Page 1

РАЗВОЕН ПРОЕКТ

МАЛИ МОНТАЖНИ ЧЕЛИЧНИ МОСТОВИ Презентација: д-р Златко Симоновски проф.д-р Тихомир Николовски


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Две ГЛАВНИ ПРИЧИНИ за развој на проектот: Брзо е ефикасно отстранување на последиците од елементарните непогоди, како ТРАЈНО РЕШЕНИЕ  Запирање, или барем подобрување на неповолните демографски процеси во планинските и руралните подрачја. 


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Потреба: 

Добри и сигурни врски на населените места во планинските и руралните подрачја со мрежата на јавни патишта и со центрите за снабдување, образование, здравство, јавна администрација итн.

Дополнително, за пешачки и лесен моторен сообраќај во урабанизирани населби и градови за премостување на помали водени токови.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Каде можат да се лоцираат:    

Преку длабоки суводолици, суводолици порои, помали реки и потоци итн. во планински и рурални подрачја, Во рекреациони центри, национални паркови, резервати, туристички подрачја, паркови итн, Преку помали водени токови во урбанизирани населби и градови, Практично секаде каде што постои трајна потреба за пешачки и лесен моторен сообраќај.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Концепт на проектот: Природните препреки во планинските и руралните подрачја имаат мала широчина. Доволни се мостови со распони од 10,0 до 25,0m.  Еднораспонски мостови, без средни столбови заради опасноста од нивното поткопување во нерегулирани корита.  Ниска фреквенција на моторниот сообраќај. Со корисна широчина од 2,50m се обезбедува пешачки и еднонасочен моторен сообраќај за возила со осовински притисок од 2х5,0 тони. 


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Предности (1): Мала вкупна тежина: - сса 2,5 тони за распон L=10,0m - cca 10,0 тони за распон L=25,0m  Maксимална транспортабилност: - За распони до L=15,0m во едно парче, - За распони од 17,5m до 25,0m со комбинирање на модули М1=15,0m, M2=5,0m и M3=2,5m 

Maла габаритна широчина (помала од 3,0m), овозможува транспорт со придружба без асистенција на сообраќајната полиција.


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Предности (2): Брза и едноставна монтажа на комплетно готови антикоризионо заштитени конструкции - за 1 до 2 дена врз претходно изведени армирано бетонски крајни столбови  Комплетна изградба и завршување на работите на секој мост во рок од 15 до 28 дена  Добра заштита од корозија, соодветна за ограничените услови за редовно одржување особено во планинските и руралните подрачја. 


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови

Тип Ф1: Комплетни мостови од еден дел Попречен пресек во поле

284 158 100

2х158

100.140.5 07 2 780 /2=1390

4х158 2580 2 680

100

1270

140

02

1,5% 2cm

Лиен асфалт 3cm Бетон 8+4cm Профилиран лим F38/158 s=0,8mm Попречен носач

100

140 120 30

Moжданици (конектори) за спрегање на попречните носачи 7Ф16...90/носач. Бетонски надслој min 30mm

50

100 .1 00. 5 04

B=2500mm

140

80 .8 0. 4 06

1270

40

70

1390

10 80 50

90

600 1100

(лево: поглед кон дијагонали, десно: поглед кон вертикали)

140 150 200 290

90

1 00.140 .5

50

200

50

100

140.100.5 01


Тип Ф1-10.0: Мала Река

Констр. =2,40тони Koл.плоча=2,8m3 Асфалт=28m2

0

1

2

3

4

3'

2'

1'

0'

Н=1,27m

Развоен проект: Мали челични монтажни мостови

Тип Ф1-12.5: Драгор

Констр. =2,90тони Koл.плоча=3,3m3 Асфалт=33m2

0

1

2

3

4

5

4'

3'

2'

1'

0'

Н =1,27m

L=8x1,25=10,0m

Констр. =3,90тони Koл.плоча=3,3m3 Асфалт=33m2 0

Тип Ф1-15.0: Радика

1

2

3

4

5

6

5'

4'

L=12x1,25=15,0m

3'

2'

1'

0'

Н=1,27m

L=10x1,25=12,5m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2: Адаптабилни / модуларни мостови

140 2850 2990

2000

1 4 0 120

290

30

Лиен асфалт 3cm Бетон 8+4cm Профилиран лим F38/158 s=0,8mm Попречен носач

150

1100

2 5 00+П

2140

150

750

Попречен пресек

140


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2: Монтажни модули

Модул М1 L=15,0m

Модул М2 L=5,0m

Модул М3 L=2,5m


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М1-2: L=15,0m (Lo=14,84m)

Модул М1 L=15,0m

Констр. =6,50тони Koл.плоча=4,4m3 Асфалт=44m2

Се предвидува САМО КАКО ОСНОВЕН МОДУЛ за адаптабилните мостови. Предност има Тип Ф1-15,0: Радика


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М1-1+М3: L=17,5m (Lo=17,34m)

Модул М1 L=15,0m

Модул М3 L=2,5m

Констр. =8,0тони Koл.плоча=5,2m3 Асфалт=52m2


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М1-1+М2: L=20,0m (Lo=19,84m)

Модул М1 L=15,0m

Модул Модул М3 М2 L=5,0m L=2,5m

Констр. =8,90тони Koл.плоча=5,9m3 Асфалт=59m2


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М3+М1-0+М2: L=22,5m (Lo=22,34m)

Модул М3 L=2,5m

Модул М1 L=15,0m

Модул М2 L=5,0m

Констр. =10,30тони Koл.плоча=6,6m3 Асфалт=66m2


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Тип Ф2/М2+М1-0+М2: L=25,0m (Lo=24,84m)

Модул Модул М2 М3 L=2,5m L=5,0m

Модул М1 L=15,0m

Модул М2 L=5,0m

Констр.=11,0тони Koл.плоча=7,4m3 Асфалт=74m2


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (1): 

ПРЕТХОДНИ РАБОТИ: - Избор на локацијата на мостот, - Оценка или испитување на геотехничките карактеристики и носивоста на тлото, - Геодетско снимање на профилот, - Дефинирање на типот и распонот на мостот, - Изработка и ревизија на Основниот проект за крајните АБ столбови, - Одобрение за градење


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (2): 

ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ: - Ископ, армирање и бетонирање на Прва фаза на крајните АБ столбови, - Паралелно, изработка на челичната конструкција во работилница 7-15 дена

ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА - Веднаш по созревањето на бетонот, транспорт и монтажа на комплетно изработен мост 1-3 дена


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (3): 

БЕТОНСКИ РАБОТИ: - Армирање и бетонирање на коловозната плоча, - Армирање и бетонирање на Втора фаза на крајните АБ столбови - Оформување на дилатациони фуги - Евентуално, поправка на оштетена антикорозиона заштита мостот 3 дена


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Динамика на изведување на работите (4): 

ОСТАНАТИ И ЗАВРШНИ РАБОТИ: - Веднаш по созревањето на бетонот, асфалтирање, уредување на приодите, поставување на сообраќајни знаци, расчистување на локацијата 3-7 дена

ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА МОСТОТ: - Технички прием и пуштање на мостот во сообраќај ОД ОТПОЧНУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ 15-28 дена


Развоен проект: Мали челични монтажни мостови Прелиминарни цени на готови мостови: Тип Ф1: Комплетни мостови од еден дел: - Тип Ф1-10,0: L=10,0m 10.000 Еур - Тип Ф1-12,5: L=12,5m 12.500 Еур - Тип Ф1-15,0: L=15,0m 15.000 Еур Tип Ф2: Адаптабилни – модуларни мостови: - Тип Ф2/М1-1+М3: L=17,5m 17.500 Еур - Тип Ф2/М1-1+М2: L=20,0m 20.000 Еур - Тип Ф2/М3+М1-0+М2: L=22,5m 22.500 Еур - Тип Ф2/М2+М1-0+М2: L=25,0m 25.000 Еур


ВО СВЕТОТ НА ЧЕЛИКОТ

БЛАГОДАРИМЕ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Mali montazni celicni mostovi  

Prezentacija Razvoen Proekt Adaptibilni mostovi za pesacki i lesen paten soobrakjaj so korisna sirocina 2,5 m

Advertisement