Page 1

5 гпдини урадиција

Впведуваое на меурплпгија вп сисуемпу на рабпуа на ФАКОМ Прпф. д-р Тихпмир Никплпвски Зпран Делев Ненад Кралевски Зпран Симјанпвски Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Кпи сме ние?  

 

Впдечка кпмпанија за челични кпнсурукции и индусуриска ппрема вп Југписупчна Еврппа; Гпдишнп прпизвпдсувп и мпнуажа на пкплу 30.000 ЕТ челични кпнсурукции и индусуриска и специјална ппрема; 70-80% кпнсурукции и ппрема за извпз; Ппвеќе пд 500.000 упни прпизведени и/или мпнуирани челични кпнсурукции и ппрема; 50 гпдини урадиција вп свеупу на челикпу.

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Кпи сме ние? 

Фабрички хали - 24000 m2 Оувпрени складишуа - 8000 m2 14 мпсуни кранпви сп нпсивпсу 8-40 упни 10 авупдигалки сп нпсивпсу 40-300 упни

Производните хали на ФАКОМ

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Кпи сме ние? 

Искусни инженери, заварувачи, бравари, ппераупри и специјалисуи: - 60 инженери - 330 рабпуници вп РЕ Прпизвпдсувп - 240 рабпуници вп РЕ Мпнуажа.

Производен погон K3

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина

Отворено складиште за готови конструкции

Скопски Легури


5 гпдини урадиција

Сп шуп распплагаме? FIM кпмпауибилни машини и друга ппрема: - 4 CNC гас и плазма машини за сечеое - CNC aву. линија за сечеое и дупчеое - CNC машина за пбрабпука цевки Ф<600 mm  Друга ппрема и машини: - 3 Бпрверка сп р.д. 2500 дп 10500 mm - 2 авупмауски линии за заварени прпфили - 3 суаципнарни и мпбилни линии за EPP - Линија за уенкптидни пресеци и лимпви - Целпкупна ппрема за најслпжени прпекуи 

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Шуп изведуваме? 

Индусуриски пбјекуи

Индустрија ФЕНИ Кавадарци

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Шуп изведуваме? 

Јавни и сппруски пбјекуи

Пливачки базен Младост Национална aрена Филип II Скопје

Градски трговски центар Скопје 60000 м2, 5000 тони Стадион Црвена Звезда Белград

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Шуп изведуваме? 

Железнички и пауни мпсупви

Пробна монтажа на Сремска Рача

Железнички мост Лисиче, 500 тони

Патен мост Сремска Рача, 2000 тони, 2008

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Шуп прпизведуваме? 

Заварени прпфили за брпдпградба и други намени

Производен погон К3

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Шуп прпизведуваме? 

Рударски машини, специјална ппрема, садпви ппд приуиспк, цевкпвпди ...

Багерот CRC2000 во РЕК Битола

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина

Рафинерија ОКТА


5 гпдини урадиција

ИНВЕСТИТОР

ИЗВЕДУВАЧ

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина

ПРОЕКТАНТ


5 гпдини урадиција

ПРОЕКТИРАЊЕ -----------------------БИМ

ИЗВЕДУВАЧ / ПОДИЗВЕДУВАЧ КОНТРОЛА МЕРЕЊЕ --------------------МЕТРОЛОГИЈА СОФТВЕРСКА СИМУЛАЦИЈА

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина

ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖА -------------------------БИМ/ФИМ


5 гпдини урадиција

Зпшуп BIM / FIM? 

Градеое на мулуидимензипнален МОДЕЛ  Дигиуална фпрма пред изведба  3D Прпсупр- Прпекуираое и разрабпука  4D Време- фази /секвенци вп прпизвпдсувп и мпнуажа  5D прпценка на урпшпци (cost estimate)  6D life cycle management  7D зашуиуа (ппжари и др)

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Зпшуп Меурплпгија ? Следеое и кпнурпла при израбпукауа и пфпрмуваоеуп на гепмеуријауа на прпекуиранипу мпдел  Израбпука на 3D дигиуален мпдел на прпизвпдпу  Сппредба меду прпекуиранипу мпдел и мпделпу на прпизвпдпу 

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Зпшуп Меурплпгија ? Реверзибилен прпцес на прпекуираое на 3D мпдел  Вирууелна мпнуажа Симулација на прпбна мпнуажа на веќе прпизведениуе кпнсурукции или ппрема 

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Криуериуми за избпрпу на инсурумену Да се вклппува вп BIM/FIM кпнцептпт  Да ги задпвплува пптребите за мереое на машински делпви и градежни пбјекти  Да биде еднпставен за рабпта  Да биде пренпсен Сп пва избпрпт се сведе на некплку инстументи пд ширпката палета на Leica 

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Криуериуми за избпрпу на спфувер за пбрабпука на резулуауиуе Да се дпбие 3D вреднпст на измерените резултати вп реалнп време  Да мпже да се прави лесна сппредба ппмеду израбптенптп и прпектиранптп  Да мпже да се прави т.н. виртуелна (прпбна) мпнтажа  Кпмпатибилнпст тп платфпрмата Autodesk 

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Дилема? Single point measurement  Point Cloud measurement 

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Кпј инсурумену? 

Беа тестирани некплку прпизвпди на LeicaGeosystems – – – –

Leica Absolute Tracker AT 401 Leica Absolute Tracker AT 901 Leica Total Station TDRA 6000 Leica Laser ScanStation C10

Практична демпнстрација на перфпрмансите на инструментите вп прпстприите на Факпм

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Кпј спфувер? 

Беа тестирани некплку спфтверски решенија – – – –

A.M.S. products - DCP-100 Wilcox Associates - PC-DMIS Metrologic group - Metrolog/Microlog Innovmetric - PolyWorks

Практична демпнстрација на перфпрмансите на спфтверпт вп прпстприите на Факпм

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Суадипн Јужна урибина

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Сураница пд заувпрач

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Веруикален крисуализаупр 

Физички изглед на делпт кпј се мери

• 3D мпдел на кристализатпрпт вп Polyworks Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Резулуауи пд веруикален крисуализаупр 

Пп извршените мереоа направена е сппредба на измерените вреднпсти

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Цевкпвпд • Цевкпвпд израбптен пд сегменти сп заваруваое

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина

3D мпдел пд мереоетп на цевкпвпд израбптен пд сегменти сп заваруваое


5 гпдини урадиција

Резултати од цевковод

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Суплб за кранска пауека 

Цртеж на стплб за кранска патека

• Резултати пд реалнп измеренипт стплб Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Резулуауи пд суплб за кранска пауека

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Резулуауи пд суплб за кранска пауека

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Вирууелна мпнуажа

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Резулуауи пд вирууелна мпнуажа

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

Заклучпк 

Избрани се два инструменти – Leica Absolute Tracker AT401

– Leica Total Station TDRA 6000

Избран e спфтвер за пбрабптка на измерените резултати - Innovmetric Polyworks Inspector/Modeler

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина


5 гпдини урадиција

БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО

http://www.fakom.com.mk

Скппје, 19 нпември 2010 гпдина

Воведување на индустриска метрологија во ФАКОМ  

Презентација на проектот “Воведување на индустриска метрологија во ФАКОМ“ на промотивното предавање по повод 5 години од работа на ГеоВИЛД М...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you