Vater aufgenommen wird. Das Erleben der Schwer- und Schwerstverletzten und Sterbenden wird für das künstlerische Schaffen Hermann Falkes prägend. Grundschule und Gymnasium in Meschede Oberschule in Schmallenberg

1953 1951 - 1954 1956 - 1957 1957

LEHRZEIT IN MESCHEDE UND DÜSSELDORF Die Familie zieht wieder nach Meschede Lehre als Einzelhandelskaufmann im elterlichen Betrieb und bei Peek & Cloppenburg in Düsseldorf, danach Teilhaber in der Firma Paul Falke KG Textilverkäufer bei Lodenfrey in München und besucht nebenberuflich die Kunstakademie Hermann Falke übernimmt mit dem Teppichgroßhandel einen neuen Geschäftszweig innerhalb der väterlichen Firma Falke & Co

STUDIENZEIT IN KASSEL 1959 – 1963 Staatliche Werkkunstschule Kassel-Wilhelmshöhe in der Abteilung Graphik, Druck und Werbung bei Prof. Jupp Ernst und Prof. Karl Oskar Blase

BAD HOMBURG 1963 - 1974 Seit 1963 betreibt Hermann Falke eine selbstständige Werbeagentur Falke & Rust. Es wird ein Fotoatelier eingerichtet, das von Hermann Falke auch als Malatelier genutzt wird. Dort entstehen die ersten großformatigen Ölgemälde, Prägedrucke, Radierungen und viele Zeichnungen

1975 1975 1976 1979 1979 1982 1984 1986 1986

ˇ IN KÄRNTEN 1975-1986 SCHMALLENBERG IN NORDRHEIN/WESTFALEN, LOIBACH/LIBUCE steht ganz unter dem Umbau der „Alten Mühle“ in Schmallenberg, die von nun an Hermann Falkes Arbeitsund Lebensumgebung ist lernt Hermann Falke seine spätere Ehefrau Renate Supantschitsch-Reinwald kennen Hochzeit mit Renate in Schmallenberg Geburt des Sohnes Philipp Emanuel Paul beginnt Hermann Falkes Ausstellungstätigkeit Planung eines Hauses im Südkärntner Ort Loibach/Libuˇce und Baubeginn Geburt des Sohnes Johann Friedemann mit Down Syndrom Sein ganzes Leben hindurch betreibt Hermann Falke eine rege Reisetätigkeit zu den kunstgeschichtlich wichtigen Stätten in ganz Europa. Das Fliegenfischen bleibt lebenslang Hermann Falkes Leidenschaft und führt ihn in die schönsten Flusslandschaften in Europa und Übersee. Bypassoperation im Aachener Klinikum Tod Hermann Falkes in Loibach/Libuˇce/Kärnten, Beerdigung auf dem Unterloibacher Friedhof 99


100


îivljenjepis H E R M A N N J O S E F PA U L FA L K E

1947 - 1951

OTROã TVO I N ML ADOST Rodil se je 4. septembra leta 1933 kot tretji otrok trgovca Paula Friedricha Falkeja in Josefine Louise, roj. Willmes, v Schmallenbergu/Sauerlandu/Vestfaliji. Starejçi sestri Hermanna Falkeja, Theresia Bernardine in Brigitta Lucia, sta priçli na svet leta 1928 oz. 1929. Hermann Falke je kot petletni otrok doñivel tako imenovano „kristalno noˇc“ (Reichskristallnacht) v Schmallenbergu. Leta 1938 se je druñina preselila v Meschede. Februarja leta 1945 je bila v bombnem napadu njihova hiça popolnoma poruçena. 12-letni Hermann Falke je z materjo en mesec ñivel v lazaretu Meschede, kjer so sprejeli ranjenega oˇceta. Doñivetje teñko in najteñje ranjenih ter umirajoˇcih je zaznamovalo umetniçko ustvarjanje Hermanna Falkeja. Od leta 1940 osnovna çola in gimnazija v Meschedu gimnazija v Schmallenbergu

1953 1951 - 1954 1956 - 1957 1957

U Cˇ NA DOBA V MESC H EDU I N DÜSSELDOR FU druñina se zopet preseli v Meschede uˇcna doba za trgovca na drobno v podjetju starçev in pri Peek & Cloppenburg v Düsseldorfu, nato druñbenik v podjetju Paul Falke KG prodajalec tekstila v podjetju Lodenfrey v Münchnu, Hermann Falke ob delu obiskuje akademijo za likovno umetnost mladi umetnik v oˇcetovem podjetju Falke & Co pravzame z veleprodajo preprog novo panogo

Cˇ AS ãTU DIJA V KASSLU 1959 – 1963 drñavna çola za industrijsko umetnost Kassel-Wilhelmshöhe na oddelku za grafiko, tisk in reklamo pri prof. Ernstu Juppu in prof. Karlu Oskarju Blaseju

BAD HOMBU RG 1963-1974 Od leta 1963 ima Hermann Falke samostojno reklamno agencijo Falke & Rust. Uredi fotografski atelje, ki ga uporablja tudi kot slikarski atelje. Tam nastanejo prve velike oljne slike, reliefni tisk, radiranke in çtevilne risbe.

1975 1975 1976 1979 1979 1982 1984 1986 1986

SC HMALLEN B ERG V SEVER N EM POR ENJ U-VESTFALIJ I (NOR DR H EI N/ WESTFALEN) LOI BAC H/LI BUCˇ E NA AVSTR IJSKEM KOROãKEM 1975- 1986 to leto poteka popolnoma v znamenju „Starega mlina“ v Schmallenbergu, ki postane delovno in ñivljenjsko okolje Hermanna Falkeja Hermann Falke spozna svojo bodoˇco ñeno Renate Supantschitsch-Reinwald poroka z Renate v Schmallenbergu rojstvo sina Philippa Emanuela Paula zaˇcetek razstav Hermanna Falkeja naˇcrtovanje hiçe v kraju Loibach/Libuˇce na juñnem avstrijskem Koroçkem ter priˇcetek gradnje rojstvo sina Johanna Friedemanna z Downovim sindromom Hermann Falke je vse svoje ñivljenje z zanimanjem potoval po umetnostnozgodovinsko pomembnih mestih Evrope. Njegova ñivljenjska strast je bilo tudi muharjenje, ki ga je privedlo v najlepçe evropske in prekomorske reˇcne pokrajine. bypass operacija v kliniki v Aachnu smrt Hermanna Falkeja v kraju Loibach/Libuˇce/avstrijska Koroçka, pokopan na spodnjelibuçkem pokopaliçˇcu v Spodnjih Libuˇcah/Unterloibachu 101


H E R M A N N FA L K E Einzelausstellungen_samostojne razstave 1981

GYMNASIUM SCHMALLENBERG, SCHMALLENBERG , MUSISCHE WOCHE

1983

GALERIE BUCK & DEIMEL, WARENDORF, ZYKLUS HIRTENLUST - AQUARELLE

1983

HEIMATHAUS IM RATHAUS WARENDORF, Warendorf , ÖLMALEREI UND AQUARELLE

1984

WILHELM MORGNER HAUS, Soest, HERMANN FALKE AQUARELLE 1983

1984

MUSEUM SAUERLAND, Arnsberg, AQUARELLE VON HERMANN FALKE

1984

GALERIE WEEGE, Lemgo

1984

GALERIE AM KATTHAGEN, Rheda-Wiedenbrück, GEMÄLDE UND AQUARELLE

1985

ALTSTADT GALERIE, Remscheid, ARBEITEN AUF PAPIER

1985

GALERIE NAWRATH, Neheim, AQUARELLE, BILDER IN CHINATUSCHE, ÖLBILDER AUF ZINK, RADIERUNGEN

1985

GALERIE UND ATELIER ALTE MÜHLE, Schmallenberg, BILDER UND GRAPHIKEN

1985

DLA FREDEBURG E.V. BONN-RÖTTGEN, Bonn Röttgen, AQUARELLE

1986

GALERIE ALTE MÜHLE, Schmallenberg, LETZTE ARBEITEN, MALEREI UND GRAFIK

1987

GALERIE ALTE MÜHLE, Schmallenberg, AQUARELLE - RADIERUNGEN

1988

GALERIE ALTE MÜHLE, Schmallenberg, TOD UND TANZ, AQUARELLE UND DECOLLAGEN 1980 - 1984

1988

GALERIE REINER KUHN, Wiedenbrück, MALEREI UND RADIERUNGEN AUS DEN SECHZIGER JAHREN

1989

FALKE-GALERIE, Loibach, DER TOD KENNT KEIN ERINNERN

1990

KUNSTVEREIN KREIS GÜTERSLOH, Gütersloh, AQUARELLE

1991

RENATE FALKE - REINER KUHN GALERIE, Loibach/Libuˇce, WÄCHTER DER VERLORENEN ZEIT

1993

FALKE & KUHN GALERIE, Loibach/Libuˇce, PAPIERARBEITEN

1994

BENEDIKTINERABTEI KÖNIGSMÜNSTER, Meschede, DER TOD IST MEIN SCHLAF WORDEN - MALEREI UND AQUARELLE

1994

GALERIE DER FALKE - GRUPPE FÜR INDUSTRIEDESIGN UND BILDENDE KUNST, Lippstadt VERGANGENES UND GEGENWÄRTIGES - MALEREI UND AQUARELLE

1995

RENATE FALKE LOIBACH UND KUNSTVEREIN STADT SCHMALLENBERG, Schmallenberg BILDER AUS SCHMALLENBERGER SAMMLUNGEN

1996

GALERIE-GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce, SONDERAUSSTELLUNG ZUM 10. TODESJAHR

1996

DIÖZESANHAUS, Klagenfurt, ALASKA - AQUARELLE - AKVARELI

1997

GALERIE-GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce, LETZTE ZEICHNUNGEN, AQUARELLE UND GEMÄLDE JANUAR - MAI 1986

1999

MUSILHAUS, Klagenfurt, DER ANDERE TOD - TOD UND TANZ, AQUARELL E- GEMÄLDE - GRAPHIK

1999

GALERIE-GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce, DAS EHERNE ZEITALTER - BRONASTA DOBA, GEMÄLDE UND AQUARELLE

2001

GALERIE-GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce, GEMÄLDE AUF ZINK UND ALUMINIUM - SLIKE NA KOSITRU IN ALUMINIJU

2001

KOROSˇ KI MUZEJ, Ravne na Koroˇskem, SLIKE NA CINKU IN ALUMINIJU - GEMÄLDE AUF ZINK UND ALUMINIUM

2002

GALERIE-GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce, ELYSIUM UNTER DER PETZEN - ELIZIJ POD PECO 1982 GEMÄLDE, AQUARELLE

2003

GALERIE-GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce, RETROSPEKTIVE - GEMÄLDE - RETROSPEKTIVA - SLIKE 1948 - 1986

2003

KUNSTHAUS ALTE MÜHLE E.V., Schmallenberg, IM REICH DES PAN, AQUARELLE - GEMÄLDE - GRAPHIK

2006

KUNSTHAUS ALTE MÜHLE E.V., Schmallenberg, BILDER AUS PRIVATEN SAMMLUNGEN

2009

GALERIE FALKE, Loibach/Libuˇce, REISEN ZUM ICH - POTOVANJE K JAZU, GEMÄLDE - AQUARELLE

102


Gruppenausstellungen_skupinske raztave 1979

SAUERLÄNDER KULTURTAGE, Arnsberg, Meschede, Brilon 50 SAUERLÄNDER KÜNSTLER stellen aus, Arnsberg 2, Sauerlandtheater 4. - 18. November 1979, Meschede, Rathaus 25. November - 9. Dezember 1979, Brilon, Ev. Gemeindezentrum 13. - 27. Januar 1980

1982

DEUTSCHE LANDJUGEND - AKADEMIE FREDEBURG, Fredeburg BERGENTHAL, FALKE, SCHNEIDER, Aquarelle, Zeichnungen, Plastiken

1984

JEUNE PEINTURE 35 SALON, Paris GRAND PALAIS 1984

1984

GALERIE REINER KUHN, Westfalenhalle Dortmund FREIER MARKT FÜR AKTUELLE KUNST UND INFORMATION, Hermann Falke, Wilfried Toensing

1984

DEUTSCHE LANDJUGEND - AKADEMIE FREDEBURG, Fredeburg STILLLEBEN AUS FÜNF JAHRZEHNTEN, Professor Heinrich Kamps, Monika Hollekamp, Josef Voss, Hermann Falke, Jochen Geilen

1984

KUNSTVEREIN SCHMALLENBERG, Schmallenberg KÜNSTLER DES KUNSTVEREINS STELLEN AUS, Heinz Georg Bergenthal, Wolfgang Frage, Hermann Falke, Leo Rüther, Gottfried Schneider, Gabriele Schulz, Josef Voss, Uta Voss, Haus des Gastes, Schmallenberg

1985

VERSMOLDER KUNSTKREIS E.V. GALERIE ET, Versmold HERMANN FALKE - Bilder in CHINATUSCHE, WOLFGANG KREUTTER - HOLZCOLLAGEN 1983 - 1985

1985

SAUERLAND - MUSEUM, Arnsberg 10 JAHRE HOCHSAUERLANDKREIS, Wanderausstellung des Berufsverbandes Bildender Künstler Westfalen Süd/Nord (BBK)

1990

KUNSTVEREIN SCHMALLENBERG und die KULTURELLE VEREINIGUNG SCHMALLENBERG, Schmallenberg KÜNSTLER IM KUNSTVEREIN SCHMALLENBERG, Wolfgang Sarge, Hermann Falke, Beatrix Herz, Hille Holtschmit - Hartung, Felix Mellmann, Leo Rüter, Go Schneider, Walter Schneider, Gabriele Schulz, Martin Vollmert, Josef Voss, Uta Voss, Wolfgang Zensus

1991

FACHWERKSTATT MÖNIG - CLOIDT, Schmallenberg GRAPHIKEN von Hermann Falke, Bernd Lehmann, Walter Lindner, Hinrich Grauenhorst, Hugo U. Meyer, Friedrich Rasper, Josef Voss u.a.

1992

GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI, Slovenj Gradec IV. KOROSˇ KI LIKOVNI BIENALE, Bogdan Borˇciˇc, Gustav Gnamuˇs, Gustav Januˇs, Milan Prodnik, Gost/Gast Hermann Falke

1998

GALERIE - GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce ˇ ZEICHEN DER ZEITEN - ZNAMENJA CASA, Valentin Oman, Jelka Flis, Hermann Falke, V. Grenzüberschreitendes Kulturprojekt

2000

GALERIE - GALERIJA FALKE, Loibach/Libuˇce KUNST DER MASKE - UMETNOST MASKE, Hermann Falke, Se-chen-goh, Freie Leonhardt

2002

GALERIE ALTE MÜHLE, Schmallenberg HERMANN FALKE & GABRIELE SCHULZ, Objekte, Gemälde auf Zink und Aluminium, Skulpturen, Installationen, Graphiken

2009

WESTFÄLISCHES SCHIEFERBERGBAU- UND HEIMATMUSEUM SCHMALLENBERG - HOLTHAUSEN, Holthausen KUNST IM SAUERLAND

2012

KUNSTHAUS ALTE MÜHLE, Schmallenberg HERMANN FALKE, DOMINIQUE NEUENSCHWANDER, DINAH FRANK

2014

KOROSˇ KA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI, Slovenj Gradec PODOBE TELESA - KÖRPERBILDER

103


104


Impressum_Kolofon

Foundation in Kooperation mit/v sodelovanju s:

Herausgeber/Izdajatelj

FALKE FOUNDATION - RENATE FALKE

Loibach/Libuˇce, Schulweg 17, A-9150 Bleiburg/Pliberk Tel/Fax +43(0)4235 20 402, +43(0)664 40 62 430 office@falke-foundation.at, www.falke-foundation.at

Autoren/Besedila

MARKO KOãAN, HARALD SCHEICHER, RENATE FALKE

Übersetzung/Prevod

Fotographie/Fotografije

ATELIER NEUMANN, ARCHIV-FALKE FOUNDATION

Gestaltung/Oblikovanje

GERHARD MESSNER

Produktion/Tisk

Papier/Natisnjeno na papirju

MAJDA KOLAR, WOLFGANG ZITTA, MARKO KOãAN

SATZ- & DRUCK - TEAM GMBH www.sdt.at Umschlag/ovitek: Gmund Vice Versa 300g/m2 Innenteil/kataloñni vloñek: Munken Lynks 150g/m2

Auflage/Naklada 600 Exemplare

© Falke Foundation, Renate Falke, Loibach/Libuˇce

© Abbildungen: Künstlerischer Nachlass Hermann Falke, Loibach/Libuˇce

© Texte: bei den Autoren 105

Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.