Page 1

Analiz

Eylül 2010

Pep’in 3. Yılında Katalunya Efsanesi

Röportaj

BAR C E LO NA

ABBAS GÜÇLÜ

Analiz

KPSS Skandalına ne dedi ?

Dünyanın En Prestijli Yönetmeni

Steven SPĠELBERG


6 NABIZ DERGĠSĠ

Faizsiz Hayvancılık Kredisi

Ziraat Bankası’nın ‘‘0’’ faizli 7 yıl Vadeli Hayvancılık Kredisi, Piyasaları Nasıl Etkileyecek?

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ VETERĠNER FAKÜLTESĠ YIL: 1 / SAY: 2 Eylül 2010 BĠLĠMSEL YAYINCILIK VE ARAġTIRMA KLÜBÜ YAYINIDIR. SAHĠBĠ BĠLĠMSEL YAYINCILIK VE ARAġTIRMA KULÜBÜ YÖNETĠM KURULU BAġKANI ARĠF ORUÇ

GENEL YAYIN YÖNETMENĠ ARĠF ORUÇ EDĠTÖR DOÇ.DR.ĠBRAHĠM DEMĠRKAN

Klinik Bölümü

8

Simental Irkı Bir Buzağıda AĢağı Ekstremite Amputasyonu Yapıldı. Musa KORKMAZ’ın Anlatımıyla...

11

YAYIN GURUBU ARĠF ORUÇ DOÇ.DR.ĠBRAHĠM DEMĠRKAN Tonguç CENGĠZ

Veteriner Hekimliğin DeğiĢen Rolü DeğiĢen Dünya ve Çevre Ģartlarında Veteriner Hekimliğin Pozisyonu ve Üstlendiği Roller… Prof. Dr. Zehra BOZKURT’un Kaleminden...

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRÜ Tonguç CENGĠZ YAZARLAR Prof..Dr. Zehra BOZKURT ArĢ Grv. Musa KORKMAZ MERVE POLAT ADĠL SELVĠ TONGUÇ CENGĠZ Ongun CAN Eren LOĞOĞLU Abbas GÜÇLÜ

Röportaj : Abbas Güçlü

14

KPSS Skandalının Hemen Ardından Yaptığımız Röportajda Abbas Güçlü, Gündeme Oturacak Açıklamalar Yaptı...

DIġ ĠLĠġKĠLER PINAR ARCA ĠLETĠġĠM Tel: 0272 228 13 12 Tel: 0272 212 09 93 E-posta: rfrc@windowslive.com AFYON KOCATEPEÜNĠVERSĠTESĠ ANS KAMPÜSÜ VETERĠNER FAKÜLTESĠ AFYONKARAHĠSAR

BASKI D-MEDIA

16

Veteriner Hizmetleri Kanunu Yeni Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hangi değiĢikliklerle hayatımıza giriyor?


20

ġap Hastalığı Hayvan Pazarlarını Kapattırdı!

Ġçindekiler AĢılama Programına BaĢlanırken, ġap salgınından Dolayı Pazarların Kapatılması ġok Etkisi Yarattı. Yurdun Dört Bir Yanında Pazarlarda Uzun Süreli Kapatma Kararı Alındı...

21

At Gribi Mi Geliyor ?

KuĢ Gribi, Domuz Gribi Derken KıĢ’a YaklaĢtıkça At Gribi Spekülasyonlarının Artması, Halkı Tedirgin Etmeye Yetti...

24

Steven SPIELBERG Tarihin En Büyük GiĢe Hasılatlarını Topladı. Her Zaman Spekülasyonlara Konu Oldu. O Bir Sinema Fenomeni.. Adil SELVĠ’nin Sinematografik Analizleriyle Steven SPIELBERG.

Joseph’in 3. Senesi

26

Dünyanın En Önemli Takımının BaĢındaki 3. Sezonunda Pep Guardiola’nın Seçenekleri, Taktiksel Mentalitesi, ve Geleceği, Eren Loğoğlu’nun Yorumları’yla...

28

Efsane Canlılar Yüzyıllar Önce Yokolan Mamutların Dünyaya Geri Dönme Ġhtimalleri Var mı ? Nasıl Yok Oldular? Merve POLAT AraĢtırdı...


Arif ORUÇ Genel Yayın Yönetmeni

Tam Yol Ġleri... Ha n i bi r söz va rdı r. „‟Değişmeyen tek şey, değişigenişletti. Bu gün Türmin ta kendisidir‟‟ kiye‟nin 18 üniversiteEtkinliğini sürdüren ve yaşa- sinde okuyuculara ulamaya devam eden her şey za- şan bir dergiysek eğer, 'Eğer sizden sokakları sü- man tünelin- binlerce kişiyi dar bir pürmeniz istenirse de değişerek koridora sokmayı deneherhalde. Micheangelo'nun resim, yol alır. Biz meyecektik de bu sayıda Bu minvalde yaptığımız Beethoven'ın beste yaptığı bir kısım de- çalışmalar neticesinde veya Shakespeare'in şiir ğişimler ger- Abbas Güçlü, Eren yazdığı gibi süpürün. O çekleştirdik. Loğoğlu gibi güçlü kakadar güzel süpürülsün ki Belki erken lemleri aramıza kattık. gökteki ve yerdeki herkes oldu ancak, durup 'Burada dünyanın yerinde oldu Bazı önemli isimlerden en iyi çöpçüsü yaşıyormuş' diye düşünü- de gelecek sayılar için desin.' yorum. İlk sa- söz aldık. yıdaki hatalarımızı görüp, da- Öte yandan her geçen ha işlevsel ve daha oturmuş gün, dikkat çekilmeye bir yapıya büründük. Bu yeni- başlandığının sinyalleriden yapılanma sürecinde de ni alıyoruz. İlk sayıdan dergi içeriği biraz zenginleşti, sonra üzerimize gelen biraz da boyut değiştirdi. İçe- rüzgârı arkamıza alarak riğin zenginleştirilmesi hem hız kazanmayı başardık. derginin cazibesini arttırdı, Bunu bu sayıdan itibahem de hitap ettiğimiz kesimi ren itina ile yürüttüğü-

Eylül 2010

müz ekip çalışmalarına borçluyuz. İlk önce hedef bir dergi çıkartmaktı, bunu başardık, sonraki hedef bu yayın organının devamlılığını sağlayabilmekti, bunu da 2. sayıdan itibaren sorunsuz olarak yürütüyoruz diyebiliriz. Geriye kalan tek şey, artık kazandığımız şeylere sahip çıkmak olmalı. Leon Duguit‟in de dediği gibi ; „„Çok küçük bir başarı, çok büyük bir plandan daha iyidir…‟‟

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Veteriner Fakültesi 0272 212 0993 AFYONKARAHİSAR 0272 228 13 13


Hayvancılığa Yıl Faizsiz Kredi

T

arım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, 1 Ağustos tarihinde yayımlanan kararname ile süt, damızlık ve et sığır yetiştiriciliğinde, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde, manda, koyun ve keçi yetiştiriciliğinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın bütün faaliyetlerinde 2 yıl ödemesiz, 5 yıl taksit ödemeli toplam 7 yılda ödenmek üzere faizsiz kredi uygulaması getirdiklerini açıkladı. Bakan Eker, kredide limitin 7,5 milyon lira

6

7

olduğunu, bu parayla asgari 750 başlık büyük bir işletme kurulabileceğini kaydetti. Büyükbaş hayvan besiciliğinde de bir kredi uygulamaları bulunduğunu ve kredinin bir yıl ödemesiz, ikinci yılın sonunda ödemeli sıfır faizli olduğunu ve kredi limitinin de 3 milyon lira olduğunu kaydeden Eker, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da 50 başın üzerinde işletme kurana yüzde 40 hibe destek verdiklerini söyledi.


Amaç Hayvancılığı Büyütmek ! Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, Bakanlıkça hayvancılığa yönelik verilen 2 yılı ödemesiz 7 yıl sıfır faizli krediyle, büyük hayvancılık tesislerinin kurulmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi. Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odasında (ŞUTSO) düzenlenen toplantıda, ''Hayvancılık destekleri ve yeni hibeler'' konusunda katılımcılara bilgi verildi.

yüzde 40 hibe desteğinin de devam ettiğini belirten Şelli, ''Girişimcilerimiz en az 50 baş olacak şekilde kuracakları işletmelere hayvan, ahır ve makine alımlarında yüzde 30, 40 hibe verilecek. Altını çiziyorum kredi değil, hibe'' dedi. Ferhat Şelli'nin ardından Ziraat Bankası yetkilileri de katılımcıları, söz konusu projeyle verilecek desteğin, vadesi ve detayları hakkında bilgilendirdi.

Müsteşar Yardımcısı Ferhat Şelli, burada yaptığı konuşmada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca 1 Ağustos'tan itibaren girişimcilere verilmeye başlanan ''2 yılı geri ödemesiz 7 yıllık 0 faizli kredi'' projesini tanıttı. Uzun süredir söz konusu proje üzerinde ilgili kurumlarla detaylı çalışma yürüttüklerini belirten Şelli, hazırlanan projeye göre, çiftçilere yapacakları hayvancılık yatırımlarında besi, damızlık, küçük baş yatırımlarına 0 faizli 7 yıl vadeyle kredi desteğinin sunulduğunu bildirdi. Desteğin önemli bir fırsat olduğunu belirten ve girişimcilerin bu desteği iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Ferhat Şelli, şunları kaydetti: Türkiye'de büyük süt sanayicilerinin bölgede yatırım yapmaları konusunda istedikleri tek şey, yeterli süt ağının olmasıdır. Dezavantajımız süt ağının bölgede çok dağınık olmasıdır. Ancak vereceğimiz teşviklerle birlikte bu dağınıklığı bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bu teşviki başlatmamızın sebebi büyük hayvancılık tesislerinin kurulmasıdır.'' Bakanlığın GAP ve DAP bölgesi için başlattığı

Hedef, İlk Yılda 100 Bin Baş Sığır ! Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın projesi ile ilk yıl için 100 bin baş damızlık sığır manda, 2 milyon baş damızlık koyun-keçi ve 600 bin baş besi sığırının hedeflendiği bilgisi verilen açıklamada şöyle denildi: “Yine bu proje ile 1 yılda 525 bin toh ilave süt üretimi, 260 bin ton yıllık ilave et üretimi, 85 baş yıllık ilave buzağı üretimi ve 1 milyon 728 bin baş yıllık ilave kuz üretimi sağlanacaktır. Uygulama istihdam da önemli bir katkıda bulunarak 34 bin kişiye yeni iş imkanı sağlanacaktır. Projenin birinciyılının sonunda ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ise 4 milyar 585 milyon 200 bin TL olacaktır. Bu projenin bütçeye getireceği yük 1 milyar 300 milyon TL’dir. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Şubeleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili bilgi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerinden alınabilecek.”

7


Doç.Dr. Ġbrahim DEMĠRKAN, ArĢ.Grv. Musa KORKMAZ

ArĢ.Grv.

Musa KORKMAZ

Resim - 1

Cerrahi Anabilimdalı

S

imental ırkı 20 günlük bir buzağı kliniğimize sol ön bacağında kırık Ģikayeti ile getirildi. Hasta sahibi kırığın doğumda çekmeye bağlı

olarak oluĢtuğu ve üzerinden 10 gün geçtiğini bildirdi. Yapılan klinik muayene sonucunda buzağının

sol

metacarpusun

1/3

distalinde

açık

leceği düĢünülerek bacağın amputasyonuna karar

verildi.

Bacak

metacarpusun

proksimalinden ampute edildi. Operasyon yarasının iyileĢmesini takiben buzağı için özel lan

protez

(uzayabilen)

enfekte bir kırık tes-

ekstremiteye

pit edildi (Resim 1).

tespit edildi

Tendo ve sinirlerin

(Resim 2-3).

tahrip olduğu ve bu Not: Bu olgu sunumu Kocatepe Veterinary Journal (2009) 2:2’de yayınlanmıştır.

ya da enfeksiyon nedenli ölümle sonuçlanabi-

olarak yaptırı-

ve

tür olguların sağal-

tımlarının uzun süreli ve ekonomik olmayacağı

8


VETERĠNER Prof. Dr. Zehra BOZKURT

HEKĠMLĠĞĠN DEĞĠġEN ROLÜ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Zootekni Anabilim Dalı

S

evgili arkadaşlar;

İnsan toplumunun değişen tutum ve davranışlarına karşılık verebilmek için veteriner hekimin rolü de değişmek durumundadır. 1940’lı yıllardan sonra II Dünya Savaşı’nın sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan morali bozulan toplumlardaki “yeni bir başlangıç” motivasyonu ile harekete geçen insanlar teknolojik yenilikleri de kullanarak verimliliği yüksek tarım sistemleri kurmuştur. Bu hızlı ve çok başarılı dönemin keyfi, endüstriyel bitki ve hayvan üretiminin yan ve son ürünlerinin çevreye ve yakın ekosistemlere yaptığı olumsuz etkilerin bir “bumerang “ gibi insanoğluna geri dönemeye başlaması ile kesintiye uğramıştır. Sofralarındaki hayvansal gıdaların “çataldan çiftliğe” izlenebilirliği, güvenliği ve kalitesi ile daha fazla ilgilenen tüketiciler her ürünün hayvandan başlayan hikayesini bilmek istemektedir. Tüketiciler gıda zincirinde “Yeşil devrimi” kanun yapıcılara bireysel başvuru yaparak yada lobi faaliyetleri sürdüren sivil toplum örgütleri içinde yer alarak desteklemektedirler. İlk kez “hayvan refahı” teriminin kullanılmasından çok uzun bir zaman geçmemiştir ancak sürdürülemeyen hayvansal üretim metotlarının çevresel ve sağlık üzerine etkileri o kadar belirginleşmeye başlamıştır ki insanlar kendilerine şu soruyu sormuştur: Ne yiyoruz ve nasıl üretiyoruz?. Çünkü gıda tüketiminin yegane sebe-

bi olan yaşam kalitesinin sürdürülmesi her geçen gün BSE, kuş gibi, domuz gribi, mikroorganizmalarda direnç ve gen değişimi bulguları ve intihar genli GDO lar gibi patlak veren yeni gıda orijinli felaketler ile tehlikeye girmektedir. Bu nedenle hayvan refahı hareketi uzun ve sağlıklı yaşam için çözümlerin adresidir. Toplumların sağlığının sürdürülmesi sağlıklı beslenme ile mümkündür, sağlıklı ve kaliteli gıdalar ancak fiziksel ve mental olarak sağlıklı hayvanlardan elde edilebilir. Bu gün özellikle gelişmiş ülkelerde çiftlik hayvanı üretiminin yoğunlaşması ile büyük ölçekli “fabrika çiftlikler” global hayvansal gıda üretimini kuvvetlendirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin genelinde ise tarım faaliyetleri daha küçük çiftliklerde yapılmakta ve hayvan yetiştirme geleneği toplumların sosyokültürel motiflerinde daha geniş ölçüde yer almaktadır. Gıda üretim hikayesinde kötü sondan sorumlu aktörler kim olursa olsun bütün çocukların dönüşümsüz olarak tahrip edilen dünyadan başka yaşayacak yerleri yoktur. Gelecek 50 yıl içinde, nufus artış hızından daha yavaş büyüme öngörülen çiftlik hayvanları sektöründe üretim maliyeti hayvan refah standartlarının önündeki en büyük engellerden birisi olarak gösterilmektedir. Refah standartları altında üretilen hayvansal gıdaların raf maliyetinin altı sık sık çizilmektedir. Kuşkusuz bu yargı doğru olabilir ancak raf maliyetinin, aslında boyutları henüz yeni algılanmaya başla-

11


yan bu üretimin “ gizli maliyet” ini kapsamamaktadır. Gerçek maliyet için, genetik direnç kazanılmış antimikrobiyeller, hava, toprak ve su kirliliğinin bertaraf edilme giderleri, global ısınma, ormanların ve arazi tahribatının yol açtığı global yoksulluk da dikkate alınmalıdır.

leksiyonun hayvanın çevresi ile fiziksel uyum kabiliyetini, hayvan idaresine ve işletme dizaynına uyum kabiliyetini nasıl etkilendiğine bağlıdır.

Hayvanlar kesime götürülürken refahları azalabilir. Hayvanları yükleme, taşıma sırasında kalabalık olması, araçlara hayvanların bindirilip indirilmesi, araç seyir halinde iken hayvan bakımı ve “Hayvan Refahı Kültürümüzdür ”. Hay- idaresi, fiziksel yaralanmalar, uzun süreli korku, van üretim metotları ve hayvan-insan et- ağrı ve ızdırap önemli ferah sorunlarıdır. kileşimleri farklı olan toplumlarda çiftlik Kesimhanedeki faktörler, kesim için uygun olmahayvanları bazen fakrikada bir input and yan sıcaklıklarda beklerken veya hayvanlar yaoutput, bazen de ismi olan, ailenin ferdi ralı ise ölüme terk edilmesi ve kesim sırasında gibi kaygılanılan, varlığı servet yokluğu hareket etmesi, çalışanların beceri ve sempati felaket gibi hissedilen, gelinler için başlık, eksikliği gibi nedenlere göre hayvanların refahı zenginler için prestij olabilirler. Farklı azalabilir. din, sosyal ve ekonomik yapıya sahip, gelenek ve adetleri içinde hayvan ile etkileşimlerin farklılık taşıdığı toplumlar ve bi- Hayvan refahının gıda kalitesi ve güvenliği ve reyler için hayvan refahı algısı da kuşku- çevre ile etkileşimleri, toplum sağlığı ve kırsal suz farklı olacakkalkınma Veteritır. Hatta aynı topner Hekimlik lum içinde farklı mesleğinin geleyaş, cinsiyet, soscekteki rolünü yal ve ekonomik ağırlıkla belirleyeprofile sahip bireycektir. ler bile farklı göÇünkü Veteriner rüşlere sahip olaHekimler; bilir. Hayvan davranışlarını ve refahını deHayvan üretiminğerlendirmek üze de refahı sorunu re geniş yetenek ve 4 aşamada gelibeceriye sahip yeşir; gane uzmanlardır Hayvanlar üretim sistemine dahil olmadan öncesine ait faktörler hayvanların re- Toplumun ahlaki talepleri ile bilimsel verilerin fah durumlarını etkiler. Hayvanların çev- arası da denge kurulması için en etkin rolü üstreye uyum sağlama, fonksiyonlarını nor- lenirler mal yapabilme ve kontrol edebilmeleri Hastalık belirtilerini kötü refahın diğer belirtileiçin donatılmış oldukları doğal kapasite- rinden ayırt edebilirler nin evciltme ve genetik seleksiyonun dü- Hayvan refahı hakkında hayvan sahiplerine bilgi zeyine bağlı olarak ne ölçüde uzaklaştırılve tavsiye verebilirler dığına bağlıdır. Meslek kuruluşları etkin toplumsal bilgilendirme Üretim sistemindeki faktörler genetik seve mesleki eğitim yapmaktadır

12


Üretimde ve kırsal sürdürülebiliği destekler

kalkınmada

Tarım Alanlarının Tahribatı ve Canlı Türlerinin Kaybı

Sürdürülebilir olmayan yöntemler ve topraksız hayvansal üretim çevreye zarar vermekte, küresel yoksulluğu körüklemektedir

Dünya’daki yenilenebilir kaynaklarda artış olmazken insan nüfusu ve onu beslemek üzere yetiştirilen hayvan popülasyonu hiç durmadan büyümektedir. Ormanlar tahrip edilerek hayvanlar için ihtiyaç duyulan tarım arazilerini genişletilmekte, otlak ve meralar aşırı otlatılmakta ve bitki ve hayvan türleri yok olmaktadır.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Çiftlik hayvanı üretimi, hayvan gübresinin depolanması, prinç üretimi, yem ve mineral gübre üretimi ve bunların tarım arazilerinde kullanımı, yem ile taze ve dondurulmuş hayvansal ürün nakliyesi, yem üretimi ve otlatma için arazi kullanımındaki değişiklikler ve arazi ve orman tahribatı gibi insan aktiviteleri "sera gazları" nın artışına ve küresel ısınmayıya neden olur. Gittikçe ısınan Dünya’da doğal yaşam etkilenecek, özellikle buzulların erimesi ile oluşacak deniz seviyesi yükselmeleri nedeniyle kıyı kentleri ile küçük adalar ortadan kalkacak, yağış rejimlerinin değişmesi sonucu verimli tarım arazileri kuraklaşacak, suya bağımlı enerji kıtlığı, orman alanlarının yok olması gibi yaşamsal sonuçlar oluşacak, asit yağmurları ve küresel yoksulluk artacaktır.

Tüketici Tercihi ve Hayvan Refahının Ekonomisi Tüketiciler refah standartlarında yetiştirilen hayvanların ürünlerini daha fazla tercih etmekte ve daha fazla para ödemeye gönüllü olmaktadır. Bugün, refah standartları ürün maliyetini arttırsa da ürünlerin gerçek maliyeti tespit etmek için, mikroorganizmaların kazandığı genetik direnç ile hava, toprak ve su kirliliğinin bertaraf edilme giderleri yanında küresel ısınma, orman ve arazi tahribatı ile giderek artan global yoksulluğun getirdiği ek maliyetlerin de dikkate alınması gerekir.

Kirlilik ve Çevre Tahribatı Hayvan ve bitki atıklarının kötü yönetimi sonucu verimliliğini kaybeden toprak erezyon ile kaybedilmekte, su kaynakları yenilenemeyen şekilde tükenmekte, deniz ve göllerdeki kirlilik toplu balık ölümlerine neden olmaktadır. Su ekosistemlerinde “ilkbahar asit şoku” ve atmosferde “asit pusu” gibi tüm ekosistemler etkilenmekte, şehir mimarisi ve insan sağlığı zarar görmektedir. Toprak habitatlarındaki değişimler ile antimikrobiyel maddelerin gıda kaynaklı hastalık etkenlerinde “ilaca direnç” gelişimektedir.

13

Prof. Dr. Zehra BOZKURT


Abbas GÜÇLÜ :

KPSS İptal Edilebilir

1. KPSS’de gerçekten bir soru- cevap hırsızlığı Eğitim, diğer ülkelerde insanların canını yakmak, moralini bozmak, hayallerini çalmak, emeklerinin heba yaşandığını düşünüyor musunuz? etmek için değil kişilerin gelişmesi için var. Bu yüzTüm işaretler soruların dışarıya bir şekilde sızdırıldı- den bizim sınavlardan tümüyle kurtulmamız gerekiğını gösteriyor. Ama bu konuda en doğru kararı yargı yor. verecektir. Çünkü onlar her türlü bilgiye ulaşabili5. Sizce öğrencilerin lise ve üniversitede en az yorlar. 8 yıl öğrenim görüp, mezun olduktan sonrada işsiz 2. Eğer iddialar ispatlanırsa sınav tekrar edilir kalma durumunun yerine, ilköğretim çağından sonmi? Nasıl bir yol izlenecektir böyle bir durumda? ra çeşitli branşlarda kısa süreli eğitim veya staj döSonuçta ataması yapılanlar olabilir mi? neminden sonra başlanabilecek işler seçilerek, Bu konuda son sözü yine yargı verecektirb KPSS yö- hem para kazanılıp hem de ülke ekonomisine katnetmeliğine baktığınızda, eğer kopya teşhisi konulur- kıda bulunulabileceği bir eğitim sistemi mümkün sa kopyacıların sınavı iptal edilir yok eğer çalıntı ka- mü? rarı alınırsa sınav iptal edilir. ama böylesi durumlar- Dışarıdan bakıldığında bu söylem kulağa nhoş gelida yaratacağı toplumsal etkilerin dikkate alındığı da yor. Ama 20 milyona yakın öğrencimiz var. Onlara oluyor. Atama yapılıp yapılmayacağına ise MEB karar yetecek kadar ne staj ortamı var ne de iş olarakları. verecektir. Ama yeni haksızlıklar yaratılmadan! Türkiye'nin en büyük sorunu hızlı nüfus artışı. Bu ka3. Sınav tekrar edilirse, sınava girmeyenler, dar öğrenci Almanya, Fransa İtaya'da da olsa onlar da zorlanırdı.Ama eminim ki akılcı yöntemlerle de yeni sınava girme hakkına sahip olabilir mi? çözmeyeçalışırlardı. Bizde eksik olan akıl. Aklımızı ne Buna da MEB karar verecektir. Yeni bir başvuru sü- eğitimde kullanıyoruz ne de eğitimin sorunlarını çöreci zaman alabilir diye tümüyle eski başvurular üzezerken. rinden yeni bir sınav yapabilir. Çünkü takvim daraldı 6. Üniversite sınavına girilen dönemde revaçta ve okullar yakında açılacak. olan işlerin, öğretim sürecinde revaçtan düşmesi 4. 40'a yakın ülkenin eğitim sistemini incelemiş ve kişilerin açıkta kalması durumunun nasıl önüne birisiniz. Diğer ülkelerde ortak başarı sağlanmış geçilebilinir? Geleceğin meslekleri nelerdir? Meslek ancak Türkiye’ye adapte olamayan uygulamalar seçerken hangi kriterler göz önünde bulundurulvar mı? malı?

14


Sizin için geleceğin mesleği, en çok sevdiğiniz meslektir. Popülariteye ya da istihdam olanaklarına bakarak meslek seçmek kadar yanlış bir şey yok. Severek yapacağını yapacağınız bir iş başarıyı da beraberinde getirir. Bu yüzden ilgi ve yetenekler doğrultusunda severek yapılacak bir iş para da getirir başarı da... 7. Eczacılık, dişçilik ve veterinerlik gibi mesleklerde Almanya'da olduğunu duyduğum bir uygulama dikkatimi çekti. Meslek için ihtiyaç olunan sayı belirleniyor. Bu bölümler için üniversiteye alımla, önceki yıl emekli olmuş veya herhangi bir sebepten işi bırakmış olan kişi sayısı kadar öğrenci alımı yaGelişmeler KPSS'nin İp- pılıyor. Bu sayede gereksiz sayıda meslek talini Gösteriyor! erbabı piyasada can "KPSS'ye yönelik incelemeler giderek derinlik kazanıyor. Dört koldan yapılan çekişmiyor. Bu uygulama ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Türkiye'de uygulanabilirliği nedir? araştırmalar dışarıya sızıntı ve çok sayıda kişiye ulaştığı iddialarını güçlendiriyor. Bu da iptal anlamına geliyor. "

Almanya'da doğum oranı çok az. Bu yüzden üniversiteye girme sorunu yok. Ayrıca herkes doktor, mühendis, öğretmen olmak istemiyor. herhangi bir fabrikada işçi, itfaiyeci ya da tamirci olmak da onlara iyi bir Ama bu konuda ortada bir yargı kararı sosyal statü sağladığı için o tür mesleklere de yöneliyorlar. Dolayısıyla olmadan ne söylense boş. yığılmalar olmuyor ve milyarlara dolar sınav sektörüne akmıyor. Peki iptal olursa, nasıl bir süreç izlenecek?

8. Üniversitelerdeki öğretim elemanlarının derslerinde başarılı, yabancı dil bilen öğrenciler arasından seçilerek yetiştirilmesi konuSınavın tümü mü iptal edilecek yoksa sunda ne düşünüyorsunuz? Sadece sınavları geçerek, hitabiyet yetesadece Eğitim Bilimleri testi mi? neği olmadan, öğrenci psikolojisini bilmeden, kişisel komplekslerini Yeniden başvuru alınacak mı? sınıfa yansıtmaktan çekinmeyen kişilerin öğretim için zararlı olduklaYoksa herkes daha önce girdiği yerde rını düşünüyor musunuz? mi sınava girecek? Daha da önemlisi yeni bir sınav olursa, ne zaman olur? Ve ne zaman sonuçlanır?

Hiç bir mesleği kimseye zorla yaptıramazsınız. Onu cazip hale getirmelisiniz ki gençler yönelsin. Elbette bilim insanı olmak ile hoca olmak bir birinden çok farklı yetenekler gerektiriyor. Ama bizde her ikisi bir birine karışmış durumda. Öğretim elemanlığı bam başka bir şey. Önceliği öğrenciyi harcamak değil kazanmak olmalır. Hem de her koşulda.

Bu arada MEB'in açıkladığı kadrolar aynen kalsa bile taban puanlar değişecek mi? 9. Tercih listeleri yenilenecek mi? Bu konuda kafalara takılan o kadar çok soru var ki, konuyla ilgili tüm kurumların öğretmenlere bir açıklama borcu var. Ve bu açıklama bir an önce yapılmalıdır. Soruşturmalarda belli bir noktaya gelinmediyse de en azından yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirme yoluna gidilebilinir. Çünkü yüzbinlerce öğretmen, memur adayı ve ailelerinin moralleri çok bozuk.

Sınav sisteminin defalarca değişmesine rağmen hala birçok kesim tarafından yetersiz ve yanlış olarak görülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadar düzenleme, yenileme yapılmasına rağmen hâlâ tam anlamıyla oturmuş bir eğitim sistemimizin olmamasını neye bağlıyorsunuz? Hangi sınav sistemini getirirseniz getirin, toplumu mutlu etmeniz mümkün değil. Çünkü bu tür sıralama sınavları çözüm üretmeye yönelik değil. Ne yaparsanız yapın toplumun yüzde 70, 80'i her koşulda mutsuz olacak. Bırakın sınavı kazanmayanları, gidip kazananlara bakın, çok azı dışında onlarda okudukları okullardan, seçtikleri mesleklerden memnun değiller. Bu konuları 30 yıla yakındır medyanın her kolunda şimdi de internette abbasguclu.com.tr'de hemen her gün yazıyorum. Ama maalesef değişen fazla bir şey yok. Çünkü hala eğitimin önemini, gücünü ve hayatımızdaki yerini kavrayabilmiş değiliz… Abbas Güçlü Röportajı / Arif Oruç - 05.09.2010

Aynı sınava ikinci kez girmek kadar can sıkıcı bir durum olmayacağı için birilerinin onları rahatlatması gerekiyor. Ve bu konuda en büyük görev de Milli Eğitim Bakanı Çubukçu'ya düşüyor.

15


VETERĠNER HĠZMETLERĠ BĠTKĠ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNU RESMĠ GAZETEDE YAYIMLANDI !

K

anun, 5996 Kanun numarası ile 13.6.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle şu anda yürürlükte olan 5 kanun (32855179-6986-1734-4631) tamamen mülga olduğu gibi birçok kanunun (Belediye Kanunu-İl Özel İdaresi Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu, İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ve 6343 Sayılı Kanunun ) bazı maddelerini de iptal etmiştir.

vanı satış yerlerinde alınıp, satılabilecek. Yasaya göre, hayvanların kesimi ve hastalık kontrolü amacıyla itlaf edilmesi, uygun araçlarla yapılacak ve hayvanlarca acı, ıstırap oluşturmadan itlaf gerçekleştirilecek. Ayrıca hayvanlara ötanazi yapılamayacak. Ancak bazı durumlarda veteriner tarafından ötanazi yapılmasına karar verilecek. Hayvanların üremesinde kullanılan sperma, ovum, embriyo, damızlık yumurta, ipek böceği tohumu, larva ve oğul gibi ürünleri üretenler, depolayanlar ve dağıtanlar, bakanlıktan izin alacak. Damızlık, yarış ve gösteri amaçlı hayvanların belgelendirilmesi zorunlu tutulacak. Yarış ve gösteri belgesi bulunmayan hayvanlar yarışlara katılamayacak, gösteri amaçlı kullanılamayacak.

Genel Kurul'da iki günlük mesainin ardından kabul edilen yasaya göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, hayvan hastalıkları bildirim sistemi kuracak. Bakanlık, ihbarı mecburi bir hastalığın varlığı, şüphesi ya da yeni bir salgın durumunda, inceleme yapacak, gerekli kontrol ve koruma önlemlerini alacak. Hayvan sahipleri ya da hayvan sahibi adına bakıcısı, hayvanların ve işletmelerin kayıtlarını yaptıracak, işletmelerine giren-çıkan, yeni doğan, telef olan, kesilen hayvanları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirecek. Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç, hayvanların alım, satımları, ruhsatlı hayvan pazarı, borsalar ve bakanlıktan izinli hayvan panayırlarında ev ve süs hayvanları ise ruhsatlı ev ve süs hay-

Yasaya göre, muayenehane, klinik, poliklinik, hayvan hastanesi, ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan eğitim, barınma yerleri, otel hizmeti veren hayvan bakımevleri, hayvan pazar ve borsaları, damızlık kümes, kuluçkahaneler, hayvan hastalıkları teşhis, analiz ve üretim laboratuarları, deney hayvanı üretici ve tedarikç iler i, bakanlıkt an onay alacak.

BAKANLIKTAN ĠZĠN ALINACAK

Muayenehane, klinik ve polikliniklerin açılması için yalnızca veteriner hekimlere onay verilecek. Veteriner sağlık ürünlerinin onayını, kimyager, kimya mühendisi, eczacı veya veteriner hekim olan gerçek kişiler veya bu kişilerden birini istihdam eden tüzel kişiler alabilecek.

16


GÜVENĠLĠR OLMAYAN GIDA PĠYASAYA SÜRÜLEMEYECEK Yasaya göre, güvenilir olmayan gıda, gıdayla temas eden madde ve malzeme piyasaya sunulamayacak. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilecek. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, güvenilir olmadığına dair yeterli şüphenin oluşması halinde gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilecek veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilecek. Ayrıca bakanlık, insan sağlığını göz önünde bulundurarak, bazı madde ve ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmalarını kısıtlayabilecek ya da yasaklayabilecek. Yasayla 20 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az 5 kişiden fazla personel çalıştıran işyerleriyle ilgili mühendis istihdamı zorunluluğu, 30 beygir üzeri motor gücü bulunan veya en az 10 kişiden fazla personel çalıştıran iş yerleri'nin mühendis istihdamı olarak değiştirildi. Herhangi bir katkı, aroma veya zenginleştirme amaçlı madde ilave edilen kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular ve yapay sodaların üretimi, ambalajlanması, satışı, ithalat ve ihracatına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca, özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek. BOZUK GIDA SATANA 1000TL CEZA Hayvanların üremesinde kullanılan sperma, ovum, embriyo, damızlık yumurta, ipek böceği tohumu, larva ve oğul gibi ürünlerin bakanlıktan izin almadan üretimi, depolaması ve dağıtılmasını yapanlara ise 10 bin lira para cezası uygulanacak. Safkan Arap ve İngiliz atlarının ölmeleri halinde, soykütüğü bilgilerini içeren belgeyi belirlenen süreler içerisinde geri vermeyen, sahip ve don değişikliğini bildirmeyen hayvan sahiplerine 5 bin lira para cezası kesilecek. Onaylı olmayan yerlerde veteriner tıbbi ürün üretimi yapanlarla, veteriner tıbbi ürünle ilgili onay alınmadan, veteriner tıbbi ürünü ithal eden ve üretenlere 30 bin, bakanlıktan onaylı veteriner sağlık ürünlerin analizleri sonucunda, onaya esas dosyasındaki formül veya spesifikasyona uymadığının tespit edilmesi

halinde 20 bin lira para cezası uygulanacak. Onaylı veteriner sağlık ürünlerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini üreterek piyasaya arz edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bin gün adli para cezası ile cezalandırılacak. Onaylı bitki koruma ürünlerinden ve zirai mücadele alet ve makinelerinden birini taklit etmek suretiyle sahtesini üreterek piyasaya arz edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar

hapis cezası ve bin gün adli para cezasıyla cezalandırılacak. TÜKETĠME UYGUN OLMAYAN GIDALAR PĠYASADAN TOPLATILACAK İnsan tüketimine uygun olmayan gıdalar, masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek. Bu ürünleri üreten veya piyasaya arz edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden birincil üretim yapanlara bin, perakende iş yerlerine 2 bin, diğer iş yerlerine 5 bin lira ceza uygulanacak. Resmi kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime sunulması halinde iş yeri sahiplerine bin lira ceza uygulanacak. Ürününü piyasadan toplamaması halinde, toplamama cezası olarak sahiplerine 5 bin lira ceza verilecek. Nabız Dergisi / Dış Haberler

17


Yanya duran ağaç topluluklarından çok fazlasıdır orman. Hayvanların ve bitkilerin yuvası, aynı zamanda sağladığı oksijenle insanoğlunun da hayat kaynağıdır. Tüm bunların yanında toprağı, yani yaşamı en büyük tehdit olan erozyondan koruyan, su varlığımızı zenginleştiren bir örtüdür orman. Ne yazık ki insanoğlu ormanın kendisine sunduğu bu güzellikleri, faydaları görmezden gelerek kişisel çıkarlar uğruna ev yapmak, fabrika inşaa etmek, tarla açmak, maden çıkarmak, kimi zaman da yok etmek için acımasızca ormanları kesiyor, yakıyor. Kişisel çıkarlar uğruna tahrip ettiğimiz ormanlar, dünyamıza ve üzerindeki tüm canlılara hayat veriyor... Ormanları koruyalım, ağaçlandırma çalışmalarına destek olarak ağaç varlığımızı arttıralım.

Türkiye Çöl Olmasın ! TEMA Vakfı www.tema.org.tr


Sütünün azlığından şikayetçi olan annelere sevindirici haber geldi. Tamamen doğal yollarla elde edilen ve kimyasal etken barındırmayan ürün, güvenilir ve sağlam bir etki sunuyor... Yüzyıllar boyu anne sütünü artırıcı etkisi bilinen ve kanıtlanan bitkiler, anne sütünü artırmaya yardımcı, Türkiye’deki ilk ve doğal bitki çayı olan çayın Yüzde 100 doğal ve bit- içeriğinde, dengeli bir kisel olan çay, hiçbir karışımla bir araya getiboya ve katkı maddesi rildi.

lece anne sütünün miktar olarak artmasına ve yapımının hızlanmasına yardımcı oluyor. Emzirme çayının içerisinde bulunan galaktogog adı verilen bitkiler, anne sütünün yapılması için, emziren annede zaten mevcut olan prolaktin ve oksitosin adlı hormonların aktivitesini artırarak, anne sütü üretimini hızlandırıyor ve salgılanan anne sütü miktarını artırmaya yardımcı oluyor.

Türkiye’de, eczanelerde satışa sunulan çayın içeriğinde yer alan tamamen doğal bitkisel karışım, düzenli içildiğinde, doğum sonrasından başlayarak, tüm emzirme döneminde süt bezlerini uyarıyor ve böy-

C vitamini ilaveli olduğu için annenin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 72’sini karşılayan çay, düşük kalorili olması nedeniyle de, anneler için doğumun ardından kilo endişesi yaşatmadan anne sütünü artırmaya yardımcı oluyor. Bir bardak çay, 34 Kcal, yani sadece yarım dilim ekmek kadar kalori içeriyor.

ile suni aroma içermiyor. Emzirme çayının etkisi 24- 72 saat içinde ortaya çıkıyor.

19


Sayfa 15

Türkiye’den ve Dünya’dan Haberler ŞAP HASTALIĞI PAZARLARI KAPATTIRIYOR

K

urban Bayramı öncesinde şap hastalığı ülkeyi sardı. Çok sayıda hayvan pazarı karantinaya alınıp kapatıldığı için ülkenin büyük bölümünde hayvan alım ve satımı durdu.

Şap Enstitüsü verilerine göre şap hastalığı, süt ve et veriminde ciddi kayıplara neden oluyor. Şap hastalığından dolayı yıllık yüzde 15 süt kaybı görülürken, et kaybı yüzde 10 düzeyinde bulunuyor. Tarım Bakanlığı şap hastalığını kontrol altına almak üzere Avrupa Birliği'nin 65 milyon Euro'luk mali desteği ile 2008-2010 dönemini kapsayan "Türkiye'de Şap Hasatalığı‘nı Kontrolü Projesi" başlattı. Bu proje kapsamında Trakya Bölgesi şap hastalığından aşılı ari bölge ilan edildi. Bu bölgede şap hastalığı kontrol altına alındı. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) denetimi sonucunda Trakya'da şap hastalığı olmadığı rapor edildi.

DÜNYA'nın saptamalarına göre son üç ayda Türkiye'nin değişik bölgelerinde 40'a yakın hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle belli sürelerle kapatıldı. Halen çok sayıda hayvan pazarı kapalı. Ülkelerarası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz etkileyen şap hastalığı büyük ekonomik kayıplara neden oluyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Şap Enstitüsü verilerine göre, şap hastalığı kontrol altına alınmadığında ekonomiye önemli kayıplar veriyor.

ca köyünde hayvanlarda görülen şap hastalığı nedeniyle karantina altına alınan Tosya Hayvan Pazarı, 18 Ağustos'tan 14 Eylül'e kadar kapatıldı. DENİZLİ Her hafta salı günleri kurulan Denizli Acıpayam Hayvan Pazarı, haziran ayı sonunda görülen şap hastalığı nedeniyle kapatıldı. İZMİR Ödemiş Hayvan Pazarı iki farklı noktada rastlanan şap hastalığı nedeniyle 26 Ağustos itibariyle iki hafta süreyle kapatıldı. Diğer Kapatılan Pazarlar Denizli, Bursa, Burdur, Sivas, Bayburt, Düzce, Tokat, Erzurum, Eskişehir, Samsun, Giresun, Adana, Adıyaman, Kütahya, Kars, Çorum, Bolu, Kırşehir, Sinop ve Aksaray illerinde, il merkezlerinde ve ilçelerde bulunan hayvan pazarları kapatıldı.

KASTAMONU Tosya ilçesine bağlı Sapan-

KURBANLIK HAYVAN İTHAL EDİLECEK

T

arım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, bir miktar kurbanlık hayvan ithalatına imkan tanıyacak düzenleme yapıldığını söyledi. Eker, şap hastalığıyla mücadele kapsamında Trakya bölgesini şap hastalığından "ari" hale getirdiklerini söyledi. Bugün bazı gazetelerde şap hastalığıyla ilgili doğru ol-

mayan beyanların yer aldığını belirten Bakan Eker, şöyle dedi: ‘‘Bilmem nereden Edirne'ye kadar şap hastalığı var’’ diye öyle bir ifade var. Bu çok yanlış bir ifadedir. Öyle bir şey yok. Trakya'nın şap hastalığından ari olduğuna dair Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı Uluslararası Salgın Hastalıkları Ofisi'nden bize ve-

20

rilmiş sertifikası var. Zaten ‘‘Arilik’’ statüsü verildi. Biz kurbanlık fiyatlarında bir problem yaşanmasın diye bazı tedbirler alıyoruz. Bir miktar kurbanlık hayvan ithalatına imkan tanıyacak bir düzenleme yapılıyor. Dolayısıyla bu, Kurban Bayramında kurbanlık sıkıntısı çekilmemesi yönünde yapılıyor." Eker, ithal edilmesi planlanan


Mayıs Haziran Temmuz

Sayfa 17

‘‘AT GRİBİ’’ GELEBİLİR

G

ribin öldürücü olmadığı fakat sonraki aşamalarında farklı hastalıklarla reaksiyon gösterebileceğinin anlatıldığı toplantıda en büyük risk grubunda diyabetli hastaların olduğu anlatıldı. 65 yaş üstü insanlarda, çocuklarda, kronik hastalığı olan kişilerde gribin risk unsuru oluşturduğunu anlatan Prof. Dr. Gaye Usluer, aşı ile korunmanın gerekli olduğunu anlattı.

lama yapan Prof. Dr. Selim Badur, halk arasında dillenen "tavşan gribi"’nin gelmeyeceğini ama "at gribi"’nin gelebileceğini söyledi. Selim Badur; "H9 N7, H9 N2 gibi atlarda görülen bir at gribinin insana bulaşma riskinden bahsedilmekte. Çok küçük sayıda olgular var. Eğer bu süratle yayılırsa 2015 yılında biz at gribi de elde ederiz" dedi.

Hastalıkların başına konan hayvan isimleri konusunda da açık-

Bir gazetecinin H1 N1 vürüsüyle ilgili olarak Sağlık

Bakanı Recep Akdağ ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın girdiği aşı polemiğini hatırlatarak, bu yöndeki haberlerin toplumun aşı yaptırmaya bakışını nasıl değiştirdiğini sorması üzerine konuşan Selim Badur, "Sağlık Bakanı, Başbakanın çelişkili yaklaşımları, aşıyı uygulanmasını ve aşının uygulanmasını yanlış etkileyebilir." dedi.

ORGANİK PASTÖRİZE SÜT SATIŞA SUNULUYOR satışa sunacaklarını bildirdi. Eskiyörük, şu bilgileri verdi:

T

ire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, yaptığı açıklamada, dünya standartlarında tesisler kurmaya devam ettiklerini, Türkiye'de birçok işletme küçülürken, Tire Süt Kooperatifi olarak üreticileri ve tüketicileri bu rekabet ortamında korumaya devam ettiklerini belirtti. Türkiye'de bir ilke imza atarak organik süt üretimine başladıklarını söyleyen Eskiyörük, organik pastörize süt projesi konusunda tesis, imalat, tanıtım, pazarlama ve tüketiciye ulaştırılması yönünde tüm çalışmaların tamamlandığını, günde 4 ton organik süt üreteceklerini bildirdi. rganik pastörize sütün 72 ile 80 santigrat derece arasında kaynatıldığı için içindeki faydalı bakterilerin yaşamaya devam ettiğini hatırlatan Eskiyörük, pastörize sütü cam şişelerde İzmir genelindeki anlaşmalı marketlerde

''Ege'de organik süt üretimi yapan tek çiftlik var. Onun da kapasitesi yaklaşık 4 ton. Biz bu çiftliğimizden elde edilen organik sütü işleyerek tüketiciye sunacağız. Talebin kısa sürede artacağını biliyoruz. Ancak organik süt üretimi oldukça uzun süreli bir çalışmayı gerektiriyor. Organik süt üretimi yapabilmek için bugün altyapı oluşturmaya başlamış olsak, en erken üç yıl süre gerekli. Bizler üreticilerimizin şimdiden bu yönde çalışmalar yapmasını talep ediyoruz.'' "En sağlıklısı pastörize süt" Organik pastörize sütün 72 ile 80 santigrat derece arasında kaynatıldığı için içindeki faydalı bakterilerin yaşamaya devam ettiğini hatırlatan Eskiyörük, pastörize sütü cam şişelerde İzmir genelindeki anlaşmalı marketlerde satışa sunacaklarını bildirdi. Eskiyörük, ''Organik pastörize sütü sağlık açısından tüm halkımıza ısrarla öneriyoruz. Süt satışında cam şişe kullanarak hem bu sağlık zinciri-

21

ne katkı sağlamış olacağız, hem de tüketicinin aldığı ürünün içerisinde ne olduğunu görmesine izin vereceğiz. Öte yandan cam şişelerin depozitolu olduğu takdirde geri dönen şişelerin kullanımına ilişkin çeşitli endişeler olduğunu da öğrendik. Bu nedenle şişeler geri alınmayacak. Tüketicilerimiz artık rahatlıkla günlük, sağlıklı ve güvenli organik pastörize süt tüketebilecek'' dedi.

Türkiye’de satışa sunulan sütlerin büyük çoğunluğunu UHT sütler oluşturuyor...


The Pains Of Being Pure At Heart Ongun Can Bilimsel Yayıncılık ve Araştırma Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

T

he Pains Of Being Pure At Heart’ın grupla aynı adı taşıyan albümü ilk dinleyişte ‘‘neydi bu yahu? ’’ dedirten cinsten. Birkaç kişi üzerinde test ettim ve değişmedi. Değişmeyen bir diğer sonuç da grubun ismini duyanların bu isimden etkilenmesiydi. Kalpte Saf Olmanın Getirdiği Acılar… Uzun zamandır hiç bir grubun yalnızca ismi yüzünden hararetli muhabbetlerin döndüğünü pek de hatırlar gibi değilim doğrusu. Kalpte saf olanlara acı mı çektiriyorlardı? Yoksa acıyı onlar kendileri mi çekiyorlar?

ilk dinleyişte havaya doğru zıplayıp eşlik edesi geliyor insanın . Vokalleri kadınlı erkekli. Bu durum sanki cinsiyet ayrımını kınamak, sosyalleşmeyi anti sosyal yöntemlerle yaşamak gibi varsayımaları dikkate aldıklarını düşündürüyor. Gerçekten de süssüz bir müzik. Çünkü süse ihtiyacı olmayan bir güzelliği var.

Dediğimiz gibi albümde tek boş bir şarkı bile yok. Yani birini beğeniyorsanız bir diğerini hiç sevmemeniz pek de olası değil. Zaten vokalist (aynı zamanda gitarist ) Kip Berman ; The Field Mice’tan Bobby Wratten’e özenmiş , Morrissey’le yoğrulmuş ve Ian Brown ‘ a Konumuz 20’li yaşlardaki bir grup ( ki kendisine bayılırım ) maruz kalmış vokal New York’lu gencin lise günlerinde dinleyip stiliyle aslında pek tanıdık geliyor kulağa. kendilerini buldukları müziği yapmalarından Sorunlarını anlatan, içini döken bir genç ibaret. Mektup arkadaşlıkları yerlerini inter- tablosu çiziyor size albüm boyunca. Ebeveynnet ortamına bırakmış, grup ilk şarkısını bir leriyle arasındaki sürtüşmelerden , sıkıcı işin45’lik yerine bir mini CD’ye basmış olsa da, den bahsediyor. Partilere gitmek yerine evde The Pains Of Being Pure At Heart 80’ler sevgilisiyle takılmak çok daha güzel geliyor sonunda 90’lar başında yaşıyor sanki hala . ona. The Field Mice‘ın hemcinsine olan aşkını Bu albümü dinlediğinizde baştan sona konu ettiği ‘’this love is not right’’ a bir gönaynı keyfi almaya devam ediyorsunuz. Çün- derme yapmayı da eksik etmemiş ‘’this love is kü tüm şarkıları zaten biliyor gibisiniz. Daha fucking right ‘’ ile ki bu şarkıda da kız kardeşe

22


olan sevgi işlenilmiş. The Pains Of Being Pure At Heart’ın müziği yalnızca söz konusu müziklerin izlerini taşımıyor aynı zamanda seksenlerde büyümenin doksanlarda kendini bulamanın özlemiyle yanıyor ve bu günü bir nevi hiçe sayıyor. The Pains Of Being Pure At Heart’ın melodileriyle hayatı gözden geçirmeye başlıyor insan. Başkaldırı ve durgunluk arasında kalıyor.Uzun süre dinleyince daha da içine girmeye , daha az eğlenmeye ve tepede gezinen karanlık bulutları hissetmeye başlıyor. Sonra duyduğu sesle bu karartı ve aydınlık arasında gelip gidiyor insan. Sonra kendini koyuveriyor daha fazla irdelemeye gerek yok adamlar müziği güzel yapmış evet ya olmuş bunlar diyerek kaptırıyor kendini .

ladığını da görüyoruz.

The Pains of Being Pure at Heart

The Pains Of Being Pure At Heart’ın zaten eskiden beri gelen bir formülü alıp ortaya bir iş The Pains of Being Pure at Heart performing in Seattle çıkarmış olBackground information duklarını düNew York City, NY Origin şünenlerde Indie pop, noise Genres yok değil tapop, twee pop bi. Onlar ki 2007-present Years active bu genç arkaSlumberland, Fortuna Labels daşları özenti Pop!, Painbow olmakla suç- Associated acts The Depreciation Guild layıp yaptıkthepainsofbeingpureat Website ları müziğin heart.com eski çağlarda Members kalmaya Kip Berman mahkum olKurt Feldman Alex Naidus duğunu savuPeggy Wang nanlar. Çünkü hatırlarsanız eskiden müzik bu kadar kolay paylaşılamıyordu. Fanatizm daha ön plandaydı ve bazı müzikler size kalmalıydı(bu dönemden ben de geçmedim değil ). Çünkü onları tırnağınızı kazıyarak bulmuştunuz. Metalciyseniz Radiohead dinleyeni kapı dışarı etmiştiniz (bunu yaşayan da bendim ki yıllarca radihead savunuculuğu yaptığım açık).Varsayalım öyleydi. Eee? Önemli olan genç kalmak değil mi?

Albümü yayınlayan ve gürültülü grupların hüküm sürdüğü pop tarihinin Amerika ‘daki temsilcisi olan Slumberlan Records, ‘’yıllardır hiçbir indie-pop grubu kendinden bu kadar söz ettirmemişti’’ şeklinde bir açıklama yayınlamış. Bu bir pazarlama atağı gibi koksa da nette yaptığınız basit bir aramada The Pains Of Being Pure At Heart’ın yalnızca yeni çıkan başarılı bir grup olarak alışılmış modern haber sitelerini ve dergileri değil , senelerdir iletişimi e-posta yoluyla sürdüren underground pop kanallarını tav-

23


K

imilerine göre fazla Amerikan yanlısı, kimilerine göre fazla Yahudi propagandası yapıyor. Ama aslolan şu ki, kendisi hem sinema tarihinin en önemli filmlerine imza atan yönetmen, hem de ticari anlamda en başarılı yönetmendir. Bir çok filmi rekor gişe hasılatı yapmıştır. Peki bu büyük başarının sırrı ne? Bence iyi yönetmenliğinin yanı sıra orijinal senaryoları tercih etmesi, filmlerinde usta kişileri kullanması, filmlerinin bu kadar sevilmesine önemli bir etken. Tom Hanks, Harrison Ford gibi oyuncuları sık sık oynatması, film müziklerinde John Williams gibi efsaneyi tercih etmesi filmlerinin kalitesini yükselten en önemli faktörler. İlk olarak ‘Jaws’ (1974) filmiyle sinemada adını duyuran Spielberg bu filmle büyük bir hasılat elde etmesinin yanında, filme 3 de Oscar kazandırıyor. 1977 de bir bilimkurgu olan ‘Üçüncü Türden Yakınlaşma’ ile de gişede büyük başarılar elde etmiştir. Daha sonra ‘E.T.’ adlı uzay filmini çekiyor. E.T. ile çocukları olduğu kadar büyükleri de büyüleyen Spielberg milyar dolar gelir elde ediyor. Film de 4 oscar ödülü kazanıyor. 80’lerde ‘Ġndiana Jones’ ve ‘Geleceğe Dönüş’ üçlemeleriyle başarısını devam ettiren yönetmen, benim de çok beğendiğim ‘Mor Yıllar’ filmi ile daha ciddi konularda da gayet başarılı filmler çekebileceğini gösteriyor. Mor Yıllar 10 oscar adaylığın hiçbirisini kazanamıyor. Bu dalda Oscar tarihine geçiyor. Bu filmle beraber kendisi de birkaç kez Oscar’a aday olduğu halde ödül kazanamıyor. 90’ların başında ‘Peter Pan’ öyküsüyle kurguladığı ‘Hook’(kanca)

filminden sonra ‘Jurassic Park’ adlı dinozor filmini çekiyor. Jurassic Park ile E.T. den daha fazla gişe hâsılatı elde ediyor. 1993 de kendisinin yönetmenlikte ilk oscarını kazandığı ‘Schindler’in Listesi’ni çekiyor. Binlerce yahudiyi toplama kampına gitmekten kurtaran bir Alman sanayicinin öyküsünü anlattığı film 7 oscarın yanında birçok ödül kazanıyor. Kendiside yahudi olan Spielberg bu filmin kendisinin çektiği en iyi film olduğunu söylemiştir. Bir köle filmi olan ‘Amistad’ ve Jurassic Park’ın devamı olan ‘Kayıp Dünya’ filmlerinden sonra 1998 de ‘Er Ryan’ı kurtarmak’ adlı filmi ikinci oscarını da kazanıyor. Bu film savaş sahneleriyle büyük ses getiriyor ve 5 oscar ödülü kazanıyor. Üç yıl sonra Stanley Kubrick’in çekmeyi planladığı ancak Kubrick’in yaşamını yitirmesiyle Spielberg’in ele aldığı bir bilim-kurgu filmi olan ‘Yapay Zekâ’yı çekiyor. Yapay Zekâ’da sevmeye programlanmış bir robot çocuğu işleyen Spielberg, sinema tarihine muhteşem bir armağan bırakıyor. Daha sonra ‘Azınlık Raporu’, ’Sıkıysa Yakala’ ve ‘Terminal’ gibi kaliteli filmler çekiyor. 2005 de ‘Münih’ ve ‘Dünyalar Savaşı’ ile istediği başarıyı yakalayamasa da ‘Indiana Jones’un dördüncüsüyle beklide en iyi serisini çekiyor. Steven Spielberg’in bulabildiğim bütün filmlerini izledim. Yönetmenin çok iyi olmasından mı yoksa benim biraz da önyargılı izlememden midir nedir bütün filmlerinden keyif aldım. Sizlere de izlemenizi şiddetle tavsiye ederim...

24


Jaws 1974

Adı

Steven Allan Spielberg

Doğum

18 Aralık 1946 (63 yaşında) Cincinnati, Ohio 1964 – günümüz Amy Irving (1985–89) Kate Capshaw (1991– )

Hook 1992 Etkin yıllar Evlilikleri

Üçüncü Türden Yakınlaşmalar Jurassic Park 1993 İndiana Jones 1981 Schindler’in Listesi 1993 E.T. 1982 Jurassic park-kayıp dünya 1997 İndiana Jones-Kamçılı Adam 1984 Amistad 1997 Geleceğe Dönüş 1985 Er Ryan’ı Kutrarmak 1998 Mor Yıllar 1986 Yapay Zeka 2001 Güneş İmparotorluğu 1987 Azınlık Raporu 2002 İndiana Jones-Son Macera 1989 Sıkıysa Yakala 2002 Geleceğe Dönüş 2 1989

25

Akademi Ödülleri En Ġyi Yönetmen 1993 Schindler's List 1998 Saving Private Ryan En Ġyi Film 1993 Schindler's List BAFTA Ödülleri En Ġyi Yönetmen 1993 Schindler's List En Ġyi Film 1993 Schindler's List Emmy Ödülleri Outstanding Animated Program 1991 Tiny Toon Adventures 1993 Tiny Toon Adventures 2000 Pinky and the Brain Outstanding Special Class Animated Program 1997 Freakazoid! 1999 Pinky and the Brain Outstanding Animated Program (For Programming less than One Hour) 1996 A Pinky and the Brain Christmas Special Outstanding Miniseries 2002 Band of Brothers 2003 Taken Founders Award 2006 Altın Küre Ödülleri Best Director - Motion Picture 1993 Schindler's List 1998 Saving Private Ryan Cecil B. DeMille Award 2009 Lifetime Achievement Diğer Ödüller Saturn Award for Best Direction 1977 Close Encounters of the Third Kind 1981 Raiders of the Lost Ark 1993 Jurassic Park 2002 Minority Report Saturn Award for Best Writing 1977 Close Encounters of the Third Kind 2001 A.I. Artificial Intelligence NBR Award for Best Director 1987 Empire of the Sun AFI Life Achievement Award 1995 Lifetime Achievement BSFC Award for Best Director 1981 Raiders of the Lost Ark 1982 E.T.: The Extra-Terrestrial 1993 Schindler's List Critics Choice Award for Best Director 1998 Saving Private Ryan 2002 Catch Me If You Can ; Minority Report NSFC Award for Best Director 1982 E.T.: The Extra-Terrestrial 1993 Schindler's List Career Golden Lion 1993 Lifetime Achievement


Joseph'in 3. Senesi

Joseph göreve başlarken kadro, 4 - 3 - 3'e göre, 2008 - 2009 sezonu; Kaleciler - Valdes, Pinto, Jorquera

Kiralıklar - Caceres, Henrique, Hleb, Keirrison, Victor Sanchez, Botia

4 - Dani Alves, Caceres, Puyol, Pique, Marquez, Milito, Abidal, Sylvinho, Victor Sanchez 3 - Toure, Sergio, Xavi, Iniesta, Gudjohnsen, Keita 3 - Messi, Henry, Pedro, Bojan, Hleb, Eto'o Gelenler - Pinto, Dani Alves, Caceres, Pique, Keita, Hleb, Henrique, Crosas Gidenler - Thuram, Edmilson, Zambrotta, Oleguer, Crosas, Deco, Ezquerro, Gio, Ronaldinho Kiralıklar - Henrique Görev aldıkları ve başladıkları maç sayılarına göre, yaklaşık ideal 11; Valdes, Alves, Abidal, Pique, Puyol, Toure, Messi, Xavi, Eto'o, Iniesta, Henry Bu isimler dışında kalıp en çok forma giyen 7 oyuncu; Marquez, Sylvinho, Sergio, Keita, Gudjohnsen, Hleb, Bojan Sezon 3 kupayla sona eriyor, Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, gelecek sezona sarkacak 3 finalin de bileti alınıyor bu şekilde. Daha iyisi yapılamayacak bir sezon, neredeyse kusursuz Pep'in 2. yılında kadro, 2009 - 2010 sezonu; Kaleciler - Valdes, Pinto 4 - Dani Alves, Puyol, Pique, Marquez, Milito, Chgrynskiy, Abidal, Maxwell 3 - Toure, Sergio, Xavi, Iniesta, Keita 3 - Messi, Henry, Pedro, Bojan, Jeffren, Ibrahimovic Gelenler - Chgrynskiy, Maxwell, Keirrison, Ibrahimovic, Henrique

Gidenler - Jorquera, Sylvinho, Gudjohnsen, Eto'o

26

Görev aldıkları ve başladıkları maç sayılarına göre, yaklaşık ideal 11; Valdes, Alves, Maxwell, Pique, Puyol, Sergio, Messi, Xavi, Ibrahimovic, Keita, Pedro Bu isimler dışında kalıp en çok forma giyen 7 oyuncu; Marquez, Milito, Abidal, Toure, Iniesta, Bojan, Henry Sezon 4 kupayla sona eriyor, Avrupa ve İspanya Süper Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve Lig. Üçünün önceki sezondan kalan bir öyküsü olduğunu da unutmamak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Mourinho'nun Inter'ine eleniyorlar. Bu göreceli düşüşün sebebi nelerdi, üstteki verilerle bir değerlendirme yapalım; Yaklaşık ideal 11'den değişen oyuncu sayısı 5, neredeyse takımın yarısı. Abidal, Toure, Eto'o, Iniesta ve Henry yerine Maxwell, Sergio, Ibrahimovic, Keita ve Pedro yerleşmiş, daha çok görev almış. Barcelona'nın bu 2 sezonunda başarının temeli olarak gösterilen etken Xavi & Iniesta'ydı, doğruydu da. 2008 Avrupa Şampiyonası'nı ve 2010 Dünya Kupası'nı da kazanarak kanıt sundular bu teoriye. En çok övgü duyan onlardı, Messi'yi ayrı tutarsak. Kimi zaman övgülerden az pay kapan, geriye atılan bir hücum üçlüsü vardı, Messi - Eto'o—Henry şekliyle.


Düşüşün başlıca sebebi kanımca bu üçlünün bir sonraki sezona taşınamamasıydı. Eto'o zorunluluktan takas edildi, Ibra beklentileri karşılayamadı, uyum süreci yaşadı, Henry, İrlanda'ya elle attığı golden sonra toparlanamadı ve formunu tamamen kaybetti, formasını da Pedro'ya verdi. Belki de hiçbir zaman bir daha böyle kusursuz bir hücum hattı ve performansı olmayacak. Eto'o muazzam bir t amamlay ıcıy dı, Henry'se sihirbaz. Ronaldinho ve Messi'nin yanında sönük kalsa da Thierry Henry büyük oyuncuydu ve 6 kupaya giden yolda hünerlerini sıklıkla sergileme şansını buldu, Barcelona'nın diğerlerinden farkı da bu oldu. Tarihi Madrid zaferinde oyunu dejavu gibi iki kez açmayı başaran bir adamdı Henry. FCB'ye en yakın futbolu oynayan Arsenal'den gelmesi de büyük avantajdı.

C a c e r e s , V i c t o r S a n c h e z Gidenler - Marquez, Chygrynskiy, Botia, Toure, Henry

Pedro, onun boşluğunu doldurdu denebilir istatistiksel olarak ancak Henry'nin oyuna katabildiklerine erişebilmesi için daha çok zaman var. Barça eğer Pedro'yu bulmasaydı ve sezon sonunda Ibra'nın yerine Bojan'ı koymasaydı, hüsran dolu bir sezon geride kalmış olabilirdi.

3 - Oriol Romeu, Thiago Alcantara, Jonathan

Kiralıklar - Henrique, Keirrison Hleb ve Caceres'in durumları belli değil, kiralanabilirler. Cesc transferi, tahmin ettiğim üzre bu sezon da gerçekleşmeyecek. Ibra kalıyor. Savunmanın merkezinden iki oyuncu eksildi, mutlaka takviye gerekiyor, Abidal bu bölgeye kayabilir, Adriano'nun geldiği düşünülünce. Sergio'yla rotasyona girecek bir oyuncu hala bulunamadı, Cesc'i getirirlerse, altyapının parlayan ismi Romeu'yu bu bölgeye yerleştirecekler, Iniesta da sola kayacak. Ibra & Villa dönüşümlü kullanılacaktır, kimi zaman Ibra ya da Villa sola geçecek. Bojan'dan geçtiğimiz sezonun sonundaki performansını devam ettirmesi ve patlama yapması bekleniyor Pedro gibi. Pep, transfer dışında, La Masia'ya çok güveniyor, savunma ve orta saha eklemeleri kestirmeden yapılabilir. La Masia'dan yakın zamanda Camp Nou'ya geçmesi olası oyuncular; Kaleciler - Ruben Mino, Alex Sanchez

4 - Andreu Fontas, Marc Bartra, Marc Muniesa, Martin Montaya, Carles Planas

3 - Gai Assulin, Ruben Rochina Albert Botia'nın da geri alma opsiyonu var.

Eto'o ve Henry'den sonra Iniesta'nın sakatlıklar sebebiyle Keita'dan daha az görev alması da bir başka etkendi. Iniesta'nın açık bölgelerinde değil de merkezde Xavi'ye yardımcı olması gerekiyor, kimi zaman Xavi'ye aşırı önlem alındığında, devreye giren Iniesta, rakibi çaresiz bırakıyor. Sergio'nun Toure'nin yerini doldurduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine de Toure, hücum özellikleri de yüksek olan, daha sert ve Sergio'dan birkaç seviye daha iyi bir oyuncuydu. Sergio'nun avantajı, La Masia'dan gelmesi, yani Barça'nın futbol felsefesinin iliklerine kadar işlemiş olmasıdır. Maxwell, Abidal'den daha iyi bir parça oldu, hücum yönünden. Sürekli sağ açık bölgesini Messi & Alves ile kullanan Barça, oyunun yönünü değiştirdiğinde çalışılmış bir set hücumuyla Maxwell'i arkaya kaçırdı ve altıpasa son dokunuşun yapılacağı paslar atmasını sağladı.

Tablo incelendiğinde, Xavi ve Puyol 2 - 3 yıl içinde performans düşmesi yaşasa bile, iskeletin korunduğu görülebiliyor, hele de Cesc transferi olursa. Yapılanma yaş dengesini de kurmuş durumda, La Masia doğurmaya devam ettikçe de Johan'ın yarattığı bu futbol felsefesi ölümsüzlüğe ve yeni zaferlere doğru ilerleyecek. Ve Pep, zamanı geldiğinde devredecek görevini, arkadaşı, yoldaşı Luis Enrique'ye.

Cruyff, Pep, Txiki ve Laporta, 2 sezonun performans ve gereklilik değerlendirmesini yapamadan, birer birer kulüple bağlarını geçici de olsa kopardılar. Johan'ın gölgesi kulüp ve şehir üzerine daima düşecek, kaçış yok! Laporta'dan Rosell'e geçiş çok sancılı olacak. Txiki'nin yerine Zubizaretta geldi, büyük bir farklılık olmayacaktır. Transfer sezonunun kapanmasına bir ay var ve Barça ne durumda, 2 yıldan dersler çıkartılabildi mi, göz atalım; Kaleciler - Valdes, Pinto

4 - Dani Alves, Puyol, Pique, Milito, Abidal, Maxwell, Adriano

3 - Sergio, Xavi, Iniesta, Keita 3 - Messi,

Pedro, Bojan, Jeffren, Ibrahimovic, David Villa Gelenler - Adriano, David Villa, Hleb,

27


Eylül 2010

isi zı Diz a Y z ulma Unut

MERVE POLAT Bilimsel Yayıncılık ve Araştırma Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi

M

Mamutlar

amut kelimesi “İri” manasına gelse de normal bir Asya filinden biraz büyüktür. 4,5 m boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan bu cinsin son üyeleri M.Ö 1700 yılında yaşamıştır. Azı dişleri ( fil dişi) fillerden farklı olarak dışa ve yukarı doğru kıvrıktır. Bazılarının dişleri 4 m'ye ulaşır. Günümüzde Mamutları sadece animasyonlarda görüyoruz. Ancak bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sayesinde nesli tükenmiş bu canlıları yeniden dünya üzerinde görmek mümkün. Yani bu ne demek oluyor? Mamutlar tekrar aramıza geri dönebi-

lir mi? Evet dönebilir… Nasıl mı? Bir tüy yumağı sayesinde… Donmuş buz kütlesinin içinde bugüne kadar bozulmadan gelen bir tüy yumağı, Yünlü Mamut (Woolly Mammoth) adı verilen ırkın tekrar hayata döndürülmesini sağlayabilir. Mamut kalıntılarından elde edilen DNA örnekleri ile yapılan çalışmalar, o dönemin büyük devlerinin genetik kodunun %80‟ini çözmüş durumda.

Nasıl Yok Oldular ?

AĢırı Avlanma Olasılığı DüĢük Mamut ve vahşi atların insanlarca avlandığını gösteren fazla kanıt yok. Oysa insanların yaşadığı bölgeler bizon ve vahşi geyik kalıntılarıyla dolu…

Dünyaya Tekrar Gelebilirler mi?

BulaĢıcı Hastalık Ġhtimali Yok Büyük bir salgın hastalık türlerde ani bir yok oluş ortaya çıkarırdı. Oysa o döneme ait bizon, vahşi geyik gibi türlerde böyle bir bulgu yok.

28

Ayrıca 2007 yılında Sibirya‟da bulunan 6 aylık yavru mamut fosili şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş mamut fosili olmasıyla, mamut ırkının yeniden canlandırılmasında büyük umut taşıyor. Peki Mamutlar Neden ve Nasıl Yok Oldu? Aynı dinozorlarda olduğu gibi mamutların yok oluşunda da ortaya atılan pek çok görüş var… Kimi araştırmacılar bu yok oluşu yavaş bi çevre değişimi sonucu değil; büyük bir fırtına, yeni bir virüs veya bakterinin ortaya çıkmasına bağlarken; kimileri tam tersini savunuyor…

Mamutların Katili Küresel Isınma Bu teze göre ise Buz Çağı‟ndaki doğal dokunun değişmesine ayak uyduramadılar. En önemli besin kaynağı olan otlakların ortadan kaybolması, bu hayvanların topluluklar halinde açlıktan ölmelerine neden oldu.


Kan, kaynağı sadece insanda olan ve yapay olarak üretilemeyen bir maddedir.

Geri kalan bölümü ise, halen yeterli kan olmadığından, takas yöntemi ile karşılanmaktadır.

Türk Kızılayı bağışlanan kanın, ihtiyacı olan kişiye ulaşmasına kadar geçen süreci kontrol altına alan uluslararası standartlarda bilimsel bir sistem oluşturmuştur. Kanın ihtiyaç sahibine en güvenli şekilde ulaştırılması ancak bu yolla mümkün olabilmektedir.

Kan vermenin insan sağlığına zararlı olmadığı tespit edilmiştir. Bilimsel araştırmalara göre, 18-65 yaş aralığındaki sağlıklı bireyler her 3 ayda bir kan verebilirler.

Ancak ülkemizde bir yıl içerisinde toplanan kanların sadece %40’ı Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği şekilde Türk Kızılayı sayesinde gönüllü, bilinçli ve düzenli kan bağışçıları ile karşılanmaktadır.

Kanımızın yetmemesi sizin de kanınıza dokunuyorsa, bu gün başkalarının, yarın sizin veya yakınlarınızın kana ihtiyaç duyabileceğinin siz de farkındaysanız, sadece 25 dakikanızı ayırarak ülkemizin kan ihtiyacını karşılayabilir, binlerce hayat kurtarabilirsiniz...

Ġyilik aĢkına… Haydi ‘‘ Gönüllü Kan BağıĢçısı’’ olmaya!


Kişisel Gelişim Rehberi

B

KiĢisel GeliĢim - Beyin Parametresi

eyin; kişisel gelişimin merkezi, az dinlenip çok çalışan bir lider. Korku ile cesareti, sevgi ile nefreti, sadakat ile ihaneti, iyilik ile kötülüğü bir arada barındırabilen karmaşık mekanizma. Beynin kişisel gelişim için önemi kapasitesi değildir. Kapasitesi, yetişkin ve akli dengesi yerinde olan herkeste aynıdır ve sınırsızdır. Kişiler arasındaki farklılıklar, bilgileri beyine alma hızı ve isteği ile ilgilidir. Ben bir şey öğrenemem, ben anlamam şeklinde düşünen biri için kişisel gelişim yavaş olacaktır. Ancak öğrenmek, bilgi kazanmak isteyenler için beynin kapıları her zaman açıktır. Bu kapılar 5 duyumuzdur. Gözün gördüğü, kulağın duyduğu, dilin tattığı, burnun kokladığı, derinin hissettiği her şey, her bilgi beyinde depo edilir. Bu bilgiler daha önce edinilmiş ilişkili bilgilerle karşılaştırılır. Benzerlik ve farklılıklar belirlenir. Yeni bilgilerle eski bilgiler bir araya getirilerek sonuçlara varılır. Bu şekilde birçok bilgi aynı noktaya depo edilmiş olur. Mesela aynı anlamlı kelimeler veya yakın tondaki renkleri kayıt etmek için birçok nokta kullanılmasına ihtiyaç yoktur. .bu sınırsız ve bilgileri düzen-

leyerek saklayan yapı kişisel gelişimin temelini oluşturur. Doğumumuz ile başlayan bilgi alma işlemi bebeklik ve çocukluk dönemlerinde en üst düzeydedir. Öğrenim hayatı ve sosyal yaşam sürerken bilgi alımı günden güne devam eder. Buna rağmen beyin „ben doldum artık yeter‟ demez; „gönder gelsin‟ der. Günün yorgunluğu ve yoğun çalışma ile birlikte zihinsel faaliyet gücünün azaldığı dönemlerde alım yavaşlar. İyi bir uyku sonrasında uyandığımızda, sihirli bir şekilde zihinsel faaliyet gücü tam kapasite ile çalışmaya tekrar başlar. Bunu sağlayan beynin uykuda da çalışarak bilgileri düzenlemesidir. Mükemmel patronun bu olağanüstü özelliği hem günlük yaşamdaki deneyimlerle, çalışmalarla kazandığı bilgileri geçmiş bilgilerle harmanladığı, hem de vücudun fiziksel olarak dinlenmesini sağladığı uyku dönemidir. Bu sayede yatağa çok düşünceli veya aşırı yorgun yatsak dahi iyi bir uyku sonrası yeni güne dinlenmiş ve tazelenmiş olarak kalkabiliriz. Bu özelliği ile de kişisel gelişimin sürekliliğini beyin tarafından sağlanmaktadır. Bahsettiğim özellikleri ve daha bahsetmediğim daha da fazla

30

özelliği ile dünyadaki en değerli, en muhteşem yapıdır. O kadar muhteşemdir ki, zarar görebileceğinin veya ölebileceğinin farkındadır. Bu durumları engellemek için birçok mekanizmaya sahiptir. Bu mekanizmaları sinir sistemi ve hormonlar sayesinde kontrol eden yine kendisidir. Öksürme, kusma, bayılma, ateş bu mekanizmalardan bir kaçıdır. . Ancak, gelin görün ki bedavadır ve her insanda doğuştan bulunmaktadır. Bedava olmasından dolayı değersiz, her insanda olmasından dolayı da normal kabul edilir… Her insana olduğu gibi bize de doğuştan bedava olarak sunulmuş bu muhteşem armağanın değerini unutmamalı, sınırlarının genişliğinin farkına varmalı ve bu geniş alanları en iyi şekilde kullanmaya çalışmalıyız. İnsanlar dünya topraklarından küçük bir alıp kullanabilmek için birbirlerine girerler. Kafatasımızın içindeki geniş alanların ise çoğu boş duruyor. O halde biz boş durmayalım. Hayata ortalama bir kez geldiğimizi düşünecek olursak, hakkını vererek yaşayalım hayatı…


Kan, kaynağı sadece insanda olan, yapılamayan, üretilemeyen bir maddedir. Yalnızca acil durumlar için değil, Türkiye‟de, lösemi, talasemi, ve kanser gibi hastalıklarla mücadele eden, düzenli olarak kana ihtiyacı olan binlerce hastamız var...

Ama Türkiye‟nin yeterli kan stoku yok. Türk Kızılayı „„ Nasıl olsa birileri yapar‟‟ demeyecek „„1.0000.0000 iyi insan‟‟ „„ 1.000.000 gönüllü kan bağışçısı‟‟ arıyor. Siz de kampanyaya katılın, ülkemizi bu sorundan hep birlikte kurtaralım...

Ġyilik aĢkına… Haydi ‘‘ Gönüllü Kan BağıĢçısı’’ olmaya!


Küçük Ali okula başladığından beri her gün öğretmeni Aysel hanıma gidip, - "Öğretmenim beni yanlış sınıfa koydunuz, benim yerim birinci sınıf değil, ablam üçüncü sınıfta ama ben en az onun kadar akıllıyım, hiç olmazsa beni üçüncü sınıfa alın." diye şikayet edermiş. Bundan sıkılan Aysel öğretmen bir gün Ali'yi kaptığı gibi okul müdürüne çıkmış ve olayı anlatmış. Okul müdürü: - "Peki" demiş, "Bu çocuğu bir imtihan edelim, yeri üçüncü sınıfsa o sınıfa koyalım" ve başlamış sorgulamaya, - İki kere iki? - Ali hemen "Dört" demiş, - "Sekiz kere dokuz?" -"Yetmiş iki" demiş, -"Kaç mevsim var?" -"Dört" Bu sırada Aysel hocada - "Müsaade ederseniz bir kaç soruda ben sorayım" demiş Meksikalının biri bisikletle Amerika'dan ülkesine dönüyormuş. Elinde Bir torba, ağır ağır sınır kapısına gelmiş. Kapıdaki görevli Meksikalının elindeki torbadan şüphelenmiş ve aramak istemiş. Torbayı açınca kum dolu olduğunu anlamış. Araştırmış karıştırmış ama kumdan başka bir şeye rastlamamış. Ve mecburen Meksikalının geçmesine izin vermiş. Aradan iki gün geçtikten sonra aynı Meksikalı bisikletle ve elinde bir torbayla ayni sinir kapısından geçmek istemiş. Aynı görevli yine durumdan şüphelenerek arama yapmış, ancak bir türlü şüphesini giderecek kanıtı bulamıyormuş. 3 gün 5 gün, bu böyle aylarca sürmüş. Her seferinde görevli memur deliriyor ama bir şey de bulamıyormuş. 1 yıl sonra görevli adam barda birkaç tek atarken o enteresan Meksikalıya rastlamış. Hemen yanına gitmiş ve :

- "Söyle bakalım Ali, ineklerde dört tane ama bende iki tane var, bu nedir?" Ali hemen -"Ayak" demiş, Aysel hoca sormuş -"Peki senin pantolonunda olup da benim pantolonumda olmayan şey nedir?" Ali hemen yanıtlamış -"Cep". Bunun üzerine Aysel hoca dönmüş müdüre, -"Üçe koyalım hocam" diyecekken, Müdür, Aysel hocanın sözünü kesmiş, -"Hocam, dilerseniz bu çocuğu beşinci sınıfa koyalım, zira son iki suale ben doğru cevap veremedim‟‟

George Bush bir ilkokula ziyarete gider Sınıfın birinde yaptığı konuşmadan sonra çocuklara soru sorabilmeleri için imkan tanır. Parmak kaldıran Bob der ki "Sayın başkan üç sorum var size" 1 Niçin Amerika BM'nin onayı olmadan Irak'a girdi? 2 Siz rakibiniz Kerry'den daha az oy aldığınız halde nasıl oldu da başkan seçildiniz? 3 Afganistan'a asker gönderdiniz Usame bin Ladin'e ne ol- Artık sana bir şey yapamam. Sınırdan bir şey du? kaçırdığını biliyorum, ama deli olacağım bulamaKüçük Bob'un sorduğu sorular biter dım. Ne kaçırıyordun sen diye sormuş. bitmez teneffüs zili çalar, Bush Meksikalı kafasını bir an çevirip, umarsızca mırıl"teneffüsten sonra devam ederiz" danmış; der hep birlikte teneffüse çıkılır. - Bisiklet. Sınıfa geri dönüldükten sonra Bush "Nerde kalmıştık? Devam edelim" der. Sınıftaki başka bir öğrenci parmak kaldırır ve; Benim 5 sorum var sayın başkan: 1 Niçin Amerika, BM'nin onayı olmadan Irak'a girdi? 2 Siz rakibiniz Kerry'den daha az oy aldığınız halde nasıl oldu da başkan seçildiniz? 3 Afganistan'a asker gönderdiniz Usame bin Ladin'e ne oldu? 4 Teneffüs zili niçin 20 dakika erken çaldı? 5 Bob‟a ne oldu?

33


SAĞDAN SOLA 1- ..... Ersoy Ġstiklal marĢının yazan Ģairimizin adı 2- Lastik gibi esneme özelliği olan Ağaçlardan elde edilen yapıĢtırıcı 3- Kadınların kullandığı omuz atkısı Yeterlilik belgesi, berat 4- BaĢkentimizin yerlisi 5- Tümör - Bir geyik cinsi - Santrançta özel bir hamle 6- Tıp bilimi - Bir bağlaç 7- Ġmamlık, imam olma- Ad çekme, çekiliĢ 8- Filistin KurtuluĢ Örgütü liderinin adı - Ulusal, yurtla ilgili 9- Bir çağırma ünlemi - Türküde gidenin gelmediği ülke 10- Azeri çalgısı - Nemrut'un maliye bakanı - Dünya'nın uydusu 11- Narin, ince yapılı - Rusça'da evet YUKARIDAN AġAĞI 1- Hükümdarla yönetilen bir ülkede, hükümdarın baĢkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi 2- Bir göz rengi - Hint destanı 3- Babanın kızkardeĢi - Kalın erkek sesi - Demir yolu 4- Milattan sonra (kıs.) - Nijer'in baĢkenti - Güney Afrika'nın plaka imi 5- Ahlak bilimi - Bolluk, gürlük 6- Tüccar'ın yaptığı - Engel, ket 7- Gelir getiren mülkler - Data, toplanılan bilgi 8- Sanma, sanı - Sultan Süleyman'ın lakabı 9- Bir bayan adı - Futbolda topun dıĢarı çıkması 10- Kur'an 'da bir sûre adı - Boyun eğen 11- Milli futbol takımında bir oyuncu - Etrafı su ile kaplı kara parçası 12- Ahmet Hamdi ........ (Ġslam alimi'nin soyadı) - Asi olma durumu, otoriteye baĢkaldırma

34


Sizin TeĢhisiniz Ne Olurdu

?

Kliniğinize gelen bir hastanın hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir. Cinsi : Sığır Anamnez : Giderek şiddeti artan öksürük, halsizlik, inleme.. Klinik Semptomlar : Şiddetli ekspiratorik solunum, solunum sayısında artış, deri altına yayılmış amfizem. Röntgen sonucunda akciğerlerde hiperemi gözleniyor. Hasta daha önce RPT şüphesiyle getirilmiş, ve operasyonla cisim retikulumdan alınmıştır… Cevaplar için iletişim adresi : rfrc@windowslive.com

Diagnoz Sorusu Ödülleri 1 Kişiye Medipres‟ten Genel Cerrahi Kitabı Bulmaca Çözümü Ödülleri :  2 Kişiye Ziyafet Sofrası‟ndan kebap  3 Kişiye Pizza Pizza‟dan Karışık Menü

35


Nabiz  

nabiz dergisi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you