Page 1
  
“_RªB_RªA “_®JÒªA ¬2004 - _«1425 (—f_¿N_®ø “_®J )

“_ÈøfiA iAe ©_ÕkÃ_NªAÀ j_rƒªAÀ “_ßBJÒºª 135190

.L.x

∆B_ƒJª - PÀ I

2


 ijk ÉΑθß™§=Ï9uρ ¬Tsù 3“tà)ø9$# È≅÷δr& ô⎯ÏΒ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr& !$¨Β  Ÿω ö’s1 È≅‹Î6¡¡9$# È⎦ø⌠$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ 4’n1öà)ø9$# “Ï%Î!uρ ãΑθß™§9$# ãΝä39s?#u™ !$tΒuρ 4 öΝä3ΖÏΒ Ï™!$uŠÏΨøîF{$# t⎦÷⎫t/ P's!ρߊ tβθä3tƒ ©!$# ¨βÎ) ( ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 (#θßγtFΡ$$sù çµ÷Ψtã Ν ö ä39pκtΞ $tΒuρ çνρä‹ã‚sù (#θã_Ì÷zé& t⎦⎪Ï%©!$# t⎦⎪ÌÉf≈yγßϑø9$# Ï™!#ts)àù=Ï9 ∩∠∪ É>$s)Ïèø9$# ߉ƒÏ‰x© $ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ «!$# z⎯ÏiΒ WξôÒsù tβθäótGö6tƒ óΟÎγÏ9≡uθøΒr&uρ öΝÏδÌ≈tƒÏŠ ⎯ÏΒ ∩∇∪ tβθè%ω≈¢Á9$# ãΝèδ šÍׯ≈s9'ρé& 4 ÿ…ã&s!θß™u‘uρ ©!$# tβρçÝÇΖtƒuρ ty_$yδ ô⎯tΒ tβθ™7Ïtä† ö/ʼnÏ=ö7s% ⎯ÏΒ z⎯≈yϑƒM}$#uρ u‘#¤$!$# ρ♧θt7s? t⎦⎪Ï%©!$#uρ (#θè?ρé& !$£ϑÏiΒ Zπy_%tn öΝÏδÍ‘ρ߉߹ ’Îû tβρ߉Ågs† Ÿωuρ öΝÍκös9Î) ⎯tΒuρ 4 π× |¹$|Áyz öΝÍκÍ5 tβ%x. öθs9uρ öΝÍκŦàΡr& #’n?tã šχρãÏO÷σãƒuρ ∩®∪ šχθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ šÍׯ≈s9'ρé'sù ⎯ϵšøtΡ £xä© s−θム$oΨs9 öÏøî$# $uΖ−/u‘ šχθä9θà)tƒ öΝÏδω÷èt/ .⎯ÏΒ ρâ™!%y` š⎥⎪Ï%©!$#uρ ’Îû ö≅yèøgrB Ÿωuρ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ $tΡθà)t7y™ š⎥⎪Ï%©!$# $oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρ

 ∩⊇⊃∪

îΛ⎧Ïm§‘ Ô∃ρâ™u‘ y7¨ΡÎ) !$oΨ−/u‘ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©#Ïj9 yξÏî $uΖÎ/θè=è% [j_ráA]

3


4


    3 ...... ................................ `BNNØ‹A “ÕE 11 . ................................ “Œ√BRªA “®JÒªA “øf¥ø 12 ......... ................................ “øf¥ùA

…_ƒÕÀAÀeÀ æB_ùA OŒI 15 19 19 23 23 23 24 25 25 26 26 26

...... ................................ æBùA OŒI ................................ æBùA OŒI ≈ÕÀAÀe ............................ ≈ÕÀAÀfºª ©yÀ æÈÀC O ........................... æBùA OŒI ≈ÕÀAÀe ¬Bn≥C . ................................ PAeiAêA ¡n≥ ......................... XAjàAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe O .......................... “øB®ªA “ÈŒ∏ºùA ∆AÃÕe O ............................ PB≥fvªA ∆AÃÕe O . ................................ PB¥∞ƒªA ¡n≥ ........................... “Ø›àA iAe ∆AÃÕe O ......................... “ªÀfªA Bvø ∆AÃÕe O .............................. ’BÒ®ªA ∆AÃÕe O 5


27 27 27 28

.............................. eB»ÜA ∆AÃÕe O ..................... PB≥fvªA ≤iBvø ∆AÃÕe O ................... “øB®ªA “ÈŒ∏ºùA ≤iBvø ∆AÃÕe O ............................ ŸiAÃÒªA ∆AÃÕe O ,“øB®ªA “JmB A ∆AÃÕeÀ ,“ÈøB®ªA “√kAÃùA ∆AÃÕe O 28 .............................. “J≥AjùA ∆AÃÕeÀ

“_Ø›_àA “_ªÀe æAÃ_øC 31 35 35 36 39 42 45 45 47 49 49 50 52

....... ................................ æAÃøfiA ................ o¿Â b  _ªAÀ ,’œ∞ªAÀ ,¡÷Bƒ¨ªAÀ æB∞√fiA ............................... ¡÷Bƒ¨ªAÀ æB∞√fiA O ........... B»Œ˜¥ZNnøÀ ,B»ØiBvø “»UÀ ,¡÷Bƒ¨ªA “¿n≥ O ..... ................................ ’œ∞ªA O .... ................................ o¿Â à ÛAO ........ ................................ XAjàA . ................................ —î‰ ªA XAja O ................................ \ºvªA XAja O ......................... jr®ªAÀ XAjàA ™B¿NUA O ........... ¬ÃŒªA …Œºß iBnÂÕ ∆C Kè –hªA œº¿®ªA ©≥AêA O ............................ XAjàA ©yÀ “Œ∞Œ∑ O ................................ XAjàA iAf¥ø O 6


53 55 55 59 63 63 66 67 69 71 73 73 76 78 81 84 85 91 92 96 104 107

............................... XAjàA ≤jvø O ........ ∆AkÀfiAÀ æBŒ∑fiAÀ ,PBYBnùAÀ æAà fiA ÕB®ø ........................... PBYBnùAÀ æAà fiA O ............................. ∆AkÀfiAÀ æBŒ∑fiA O ....... ................................ “__ÕlÜA .............................. “ÕlÜA ha¤M ≈û˙ O ............................. “ÕlÜA °¥nM ”Nø O . ................................ “ÕlÜA iAf¥ø O ............................ “ÕlÜA ’B∞ŒNmA O≥À O ............................... “ÕlÜA ≤jvø O ......................... B»ßAÃ√CÀ ,“øB®ªA PBÈŒ∏ºùA ................... “øB®ªA PBÈŒ∏ºùA ≈ø æÀfiA ™ÃƒªA O .................... “øB®ªA PBÈŒ∏ºùA ≈ø œ√BRªA ™ÃƒªA O ................... “øB®ªA PBÈŒ∏ºùA ≈ø SªBRªA ™ÃƒªA O ......... B»MAeiAÀÀ ,“øB®ªA “ÈŒ∏ºùA ∆BŒßDI ™B∞N√‹A “Œ∞Œ∑ O .................... “ŒJƒUfiA æÀfªA ≈ø ~Aj¥Nm‹A O .................... “øB®ªA “ÈŒ∏ºùA ∆BŒßC |®I ”õ O ..... B»MAeiAÀÀ ,µØAjøÀ ,’BƒIÀ ,~iC ≈ø “ªÀfªA ∫›øC ............................ “ªÀfªA ∫›øC ™AÃ√C O .......................... “ªÀfªA ∫›øC 曨NmA O .... ................................ µ_ØAjùA O ...... ................................ iÃ__r®Â ªA 7


113 ................ ha¤M ”NøÀ ,iÃr®ªA ha¤M AgBø ”ºß O

,“ªÀfªA œ∞˜£ÃøÀ ¬B∏áA ≈ø æú_¨ªA æBø 117 ....... PBøAj¨ªA æBøÀ ,™ÀjrùA ´ Kn∏ªA æBøÀ 118 118 119 120 121 123 125 129 131 135

.... ................................ —Ã_qjªA O .............................. PB_J AÀ ,BÕAf A O ....... ∆BÒºnªA —Ã≥À °ºnNªBI B»Œºß ïÃNnÂÕ ªA æAÃøfiA O ............................ “ªÃ¿®ªAÀ —jn¿nªA O . ................................ PBm›Na‹A O ... ................................ PBøAj¨ªA O ............................ ∆f®ùAÀ kB∑jªA o¿Âa ............................. …ª TiAÀ ‹ ≈ø æBø ... ................................ ≈ÕfMjùA æBø ...... ................................ K÷AjzªA

PB_≥fvªA æAÃ_øC 145 149 149 153 155 156

....... ................................ —B__∑lªA .... ................................ “ŒqBùA —B∑k ...... ................................ ΩI‚A O ....... ................................ j¥JªA O ....... ................................ ¡ƒ¨ªA O  ........ ¡ƒ¨ªA —B∑k ü ,ha¤Õ ‹ BøÀ ,ha¤Õ BøÀ ,fÈ ®ÂÕ Bø O 8


157 161 161 163 164 164 165 166 169 169 170 171 173 179 181 183 187 189 191

......................... ¡ƒ¨ªA ü ’B∑jrªA ¡∏Y O ............................ iB¿RªAÀ ™ÀilªA —B∑k .......... —B∑lªA B»ŒØ KÉ ªA iB¿RªAÀ ™ÀilªA ≤BƒuC O .......................... iB¿RªAÀ ™ÀilªA LBv√ O .............. iB¿RªAÀ LÃJáA ü —B∑lªA ’B∞ŒNmA O≥À O ................................ iB¿RªA xÊja O ........... iB¿RªAÀ ™ÀilªA ≈ø ha¤M ªA —B∑lªA iAf¥ø O ............. iB¿RªAÀ ™ÀilªA ≈ø “≥fvªA ’B∞ŒNmA “ÈŒ∞Œ∑ O ............................ K«hªAÀ “Èz∞ªA —B∑k ........................... “z È ∞ªA LBv√ iAf¥ø O ............. —B∑k ≈ø “z È ∞ªA LBv√ ü Kè Bø iAf¥ø O .......... —B∑k ≈ø …ŒØ Kè BøÀ ,K«hªA LBv√ iAf¥ø O ........................ “ÈŒ_≥iêA eÃ¥ƒªA ü —B∑lªA O ............................ —iBVNªA ~Àjß —B∑k . ................................ ≈ÕfªA —B∑k O ......... ................................ œ È ºÛáA ........................... “∞ŒºàA ïG —B∑lªA ©Øe ............................. —B∑lªA ©√Bø ¡∏Y O . ................................ —B∑lªA ≤iBvø

eÃ__¥_ƒªA 197 ............................ ¬›m‚A ü eÃ¥ƒªA 9


200 210 212 212 212 213 213 214 215 217 221 222 224 228 231

........................ ¡«AifªAÀ , √B√fªA ∆AkÀC O ... ................................ “ÈÕf¥ƒªA ¡Û§ƒÂªA .. ................................ œ√f®ùA ¬B§ƒªA ............................ fYAêA ∆f®ùA ¬B§√ O ................ “ÈŒz∞ªA ÀC ,“ŒJ«hªA PB∑Ã∏nùA ¬B§√ O ................... “ŒÈz∞ªA ÀC ,“ŒJ«hªA π÷BJnªA ¬B§√ O ................... “z È ∞ªA ÀC ,K«hªBI ≤jvªA ¬B§√ O ................................ î√f®ùA ¬B§√ O ... ................................ œ≥iêA ¬B§ƒªA .. ................................ eÃ¥ƒªA iAfuG .......................... “z È ∞ªAÀ ,K«hªA iBŒß O ......................... “z∞ªA ïG K«hªA “Jn√ O .......................... “Èz∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ f÷AÃØ .................... B®ªA ü eÃUÃùA K«hªA “ÕB∞∑ O ................ K«hªA —fßB≥ ïG ™ÃUjªA ¡È NÕ ±Œ∑ O

10


l    PB__Jº —f__ß PeiÀÀ ,ïÀfiA “__®JÒªA c__n√ ©__Œö Pf_ ∞√ ∆C f__®I |__®I B__ƒMeiÀ f__≥À “__uBa ,…__NßBJ —eB__ßG œ__÷i LB__N∏ªA ≈__ø c__nƒª .“Œ®JÒùA PBZŒZvNªAÀ PB§Y›ùAÀ PB¥Œº®NªA PBZŒZ__vNªAÀ PB__§Y›ùAÀ PB__¥Œº®NªA h__« ©__Œö O__mie f__≥À ‰ _aÍ CÛÀ‰ ,“__¥Œ≥e “__mAie f__≥À .B__»ƒø BƒÕf__ª \Uj__M B__ø Ω__∑ iB__JNß‹A î__®I h_ “__®UAjø O__ŒÒßCÀ ,…__ZŒ¥ƒNª f__ÕfU ≈__ø …__º∑ LB__N∏ªA “__®UAjø Pf__ŒßC xÃ___vƒªA µ___ØÀ B»ÒJ___zª “___¥÷BØ “___ÕBƒß …___ŒØ —eiAÃ___ªA S___ÕeBYfiA ©___Œö .B»ŒØ ±Œ®y SÕfY –C eB®IGÀ ,`BZvªA KN∑ ü —eiAêA “ZZ___vø - A f___¿Å- “___Œ√BRªA “___®JÒªA  h___« ∆Ã___∏M πªh___IÀ LB__N∏ªA Ah__« ü Ω__®è ∆C æD__n√ AÀ .S__ÕeBYfiA “ ÃJ__zøÀ “__Z¥ƒøÀ ©__yÃø …®__yÀ __n¿ºª Ω__V È ®Õ ∆CÀ ,__nùAÀ ¬›__m„ª ©__∞ƒªAÀ _ àA .jÕf≥ ’BrÕ Bø ”ºß …√G ,—fqAi “Ø›a “ªÀe ü hŒ∞ƒNªAÀ µŒJÒNªA

±ª¤ùA

._« 1408 ej∞ªA KUi j»q ≈ø 21 ’B®IifiA .¬ 1988 iAgE 9 µØAÃùA

11


l    ,—B_ŒZºª BıøB§√  Aıf¿ä …ªÃmi …I A ΩmiC –hªA ¬›m‚A ∆B∑ BÈ¿ªÚ Ω_®U f_≥À . B_®ªA ïG …_º¿ÑÀ …¥ÈJÒM “ªÀe ≈ø …ª fI ‹ ∆B∑ , B®ºª “ªBmiÀ ,Aıf_ÕjØ AıkAj_ À ,Aıl_Œû › ı ∏_q B»_º®UÀ ,#“_Ø›a “ªÀe$ “ªÀfªA h« ¬›m‚A ,B_»Œºß ¬Ã_¥M _ªA B_»√B∑iC ü : B_®ªA ü æÀf_ªA æB∏_qC ©_Œö ≈_ß ±ºNë , A LB_N∑ ≈_ø —gÃaD_ùA B»ƒŒ√AÃ≥À ,B«iÃNmeÀ ,…ƒø ∆Ã∏NM –hªA B«kB»UÀ ,B__»I ¬Al__Nª‹A ,“__øÈ fiA ”__ºßÀ ,“__∞ŒºàA ”__ºß K__è _ªA ,  …ªÃ__mi “ƒÈ_mÀ .j_rJªA ©Õj_rM ≈ø oŒªÀ , A ™jq ≈ø B»È√fi ;B»øB∏YDI fÈŒ¥NªAÀ ,B»¥ŒJÒMÀ B_»I ¢B_√CÀ ,“_ÈøfiA ∆À¤_q “_ÕBßjI ¬Ã_¥M ∆C “Ø›àA “ªÀfI ¬›m‚A ¢B√C f≥À ≈øÀ ,“ÕBßjªA ≈ø ≈∏¿NM ”NY ,B»≥B∞√GÀ ,“ªÀfºª —eiAêA æAÃøfiA —iAeHI ¬BŒ¥ªA ,B_»ßAÃ√CÀ ,“_ÈŒªBùA “_ªÀfªA eiAÃ_ø “Œßj_rªA “_ªefiA O_ƒÈŒI f_≥À ,—Ãßf_ªA Ωõ .B»Øju PB»UÀ ,B»Œ˜¥ZNnø OƒÈŒI B¿∑ ,B»ºŒvÑ “Œ∞Œ∑À B_ƒÈŒIÀ ,B»øB∏YCÀ “Ø›àA “ªÀe ü æAÃøfiA LBN∏ªA Ah« ü BƒªÀBƒM f≥À ,B»≥B¥ZN__mA PB__≥ÀCÀ ,h__a¤M ≈Ê _¿È øÍ À ,h__a¤M ¬›__ßÀ ,B__»ßAÃ√CÀ ,B__«eiAÃø ,B»Œ˜¥ZN_nø B_ƒÈŒI B_¿∑ .B_»ŒØ •_∞ZÂMÀ kB_ZÂM _ªA “_»ÜAÀ ,B»ºŒvÑ “Œ∞Œ∑À .B»Øju …UÀCÀ ,æAÃ_ fiA “_Øj®ø ¬lºN_nÕ ,B»ºŒ_vÑÀ ,æAÃ_øfiA  h« °Jy ∆B∑ BÈ¿ªÚÀ 12


∆Ã_∏Õ ”_NY ,π_ªg ≈_ø ¬l_ºÕ Bù BƒyÈj®M ,∆AkÀfiAÀ ,ΩŒÕB∏ùAÀ ,PBYBnùAÀ f_≥À .B_»ƒß “_ªB»ÜA ©_ØjÕÀ ,B_»®≥AÀ ≈ÈŒ_JÕ …UÀ ”ºß ,`ÃyêA Ω∑ BıZyAÀ ”_NY ,¬Ã_ŒªA “º¿®N_nùA ∆AkÀfiAÀ ,ΩŒÕB∏ùAÀ ,PBYBnùAÀ ,æAà fiBI B«BƒøÈÃ≥ .¬B»ØfiA ïG “JÕj≥ ,fŒ¥®NªA ≈ß —fŒ®I ,haDùA “º»m ∆Ã∏M “_ªÀe ü æAÃ_øfiA ü “_ÈuBa “_ÈŒ¿«C B_ “_ÈÕf¥ƒªA “_ŒYBƒªA O_√B∑ B¿È ªÚÀ ,B__»®≥AÀ B__ƒÈŒIÀ ,B__ Bƒ__yjß ,“Œßj__rªA ¬B__∏YfiBI “__ ÃIjø B__»√Ã∏ª ,“__Ø›àA B_øÀ ,B_»√AkÀCÀ ,B_»ŒªG K_nƒM _ªA PAf_YêAÀ ,…Œºß OøB≥ –hªA pBmfiAÀ .P›∏rùA h« “ÜB®ø “Œ∞Œ∑À ,P›∏rø ≈ø B»Õ ®Õ ‰ __ÍaCÛ f___≥À LB___N∏ªA ≈___ø “___Ø›àA “___ªÀe ü æAÃ___øfiA ¬B___∏YC Ph_ ,î®IB____NªAÀ ,“IBZ____vªA æAÃ____≥fi w ˘ Œ____ZóÀ ,“Î ___mAie f____®IÀ ,“ƒ____nªAÀ ≈__ø BƒÕf__ª \ÈUj__M B__ø ”__ºß ’Á B__ƒI ,B__»ŒØ ≈Õf__»N A “__¿÷fiA æAÃ__≥CÀ ,¡»Œ®IB__MÀ B__»ŒØ ¢ _rÂÕ ‹À ,≈__§ªA “Í _Jº¨I h__a¤ÂM “Œßj__rªA ¬B__∏YfiA ∆È C iB__JNßBI ,“__ª˜eC .f÷B¥®ªA ü ¢ rÕ B¿∑ ,ªAÀ ©Ò¥ªA “ªÀe ü hŒ∞ƒNªAÀ µŒJÒNªA ©yÃø B»®yÀ jÈnŒÕÀ Bƒª µ˜¥ê ∆C æDn√ AÀ . vƒªA ¡®√À ,ïÃùA ¡®√ ëÀ ,B√‹Ãø ëÀ ,“Ø›àA

±ª¤ùA

._«1402 “ƒm œ√BRªA ©ŒIi j»q ≈ø 16 .¬1982 “ƒm ¢BJq 10

13


14


ُ ‫ﺑﻴﺖ ﺍﳌـــﺎﻝ‬ ! " #      # 5 89 # 23 # % 4 5 67# 0 1 . $ %&'( )*+,-( . $B9 C : = > ?@ A1 %&'( );+-< 5 6 : # 5+8 L 3< J&'( K IA? 1 )F B9G %H ), DE )P+-( Q': )1 R STSFS * 4 . L C >#  ,M N ,? O Z: , &N S? Q': # WXYE :7 J&'( U V Q': # ) -R#  K1 .\S V C ># 9[ S\, R 3<  , Q': A? 1 . ]9 ^_ ) \ VG )1 `6G a^ % )   A'b . c7 $ d  @ )hhhe f8 9 'SVS? ]9g  ,K 0 e B# (#θßsÎ=ô¹r&uρ ©!$# (#θà)¨?$$sù ( ÉΑθß™§9$#uρ ¬! ãΑ$xΡF{$# È≅è% ( ÉΑ$xΡF{$# Ç⎯tã y7tΡθè=t↔ó¡o„ : 9G 9 7 O [] ∩⊇∪ t⎦⎫ÏΖΒÏ ÷σ•Β ΟçFΖä. βÎ) ÿ…ã&s!θß™u‘uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ ( öΝà6ÏΖ÷ t/ |N#sŒ 'e» : e mKF $ 9< $: .Wk l Q': ['L 4 9 8 %j# 7 Wk l1 .a7 DK p7 «7 O f8 : e . [8@ Z7< :n K: $o W? r $ q-F $ r K: < Wk s 9 'V? # # d 


B»ŒØ ≤ÈjvNÕ ∆C  æÃmjºª Ω®UÀ ,n¿ºª “ı ¥˙ ZNnø B»º®UÀ ,B»®ÕkÃM œÌ ªÀ B»I ≤jvNÕ æBùA OŒJª Bı¥Y O√B∏Ø ,nùA “Zºvø ü ‘jÕ Bø µØÀ .¡»NZºvù Bı¥¥ä AjÕ Bñ ¡«jøC ≤j_vÂMÀ ,—eiAêA æAÃøfiA …ŒØ ©yÃM –hªA ∆B∏ùA ”ƒ®ñ æ BùA OŒI BøC ∆G gG ,î_®ø ∆Ë B_∏ø  ƒªA ≈øk ü …ª wÏvbÂÕ ¡ºØ ,“UiBàA æAÃøfiA …ƒø B_¿ß ’œ_rI |  Œ_∞M e B_∏M ‹À ,— R_∑ f _®I ≈_∏M ejM O√B∑ ªA æAÃøfiA  A æÃ_mi ∆B_∑À .¡»√À¤_q “_ÕBßi ”_ºß µÂ ∞Ú ƒÂÕÀ ,nùA ”ºß ™ÏkÃÕ ÀC æAÃ_øfiA ©_ÕkÃM jÈa¤_ÂÕ ‹À ,∫iB_®ùA ’B_»N√A f_®I pB_úfiAÀ ¡÷Bƒ¨ªA ™ÈkÃÕ -  A æÃ_mjª Bı_JMB∑ ∆B_∑À- œ∞Œ_u ≈_I “º§ƒY ‘Ài .B»»Uê B»≥B∞√G :æB_≥ ,#…Í __Í_R_ªBRª ’œ_q Ω∏I œ√j∑gCÀ ølªA$ :  A æÃmi œª æB≥ :æB≥ A æÃ_mi O_ŒJÕ ›_Ø , j_˛∑gC ‹˜ G ¬B_ÕC “Q›Q ¬B® ÀC æBø œÈ ºß œMDÕ ‹ ∆B∏Ø$ f_¿ä ≈_I ≈náA ≈ß .…øÃŒª æBùA ¡Èn¥Õ ∆C KªB¨ªA ∆B∑À .#…ƒø ’œq  fƒßÀ #…_NŒJÂÕ ‹À , f_ƒß ‹ı B_ø Ω ŒÍ¥Õ ≈∏Õ  A æÃmi ∆È C$ :fŒJß ÃIC  AÀi B¿ŒØ

“Œ_rß Â ’‰ B_U ∆GÀ ,…¿_n¥Õ ”_NY iB_»ƒªA ±_vNƒÕ ,—ı Àf_´  Â ’‰ BU ∆Ê G –C .ΩVm ÀC ∆B∏ø ïG X  BNê jÏafø æË Bø ∫Bƒ« ≈∏Õ Ahª ;…N_Œ_JÕ ,j∏I ÃIC œ‰ ª˛À BùÀ .  æÃmjªA ¬BÕC “ºŒ πªg ”ºß æBáA œ¥IÀ ≈ø æË Bø …ŒªG eiÀ AgG ∆B∑À .…NØ›a ≈ø ïÀfiA “ƒnªA ü πªg ”ºß jÈ ¿NmA f≥ ∆B∑À ,…Œ˛¥ZNnø îI … ≥ÚÈjØÀ ,æÃmjªA fVnø ïG  jzYC µ BƒùA |®I B√C$ :”˜ªÃM îY —fŒJß ÃIC …ª æB≥ gG ,πªg ü `AjÜA ≈I —fŒJß BIC …ƒß LB√C ,æBùA OŒJª —ı AÃ√ Dr√C ,…NØ›a ≈ø “Œ√BRªA “ƒnªA ü …√C ´ .#æBùA π Ú Œ∞∑C ∆B∑À ,æBø ≈ø “ƒÕfùA ïG ejÕ Bø …ŒØ ©zÕ  iAe ü Bı√B∏ø wva SŒY ,j¿ß ”˙ªÃMÀ ,j∏I ÃIC œ˛ØÃÂM BùÀ .¡»áBvøÀ nùA ”ºß …ŒØ Bø ©Œö µ∞ƒÕ 16


AıiBƒÕe ‹˜ G …ŒØ fè ¡ºØ ,æBùA O ‰ ŒI \NØÀ ,j∏I œIC iAe ΩaeÀ ,’BƒøfiA ©ö ∆ÿºnùA \NØÀ ,j¿ß ¬BÕC PBYÃN∞ªA PjR∑ BùÀ .—iAj´ ≈Ê øÍ °¥m AıfYAÀ j¿ß w ‰ v Ï a‰ ,“ƒÕfùA ”ºß OªB»√AÀ ,æAÃøfiA PjR∑À ,jvŒ≥À ‘jn∑ ~iC ,PBŒÒßfiA B»ƒø ~jØÀ ,LBÈN∏ªA B ≈ŒÏßÀ ,≈ÕÀAÀfªA B ∆ÏÀeÀ ,BıNŒI B ,fVnùA ü ¡÷Bƒ¨ªA pBúC ≈ø ejÕ Bø Bı√BŒYC ©zÕ ∆B∑ ∆GÀ ,fƒÜA fȃUÀ îI vY AgHØ ,j¿ß œ√Bße$ :æB≥ pBJß ≈IA ≈ß . aDM ∆Àe B»Â¿nÚ¥ÕÂÀ ,πøÃ≥ îI ¡n≥BØ ¡È º« :æB¥Ø ,(íNªA) BRáA jR√ AıiÃRƒø K«hªA …Œºß ,…ÕfÕ j‰ ŒÊà Ú C ,…Œ√BÒßCÀ ,j∏I œIC ≈ßÀ ,  …ŒJ√ ≈ß Ah« oJY SŒY ¡ºßC BØ S®I$ :æB≥ ≤Ãß ≈I ≈õjªA fJß ≈ßÀ .fŒJß ÃIC  AÀi #jrªA ¬C πªhI e‰ AiC AgHØ ,BıNŒI ºaeDØ –fŒI haC ¡Q ,iAfªA OºafØ ,…ÂNŒMÚDØ ,Aıj»£ j¿ß œÈ ªG AÀ , A ”ºß LBÒàA æE ∆B« Bƒ« B« æB¥Ø ,|®I ”ºß B»z®I ,PBJŒ¥ÂY .…I –fN≥C AıjøC …ŒØ œª BøB≥ÚflØ ,– È fÕ îI È YBu ïG ∆B∏ª ,…Œºß BƒøÂj∑ ê ,j∏∞N√ îƒø¤ùA øC BÕ BƒI f®≥C :Oº≥ …I ’BU Bø OÕCi B¿ºØ :≈õjªA fJß æB≥ XAÀkC BƒJN∑À , A ΩŒJm ü î∞˜∞bùA BƒJN∑À ,“ƒÕfùA Ω«C BƒJN∏Ø ,B√f®¥Ø æB≥ .fŒJß ÃIC  AÀi #πªg ∆Àe ≈ø BƒJN∑À ,  ƒªA ,æAÃøfiA …ŒØ ©¿VÂM ,jË ¥Nnø æ˘ Bø O  ŒI n¿ºª \JuC πªhIÀ .B»Œ˜¥ZNnù æAÃøfiA ”Ò®ÂMÀ ,PBŒÒßÛfiA …ƒø X  j‰ b Ê MÂÀ ,≈ÕÀAÀfªA …ŒØ • Û ∞ZÂMÀ

17


18


    pÃ__ºÜ Bı__√B∏ø ∆Ã__∏Õ –h__ªA ©__yÃùA …__I eAj__ÂÕÀ µ__ºÒÂÕ ∆AÃÕf__ªA ,B»__n∞√ P›V__nªA …__I eAj__ÕÀ µ__ºÒÕÀ ,P›V__nªA •__∞YÀ ,LBÈN___∏ªA .®ùA îI ¬k›M fUÃÕÀ

≈ÕÀAÀ‰fºª ©˘ y‰À æÈÀC ≈øk ü ∆B∑ ,…ŒØ • Û ∞Ñ B ∆B∏ø wŒvÖÀ ,≈ÕÀAÀfºª ©yÀ æÀC ∆È G ≈∏Õ ¡ºØ  æÃmjªA ¬BÕC ü BÈøC .—jV A ≈ø (20) “ƒm LBÒàA ≈I j¿ß æAÃøfiA ”ºß “ı JN∑ ≈ÏŒß f≥ æÃmjªA ∆B∑ ∆GÀ ,£Ã∞ä ∆Ë AÃÕe æBùA OŒJª ,¡÷Bƒ¨ªA ”ºß BıJMB∑ œmÀfªA “¿ BØ œIC ≈I KŒ¥Œ®Âø ≈‰ ŒÏß f¥Ø .…ª ∆ÃJN∏Õ xja ”ºß BıJMB∑ ∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhÂYÀ ,PB≥fvªA ”ºß BıJMB∑ ¬AÈîªA ≈I IlªAÀ ”ºß BıJMB∑ “J®q ≈I — ¨ùAÀ , Œa xja ”ºß “YAÀÂi ≈I A fJßÀ ,kBVáA ,¡»«BŒøÀ ¡»º÷BJ≥ ”ºß pBƒºª BıJMB∑ ¡≥iC ≈I A fJßÀ ,P›øB®ùAÀ PBƒÕAfùA •∞Zºª B ∆B∏ø wÏvb ‰ Õ À ,≈ÕÀAÀe …ª ΩÏVnÂM πªg ©ø …√C ‹˜ G jÏŒ¨‰M f≥ jøfiA ∆C ´ .j∏I œIC “Ø›a —Èfø πªg ”ºß jøfiA ‘jUÀ .“IBN∏ªAÀ æBùA eÀiÀ B»Œºß KMjM ªA PBYÃN∞ªA eBÕekAÀ ,LBÒàA ≈I j¿ß œªÃM f®I ,P›VnªA “IBN∑À ,≈ÕÀAÀfªA ≈ÕÀfM ”ßfNmA Bû ,“ƒÕfùA ïG ØêA .B»NIBN∑À B»§∞á ≈∑BøfiA wŒvÖÀ ¬Íf≥Ú —jÕj« BIC ∆È C ë ≈ÕÀAÀfªA ’Br√HI ∏∞Nºª jqBJùA KJnªA ∆È C ei‰ÀÀ‰ 19


:æB≥ ?OÊ◊UÍ :j¿ß …ªDnØ ,≈ÕjZJªA ≈ø LBÒàA ≈I j¿ß ”ºß R∑ æBñ ,oßB√ O√C ?æÃ¥M Bø –ifMC :j¿ß …ª æB¥Ø .¡«ie ±ªC “÷B¿n¿Ç O◊U ÃIC æB≥ ?ë ¡∑ :…ª æB≥ f¨ªA ü  ’‰ BU B¿ºØ .\JvÂM ”NY OJØ K«gA ‹ :—jÕj« ÃIC æB≥ ?ë KÈŒÚ ≈øC :j¿ß æB¥Ø .¡«ie ±ªC “÷B¿nú :—jÕj« pBȃªA B»ÕC :æB≥ ¡È Q ,…Œºß ”ƒQCÀ , A f¿ZØ , ƒùA j¿ß f®vØ .∫Ag ‹˜ G ¡ºßC .AıfÈ ß ¡∏ª B√ef‰ß ¡ÂN◊q ∆GÀ ,› ı ŒÊ∑Ú ¡Û∏ªÚ B‰ƒºÙ ∑Í ¡N◊q ∆HØ , R∑ æË Bø B√’BU f≥ .B»Œºß ∆ÃÚÒ®ÂÕ ≈ÕÀAÀe pBƒºª ∆ÈÀe ,îƒø¤ùA øC BÕ :¬Ã¥ªA ≈ø ΩUi æB¥Ø ,≈ÕÀAÀfªA ≈ÕÀfM ü nùA iBrNmA LBÒàA ≈I j¿ß ∆G :–f≥AêA æÃ¥ÕÀ …ƒø π Ù n Í ¿Ê M ‹À ,æBø ≈ø πŒªG ©¿NUA Bø “ƒm Ω∑ ¡n¥M$ :œÈ ºß …ª æB¥Ø ”NY AÉvZÂÕ ∆HØ ,pBȃªA ©‰nÕ‰ Aı R∑ ‹ı Bø ‘iC$ :∆B¿Rß æB≥À ,#Bı◊Œq ≈I fŒªÃªA æB¥Ø ,#jøfiA jrNƒÕ ∆C O  Œra ,haDÕ ≈û haC ≈ø ≤j®ÂÕ AÀfȃUÀ ,Bı√AÃÕe AÃ√ÀÏ e B»∑úø OÕCjØ ,¬BrªBI Oƒ∑ f≥$ :— ¨ùA ≈I ¬Br« œIC ≈I ΩŒ¥ß BßeÀ .#…ªÃ¥I j¿ß haDØ ,AıfʃU fƒUÀ ,Bı√AÃÕe ∆ÀfØ ,AıeÃU :æB≥À ,sÕj≥ “IBn√ ≈ø AÃ√B∑À ,¡®Òø ≈I JUÀ ,ΩØÃ√ ≈I “øjãÀ ,KªB j∏I BIC ¡«Ã®JMC ¡È Q ,¡«ÃJN∏Ø ¡qB« JI AÀCfJØ #¡ kBƒø ”ºß pBȃªA AÃJN∑A$ …ŒØ j§√ B¿ºØ ,j¿ß ïG  Ã®Øi ¡È Q ,Ω÷BJ¥ªA AÃJN∑À ,…øÃ≥À j¿ß ¡È Q ,…øÃ≥À ,  æÃmjªA “IAj¥I AÀCfIA ≈∏ªÀ ,Ah∏« ∆B∑ …√C PeeÀ Bø ,‹$ :æB≥ .# A …®yÀ SŒY j¿ß AîzM ”NY ,Lj≥fiBØ Lj≥fiA ∆ AÃÕe BÈøC .“ŒIj®ªBI KNÛ∑ f≥À ,fƒÜAÀ ’BÒ®ªA ∆AÃÕe ∆Dq Ah« ∆AÃÕe K ‰ NÍ∑Û gG ,πªg ¨I …ŒØ æBáA ‘jVØ ,æAÃøfiA “ÕBJUÀ ’B∞ŒNm‹A ∆AfºJªA “Œ¥I ∆AÃÕe πªh∑À ,pj∞ªA “ªÀe ¬BÕC ∆B∑ B¿∑ ,“ŒmiB∞ªBI ∂Aj®ªA ,B»UAjaG ’B∞ŒNmA ∆AÃÕe KN∑ f¥Ø ,piBØ ¡∏á “®yBa O√B∑ ªA 20


O√B∑ ªA µ BƒùAÀ ,¬Â BrªA BÈøCÚÀ .“ŒmiB∞ªBI ,B AÃøC “ÕBJUÀ ,B»NÕlUÀ “ÕBJUÀ ,B»NÕlUÀ ,B»UA‰ja‰ ’B∞ŒNmA ∆ AÃÕe KN∑ f¥Ø ,∆BøÀjºª “®yBa ∂Aj®ªA jøC œ¥IÀ .B ∆BøÀjªA ¡∏Y ¬BÕÈCÚ B»ÛªB‰Y ∆B∑ B¿∑ ,“ÈŒøÀjªBI ,B AÃøC ∆AÀjø ≈I πºùA fJß ¬BÕC ïG ,LBÒàA ≈I j¿ß ¬BÕC ≈ø ,πªg ”ºß ¬BrªAÀ .“ÕjV« 81 “ƒm “ŒIj®ªA ïG ¬BrªA ∆AÃÕe Ω¥ƒØ ,–ÃøfiA  “ÈŒøÀjªA ≈ø ∆AÃÕfªA Ω¥√ ïG ∆AÀjø ≈I πºùA fJ®I AfY –hªA ∆È C jÍ∑gÀ B»ŒØ æB‰JØÚ ,…MAÀ‰fªÍ ’Î Bø ïG X ‰ BNYA œøÀjªA ∆AÃÕfªA KMB∑ ∆C ë ,“ŒIj®ªA ïG Ω¥ƒÕ ∆C f®m ≈I ∆B¿Œºm j‰øCÀ ,…‰IeÏ DØ πºùA fJß πªg ≠ºJØ ,’BùA ≈ø ‹ı fI ,∆eifiA ‹ÀÀ ,Ω®∞Ø ,“ƒm ∆eifiA XAjÇ …‰ƒŒ®ÂÕ ∆C … ªÚDnØ ,“ŒIj®ªA ïG ∆AÃÕfªA ∆B¿Œºm ÆjØ ”NY ,“ƒnªA |ó ¡ºØ ,iBƒÕe ±ªC î√B À “÷Bø B»UAja ∆B∑À ,∆ÃUjm …JMB∑ BßfØ ,∆AÀjø ≈I πºùA fJß …I ”MCÀ ,∆AÃÕfªA ΩÕÃÑ ≈ø æB¥Ø ,¬ÀjªA L Í BÏN∑Û ≈ø ¬Ë Ã≥ … Œ‰¥ºØ ,BıJŒ◊∑  fƒß ≈ø XjaÀ ,…Ï¿¨‰ ØÚ …Œºß …yj®Ø .¡∏ƒß A B»®Ò≥ f≥À ,“ßBƒvªA  h« ´ ≈ß “Ú rŒ®ùA AÃJº AÛ :¡ jøÚC ,∂Aj®ªA ”ºß πºùA fJß œªAÀ ,X ‰ BVáA ∆HØ ,∂Aj®ªA ∆AÃÕe BøCÀ Bu ∆B∑À ,“ŒIj®ªA ïG “ŒmiB∞ªA ≈ø … ªÚÃÈ ê ∆C ≈õjªA fJß ≈I Bu … J‰MB∑ B¿ºØ ,“ŒIj®ªA ïG … ºÚ¥√ ”NY › ı U‰ CÚ …ºÏUCÀ ,πªg ïG Bu … I‰BUÚDØ ,îN¨˜ºªA ≈ ¥Í NÊÕ ∆C æ‰ À‰ B‰Y ,dÀjØ ∆AeAk ≈I  Br√ eAjø ,œÏ miB∞ªA X  BVáA KMB∑ πªhI ¡‰ ºÍ߉ A ©Ò≥ …ª æB¥Ø .Ω®∞Õ ¡ºØ , lVß j‰ »¯ §Ù ÂŒª ¡«ie ±ªC “÷Bñ BıáBu ÃqjÕ .“ŒmiB∞ªA ΩuC O®Ò≥ B¿∑ ,BŒ√fªA ≈ø π Ú ªÚBuÀC

21


22


      µ_º®NÕ æÀfiA ¡_n¥ªA .î_nŒ÷i î¿_n≥ ≈_ø æBùA OŒI ≈ÕÀAÀe ∆Ã˙∏N‰M‰ æB_ùBI µ_º®NÕ :œ√B_RªA ¡_n¥ªAÀ .…_ª µZN_nùA æBùAÀ ,æBùA OŒJª eiAêA æBùBI .…Œºß µZNnùA æBùAÀ ,µ∞ƒùA

PA‰eiAêA ¡Â nÍ≥ .æBùA ™Ãƒª Bı®JM ,“ŒM‡A ≈ÕÀAÀfªA Ω¿rŒØ ,æÀfiA ¡n¥ªA BøCÀ

XAjàA‰À ’œ∞ªA ∆ AÃÕe “ªÀfªA PAeiAÀ P˜›Vm •∞á Bı®yÃø ∆Ã∏Õ –hªA ∆AÃÕfªA ëÀ ªA ,K÷AjzªA PAeiAÀ πªh∑À ,nùA “ÈøB®ª Bı◊ŒØ N®M ªA ,B»ºŒVnMÀ Bø eAfnª æBùA OŒI PAeiAÀ “ÕB∞∑ ¬fß “ªBY ü ,nùA ”ºß K  V Í M‰ f≥ ÀC ,æfJªA …UÀ ”ºß Bı¥ZNnø … ØÛj¯ vø ∆Ã∏Õ Bû ,…Øju æBùA OŒI ”ºß Kè æAÃøC PAeiAê wÏvb ‰ ÕÂÀ .æfI ∆Àe ∂BØi‚AÀ “ZºvùA …UÀ ”ºß B˙¥ZNnø æAÃøfiA ≈ø ¨I ° Û ºÚb Ê Õ ‹ ,æBùA OŒI ü xBa ∆B∏ø ∆AÃÕfªA Ah« üÀ ,nùA ∆À¤q “ÕBßi ”ºß B»ÛØju ∆Ã∏Õ …ªAÃøC ∆È fi ;‘jafiA . eB»NUAÀ “∞ŒºàA –Ci µØÀ ,¡»áBvø ,…ª —eiAêA æAÃøfiA KnY ,XAjàAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe j÷AÀe ∆ÈÃ∏NM :≈ø ,…ª “¥ZNnùA æAÃøfiAÀ 23


’üÀ ,æB____∞√fiAÀ ,¡÷B____ƒ¨ªA Ω¿____rMÀ :¡÷B____ƒ¨ªA —j____÷Ae - C .o¿àAÀ ,¡÷Bƒ¨ªA .XAjàA —j÷Ae - L ,üAÃvªAÀ ,“ÈÕjr®ªAÀ ,—îªA œyAiC Ω¿rMÀ :œyAifiA —j÷Ae - _U .”¿áA œyAiCÀ ,“øB®ªA PBŒ∏ºùA œyAiCÀ ,“ªÀfªA ∫›øCÀ .“ÕlÜA —j÷Ae - e ,iÃr®ªAÀ ,üAÃvªA PAeiAÀ P›Vm Ω¿rMÀ :’œ∞ªA —j÷Ae - _« “ŒƒICÀ œyAiC ≈ø “ŒƒICÀ ~ ˘ iC ≈ø jÈU¤ÂÕ ÀC ™BJÂÕ BøÀ ,∆f®ùAÀ kB∑jªA oúÀ .≈ÕfMjùA æBøÀ ,…ª TiAÀ ‹ ≈ø æBøÀ ,üAÃvªA ÀC ,“ªÀfªA .K÷AjzªA —j÷Ae - À

“ÈøB‰®ªA “ÈŒ∏Í ºùA ∆AÃÕe ,“ÈøB®ªA PBÈŒ∏ºùA æAÃøC •∞á Bı√B∏ø ∆Ã∏Õ –hªA ∆AÃÕfªA ëÀ ej∞ÂÕÀ .BıØjvøÀ ,AıeiAÀÀ ,Bı¥ÕÃnMÀ ,BıUAjbNmAÀ ,BıJŒ¥ƒMÀ ,BıRÅ ,B»ºŒVnMÀ ; ¨I ° Û ºbÂÕ ‹À ,æBùA OŒI ü î®ø ∆Ë B∏ø “øB®ªA “ÈŒ∏ºùA PAeiAÀ æAÃøfi ,n¿ºª “Zºvø  AjÕ Bø µØÀ “∞ŒºàA …ØjvÕ ,nùA ©Œ¿Ü ∫úû …È√fi .™jrªA ¬B∏YC ≈¿y , eB»NUAÀ …ÕCi KnY ,“__Œ∏ºùA  h__« æAÃ__øC K__nY “__øB®ªA “__Œ∏ºùA ∆AÃ__Õe j__÷AÀe ∆Ã__∏M :œ«À ,B ¬lºÕ BøÀ .kB¨ªAÀ ,°∞ƒªA —j÷Ae - C .’BIj»∏ªA —j÷Ae - L .∆eB®ùA —j÷Ae - X 24


.∆ÃŒ®ªAÀ ,PA ZJªAÀ ,iB»√fiAÀ ,iBZJªA —j÷Ae - e .œßAjùAÀ ,PBIB¨ªA —j÷Ae - _« .”¿áA —j÷Ae - À

PB≥f‰vªA ∆ AÃÕe ΩŒV____nMÀ •____∞á Bı®____yÃø ∆Ã____∏Õ –h____ªA ∆AÃÕf____ªA Ã____«À .“JUAêA —B∑lªA æAÃøC ,“JUAêA —B∑lªA æAÃøC ™Ã√ KnY PB≥fvªA ∆AÃÕe j÷AÀe ∆Ã∏M :œ«À .—iBVNªA ~ÀjßÀ ,eÃ¥ƒªA —B∑k —j÷Ae - C .iB¿RªAÀ ™ÀilªA —B∑k —j÷Ae - L .¡ƒ¨ªAÀ ,j¥JªAÀ ,ΩI‚A —B∑k —j÷Ae - _U æBø – È DI °ÚºbÂÕ ‹À ,æBùA OŒI ü x Ë Ba ∆Ë B∏ø —B∑lªA æAÃøfi ej∞ÂÕÀ …ªÃ≥ ü —eiAêA “Œ√B¿RªA ≤BƒufiBI B»Œ˜¥ZNnø jvY f≥ ïB®M A ∆È fi ;jaE öΝåκæ5θè=è% Ïπx©9xσßϑø9$#uρ $pκön=tæ t⎦,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ï™!#ts)àù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ¯ΡÎ)  ïB®M kÃè ‹À .[60“IÃNªA]  ( È≅‹Î6¡¡9$# È⎦ø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îûuρ t⎦⎫ÏΒÌ≈tóø9$#uρ É>$s%Ìh9$# †Îûuρ .¡« ´ B»ƒø ”Ò®ÂÕ ∆C

PB¥∞ƒªA ¡Â nÍ≥ œ√BRªA ¡n¥ªA BøC .æBùA OŒI ≈ÕÀAÀe ≈ø æÀfiA ¡n¥ªA ïG “JnƒªBI Ah« ”ºß Ω¿NrŒØ ,æBùA OŒI ”ºß µZNnùA æBùAÀ ,∂B∞√‚A “»Ü Bı®JM ∆Ã∏Õ –hªA :“ŒM‡A “¥ZNnùA PB»ÜAÀ ,PAiAe‚AÀ ,j÷AÀfªAÀ ,≈ÕÀAÀfªA PB¥∞√ 25


“Ø›ÍàA iA‰e ∆AÃÕe :”ºß Ω¿NrÕÀ

.ү݈A iAe - C

.≈ÕiBrNnùA KN∏ø - L

.|ÕÃ∞NªA ∆ÀB®ø KN∏ø - _U .hŒ∞ƒNªA ∆ÀB®ø KN∏ø - e

“ªÀ‰fªA B‰vø‰ ∆AÃÕe :”ºß Ω¿NrÕÀ .eB»ÜA øC —j÷Ae - C .—‹ÃªA —j÷Ae - L

.—Bz¥ªA —j÷Ae - _U

µ___ØAjùAÀ ,PAiAe‚AÀ ,j÷AÀf___ªAÀ ,“_ _ªÀfªA B___vø —j___÷Ae - e

.B “®IBNªA “øB®ªA

’BÒ®ªA ∆AÃÕe ,’Aj¥∞ªA ≈ø ¡«’BÒßG “∞ŒºàA ‘jÕ ≈ø P›Vnª Bı®yÃø ∆Ã∏Õ LBZuCÀ ,îßiAlùAÀ ,ΩŒJnªA ’BƒICÀ ,îƒÕfùAÀ ,îUBN AÀ ,î∑BnùAÀ .¡»÷BÒßG ü n¿ºª “Zºvø “∞ŒºàA ‘jÕ ≈øÀ ,¡« ´À ,©√BvùA .XAjàAÀ ,’œ∞ªA ∆AÃÕe PAeiAÀ ≈ø “Q›RªA ≈ÕÀAÀfªA h« ”ºß ≤jvÕÀ 26


eB»ÜA ∆AÃÕe :”ºß Ω¿NrÕÀ .BıJÕifMÀ ,AıeAfßGÀ ,BıƒÕÃ∏MÀ ,’Á Br√G ,sŒÜA ∆AÃÕe -

C

.\ºnNªA —j÷Ae - L .“ZºmfiA “ßBƒu —j÷Ae - _U ,æÀfiA ¡n¥ªA ≈ÕÀAÀe ©Œö PAeiAÀ ≈ø …Œºß µ∞ƒÂÕ ∆AÃÕfªA Ah«À æBùA OŒI ”ºß µZNnÕ Bû …È√fi ;XAjàAÀ ,’œ∞ªA PAeiAÀ ≈ø …Œºß µ∞ƒŒØ ∆AÃÕe æAÃøC PAeiAÀ ≈ø …ª ”‰¿ZÂÕ Bû …Œºß µ∞ƒÂÕ B¿∑ .æfI ∆ÀeÀ ,æfJI ±ƒu …√fi ;PB≥fvªA ∆AÃ_Õe PAeiAÀ ≈ø …Œºß µ∞ƒÂÕ πªh∑À ,“øB®ªA “Œ∏ºùA È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ï™!#ts)àù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ¯ΡÎ) 

:“ÕE ü —eiAêA “Œ√B¿RªA ≤BƒufiA ≈ø

È⎦ø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îûuρ t⎦⎫ÏΒÌ≈tóø9$#uρ É>$s%Ìh9$# †Îûuρ öΝåκæ5θè=è% Ïπx©9xσßϑø9$#uρ $pκön=tæ t⎦,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ

.[60“IÃNªA]  ( È≅‹Î6¡¡9$#

PB≥f‰vªA ≤iB‰vø‰ ∆AÃÕe .eÃUêA “ªBY ü ,PB≥fvªA ∆AÃÕe PAeiAÀ ≈ø B»Œºß µ∞ƒÂÕÀ

“ÈøB‰®ªA “ÈŒ∏ºùA ≤iB‰vø‰ ∆AÃÕe ,“∞ŒºàA AjÕ Bø KnY ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆AÃÕe PAeiAÀ ≈ø B»Œºß µ∞ƒÕÀ .™jrªA ¬B∏YC µØÀ 27


ŸiAÃÒªA ∆AÃÕe ,“◊UB∞ø TeAÃY ≈ø nùA ”ºß CjÒÕ Bø Ω∑ ”ºß Ω¿NrÕÀ ≈ø ŸiAÃÒªA ”ºß µ∞ƒÕÀ .πªg æBRøCÀ ,PBßB AÀ ,∆BØÃÒªAÀ ,æk‹lªB∑ ∆HØ .“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆AÃÕe PAeiAÀ ≈øÀ ,XAjàAÀ ,’œ∞ªA ∆AÃÕe PAeiAÀ .nùA æAÃøC ≈ø …Œºß µ∞√C B¿»ŒØ AıeÃUÃø æBùA ≈∏Õ

“J≥AjùA ∆A‰ÃÕe‰À ,“øB‰®ªA “J‰mB A ∆AÃÕe‰À ,“øB‰®ªA “√kA‰ÃùA ∆A‰ÃÕe “√kAÃùA lŒ»VNI ¬Ã¥Õ –hªA ∆AÃÕfªA Ã»Ø ,“øB®ªA “√kAÃùA ∆AÃÕe BøC ,“ªÀfªA PAeAjÕG jÕf¥M SŒY ≈ø ,“∞ŒºàA AjÕ Bù Bı¥ØÀ ,“ªÀfºª “ÈŒºJ¥NnùA πºM ©ø “ÈŒº®∞ªA “ÈŒªBö‚A PB¥∞ƒªAÀ ,PAeAjÕ‚A “√iB¥ñÀ ,B AÃøC ≤iBvøÀ ∆AÃÕfªA Ah« ∆Ã∏ÕÀ .“Œº®∞ªA B»MB¥∞√À ,“ªÀfªA PAeiAÀ “Í ºÏvä ©¯ JÌNMÀ ,“√kAÃùA .“Ø›àA iAfª Bı®IBM ,“_ªÀfªA æAÃ_øC ° Û J_zÕ –hªA ∆AÃÕfªA Ã»Ø ,“øB®ªA “J_mB A ∆AÃÕe BøCÀ ,B_»ƒø µ_˜¥Ñ B_ø ,B_»MB¥∞√À ,B»MAeAjÕGÀ ,B»MBIúÒøÀ ,B»MAeÃUÃø “J_mBä –C .µË ZNnÂø ë BøÀ PB√BŒJªA µŒ≥fMÀ ,“®UAjñ ¬Â Ã¥Õ –hªA ∆AÃÕfªA Ã»Ø ,“J≥AjùA ∆AÃÕe BøCÀ “ZuÀ ,eÃUÀ ≈ø f∑DNªAÀ ,B»áBvøÀ ,“ªÀfªA æAÃøC ≈ß “ŒJmB A ≈ß îªÀ¤nùA “JmBäÀ ,PB¥∞ƒªAÀ ,PAeAjÕ‚AÀ ,PBIúÒùAÀ ,PAeÃUÃùA ©Œö “JmBäÀ ,“J≥Ajñ ¬Ã¥Õ B¿∑ ,æAÃøfiA πºM ≤juÀ ,—kBŒYÀ ,ΩŒvÑ .“ÕiAe‚A iÃøfiA ü ,B»Œ∞£ÃøÀ “ªÀfªA j÷AÀeÀ ,≈ÕÀAÀe Ã»Ø ,B»NøB≥G ΩŒªe BøC .œªBöG Ω∏rI “Ø›àA “Í ªÀe “Í ŒÈªBø ≈ÕÀAÀe  h« 28


.Ω¿®ªBI ¬BŒ¥ªA Ω÷BmÀ ≈ø “ºŒmÀÀ ,—iAe‚A KŒªBmC ≈ø LúmC B»È√C µº®NÕ B¿ŒØ ’AÃm ,BıIBÈN∑ B ≈ÈŒßÀ ,—iAe‚A …n∞ƒI jqBI f≥  æÃmjªAÀ ©yÀ æÀC) SÅ ü B√j∑g ∆C µJm f≥À .B« ¨I ¬C ,“ŒªBùA “ŒYBƒªBI P Í BÕ‡A ∆C ”ºß .“ŒªBùA “ŒYBƒºª BıIBÈN∑  A æÃmi ¡»ƒÈŒß ≈ø (≈ÕÀAÀfºª ,“Í ÕlÜAÀ ,’Í œ∞ªAÀ ,¡¯ ÷Bƒ¨ªAÀ ,æ¯ B∞√fiA “Í YBIG ü P’BU ªA S ‰ ÕeBYfiAÀ S ‰ ÕeBYfiAÀ ,P Í BÕ‡AÀ ,iB˜∞∏ªA ≈ø n¿ºª “˜¥ZNnø B»Íº®Ê U‰ À ,X ¯ AjàAÀ æfM ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ”ºß “ªAfªAÀ ,”Ò®M ≈ùÀ ,—B∑lªA LÃUÀ ”ºß “Ú ª˙AfªA ,•∞ZÂMÀ ,ha¤ÂM ªA ,“ÕiAe‚A KŒªBmfiA ©yÀ “YBIG ”ºß ,¬AlNª‹A “ª‹fI ≈ß ™ Ë jØ KŒªBmfiA h« ∆È fi ,æAÃøfiA  h« B»I ≤jvÂMÀ ,”vZÂMÀ ,KN∏ÂMÀ ,B»ƒø haDÕ ∆C “∞Œºbºª ,PBYBJùA ≈ø ∆Ã∏MÀ ,…ŒØ “ºaAe ∆Ã∏NØ ,ΩufiA ,B»§∞YÀ ,B»ÒJyÀ ,æAÃøfiA  h« ΩŒvZNª Bıøk‹  AjÕ Bø ”ƒJNÕ ∆CÀ f»ß ü ,B»ŒÈƒJMÀ ,≈ÕÀAÀfªA “øB≥G haC ΩvY f≥À .B»≥B∞√GÀ ,B»®ÕkÃMÀ .¡»ƒø iB∏√G ∆Àe ,“IBZvªA ≈ø ©¿nøÀ ‘Cjø ”ºß ,≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA

29


30


      ∆C K¥ß ,æBN¥ªBI ¡ A ∆gC ∆C f®I- ∆ÿºnùA …¿ƒ´ æ˘ Bø æÈÀC ∆G “ƒJª ¬›m‚A “ªÀe ’BƒJI CfIÀ , fVnø ”ƒIÀ ,“ƒÕfùA ïG  æÃmjªA jUB« “º¿ä sÕj¥ª ΩIG |®I O√B∑À .sZU ≈I A fJß “Õjm “¿Œƒ´ ë -“ƒJª üÀ .—jV A ≈ø “Œ√BRªA “ƒnªA ≈ø —ja‡A ‘eBö ü B»NIBuC ,—iBÉÀ BøeC .BıY›mÀ ‹ı AÃøC ∆ÿºnùA ¡ƒ¨Ø ,ifI “®≥Ãø OQfY “ƒnªA o∞√ ≈ø ∆Bzøi :ïB®M …ªÃ≥ B»ŒØ æl√CÀ ,æB∞√fiA —iÃm A æl√DØ ,B»®ÕkÃ_M ü AÃ∞ºNaA f≥À A Ω®VØ .[1 æB∞√fiA]  ( ÉΑθß™§9$#uρ ¬! ãΑ$xΡF{$# È≅è% ( ÉΑ$xΡF{$# Ç⎯tã y7tΡθè=t↔ó¡o„  eÃ»Õ æAÃøC ∆ÿºnùA ¡ƒ´ ¡È Q ,B»n¿ë ∆C ∆Àe B»¿n¥Ø ,æÃmjºª B»N¿n≥ ∆B∑À ,¬BrªBI PBßigC ïG æÃmjªA ¡«›UCÀ ,f»®ªA AÃz¥√ Bù ™B¥ƒŒ≥ I O√B∑ ªA ¡÷Bƒ¨ªA “ÕE KnY ,B»núÀ ,  B»¿n¥Ø ,j»rI ifI f®I πªg ÉΑθß™§=Ï9uρ …çµ|¡çΗè~ ¬! ¨βr'sù &™ó©x« ⎯ÏiΒ ΝçGôϑÏΨxî $yϑ¯Ρr& (#þθßϑn=÷æ$#uρ  ifI f®I Oªl√ f≥ .[41æB∞√fiA]  È≅‹Î6¡¡9$# Ç∅ö/$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ 4’n1öà)ø9$# “Ï%Î!uρ ∆C f®I zƒªA I ~iC œ«  æÃmjªA B»ZNNØA ~iC æÀC O√B∑À ¡È Q ,“ºŒª —jrß oú ¡«juBZØ ,fYÛC “∑j®ø jQC ”ºß ,f»®ªBI AÃR∏√ ,“¥ºáA Afß Bø ΩI‚A Oºõ Bø ¡ À ,“ƒÕfùA ≈ø AÃUjë ∆C ”ºß ¡»áBu  A æÃmi ∆C “ÕÃJƒªA — nªA ü µZmG ≈IA j∑g f¥Ø.`›nªA j÷BmÀ 31


,iBv√fiA ∆Àe ,îªÀfiA ≈ÕjUB»ùA ”ºß ¡ AÃøC ≈ø îyifiA ‘Ãm Bø ¡n≥ Aıj¥Ø Aj∑g B¿»√HØ “qja ≈I ∫B “√BUe BICÀ ,±ŒƒY ≈I Ω»m ‹˜ G œ¥I BøÀ ,“ƒm “¥∞√ …º«C ”ºß B»ƒø µ∞ƒÕ ∆B∏Ø ,~ifiA oJYÀ ,B¿«BÒßDØ —iÃm Oªl√ —Àl¨ªA h« üÀ . A ΩŒJm ü —fß ,`›nªAÀ ,™Aj∏ªA ü … ºÚ®‰ U‰ ϵø‹n=tã óΟçFøy_÷ρr& !$yϑsù öΝåκ÷]ÏΒ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr& !$tΒuρ  :ïB®M …ªÃ≥ æl√À ,jráA Èe≅à2 4’?n tã ª!$#uρ 4 â™!$t±o„ ⎯tΒ 4’n?tã …ã&s#ߙ①äÝÏk=|¡ç„ ©!$# £⎯Å3≈s9uρ 7U%x.Í‘ Ÿωuρ 9≅ø‹yz ô⎯ÏΒ

∆C f®I “§Õj≥ I —Àl´ O√B∑ ¡È Q .“ÈuBa æÃmjºª B»º®VØ . ∩∉∪ ÖƒÏ‰s% &™ó©x« ,∂fƒàA —Àl´ ü LAlYfiA ïG Aÿz√AÀ ,nùA AÃ√BaÀ ,f»®ªA AÃz¥√ ,¡»mC “Q›Q piB∞ºª Ω®UÀ ,nùA ”ºß ¡ AÃøC  A æÃmi ¡n¥Ø sÕj≥ ©ø “√f A æÃmjªA f¥ß f®I , Œa —Àl´ P’BU ¡È Q .Bı¿»m ΩUAjºªÀ ,¡»yiC …∏˜ºøÀ ,—Ãƒß ,îƒø¤ùA ”ºßÀ ,…ªÃmi ”ºß A B»ZN∞Ø ,“‰ŒJÕfáA ü Ω®UÀ ,B»nú ∆C f®I ,îyifiAÀ ,¡÷Bƒ¨ªA ¡n¥Ø ,¡ AÃøCÀ ,¡«iBÕeÀ “÷Bø Ω¿rÕ ¡n≥ Ω∑ ,Bı¿n≥ jrß “Œ√B Oº®U ,¡»m “÷BòB À B∞ªC îyifiA .K È á Ú AÀ j¿ÈRªA ≈ø B»ƒø Xjë Bû ±vƒªA ”ºß B»Œºß B»º«C ΩøBß ¡È Q .¡»m ¡»yiC ±v√ …ª ∆È C ”ºß Ï ƒªA AÃáBvØ ,∫‰fØÚ Ω «C ’BU Œa \NØ f®IÀ BıvªBa ∫‰fØÚ ±v√ ∆B∏Ø .ja‡A ±vƒªA ¡ À ,…Œºß ¡»ºÍøB®ÂÕ ,¡»ºéÀ Bø ≤jvÕ ∆B∑À ,LB∑i ‹À ,Ω˘ ŒÇ …Œºß ± Ê UÃÂÕ …È√fi ;  A æÃmjª ,—Ãƒß ¡«e›I \NØ ∆C f®I ,‘j¥ªA –eAÀ Ω‰ «C Bu B¿∑ .…≥fu …ƒø …ŒMDÕ Ω«C BøC . Œa Ω«C …Œºß ΩøBß Bø Ãç ”ºß ,¡»ÕfÕDI ~ifiA ∫ Õ ∆C ”ºß ¡«e›I ”¥JM ∆C ”ºß ,“ÕlÜA …ª AîØfÕ ∆C ”ºß ƒªA AÃáBu ¡»√HØ ,’B¿ŒM .¡ ¡»yiCÀ ,¡ AÃ_øC  æÃ_mjªA ¡_n¥Ø ,“_∏ø \N_Ø f®I îƒY —Àl´ P’BU ¡È Q 32


∆kAÃ_« eÃ_ØÀ P’B_U B_¿ƒŒY ,¡»MB_ÕigÀ ,¡»÷B_n√ ≈_ø n È ªA ≈ß ¡ B∞ßÀ ∆B_∑À- “_J¥®ªA KYB_u “_I⁄i ≈_I “ƒê Bu ,∫ÃJM —Àl´ üÀ .πªg …ªDnM B_ƒ¥øÀ ,BIj__UÀ ,`igC Ω__«C B_u B_¿∑ ,“ÕlÜA œ_Ò®Õ ∆C ”_ºß -BıŒ√Ajv√ æf_ƒÜA “_øÀe KYB_u ,i‰ f_ÊŒ∑Ú C B_u B_¿∑ ,“_ÕlÜA ”_ºß -AıeÃ_»Õ AÃ√B∑.…ª fªBa j¯ mÊ CÚ f®I ,…ƒß B∞ß ∆C f®I ,“ÕlÜA ”ºß ,œ√AjvƒªA ,—B∑lªA …Œºß ~jØ ¡»ƒø ¡ºmC ≈¿Ø ,≈¿ŒªAÀ ,∆Ajå eÃØÀ P’BU ¡È Q f≥ “ÕlÜA “Û ÕE O√B∑À .“ÕlÜA …Œºß ~jØ …NÕeÃ»Õ ÀC ,…NŒ√Ajv√ ”ºß œ¥I ≈øÀ ©Œ¥ƒªA  æÃmjªA ”õ PAÀl¨ªA h« ’BƒQCÀ .OyjØ f≥ —Û B∑lªAÀ ,Oªl√ ,’‰ BùAÀ ,∆‰ eB®ùA Ω®U B¿∑ . A ΩŒJm ü ,ΩŒàAÀ ,ΩI„ªÀ ,“≥fvªA ΩI‚ ïG  A æÃmi Ω¥N√A BùÀ .nùA ©Œ¿Ü “øBß “ÈŒ∏ºø ,iBƒªAÀ ,fl∏ªAÀ ,PBYÃN∞ªA P’BU ,j¿ß  f®I ≈øÀ ,j∏I ÃIC  f®I ïÃMÀ ,”ºßfiA µŒØjªA ”ºß “¥ØfNø ,XAjàAÀ ,“ÕlÜAÀ ,¡÷Bƒ¨ªA ≈ø — R∏ªA æAÃøfiA B»®ø P’BUÀ .“ƒÕfùA ü nùA æBø OŒI OŒI ïG ejM O√B∑ ªA æAÃøfiA iÈÃvM ≈∏ô ,©ÕjnªA lUÃùA Ah»I B»ƒø µ∞ƒÂÕ ,æBùA OŒJª “˜¥ZNnø B»º®UÀ ,¡ A B»YBIC ªAÀ ,nùA æBø B¿ŒØ ,“∞ŒºàA eB»NUA µØÀ ,“ŒßjrªA ¬B∏YfiA B»I P’BU ªA PB»ÜA ”ºß .¡»√À¤rª “ÕBßiÀ ,n¿ºª “Zºvø  AjÕ :“ŒªBNªA ≤BƒufiA ≈ø ∆ÈÃ∏NM “Ø›àA “ªÀe ü æAÃøfiA ∆HØ ,πªg ”ºßÀ .o¿à Û AÀ ,’œ∞ªAÀ ,¡÷Bƒ¨ªAÀ æB∞√fiA - 1 .XAjàA - 2 .“ÕlÜA - 3 .B»ßAÃ√DI “øB®ªA PBŒ∏ºùA - 4 33


.B»MAeiAÀÀ µØAjøÀ ,’BƒIÀ ,~iC ≈ø “ªÀfªA ∫›øC - 5 .iÃr®ªA - 6 ´ Kn∏ªA æBøÀ ,“ªÀfªA œ∞£ÃøÀ ,¬B∏áA ≈ø æú¨ªA æBø - 7 .PBøAj¨ªA æBøÀ ,™ÀjrùA .∆f®ùAÀ kB∑jªA oú - 8 .…ª TiAÀ ‹ ≈ø æBø - 9 .≈ÕfMjùA æBø - 10 .K÷AjzªA - 11 .—B∑lªA - PB≥fvªA æAÃøC - 12 ,B»I ≤jvNªA …I ° Ú Œ√C ≈øÀ ,B»®≥AÀ “Øj®ù ,≤BƒufiA h ~j®ƒmÀ .B»Œ˜¥ZNnøÀ ,B»ØiBvø “»UÀ ,B»≥B∞√G “Œ∞Œ∑À

34


      ¡Í÷Bƒ¨ªA‰À æB∞√fiA  :ïB®M æB≥ .¡÷Bƒ¨ªA B»I eAjÕÀ æB∞√fiA µºÒÂM ≈ß f«BâÀ pBJß ≈IA Ω◊Âm f≥À ,[1 æB∞√fiA]  ( ÉΑθß™§9$#uρ ¬! ãΑ$xΡF{$# È≅è% AÀi ¡÷Bƒ¨ªA æB∞√fiA :‹B¥Ø  ÉΑ$xΡF{$# Ç⎯tã y7tΡθè=t↔ó¡o„  :ïB®M …ªÃ≥ ü æB∞√fiA æAÃøC ≈ø …Œºß ïÃNnÂÕ Bû- ¬Bø‚A …º∞ƒÕ Bø ”ºß æB∞√fiA µºÒÂM B¿∑ .– ÒªA Bı◊Œq ¡÷Bƒ¨ªAÀ æB∞√fiA ∆Ã∏M πªg ”ºßÀ .B«f®IÀ “∑j®ùA ΩJ≥ -iB˜∞∏ªA “YBm ü æBN¥ªBI ,iB˜∞∏ªA æAÃøC ≈ø ∆ÿºnùA …Œºß ïÃNmA Bø ëÀ ,AıfYAÀ :ïB®M …ªÃ¥I ®ùA ëÀ .B« ´À ,∆¤øÀ ,™BNøÀ ,`›mÀ ,eÃ¥√ ≈ø ,“∑j®ùA f≥À .[41 æB∞√fiA]  ÉΑθß™§=Ï9uρ …çµ|¡çΗè~ ¬! ¨βr'sù &™ó©x« ⎯ÏiΒ ΝçGôϑÏΨxî $yϑ¯Ρr& (#þθßϑn=÷æ$#uρ  æÃmi æB≥ .“¥IBnªA ¡øfiA ”ºß “øÏjä O√B∑ ∆C f®I æÃmjºª ¡÷Bƒ¨ªA O˙ºYÍ CÛ j∑gÀ #œºÊJ≥Ú ≈ø ËfYC ≈È »Ò®ÂÕ BınÊ¿a‰ O  ŒÒßÛC$ :–iBbJªA  AÀi B¿ŒØ  A $ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ —jÕj« œIC ≈ßÀ .#¡÷Bƒ¨ªA œª O˙ºYÛCÀ$ B»ƒø ( ÉΑ$xΡF{$# Ç⎯tã y7tΡθè=t↔ó¡o„

’B¿nªA ≈ø iB√ æl_ƒM O√B∑ ,¡∏ºJ≥ ≈ø pÀ⁄jªA eÃm fÎ Yfi ¡÷Bƒ¨ªA ΩÑ .–hø ªA AÀi #B»º∑DNØ

jøC œªÃI …√BZJm A ¢B√C f≥À ,¡÷Bƒ¨ªAÀ æB∞√fiA ©≥AÀ ë Ah« …ªÃ≥ ü Bıêju πªg ’BU f≥À .B»I ≤jvNªAÀ ,B»®ÕkÃM “ŒY›u nùA …ªÃ≥À [1 æB∞√fiA]  ( ÉΑθß™§9$#uρ ¬! ãΑ$xΡF{$# È≅è% ( ÉΑ$xΡF{$# Ç⎯tã y7tΡθè=t↔ó¡o„  :ïB®M 35


Ω®Ø ≈ø BıZyAÀ ’BU B¿∑ ,[6 jráA]  ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr& !$tΒuρ  :ïB®M ë ∆B∑ f¥Ø . f®I ≈ø ’B∞ºàA Ω®Ø ≈øÀ ,¡÷Bƒ¨ªA ©ÕkÃM ü  æÃmjªA BøG ,’B∞ºàA ∆B∑ πªh∑À ,B»I ≤jvNªAÀ ,¡÷Bƒ¨ªA ©ÕkÃM ïÃNÕ –hªA nùA “∞Œºa ∆HØ ,πªhIÀ .©ÕkÃNªA ü ¡»ƒß ¡»√ú˜∑ÃÕ ≈ñ ÀC ,¡»n∞√DI .B»I ≤jvNªAÀ ,¡÷Bƒ¨ªA ©ÕkÃM ü “ŒY›vªA KYBu ë ∆Ã∏Õ Bø ”ºß ,nùA “Zºvø ≈ø  AjÕ Bø µØÀ ∆Ã∏NØ ≤jvNªA “Œ∞Œ∑ BøC “ÕBßi “∞ŒºàBI ¢B√C f≥ ™iBrªA ∆C iBJNßBI ,“ŒßjrªA ¬B∏YfiA …I Oz≥ …ÕCi KnY ,“ŒßjrªA ¬B∏YfiA µØÀ ,¡»áBvø ’Bz≥À ,nùA ∆À¤q .nùAÀ ¬›m‚A “Zºvø µ¥ê Bñ , eB»NUAÀ

B‰»Œ¥ÍZNnÂøÀ ,B»Ø¯iB‰vø‰ “»UÀ ,¡Í÷Bƒ¨ªA “¿nÍ≥ fŒJß ÃIC j∑g f¥Ø ,B»Œ¥ZNnøÀ ,B»ØiBvø “»UÀ ,¡÷Bƒ¨ªA “¿n≥ BøC ≈IA ‘ÀiÀ .B»n¿ë ∆C ∆Àe îºMB¥ùA îI ifI ¡÷Bƒ´ ¡Èn≥  æÃmjªA ∆C ,¡»mC “Q›Q piB∞ºª ”ÒßC  æÃmjªA ∆C j¿ß ≈IA µÕj ≈ø …UBø .¡÷Bƒ¨ªA o¿ë ∆B∑ ,‘jaC ∫iB®øÀ ,PAÀl´ ü …√C ´ .Bı¿»m ΩUAjºªÀ ,Bı∞ºNã ∆B∑ ΩI ,fYAÀ µn√ ”ºß ≈∏Õ ¡÷Bƒ¨ªA ü …ØjvM ∆C ”ºß æfÕ Bû ≈ø —iBM B»ŒÒ®Õ ,B«f®IÀ “¿n¥ªA ΩJ≥ ¡÷Bƒ¨ªA ≈ø æB∞√fiA œÒ®ÂÕ ∆B∑ f¥Ø ≈ø —iBM B»ŒÒ®ÕÀ ,o¿bÂM ∆C f®I —iBMÀ ,o¿bÂM ∆C ΩJ≥ “¿Œƒ¨ªA Kºu Ω∑ ü ≤jvNÕ ,PBYÃNØÀ ¡÷Bƒ´ ≈ø ΩÍJ¥ÂÕ Bû æB∞√DI f ®Í Õ‰ —iBMÀ ,o¿àA ∆Dq ü Oªl√ “ÕE æÀC ∆Ï GÀ .nùAÀ ¬›m„ª “Zºvø …√C ‘jÕ Bñ πªg œªÃª œªBNªBIÀ ,æÃmjºªÀ B»I ≤jvNªA jøCÀ B«jøC Oº®U ¡÷Bƒ¨ªAÀ æB∞√fiA ãΑ$xΡF{$# È≅è% ( ÉΑ$xΡF{$# Ç⎯tã y7tΡθè=t↔ó¡o„  :ïB®M æB≥ .æÃmjªA f®I nùA jøC 36


“ÈŒ∞Œ∑À ,æB∞√fiAÀ ¡÷Bƒ¨ªA “¿n≥ j‰ øC “Û Õ‡A Oº®VØ .[1 æB∞√fiA]  ( ÉΑθß™§9$#uρ ¬! OªDm :æB≥ “øBøC œIC ≈ß .nùA jøC œªÃª –C ,æÃmjªA ïG B»I ≤ÈjvNªA îY ,Oªl√ ifI LBZuC jr®ø BƒŒØ$ :æB¥Ø æB∞√fiA ≈ß OøBvªA ≈I —eBJß ïG …º®UÀ ,BƒÕfÕC ≈ø A …ßlN√BØ ,Bƒ≥›aC …ŒØ P’BmÀ ,Ω∞ƒªA ü Bƒ∞ºNaA AÀi #’AÃnªA ”ºß æÃ¥Õ ,’AÃI ≈ß î¿ºnùA îI …¿n¥Ø ,  A æÃmi .ifI “∑j®ñ “ÈuBa OnŒªÀ ,¡÷Bƒ¨ªA Ω∑ Ω¿rM “øBß “Õ‡AÀ .fõC –Ci ïG æÃ∑Ãø B«jøC ∆C ≈ÈŒJM ¡÷Bƒ¨ªA ü  æÃmjªA PBØÈjvMÀ ‘Ài f¥Ø .nùAÀ ,¬›m‚A “Zºvù Bı¥¥ä  AjÕ Bñ B»ŒØ ≤jvNÕ ,¬Bø‚A “¿Œƒ¨ªA ≈ø Ω∞√  æÃmjªA ∆C “¿ºnø ≈IA KŒJY µÕj ≈ß fŒJß ÃIC “øBøC œIC ≈ß fŒJß ÃIC ‘Ài πªh∑.o¿àA f®I ©IjªA B»ƒø Ω∞√ B¿∑ ,SºRªA …MCfI ü Bƒº∞ƒØ  A æÃmi ©ø B√Àl´$ :æB≥ OøBvªA ≈I —eBJß ≈ß ≈ß ¡ºnø ‘Ài .…ºMB¥ª ΩŒN¥ªA Kºm Ω∞√ B¿∑ ,#SºRªA Bƒº∞≥ îYÀ ,©IjªA …ºØ “ƒÈŒI …Œºß …ª › ı ŒN≥ ΩN≥ ≈ø$ :îƒY ¬ÃÕ æB≥  A æÃmi ∆C —eBN≥ œIC zƒªA I ¡÷Bƒ´ ¡n≥  æÃmjªA ∆C — nªA ü µZmA ≈IA j∑gÀ .#…Jºm f¥Ø ,“√BUe BICÀ ,±ŒƒY ≈I Ω»m ‹˜ G ,iBv√fiA ∆Àe ≈ÕjUB»ùA ”ºß ö’s1  :…ªÃ¥I jráA —iÃm ü ’BÒß‚A Ah« A Ωºß f≥À .B¿«j¥∞ª B¿«BÒßC “∞ª¤ùA îƒY ¬ÃÕ ”ÒßCÀ .[7 jráA]  4 öΝä3ΖÏΒ Ï™!$uŠÏΨøîF{$# t⎦÷⎫t/ P's!ρߊ tβθä3tƒ Ÿω ¡÷Bƒ´  A æÃmi ¡n≥$ :æB≥ πªBø ≈I o√C ≈ß .› ı ÕlU ’Á BÒß ¡»Iú≥

≈ø “÷Bø ≈vY ≈I “ƒŒŒß ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ≈ø “÷Bø oIBY ≈I ™j≥fiA ”ÒßDØ îƒY “÷Bø ¬AlY ≈I ¡Œ∏Y ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ≈ø “÷Bø LjY ≈I ∆BŒ∞m BIC ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ¬Br« ≈I TiBáA ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ≈ø “÷Bø —fº∑ ≈I TiBáA ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ≈ø ≈I KÒÕÃY ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ≈ø “÷Bø Àj¿ß ≈I ΩŒ»m ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ≈ø “÷Bø

37


,ΩI‚A ≈ø “÷Bø œ∞¥RªA “ÕiBU ≈I ’›®ªA ”ÒßCÀ ,ΩI‚A ≈ø “÷Bø ‘l®ªA fJß ü iBv√fiA fÍUÀ f≥À .πªg ≈ø Ω≥C ¡»Iú≥ “∞ª¤ùA ≈ø ¡« ´ ”ÒßCÀ ¡»I KÒaÀ  ¡»I ©¿NUBØ ,¡»ƒø AıfYC °®Õ æÃmjªA ∆È fi ;¡»n∞√C .#¡«ByiCÀ ¡«B∏IDØ

∆ÃÒ®Õ AÃ√B∑ f¥Ø , f®I ≈ø ≈ÕfqAjªA ’B∞ºbºª “JnƒªBI æBáA πªh∑À ≈I jÕjU LBÒàA ≈I j¿ß Ω∞√ f¥Ø .¡n¥Õ ∆C ΩJ≥À ,“∑j®ùA ΩJ≥ ,¡ƒ¨ùA ≈ø LBVNmA îY ,eAÃnªA ≈ø o¿àA f®I SºRªA ,“ºŒÄ …NºŒJ≥À ,œºVJªA A fJß îNƒm —fø eAÃnªA SºQ Ω∑DÕ œ¥I f≥À .∂Aj®ªA ïG …UÃNºª …If√ ∆C f®I ,…ª œ√C ‹Ãª jÕjU BÕ$ ,fŒJß ÃIC  AÀi B¿ŒØ ,…ª æB≥À ,…ƒø …®U mA ¡Q ,“Q›Q ÀC ∆C ‘iDØ ,AÀjR∑ f≥ pBƒªA ‘iCÀ ,¡∏ª Ω®U Bø ”ºß ¡Nƒ∏ª æÀ¤nø ¡mB≥ .AıiBƒÕe î√B¿RI j¿ß  kBUDØ ,πªg jÕjU Ω®∞Ø ,#¡»Œºß  ÈejM , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  æÃmjªA ≈ø PBØjvNªAÀ PBÕ‡A  h« Ω∏Ø a …√C ‘jÕ –hªBI B»ŒØ ≤jvNÕ ,¬Bø‚A ïG æÃ∑Ãø ¡÷Bƒ¨ªA jøC ∆C ≈ÈŒJM îIiB A ”ºß B»ƒø Bı◊Œq ™kÃÕ ÀC ,B»ßkÃÕ ∆C ‘Ci ∆HØ .nùAÀ ,¬›m„ª ïG ¡È zÂNª æBùA OŒI ü B»®zÕ ∆C ‘Ci ∆GÀ ,Ω®Ø “∑j®ùA ü AÃ∑ qA ≈ÕhªA nùA Bvø ”ºß B»ƒø µ∞ƒÂŒª ,XAjàAÀ ,“ÕlÜAÀ ,’œ∞ªA ≈ø æAÃøfiA “Œ¥I ,“ÈŒº®∞ªA tÃŒÜA eAfßHI ¬Ã¥M ªA œ« ¬BÕfiA  h« ü “ªÀfªA ∆CÀ “ÈuBa ,Ω®Ø ,¡»M›÷B®ªÀ ¡ KMAÀjªA ’BÒßGÀ ,¡»ƒÕÃóÀ ,¡»Œºß ∂B∞√‚AÀ ,“Œ BŒNY‹AÀ ‹À ,∆úMB¥ùA B»∏ºô “ÈÕejØ “ºŒ¥RªA “ZºmfiA f®M À .“ZºmfiA eAfßGÀ PiÈÃÒM ∆C f®I “uBa ,µIBnªA ü jøfiA ∆B∑ B¿∑ ,πªh∑ PAlŒ»VNªA ∆C ≈∏ô ‹À ,“ªÀfºª “∑úû OZJuCÀ “ºŒ¥Q “ZºmC ïG O˜ªÃÑÀ “ZºmfiA .eAjØflª “ºŒ¥RªA “ZºmfiA  h« π˜º¿ÂM 38


,X ¯ AjàAÀ ,’Í œ∞ªA æ¯ Bø ¡‰ ∏Y B»Â¿∏Ù Y ∆Ã∏Õ ¡÷Bƒ¨ªA ∆HØ ,…ŒºßÀ “ÕBßi ü ≤jvMÀ ,nùA æBø OŒI ü ©yÃM :iÃr®ªAÀ ,“Í ÕlÜAÀ î∑ r¿ºª ¡÷Bƒ¨ªA h« ≈ø ¡n¥Õ ∆C “∞ŒºbºªÀ .¡»áBvø ’Bz≥À ,¡»√À¤q .nùAÀ ¬›m‚A “Zºvø …ŒØ ‘jÕ –hªA Ω∏rªBI “∑j®ùA ü

’œ∞ªA ,iB˜∞∏ªA æAÃøC ≈ø ∆ÿºnùA …Œºß ïÃNmA Bø …I eAjÕÀ µºÒÂÕ ’œ∞ªA ¡rÉÀ ,sŒÜA πÕjÑ ´ ≈ø –C ,LB∑i ‹À ,ΩŒa ≤BèG ´ ≈ø AıÃ∞ß iB˜∞∏ªA Lj»Õ ∆D∑ ÀC , zƒªA I ü ΩvY B¿∑ .“ºMB¥ø ´ ≈øÀ ,j∞nªA ÀC ,∆ÿºnùA B»Œºß œªÃNnŒØ ,¡ AÃøCÀ ¡«iBÕe î∑iBM ,nùA ≈ø BıØÃa ≈ø Aı’lU ¡«ÃÒ®ÂÕÀ ,¡«ÃáBvŒª nùA ïG AÃMDŒØ ,iB˜∞∏ªA ≤Bë ∆D∑ .eûŒªA ≈ø ∫fØ Ω«C ©ø ΩvY B¿∑ ,¡«ÃºMB¥Õ ‹ ”NY ,¡ AÃøCÀ ¡»yiC ª!$# u™!$sùr& !$tΒuρ  jráA —iÃm ü ïB®M …ªÃ≥ ≈ø eÃv¥ùA ë ’œ∞ºª ”ƒ®ùA Ah«À f≥À .[6jráA]  7U%x.Í‘ Ÿωuρ 9≅ø‹yz ô⎯ÏΒ Ïµø‹n=tã óΟçFøy_÷ρr& !$yϑsù öΝåκ÷]ÏΒ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã …Œºß ± Ê UÍ ÃÂÕ –hªA ,’œ∞ªA Ah« ≈ø ∫fØÀ zƒªA I æAÃøC O√B∑ .  A æÃmjª “vªBa O√B∑ πªhª .LB∑i ‹À ,ΩŒa ≈ø ∆ÿºnùA ü …º®è B»ƒø ”¥JÕ BøÀ ,“ƒm “¥∞√ …º«C ”ºß …MBŒY ü B»ƒø µ∞ƒÕ ∆B∑À Ω¿ß ,”ºßfiA µŒØjªA ïG …ªB¥N√A f®IÀ . A ΩŒJm ü —Èfß ,`›nªAÀ ,™Aj∏ªA .  A æÃmi B»I Ω¿®Õ ∆B∑ Bñ ,j¿ß f®I ≈øÀ ,j∏I ÃIC B»I ≈I ≈õjªA fJßÀ ,∆B¿Rß ∆C$ o¿àA ~jØ LBI ü –iBbJªA ‘Ài ∆gDØ ,j¿ß ”ºß æÃafªA ü AÃ√gDNmA ,xB˜≥À œIC ≈I f®mÀ , IlªAÀ ,≤Ãß ,›afØ ,B¿ ∆gDØ ,∆B√gDNnÕ ,pBJßÀ ,œºß ’BVØ ,Aı nÕ AÃnºVØ ,¡ 39


B¿«À ,Ah« îIÀ ŒI | ¯ ≥AÍ ,îƒø¤ùA øC BÕ :pBJß æB¥Ø ,BnºVØ ,B¿ºmÀ ,°«jªA æB¥Ø , zƒªA I æBø ≈ø  …ªÃmi ”ºß A ’BØC B¿ŒØ ∆B¿vNë .ja‡A ≈ø B¿«fYC `iCÀ ,B¿»ƒŒI |≥A îƒø¤ùA øC BÕ :…IBZuCÀ ∆B¿Rß Ω« ,~ifiAÀ ’B¿nªA ¬Ã¥M …√gHI –hªA , BI ¡∑fr√C ,¡∑fŒM :j¿ß æB¥Ø A æÃmi fÕjÕ ,“≥fu Bƒ∑jM Bø ,TiÃ√ ‹ :æB≥  A æÃmi ∆C ∆ÿº®M :æB¥Ø ,pBJßÀ œÈ ºß ”ºß j¿ß ΩJ≥DØ .πªg æB≥ f≥ :°«jªA æB≥ ?…n∞√  .πªg æB≥ f≥ :‹B≥ ?πªg æB≥ f≥  A æÃmi ∆C ∆B¿º®MC , A B¿∑fr√C Ah« ü  …ªÃmi w È a f≥ A ∆È G ,jøfiA Ah« ≈ß ¡∏QfYC œ√HØ :j¿ß æB≥  öΝåκ÷]ÏΒ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr& !$tΒuρ  :Cj≥ ¡È Q , ´ AıfYC …Ò®Õ ’œrI ’œ∞ªA B«kBNYA Bø AÀÀ .  A æÃmjª “vªBa  h« O√B∏Ø ; ÖƒÏ‰s%  …ªÃ≥ ïG B»ƒø œ¥I ”NY ¡∏ŒØ B»RIÀ ,B«Ã¿∑BÒßC f≥ ,¡∏Œºß B»I jQDNmA ‹À ,¡∏√Àe Ah« ≈ø ¡»Nƒm “¥∞√ …º«C ”ºß …ƒø µ∞ƒÕ  A æÃmi ∆B∏Ø ,æBùA Ah« πªhI  A æÃmi Ω¿®Ø . A æBø Ω®â …º®VŒØ œ¥I Bø haDÕ ¡È Q ,æBùA A ”ØÃM ¡È Q :j¿ß æB≥ .¡®√ :AêB≥ ?πªg ∆ÿº®M Ω« , BI ¡∑fr√C .…MBŒY Ω¿®Ø ,j∏I ÃIC B»zJ¥Ø ,  A æÃmi œÈ ªÀ B√C :j∏I ÃIC æB¥Ø ,  …ŒJ√ ©Ë IBM ,fË qAi ,iË BI ,∂ Ë eBvª B»ŒØ …√C ¡º®Õ AÀ ,  A æÃmi Ω¿ß Bñ B»ŒØ ≈ø îNƒm B»NzJ¥Ø ,j∏I œIC œÈ ªÀ B√C Oƒ∏Ø ,j∏I BIC A ”ØÃM ¡È Q .µZºª AÀ ,j∏I ÃIC B»ŒØ Ω¿ß BøÀ ,  A æÃmi Ω¿ß Bñ B»ŒØ Ω¿ßC ,œMiBøG .æà …ŒØÀ ,SÕfáA #..µZºª ©Ë IBM ,fË qAi ,iË BI ,∂ Ë eBvª B»ŒØ œ√C ¡º®Õ ∆Àe ,¡«Àfß ≈ø ∆ÿºnùA …Œºß Ωvê ’Î œÚØ Ω∑ ¡∏Y ∆Ã∏Õ Ah»IÀ ,XAjàB∑ ,iB˜∞∏ªA ≈ø gÃaDùA A æBø ¡‰ ∏Ù ÂY ,æBN≥ ∆ÀeÀ ,sŒU πÕjÑ “ÕBßiÀ ,nùA Bvø ü ≤jvÂÕÀ ,nùA æBø OŒI ü ©yÃÕ ,“ÕlÜAÀ 40


.nùA “Zºvù Bı¥¥ä AjÕ Bñ ,“∞ŒºàA –Ci µØÀ ,¡»√À¤q ©JNNnÕ BøÀ ,BıZºu ÀC —Ãƒß OZNØ ªA ~ifiA …I eAjÕÀ ’œ∞ªA µºÒÕÀ …ªÃ≥ πªg ”ºß æfÕÀ .—iBÉ iÃrßÀ ,pÀ⁄i “ÕlUÀ ,~iC XAja ≈ø πªg 4’n1öà)ø9$# “Ï%Î!uρ ÉΑθß™§=Ï9uρ ¬Tsù 3“tà)ø9$# È≅÷δr& ô⎯ÏΒ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr& !$¨Β  :ïB®M  4 öΝä3ΖÏΒ Ï™!$uŠÏΨøîF{$# ⎦t ÷⎫t/ P's!ρߊ tβθä3tƒ Ÿω ö’s1 È≅‹Î6¡¡9$# È⎦ø⌠$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ ,∂Aj®ªA ü eAÃnªA ~iC ü …I Ω¿ßÀ ,“Õ‡A ≈ø j¿ß …¿»Ø Bø ëÀ [7jráA] A ’BØC Bø “¿n≥ …JZuÀ æ›I …ªDm Bøfƒß ,jvø ~iCÀ ,¬BrªA ~iC üÀ ,∂Aj®ªA ~iC ∆C Aÿ»Ø ,“IBZvªAÀ ,j¿®Ø .¬BrªAÀ ∂Aj®ªA ≈ø ¡»Œºß .¡»ØBŒmDI —Ãƒß B«ÃZNØ ¡»È√fi ;¡»Œºß A ’BØC Bû O√B∑ ,jvøÀ ,¬BrªAÀ ±  ¥Í M‰CÚ$ :…ª AêB≥ SŒY ,j¿®ª ¡»MiÀBä ’BƒQC ,¡ Ã≥ ü Bıêju πªg eiÀ f≥À ,¬¯ Ã¥ªA ’Í BƒIfiÀ ,AÀf»rÕ À ,AÀjzZ‰Õ ¬˘ Ã≥ ”ºß BƒØBŒmDI BƒŒºß Û A ’BØC Bø eiÀ B¿∑ .XAjàA LBN∑ ü ±mÃÕ ÃIC  AÀi #AÀjzê À ¡»÷BƒIC ’Í BƒIfiÀ ¡»ŒªG ΩmiC ≈ÕhªA ,iBv√fiA ≈ø —jr®ªA ©ø Bıêju j¿ß ¬›∑ ü ∆C OÕCi f≥À$ :æB≥ SŒY ,’œ∞ªA ≈ø “ÕlÜAÀ ,XAjàA ∆C ,¡»MiBrNm‹ ,“ÕlÜA ¡»IB≥i üÀ ,XAjàA B»ŒØ ¡»Œºß ©yCÀ ,B»Uú®I îy‰ifiÚ A oJYC  AÀi #¡«f®I œMDÕ ≈ùÀ ,“ÈÕihªAÀ ,“ºMB¥ùA ,n¿ºª Bı◊ŒØ ∆Ã∏NØ B»√ÀÈe¤Õ ,“ÕlU ≈ø …®JNNnÕ BøÀ ,Ah« ’œ∞ªA æBø Ω∑À .XAjàA ü ±mÃÕ ÃIC ,¡« ¥ØÀ ,¡»ÈŒƒ´ ,…®∞√ nùA ¡®Õ –hªA ë ,B« ´À ,iÃrßÀ ,XAjaÀ ,¡»áBvø ’Bz≥À ,¡»√À¤q “ÕBßi ”ºß …ƒø µ∞ƒÂÕÀ ,¡ Bø OŒI ü ©yÃÕÀ ~iC ”ºß XAjàA ©yÀ ∆C f®I ,…ŒØ j¿ß æB≥ f≥À .nùA Ω∏ª µË Y …ŒØÀ æBùA Ah« ü …ª ‹˜ G nùA ≈ø fYC ≈ø Bø$ :jv_øÀ ,¬B_rªAÀ ,∂Aj®ªA [7jráA]  3“tà)ø9$# È≅÷δr& ô⎯ÏΒ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr& !$¨Β  :j¿ß Cj≥À #KŒv√ 41


h«$ :æB≥ ¡È Q ,[10 jráA]  öΝÏδω÷èt/ .⎯ÏΒ ρâ™!%y` š⎥⎪Ï%©!$#uρ  :≠__ºI ”_NY … JŒv√ j‰Œ¿Ê YÍ ÀjnI ëÀ œßAjªA î Ï MDŒª Orß ≈◊ªÀ ,“øBß î¿ºnùA OJßÃNmA . ¨ùA ü “øAf≥ ≈IA AÀi #…ƒŒJU …I ∂j®Õ B»ƒø

o¿Â b  _ªA (#þθßϑn=÷æ$#uρ 

:ïB®M …ªÃ≥ …ºŒªeÀ ,¡n¥M ªA “¿Œƒ¨ªA oú …I eÃv¥ùA

4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ 4’n1öà)ø9$# “Ï%Î!uρ ÉΑθß™§=Ï9uρ …çµ|¡çΗè~ ¬! ¨βr'sù &™ó©x« ⎯ÏiΒ ΝçGôϑÏΨxî $yϑ¯Ρr&

æÃmjªA ¬BÕC ü ,o¿àA ∆B∑ f≥À .[41 æB∞√fiA]  È≅‹Î6¡¡9$# Ç∅ö/$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ , æÃmjªA “IAj¥ª ¡n≥À ,æÃmjªAÀ ¡n≥ ,¬Bn≥C “nú ïG ¡n¥Õ ,  .ΩŒJnªA ≈IAÀ ,î∑BnùAÀ ,”øBNŒºª ,“Œ≥BJªA “Q›RªA ¬Bn≥fiAÀ …ƒø Ω¿êÀ ,nùA ”ºß o¿àA ≈ø …JŒv√ µ∞ƒÕ  æÃmjªA ∆B∑À ÃIC ‘Ài f¥Ø .îºMB¥ùA l»èÀ ,`›nªAÀ ™Aj∏ªA – rŒØ , A ΩŒJm ü ∆G :æB≥ KŒ®q ≈I Àj¿ß µÕj ≈ø ,fŒJß ÃICÀ ,œ÷BnƒªAÀ ,fõCÀ ,eÀAe œª Bø$ :æB¥Ø ,~ifiA ≈ø —ı jIÀ ©Øi -îƒY ≈ø ©Ui B˜ù-  A æÃmi .#¡∏ŒØ eË Àejø o¿à Û AÀ ,o¿à Û A ‹˜ G - h« ΩRø ‹À- ¡∏Œºß A ’BØC B˜û ,¡qB« Jª  æÃmjªA ¬BÕC ü ”Ò®ÂÕ ∆B∏Ø ,”Ij¥ªA –Àg ¡n≥ BøC –g ¡»m ∆B∑À .æÃmjªA “IAj≥ ≈ø B¿« ´ …ƒø °®ÂÕ À ,K˙ºÒÛùA JªÀ , A æÃmjª ,KºÒùA IÀ ,¡qB« I —jvƒªÀ ,æÃmjºª “¿® ”Ij¥ªA Bù$ :æB≥ ¡Í®ÒÙ ø ≈I JU ≈ß .“IAj¥ªA ≈ø ¡»Œºß jvN≥A πªhª ;¬›m„ªÀ

B√C …NŒMC ,KºÒùA IÀ ,¡qB« I îI ,”Ij¥ªA –g ¡»m  A æÃmi ¡n≥ π√B∏ù ,¡»ºzØ j∏ƒÕ ‹ ,¡qB« ÃI ’‹¤« A æÃmi BÕ :Oº¥Ø ,∆B¿RßÀ ≈ç B¿È√GÀ ,BƒN®ƒøÀ ¡»NŒÒßC ,KºÒùA I OÕCiC ,¡»ƒø …I A π®yÀ –hªA

42


BòGÀ ,¬›mG ‹À ,“Œº«BU ü B√Ã≥iB∞Õ ¡»√G :æB¥Ø !—fYAÀ “ªl_ƒñ πƒø ¡«À .–iBbJªA AÀi #…®IBuC îI πJqÀ ,fYAÀ ’œq ,KºÒùA ÃIÀ ,¡qB« ÃI

, A æÃmi ¡»m ∆HØ ,j∏I ÃIC ’BUÀ ,  …ÚªÃmi A ”ØÃM ∆C f®IÀ Bvø ü B¥∞√ÛCÀ ,æBùA OŒI ü B®yÂÀ ,o¿àA ≈ø ”Ij¥ªA –g ¡»mÀ Ω◊m f≥À .πªg ”ºß æBáA j¿NmAÀ , A ΩŒJm ü B¿»ƒø Ω®UÀ ,nùA :LBUDØ ,  …ªÃmi A ”ØÃM ∆C f®I ,”Ij¥ªA –g KŒv√ ≈ß pBJß ≈IA ,–iÀjáA —få BıJŒâ æB≥À .#BƒøÃ≥ BƒŒºß πªg ”IDØ ,Bƒª …√C ¡ßl√ Bƒ∑ BÈ√G$ …ƒø \∏ƒÂŒª B√Bße j¿ß ∆B∑ f≥À .Bƒª …√G$ :”Ij¥ªA –g ¡»m ≈ß …ªDm Bøfƒß #BƒŒºß πªg ”ICÀ ,…º∑ Bƒª …¿ºnÕ ∆C ‹˜ G …Œºß BƒŒIDØ ,Bƒº÷Bß …ƒø ¬fëÀ ,B√BøBÕC .fŒJß ÃIC AÀi ¬Ã_ŒªA ¡÷B_ƒ¨ªA ∆C ,ΩŒªf_ªBI ,¡÷B_ƒ¨ªA S_Å ü ,B_ƒÈŒI ∆C µJ__m f≥À BøC ∂B_∞√‚BI B_»ŒØ ≤ÈjvNÕ ,“∞ŒºàA ïG æË Ã∑Ãø B«jøC ∆È CÀ ,æBùA OŒI ü ©yÃM ≈_ø ’l_U o_¿àA ∆C B_ñÀ , eB_»NUAÀ …_ÕCi µ_ØÀ ,__nùA B__vø ”ºß ΩŒJ__m B¿»ºŒJ__m ∆Ã__∏ÕÀ ,B»®__yAÃø ©__yÃÕÀ ,B__»¿∏Y h__aDÕ …__√HØ ,¡÷B__ƒ¨ªA .iÃr®ªAÀ ,XAjàAÀ ,“ÕlÜA

43


44


  ,iB˜∞∏ªA ≈ø O¿ƒÛ´ ªA ~ifiA ”ºß ©yÃÕ î¿ºn¿ºª µY ë XAjàA .\˘ ºu X ‰ AjaÀ ,—Î Ãʃ߉ X ‰ Aja ∆Ã∏ÕÀ ,BıZºu ÀC ,BıIjY

—î‰ ªA XAja ≈ø ∆ÿºnùA B»Œºß ïÃNmA ~iC Ω∑ ”ºß ©yÃÂÕ –hªA XAjàA ë …ªÃ≥ …ŒØ ΩufiAÀ .jvøÀ ¬BrªAÀ ∂Aj®ªA ~iC ΩRø ,æBN¥ªBI —Ãƒß iB˜∞∏ªA 4’n1öà)ø9$# “Ï%Î!uρ ÉΑθß™§=Ï9uρ ¬Tsù 3“tà)ø9$# È≅÷δr& ô⎯ÏΒ ⎯Ï&Î!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr& !$¨Β  :ïB®M t ÷⎫t/ P's!ρߊ tβθä3tƒ Ÿω ö’s1 È≅‹Î6¡¡9$# È⎦ø⌠$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ 4’yϑ≈tGuŠø9$#uρ !$tΒuρ 4 öΝä3ΖÏΒ Ï™!$uŠÏΨøîF{$# ⎦ ߉ƒÏ‰x© ©!$# ¨βÎ) ( ! © $# (#θà)¨?$#uρ 4 (#θßγtFΡ$$sù çµ÷Ψtã öΝä39pκtΞ $tΒuρ çνρä‹ã‚sù ãΑθß™§9$# ãΝä39s?#u™ à ù=Ï9 ∩∠∪ É>$s)Ïèø9$# tβθäótGö6tƒ óΟÎγÏ9≡uθøΒr&uρ öΝÏδÌ≈tƒÏŠ ⎯ÏΒ (#θã_Ì÷zé& t⎦⎪Ï%©!$# t⎦⎪ÌÉf≈yγßϑø9$# Ï™!#ts) ∩∇∪ tβθè%ω≈¢Á9$# ãΝèδ šÍׯ≈s9'ρé& 4 ÿ…ã&s!θß™u‘uρ ©!$# tβρçÝÇΖtƒuρ $ZΡ≡uθôÊÍ‘uρ «!$# z⎯ÏiΒ WξôÒsù ’Îû tβρ߉Ågs† Ÿωuρ öΝÍκös9Î) ty_$yδ ô⎯tΒ tβθ™7Ïtä† ö/ʼnÏ=ö7s% ⎯ÏΒ z⎯≈yϑƒM}$#uρ u‘#¤$!$# ρ♧θt7s? t⎦⎪Ï%©!$#uρ ö ÍκŦàΡr& #’n?tã šχρãÏO÷σãƒuρ (#θè?ρé& !$£ϑÏiΒ Zπy_%tn öΝÏδÍ‘ρ߉߹ 4 ×π|¹$|Áyz öΝÍκÍ5 tβ%x. öθs9uρ Ν .⎯ÏΒ ρâ™!%y` š⎥⎪Ï%©!$#uρ ∩®∪ šχθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ šÍׯ≈s9'ρé'sù ⎯ϵšøtΡ £xä© s−θム⎯tΒuρ

jráA]

 Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ $tΡθà)t7y™ š⎥⎪Ï%©!$# $oΨÏΡ≡uθ÷z\}uρ $oΨs9 öÏøî$# $uΖ−/u‘ šχθä9θà)tƒ öΝÏδω÷èt/ .[10 _ 7 ¡Œn¥M ¬fß ü …ÕCjª LBÒàA ≈I j¿ß B»I WNYA ªA œ« PBÕ‡A h«À fJßÀ ,æ›I …ƒø Kº ∆C f®I ,îºMB¥ùA ”ºß jvøÀ ¬BrªAÀ ∂Aj®ªA ~iC 45


,¡»ØBŒmDI ¡»Œºß A B«’BØC ªA œyAifiA h« ¡n¥Õ ∆C , IlªAÀ ,≈õjªA Bû ∆B∑À .B»ZNNØA Bøfƒß îºMB¥ùA ”ºß Œa ~iC  A æÃmi ¡Ïn≥ B¿∑ ∆C OÕCi f≥$ :…ÕCi ”ºß ΩªfŒª ,¡»MiBrNm‹ ¡»®ö ≈ÕhªA iBv√flª …ªB≥ “ÕlÜA ¡»IB≥i üÀ ,XAjàA B»ŒØ ¡»Œºß ©yCÀ ,B»Uú®I î ‰ yifiA oJYC .¡«f®I ≈ø œMDÕ ≈ùÀ ,“ÕÈihªAÀ “ºMB¥ùA ,n¿ºª Bı◊ŒØ ∆Ã∏NØ ,B»√ÀÌe¤Õ ¬B§®ªA ∆fùA  h« ¡NÕCiC ?B»√ÃølºÕ æ˘ BUi ≈ø B fÈ I ‹ ièRªA  h« ¡NÕCiC ≈ZÊrM ∆C ≈ø B fÈ I ‹ ,jvøÀ ,—jvJªAÀ ,“ØÃ∏ªAÀ ,—jÕlÜAÀ ,¬BrªB∑ ∆ÃyifiA O¿n≥ AgG ’‹¤« ”Ò®ÂÕ ≈ÕC ≈¿Ø ?¡»Œºß ’BÒ®ªA iAieGÀ ,tÃŒÜBI ΩuÀ ∆C ïG  h« ’œ∞ªA PBÕE —À›NI …ÕCi ”ºß ¡ æfNmA ¡È Q .#?Xú®ªAÀ f≥  h« ∆HØ$ :æB¥Ø  öΝÏδω÷èt/ .⎯ÏΒ ρâ™!%y` š⎥⎪Ï%©!$#uρ  :ïB®M …ªÃ≥ ïG …ªÀ ‹˜ G nùA ≈ø fYC ≈ø Bø ∆GÀ ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG pBȃªA ©Œö OJßÃNmA πÂÕCi –CjªA :Bı®Œö AêB≥À ,…ÕCi ”ºß  Ã¥ØAÃØ .#KŒv√À µY ’œ∞ªA Ah« ü ,æBUjªBI ∆fùA  h«À ,ièRªA  h« ≈ZrÂM ∆G ,OÕCi BøÀ ,Oº≥ Bø ¡®ƒØ ∆BI f≥$ :æB¥Ø .¡»√fø ïG j¯ ∞∏ªA Ω«C ©Ui ,…I ∆ÀØ¥NÕ Bø ¡»Œºß –jÉÀ ”ºß ©zÕÀ ,B»®yAÃø ~ifiA ©Â zÕ ΩË ¥ßÀ “ˆ ªAlU …ª ΩUi ≈¿Ø ,jøfiA œª …R®JM :AêB≥À ,±ŒƒY ≈I ∆B¿Rß ”ºß …ª Aî¿NUBØ .# ?∆ú¿Nê Bø Xú®ªA  ˜‹ÃØ ,j¿ß …ŒªG ™jmDØ .“IjÉÀ ,› ı ¥ßÀ ,AıjvI …ª ∆HØ ,πªg ≈ø ¡Ï «C ïG .XAjàA ü ±mÃÕ ÃIC πªg ‘Ài ,eAÃnªA ~iC “YBnø ©ØiÀ ,Bıøú®ø BıUAja …Œºß ©yÀÀ ,eAÃnªA \nøÀ ∆B¿Rß K«hØ j¿ß PÃô ∆C ΩJ≥  fYÀ “ØÃ∏ªA eAÃm e AjÕG ≠ºI f≥À . Èj≥DØ ,j¿ß ïG jøfiA j¿ß ”¥IC πªhIÀ .h◊øÃÕ æB¥RùA ∆kÀ ”ºß ∆B∑ ¡«ifªAÀ ,¡«ie ∆ÃŒºø “÷Bø ,nùA æBø OŒI ïG …√Àe¤Õ BıUAja B»Œºß ~jØÀ ,B»IBZuC fŒI ~ ‰ ifiA 46


~ifiA A TjÕ ∆C ïG BıUAja ”¥JÕÀ .“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ïG n¿ºª Bı◊ŒØ …º®UÀ ÀC ,nø ïG …yiC ∫˙›ø æÃÑ ÃªÀ ,jrÂß ïG æÈÃZNÕ ‹À ,B»Œºß ≈øÀ OZNÛØ B»√Ã∑ ≈ø ,B»Œºß Ljy ªA ~ifiA “∞u ∆È fi ;¡ºnø ≈ø B«ÃßBI :æB≥ LB»q ≈I ∂iB ≈ß . ¨NM ‹ “ˆ Œ≥BI ,XAjàA B»Œºß LjÂyÀ ,—Ãƒß -O¿ºmC f≥ O√B∑À- πºùA j»√ “√B¥«e ü LBÒàA ≈I j¿ß œÈ ªG KN∑ Ah»Ø .fŒJß ÃIC AÀi #XAjàA B»ƒß –Èe¤ÂM B»yiC B»ŒªG AîØeA ∆C$ KN∏Ø ¡ºmC ªA —Ƀ®ªA ~iC ≈ß XAjàA °¥nÂÕ LBÒàA ≈I j¿ß ∆C \yAÀ .…ø›mG f®I B»ƒß XAjàA ©Øe iAj¿NmBI …ølªCÀ ,B»JYBu

\ºÌvªA XAja ∆Ã∏ÕÀ .B»Œºß B»Ûº«C ‰ ÃÂu ~iC Ω∑ ”ºß ©yÃÂÕ –hªA XAjàA ë ∆B∑ ∆HØ .¡»√ÃáBvÂÕ ≈øÀ nùA îI …Œºß ∂B∞M‹A ¡NÕ –hªA \ºvºª Bı®JM ∆HØ ,…√îØfÕ XAja ΩIB¥ø B»Œºß B»º«C jÏ ¥Í √ ∆CÀ ,Bƒª ~ifiA ∆C ”ºß \ºvªA ¬ÃÕ ïG “ÈŒUAja … y  iC ”¥JMÀ ,~ifiA h« ”ºß BıÕÈfIC ”¥JÕ XAjàA Ah« .πªg ´ ÀC ,’Î Ajq ÀC ,¬›mHI nø ïG Oº¥N√A êÀ ,“øBŒ¥ªA ∆CÀ ,¡»ÕfÕC ü ”¥JM ∆CÀ ,¡ ~ifiA ∆C ”ºß \ºvªA ∆B∑ ∆G BøC ,“ÕlÜA ¬B¥ñ ∆Ã∏Õ XAjàA Ah»Ø ,¡»Œºß LjzÂÕ ¬˘ ú®ø X ˘ AjÇ B»Œºß AÀÌj¥ÂÕ (#θèù÷ρr&uρ  :ïB®M …ªÃ¥ª ,¡ºnø ïG ~ifiA ¡»®ŒJI ÀC ,¡»ø›mHI °¥nÕÀ fƒß ∆Ãø¤ùA$ :  …ªÃ¥ªÀ ,[34 ’Ajm‚A]  Zωθä↔ó¡tΒ šχ%x. y‰ôγyèø9$# ¨βÎ) ( ωôγyèø9$$Î/ BŒ≥BI ∆Ã∏Õ ~ifiA XAja ∆HØ jØB∑ ïG ~ifiA AÃßBI ∆G BøCÀ .#¡» Àjq .“ÕlÜAÀ XAjàA Ω«C ≈ø jØB∏ªA ∆È fi ,°¥nÕ ‹À WMB___√ ”___ºß h___a¤Õ B___ø Ã___« j___r®ªBØ ,j___r®ªA ___´ XAj___àAÀ 47


:œ« jr®ªA œyAiCÀ .“Õjr®ªA ~ifiA ‹˜ G ¡»ƒø ΩÊ J¥ÂÕ ¡ºØ ,∆BQÀfiA —fJß ≈ø AÃ√B∑ B»º«C ∆È fi ;Lj®ªA —jÕlU -C …√C ©ø ,B»Œºß XAja – ÈC~ Ê j∞Õ  A æ‰ Ãmi ∆fiÀ ,¬›m‚A .B»ŒØ ≈∑BøC —fß \NØÀ ,LiBY æB≥ .BŒmE ∂jq LÃUÀ ,BŒnŒ√Àf√C ΩRø B»Œºß B»º«C ¡ºmC ~iC Ω∑ -L ≈¿Ø , A ‹˜ G …ªG ‹ AÃªÃ¥Õ ”NY pBȃªA ΩMB≥C ∆C PjøÛC$ :  A æÃmi

”ºß …IBnYÀ ,…¥Å ‹˜ G ,…ªBøÀ …n∞√ ø ¡vß f¥Ø A ‹˜ G …ªG ‹ æB≥ .æBùA “ªl_ƒñ ~ifiAÀ .—jÕj« œIC µÕj ≈ø ∆BbŒrªA AÀi # A

~iC ΩRø ,îIiB A ”ºß “∞ŒºàA B»¿Èn≥À ,—Ã‰ß OZNÛØ ~iC Ω∑ -_U ¬BrªA fƒU j¿ß jÈ ≥C B¿∑ .B»ƒø ’lU ∫›NøA ”ºß îIiB A jÈ ≥C ÀC . Œa .µrøe ü ‘ejI XjøÀ ,wõ ü fIi‚A j»√ üAÃY ∫›NøA ”ºß ¡ Bı∏ºø ¡»ÕfÕC ü B_«Èj_¥_√ ∆C ”ºß B»Œºß B_»º«C Ã_u  ~iC ΩÈ ∑ -e ÀC ,∆ÿºnÕ Bøfƒß j˘ r Ê ß ~ ‰ iC \JvM B»√HØ .…√ÀÈe¤Õ X ˘ Aja ’B¥ª .¡ºnù B»√îŒJÕ fYfi OnŒª BıyiC BŒYC ≈ø$ :  æB≥ .¡ºnø B«BŒYC “NŒø ~iC ΩÈ ∑ -_« fÎ Yfi OnŒª BıyiC j‰¿ßÊ CÚ ≈ø$ :•∞ºI –iBbJªA AÀiÀ ,#B»I µÌ YC Ã»Ø .#µYC Ã»Ø B__ø “__ªBY ü ‹˜ G XAj__a ïG æÈÃ_ ZNÕ ‹À ,Aıj__rÂß ”__¥JÕ j__r®ªA Ah__«À B__»Œºß ©Øf__Õ ∆C …__Œºß ∆È H__Ø .¡º__nø ≈__ø “Õj__rß Bı_ yiC jØB__∑ ‘ _ qA AgG ≈__ø oŒ__ª jØB__∏ªAÀ ,—B__∑k j__r®ªA ∆È fi ;j__r®ªA B__»ƒß ©Øf__Õ ‹À ,XAj__àA ∆C \__vÕ ‹ ~ifiA ∆fiÀ ,¡º__n¿ºª j__Ê»Û À “ˆ ≥f__u B__»È√fi ;—B__∑lªA Ω__«C .XAja ÀC j˘ rß ,Γ∞Œ£À ≈ø ÃºÖ 48


jr®ªAÀ XAjàA ™B¿NUA fƒß iB˜∞∏ªA B»∏ºô ∆B∑ ªA —É®ªA ~iC ”ºß ’Á AfNIA ©‰ y Í À XAjàA ∆G ÀC OßiÂk ,XAjàA B»Œ∞Ø ,iB˜∞∏ªA fÕ ü ~ifiA PÏj¿NmA ∆HØ .B»ZNØ ∆HØ .B»º«C ≈ø AÃnŒª iB∞∏ªAÀ ,—B∑k jr®ªA ∆È fi ;B»Œºß jrÂß ‹À ,™ilM B»√Ã∑ ≈ø ,B»N∞u ∆È fi ;B»UAja °¥nÕ ,¡ºnù B«ÃßBI ÀC ,AÿºmC ∆È fi ;XAjàA ©ø jr®ªA ©Øe ¡»Œºß \JvÕÀ ,j«fªA fIC “Œ≥BI —Ãƒß O‰ZNÍØÛ ,¡ºnùA ~iC WMB√ ”ºß KUÀ µË Y j r®ªAÀ ,~ifiA ”ºß KUÀ µË Y XAjàA .î∞ºNã îJJnI BJUÀ B¿»√fi ;î˙¥áA îI ”ØBƒM ‹À ,SÕeBYfiAÀ PBÕ‡BI ,…∏ªBù …N¿Œ≥ …Œºß Kè …√HØ ,¬jáA ü Bı∑úû AıfŒu ¬j A ΩN≥ ê B¿∑ jr®ªA îI ©¿ÜA ¬fß ”ºß ,≤BƒYfiA …I æÈ fNmA Bø BøCÀ . A µá ’AlÜAÀ ü XAjaÀ jrß ©¿Nè ‹$ :  æÃmjªA ≈ß …√ÀÀjÕ SÕfY ≈ø ,XAjàAÀ æÃmjªA ¬›∑ ≈ø …√C £B∞áA …NJRÕ À ,SÕfÅ oŒª …√HØ ,#¡ºnø ~iC . …__ŒØ K__É B__û XAj__àA ’AeC f__®I œ__¥I ∆H__Ø ,XAj__àA ’AeD__I Cf__JÂÕÀ ∆GÀ ,—B__∑lªA …__ƒø X  j‰ _ bÂM ,LB__vƒªA ≠ _ ºÛJÕ B__ø iB__ À ™Àik ≈__ø —B__∑lªA .…Œºß —B∑k ›Ø ,LBvƒªA ≠ºJÕ

¬Ã‰ŒªA …ÊŒº‰ß iB‰nÕ ∆C K  V‰Õ –hªA œÈ º¿‰®ªA ©Í≥AêA ïG pB___ȃªA æÈÃ_ _ÑÀ ,PB___YÃN∞ªA ≈___ß ≈øl___ªA B___‰ƒI f‰ _ _®I‰ ∆C f___®I ÀC —Ã__ƒÊ߉ O__ZNØ _ ªA œ__yAifiA ©__Œö ü ,”__¿§®ªA ¡»NŒJªB__´ ü __nø ~ifiA l__ÈŒ¿ÂM __ªA ,P›V__nªAÀ ≈ÕÀAÀf__ªA “__ÈŒJªB´ iBQf__√A f__®IÀ ,BıZº__u 49


∆C ≈__∏ô ,\º__vªA ~iCÀ ,—Ã__ƒ®ªA ~iC ≈__ø —Èj__¥ùAÀ ,—B__‰ŒZ Ê ùÛ AÀ “__®ÚÒ¥Ù ùÛ A …__√ÈDI ≤Àj__®ø Ã__« B__ù K__º´fiA ¡ßÚfiB__I AıiB__JNßA :œªB__NªA Ã__ZƒªA ”__ºß iB__nÂÕ .î®ø ©yÀ …®ø hbÌMA ÀC ,…Œºß …º«C ¡ºmC ÀC ,—Ã‰ß \‰ NÛØ ,∆BNn∑BIÀ ,fƒ AÀ ,∆AjÕGÀ ,OÕÃ∏ªA B»ƒøÀ ,∂Aj®ªA ~iC ©Œ¿VØ ,BŒ∑jMÀ ,¬BrªA e›I ~iCÀ ,fƒ≥j À ,‘iBÇÀ ,∆BNn∑jMÀ ,∆BNn√B¨ØCÀ OZNØ f≥ B»È√fi ;XAja ~iC N®ÂM B»˜º∑ ,“Œ¥ÕjØC æB À ,∆AeÃnªAÀ ,jvøÀ πªh∑ jr®ªAÀ ,iB∞∏ªAÀ nùA ≈ø B»º«C ”ºß XAjàA B»ŒØ Kè ,—Ãƒß f®I BıIBv√ ≠ºJÕÀ ,—B∑lªA …ŒØ KÉ Bû ,¡»yiC W MB√ ∆B∑ AgG ,nùA ”ºß ~iC … y ‰ iC ∆C ,µ÷BQêAÀ ,“˜ªefiBI nùA ≈ø O  JÍRÊÕ ≈ø ‹˜ G ,XAjàA ’AeC .—B∑k B»ƒß jr®ªA ©ØfI …ƒø ”∞N∏ÂÕÀ ,XAjàA ©Øe ≈ø ”∞®ÂÕ …√HØ ,jrß ∂jq LÃUÀ ,BŒnŒ√Àf√CÀ ,≈¿ŒªA B»ŒØ Bñ ,Lj®ªA —jÕlU …Jq BøC ‹˜ G B»Œºß Kè ‹À ,B»Œºß XAja ‹ ,“Õjrß ~iC B»√HØ ,B BRøCÀ ,BŒmE .—B∑lªA …ŒØ KÉ –hªA WMBƒªA ”ºß —B∑k ,jr®ªA

XAjÚàA ©yÀ‰ “ÈŒ∞Œ∑ LB_IiC ≈_ø Bı_uBbqC “∞ŒºàA LfNƒÕ ∆C ≈ø fI ‹ ,XAjàA ©yÀ fƒß ,xÊj_ÚàA “_Œ∞Œ∑À ,jÕf__¥NªA “_Œ∞Œ∑À ,“YB__nùA “Œ∞Œ∏I “Øj®ø ¡«fƒß ,— àA ,eAÃ__nªA ~iC \_nô ∆C eAiC Bøf_ƒß ,LB__ÒàA ≈_I j_¿ß ©ø Ω_vY B¿∑ .πªh_ª Lf_NƒÕ ≈¿Œ_Ø î¿º_nùA iB_rNmA f¥Ø .XAjàA B»Œºß ©zÕ ∆C ΩUfi ~ifiA ©_zÕ ΩË _¥ßÀ “_ªAlU …_ª Ω_Ui ≈_¿Ø ,j_øfiA œ_ª ∆B_I f≥$ :¡ æB¥Ø ,±ŒƒY ≈I ∆B¿Rß ”ºß Aî¿NUBØ .∆ú¿Nê Bø Xú®ªA ”ºß ©zÕÀ ,B»®yAÃø …_ŒªG ™j_mDØ .“_IjÉÀ ,› ı _¥ßÀ ,AıjvI …ª ∆È HØ ,πªg ≈ø ¡È «C ïG …R®JM :AêB≥À 50


.#eAÃnªA “YBnø ‹ÃØ ,j¿ß B»√Ã∑ ≈ø ~ifiA ©≥AÀ —BßAjø ≈ø XAjàA ©yê LfNƒÕ ≈ù fÈ I ‹À ⁄ejÕÀ ,B»®Õi ΩÈ ¥Õ “◊Õei ÀC ,B«⁄BÒß jR∏ÕÀ ,B»UBN√G eÃè ,“Jva —fŒU ’Bñ ÀC ,iBI‡AÀ ∆ÃŒ®ªA ’Bñ ÀC ,’B¿nªA ’Bñ ”Ú¥nÂM B»√Ã∑ ≈øÀ ,B»UBN√G ∆È fi ;P‹‡A ÀC ,\yAêA “ÒmAÃI ÀC ,BıZŒm ”¥nM Ω«À ,iB»√fiAÀ PAÃ¥ªA B»ŒØ ™ilM ªA iB¿RªAÀ ™ilªA “ŒYB√ ≈øÀ ,“ÕÀBnNø OnŒª πªg “∞º∑ Bø B»ƒøÀ ,…N¿Œ≥ O®∞MiAÀ ,…ƒ ›´ Bø iB¿RªAÀ ™ÀilªA ≈ø ∆È fi ;B»VNƒMÀ ∆fùA ≈ø “JÕj≥ œ« Ω«À ,B»®≥Ãø “ŒYB√ ≈øÀ ,…N¿Œ≥ O˜º≥À , j®m wai Ω¥√À ,B»ŒªG æÃuêA Ω»nM —fÈJ®ø ∂j B Ω«À ,B»ƒß —fŒ®I ÀC ,B»≥AÃmCÀ .πªBnùA —jßÀ B»√C ÀC ,∂AÃmfiA ïG B»M‹Ãvä ¡º§ÂM ‹ ”NY ,B»N§Y›øÀ B»MBßAjø ≈ø fI ‹ iÃøfiA  h« Ω∑ LBÒàA ≈I j¿ß ∆C ±mÃÕ ÃIC j∑g f≥À .B»N≥B ∂ÃØ ±˜º∏ÂM ‹À ,~ifiA ,eAÃnªA \nø ≈ø AeBß ∆C f®I ,∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhYÀ ,±ŒƒY ≈I ∆B¿Rß æDm Ω«C B¿N∞º∑ B¿∏˜º®ª ,~ifiA ”ºß B¿N®yÀ ±Œ∑ :æB¥Ø ,…Œºß XAjàA ©yÀÀ f¥ª :∆B¿Rß æB≥À .› ı zØ O∑jM f¥ª :“∞ÕhY æB¥Ø ?∆Ã¥ŒÒÕ ‹ Bø B¿∏º¿ß ∫ Õ ∆C πªh∑ ”ßAjÂÕ ∆C fÈ I ‹À .…Mhafi O◊q êÀ ,±®zªA O∑jM ü  A æÃmi jøC B¿∑ .\÷AÃÜAÀ K÷AêA …I ∆À è Bø ~ifiA LBIifi :æB≥À ,©IjªA ÀC ,SºRªA ΩbƒªA Ω«fi ∫ Õ ∆C —B∑lªA ü iB¿RªA xja  j∑g #“J÷BƒªAÀ ,“◊ AêAÀ ,“Õj®ªAÀ ,“ŒuêA æBùA ü ∆HØ xjàA AÃ∞∞a$ .“Œ√BÒºnªA ¬B∏YfiA ü –eiÀBùA ”_ºß ∆Ã_∏Õ ∆C ≈_∏ôÀ ,~ifiA ”_ºß ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô XAjàA ©yÀÀ B_»È√fi ;“_Õj¿¥ªA “ƒ_nªBI …_ÛªÃY _NßA ~ifiA ”_ºß ©_yÂÀ ∆HØ ,j¿RªAÀ ™ilªA 51


∆GÀ ,Bıßj_q B_« ´À ,“_ÕlÜAÀ ,PBÈÕf_ªAÀ ,—B∑lªA æBUE B»I if¥M ªA “ƒnªA ,…NŒ∞_vMÀ ,j_¿RªAÀ ™il_ªA æ¯ B_¿∏I ‰ _NßA ,j_¿RªAÀ ™il_ªA ”_ºß … ®Â yÀ ∆B∑ Bı_JYÀ Aıf_¥√ ÀC ,Aıf_¥√ XAj_àA ∆Ã_∏Õ ∆C ≈∏¿ÂÕÀ .…ºUCÀ …ªÃY πªg ∆Ã∏ÕÀ ∆B_∑ ÀC ,Bı_JYÀ Aıf_¥√ ÀC ,Aıf_¥√ ∆B_∑ ∆H_Ø .“¿_mB¥ø ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ôÀ ,Aıj À ,j_¿RªAÀ ™il_ªA æB_¿∑ f_ƒß ∆Ã_∏Õ …ªÃY ∆Ï HØ ,j¿RªAÀ ™ilªA ”ºß “¿_mB¥ø ”_ºß Aıf_¥√ XAj_àA ∆Ã_∏Õ ∆C ¬BÕfiA h« ü jnÕfiA ≈ø ∆Ã∏Õ f≥À .…NŒ∞vMÀ .B»ŒØ ™ilÂÕ Bø KnÅ ~ifiA

XAjàA i A‰f¥ø ≈ø …ª fÈ I ‹ ,~ifiA ”ºß ©yÃÕ –hªA XAjàA iAf¥ø fÕfÑ ∆G B¿∑À ,µIBnªA ™ÃyÃùA ü \yÀ B¿∑ ,…®yÀ “ÈŒ∞Œ∑ ∆ÃØj®Õ ≈ÕhªA ,’A àA …Œºß iÀBq ∆C f®I ,±ŒƒY ≈I ∆B¿Rß ΩmiC Bøfƒß LBÒàA ≈I j¿ß Ω®Ø ïG j¿ß …IfN√A f≥À .“IjÉÀ Ω¥ßÀ “ªAlU ≈ø …I ©ÈN¿NÕ Bù …IAfN√BI pBȃªA ,“ºUe ’AiÀ Bø ”ºß ∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhY LfN√A B¿∑ ,PAj∞ªA °q ”ºß “ØÃ∏ªA ≈ß . Èj≥DØ j¿ß ïG jøfiA B®ØiÀ ,XAja ≈ø Ω¿Nê Bø AiÈf≥À eAÃnªA BZn¿Ø Ω®VØ ,±ŒƒY ≈IA  BMCÀ ,LBÒàA ≈I j¿ß Pf»q$ :æB≥ ∆ÿŒø ≈I Àj¿ß Bı¿«ie ~ifiA ≈ø KÕjU Ω∑ ”ºß O®yÀ ≈◊ª AÀ :æÃ¥Õ …ÂN®¿nØ ,…¿˜º∏Õ ≈I f¿ SÕfY üÀ .#¡«f»è ‹À ,¡»Œºß πªg ȵr  Չ ‹ ,¬B® ≈ø AılŒ∞≥À Ω«C ”ºß ,LBÒàA ≈I j¿ß ©yÀ$ :æB¥Ø fŒJß ÃIC  j∑gÀ,œ∞¥RªA fŒJß KÕjU ”ºßÀ ,AılŒ∞≥À Bı¿«ie ,AıjøB´ ÀC AıjøBß ,K Î ÕjU Ω∑ ”ºß ,eAÃnªA ±ŒƒY ≈I ∆B¿Rß S®I …√C$ :j¿ß ≈ß ®rªA j∑gÀ .#¡«Aie “nú “J jÈ ªA “ÒƒáA KÕjU ”ºßÀ ,î¿«ie ®rªA KÕjU ”ºß ©yÃØ ,eAÃnªA ”ºß 52


,“Œ√B ΩbƒªA KÕjU ”ºßÀ ,¡«Aie “Nm Kv¥ªA KÕjU ”ºßÀ ,¡«Aie “®IiC .fŒJß ÃIC AÀi #jrß QA ∆ÃNÕlªA KÕjU ”ºßÀ ,—jrß ¬j∏ªA KÕjU ”ºßÀ ”ºß ±ŒƒY ≈I ∆B¿Rß …®yÀ –hªA ,XAjàA iAf¥ø ∆C îJNÕ Ah« ≈øÀ …ŒØ ”ßAjø ,Bı∞ºNã ∆B∑ BòGÀ ,AıfYAÀ ≈∏Õ ,j¿ß  Èj≥CÀ ,∂Aj®ªA ~iC ~ifiA ≈ø haC …È√CÀ ,B»ŒØ ™ilÂÕ Bø ™Ã√À ,B»Œ¥mÀ ,B»MeÃUÀ ,~ifiA ”ºß haC …È√CÀ .’BùBI —iÿ¨ùA –C ,—jøB¨ªA ~ifiA ≈øÀ ,™ilM ªA —jøB®ªA ∆B∑ jÕf¥NªA ∆È CÀ .KáBIÀ ,f¥ƒªBI iÈf≥ …È√CÀ ,iB¿RªAÀ ™ÀilªA ”ºßÀ ,~ifiA ,∆Ã¥ŒÒÕ ‹ Bø ~ifiA Ω«fi ±Œº∏M ‹À ,≤BZUG …ŒØ oŒªÀ ,“≥BÒªA KnÅ .“Œ¥I ¡ ∫jM f≥ …√CÀ ;eB__»NUA ”_ºß _ÂIÀ ,î_®ø O_≥À ü ©_yÂÀ jÕf_¥NªA Ah« ∆È G S  ŒYÀ ÀC —eB_ÕlI …_ÕÈf®M kÃ_è ‹ –h_ªA Bıßj_q KUAêA jÕf¥NªA ë oŒª …√HØ πªhª …__ÕCi K__nY ,…__ƒø w¥ƒ_Õ ∆CÀ ,…__Œºß f__ÕlÕ ∆C “_∞Œºbºª kÃ__è Ω__I ,∆B_v¥√ ÀC “IÃ_va —eB_Õk ≈_ø ,~ifiA ”_ºß ™B_yÀfiA PBJ˜º¥M KnYÀ , eB»NUAÀ `B__NÉ \÷AÃ__Ä Ω__Ò˜ ®MÀ ,LAj__a ’Àj__ ÀC ,`›__vNmA —eB__Õk ≈__øÀ ,—’Aei ,B»øAf_®√A ÀC PB_ØE æÃ_vÅÀ ,B»ßBÒ¥√A ÀC ,B»N˜º¥I ÀC  BŒø —eBÕlIÀ ,~ifiA f_I ‹À ,jÕf__¥NªA ü j_QC B PBJ˜º¥NªA  h« Ω∏Ø ,B»_vai ÀC iB®_mC ’›¨IÀ ‹ ¡_º£ ∆Ã_∏Õ ‹ ”_NY ,‘j_aCÀ “Î _√ÀE îI jÕf¥NªA eB®ÂÕ ∆CÀ ,”ßAjM ∆C ≈ø .æBùA OŒJª ‹À ,~ifiA L È jª XAjàA ≤  j¯ vø ü  Ã¿_uBa ≈_ø …_MiÀBä ü ,LB_ÒàA ≈I j¿ß ¬›∑ ü eiÀ Bø ∆G XAj_àA ≤j__vø ”_ºß æÈf_Õ ,j__vøÀ ,¬B__rªAÀ ,∂Aj®ªA ~iC “¿_n≥ ∆Dq 53


LB_N∑ ü ±mÃÕ ÃIC j∑g Bø ,PAiÀB A πºM ü ,eiÀ f≥À .“ZyAÀ “ª‹e ≈__ø œMD__Õ ≈__ñ ±__Œ∏Ø ,’œ__q ¡∑f__®I ≈__ù µ__JÕ …N¿__n≥ Ã__ª$ :XAj__àA B_ø .Pl_ŒYÀ ,’B_I‡A ≈_ß OQiÀÀ ,O¿nÂN≥A f≥ ~ifiA ∆ÀfVŒØ _nùA ,f_ºJªA Ah_»I Ω_øAifiAÀ ,“_ÈÕihºª ∆Ã_∏Õ B_øÀ ?iÃ_¨RªA …I fÌ n ‰ Õ B¿Ø ,–CjI Ah« f_≥À$ :¡«iB_rNmA ≈ÕhªA iBv√flª …ªÃ≥À .#?∂Aj®ªAÀ ¬BrªA ~iC ≈ø   ¨IÀ ¡»IB_≥i üÀ ,XAj_àA B_»ŒØ ¡»Œ_ºß ©yCÀ ,B»Uú®I ~ifiA oJYA ∆C OÕCi .¡«f_®I œMD_Õ ≈_ùÀ ,“ÈÕihªAÀ “ºMB¥ùA ,n¿ºª Bı◊ŒØ ∆Ã∏NØ B»√ÀÈe¤Õ ,“ÕlÜA :¬B_§®ªA ∆f_ùA  h_« ¡N_ÕCiC ,B»√ÃølºÕ æBUi ≈ø B fI ‹ ièRªA  h« ¡NÕCiC ≈Z__rM ∆C ≈__ø B__ fÈ _I ‹ ,j__vøÀ ,—j__vJªAÀ ,“__ØÃ∏ªAÀ ,—j__ÕlÜAÀ ,¬B__rªA ~ifiA O¿_n≥ AgG ’‹¤_« ”_Ò®Õ ≈_ÕC ≈¿Ø .¡»Œºß ’BÒ®ªA iAieGÀ ,tÃŒÜBI ⎯ . ÏΒ ρâ™!%y` š⎥⎪Ï%©!$#uρ  “_ÕE Cj_≥À ’œ_∞ªA PB_ÕE ›_M ∆C f_®I ,æB_≥À ?Xú®ªAÀ _nùA ≈_ø f_YC µJÕ ¡ºØ ,pBȃªA OJßÃNmA “Õ‡A  h« [10j_ráA]  öΝÏδω÷èt/ œMD_Õ ”_NY ,…_˚¥Y ¡º_nø ΩÏ _∑ ≈ÈŒMD_Œª O_rß ≈◊ªÀ ,µY æBùA Ah« ü …ª ‹˜ G .#…ƒŒJU …ŒØ ∂j®Õ …ÂJŒv√ j‰Œ_¿Ê YÍ ÀjnI œßAjªA …ƒø µ∞ƒÕ …√CÀ ,nùA ©Œ¿Ü µË Y XAjàA ∆È C ü \Õju …º∑ Ah»Ø ,fƒÜAÀ ,î∞˙£ÃùA ∂AkiC ©ØfÂM …ƒøÀ ,“ªÀfªA ü BvùA ©Œö ”ºß ,ΩøAifiA ”ºß µ∞ƒÂÕÀ ,`›nªA l»èÀ ,tÃŒÜA fÌ ®ÂM …ƒøÀ ,PBŒÒßfiAÀ ,“∞ŒºàA …ŒØ ≤jvNÕÀ ,¡»√À¤q ”ßjÂMÀ ,pBȃªA Bvø ”z¥MÀ ,îUBN AÀ .nùAÀ ¬›m„ª `›vªAÀ àA …ŒØ Bñ , eB»NUAÀ …ÕCjI

54


     ,“ÕlÜAÀ ,XAjàBI “¥º®NùA “ŒßjrªA ¬B∏YfiA ≈ø R∑ “Øj®ø ∆G ,æBŒ∑fiAÀ ,æAà fiA “Øj®ø ïG XBNÑ ,—iB˜∞∏ªAÀ ,©Ò¥ªAÀ ,“ÕfªAÀ ,—B∑lªAÀ “IBZvªA jvß üÀ ,  æÃmjªA f»ß ü “º¿®Nnø O√B∑ ªA ,∆AkÀfiAÀ ,æBŒ∑fiAÀ ,æAà fiA πºNI f»®ªA f‰ ®Â I‰ B˜ùÀ .¡»Œºß A ∆AÃyi ,¬Aj∏ªA ,“º¿®Nnø ´ -B»˜º∑ ≈∏M ∆G- ¬ÃŒªA B»NÏŒJªB´ ü OZJuCÀ ,∆AkÀfiAÀ ,æAà fiBI “ªÏf®ø ,B«jÕeB¥ø “Øj®øÀ ,B»NØj®ø “ªÃ»nªA ≈ø oŒª iBu jnÕCÀ ,‹ı ÀBƒM Ω»mC OZJuC ªAÀ ,¬ÃŒªA “º¿®NnùA ,∆AkÀfiAÀ ,æBŒ∑fiAÀ .AıfÕfÑ ∂eCÀ ,“Øj®ø ,B»®≥AÀ ∆BŒJª ;∆AkÀfiAÀ ,æBŒ∑fiAÀ ,æAà fiA h ~j®ƒm πªhª B»º®è Ω∏rI ,¬ÃŒªA “º¿®NnùA ∆AkÀfiAÀ ,æBŒ∑fiAÀ ,æAà fiA ïG B»NJn√À .fÕfZNªA “¥Œ≥e ,“Øj®ùA — nÕ ,æÀBƒNªA “º»m ,“ZyAÀ

PBY‰ B‰nùAÀ æA‰Ã fiA pBŒ¥ª B»I æÿ®ùA ,“ŒmBmfiA “YBnùA —fYÀ ë ∆B∑ KÕjÜA .XAjàA if¥Õ ∆B∑ B»mBmC ”ºß ªAÀ ,∫›øfiA fÕfÑÀ ,“ŒßAilªA œyAifiA ±ªC îQ›QÀ “Nm ≠ºJØ ,eAÃnªA \nø LBÒàA ≈I j¿ß ∆G$ :æB≥ ®rªA ≈ß KÕjÜA BøDØ$ :æB≥ “Œ√BÒºnªA ¬B∏YfiA üÀ .fŒJß ÃIC AÀi #KÕjU ±ªC ,“Jv≥ ü PBJv≥ jrß lŒ∞¥ªAÀ ,PBJv≥ jrß ü PBJv≥ jrß Ã»Ø 55


,—jn∏ø ™Aig “÷B¿NmÀ ≤‹E “Q›Q KÕjÜA ∆Ã∏ŒØ ,™igC “Nm “Jv¥ªAÀ ≈I j∞®U ∆C j∑gÀ .#KÕjÜA jrß Ã«À ,BıßAig ∆ÃNmÀ “÷B ›Q lŒ∞¥ªAÀ “®nM “Œ B A ™AihªA œ«À ,“YBnùA ™AihI ∆Ã∏ÕÀ$ :cmj∞ªA ≈ß æB≥ “øAf≥ BıßAig –ÀBnM “Œ B A ™AihªA ∆C$ :–fƒr¥º¥ªA j∑g f≥À .#™Aig ≤‹E Om –ÀBnÂM fŒªA ™Aig ∆CÀ ,“ºmjùA ™AihªA œ« ªA fŒªA ™AihI BıRºQÀ jvƒJªAÀ jvƒàBI ©IBuC “®IiC “zJ≥ Ω∑ ,æfN®ø ∆Bn√G “zJ¥I PBzJ≥ .#PBy ®ø PA ®q Om ©JuG Ω∑À ,“IBJnªAÀ ”ÒmêAÀ :“ŒM‡A æAà fiA ∆ÿºnùA Ω¿®NmA f≥À .©IBuC 4 = “zJ¥ªA .Bı®JuC 24 ÀC ,PBzJ≥ 6 = “ºmjùA ™AihªA .Bı®JuC 32 ÀC ,PBzJ≥ 8 = “Œ B A ™AihªA .“Œ B« ™igC 6 = “Jv¥ªA .PBJv≥ 10 & PBJv≥ 10 = KÕjÜA æà BıßAig 60 = “Jv¥ªA æà ,™igC 6 & 10 = PBJv≥ jr®Ø .KÕjÜA ©ºy 3600 = BıßAig 60 & ©ºzªA æà ,BıßAig 60 = KÕjÜA “YBnø .“®Ijø “Œ B« ™Aig “Œ B« BıßAig 360 –ÀBnÕ –C ,KÕjÜA “YBnø 1/10 = lŒ∞¥ªA .“®Ijø Ω¿®NnùA ùA pBŒ¥ñ æAà fiA h« ©≥AÀ “Øj®ø ïG ΩÈuÃN√ ∆C ≈∏ôÀ BƒØjß Bø AgG ,B»˜≥eCÀ PBYBnùAÀ æAà flª oŒÕB¥ùA Ω»mC N®Õ –hªAÀ ,¬ÃŒªA .PA ¿NƒnªBI ©JufiA ~jß °ÈmÃNø 56


,Aı ¿Nƒm 1^925 –ÀBnÕ ©JufiA °ÈmÃNø ~jß ∆C îJM LBnáBIÀ :œºÕ B¿∑ oŒÕB¥ùA h« æAà C ∆Ã∏M AhIÀ .¡m 1^925 = ©JufiA .¡m 7^7 = ©JufiA ~jß ,¡m 1^925 & ©IBuC 4 = “zJ¥ªA = ©JufiA ~jß ,¡m 1^925 & Bı®JuC 24 = “ºmjùA ™AihªA .¡m 46^2 = ©JufiA ~jß ,¡m 925^1 & Bı®JuC 32 = “Œ B A ™AihªA .¡m 61^6 = “Œ B A ™AihªA æà ,¡m 61^6 & “Œ B« ™igC 6 = “Jv¥ªA .“Jv¥ªA æà Aı ø 3^696 36^96 = “Jv¥ªA æà ,Aı ø 3^696 & 10 = PBJv≥ jr®ªBØ .KÕjÜA ©ºy æà Aı ø 36^96 & KÕjÜA ©ºy æà ,Aı ø 36^96 = KÕjÜA “_YB_nø .Bı®Ijø Aı ø 1366 = Aı ø .BıJÕj¥M ÀfªA SºQÀ BıòÀe æeB®Õ Bø –C .Bı®Ijø Aı ø 136^6 –C ,KÕjÜA 1 / 10 = lŒ∞¥ªA “YBnø PBØB__nùA æAÃ__ C oŒÕB__¥ø B__øÈ C .PBYB__nùA oŒÕB__¥ñ µ__º®NÕ B__ø Ah__« µ__ºÒÕ __ªA “º__mjùA ™Aih__ªBI iÈf__¥MÀ ,Ω__ŒùAÀ ,c__mj∞ªAÀ ,f__Õ ªA œ__»Ø ÀC ,PB__zJ≥ O__m B__ à À ,œßj__rªA ™Aih__ªAÀ ,œº__ufiA ™Aih__ªA B__»Œºß j__∑g f__≥À .PBYB__nùA oŒÕB__¥ø ü j__ø B__¿∑ ,Bı®J__uC ∆Àj__rßÀ “__®IiC ™Aih___ªBI ,™Aig ≤‹E “___®IiC Ω___ŒùA ∆C “Œ√BÒº___nªA ¬B___∏YfiA KYB___u f__Õ ªA ∆CÀ ,æB__ŒøC “__Q›Q c__mj∞ªA ∆C ”__ºß …__¥∞ªA K__N∑ O__¥∞ÈMAÀ ,“º__mjùA 57


     

) % *+ , & "- '$ ( ! "#$% $& :1 #0 -./ .8 59 67 = ) 45. 3 = % 2 .& 2 > 7<<< = "% .* & @ = ? . 7 = ' : $& $% A B = H59I JK G C,E6F Ã&#x2014; 8 59 67 = % 2 .% 2 *+ G 73,6 = % 2 *+ G 73,6 Ã&#x2014; & 2 > 7<<< = "% ."% *+ $&0 C,L7L 8$& CL7L 8$& FF77 = "% *+ ! CL7L Ã&#x2014; * & @ = ? .? *+ $&0 F,F77 8$& 66CM3 = ? *+ ! FF77 Ã&#x2014; 7 = ' .' *+ $&0 66,CM3 $ 8U& 7L 8 T C3 1 QRS  & OP 0 >N :V $ 0 )$& LL,M<7 = ? *+ G0 F,F77 8 T C3 = QRS .QRS  & *+ $&0 LL,M<7 = "% *+ G0 C,L7L Ã&#x2014; 8U& 7L = 

.QRS & *+ $&0 


B»n∞√ oŒÕB¥ùBI ,PBØBnùAÀ PBYBnùA æAà C jÕf¥NI ¬AlNª‹A ∆C BñÀ Ω÷BmêA ≈ø B»√fi ;Bıßjq BıJUAÀ oŒª ,µIBnªA ü “º¿®Nnø O√B∑ ªA ,B B¿®NmA kÃVŒØ ,B»I ¬BŒ¥ªA ΩŒ»nMÀ ,æB¿ßfiBI ¬BŒ¥ºª hbNM ªA ,PAÀefiAÀ ©ø ,°JyfiAÀ ,∂efiAÀ ,Ω»mfiAÀ ,jnÕflª BıßBJMA B« ´ æB¿®NmA kÃèÀ ë æAlÕ ‹À ∆B∑ ∆Af∞ªA ∆CÀ ,ΩufiA œmiBØ pBŒ¥ø KÕjÜA ∆C ¡º®ªA .KÕjÜA “YBnø ≈ß ±ºNÖ …NYBnøÀ .jvø ü pBŒ¥ªA —fYÀ N®ÂM ,¬ÃŒªA “º¿®NnùA , ÀfªAÀ , øúŒ∏ªAÀ , ùA oŒÕB¥ø ∆C BñÀ pBŒ≥ —fYÀ ë ÀfªA ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô πªhª ,B»˜≥eCÀ oŒÕB¥ùA Ω»mC ë ø úŒ∏ªAÀ ,iÀfªAÀ tB¿¥ªA pBŒ≥ —fYÀ ë ùAÀ ,~ifiA PBYBnø ”ºß LBÒàA ≈I j¿ß ©yÀ –hªA ,KÕjÜA ∆CÀ ,PBØBnùA pBŒ≥ —fYÀ SºQÀ BıòÀe æeB®Õ Ã»Ø ,Bı®Ijø Aı ø 1366 –ÀBnÕ ,XAjàA …NYBnø pBmC .©Ijø ø 1000 œ« ÀfªA “YBnø ∆È fi ;BıJÕj¥M Àe

∆AkÀfiAÀ æBŒ∑fiA ,¬B® ≈ø BıßBu jÒ∞ªA —B∑k Xjé Bƒ∑$ :æB≥ –ifÛàA fŒ®m ÃIC ‘Ài #KŒIk ≈ø BıßBu ÀC ,°≥C ≈ø BıßBu ÀC ,j˘ ó ≈ø BıßBu ÀC , ®q ≈ø BıßBu ÀC  A æÃmi ∆B∑$ :æB≥ A fJß ≈I jIBU ≈ßÀ .¡ºnøÀ –iBbJªA AÀi œIC ≈ßÀ .j∏I œIC µÕj ≈ø ¡ºnø  AÀi #fÛùBI jÈ»ÒNÕÀ ™BvªBI ΩnN¨Õ  AÀi #“≥fu µm ÀÊ CÚ “nú ≈ø Ω≥C B¿ŒØ oŒª$ :æB≥ -…®Øi- –ifàA fŒ®m

≈IAÀ ≈náA ≈ß –Ài Bø “ª‹fI ,BıßBu –C ,BıøÃNã ∆ÃNm µmÊ Ã‰ ªAÀ ,–iBbJªA æB≥  A æÃmi ∆C ®rªA ‘ÀiÀ .#BıßBu ∆ÃNm µmÊ Ã‰ ªA$ :‹B≥ ≈Õ m ∂ÈfvM ÀC ,¬BÕC “Q›Q ¡vØ :æB≥ .‹ :æB≥ ?¬e π Ú ®‰ ø‰ C$ :—jVß ≈I K®∏ª 59


ÃIC AÀi #™Bu ∏nø Ω∑ îI ,î∑Bnø “Nm ”ºß j˘ ó ≈ø ©uE “Q›RI ”ºß ,LBÒàA ≈I j¿ß ©yÀ$ :æB≥ œ∞¥RªA A fŒJß ≈I f¿ä ≈ßÀ .eÀAe ÃIC  AÀi #AılŒ∞≥À Bı¿«ie ,j˘ øB´ ÀC j˘ øBß ,KÕjU Ω∑ ”ºß ,eAÃnªA Ω«C Ω i fùAÀ ,eAføC “®IiC ™BvªA$ :æAÃøfiA LBN∑ ü fŒJß ÃIC æB≥À .fŒJß ,  ƒªA ™Bu ëÀ ,BıRºQÀ æB iC “nú ™BvªA ∆Ã∏ŒØ ,–eAf¨JªBI SºQÀ .#kBVáA Ω«CÀ πªBø æÃ¥Õ B¿∑ ,“¨ºªA “¿÷CÀ ,îQÈf AÀ ,’B»¥∞ªA æAÃ≥C ü eiÀ BøÀ ,SÕeBYfiA ©ÈJNNIÀ ªA æBŒ∑fiA ©Œ¿Ü “ŒmBŒ¥ªA —fYêA ë ™BvªA ∆È C ≈ÈŒJNÕ ,∆AkÀCÀ ,æBŒ∑C ≈ø SºQÀ Ω i fùA ∆CÀ ,eAføC “®IiC –ÀBnÕ ™BvªA ∆CÀ .“º¿®Nnø O√B∑ Ah« ¡«ifªA ¬ÈÃ≥À ,Bı¿«ie 128 4/7 –eAf¨JªA Ω jªA ∆CÀ ,–eAf¨JªBI ¡«ie ´ Ah«À- BıøAj´ 3^17 …√kÀ ∆B∏Ø ,¬ÃŒªA Ω¿®NnùA ¬Aj¨ªA ∆kÃI ∆Ã∏ÕÀ -BıøAj´ 2^975 ë …√kÀ œßjrªA œz∞ªA eÃ¥ƒªA ¡«ifØ ,eÃ¥ƒªA .PBøAj´ 408 –eAf¨JªA Ω jªA ∆kÀ ,¬Aj´ÃºŒ∏ªAÀ ,¬Aj¨ªBI ,B»√AkÀCÀ ,ΩŒÕB∏ùA  h« jÕeB¥ø \zÈNM πªhIÀ :œªBNªA Ω∏rªBI ,\¿¥ªA —eBø ≈ø .BıÕeAf¨I › ı i 1 1/3 = fùA BıøAj´ 544 = Ω jªA ∆kÀ PBøAj´ 408 & › ı i 1 1/3 = fùA .\¿¥ªA ≈ø fùA ∆kÀ .› ı Œ∑ eAføC 4 = ™BvªA ∆kÀ BıøAj´ 2176 = fùA ∆kÀ ,BıøAj´ 544 & eAføC 4 = ™BvªA .\¿¥ªA ≈ø ™BvªA ∆kÀ ¬Aj´ÃºŒ∑ 2^176 = ÀC ,\¿¥ªA ≈ø ™BvªA .› ı Œ∑ BıßBu 12 = lŒ∞¥ªA 60


BıøAj´ 26112 = ™BvªA ∆kÀ ,BıøAj´ 2176 & BıßBu 12 = lŒ∞¥ªA .\¿¥ªA ≈ø lŒ∞¥ªA ∆kÀ BıøAj´ÃºŒ∑ 26^112 = ÀC ,\¿¥ªA ≈ø lŒ∞¥ªA ∆kÀ .› ı Œ∑ BıßBu 60 = µmÊ Ã‰ ªA = ™BvªA ∆kÀ ,BıøAj´ 2176 & BıßBu 60 = \¿¥ªA ≈ø µmÊ Ã‰ ªA ∆kÀ BıøAj´ÃºŒ∑ 130^56 = ÀC ,\¿¥ªA ≈ø µmêA ∆kÀ BıøAj´ 130560 .\¿¥ªA ≈ø µmÊ Ã‰ ªA :œºÕ Bø îJNÕ Ah« ≈øÀ BıøAj´ÃºŒ∑ 652^8 …√kÀ ∆Ã∏ŒØ ,µmÀC “nú —B∑lªA LBv√ ∆C Bñ ≈ß …√kÀ ü ±ºNë ,KŒIlªA ÀC ,°≥fiA ÀC ,j¿NªA ™Bu ∆B∑ BùÀ ,\¿¥ªA ≈ø —B∑lªA LBv√ ∆kÀ ∆HØ πªhª ,ΩŒ∏ªA ü …®ø µ∞ÈMA ∆GÀ ,\¿¥ªA ™Bu ∆kÀ h« ∆È fi ;\¿¥ªA LBv√ ∆kÀ ≈ß ±ºNë ,°≥fiA ÀC ,KŒIlªA ÀC ,j¿NªA ≈ø .B»ºŒ∑ ‘‰ÀB‰nM‰ ∆GÀ ∆AkÀfiA “ÕÀBnNø ´ eAÃùA Bı__øAj´ÃºŒ∑ 2^176 ∆kêB__I ∆Ã__∏NØ ,™B__u j__Ò∞ªA —B__∑k ∆C B__ñÀ .\¿¥ªA ≈ø 6^528 ∆kêB___I ∆Ã___∏NØ ,©___uE “___Q›Q π___nȃªA “___ÕfØ ∆C B___ñÀ .\¿¥ªA ≈ø BıøAj´ÃºŒ∑ ©__ø LB__ÒàA ≈__I j__¿ß …®__yÀ –h__ªA ,l__Œ∞¥ªA ∆kÀ ∆C îJ__NÕ B__¿∑ 26^112 –ÀB___nÕ ,∂Aj___®ªA ~iC ü K___ÕjÜA ”___ºß Bı_ _UAja ,¡«if___ªA .\¿¥ªA ≈ø BıøAj´ÃºŒ∑ ∆C BñÀ ,“zØ PBøAj´ 4^25 –C æB¥RùA ∆kÃI ∆B∑ …®yÀ –hªA ¡«ifªAÀ LBÒàA ≈I j¿ß …®yÀ Bø iAf¥ø ∆ Ã∏ŒØ ,BıòÀe 1^366 –ÀBnM KÕjÜA “YBnø .“z∞ªA ≈ø PBøAj´ 3^11À ,\¿¥ªA ≈ø BıøAj´ÃºŒ∑ 19^116 BıUAja ÀfªA ”ºß 61


62


 ¡»ƒø BıßÃza ,iB˜∞∏ªA ≈ø …ŒªG nùA A ΩuÀC µY œ« “ÕlÜA ,¡»ƒß ±∏ªBI “ÕlÜA ∆ÃÒ®ÂÕ ≈ÕhªA iB∞∏ºª ∆ÿºnùA ¬lNºÕÀ .¬›m‚A ¡∏á “ÕlÜA ü ΩufiAÀ .îmÀjä “ÕB¿áBIÀ ,îƒøE ±∏ªBI AÃ√Ã∏Œª ,¡ “ÕB¿áAÀ ÏΘöθu‹ø9$$Î/ Ÿωuρ «!$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σムŸω š⎥⎪Ï%©!$# (#θè=ÏG≈s%  :“IÃNªA —iÃm ü ïB®M …ªÃ≥ š⎥⎪Ï%©!$# z⎯ÏΒ Èd,ysø9$# t⎦⎪ÏŠ šχθãΨƒÏ‰tƒ Ÿωuρ …ã&è!θß™u‘uρ ª!$# tΠ§ym $tΒ tβθãΒÌhptä† Ÿωuρ ÌÅzFψ$#

. ∩⊄®∪ šχρãÉó≈|¹ öΝèδuρ 7‰tƒ ⎯tã sπtƒ÷“Éfø9$# (#θäÜ÷èム4©®Lym |=≈tFÅ6ø9$# (#θè?ρé&

“ÕlÜA ha¤M ≈û “Õ‡A ΩŒªfI ,‘iBvƒªA ≈øÀ ,eûŒªA ≈ø ,LBN∏ªA Ω«C ≈ø “ÕlÜA ha¤ÂM BıIjß ‘iBvƒªAÀ eûŒªA ∆B∑C ’AÃm  |=≈tFÅ6ø9$# (#θè?ρé& š⎥⎪Ï%©!$# z⎯ÏΒ  “¥IBnªA ‘iBv√ ≈øÀ ,≈¿ŒªA eÃ»Õ ≈ø B«haC f≥  æÃmjªA ∆fi ;Ljß ´ ¬C :≈¿ŒªA Ω«C ïG BıIBN∑  A æÃmi KN∑ :æB≥ IlªA ≈I —Àjß ≈ß .∆Ajå #“ÕlÜA …ŒºßÀ B»ƒß ì∞ÂÕ ‹ …√HØ …NŒ√Ajv√ ÀC …NÕeÃ»Õ ”ºß ∆B∑ ≈øÀ ...$ ,∆Ajå Ω «C “Ú ÕlÜA ”ÒßÚC ≈ø æ ÀC$ :æB≥ LB»q ≈IA ≈ßÀ .fŒJß ÃIC AÀi B¿∑ ,BıIjß AÃ√B∑À — áA ‘iBv√ ≈ø j∏I ÃIC B«haCÀ .#‘iBv√ AÃ√B∑À .Ljß ´À ,Ljß ≈ø ¬BrªA ‘iBv√ ≈ø j¿ß B«haC ,“◊IBvªAÀ ,pà A ≈ø .LBN∏ªA Ω«C ´ ≈ø πªh∑ ha¤ÂMÀ ≈ß .j‰V«‰ pÃâ ≈ø B«haC f≥  A æ‰ Ãmi ∆È fi ;îŒßÃŒrªAÀ ,pÀfƒ AÀ 63


ïG ¡«ÃßfÕ j‰V«‰ p ¯ Ãâ ïG  A æ Ãmi K ‰ N∑$ :æB≥ f¿ä ≈I ≈náA …ª Ω∑¤M ‹ ∆C ü ,“ÕlÜA …Œºß OIjÂy ,‹ ≈øÀ ,…ƒø Ω‰ JÍ≥Û ¡ºmC ≈¿Ø ,¬›m‚A haC ,  A æÃmi ∆C$ LB»q ≈IA ≈ßÀ .#—CjøA …Úª Â\∏Ú ƒÈÂM ‹À ,“ZŒIg

∆B¿Rß ∆È CÀ ,piBØ pÃâ ≈ø “ÕlÜA haC j¿ß ∆CÀ ,jV« pÃâ ≈ø “ÕlÜA “ÕlÜA haC ü ±˜≥ÃM LBÒàA ≈I j¿ß ∆C –Ài f≥À .jI ªA ≈ø “ÕlÜA haC ≈ø B«haC  A æÃmi ∆È C ≤Ãß ≈I ≈õjªA f Jß f»q ”NY pà A ≈ø Ω«C “σm ¡»I AÃ̃m $ :æB≥ …√C  æÃmjªA ≈ß – ‰ ÀÂi B¿∑ .jV« pÃâ .πªBø AÀi #LBN∏ªA ‹GÀ ,¬›m‚A ‹˜ G ¡»ƒø Ω J¥ÂÕ ‹ …È√HØ ,∆BQÀfiA —fJß ≈ø Lj®ªA BøC ,[5 “IÃNªA]  óΟèδθßϑ›?‰y`uρ ß]ø‹ym t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# (#θè=çGø%$$sù  :ïB®M …ªÃ¥ª ,±ŒnªBØ \N∞ªA]  ( tβθßϑÎ=ó¡ç„ ÷ρr& öΝåκtΞθè=ÏG≈s)è? 7‰ƒÏ‰x© <¨ù't/ ’Í<'ρé& BΘöθs% 4’n<Î) tβöθtãô‰çGy™  :…_ªÃ_≥À —iÃm Oªl√ B»ŒØÀ .—jV A ≈ø “®mBNªA “ƒnªA ü ,∫ÃÂJM‰ ¬Bß Ah« ∆B∑À .[16 Lj®ªA ≈ø î∑jrùA ΩN≥À ,LBN∏ªA Ω«C ≈ø “ÕlÜA haC OJUÀC ªA ,—’AjI “ƒnªA hƒø Lj®ªA ≈ø ∆BQÀfiA —fJß eÃUÀ ”»N√A f≥À ,∆BQÀfiA —fJß ≈ø .—jV A ≈ø —jqB®ªA ,¬›m‚A ≈ß PfMiAÀ “¿ºnø O√B∑ ªA PB◊∞ªA ÀC ,xBbqfiA BøC f≥ AÃ√B∑ ∆HØ .¬ÃŒªA ¡»ƒø ≈ÕeÃUÃùA ©≥AÀ ü jÚ§ƒÂÕ …√HØ ,¬ÃŒªA —eÃUÃø œ«À ÀC ,¡Â«⁄ BIE ¡Ê «Â fÈ MiA –hªA B¿È√GÀ ,¡»n∞√C ¡« AÀÈfMjÕ À ,≈ÕfMjø ≈ø AÀfªÀ ,ŒßB ‚AÀ ,îŒ÷B»JªAÀ ,k¯ ÀifªA ÂΩRø ,¡«eAfUC e AfUC ÀC ,¡«ÂeAfUC B¿È√GÀ ,≈ÕfMjùA “ºøB®ø ∆úøB®ÂÕ ‹ ¡»√HØ ,BıŒÈºß ∆û˛ª¤Õ ≈ÕhªA îÕ vƒªAÀ Ω∑¤ÂM ‹À ,“ÕlÜA ¡»Œºß L  j‰ zNØ ,“◊IBvªAÀ pà A “ºøB®ø ∆úøB®ÂÕ ¬›m‚A ü AúaeÀ ,¡»ø›mG AÀeÈfU ∆G ‹˜ G ,¡«⁄Bn√ \∏ƒÂM ‹À ,¡»Z÷BIg 64


.nùA ¡∏Y ¡»Œºß –jè B«fƒ®Ø ,fÕfU ≈ø ÀC ,“ÕeûŒªA ïG AÃ˙ªÃÑ ∆ÚD∑ ,¬›m‚A ≈ß ¡»n∞√C ¡« AÀÈfMiA ∆G BøCÀ ≈ø æË l_ƒø ≈Ë Õe ¬›m‚A ∆C j∏ƒM —Î j∏Ø “ÈÕC ïG ÀC ,“ŒßÃŒrªA ïG ÀC ,“Œ√AjvƒªA ,µŒJÒNªA KUAÀ ¬›m‚A ∆È C j∏ƒÂM ÀC , A æ Ãmi Aıf¿ä ∆Ï C j∏ƒÂMÀ , A fƒß ∆úøB®ÂÕ ¡»√HØ ,¡»IAjyCÀ ,îŒßÃŒrªA ΩRø ,∆Ej¥ªA PBÕE |®I j∏ƒÂM ÀC .’AÃnI ’AÃm ,≈ÕÈfMjùA “ºøB®ø ‹À ,˘ u ≈ø ha¤M ‹À .BJªA ’›¥®ªA æBUjªA ≈ø “ÕlÜA ha¤ÂMÀ haDÕ ∆C jøC$ ≈¿ŒªA ïG AıgB®ø ΩmiC Bøfƒß  æÃmjªBØ .—CjøA ‹À ,∆˘ Ãâ ∆C$ :eBƒUfiA ’AjøC ïG j¿ß KN∑À .eÀAe ÃIC  AÀi #AıiBƒÕe ˘ BY ΩÈ ∑ ≈ø ≈ø ”ºß ‹˜ G B«ÃIjzÕ ‹À ,∆BŒJvªAÀ ’BnƒªA ”ºß B«ÃIjzÕ ‹À “ÕlÜA AÃIjzÕ ∂BØC ÀC ,È vªA ≠ºI AgHØ .fŒJß ÃIC  AÀi ,BJªA –C #”mÃùA …Œºß PjU æÈÀC ≈ø “≥BØ‚A O√B∑ ÀC ,ÆúJªA ∆B∑ ∆HØ ,“ÕlÜA …Œºß OJUÀ ,∆à A ,“≥BØ‚A ÀC ,ÆúJªA ∆B∑ ∆GÀ ,¡»®ø …º∑ æÃáA ≈ß “ÕlÜA ©Øe ,…Í øÃ≥ æ¯ ÃÊ Y‰ .BıÒJzƒø ¡ ÃY ©ø …ÛªÃY ∆‰ Ã∏Õ ”NY ,…øÃ≥ ©ø …Òn¥I ©Øe æÃáA ’BƒQC ,œ¿®ªAÀ ,”yjùA ”ºßÀ ,©øAÃvªA Ω«CÀ ,—jÕefiA ü ∆BJ«jªA ”ºß KÉÀ “øBß B»RÕeBYCÀ “ÕlÜA “Ú ÕE ∆È fi ;iBnŒªA Ω«C ≈ø AÃ√B∑ ∆G ,dÃŒrªAÀ ∆HØ ,¡»Œºß ∂ÏfvNÂÕ ’‰ Aj¥Ø AÃ√B∑ ∆G BøCÀ .¡»ŒƒRNnÕ Ôw√ f‰UÃÕ ‹À ,¡»º¿rM :æÃ¥M “Õ‡AÀ .B»®Øe ∆Ã¥ŒÒÂÕ ‹ ¡»È√fi ;¡»ƒø ha¤ÂM ‹À ,¡»ƒß °n¥M “ÕlÜA fŒJß ÃICÀ ±mÃÕ ÃIC ‘ÀiÀ .[286 —j¥JªA]  4 $yγyèó™ãρ ωÎ) $²¡øtΡ ª!$# ß#Ïk=s3ムŸω  ,pBȃªA LAÃIC ”ºß æDnÕ “ÈøhªA Ω«C ≈ø cŒrI jÈ ø …√C$ LBÒàA ≈I j¿ß ≈ß Bø :…ª æB¥Ø .“Û UBáAÀ ,≈Ì nªAÀ ,“ÕlÜA :æB≥ ?‘iC Bø ïG ∫DÜC Bø :…ª æB¥Ø ,#∫j‰J∑Í ü ∫Bƒ®ÈŒy ‰ ¡È Q πNJŒJq ü “ÕlÜA πƒø B√haC Bȃ∑ ∆C ∫Bƒ∞vÊ√CÚ 65


∆C jøCÀ ,æBùA OŒI ∆kBa ïG …ºmiC ¡È Q ,…NŒ¥ÂÕ Bø  Â BÒßCÀ ,…NŒI ïG  haCÀ .æBùA OŒI æBø ≈ø …ŒÒ®ÂÕ ∆CÀ ,“Ú ÕlÜA …ƒß °Í¥nÂÕ

“ÕlÜA °¥ÊnM ”Nø ’AÃm ,…mCi “ÕlU …ƒß OÒ¥m ¡ºmA ≈¿Ø ,¬›m‚BI “ÕlÜA °¥nM ’œq …Œºß Kè ›Ø ,…÷Bz¥√A f®I ¬C , jaE ¬C ,…∞vNƒø ¬C ,æÃáA æÀC ¡ºmC  y#n=y™ ô‰s% $¨Β Οßγs9 öxøóム(#θßγtG⊥tƒ βÎ) (#ÿρãxŸ2 z⎯ƒÏ%©#Ïj9 ≅è%  :ïB®M …ªÃ¥ª .Bı¥ºÒø ¡˘ ºnø ”ºß oŒª$:æB≥ …√C  ƒªA ≈ß pBJß ≈IA ‘Ài BùÀ ,[38 æB∞√fiA] ,¬›m‚A B»Ò¥nŒØ j∞∏ªA KJnI œ« “ÕlÜAÀ .fõCÀ eÀAe ÃIC  AÀi #“ÕlU ,∫jrªA ≈ø …ºJ≥ Bø ¬f»Õ ¬›m‚A ∆B∑ AgGÀ .…UÃI ¬›m‚A ©ø ©¿NÉ ›Ø ≈ß –Ài f≥À ?B«iB¨uÀ ,“ÕlÜA ¬f»Õ ‹ ±Œ∏Ø ,œuB®ùAÀ ,j∞∏ªAÀ fŒJß ÃIC ‘Ài .fõC  AÀi #…ºJ≥ ∆B∑ Bø K È è ¬›m‚A$ :…ªÃ≥  æÃmjªA ≈I j¿ß ”MDØ ,“ÕlÜA …ƒø ha¤M O√B∏Ø ,¡ºmC ¡UBßfiA fYC ∆C ∂Àjnø ≈ß .AıgÈîNø O ‰ ¿ºmC π˜º®ª :æB¥Ø .O¿ºmC œ√G ,îƒø¤ùA øC BÕ :æB¥Ø ,LBÒàA ha¤M ‹ ∆C j¿ß KN∏Ø :æB≥ .”ºI :æB≥ ?œ√hŒ®Õ Bø ¬›m‚A ü BøC :æB¥Ø .“ÕlÜA …ƒø B»È√fi ;æÃáA iÀjø f®I wbrªA PBø ∆G ,PÃùBI “Û ÕlÜA °¥nM ‹À “Œ¥J∑ ,…N∑jM ≈ø B«eAfm KVŒØ ,BıƒÕeÀ ,…Œºß “ı JUAÀ OZJuC f≥ ∆Ã∏M ∆Ã∏Õ …È√fi ;…NQiÀ ”ºß KÉ ‹À ,…ƒß OÒ¥m ,“∑jM …ª ≈∏Õ ∆HØ .…√ÃÕe . ¥∞ªA XBN A ¡∏Y ü “Õ‡A ∆È fi ;…Œºß KÉ ≈û ,“ÕlÜA ≈ø “øhªA Ω«C ≈ø fË YC ”∞®ÂÕ ‹À SÕeBYfiA OÏv√ ≈ø ‹˜ G ”∞®ÂÕ ‹À ,’B∞ß‚A ‹ ,hafiA KUÃM SÕeBYfiAÀ 66


©ø iB˜∞∏ªA ΩMB≥À ,œø›m‚A sŒÜA ü BıÕfƒU œÈ øhªA Ωae êÀ .…÷B∞ßG ”ºß ∂ ˘ BI ë BùB ,“ÕlÜA …ƒß °¥nÕ ‹ πªg ∆HØ ,“∞Œ£À ü ±˛£À ÀC ,nùA .“∞Œ£ÃªBI ÀC sŒÜBI …≥BZNªA ”ºß BıJMAi haDÕ …È√fiÀ , j∞∑ ”ºß ,¡»≥jØÀ ¡»√BÕeC KnY ,“ÈøhªA Ω«C ©Œ¿Ü xBa ΩË Vm Ω ¿®ÂÕÀ ≈ø ,“øk›ªA PBøú®ùA ©Œö –Ãê ,“ÕlÜA —j÷Ae ü xBa ∆B∏ø …ª ∆Ã∏Õ haC jÕf¥M ∆Ã∏Œª ,“ŒªBùA ¡»NªBYÀ ,¡»MÃøÀ ,¡«iB¿ßCÀ ,¡«e›Œø cÕiAÃM .…mBmC ”ºß “ÕlÜA

“ÕlÜA iAf¥ø , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  æÃmjªA ¬BÕC OyjÛØ ªA “ÕlÜA iAf¥ø ∆G AıgB®ø  A æÃmi jøC f¥Ø .jaE ïG ∆B∏ø ≈ø ±ºNaA ΩI ,AıfYAÀ ≈∏Õ …ªfß ÀC ,AıiBƒÕe “ÈøhªA Ω«C ≈ø BY Ω∑ ≈ø$ haDÕ ∆C ≈¿ŒªA ïG …ºmiC Bøfƒß È ¨ªA ”ºß ,jvøÀ ,¬BrªA Ω«C ”ºß ~jØ j¿ßÀ .eÀAe ÃIC  AÀi #jÍØB‰®ùÚ A ≈ø B¿∑ ,AıiBƒÕe Kn∏NùA ¥∞ªA ”ºßÀ ,≈ÕiBƒÕe °mÃNùA ”ºßÀ , √B√e “®IiC Ω«C ”ºß ~jØÀ ,n¿ºª “ØBŒyÀ ,fƒVºª BıøB® πªg ∂ÃØ ¡»Œºß ~jØ ”ºß Bı¿«ie ≈ÕjrßÀ “®IiCÀ , ¨ªA ”ºß Bı¿«ie î®IiCÀ “Œ√B ∂Aj®ªA —B∑lªA Ljy B¿∑ .Kn∏NùA ¥∞ªA ”ºß Bı¿«ie jrß QAÀ ,°mÃNùA ≈ß .“ÕlÜA ¡»Œºß LjzÂM ∆C AÃzØi îY ,Kº¨M I ‘iBv√ ”ºß “∞ßBzø ,Kº¨M I ‘iBv√ ü …¿˜º∑À ,LBÒàA ≈I j¿ß æDm …√C$ “ßik ≈I ∆B¿®ƒªA ∆B¿®ƒªA æB¥Ø .e›JªA ü AÃ≥j∞NØ ,“ÕlÜA ¡»ƒø haDÕ ∆C ¡È « f≥ j¿ß ∆B∑À OnŒªÀ ,“ÕlÜA ≈ø ∆Ã∞√DÕ ,Ljß ¬Ã≥ Kº¨M I ∆G ,îƒø¤ùA øC BÕ :j¿®ª ≈Í®M ›Ø ,Àf®ªA ü “ÕB∏√ ¡ À ,tAÃøÀ TÀjY LBZuC ¡« B¿È√G ,æAÃøC ¡ 67


#“≥fvªA ¡»Œºß ± ‰ ®‰ y Ê CÚ ∆C ”ºß j¿ß ¡»áBvØ :æB≥ ,¡»I πŒºß ∫Àfß .fŒJß ÃIC AÀi Ω«C ∆Dq Bø :f«B Oº≥ :æB≥ \Œå œIC ≈ß –iBbJªA \ŒZu üÀ ≈ø πªg Ω®ÂU :æB≥ ?iBƒÕe ¡»Œºß ≈¿ŒªA Ω«CÀ , √B√e “®IiC ¡»Œºß ¬BrªA .iBnŒªA Ω‰J≥Í “øÈ hªA Ω«C pÀ⁄i ”ºß “ÕlU j¿ß B»®yÀ ªA √B√fªA jÕf¥MÀ :œªBNªB∑ ,¬ÃŒªA K«hºª “ŒmBŒ¥ªA —fYêA N®Õ –hªA ,¬Aj¨ªBI K«hªA PBøAj´ ¬Aj¨ªBI iBƒÕfªA ∆kÀ iBƒÕe BıøAj´ 17 = 4^25 & 4 BıøAj´ 8^50 = 4^25 & 2 BıøAj´ 4^25 = 4^25 & 1

…Œºß ¨ªA - 1 °mÃNùA - 2 Kn∏NùA ΩøB®ªA – 3

fYAÀ fˇ Å AıeÈfä oŒªÀ ,AıfYAÀ oŒª “ÕlÜA iAf¥ø ∆C îJNÕ Ah« ≈øÀ , eB»NUAÀ “∞ŒºàA –Cjª πªg ∫jÂM ΩI ,—B∑lªA “Jv√D∑ ,…ÕÈf®M kÃè ‹ ‹À ,“ÈøhªA Ω«C ”ºß µrÕ ‹ SŒÅ µŒzªAÀ iBnŒªA “ŒYB√ …ŒØ ”ßAjÂÕÀ …øjê ‹ ∆CÀ ,æBùA OŒI ¡º§ÂÕ ‹ ∆C …ŒØ ”ßAjÂÕ B¿∑ ,¡»N≥B ∂ÃØ ¡»∞˛º∏Õ .“ÈøhªA Ω¯ «C L Í B≥i ü …ª µ˘ ZNnø æ˘ Bø ≈ø ïGÀ ,≤j__®ªA ïG …__ŒØ ©Â _ U‰ jÂÕ j__¥∞ªAÀ °__mÈ ÃNªAÀ ”__ƒ¨ªA fÈ _ Y jÕf__¥MÀ Bı__uBbqC — __àA Ω__«C ≈__ø “__∞ŒºàA ≈ÈŒ__®ŒØ .π__ªg ü — __àA Ω__«C “__Øj®ø ,”__̓¨ºª eÎ Àf__Y ©__ÊyÉ ªÀ ,’Aj__¥∞ªAÀ ,îÒ__mÃNùAÀ ,’B__Œƒ´fiA î__I l__ŒŒ¿Nºª ,°__mÃNùAÀ , __¨ªA …__º¿ZNÕ –h__ªA iAf__¥ùA `A __≥‹À ,j__¥∞ªAÀ ,°__ÈmÃNªAÀ …__ŒªG …__Õe¤Õ B__ñ “__ÕlÜA iAf__¥ù “__∞ŒºàA jÕf__¥M ∆Ã__∏Œª ,K  _ n∏NùA Ω__øB®ªAÀ 68


‹À ,“Í __øhªA Ω‰ __«C f__»è ‹ S__ŒÅ ,π__ªg pB__mC ”__ºß eB__»NUAÀ …__ÕCi .…˜¥Y …v¥ƒŒØ æBùA O ‰ ŒI ¡ºÍ§‰Õ ‹À ,¡»N≥B ∂ÃØ ¡»∞˛º∏Õ

“ÕlÜA ’B∞ŒNmA O≥À ,“ƒnªA ü —ı jø ha¤ÂM B»√HØ ,æÃáA æúŠ∆Ã∏Õ “ÕlÜA ∂B¥ZNmA ¡NÕ ”NYÀ .“VáA –g jaE ü œ»NƒÕÀ ,¬j A æÀDI æÃáA M CfJÕÀ iûrªA î®M ∆C ≈∏ô ,œMDNm ªA “ƒnªA ≈ø ¬j A æúY ΩJ≥ ’B∞ŒNm‹A ’B∞ŒNm‹ AıfßÃø ,“VáA ÀgÀ —f®¥ªA ÀgÀ æAÈÃq –C ,“ƒnªA ≈ø — afiA “Q›RªA Ω∏ª ∆Ã∏Õ ∆C ‹ ,©Œ¿Vºª ja‡AÀ æÀfiA efä æÃáA ∆Ã∏Õ ”NY “ÕlÜA .’B∞ŒNm‹AÀ “ÕBJÜA ΩŒ»nNªÀ ,°JzªA Ωvê ”NY ,…I xBa æÃY wbq ¡Ë n≥ ¡ wvë ,B»NÕBJUÀ “ÕlÜA ’B∞ŒNm‹ ∆ÃÈuBa —BJU ≈ÈŒ®ÂÕÀ ¡»MBJMjø ∆Ã∏MÀ ,XAjàAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe ≈ø “ÕlÜA —j÷Ae ü ¡»I x Ë Ba .“ÈøhªA Ω«C ≈ø oŒªÀ ,æBùA OŒI ≈ø ¡»≥AkiCÀ ”ºß ~Àj∞ùA iAf¥ùA ≈ß fÕlÕ ’œq haC ≈ø —Û BJÜA ©ƒ¿ÂÕÀ ¬ÃÕ PB¿º£ ¡º§ªAÀ ,¡º£ —eBÕlªA ∆fi .LB¥®ªA “º÷B OÑ ,xBbqfiA ≈ø —BJÜA ©ƒô B¿∑ .iBƒªA ü æú¨ªAÀ ,—BJÜA ≈ø ‹ı ú´ ∆Ã∏M B»√fiÀ ,“øBŒ¥ªA ≈ß ”»√  æÃmjªA ∆È fi ;“ÕlÜA ΩŒvÑ fƒß ,“øhªA Ω«C KÕh®M ÀC Ljy jÈ ø LBÒàA ≈I j¿ß ∆C ,…ŒIC ≈ß —Àjß ≈I ¬Br« ≈ß ±mÃÕ ÃIC ‘Ài.πªg ü AÿŒ≥ÛC f≥ ¬Ã≥ ”ºß ,¬BrªA ≈ø nø ü ©UAi ëÀ ,¬BrªA µÕjÒI ¡»Œºß :AêB¥Ø ?’‹¤« æBI Bø :æB¥Ø .OÕlªA ¡»mÀ⁄i ”ºß K Ì vÂÕ ,o¿rªA ,¡« ∆ÃªÃ¥Õ B¿Ø :j¿ß æB¥Ø ,B«ÀÈe¤Õ ”NY ∆ÃIh®Õ ¡»Ø ;B«ÀÌe¤Õ “ÕlÜA ‹ ,¡«ÃßfØ :æB≥ .få ‹ :∆ÃªÃ¥Õ :AêB≥ ?“ÕlÜA ü …I ∆ÀihN®Õ BøÀ 69


AÃIh®M ‹$ :æÃ¥Õ ,  A æÃmi O® œÈ√HØ ,∆Ã¥ŒÒÕ ‹ Bø ¡«Ã∞º∏M ¡»I jøCÀ #“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ A ¡»Ih®Õ BŒ√fªA ü pBȃªA ∆ÃIÈh®ÂÕ ≈ÕhªA ∆HØ ,pBȃªA

Ω«C “ÕlU ”ºß ¡≥iC ≈I A fJß

A æÃmi ïÀ f≥À .¡»ºŒJm œ˛ºb ÂØ ∂ÃØ …∞˜º∑ ÀC ,Aıf«B®ø ¡º£ ≈ø ‹C$ :æB¥Ø , AeB√  fƒß ≈ø ”˜ªÀ B¿ºØ ,“ÈøhªA #“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …VŒVY B√DØ ,…n∞√ KŒ ¨I Bı◊Œq …ƒø haC ÀC ,…v¥N√A ÀC ,…N≥B .±mÃÕ ÃIC  AÀi ∆HØ , iBnßG OJRÂÕ ∆C …ƒø KºÒÕ “Í øÈ hªA Ω«C ≈ø iBnß‚A œßÈfÕ ≈øÀ ü ∫jÂMÀ ,≈VÂm Ω Bû …√C OJQÀ ,…NJRÂÕ ≈Vm

∆GÀ ,—jnŒø ïG Ω»øÛC …NJQC

æÃmjªA ∆C eÀAe ÃIC ‘Ài f≥À .“ÕlÜA ©ØfÕ ”NY ≈VnªA

,©Øe ∆Àe jR∑C ÀC ∆¯ ‹ÃY jÈ ø ∆HØ ,“ÕlÜA ΩaAfNM ‹À .≈ÕÈfªA ü Ω B¿ùA ‹À .≈ÕfªA ©Œö eAfm Kè B¿∑ ,©Œ¿ÜA eAfm KèÀ ,∆›aAfNÕ ‹ B¿»√HØ .“ÕlÜA ’Aefi œÈ øhªA ™  BNø ™  BJÂÕ BıJ«g “ÕlÜA ∆Ã∏M ∆C kÃVŒØ ,“ÕlÜA ü “z∞ªAÀ K«hªA ≈ÈŒ®NÕ ‹À ∆C kÃè …√C B¿∑ ,∆AÃŒY ÀC ~Àjß ≈ø πªg ´ ∆Ã∏M ∆C kÃèÀ ,“zØÀ ≈¿ŒªA ïG gB®ø æBmiG SÕfY ü eiÀ f¥Ø .B»ƒß ‹ı fI ha¤ÂÕÀ “¿Œ¥ªBI iÏf¥ÂM ,jØB®ø …ªfß ÀC ,“ÈøhªA Ω«C ≈ø BY Ω∑ ≈ø iBƒÕe haDI æÃmjªA jøC ∆C ,j∞u ü B»∞v√ ∆ÀÌe¤ÂÕ “ºY œ∞ªC ”ºß ∆Ajå Ω«C Bu B¿∑ ,BıIBŒQ –C

 aDÕ j¿ß ∆B∑ f≥À .KUi ü ja‡A ±vƒªAÀ ‹ı fI K È á Ú AÀ ¡®ÏƒªA “ÕlÜA ü hÂ

,’B∞ŒNm‹A ΩŒ»nNªÀ .∆Àja‡A ’ B∞ºàA πªh∑À ,¡«ifªAÀ iBƒÕfªA ≈ß .æÀAfNùA f¥ƒªA ≈ø “ÕlÜA Ω®VÂM ∆C kÃè ¬BÕfiA h« ü ,©ÕkÃNªAÀ ,•∞áAÀ 70


“ÕlÜA ≤jÊvø‰ Ã___« “___ÕlÜA ≤j___vø ∆È C ü ___nùA ≈___ø f___YC ±____º_N_ë ,æB__ùA O__ŒI ü ©__yÃÂÕ –C ,i˘ Ã__rßÀ X ˘ Aj__a ≈__ø ,’œ__∞ªA æ¯ AÃ__øÚC ≤j__vø , A ΩŒJ___m ü …___ƒø Ω___¿ZÂÕÀ ,___nùA B___vø ”___ºß …___ƒø ≤j___vÂÕÀ ∆À¤__q “ÕB___ßi ü , eB__»NUAÀ …__ÕCi µ___ØÀ ,“__∞ŒºàA  Aj__Õ B__ø K___nY .¡»áBvø ’Bz≥À ,nùA

71


72


   “ßB¿Ü B»NŒ∏ºø ™iBrªA Ω®U ªA ∆BŒßfiA œ« “øB®ªA PBŒ∏ºùA ¡»®ƒøÀ ,B»ƒø Aî∞NƒÕ ∆C eAjØflª `BICÀ ,¡»ƒŒI “∑ rø B»º®UÀ ,nùA .B»∏ºó ≈ø :œ« “ŒnŒ÷i ™AÃ√C “Q›Q ü ΩÈR¿NM ∆BŒßfiA h«À .B»ƒß “ÈŒøÃŒªA “ßB¿ÜA —BŒY ¨NnM ‹ ªA “ßB¿ÜA µØAjø - 1 eAjØfiA xBvNaA ©ƒó B»ƒÕÃ∏M “®ŒJ ∆Ã∏M ªA ∆BŒßfiA - 2 .B»MkBŒÅ .©Ò¥ƒM ‹ ªA fÈ ®ªA ∆eB®ùA - 3 ≈ø WNƒM BøÀ ,B»ƒß ™j∞NÕ BøÀ ,“Q›RªA “ŒnŒ÷jªA ™AÃ√fiA  h»Ø ≈ø AıeiÃø ∆Ã∏MÀ ,¡»ƒŒI “∑ rø ,nùA “ßB¿Ü “∑úû ∆Ã∏M ,PAeiAÀ …ŒªG …Õe¤Õ Bø µØÀ ,¡»Œºß “∞ŒºàA B»ßÈkÃÕ ,nùA æBø OŒI eiAÃø .nùAÀ ¬›m‚A “Zºvø …ŒØ Bñ ,“ŒßjrªA ¬B∏YfiA ≈¿y , eB»NUA “ÈøB‰®ªA P Í BÈŒ∏ºùA ≈‰ øÍ æÈÀfiA ™ÃƒªA ,“ŒøÃŒªA B»MBŒY ü B»ƒß ¨NnM ‹ ªA ,“ßB¿Vºª “øB®ªA µØAjùA ëÀ ,µØAjùA  h« “∞u  A æÃmi ≈ÈŒI f≥À .’BùB∑ B«f¥Ø fƒß ∂j∞NMÀ œIC ≈®Ø .B»I µº®NM SÕeBYC ≈ø …ƒß eiÀ B¿ŒØ ,\ŒyÃM ¡ÏMC B»ZyÀCÀ ∆ÿºnùA$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥  ƒªA LBZuC |®I ≈ß tAja 73


:‘jaC “ÕAÀi üÀ .eÀAe ÃIC AÀi #iBƒªAÀ ,fl∏ªAÀ ,’BùA ü :T›Q ü ’B∑jq œIC ≈ß “UBø ≈IA ‘ÀiÀ .#iBƒªAÀ ,fl∏ªAÀ ,’BùA :T›Q ü ’B∑jq pBȃªA$ –Ài B¿∑ ,#iBƒªAÀ ,fl∏ªAÀ ,’BùA :≈‰ ®Ê ƒ‰¿Ê ÂÕ ‹ ËT›Q$ :æB≥  ƒªA ∆C —jÕj« ’BùA ∆B∑À .#jVrªAÀ ’BùA B¿»®nÕ ,¡ºnùA ÃaC ¡ºnùA$ :…ªÃ≥  …ƒß ’B∑jq ¡»º®UÀ ,“ØB∑ pBƒºª  A æÃmi …YBIC Bø æÀC ≈ø iBƒªAÀ fl∏ªAÀ ∆C πªgÀ ,nùA “øB®ª µY …È√fi ,…ƒø ’œq –C “ÕBõ ≈ø ¡»®ƒøÀ ,…ŒØ A …UjaC –hªA ,PBJƒªA B»ŒØ ~ifiBI ,¡»ÕeAÃIÀ ,¡«iB∞mC ü ¬Ã¥ªA æl_ƒÕ µJm ≈ù Ã»Ø ,œ¥nI ‹À ,pj¨I ‹À ,TjÅ fYC …ŒØ K®NÕ Bû ,¬B®√flª ,¡»øB®√C  BßjM ≈∏ªÀ ,pBȃªA ≈ø   ´ ∆Àe …I w È Në ∆C fYfi oŒªÀ ,…ŒªG pBȃªA Ah»Ø .BızÕC πªh∑ …ŒØ –hªA ’BùA ejMÀ ,Bı®ø ¡»IAÀeÀ ,¡»ŒqAÃøÀ .…ŒØ ’B∑jq SÕeBYfiA ü —iÃ∑hùA “Q›RªA ∆BŒßfiA  h« ”ºß AıjuB≥ jøfiA oŒªÀ ΩŒªfI .“ßB¿ÜA µØAjø ≈ø …√Ã∑ ±uÀ …ŒØ µ¥Ñ Bø Ω∑ Ω¿rÕ ΩI ,“¥IBnªA ,’BùA :T›Q ü ’B∑jq pBȃªA$ :…ŒØ æB≥ –hªA O≥êA ü  æÃmjªA ∆C “Œ∏ºø ,¡ iBIE πºó ”ºß ±÷BÒªAÀ Œa ü AıeAjØC jÈ ≥C ,#iBƒªAÀ ,fl∏ªAÀ ¡»®ƒô À ,¡»ƒŒMBnIÀ ,¡»ŒqAÃøÀ ,¡»øB®√C ∆Ã¥nÕÀ ,B»ƒø ∆ÃIjrÕ ,“ÕejØ .“ßB¿ÜA “UBY B»I µº®NM ‹À — ¨u iBI‡A  h« O√B∑À .B»∏˜ºó ≈ø ∆Ã∏Õ “ßB¿ÜA “UBY …I µº®NM Bøfƒß ’BùA ∆C îJNÕ ,îRÕfáA îI ©¿ÜBIÀ …I µÂ º˜®NM ‹ Bøfƒß …√CÀ ,“ÕejØ “Œ∏ºø ∆Ã∏Õ ∆C ≈ø ©ƒ¿ÂÕÀ ,“ßB¿Vºª B∑úû …√Ã∑ ° Û IÍByÀ . Ã∏˜º¿NÕ ∆C eAjØflª kBUÀ ,“ÕejØ “Œ∏ºø ∆Ã∏Õ “ßB¿ÜA “UBY B»MBŒY ü …ƒß ¨NnM ‹ “ßB¿ÜA ∆Ã∏M ∆C ë ,“ßB¿ÜA “UBY …I µº®NM ∂j∞NM Ω÷BJ¥ªA O√B∑ B¿∑ ,…Jº ü “ßB¿ÜA O≥Èj∞Nª f¥ÛØ Ãª …√CÀ ,“ŒøÃŒªA 74


∆Ã∏M πªhIÀ .B»ŒqAÃøÀ B»øB®√fi ”ßjùA f¥∞M Bøfƒß ÀC ,’BùA f¥∞M Bøfƒß ,“ŒøÃŒªA B»MBŒY ü B»ƒß ¨NnM ‹À ,“ßB¿ÜA “UBY B»I µº®NM î ˘ ß Ω∑ .“øB®ªA PBŒ∏ºùA ≈ø ,B«f¥Ø fƒß ∂Èj∞NMÀ B»√HØ ,…ŒØ Ω¿®NnM “ªE Ω∑ “øB®ªA PBŒ∏ºùA ≈ø ™ÃƒªA Ah»I µZºÕÀ BŒùA XAjbNmA P‹E ∆Ã∏M πªhIÀ .…ºRø “øBß “Œ∏ºø ∆Ã∏MÀ ,…¿∏Y haDM KŒIB√CÀ , BŒùA  h« cy P‹EÀ ,PA ÅÀ ,iB»√CÀ ,iBIEÀ ,∆ÃŒß ≈ø ,“øB®ªA ,…UjbNnM –hªA ’BùA ∆Ã∏ª Bı®JM ,“øBß “Œ∏ºø ,pBȃªA ækBƒø ïG B»ºŒuÃM ”ºß O‰JvÂ√ ∆G P‹‡A  h« ∆C ‹˜ G .“øBß “Œ∏ºø ,…ºuÃMÀ ,…bzMÀ  h« ∆Ã∏M ∆C kÃè …È√HØ ,PAj∞ªAÀ ,ΩŒƒªB∑ ,— J∏ªA iB»√fiAÀ ,PA ZJªA .BıÕejØ BıßB∞N√A B»I ©∞NƒÕ ∆CÀ ,“ÈÕejØ “Œ∏ºø “∑úû P‹‡A ,“øB®ªA  BŒùA °≥Bnø ≈ø ’BIj»∏ªA fŒªÃM P‹E ∆Ã∏M πªh∑À ∆È fi ,“øBß “Œ∏ºø ,B»MBÒäÀ ,B»∑›mCÀ ,B»Mf¿ßCÀ ,iB»√fiAÀ ,PAÃ¥ªB∑ .B»¿∏Y PhaDØ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßC ≈ø ’BIj»∏ªA Pf˜ªÀ PAÀefiA  h« ,B»∑›mCÀ ,B»Mf¿ßCÀ ,B»MBÒäÀ ’BIj»∏ªA fŒªÃM P‹E ∆Ã∏M πªh∑À Bû ’BIj»∏ªA O√B∑ AgG -P‹E µÕjÒI ’BIj»∏ªA Pf˜ªÀ êÀ- “øBß “Œ∏ºø Ω¿®NnM ∆È D∑ πªgÀ ,Bı®JM —iB√‚A ∆Ã∏MÀ ,KªB¨ªA ü êÀ ,eÃ≥úª ¬fbNnÂÕ h◊ƒŒY B»√fi ,∆eB®ùA j»vª ÀC ,©√BvùA P‹E jÕÀfNª ÀC ,“◊ØfNºª ÀC ,cJÒºª ,B»MBÒäÀ ,B»MAf˛ªÃø ∆Ã∏M πªh∏Ø ,“øB®ªA PBÈŒ∏ºùA ≈ø iBƒªAÀ ,AıiB√ ∆Ã∏M .B Bı®JM “øBß “Œ∏ºø ,B»∑›mCÀ ,B»Mf¿ßCÀ ,B»M‹EÀ ≈ø ,B»∑›mCÀ ,B»Mf¿ßCÀ ,B»MBÒäÀ ,’BIj»∏ªA PAf˜ªÃø ∆Ã∏M B¿∑ OøfbNmA ’AÃm ,¬B®ªA µÕjÒªA ü PAÀefiA  h« O¿Œ≥ÛC AgG ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ,eAjØfiA ≈ø fYfi kÃè ‹ ¬B®ªA µÕjÒªA ∆fi ;—iB√„ª OøfbNmA ÀC ,AıeÃ≥À 75


∆È fi ,…ƒø pBȃªA ©ƒôÀ ,…n∞ƒª …Œ¿ê …ƒø ’œrI wNë ∆C ,PB∑jrªA ÀC O√B∑ ∆G BøC .“ªÀfºª ‹˜ G ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ‹ “øB®ªA PBŒ∏ºùA ü ”¿áA ,B»Mf¿ßCÀ ,B»MBÒäÀ ,B»MAfªÃø O®yÀÀ ,P‹E ≈ø Pf˜ªÀ f≥ ’BIj»∏ªA B»√HØ ,B»IBZuC ∫›øC ü O®yÂÀ ∆DI ,¬B®ªA µÕjÒªA ´ ü ,B»∑›mCÀ .BıÕejØ Bı∏ºó eAjØfiA B»∏º¿NÕ ∆C kÃèÀ ,“ÕejØ “Œ∏ºø ∆Ã∏M “øB®ªA “Œ∏ºùA ≈ø ,–jVáA ¡Z∞ªAÀ ,kB¨ªA ©√Bvø ∆Ã∏M ∆C kÃèÀ ≈øÀ ,f®ªA ∆eB®ùA ≈ø B¿»√fi ;“øBß “Œ∏ºø –jVáA ¡Z∞ªAÀ kB¨ªA ∆Ã∏ª Bı®JM .“øB®ªA “Œ∏ºùA ≈ø iBƒªAÀ f®ªA ∆eB®ùAÀ ,iBƒªA

“ÈøB‰®ªA P Í BÈŒ∏ºùA ≈‰ øÍ œ√BRªA ™ÃƒªA eAjØfiA xBvNaA ©ƒó B»ƒÕÃ∏M “®ŒJ ∆Ã∏M ªA ∆BŒßfiA ëÀ ,“ßB¿ÜA µØAjø ≈ø ∆B∑ ∆GÀ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ≈ø ™ÃƒªA Ah«À .B»MkBŒÅ “®ŒJ ∆Ã∏M ™ÃƒªA Ah« ∆C ‹G ,“ßB¿ÜA µØAjø ΩŒªe B»º¿rÕÀ ,æÀfiA ™ÃƒªB∑ ‹ …ƒÕÃ∏M “®ŒJ ∆HØ ,æÀfiA ™ÃƒªA o∏ß ,…I eAjØfiA xBvNaA ©ƒó …ƒÕÃ∏M B»ŒØ jÈ ¥NnM ‹ ªA — ¨vªA iBI‡A O∏˛ºø πªhªÀ ,…I eAjØfiA xBvNaA ©ƒó .BıÕejØ Bı∏ºø ,“ßB¿ÜA “UBY ™ÃƒªA “ªeC ≈ß › ı zØ ,“øB®ªA PBŒ∏ºùA ≈ø ë ™ÃƒªA Ah« ∆Ã∑ ΩŒªeÀ .fõCÀ eÀAe ÃIC AÀi #µJm ≈ø dBƒø ”ƒÍø$ : æÃmjªA æÃ≥ ,æÀfiA “Œ∏ºø ü ¡»∑A qA ”ºß pBȃªA  iAj≥G ≈ø  æÃmjªA ≈ß eiÀ Bø πªh∑À XiBa ≤Àj®ø ∆B∏ø ”ƒøÀ .…I ejØ xBvNaA kAÃU ¬fßÀ ,¬B®ªA µÕjÒªA ≤Ã≥êA AÿNÕ ∆C f®I ,…ŒØ XBVáA æl_ƒÕ –hªA ∆B∏ùA ëÀ ,“øj∏ùA “∏ø –f A \IgÀ ,iB¿ÜA œøj∑ ,WáA ≈ø “ƒŒ®ø jßBrñ AÃøÃ¥Œª ,“Øj®I 76


©Œ¿Ü “∑úû B»√C µJm ≈ø dBƒø B»√Ã∑ ”ƒ®øÀ .OŒJùAÀ ,œYByfiAÀ “∑ rø B»√fi ,…ª Ã»Ø …ŒØ dB√CÀ ,B»ŒØ ∆B∏ø –C ïG µJm ≈¿Ø ,nùA ,¬B®ªA µÕjÒªA πªh∑À .B»ƒß pBȃªA ©ƒô ”NY fYfi “∑úû OnŒªÀ ,¡»ƒŒI ,B»ƒø iÀjùA ü Bı®Œö ¡»¥YÀ ,B»ŒØ pBȃªA ∫A qA  A æÃmi j≥C f¥Ø ≈ß ‘gfiA °Œ¿ÂM$ :SÕfáA ü eiÀ B¿∑ ,“≥fu B»ƒß ‘gfiA “Ú Ú BøG Ω®UÀ ü púÜA ≈ß ”»√À .—jÕj_« œIC µÕj ≈ø ∆BbŒ_rªA AÀi #“≥fu µÕjÒªA ¡∑BÕG$ :æB_¥Ø ,–if_àA fŒ®_m œIC µÕj ≈ø ∆BbŒ_rªA  AÀi Bù ,PB_≥jÒªA µ_ŒÈzÕ ÀC ,pBȃ_ªA ”ºß iÀj_ùA ©ƒô f≥ pú_ÜA ∆È fi ;#PB≥jÒªA ü púÜAÀ .¡»Œºß ©ƒó B»ƒÕÃ∏M “®ŒJ ∆C fè ,¬B®ªA µÕjÒªA ©≥AÀÀ ,”ƒÍø ©≥AÀ ü j£BƒªAÀ B»ŒØ AÃøÃ¥Œª XBVáA B»ŒØ æl_ƒÕ ”ƒ¿Ø .B»∏ºóÀ ,B»MkBŒÅ ej∞ªA xBvNaA jßBrø “øB≥‚ ∆B∏ø œ« SŒY ≈ø ,B»ƒÕÃ∏M “®ŒJ À ,WáA jßBrø |®JI B»ºRøÀ ,B»I ®ø eAjØC ÀC ,î®ø ejØ xBvNaA ©ƒó ,nùA ©Œ¿Ü WáA ‹À ,©Œ¿ÜA iÀjù f®øÀ ,©Œ¿Vºª ë πªh∑ ¬B®ªA µÕjÒªAÀ .“∞ªeløÀ ,“Øjß eiAêA ΩŒªfªA ∆Ã∏Õ πªhIÀ .…I ®ø eAjØC ÀC ,î®ø ejØ xBvNaA ”MDNÕ ,B»I eAjØC ÀC ,ejØ xBvNaA B»ƒÕÃ∏M “®ŒJ ©ƒó îß Ω∑ ”ºß Bı¥JÒƒø B¿»ŒØ ,∆BVºàAÀ ,PA ZJªAÀ ,iB»√fiAÀ ,iBZJªA ∆HØ …ŒºßÀ .“øBß “Œ∏ºø ∆Ã∏ÕÀ ,fUBnùAÀ ,“øB®ªA PBYBnªAÀ ,oÕÃnªA —Bƒ¥∑ ,“øB®ªA PAÃ¥ªAÀ ,µ÷BzùAÀ .“ÈŒßjªA eAjØC ©Œ¿Ü “øBß “Œ∏ºø ∆Ã∏M —f¿ßCÀ ,¬A ªAÀ ,PAiBÒ¥ªA “øB®ªA PBŒ∏ºùA ≈ø ™ÃƒªA Ah»I µZºÕÀ B»√HØ ,¬B®ªA µÕjÒªBI jó ªA ,–iB A Ω Bn≥À , BŒùA KŒIB√CÀ ,’BIj»∏ªA ∆Ã∏M ∆C kÃè ‹À ,“øBß “Œ∏ºø µÕjÒªA ∆Ã∏ª Bı®JM ,“øBß “Œ∏ºø ∆Ã∏M B»º∑ 77


“øB®ªA “Œ∏ºùA ≈ø ë Bû ’œrI wNë ∆C fYfi kÃè ‹ …√fi ;“ÕejØ “Œ∏ºø B¿ŒØ ,  æÃmjªA æÃ¥ª .pBȃªA ¬Ã¿®ª ë Bû œ¿ê ∆C ‹À ,¡÷Ae Ω∏rI ”ƒ®øÀ .“ªÀfºª ‹G ”õ ‹ –C #…ªÃmjªÀ ‹G ”õ ‹$ :eÀAe ÃIC AÀi Ω®U –hªAÀ .pBȃªA ¬Ã¿®ª ë Bø …n∞ƒª œ¿ê ∆C fYfi oŒª …√C SÕfáA ªA –iB A Ω Bn≥À , BŒùA KŒIB√CÀ ,’BIj»∏ªA —f¿ßCÀ ,¬A ªAÀ ,PAiBÒ¥ªA ¬B®ªA µÕjÒªA ≈ø Bı¿n≥ haDM B»√Ã∑ ,“øBß “Œ∏ºø ¬B®ªA µÕjÒªA ü ∆Ã∏M kÃè ‹ ”¿áAÀ ,”¿áA ≈ø PiBvØ ,BıŒ¿÷Ae BıuBvNaA wNÖÀ ,BıŒ¿÷Ae AıhaC .“øBß “Œ∏ºø O√B∑ πªhIÀ ,“ªÀfªA ¨ª

“øB‰®ªA PBÈŒ∏ºùA ≈‰ øÍ SªBRªA ™ÃƒªA —eÀfä ´ ,— R∏ªA ∆eB®ùA œ«À ,©Ò¥ƒM ‹ ªA f®ªA ∆eB®ùA ëÀ PBŒ∏ºùA ≈ø ∆Ã∏M B»√HØ ,iAf¥ùA —eÀf A ,“ºŒº¥ªA ∆eB®ùA BøC .iAf¥ùA ≈I æ›I  A æÃmi π˜ºø B¿∑ ,eAjØfiA B»∏ºô ∆C kÃèÀ ,“Õej∞ªA æDm f≥ æ›I ∆B∑À .kBVáBI ™j∞ªA “ŒYB√ ≈ø ,“ŒºJ¥ªA ∆eB®ø œ√lùA TiBáA πªg ‘Ài B¿∑ ,…ª B»∏˜ºøÀ ,B«BÕG …®Ò≥DØ ,…ª B»®Ò¥ÂÕ ∆C  A æÃmi ,∆eB®ùA ≈ø B« ´À ,“z∞ªAÀ ,K«hªA ∂Àjß ∆HØ πªg ”ºßÀ .eÀAe ÃIC B»∏º¿NÕ ∆C kÃèÀ ,“ÕejØ “Œ∏ºø ∆Ã∏M ,“ÕiBÉ ´ “ºŒº≥ “Œ¿∏I —eÃUÃùA Bø o¿Âa AîØfÕ ∆C ¡»ŒºßÀ .“ªÀfªA ¡ B»®Ò¥M ∆C kÃè B¿∑ ,eAjØfiA .Aı R∑ ÀC ,XjbNnùA ∆B∑ › ı Œº≥ ,æBùA OŒJª B»ƒø …√ÃUjbNnÕ “Œ∏ºø “∑úû ∆Ã∏M B»√HØ ,iAf¥ùA —eÀfä ´ ,— R∏ªA ∆eB®ùA BøC ÀC ,π˜ºó ∆C ÀC ,eAjØC ÀC ,ejØ B»I wNë ∆C kÃè ‹À ,nùA ©Œ¿Ü “øBß ÀC ,eAjØfi B»UAjbNmA kBŒNøA ’BÒßG kÃè ‹ B¿∑ .eAjØC ÀC ,ej∞ª ©Ò¥M 78


,¡»ƒŒI “∑ rø ,nùA ©Œ¿Ü “øBß “Œ∏ºø ”¥JM ∆C Kè ΩI ,PB∑jrª ,¡»ƒß “IBŒ√ B»®ŒIÀ ,B«j»uÀ ,B»NŒ¥ƒMÀ ,B»UAjbNmBI “ªÀfªA ¬Ã¥M ∆CÀ ∆Ã∏M ∆C îI ,∆eB®ùA h« ü ∂jØ ‹À .nùA æBø OŒI ü B»ƒ ©yÀÀ ÀC ,ΩZ∏ªAÀ \ºùB∑ ,— J∑ “√À¤ø ‹À ,“¥rø ´ ≈ø B»ŒªG ΩÈuÃNÂÕ ,—j«B£ “¥rñ ‹˜ G B»UAjbNmA ïG ΩuÃNÂÕ ‹À ,B»≥B¿ßCÀ ,~ifiA ≈ BI ü ∆Ã∏M ∆C ,pBZƒªAÀ ,fÕf_áAÀ ,“_z∞ªAÀ ,K«hªB∑ ,— J∑ “√À¤øÀ ,Ω¿ßÀ ≈ø B« ´À ,PB∞_mÃ∞ªAÀ ,¬ÃŒ√AiÃŒªAÀ ,¬Àj_∏ªAÀ ,jÕf_v¥ªAÀ ,xBujªAÀ ,°∞ƒªB_∑ “º÷B_m ¬C ,fÕf_áAÀ K«h_ªB_∑ —føB_U O√B_∑C ’AÃ_mÀ ,∆eB_®ùA .œ®ŒJÒªA kB¨ªB∑ “ÕkB´ ¬C ≈ø œ« iAf¥ùA —eÀfä ´ — R∏ªA ∆eB®ùA  h« ∆Ã∑ ”ºß ΩŒªfªA BøC ïG f‰ ØÚ À …√C$ œ√kBùA æBÈ¿Y ‰ ≈I |ŒIC ≈ß –hø ªA  AÀi B¿Ø ,“øB®ªA “Œ∏ºùA :oº A ≈ø ΩUi æB≥ ”˜ªÀ ∆C BÈ¿ºØ ,…ª ©Ò¥Ø \ºùA …®Ò¥NmBØ  A æÃmi ∆Ã∏Ø .#…ƒø …ßlN√BØ :æB≥ .fÈ ®ªA ’BùA …ª O®Ò≥ BòG ?…ª O®Ò≥ Bø –ifMC

∆C f®I ,\ºø ≈ø BÕG …®Ò≥C Bø æBõ ≈I |ŒIA ≈ø ©U mA  A æÃmi eÀfä ´ R∏ªA –C ,fÈ ®Í ªA ∆f®ùA ∆C ”ºß ΩŒªe ,©Ò¥ƒÕ ‹ R∑ …√C ≤jß .nùA “øB®ª πºø …È√fi ;eAjØfi πºô ∆C kÃè ‹ ,©Ò¥ƒÕ ‹ –hªA ,iAf¥ùA ≈∏ªÀ ,…ßÃ√ ∆B∑ B¿»ø ∆f®ø Ω∑ ü ¬Bß Ã« ΩI ,\ºùBI BıuBa jøfiA oŒªÀ .©Ò¥ƒÕ ‹ –C ,fÈ ®Í ªA ’BùA “ªl_ƒñ ∆Ã∏Õ ∆C ¢jq ”ºß ,“ŒßjªA eAjØC ©Œ¿Ü “øBß “Œ∏ºø œ« ©Ò¥ƒM ‹ ªA ∆eB®ùA ∆C BñÀ ,eAjØfi \¿nM ∆C ‹À ,PB∑jq ÀC ,eAjØfi B»∏˜ºó ∆C “ªÀfºª kÃè ‹ πªhª B»n∞ƒI ¬Ã¥M ∆C B»Œºß Kè ΩI ,¡»IBná B»UAjbNmBI ,PB∑jq ÀC ©Œö ∆Ã∏ÕÀ ,¡»√À¤rª “ÕBßiÀ ,nùA ≈ß “IBŒ√ ,∆eB®ùA  h« XAjbNmBI 79


.“ÈŒßjªA eAjØC ©Œ¿Ü “øBß “Œ∏ºø Bı∑úû B»ƒø …UjbNnM Bø › ı ÷Bm ,~ifiA ≈ BI ü B»ƒø ∆B∑ Bø “uBa ,∆eB®ùA h« XAjbNmAÀ  h« XjbNnM ,æBY Ω∑ ü ,“ªÀfªAÀ .©√BvøÀ ,P‹E ïG XBNê ,AıføBU ÀC ∆C BøG XAjbNm‹A Ah«À .“øBß “Œ∏ºø B«iBJNßBI “ÈŒßjªA LBná ∆eB®ùA .“øB®ªA “Œ∏ºùA ≈ø œ« ÀC ,B»∏ºNó ©√BvøÀ P‹FI “ªÀfªA  jqBJM “Œ∏ºø ∆HØ ,B»∏ºNó ©√BvøÀ P‹FI ∆eB®ùA  h« OUj_bN_mA ∆HØ “ªÀfªA B ÃÑ ∆C kÃèÀ ,“ªÀfºª “∑úû ”¥JM ∆C kÃè P‹‡AÀ ©√BvùA  h« “Œ∏ºø ¡∏Y haDNª ,“ªÀfºª “ÈŒ∏ºø ”¥JM ∆C ≈ø ïÀC ëÀ ,“øBß “Œ∏ºø ≈ø AıhaC ,B»VNƒM ªA ∆eB®ùA “Œ∏ºù Bı®JM ,“øBß “Œ∏ºø \JvM –C ,∆eB®ùA gÃaDùA j¿àA ¡ÕjZNª Bı®JM ,j¿àA ©ƒvø “Œ∏ºø ¡ÕjÑÀ ,j¿àA “ßBƒu ¡ÕjÑ B«juBß :—jrß —j¿àA ü  A æÃmi ≈®ª$ o√C SÕfY ≈ø —j¿àA Oƒ®Ûª$ :j¿ß ≈IA ≈ß –ÀjùA SÕfáA ≈øÀ ,SÕfáA #...B«jvN®øÀ ,B»ßBNJøÀ ,B»®÷BIÀ ,B»Œ≥BmÀ ,B»IiBqÀ ,B»ƒŒ®ª Oƒ®ª : ÃUÀ —jrß ”ºß —j¿àA jvß OøÈjY SÕeBYfiA  h»Ø .SÕfáA #..B«jvN®øÀ ,B«juBßÀ

©ƒvŒª Kƒ®ªA jvß ≈È ∏ªÀ ,`BJø j¿àA ¨ª Kƒ®ªA jvß ∆C ©ø ,B»NßBƒuÀ ©ƒvø πºó πªhª Bı®JM ¬jÂYÀ ,j¿àA “ßBƒu OøÈjY πªhIÀ .¬Èjä jú …ƒø B»∏ºNó ªA ©√BvùAÀ P‹‡A Ω®U kAÃU ’BU Bƒ« ≈øÀ .j¿àA “ßBƒvª “∑úû ∆eB®ùA h« ∆Ã∏ª Bı®JM ,“øBß “Œ∏ºø fÈ ®Í ªA ∆eB®ùA XAjbNm‹ “ªÀfªA “Œ∏ºùA æAÃøC ≈ø ©√BvùAÀ P‹‡A  h« ≈ ∆Ã∏Õ πªhIÀ ,“øBß “Œ∏ºø Bø ∆C ”ºß ,“ªÀfºª Bı∏ºø ©√BvùAÀ P‹‡A  h« ”¥JM ∆C kÃè …√C B¿∑ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA LBI ü ©yÃÕ ,ıBøBß Bı∏ºø ∆Ã∏Õ “øB®ªA “Œ∏ºùA eAÃ_ø ≈ø …UjbNnM .“ªÀfªA “Œ∏ºø LBI ü oŒªÀ ,“øB®ªA 80


,fÈ ®Í ªA ∆eB®ùA XAjbNmA ©√BvøÀ ,P‹E ∆Ã∏M ∆C ≈∏ô πªhIÀ .“øBß “Œ∏ºø “∑úû ÀC ,“ªÀfºª “∑úû ,°∞ƒªAÀ

B»MA‰eiAÀ‰À “ÈøB‰®ªA “ÈŒ∏ºÛùA ∆B‰ŒßDI ™B∞N√‹A “Œ∞Œ∑ “∑ rø ,nùA ©Œ¿Ü πºø ,B»MAeiAÀÀ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßC ∆C Bñ “Œ∏ºùA h« ∆BŒßC ≈ø ™B∞N√‹A µÈ Y “ÈŒßjªA eAjØC ≈ø ejØ Ω∏ª ∆È HØ ,¡»ƒŒI ,Aı J∑ ÀC Aı ¨u ,—CjøA ÀC › ı Ui …√Ã∑ îI ∂jØ ‹ ,B»MAeiAÀ ≈øÀ ,“øB®ªA .BıáB ÀC BıáBu Bø B»ƒ¿Ø .B»ƒø ™B∞N√‹A “Œ∞Œ∑ ü ’AÃm OnŒª “øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßCÀ ‹ Bø B»ƒøÀ ,…NªE ÀC ,…n∞ƒI —jqBJø B»ƒø ©∞NƒÕ ∆C ∆Bn√‚A ”ºß Ω»n‰Õ .πªg …Œºß Ω»nÕ ,iBZJªAÀ ,“øB®ªA PB≥jÒªAÀ ,iBƒªAÀ fl∏ªAÀ ’BùB∑ :æÀfiA ¡n¥ªA BøC …n∞ƒI —jqBJø ©∞NƒÕ ∆C wbrººØ ,— J∏ªA PAÃ¥ªAÀ ,PA ZJªAÀ ,iB»√fiAÀ Ω¿êÀ ,B»ƒø œ¥NnÕ ,iB»√fiAÀ ,∆ÃŒ®ªAÀ ,iBI‡A e Ø ,iBƒªAÀ ,fl∏ªAÀ ,’BùBI …øB®√C B»ŒØ ”ßjÕ œßAjùA ejÕÀ ,…ŒqAÃøÀ …øB®√C B»ƒø œ¥nÕÀ ,’BùA B»ƒø .B»ƒø KÒNê LBÒNY‹A ≈∑BøC ejÕÀ ,…ŒqAÃøÀ ; jVqÀ …ßik B»ƒø œ¥nŒª ,— J∏ªA iB»√fiA ”ºß …NªE KvƒÕ ∆C …ªÀ jzÕ ‹ …Œºß “uBàA P‹‡A Kv√À ,pBȃªA ©Œ¿Ü ©nNÕ J∏ªA j»ƒªA ∆È fi ,iBZJªBIÀ ,¬B®ªA µÕjÒªBI ©∞NƒÕ ∆C ejØ Ω∏ª ∆C B¿∑ .nùA ≈ø fYDI ¬B®ªA µÕjÒªA ≈ø jô ∆C …ºØ ,oÕÃnªA —Bƒ¥∑ “øB®ªA PAÃ¥ªAÀ ,iB»√fiAÀ ,“øB®ªA PAÃ¥ªAÀ ,iB»√fiAÀ ,iBZJªA ©Ò¥Õ ∆C …ªÀ .…MAiBŒmÀ ,…IAÀfIÀ ,…n∞ƒI “®nª fYC ”ºß µÈŒzÕ ‹À ,nùA ≈ø fYDI jzÕ ‹ …√fi ;…ƒ∞mÀ ,…J∑Ajñ 81


.PAÃ¥ªAÀ ,iB»√fiAÀ ,iBZJªAÀ ,¬B®ªA µÕjÒªA Ω»nÕ ‹ Bø ëÀ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßC ≈ø ,œ√BRªA ¡n¥ªA BÈøCÀ ,°∞ƒªB∑ ,XAjbNmAÀ ,“√À¤øÀ ,“¥rø ïG XBNêÀ ,—jqBJø …I ™B∞N√‹A ,…UAjbNmA ”ºßÀ ,…Œºß ¬BŒ¥ªA ïÃNM ªA œ« “ªÀfªA ∆HØ ,∆eB®ùAÀ ,kB¨ªAÀ ë “∞ŒºàA ∆Ã∏ÕÀ .nùA æBø OŒI ü …MAeiAÀ ©zMÀ ,nùA ≈ß “IBŒ√ , eB»NUA …ŒªG …ÕÈe¤Õ Bø µØÀ ,…MAeiAÀÀ ,…MBVNƒø ©ÕkÃM ü “ŒY›vªA KYBu .nùA “Zºvù Bı¥¥ä  AjÕ Bñ ,™jrªA ¬B∏YC ≈¿y ”ºß “øB®ªA PBŒ∏ºùA PAeiAÀÀ PBVNƒø ©ÕkÃM ü nÕ ∆C ≈∏ôÀ :œªBNªA Ω∏rªA :”ºß µ∞ƒÂŒØ ,“øB®ªA “Œ∏ºùBI µº®NÕ Bø ”ºß ∂B∞√‚A :‹ı ÀC ,…__QBÅCÀ ,…M›V__mÀ ,…__JMB∏øÀ ,…__MBÕBƒI ,“__øB®ªA “__Œ∏ºùA ∆AÃ__Õe - 1 .…Œ∞£ÃøÀ ≈Õh___ªA ,æB___¿®ªAÀ ,îŒ___ƒ∞ªAÀ ,≈ÕiB___rNnùAÀ ,’A __àA ”___ºßÀ - 2 ,∆eB_®ùAÀ ,kB_¨ªAÀ ,°∞ƒ_ªA ≈_ß K_Œ¥ƒNªAÀ ,±_r∏ªAÀ ,S_ZJºª ∆ÃøfbNnÕ ≈Õh_ªAÀ ,æB¿®N_m›ª “áB_u B»_º®UÀ ,B_»NÜB®øÀ ,B_»UBN√GÀ ,B»UAjbNmAÀ .B»ºŒuÃMÀ ’BIj»∏ªA fŒªÃMÀ ,…ºŒuÃMÀ ’BùA XAjbNm‹ ∆ÃøfbNnÕ “___øk›ªA Ω___¥ƒªA Ω÷B___mÀÀ ,©√B___vùAÀ ,P‹‡A ’Aj___q ”___ºßÀ - 3 ,B_»NÜB®øÀ ,B»NŒ∞_vMÀ ∆eB_®ùA XB_N√‚À ,…_NŒ¥ƒMÀ kB¨ªAÀ ,°∞ƒªA XAjbNm‹ ∆B_ŒßC ©Œƒ_vNª “_øk›ªA ©√B_vùAÀ P‹‡A ”ºßÀ ,æB¿®Nm›ª “áBu B»º®UÀ .B»I ™B∞N√‹AÀ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA .…ºŒuÃM KŒIB√CÀ ,…ÈbyÀ ’BùA XAjbNmA P‹E ”ºßÀ - 4 .B»∑›mCÀ ,B»Mf¿ßCÀ ,B»MB˜ÒäÀ ,’BIj»∏ªA PAf˜ªÃø ”ºßÀ - 5 82


.PBøA ªAÀ ,PAiBÒ¥ªA ”ºßÀ - 6 ™B∞N√‹A “ÜB®øÀ ,B»MiAeGÀ ,“øB®ªA “Œ∏ºùBI µº®NM PB≥B∞√‚A h« ΩÈ ∏Ø ”_ºß µ_∞ƒÕ B_¿∑ ,“_øB®ªA “_Œ∏ºùA PAeiAÀ ≈ø B»Œºß ∂B∞√‚A ∆B∑ πªhª ,B»I Ω_®U f¥Ø [60 “_IÃNªA]  $pκön=tæ t⎦,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ  PB≥fvªA æAÃøC ≈ø PB≥fvªA —BJÂU .B»NÕBJU ”ºß ¡»øBŒ≥ ’B¥ª ,“≥fvªA ≈ø BıJŒv√ ¡ A PBŒ∏ºùA  h ∆Ã∏ªBùA ¡« ≈ÕhªA ,“ÈŒßjªA eAjØC ”ºß ©ÕkÃNªA :BıŒ√BQ ∆C …ºØ ,î®ø Ω˘ ∏rI “∞ŒºàA …ŒØ fÈŒ¥Õ ‹ ©ÕkÃNªA Ah«À .B»MAeiAêÀ ,“øB®ªA ,kB¨ªAÀ ,°∞ƒªAÀ ,’BIj»∏ªAÀ ,’BùB∑ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßC ≈ø ¡»Œºß ™kÃÕ ´ ≈ø ¡»≥AÃmCÀ ,¡ kBƒø ü ,“uBàA ¡»M‹B¿®Nm‹ …ŒªG ∆ÃUBNê Bø Ω∑ B¿∑ .∂ÃnªA j®nI ÀC ,°¥Ø “∞º∏NªA j®nI ∆BŒßfiA  h« ¡»®ŒJÕ ∆C …ªÀ .≈ πªg Ω∑ ü nÕ ,“øB®ªA PBŒ∏ºùA `BIiC ≈ø AıeÃ¥√ ¡»Œºß ™kÃÕ ∆C …ª ∆C .“ÈŒßjºª “ZºvùAÀ àA …ŒØ ‘jÕ Bñ ,— J∑À ,“§«BI OZJuC ¬BÕfiA  h« ü “ªÀfªA PB¥∞√ ∆C Bñ :BıRªBQ “øB®ªA PAeiAêA ∆C BñÀ ,B»MB¥∞√ PeAkÀ ,B»MBŒªÀ¤nø O®nMA ∆C f®I œ∞M ‹ f≥ oúÀ ,iÃrßÀ ,XAjaÀ ,“ÕlUÀ ,’ü ≈ø æBùA OŒJª “¥ZNnùA ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  æÃmjªA ¬BÕC ,µIBnªA ü æBáA ∆B∑ B¿∑ ,“ªÀfªA PB¥∞ƒI Ω÷BmÀ iÃÒM f®I ,îŒ√B¿R®ªA ¬BÕCÀ ”NY ,îŒmBJ®ªAÀ ,îÕÃøfiA ¬BÕCÀ , f®I ,“ŒIjáA “ZºmfiBI B»ƒø µº®NÕ Bø B¿Œm ‹ ,Aı J∑ AıiÃÒM “Œ√fùA B B∏qCÀ —BŒáA ∆B∑ πªhª ,PB¥∞ƒªA ≈ø AıfÕlø KºÒNÕ Bû ,KŒ«i iÃÒM ≈ø …ŒªG OºuÀ BøÀ ”ºß KÉ ªA PB¥∞ƒªA œ˜Ò¨M ∆C …I ©ŒÒNnM jaE eiÃø ≈ø “ªÀfºª fÈ I ‹ ”ºß B»Œºß ∂B∞√‚A LÃUÀ Ω¥NƒÕ ªAÀ ,¬f®ªAÀ eÃUêA “ªBY ü ,æBùA OŒI ≈ÕÀAÀe PB¥∞ƒ∑ πªgÀ ,æBùA OŒI ü æBø eÃUÀ ¬fß fƒß ,nùA 83


,î∞£ÃùA KMAÀiÀ ,fƒÜA ∂AkiD∑À ,¬B∏áA PBzÕîN∑À ,“ªÀfªA j÷AÀeÀ ,PB®øBÜAÀ piAfùA “øB≥GÀ ,PB≥jÒªA ’Br√GÀ , BŒùA ØÃM PB¥∞ƒ∑À ,B»ƒß “øfiA ¨NnM ‹À ,PAiÀjzªA ≈ø N®M ªA PBŒ∞rNnùAÀ ,fUBnùAÀ ’BƒICÀ ,î∑BnùAÀ ,’Aj¥∞ªA ”ºß ∂B∞√‚B∑À ,B«eÃUÀ ¬fß ≈ø ijy B BƒÕÀ ~jØ ”ºß ∂B∞√‚B∑À ,îUBN A —lV®ªAÀ ,ΩøAifiAÀ ,¬BNÕfiAÀ ,ΩŒJnªA XBN√‚ “ºŒ¥Q “ßBƒu ≈ø eB»ÜA …JºÒNÕ Bø ØÃMÀ ,–Ã≥ sŒU lŒ»ÉÀ ,eB»ÜA ,PBIBIeÀ ,PAj÷B À ,cÕiAÃu ≈ø ,B« ´À “Õig ,—iÃÒNùA “ZºmfiA ΟçF÷èsÜtGó™$# $¨Β Νßγs9 (#ρ‘‰Ïãr&uρ  :ïB®M …ªÃ¥ª “IBVNmA ,B« ´À ,XiAÃIÀ ,©ØAføÀ ⎯ÏΒ t⎦⎪Ìyz#u™uρ öΝà2¨ρ߉tãuρ «!$# ¨ρ߉tã ⎯ϵÎ/ šχθç7Ïδöè? È≅ø‹y⇐ø9$# ÅÞ$t/Íh‘ ∅ÏΒuρ ;ο§θè% ⎯ÏiΒ

.[60 æB∞√fiA]  4 öΝßγßϑn=÷èƒt ª!$# ãΝßγtΡθßϑn=÷ès? Ÿω óΟÎγÏΡρߊ ΩŒJm ‹À ,B»Œºß ∂B∞√„ª “¿by ieBvø ïG XBNÑ PB»ÜA h« Ω∏Ø ,T›Q ∂j ‘fYHI ‹G ,PB»ÜA  h« ”ºß ∂B∞√‚A “ŒÒ¨Nª “∞ŒºàA ¬BøC :œ« ∂jÒªA  h«À .PBYÃN∞ªA ≈ø WNƒÕ f≥ BÈ¿ß › ı zØ .“ŒªÀfªA “ŒªBùA PBnm¤ùAÀ ,“ŒJƒUfiA æÀfªA ≈ø ~Aj¥Nm‹A - 1 .∆eB®øÀ ,kB´À ,°∞√ ≈ø ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßC |®I ”õ - 2 .“øfiA ”ºß K÷Ajy ~jØ - 3

“Í ŒÏJƒÊUfiA æ¯ À‰ fÌ ªA ≈ø ~  AjÙ¥NÍm‹A …√HØ ,“ŒªÀfªA “ŒªBùA PBnm¤ùAÀ ,“ŒJƒUfiA æÀfªA ≈ø ~Aj¥Nm‹A BøC .¢ÀjrI ‹˜ GÀ ,“ÕÃIi f÷AÃ∞I ‹˜ G ¡Ì NÍM‰ ‹ B»ƒø ~Àj¥ªA ∆fi ;Bıßjq l÷BU ´ ¢ÀjrªAÀ ,æÀfºª ¬C eAjØflª O√B∑C ’AÃm ,Bıßjq “øÈjä “ÕÃIjªA f÷AÃ∞ªAÀ —eAiG Ω®ÉÀ ,nùA ”ºß Bı√BÒºm “yj¥ùA PBnm¤ùAÀ æÀfºª Ω®É 84


‹ πªgÀ ,“yj¥ùA PBnm¤ùAÀ ,æÀfªA —eAiHI “√ëjø ¡»MBØjvMÀ nùA e›JªA ”ºß BÕ›JªA jÒaC ≈ø “ŒªÀfªA ~Àj¥ªA O√B∑ f≥À .Bıßjq kÃè BùB À ,nùA e›I ”ºß iB∞∏ªA —jÒŒm ~jØ LBJmC ≈øÀ ,“Œø›m‚A DVºÕ ∆C “∞Œºbºª kÃè ‹ “ŒªÀfªA ~Àj¥ªBØ πªhª .B»M›ÕÀ ≈ø “øfiA O√Bß .PB»ÜA h« ”ºß PB¥∞ƒªA “ŒÒ¨Nª ,B»ŒªG

“ÈøB‰®ªA “ŒÍ∏ºÛùA ∆B‰ŒßC |®I ”õ ∆D∑ ,∆eB®øÀ ,kB´À ,°∞√ ≈ø ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßC |®I ”õ BøCÀ ,∆eB®ùA ≈ø “ƒŒ®ø ¡UBƒøÀ ,kB¨ªAÀ ,°∞ƒªA ≈ø “ƒŒ®ø AıiBIE “∞ŒºàA ≈Œ®ÂÕ B»MAeiAÀ wvëÀ ,B»Œ¿ZŒØ › ı Rø pBZƒªA À ,K«hªAÀ ,PB∞mÃ∞ªA ¡UBƒ¿∑ ëÀ ,Bıßjq l÷BU ”¿áA Ah»Ø ,B«B√j∑g ªA PB»ÜA h« ”ºß ∂B∞√„ª kÃèÀ ,PB»ÜA  h« ”ºß ∂B∞√„ª “øk›ªA PB¥∞ƒªA ØÃNª ©UB√ µÕj :œºÕ Bø ïG AıeBƒNmA …I ¬Ã¥Õ ∆C “∞Œºbºª ,“_ƒŒ®ø ≈∑B_øC AÃ_õ f≥ , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  A æÃmi ∆G - 1 K®_vªA ≈_ß ,pB_Jß ≈IA ≈ß eÀAe ÃIC ‘Ài .“øB®ªA “Œ∏ºùA ü ΩaAe ë Bû ”_õ ‹ –C #…ªÃmjªÀ ‹G ”õ ‹$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ ,“øBRU ≈I ,î∑B_nùAÀ ,’Aj_¥∞ºªÀ ,eB_»Vºª …ªÃ_miÀ A  B_õ Bø ΩRø ”ºß ,“ªÀfºª ‹G ej_∞M ≈_ø “_Œº«BÜA ü ∆Ã_¿ê AÃ√B∑ Bø ΩRø ”ºß ‹ ,“ØB∑ nùA BvùÀ ”_õ  È ƒ_ªA ∆C$ :j_¿ß ≈_IA ≈_ß ©ØB_√ ≈ßÀ .…n∞ƒª ”¿áBI ¡»ƒø lÕl®ªA ,f__ŒJß Ã__IC  AÀi #__nùA Ω__Œà - “__ƒÕfùBI ≤Àj__®ø ©__yÃø Ã__«À - ©__Œ¥ƒªA ,“ø›_m BIC  ‹Ãø …Œºß Ω¿®NmAÀ ,“≥fvªA ΩI‚ —hIÏjªA j∏I ÃIC ”õ πªh∑À . « …ª æB¥Õ …ª ïÃø …Œºß ïÀÀ ,—hIÏjªAÀ ≤jrªA πªh∑ j¿ß ”õÀ 85


PBŒ∏ºùA ≈ø ëÀ ,”ßjùAÀ fl∏ªA ≈∑Bøfi ”¿áA Ah« ∆B∑ f≥À ∆B∑À ,“ƒÕfùA XiBa ∆B∑ ,  A æÃmi Bõ –hªA ©Œ¥ƒªBØ .“øB®ªA nùA ©Œ¿Ü ∫úû ë –C ,fl∏ªA …ŒØ OJ√ ±U AgHØ ,’BùA …ŒØ ©¥ƒNnÕ ‹˜ G ”õ ‹$ SÕfY  j∑g f®I ,πªg ∆BŒI ü fŒJß ÃIC æB≥ f≥À .“øBß “Œ∏ºø ∆C -¡ºßC AÀ- ‘j√ B¿ŒØ ,…ƒß œ»ƒùA ”¿áA ΩÕÀDMÀ$ :æB≥ ,#…ªÃmjªÀ ’BùA œ«À ,’B∑jq B»ŒØ pBȃªA  A æÃmi Ω®U ªA ’BŒqfiA ”¿ZÂM .#iBƒªAÀ fl∏ªAÀ B«Ãõ ªA ≈∑BøfiA ,j¿ßÀ ,j∏I ÃICÀ ,  A æÃmi wva f≥À ,“≥fvªA œqAÃøÀ ΩI‚À , A ΩŒJm ü B»Œºß ∆ú¿ê AÃ√B∑ ªA ΩŒbºª ≈I A fJß ≈I jøBß ≈ß fŒJß ÃIC ‘Ài.B»ŒØ œßjªA ≈ø B« ´ ∆îƒô AÃ√B∑À ,îƒø¤ùA øC BÕ :æB¥Ø LBÒàA ≈I j¿ß œIAjßC ”MC$ :æB≥ …ŒIC ≈ß IlªA ?B»Œ¿Ñ ¬›ß ,¬›m‚A ü B»Œºß Bƒ¿ºmCÀ ,“Œº«BÜA ü B»Œºß BƒºMB≥ B√e›I ΩNØ jøC …I‰j∑Ú AgG ∆B∑À- …IiBq ΩN∞ÕÀ c ∞Û ƒÕ Ω®UÀ ,j¿ß ∂j DØ :æB≥ :j¿ß æB¥Ø ,…Œºß πªg eejÕ Ω®U ,…I Bø œIAjßfiA ‘Ci B¿ºØ -c∞√À …IiBq Bø , A ΩŒJm ü …Œºß ΩõC Bø ‹Ãª AÀ , A eBJß eBJ®ªAÀ , A æBø æBùA ≈I j¿ß O® $ :æB≥ ¡ºmC ≈ßÀ .# q ü Aı q ~ifiA ≈ø OŒõ ¡¿yÛC œÈ ƒ‰«Â BÕ :—hIjªA ”õ ”ºß …º¿®NmA îY Èœƒ‰»Â _ª æÃ¥Õ Ã«À ,LBÒàA ,“Í ¿‰ ÕÊj‰ v Ì ªA Li ΩaeCÀ ,“IBâ B»√HØ ,¬Ãº§ùA —Ãße µMAÀ ,pBȃªA ≈ß πYBƒU O∏º« ∆G B¿»√HØ ,≤Ãß ≈IA ¡®√À ,∆B∞ß ≈IA ¡®√ ≈ø ßeÀ ,“¿Œƒ¨ªAÀ ’BU …NŒqBø O∏º« ∆Ê G î∏nùA Ah« ∆È GÀ ,™ikÀ Ωé ïG B®Ui B¿»NŒqBø B»È√GÀ ?∂iêAÀ K«hªA ¬j´ ¬C ,œºß ∆ëC fl∏ªBØC ,îƒø¤ùA øC BÕ ,djvÕ ∆À ª ¡»√GÀ ,¬›m‚A ü B»Œºß AÿºmCÀ ,“Œº«BÜA ü B»Œºß AúMB≥ ,¡»yifi 86


pBȃªA ”ºß OŒõ Bø , A ΩŒJm ü B»Œºß Ω¿ZÂÕ ªA ¡®ƒªA ‹ÃªÀ ,¡»¿º§√ BÈ√C .fŒJß ÃIC AÀi #AıfIC ¡«e›I ≈ø Bı◊Œq œ¿Ñ ∆C “ªÀfºª ∆C ”ºß “ZyAÀ “ª‹e æfM iBQ‡AÀ SÕeBYfiA  h»Ø Bvø ≈ø   ¨ªÀ ,…I µº®NÕ BøÀ ,eB»Vºª …UBNÑ Bø “øB®ªA PBŒ∏ºùA ≈ø .≠ºI Bø Bı¨ªBI ,nùA ,Bı®Œö nùA ”ºß eB»ÜA ~jØ f≥ ïB®MÀ …√BZJm A ∆G - 2 :ïB®M æB≥ .¡»n∞√CÀ ¡ AÃøDI AÀf«Bè ∆C ¡»Œºß ~jØÀ ,¡« ¥ØÀ ,¡»ÈŒƒ´ šÍׯ≈s9'ρé&uρ 4 óΟÎγÅ¡àΡr&uρ óΟÏλÎ;≡uθøΒr'Î/ (#ρ߉yγ≈y_ …çµyètΒ (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$#uρ ãΑθß™§9$# Ç⎯Å3≈s9  z⎯ƒÏ%©!$# ¨βÎ)  :æB__≥À ,[“IÃNªA]  ∩∇∇∪ tβθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé&uρ ( ÝV≡uöy⇐ø9$# ãΝßγs9 ,[72 æB∞√fiA]  «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû öΝÍκŦàΡr&uρ óΟÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ (#ρ߉yγ≈y_uρ (#ρãy_$yδuρ (#θãΖtΒ#u™ (#θç/$s?ötƒ öΝs9 §ΝèO ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ «!$$Î/ (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# $yϑ¯ΡÎ)  :æB_____≥À  ∩⊇∈∪ šχθè%ω≈¢Á9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé& 4 «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû óΟÎγÅ¡àΡr&uρ öΝÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ (#ρ߉yγ≈y_uρ (#θè=ÏG≈s%  :æB≥À ,[190 —j¥JªA]  «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû (#θè=ÏG≈s%uρ  :æB≥À ,[PAjVáA] (#θè=ÏG≈s%uρ  :æB≥À ,[29 “IÃNªA]  ÌÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$$Î/ Ÿωuρ «!$$Î/ šχθãΖÏΒ÷σムŸω š⎥⎪Ï%©!$# .[36 “IÃNªA]  4 Zπ©ù!$Ÿ2 öΝä3tΡθè=ÏG≈s)ム$yϑŸ2 Zπ©ù!%x. š⎥⎫Å2Îô³ßϑø9$# .æBùBIÀ ,o∞ƒªBI nùA ”ºß æBN¥ªA LBèG ü “êju PBÕ‡A  h»Ø ïG ∆ÃUjë , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  æÃmjªA ¬BÕC ∆ÿºnùA ∆B∑ f≥À …ŒªG ∆ÃUBNê Bñ ¡»n∞√C lŒ»VNI ∆ÃøÃ¥Õ AÃ√B∑À ,¡»n∞√CÀ ,¡ AÃøDI eB»ÜA “ªÀfªA lŒ»VNª iB§N√A ∆Àe ,“√À¤øÀ ,ΩIGÀ ,ΩŒaÀ ,`›m ≈ø ,eB»ÜA ü .¡»Œºß A …yjØ Bû πªg ∆fi ;¡ Ω¥NƒÕ ,…ŒªG XBNê BøÀ ,eB»ÜA ”ºß ∂B∞√‚A ∆HØ ,πªg ”ºß ’BƒIÀ ∂B∞√„ª ≤B∑ æË Bø æBùA OŒI ü ∆Ã∏Õ ‹ Bøfƒß ,nùA ”ºß …IÃUÀ 87


∆C ÀC ,nùA ≈ø ∂B∞√‚A Ah ¬k›ªA æBùA Ωvê ∆C “∞ŒºbºªÀ .…Œºß B»ƒø œ¿ê ∆DI ,n¿ºª πºø œ« ªA ,“øB®ªA “Œ∏ºùA PAeiAÀ ≈ø haDÕ .nùA ≈ø B»®ö ≈ø ‹ı fI ,PB¥∞ƒªA  h« œ˛Ò¨Õ Bø ,¬BrªAÀ ,∂Aj®ªA ~iC ¡n¥Õ ∆C |Øi LBÒàA ≈I j¿ß ∆G - 3 ,¡»Œºß B»¿n¥ÂÕ ∆C …ƒø AÃJº ∆C f®I ,¡»ØÃŒnI B«ÃZNNØA ≈ÕhªA ”ºß ,jvøÀ ¡º®ÕÀ ,¡ “¿Œƒ´ OZJuC B»√CÀ ,¡»ØÃŒnI B«ÃZNNØA ¡»√C ¡º®Õ …√C ¡º®ªA ©ø AÀjzY ≈ÕhªA îºMB¥¿ºª B»mBúC “®IiC ∆CÀ ,îòB¨ªA ”ºß ¡n¥ÂM “¿Œƒ¨ªA ∆C ≈ÕhªA îIiB A ”ºß Œa ~iC ¡n≥ f≥  A æÃmi ∆C ¡º®ÕÀ ,“∑j®ùA …¿»Ø ”ºß ’BƒI ,¡»Œºß B»¿n¥Õ ∆C |Øi ,πªg Ω∑ ©øÀ ,“∑j®ùA AÀjzY …ƒø XjÖ ,OIBQÀ ¡÷Ae eiÃø eÃUÀ ≈ø fI ‹ …√C …∑Aie‚À ,’œ∞ªA PBÕ‡ ”ºßÀ ,ièRªAÀ ,tÃŒÜA ”ºßÀ ,“ªÀfªA Bvø ”ºß …ƒø µ∞ƒÂÕÀ ,PBŒÒßfiA Bvñ ¬Ã¥Õ ≈ù …ƒø ”Ò®ÕÀ ,ΩøAifiAÀ ,¬BNÕfiAÀ ,î∑BnùAÀ ,’Aj¥∞ªA ¡Èn¥Õ ∆C …ƒø AÃJº ≈ø ©ø …MiÀBä ü Bıêju πªg eiÀ f≥À .nùA SŒY ,¡»MiBrNm‹ ¡»®ö ≈ÕhªA iBv√fiA ¬BøC …VVY ’AfIG üÀ ,~ifiA f≥ B»Uú®I ~ifiA ∆ÀfVŒØ ,nùA ≈ø ¡«f®I œMDÕ ≈ñ ±Œ∏Ø$ :æB≥ O¿n≥ AgHØ$ :æB≥À .#–CjI Ah« Bø ,PlŒYÀ ’BI‡A ≈ß OQiÀÀ ,O¿nN≥A BøÀ ,ièRªA …I fnÂÕ B¿Ø ,B»Uú®I ¬BrªA ~iCÀ ,B»Uú®I ∂Aj®ªA ~iC æB≥À #?∂Aj®ªAÀ ¬BrªA ~iC ≈ø   ¨IÀ ,fºJªA Ah»I ΩøAifiAÀ “Õihºª ∆Ã∏Õ B»ŒØ ¡»Œºß ©yCÀ ,B»Uú®I îyifiA oJYC ∆C OÕCi f≥À$ :iBv√flª ,“ºMB¥ùA ,n¿ºª Bı◊ŒØ ∆Ã∏NØ B»√Àe¤Õ ,“ÕlÜA ¡»IB≥i üÀ ,XAjàA æBUi ≈ø B fI ‹ ièRªA  h« ¡NÕCiC .¡«f®I ≈ø œMDÕ ≈ùÀ ,“ÕihªAÀ ,—jvJªAÀ ,“ØÃ∏ªAÀ ,—jÕlÜAÀ ,¬BrªB∑ ,¬B§®ªA ∆fùA  h« ¡NÕCiC ,B»√ÃølºÕ 88


≈ÕC ≈¿Ø ,¡»Œºß ’BÒ®ªA iAieGÀ ,tÃŒÜBI ≈ZrM ∆C ≈ø B fI ‹ ,jvøÀ .XAjàA ü ±mÃÕ ÃIC AÀi #?Xú®ªAÀ ∆ÃyifiA O¿n≥ AgG ’‹¤« ”Ò®ÂÕ ≈ø fI ‹ …√C ∫ifÕ ∆B∑ j¿ß ∆C îJM ,WVáA  h«À ,—iÀB A  h»Ø PB»ÜA ”ºßÀ ,eB»ÜA ”ºß …ƒø µ∞ƒÂÕ ∆C ΩUfi ,OIBQÀ ,¡÷Ae eiÃø eÃUÀ ü “YÃN∞ùA œyAifiA  h« ∆C ‘CjØ ,B»Œºß µ∞ƒM ∆C “ªÀfªA ”ºß Kè ªA ≈ÕhªA ”ºß B»¿n¥Õ πªhª ,LúÒùA eiÃùA œ« ,jvøÀ ,¬BrªAÀ ,∂Aj®ªA ,…√ÀÌe¤Õ XAja ’B¥ª B»IBZuC fŒI B«B¥ICÀ ,nùA ≈ø “˜º≥ ¡«À ,B«ÃZNNØA .nùA ©Œö Bvø ”ºß …ƒø µ∞ƒÂŒª B__û œ__¿ê ∆C ,ïÀC LB__I ≈__ø ,“__∞Œºbºª kÃ__è …__√C h__a¤ÂÕ Ah__« ≈__øÀ ”_ºß …_ƒø µ_∞ƒÂŒª ,“_øB®ªA PB_Œ∏ºùA ≈_ø Ã_« B_û ,_nùA “_øB®ª ∫úû ë eÃ__UÀ ¬f__ß “__ªBY ü ,B__»Œºß ∂B__∞√‚A __nùA ”__ºß K__è _ªA PB__»ÜA .nùA æBø OŒI ü æBø

89


90


         ∆Ã∏M ‹À ,nùA “øB®ª µË Y B»I µ˙º®‰M ,’BƒI ÀC ,~iC ≈ø îß Ω∑ πºùA ΩJ¥M ∆BŒßC “ªÀfªA “Œ∏º¿Ø .“ªÀe “Œ∏ºø ∆Ã∏M ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ü “ºaAe “øB®ª µY B»I µº®M B˜ù ≈∏ª ,“ªÃ¥ƒùA ’BŒqfiAÀ ,’BƒJªAÀ ,~ifiB∑ ,–ej∞ªA ïG ‹ı Ã∑Ãø B»ŒØ ≤jvNªAÀ ,B»√À¤q ”ºß ¬BŒ¥ªAÀ ,B« IfM iBu nùA “øB®ª µY …I µº®NÕ Bø Ω∑ ü ≤jvNªA ü “ÈŒY›vªA KYBu …√fi ;“∞ŒºàA ∆C “∞Œºbºª kÃè …√fi- “øB®ªA “Œ∏ºùA ≈ø ∆BŒßfiA h« ≈∏M B˜ùÀ .nùA ‹ ,AıfYC π˜º¿ÂÕ ∆C …ª kÃè ‹ B¿ƒŒI ,eAjØflª B»N®∞ƒø π˜º¿ÂÕÀ ,B»ºuC π˜º¿ÂÕ Bı∏ºø ∆BŒßfiA  h« O√B∑ πªhª -“øB®ªA “Œ∏ºùA ΩuC ,“ßBö ‹À AıejØ .“Œ∏ºùA ”ƒ®ø ë Ah«À ,≤jvNªA ü B»Œºß Bı√BÒºm “ªÀfºª ∆fi ,“ªÀfºª ¬Ã¥MÀ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA IfNI ¬Ã¥M ªA œ« “ªÀfªA O√B∑ ∆GÀ …√GÀ ü› ı aAe ∆B∑ Bø Ω∏Ø .îNÈŒ∏ºùA îI Bı≥jØ ∫Bƒ« ∆C ‹G ,“ªÀfªA “Œ∏ºø IfNI ,iB»√fiAÀ ,iBZJªAÀ ,fÈ ®ªA ∆eB®ùAÀ ,kB¨ªAÀ ,°∞ƒªA ΩRø ,“øB®ªA “Œ∏ºùA kÃè ‹ …√HØ ,fUBnùAÀ ,œßAjùAÀ ,tAjYfiAÀ ,PBYBnªAÀ ,∆ÃŒ®ªAÀ .nùA “øB®ª πºø B»È√fi ;“ßBö ÀC ∆B∑ AıejØ ,fYfi B»∏˜º¿ÂÕ ∆C “∞Œºbºª ,PBŒ∏ºùA  h»I ™B∞N√‹A ≈ø pBȃªA ©Œö ≈˜∏ô ∆C ,î®ø IfNI “∞ŒºàA ”ºßÀ .¡»áBvø ’Bz≥À ,¡»√À¤q “ÕBßi ü , eB»NUA …ŒªG …ÕÈe¤Õ Bø KnY “∞Œºbºª ∆HØ ,’BƒIÀ ,~iC ≈ø ,“ªÀfªA “Œ∏ºø ü › ı aAe ∆B∑ Bø BøCÀ \¿nÕ ∆C ÀC ,“J≥jªA πŒºó ∆Àe “®∞ƒø ÀC ,“®∞ƒøÀ “J≥i ,eAjØfiA …ƒø π˜º¿ÂÕ ∆C 91


.     !" 

   ! "    .+,$ -. / 01(, 23 456 7 #$%& ' ()* 234 + - /01 + , + &* + &'( &) #$% & D'5 F+ :=>4 ;?@A B+ C D' E 67 ,48 94 :*34 ;<)+ #35 67 M7 ;NO G6+ @H7< 234 IJ ;3K L ;?@A B+ C 234 /031 V'( @$% 94 PO@Q RS6 T U B G ?   R,G"( +@ D MX G !" M7 M)3W B3* .G [$" # \ B] B+ GY4 T>=Z B+ . M$4    » ^_` a@b 9 V 9? 7 '? 3 + @     » c+ M@ .«  » :Vd + 9? e N1 9 ? 9? .«! " #$ %  » :g 9 h7? 9? .«&' -). " ,&'() *+ 9 i + 9? hS4" @ .«&0 *1 234  5 6/ = " :03/ , / ;3  </  78 9/" :+» ^A` Vjk G<+/ : ,:9 F B 0:+8 E B  C9D :>3? @. ,I  &'(9  H9 » :Vd @Y, 9 ? 9? .«' 9L L/ ,&L L" *1 H  J   0K» «0G " «@O" 4P - / *1 " , ' 6 M / NK L LL
.   

"#$ " !      "/0&( " + - " * + , "'&( ) "%& %3 - ( "  " <4 "5 67 89$ :; 12%3 /4 F7G "=:9 @ 9A B<7; 9$ 2: =: CD E? : =>9#( 2 N  F7G ./#9M#9 @ H I  J =K9L T W @ I X @ 9A M O2 " A P QR STU2 V !? "OD D =:9 @=>9Z B<7; 0 89$ =6D =T : "BGK T "Y %J ! #\] " 9$ 9 W > ( =:9 =>9Z +; [ . 9$ 2: .@ I X @ 9A A SO_ @ A + [ W0 ^@ : A cCd e  =9A "=:9 @ 9A `C  a b9A f F7G g "W0 9 chG0 :! " f F7G g " 9$ 9M W S l +A "@ 9$ " #k$ "#$ " j b ":C +A S K9L i? a  > #> "m Cnho 0 > "S K9L +A 12:C =:9 =>9Z B<7; - ( " <4 "5 67 1#K "1Cho N =)7 p 6I 1q " 9$ 9M 1e " 9$ 2: D " <4 "5 67 2 #9M( = 67 1 #> . f F7G CD E? =:9 @=9A B<7; q "/#9M( =A C g "- ( 12 ":C +A S K9L "  "O$R Wl 9$ 2: N Es " $ ! N " qUR %:; " r ? N =)7 p 6I + ) " * + , "u C + %& j b . r #$ t ? +A <9y :! "12%3 "w : @ #x "`_L W<9Cv "'&( Y H +A z7< c2 +A a :<$  b> "1Ch  


 "# !      61 7 . .2 34 !' #( )*+, -./ 01 &$ % &  ? @*2 :82 9*:   ; * <=7 ' E /F F@ G 9 ( HIJ K DE &A ?B C@B / I #  O3 STU1 &OP QRM,E &LM I2 D/ N &C@*(1 CD C  X ; * D F 61 71 .«IV1 W( G+ GA* # 7Z[ %   F,B B[ K»Y 2 &8a1 &6^ _.-T 7 Z`1 .* F 91 «O3 ] \( Ce 3 E fT &3 J* "1 Md C1* C7F c _/ bF(1 1 &<:,/ 1 &? 1 &W +d 1 &g2d 9h3T: d hi GE1 < E 6 #+ &bET LM <l 1 &jk 1 &=TB .' # mn1   "[7 p _t I= &9 ( Jo/ p Cq F rs rJ * be1 C :h 9 ul p1 &1 CEFD ' hF:F GE*T/ 9 ( I: c &3@ 6vw \ x p 4:Fy z "Kx } ? &C4 Cy{ <l 3 |1 &rs 9ZJ o/1 &O^T D M2 ~ _t 9ZJ " + *21 .7#1 &g41 &'/# "[7 3@ IlAT1 &J 8el€ &"#-/1 &* E bh *21 &1<E ‚BE 'n 3T+# "o ƒ+ &e1 ' #( ' 1y „1# ‰Be Ks ˆ TF 7 …†……‡ 8h „ 'n Cy{ <l b{1 &9 ( ul p rs 9Z3E ./ TF 7 ‡,‡ 


—jøBß O√B∑ ∆C B µJm ∆GÀ ,PAÃùA ¡∏Y haDM ,B ’BùA j¿¨ª ,“ßAilºª OnŒª OøAe Bø ,“ªÀfºª Bı∏ºøÀ ,æBùA OŒJª Bı∏ºø ∆Ã∏MÀ ,™ilªAÀ ’BƒJªBI ,PB®¥ƒNnùAÀ ,dBJnªAÀ ,¬BU‡AÀ ,~BŒ¨ªA \÷BÒJªBI µZºÕÀ ,fYfi “∑úû .B»¿∏Y haDMÀ ,B»ºRø B»√HØ üAÃvªA - 3 e›JªA œyAiC ≈ø æBùA OŒI ïG B»¿y “∞ŒºàA iÈj¥Õ ~iC Ω∑ œ« “∑úû O√B∑ ÀC ,B»ƒß B»º«C ›U ∆C f®I πªBø ∆Àe OŒ¥I ªA ,“YÃN∞ùA Lj« ÀC ,LjáA ü ΩNÛ≥ ≈ù ÀC ,B»MeB¥ª ÀC ,B»øB∏á ÀC ,OZNØ ªA “ªÀfºª .B»∑jMÀ “∑j®ùA ≈ø ≈I j¿ß ë ,æBùA OŒJª “ı vªBa B»º®UÀ ,üAÃvªA ”∞vNmA ≈ø æÀCÀ œIC ≈I A fÍ Jß f Jß fŒªÃªA ≈I A fJß QfY :±mÃÕ ÃIC æB≥ .LBÒàA ~iC :≤BƒuC —jrß eAÃnªA Ω«C ≈ø LBÒàA ≈I j¿ß ”∞uC$ :æB≥ —jY Ω∑À ,‘jn∏ª O√B∑ ~iC Ω∑À ,Lj« ≈ø ~iCÀ ,LjáA ü ΩN≥ ≈ø :æB≥ ,fÕjI jÕe Ω∑À ,’Bø |Œ¨ø Ω∑À ,…º«C ≈ø fYfi O√B∑ ~iC j¿ß B∞vNmA Bø XAja ∆B∑À :æB≥ ,—jmB∑flª O√B∑ æBva ©IiC OŒn√À .#¡«ie ±ªC ≤‹E “®Jm ¡zÕ ∆C “∞ŒºàA ”ºß ∆HØ ,AıfºI \N∞M Bøfƒß “Ø›àA “ªÀe ∆HØ ,πªhª ∆Ã∏M ,~iC Ω∑À ,’BƒI Ω∑ ,“ªÀfªA “Œ∏ºø ïG –C ,æBùA OŒI “Œ∏ºø ïG ü ΩNÛ≥ ≈ù ÀC ,B»MeB≥ ÀC ,B»øB∏á “∑úû ÀC ,“YÃN∞ùA “ªÀfºª “∑úû “∞ŒºàA ≤jvNÕÀ .B»∑jMÀ …yiC ≈ß Lj« ≈ù ÀC ,B»ŒØ ∫iB®ùA PBYBm .nùAÀ ¬›m„ª `›vªAÀ àA …ŒØ ‘jÕ Bñ B»ŒØ 95


PB∞˜¥nùAÀ “ŒƒIfiA - 4 ªA e›JªA ü “ªÀfªA …Œºß œªÃNnM ,±˜¥nø ÀC ,’BƒI ÀC ,jv≥ Ω∑ œ« B»MBnm¤ù ÀC ,B«j÷AÀeÀ “YÃN∞ùA “ªÀfªA —l»Ufi Bıvvã ∆B∑À ,B»ZN∞M B»MB∑jrª ÀC ,B»∞YBNøÀ B»MBŒ∞rNnù ÀC ,B»miAføÀ B»MB®øBÜ ÀC ,B»¥ØAjøÀ ü ΩN≥ ≈ù ÀC ,B»MeB≥ ÀC ,B»øB˜∏á ÀC ,B Bı∑úû ∆B∑ ÀC ,B»®√BvøÀ nùA ≈ø BıØÃa …º«C …ƒß Lj« Bø ÀC ,“∑j®ùA ≈ø Lj« ≈ù ÀC ,LjáA Bı◊ŒØÀ “¿Œƒ´ ∆Ã∏M ,PB∞¥nùAÀ ,“ŒƒIfiAÀ ,iÃv¥ªA h« Ω∏Ø , Ã∑jMÀ .“ªÀfºª “∑úûÀ ,æBùA OŒJª “ı ¥˜ Z‰Nnø ∆Ã∏MÀ ,n¿ºª ÀC ,“ªÀfªA …ŒƒJM ±˜¥nø ÀC ,’BƒI ΩÈ ∑ “ªÀfºª Bı∑úû ∆Ã∏Õ πªh∑À B«j÷AÀe ÀC ,B»áBvøÀ “ªÀfªA —l»Ufi …vÈvÖÀ ,æBùA OŒI æAÃøC ≈ø …Õ rM µØAjùA ≈ø µØjø –fi ÀC ,B»MBŒ∞rNnù ÀC ,B»miAføÀ B»MB®øBÜ ÀC ,B»MAiAeGÀ ,B»ŒªG ‘f»ÂÕ ±¥nø ÀC ,’BƒI Ω∑ “ªÀfºª Bı∑úû ∆Ã∏Õ πªh∑À .B»¿Œ¥M ªA fÈ Mjù ∆B∑ ÀC ,…ª TiAÀ ‹ ≈û …QjM ÀC ,B»ŒªG …I ”uÃÂÕ ÀC ,B K«ÃÂÕ ÀC .…Mei ”ºß ΩNÛ≥ ÀC PBø

“ªÀfªA ∫›øC 曨NmA ’Bz≥À ,nùA ∆À¤q “ÕBßi “∞ŒºàBI ¢B√C f≥ ™iBrªA ∆C Bñ …ŒªG …Õe¤Õ Bø KnY ,`›vªAÀ àA …ŒØ Bñ ,¡»MBUBY fÈ mÀ ,¡»áBvø …®mÀ Bø “ªÀfªA ∫›øC 曨NmBI ¬Ã¥Õ ∆C “∞ŒºàA ”ºß ∆È HØ πªhª , eB»NUA ›◊ªÀ ,nùA …®∞√ ¡È ®Õ Bñ ,æBùA OŒI PAeiAÀ ü fÕlÕ ”NY ,曨Nm‹A .“®Ò¥ƒø B»MAeiAÀÀ ,Bı®÷By B»®∞√À ,“º˜Ò®ø “ªÀfªA ∫›øC ”¥JM 96


h« 曨NmBI ∆ÃøÃ¥Õ , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  A æÃmi ∆B∑ f≥À .nùAÀ ¬›m‚A “Zºvø ≈ø ¡ ‘’AjM f≥ ∆B∑ Bø KnY ,∫›øfiA ÀC ,BıVNƒø ÀC ,AıjUBM “ªÀfªA ∆Ã∏M ∆C ®Õ ‹ “ªÀfªA ∫›øC 曨NmAÀ “ªÀfªBØ .æB¿ßfiA æBUiÀ ,îVNƒùAÀ ,iBVNªA ≤jvM ≤jvNNØ ,æB¿ßC ΩUi …ŒØ j»§Õ ‹ı ›¨NmA “ªÀfªA ∫›øfi B ›¨NmA ∆Ã∏Õ ∆C Kè πªhª ,“ŒßAi ,“ÕBßjªA ΩufiBØ .¡»MBUBY ØÃMÀ ,¡»áBvø ’Bz≥À ,pBȃªA ∆À¤q “ÕBßi .Kn∏ªA oŒªÀ :B»ƒø —ef®Nø ∂jÒI ∆Ã∏Õ “ªÀfªA ∫›øC 曨NmAÀ , BÕG pBȃªA πŒºó ïG “ZºvùA ÃßfM Bø Ω∏Ø , UDNªA ÀC ,©ŒJªA - 1 ,…®ŒJM ∆C B»ºØ ,“ªÀfªA ∫›øC ≈ø ,’BƒI ÀC ,~iC ≈ø …I ™B∞N√‹A ¡»∏Œºó ÀC O√B∑C ’AÃm ,¡»NZºvù Bı¥Œ¥Ñ ,B ‘’A Õ Bø KnY pBƒºª  jÈU¤M ∆C ÀC ¬C ,B»UiBa O√B∑ ¬C ,≈∑Bnø ÀC ,∂AÃmC “øB≥‚ ,∆fùA ΩaAe ü ~ifiA ÀC ,“ŒqBùA ÀC ,¬B®√fiA ÀC ,iB¥Iflª j÷B§Y ÀC ,∆kBã “øB≥‚ ,B»ƒø “JÕj≥ ,©√Bvø “øB≥‚ ,iB»√fiA ÀC ,iBZJªA ÿ AÃq ”ºß O√B∑ ¬C ,“ƒUAfªA iÌҪA .B« VrM ÀC ,B»ßilª —jøBß “ŒßAik BıyiC O√B∑ ¬C ,“ÕeBvN≥A PFrƒø ÀC .jÈU¤M ‹À ™BJÂM “ßAilºª ~ifiA ∆È C ”ºß “ªÀfºª “∑ú¿ùA ,B«jR∑C ÀC B»º∑ ,—jVrùA ~ifiA 曨NmA - 2 B¿ºRø ,±v√ ÀC ,SºQ ÀC ,©Ij∑ B»ƒø Xjë Bû ’lU ”ºß B»Œºß “ºøB®ùBI .‘j¥ªA –eAÀÀ ,∫‰fØÚÀ Œa Ω«C  A æÃmi ΩøBß B æB¿ß iBV◊NmBI ,—jøB®ªA “ŒßAilªA œyAifiA 曨NmA - 3 .B»√Dq ”ºß ¬BŒ¥ªAÀ ,B»ßikÀ ,B»NY›∞ª ’BùA oJÅ ,dBJÈnªAÀ ,~BŒ¨ªAÀ ,PB®¥ƒNnùAÀ ,\÷BÒJªA ’BŒYG - 4 97


“áBu eîM ”NY ,B»∞Œ∞ÉÀ ,B»ƒø ’BùA cyÀ ,B ΩÕBnø TAfYGÀ ,B»ƒß . VrNªAÀ “ßAilºª œyAifiA ≈ø pBȃªA “∞ŒºàA ™BÒ≥HI ∆Ã∏ÕÀ .~ifiA ™BÒ≥G - 5 …ºØ .nùAÀ ¬›m„ª “Zºvø πªg ü ‘jÕ Bø KnY ,“ªÀfºª “∑ú¿ùA ‘jÕ ≈ø ©Ò¥Õ ∆C …ª B¿∑ ,ΩzØ …ª ≈ø ÀC ,¬›m‚A ü ’Bƒ´ …ª ≈ø ©Ò¥Õ ∆C B¿∑ ,∂ki “ºŒmÀ ïG ∆ÃUBNê ≈ÕhªA îY›∞ªA ©Ò¥ÂÕ ∆C …ªÀ ,…Jº≥ “∞ªA¤ø ™ÀilªAÀ 曨ªA R∏Nª ÀC ,“ºÒ®ø B»∑jM ¬fßÀ ,~ifiA —iB¿®ª ©Ò¥ÂÕ ©Ò≥C f≥À .™BÒ≥‚A ïG ÃßfM “ZºvùA ‘Ci B¿º∑ ©Ò¥ÂÕ ∆C …ªÀ .iB¿RªAÀ —eiAêA SÕeBYfiA ü jÈ ø B¿∑ , f®I ≈ø ’B∞ºàA ©Ò≥C B¿∑ ,  A æÃmi .™ÃyÃùA Ah« ü ªA œ«À ,B»Œºß B«fÕ “ªÀfªA ©zM ªA œyAifiA ü ∆Ã∏Õ ™BÒ≥‚AÀ :œºÕ Bø Ω¿rMÀ (“ªÀfªA œyAiC) ”¿nM B»®Ò≥C ªA ~ifiA ΩRø ,jVrªAÀ ™ilºª “áBvªA —jøB®ªA ~ifiA -1 jVq B¿»ŒØ ∆B∑À , zƒªA I ~iC üÀ , Œa ü Ilºª  æÃmjªA .“YÃN∞ùA œyAifiA ü B»IBZuC B»ƒß Lj« ªA —jøB®ªA ~ifiA ΩRøÀ ,ΩéÀ \÷BÒJªA ~iC ΩRø ,OIja ¡Q Oßik ∆C µJm ªA œyAifiA -2 fŒJß ≈I f¿ä ≈ß ‘Ài f¥Ø ,—jvJªAÀ “ØÃ∏ªA îI “®≥AêA ∂Aj®ªA ü dBJnªAÀ , A fJß ÃIC ©ØB√ …ª æB¥Õ —jvJªA Ω«C ≈ø ΩUi ©Ò¥NmA :æB≥ …√C œ∞¥RªA fYDI jzM ‹À ,XAjàA œyAiC ≈ø OnŒª —jvJªBI BıyiC LBÒàA ≈I j¿ß œIC ïG j¿ß KN∏Ø (› ı v≥ :“ÕAÀi üÀ) …ºŒà BıJz≥ B»ŒØ hbNŒª nùA ≈ø ∆Ï C fŒJß ÃIC ‘ÀiÀ .B«BÕG …®Ò≥DØ ,æÃ¥Õ B¿∑ O√B∑ ∆G :–j®qfiA ”mÃø —jvJªBI BıyiC œ∞¥RªA xB®ªA œIC ≈I ∆B¿Rß ©_Ò_≥C ∆B_∞_ß ≈_I ∆B_¿_Rß 98


.B«BŒYCÀ B»UjbNmBØ BıøBUEÀ BıaBJm O√B∑ ,j«fªA eBIE Pj¿ß ÀC Oßik ∆C µJnÕ ªA PAÃùA ~ifiA -3 ÿ AÃq ΩRø ,‘j¥ªAÀ ∆fùA µØAjø ≈ø B»√fi B»Œºß B«fÕ “ªÀfªA O®yÀÀ .B»ƒø “JÕj¥ªA iB»√fiAÀ iBZJªA “ªÀfªA B»MhaCÀ ,îƒm T›Q f®I B»IBZuC B»º¿«C ªA ~ifiA -4 j¿ß ©U mA ¡Q ,œ√lùA æ›Jª  æÃmjªA B»®Ò≥C ªA ~ifiA ΩRø ,¡»ƒø ÃIC XjaC .nùA ≈ø ¨ª B»®Ò≥CÀ ,îƒm T›Q f®I B»ƒø æ›I …º¿«C Bø …®Ò≥C  A æÃmi ∆C$ :œ√lùA TiBáA ≈I æ›I ≈ß æAÃøfiA ü fŒJß  A æÃmi ∆G :æ›Jª æB≥ j¿ß ≈øk ∆B∑ B¿ºØ :æB≥ ,©öC µŒ¥®ªA ”ºß Pif≥ Bø B»ƒø hbØ ,Ω¿®Nª π®Ò≥C BòG ,pBƒªA ”ºß  jVZNª π®Ò¥Õ …yiC ΩÒß ≈ø ∆C ”ºß “IBZvªA ™BöG f¥®√A f≥À #œ≥BJªA eÈ iÀ ,…MiB¿ß .  ¨ª ”Ò®MÀ …ƒø ha¤M îƒm T›Q ~iC ≈ø ∆Ã∏Õ ∆C BÈøGÀ ,jr®ªA ~iC ≈ø ∆Ã∏Õ ∆C BÈøG ™BÒ≥‚AÀ :XAjàA ,Lj®ªA —jÕlU …Jq ~iC œ«À- jr®ªA ~iC ≈ø ™BÒ≥‚A ∆B∑ ∆HØ π˜ºô ∆C “∞Œºbºª kÃè …√HØ -BŒnŒ√Àf√D∑ ,B»Œºß B»º«C ¡ºmC ~ ˘ iC ΩÈ ∑À ÀC ,BıÕfIC Bı∏Œºó ,B»NJ≥i ∆Àe ,B»N®∞ƒø …∏˜ºô ∆C ÀC ,©ÚÒ¥Ù ¿Â ºª B»N®∞ƒøÀ B»NJ≥i .n¿ºª “Zºvø πªg ü ‘jÕ Bø KnY ,—efä —fù —ı B∑k ~ifiA WMB√ ”ºß jr®ªA ‹G “®ÚÒ¥Ù ùA ~ifiA  h« ü Kè ‹À ~iC ∆fi Bı¥ºÒø XAja B»ŒØ Kè ‹À .LBvƒªA ≠ºI AgG —B∑lªA …ŒØ KÉ B¿ŒØ .B»ŒØ XAja ‹ jr®ªA ~iC Ω___∑ œ___«À- XAj___àA ~iC ü ™B___Ò≥‚A ∆B___∑ ∆G B___øCÀ 99


:j§ƒÕ -jvøÀ ¬BrªAÀ ∂Aj®ªA ΩRø —Ãƒß OZNØÛ B»Œºß Ljy ∆C µJ‰mCÚ ’AÃm ,—jøB®ªA ~ifiA ≈ø ™BÒ≥‚A ∆B∑ ∆HØ ‹À ,~ifiA “®∞ƒø ‹G ©Â ÒÚ ¥ùA πºô ›Ø ,B»Œºß Ljy ∆C µJnÕ ¬C ,XAjàA ©ÚÒ¥Ù ùÛ A π˜ºó Ω®è ∆C “∞ŒºbºªÀ .n¿ºª “∑úû B»NJ≥i ∆fi ,B»NJ≥i πº¿ÂÕ .n¿ºª “Zºvø …ŒØ ‘jÕ Bø KnY ,—efä —fù ÀC ,BıÕfIC “®∞ƒ¿ºª ±v√ ÀC jr®ªAÀ ,~ifiA ”ºß XAjàA “®Ò¥ùA ~ifiA h« ü KèÀ AgG ,—B∑lªA B»ŒØ KÉ ªA iB¿RªAÀ ™Àilºª “JnƒªBI ¡ºnùA ”ºß —ı B∑k jr®ªA .\yAÃØ ¡ºnùA ”ºß —B∑lªA LÃUÀ BøC .B»ƒø XAjàA ’AeC f®I BıIBv√ O¨ºI ,“ŒUAja ~iC B»√flØ ~ifiA  h« ≈ß ¡ºnùA ≈ø πªh∑ XAjàA ©Øe BøCÀ XAjàA ∆îØfÕ AÃ√B∑ SŒY ¡»Œºß A ∆AÃyi “IBZvªA …Œºß ∆B∑ Bø Ah«À :æB≥ “Zº ≈I ”mÃø ≈ß fŒJß ÃIC ‘Ài .¡ “®ÚÒ¥Ù ùA —jøB®ªA ~ifiA ≈ß ,Aıf®mÀ , IlªA ,  ƒªA LBZuC ≈ø “nú ©Ò≥C ∆B∞ß ≈I ∆B¿RÂß ∆G$ ¡»ƒø – È i‰ B‰U ∆B∑À :æB≥ ,Pi‹A ≈I LBJaÀ ,fÕk ≈I “øBmCÀ ,eînø ≈IAÀ :æB≥ …QÈfY ≈¿ß “∞ŒƒY ÃIC BƒQfYÀ :±mÃÕ ÃIC æB≥ .#LBJaÀ eînø ≈IA ∆B∑À ,XAja ~iC LBJà ∆B∑À ,XAja ~iC eînø ≈I A fJ®ª ∆B∑$ ∆B∑À ,XAja ~iC “IBZvªA ≈ø ¡« ¨ªÀ ,XAja ~iC ”ºß ≈I înZºª .#XAjàA B»ƒß ∆ÀÈe¤Õ AÃ√B∏Ø ,XAja ~iC \Õjrª B«fÕ “ªÀfªA O®yÀ ªA “NŒùA ~ifiA ≈ø ™BÒ≥‚A ∆B∑ AgG BøCÀ :j§ƒÂÕ πªh∑ Bƒ»Ø ,B»Œºß ÀC ,j«fªA eBIE Pj¿ß ÀC OßiÂk ∆C µJnÕ “NŒùA ~ifiA O√B∑ ∆HØ LjzÕ ∆C ΩJ≥ BıMAÃø PiBuÀ OIja ¡Q OßikÀ —ı jøBß O√B∑ ∆C B µJm ¡Q œßjq …UÃI B»Œºß B«fÕ O®yÀ f≥ “ªÀfªA O√B∑À ,B»Œºß XAjàA 100


”ºß µJÒƒÕ Bø B»Œºß µJÒƒÕ œyAifiA h« ∆HØ ,“ŒßjªA eAjØC fYfi B»N®Ò≥C B»NJ≥iÀ B»N®∞ƒø B»‰®ÒÍ ≥Ù CÛ –hªA B»ŒŒä πºô ,“ŒUAjàA ~ifiA ü PAÃùA ’BŒYG ∆B∑ ∆GÀ .B»»UÀ ”ºß —ı B∑k jr®Â ªA ±v√ ÀC jr®ªA …ŒºßÀ Bı¿ºnø ∆B∑ ∆G ~iC B»√fi XAjàA …ŒºßÀ B»N®∞ƒø πºô …√HØ BıŒøg AıjØB∑ B«BŒYCÀ B»‰®ÒÍ ≥Ù CÛ ≈ø LjÂyÀ —ı jøBß O√B∑ ∆C µJm f≥  h« “NŒùA ~ifiA O√B∑ ∆G BøCÀ .“ŒUAja ’AÃm XAjàA B»ŒØ Kè …√HØ ,ı“NŒø πªg f®I OZJuC ¡Q XAjàA B»Œºß ~ifiA ≈ø XAjàA …Œºß Ljy Bø ∆fi ,œøg jØB∏ª ¬C ¡ºnù O®ÍÒ≥ÛC B»‰®ÒÍ ≥Ù CÛ –hªA ∆C –C .B»Œºß ≈øÀ ~ifiA A TjÕ ∆C ïG BıNIBQ ”¥JÕ “YÃN∞ùA “ŒUAja ~iC B»√fi AıjØB∑ ¬C Bı¿ºnø ∆B∑C ’AÃm °¥Ø B»N®∞ƒø πºô “∞ŒºàA |ê ∆DI πªgÀ ,…Œºß ©ŒVrNªAÀ “NŒùA ~ifiA ’BŒYG – 5 ≈ø ∆B∑ ¬C jr®ªA ~iC ≈ø ∆B∑C ’AÃm ,PAÃùA ’BŒYHI ¬BŒ¥ªA ”ºß pBƒªA .XAjàA ~iC ÀC ,©√Bvø ÀC ,∆kBã “øB≥‚ ÀC ,”ƒ∏nºª ∆B∑ ∆G ~ifiA ’BŒYGÀ —iB¿®ªA æB¿∑ æÀC …√fi ,±Œ¥nNªAÀ ’BƒJªBI ¡NÕ …√HØ , ÀC ,∆AÃŒá j÷B§Y ÀC ,∆AÃŒáA ©yê ÀC ,“ßBƒvªA ÀC ∆lbºª B»øAfbNmA ÀC ,B«Bƒ∏m ≈∏ô ªA ~ifiA “ BYHI ¡NÕ …È√HØ ,pj¨ªAÀ “ßAilºª ’BŒY‚A ∆B∑ ∆GÀ .B»ŒØ ÒªA O√B∑ ∆G ,B»ŒØ j◊I j∞Y ÀC ,B»ŒªG ’BùA ∂ÃnIÀ ,B« ´ ≈ß B«lŒŒóÀ ,B«lVá B»∞Œ∞ÉÀ ,B»ƒß ’BùA oJÅÀ ,œ¥nªA ”ºß B»MBßÀilø sŒ®MÀ ,BınJÕ ~ifiA ¡ À ,œº®NnùA \n∑À ,~ifiA TjÅÀ ,’BùBI —iÿ¨ø BıyiC O√B∑ ∆G ,’BŒY‚A SÕeBYC ≈ø jÈ ø Bù ,πº¿NªA ¡NÕ ’BŒY‚A ¬B¿NIÀ .B»ŒØ |∞bƒùA “NŒø BıyiC BŒYC ≈ø$ :æB≥  A æÃmi ≈ß ,…ƒß A œyi j¿ß SÕfYÀ .–iBbJªA  AÀi #…ª œ»Ø 101


:  …ªÃ¥ª πªgÀ ,’AÃnI ’AÃm ’BŒY‚B∑ Ã»Ø ~ifiA VÑ BÈøC q ”ºß BıÒ÷BY ¢BYC ≈ø$ :…ªÃ≥À #…ª œ»Ø ~iC ”ºß BıÒ÷BY ¢BYC ≈ø$ ∆fiÀ #…I µYC Ã»Ø ¡ºnø …ŒªG µJnÕ Bø ïG µJm ≈ø$ :…ªÃ≥À #…ª Ã»Ø ¬ÀjÕ ≈ø ©ƒø jVZ¿ºªÀ .SÕfáA wƒI ≤jvNªA jV A …I πºô VZNªA ,πªg πº¿NÕ B«lVY ªA ~ifiA BŒYDØ ´  j»≥ ∆HØ . jVY Bø ’BŒYG ©yÀÀ ,~ifiBI ≤jvNªA ü ’BŒY‚A ΩRø VZNªA ∆fiÀ .jV A ïG PeÈ i À µY …√fi ;B»®ŒI ≈ πºø B«jVY ªA ~ifiA jV A ™BI ∆HØ ,B»Œºß fŒªA ïG Ω¥NƒÕ B»∏ºø ∆HØ ,jV A PBø êÀ ,…Œºß “yÀB®ùA kÃVNØ ,æBñ ΩIB¥ø “zÕj∞ªA KnY ¡»Œºß ¡n¥MÀ ,B»I ∆ÃØjvNÕ ,∫›øfiA j÷Bn∑ …NQiÀ iBVYC ©yÀ VZNªA ≈ø eAjùA oŒªÀ .æAÃøfiA j÷Bm ¡n¥M B¿∑ ,“ŒßjrªA ∆Ã∏ŒØ ,B»∏ºø –C ,B»Œºß  fÕ ©yÀ …√C ”ºß æfÕ Bø ©yÀ eAjùA ΩI ,B»Œºß ∆DI ,jVáA ¨I VZNªA ∆Ã∏ÕÀ ,B«eÀfY ”ºß iBVYC ©yÃI VZNªA ÀC ,∫Ãq ≈ø B»ŒØ Bø ∂jYCÀ ~ifiA ”¥√ ÀC ,“nIBÕ Bı√Bv´C B ÃY kj´ ≈ø pBƒªA ©ƒ¿Œª B ÃY B»º®UÀ ,∫ÃrªA ÀC ,sŒráA ≈ø B»ŒØ Bø fza …º∑ ∆Ã∏Õ ,πªg Ω∑Bq Bø ÀC ,B»¥nÕ À B«iB»√C j∞Y ÀC ,æÃafªA .Aı VÑ ~ifiA ü ∆Ã∏Õ BòG ,’BŒY‚B∑ VZNªA ∆C ,SÕfáA ≈ø j«B§ªAÀ #îƒm T›Q f®I µY jVN oŒª$ :j¿ß æÃ¥Ø .B« ´ ü ∆Ã∏Õ ‹À ,“NŒùA ‹À VZNªBI πºó ›Ø “NŒùA ´ ~ifiA BøC .“NŒùA ~ifiA ü jVN oŒª –C ,“NŒùA ~ifiA ü AeiÀ f≥ VZNªAÀ ’BŒY‚A ∆fi ,¬Bø‚A ™BÒ≥HI ΩI ,’BŒY‚BI ,…I æÿ®ø ¬Ã»∞ø B ∆Ã∏Õ “∞u “NŒøÀ #“NŒø BıyiC BŒYC ≈ø$ : æB¥Ø Ω®U j¿ß ∆C ,KŒ®q ≈I Àj¿ß ≈ß œ¥»ŒJªA ‘Ài BzÕCÀ .AıfŒ≥ ∆Ã∏NØ 102


Ã»Ø ´ B«BŒYDØ îƒm T›Q œzó ”NY B»∑jM ∆HØ ,îƒm T›Q VZNªA ÀC VZNªBI πºó ‹ œyAifiA ≈ø “NŒùA ´ ∆C πªg ”ƒ®øÀ ,B»I µYC .’BŒY‚A  æÃmjªA ∆C ”ºß æfÕ ,“NŒùA ´À “NŒùA ~ifiA îI µÕj∞NªA Ah«À ≈ø OZJuDØ , VZNªAÀ ’BŒY‚BI “NŒùA ~ifiA AÃ∏ºô ∆C pBƒºª `BIC ∆fi ; VZNªA ÀC ’BŒY‚BI ¬Bø‚A ∆gG ïG XBNÑ ‹ πªhªÀ ,PBYBJùA AgG ‹G πºó ›Ø “NŒùA ´ œyAifiA BøC .¬Bø‚A ∆gG ïG XBNÑ ‹ PBYBJùA ,…Œºß  fÕ ¬Bø‚A ©zÕ Bû œ« BòGÀ PBYBJùA ≈ø OnŒª B»√fi ;¬Bø‚A B»®Ò≥C ©Ò¥NmA œ√lùA ‹ı ›I ∆C πªg ”ºß æfÕÀ ,“ªÀfªA œyAiDI œ Bø ëÀ πºó O√B∑ ÃºØ ,B«BÕG …®Ò≥C ”NY B»∏ºô ¡ºØ ,BıyiC  A æÃmi B»∏ºø ∆B∏ªÀ ,B«BÕG …∏ºó ”ºß æfM “ø›®I B» BYfi VZNªA ÀC ’BŒY‚BI .B«BÕG …ßBÒ≥G KºÒÕ ∆C ∆Àe Bı¿ºnø ,B»N®∞ƒøÀ B»NJ≥i π Ú ºÚø‰ jr®ªA ~iC ü “NŒø BıyiC BŒYC ≈øÀ iB¿RªAÀ ™ÀilªA ”ºß —B∑k ,jr®ªA B»ŒØ ¡ºnùA ”ºß KèÀ ,AıjØB∑ ÀC ∆B∑ ~iC ∆fi ,XAjàA …Œºß Kè ‹À .BıIBv√ O¨ºI AgG ,—B∑lªA B»ŒØ KÉ ªA …√fi ,jr®ªA oŒªÀ ,XAjàA …Œºß KVŒØ jØB∏ªA BøCÀ .B»ŒØ XAja ‹ jr®ªA ÀC jrß :“∞Œ£À ≈ø ÃºÖ ∆C \vÕ ‹ ~ifiA ∆fiÀ ,—B∑lªA Ω«C ≈ø oŒª .XAja B»Œºß LjÂy ∆C µJnÕ ,XAjàA ~iC ü “NŒø BıyiC BŒYC ≈øÀ ∆B∑ ∆G °¥Ø B»N®∞ƒøÀ ,Bı¿ºnø ∆B∑ ∆G B»N®∞ƒøÀ B»NJ_≥i πºø ,XAjàA jØB∏ªA ”ºß KèÀ ,…Œºß XAja ‹À ,jr®ªA B»ŒØ ¡ºnùA ”ºß KèÀ .AıjØB∑ ,\N∞ªA fƒß B_»_Œºß AÀÌj_≥ÍÛC î_Y ,B_»_º«C ”ºß ©_yÂÀ B_¿∑ ,XAj_àA B»ŒØ 103


.B»ƒß …√ÀÈe¤Õ XAja ΩIB¥ø XAjàA B»Œºß ©yÂÀ ∆C µJm ,XAjàA ~iC ü “NŒø BıyiC BŒYC ≈øÀ Bı¿ºnø ,B»NJ≥i πºø ∆Àe ,°¥Ø B»N®∞ƒø π Ú ºÚø ,“NŒø ~iC ïG æÃZNM ∆C ΩJ≥ ~iC B»√C B»Œºß µJÒƒø B»√fi ;XAjàA B»ŒØ …Œºß KUÀÀ ,AıjØB∑ ÀC ∆B∑ B»Ú∏ºÚø‰ ,B»Œºß XAjàA ”¥JÕ ∆C Kè πªhª ,XAjàA B»Œºß LjÂy “YÃN∞ø .B»Œºß ≈øÀ ~ifiA A TjÕ ∆C ïG ,jØB∑ ÀC ¡ºnø “øB≥‚ ÀC ,”ƒ∏nºª ’BŒY‚A ∆B∑ AgG BøCÀ .™ilºª ’BŒY‚A ∆B∑ AgG Ah« ü ∂jØ ‹ ,XAja ‹À B»Œºß jrß ‹ …√HØ ,j÷B§Y ÀC ,∆kBã ÀC ,©√Bvø ∂Aj®ªA AÃZNØ ≈ÕhªA “IBZvªA ∆HØ .XAjàA ~iCÀ ,jr®ªA ~iC îI πªg æl√À ,j¿ß ¬BÕC B«Ãªl√À ,¢BÒn∞ªAÀ ,—jvJªAÀ ,“ØÃ∏ªA AØÒNaA f≥ jvøÀ ‹ —B∑lªA ∆fi ,—B∑k AîØfÕ À ,XAjàA ¡»Œºß LjzÂÕ À ,¡« ´ ¡»®ø .iB¿RªAÀ ™ÀilªA ”ºß KÉ BòGÀ ,œ√BJùAÀ ≈∑BnùA ”ºß KÉ

µ_ØÍ A‰j_ùA ,fºJªAÀ ,iAfªA µØAjø …ƒøÀ ,…I ©∞NƒÂÕ Bø ëÀ ,µØjø ©ö µØAjùA ≈ø “ªÀfªA …¿Œ¥ÂM Bø œ« “øB®ªA µØAjùAÀ .…√BßCÀ ,…®∞√ AgG …I µØi ≈ø ,“ªÀfªAÀ :”ºß Ω¿NrMÀ ,“ÈŒßjªA eAjØC ©Œö B»I ©∞NƒŒª ,PBøfaÀ µØAjø ,PBŒ≥jIÀ ,PB√Ã∞ºMÀ ,Ω÷Bmi ≈ø ,“ÕfÕ ªA PBøfàA µØAjø - 1 .B« ´À ,“ŒßBƒvªA iB¿≥fiA “ÒmAÃIÀ ,“Œ√ÃÕl∞ºM P‹BvMAÀ ,o∏ºMÀ ≤juÀ ,™AfÕGÀ ,P›ÕÃÑ ≈ø ,“ŒØjvùA PBøfàA µØAjø - 2 ≤jvøÀ .π÷BJm ïG B»ºÕÃÑ ÀC ,“ŒzØÀ “ŒJ«g P›¿ß πmÀ ,P›¿ß .B»I ¬BŒ¥ªA kÃè ,“ÕÃIi ´ PBøfa œ«À ,PBøfàA h»I ¬Ã¥Õ “ªÀfªA 104


ü PAiBÒ¥ªB∑ πªgÀ ,“øB®ªA P›uAÃùAÀ ,¬B®ªA Ω¥‰ƒªA µØAjø - 3 Bı®JM ,“øBß “Œ∏ºø “∑úû “øB®ªA ∂jÒªA ü PAiBÒ¥ªA ∆fi ;“øB®ªA ∂jÒªA ´ .–jZJªA Ω¥ƒªB∑À ,PAj÷BÒªB∑À ,¬B®ªA µÕjÒºª üÀ ,B«Ã∏ºNô ∆C eAjØflª kÃèÀ ,“ÕejØ “Œ∏ºø œ« Ω÷BmêA h«À ,PAj÷B ≈ø ,Ω÷BmêA  h« ≈ø πºNó ∆C “ªÀfºª kÃè O≥êA o∞√ —iÀjyÀ ,n¿ºª “Zºvø πªg ü ∆C PCi ∆G ,jaAÃIÀ ,PAiBÒ≥À .¡»M›¥ƒNª Aı nŒMÀ ¡»I ∂BØi‚A ≈ø îßÃ√ ’Br√HI ¬Ã¥M ∆C B»Œºß Kè “ªÀfªA ∆C πªgÀ :©√BvùA - 4 :pBȃªA Bvù B»NÕBßi LÃUê Bı®JM ,©√BvùA ©√Bv¿∑ ,“øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßDI µº®NM ªA ©√BvùA ëÀ :æÀfiA ™ÃƒªA .…NŒ¥ƒMÀ ,°∞ƒªA XAjbNmA ©√Bv¿∑À ,B«j»uÀ ,B»NŒ¥ƒMÀ ,∆eB®ùA XAjbNmA ªA —eB¿ºª Bı®JM ,“øBß “Œ∏ºø Bı∑úû ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ©√BvùA ≈ø ™ÃƒªA Ah«À ©Œ¿Ü “øBß “Œ∏ºø “∑úû “øB®ªA “Œ∏ºùA ∆BŒßC ∆C BñÀ .B»I µº®NÕÀ ,B»®ƒvÕ ,nùA ©Œ¿Ü “øBß “Œ∏ºø “∑úû B»®√Bvø ∆Ã∏M ∆C kÃVŒØ ,nùA .nùA ≈ß “IBŒ√ B»NøB≥HI “ªÀfªA ¬Ã¥MÀ “ßBƒvIÀ ,“ºŒ¥RªA PBßBƒvªBI µº®NM ªA ©√BvùA ëÀ :œ√BRªA ™ÃƒªA ≈ø …È√fi ;eAjØflª Bı∑úû ∆Ã∏Õ ∆C kÃè ©√BvùA ≈ø ™ÃƒªA Ah«À .“ZºmfiA ïG XBNÑ PBßBƒvªAÀ ©√BvùA  h« æBRøC O√B∑ BÈ¿ªÚ ≈∏ª .“Õej∞ªA PBŒ∏ºùA “ºŒ¥RªA “ZºmfiA O√B∑ BùÀ ,eAjØfiA ‘fª B«j˜ØÃM K®vÕ f≥À ,“º÷B æAÃøC ,  æÃmjªA ¬BÕC æBáA ∆B∑ B¿∑ ,eAjØfiA B»∏ºô “ÕejØ “ZºmC f®M ¬ÃŒªA ”ºß “ªÀfªA ¬Ã¥M ,“ªÀfºª “∑úû OZJuC ΩI , f®I ≈ø ’B∞ºàA ¬BÕCÀ PiÃÒM ∆C f®I “ÈuBa ,πªg B»Œºß ~j∞Õ “ÕBßjªA KUAÀ ∆fi ;B« ØÃM 105


,±ŒªB∏NªA “§«BIÀ ,“ºŒ¥Q B»MAÈf®ø OZJuCÀ ,KŒ«jªA iÃÒNªA Ah« “ZºmfiA “ßBƒvª ©√Bvø ’Br√HI œ« ¬Ã¥M ∆C “ªÀfªA ”ºß ~j∞Õ KUAêA ∆B∑ πªhª “øB≥G ≈ø eAjØfiA ©ƒ¿ÂÕ ∆C ®Õ ‹ Ah«À .“ºŒ¥RªA PBßBƒvºª ©√BvøÀ ,“ZºmfiA .PBßBƒvªA h« pBƒºª B«jØÃM ∆C “ªÀfªA ”ºß Kè ªA “®IifiA µØAjùA œ«  h»Ø “∑úû µØAjùA  h« ∆C BñÀ .AıeAjÕG ifM ∆C ≈∏ô ªAÀ ,“ÕBßjªA ”zN¥ñ ≈ø ∆Ã∏MÀ ,“ªÀfºª “∑úû πªh∑ ∆Ã∏M B»YBIiCÀ B»MAeAjÕG ∆HØ ,“ªÀfºª .…ØiBvø ü ≤jvMÀ ,XAjàAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe ü ©yÃMÀ ,æBùA OŒI PAeiAÀ ,B« ØÃNI ¬Ã¥M ∆C “ªÀfªA ”ºß Kè ªA µØAjùA ≈ø  h« ´ BøC ,PB®øBÜAÀ piAfùB∑ ,¡»√À¤rª “ÕBßiÀ ,¡»I Bı≥BØiG ,pBƒºª B»NøB≥GÀ “ÕBßjª pBƒºª “øk›ªA µØAjùA ≈ø B« ´À ,“øB®ªA PB≥jÒªAÀ ,PBŒ∞rNnùAÀ B oŒªÀ ,“¿÷Ae PB¥∞√ ïG XBNÑ ΩI ,PAeAjÕG “ÕC ifM ‹ B»√HØ ,¡»√À¤_q .Bı¥ºÒø PAeiAÀ “ÕC

106


   

,¡»MiBÉ ~ÀjßÀ ,“øhªA Ω«C æBø ≈ø ha¤ÂÕ î¿ºn¿ºª µË Y œ« B«haC ïÃNÕ –hªAÀ .“Ø›àA “ªÀe ièQ ”ºß B»I ≈ÕÈiBùA LjáA iAe Ω«CÀ .jÍqB‰®ªA ”Ï¿nÂÕ ≈ø ”ºß •Œº¨NªAÀ ,oÙ∏ùÚ A ¬g ü SÕeBYC —fß PeiÀ f≥ …√C ¡´iÀ ‹$ :æÃ¥Õ  A æÃmi © …È√C jøBß ≈I “J¥ß ‘‰Ài‰ Bø ΩRø , haDÕ –hªA æBùA ë oÙ∏ùÚ AÀ ,œøiAfªAÀ fõC  AÀi #oÙ∏ø‰ K  YBu “ȃÜA ΩafÕ ≈I lÕj∑ ≈ß –Ài BøÀ ,“ªÀfªA ièQ ”ºß jÈ ó îY ,—iBVNªA ”ºß ha¤ÂÕ ∆C –iB¥ªA ≤Ãß ≈I A fJß ïG lÕl®ªA fJß ≈I j¿ß KN∑$ :æB≥ ∆B¿Œºm …ºõA ¡Q ,…øf«BØ o∏ùA OŒI …ª æB¥Õ –hªA ,\ØjI –hªA OŒJªA ïG K∑iA —D iC ≈I – È f‰ß ïG KN∑ B¿∑ .fŒJß ÃIC  AÀi #Bı∞n√ …ŒØ …∞n√BØ jZJªA ïG ,o∏ùA pBȃªA ≈ß ©yÀ ,—f÷BùA pBȃªA ≈ß ©yÀ ,“Õf∞ªA pBȃªA ≈ß ©y ∆C }¨$¨Ζ9$# (#θÝ¡y‚ö7s? Ÿωuρ  :…ŒØ A æB≥ –hªA obJªA …ƒ∏ªÀ ,o∏ùBI oŒªÀ “≥fvI ∫’BU ≈¿Ø [85 eë]  t⎦⎪ωšøãΒ ÇÚö‘F{$# †Îû (#öθsW÷ès? Ÿωuρ öΝèδu™!$u‹ô©r& .fŒJß ÃIC  AÀi #…JŒnY BØ B»I πMDÕ ≈øÀ ,…ƒø B»ºJ≥BØ ”ºß • ˆ Œº¨MÀ fË ÕfrMÀ ,o∏ùA ¬g B»ŒØ iBQ‡AÀ SÕeBYfiA  h« ©Œ¿VØ . haC kAÃU ¬fß ”ºß æfÕ Bû , haE ≈ø ha¤Õ ≈∏Õ jr®ªA ∆C ≈ÈŒJM ‘jaÛC iBQE PeiÀ πªh∑À B¿È√GÀ ,ièRªA ”ºß B»I ∆Àjô ªA ¡»MAiBÉ ”ºß “ÈøhªA Ω«C ≈ø ‹À ,nùA 107


≈õjªA fJß ≈ß –Ài Bø ΩRø ,°¥Ø LjáA Ω«C iBÉ ≈ø ha¤Õ jr®ªA ∆B∑ Bƒ∑ Bø :æB≥ ?∆Àjr®M ¡Nƒ∑ ≈ø :jÕfY ≈I eBÕk OªDm$ :æB≥ Ω¥®ø ≈IA ,LjáA iBÉ :æB≥ ?∆Àjr®M ¡Nƒ∑ ≈¿Ø :Oº≥ .Aıf«B®ø ‹À ,Bı¿ºnø jr®√ ≈I Àj¿ß ≈ß –Ài BøÀ .fŒJß ÃIC AÀi #¡«BƒŒMC AgG Bƒ√Àjr®Õ AÃ√B∑ B¿∑ j¿ß ∆È C O¿ºßC :j¿ß ≈IA æDm …√C \JvùA ≈I ¡ºnø œ√ aC$ :æB≥ iBƒÕe  h»Ø .fŒJß ÃIC  AÀi #…¿ºßC ,‹ :æB≥ :æB≥ ?jr®ªA nùA ≈ø haC B¿È√GÀ ,iÃrß ,“øhªA Ω«C ≈ø ‹À ,nùA ≈ø ha¤ÂÕ ≈∏Õ …√C ≈ÈŒJM iBQ‡A .ΩRùBI “ı ºøB®ø ,LjáA iAe Ω«C ≈ø ha¤ÂM iÃr®ªA O√B∑ ≈ø  f®I ≈øÀ ,LBÒàA ≈I j¿ß ∆C ≈ÈŒJM ‘jaC iBQE PeiÀ f≥ ≈∏ªÀ PAiBVNªA ”ºß ∆ÀhaDÕ AÃ√B∑ ,lÕl®ªA fJß ≈I j¿ßÀ ,œºßÀ ,∆B¿Rß ,’B∞ºàA ,jr®ªA ©Ii nùA iBÉ ≈ø ∆ÀhaDÕ AÃ√B∑À ,“ªÀfªA ièQ ”ºß jó ªA ‘Ài .jr®ªA LjáA iAe Ω«C iBÉ ≈øÀ ,jr®ªA ±v√ “ÈøhªA Ω«C iBÉ ≈øÀ ,jr®ªA ”ºß LBÒàA ≈I j¿ß º¿®NmA$ :æB≥ jÕfY ≈I eBÕk ≈ß fŒJß ÃIC œ√jøC$ :jaE jQC ü æB≥À .#jr®ªA ©Ii nùA iBÉ ≈ø haE ∆C œ√jøDØ Ω«C ‘iBv√ ≈øÀ ,jr®ªA Kº¨M I ‘iBv√ ≈ø haE ∆C LBÒàA ≈I j¿ß jÕfY ≈I eBÕk ≈ß Ω¥®ø ≈I ≈õjªA fJß “ÕAÀi üÀ .#jr®ªA ±v√ LBN∏ªA ≈ß fŒJß ÃIC ‘Ài .jr®ªA LjáA Ω«C iBÉ ≈ø haDÕ ∆B∑ …√C ,“¥IBnªA :æB≥ ,j¿ß ≈øk ü “ƒÕfùA ∂Ãm ”ºß › ı øBß Oƒ∑$ :æB≥ fÕlÕ ≈I K÷BnªA :æB≥ j¿ß ≈I A fJß ‘ÀiÀ .fŒJß ÃIC  AÀi #jr®ªA °JƒªA ≈ø haD√ Bƒ∏Ø jR∏Õ œ∏ª ,jr®ªA ±v√ “ÒƒáAÀ OÕlªA ≈ø °JƒªA ≈ø haDÕ j¿ß ∆B∑$ ïG \¿¥ªAÀ OÕlªA KºU ü ¢BJ√fiA K ‰ ´˛ jÂÕ œ∏ª –C) “ƒÕfùA ïG Ω¿áA ∆BŒY ≈I µÕik ≈ßÀ .fŒJß ÃIC  AÀi #jr®ªA “ÈŒƒÒ¥ªA ≈ø haDÕÀ (“ƒÕfùA 108


:…ŒªG KN∑ lÕl®ªA fJß ≈I j¿ß ∆C -jvø kAÃU ”ºß ∆B∑À- œ¥røfªA ≈ø ¡ AÃøC ≈ø PAiBVNªA ü ∆ÀjÕfÕ Bû hbØ “ÈøhªA Ω«C ≈ø πI jÈ ø ≈ø$ —jrß ≠ºJM ”NY ,πªg LBnZJØ w ‰ ¥Ú √‰ B¿Ø ,AıiBƒÕe AıiBƒÕe ≈Õjrß Ω∑ .fŒJß ÃIC AÀi #Bı◊Œq B»ƒø haDM ›Ø iBƒÕe SºQ Ov¥√ ∆HØ , √B√e ,’B_∞ºàA ≈_ø  f_®I ≈_øÀ ,LBÒàA ≈I j¿ß ∆È C ü “êju iBQ‡A  h»Ø ©_Ii _nùA iB_É ≈_ø ,iÃ_¨RªA ”ºß jÈ ó ªA PAiBVNªA ≈ø ∆ÀhaDÕ AÃ√B∑ ,jr®ªA LjáA iAe Ω«C iBÉ ≈øÀ ,jr®ªA ±v√ “ÈøhªA Ω«C iBÉ ≈øÀ ,jr®ªA kAÃU ”ºß ¡»ƒø BıßBöG ∆Ã∏ŒØ ,“IBZvªA ≈ø ©¿nøÀ ‘Cjø ”ºß Ah« ∆B∑À ≈_ß ©_zÕ ∆C —D_ iC ≈_I –fß jøC –hªA - lÕl®ªA fJß ≈I j¿ß ∆CÀ ,B«haC ü o_∏ùA O_ŒI ¬f_»Õ ∆C –iB_¥ªA ≤Ã_ß ≈_I A f_Jß j_øCÀ ,o∏ùA pBȃªA h_aDÕ ∆C œ¥_røfªA ∆B_ŒY ≈_I µÕik jvø ü iÃr®ªA ”ºß …ºøBß jøC -\Øi Ã_IC  AÀi B_¿ŒØ æB_≥ –h_ªA jÕf_Y ≈I eBÕk ∆CÀ ,jr®ªA ±v√ “ÈøhªA Ω«C ≈ø ∆G$ :‘j_aC …_ª PB_ÕAÀi ü æB≥ ,#Aıf«B®ø ‹À Bı¿ºnø jr®√ Bȃ∑ Bø$ :fŒJß .#jr®ªA ±v√ “ÈøhªA Ω«C ≈øÀ ,jr®ªA ©Ii nùA ≈ø haDÕ ∆C  jøC j¿ß ¬È hM ªA ,“¥IBnªA SÕeBYflª “z≥Bƒø j«B§ªA ü N®M iBQ‡AÀ SÕeBYfiA  h«À jÕfY ≈I eBÕkÀ j¿ß ∆C B»ŒØ ªAÀ , haDÕ ≈ø ”ºß —ÈfrªA • Û ºÍ¨MÀ ,o∏ùA .BıŒøg ‹À Bı¿ºnø Ajr®Õ ‹ …√C ≈ÈŒJNÕ ™ÃyÃùA ü —eiAêA iBQ‡AÀ SÕeBYfiA ©Œö ü µŒ≥fNªBIÀ ü ë B¿È√G , haE ”ºß •˜º´À ¬È g –hªA o∏ùA ∆HØ .Bı¥ºÒø B»ŒØ |≥BƒM  a¤ÂM ªA æAÃøfiA ∆D∑ ÀC ,iÃrß ¡»ƒø ha¤Õ ∆D∑ ,nùA ≈ø µY ¨I h‰ Kè ‹ ¡ºnùBØ ,jr®ªA ©Ii ≈ø jR∑C ièRªA ”ºß —iBùA ¡»MAiBÉ ”ºß ha¤Õ ‹˜ G B»ŒØ Kè ‹À ,—B∑lªA ‹˜ G …MiBÉ ~Àjß ”ºß …Œºß KÉ ‹À ,iÃrß …Œºß 109


≈ø eÃv¥ùA \zNÕ πªhIÀ .Aıjrß ‹À ,“JÕjy OnŒª œ«À ,jr®ªA ©Ii ΩI ,iÃr®ªA haDÕ j¿ß ∆DI ,jÕfY ≈I eBÕk SÕfYÀ ,j¿ß ≈IA SÕfY .jr®ªA oŒªÀ jr®ªA ©Ii B«iAf¥ø ∆B∑À .—B∑lªA ¡»ƒø haDÕ ∆B∑ ∆B∑ BòGÀ ,jr®ªA ¡»ƒø ha¤ÂÕ ≈∏Õ πªh∑ …√HØ ,“ÈøhªA Ω«C BøCÀ ∆B∑ ,jr®ªA ±v√ ≈ø ¡»ƒø ha¤Õ ∆B∑ BøÀ ,jr®ªA ±v√ ¡»ƒø ha¤ÂÕ ≈I j¿ß ¬BÕC ¡»®ø Pf¥ß ªA \ºvªA f¥ß PBŒ≥B∞MA ü ¡»Œºß Bı Àjrø œ»√ –hªA o∏ùA ∆Ã∏Õ πªhIÀ .jvøÀ ¬BrªAÀ ∂Aj®ªA \NØ Bøfƒß ,LBÒàA ,nùA ≈ø ∆B∑C ’AÃm ,…¥Y ¨I gÃaDùA ë BòG , haE ”ºß •º´À ,…ƒß ,¡»Œºß ¢jÂq Bû jR∑C ¡»ƒø haC AgG ,LjáA Ω«C ≈ø ÀC ,“ÈøhªA Ω«C ≈ø ÀC .¡«iAe ïG ∆ÃJ«hÕ Bøfƒß B√iBÉ ≈ø ∆ÀhaDÕ Bû jR∑C ÀC ü fŒJß ÃIC eiÀC f¥Ø ,j«B§ªA |≥BƒNªA Ah« ΩÕlÂM iË BQE PeiÀ f≥À haDÕ –hªA ë$ :æB¥Ø ,jqB®ªA j∑g îY BıßÃØjø BıRÕfY æAÃøfiA LBN∑ ”ºß hafiA ü eAk AgHØ$ :› ı ÷B≥ fŒJß ÃIC πªg jnØÀ .#B»¥Y ¨I “≥fvªA …UÀ πªh∑À$ :› ı ÷B≥ ©IBM ¡È Q .#B»¥Y ¨I B«haC f¥Ø ,—B∑lªA ΩuC ?nùA ≈ø jr®ªA haC j¿Âß ∆C O¿ºß Ω« :ΩÂ◊m îY j¿ß ≈IA SÕfY ,—B∑lªA ΩuC ”ºß —eBÕlªA haA –C ,Ah« eAiC  Aj√ BòG .…¿ºßC ‹ ,‹ :æB¥Ø ≈ø   ´À j¿ß ∆B∑ f≥À ?πªg j¿ß ≈IA j∏ƒÕ ±Œ∑À ,—B∑lªA haC ejÕ À ©IBM ¡È Q .#¡»ŒªG B»®Øe j¿ß ≈IA –  Ci ∆B∑À ,“ŒÒßfiA fƒß B»√ÀhaDÕ ’B∞ºàA ‹À Bı¿ºnø jr®√ Bƒ∑ Bø :æB≥ îY jÕfY ≈I eBÕk SÕfY πªh∑À$ :› ı ÷B≥ “ÈøhªA Ω«C ≈øÀ ,jr®ªA ©Ii nùA ≈ø haD√ Bƒ∑ BÈ√C eAiC BòG ,Aıf«B®ø f≥À .#…ƒß OÕÀi ‘jaC PBÕAÀi ü “YAju πªg eiÀ B¿∑ ,jr®ªA ±v√ nñ AÃnŒª ¡»√fi ;…Œºß Ω∏qC “ÈøhªA Ω«C ≈ø hafiA ∆C fŒJß ÃIC j∑g 110


AÀhaC Bø ΩRø ¡»ƒø ha¤ÂŒØ LjáA Ω«C ≈ø ‹À ,“≥fvªA ¡»ƒø ha¤M ”NY ”ºß ¡»áBu BòG …MfUÃØ ,…ª BıRÕfY PjIfM ”NY$ :æB≥ ¡È Q ,nùA ≈ø “ÕAÀi ü eiÀ B¿∑ ,#îyifiA XAjaÀ ,pÀ⁄jªA “ÕlU ‘Ãm ,BıZºu πªg SÕfY ü ∂Aj®ªA ïG ±ŒƒY ≈I ∆B¿Rß j¿ß S®I Bøfƒß ,lºâ œIC ≈ß —eBN≥ Ω∑ ≈ø B»I ∆Ã∞ºNë ªA “ÈøhªA Ω«C æAÃøC ü Ω®UÀ$ :…ŒØ eiÀ f≥À ,ΩÕà ‘iDØ$ :› ı ÷B≥ ©IBM ¡È Q ,#“ÕlÜA ¡»mÀ⁄i ”ºß Ω®UÀ ,Bı¿«ie Bı¿«ie ≈Õjrß .#¡»Œºß n¿ºª µY ∆‡A Ã»Ø ,\ºvªA ΩuC ü ¡»MiBÉ ≈ø hafiA ,¡«e›JI AÀj¥Õ ∆C ”ºß AÃáÃu B¿È√G$ :æÃ¥Õ o√C ≈I πªBø ∆B∑ πªh∑À ,|≥BƒM ‹ ∆C \zNÕ πªhIÀ .#AÀjø B¿˜º∑ ¡»ƒø haC ,—iBVNºª B»I AÀjø AgHØ .…¥Y ¨I æBùA haC ë ¬ÃøhùA o∏ùA ∆CÀ ∆Àjô ªA PAiBVNªA ”ºß nùA iBÉ ≈ø ha¤ÂÕ ,πªg ”ºß ’BƒIÀ —B∑k B»MB∑k —iBVNªA ~Àjß È∆fi ;—B∑k jr®ªA ©Ii “ªÀfªA ièQ ”ºß B»I ∆Ã∏M πªh∏Ø ,jr®ªA ©Ii eÃ¥ƒªA —B∑k ü KUAêAÀ ,B»I ¬Ã¥M B»È√fi ;eÃ¥ƒªA æBø ü µY …È√fi ;…ƒß w¥ƒÕ ‹À ,…Œºß eAlÕ ‹À ,—iBVNªA ~Àjß —B∑k ∆AÃÕe ü ©yÃÕ ,—j» À —B∑k “Œ√B¿RªA ≤Bƒuflª …Œºß A …JUÀC ,¡ºnùA .B»ØiBvø ü ≤jvÕÀ ,PB≥fvªA ièRªA ”ºß B»I ∆Àjô ªA ¡»MAiBÉ ”ºß “ÈøhªA Ω«C iBÉ ≈ø ha¤ÕÀ j¿ß ¬BÕC ¡»®ø Pf¥ß ªA PBŒ≥B∞M‹AÀ \ºvªA KnY ”ºß ,jr®ªA ±v√ PBŒ≥B∞MA ,¬ÃŒªA ¡« ´ ©ø ÀC ,LBN∏ªA Ω«C ©ø Pf¥Âß ∆HØ ,LBÒàA ≈IA ièQ ”ºß B»I ∆ÀÈjô ªA PAiBVNªA ”ºß ha¤Õ Bø iAf¥ø eÈfÑ ,—fÕfU …√HØ ,Ω≥C ÀC πªg ≈ø jR∑DI ÀC ,±vƒI ÀC ,©IjI ÀC ,SºRI ÀC ,jr®I “ªÀfªA .…Œºß ∂B∞M‹A ¡NÕ Bñ ¬AlNª‹A Kè 111


”ºß B»I ∆Àjô ªA ¡»MAiBÉ ≈ø LjáA Ω«C iBÉ ≈ø ha¤ÂÕ ∆B∑À ,¡«iBÉ ≈ø haD√ B√iBÉ ≈ø ∆ÀhaDÕ B¿∏Ø ,ΩRùBI “ºøB®ø jr®ªA “ªÀfªA ièQ ≈ø LjáA Ω«C haDÕ ∆B∑ –hªA iAf¥ùA ë jr®ªA ∆B∑ f≥À .jR∑ ÀC ΩÈ ≥ ≈ø haC πªhª , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ j¿Âß ¬BÕC ¡«e›JI AÀjø AgG ,nùA iBÉ S®I ≈ø æÀC$ :æB≥ jÕfY ≈I eBÕk ≈ß .ΩRùBI “ºøB®ø jr®ªA LjáA iAe Ω«C jÏ ø BøÀ ,AıfYC sNÚØCÛ ‹ ∆C œ√jøDØ :æB≥ .B√C iÃr®ªA ”ºß LBÒàA ≈I j¿ß ≈ø AıfYAÀ Bı¿«ie Bı¿«ie î®IiC LBnY ≈ø P  haC ’œq ≈ø œÏ ºß #jr®ªA …ª “øg ‹ ≈ûÀ ,AıfYAÀ ≈Õjrß Ω∑ ≈ø “ÈøhªA Ω«C ≈øÀ ,nùA ≈I j¿ß R®I$ :æB≥ πªBø ≈I o√C ≈ßÀ .XAjàA ü ±mÃÕ ÃIC  AÀi …ŒØ AÃ∞ºNaA Bû nùA ≈ø haE ∆C Aıf»ß œª KN∑À ,iÃr®ªA ”ºß LBÒàA LjáA Ω«C ≈øÀ ,jr®ªA ±v√ “ÈøhªA Ω«C ≈øÀ ,jr®ªA ©Ii ¡»MAiBVNª .±mÃÕ ÃIC  AÀi #jr®ªA ≈ø BƒºJ≥ ≈ø AıiBÉ ∆G$ :æÃ¥Õ j¿ß ïG –j®qfiA ”mÃø ÃIC KN∑À :j¿ß …ŒªG KN∏Ø :æB≥ jr®ªA ¡»ƒø ∆ÀhaDŒØ ,LjáA ~iC ∆ÃMDÕ î¿ºnùA KN∑À .±mÃÕ ÃIC  AÀi #nùA iBÉ ≈ø ∆ÀhaDÕ B¿∑ ¡»ƒø O√C ha j¿ß iÀBrØ :æB≥ ,B√jr®MÀ AıiBÉ πyiC Ωaf√ Bƒße$ j¿ß ïG WÍJƒÊø‰ Ω«C Bø iAf¥ø ∆B∑ πªhª . #…I …Œºß AÀiBqDØ ,πªg ü  A æÃmi LBZuC ÃºØ ,ΩRùBI “ºøB®ø B√iBÉ ≈ø ∆ÀhaDÕ Bø iAf¥ø ë LjáA Ω«C ≈ø ha¤Õ ,B√iBÉ ≈ø ∆ÀhaDÕ Bø efÑ ,æÀfªA |®I ©ø —fÕfU PBŒ≥B∞MA ¬ÃŒªA B√f¥ß ‹À ,PBŒ≥B∞M‹A …MefY Bø iAf¥ø ¡«iBÉ ≈ø haD√ ∆DI ¬lNº√ ∆C Kè Bƒ√HØ .…Œºß fÕl√ ∆C kÃè ,LjáA Ω«C iBÉ ≈øÀ ,“ÈøhªA Ω«C iBÉ ≈ø ,iÃrß ≈ø ha¤ÂÕ Bø ∆G 112


≤iBvø ü ≤jvÕÀ ,XAjàAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe ü ©yÃÕÀ ,n¿ºª ’ü ë .XAjàAÀ “ÕlÜA ,LjáA Ω«C iBÉ ≈øÀ ,“ÈøhªA Ω«C iBÉ ≈ø ha¤ÂÕ Bø iAf¥ø ∆È GÀ PBŒ≥B∞MA ≈¿y ,…ƒø w¥ƒÕ ∆C ÀC ,…ŒØ fÕlÕ ∆C …ºØ ,“∞ŒºàA ïG jøC æÃ∑Ãø iB˜É ∆úøB®Õ B¿∑ ,ΩRùBI “ºøB®ùA KnYÀ ,f¥®ÂM ªA ÀC ,—eÃ¥®ùA \ºvªA ≈ß .—ÃßfªA ΩõÀ ,nùAÀ ¬›m„ª “Zºvø …ŒØ ‘jÕ Bø µØÀ ,nùA ±v√ “ÒƒáAÀ OÕlªA ≈ø °JƒªA ≈ø haDÕ j¿ß ∆B∑$ :æB≥ j¿ß ≈I A fJß  AÀi #jr®ªA ¡»ƒø “ŒƒÒ¥ªA ≈ø haDÕÀ ,“ƒÕfùA ïG Ω¿áA jR∏Õ œ∏ª ,jr®ªA .fŒJß ÃIC

ha¤M ”N‰øÀ ,iÂÃr®ªA ha¤M AgB‰ø ”ºß ,B»ßÃ√ ∆B∑ B¿»ø ,B»º∑ PAiBVNªA æAÃøC ”ºß iÃr®ªA ha¤M æAÃøC ´ ≈ø ha¤M ‹À .AıiB ÀC ,BıßÀik ÀC ,PB√AÃŒY ÀC ,BıyÀjß …yAj´CÀ …MAÀeC ”ºß ‹À ,wbrªA oI›ø ”ºß ha¤M ›Ø .PAiBVNªA B»º¿ê ªA “®ºnªA ∆C wbq ”ßeA ∆GÀ .…øB® ”ºß ‹À ,…ªB¿®NmBI “uBàA OJRM ,“ƒÈŒJI ‹˜ G ∂fvÕ ‹ ,…I jUBNÂÕ B»ºRø ∆C ©ø ,—iBVNºª œ« OnŒª …®ø . BßeA B¿ŒØ …≥fu ”ºß ‹˜ G ,LjáA Ω«C iB˜É ÀC ,“ÈøhªA Ω«C iB˜É ≈ø iÃr®ªA ha¤M ‹À PAiBÉ ÀC ,“ÈøhªA Ω«C PAiBÉ ≈ø ha¤M ‹À .ièRªA ”ºß —iB˜ùA PAiBVNªA PBŒ≥B∞M‹A ÀC ,\ºvªA PBŒ≥B∞MA OÈv√ AgG ‹˜ G ,ΩaAfªA ü ,LjáA Ω«C Ω«C ”ºß Kè ‹À ,¡»Œºß —B∑k ‹ …È√fi ;πªg ”ºß æÀfªA ©ø “ÕiBVNªA Bø ‹˜ GÀ ,¡»ŒyAiC ”ºß XAjàAÀ ,¡»mÀ⁄i ”ºß “ÕlÜA ‹˜ G ΩaAfªA ü “ÈøhªA 113


¡»NØBzNmAÀ ,sŒÜA ¡»øB® H∑ ,…Œºß ¡»®ø \ºvªA PBŒ≥B∞MA Ov√ ≈ø fI ‹ LjáA Ω«CÀ .“Õj¿®ªA —fÊ»®Â ªA ü πªg eiÀ B¿∑ ,› ı Rø nùA ¡ ∆gfiA ¢ÀjqÀ ,PBŒ≥B∞M‹A xÃvƒIÀ ,ΩRùBI “ºøB®ùBI ¡»®ø ¬AlNª‹A ü Bı◊Œq ¡»MAiBÉ ”ºß ∆C πªg ü eiÀ ∆HØ ,¬›m‚A iAe ïG æÃafªBI ¡»Œºß ∆HØ ∆ÿºnùA BøC .’œq ¡»ƒø ha¤ÂÕ ‹ …√HØ ‹˜ GÀ ,¡»ƒø haÛC ΩaAfªA .¡»MAiBÉ ~ÀjßÀ ,¡ AÃøC —B∑k ,—fYAêA “ßBzJªA ”ºß “ƒnªA ü —fYAÀ —Èjø ‹˜ G iÃr®ªA ha¤ÂM ‹À ≈I eBÕk ≈IA ≈ß .—jø ≈ø jR∑C jqB®ªA ”ºß B»I jUBNªA iÀjø iÈj∏M ∆GÀ j¿ß ”MDØ ,îMjø “ƒm Ω∑ ü œ√Ajv√ ≈ø haDÕ ∆B∑ BIC ∆G$ :æB≥ jÕfY “ƒnªA ü jr®ªA œÈƒø haDÕ πºøBß ∆È G ,îƒø¤ùA øC BÕ :æB¥Ø ,LBÒàA ≈I B√C :æB¥Ø  BMC ¡È Q .—jø “ƒm Ω∑ ü …ª B¿È√G ,…ª πªg oŒª :j¿ß æB¥Ø ,îMjø ü πª OJN∑ f≥ ,±ŒƒáA \ŒrªA B√CÀ :j¿ß æB¥Ø .œ√AjvƒªA cŒrªA .fŒJß ÃIC  AÀi #πNUBY jô ∆B∑ ∆DI ,“∞ºNã ©÷BzJI œÈ IjáAÀ œÈ øhªA jUBNªA iÀjø ij∏M ∆G BøC Ω∑ ”ºß …ƒø ha¤Õ …√HØ ,ïÀfiA —jùA —iBÉ ´ —fÕfU —iBVNI —jø ΩÈ ∑ ü ∆HØ .jÈ ó …ª —iBÉ Ω∑ ”ºß —B∑k ¡ºnùA ≈ø ha¤ÂÕ B¿∑ ,B»I jÈ ô —fÕfU —iBÉ …√C …ŒØ OJRÕ  k Õ fƒNnñ ÀC ,…ƒŒ¿ŒI ∂fu  …MiBÉ —B∑k ©Øe …È√G ¡ºnùA æB≥ —iBÉ Ω∑À .—fYAÀ —jø ‹˜ G “ƒnªA ü KÉ ‹ —B∑lªA ∆È fi ;…MiBÉ —B∑k ©Øe .B»Œºß —B∑k jr®ªA ©Ii …ƒø ha¤Õ B»MB∑k ©ØfÕ B»I jô ,—B∑lªA LBv√ …MiBÉ O¨ºI AgG ,¡ºnùA jUBNªA ≈ø jr®ªA ©Ii ha¤ÂÕÀ (85) “¿Œ≥ –C ,BıJ«g ‹ı B¥Rø ≈Õjrß “¿Œ≥ O¨ºI –C ,æÃáA B»Œºß æBYÀ ha¤ÂÕ ‹À .“zØ BıøAj´ 595 “¿Œ≥ –C ,“zØ ¡«ie (200) ÀC BıJ«g BıøAj´ 114


,œIjáAÀ œøhªA BøCÀ .—B∑lªA LBv√ iAf¥ø …MiBÉ ≠ºJM AgG ,’œq …ƒø .› ı Œº≥ ÀC ∆B∑ Aı R∑ ,…√›¿ê —Î iBÉ æ¯ Bø Ω∑ ”ºß B¿»ƒø ha¤ÂŒØ ¡º§Õ ∆fi “yjß ∆Ã∏Õ jqB®ªA ∆È fi ;BımBnY jqB®ªA l∑jø ∆B∑ BùÀ `›vªA Ω«C ≈ø jqB®ªA ∆Ã∏Õ ∆C œ¨JƒÕ πªhª ,—ÃqjªAÀ ,’Aj´„ªÀ ,pBȃªA Bû jR∑C ¡»ƒø haDÕ ÀC ,¡»NºøB®ø ’œnŒØ ,pBȃªA ¡º§Õ ‹ ”NY ,‘Ã¥NªAÀ ∆Ã∏Õ ‹ ”NYÀ ,PA’Aj´‚A ¬BøC ± ‰ ®Â zÕ ‹ ”NYÀ ,¡»ƒø ha¤Õ ∆C Kè ’B¥ª ¡»ƒø ha¤ÂÕ ∆C Kè Bø w¥ƒÂŒØ ,iBÈVNªA ©ø πªhI Ω«BnNÕ ›◊ª ,BıŒrMjø ¬AÀe Kè B¿∑ .nùA µY æBùA OŒI ”ºß ©ÈŒzŒÚØ ,—ÃqjªA ÀC ,’Aj´‚A .æ¯lß ÀC ,LÈeCÛ ÀC ,K≥ÃÂß ,Bı◊Œnø fUÂÀ ≈¿Ø ,jqB®ªA æAÃYC f¥∞M

115


116


       

        ,“ªÀfªA Ã∞£ÃøÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA …JnN∏Õ æBø Ω∑ ë æú¨ªA æBø æAÃøC ≈ø ¬C ,“ªÀfªA æAÃøC ≈ø …Œºß AúvYC ’Ë AÃm ,™Àjrø ´ µÕjÒI .KMAi ÀC ,|ÕîM ≈ø ¡ “ªÀfªA …yj∞M Bø ‹˜ G ¡ Ωê ‹ ¡»√HØ .pBȃªA ≈ø ∆B∑C ’AÃm ,“∞Œ£ÃªAÀ ,∆BÒºnªAÀ ,j»¥ªA —Ã¥I ÃJnN∑A   ´ æBø Ω∑À ;∫úû ´ ‹ı BøÀ ,BıøAjY BıJn∑À ,‹ı ú´ N®Õ ,eAjØfiA æBø ≈ø ¬C “ªÀfªA æBø ‹˜ GÀ ,AÃØjÂß ∆G …IBZuC ïG  Èei KèÀ ,™Àjrø ´ µÕjÒI Kn∑ …È√fi ö≅è=øótƒ ⎯tΒuρ  :ïB®M æB≥ .nùA æBø OŒI ü …®yÀÀ ,…MieBvø OJUÀ R®I$ :æB≥ ΩJU ≈I gB®ø ≈ßÀ .[161 ∆Aj¿ß æE]  4 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ ¨≅xî $yϑÎ/ ÏNù'tƒ :æB¥Ø ,PeejØ ,–jQC ü Ω__miC Pj__m B¿ºØ ,≈¿ŒªA ïG

A æÃ__mi

Bñ PDÕ Ωº¨Õ ≈øÀ ,æú´ …√HØ ,œ√gG ¨I Bı◊Œq í È ŒvM ‹ ?πŒªG OR®I –ifMC

œIC ≈ßÀ .–hø ªA AÀi , #πº¿®ª |øBØ ,πMÃße Ah ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩÈ ´ ‹ ,eî_nø BIC µºÒ√A :æB≥ ¡È Q ,BıŒßB_m  A æÃ_mi R®I$ :æB≥ eî_nø

f≥ ,’B´i …_ª “≥f_vªA ΩIG ≈ø ®I ∫j»£ ”ºß ,’œÉ “øBŒ¥ªA ¬Ã_Õ πσŒ∞ªC

.eÀAe ÃIC AÀi #π«j∑C ‹ AıgG :æB_≥ ,µº_Ò√A ‹ AıgG :æB_≥ ,…Nºº_´

:œ« “ªÀfªA œ∞£ÃøÀ æB¿®ªAÀ —‹ÃªA ≈ø ™ÀjrùA ´ Kn∏ªA ∂j À 117


—Ã__qjªA ≈ø ,±£ÃùA ÀC ,œyB¥ªA ÀC ,ΩøB®ªA ÀC ,œªAúª ©ØfÕ æBø Ω∑ œ«À —ÃqjªAÀ .…®Øe ´ ≈ø B«⁄Bz≥ Kè ,pBȃªA Bvø ≈ø “Zºvø ’Bz≥ ΩUC ”ºßÀ ,O®Øe “¥Õj “ÕDIÀ ,“ºŒº≥ ÀC — R∑ ,B»ßÃ√ ∆B∑ B¿»ø ,¬AjY B»º∑ æB≥ :æB≥ —jÕj« œIC ≈ß eÀAe ÃIC ‘Ài .PhaÛC P›øB®ùA ≈ø “ºøB®ø “ÕC ‘ÀiÀ .#¡∏áA ü œrMjùAÀ œqAjªA ”ºß A “ƒ®ª$ :  A æÃmi ”ºß A “ƒ®ª$ :  A æÃmi æB≥$ :æB≥ Àj¿ß ≈I A fJß ≈ß –hø ªA  A æÃmi ≈®ª$ :æB≥ ∆BIÃQ ≈ß fõC ‘ÀiÀ .#œrMjùAÀ œqAjªA “øjY PBJQG ü “êju SÕeB_YfiA h»Ø .#B¿»ƒŒI s÷AjªAÀ œrMjùAÀ œqAjªA .BıMBI Bı¿_ÕjÑ —Ã_qjªA ,ΩIB¥ø ∆ÀfI B«⁄Bz≥ Kè “Zºvø ’Bz≥ ΩIB¥ø ha¤M f≥ —ÃqjªAÀ ¬BŒ¥ªA Kè Ω¿®I ¬BŒ¥ªA ¬fß ΩIB¥ø ha¤ÂM f≥À ,B»Œz¥Õ ∆C …Œºß Kè ≈û ,“ZºvùA ü ∂jØ ‹À .…I ¬BŒ¥ªA “ªÀfªA ©ƒó Ω¿®I ¬BŒ¥ªA ΩIB¥ø ha¤M f≥À ,…I .› ı BI ¬C Bı¥Y O√B∑C ’AÃmÀ ,—jÈzø ©Øe ÀC ,“Zºvø KºU ∆Ã∏M ∆C îI KÉÀ ,∫úû ´ N®ÕÀ ,BıøAjY ‹ı Bø N®Õ —ÃqjªA µÕjÒI Kn∏Õ æBø Ω∑À KÉÀ .™Àjrø ´ µÕjÒI Kn∑ …È√fi ,æBùA OŒI ü …®yÀÀ ,…MieBvø .B¿»ƒŒI °mÈÃM ≈øÀ ,…®Øe ≈øÀ , haC ≈ø “J≥B®ø

PBJÍ AÀ BÕAfÚ A œ∞£Ãø ÀC ,—Bz¥ªA ÀC ,æB¿®ªA ÀC ,—‹ÃªA ïG ¬Ïf¥ÂÕ æBø Ω∑ œ«À ÀC ,œªAúª ΩÈ ê ‹ ,—ÃqjªA ΩRø œ«À ,“J A ÀC ,“Õf A ΩŒJm ”ºß ,“ªÀfªA 118


B»J«À ÀC B«Af«C ≈ù ≈∏Õ ÃªÀ ,B«haC ,±£ÃùA ÀC ,œyB¥ªA ÀC ,ΩøB®ªA ’Bz≥ ü ÀC ,—çY ΩŒ√ ü Bı®øB ∆Ã∏Õ …È√fi ;B«’Bz≥ fÕjÕ “Œ√E “Zºvø ,—Bz¥ªAÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹Ãºª PBJ AÀ BÕAf AÀ .f®I B¿ŒØ B ÃvY îY “Zºvø ≈ø \ÕjvªA œ»ƒªA eiÀ f≥À ,iBƒªA ü æú¨ªAÀ ,‹ı ú´ N®M ,“ªÀfªA œ∞£ÃøÀ –fßBnªA fŒõ œIC ≈ß ¡ºnøÀ –iBbJªA ‘Ài .B ÃJ≥ ≈ß  A æÃmi ,“≥fvªA ”ºß “ÈŒJMÚfiA ≈IA …ª æB¥Õ ,fmC I ≈ø › ı Ui  ƒªA Ω¿®NmA$ :æB≥

f¿ZØ , ƒùA ”ºß  ƒªA ¬B¥Ø .œÈ ªG – ‰ fÍ «Ê ÛC Ah«À ,¡∏ª Ah« :æB≥ ,¬f≥ B¿ºØ Ah«À ,¡∏ª Ah« æÃ¥Õ œMDŒØ ,…R®J√ ΩøB®ªA æBI Bø :æB≥ ¡È Q .…Œºß ”ƒQCÀ A o∞√ –hªAÀ .‹ ¬C …ª ‘‰f»Ê ÕÂCÚ j§ƒØ …øCÀ …ŒIC OŒI ü oºU › ˜ »Ø ,œª – ‰ fÍ «Ê CÛ ”ºß …º¿ê “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …I ’BU ‹˜ G ,Bı◊Œq B»ƒø ¡∏ƒø fYC æBƒÕ ‹ , fŒI fÎ ¿ä BƒÕCi ”NY …ÕfÕ ©Øi ¡È Q ,j®ŒM —Bq ÀC ,iAÃa B —j¥I ÀC ,’B´i …ª ®I ,…¥ƒß .#îMjø ?O¨ºI Ω« ¡»ºªA :æB≥ ¡È Q .…ŒÒIG œMj∞ß

,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA ïG K«ÃÂÕ ÀC ,‘f»ÂÕ æBø Ω∏Ø πªg ”ºßÀ KÉÀ ,∫úû ´À ,BıøAjY BıJn∑ N®ÂÕ ,“ªÀfªA œ∞£ÃøÀ ,—Bz¥ªAÀ .™Àjrø ´ Kn∑ …È√fi ;nùA æBø OŒI ü …®yÀÀ ,…MieBvø

∆BÒºÌnªA —Ã≥À °˜ºn ‰ NªBI B‰»Œºß ïÃNnÂÕ ªA æA‰ÃøfiA ÀC ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªAÀ ,¬B∏áA B»Œºß œªÃNnÕ ªA æAÃøfiA œ«À æAÃøC ≈ø ÀC ,B»ŒyAiC ÀC ,“ªÀfªA æAÃøC ≈ø ,“ªÀfªA Ã∞£ÃøÀ ,¡»IiB≥C .KvƒùAÀ ∆BÒºnªA —Ã¥I ,“Jº¨ªAÀ ,°ºnNªAÀ ,j»¥ªBI ,¡»ŒyAiC ÀC ,pBȃªA “ªÀfªA æAÃøC ≈ø B»Œºß ïÃNnÂÕ ~iC Ω∑À ,…Œºß ïÃNnÂÕ æBø Ω∑À N®Õ ∂jÒªA h« ≈ø µÕj –DI ,¡»ŒyAiCÀ pBȃªA æAÃøC ≈ø ÀC ,B»ŒyAiCÀ 119


’›ŒNmA ΩÈ ∑À ,™Àjrø ´ µÕjÒI Kn∑ …È√fi ;πº¿ÂÕ ‹À ,BıøAjY BıJn∑ ¬ÃÕ PB¿º£ ëÀ ,¬AjY ¡º§ªAÀ ,Bı¿º£ N®ÂÕ ∂jÒªA h« ≈ø µÕj –DI ≈ø haC ≈ø$ :  ƒªA ≈ß ,iBƒªA ü æú¨ªAÀ ,‹ı ú´ N®Õ B¿∑ ,“øBŒ¥ªA :“ÕAÀi üÀ ,#îyiC ©Jm ïG “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …I ± ‰ n Í a ,µÈ Y ¨I Bı◊Œq ~ifiA #îyiC ©Jm ≈ø “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …≥ÏÃÒÚ Õ …√HØ ,Bı¿º£ ~ifiA ≈ø Aı q haC ≈ø$ ,~ifiA ≈ø Aı q ¡º£ ≈ø$ :æB≥  ƒªA ∆C “r÷Bß ≈ßÀ .∆BbŒrªA  AÀi .…Œºß µ∞Nø #îyiC ©Jm ≈ø A …≥à ,pBȃªA ∫›øC ≈ø O√B∑ ∆G ,B»Œºß ïÃNnÂÕ ªA œyAifiAÀ æAÃøfiAÀ ü B»®yÀ KUÀ AÃØjʮՠ∆GÀ ,¡»ŒªG ejM ∆C KUÀ B»IBZuC ≤ ‰ j¯ ß ∆HØ æBùA OŒI ïG ejÂM ∆C KVŒØ ,“ªÀfªA ∫›øC ≈ø O√B∑ ∆G BÈøCÀ .æBùA OŒI æAÃøfiA ©Œö ,“Ø›àA ïÃM Bøfƒß ,lÕl®ªA fJß ≈I j¿ß eÈ i B¿∑ ,AıfYAÀ ‹ı Ã≥ ÀC ,pBȃªA ∫›øC ≈ø ¡»√BÒºm —Ã¥I “ŒøC ÃI B»Œºß ïÃNmA ªA œyAifiAÀ .¡»ŒªG  ejØ …IBZuC ≤jß ≈ø ‹˜ G ,nùA æBø OŒI ïG ,“ªÀfªA ∫›øC AêÃNmA Bø ©Œö ≈øÀ ,¡»MBvvã ≈øÀ ,¡»MBÈŒßBÒ≥G ≈ø “ŒøC I ejU f≥À ,“ßÀjrø ´ ∂jÒIÀ ,“ŒøC I ∆BÒºm —Ã¥I B«Ã∏ºø ¡»√C NßA …È√fi ,…Œºß ,…∑›øCÀ ,…ªAÃøC ©Œö ≈ß ”˙ºbNØ ,…n∞ƒI CfI f≥À .B»I πº¿NªA kÃè ‹ ,iBƒÕe ±ªC ≈ÕjrßÀ “Q›RI …ßBI ¡È Q ,…ßBNøÀ , iÃÒßÀ ,…J∑Ajø ©ŒöÀ .æBùA OŒI ü B»®yÀÀ

“ªÃ¿®ªAÀ —j‰n¿nªA ÀC ,—jn ,“ªÀfªA Ã∞£ÃøÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA …Jn∏Õ æBø Ω∑ œ«À ÀC ,PB¥∞u ¡«f¥ß ΩIB¥ø ,eAjØC ÀC ,“Œ˜ºä ÀC ,“ŒJƒUC PB∑jq ≈ø ,“ªÃ¿ß 120


‹ı ú´ N®Õ µÕjÒªA Ah« ≈ß …√ÃJn∏Õ æBø Ω∑À ,¡»ƒŒIÀ “ªÀfªA îI PAf»®M Kn∑ …È√fi ;nùA æBø OŒI ü …®yÀ KèÀ ,πº¿ÂÕ ‹À ,BıøAjY BıJn∑À B¿ºØ ,≈¿ŒªA ïG  ƒªA R®I$ :æB≥ ΩJU ≈I gB®ø ≈ß .™Àjrø ´

Bı◊Œq í È ŒvM ‹ ?πŒªG OR®I –ifMC :æB¥Ø ,PeejØ ,–jQC ü ΩmiC ,Pjm |øBØ ,πMÃße Ah ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ΩÈ ´ Bñ PDÕ Ωº¨Õ ≈øÀ ,æú´ …√HØ œ√gG ¨I .–hø ªA AÀi #πº¿®ª

,æB¿®ªAÀ ,—‹Ãºª ,eAjØfiAÀ ,PB∑jrªA ≈ø “ªÃ¿®ªAÀ —jn¿nªAÀ œ«À ,B«j»£ ’AiÀ ≈øÀ ,“ªÀfªA “Øj®ø ∆Àe ¡ ”Ò®ÂM ,“ªÀfªA œ∞£ÃøÀ æÃváA ≈ø ,eAjØfiA ÀC ,PB∑jrªA ≈∏¿NM ”NY ¡ ¬Èf¥ÂM ,—ÃqjªA ¬B¥ñ ,©ÕiBrùBI ¬BŒ¥ºª ,¡ÕlºNªA eÃ¥ß ”ºß æÃváA ≈ø ÀC ,PB¥∞vªA eÃ¥ß ”ºß .“ÈøfiAÀ “ªÀfªA Bvø ‹ ,¡»áBvø µ˜¥ê –hªA Ω∏rªBI

PB‰m›Na‹A ,“__ªÀfªA Ã__∞£ÃøÀ ,æB__¿®ªAÀ ,—‹Ã__ªA B»__nºNë _ ªA æAÃ__øfiA œ__«À ÀC ,¡ B___¿ßDI ¡»øB___Œ¥ª ,¡»ØÈj__vM O___Ñ “ßÃ___yÃùA “___ªÀfªA æAÃ___øC ≈___ø ≈___ø B___« ´ ÀC ,©ÕiB___rùA ÀC ,PA’B___r√‚A ”___ºß ≤Aj___q‚BI ¡»øB___Œ¥ª f__Õ ªA Ã__∞£Ãø h__aDÕ B__ø πªh__I µ__ZºÕÀ .B__»¥ØAjøÀ ,“__ªÀfªA B__vø —eB__Õk ,pB__ȃªA ≈__ø ,j__÷AÀe ≈__ø B__« ´À ,P›__uAÃùAÀ ±MB__ AÀ ∂ __ªAÀ  h__« Ω__∏Ø .j__ÕÀlNªAÀ ,s__¨ªAÀ ,æB∞¨N__m‹A µ__ÕjÒI —iÈj_ ¥ùA iÃ__UfiA ”__ºß µ__ÕjÒI ÀC ,“__ªÀfªA æAÃ__øC ≈__ø ,p›N__a‹A µ__ÕjÒI K__nN∏ÂM _ ªA æAÃ__øfiA Ã__«À ,π__º¿ÂÕ ‹À ,Bı_ øAjY BıJ__n∑ _ N®ÂM ,pB__ƒÈªA ≈__ø ,s__¨ªAÀ ,æB∞¨N__m‹A .æBùA OŒI ü …®yÀÀ ,…MieBvø KÉÀ ,æú¨ªA ≈ø 121


…ƒø ieBu Ω˘ øBß ÀC æAÀ ü …JNqA AgG ,LBÒàA ≈I j¿ß ∆B∑ f≥À æAÃøC œvê ∆B∑ f≥À .B»Œºß … B≥ ÀC ,…ª if¥ùA …≥ki ≈ß fÕlM ªA ,…ªAÃøC ‹ı Bø ¡«fƒß fUÀ ∆HØ ,¡»NŒªÃM f®IÀ ,¡»Œ˛ªÃÕ ∆C ΩJ≥ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA Bø ©zÕÀ ,¡» B≥ ÀC ,¡ AÃøC ieBu πªg ü “»Jq fƒß OºvY ÀC ,Aıf÷Ak fƒß ≈ø ©Ui Bøfƒß ,∆BŒ∞m œIC ≈ø ieBu B¿∑ .æBùA OŒI ü ¡»ƒø  haDÕ ¬›nºª ¬f≥ f≥ ∆BŒ∞m ÃIC ∆B∑À ,¬BrªA ü j¿®ª BıŒªAÀ ∆B∑À ,“ÕÀB®ø …ƒIA BIC  BIC eÀÈ k f≥ “ÕÀB®ø ∆C …n∞√ ü ©≥À f≥ ∆B∑À- j¿ß …ª æB¥Ø ,j¿ß ”ºß .∫lŒVƒØ Bı◊Œq BƒJuC Bø :æB≥ .∆BŒ∞m BIC BÕ B√lUC : -…MeÃß ü æ˘ Bñ ∆BŒ∞m ïG æÃmi ©ø …R®IÀ ,B»ƒø  haDØ ∆BŒ∞m œIC fÕ ü Ba ïG  fÕ j¿ß f¿Ø ”ºß B æÃ¥Õ ∆C B»ŒªG …ºmiC –hªA æÃmjªA jøCÀ ,∆BŒ∞m œIC XÀk fƒ« ∆C SJª B¿Ø ,B¿»ŒR®IBØ B¿»I O◊U ≈ÕhºªA îUjàA –j§√A :∆BŒ∞m œIC ∆Bnª .æBùA OŒI ü j¿ß B»YjÒØ ,¡«ie ≤‹E —jrß B¿»ŒØ îUjÇ æÃmjªA eBß ´ µÕjÒI ,“ªÀfªA Ã∞£ÃøÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA …JnN∏Õ Bû jÈ ø Bø Ω∑ PAeiAÀ ≈ø ∆Ã∏Õ Bû πªhI µZºÕÀ ,æBùA OŒI PAeiAÀ ≈ø ∆Ã∏Õ ™Àjrø Bıßjq ™Ãƒ¿ùA ∂jÒªA ≈ø µÕjÒI eAjØfiA …JnN∏Õ æBø Ω∑ ,BızÕC æBùA OŒI .πº¿ÂÕ ‹À ,BıøAjY BıJn∑ ∆Ã∏Õ …È√fi ;B»I πºùA “Œ¿ƒM ÀC ,πº¿NªA A ∆È fi ,∫úû ´À ,BıøAjY ∆Ã∏Õ BIjªA µÕj ≈ß Bı◊Œq KnN∑A ≈¿Ø tβθè=à2ù'tƒ š⎥⎪Ï%©!$#  :ïB®M æB≥ .…¥Õj ≈ß æBùA “Œ¿ƒM ¬jYÀ ,BIjªA ¬ÈjY y7Ï9≡sŒ 4 Äb§yϑø9$# z⎯ÏΒ ß⎯≈sÜø‹¤±9$# çµäܬ6y‚tFtƒ ”Ï%©!$# ãΠθà)tƒ $yϑx. ωÎ) tβθãΒθà)tƒ Ÿω (#4θt/Ìh9$# …çνu™!%y` ⎯yϑsù 4 (#4θt/Ìh9$# tΠ§ymuρ yìø‹t7ø9$# ª!$# ¨≅ymr&uρ 3 (#θ4 t/Ìh9$# ã≅÷WÏΒ ßìø‹t7ø9$# $yϑ¯ΡÎ) (#þθä9$s% öΝßγ¯Ρr'Î/ y7Íׯ≈s9'ρé'sù yŠ$tã ï∅tΒuρ ( «!$# ’n<Î) ÿ…çνãøΒr&uρ y#n=y™ $tΒ …ã&s#sù 4‘yγtFΡ$$sù ⎯ϵÎn/§‘ ⎯ÏiΒ ×πsàÏãöθtΒ

ïG BIjªA æBø eÏ jÂÕ ∆C KèÀ .[—j¥JªA]  ∩⊄∠∈∪ šχρà$Î#≈yz $pκÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& 122


ieBvÂÕ îØÀj®ø AÃ√Ã∏Õ

∆HØ ,îØÀj®ø AÃ√B∑ ∆G ¡»ƒø Ω‰ ∑Í CÛ ≈ÕhªA …º«C (#ρâ‘sŒuρ ©!$# (#θà)®?$# (#θãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ  :ïB®M æB__≥ ,æBùA OŒI œ_Ø ©_yÃÂÕÀ «!$# z⎯ÏiΒ 5>öysÎ/ (#θçΡsŒù'sù (#θè=yèøs? öΝ©9 βÎ*sù ∩⊄∠∇∪ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ•Β ΟçFΖä. βÎ) (##θt/Ìh9$# z⎯ÏΒ u’Å+t/ $tΒ šχθßϑn=ôàè? Ÿωuρ šχθßϑÎ=ôàs? Ÿω öΝà6Ï9≡uθøΒr& â¨ρâ™â‘ öΝà6n=sù óΟçFö6è? βÎ)uρ ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ ( .[—j¥JªA]  ∩⊄∠®∪

,∫úû ´À ,BıøAjY …Jn∑ ∆B∑ iB¿¥ªA µÕj ≈ß ‹ı Bø KnN∑A ≈øÀ “Œ¿ƒM ∆È fi ;æBùA OŒI ü ©yÃÕÀ ieBvÂÕ …JYBu ≤‰j®ÂÕ ∆HØ ,…JYBvª eÌ jÂÕÀ $pκš‰r'¯≈tƒ  :ïB®M æB≥ .¬jÈ ä iB¿¥ªBØ ,Bıßjq kÃÉ ‹ iB¿¥ªA µÕj ≈ß πºùA

È≅yϑtã ô⎯ÏiΒ Ó§ô_Í‘ ãΝ≈s9ø—F{$#uρ Ü>$|ÁΡF{$#uρ çÅ£øŠyϑø9$#uρ ãôϑsƒø:$# $yϑ¯ΡÎ) (#þθãΨtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# ß ƒÌム$yϑ¯ΡÎ) ∩®⊃∪ tβθßsÎ=øè? öΝä3ª=yès9 çνθç7Ï⊥tGô_$$sù Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# ãΝä3uΖ÷t/ yìÏ%θムβr& ß⎯≈sÜø‹¤±9$# ‰ ö≅yγsù ( οÍ 4θn=¢Á9$# Ç⎯tãuρ «!$# Ìø.ÏŒ ⎯tã öΝä.£‰ÝÁtƒuρ ÎÅ£÷yϑø9$#uρ Ì÷Κsƒø:$# ’Îû u™!$ŸÒøót7ø9$#uρ nοuρ≡y‰yèø9$#

.[—f÷BùA]  ∩®⊇∪ tβθåκtJΖ•Β Λä⎢Ρr&

PB_ø‰ Aj_¨ªA ”ºß “ªÀfªA B»yj∞M ªA PBøAj¨ªA æBùA OŒI PAeiAÀ ≈ø ∆HØ ,πªh∑ ÀC ,î√AÃ¥ªA |®I PB∞ªBbñ ∆ÃøÃ¥Õ ≈ø ÀC ,LÃ√hªA |®I ∆ÃJ∏MjÕ ≈ø ≈I Àj¿ß ‘Ài f¥Ø .“ƒnªBI “NIBQ PBøAj¨ªAÀ .“Œ¿Œ§ƒNªA ÀC ,“ÕiAe‚A “¿§√fiA ,  A æÃmi ≈ß xB®ªA ≈I Àj¿ß ≈I A fJß fU ≈ß …ŒIC ≈ß KŒ®q hÎ b Í NÏø ‰ ´ “UBY –g ≈ø …Œ∞I LBuC ≈ø$ :æB¥Ø µº®ùA j¿RªA ≈ß Ω◊m …√C  AÀi #“IÃ¥®ªAÀ …Í ŒÚº_Ê RÍø “Ú øAj´ …Œº®Ø …ƒø ’Î œrI Xja ≈øÀ ,…Œºß ’œq ›Ø ,“ı ƒ‰JÍa‰ ΩI‚A “˜ªBy$ :æB≥ …√C  ƒªA ≈ß eÀAe ÃIC ‘Ài B¿∑ .œ÷BnƒªAÀ eÀAe ÃIC  aCÚ πªh∑À .#B»®ø B»Ûº_Ê RÍøÀ‰ B»ÂNø‰ Aj´ “øÃN∏ùA ≈ø AıjÒq —Í B∑lªA ©¯ √Bø ≈ø  hÊ 123


≈ß fõCÀ eÀAe ÃIC ‘Ài f¥Ø ,…ª AıjÕl®M ,“JUAêA —B∑lªA ≈ß —eBÕk ,…ªÍBø ”ºß æfÕ …º∑ Ah«À .#…ªBø jÒqÀ B«haE B√DØ B»®ƒø ≈øÀ ,...$ :  ƒªA LÃ√hªA ™Ã√ eÈfê ∆C “∞ŒºbººØ ,“ÕjÕl®M “IÃ¥ß ,“øAj¨ªA ~jØ “ÈŒßÀjrø B«›ßC ,PBøAj¨ªA h« iAf¥øÀ ,PBøAj¨ªA B»Œºß ~j∞M ªA PB∞ªBbùAÀ ∆È C B¿∑ ,B»I fÈŒ¥NªA ,î∞£ÃùAÀ ,—Bz¥ªAÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA ¬lºÕ ∆CÀ ,B«B√eCÀ ,—Bz¥ªAÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA eB_»NU‹ fÕf_ZNªA “ŒY›u ∫ Õ ∆C …ª ∆À¤q “ÕBßi ü ,\ºufiA  AjÕ Bø Ω®∞Õ ,πªhI xBa ∆Ã√B≥ µØÀ ,î∞£ÃùAÀ . eB»NUA …ŒªG …ÈÕe¤Õ Bø µØÀ ,nùA

124


       ,j«AÃU ÀC ,BıJ«g ÀC ,∆B∑ “zØ ,~ifiA ü ∆ÃØfùA æBùA ë kB∑jªA ¬˘ AÃ≥fi “√ÃØfø AıkÃ∑ ∆B∑C ’AÃm ,`›mÀ ,œÈ ºY ≈ø ,B« ´ ÀC ,ÿª‡ ÀC ,∆BøÀjªAÀ ,îŒ√BmBnªAÀ ,îÕiÃq‡AÀ ,IBJªAÀ ,îÕjvùB∑ ,î¥IBm ¡»∑úø iÃJ≥ ü fUÃÂM ªA j«AÃÜAÀ ,œÈ ºáAÀ ,eÃ¥ƒªB∑ ,¡« ´À ,µÕj´‚AÀ ÀC ,“ÈŒJ«g AıeÃ¥√ ∆B∑ ¬C ,“øÈf»NùA “ôf¥ªA ¡»√fø æ›M ü ÀC ,¡»÷B¿§ßÀ ÀC ,“Œº«BÜA ¬BÕC ≈ø ~ifiA ü —DJã ,B« ´ ÀC ,iAjU ü “ßÃyÃø ,“ŒzØ .AıkB∑¯i N®Õ πªg Ω∏Ø .“ŒyBùA “Œø›m‚A ¬BÕfiA l∑i :æB¥Õ ,œ∞a AgG kj¨Õ kj´ ΩRø ,l∑jÕ ,l∑i ≈ø µNrø kB∑¯jªAÀ ÷ρr&  :ïB®M æB≥ .œ∞àA PÃvªA ëÀ l∑jªA …ƒøÀ ,~ifiA ü kj´ AgG \øjªA ¬ÃÕ ,~ifiA ü A …¥ºa Bø Ã»Ø ∆f®ùA BÈøC .[98 ¡Õjø]  #K“ø.Í‘ öΝßγs9 ßìyϑó¡n@ .B« ´À ,xBuiÀ ,pBçÀ ,“zØÀ ,K«g ≈ø ,~ifiAÀ PAÀB¿nªA µºa ;∆fß “ƒU OŒ …ƒøÀ ,…I ¬B≥C AgG ,∆f®Õ ∆B∏ùA ü ∆‰ f‰ ߉ ≈ø µÈ Nrø ∆f®ùAÀ πªhIÀ ,jrJªA ≈Øe ≈ø oŒªÀ , A µºa ≈Ê øÍ ∆f®ùBØ .eúaÀ “øB≥G iAe B»È√fi .jrJªA ≈Øe ≈ø kB∑jªA ∆È fi ;kB∑jªA ±ªBbÂÕ  A æÃmi ≈ß —jÕj« ÃIC ‘Ài Bø ,∆f®ùAÀ kB∑jªA ü ΩufiAÀ BøÀ .fŒJß ÃIC  AÀi #o¿àA kB∑jªA üÀ ,iBJÂU B»YjU ’ B¿V®ªA$ :æB≥ …√C ü f‰UÃÂÕ –hªA æBùA ≈ß ΩÂ◊m  ƒªA ∆C Àj¿ß ≈I A fJß ≈ß –ÀÂi ≈I œºß ≈ß –ÀÂi BøÀ .#o_¿àA kB∑jªA üÀ …ŒØ$ :æB¥Ø ,– È eB®ªA LjàA 125


LÃŒnªAÀ :æB≥ .o¿àA LÃŒnªA üÀ$ :æB≥ …√C  È ƒªA ≈ß KªB œIC . ¨ùA ü “øAf≥ ≈IA j∑g #~ifiA OÑ ªA “z∞ªAÀ K«hªA ∂Àjß

ÀC ,œÈ ºÂY ÀC ,“zØ ÀC ,K«g ≈ø ∆ÃØfø æBø Ω∑ ∆HØ ,πªg ”ºßÀ ÀC ,“¥IBnªA ¡øfiA ∆fø ü ÀC ,æ›M ü ÀC ,iÃJ≥ ü fUÀ ,B« ´ ÀC ,j«AÃU ≈ø ,eBß ïG “Jn√ “ôf¥ªA –C ,– È eB®ªA LjàA ü ÀC ,“NŒø ~iC ü fUÂÀ Bı∏ºø ∆Ã∏Õ ,“ŒyBùA ¬›m‚A iÃvß ü ,nùA ≈Øe ≈ø ÀC ,“Œº«BÜA ≈Øe .æBùA OŒJª o¿àA …ƒß –e¤Õ , fUAê ∆B∑ ’AÃm ,“zØ ÀC K«g ≈ø ,fÈ ßÍ ´ ,ΩŒº≥ ∆f®ø Ω∑ ∆HØ πªh∑À , fUAê πºø Ã»Ø ,fÎ Yfi “∑úû ´ “NŒø ~iC ü fUÀ ,Aı M ¬C ,Bı≥Àjß .æBùA OŒJª o¿àA …ƒß –Èe¤Õ ∆Ã∏Õ ∆f®ùA fUAÀ ≈øÀ ,kB∑jªA fUAÀ ≈ø ha¤Õ –hªA o¿àAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe ü ,æBùA OŒI ü ©yÃÕÀ ,…¿∏Y haDÕÀ ,’œ∞ªA “ªl_ƒñ ïG ‹ı Ã∑Ãø  jøC ∆Ã∏ÕÀ ,XAjàAÀ ’œ∞ªA ≤jvø ≤jvÂÕÀ ,XAjàAÀ …ÕCi KnY ,B»áBvø ’Bz≥À ,“ÈøfiA ∆À¤q “ÕBßi ”ºß …¥∞ƒÂÕ ,“∞ŒºàA .`›vªAÀ àA …ŒØ Bñ , eB»NUAÀ iBƒÕe ±ªC fUÀ › ı Ui ∆C$ ®rªA ≈ß fªBVÂø ≈ß fŒJß ÃIC ‘Ài o¿àA B»ƒø haDØ ,LBÒàA ≈I j¿ß B»I ”MDØ ,“ƒÕfùA ≈ø BıUiBa “√ÃØfø ≈ø îI îN÷BùA ¡n¥Õ j¿ß Ω®UÀ ,B»NÈŒ¥I ΩUjªA ïG ©ØeÀ ,iBƒÕe ÷Bø KYBu ≈ÕC :j¿ß æB¥Ø .“ºzØ B»ƒø ΩzØC ∆C ïG ,nùA ≈ø  jzY .?πª œ»Ø √B√fªA  h« ha :j¿ß …ª æB¥Ø ,…ŒªG ¬B¥Ø ? √B√fªA ∆B∑  BIC ∆C$ –ekfiA TiBáA œIC ≈I TiBáA ≈ß fŒJß ÃIC ‘ÀiÀ …ƒø  A qBØ ,Bı√f®ø XjbNmA f≥ ΩUi ”ºß ”MC …√CÀ ,∆f®ñ pBȃªA ¡ºßC ≈ø 126


…ª æB¥Ø ,—Bq ±ªC ≈ …ƒø XjbNmBØ ,…‰IAgÚDØ haÚDØÚ :æB≥ ,©JNø —Bq “÷Bñ –C – πŒºß î È QflØ BıŒÈºß îM‡ :æB¥Ø ,Ω®ØC ‹ :æB¥Ø ,©ŒJªA œÈ ºß eÈ i :©÷BJªA TiBáA BIC ∆G :æB¥Ø -KªB œIC ≈I œºß ®Õ- BıŒºß ”MDØ – ≈Ï Œ‰qÍ fi OJuC Bø :æB¥Ø ?OJuC –hªA kB∑jªA ≈ÕC :æB¥Ø ,œÈ ºß  BMDØ ,Bı√f®ø LBuC ‘iC Bø :œÈ ºß …ª æB¥Ø .©JNø —Bq “÷Bñ …ƒø …NÕ qBØ Ah« …IBuC B¿È√G ,AıkB∑i .#—BrªA “÷BùA oú :æB≥ ,πŒºß ‹˜ G o¿àA j¿ß  haC Bø iAf¥ø ∆C ≈ÈŒJM ,TiBáA SÕfYÀ , ®rªA SÕfY ≈øÀ ,°¥Ø o¿àA ë B¿È√G ,∆f®ùA fUAÀ ≈ø œÈ ºß  haC BøÀ ,kB∑ÈjªA fUAÀ ≈ø Ah« ∆CÀ ,∆f®ùA fUAêÀ ,kB∑jªA fUAê O®UiÛC “Œ≥BJªA pBúC “®IifiA ∆CÀ —B∑k ∆B∑ ê …È√fi ,’œ∞ªA “ªl_ƒñ ∆B∑ B¿È√GÀ ,—B∑k ≈∏Õ gÃaDùA o¿àA , ´ …È√fi ;kB∑jªA fUAê j¿ß …ƒø ”ÒßÚC BùÀ ,—B∑lªA ≤iBvø ü ≤jvª . ¨ª ΩÑ ‹ —B∑lªAÀ

‰ aCÛ ,Bı√f®ø ÀC ,AıkB∑i fUÀ ≈ø Ω∑À ∆B∑C ’AÃm ,o¿àA …ƒø hÍ ¬C ∆B∑ Bı¿ºnø ,Bı√Ã⠬C › ı ≥Bß ,Aı J∑ ¬C Aı ¨u ,—CjøA ¬C › ı Ui fUAêA .Aı R∑ ÀC ∆B∑ › ı Œº≥ ,fUÀ iAf¥ø –C ≈ø o¿àA ha¤ÕÀ .BıŒøg AıjØB∑ ,…∏ºô …√HØ ,’BƒI ÀC ,~iC ≈ø ,…∏ºø ü Bı√f®ø ÀC AıkB∑i fUÀ ≈øÀ ÀC ,AıkB∑i fUÀ ≈øÀ . ´ ≈ø  A qA ¬C ,’BƒJªA ÀC ~ifiA T ‰ i¯ À‰ CÚ ’AÃm KYBvª fÍUÀ –hªA ∆f®ùA ÀC ,kB∑jªA ∆B∑ ,…÷BƒI ÀC ,  ´ ~iC ü ,Bı√f®ø .∆f®ùA ÀC ,kB∑jªA fUÀ ≈ù oŒªÀ ,’BƒJªA KYBvª ÀC ,~ifiA ∆Ã__∏ÕÀ ,…__∏ºø ,Lj__áA iAe ü ,Bı√f__®ø ÀC ,AıkB__∑i f__UÀ ≈__øÀ 127


Lj___àAÀ ,“___NŒùA ~ifiA ü f___è ≈___¿∑ ,o___¿àA …___ŒØ …___ŒºßÀ ,Bı___◊_Œ_Ø .¬›m‚A iAe ü “ôf¥ªA …®Øe aDM kÃè ‹À ,∆f®ùA ÀC ,kB∑jªA eÃUÀ ejVñ o¿àA KèÀ .æBùA OŒJª …√HØ , R∏ªA ∆f®ùA BøCÀ .ΩŒº¥ªA ∆f®ùA ë  fUAÀ …∏ºô –hªA ∆f®ùAÀ ΩI ,eAjØfiA B»∏ºô ∆C kÃè ‹ ªA “øB®ªA PBÈŒ∏ºùA ≈ø …È√fi ;fUAêA …∏ºô ‹ .nùA “øB®ª πºø œ«

128


       …˜¥ZNnÕ À ,…IBIiC …ƒß PBø ,æÃ¥ƒø ´ ÀC ,∆B∑ ‹ı Ã¥ƒø ,æBø Ω∑ …ª ≈∏Õ À ,PBø f≥ wbrªA ∆Ã∏Õ ∆DI ,KŒv®M ‹À ,~j∞I TiAÀ ÀC ,PAÃaC ÀC ,—ÃaG ÀC ,PB»øC ÀC ,’BIE ÀC ,e‹ÀC ÀC ,“UÀk ≈ø ,“QiÀ ≈ß –fƒ∏ªA ¬Af¥ùA ≈ß .BıQA ø æBùA OŒI ïG Ω¥NƒÕ æBùA Ah« ∆HØ ,PBJvß ,œÈ ªHØ “®Œy ÀC ,BıƒÕe ∫jM ≈¿Ø ,…n∞√ ≈ø ≈ø¤ø Ω∏I ïÀC B√C$ :æB≥  ƒªA ˜ ØCÀ ,…ªBø TiC ,…ª ïÃø ‹ ≈ø ïÃø B√CÀ ,…NQiÃºØ ‹ı Bø ∫jM ≈øÀ ,#…‰Œ√ÍBß π ∆C ü ,“ª‹fªA \yAÀÀ ,\Õju SÕfáA Ah«À .–hø ªAÀ ∆BbŒrªA AÀi …È√fi ,  æÃmjªA ë ∆Ã∏Õ …QiAÀ ∆HØ ,TiAÀ …ª oŒªÀ PBø AgG wbrªA ïG “ՋêA Oº¥N√A  f®I ≈øÀ ,…ª ïÃø ‹ ≈ø ïÃøÀ ,“ØB∑ îƒø¤ùA œªÀ ,…ª ïÃø ‹ ≈ø ïÃøÀ ,“ØB∑ îƒø¤ùA œªÀ ë “∞ŒºàA \JuCÀ ,“∞ŒºàA æBø OŒJª B¿È√GÀ ,…n∞ƒª ∆Ã∏M ‹ “∞ŒºàA “QAiÀÀ ,…ª TiAÀ ‹ ≈ø TiAÀÀ ïG ,“uBàA ∫›øfiA ≈ø ,…ª TiAÀ ‹ ≈ø TA ø æÃZNÕ πªhIÀ ,nùA …ŒØ ≤jvNÕÀ ,XAjàAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe ü ,æBùA OŒI ü ©yÃÕÀ ,“ªÀfªA “Œ∏ºø ,…®ŒI …ºØ ,`›vªAÀ àA …ŒØ Bñ ,nùA Bvø ü  AjÕ Bø µØÀ “∞ŒºàA Bvø ≈ø “Zºvø “ÕC ”ºß …ƒø ∂B∞√‚AÀ ,…ßBÒ≥GÀ ,…NJ«À ,…∞≥ÀÀ ,  UDMÀ .B«AjÕ î¿ºnùA .…ª TiAÀ ‹ –hªA œÈøhªA æBø …ª TiAÀ ‹ –hªA ¡ºnùA æBñ µZºÕÀ 129


∆B∑ ,TiAÀ …ª ≈∏Õ À ,æÃ¥ƒø ´ ÀC ,‹ı Ã¥ƒø ‹ı Bø ∫jMÀ ,PBø œøg –DØ ≈¿∑ ,…NQiÀ ≈ß ¡ºnùA æBø ≈ø ΩzØ Bø πªh∑À .n¿ºª Bı◊ŒØ …ªBø Bø B¿»Œºß ejÕ ‹ îUÀlªA ∆È fi ,îUÀlªA fYC ‹˜ G TiAÀ …ª oŒªÀ ,PBø Bı◊ŒØ ∆Ã∏Õ …QA ø ≈ß ΩyB∞ªA ∆HØ ,B¿ ~ ‰ j¯ ØÛ Bø B¿«haC f®I æBùA ≈ø œ¥I ,≈ÈŒ®ø µZNnø …ª oŒª æË Bø …È√fi ;nùA æBø OŒI ü ©yÃÕÀ ,n¿ºª .…ª TiAÀ ‹ –hªA ¡ºnùA æB¿∑ ,Bı◊ŒØ ∆B∏Ø

130


     ⎯tΒuρ

 :ïB®M æB≥ .j∞∏ªA ïG ¬›m‚A ≈Õe ≈ß ©UAjªA ë fMjùA

$u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû óΟßγè=≈yϑôãr& ôMsÜÎ7ym y7Íׯ≈s9'ρé'sù ÖÏù%Ÿ2 uθèδuρ ôMßϑuŠsù ⎯ϵÏΖƒÏŠ ⎯tã öΝä3ΖÏΒ ÷ŠÏ‰s?ötƒ

.[—j¥JªA]  ∩⊄⊇∠∪ šχρà$Î#≈yz $yγŠÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& y7Íׯ≈s9'ρé&uρ ( ÍοtÅzFψ$#uρ ïG -—CjøA ÀC ∆B∑ › ı Ui- ¬›m‚A ≈Õe ≈ß fÈMjÕ –hªA wbrªBØ ,≈Õe ´ ïG ÀC ,“ÕgÃJªA ÀC ,“Œmà A ÀC ,“Œ√AjvƒªA ÀC ,“ÕeûŒªB∑ jaE ≈Õe “øjÂY ∆È fi ;æBùA ¬Ãv®ø ´ œªBNªBIÀ ,¬ÈfªA ¬Ãv®ø ´ \JvÕ ,“ŒßÃŒrªB∑ æBùA “øjY O√B∑ ,eAfMi‹BI ¬fªA “øjY O∏N« AgHØ ,…øe “øjá ©Ë JM …ªBø ‹ AêÃ__¥Õ ”NY pB_ƒÈ_ªA ΩMB_≥C ∆C PjøÛC$ :  æB≥ .¬ÈfªA ≈ø πN«CÀ jnÕC

,…¥Å ‹˜ G …ªBøÀ …n∞√ œÈƒø ¡vß f¥Ø , A ‹˜ G …ªG ‹ æB≥ ≈¿Ø , A ‹˜ G …ªG —Èejºª ¬fªA iAf«G oŒªÀ .—jÕj« œIC µÕj ≈ø …Œºß µ∞Nø # A ”ºß …IBnYÀ

B√lªAÀ ,“IiB A ∆È fi ;f¿®ªA ΩN¥ºª ÀC ≈v A B√lª ÀC ,“IiBZ¿ºª iAf«G ΩRø ,…ªBø “øjY if»M ‹À ,B»IB∏MiBI ¡ºnùA j ∞Û ∏Ù Õ‰ ‹ ,f¿®ªA ΩN¥ªAÀ ,≈vZ¿ºª .BıQÀiÃøÀ ,BıQiAÀÀ ,Bı¿ºnø ,f¿®ªA ΩMB≥À ,≈v A œ√AlªAÀ ,LiB A ”¥JÕ ΩI .…Í ªÍBøÀ …Í øÍ e‰ “Û øjY π Û N‰»ÂMÀ ,…‰JYBu j ∞˛ ∏Ú Õ …√HØ eAfMi‹A BøC µY ∆Ã∏ºôÀ ,…øe “≥AiG ∆ÿºnùA πºô  eAfMiA eÍ jÈVñ fÌ MjùAÀ ”ºß ∆BØÃ≥Ãø ,…ªBø ”ºß ’›ŒNm‹AÀ ,…ºN≥ ∆C ‹˜ G ,…ªBø ”ºß ’›ŒNm‹A ü …ºN≥ KUÀ ,¬›m„ª f®Õ À ,KNÕ À ¬BÕC “Q›Q KŒNNmA ∆HØ .…NIBNNmA æBø OŒI ü ©yÃÂÕ ,n¿ºª Bı◊ŒØ ∆Ã∏ÕÀ ,…ªBø ”ºß ’›ŒNm‹AÀ ,æBáA 131


…ªBø TiÃÂÕ ‹À ,B¿»ØiBvø ü ≤jvÂÕÀ ,XAjàAÀ ’œ∞ªA ∆AÃÕe ü nùA πªhIÀ ,æBáA ü f¥®ªA cn∞√A æÃafªA ΩJ≥ îUÀlªA fYC fMiA ∆G …È√fi ;…ƒß `B∏ƒªA cn∞√A æÃafªA f®I —ejªA O√B∑ ∆G πªh∑À ,TiAÃM ∆Ã∏Õ ‹ B¿∑ .jØB∑ ja‡AÀ ¡ºnø B¿«fYC ∆È fi ;ja‡A …QjÕ PBø B¿»ÈÕCÀ ,B¿»ƒŒI …QiÃøÀ ,jØB∑ fMjùA ∆È fi ;…QjÕ ‹ …√HØ ,¡ºnø TiÃø …ª PBø ê fMjùA ∆C ∫Bƒ« ∆B∑ ∆G ,“QiêA “Œ¥Jª …JŒv√ ∆Ã∏ÕÀ ,¡ºnùA TjÕ ‹ jØB∏ªAÀ ,¡ºnø ü ©yÀÀ ,n¿ºª Bı◊ŒØ …º∑ TA ùA ∆B∑ ,“QiÀ ∫Bƒ« ≈∏Õ ∆GÀ ,“QiÀ —ÃaG ÀC ,P Î B»øC ÀC ,’Î BIE ÀC ,’Î BƒIC ≈ø “QiÀ fMj¿ºª ∆B∑ ∆GÀ .æBùA OŒI Bı◊ŒØ …ªBø ©Œö ∆Ã∏ÕÀ ,jØB∏ªA TjÕ ‹ ¡ºnùA ∆È fi ,…√ÃQjÕ ‹ ¡»√HØ ,nø æB≥ :æB≥ fÕk ≈I “øBmC ≈ß .nùA æBø OŒI ü ©yÃÂÕÀ ,n¿ºª .…Œºß µ∞Nø , #jØB∏ªA ¡ºnùA ‹À ,¡ºnùA jØB∏ªA TjÕ ‹$ :  A æÃmi #îN˙ºø Ω «C TiAÃNÕ ‹$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ Àj¿ß ≈I A fJß ‘ÀiÀ ¡ BøÀ …ªBø ∆HØ ,…®ø …NQiÀ ©Œö fMiA ê πªh∑À .eÀAe ÃICÀ fõC AÀi .Bız®I ¡»z®I TjÕ ‹À ,n¿ºª Bı◊ŒØ \JvÕÀ ,…ª “øjY ‹ \JvÕ BıøB∏YCÀ ,¡ Bı¿∑BY AÃøB≥CÀ ,fºI ü AîƒNøAÀ ,“ßBö fMiA êÀ KÉÀ ,¡ AÃøCÀ ¡»÷Bøe “¿vß OªAkÀ ,LjY iAe AÃZJuC ,¡»I “ÈuBa ∆È fi ;“ºMB¥ùBI ïÀCÀ fÈ qC ¡« ΩI ,ufiA iB∞∏ªB∑ ∆ÃZJvÕÀ ,¡»NIiBä ›Ø ∆ÀÌfMjùA BøC .“ÕlÜA ÀC ,\ºvªA ÀC ,¬›m‚A ¡»ƒø ΩJ¥Õ ufiA iB˜∞∏ªA ,¬›m‚A BøHØ ,“ÕlÜA ‹À ,\ºvªA ¡»ƒø ΩJ¥Õ ‹À ,¬›m‚A ‹˜ G ¡»ƒø ΩJ¥Õ ‹˜ G ¡»ƒø AúJ¥Õ À ,≈ÕÈfMjùA “Û IBZvªAÀ j∏I ÃIC ΩMB≥ B¿∑ .ΩN¥ªA BÈøGÀ # ÃºN≥BØ …ƒÕe æÈfI ≈ø$ :  æB≥ .ΩN¥ªA ÀC ,› ı øB∑ ¬›m‚A ïG ™ÃUjªA .œ÷BnƒªAÀ –iBbJªA  AÀi 132


∆B∑ –hªA …ªBø ¡∏Y …¿∏ZØ ,…Mei “ªBY ü fMjùA …JnN∑A æBø Ω˘ ∑À fMjùA PBØjvM ≈ø ≤ÈjvM – È C ∆È GÀ .n¿ºª Bı◊ŒØ ∆Ã∏Õ ,…Mei ΩJ≥ …∏ºô f®I ∆B∑ ∆G -πªg ´ ÀC ,“ŒuÀ ÀC ,“J« ÀC ,©ŒI ≈ø- …Mei “ªBY ü …ªBø ”ºß ’›ŒNm‹A ΩJ≥ ∆B∑ ∆GÀ ,› ı BI ∆Ã∏Õ …√HØ …ªBø ”ºß ’›ŒNm‹A f®Õ ∆GÀ ,BıZŒZu …ØÈjvM NÂßA ¬›m‚A ïG eBß ∆HØ ,BıØÃ≥Ãø ∆Ã∏Õ .› ı BI …ØÈjvM NßA ¬›m„ª ∆GÀ .…Œºß œªÃNmA –hªA …ªBø …ŒªG fŒßÛC ¬›m‚A ïG fMjùA eBß ∆GÀ T¯iÀ‰ ,“∑ ªA ¡Œn¥M ΩJ≥À ,…ª TiÃø PÃø f®I ¬›m‚A ïG …ßÃUÂi ∆B∑ ‰ aCÚÀ ,“∑ ªA ¡Œn¥M f®I ¬›m‚A ïG …ßÃUi ∆B∑ ∆GÀ ,“∑ ªA ≈ø …JŒv√ h‰ .BıJŒv√ B»ƒø ”Ò®ÂÕ ‹À ,Bı◊Œq B»ƒø µÌ ZNnÕ ‹ …√HØ

133


134


   ”ºß ∂B∞√‚BI ¬BŒ¥ºª ,nùA ”ºß A B»JUÀC ªA æAÃøfiA œ« æBø OŒI ü æ˘ Bø eÃUÀ ¬fß “ªBY ü ,¡»Œºß “yÀj∞ùA PB»ÜAÀ PBUBáA .B»Œºß ∂B∞√„ª ,nùA A B»º®U ªA ,“¿÷AfªA æBùA OŒI PAeiAÀ æAÃøC ∆Ã∏M ∆C ΩufiAÀ ,iÃrßÀ ,XAjaÀ ,“ÕlUÀ ,’ü ≈ø ,æBùA OŒJª “˜¥ZNnøÀ ,n¿ºª Bı¥Y ∂B∞√„ª “ı ŒØB∑ ,“øB®ªA PBŒ∏ºùA ≈ø “ªÀfªA …Œ¿Ñ –hªA ”¿áA eiAÃø æAÃøCÀ ,…ŒØ …øfßÀ æBùA eÃUÀ “ªBY ü ,…Œºß ∂B∞√‚A æBùA OŒI ”ºß Kè Bø ”ºß ïG “ªÀfªA XBNÑ ∆C ∆Àe ,B»áBvø ’Bz≥À ,“ŒßjªA ∆À¤q “ÕBßjI µº®NÕ Bû .…ºUfi nùA ”ºß “JÕjy ~jØ PB»ÜAÀ PBUBáA ”ºß ∂B∞√‚A Ω‰®U f≥ ™ ‰ iBrªA ∆HØ ,πªg ©øÀ ,…øfßÀ …ŒØ æBùA eÃUÀ “ªBY ü ,B»Œºß ∂B∞√‚A æBùA OŒI ”ºß Kè ªA ,nùA æBø OŒI ü æBø eÃUÀ ¬fß “ªBY ü ,nùA ”ºß BıyjØ .B»Œºß ∂B∞√„ª PAeiAÀ Ω®É f≥ ,¬ÃŒªA “Ø›àA “ªÀe ”ºß —B¥ºùA ’BJßfiA ¡‰ §Ú ßÍ ∆C ´ ,æBùA OŒI ”ºß “JUAêA PB¥∞ƒªA ©Œö “ŒÒ¨Nª “ŒØB∑ ´ ,“¿÷AfªA æBùA OŒI OŒI ü æBùA eÃUÀ “ªBY ü ,B»Œºß ≤jvªA “¥ZNnùA PB»ÜAÀ PBUBZºª ,“ŒØB∑ ´ PAeiAêA h« OZJuC AgHØ .…ŒØ  eÃUÀ ¬fß “ªBY üÀ ,æBùA “¥ZNnùA PB»ÜAÀ PBUBáA  h« ”ºß ∂B∞√„ª æË Bø æBùA OŒI ü ≈∏Õ À 135


≈ø ∆ÿºnùA ™È NÕ À ,…øfßÀ æBùA eÃUÀ “ªBY ü ,B»Œºß ≤jvªA h÷fƒß Ω¥N√A ,PB»ÜAÀ PBUBáA h« ”ºß “¥∞ƒªA “ŒÒ¨Nª BıŒØB∑ Bıß M ¡»n∞√C ; nùA ïG æBùA OŒI ≈ø PB»ÜAÀ PBUBáA  h« ”ºß ∂B∞√‚A LÃUÀ ∆È fiÀ ,PB»ÜA  h«À PBUBáA  h« ”ºß ∂B∞√‚A ¡»Œºß ~jØ f≥ A ∆È fi µZºÕ ijy ïG –e¤Õ PB»ÜAÀ PBUBáA  h« ”ºß ∂B∞√‚BI ¡»øBŒ≥ ¬fß ≈ß ijzªA “ªAkG “ÈøfiA ”ºßÀ “ªÀfªA ”ºß KUÀC f≥ …√BZJm AÀ ,nùBI Ω®U f≥À .fõCÀ “UBø ≈IA  AÀi #i‰ A‰jy Í ‹À i‰ j‰ y ‰ ‹$ :  æB≥ .nùA PBUBáA πºM PB¥∞√ “ŒÒ¨Nª ,nùA ≈ø æBùA ΩŒvÑ ü µáA “ªÀfºª A . BvùAÀ nùA ”ºß K÷Ajy ~j∞I “ªÀfªA OøB≥ ,“ªBáA  h« OºvY AgHØ  h«À PBUBáA  h “JUAêA PB¥∞ƒªA “ŒÒ¨Nª ,…ŒªG XB‰NZÂÕ –hªA if¥ªBI pBȃªA PBUBY ™BJqG ≈ß Ωz∞Õ Bû “ªÀfªA B»ºvÑÀ .—eBÕk ∆Àe ,PB»ÜA .≤Àj®ùBI “ŒªB¿∏ªAÀ “ŒmBmfiA ªAÀ ,B»Œºß ∂B∞√‚A æBùA OŒI ”ºß Kè ªA PB»ÜAÀ PBUBáA BøC ªAÀ , eÃUÀ ¬fß “ªBY üÀ ,æBùA eÃUÀ “ªBY ü B»Œºß ≤jvªA µZNnM eÃUÀ ¬fß “ªBY ü ,nùA ïG æBùA OŒI ≈ø B»Œºß ∂B∞√‚A LÃUÀ Ω¥NƒÕ :œ»Ø ,B»Œºß ∂B∞√‚A ΩUfi K÷Ajy ~j∞ÂM ªAÀ ,…ŒØ æBùA …JÕifMÀ ,–Ã≥ sŒU ≈ÕÃ∏M ≈ø …ª ¬lºÕ BøÀ eB»ÜA PB¥∞√ - 1 “UifªBI ,Bı∞Œ∑À ,Bı¿È ∑ ,…ª iÃÒNùA `›nªA eAfßGÀ ,‘ÃNnùA œªBß BıJÕifM ’Bz¥ªAÀ ,BƒŒyAiC jÕjÑÀ ,Bƒ÷AfßC j»≥ ≈ø ≈∏óÀ ,…J«jMÀ Àf®ªA ™ejM ªA ¬›m‚A —Ãße Ωõ ≈ø πªh∑ ≈∏óÀ ,nùA e›I ≈ø iB˜∞∏ªA gÃ∞√ ”ºß “øk›ªA ∂Ã¥áA ≈ø ë …ª ¬lºÕ BøÀ ,eB»Vºª ≤jvªA ∂B¥ZNmBØ . B®ªA ïG 136


∆B∑ ∆HØ .æBø …ŒØ ≈∏Õ ¬C ,æË Bø æBùA OŒI ü ∆B∑C ’AÃm ,æBùA OŒI ”ºß æBùA ≈∏Õ ∆GÀ ,…ª ¬lºÕ BøÀ eB»ÜA ”ºß …ƒø ≤ju ,…ŒØ AıeÃUÃø æBùA ≈ø -BıƒÈŒ®NøÀ BıJUAÀ eB»ÜA ¬Ae Bø- …Œºß ≤jvªA LÃUÀ Ω¥N√A …ŒØ AıeÃUÃø :ïB®M æB≥ .o∞ƒªAÀ æBùBI ¡»Œºß KUAÀ eB»ÜA ∆È fi ;nùA ïG æBùA OŒI öΝä3Ï9≡sŒ 4 «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû öΝä3Å¡àΡr&uρ öΝà6Ï9≡uθøΒr'Î/ (#ρ߉Îγ≈y_uρ Zω$s)ÏOuρ $]ù$xÅz (#ρãÏΡ$#  A æÃmi æB≥ :æB≥ o√C ≈ßÀ ,[“IÃNªA]  ∩⊆⊇∪ šχθßϑn=÷ès? óΟçFΖä. βÎ) öΝä3©9 ×öyz ,œ÷BnƒªA AÀi #¡∏NƒnªCÀ ,¡∏ÕfÕCÀ ,¡∏ªAÃøDI î∑jrùA AÀf«BU$ :  eB»ÜA nùA ”ºß ~j∞M ªA SÕeBYfiAÀ PBÕ‡A PAjrß πªh∑ ∫Bƒ«À .o∞ƒªAÀ æBùBI ”ºß ∂B∞√„ª ,æBùA OŒI ü æBø eÃUÀ ¬fß “ªBY ü …√HØ ,πªhª ,eB»Vºª ™ NªA ”ºß nùA | È Y ïG “ªÀfªA ieBJÂM ,…ª ¬lºÕ BøÀ eB»ÜA fõC XjaC .eB»Vºª ™ NªA ”ºß nùA | È ê  A æÃmi ∆B∑ B¿∑ sŒU ”ºß S È ZØ  ƒªA KÒa$ :æB≥ œ¿ºnªA LBÈJa ≈I ≈õjªA fJß ≈ß

æl√ ¡È Q :æB≥ ,B»IBN≥CÀ B»m›YDI ®I “÷Bø œÈ ºß :∆B∞ß ≈I ∆B¿Rß æB¥Ø ,—jn®ªA .#B»IBN≥CÀ B»m›YDI ‘jaC “÷Bø œÈ ºß :∆B¿Rß æB¥Ø ,S È Y ¡È Q , ƒùA ≈ø —ı B≥ÊjøÍ sŒU ü …ƒŒ®NnÕ ∆B¿Rß ïG  ƒªA S®I$ :æB≥ ∆B¿ŒªA ≈I “∞ÕhY ≈ßÀ ƒªA Ω®VØ ,…ÕfÕ îI K Ï v  ØÚ ,iBƒÕe ≤‹E —jr®I ∆B¿Rß …ŒªG S®JØ ,—jn®ªA Bø ∆B¿Rß BÕ πª A j∞´ :æÃ¥ÕÀ …ª ÃßfÕÀ ,≈ÒJª Aıj»£ …ÕfÕ îI B»J˜º¥Õ  œªBJÕ Bø ,“ßBnªA ¬‰ Ã¥M ∆C ïG ≈÷B∑ ë BøÀ ,OŒ∞aÚC BøÀ ,OƒºßÚC BøÀ ,PijmC .#Ah« f®I Ω¿ß Bø ∆B¿Rß

,BıƒŒ®Nø ∆B∑À ,eB»ÜA ”ºß ∂B∞√„ª nùA PBß M ±∏M ∆HØ ,…Œºß ∂B∞√„ª ¬k›ªA if¥ªBI nùA ”ºß K÷Ajy ~j∞I “ªÀfªA OøB≥ 137


“øk›ªA “UBáA ≈ø jR∑C ~j∞M ∆C B ΩÌ ê ‹À ,—eBÕk ∆Àe ,…ª ¬lºÕ Bø ”ºßÀ .πªhª ,©√BvøÀ PBßBƒu ≈ø B ¬lºÕ BøÀ “ÈŒIjáA PBßBƒvªA PB¥∞√ - 2 sŒÜAÀ ,sŒU ïG XBNê eB»ÜA ∆È fi ;“øk›ªA “ZºmfiA “ßBƒu ≈ø ≈∏¿Nºª sŒVºª jØÃNÕ ”NY `›nªAÀ ,`›m ≈ø …ª fÈ I ‹ Ω‰ MB¥Õ ∆C ©‰ ŒÒNnÕ ”NY “ßBƒvªA O√B∑ πªhª ;“ßBƒu ≈ø …ª fI ‹ ,‘ÃNnø ”ºßC ”ºßÀ ,BıøBM AıjØÃM ∆Ã∏M ”NY “ªÀfªAÀ ,Bı¿∏ä BıÒIi …I “ ÃIjøÀ ,eB»ÜBI “øBM “≥›ß B “ŒIjáA ∆C ≈ø fI ‹ ,B»I …¿˜∏ÑÀ ,B»ŒØ B« ´ QDM ≈ß —fŒ®I ,B«jøC ¬Bølª “∏ªBø ∆Ã∏M ”NY ,B»n∞ƒI jÕÃÒMÀ ,…ƒø –ÃŒáA “ÈuBa ,B»Y›m “ßBƒvI ¬Ã¥M ,PiÈÃÒMÀ “ZºmfiA Oøf¥M B¿»ø ,B«AÃ≥CÀ ,“ZºmfiA TfYfi “∏ªBø Aıj«B£ ,À˘ fß Ω∑ LB«i‚ ,`›m ≈ø …UBNÑ Bø Ω∑ B»ØÈjvM OÑ ∆Ã∏ŒªÀ .…ŒØ ∆Ã∏M –hªA œªÀfªA ©yêA KnY ,BıŒ∞a ÀC ∆B∑ ü ≈Õf¿N®ø nùA Ω®è ,“ÈøfiA fƒß ©√BvùA  h« eÍ ÃUÀ ¬Â fßÀ “√ëjø ,¡»MAiAj≥À ,nùA —eAiG Ω ®è f≥ Bû ,—jØB∏ªA æÀfªA ”ºß \ºnNªA µ˛¥Ñ ¢ÀjrI ‹˜ G `›nªA ©ŒJM ‹ B»È√fi ,—jØB∏ªA æÀÂfªA PAiAj≥À —eAi‚ .“ÈøfiA ”ºß iAjyfiA ©§ØC ≈ø ijy Ah«À ,B»áBvø PBÕ‡A xÃvƒI ,nùA ”ºß “JUAÀ ©√BvùA  h« “øB≥G ∆HØ ,πªhª ;¬AlNª‹A “ª‹fI ,o∞ƒªAÀ æBùBI eB»ÜA nùA ”ºß KUÃÂM ªA SÕeBYfiAÀ πªh∑À ,“ßBƒu ïG XBNê `›nªAÀ ,`›nªA ”ºß ±≥ÃNÕ eB»ÜA ∆È fi È≅ø‹y⇐ø9$# ÅÞ$t/Íh‘ ∅ÏΒuρ ;ο§θè% ⎯ÏiΒ ΟçF÷èsÜtGó™$# $¨Β Νßγs9 (#ρ‘‰Ïãr&uρ  :”_ªB_®M …ªÃ≥ “ª‹fI ª!$# ãΝßγtΡθßϑn=÷ès? Ÿω óΟÎγÏΡρߊ ⎯ÏΒ t⎦⎪Ìyz#u™uρ öΝà2¨ρ߉tãuρ «!$# ¨ρ߉tã ⎯ϵÎ/ šχθç7Ïδöè?

eAfß‚A ë nùA ”ºß A …JUÀC –hªA eAfß‚BØ [60 æB∞√fiA]  4 öΝßγßϑ=n ÷ètƒ 138


Ah«À ,N AÀ ,îŒ∞àAÀ ,≈Õj«B§ªA ,’AfßfiA LB«iG …I µ˜¥ZNÕ –hªA ≈ø —iÃÒNùAÀ “ÈÕÃŒáA “ZºmfiA ”ºß æÃváA ”ºß ±≥ÃNÕ K«jùA eAfß‚A .©√BvùA “øB≥G ”ºß B»Œºß æÃváA ±≥ÃNÕ “ZºmfiA h«À ,kAj ”ºßC “ª‹fI ,“ÈøfiA ”ºß ©√BvùA “øB≥G LÃUÀ ”ºß æÌ fM “Õ‡A  h« ∆HØ πªhªÀ ijzªA “Û ªAkGÀ ,“ÈøfiA ”ºß ©Œ§Ø ijy ©√BvùA  h« “øB≥G ¬fß ∆È fiÀ ,¬AlNª‹A ©√Bvø “øB≥G ©ø ‹˜ G ijzªA Ah« “ªAkG µ˜¥ZNM ‹À ,KUAÀ “ÈøfiA ≈ß .PBßBƒuÀ ©√Bvø ≈ø B ¬lºÕ BøÀ ,“ÈŒIjáA PBßBƒvªA “ßBƒvª B»z®I AÿŒ¥Õ ÀC ,B«Ã¿Œ¥Õ ∆C “ÈøfiA ’BƒIfi kÃè ©√BvùA  h«À ∆C “ªÀfªA ”ºß KUÀ ,B»z®I AÃøB≥C ÀC ,B«Ã¿Œ¥Õ ∆HØ .¬k›ªA `›nªA “ZºmC ≈ø ¬lºÕ Bø ©Œö XBN√‚ ¬k›ªA if¥ªBI ,©√BvùA  h« œ« ¡Œ¥M æBùA ∆B∑C ’AÃm ,“øk›ªA ∂Ã¥áA ≈ø ©√BvùA  h« “øB≥G ∆Ã∏MÀ .PAÈf®øÀ ≤jÂu ,AıeÃUÃø æBùA ∆B∑ ∆HØ .eÃUÃø ´ ∆B∑ ¬C ,æBùA OŒI ü AıeÃUÃø ”ºß ≤jvºª æBø æBùA OŒI ü ≈∏Õ ∆GÀ ,…ƒø ©√BvùA  h« “øB≥G ”ºß …ºUfi “ªÀfªA OyjÚØÀ ,“ÈøfiA ïG B»Œºß ≤jvªA LÃUÀ Ω¥N√A ,©√BvùA  h« .≠ºI Bø Bı¨ªBI ,üB∏ªA if¥ªBI ,“øk›ªA K÷AjzªA ¡»Œºß ∂B∞√‚BØ .ΩŒJnªA ’BƒICÀ ,î∑BnùAÀ ,’Aj¥∞ªA PB¥∞√ - 3 ∆B∑ ∆HØ , eÃUÀ ¬fß “ªBY üÀ ,æBùA OŒI ü æBùA eÃUÀ “ªBY ü µZNnø æBø æBùA OŒI ü ≈∏Õ ∆HØ ,¡»Œºß …ƒø µ∞√ÛC æBùA OŒI ü AıeÃUÃø æBùA ,’Aj¥∞ªA ”ºß ∂B∞√‚A ∆È fi ;nùA ïG ¡»Œºß ∂B∞√‚A LÃUÀ Ω¥N√A ,—B∑lªA ü nùA ”ºß A …yjØ f≥ ,ΩŒJnªA ’Í BƒICÀ ,î∑BnùAÀ ≈ø œI ≈øE Bø$ :…ÈIi ≈ß …ÕÀjÕ B¿ŒØ  A æÃmi æB≥ ,B« ´À PB≥fvªAÀ .o√C µÕj ≈ø iAlJªA  AÀi #…I ¡º®Õ ëÀ ,…JƒU ïG ©÷BU  iBUÀ ,∆B®Jq P ‰ BI 139


’BƒICÀ ,î∑BnùAÀ ,’Aj¥∞ªA ”ºß ∂B∞√„ª æË Bø æBùA OŒI ü ∆B∑ ∆G ,πªhª ,nùA ïG ¡»Œºß ∂B∞√‚A L  ÃUÀ Ω¥N√A ‹˜ GÀ ,…ƒø ¡»Œºß µ∞√C ,ΩŒJnªA ∂B∞√„ª ,üB∏ªA if¥ªBI ,πªhª K÷Ajy nùA ”ºß “Û ªÀfªA OyjÚØÀ .¡»Œºß ¡« ´À ,®ùAÀ ,—Bz¥ªAÀ ,î∞˜£ÃùAÀ ,fƒÜA KMAÀi PB¥∞√ - 4 ¡»Õf¥M ΩIB¥ø ¡»√HØ ,nùA Bvø ü B»I ∆ÃøÃ¥Õ “øfa ∆Ãøf¥Õ ≈û ¡ ≤jvªA ∂B¥ZNmAÀ ,æBùA OŒI ≈ø B»Œºß —jUfiA ∆Ã¥ZNnÕ “øfàA h« ∆HØ ,æBø …ŒØ ≈∏Õ ¬C ,æË Bø æBùA OŒI ü ∆B∑C ’AÃm ,“øk›ªA ∂Ã¥áA ≈ø LÃUÀ Ω¥N√A ,æBø …ŒØ ≈∏Õ ∆GÀ ,¡ …ƒø ≤ju ,æBø æBùA OŒI ü ∆B∑ ,“Èøflª ∆BÒºnªA Ω®U f≥ …√BZJm A ∆È fi ;nùA ïG ¡»Œºß ≤jvªA Ω¿®ªA ”ºß “ßBÒªAÀ ©¿nªA ”ºß …®ÕBJM ,“∞Œºa KvƒM ∆C B»Œºß KUÀCÀ B»√À¤q ”ß ªÀ ,B»ƒß “IBŒ√ ∆BÒºnªA Ah»I ¬Ã¥Œª ,…ªÃmi “ƒmÀ , A LBN∏I ≈ø ,“ªÀfªA —l»UC “øB≥HI ‹˜ G ¡NM ‹ B»√À¤q “ÕBßiÀ .“ƒnªAÀ LBN∏ªA µØÀ ”ºß “∞≥ÃNø ¡»NøB≥GÀ .¡« ´À ,î∞˙£ÃøÀ ,î¿˛º®øÀ ,fƒUÀ ,—Bz≥À ,¬B∏Y nùA ”ºß KUÀC f≥ A ∆C ¬Ae BøÀ .¡ KMAÀiÀ ,PBzÕîM ©Øe ,¡«iÃUCÀ ,¡»MBzÕîM ©Øe nùA ”ºß KUÀC f≥ ∆Ã∏Õ …√HØ ,¡»NøB≥G ~jØÀ ,LBÈN∏ªAÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA  A æÃmi ¬B≥C f¥Ø .¬AlNª‹A µÕjÒI ,—Bz¥ªAÀ ,æBÈ¿®ªAÀ ,—‹ÃªA  f®I ≈ø ’B∞ºàA ¬B≥C B¿∑ .PBŒÒßC ¡ .æBùA OŒI ≈ø PBŒÒßfiA ¡ AÃyjØÀ ,fƒÜAÀ ,LBÈN∏ªAÀ ≈∏Õ ∆GÀ ,…ƒø ¡»Œºß ≤ju ,æBø æBùA O_ŒI ü ∆B_∑ ∆G ,πªhª ∂B_∞_√„ª ,K_÷Aj_y _nùA ”ºß “ªÀfªA O_yjØ ,æBø æBùA OŒI ü .…ŒªG XBNZÂÕ –hªA if¥ªBI ,¡»Œºß 140


ªAÀ ,“ÈøfiBI ∂BØi‚AÀ ,“ZºvùA …UÀ ”ºß “¥ZNnùA PB¥∞ƒªA - 5 “ÈøfiA æBƒÕÀ ,PAiÀjzªA ≈ø —iÀjy B«eÃUÀ N®ÂÕ ªA ,µØAjùA ”ºß µ∞ƒÂM ,PB®øBÜAÀ ,piAfùAÀ ,“øB®ªA PB≥jÒªA ΩRø ,B»I ¬BŒ¥ªA ¬fß ≈ø ijy ∂B¥ZNmBØ .πªg Ω∑Bq BøÀ , BŒùA ØÃMÀ ,fUBnùAÀ ,PBŒ∞rNnùAÀ OŒI ü æBø fUÀC ’AÃm ,“øk›ªA ∂Ã¥áA ≈ø N®ÂÕ iÃøfiA  h ≤jvªA  h« “øB≥G ”ºß ≤ju ,æBùA OŒI ü æBø fUÀ ∆HØ .f‰UÃÂÕ ¬C ,æBùA ïG B»Œºß ≤jvªA LÃUÀ Ω¥N√A ,æBø æBùA OŒI ü ≈∏Õ ∆GÀ ,µØAjùA ïG –e¤Õ B»NøB≥G ¬fß ∆È fi ;nùA ”ºß KUAÀ B»Œºß ≤jvªA ∆È fi ;“ÈøfiA :  æÃmjªA æÃ¥ª ,“ÈøfiAÀ “ªÀfªA ”ºß …NªAkG KÉ ijzªAÀ ,“ÈøfiBI ijy ,…I A jyC iÈ By ≈ø$ :…ªÃ≥À ,fõCÀ “UBø ≈IA  AÀi #iAjy ‹À ijy ‹$ .“UBø ≈IAÀ fõCÀ eÀAe ÃIC  AÀi #…Œºß A ∂ È Bq ∂ È Bq ≈øÀ ”ºß KÉ ªA PB¥∞ƒºª ,“ÈøfiA ”ºß K÷AjzªA ~j∞ÂM ∆C kÃè ‹À ªA PB¥∞ƒªB∑ πªgÀ ,¬f®ªA “ªBY ü ‹ ,…ŒØ æBùA eÃUÀ “ªBY ü ,æBùA OŒI “ZºvùA ΩŒJm ”ºß pBƒºª B«jØÃMÀ ,“ªÀfªA B»¿Œ¥M ªA µØAjùA ”ºß ≤jvÂM ¬fß ≈øÀ ,B»I ¬BŒ¥ªA ¬fß ≈ø nùBI µZºÕ ijy f‰UÃÂÕ ‹À ,∂BØi‚AÀ ,B»ƒß ¨Õ B« ´ eÃUÀ ©ø ,B»MiB¿ß ÀC ,“Œ√BQ µÕj \NØ ΩRø ,B« ØÃM ,B« ´ f‰UÃÂÕ ,”∞rNnø ÀC ,“®øBU ÀC ,“mifø ’BƒI ΩRøÀ ,B«fnø fnÕÀ —iÀjzªA œßfNnM ‹ ªA ™iAÃrªA “®mÃM ΩRø ÀC ,B»ƒß ¨ÕÀ ,B«fnø fnÕ –C B»NøB≥G ¬fß ”ºß KM Õ ‹ ªA “ŒUBN√‚A ©ÕiBrùA “øB≥G ΩRøÀ ,B»®ŒmÃM ~ÃY ’Br√G ÀC ,ΩZ∏ªA ÀC ,Ω∏ŒƒªA XAjbNm‹ ©ƒvø “øB≥H∑ ,“ÈøfiBI ijy Bøfƒß ,“ªÀfªA B»I ¬Ã¥M iÃøfiA  h« ©Œö ∆HØ .B BRøCÀ ,“ÕiBVNªA ≈∞nªA ’BƒJª “ÈøfiA µZºÕ ªA ,PB»ÜA PB¥∞√ ≈ß ΩyBØ æBø æBùA OŒI ü B«fƒß ∆Ã∏Õ 141


,B»I “ªÀfªA ¬Ã¥M ‹ ,æBø æBùA OŒI ü ≈∏Õ ∆HØ ,B»I ¬BŒ¥ªA ¬fß ≈ø ijy ¬fß ≈ø ijy nùA æBƒÕ ‹ …È√fi ;B»ºUfi K÷Ajy ~j∞ÂM ∆C kÃè ‹À .¡»Œºß “JUAÀ OnŒª B»NøB≥G ∆È HØ πªhª ,B»I ¬BŒ¥ªA ØÃMÀ “øB≥G ”ºß …ƒø ≤ju ,æBø æBùA OŒI ü fUÂÀ ∆G …√HØ ,…ŒºßÀ K÷Ajy “ªÀfªA OyjØ ,æBø æBùA OŒI ü ≈∏Õ AgGÀ ,“ÈÕiÀjzªA µØAjùA .B« ØÃMÀ ,µØAjùA h« “øB≥G ”ºß ∂B∞√„ª ,¬k›ªA if¥ªBI nùA ”ºß ÀC ,∆BØà À ,æk‹kÀ ,PBßBâ ≈ø “÷iBÒªA TeAÃáA PB¥∞√ - 6 ΩI ,eÃUêBI N®ø ´ iÃøfiA  h« ”ºß ∂B∞√‚A ∂B¥ZNmBØ ,Àfß ¬ÃV« ¬fß “ªBY üÀ ,æBùA OŒI ü æBùA eÃUÀ “ªBY ü “øk›ªA iÃøfiA ≈ø ë Bø ”ºß æBáA ü …Øju KUÀ ,æBùA OŒI ü AıeÃUÃø æBùA ∆B∑ ∆HØ . eÃUÀ ”ºß BıyjØ iBu ,eÃUÃø ´ æBùA ∆B∑ ∆GÀ .ŸiAÃÒªA  h« ≈ø Tfê ≈ø ijzªA ± ‰ ŒÍa ∆HØ ,’BÒIG ∆Àe ,æBáA ü ¡»ƒø ©¿è ∆C KèÀ ,nùA  h« ≈ø Tfê Bø ”ºß ∂B∞√„ª œ∞∏Õ Bø “ªÀfªA O‰yj‰ ¥NmA , aDNªA ”ºß …IÃUÀ ΩŒªeÀ .nùA ≈ø …®¿É Bû …Ny ≥A Bø efnM ¡È Q ,ŸiAÃÒªA ëÀ ,…JƒU ïG ©÷BU  iBUÀ ,∆B®Jq PBI ≈ø œI ≈øE Bø$ :SÕfY nùA ¡»ŒØ \JuC “Î u ‰ jÊ ß‰ Ω «C B¿ÈÕC$ :SÕfYÀ ,o√C µÕj ≈ø iAlJªA  AÀi #…I ¡º®Õ ,PBßBV¿ºª “JnƒªBI Ah« .fõC  AÀi # A “øg ¡»ƒø O÷jI f¥Ø Ë©÷BU ⁄jøA ©Øi LÃUÀÀ ,≤ûºùA “QB´G LÃUÀ “ªeC ∆HØ ,∆BØÃÒªAÀ ,æk‹lªA BøCÀ .nùA ≈ø B»Œºß ≤jvªA LÃUÀ “ªeC œ« ,nùA ≈ß ijzªA “ªBY ü ,B»Œºß ∂B∞√‚A nùA ”ºß Kè ªA PB»ÜA œ«  h« ¬Ã¥M ∆C “ªÀfªA ”ºß Kè ªAÀ ,nùA æBø OŒI ü æBø eÃUÀ ¬fß “ÕB∞∑ ¬fß “ªBY ü ,B»Œºß ∂B∞√‚A ΩUfi ,nùA ”ºß K÷Ajy ~j∞I 142


∂B∞√„ª “øB®ªA PBŒ∏ºùA ≈ø ”¿áA PAeiAÀÀ ,“Œ¿÷AfªA æBùA OŒI PAeiAÀ .B»Œºß ¡»MBUBY ™BJqG ≈ß Ω z  ∞Ù Õ‰ Bû ,nùA ≈ø K÷AjzªA ha¤MÀ ≈¿Ø .B»Œºß ∆ÃrŒ®Õ ªA ¡»MBŒY KnY ,≤Àj®ùBI “ÈŒªB¿∏ªAÀ “ŒmBmfiA ,“ŒªB¿∏ªAÀ ,“ŒmBmfiA …MBUBY ™BJqG ≈ß ΩzØ î¿ºnùA ≈ø fƒß ∆B∑ ‹ ™BJq‚A Ah« f®I ’œq  fƒß Ω z  ∞Õ ‹ ∆B∑ ≈øÀ ,“JÕjzªA …ƒø PhaC ≈ß ∆B∑ Bø “≥fvªA  a$ :  A æÃmi æÃ¥ª πªgÀ ,’œq …ƒø ha¤ÂÕ …ƒß ¨NnÕ Bø ”ƒ¨ªAÀ .—jÕj« œIC µÕj ≈ø –iBbJªA  AÀi #”ƒ´ j»£ ∆C jIBU ≈ß ¡ºnø ‘ÀiÀ .…MBUBY ™BJq‚ …NÕB∞∑ if≥ ë Bû ,∆Bn√‚A ,πº«flØ Ë’œq Ω‰ z ‰ ØÚ ∆HØ ,B»Œºß ∂ÈfvNØ πn∞ƒI CfIA$ :æB≥  A æÃmi Ë’œq πNIAj≥ –g ≈ß Ω‰ z ‰ ØÚ ∆HØ ,πNIAj≥ –hͺØÚ Ë’œq πº«C ≈ß Ω‰ z ‰ ØÚ ∆HØ ≈ø j‰ aÈ DØ .#πªB ≈ßÀ ,πƒŒô ≈ßÀ ,πÕfÕ îJØ æÃ¥Õ - Ah∏«À Ah∏»Ø

ΩRøÀ ,“¥∞ƒªA ΩRø B»È√fi ;“JÕjzªA πªg ΩRøÀ ,…n∞√ ≈ß …N¥∞√ …Œºß KÉ  3 uθøyèø9$# È≅è% tβθà)ÏΖム#sŒ$tΒ štΡθè=t↔ó¡o„uρ  :æÃ¥Õ ïB®MÀ …√BZJm AÀ ,“≥fvªA ha¤ÂMÀ .“UBáA ≈ß f÷AlªA ëÀ ,f»U …≥B∞√G ü oŒª Bø –C [219—j¥JªA] .ΩafªA ”ºß ‹ ,“UBáA ”ºß f÷AlªA æBùA ©Œö ”ºß “JÕjzªA PB¥∞ƒªA ü lV®ªA “ŒÒ¨Nª ,“ÕB∞∏ªAÀ “UBáA if¥I K÷AjzªA ~j∞ÂMÀ ©ƒø K÷AjzªA ~jØ ü ”ßAjÂÕ ‹À .—iÃ∑hùA “¥IBnªA PB»ÜA ”ºß ,“øk›ªA ü ”ßAjÕ ‹À ,æBùA OŒI PAeiAÀ —eBÕk ÀC ,”ƒ¨ªA ©ƒø ÀC ,—ÀjRªA fÕAlM ≈ø jR∑C ha¤Õ ‹À ,PB»ÜA h “øk›ªA PB¥∞ƒªA fnª B»NÕB∞∑ ‹˜ G B»yjØ , Ã®ØfÕ ∆C nùA ”ºß KUAÀ ´ …√Ã∏ª ,Bı¿º£ ∆Ã∏Õ  haC ∆È fi ,πªg 143


.“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ PB¿º£ ¡º§ªAÀ ∆C kÃè ‹ B¿∑ ,—jqBJø ´ K÷Ajy ~j∞M ∆C “ªÀfºª kÃè ‹À ,“ªÀfºª “øÈf¥ùA PBJºÒªA ”ºß ÀC ,¡∑Bä ¬Ãmi Ω∏q ”ºß K÷Ajy ~j∞M ,≈ÕkAÃùA ÀC ,PB∞˜¥nùA ”ºß ÀC ,B»ºŒVnMÀ œyAifiA ©ŒI P›øB®ø ”ºß ÀC œÈ »ƒùA ¡º§ªA ≈ø B»yjØ ∆È fi ,“¥IBnªA ´ K÷AjzªA ™AÃ√C ≈ø πªg ´ ÀC KYBu “ƒÜA ΩafÕ ‹$ :  A æÃmi …ƒß æB≥ –hªA o∏ùA ≈øÀ ,…ƒß .fŒJß ÃICÀ œøiAfªAÀ fõC AÀi #oÙ∏ø‰

144


      

“≥fvªA µºÒÂNØ ,—B∑lªA œ« æBùA OŒI PAeiAÀ ≈ø œ« ªA PB≥fvªA ,’B¿ÏƒªA ”ƒ®ñ “¨ºªA ü —B∑lªAÀ .“≥fvªA ”ºß —B∑lªA µºÒM B¿∑ ,—B∑lªA ”ºß ü “∑ ºª KJm B»UAjaG ∆È fi ;®ùBI ™jrªA ü e jMÀ , »ÒNªA ”ƒ®ñ e j‰MÀ jUfiA ∆È fi ÀC ,–hø ªA AÀi #“≥fu ≈ø fÎ Jß æBø w¥√ Bø$ :SÕfá æBùA .LÃ√hªA ≈ø —j» À ,ΩbJªA “ºÕgi ≈ø o∞ƒºª —j» B»√fiÀ ,B»JJnI j RÂ∏Õ ≈ø —eBJß œ«À .“ƒŒ®ø æAÃøC ü Kè iË f¥ø ÔµY B»È√C Bıßjq B»∞Õj®MÀ .WáAÀ ,¬BŒvªAÀ ,—›vªB∑ ,¬›m‚A ∆B∑iC ≈ø Bıƒ∑i N®MÀ ,PAeBJ®ªA “JUAÀ œ«À ,¡« ´ ≈ø ha¤ÂM ‹À ,°¥Ø nùA ≈ø ha¤M —B∑lªAÀ BøCÀ [43 —j¥JªA]  nο4θx.¨“9$# (#θè?#u™uρ  :ïB®M …ªÃ¥Ø LBN∏ªA BøC .“ƒnªAÀ LBN∏ªBI A ∆C ¡»¿ºßC$ :…ª æB≥ ,≈¿ŒªA ïG AıgB®ø ΩmiC îY  ƒªA ∆HØ ,“ȃnªA  AÀi #¡»÷Aj¥Ø ü e Ø ,¡»÷BŒƒ´C ≈ø ha¤M ,¡ AÃøC ü “≥fu ¡»Œºß ~ ØA —jÕj« œIC ≈®Ø .B»®√Bø ”ºß •Œº¨NªAÀ fÕfrNªA eiÀ f≥À eÀAe ÃICÀ “UBø ≈IA ‹˜ G ,B»˜¥Y B»ƒø –Èe¤Õ ‹ ,“zØ ‹À ,K«g KYBu ≈ø Bø$ :æB≥  ƒªA ≈ß ,¡ƒ»U iB√ ü B»Œºß œ‰ õÛDØ ,iB√ ≈ø \÷B∞u …ª OZ∞u ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG  iAf¥ø ∆B∑ ¬ÃÕ ü …ª PfŒßÛC PejI B¿˜º∑ , j»£À …ƒŒJUÀ …JƒU B»I ‘Ã∏ŒØ ïG BÈøGÀ ,“ƒÜA ïG BÈøG ,…ºŒJm ‘ Ø ,eBJ®ªA îI ”z¥ÂÕ ”NY ,“ƒm ±ªC înú

145


,B»˜¥Y B»ƒø –Èe¤ÂÕ ‹ ,Ω˘ IG KYBu ‹À :æB≥ ?ΩI‚BØ : A æÃmi BÕ :ΩŒ≥ ,iBƒªA ,j≥j≥ ™ ˘ B¥ÍI B \ ‰ ÒÍ I ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG ‹˜ G ,B«eiÀ ¬ÃÕ B»JºY B»¥Y ≈øÀ ,B»«AÃØDI …Èz®‰ MÀ ,B»ØB∞aDI ¤ÒM ,AıfYAÀ › ı ŒvØ B»ƒø f¥∞Õ ‹ ,O√B∑ Bø jØÀC ,“ƒm ±ªC înú  iAf¥ø ∆B∑ ¬ÃÕ ü ,B«AjaÛC …Œºß eÏ i ,B«‹ÀÛC …Œºß jÏ ø B¿˜º∑ æÃmi BÕ :ΩŒ≥ ,iBƒªA ïG BÈøGÀ “ƒÜA ïG BøÈ G ,…ºŒJm ‘ Ø ,eBJ®ªA îI ”z¥ÂÕ ”NY ‹˜ G ,B»˜¥Y B»ƒø –Èe¤Õ ‹ ,¡˘ ƒ´ ‹À ,j˘ ¥I KYBu ‹À :æB≥ ?¡ƒ¨ªAÀ j¥JªBØ , A B»ŒØ oŒª ,Bı◊Œq B»ƒø f¥∞Õ ‹ ,j˘ ≥j≥ ™ ˘ B¥I B \ ‰ ÒÍ I ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG jÏ ø B¿˜º∑ ,B»Ø›£DI  ¤ÒMÀ ,B»√Àj¥I …ZÒƒM ,’BJzß ‹À ,’BZºU ‹À ,’Bv٥߉ ”NY ,“ƒm ±ªC înú  iAf¥ø ∆B∑ ¬ÃÕ ü ,B«AjaC …Œºß eÈ i B«‹ÀC …Œºß ‹˜ G “n¿àA  AÀi #iBƒªA ïG BÈøGÀ ,“ƒÜA ïG BÈøG ,…ºŒJm ‘ Ø ,eBJ®ªA îI ”z¥ÂÕ

.–hø ªA ,…√ÃÕe ≈ß › ı yBØ LBvƒªA πºô ,¡ºnø ΩÈ ∑ ”ºß î ˘ ß~  jØ œ«À N®M ‹À ,…ƒß °¥nM ‹ ¡ºnø æBø ü OJUÀ ”NøÀ ,æÃáA …Œºß œzôÀ æAÃøD∑ ,“ÈøfiA “Zºvø KnYÀ ,“ªÀfªA PBUBŒNY‹ —ı jÕBnø B»NÕBJU ∆C Kè ,“Œ√B¿RªA ≤Bƒuflª µË Y œ« ΩI ,“øfiA ≈ø ”JVÂM f≥ ªA K÷AjzªA —B∑lªAÀ .≈∏M ¬C ,“UBY ∫Bƒ« O√B∑C ’AÃm ,KUÀ ”Nø æBùA OŒJª ©ØfÕ µZNnø µY œ« B¿È√GÀ ,…ª “˜¥ZNnø ‹À ,æBùA OŒI ∂Ã¥Y ≈ø Bı¥Y OnŒª ,[60 “IÃNªA]  àM≈s%y‰¢Á9$# $yϑ¯ΡÎ)  :“ÕE ü A ¡»ƒÈŒß ≈ÕhªA ,“Œ√B¿RªA ≤Bƒuflª KnY ,“Õ‡A ¡Â»NƒÈŒß ≈ø ïG ≤jvÂNª ,B k˘ jÊ YÍ eÈjâ ‹˜ G ë Bø æBùA OŒIÀ .¡ “JnƒªBI eB»NUAÀ ¬Bø‚A –Ci ,∆à AÀ , vªA ”ºßÀ ,—CjùA ”ºßÀ ,ΩUjªA ”ºß —B∑lªA KÉÀ KŒ®q ≈I Àj¿ß ≈ß .Bı¥ºÒø —B∑lªA LBèG ü “ZŒZvªA SÕeBYfiA ¬Ã¿®ª 146


œ‰ ª˛À ≈ø ‹C :æB¥Ø ,pBȃªA  A æÃmi K ‰ Ò‰a$ :æB≥ fU ≈ß …ŒIC ≈ß :BıßÃØjø ,o√C ≈ßÀ #“≥fvªA …º∑DNØ …∑ Õ ‹À ,…ŒØ …ª jVNŒºØ ,æBø …ª ,Bı¿ŒNÕ œ√A ÒªAÀ fŒJß ÃIC ‘ÀiÀ #—B∑lªA B»º∑DM ‹ ,”øBN‰ŒªA æAÃøC ü AÀjVMÈA$

,”øBNÕ ≈çÀ ,BƒªAÃøC ©zJM “r÷Bß O√B∑$ :æB≥ f¿ä ≈I ¡mB¥ªA ≈ß πªBøÀ ,—B∑k ÃN®ùA æBø ü ∆C ‘jÕ ∆B∑ …È√C o√C ≈I πªBø ≈ßÀ ,#B»Œ∑lMÀ …ŒØ Ω« ,∆à A æBø ≈ß ΩÍ◊m …È√C$ LB»q ≈IA ≈ßÀ .–j«lªA πªh∑À .fŒJß ÃIC  AÀi #¡®√ :æB≥ ?—B∑k :“ŒªBNªA æAÃøfiA ü —B∑lªA K  ÉÀ .¡ƒ¨ªAÀ ,j¥JªAÀ ,ΩI‚A ≈ø “ŒqBùA - 1 .iB¿RªAÀ ™ÀilªA - 2 .eÃ¥ƒªA - 3 .—iBVNªA ~Àjß - 4 ,≈ÕfªA ≈ß › ı yBØ ,BıIBv√ O¨ºI AgG ,æAÃøfiA  h« ü —B∑lªA KÉÀ .B«eBvY æBY KÉ B»MB∑k ∆HØ iB¿RªAÀ ™ÀilªA ‹˜ G ,æÃáA …Œºß ”zøÀ

147


148


   Ω__I‚A :  ƒªA ≈ß –ifàA fŒ®m œIC SÕfá ,oú ΩI‚A LBv√ æÀC ïG T›Q ≈ø ΩI‚A :eÀÏhªAÀ ,…Œºß µ∞Nø #“≥fu eÎ ÀÊ g‰ oÊ¿a‰ ∆Àe B¿ŒØ oŒª$ Bınú πºø ≈øÀ .…Œºß —B∑k ›Ø ΩI‚A ≈ø oú ≈ø Ω≥C πºø ≈¿Ø ,©nM .—Bq B»ŒØ …Œºß KVŒØ ,“ƒnªA Kº´C ”ßjM ,“¿÷Bm ΩI‚A ≈ø :œªBNªB∑ B»ŒØ Kè BøÀ ,ΩI‚A “Jv√C ∆Ã∏MÀ .—Bq B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø oú - 1 .∆BMBq B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø jrß - 2 . BŒq T›Q B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø —jrß oú - 3 . BŒq ©IiC B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø ∆Àjrß - 4 ›Ø ,≈Õjrß ≈ß ΩI‚A PeAk AgHØ ,B»ŒØ —B∑k ‹ ≈Õef®ªA îI —eBÕlªAÀ ≈ÕjrßÀ Bınú O¨ºI ∆HØ ,≈ÕjrßÀ Bınú ΩI‚A ≠ºJM ”NY —eBÕlªA ü ’œq Ah«$ :æB≥ f®m ≈I SŒºªA ≈ß .ΩI‚A ≈ø —B∑lªA PiBuÀ ,¡ƒ¨ªA OÒ¥m oú Ω∑ ü ,¡ƒ¨ªA B»√Àe B¿Ø ,ΩI‚A ≈ø ≈ÕjrßÀ ©IiC ü :“≥fvªA LBN∑ .LBÒàA ≈I j¿ß LBN∑ “bn√  h« ∆C ©ØB√ QfY :SŒºªA æB≥À .#—Bq AgHØ ,“≥fvªA ü LBÒàA ≈I j¿ß LBN∑ PCj≥ :æB≥ o√C ≈I πªBø ≈ßÀ ≈ø ≈ÕjrßÀ ©IiC ü .“≥fvªA LBN∑ Ah« .¡¯ ŒYÈjªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÈ ªA Í A ¡¯ n Ê IÍ$ :…ŒØ 149


,“Jv√fiA ∆Ã∏M ≈ÕjrßÀ Bınú ΩI‚A O¨ºI AgGÀ #—Bq ,oú Ω∑ ü ,ΩI‚A :œªBNªB∑ B»ŒØ Kè BøÀ ,”R√C ΩI‚A ≈ø (~Bã OƒI) B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø ∆ÀjrßÀ oú - 1 Ωae “≥B√ OƒI –C ,ΩøBáA :~BbùAÀ ,“Œ√BRªA ü OºaeÀ “ƒm B Bø œ«À ∆ÃJª ≈IA …ƒø haC ~Bã OƒI ΩI‚A KYBu fƒß ≈∏Õ ∆HØ .B»ºõ ∆AÀC .“RªBRªA ü ΩaeÀ ∆BNƒm …ª ≈ø ëÀ ,j∑g B ≈ø œ«À ,”R√ÛC (∆ÃÂJªÚ O  ƒÊIÍ) B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø ∆ÃQ›QÀ Om - 2 .Bı√ÃÂJªÚ vNØ fºM ∆C B ∆E B»øC ∆È fi ;πªhI OŒ À “RªBRªA ü Oƒ® À ,∆BNƒm œ«À ,ΩÊZ∞Ú ªA “≥ÀÂjÚ (”R√C “˜¥Y) B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø ∆îIiCÀ Om - 3 O¥ZNmA –C ,ΩZ∞ªA “≥Àj ”ƒ®øÀ ,“®IAjªA ü Oƒ® À ,îƒm T›Q B ªA .ΩZ∞ªA B«Br¨Õ ∆C ‰ U) B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø ∆ÃNmÀ ‘fYG - 4 ©IiC O¨ºI ªA œ«À (“‰ßh‰ .…NÒ¥mC –C ,B»√BƒmC ¬f¥ø OßhUC B»√fi πªhI OŒ¿ÂmÀ ,îƒm . (∆ÃJª BNƒI) B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø ∆îJmÀ Om - 5 .ΩZ∞ªA BN≥Àj , (∆BN˜¥Y) B»ŒØ ,ΩI‚A ≈ø ∆înMÀ ‘fYG - 6 ≈ß ΩI‚A PeAk AgHØ ,B»ŒØ —B∑k ‹ jÈ ø Bû ≈Õefß Ω∑ îI —eBÕlªAÀ ,≈ÕjrßÀ ‘fYGÀ “÷Bø ≠ºJM ”NY ,’œq —eBÕlªA ü oŒºØ î®nMÀ ‘fYG B»ƒø î®IiC Ω∑ ü KnÂYÀ ,B»˚º∑ PÏfß À ,LBnáA ±ºNaA B»N¨ºI AgHØ .“¥Y înú Ω∑ üÀ ,∆ÃJª OƒI :œªBNªB∑ B»ƒø Kè BøÀ ,“Jv√fiA ∆Ã∏MÀ B»ŒØ K  V Í Õ‰ Bø

ΩI‚A ≈ø LBvƒªA

.∆Ã_________ÂJ_ªÚ PB_________ƒI T›_________Q

∆Àj__rßÀ ‘f__YGÀ “__÷Bø - 1

150


.∆Ã__________Jª B__________NƒIÀ ,“_________˙¥YÍ

∆Ã__________Q›QÀ “_ ________÷Bø - 2

.∆Ã________Jª O________ƒIÀ ,∆B________N¥Y

∆Ã_________®IiCÀ “_________÷Bø - 3

.∂B________________Ú¥YÍ T›________________Q

∆Ã_________núÀ “_________÷Bø - 4

.∆Ã__________Jª PB__________ƒI ©__________IiC

∆ÃN__________mÀ “__________÷Bø - 5

.∆Ã_____Jª PB_____ƒI T›_____QÀ ,“_____¥Y

∆îJ__________mÀ “_________÷Bø - 6

.∆Ã_________Jª B_________NƒIÀ ,∆B_________N¥Y

∆Ã√B__________ À “__________÷Bø - 7

.∆Ã____Jª O____ƒIÀ ,∂B____¥Y T›____Q

∆î_________nMÀ “_________÷Bø - 8

.∆ÃJª PBƒI oú ÀC ,∂B¥YÍ ©IiC

∆BN÷Bø - 9

≈ß – ‰ À¯ Âi Bø πªg ΩÛ∑ Ω ŒªeÀ ,B»ŒØ —B∑k ‹ ≈Õefß Ω∑ îI —eBÕlªAÀ Í A ¡¯ n Ê IÍ$ :≈ÕjZJªA ïG …»ÈUÀ B˜ù ,LBN∏ªA Ah« …ª KN∑ j∏I BIC ∆C ,o√C ”ºß  A æÃmi ~jØ ªA ,“≥fvªA “zÕjØ h« ,¡¯ ŒYÈjªA ≈¯ ¿‰ YÊ jÈ ªA B»»UÀ ”ºß nùA ≈ø B»º◊Âm ≈¿Ø ,…ªÃmi B»I A jøC ªAÀ ,nùA ,B»√Àe B¿Ø ,ΩI‚A ≈ø ≈ÕjrßÀ ©IiC ü .°®Õ ›Ø B»≥ÃØ Ω◊m ≈øÀ ,B»Ò®ŒºØ ,îQ›QÀ oú ïG ≈ÕjrßÀ Bınú O¨ºI AgHØ ,—Bq oú Ω∑ ≈ø ,¡ƒ¨ªA ≈ø B»Œ∞Ø ,î®IiCÀ oú ïG îQ›QÀ BıNm O¨ºI AgHØ ,”R√C ~Bã OƒI B»Œ∞Ø ,Ω¿ÜA “≥Àj “˜¥Y B»Œ∞Ø ,îNm ïG î®IiCÀ BıNm O¨ºI AgHØ ,”R√C ∆ÃJª OƒI BıNm O¨ºI AgHØ ,“ßhU B»Œ∞Ø ,î®JmÀ oú ïG îNmÀ —fYAÀ O¨ºI AgHØ ≈Õjrß ïG î®nMÀ ‘fYG O¨ºI AgHØ ,∆ÃJª BNƒI B»Œ∞Ø ,î®nM ïG î®JmÀ Ω∑ œ∞Ø ,“÷BøÀ ≈Õjrß ”ºß PeAk AgHØ ,Ω¿ÜA BN≥Àj ∆BN¥Y B»Œ∞Ø ,“÷BøÀ ≈ø ©IiC ‹˜ G …®ø ≈∏Õ ≈øÀ ,“¥Y înú Ω∑ üÀ ,∆ÃJª OƒI î®IiC B»Œ∞Ø ΩI‚A ≈ø Bınú O¨ºI AgHØ ,B»ÌIi‰ ’‰ BrÕ ∆C ‹˜ G “≥fu B»ŒØ oŒºØ ,ΩI‚A .–hø ªAÀ eÀAe ÃICÀ –iBbJªA  AÀi #—Bq 151


,B»√Àe ªA ≈nªA haCÀ ,ΩI‚A ü OJUÀ ªA ≈nªA fUÃÂM AgHØ haC ∆GÀ ,Bı¿«ie ≈Õjrß ÀC ,îMBq B»≥ÃØ ©ØfÕ ∆C ΩI‚A Li ”ºß KUÀ ∆Àjr®ªAÀ .Bı¿«ie ∆Àjrß ÀC ,∆BMBq ΩI‚A Ljª ©‰ ØÍe ,B»≥ÃØ ªA ≈nªA BıNm ΩI‚A O√B∑ ê :πªg æBRøÀ .“zØ BıøAj´ 59^5 –ÀBnM Bı¿«ie ∆B∑À ,ΩI‚A Li fƒß “¥Y fUÃÂM ∆HØ ,“¥Y B»ŒØ Kè …√HØ ,î®IiCÀ ≈Õjrß ÀC ,îMBq ∆ÃJºªA OƒI ∂ÃØ ©‰ ØÚf‰Õ ∆C …Œºß KUÀ ,∆ÃJª OƒI fƒß …ª ©‰ ØÊfÕ ∆C KUÀ ,“ßhU  fƒß ∆B∑À ,∆ÃJª OƒI  fƒß ≈∏Õ ∆HØ ,Bı¿«ie “zÕjØ …ª KN∑ j∏I BIC ∆C$ :o√C ‘Ài Bù .Bı¿«ie ∆Àjrß ÀC ,∆BMBq ,“ßhÜA “≥fu ΩI‚A ≈ø  fƒß O¨ºI ≈ø ,  …ªÃmi A jøC ªA ,“≥fvªA îMBq B»®ø Ω®VÕ‰À ,“¥áA …ƒø ΩJ¥M B»√HØ ,“¥Y  fƒßÀ ,“ßhU  fƒß OnŒªÀ OnŒªÀ ,“¥áA “≥fu  fƒß O¨ºI ≈øÀ ,Bı¿«ie ≈Õjrß ÀC ,…ª BMjnŒNmA ∆G œIBU- ∂fÈvùA …ŒÒ®ÕÀ ,“ßhÜA …ƒø ΩJ¥ÂM B»√HØ ,“ßhÜA  fƒßÀ ,“¥áA  fƒß .œ÷BnƒªAÀ eÀAe ÃICÀ –iBbJªA  AÀi #îMBq ÀC Bı¿«ie ≈Õjrß -“≥fvªA ≈ß ha¤ŒØ ,B»N∞u ”ºßÀ ,B»nƒU ≈ø ΩI‚A ≈ø “≥fvªA ha¤MÀ ∆B¿nªA ≈ßÀ ,“ôj∑ ¬Aj∏ªA ≈ßÀ ,“ŒIjß LAj®ªA ≈ßÀ ,“ÈŒN_b Ê I œÈ MB‰bJ‰ªA ‹À ,’AiÊî‰ ªA ‹À ,“‰øj¯ Ú A ha¤ÂM ‹À ,“ºÕl« “¿Œ◊ª æAl AÀ ¬B◊ºªA ≈ßÀ ,“ƒŒ :∆Bô‚A ¡‰ ®Ê Ú ¡‰ ®Í Ú f¥Ø ,≈Ï »º®Ø ≈ø T›Q$ :æB≥  ƒªA ≈ß –Ài .“zÕjùA ,…n∞√ B»I “ı JÈŒ …Í ªÍBø —Ú B∑k ”ÒßCÀ , A ‹˜ G …ªG ‹ …È√CÀ , fYÀ A fÍJß ≈ø

‹À ,“zÕjùA ‹À ,“√iÈfªA ‹À ,“øj A œ_Ò_®Õ ‹À ,¬B_ß Ω∑ …Œºß —f_ØAi À , a ¡∏ªDnÕ

A ∆HØ ,¡∏ªAÃøC °mÀ ≈ø ≈∏ªÀ ,“¿Œ◊ºªA ¢jrªA

.eÀAe ÃIC AÀi # jÈ rI ¡∑jøDÕ

152


j¥__J‰ªA ÃIC ‘Ài B¿Ø ,“ȃnªA BøC .“IBZvªA ™BöGÀ ,“ȃnªBI “JUAÀ j¥JªA —B∑k –e¤Õ ‹ ,¡ƒ´ ‹À ,j˘ ¥I ‹À ,Ω˘ IG KYBu ≈ø Bø$ :æB≥ …√C  ƒªA ≈ß ig

,B»√Àj¥I …ZÒƒM ,≈ CÀ ,O√B∑ Bø ¡§ßC ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ P’BU ‹˜ G ,B»MB∑k

”ºß AÃ¥∞MA f≥ ¡»È√C Ã»Ø “IBZvªA ™BöG BøCÀ .…Œºß µ∞Nø #B»ØB∞aDI ¤ÒMÀ .j¥JªA ü —B∑lªA LÃUÀ ªA œ«À ,æÃáA KªB´ ”ßjM ªA “¿÷BnªA j¥JªA ü KÉ —B∑lªAÀ :æB≥ œÈ ºß ≈ß .B»ŒØ —B∑k ‹ …√HØ “ºøB®ªA j¥JªA BøCÀ ,’B¿ƒªAÀ Ωnƒºª hbNM ≈I Àj¿ß ≈ßÀ .œ¥»ŒJªAÀ fŒJß ÃIC  AÀi #“≥fu ΩøAîªA j¥JªA ü oŒª$ ÃIC  AÀi #“≥fu — RùA iÃRªA ü oŒª$ :æB≥  A æÃmi ∆C …¨ºI …√C iBƒÕe ,#— Rø ”ºß “≥fu ‹$ :æB≥ A fJß ≈I jIBU ≈ß πªh∑ ‘ÀiÀ ,fŒJß .B»QjÑ –C ,~ifiA RM ªA ,— RùAÀ BøÀ “Jv√fiA ∆Ã∏MÀ ,∆ÃQ›Q ë —B∑lªA …ŒØ KÉ j¥Jºª LBv√ æÀCÀ :œºÕ B¿∑ B»ŒØ Kè ü ΩaeÀ “ƒm …ª Bø ©ŒJNªAÀ (“®ŒJM ÀC ©ŒJM) B»ŒØ ,—j¥I ∆ÃQ›Q - 1 .…øÛC ©JNÕ ∆C ”ºß AıieB≥ vÕ …È√fi πªhI œÈ À ,“Œ√BRªA .“RªBRªA OºaeÀ ∆BNƒm B Bø “ȃnùAÀ ,(“ȃnø) B»ŒØ ,—j¥I ∆îIiC - 2 ïG AıgB®ø S®I  ƒªA ∆C$ –hø ªAÀ œ÷BnƒªA ‘Ài Bø πªg ΩŒªeÀ

Ω∑ ≈øÀ ,“®ŒJM ÀC Bı®ŒJM ,îQ›Q Ω∑ ≈ø ,j¥JªA ≈ø haDÕ ∆C jøCÀ ,≈¿ŒªA .#“ȃnø î®IiC

.∆BN®ŒJM ÀC ,∆B®ŒJM B»ŒØ ,—j¥I ∆ÃNm - 3 153


.©ŒJMÀ “ȃnø B»ŒØ ,—j¥I ∆îJm - 4 .∆BNƒnø B»ŒØ ,—j¥I ∆Ã√B - 5 .“®JMC “Q›Q B»ŒØ ,—j¥I ∆înM - 6 .∆B®ŒJMÀ “ȃnø B»ŒØ ,—j¥I “÷Bø - 7 .©ŒJMÀ ∆BNƒnø B»ŒØ ,PAj¥I jrßÀ “÷Bø - 8 .“®JMC “®IiC ÀC ,PBƒnø T›Q B»ŒØ ,—j¥I ∆ÀjrßÀ “÷Bø - 9 ≈I ”Œê ≈ß fõC ‘Ài Bù ,—B∑k ≈Õef®ªA îI —eBÕlªA ü oŒªÀ ∆C œ√jøCÀ ,≈¿ŒªA Ω«C ∂fu ‰ ÛC  A æÃmi R®I$ :æB≥ AıgB®ø ∆C ¡∏áA

AÃyj®Ø :æB≥ ,“ƒnø ,î®IiC Ω∑ ≈øÀ ,Bı®ŒJM ,îQ›Q Ω∑ ≈ø ,j¥JªA ≈ø haE îI BøÀ ,î®JnªAÀ îNnªA îI BøÀ ,în¿àAÀ î®IifiA îI Bø haE ∆C œÈ ºß ≈ß  A æÃmi æDmC ”NY :¡ Oº≥À ,πªg ÂOŒÊ I‰DÚØ ,î®nNªAÀ î√B¿RªA ≈øÀ ,Bı®ŒJM îQ›Q Ω∑ ≈ø haE ∆C œ√jøDØ ,  ƒªA P aDØ ,Oøf¥Ø ,πªg ≈øÀ ,Bı®ŒJMÀ “ƒnø î®JnªA ≈øÀ ,îN®ŒJM îNnªA ≈øÀ ,“ƒnø î®IiC Ω∑ ≈øÀ ,JMÀ “ƒnø “÷BùA ≈øÀ ,™BJMC “Q›Q î®nNªA ≈øÀ ,îNƒnø î√B¿RªA “®IiC ÀC ,PBƒnø T›Q “÷BøÀ ≈Õjr®ªA ≈øÀ ,Bı®ŒJMÀ îNƒnø “÷BùAÀ —jr®ªA fõC ‘ÀiÀ .#πªg îI B¿ŒØ haE ‹ ∆C  A æÃmi œ√jøCÀ :æB≥ .™BJMC .#ÁB◊Œq j¥JªA xB≥ÀC ü  A æÃmi œ√jøDÕ $ :æB≥ ΩJU ≈I gB®ø ≈ß

.îIBvƒªA îI Bø ëÀ ,w≥À ©ö xB≥ÀfiAÀ AgGÀ ,B»IB_v√ …IB_vƒØ ,—B_∑lªA ü j_¥JªA ¡__∏Y …_¿_∏Y pÃ_øB_ÜAÀ oŒøAÃ_ÜA$ :æB_≥ o_√C ≈_I πªBø ≈ß .ef®ªA ü B»®ø K ‰ n Í Y j¥JªA ©ø ∆B∑ ¡ƒ_¨ªA ü l_®ùAÀ ∆D_zªAÀ ,’AÃ_m B_»IAjßÀ Ω_I‚A ≈ø œÍMBb‰JªAÀ ,’AÃm j¥JªAÀ ∆C$ :…_ªB¿ß ïG K_N∑ l_Õl®ªA f_Jß ≈_I j_¿ß ∆C LB»_q ≈IA ≈_ß .#’AÃ_m 154


.#j¥JªA “≥fu ha¤M B¿∑ ,oŒøAÃÜA “≥fu ha¤M

¡ƒ__¨ªA ÃIC ‘Ài B¿ºØ “ȃnªA BøC .“IBZvªA ™BöGÀ ,“ȃnªBI “JUAÀ ¡ƒ¨ªA —B∑k –e¤Õ ‹ ,¡˘ ƒ´ ‹À ,j˘ ¥I ‹À ,Ω˘ IG KYBu ≈ø Bø$ :æB≥ …√C  ƒªA ≈ß ig

,B»√Àj¥I …ZÒƒM ,≈ CÀ ,O√B∑ Bø ¡§ßC ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ P’BU ‹˜ G ,B»MB∑k .…Œºß µ∞Nø .#B»ØB∞aDI ¤ÒMÀ

”ºß ±ªBã ∆Àe Bı®Œö AîöC f≥ ¡»√HØ ,“IBZvªA ™BöG BøCÀ jR∑C ”ßjM ªA “¿÷BnªA ¡ƒ¨ªA ü —B∑lªA KÉÀ .¡ƒ¨ªA ü —B∑lªA LÃUÀ œIC ≈ß eÀAe ÃIC ‘Ài .ΩøB∑ æÃY LBvƒªA B»´ÃºI ”ºß ”zø AgG ,“ƒnªA O√B∑ AgG ¡ƒ¨ªA “¿÷Bm üÀ ...$ :æB≥ …È√C ΩÕà SÕfY ü  ƒªA ≈ß j∏I …Œºß æ‰ ÃÂZÕ‰ ”NY æBø ü —B∑k ‹$ :  …ªÃ¥ªÀ ,#...—Bq B»Œ∞Ø ,î®IiC .–hø ªA AÀi #æÃáA —Bq êÀ ,î®IifiA ≈ß Ov¥√ ÃºØ ,—Bq ∆îIiC ¡ƒ¨ªA LBv√ Ω≥CÀ Ω∏rªBI ,B»ŒØ Kè BøÀ ¡ƒ¨ªA “Jv√C ∆Ã∏MÀ ,B»Œºß —B∑k ‹ …√HØ ,—fYAÀ :œªBNªA .—fYAÀ —Bq B»ŒØ ,—Bq ∆îIiC - 1 .∆BMBq B»ŒØ ,∆ÀjrßÀ ‘fYGÀ “÷Bø - 2 . BŒq T›Q B»ŒØ ,—BqÀ —Bq BN÷Bø - 3 . BŒq ©IiC B»ŒØ ,—Bq “÷B¿®IiC - 4 “÷B¿®IiC ¡ƒ¨ªA O¨ºI AgGÀ ,B»ŒØ —B∑k ‹ ≈Õefß Ω∑ îI —eBÕlªAÀ .‘jaC “÷Bø Ω¿∏M ”NY —eBÕlªA ü ’œq ‹À ,—Bq ,—Bq “÷Bø Ω∑ ü fÌ ®ÂNØÚ ,—Bq 155


≈ß – ‰ ÀÂi Bø πªg Ω∑ ΩŒªeÀ .B»ŒØ —B∑k ›Ø “÷BùA ≈ß —fYAÀ Ov¥√ ÃºØ ≈I j¿ß LBN∑ üÀ ,  ƒªA “≥fu LBN∑ ü ∆C$ ≈õjªA fJß ≈I f¿ä

O¨ºI AgHØ ,î®IifiA ∆Àe B¿ŒØ ’œq B»ƒø ha¤Õ ‹ ¡ƒ¨ªA ∆C ,LB_ÒàA “÷BøÀ ≈Õjrß ”ºß PeAk AgHØ ,“÷BøÀ ≈Õjrß ≠ºJM ∆C ïG ,—Bq B»Œ∞Ø ,î®IifiA B»Œ∞Ø ,—f_YAÀ îN÷BùA ”ºß PeAk AgHØ ,îN÷BùA ïG ∆B_MB_q B»Œ∞Ø ,—f_YAÀ ∆Àe B¿ŒØ oŒºØ ,“÷B ›Q ”ºß ¡ƒ¨ªA PeAk AgHØ :æB≥ .“÷B ›Q ïG BŒq T›Q Ω∑ ü ¡È Q ,“øBM “÷Bø ∆Ã_∏M ”NY ,î_®_nMÀ Bı_®_nM O_¨ºI ∆GÀ ,’œq “÷BùA .#∂fv ‰ ¿Â _ªA ’BrÕ ∆C ‹˜ G ,ΩZØ ‹À ,“øj« ha¤M ‹À ,—B_q “øBM —B_q “÷Bø

≈ß PeAk AgHØ$ LBÒàA ≈I j¿ß æE fƒß –hªA PB≥fvªA LBN∑ üÀ # BŒq ©IiC B»Œ∞Ø —Bq “÷B¿®IiC ≠ºJM ”NY ’œq B»I oŒºØ ,—fYAÀÀ “÷B ›Q .fŒJß ÃIC  AÀi

¡ƒ¨ªA —Í B∑k ü ,ha¤Õ ‹ B‰øÀ ,ha¤Õ B‰øÀ ,fÈ ®‰ ÂÕ B‰ø ”NY ,AıiBJ∑ ÀC O√B∑ AıiB¨u ,¡ƒ´ ≈ø ¡ºnùA …∏ºô Bø Ω∑ fÌ ®ÂÕ ∆Ã∏M ∆C ¢jq ”ºß ,∆DzªA e‹ÀC œ«À ¡»JªAÀ ,l®ùA e‹ÀC œ«À æBbnªA .æÃáA æúY ΩJ≥ PfªÀ f≥ ‰ ÜA ¡ƒ¨ªA —B∑k ü ha¤ÕÀ ,j»qC “Nm …ª Bø ëÀ ,∆DzªA ≈ø ™hÚ ,j∑hªA ha¤ŒØ ,TB√GÀ iÃ∑g îI ∂jØ ‹ ,“ƒm …ª Bø ëÀ l®ùA ≈ø È RªAÀ .B»º∞mC ‹À B«›ßC ‹ B»ÒmÀ ≈ø ha¤ÕÀ ,”R√fiA ha¤MÀ B¿∑ .—B∑lªA ü ŸlVÂM ‹ B»√HØ ,iB¨vªA ∆DzªAÀ l®ùA e‹ÀC ha¤M ‹À ”_ÈIjÂM _ªA —B_rªA ‹À ,e›Œ_ø …UÀ ”ºß œ« ªA ‹À ,—fªAêA —BrªA ha¤ÂM ‹ ,¡ƒ_¨ªA KYB_u ™Ã˜ÒÕ‰ ∆C ‹˜ G ,¡ƒ¨ªA ΩZØ ‹À ,¡Zºª ”ÈIjÂM ªA ÀC ,KŒºZºª 156


Ω_ŒªeÀ .…_Œºß K_è B_û jR∑C B»È√fi ;jUC —eBÕk …ªÀ ,…ƒø ΩJ¥ÂNØ —B∑k B»®ØfŒØ B_IC Ω¿®N_mA LB_ÒàA ≈I j¿ß ∆C …ŒIC ≈ß ¡uBß ≈I jrI ‘Ài Bø πªg Ω∑ ¡»Œ_ºß fÏ _NßBØ ,Bı≥f_vø Xj_bØ ,B_»∞ŒªBãÀ ±÷B_ÒªA ”ºß A fJß ≈I ∆BŒ∞m –h¨ªBI BƒŒºß AıfN®ø Oƒ∑ ∆G :…ª AêB¥Ø ,¡»ƒø haDÕ À -“ºbnªA- –h¨ªBI ¡_»¿º§√ B_√C ∆Ã_¿ßlÕ ¡»√C ¡ºßC$ :æB¥Ø j¿ß œ¥ª ”NY πnøDØ ,Bƒø  hÂbØÚ ¡»Œ_ºß fÈ _NßBØ$ :j_¿ß …_ª æB_¥Ø #¡»ƒ_ø  h_aD√ ‹À –h_¨ªBI ¡»Œºß fÈ N®√ BÈ√C h_aE ‹ :¡_ Ω_≥À , f_Õ ”_ºß œ__ßAjªA B»I `ÀjÕ “ºb_nªBI ”_NY ,–h¨ªBI —B_rªA ‹À ,if_ªA PAg ‹À -Ω_øBáA- ~B_bùA ‹À -—f_ªAêA- ”IÌjªA ¡∏ƒø “ƒ_m ¡N_M B_ø- ∂Bƒ®ªA haÀ ,¡ƒ¨ªA ΩZØ ‹À -\Ihºª ≈È¿nM ªA- “ªÃ∑fiA -æBb__nªA- æB__ùA ’Ah__´ î__I æf__ß πªh__Ø ,“__ŒƒRªAÀ ,“__ßhÜAÀ -l__®ùA ≈__ø “_ßhÜA ü B_ƒ¥Y B_òG$ :  ƒ_ªA æÃ_¥ªÀ ,π_ªBøÀ œ®ØBrªA  AÀi # iBŒaÀ . ¨ùA ü “øAf≥ ≈IA  j∑g #“ŒƒRªAÀ Ÿωuρ  :ïB®M …ªÃ¥ª ,KŒß B»ŒØ ªA ‹À ,“øj A —B∑lªA ü ha¤M ‹À Âh‰a¤ÂM ‹À$ :  ƒªA æÃ¥ªÀ ,[267 —j¥JªA]  tβθà)ÏΨè? çµ÷ΖÏΒ y]ŠÎ7y‚ø9$# (#θßϑ£ϑu‹s? ÃIC  AÀi #∂fvùA ’BrÕ ∆C ‹˜ G ,oŒM ‹À ,iAÃß PAg ‹À ,“øj« “≥fvªA ü B»º∑ ¡ƒ¨ªA ∆Ã∏ª ,™AÃ√fiA  h« haDÕ ∆C “≥fvªA œßBm ΩJ≥ ∆HØ ,eÀAe .B«haDÕ ∆C …ª kBU ,“JŒ®‰ø ÀC ,“øj«

¡ƒ¨ªA ü ’B∑jrªA ¡∏ÂY ÀC ,î∏ÕjrªA æBø Ω®É “¿÷BnªA ¡ƒ¨ªA ü “ÒŒºàA ÀC “∑AjrªA œ«À ,∆BŒßC “Òºa O√B∑C ’AÃm ,—B∑lªA ü fYAêA ΩUjªA æB¿∑ ,îÒŒºàA ´ ™Brø KŒv√ B¿»ƒø fYAÀ Ω∏ª ,B¿»ƒŒI “∑ rø “ŒqBùA ∆Ã∏M ∆C 157


…ªBÅ BŒ¥JÂŒØ ,B¿ K«ÃÂÕ ÀC ,“∑Ajq  BÕ rÕ ÀC ,BıIBv√ BQjÕ ∆C ΩRø ,lŒ¿Nø .≤BuÀC “Òºa O√B∑ ¬C ,πªh∑ O√B∑C ’AÃm ,¡Œn¥M ‹À ,kjØ ∆Àe ’AÃm- B∑ qAÀ  BÒºbØ ,AılÈŒ¿Nø B¿»ƒø fYAÀ Ω∑ æBø ∆Ã∏Õ ∆C œ«À ∆HØ .LjrùAÀ ,ΩZ∞ªAÀ ,”ßjùAÀ ,œßAjªA ü -›yB∞M ¬C “∑jrªA ü BÕÀBnM O√B∑ B¿»øÀ ,’BÒºàA ÀC ,’B∑jrªA ef®M B¿»ø ,“ÒºàA ÀC “∑AjrªA ¡ƒ´ Aıfß fÌ ®ÂM ,fYAÀ ΩUi ¡ƒ´ B»√D∑ B»ƒø —B∑lªA haC fƒß KnZÂM ,¡»vvY B»ƒø haC î®IiC O¨ºI AgHØ .©ö ÀC ,µÕj∞M ∆Àe B»NªBY ”ºß ”¥JMÀ ,AıfYAÀ O¨ºI ∆GÀ ,îMBq B»ƒø haC ≈ÕjrßÀ ‘fYGÀ “÷Bø O¨ºI ∆GÀ ,—Bq ∂Èfv ‰ ùÛ A ©IiC B»ƒø haC “÷B¿®IiC O¨ºI ∆GÀ , BŒq T›Q B»ƒø haC —BqÀ îN÷Bø KnY ’BÒºàA ÀC ’B∑jrªA ”ºß —B∑k ≈ø ∂f‰vùÛ A  haDÕ Bø ¡Ïn¥ÂÕÀ . BŒq :  ƒªA æÃ¥ª …JŒvƒI jR∑fiA ”ºß ¡»ƒø Ω≥fiA ©UjÕÀ ,¡ƒ¨ªA ü ¡»vvY .eÀAe ÃIC  AÀi #“ÕÃnªBI B¿»ƒŒI ∆B®UA Õ B¿»√HØ îÒŒºa ≈ø ∆B∑ BøÀ$ ∆C kÃè ‹À ,œ« B¿∑ B«Èf®ÕÀ ,B BY ”ºß ¡ƒ¨ªA ∂f‰vùÛ A œ¥JÂÕÀ “÷Bø ’BÒºa ÀC ,’B∑jq “Q›Rª ∆Ã∏Õ ∆È D∑ πªgÀ ,jR∑C B»ƒø haDŒª B»≥Èj∞Õ haDŒª B»¥Õj∞Nª ∂f‰vùÛ A f¿®ŒØ ,∆îIiC ¡»ƒø wbq Ω∏ª ,—Bq ∆ÀjrßÀ B»Œ¥JÕ ∆C …ŒºßÀ ,πªg …ª kÃè ›Ø ,—Bq πÕjq Ω∑ ≈ø , BŒq T›Q B»ƒø ∆C ¡ƒ¨ªA LBIifi kÃè ‹ B¿∑ ,°¥Ø —fYAÀ —Bq B»ƒø haDÕ ∆CÀ ,B BY ”ºß .B»Œºß —B∑k ©Øe ¬fß ÀC ,B»MB∑k xB¥√G “Œ¨I ∂f‰vùÛ A iÃzY fƒß B«Ã≥j∞Õ B®ØfŒª B»√B≥Èj∞ŒØ ,—BqÀ —Bq BN÷Bø ,îÒŒºa ÀC ,î∏Õjrª ∆Ã∏Õ ∆D∑ πªgÀ ÀC ,B BY ”ºß “®¿Nâ ¡ƒ¨ªA OŒ¥I ê B¿ŒØ , BŒq T›Q æfI ,îMBq B»Œºß .µÕj∞NªA f®I B»Œºß Bı◊Œq B®ØfÕ ‹ ”NY ,B«B≥j∞ŒØ ,—Bq î®IiC B∏ºô ∆D∑ ∂j∞NùA ©ö kÃè ‹ πªh∑ ,¡ƒ¨ªA ≈ø ©¿N A µÕj∞M kÃè ‹ B¿∑À 158


,—Bq ∆Ã√B îºUjª ∆Ã∏Õ ∆D∑ πªgÀ ,B»Œºß ∆B®ØfÕ Bø xB¥√G “Œ¨I B»ƒø ’BU AgHØ ,“∑ rø ‹À ,“ ú㠴 ,—fY ”ºß ∆îIiC ¡»ƒø ΩUi Ω∏ª ©ØfÕ ∆C æfI ,—fYAÀ —Bq ‹˜ G B»ƒß AîØfÕ ‹ ”NY ,“ÕÃm B«ÃÒºa ∂ÈfvùA Bø ,∂j∞NùA ©ö ‹À ,©¿N A µÕj∞M kAÃU ¬fß ΩŒªeÀ .—Bq B¿»ƒø fYAÀ Ω∑ ,©¿Nâ îI ∂j∞Õ ‹$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ ,xB≥À œIC ≈I f®m AÀi

,”ßjùAÀ ,ΩZ∞ªA ”ºß B®¿NUA Bø ∆BÒŒºàAÀ .“≥fvªA ü ,∂j∞Nø îI ©¿è ‹À .fŒJß ÃIC AÀi #œßAjªAÀ$ :“ÕAÀi üÀ #~ÃáAÀ

,¡ƒ´ ÀC ,j¥I ÀC ,ΩIG ≈ø B»ŒØ Kè Bø îß “ŒqBùA —B∑k ü ha¤ÕÀ Bø îß OƒÈŒß SÕeBYfiA xÃv√ ∆È fi ;…ƒß ‹ı fI …N¿Œ≥ ha¤M ∆C kÃè ‹À .B»√BƒmC PefYÀ ,¡ƒ¨ªAÀ ,j¥JªAÀ ,ΩI‚A ≈ø ha¤Õ ∆HØ —iBVNºª ,¡ƒ´À ,pÃøBUÀ ,j¥IÀ ,ΩIG ≈ø “ŒqBùA PhÖA AgGÀ ,ef®ªA B»ŒØ N®ÂÕ ›Ø ,“ŒqBùA —B∑k ‹ ,—iBVNªA ~Àjß —B∑k ∆Ã∏M B»MB∑k ≈ø √B√fªA ÀC ,“z∞ªA ≈ø ¡«AifªBI ,—iBVNªA ~Àjß ¡ÕÃ¥M ¬ÏÃ¥ÂMÀ ,≈È nªA ‹À 595 –C ,“z∞ªA LBv√ ëÀ ,“zØ ¡«ie 200 B»N¿Œ≥ O¨ºI AgHØ ,K«hªA ÀC ,“zØ BıøAj´ 2^975 –ÀBnÕ “z∞ªA ¡«ie ∆C pBmC ”ºß ,“zØ BıøAj´ ”ºß BıJ«g BıøAj´ 85 –C ,K«hªA LBv√ ëÀ ,BıJ«g AıiBƒÕe 20 B»N¿Œ≥ O¨ºI ëÀ ,jr®ªA ©IÂi B»ŒØ Kè ,BıJ«g BıøAj´ 4^25 …√kÀ iB_ƒ_ÕfªA ∆C pB_mC .—iBVNªA ~Àjß ü Kè Bø iAf¥ø

159


160


     ïB®M …ªÃ¥Ø LBN∏ªA BøC .“ȃnªAÀ LBN∏ªBI “JUAÀ iB¿RªAÀ ™ÀilªA —B∑k :  ƒªA æÃ¥Ø “ȃnªA BøCÀ ,[141 ¬B®√fiA]  ( ⎯ÍνÏŠ$|Áym uΘöθtƒ …絤)ym (#θè?#u™uρ  ƒªA ≈ß j¿ß ≈IA ≈ßÀ .…Œºß µ∞Nø #“≥fu µmÀC “nú ∆Àe B¿ŒØ oŒª$ œ¥m B¿ŒØÀ ,jr®ªA ,BıÕÈj¯ _‰R‰ß ∆B∑ ÀC ,∆ÃŒ®ªAÀ ,’B¿nªA O¥m B¿ŒØ$ :æB≥  .–iBbJªA …UjaC #jr®ªA ±v√ ,\zƒªBI

—B∑lªA B»ŒØ K Ê É ªA iB¿ÍR_ªA‰À ™ÀÂilªA ≤BƒÊuC ”mÃø ‘Ài Bù ,KŒIlªAÀ ,j¿NªAÀ , ®rªAÀ ,\¿¥ªA ü —B∑lªA KÉ h« ü —B∑lªA  A æÃmi ≈È m B¿È√G$ :æB≥ …√C j¿ß ≈ß “Zº ≈IA ≈IA ”mÃø ≈ßÀ .œ√A ÒªA  AÀi #KŒIlªAÀ ,j¿NªAÀ , ®rªAÀ ,“ÒƒáA :“®IifiA -≈¿ŒªA ïG …R®I îY- ΩJU ≈I gB®ø  A æÃmi jøC$ :æB≥ BızÕC “Zº  h»Ø .fŒJß ÃIC  AÀi #Kƒ®ªAÀ ,ΩbƒªAÀ , ®rªAÀ “ÒƒáA ≈ø “≥fvªA haDÕ ∆C ™AÃ√fiA  h« ≈ø ha¤ÂM B¿È√G ,iB¿RªAÀ ™ÀilªA ü —B∑lªA ∆C ≈ÈŒJM SÕeBYfiA ™AÃ√C ≈ø B« ´ ≈ø ha¤M ‹À ,KŒIlªAÀ ,j¿NªAÀ , ®rªAÀ ,“ÒƒáA ,“®IifiA .jváA ”ºß “˜ªAfªA BòG •∞ºI iÈfu  æÀfiA SÕfáA ∆È fi πªg ,iB¿RªAÀ ™ÀilªA …UjaC Bø ,“®IifiA ™AÃ√fiA  h« ü —B∑lªA LÃUÀ jvY f˜∑¤Õ –hªAÀ B¿»R®I îY gB®øÀ ”mÃø œIC SÕfY ≈ø ,œ√A ÒªAÀ ,œ¥»ŒJªAÀ ,¡∑BáA ‹˜ G “≥fvªA AhaDM ‹$ :æB¥Ø ,¡»ƒÕe jøC pBȃªA ∆B¿º®Õ ,≈¿ŒªA ïG  ƒªA 161


≈ß œ¥»ŒJªA æB≥ #j¿NªAÀ ,KŒIlªAÀ ,“ÒƒáAÀ , ®rªA :“®IifiA h« ≈ø haC jvY …ŒØ \yAÀ SÕfáA Ah«À .ΩvNø ëÀ ,PB¥Q …MAÀi :SÕfáA AgG #‹˜ G$ •∞ª ∆È fi ;“®IifiA ™AÃ√fiA  h« ≈ø ,iB¿RªAÀ ™ÀilªA ü —B∑lªA jv≥ –C ,B«f®I Bø ”ºß B»ºJ≥ Bø jÊv≥Ú PeBØC ,œ»√ ÀC ,œ∞√ —AeDI OÚ¥JÍm ,“ÒƒáAÀ , ®rªA œ«À ,B«f®I —iÃ∑hùA “®IifiA ™AÃ√fiA ”ºß “≥fvªA haC .j¿NªAÀ ,KŒIlªAÀ ü PeiÀ ªA ,KŒIlªAÀ ,j¿NªAÀ , ®rªAÀ ,“ÒƒáA £B∞ªC ∆fiÀ ‹À ,Bı≥ÃÒƒø ‹ ,B« ´ B»§∞ª æÀBƒNÕ ›Ø ,—føBU ’B C œ« ,SÕeBYfiA œ« ΩI ,∆B®ø ’B C ‹À ,PB∞u ’B C OnŒª B»È√fi ;BıøAlNªA ‹À ,Bıøû∞ø ≈ø ha¤Õ ‹ Ah À ,B»Œºß O¥º CÛÀ ,B»I OŒ ªA ∆BŒßfiA ”ºß —iÃv¥ø  h« ”ºß æfM ‹ B»£B∞ªC ∆È fi ;iBae‹A ÀC ,oJŒªA ÀC ,PBŒN≥fiA ”ƒ®ø B»§∞ª ü —B∑lªA LÃUÀ PjvY ªA ,SÕeBYfiA  h« ∆Ã∏MÀ .PB∞vªAÀ œ√B®ùA ü —eiAêA ¬Ã¿®ªA £B∞ªfi “Èvvã ,iB¿RªAÀ ™ÀilªA ≈ø “®IifiA ™AÃ√fiA  h« ±v√ ,“ŒªAe ÀC ,Lj¨I œ¥m B¿ŒØÀ ,jr®ªA ’B¿nªA O¥m B¿ŒØ$ SÕeBYC , ®qÀ ,“ÒƒY ≈ø ’B¿nªA O¥m Bø ü ∆C B«Bƒ®ø ∆Ã∏Õ πªhIÀ #jr®ªA .jr®ªA ±v√ “ŒªAe ÀC Lj¨I œ¥Âm B¿ŒØÀ ,jr®ªA KŒIkÀ ,jóÀ .iB¿RªAÀ ™ÀilªA ≈ø “®IifiA ™AÃ√fiA  h« ´ ü —B∑lªA KÉ ‹À ,w¿áAÀ ,æÃ∞ªA ≈ø ‹À ,kifiAÀ ,—ihªA ≈ø —B∑lªA ha¤ÂM ‹ πªhª ,`B∞NªA ≈ø ha¤ÂM ‹ B¿∑ ,PBŒ√BÒ¥ªAÀ ,LÃJáA ≈ø B« ´À ,pf®ªAÀ ≈ø B« ´À ,kÃùAÀ ,æB¥M ªAÀ ,∆BøjªAÀ ,s¿rùAÀ ,∂AifªAÀ ,xBU‚AÀ ,\¿¥ªA •∞ª B»º¿rÕ ‹ ,…∑AÃ∞ªAÀ ,LÃJáA  h« ∆È fi ;…∑AÃ∞ªA ™AÃ√C ‹À ,…I fÌ N‰®ÂÕ \ŒZu w√ B»I ejÕ B¿∑ ,KŒIlªAÀ ,j¿NªAÀ , ®rªAÀ 162


B»ºafÕ ‹ PAeBJ®ªAÀ ,PAeBJ®ªA ≈ø —B∑lªA ∆È fi ;pBŒ¥ªA B»ºafÕ ‹À ,™BöG ≈ø —B∑lªA ha¤ÂM ‹ B¿∑ ,wƒªA ©yÃø ”ºß B»ŒØ jvN¥ÂÕÀ ,pBŒ¥ªA ,ilÜAÀ ,O∞ºªAÀ ,∆BågBJªAÀ ,îÒ¥ŒªAÀ ,iBŒàAÀ ,’BÈR¥ªB∑ ,PAÀjzàA ü oŒª …È√C ,¡« ´À ,f«BâÀ ,œÈ ºßÀ ,j¿ß ≈ß –ÀÂi f¥Ø ,B« ´À .B¿« ´À ,œ¥»ŒJªAÀ ,fŒJß ÃIC πªg ‘Ài ,“≥fu PAÀjzàA

iB¿ÍR_ªA‰À ™ÀÂilªA L  B‰v√ AgHØ ,µmÀC “nú ë —B∑lªA …ŒØ KÉ iB¿RªAÀ ™Àilºª LBv√ Ω≥C ∆G ,B»ŒØ —B∑k ›Ø ,µm ÀÊ CÚ “nú KŒIlªA ÀC ,j¿NªA ÀC , ®rªA ÀC ,“ÒƒáA ≠ºJM ∆Àe B¿ŒØ oŒª$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ –ifàA fŒ®m œIC ≈ß –Ài Bù fJß ≈I f¿ä ≈ß –Ài BùÀ ,¡ºnøÀ ,–iBbJªA …UjaC #“≥fu µm ÀÊ CÚ “nú ‹ ∆C$ “≥fvªA ü j¿ß LBN∑ üÀ ,  A æÃmi LBN∑ ü ∆C ,≈õjªA ‹$ :æB≥ jIBU ≈ßÀ .fŒJß ÃIC AÀi #µmÀC “nú ≠ºJÕ ”NY ’œq ≈ø ha¤M ‘Ài ,BıßBu ∆ÃNm µmÊ Ã‰ ªAÀ .¡ºnø …UjaC #µmÀC “nú ü ‹˜ G “≥fvªA KÉ “®IiC ™BvªAÀ #BıßBu ∆ÃNm µmÊ Ã‰ ªA$ :æB≥  ƒªA ≈ß ,jIBUÀ ,fŒ®m ÃIC ,BıøAj´ úŒ∑ 2^176 –ÀBnÕ ™BvªAÀ ,–eAf¨JªBI SºQÀ Ω i fùAÀ ,eAføC ∆kÀ ∆Ã∏Õ πªg ”ºßÀ ,\¿¥ªA ≈ø BıøAj´ úŒ∑ 130^56 –ÀBnÕ µmÊ Ã‰ ªAÀ ±ºNëÀ ,BıøAj´ÃºŒ∑ 652 \¿¥ªA ≈ø -—B∑lªA LBv√ ëÀ- µmÀfiA “nú ´ ™AÃ√fiA  h« ∆È fi ;KŒIlªAÀ ,j¿NªA ∆kÀÀ , ®rªA ∆kÀ ≈ß ∆kêA Ah« µº®Nª ,∆kêBI ‹ ,ΩŒ∏ªBI N®ø LBvƒªAÀ ,fYAêA ΩŒ∏ºª ∆AkÀfiA “ÕÀBnNø .πªg ”ºß SÕeBYfiA OÈv√ B¿∑ ,…I —B∑lªA LÃUÀ 163


iB¿_RªAÀ L Í ÃÂJáA ü —Í B∑ÈlªA ’Í B∞ŒNmA O  ≥Ù À‰ P‰hÍaCÛ ,µmÀC “nú iB¿RªAÀ LÃJáA ≈ø ~ifiA OUjaC Bø ≠ºI AgG ∆C f®I iB¿RªA üÀ ,”˜∞vÂMÀ ,pAfÂMÀ ,fvZÂM ∆C f®I ,LÃJáA ü …N≥fu ΩI ,æÃáA B»ŒØ ¢ _rÕ ‹À ,BıJŒIk Kƒ®ªAÀ ,Aıjó K jªA __vÕÀ ±É  ( ⎯ÍνÏŠ$|Áym uΘöθtƒ …絤)ym (#θè?#u™uρ  :ïB®M …ªÃ¥ª ≤B∞ÜAÀ “Œ∞vNªAÀ eBváA ± È è ∆C f®I ∆Ã∏Õ —B∑lºª hafiA ∆C ”ºß O È ªe “ƒÈnªA ∆È fiÀ ,[141¬B®√fiA] ,pAfÂÕÀ ,K È áA f‰ v ‰ ZÂÕ ∆C f®IÀ ,KŒIkÀ ,jó ïG ‹ÈÃZNÕÀ ,Kƒ®ªAÀ ,K jªA .”∞vÂÕÀ

iB¿ÍR_ªA xÊja ΩbƒªA ≈ø ¡«iB pBȃªA ”ºß AÃuÂjbŒª xAÏjà Û A S®JM ∆C “ªÀfºª œ¨JƒÕ ∆B∑  ƒªA ∆C$ fŒmC ≈I LBNß ≈ß –Ài Bù .B»Y›u ÀfÂI f®I ,Kƒ®ªAÀ ≈IAÀ eÀAe ÃIC AÀi #¡«iB À ¡»øÀj∑ ¡»Œºß x  j ë ≈ø pBȃªA ”ºß S®JÕ xjbÂÕ ∆C  A æÃmi jøC$ :æB≥ LBNß ≈ß •∞ª üÀ .–hø ªAÀ “UBø

,Aıjó ΩbƒªA —B∑k ha¤ÂM B¿∑ ,BıJŒIk …MB∑k ha¤ÂMÀ ,ΩbƒªA xjbÂÕ B¿∑ ,Kƒ®ªA

AÀi #B “¥ÕfY ‘j¥ªA –eAÃI —CjøA ”ºß xjbØ ,  ƒªA …I Ω¿ß f≥À .’B∞ºàAÀ , f®I j∏I ÃIC …I Ω¿ßÀ , fƒnø ü fõC ¬Bø‚A

,…ujë ∆C ∆Àe ©IjªA ÀC SºRªA xjàA ü ∫ Õ ∆C xiBàA ”ºßÀ ¬B® G ïGÀ ,…ƒø Ω∑fiA ïG ∆ÃUBNê ¡»È√fi ;iB¿RªA LBIiC ”ºß “®mÃM ≈ÕhªA îº÷BnªAÀ ,¡»I ≈ÕiÈ BùAÀ ,¡»÷B≥fuCÀ ,¡»Œº«CÀ ,¡»√A UÀ ,¡»ØBŒyC æÃmi ∆C “¿RY œIC ≈I Ω»m ≈ß ,…Œºß ° ˜ ê –hªA ÒªA Ω∑fiÀ ,¡»√êDnÕ 164


SºRªA AÃßfM ∆HØ ,SºRªA AÃßeÀ AÀhbØ ¡Nuja AgG$ :æÃ¥Õ ∆B∑  A ∆B∑$ :æB≥ æÃZ∏ø ≈ßÀ .œ÷BnƒªAÀ –hø ªAÀ eÀAe ÃIC AÀi #©IjªA AÃßfØ ,“ÈŒ êAÀ ,“ÕÏj¯ ®‰ ªA æBùA ü ∆HØ AÃ∞˜∞a :æB≥ xAÈjà Û A S®I AgG  A æÃmi πªg ejÕ …È√fi ; ®rªA ‹À \¿¥ªA xjbÂÕ ‹À .fŒJß ÃIC  AÀi #“º∑‡AÀ

ΩbƒªA ü æBáA ë B¿∑ ,› ı »m oŒª B»uja ∆È fiÀ ,  A æÃmi ≈ß “®mÃNºª …º«C ”ºß xjbŒØ ,BıJ i Ω∑¤Õ ,¬j∏ªAÀ ,ΩbƒªA iB ∆È fiÀ ,Kƒ®ªAÀ ÀC ,¬B® ÀC ,©ŒJI B»ŒØ ≤jvNªAÀ —j¿RªA Ω∑C îIÀ ¡»ƒŒI ”ºbŒª ,¡»Œºß j¿NªA xjëÀ .xjÂa Bø ”ºß B»ƒø —B∑lªA ∆ÀÈe¤Õ ¡È Q , ´ ÀC ,’Af«G ¡Ì z ‰ Õ ‹À ,|®I ïG B»z®I ¡Ì zÂÕÀ ,“◊ÕeiÀ ,—fŒU ,B»®Œö …ØBƒuDI Kƒ®ªAÀ . ®rªA ïG \¿¥ªA ¡Ì zÂÕ ‹ B¿∑ ,KŒIlªA ïG j¿NªA O∞ºM ÀC ,≤B∞ÜA ΩJ≥À ,xjàA f®I “Z÷BU iB¿RªA OYBNUA AgGÀ ‹À ,B»JYBu ”ºß ∆B¿y ›Ø , f®IÀ ,≤B∞ÜA ΩJ≥ OÚ≥j¯ m ÀC , v¥M ∆ÀfI .BıIBv√ –ÀBnÕ œ≥BJªA ∆B∑ AgG ‹˜ G ,—B∑lªA B»ŒØ K  É

iB¿ÍR_ªA‰À ™ÀÂilªA ≈‰ ø ha¤M ªA —B∑lªA i Af¥ø ,KŒIk ÀC ,jó ÀC , ®q ÀC ,\¿≥ ≈ø ~ifiA OUjaC Bø ≠ºI AgG ’Bñ œ‰ ¥Í Âm ∆D∑ ,“√À¤ø ¨I œ‰ ¥Í m ∆G ,jr®ªA …ŒØ K ‰ UÀ ,µmÀC “nú –hªA jVrªB∑ ,œ˘ ¥m ´ ≈ø …≥Àj®I L  jrÕ ∆B∑ ÀC ,iB»√fiA ÀC ,’B¿nªA ,“Œ≥Bm ÀC ,j»√ ≈ø “JÕj≥ œ« ÀC ,B»»UÀ ≈ø KÕj≥ B«⁄Bø ,~iC ü pj¨Õ jr®ªA ±v√ KèÀ .œ¥m ïG “UBY ∆Àe ’BùA ïG jVrªA ∂Àjß ΩvMÀ B¿ŒØ$ :æB≥ œÈ ºß ≈ß .œªAÀfªAÀ ,\yAêBI œ‰ ¥Í m ∆D∑ ,“√À¤ñ œ‰ ¥Í m B¿ŒØ AÀi #jr®ªA ±v√ \yAêAÀ œªAÀfªBI œ¥Âm B¿ŒØÀ ,jr®ªA ’B¿nªA O¥m 165


O¥m B¿ŒØ —B∑lªA  A æÃmi ~jØ$ :æB≥ fŒ®m ≈I jnI ≈ßÀ .fŒJß ÃIC œ√AÃÈnªA O¥m B¿ŒØÀ ,jÊr®Â ªA ∆ÃŒ®ªA O¥m B¿ŒØÀ ,Ω®JªA üÀ ,’B¿nªA KN∑$ :æB≥ “JŒNß ≈I ¡∏áA ≈ßÀ .fŒJß ÃIC AÀi #jÊr®Â ªA ±v√ (\yAêA) ÀC ,’B¿nªA O¥m B¿ŒØ ∆È G :-≈¿ŒªBI ëÀ- ΩJU ≈I gB®ø ïG  A æÃmi Ah«À .fŒJß ÃIC  AÀi #jr®ªA ±v√ Lj¨ªBI œ¥m B¿ŒØÀ ,jr®ªA ,› ı Œ´ œ¥m

…ŒØ ∆B∑ ,“√À¤ø ∆ÀfI ,¬B®ªA jR∑C œ¥m ∆HØ ,¬B®ªA jR∑C ü N®ø œ¥nªA œ¥m ∆GÀ ,jr®ªA ±v√ …ŒØ ∆B∑ ,“√À¤ñ ,¬B®ªA jR∑C œ¥m ∆GÀ ,jr®ªA ™BIiC “Q›Q …ŒØ ∆B∑ ,“√À¤ñ œ√BRªA ±vƒªAÀ ,“√À¤ø ∆ÀfI “ƒnªA ±v√ .jr®ªA

iB¿ÍR_ªA‰À ™ÀÂilªA ≈Íø “≥f‰vªA ’B∞ŒNmA “Œ∞Œ∑ j¿RªA ÀC ,™ilªA îß ≈ø ha¤ÂM ∆C iB¿RªAÀ ™ÀilªA —B∑k ü ΩufiA ≈ø ‹À , ›ßC ≈ø ‹ ,…ÒmÀ ≈ø ha¤ÂM ∆CÀ ,—B∑lªA …ŒØ OJUÀ –hªA ü iB¿RªAÀ ™ÀilªA eÃUC haC ïG f¿®Õ ∆C ∂f‰v¿Â ºª kÃè ›Ø .…÷eiC ‹ B¿∑ .–hø ªA  AÀi #¡ AÃøC ¡÷Aj∑À ∫BÕG$ :  ƒªA æÃ¥ª ,“≥fvªA ü …UAja‚ j¿RªAÀ ™ilªA ≈ø ’–ejªA ïG f¿®Õ ∆C j¿RªAÀ ™ilªA Ljª kÃè ,[267 —j¥JªA]  tβθà)ÏΨè? çµ÷ΖÏΒ y]ŠÎ7y‚ø9$# (#θßϑ£ϑu‹s? Ÿωuρ  :ïB®M …ªÃ¥ª ,“≥fvªA ,œ÷BnƒªA  AÀi ,“≥fvªA ü µŒJÛáA ∆êÀ ,iÀj®ÜA haC ≈ß  ƒªA œ»ƒªÀ AgG ja‡AÀ ,‘Ã√ ”ºß Aıjr≥ vÕ B¿«fYC ,’–ejªA j¿NªA ≈ø ∆BßÃ√ B¿«À .Bı∞rY iBu jóC -B« ´ ÀC AıeÃ¥√- “¿Œ¥ªA ha¤M ∆C iB¿RªAÀ ™ÀilªA —B∑k ü kÃèÀ ≈ß iBƒÕe ≈I Àj¿ß ‘Ài Bù πªgÀ ,iB¿RªAÀ ™ÀilªA ≈ø A haC ≈ß ‹ı fI 166


“ÒƒáA “≥fvI LBŒRªA haDÕ ∆B∏Ø ≈¿ŒªA ïG AıgB®ø S®I  ƒªA ∆C$ pÀÀB ,Aıjó …J i vÕ ‹ ΩŒbƒªA ≈ø ™Ã√ f‰UÃÂÕ …√fiÀ ,fŒJß ÃIC AÀi # ®rªAÀ

–ÀÂi f¥Ø .“¿Œ¥ªA B¿»ƒø ha¤ÂNØ ,BıJŒIk vÕ ‹ Kƒ®ªA ≈ø ™Ã√ f‰UÃÂÕ B¿∑ …ªÃ≥ ü πªgÀ ,~Àj®ªA B»√B∏ø haC …È√C ,B»n∞√ “≥fvªA ü ,gB®ø ≈ß ¡∏Œºß ∆ëC …È√HØ ,“≥fvªA ∆B∏ø ¡∏ƒø haE oŒJª ÀC oŒ¿Ç œ√ÃNÕG$  A æÃmi ≈ß “ȃnªA ü fUÂÀ f≥À .#“ƒÕfùBI ≈ÕjUB»¿ºª ©∞√CÀ  ⁄BÒßG ∆Ã∏Õ Bû ,  ´ ïG æÏÃZ ‰ Õ ¡È Q ,æBùA ü µáA Kè f≥ …√C ,…IBZuCÀ ≈¿ŒªBI gB®ø ïG  ƒªA LBN∑ πªg ≈øÀ .ΩufiA ≈ø …ŒÒ®ø ”ºß jnÕC ,eÀAe ÃIC  AÀi #jØB®ùA ≈ø …ªÚfÊ ßÍ ÀC AıiBƒÕe ¡˘ ªÍB‰Y Ω∑ ”ºß ∆C$ “ÕlÜA ü ≈øÀ .K«hªA ∆B∏ø LBŒRªA haC –C ,A ∆B∏ø ~j®ªA  ƒªA haDØ ≈ø B fß ÀC ,¬Bß Ω∑ ü “ºY œ∞ªC ¡»Œºß ∆È C$ ∆Ajå Ω«C ïG KN∑ Bø πªg …ƒß A œyi j¿ß ∆C ¨ùA ü “øAf≥ ≈IA j∑gÀ .fŒJß ÃIC  AÀi #œ≥AÀfiA haDÕ ∆B∑ BıŒÈºß ∆C B¿∑ ,“z∞ªAÀ K«hªA ≈ß ‹ı fI “ÕlÜA ü ΩI‚A haDÕ ∆B∑ .“z∞ªAÀ K«hªA æfI “ÕlÜA ü ,æÈ BnùAÀ ,æBJáAÀ ,jI‚A

167


168


      ™BöGÀ “ȃnªBI “JUAÀ ,f¥√ ´ ÀC B√B∑ Aıf¥√ ,K«hªAÀ “z∞ªA —B∑k ≈ø Bø$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ —jÕj« ÃIC ‘Ài B¿Ø “ȃnªA BøC .“IBZvªA ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG ‹˜ G ,B»¥Y B»ƒø –Èe¤Õ ‹ ,“zØ ‹À ,K«g KYBu …JƒU B»I ‘Ã∏ŒØ ,¡ƒ»U iB√ ü B»Œºß œõÛDØ ,iB√ ≈ø \÷B∞u …ª OZ˜∞u  ±ªC înú iAf¥ø ∆B∑ ¬ÃÕ ü ,…ª PfŒßC PejI B¿˜º∑ , j»£À …ƒŒJUÀ #iBƒªA ïG BÈøGÀ ,“ƒÜA ïG BÈøG ,…ºŒJm ‘ Ø ,eBJ®ªA îI ”z¥ÂÕ ”NY ,“ƒm eÈ ¤Õ ¡ºØ ‹ı Bø A  Â BME ≈ø$ :æB≥  …ƒßÀ .–hø ªA ‹˜ G “n¿àA  AÀi ¡È Q ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …≥ÃÒÕ ,∆BNJŒIk …ª ,™j≥C BıßBVq “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ …ª ΩÈRø …MB∑k t⎦⎪Ï%©!$# ¨⎦t⎤|¡øts† Ÿωuρ  :›M ¡ È Q ,∫Âl_ƒ∑ B√C ,πÛªBø B√C :æÃ¥Õ ¡È Q ,…ŒNøl»ºI haDÕ $tΒ tβθè%§θsÜã‹y™ ( öΝçλ°; @Ÿ° uθèδ ö≅t/ ( Νçλ°; #Zöyz uθèδ ⎯Ï&Î#ôÒsù ⎯ÏΒ ª!$# ãΝßγ9s?#u™ !$yϑÎ/ tβθè=y‚ö7tƒ

.eÀAe BIC ‹˜ G “n¿àA AÀi ,#[180 ∆Aj¿ß æE]  3 Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# tΠöθtƒ ⎯ϵÎ/ (#θè=σr2 “z∞ªA ü —B∑lªA LÃUÀ ”ºß “IBZvªA ©öC f¥Ø ,™Bö‚A BøCÀ .±ªBã ∆Àe K«hªAÀ

“z∞ªA LB‰v√ iAf¥ø :  …ªÃ¥ª ,∂AÀC oú ë “z∞ªA ≈ø —B∑lªA …ŒØ KÉ iAf¥ø Ω≥C ∆G ;¡«ie BN÷Bø AıfÈ ß B«iAf¥øÀ .…Œºß µ∞Nø ,#“≥fu ∂AÀC oú ∆Àe B¿ŒØ oŒª$ ÷Bø Ω∑ üÀ$ :æB≥ KªB œIC ≈I œÈ ºß ≈ß ,Bı¿«ie ∆îIiC “Œ≥ÀC Ω∑ ∆È fi 169


fJß ≈I f¿ä ≈ß πªh∑ ‘ÀiÀ ,fŒJß ÃIC AÀi #¡«Aie “nú ¡«ie ≈I j¿ß LBN∑ üÀ ,  A æÃmi LBN∑ ü ∆C ,–iBv√fiA ≈õjªA ,#¡«ie ÷Bø ≠ºJÕ ”NY ’œq …ƒø ha¤Õ ‹ ∂ Ê i¯ É ªAÀ$ “≥fvªA ü LBÒàA ›Ø ,AıfYAÀ Bı¿«ie êÀ ,¡«ie ÷BùA ≈ß “Èz∞ªA Ov¥√ ÃºØ πªg ”ºßÀ —B∑lªA KUÃÕ æÃmjªAÀ ,∂AÀC oú ∆Àe ∆Ã∏M B»È√fi ;—B∑lªA B»ŒØ KÉ .∂AÀC oú ∆Àe ë B¿ŒØ —jrß Ω∑ ªA “ŒßjrªA ¡«AifªA œ« ,LBvƒªA B»I N®ÂÕ ªA ¡«AifªAÀ –ÀBnÕ B»ƒø ¡«ie Ω∑À ,K«hªA æB¥Rñ ΩŒ≥BRø “®Jm ∆kÀ –ÀBnM B»ƒø ,—B∑lªA “Jv√C B»I if¥M ªA “ŒßjrªA ¡«AifªA œ«À ,æB¥RùA iBrßC “®Jm .πªg ´À ,“≥jnªA ü ©Ò¥ªA LBv√À ,PBÕÈfªAÀ ,“ÕlÜA iAf¥øÀ ”ºßÀ ,BıøAj´ 2^975 ë ¬ÃŒªA “º¿®NnùA PBøAj¨ªBI ¡«ifªA ∆kÀÀ ë -¡«ie BN÷Bø ë –hªA- “z∞ªA ≈ø —B∑lªA LBv√ ∆kÀ ∆Ã∏ŒØ πªg .π÷BJm ÀC ,j˘ JÊMÍ ≈ø B« ´ ïG AıeÃ¥√ “∑Ã∏nùA “z∞ªA ¡zMÀ .BıøAj´ 595 ,∆eB®ùA ≈ø πªg ´ ÀC ,xBui ÀC ,pBZƒI “qÃr¨ø “z∞ªA O√B∑ ∆GÀ “z∞ªA iAf¥ø ≈ß B»UjëÀ ,—B∑lªA B»ŒØ OJUÀ ,“z∞ªA LBv√ B»ŒØBu ≠ºJØ .B»ƒø “vªBàA

—BÚ∑k ≈Íø “z∞ªA LB‰v√ ü K  V‰Õ B‰ø iAf¥ø ©Ii B»ŒØ KUÀ ,æÃáA B»Œºß æBYÀ ,—B∑lªA LBv√ “z∞ªA O¨ºI AgG OJQ f≥À .¡«ie BN÷Bø ë –hªA LBvƒªA ü ¡«Aie “nú KUÀ –C ,jr®ªA ©Ii “≥jªA ü$ :æB≥ …√C  ƒªA ≈ß µÕfvªA j∏I œIC ≈ß .“ȃnªBI πªg ƒªA æÃ≥ –iBbJªA ‘ÀiÀ .“IÀjzùA “z∞ªA “≥jªAÀ fŒJß ÃIC AÀi #jr®ªA 170


î®nM ü oŒªÀ ,Bı¿«ie Bı¿«ie î®IiC Ω∑ ≈ø “≥˙ jªA “≥fu AÃMB»Ø$ :  ü ∆C ,–iBv√fiA ≈õjªA fJß ≈I f¿ä ≈ß fŒJß ÃIC ‘ÀiÀ .#’œq “÷BøÀ …ƒø ha¤Õ ‹ ∂¯iÉ ªAÀ$ “≥fvªA ü j¿ß LBN∑ üÀ ,  A æÃmi LBN∑ —B∑lªA LBv√ ü “JUAêA ¡«Aie “n¿àAÀ #¡«ie ÷Bø ≠ºJÕ ”NY ’œq

.BıøAj´ 2^975 …√kÀ ¡«ifªA ∆È fi ;BıøAj´ 14^875 –ÀBnM

—BÚ∑k ≈Ê øÍ …ŒØ K  è B‰øÀ ,K«hªA LB‰v√ iAf¥ø ∆HØ .AıiBƒÕe ∆Àjrß Ã« —B∑lªA …ŒØ KÉ K«hªA ≈ø iAf¥ø ΩÈ ≥C ∆G œÈ ºß ≈ß .—B∑lªA …ŒØ KÉ ‹ ,AıfYAÀ Bı A ≥ êÀ ,AıiBƒÕe ≈Õjr®ªA ≈ß w¥√ î®IiC Ω∑ üÀ ,iBƒÕe ±v√ AıiBƒÕe ≈Õjrß Ω∑ ü$ :æB≥ KªB œIC ≈IA ≈ß fU ≈ß …ŒIC ≈ß KŒ®q ≈I Àj¿ß ≈ßÀ .fŒJß ÃIC  AÀi #iBƒÕe AıiBƒÕe ¡zÕÀ .#“≥fu K«hªA ≈ø ‹ı B¥Rø ≈Õjrß ≈ø Ω≥C ü oŒª$ :æB≥  ƒªA ,…∏÷BJmÀ   M ïG …IÀjzøÀ , jn∏ø ïG …ZŒZu ,|®I ïG …z®I K«hªA .AıfYAÀ BıIBnY …º∑ KnêÀ ±v√ –C ,jr®ªA ©Ii Ã»Ø —B∑k ≈ø K«hªA LBv√ ü Kè Bø BøC ,AıiBƒÕe î®IifiA ü iBƒÕeÀ ,AıiBƒÕe ∆Àjrß Ã« –hªA LBvƒªA ü iBƒÕe .—iBùA SÕeBYflª …ŒØ –C ,…IBnÅ ∆Ã∏Õ …√HØ “z∞ªAÀ K«hªA ü LBvƒªA ”ºß eAk BøÀ ¡∏Y jÕB¨Õ Ah«À ,“ºŒº≥ ÀC — R∑ ,—eB_ÕlªA O√B∑ B_¿_»ø ,j_r®ªA ©Ii —B∑k ‹ îIBv√ Ω∑ îI —eBÕlªBØ ,≈Õefß Ω∑ îI AıÃ∞ß B»ŒØ ∆È fi ;“ŒqBùA oŒªÀ ,—B∑k B»ŒØ LBvƒªA ”ºß —eB_Õk Ω_∏Ø ,“_z∞ªAÀ K_«hªA BøC ,B_»ŒØ ,LBvƒªA ¡∏Y haDÕ ,LBvƒªA ”ºß eAk BøÀ ,fYAÀ LB_v√ ‹˜ G B_»ŒØ 171


.jr®ªA ©Ii …ƒø ha¤Õ –C ,…MB∑k ”∑lÕÀ ,BıJ«g BıøAj´ 85 ë AıiBƒÕe ∆Àjrß Ã« –hªA K«hªA LBv√ ∆kÀ ∆G ;BıJ«g BıøAj´ 2^125 ë K«hªA LBv√ ü KUAêA iBƒÕfªA ±v√ ∆kÀ ∆GÀ .BıJ«g BıøAj´ 4^25 ë K«hªA iBƒÕe ∆kÀ ∆È fi æÃY …Œºß jÈ ø AgG ‹˜ G “z∞ªAÀ K«hªA LBv√ ü —B∑lªA KÉ ‹À ≈IA ≈ß –hø ªA ‘Ài . jaEÀ æÃáA æÀC ü › ı øB∑ BıIBv√ ∆B∑À ,ΩøB∑ AgHØ .#æÃáA …Œºß æÃê ”NY ,…ŒØ —B∑k ›Ø ,ı‹Bø eB∞NmA ≈ø$ :æB≥ j¿ß ΩJ≥ eB∞NmA ¡È Q ,“zØ ÀC ,BıJ«g LBvƒªA ≈ø Ω≥C æÃáA æÀC ≈ø wbq πºø ,LBvƒªA æB¿N∑A O≥À ≈ø CfJÕ …ªÃY ∆HØ ,LBvƒªA Ω¿∏Õ Bø æÃáA ’B»N√A .—B∑lªA …ŒØ OJUÀ æÃáA iÀjø AgHØ ,æÃáA æÀC ≈ø BıøBM ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA LBv√ ∆B∑ ∆G BøC ïG OÏ¿y  —iBÉ ≈ø —eB∞Nm‹A O√B∑ ∆HØ ,æÃáA ’BƒQC —eB∞NmA OºvYÀ ’Bò ≈ø O√B∑ —eB∞Nm‹A ∆È fi ,ΩufiA æÃÅ —eB∞Nm‹A æÃY NÂßAÀ ,ΩufiA .…ª Bı®JM O√B∏Ø ,…nƒUÀ æBùA µÕj ´ ≈ø B»ƒ∏ªÀ ,LBvƒªA oƒU ≈ø —eB∞Nm‹A O√B∑ ∆G BøCÀ æÃY B»Œºß jÈ ô ∆C Kè —eB∞Nm‹A  h»Ø ,“J« ÀC TA ñ O√B∑ ∆D∑ ,’B¿ƒªA O√B∑ ∆G πªh∑À ,…ªÃY ¡∏Y haDM ‹À ,ΩufiA ïG ¡Ì z ‰ M ‹À ,ΩøB∑ ≈ø …ªBø ïG ¡zM ‹ B»√HØ ,“ŒqBø eB∞NmA ∆D∑ ,æBùA oƒU ´ ≈ø —eB∞Nm‹A ∆G ,—B∑lªA B»ŒØ KÉ ”NY ,ΩøB∑ æÃY iÀjø ≈ø fI ‹À ,“z∞ªAÀ K«hªA “z∞ªA LBv√ ‹À ,“z∞ªBI K«hªA LBv√ Ω ¿Ï ∏ÂÕ ‹À .BıIBv√ “¨ªBI O√B∑ .KŒIlªBI j¿NªA LBv√ ΩÏ¿∏ÂÕ ‹ B¿∑ ,∆B∞ºNã ∆BßÃ√ B¿»√fi ,K«hªBI ∂AÀÛC oú ∆Àe B¿ŒØ oŒª$ :æÃ¥Õ SÕfáA ∆È fi ;j¥JªBI ΩI‚A LBv√À 172


B¿»ƒŒI ΩyB∞NªA `BIDØ ; î∞ºNã înƒU B¿»º®U  æÃmjªA ∆È fiÀ #“≥fu .≤jvªA P›øB®ø ü

“Œ≥i‰ÃªA eÃ¥ƒªA ü —B∑lªA Aıf¥√ B»º®ÉÀ ,“ªÀfªA B«ifvM ªA “ŒªBùA ∂AiÀfiA œ« “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA h«À .PBøfàA —jUCÀ ,PBÕ rùA ∆B C B»I ¬ÈÃ¥ÂM ,B “º¿ßÀ KnÅ —B∑lªA ¬B∏YC B»Œºß –jÉÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA —B∑k B»MB∑k ∆Ã∏M :œ« ™AÃ√C “Q›Q ü ©≥AêA Ah« ΩR¿NÕÀ ,B»®≥AÀ nM ªA “ªÀfªA B«ifvÂM “Õf¥√ ∂AiÀC œ«À ,“J÷B√ “Œ≥iÀ eÃ¥√ - 1 ∆Ã∏MÀ ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ø —efä “Œ¿∑ ΩR¿ÂM ,œ√f®ùA f¥ƒªA ¬B§√ ”ºß N®M “J÷BƒªA ∂AiÀfiA  h«À .KºÒªA fƒß B»I ≤jvMÀ ,æÀAfNªA ü B»ƒß “J÷B√ K«hªA —B∑k B»MB∑k ∆Ã∏MÀ ,B»I æfJNnM O≥À –C ü B»È√fi ,“zØ ÀC BıJ«g K«hªA ≈ø …ºRó Bø “Œ¿∑ O¨ºIÀ ,K«g ≈ß “J÷B√ O√B∑ ∆HØ ,“z∞ªAÀ —B∑lªA B»ŒØ OJUÀ ,K«hªA LBv√ ëÀ -BıøAj´ 85 –C- AıiBƒÕe ≈Õjrß ≈ß “J÷B√ O√B∑ ∆GÀ ,jr®ªA ©Ii B»ŒØ KèÀ ,æÃáA B»Œºß æÃê Bøfƒß ëÀ -BıøAj´ 595 –C- ¡«ie ÷Bø “z∞ªA ≈ø …ºÈRó Bø “ÈŒ¿∑ O¨ºIÀ ,“zØ B»ŒØ KèÀ ,æÃáA B»Œºß æÃê Bøfƒß ,—B∑lªA B»ŒØ OJUÀ ,“z∞ªA LBv√ “ªAfªA ,B»n∞√ “¥IBnªA SÕeBYfiA ë B»ŒØ —B∑lªA LÃUÀ ΩŒªeÀ .jr®ªA ©Ii K«hªA ≈ß “ºŒ∑ÀÀ ,“J÷B√ B»È√fi ;“z∞ªAÀ K«hªA ü —B∑lªA LÃUÀ ”ºß .ΩŒufiA ¡∏Y haDÕ ΩŒ∑êAÀ K÷BƒªAÀ ,“z∞ªAÀ fYC ÀC ,“ªÀfªA B«ifvM “Õf¥√ ∂AiÀC œ«À ,“¥ŒQÀ “Œ≥iÀ eÃ¥√ - 2 ≈ø î®ø ’BÒ´ B ∆Ã∏ÕÀ ,iAfu‚A µY “ªÀfªA …ªÃÖ –hªA “≥ÃQÃùA ∫ÃJªA 173


‘fª £Ã∞ä ,“Œ ‹A ∂AiÀfiA h« “¿Œ≥ ∆Àe ,“ƒŒ®ø “JnƒI “z∞ªA ÀC K«hªA B»N¿Œ≥ ©ØfI B ifvùA f»®NÕÀ ,B Bı√B¿y B«ifuC –hªA πƒJªA ÀC ,“ªÀfªA oŒª B«⁄BÒ´ ∆Ã∏ÕÀ ,KºÒªA fƒß B»ºøBá …I —BÒ¨ùA ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ø ÀC ,îRºQ ÀC ,™BIiC “Q›Q ∆Ã∏M f≥ ,B»N¿Œ≥ ≈ø “ƒŒ®ø “JnƒI ΩI ,› ı øB∑ .“ƒŒ®ø ‘jaC “ÕÃ◊ø “JnƒI ÀC ,Bı∞v√ ÀC BıJ«g ,“J÷B√ Bı≥AiÀC B»ƒø —B˜Ò¨ùA “JnƒªA N®M “¥ŒQêA ∂AiÀfiA  h«À K«hªA —B∑k B»MB∑k ∆Ã∏MÀ ,B¿»I æfJNnM O≥À –C ü B»È√fi ,“zØ “Œ ‹A B»N¿Œ≥ ±v√ B«⁄BÒ´ ∆B∑À ,K«hI —B˜Ò¨ø O√B∑ ∆HØ ,“z∞ªAÀ ,æÃáA B»Œºß æBYÀ ,AıiBƒÕe î®IiC O¨ºI AgG —B∑lªA B»ŒØ OJUÀ ,› ı Rø —B∑k ›Ø ,AıiBƒÕe î®IifiA ≠ºJM ∆HØ ,B»nƒU ≈ø AıiBƒÕe B»MB∑k ∆Ã∏MÀ .LBvƒªA ≈ø Ω≥C ∆Ã∏M B»È√fi ;B»ŒØ ,› ı Rø “Œ ‹A B»N¿Œ≥ ±v√ B«⁄BÒ´ ∆B∑À ,“z∞ªBI —BÒ¨ø O√B∑ ∆GÀ ∆Ã∏MÀ ,æÃáA B»Œºß æBYÀ ,¡«ie “÷B¿®IiC O¨ºI AgG —B∑lªA B»ŒØ OJUÀ ›Ø ,¡«ie “÷B¿®IifiA ≈ß Ov¥√ ∆HØ ,B»nƒU ≈ø ¡«Aie —jrß B»MB∑k .“z∞ªA LBv√ ≈ø Ω≥C ∆Ã∏M B»È√fi ;B»ŒØ —B∑k LÃUÀ ”ºß B»n∞√ “ªAfªA SÕeBYfiA ë B»ŒØ —B∑lªA LÃUÀ ΩŒªeÀ ü ,“z∞ªAÀ K«hªA ≈ß “ºŒ∑ÀÀ “J÷B√ B»È√fi ; “z∞ªAÀ K«hªA ü —B∑lªA K÷BƒªAÀ ,—B∑lªA …ŒØ OJUÀ –hªAÀ ,“Œ ‹A B»N¿Œ≥ ≈ø ”˜Ò¨ùA iAf¥ùA .ΩŒufiA ¡∏Y haDÕ ΩŒ∑êAÀ ,∆Ã√B¥I “ªÀfªA B«ifvM ,“Õf¥√ ∂AiÀC œ«À ,“ŒøAlªG “ÈŒ≥iÀ eÃ¥√ - 3 174


—jUCÀ ,’BŒqflª Bı√B C ∆Ã∏M ∆È fi “áBu AıeÃ¥√ B»º®ÉÀ ,æÀAfNºª B»YjÒMÀ —BÒ¨ø OnŒªÀ ,“zØ ‹À K«hI ≤jvM ‹ B»ƒ∏ªÀ ,©ØBƒùAÀ PBøfbºª “º¿ß ∂AiÀC ÀC ,“zØ ÀC ,K«g ≈ø œ BŒNYA B»ƒ¿zÕ ‹À ,“ÈzØ ‹À ,K«hI .“Œ√Ã√B≥ “¿Œ≥ ‹G “Õf¥ƒªA ∂AiÀfiA h oŒªÀ ,—BÒ¨ø Aıf¥√ B»º®U ”ºß \ºÒuA f≥ ,“ŒøAlª‚A ∂AiÀfiA  h« O√B∑ Bù ≈∏ªÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA ‘ rÕ B»IÀ ,PBøfàAÀ ©ØBƒ¿ºª —jUCÀ ,’BŒqflª Bı√B CÀ “Õf¥ƒªA B»ŒØ O¥¥Ñ f≥ ∆Ã∏M B»√HØ ,∆BŒßfiAÀ ~Àj®ªA j÷Bm B»I ‘ rÕ B¿∑ .¡«AieÀ √B√e îNIÀjzùA ,“z∞ªAÀ K«hªA ü ∆BN¥¥ZNùA ,“Œƒ¿RªAÀ æÀfiA :∆B¿n≥ “z∞ªAÀ K«hªA —B∑k ü —eiAêA xÃvƒªA ∆fi πªgÀ K«hªA ∆BŒßC ü –C ,oƒU ’B D∑ “z∞ªAÀ K«hªA —B∑k ”ºß wƒM “ªeC ‹ πªhª ,B»Œºß pB¥Õ ›Ø ,ΩŒº®Nºª \ºvM ‹ —føBU ’B C œ«À ,“z∞ªAÀ ∆C —jÕj« ÃIC ‘Ài .B« ´À ..pBZƒªAÀ fÕfáB∑ ‘jafiA ∆eB®ùA ü —B∑k B»ƒß –e¤Õ ‹ ,“zØ ‹À K«g KYBu ≈ø BøÀ ...$ :æB≥  æÃmjªA ‹G “n¿àA  AÀi #..iB√ ≈ø \÷B∞u …ª OZ∞u “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG ‹G ,B»¥Y ‹ —føBU ’B C œ«À (“zØÀ ,K«g) •∞ª eiÀ ,SÕfáA Ah« œ∞Ø .–hø ªA pBƒªA …I ΩøB®NÕ f¥ƒ∑ ,“z∞ªAÀ K«hªA —B∑k ”ºß wƒM “ªeC :œ√BRªAÀ .Ωº®M B»Œºß pB¥NØ ,“Õf¥ƒªA œ«À ,“ºß B»ƒø °JƒNnÕ “ªefiA  h«À ,ıAiÃUCÀ Bı√B C —B∑k ¬B∏YC B»Œºß µJÒMÀ ,B»ŒØ “º®ªA  h« µ¥ZNª ,“ŒøAlª‚A f¥ƒªA ∂AiÀC œIC ≈I œºß ≈ß .“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ø ∂ÃnªA ü …ÕÀBnM Bø LBnÅ ,f¥ƒªA ,æÃáA B»Œºß æBYÀ ,¡«ie BN◊ø πª O√B∑ AgG$ :æB≥  ƒªA ≈ß KªB πªg ∆Ã∏Õ ”NY -K«hªA ü ®Õ- ’œq πŒºß oŒªÀ ,¡«Aie “nú B»Œ∞Ø

175


B»Œ∞Ø ,æÃáA B»Œºß æBYÀ ,AıiBƒÕe ∆Àjrß πª O√B∑ AgHØ ,ıAiBƒÕe ∆Àjrß

≈Õjrß Ω∑ ü$ :…ªÃ≥ œºß ≈ß eiÀ B¿∑ .eÀAe ÃIC AÀi #iBƒÕe ±v√

…ƒß A œyi œºß ≈ßÀ .#iBƒÕe AıiBƒÕe î®IiC Ω∑ üÀ ,iBƒÕe ±v√ AıiBƒÕe ,Bı¿«ie î®IiC Ω∑ ü ,“˜≥jªA “≥fu AÃMB»Ø ..$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ #¡«Aie “nú B»Œ∞Ø îN÷Bø O¨ºI AgHØ ,’œq “÷BøÀ î®nM ü oŒªÀ Bı¿«ie æÃmi LBN∑ ü –iBv√fiA ≈õjªA fJß ‘Ài B¿∑ .fõCÀ –iBbJªA AÀi ≠ºJÕ ”NY ’œq …ƒø ha¤Õ ‹ ∂¯iêAÀ ..$ :“≥fvªA ü j¿ß LBN∑À ,  A .fŒJß ÃIC  AÀi #¡«ie ◊ø ©ø “≥jªA £B∞ªC ∆fi ;“Œƒ¿RªAÀ “Õf¥ƒªA ”ºß Oªe SÕeBYfiA  h« Ω∑ ”ºß µºÒM £B∞ªC ,¡«ifªAÀ ,iBƒÕfªAÀ ,∂¯iêAÀ ,#Bı¿«ie î®IiC Ω∑ ü$ “ƒÕj≥ J®NªAÀ ,∆B CÀ eÃ¥√ œ« ªA –C ,îN∑Ã∏nùAÀ îNIÀjzùA “z∞ªAÀ K«hªA B»IÀ ,SÕeBYfiA  h« ≈ø —eAjø “Œƒ¿ÈRªAÀ “Õf¥ƒªA ∆C ”ºß æfÕ £B∞ªfiA  h»I ©Ò¥ªAÀ ,PAiB∞∏ªAÀ ,PBÕfªAÀ ,—B∑lªB∑ ,“ŒßjrªA ¬B∏YfiA ≈ø R∑ O¥º˙®M .¬B∏YfiA ≈ø B« ´À ,“≥jnªA ≈ø ∆Ã∏NØ ,“Œƒ¿RªAÀ “Õf¥ƒªA  h« B»ŒØ O˜¥¥Ñ f≥ “ŒøAlª‚A ∂AiÀfiA ∆C BñÀ B»ŒØ KVNØ ,“z∞ªAÀ K«hªA ≈Õf¥ƒªA ü —B∑lªA LÃUÀ SÕeBYDI “ªÃ¿rø ∆B∑ ≈¿Ø .“z∞ªAÀ K«hªBI iÈf¥MÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA ü KÉ B¿∑ ,—B∑lªA –C- BıJ«g AıiBƒÕe ≈Õjrß “¿Œ≥ –ÀBnÕ “ŒøAlª‚A ∂AiÀfiA  h« ≈ø ≠ºJø  fƒß “¿Œ≥ –ÀBnÕ ≠ºJø  fƒß ∆B∑ ÀC ,K«hªA LBv√ ëÀ -BıJ«g BıøAj´ 85 …Œºß OJUÀ ,æÃáA …Œºß æBYÀ -“zØ BıøAj´ 595 –C- “zØ ¡«ie 200 . jrß ©Ii XAjaG …Œºß KUÀÀ ,…ŒØ —B∑lªA 176


,“¥ŒQêA ∂AiÀfiAÀ ,“J÷BƒªA ∂AiÀfiBIÀ ,K«hªBI K«hªA ≈ß ”˜∑lÂÕÀ ”˜∑lÕ ∆C ŸlVÂÕ B¿∑ ,“¥ŒQêAÀ “J÷BƒªA ∂AiÀfiBIÀ ,“z∞ªBI “z∞ªA ≈ß ”˜∑lÂÕÀ ∂AiÀfiBIÀ ,K«hªBI “z∞ªA ≈ßÀ ,“ŒøAlª‚A ∂AiÀfiBIÀ ,“z∞ªBI K«hªA ≈ß XAjaG kÃèÀ ,|®I ≈ß B»z®I ŸlVÂŒØ ,∆B CÀ eÃ¥√ B»®Œö B»È√fi ;“ŒøAlª‚A ™ÀilªA —B∑k LBI ü jÈ ø f≥À .πªg ü ~j¨ªA µ˜¥ZNª |®I ≈ß B»z®I .—B∑lªA …ŒØ OJUÀ –hªA æBùA îß æfI “¿Œ¥ªA haC “˜ªeC iB¿RªAÀ

177


178


   Bı®ŒI ,…I —jUBN¿ºª hbNÂÕ f¥ƒªA ´ ≈ø ’œq Ω∑ œ« —iBVNªA ~ÀjÂß ,PBqÀj∞ùAÀ ,PBmÃJºùAÀ ,P‹Ã∑DùA ≈ø ,\IjªA fv¥I ’Á AjqÀ ™BJÕ Bû B« ´À ,∆BŒƒJªAÀ ,~ifiAÀ ,∆eB®ùAÀ ,∆AÃŒáA ≈øÀ ,PBßÃvùAÀ .‘ rÕÀ îI ≤›a ´ ≈ø ,—B∑lªA B»ŒØ KÉ —iBVNºª hbNÂM ªA ~Àj®ªAÀ ∆B∑  A æÃmi ∆HØ ,f®I BøC$ :æB≥ LfƒU ≈I —‰j¿Â m ‰ ≈ß .“IBZvªA ig œIC ≈ßÀ .eÀAe ÃIC AÀi #©ŒJºª f®√ –hªA ≈ø “≥fvªA Xj_é ∆C B√jøDÕ l‰JªAÀ .œ¥»ŒJªAÀ Ò≥iAfªA  AÀi #…N≥fu l‰JªA üÀ$ :æB_≥  ƒªA ≈ß pBõ ≈I —jʿ߉ œIC ≈ß fŒJß ÃIC ‘ÀiÀ ,B»I jUBNÂÕ ªA “r¿≥fiAÀ LBŒRªA ,πªBø —B∑k eÈ C ,pBõ BÕ :æB¥Ø ,LBÒàA ≈I j¿ß œI jÈ ø$ :æB≥ …ŒIC ≈ß .#B»MB∑k eÈ C ¡È Q ,“¿Œ≥ B»øÈÃ≥ :æB¥Ø .¬eCÀ ,LB®U ‹˜ G æBø œª Bø :Oº¥Ø j¿ß ≈øk ,æBùA OŒI ”ºß Oƒ∑$ :æB≥ ,– È iB¥ªA fJß ≈I ≈õjªA fJß ≈ßÀ ,B»JnY ¡È Q ,iBVNªA æAÃøC ©ö ’BÒ®ªA Xja AgG ∆B∏Ø ,LB_Ò_àA ≈I #K÷B¨ªAÀ f«BrªA ”ºß æBùA f«Bq ≈ø —B∑lªA haC ¡È Q ,B»J÷B´À B«f«Bq ÀC µŒ≥i ≈ø ∆B∑ Bø$ :æB≥ ,j¿ß ≈IA ≈_ß πªh∑ ‘ÀiÀ ,f_Œ_J_ß ÃIC  AÀi PAiBVNªA ü —B∑lªA LÃUÀ –Ài f≥À . #—B∑lªA …Œ∞Ø ,—iBVNªA …I eAjÂÕ lÈ I ,jIBUÀ ,≈náAÀ ,“®JnªA ’B_»_¥∞ªAÀ ,pBJß ≈IAÀ ,…ƒIAÀ ,j¿ß ≈ß œICÀ ,fõCÀ ,œ®ØBrªAÀ ,œßAkÀfiAÀ ,–iÃRªAÀ ,œ_®_b_ƒªAÀ ,pÀÀB_ À 179


.¡« ´À ,“∞ŒƒY œICÀ ,–CjªA LBZuCÀ ,fŒJß LBv√ “¿Œ≥ B»N¿Œ≥ O¨ºI AgG —iBVNªA ~Àjß ü —B∑lªA KÉÀ .æÃáA B»Œºß æBYÀ ,“z∞ªA LBv√ “¿Œ≥ ÀC ,K«hªA iBu æÃáA jaE üÀ ,LBvƒªA ≈ø Ω≥C æBñ …MiBÉ jUBNªA CfI AgHØ …Œºß KÉÀ ,æÃY …Œºß |ô LBvƒªA ∆È fi ;…Œºß —B∑k ‹ …√HØ ,BıIBv√ æBùA .ΩøB∑ æÃY …Œºß jô ∆C f®I ,Ah« …IBv√ ü —B∑lªA ±ªDI …MiBÉ CfI ∆D∑ ,LBvƒªA kÀBVNÕ æBñ …MiBÉ jUBNªA CfI AgGÀ ≤‹E “Q›Q B»N¿Œ≥ PiBuÀ ,OÅiÀ ,…MiBÉ Oò ¬B®ªA jaE üÀ ,iBƒÕe ªA iBƒÕe ±ªfiA ‹ ,iBƒÕfªA ≤‹E “Q›Q —B∑k XjbÕ ∆C …Œºß KUÀ ,iBƒÕe æÃY îß Ã« B»ƒß WMBƒªA \IjªA æÃY ∆Ã∏ÕÀ ,B ©IBM B«’Bò ∆È fi ;B»I CfI B»®ø KnZÂM B»√HØ ,∆DzªA e‹ÀC ¡»‰JªAÀ ,l®ùA e‹ÀC æBbnªA ΩRø ,ΩufiA æÃÅ …ªÃY ∆HØ ,æBùA \Ii πªh∑À .B»MB»øC æÃY ë B ÃY ∆È fi ,”∑lMÀ ,…MiBÉ ~Àjß jUBNªA ¬ÈÃ≥ ,æÃáA ”z¥√A AgHØ .…Åi –hªA ΩufiA æBùA O√B∑ ¬C ,¡ƒ¨ªAÀ ,j¥JªAÀ ,ΩI‚B∑ ,B»√BŒßDI —B∑lªA B»Œºß KÉ O√B∑C ’AÃm ,~ifiA ΩRø ÀC ,PBßÃvùAÀ ,LBŒRªA ΩRø B»√BŒßDI —B∑lªA B»Œºß KÉ ‹ ©Ii B»ƒß XjaCÀ ,“z∞ªBI ÀC ,K«hªBI AıfYAÀ BıôÃ¥M B»®Œö B»øÈÃ≥À ,’BƒJªAÀ B»ƒß XjaCÀ ,“z∞ªA LBv√ “¿Œ≥ ÀC ,K«hªA LBv√ “¿Œ≥ O¨ºI ∆G jr®ªA πªg ∆B∑ ∆G ,B»ƒø B»MB∑k Xjë ∆C kÃèÀ ,æÀAfNùA f¥ƒªBI B»ŒØ Kè Bø Bø “¿Œ≥ O√B∑À ,LBŒQ ÀC ,j¥I ÀC ,¡ƒ¨I jUBNÕ ≈¿∑ πªgÀ ,…Œºß Ω»nÕ ,B»ƒß AıeÃ¥√ Xjë ∆C …ºØ ,LÃQ ÀC ,—j¥I ÀC ,—Bq “¿Œ≥ —B∑k ≈ø …Œºß KUÀ .Ω®Ø ’Bq πªg –C ,BıIÃQ ÀC ,—j¥I ÀC ,—Bq Xjë ∆C …ªÀ ,j¥JªAÀ ,ΩI‚B∑ ,B»√BŒßC ü —B∑lªA KÉ ªA —iBVNªA ~Àjß ”˜∑lMÀ 180


—eÃv¥ùA œ« —iBVNªA ∆È fi ,“ŒqBùA —B∑k ‹ ,—iBVNªA ~Àjß —B∑k ,¡ƒ¨ªAÀ .“‰ŒƒÊ¥Í ªA OnŒªÀ B»∑›NøA ≈ø

≈ÕÏfªA —B∑k …Œºß ∆B∑À ,æÃáA …Œºß æBYÀ ,LBvƒªA ≠ºI f≥ æBø fƒß ∆B∑ ≈ø ≈ø Ω≥C ,≈ÕfªA eAfm f®I ,œ≥BJªA æBùA Ω®è ÀC ,LBvƒªA ∂j¨NnÕ ≈Õe iBƒÕe ±ªC …ŒºßÀ ,iBƒÕe ±ªC πºô ∆D∑ πªgÀ ,…Œºß —B∑k ›Ø ,LBvƒªA îMB« œ∞Ø ,BıJ«g AıiBƒÕe ∆ÃQ›Q …ŒºßÀ ,BıJ«g AıiBƒÕe î®IiC πºô ∆D∑ ÀC ,BıƒÕe j¿ß ≈IA ≈ß ©ØB√ ≈ß .LBvƒºª Bı∏ªBø ∆Ã∏Õ ‹ …È√fi ;…Œºß —B∑k ‹ îNªBáA ,¡«ie ±ªC …ŒºßÀ ,¡«ie ±ªC ΩUjª ∆B∑ AgG$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ . ¨ùA ü “øAf≥ ≈IA  j∑g #…Œºß —B∑k ›Ø ∆C …Œºß KVŒØ ,BıIBv√ ≠ºJÕ ≈ÕfªA ≈ß ΩyB∞ªA æBùA ∆B∑ ∆G BÈøCÀ ∆B∞ß ≈I ∆B¿Rß O® :æB≥ fÕlÕ ≈I K÷BnªA ≈ß fŒJß ÃIC ‘Ài Bù ,…Œ˜∑lÕ —B∑k AÃUjÖ ”NY , e¤ŒºØ ≈Õe …Œºß ∆B∑ ≈¿Ø ,¡∏MB∑k j»q Ah«$ :æÃ¥Õ ,…ƒÕe |¥ŒºØ ≈Õe …Œºß ∆B∑ ≈¿Ø$ : ¨ùA ü “øAf≥ ≈IA j∑gÀ . #¡∏ªAÃøC πªg æÈ fØ , Àj∏ƒÕ ¡ºØ “IBZvªA ≈ø jzZñ πªg æB≥ ,#…ªBø “Œ¥I ∫˛ lŒªÀ .¡»≥B∞MA ”ºß üÀ ,Ω Bû ´ œˇ ƒÍ´Ú ”ºß ∆B∑ ∆HØ ,≈Õe wbrºª ∆B∑ AgGÀ Bøfƒß …MB∑k Xjë ∆C …Œºß KUÀ ,O≥À –C ü …®U nÕ ∆C …NßBÒNmA O˜ºY‰ AgG$ :æB≥ LBÒàA ≈I j¿ß ≈ß fŒJß ≈IA ‘Ài ,æÃáA …Œºß æÃê ∆B¿Rß ≈ßÀ .#…˜∑k ¡È Q …º∑ πªg ©öAÀ ,∫fƒß BøÀ ,πƒÕe KnYBØ “≥fvªA ≈ø …NŒyB¥M O◊q ê –hªA ≈ÕfªA ü KÉ “≥fvªA ∆G$ :æB≥ ∆B∞ß ≈I 181


AÀi #“≥fvªA …Œ∞Ø ,“®√Bvø ÀC ,’BŒY …ßfM ,’œºø ”ºß ë –hªAÀ ,…JYBu ∆HØ , haC ÃUjM πª ≈˘ ÕÊe‰ ΩÌ ∑$ :æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß πªh∑ ‘ÀiÀ ,fŒJß ÃIC .#æÃáA æBY B¿˜º∑ …MB∑k πŒºß ∆C …Œºß Kè ›Ø ,Ω Bû ´ ”ºß ÀC ,jnÊ®ø ”ºß ≈ÊÕfÏ ªA ∆B∑ ∆G BøCÀ ≈ø …ŒØ KUÀ Bø Ω∑ …ƒß XjaC …zJ≥ ∆HØ ,…zJ¥Õ ∆C f®I ‹˜ G …MB∑k Xjë ¬C …ŒªG Ω vÕC …JYBu –ifÕ ‹ –hªA- ∆çªA ≈ÊÕfÏ ªA ü œÈ ºß ≈ß .PAÃm ‘ÀiÀ ,fŒJß ÃIC  AÀi #”zø Bù …zJ≥ AgG …˜∑lŒºØ Bı≥eBu ∆B∑ ∆G$ :æB≥ -‹ ”NY ,…˜∑lM ›Ø  haC X  jM AgG$ :æB≥ ≈ÕfªA ü pBJß ≈IA ≈ß πªh∑ .#…Œºß Bø …ƒß ∫˛ lØ …MhaC AgHØ , haDM

182


    ü ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ø ,≈ÕlNMÀ —CjùA …I ”ºZNM Bø œÈ ºÛáAÀ .B»¿nU ©yAÃø ≈ø πªg ´ ü ÀC ,B»Œ√gC ü ÀC ,B«fŒU ü ÀC ,B»Œ¿v®ø ≈ø ¬C ,“z∞ªA ≈ø ¬C ,K«hªA ≈ø O√B∑C ’AÃm ,B»ŒØ —Ú B∑k ‹ œÈ ºáAÀ B« ´À ,µŒ¥®ªAÀ ,fUjIlªAÀ ,PÃ≥BŒªAÀ ,¤ª¤ºªB∑ PAj«Ã A ™AÃ√C ≈ø B« ´ O¨ºI ,— R∑ ¬C “ºŒº≥ œºáA O√B∑C ’AÃm ,“ôj∏ªA iBVYfiA ™AÃ√C ≈ø ,æB¿®Nm›ª B»È√fi ;πªg Ω∑ ü —B∑k ‹ …√HØ ,…Œºß PeAk ÀC ,BıIBv√ ∆HØ .—iBVNºª ‹À ,l_ƒ∏ºª OnŒª œ«À ,“ƒÕlªAÀ “ŒºZºª ’BnƒªA B«hbNMÀ œIC ≈ß f®m ≈I SŒºªA ≈ß .—B∑lªA B»Œ∞Ø ,—iBVNºª ÀC l_ƒ∏ºª œÈ ºáA O√B∑ ≈IA j∑g #—B∑k œÈ ºáA ü oŒª$ :æB≥ …√C  ƒªA ≈ß jIBU ≈ß IlªA ≈I jIBU Ω◊m$ :æB≥ iBƒÕe ≈I Àj¿ß ≈ß fŒJß ÃIC ‘ÀiÀ . ¨ùA ü “øAf≥ .#¡®√ æB≥ ?≤‹E —jrß ≠ºI ∆GÀ :ΩŒ≥ ,‹ :æB≥ ?—B∑k œÈ ºáA üC : A fJß ,≤‹E —jrß ”ºß …MBƒI ≈ø —CjùA XÀlÕ ∆B∑ …√C$ j¿ß ≈IA ≈ß ©ØB√ ≈ßÀ .#—B∑lªA B»ƒß ∆ÃÒ®Õ ‹ AÃ√B∏Ø :æB≥ ,≤‹E “®IiC πªg ≈ø B»ŒºY Ω®VŒØ O√B∑ ,  ƒªA XÀk ,“r÷Bß ∆C$ …ŒIC ≈ß ¡mB¥ªA ≈IA ≈õjªA fJß ≈ßÀ ≈Ï »ŒºY ≈ø XjÖ ›Ø ,œÈ ºáA ≈ ,B«jVY ü ”øBNÕ ,B»ŒaC PBƒI œºM KUÀC ≈ø B»I WNYA ªA SÕeBYfiA BøCÀ .D ÃùA ü πªBø  AÀi #—B∑lªA ü —eiAêA , √B√fªAÀ ,∂iêAÀ ,œ≥AÀfiAÀ ,“≥jªA £B∞ªC ∆HØ ,œºáA ü —B∑lªA  h« ∆C πªg .œºáA Ω¿rM ‹ ,“z∞ªAÀ K«hªA ü —B∑lºª “JUÃùA SÕeBYfiA 183


PAg ,“qÃ¥ƒùA √B√fªAÀ ¡«AifªA ”ºß Lj®ªA “¨ª ü µºÒM B¿È√G ,£B∞ªfiA —jUCÀ ,’BŒqfiA ∆B C œ« ªA eÃ¥ƒªA œ«À ,pBȃªA ü —j÷BnªA “∏nªA AgG :“¨ŒvI SÕeBYfiA £B∞ªC O√B∑ êÀ ,B« ´À œºáAÀ ,©ØBƒùAÀ PBøfàA ∆C ´ ,“z∞ªA •∞ºI “ªÃ¿rø œºáA O√B∏ª ,Ah∑ B»Œ∞Ø Ah∑ “z∞ªA O¨ºI µºÒM B»º∑À , √B√fªAÀ ,“Œ≥ÀfiAÀ ,∂iêAÀ ,“≥jªA £B∞ªC Oº¿®NmA SÕeBYfiA .B»ƒø OnŒª œÈ ºáAÀ ,“º¿ß “z∞ªAÀ K«hªA ≈ø πnÕÀ ,LjzÕ Bø ”ºß ‹ ,“zØ ‹À K«g KYBu ≈ø Bø$ :¬B®ªA SÕfZºª “Èvvã SÕeBYfiA h«À  AÀi #iB√ ≈ø \÷B∞u …ª OZ˜∞u ,“øBŒ¥ªA ¬ÃÕ ∆B∑ AgG ‹˜ G ,Bı¥Y B»ƒø –Èe¤Õ .¡ºnø  ƒªA OMC —CjøA ∆C$ …ŒØ eiÀ –hªA KŒ®q ≈I Àj¿ß SÕfY BøCÀ ?Ah« —B∑k îÒ®M Ω« :æB¥Ø ,K«g ≈ø ∆BN∏nø B«fÕ ü B “ƒIA B»®øÀ Ah»Ø . #iB√ ≈ø ≈ÕiAÃnI B¿»I A ∫iÃnÂÕ ∆C ∫ÌjnÕC :æB≥ ,‹ :OªB≥ f≥ eBƒmHI ,fYAÀ …UÀ ≈ø ‹˜ G ‘ÀjÕ …¿º®√ ‹$ :fŒJß ÃIC …ƒß æB≥ ,SÕfáA ≈ß ∆B∑À ,–Ài Bø ”ºß jøfiA ≈∏Õ ∆HØ . #BıRÕfYÀ Bıôf≥ pBȃªA …ŒØ ¡º∏M ,“ÕiB®ªA —B∑lªBI eAiC ∆Ã∏Õ ∆C  Bƒ®ø Ω¿Nê f¥Ø ,Bı£Ã∞ä  A æÃmi ,≈náAÀ , ®rªAÀ ,KŒnùA ≈I fŒ®m ¡«B√j∑g ≈ÕhªA ’B¿º®ªA …MjnØ B¿∑ BıyjØ œºáA ü —B∑lªA O√B∑ êÀ ,#…NÕiBß …MB∑k$ :¡ Ã≥ ü —eBN≥À , B®ªA ü …ƒß —jrNƒùA “®÷BrªA PB≥fvªA j÷Bn∑ Ah« ∆B∏ª ,“˜≥jªA ~j∞∑ .…NƒmÀ ,…JN∑ ≈ø .#’œq LBJªA Ah« ü \vÕ oŒª$ :–hø ªA æB≥À OŒÒßC AgG œºáA oJºI pDI ‹$ :B Ã≥ ≈ø “r÷Bß ≈ß eiÀ Bø BøCÀ ≈ø PBbNØ oJºM B«Ei Bøfƒß  ƒªA æÃ≥À ,fŒJß ÃIC  AÀi –hªA #…MB∑k 184


Ê i¯ À‰ …√HØ ,eÀAe ÃIC AÀi –hªA #iBƒªA ≈ø π Í JÂn Ê Y‰ œ«$ — J∑ ¡ŒMAÃa –C ∂ f≥ “r÷Bß ∆È C B¿Œm ‹À ,KŒ®q ≈I Àj¿ß SÕfY …Œºß Ωõ Bø ”ºß Ω¿ê OÕCi Bø$ f¿ä ≈I ¡mB¥ªA B»ŒaC ≈IA ‘Ài f¥Ø ,πªg |≥BƒÕ Bø B»ƒß eiÀ œÈ ºÑ O√B∑À ,fŒJß ÃIC  AÀi #B»ŒaC PBƒI ‹À ,B«’Bn√ …I PjøC “r÷Bß ≈ß “r÷Bß SÕfYÀ .…MB∑k XjÖ ‹À ,“z∞ªAÀ K«hªBI B»ŒaC PBƒI › ı zØ Ah« .±Œ®y ëÀ LÃÕC ≈I ”Œê µÕj ≈ß –ÀÂi ∂¯iÉ ªA ≈ø PBbN∞ªA KÉ ”NY ,“z∞ªA LBv√ ∆kÀ B»√kÀ ∆Ã∏Õ ∆C ≈∏ô ‹ PBbN∞ªA ∆C ≈ß BøCÀ .SÕfáA ±®y f∑¤Õ Bø Ah«À .æÃY B»Œºß |ô À ,—B∑lªA …ŒØ ëÀ LBNß µÕj ≈ß –Ài …√HØ ,“¿ºm ¬C ≈ß – È ÀjùA `ByÀfiA SÕfY .æûâ ∆HØ ,…MBƒI œÈ ºY œ˜∑lÕ ∆B∑ …√C ≈ø ,Àj¿ß ≈I A fJß SÕfY BøCÀ . j∑g iBùA KŒ®q ≈I Àj¿ß SÕfY eBƒmG ü ΩŒ≥ B¿∑ ,‹ı B¥ø  eBƒmG ü ,jIBUÀ ,j¿ß ≈IA œºáA ü —B∑lªA LÃUÀ ¬fß ïG K«g f≥À ,œºß ≈I f¿äÀ ,—eBN≥À , ®rªAÀ ,¡mB¥ªA æB≥ …IÀ ,’B CÀ ,“r÷BßÀ ,o√CÀ .iÃQ ÃICÀ ,µZmGÀ ,fŒJß ÃICÀ ,fõCÀ ,œÈ ®ØBrªAÀ ,πªBøÀ ,ë …ªB¿®Nm‹ Ω UÏjªA B«hbÈMA ∆HØ ,—CjùA B«hbNM ªA œºáA ü Ah« …ªB¿®NmA ¨ª B«hbÈMA ∆G BøCÀ ,—B∑lªA B»ŒØ …Œºß KUÀÀ ,πªg …Œºß ¬jY …Œºß —B∑k ›Ø ,≈« ¨ª ÀC ,…MBƒJª ÀC ,…÷Bnƒª B« ®Œª ÀC B»ŒÒ®Œª B¿È√GÀ ,ë B«hbÈMA ∆GÀ ,πªg ü …Œºß ¡QG ‹À ,`BJùA æB¿®Nm›ª ∆Ã∏M B»È√fi ;B»ŒØ .—B∑lªA B»ŒØ OJUÀ —iBVNºª

185


186


    ~ÀjßÀ Aıf¥√ ¬C ,AıiB À BıßÀik ¬C ,“ŒqBø O√B∑C ’AÃm —B∑lªA ©ØfM —B®nªA ≈ø …ƒÈŒ®ÂÕ ≈ø ÀC ,æB¿®ªAÀ —‹ÃªA ≈ø …JŒƒÕ ≈ø ÀC ,“∞ŒºàA ïG ,—iBÉ öΝèδãÎdγsÜè? Zπs%y‰|¹ öΝÏλÎ;≡uθøΒr& ô⎯ÏΒ õ‹è{  :ïB®M æB≥ .PB≥fvªA ”ºß îºøB®ªAÀ A jøC f¥Ø .[103 “IÃNªA]  3 öΝçλ°; Ö⎯s3y™ y7s?4θn=|¹ ¨βÎ) ( öΝÎγø‹n=tæ Èe≅|¹uρ $pκÍ5 ΝÍκÏj.t“è?uρ æÃmjªA ∆B∑À ,æAÃøfiA LBIiC ≈ø “≥fvªA haDÕ ∆C “Õ‡A h« ü …ªÃmi LBIiC ≈ø B«hafi ;“≥fvªA ”ºß ,—B®nªAÀ ,æB¿®ªAÀ ,—‹ÃªA î®Õ  pBȃªA ∆B∑ f≥À .Kƒ®ªAÀ ΩbƒªA AÃujbŒª îuiBàA ≈ÈŒ®Õ ∆B∑ B¿∑ ,æAÃøfiA ,æ˘ B¿ßÀ ,—Î ‹À ≈ø ¡»ƒŒÈ®Õ ≈ø ïG ÀC ,…ŒªG —B∑lªA ∆îØfÕ  æÃmjªA ¬BÕC ,j∏I œIC ¬BÕC , f®I ≈ø Ah« ”ºß æBáA ‘jUÀ .“≥fvªA ”ºß ,—Î B®mÀ :æB≥ ≈Õ m ≈IA ≈ß fŒJß ÃIC ‘ÀiÀ .¡«f®I ≈øÀ ,œÈ ºßÀ ,∆B¿RßÀ ,j¿ßÀ ïG ÀC ,j∏I œIC ïGÀ ,…I jøC ≈ø ïG ÀC , ƒªA ïG ©ØfM “≥fvªA O√B∑$ ,…I jøC ≈ø ïG ÀC ,∆B¿Rß ïGÀ ,…I jøC ≈ø ïG ÀC ,j¿ß ïGÀ ,…I jøC ≈ø ,B»¿n¥Õ ≈ø ¡»ƒøÀ ,¡»ŒªG B»®ØfÕ ≈ø ¡»ƒø ∆B∏Ø ,AÃ∞ºNaA ∆B¿Rß ΩN≥ B¿ºØ .#j¿ß ≈IA ¡»ŒªG B»®ØfÕ ≈û ∆B∑À ,—‹ÃªAÀ ,’AjøfiA ≈ø ¡»ƒÈŒ®Õ ≈ø ÀC ,“∞ŒºàA ïG —B∑lªA ©ØfÂMÀ êÀ ,µJÒùA ë ¬›m‚A ¡∏Y ¬Ae Bø ,“‰¿ºÚ£Ú AÃ√B∑ êÀ ,—B®nªAÀ ,æB¿®ªAÀ :æB≥ …ŒIC ≈ß Bu œIC ≈I ΩŒ»m ≈ß .µŒJÒNªA ü PA’BmG ∫Bƒ« O√B∑ ,j¿ß ≈IAÀ ,–ifàA fŒ®m BICÀ ,—jÕj« BICÀ ,xB≥À œIC ≈I f®m OªDm$ 187


AêB¥Ø :æB≥ ?¡»ŒªG œMB∑k ©ØeÚDØC ,∆ÀjM Bø ©ƒvÕ ∆BÒºnªA Ah« ∆G :Oº¥Ø :æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß πªh∑ ‘ÀiÀ ,fŒJß ÃIC AÀi #¡»ŒªG B»®ØeA :¡»º∑ .#B»Œº®Ø ¡QC ≈øÀ ,…n∞ƒºØ jÈ I ≈¿Ø ,¡Û∑jÊøC A  Â ‹˜ À ≈ø ïG B«Ã®ØeA$ wbrªA ¬Ã¥Õ ∆C kAÃÄ ,î®IBNªAÀ “IBZvªA ≈ß PBÕAÀi PeiÀ f≥À –C ,“NøBvªA æAÃøfiA ü ,B»®yAÃø ü B»®yÀÀ ,—B∑lªA ©ÕkÃNI ,…n∞ƒI æB≥À ,“≥fu ¡«ie ÷Bñ j¿®ª ’BU ∆BnÊŒ∑Ú ∆C fŒJß ÃIC ‘Ài f¥Ø ,eÃ¥ƒªA O√C B»I K«gBØ$ :j¿ß …ª æB¥Ø ,#œªBø —B∑k  h« ,îƒø¤ùA øC BÕ$ :…ª B»N®yÀ AgG$ :…ªÃ≥ pBJß ≈IA ≈ß πªh∑ fŒJß ÃIC ‘Ài B¿∑ .#B»¿n≥BØ BızÕC ‘ÀiÀ .#pDI ›Ø ,Bı◊Œq …۪îM‰ AıfYC B»ƒø fÏ ®Â M‰ À ,B»®yAÃø ü O√C OøBvªA ü Ah«À ,#B»Í∞aÊ CÚÀ ,B»®yAÃø B»®y$ :‹B≥ ≈náAÀ ¡Œ«AjIG ≈ß ,“∞ŒºàA ïG B»®Øe ≈ø fI ›Ø ,iB¿RªAÀ ™ÀilªAÀ ,œqAÃùA BÈøCÀ .eÃ¥ƒªA ü – Ê C B»®Øe ≈ß AîƒNøA Bøfƒß ,—B∑lªA œ®√Bø ΩMB≥ f≥ j∏I ÃIDØ ,¡»ƒÈŒ®Õ ≈ø ÀC …√Àe¤Õ AÃ√B∑ Bı≥Bƒß œ√îƒø ê AÀ$ :æB≥À ,¡»ƒÈŒß ≈ÕhªA ,—B®nªAÀ ,—‹Ãºª .—jÕj« œIC µÕj ≈ø …Œºß µ∞Nø #…Œºß ¡»NºMB¥ª A æÃmi ïG B¿ŒØ A ∫jUE$ :æÃ¥ŒØ B»JYBvª ÃßfÕ ∆C ha·ª K  Z‰NnÂÕÀ ïG ©ØfªA ∆B∑ ∆GÀ . #Aıiû πª …º®UÀ ,O¥∞√C B¿ŒØ πª ∫iBIÀ ,OŒÒßC Zπs%y‰|¹ öΝÏλÎ;≡uθøΒr& ô⎯ÏΒ õ‹è{  :ïB®M æB≥ œ˜∑l¿ºª ÃßfÕ ,…ƒŒ®Õ ≈ø ÀC ,“∞ŒºàA ≈ß .[103 “IÃNªA]  3 öΝçλ°; Ö⎯s3y™ y7s?4θn=|¹ ¨βÎ) ( öΝÎγø‹n=tæ Èe≅|¹uρ $pκÍ5 ΝÍκÏj.t“è?uρ öΝèδãÎdγsÜè? ƒªA ∆B∑À ,—jVrªA L Í BZuC ≈ø œIC ∆B∑$ :æB≥ ”ØÀC œIC ≈I A fJß ,…N≥fvI œIC  BMDØ ,∆›Ø æE ”ºß ΩÈ u ¡»ºªA :æB≥ ¡»N≥fvI ¬Ë Ã≥  Â BMC AgG  .…Œºß µ∞Nø #”ØÀC œIC æE ”ºß Ωu ¡»ºªA :æB¥Ø 188


—B∑lªA ©√B‰ø ¡Â ∏Y …Œºß KUÀ ,—B∑lªA B»ŒØ KÉ ªA æAÃøfiA ≈ø ,BıIBv√ ¡ºnùA πºø AgG ü jÈ ø B¿∑ , J∑ ¡QG …¥á B»÷AeC ≈ß ©ƒNøA ∆HØ .—B∑k ≈ø B»ŒØ Kè Bø ’AeC ≈ÕhªA ”ºß ∏ȃªA eÈfrM ªA ,PB≥fvªA æAÃøC ™ÃyÃø ü —eiAêA SÕeBYfiA .¡ AÃøC —B∑k ∆Àe¤Õ ‹ …º»Ü B»÷AeC ≈ß ©ƒNøA ∆HØ .…®≥AÀ ü j§ƒÕ —B∑lªA ’AeC ≈ß ©ƒNô ≈øÀ …È√fi ;iÏl®Õ ‹À ,j˙∞∏ÂÕ ‹À ,B»IÃUÃI ≤jÂß ,—eBß Ω»è …ºRø ∆È fi ,B»IÃUê .…ƒø PhaCÀ ,iÀh®ø “ºøB®ø ΩøB®IÀ ,fMjø Ã»Ø ,B»IÃUÀ AıfYBU B»÷AeC ≈ß ©ƒNøA ∆GÀ ∆È fi ;ΩN≥ ‹˜ GÀ ,∫jMÀ ,…ƒø PhaC LB√CÀ LBM ∆HØ ,BıQ›Q LBNNnŒØ ,fMjùA ü —j«B£ —B∑lªA LÃUÀ “ªeCÀ ,—iÀjzªBI ≈ÕfªA ≈ø ¬Ãº®ø —B∑lªA LÃUÀ .nùA ≈ø fYC ”ºß ”∞Ö eB∏M ‹À ,™Bö‚AÀ ,“ƒnªAÀ ,LBN∏ªA |Øi ∆HØ ,—Ã¥ªBI …ƒø PhaC ,B»IÃUÀ Aıf¥N®ø B»÷AeC ≈ß ©ƒNøA ∆GÀ ,B —B∑lªA ©Øe LÃUÀ ü B»NßB AÃzØiÀ ,“ªÀfºª —B∑lªA ©‰ Øe “ˆ ßBö j∏I ÃIC ΩMB≥ B¿∑ ,—B¨I æBN≥ “ªÀfªA ¡»NºMB≥ ,…ŒØ AÃvÑÀ ,∆B∏ø ü AîƒNøAÀ .—B∑lªA œ®√Bø …®ø “IBZvªAÀ

189


190


     

$yϑ¯ΡÎ) 

:…ªÃ≥ ü ïB®MÀ …√BZJm A B«efY f≥ —B∑lªA ≤iBvø ∆G

É>$s%Ìh9$# †Îûuρ öΝåκæ5θè=è% Ïπx©9xσßϑø9$#uρ $pκön=tæ t⎦,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ È⎦⎫Å3≈|¡yϑø9$#uρ Ï™!#ts)àù=Ï9 àM≈s%y‰¢Á9$#

“ôj∏ªA “Õ‡A h»Ø .[60 “IÃNªA]  ( È≅‹Î6¡¡9$# È⎦ø⌠$#uρ «!$# È≅‹Î6y™ †Îûuρ t⎦⎫ÏΒÌ≈tóø9$#uρ ,B»Œºß B»Mjv≥À ,“Œ√B¿RªA ≤BƒufiA  h« ü —B∑lªA ≤iBvø PjvY PiÈfu “Õ‡A ∆È fi ;≤BƒufiA  h« ´ B»ƒø ”Ò®ÂÕ ∆C kÃè ›Ø ,B»I B»NvaÀ ¬‹ B«f®I P’BUÀ ,jv¥ªAÀ jv‰Z_ªA PAÀeC ≈ø —AeC œ« ªA  $yϑ¯ΡÎ)  _I  h« ü ,B»NŒ∏ºøÀ ,“≥fvªA ∂B¥ZNmA jvY ”ºß πªg æfØ ,πºùA :œ« ªA ,“Œ√B¿RªA ≤BƒufiA ¡»MBUBY fnª ,¡»Œ∞∏Õ æË Bø ¡»ŒMDÕ ‹ ≈ÕhªA ¡«À :’Aj¥∞ªA - 1 Bû ΩÌ ≥C …Œºß ΩafÕ ≈¿Ø .≈∏nùAÀ ,oJºùAÀ ,Ω∑DùA œ« ªA “ŒmBmfiA haDÕ ∆C …ªÀ ,“≥fvªA …Œºß ΩÑ ,Aı ¥Ø NßA ,“ŒmBmfiA …MBUBY fnª ,…UBNê . j¥ØÀ ,…NUBY ©ØjÕ –hªA fÈ áA ïG ,“≥fvªA ≈ø ”Ò®ÂÕ ∆C kÃèÀ ,B»ƒø ≈ƒnªA LBZuCÀ fõC ‘Ài .“≥fvªA haC ’BŒƒ´fiA ”ºß A ¬jY f≥À ‹À ,È ¨ª “≥fvªA ΩÑ ‹$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ Àj¿ß ≈I A fJß ≈ß ∆HØ ,KnN∏ùA ,—if¥ùAÀ ,—ÈÃ¥ªA KYBu ë —ÈjùA ÀgÀ .#– È Ã¯ m‰ —Î jÏ øÍ –hª —eBÕk …Œºß ΩaeÀ ,  ´ ≈ß ”ƒ¨NmA ≈ø , ¨ªAÀ .Aı ¥Ø NßA …Jn∏Õ Bø fè A fJß ≈ß . ¨ªA ë ≈ø Oƒ_ŒÈI SÕeBYC PeiÀ f≥À ,…MBUBY fnÕ B¿ß B»ƒß ëÀ ,“ªDnø æDnÕ fYC ≈ø Bø$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ eînø ≈I 191


BÕ :ΩŒ≥ .…»UÀ ü BıqÃú ÀC ,BıqÀfa ÀC ,BıYÀf∑ “øBŒ¥ªA ¬ÃÕ P’BU ‹˜ G , ´ ≈ø B»IBnY ÀC ,Bı¿«ie ∆Ãnú :æB≥ ?…Œƒ¨Õ Bø ÀC , Bƒ´ BøÀ , A æÃmi BıøAj´ 148^75 –C “zØ Bı¿«ie înú πºø ≈¿Ø .“n¿àA  AÀi #K«hªA

,…º«C “¥∞√À ,…ƒ∏nøÀ ,…nJºøÀ ,…º∑Dø ≈ß “ºyBØ ,BıJ«g B fß ÀC ,“zØ .“≥fvªA ≈ø haDÕ ∆C …ª kÃè ‹À ,BıŒƒ´ NßA ,…øeBaÀ , fªÀÀ ‹À ,¬f®ªA ¡»ƒ∏mC f≥À ,Bı◊Œq ∆Àfè ‹ ≈ø ¡«À :î∑BnùA - 2 –hªA î∏nùA oŒª$ :  A æÃmi æB≥ —jÕj« œIC ≈ß ,pBȃªA ∆êDnÕ î∏nùA ≈∏ªÀ ,∆BMj¿NªAÀ —j¿NªAÀ ,∆BN¿¥ºªAÀ “¿¥ºªA  eÌ j M‰ ,pBȃªA ”ºß ≤ÃÒÕ .#pBȃªA æDnŒØ ¬Ã¥Õ ‹À ,…Œºß ∂fvNŒØ …I ≈Ò∞Õ ‹À ,…Œƒ¨Õ ”ƒ´ fè ‹ –hªA

 ∩⊇∉∪ 7πt/uøItΒ #sŒ $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ ÷ρr&  :ïB®M …ªÃ¥ª , ¥∞ªA ∆Àe î∏nùAÀ .…Œºß µ∞Nø ∆C …ªÀ ,“≥fvªA …Œºß ΩÈ Ñ î∏nùAÀ .…ßÃUÀ …ÕÊj®Â ª LA ªBI Bı¥vNºø –C [fºJªA] ,…Nƒ∏nø ©ØjÕ –hªA fáA ïG ,“≥fvªA ≈ø ”Ò®ÂÕ ∆C kÃèÀ ,B»ƒø haDÕ .“ŒmBmfiA …MBUBY ™BJq‚ ,BıŒ∞∏Nnø …º®èÀ ©¿Ü ∆ÃȌ®Õ ≈ÕhªA ,∆Ã≥fvùAÀ ,—B®nªA ¡«À :B»Œºß ∆úøB®ªA - 3 ≈ø ¡ ”Ò®ÕÀ ,B»Œ¥ZNnø ”ºß B»®ÕkÃNª ÀC ,¡»Œºß KÉ ≈û PB≥fvªA .B»®ÕkÃM ÀC ,PB≥fvªA ©¿Ä ¡»øBŒ≥ ΩIB¥ø ,’BŒƒ´C AÃ√B∑ êÀ ,PB≥fvªA ΩÑ ‹$ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ iBnÕ ≈I ’BÒß ≈ß fŒJß ÃIC ‘Ài iBU …ª ΩUi ÀC ,…ªBñ B«A qA ΩUi ÀC ,B»Œºß ΩøBß :“n¿à ‹˜ G ¨ª “≥fvªA ≈IA jnI ≈ßÀ .#¬˘ j¨ø ÀC ,k˘ B´ ÀC ,…ŒªG B«Af«DØ “≥fvI …Œºß ∂ÈfvM ¥Ø

B¿ºØ ,“≥fvªA ”ºß j¿ß º¿®NmA :æB≥ œ∏ªBùA –f®nªA ≈IA ∆C$ fŒ®m ha :æB¥Ø . Oº¿ß B¿È√G :Oº¥Ø ,“ªB¿®I œª jøC ,…ŒªG B»NÕeCÀ ,B»ƒø O´jØ ΩRø Oº≥ , º¿®Ø ,  A æÃmi f»ß ”ºß Oº¿ß œ√HØ ,OŒÒßC Bø 192


ΩÊ ∏Û ØÚ æ‰ Dn‰M ∆C ´ ≈ø Bı◊Œq OŒÒßC AgG :  A æÃmi œª æB¥Ø ,πªÃ≥ .…Œºß µ∞Nø #∂Ïfv ‰ M‰À

ÀC ,’B¿ßlªA ÀC —eB¥ªA ≈ø ±ƒu ¡«À :¡»Iú≥ “∞ª¤ùA - 4 ∆C ,…M‹À ÀC ,“∞ŒºàA ‘jÕÀ ,¡»√BôG cmjÕ ≈ÕhªA æBÒIfiA ÀC ,≈Õj__Q¤ùA ¡»øAfbNm‹ ÀC ,¡»√Bô‚ BıbŒmjM ÀC ,¡»Iú¥ª Bı∞ŒªDM —B∑lªA ≈ø AÃÒ®ÂÕ ¡«BÒßC ≈ø ΩRø ,¡»MBßBö ”ºß QDNºª ÀC ,nùAÀ ¬›m‚A “Zºvù pBJßÀ ,oIBY ≈I ™j≥fiAÀ ,≈vY ≈I “ƒŒŒßÀ ,∆BŒ∞m œID∑  æÃmjªA ÀC ,æBñ œMC  A æÃmi ∆C$ Kº¨M ≈I Àj¿ß ≈ß .¡« ´À ,pAejø ≈I f¿ZØ ,AÃJNß ∫jM ≈ÕhªA ∆C …¨ºJØ ,‹ı BUi ∫jMÀ ,‹ı BUi ”ÒßDØ ,…¿n¥Ø m ,ΩUjªA ™eCÀ ,ΩUjªA œÒßfi œ√G AÃØ ,f®I BÏøC :æB≥ ¡È Q ,…Œºß ”ƒQC ¡Q , A ü ‘iC Bù ,BıøAÃ≥C œÒßC ∏ªÀ ,œÒßC –hªA ≈ø œÈ ªG KYC ™eC –hªAÀ ”ƒ¨ªA ≈ø ¡»Iú≥ ü A Ω®U Bø ïG BıøAÃ≥C Ω ∑Í CÚÀ ,©º AÀ ™lÜA ≈ø ¡»Iú≥ .–iBbJªA AÀi # àAÀ

,nø AÃ√B∑ AgG ‹˜ G —B∑lªA ≈ø ∆ÃÊ ÒÚ ®Õ ‹ ¡»Iú≥ “∞ª¤ùA ’‹¤«À æÃ¥ª ,jØB∏ª ”Ò®M ‹ B»È√fi ,PB≥fvªA ≈ø ∆ÃÒ®ÂÕ ‹ AıiB∞∑ AÃ√B∑ ∆HØ ¡»Œºß ~ ØA A ∆C ¡»¿ºßDØ$ :≈¿ŒªA ïG …R®I îY gB®ù  æÃmjªA ≈ø –iBbJªA AÀi #¡»÷Aj¥Ø ”ºß ejMÀ ,¡»÷BŒƒ´C ≈ø ha¤M ,¡ AÃøC ü “≥fu .pBJß ≈IA µÕj ,—eÃUÃø B»ºUfi AÃÒßÛC ªA “º®ªA O√B∑ AgG ‹˜ G ∆ÃÒ®ÂÕ ‹ ¡»√C B¿∑ ∆C f®I ,¡»÷BÒßG ≈ß ,j¿ßÀ ,j∏I ÃIC ©ƒNøA B¿∑ ,AÃÒ®ÂÕ “º®ªA O∞N√A ∆HØ .jrN√AÀ ¬›m‚A lÈ ß ∆G —B___∑lªA ≈___ø ∆Ã___Ò®ÂÕ ,’B___≥ifiA f___ŒJ®ªA ¡___«À :LB___≥jªA - 5 193


∆G ∆Ã__¥N®ÕÀ ,—B__∑lªA æB__ø ≈__ø ∆À _ rÕÀ ,¡»IB__≥i π__∞ª îJMB__∏ø AÃ√B__∑ .¬ÃŒªA ¡ eÃUÀ ‹ ’B≥ifiAÀ .îJMB∏ø ´ AÃ√B∑ PAg `›u‚ ,≈ÕfªA ∆ú¿ZNÕ ≈ÕhªA ,∆ÃÕfùA ¡«À :∆ÃøiB¨ªA - 6 .“uBàA ¡»áBvø ’Bz¥ª …√ú¿ZNÕ ÀC ,PBÕfªA ©Øfª ÀC ,îJªA …√HØ ,PB‰ÕfªA ©Øfª ÀC ,îJªA PAg `›u‚ ≈ÕfªA ∆ú¿ZNÕ ≈ÕhªA BøC ≈Õe ≈ø ú¿Ñ Bø ¡»ŒªG ©ØfÕÀ ,’BŒƒ´C ÀC AÃ√B∑ ’Aj¥Ø ,—B∑lªA ≈ø ¡ ©ØfÂÕ –hª ,“Q›Rª ‹˜ G ΩÑ ‹ “ªDnùA ∆G$ :æB≥  ƒªA ∆C o√C ≈ß .—eBÕk ∆Àe eÀAe ÃICÀ ¡ºnø ‘ÀiÀ . #©UÃø ¬e –hª ÀC ,©§∞ø ¬j´ –hª ÀC ,©≥fø j¥Ø æÃmi OŒMDØ ,“ı ªÚB¿‰ Y‰ Oº¿Ñ$ :æB≥ œª› A ∂iBã ≈I “vŒJ≥ ≈ß œ÷BnƒªAÀ BÕ :æB≥ ¡È Q ,B»I πª jøDƒØ ,“≥fvªA BƒŒMDM ”NY ¡≥C :æB¥Ø ,B»ŒØ …ªBmC ,  A “ªDnùA …ª OºZØ ,“ªBõ Ω¿Ñ ΩUi :“Q›Q fYfi ‹G ΩÑ ‹ “ªDnùA ∆G ,“vŒJ≥ …ª OºZØ ,…ªBø OYBNUA “Z÷BU …NIBuC ΩUiÀ ,πnô ¡È Q ,B»JŒvÕ ”NY …NIBuC ΩUiÀ ,sŒß ≈ø AıeAfm æB≥ ÀC ,sŒß ≈ø BıøAÃ≥ KŒvÕ ”NY “ªDnùA OºZØ ,“≥BØ Bı√›Ø OIBuC f¥ª …øÃ≥ ≈ø BVáA –Àg ≈ø “Q›Q æÃ¥Õ ”NY “≥BØ ≈«AÃm B¿Ø ,sŒß ≈ø AıeAfm :æB≥ ÀC ,sŒß ≈ø BıøAÃ≥ KŒvÕ ”NY “ªDnùA …ª .#BıNÊZm B»JYBu B»º∑DÕ ËOZ Ên  ØÚ ,“vŒJ≥ BÕ “ªDnùA ü

≈ø ¡ ©ØfŒØ ,“uBàA ¡»áBvø ’Bz¥ª ≈ÕfªA ∆ú¿ZNÕ ≈ÕhªA BøCÀ ”ºß ∆Àf¥Õ ‹ ’Aj¥Ø ´ AÃ√B∑ ÀC ,’Aj¥Ø AÃ√B∑ ∆G ,¡»√ÃÕe ’Bz¥ª —B∑lªA ©ØfÕ ›Ø ,¡»√ÃÕe eAfm ”ºß ∆Àif¥Õ ’BŒƒ´C AÃ√B∑ ∆G BøCÀ ,¡»√ÃÕe eAfm .¡ ΩÑ ‹ B»È√fi ;¡ B____øÀ ,…____ŒªG XB____NZ‰Õ B____øÀ ,eB____»ÜA ü –C : A ΩŒJ____m ü - 7 “ßBƒ__u ≈__øÀ ,©√B__vø “__øB≥G ≈__øÀ ,sŒ__U ≈ÕÃ__∏M ≈__ø ,…__Œºß ±__≥ÃNÕ 194


‹˜ G _ _®M ‹ B___»√HØ ,∆Ej___¥ªA ü ( A ΩŒJ___m ü) PeiÀ B___¿RŒZØ ,“Zº___mC ,iAf__¥ñ π__ªg ef__ê ‹À .…__ølºÕ B__øÀ ,eB__»Vºª —B__∑lªA ≈__ø ©Øf__ŒØ ,eB__»ÜA …__ŒØ ‘j__Õ B__ø K__nY eB_»Vºª ,B»__z®I ÀC ,B»__º∑ —B__∑lªA ©Øf__M ∆C kÃ__VŒØ :æB__≥ fŒ®__m œ__IC ≈__ß eÀAe Ã__IC ‘Ài .—B__∑lªA œ¥ZN__nù “Zº__vø “__∞ŒºàA üÀ #... A ΩŒJ___m ü ‹˜ G __¨ª “≥f___vªA Ω___Ñ ‹$ :  A æÃ___mi æB___≥ .#... A ΩŒJm ü k˘ B¨ª ÀC ...$ :…ª “ÕAÀi ‹ı B__ø f__è ‹ –h__ªA , j∞__m ü ©__Ò¥ƒùA Ã__«À :ΩŒJ__nªA ≈__IA - 8 › ı Œ__º≥ , f__ºI ïG …º__uÃÕ B__ø iAf__¥ø —B__∑lªA ≈__ø ”__Ò®ŒÂØ , f__ºI ïG …º__uÃÕ Ω__vÕ ”__NY “__¥Õj ü “__¥∞√ ≈__ø …__Œ∞∏Õ B__ø ”__Ò®ÂÕ B__¿∑ ,Aı R__∑ ÀC ∆B__∑ æÃ__mjªA æÃ__¥ª , f__ºI ü Bı__Œƒ´ ∆B__∑ Ã__ªÀ ,“≥f__vªA ≈__ø ”__Ò®ÕÀ , f__ºI #...ÀC ,ΩŒJ___nªA ≈___IA ÀC , A ΩŒJ___m ü ‹˜ G _ _¨ª “≥f___vªA Ω___Ñ ‹$ :  .eÀAe ÃIC  AÀi ∆C kÃ___è ‹ ,“___Õ‡A ü —iÃ∑h___ùA “___Œ√B¿RªA ≤Bƒ__ufiA  h___« __´À ÀC ,fUB___nùA “___øB≥G ”___ºß B___»ƒø ©Øf___Õ ›___Ø ,—B___∑lªA ≈___ø ”___Ò®ÂM B___vø ≈___ø “Zº___vø “___ÕC ”___ºß ÀC ,“___Õ àA PA __ùA ÀC ,PBŒ∞___rNnùA ‹ ,“___Œ√B¿RªA ≤Bƒ___uflª xB___a π___ºø —B___∑lªA ∆È fi ; “___ÈøfiA ÀC ,“___ªÀfªA .B»ŒØ ¡« ´ ¡»∑iBrÕ K__nY ,≤Bƒ__ufiA  h__ B__»÷BÒßG ü j__§ƒªA “ŒY›__u …__ª “__∞ŒºàAÀ ,  A æÃ__mi ∆B__∑ B__¿∑ ,≤Bƒ__ufiA  h__« “Zº__vù Bı__¥¥ä  Aj__Õ B__ø ”__ºß B__»ßkÃÕ ∆C “__∞Œºbºª kÃ__èÀ .πªh__I ∆Ã__øÃ¥Õ , f__®I ≈__ø ’B__∞ºàAÀ |__®I ”__ºß ,B__»÷BÒßG ü j__vN¥Õ ∆C …__ª kÃ__è B__¿∑ ,“__Œ√B¿RªA ≤Bƒ__ufiA ∆H_ Ø ,≤Bƒ__ufiA  h__ “Zº__vø …__ŒØ ‘j__Õ B__ø K__nY ,≤Bƒ__ufiA  h__« 195


∆AÃ___Õe ü ,æB___ùA O___ŒI ü —B___∑lªA O___§∞Y ,≤Bƒ___ufiA h___« f___UÃÂM ≈__IA ≈__ß f__ŒJß Ã__IC ‘Ài .B»ØiB__vø ü “__UBáA f__ƒß ≤j__vNª ,PB≥f__vªA ≤Bƒ__ufiA ≈__ø f__YAÀ ±ƒ__u ü B»N®__yÀ AgG$ :“≥f__vªA ≈__ß æB__≥ pB__Jß :æB__≥ π__ªBø ≈__ßÀ ,≈__náAÀ ,’B__Òß æB__≥ πªh__∑À .#∫ÚCl‰ __UÚC “__Œ√B¿RªA …__UÀ ”__ºß ‹˜ G ∆Ã__∏Õ ‹ π__ªg ∆C ,PB≥f__vªA ¡__n≥ ü B√f__ƒß j__øfiA$ j__QÀÛC ,ef__®ªAÀ “__UBáA …__ŒØ O__√B∑ ≤Bƒ__ufiA – Ì D__Ø ,œªAÃ__ªA ≈__ø eB__»NU‹A .#œªAêA ‘jÕ Bø if¥I ±ƒvªA πªg

196


 

   µºÒÕÀ ,B»ƒø ±ÕlªA XAjaGÀ ,¡«AifªA lŒŒó ”ºß µºÒÕ “¨ºªA ü f¥ƒªA æÃmi A qA îY ,…ºöÀ jIBU SÕfY …ƒøÀ ,B«haCÀ ¡«AifªA ’BÒßG ”ºß .› ı V®ø Aıf¥√ …Œ√BÒßC –C ∆BbŒrªA  AÀi #…ƒ œ√f¥ƒØ$ :æB≥ ,…ƒø  A .B»n∞√ “º¿®ªA ”ºß f¥ƒªA µºÒÕ B¿∑ Bıƒ …º®U ”ºß pBȃªA \ºÒuA –hªA ’œrªA B»√DI eÃ¥ƒªA ≤Ïj®ÂMÀ …IÀ ,∆f®ø ´ ¬C Bı√f®ø ∆B∑C ’Á AÃm ,PBøfàAÀ eûVºª —ı jUCÀ ,©ºnºª .PBøfàAÀ eûÜA ©ŒöÀ ©ºnªA ©Œö pB¥M ∆C ΩJ≥ ,“ı zÕB¥ø eûÜAÀ ©ºnªA ∆êeBJNÕÀ ,∆îÕBJNÕ pBȃªA ∆B∑ f≥À ≈ø R∑ … ∞ƒN∏Õ ,“ı zÕB¥ø eûÜAÀ ©ºnªA æ eBJM ∆B∑ B˜ù ≈∏ª .eÃ¥ƒªA ≤j®ÂM ü PBßB¿ÜA Pj˜∏Ø f¥Ø ,“ÕiBVNªA P›øB®ùA ”ºß AıfŒ≥ OyjØ ,PBIîvªA BımBŒ¥ø ∆Ã∏Nª ,æÀAfNªA “º»mÀ ,B»MAg ü “¿Œ≥ B ,“ŒmBmC “®ºm iBŒNaA —fYÀ œ« ∆Ã∏Nª eÃ¥ƒªA AÀfUÀDØ ,eûÜA ©ŒöÀ ©ºnªA ©Œö …I pB¥ÂM fƒß “ŒMAg “¿Œ≥ B ªA ,“ƒŒ¿RªA ∆eB®ùA ≈ø “z∞ªAÀ K«hªA ∆B∑ BùÀ .pBŒ¥ªA √B√fªA B¿»ƒø AØ∏mÀ ,Aıf¥√ B¿»ƒø AÀhÖA f¥Ø ,∆BølªA ¡Õf≥ ≈ø jrJªA ¬f®I K«hªA kBNô B¿∑ ,“ŒJnƒªA —ifƒªBI ∆B®N¿NÕ B¿»√C B¿Œm ‹À ,¡«AifªAÀ .≈ølªA ©ø ∫›»ºª …NŒºIB≥ BımBmC K ‰ «hªA ,B “®IBNªA e›JªAÀ ,“Œ√BøÀjªA “ªÀfªA PhÖA f≥À 197


,îƒÈŒ®ø ∆˘ kÀÀ Ω˘ ∏q ”ºß B»Nº®UÀ ,“Œº≥j A √B√fªA …ƒø O˜∏nØ ,B»Nº¿®ª ,B»Nº¿®ª BımBmC “Èz∞ªA B “®IBNªA e ›JªAÀ “ŒmiB∞ªA “Û ªÀfªA PhÖA B¿∑ √B√e O√B∑À ,îƒÈŒ®ø ∆kÀÀ Ω∏q ”ºß B»Nº®UÀ ,¡«AifªA B»ƒø O˜∏mÀ —fß O√B∏Ø pj∞ªA ¡«Aie BøCÀ ,±ºNë ‹ fYAÀ ∆kÀÀ Ω∏q ”ºß ¬ÀjªA .∆AkÀCÀ æB∏qC ¡«iÀBU ≈ø ©ø ∆ÀjUBNÂÕ ,BırÕj≥ “ÈuBa ,¬›m‚A ΩJ≥ Lj®ªA ∆B∑À É#ø‹¢Á9$#uρ Ï™!$tGÏe±9$# s's#ômÍ‘ öΝÎγÏ≈s9⎯Î) ∩⊇∪ C·÷ƒtè% É#≈n=ƒ\}  ,∆Afº_JªAÀ iBÒ__≥fiA ≈_ø ≈øÀ ,“ÕjvŒ≥ BıJ«g √B√e îºøBY ¬BrªA ≈ø ∆îUjÕ AÃ√B∑À ,[sÕj≥]  ∩⊄∪ O√B∏Ø ,“Õ õ ¡«Aie ≈¿ŒªA ≈ø “ºŒº≥ Bı√BŒYCÀ ,“ÕÀjn∑ “ı ŒzØ ¡‰ «Aie ∂Aj®ªA ¡»√C ´ .“Œ√BmBnªA “z∞ªA ¡«AieÀ ,“Œº≥j A K«hªA √B√e kBVáA ïG ejM –C ,Aı M B«iBJNßBI ,Bı√kÀ ΩI ,AıfÈ ß ¡«AifªAÀ √B√fªA h»I ∆úøB®NÕ AÃ√Ã∏Õ B»√Ã∑ ≈ß j§ƒªA ∆ÃÌz_¨ÕÀ ,“IÀjzø ´ “Î zØ ÀC K Î «g ≈ø “Øju —ı eBø w¥ƒM ∆Ê C æB¿NY‹À ,B»√AkÀC ≤›NaAÀ ,¡«AifªA ™ÃƒNª ,“IÀjzø AıeÃ¥√ í¨ªA ©ƒ¿ºØ .∆kêA “NIBQ ∫Ag îY O√B∑ ∆GÀ ,B ÀAfM —jR∑ ≈ø √B√fªA ,Ω jªA œ« ,B»I ∆Ã√lÕ “ÈuBa ∆AkÀC ¡ O√B∑À ,∆kêA ïG ∆Àf¿®Õ AÃ√B∑ .“ÈJáAÀ ,¢A ¥ªAÀ ,µ√AfªAÀ ,¡«ifªAÀ ,æB¥RùAÀ ,—AêAÀ ,s È ƒªAÀ ,“Œ≥ÀfiAÀ ∆BƒQA …√kÀ ,∆kêA ≤Àj®ø -∆kêA pBmC ëÀ- ¡«fƒß æB¥RùA ∆B∑À .ΩŒ≥BRø “®Jm ¡«fƒß ¡«Aie —jrß ∆kÀ ∆B∑À ,“ÈJY ‹˜ G Bı A ≥ ∆ÀjrßÀ √B√fªA  h»I ΩøB®NªA  A æÃmi jÈ ≥C ,¬›m‚A ’BU B¿ºØ B»I ∆ lM sÕj≥ O√B∑ ªA ∆AkÀfiA j≥C B¿∑ ,Aıf¥√ B«iBJNßA j≥CÀ ,¡«AifªAÀ :  A æÃmi æB≥ :æB≥ j¿ß ≈IA ≈ß pÀÀB ≈ß .¡«AifªAÀ √B√fªA  h« eÀAe ÃIC  AÀi #“ƒÕfùA Ω«C æBŒ∏ø æBŒ∏ùAÀ ,“∏ø Ω«C ∆ kÀ ∆ kêA$ 198


O√B∑$ :æB≥ ®u ≈I “Jº®Q ≈I A fJß ≈ß –ig›JªA ‘ÀiÀ .œ÷BnƒªAÀ pj∞ªA ¡«Aie ¡»Œºß ejMÀ ,“Œº«BÜA ü “∏ø Ω«C ”ºß e jM Ω≥j« √B√e ≤Àj®ø ¡«fƒß æB¥RùA ∆B∑À , M B»√C ”ºß ‹˜ G ∆îÕBJNÕ ‹ AÃ√B∏Ø ,“Œº¨JªA “®Jm ¡«Aie —jr®ªA ∆kÀÀ ,Aıjn∑ ‹˜ G Bı A ≥ ∆ÀjrßÀ ∆BƒQA …√kÀ ,∆kêA j≥DØ ,Bı¿«ie î®IiC “Œ≥ÀC Ω∑À ,“Œ≥ÀC —jrß ƒQA Ω jªA ∆B∏Ø ,ΩŒ≥BRø .#œÈ ºßÀ ,∆B¿RßÀ ,j¿ßÀ ,j∏I ÃIC Èj≥CÀ ,πªg  æÃmjªA “ÈÕÀjn∏ªA ¡«AifªAÀ ,“Œº≥j A √B√fªA ∆ú¿®NnÕ ∆ÿºnùA œ¥I f≥À “Ø›a “ºŒ À ,  æÃmjªA —BŒY “ºŒ ,B«iÃuÀ ,B»IjyÀ ,B»º∏_q ”ºß ≈ø ≈Õjrß “_ƒ_m üÀ .ïÀfiA j_¿_ß “Ø›a ¬BÕCÀ ,µ_Õf_vªA j_∏I œIC —fÕfU ¡‰ «Aie j¿ß Ljy ,j¿ß “Ø›a ≈ø “ƒøBRªA “ƒ_nªA œ«À ,—j_V_ A ”¥ICÀ ,“ÈÕÀjn∏ªA B»√AkÀCÀ B»º∏q ”ºß B«B¥ICÀ ,œ√B_mB_nªA kAjÒªA ”ºß ≤ÀjáBI PB¿º∏ªA |®I “IBN∑ B»Œºß eAkÀ ,“Õú»JªA “IBN∏ªAÀ iÃvªA B»ŒØ ü ∆ÿºnùA jÈ ¿NmAÀ .(œIi A ¡nIÀ) À ,( A ¡nI) ΩRø ,“ÈŒØÃ∏ªA “ŒIj®ªA ©ø ,œ√BmBnªA kAjÒªA ”ºß ¡«AifªAÀ ,œÒ√lŒJªA kAjÒªA ”ºß √B√fªA æB¿®NmA ≈I πºùA fJß ¬BÕC ïG ,“ŒIj®ªA ≤ÀjáBI “Œø›m‚A PB¿º∏ªA |®I “IBN∑ ,¡«AifªA πºùA fJß Ljy ,—jV A ≈ø 76 ΩŒ≥À ,75 “ƒm œ∞Ø .∆AÀjø ”ºß Or¥√ ,“Œø›mG BıuÃv√ Ω¿ê ,xBa œø›mG kAj ”ºß B»º®UÀ ≈ø 77 “ƒm üÀ .œ√BmBnªA kAjÒªA ∫jM ∆C f®I ,üÃ∏ªA °àBI ¡«AifªA BıuÃv√ B»Œºß s¥√À ,xBa œø›mG kAj ”ºß √B√fªA Ljy ,—jV A O√B∑ –hªA œÒ√lŒJªA kAjÒªA ∫jMÀ ,üÃ_∏ªA œIj_®ªA °_àBI “Œ_ø›_mG ”ºß √B√fªAÀ ¡«AifªA ∆AÀjø ≈I πºùA fJß Ljy ∆C f®IÀ .…Œºß √B√fªA œø›mG kAj ”ºß ,xBàA ¡«f¥√ n¿ºª iBu ,xBa œø›mG kAj 199


.¡« ´ f¥√ ≈ß AغÖÀ ,î®ø

¡Í«Ai‰fªA‰À √B√fªA ∆ AkÀC

OIBQ ∆B∑ f¥Ø ,¬›mG ü ‹À “Œº«BU ü ±ºNë iBƒÕfªA ∆kÀ ∆G ,“Œº«BÜA ¬BÕC ü › ı ¿®Nnø ∆B∑ –hªA ë œÒ√lŒJªA iBƒÕfªA ∆B∑À ,∆kêA ∆AÀjø ≈I πºùA fJß Ljy ¡È Q , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  æÃmjªA ¬BÕCÀ .‹ı B¥Rø ∆lÕ œ lŒJªA iBƒÕfªA ∆B∑À ,…n∞√ ∆kêA ”ºß œø›m‚A iBƒÕfªA ‹˜ G Bı A ≥ ∆ÀjrßÀ ∆BƒQA ÀC ,Bı A ≥ ∆Àjrß …√kÀÀ ,µ√AÀe “Œ√B æB¥RùAÀ æB¥RùA AÀiÈf≥À ,“∞ºNã B¿»ŒØ °ÕiAj¥ªA ∆È fi ,fYAÀ ’œq ∆B√kêAÀ ,Aıjn∑ ,…ŒØj ≈ø ∂ È e Bø ™ÃÒ¥ùA ,°mêA ®rªA ≈ø , ®q “JY î®JmÀ îƒQBI .æfN®ùA –È ªA æejàA KY ≈ø “JY ≤‹E “NnI  ÀiÈf≥ B¿∑ ,—B∑lªA ¬B∏YC …I °IiÀ ,iBƒÕfºª ∆kêA Ah«  A æÃmi j≥C f≥À ∆kêA ëÀ ,iBƒÕfºª œßjrªA ∆kêA ë ∆B∏Ø ,“≥jnªA ü ©Ò¥ªAÀ ,“ÕfªAÀ ,œø›m‚A iBƒÕfªA Ljy Bøfƒß ,∆AÀjø ≈I πºùA fJß  f¿NßC –hªA …n∞√ .‹ı B¥Rø …º®U f¥Ø ≈ø ™AÃ√C “Q›Q pj∞ºª ∆B∑À ,∆AkÀfiA “∞ºNã O√B∑ f¥Ø ¡«AifªA BøC ,iB¨vªAÀ .Bı A ≥ ≈Õjrß –C ,æB¥RùA ∆kÀ B»√kÀ ∆B∑À ,iBJ∏ªA :¡«AifªA B»ƒø —jr®ªA ∆B∑À ,°mêAÀ .°ÕiAj≥ —jrß –C ,æB¥Rø ±v√ B»√kÀ ∆B∑À Bu ≈I ≈náA ≈ß –ig›JªA ‘Ài .Bı A ≥ jrß QC –C ,ΩŒ≥BRø “Nm ∆kÀ AÃ√B∏Ø ,AıiB¨uÀ AıiBJ∑ ,“∞ºNã ¡UBßfiA Ljy ≈ø ¡«AifªA O√B∑$ :æB≥ QC ∆kÀ B»ƒø ∆ÃIjzÕÀ ,Bı A ≥ ≈Õjrß ∆kÀ ëÀ ,‹ı B¥Rø B»ƒø ∆ÃIjzÕ ‘ÀiÀ .#ΩŒ≥BRùA ≤Bv√C œ«À ,°ÕiAj≥ —jrß ∆kÃI ∆ÃIjzÕÀ ,Bı A ≥ jrß 200


B»ƒø —jr®ªA Bø ¡UBßfiA ¡«Aie O√B∑$ :æB¥Ø Bu ≈I ≈náA ´ ≈ß ∆kÀ B»ƒø —jr®ªA BøÀ ,ΩŒ≥BRø “Nm ∆kÀ B»ƒø —jr®ªA BøÀ ,ΩŒ≥BRø —jrß ∆kÀ eÃnªA ÀC ,“Œº¨JªA ¡«AifªA iBJ∏ªA ¡«AifªA ”ºß µº CÀ .#ΩŒ≥BRø “nú ,K«hªA ≈ø æB¥RùA ∆kÀ ëÀ .¡«ifºª œmBmfiA ∆kêA B»÷B∞ŒNm‹ ,“ŒØAêA f≥À .Bı A ≥ ≈Õjrß ∆Ã∏NØ ,±v√À ∆B A ≥ µ√AfªAÀ ,µ√AÀe “Œ√B –C .îÕÃøfiAÀ ,≈ÕfqAjªA ’B∞ºàA f»ßÀ ,œ√BmBnªA f»®ªA ü ∆kêA Ah»I OIjy ¡«AifªA ,ΩŒ≥BRùA ≤Bv√C œ« ªA ,iB¨vªA ¡«AifªA ”ºß µº CÀ –ÀBnM œ«À ,µ√AÀe “®IiC ∆lMÀ ,B»Ijy ∆B∏ø ,∆BNm ïG “Jn√ ,“ÈÕ ÒªA ∆B≥iÃU ïG “Jn√ ,“ÈŒ≥iAÃÜA ,°mêA ¡«AifªA ”ºß µº CÀ .°ÕiAj≥ —jrß ,¬›m‚A ’BU BùÀ ,Bı A ≥ jrß QC –C µ√AÀe 4^8 ∆lMÀ ,B»Ijy fºI P NßA ,¡«Aie “nú ¡«ie ÷Bø Ω∑ ü Ω®UÀ ,“z∞ªA ü —B∑lªA OyjØÀ ∆kÀ B æB¥Õ ªA œ«À ,ΩŒ≥BRø “®Jm ∆kÀ B»ƒø —jrß Ω∑ ªA ¡«AifªA Aîö ¡»È√C πªg .¡«Aifºª “JnƒªBI B»√kÀ ü °mêA ¡«AifªA œ«À ,“®Jm WMBƒªA ∆B∏Ø “Q›Q ”ºß B«Ã¿Ïn≥À ,°mêAÀ iB¨vªAÀ iBJ∏ªA ¡«AifªA °ÕiAj≥ “JY œÊ n ‰ ¿ÂaÀ , ®q “JY înú –ÀBnMÀ ,µ√Ae 5^6 ÀC ,Bı A ≥ 14 ë ≤‹E “®IiC –ÀBnM B¿∑ ,…ŒØj ≈ø ∂ È e Bø ,™ÃÒ¥ùA ,°mêA , ®rªA ≈ø —B∑lªA ¬B∏YC ü N®ùA œßjrªA ¡«ifªA ë Ah« ∆B∑À ,æeja “JY ÷BøÀ üÀ .  æÃmjªA ¬BÕC N®ùAÀ ≤Àj®ùA ë ∆kêA Ah« ∆B∑ f≥À .PBÈÕfªAÀ  æÃmjªA SÕfY ïG AıeBƒNmA ,°ÕiAj¥ªAÀ µ√AÀfªBI iAf¥ø eÈfY j¿ß ¬BÕC KnƒªAÀ jÕeB¥ùA PefZØ .œ÷BnƒªAÀ eÀAe ÃIC  AÀi #“∏ø Ω«C ∆kÀ ∆kêA$ ,B»Œºß  æÃmjªA B«Ïj≥CÀ ,∆AkÀC ≈ø sÕj≥ …Œºß O®yAÃM O√B∑ Bø ”ºß ¬B∏YfiA °IjM O√B∑ …IÀ ,œßjrªA ¡«ifªA ∆kêA Ah« ”ºß µºÒÕ ∆B∑ f≥À 201


…n∞√ œø›m‚A ¡«ifªA ∆kÀ ëÀ ,B« ´À PBÕfªAÀ —B∑lªA ü “ŒßjrªA f≥À .“ŒmiB∞ªA ¡«AifªA ≈ß ”ºÖ ∆C f®I ,∆AÀjø ≈I πºùA fJß …Ijy –hªA ΩJ≥ ¡«AifªAÀ √B√fªA OÕCi$ :æB≥ …√C ∆BnŒ∑ ≈I K«À ≈ß –f≥AêA Ω¥√ .πºùA fJß B»Ijy ªA √B√fªA ∆kÀ œ«À ,“YÃnû πºùA fJß B»r¥ƒÕ ∆C AiC …√C ,œ¿»nªA “ßAeÀ œIC ≈ß K÷BnªA ≈I πºùA fJß ≈ß BızÕC ‘ÀiÀ :æB≥ ,∆AÀjø ≈I πºùA fJß æB¥Rø ∆kÀ …MfUÃØ ,…N√kÃØ$ :æB≥ æB¥RùA ∆kÀ –ig›JªA ‘ÀiÀ .#“Œº«BÜA ü œ¿»nªA — Jy ≈I “ßAeÀ œIC fƒß ∆B∑ Ah« fJß √B√eÀ ¡«Aie BƒŒºß Oøf≥$ :œIC æB≥ :æB≥ A fJß ≈I ∆B¿Rß ≈ß ,î®IBNªA ≈ø ¡« ´À ,  A æÃmi LBZuC ≈ø j∞√ B»IÀ ,“ƒÕfùA πºùA  h« Bƒ¿«Aie ≈ø ¡«ifªA ∆kÀ$ :f®m ≈I f¿ä æB≥À ,#πªg AÀj∏ƒÕ ¡ºØ ∆kÀ ëÀ ,Bı A ≥ ≈Õjrß Ω®U –hªA BƒªB¥Rø °ÕiAj≥ ≈ø Bı A ≥ jrß “®IiC .#™BJmC “Q›QÀ Bı A ≥ ≈ÕjrßÀ ‘fYG ≈ø Bı A ≥ jrß “nú —ef A KnƒªAÀ ,“Œz∞ªA ¡«AifªAÀ ,“ŒJ«hªA √B√fªA ∆AkÀC œ«  h« ≤j®√ ∆C ≈ø fI ‹ ,∆AkÀfiA  h« “Øj®ø BƒŒºß Ω»nÕ ”NYÀ .B»ßAÃ√C îI .¬ÃŒªA ∆AkÀC LBnÅ —efä ,B«jÕeB¥ø iÃR®ªAÀ ,“ÕjQfiA PBØBrN∑‹A f®I “˜≥fI ∆AkÀfiA  h« “Øj®ø ≈∏øC f≥À ,“Œø›m‚A ¡«AifªAÀ √B√fªAÀ ,“ÕÀjn∏ªA ¡«AifªAÀ ,“ŒÒ√lŒJªA √B√fªA ”ºß iBƒÕfªA ∆kÀ ”ºß B»Ijy ªAÀ ,∆AÀjø ≈I πºùA fJß ¬BÕC OIjy ªA “ÈuBa ‹ ,“Œø›m‚A iÃv®ªA ≈ø —fÕfß eÃ¥√ ”ºß jRß f≥À .îÏŒßjrªA ¡«ifªAÀ ü eÃ¥ƒªA  h« ”ºß ∆ÿ÷B¥ªA ΩÏVm‰ À ,¬ÃŒªA ïG ±YBNùA ü “£Ã∞ä æAlM f¥Ø .© B≥ …UÀ ”ºß ,“øBM “≥fI ,B»√AkÀC -B«lŒŒóÀ B»vZØ f®I- ±YBNùA ë ∆AÀjø ≈I πºùA fJß …Ijy –hªA ,œø›m‚A iBƒÕfªA ∆kÀ ∆C AÀfUÀ 202


∆B∑ –hªA K«hªA f¥√ ëÀ ,…n∞√ pÀfŒªÃnªA ∆kÀ ëÀ ,BıøAj´ 4^25 ∆kÀ f¿NßA ªA ,“Œ√B√ÃŒªA BúAifªA ∆kÀ …n∞√ ëÀ ,“Ò√lŒI ü Bı®÷Bq ¬BÕC ‹ı ÀAfNø ∆B∑ –hªA ,œÒ√lŒJªA iBƒÕfªA ëÀ ,B»√kÀ ”ºß pÀfŒªÃnªA .¬›m‚AÀ “Œº«BÜA …NØj®¿JØ ,∆AkÀfiA pBmC ë æB¥RùA ∆È CÀ ,æB¥RùA ë iBƒÕfªA ∆C BñÀ .…ŒªG “JnƒªBI ,PBJáAÀ ,°ÕiAj¥ªAÀ ,µ√AÀfªAÀ ,¡«AifªA ∆AkÀC “Øj®ø Ω»nM ∆Ã∏ŒØ ,µ√AÀe “Œ√B –ÀBnÕÀ ,BıøAj´ 4^25 –ÀBnÕ æB¥RùA ∆È C BñÀ = µ√AÀe 8 ' æB¥RùA ∆kÀ BıøAj´ 4^25 ë ¬Aj¨ªBI K«hªA µ√Ae ∆kÀ .K«hªA µ√Ae ∆kÀ ¬Aj¨ªA ≈ø 0^53125 4^25 ë ¬Aj¨ªBI ¢A ¥ªA ∆kÀ ∆Ã∏ŒØ ,Bı A ≥ ∆Àjrß æB¥RùA ∆C BñÀ .¢A ¥ªA ∆kÀ ¬Aj¨ªA ≈ø 0^2125 = Bı A ≥ 20 ' æB¥RùA ∆kÀ BıøAj´ ®rªA “JY ∆kÀ ∆Ã∏ŒØ , ®rªA ≈ø “JY 72 –ÀBnÕ æB¥RùA ∆C BñÀ :ë ¬Aj¨ªBI ¬Aj¨ªA ≈ø 0^059 = ®q “JY 72 ' æB¥RùA ∆kÀ BıøAj´ 4^25 .æeja “JY 83^3 –ÀBnÕ Ah«À ,K«hªA ≈ø ®rªA “JY ∆kÀ ¡«Aie —jrß Ω∑À ,æB¥RùA iBrßC “®Jm –ÀBnÕ ¡«ifªA ∆C BñÀ ∆kÀ BıøAj´ 4^25 :ë ¬Aj¨ªBI ¡«ifªA ∆kÀ ∆Ã∏ŒØ ,ΩŒ≥BRø “®Jm –ÀBnM .¡«ifªA ∆kÀ “zØ BıøAj´ 2^975 = 7/10 & æB¥RùA BıøAj´ 29^75 = 2^975 & 10 ΩŒ≥BRø 7 = ¡«Aie 10 Ω∑ ÀC 29^75 = 4^25 & 7 ¡«Aie 10 = ΩŒ≥BRø 7 Ω∑ ÀC ,¡«Aie —jrß ∆kÀ .ΩŒ≥BRø “®Jm ∆kÀ BıøAj´ ¬Aj¨ªBI “z∞ªA µ√Ae ∆kÀ ∆Ã∏ŒØ ,µ√AÀe “Nm –ÀBnÕ ¡«ifªA ∆C BñÀ 203


.“z∞ªA µ√Ae ∆kÀ ¬Aj¨ªA ≈ø 0^496 = 6 ' 2^975 :ë ,Bı¿«ie î®IiC –ÀBnM ¡«AifªA B»I ∆Ã√lÕ ªA “Œ≥ÀfiA O√B∑ BùÀ Bı¿«ie 40 & ¡«ifªA ∆kÀ BıøAj´ 2^975 :ë PBøAj¨ªBI B»√kÀ ∆Ã∏ŒØ .“z∞ªA “Œ≥ÀC ∆kÀ BıøAj´ 119 = “Œ≥ÀfiA ∆kÀ œ« h«À ,“Œº«BÜA ¬BÕC ü “º¿®Nnø O√B∑ ªA “º¿®ªA œ«  h« —AeC B«gBÖAÀ ,B B¿®NmA jÈ ≥CÀ ,œ« B¿∑ “º¿®ªA  h« ¬›m‚A jÈ ≥C f≥À .B»√AkÀC .B»ŒØ “∏ø Ω«C ∆AkÀC jÈ ≥C B¿∑ ,eûÜAÀ ©ºnªA …I pB¥M BımBŒ¥øÀ ,æÀAfNºª iÈj≥ îY —fŒYêA æÀAfNªA —AeC B»yj∞Õ ¬›m‚A ∆HØ ,πªg ©øÀ ©ØBƒùAÀ ©ºnªA æeBJNÕ ∆C ∆Bn√„ª µº C ΩI ,—iBU‚AÀ ,’AjrªAÀ ,©ŒJªA ¬B∏YC æeBJNªA –jè î®ø ’œq ~jØ ∆Àe ,…Œºß œyA ªA ¡ÈNÕ ’œq –DI eûÜAÀ ,\¿¥ªBI —BrªAÀ ,j¿NªBI ±ŒnªA – rÕ ∆C ∆Bn√„ª `BIDØ .…mBmC ”ºß ∆CÀ ,KŒIk ≈ø ™BvI BıøÃÕ Ω¿®Õ ∆CÀ ,¡«ifªBI ¡ZºªAÀ ,iBƒÕfªBI LÃRªAÀ Ah∏«À .—efä ~iC “QAjÅ Aıefä BıNŒI JÕ ∆CÀ , √B√e “n¿Ç “√Ala ©ƒvÕ ’AÃm ,¡»ƒŒI …Œºß œyA ªA ¡NÕ BñÀ ,∆ÀfÕjÕ Bñ jrJºª “ªeBJùA ¬›m‚A µº C .eÃ¥ƒªA ¬C ,eûÜBI ¬C ,©ºnªBI ∆B∑C ªA eÃ¥ƒªA îß …√C ‹˜ G ,∆ÀfÕjÕ Bñ jrJºª “ªeBJùA ¬›m‚A ∂› G ©øÀ –hªA –f¥ƒªA pBŒ¥ùA B»º®UÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA B»º®VØ ,B»I “ªeBJùA ∆Ã∏M ©Œö …Œºß –jÉ –hªA pBmfiAÀ ,eûÜAÀ ©ºnªA pBŒ≥ ü …ŒªG ©UjÕ ∆kÀ ∆kêA$ “∏ø Ω«C ∆kÀ ë ,î_®ø ∆kÀ ”ºß B»º_®UÀ ,P›_øB_®ùA .#“∏ø Ω«C ,“____z∞ªAÀ K«h____ªBI “ÈŒßj____q Bı___øB∏YC ¬›____m‚A °____Ii f____≥À ,’BŒ__qflª Bı__√B CÀ ,“__º¿ßÀ Aıf__¥√ B__¿«iBJNßBIÀ ,“___zØÀ BıJ___«g B__¿«iBJNßBI 204


|=yδ©%!$# šχρã”É∴õ3tƒ

[34 “IÃNªA]  ∩⊂⊆∪

:¬B∏YfiA h« ≈øÀ .eûVºª —jUCÀ š⎥⎪Ï%©!$#uρ  :ïB®M æB≥ .B¿«l_ƒ∑ ¬ÈjY - 1 5ΟŠÏ9r& A>#x‹yèÎ/ Νèδ÷Åe³t7sù «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû $pκtΞθà)ÏΖムŸωuρ sπÒÏø9$#uρ

BıJ«g B¿«iBJNßBI ,“z∞ªAÀ K«hªA l_ƒ∑ ”ºß “Jvƒø l_ƒ∏ªA “øjY Ω®VØ .æB¿ßfiAÀ PB®ÕBJùA ¡NM B¿»IÀ ,æÀAfNºª —AeCÀ ,Aıf¥√ B¿«iBJNßBIÀ ,“zØÀ : ¨NM ‹ “NIBQ “ƒŒ®ø BıøB∏YC B¿»I °Ii - 2 —jUCÀ ,PB®ŒJ¿ºª Bı√B CÀ ,≈Õf¥√ B¿«iBJNßBI —B∑lªA B¿»ŒØ ~jØ - C Ω∑ ü$ “z∞ªA ¡«AieÀ ,K«hªA √B√e ≈ø BıƒÈŒ®ø BıIBv√ B¿ ≈ÈŒßÀ ,eûVºª .#¡«Aie “nú ¡«ie ÕBø Ω∑ üÀ ...iBƒÕe ±v√ AıiBƒÕe ≈Õjrß BıƒŒ®ø AıiAf¥ø B ≈ÈŒßÀ ,B»ŒØ ∆B®ØfÕ B¿»º®U “ÕfªA ~jØ îY - L ±ªC jrß BƒQA ë “z∞ªA ≈ø BıƒŒ®ø AıiAf¥øÀ ,iBƒÕe ±ªC ë K«hªA ≈ø QA Â…N‰Õ‰eÍ  ƒªA Ω‰®VÚØ Ω‰ NÍ≥Û – È fÍ ß‰ I ≈ø › ı Ui ∆C$ pBJß ≈IA ≈ß .¡«ie f¿ä ≈I j∏I œIC ≈ßÀ ,≈ƒnªA LBZuC AÀi ,¡«AifªA ≈ø –C ,#Bı∞ªC jrß ≈¿ŒªA Ω«C ïG KN∑  A æÃmi ∆C$  fU ≈ß …ŒIC ≈ß ¬lY ≈I Àj¿ß ≈I Ω«C ”ºßÀ ...ΩI‚A ≈ø “÷Bø “ÈÕfªA o∞ƒªA ü ∆GÀ :…IBN∑ ü ∆B∏Ø ,BıIBN∑ .œ÷BnƒªA  AÀi #iBƒÕe ±ªC K«hªA

fÕ …ŒØ ©Ò¥M –hªA iAf¥ùA ≈ÈŒß ,“≥jnªA ü ©Ò¥ªA KUÀC îY - _U πªg Ω®UÀ ,¡«Aie “Q›RI “z∞ªA ≈øÀ ,iBƒÕe ©IjI K«hªA ≈ø ∂iBnªA ∂iBnªA fÕ ©Ò¥M ‹$ :æB≥  ƒªA ≈ß “r÷Bß ≈ß .∂jÊnÕ Bø Ω∏ª BımBŒ¥ø  A æÃmi ∆C$ :j¿ß ≈IA ≈ßÀ .“n¿àA AÀi #AıfßBvØ iBƒÕe ©Ii ü ‹˜ G .eÀAe ÃICÀ ∆BbŒrªA  AÀi #¡«Aie “Q›Q …N¿Œ≥ ,≈È â ü Bı≥iBm ©Ò≥ ü B»º®U ,“Õf¥ƒªA P›øB®ùA ü ≤jvªA ¬B∏YC ij≥ îY - 3 205


≈ø BÈøG ,f¥ƒI f¥√ ©ŒIÀ ,“º¿®I “º¿ß “ªeBJø ë ≤jvªAÀ .“z∞ªAÀ K«hªA ,…nƒU ´ ≈ø BÈøGÀ ,“z∞ªBI “z∞ªA ©ŒIÀ ,K«hªBI K«hªA ©ŒJ∑ ,…nƒU  ƒªA ”»√$ :æB≥ —j∏I œIC ≈ß .K«hI “zØ ©ŒIÀ ,“z∞I K«g ©ŒJ∑

– r√ ∆C B√jøCÀ ,’AÃnI ’AÃ_m ‹˜ G ,K«hªBI K«hªAÀ ,“z∞ªBI “z∞ªA ≈ß …UjaC ,#Bƒ◊q ±Œ∑ “z∞ªBI K«hªA – r√À ,Bƒ◊q ±Œ∑ K«hªBI “z∞ªA

.¡ºnøÀ –iBbJªA B¿»∞uÃI ,“z∞ªAÀ K«hªBI “ŒßjrªA ¬B∏YfiA h ¬›m‚A °IjØ Ω®Ü  æÃmjªA ≈ø iAj≥G ë ,PB®ŒJ¿ºª Bı√B CÀ ,æÀAfNºª “º¿ßÀ ,≈Õf¥√ ,PB®ŒJùA ∆B C B»I if¥M ªA “Õf¥ƒªA “Œ_mBŒ¥ªA —fYêA B¿« “z∞ªAÀ K«hªA .eûÜA —jUCÀ ∆È fi ;“z∞ªAÀ K«hªA ë ¬›m‚A ü f¥ƒªA ∆C iBJNßA ”ºß ÔæAe Ah«À B¿«iBJNßBI “z∞ªAÀ K«hªBI OÒIi ,eÃ¥ƒªBI ¢BJMiA B ªA ¬B∏YfiA ©Œö B√B∑ ¬C ,î∑Ã∏nø B√B∑C ’AÃm ,æÀAfNºª Aıf¥√À ,eûÜAÀ ©ºnªA ©Œ¿Ü Bıƒ .î∑Ã∏nø ´ –C ,Aı M gBÖA ,“Œø›m‚A “ªÀfºªÀ ,n¿ºª kÃè ‹ …√C ®Õ Ah« Ω« ≈∏ª ?B¿« ¨I æeBJNªA ÀC ,B¿«AÃm f¥√ ©ŒJªA ∆È fi ;…ŒØ ≤›a ‹À ,Bı®Ò≥ l÷BU Ã»Ø B¿« ¨I æeBJNªA BøC ,|®I ©ø B»z®I ,©ºnªBI “zÕB¥ø  æÃmjªA ¬BÕC Ωvê ∆B∑ ’AjrªAÀ πªg  æÃmjªA j≥C f≥À .“z∞ªAÀ K«hªA ≈ø eÃ¥ƒªBI Ωvê ∆B∑ B¿∑ ≈I —eBJß ≈ß ¡ºnø ‘Ài .…I ΩøB®NªA `BICÀ ,iB∏√G ÀC ,©ƒø ∆Àe …º∑ , ªBI ªAÀ ,“z∞ªBI “z∞ªAÀ ,K«hªBI K«hªA$ :æB≥  ƒªA ≈ß OøBvªA AıfÕ ,’AÃnI ’AÃm ,ΩRñ › ı Rø ,\ºùBI \ºùAÀ ,j¿NªBI j¿NªAÀ , ®rªBI ®rªAÀ

206


,#fŒI AıfÕ ∆B∑ AgG ,¡N◊q ±Œ∑ AîŒJØ ,≤BƒufiA h« O∞ºNaA AgHØ ,fŒI “z∞ªAÀ ,“z∞ªBI K«hªA ©ŒJ√ ∆C B√jøCÀ ..$ :æB≥ —eBJß ≈ß œ÷BnƒªA ‘ÀiÀ .#Bƒ◊q ±Œ∑ ,fŒI AıfÕ , ªBI ®rªAÀ , ®rªBI ªAÀ ,K«hªBI Aıf¥√ ,“Ø›àA “ªÀeÀ ,nùA gBÖA kAÃU ¬fß ÀC kAÃU ™ÃyÃø BøC ∫AieG ≈ø fI ‹ ,πªg ¡∏Y ïG æÃuúºØ ,“z∞ªAÀ K«hªA ‘Ãm “ªÀfºª ïG ™ÃUjªA ≈øÀ ,  æÃmjªA ¬BÕC AıeÃUÃø ∆B∑ –hªA ,–f¥ƒªA ©≥AêA .“z∞ªAÀ K«hªBI OÒIÂi ªA “ŒßjrªA ¬B∏YfiA ∫Bƒ« ≈∏Õ …√HØ ,  æÃmjªA ¬BÕC ∆B∑ –hªA –f¥ƒªA ©≥AêA BøC ‹˜ G ,eûÜA —jUCÀ ,PB®ŒJùA ∆B C B»I pB¥M “º¿ß  iBJNßBI æÀAfNø f¥√ À ,“Œ√f®ø ´ ÀC “Œ√f®ø ,B¿« ´ eÃ¥√ ∫Bƒ« ≈∏Õ ¡ºØ ,“z∞ªAÀ K«hªA ÀC ,“ÕfºU eÃ¥√ ∫Bƒ« ≈∏M B¿∑ ,xBujªA ÀC pBZƒªA pÃºØ ∫Bƒ« ≈∏M “ªÀAfNùA “º¿®ªAÀ , N®ùA f¥ƒªA B¿« B¿«fYÀ “z∞ªAÀ K«hªA ∆B∑ ΩI ,“Œ≥iÀ ,Aı M B¿«iBJNßBI ,AıfÈ ß ‹ ,Bı√kÀ B¿»I ¡NÕ ’AjrªAÀ ©ŒJªA ∆B∑À .nùA fƒß …ª f∑DNŒª iBƒÕfªA ∆lÕ ,iBƒÕfI “®ºm ©ŒJÕ –hªA jUBNªBØ .î∑Ã∏nø B√B∑ êÀ ,¡«ifI “®ºm ™BI ≈øÀ ,æeBJNªA PBŒº¿ß ≈ø Bı◊Œq w¥ƒÕ ,¬BM æB¥Rø …√C ∆B∑ ≈øÀ .…Œºß ©ŒJªA È –hªA LúÒùA ∆kêA …√C ≈ø f∑DNŒª ¡«ifªA ∆lÕ ,Bı A ≥ w¥ƒM B«fUÃØ B»√kÀÀ ,æÃáA B»Œºß æBYÀ ,AıiBƒÕe ∆Àjrß  fƒß ,¡«ie BN÷Bø  fƒß ∆B∑ ≈øÀ ,—B∑lªA LBv√ ≈ß Ov¥√ B»È√fi ;B»MB∑k Xjë B»È√fi ;B»∑˜ lÕ ,“z∞ªA LBv√ ∆kÀ ≈ß Bı A ≥ w¥ƒM B«fUÃØ B»√kÀÀ .LBvƒªA ≈ß Ov¥√ ,Bıƒ À Aıf¥√ ∆A N®Õ ,B¿« SŒY ≈ø ,“z∞ªAÀ K«hªA ∆C îJÕ Ah«À ”ºß \ºÒuA f≥ …È√fi ;îIÀjzø ´ ÀC ,îIÀjzø B¿»√Ã∑ ≈ß j§ƒªA ©Ò¥I 207


Ah«  æÃmjªA jÈ ≥DØ .PBøfàAÀ ,eûÜAÀ ,©ºnªA …I pB¥M Aıf¥√ B¿«iBJNßA æÃmjªA —BŒY “ºŒ Ω¿®NnùA f¥ƒªA B¿« BŒ¥IÀ ,iBJNß‹A Ah«À ,`›Òu‹A fUÃÂÕ À ,îŒmBJ®ªAÀ ,îÕÃøfiA ¬BÕCÀ , f®I ≈ø ≈ÕfqAjªA ’B∞ºàAÀ  Aıf¥√ B¿»√Ã∏ª  æÃmjªA iAj≥HØ .B¿« ´ Aıf¥√ —fùA πºM “ºŒ ∆ÿºnùA .B¿« ´ gBÖBI jøDÕ À ,eÃUÃø ©≥Aê iAj≥G ë ,Bıƒ À …√HØ ,“z∞ªAÀ K«hªBI OÒIÂi ªA “ŒßjrªA ¬B∏YfiA ïG ™ÃUjªA BøC .æAÃøfiA j÷Bm ∆Àe B¿«fYÀ B¿»I ‹˜ G ∆Ã∏Õ ‹ l_ƒ∏ªA ¡ÕjÑ ∆C ,B»ƒø ≈ÈŒJNÕ PBøîÒùBØ ,l_ƒ∏ªA oŒªÀ iB∏NY‹A …ŒØ iÏÃv ‰ NÂÕ …√HØ æAÃøfiA ≈ø B¿« ´ BøC ;l_ƒ∏ªA B»ŒØ iÃÏvN‰Õ ‹ ,iÌҪAÀ ,œqAÃùAÀ ,PB√AÃŒáAÀ ,› ı Õà S∏ó ‹ ¡∏Y ’BU f¥Ø ,eÃ¥ƒªA ü ‹˜ G j»§Õ ‹ l_ƒ∏ªA ∆B∑ BùÀ ,’B¿ƒªA “¿÷Ae B»È√fi nùA fƒß AıeÃUÃø ≈∏Õ …È√fi ;“Èz∞ªAÀ K«hªBI Bı¥˜º®Nø l_ƒ∏ªA ¡ÕjÑ .B¿«AÃm f¥√ ,B¿»I ¨NM ‹ “NIBQ “_ƒ_Œ_®ø Bı_øB_∏YC ™iB_rªA °_Ii ∆GÀ …√GÀ ,¬B∏YfiA πºM ü B¿»Œºß jvN¥Õ ™iBrªA ∆HØ ,—B∑lªAÀ ,“_Õ‰fªA ¬B∏YD∑ ,ΩI‚BI “‰ÕfªA °Ii f¥Ø ,æAÃ_øfiA ≈ø B¿« _¨I —B∑lªAÀ “_Õ‰fªA °_Ii ΩI ,ΩI‚A ≈ø “ŒqBùA ü B»JUÀC —B∑lªAÀ .LBŒRªA –C “ŒºáAÀ ,¡ƒ¨ªAÀ ,j¥JªAÀ ü B»JUÀC B¿∑ ,—iBVNªA ~ÀjßÀ ,iB¿RªAÀ ™ÀilªA üÀ ,¡ƒ¨ªAÀ ,j¥JªAÀ .“z∞ªAÀ K«hªA jvN¥M “z∞ªAÀ K«hªBI OÒIÂi ªA ¬B∏YfiA  h« ∆HØ πªhª .B¿« ´ fÎ ¥ƒª ~j®NM B»√C ´ .æAÃøfiA ≈ø B¿« ¨I OÒIÂi ΩI ,B¿»Œºß “¥˜º®NùA ≤jvªAÀ BIjªA ¬B∏YC BøC .B¿« ´ jaE f¥√ eÃUÀ ¬f®ª πªgÀ B»MefY ªA ,“ÈÕÃIjªA æAÃøfiA ≈ø B¿« ¨IÀ B¿»I µº®M BIjªA ∆HØ ,B¿»I 208


.“º¿®NnùA “º¿®ªAÀ f¥ƒªA ü ‹˜ G ∆Ã∏Õ ‹ …√HØ ≤jvªA BøCÀ ,SÕeBYfiA O√B∑ ªA ,“ÈŒz∞ªAÀ “ÈŒJ«hªA ,eÃ¥ƒªA ©≥Aê ~Aj®Nm‹A Ah« ≈øÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ ~Aj®NmA ≈øÀ ,  æÃmjªA f»ß ü “º¿®Nnø ïG ΩÏuÉ N‰Õ ∆C ≈∏ô ,œºÕ B¿ŒØ “ºÈv∞ùA ‘jafiA “ÈÕf¥ƒªA “¿§√fiAÀ , f÷AÃØÀ ,©ºnªA ∆B C pBŒ¥ª ,BımBmC “Èz∞ªAÀ K«hªA ë “Ø›àA “ªÀe f¥√ ∆È C fƒß ,“Èz∞ªAÀ K«hªA ©ø ,‘jaC ∆eB®ø æB¿®NmA kÃ_è ∆B∑ ∆GÀ ,eûÜAÀ .“z∞ªAÀ K«hªA eÃ¥√ ≈ø — ¨vªA ©Ò¥ªA π ˜ m

209


     ≈ø hbNM ªA œ« “Œ√f®ùA eÃ¥ƒªBØ .“Œ≥iÀÀ ,“Œ√f®ø :∆BßÃ√ eÃ¥ƒªA “Œ≥iêA eÃ¥ƒªAÀ .Ω∏ŒƒªAÀ ,xBujªAÀ ,pBZƒªAÀ ,“z∞ªAÀ ,K«hªB∑ ,∆eB®ùA —B˜Ò¨ø ÀC ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ß “J÷B√ ,∂iêA ≈ø hbNM ªA eÃ¥ƒªA œ« “Î J÷B√ ´ ÀC ,“ı Œ÷lU ÀC ,“ı Œº∑ “ı ŒÒ¨M ,Bı®ø B¿»I ÀC ,“z∞ªA ÀC ,K«hªBI .B¿»I —BÒ¨ø ‹À ,B¿»ƒß ΩŒJ≥ ïG Aıf¥√À “º¿ß “z∞ªAÀ K«hªA gBÖA ”ºß B®ªA Xie f≥À “ŒùB®ªA LjáA f®I ©Ui ¡È Q ,B¿»I ΩøB®NªA ±≥ÀC îY ,ïÀfiA “ŒùB®ªA LjáA Ah« w˜º¥NÕ haA ¡È Q ,BıŒ÷lU BıßÃUi “z∞ªAÀ K«hªA æB¿®NmA ïG ïÀfiA îY ,BıŒº∑ ’B¨ªG “z∞ªAÀ K«hªBI ΩøB®NªA œ¨ªÛC ,¬1971 “ƒm üÀ .ΩøB®NªA ∆ÃNÕjI ¬B§√ ’B¨ªG ,BıŒ i ¬1971/7/15 ü ∆Ãn∏Œ√ œ∑ øfiA oŒ÷jªA ij≥ .OIBQ j®nI …I …ÒIjIÀ ,K«hªBI i‹ÀfªA “ŒÒ¨NI œyB¥ªA keÀÀ eÃ¥ƒªA eBèG B»mBmC ”ºß ¡NÕ ªA fßAÃ¥ªA “ßÿâ ë –f¥ƒªA ¬B§ƒªAÀ M ë –f¥√ ¬B§√ Ω∏ª œmBmfiA ià AÀ .æÀfªA ≈ø “ªÀe ü B« IfMÀ ,eÃ¥ƒªA ≈ø ‘jafiA ™AÃ√fiA ¡Œ≥ B»ŒªG KnƒM ªA “ŒmBmfiA “Õf¥ƒªA —fYêA O√B∑ K«hªA ≈ø î®ø iAf¥ñ “ŒmBmfiA “Õf¥ƒªA —fYêA › ı Rø PefÑ AgHØ —eBß –f¥ƒªA ¬B§ƒªA f¿NnÕÀ .¬B§ƒªA Ah œmBmfiA f¥ƒªA œ« —fYêA h« ë œmBmfiA f¥ƒªA ∆B∑ AgHØ .…ŒØ hbNùA œmBmfiA f¥ƒªA “®ŒJ ≈ø …NŒ¿nM ∆B∑ AgGÀ ,K«hªA —fßB≥ ÀC ,K«hªA ¬B§√ ¬B§ƒªA Ah« ”ºß µº CÛ ,K«hªA 210


œmBmfiA f¥ƒªA ∆B∑ AgGÀ .“z∞ªA ¬B§√ …Œºß µº C ,“z∞ªA ë œmBmfiA f¥ƒªA AgGÀ .î√f®ùA ¬B§√ ¬B§ƒªA Ah« ”ºß µº C -“zØÀ BıJ«g- îMfYÀ ≈ø Bı√ÈÃ∏ø ,“z∞ªA ÀC ,K«hªBI “NIBQ “≥›ß B»ÒIjM ‹ “ŒmBmfiA f¥ƒªA —fYÀ “¿Œ≥ O√B∑ ,∆f®ùA ≈ø AıhbNø ∆B∑C ’AÃm ,œøAlª‚A –f¥ƒªA ¬B§ƒªBI ¬B§ƒªA Ah« œ‰ ¿Âm .(PÃ∏ƒI) “Œ≥iêA eÃ¥ƒªB∑ ∂iêA ≈ø AıhbNø ÀC ,“ŒmBZƒªA eÃ¥ƒªB∑

211


   ≈ø “ÈŒmBmfiA “Õf¥ƒªA …MfYÀ ∆ÈÃ∏NM –hªA ¬B§ƒªA ë œ√f®ùA ¬B§ƒªA ,fYAÀ ∆f®ø ≈ø “√ÈÃ∏ø “ŒmBmfiA “Õf¥ƒªA …MfYÀ ∆Ã∏M ∆C BÈøG ëÀ .∆f®ùA .î√f®ø ≈ø “√ÈÃ∏ø ∆Ã∏M ∆C BÈøGÀ

fYAêA ∆f®ùA ¬B§√ ÀC BıJ«g ,fÎ YAÀ ∆f®ø ”ºß l∏MjÕ –hªA œ√f®ùA –f¥ƒªA ¬B§ƒªA ë :œ« “Q›Q æB∏qC ü ΩR¿NÕ ∆C ≈∏ô ¬B§ƒªA Ah«À .“zØ .“Œz∞ªA ÀC ,“ŒJ«hªA PB∑Ã∏nùA ¬B§√ - 1 .“Œz∞ªA ÀC ,“ŒJ«hªA π÷BJnªA ¬B§√ - 2 .“Èz∞ªBI ÀC ,K«hªBI ≤jvªA ¬B§√ - 3

“ÈŒz∞ªA ÀC “ÈŒJ«hªA PB∑Ã∏ÊnùA ¬B§√ “∑Ã∏nø ,“ŒzØ ©Ò≥ ÀC ,“ŒJ«g ©Ò≥ …ŒØ æÀAfNM –hªA ¬B§ƒªA ë ïG æÀA‰fN‰M f≥À ,B»n∞ƒI æÀAfNªA —AeC œ« ∆Ã∏M ,“ƒŒ®ø “NIBQ ∆AkÀCÀ iBŒ®I B»ºRó ,“z∞ªA ÀC K«hªA ≈ß “J÷B√ ∂AiÀC ,“Œz∞ªA ÀC ,“ŒJ«hªA ©Ò¥ªA K√BU .µ÷Bß ÀC fÎ Œ≥ ∆Àe ,O≥À –C ü B»I æfJ‰Nn Ê MÂÀ ,› ı øB∑ › ı ŒRó 212


“ÈŒz∞ªA ÀC “ÏŒJ«hªA π÷B‰Jn È ªA ¬B§√ ≈ø “Œz∞ªA ÀC “ŒJ«hªA PB∑Ã∏nùA ©Ò≥ …ŒØ K  Z ‰ nÂM –hªA ¬B§ƒªA ë ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA π÷BJnI B»ŒØ “Õl∑jùA ∫ÃJªA ÀC “ªÀfªA •∞NÑÀ ,æÀAfNªA B»YjÒM ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ß “ı J÷B√ “ı Œ≥iÀ AıeÃ¥√ ifvÂMÀ ,B»ƒ÷Ala ü .“z∞ªA ÀC K«hªBI æAfJNm‹A “ŒºIB≥ B»ŒØÀ ,æÀAfNºª “Œ√B∏ø‚A ≈ø PÏfYÈ ,π÷BJnªA ¬B§√ ïG Pf¿ß Bøfƒß æÀfªA ∆C ´ eÀfY ü B»Nº®UÀ ,“Œ≥iêA eÃ¥ƒªBI “z∞ªA ÀC K«hªA æAfJNm‹ “¥ºÒùA ,B«’Ajq ∆Bn√G Ω∑ ©ŒÒNnÕ ‹ ”NY ,— J∑ ¬BVYDI π÷BJm O˜∏mÀ ,“¥Œy ü lVß –C …ƒø eÏfn ‰ ŒÂªÀ ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA œ BŒNYA ”ºß •ØBZÂÕ œ∑ .XiBàA ïG “z∞ªA ÀC K«hªA LjnM ∆Àe æB‰ZÕ ”NYÀ ,PBßÃØfùA ∆AlŒø ,“Õf¥ƒªA —iAe‚A ≈ø BıßÃ√ ,B BıÕf¥√ BıøB§√ …MhÖA ªA æÀfªA PfUÀC πªhIÀ .“z∞ªAÀ K«hªA PB∑jY ”ºß “IB≥jªA ≈ø Bı◊ŒqÀ “Èz∞Í ªA ÀC K Í «hªBI ≤j‰vªA ¬B§√ ‹ , hbNÕ –hªA fºJºª “Õf¥ƒªA —fYêA ∆DI lŒ¿NÕ –hªA ¬B§ƒªA ëÀ B» BJMiA pBmC ”ºß efÑ ΩI ,“z∞ªA ÀC K«hªA pBmC ”ºß —jqBJø efÑ ü Ωvê ∆B∑ B¿∑ ,“z∞ªA ÀC K«hªA ¬B§√ ”ºß nÕ ,jaE fºI “º¿®I K«hªA —fßB≥ ”ºß nM ªA “ßÃJNùA e›JªA “º¿®I ,“®IBNªA e›JªA “º¿ß ¢BJMiA “Œn√j∞ªA “º¿®ªBI “ ÃIjø O√B∑ ªA “Œ√BƒJºªAÀ “ÕiÃnªA “º¿®ªB∑ ,“z∞ªA ÀC “º¿®ªBI “ ÃIjø O√B∑ ªA “Œ≥Aj®ªAÀ “ÕjvùA “º¿®ªB∑À ,LAfN√‹A ¬BÕC .“Œ√BÒÕ ªA —jÒŒnªA OÑ BN√B∑ ¬BÕC “ÕlŒºå‚A 213


î√f‰®ùA ¬B§√ BıJ«g ,îMfYÀ ≈ø Bı√Ã∏ø œmBmfiA f¥√ ∆Ã∏Õ –hªA ¬B§ƒªA ëÀ îI ,iBŒ®ªAÀ ∆kêA ü “NIBQ “Jn√ fÕfÑ ≈ø ,¬B§ƒªA Ah« ü fI ‹À .“zØÀ “Øj®øÀ ,‘jafiBI B¿«AfYG pBŒ≥ ≈∏ô ”NY ,“z∞ªA —fYÀÀ K«hªA —fYÀ K√BÄ “ŒJ«hªA PAfYêA ©Ò≥ æ‰ÀA‰fN‰M ¬B§ƒªA Ah« üÀ .B»I B AfJNmA “¿Œ≥ æAfJNm‹ ,“Œ√Ã√B≥ “Jn√ efÑ O√B∑ ≈ø æÀfªA ≈øÀ .“Œz∞ªA PAfYêA ©Ò≥ .B¿»ƒŒI BıNIBQ ≤jvªA j®m ∆Ã∏Œª ,“Œz∞ªA PAfYêBI “ŒJ«hªA PAfYêA “Õf¥ƒªA …MfYÀ efÑ ∆C œzN¥Õ “z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ gBÖA ∆È G µºÒÂÕ ∆CÀ ,îNIBQÀ îƒÈŒ®ø iBŒßÀ ∆kÃI ,“z∞ªAÀ K«hªA ≈ø “Œ_mB_mfiA ∆C ∆Àe ,B¿«jÕfvMÀ ,B¿«eA NmAÀ ,B¿»®ŒIÀ “z∞ªAÀ K«hªA ’Ajq pBƒºª ïG ‘jafiA P›¿®ªA ΩÕÃÑ “Œ√B∏øG ¡ j˜ØÃÂM ∆CÀ ,f_Œ_≥ –DI AÀf_ŒÈ_¥ÂÕ ΩŒ»nNª ,P›¿®ªA πºM ïG “z∞ªAÀ K«hªA ΩÕÃÑÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA K«hªA π÷BJm ΩÕÃÑ ≈ø pBȃªA ≈˜∏¿ÂÕ ∆CÀ ,“ŒUiBàA —iBVNªA PBÈŒº¿ß “ÒŒnI “∞º∏NI ,π÷BJm ïG PB∑Ã∏nùA ΩÕÃÑÀ ,PB∑Ã∏nø ïG “z∞ªAÀ .“ªÀfªA ü π ˜ n Ï ªA iAe B«haDM

214


     ,æÀAfNºª —AeC “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA hbNÕ –hªA ¬B§ƒªA ë œ≥iêA ¬B§ƒªA BıƒŒ®ø BıƒÕe ΩÈRóÀ ,…ºøBá ifvM “ªÀAfNø µ÷BQÀ ≈ß —iBJß œ« “Œ≥iêA eÃ¥ƒªAÀ ∂AiÀfiA h« O√B∑ ∆G ,B»MifuC ªA “Õf¥ƒªA “ÒºnªA ÀC ,“ªÀfªA “Èøg ü .“zØ ÀC ,K«hI —BÒ¨ø “¥ŒQÀ Bı≥AiÀC O√B∑ ÀC ,“z∞ªA ÀC K«hªA ≈ß “J÷B√ fƒß —eÃUÃùA ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ß “J÷B√ ∆Ã∏M f≥ “Œ≥iêA eÃ¥ƒªAÀ  h ,œz∞ªA ÀC , «hªA ’BÒ¨ªA ∆G –C ,› ı øB∑ › ı ŒRó B¿»ºÈR¿NØ ,“ªÀfªA ∂AiÀfiA  h« ΩøBáÀ ,“÷BùA ü “÷Bø B»N¿Œ≥ ΩÈRô ,“ªÀAfNùA “Õf¥ƒªA ∂AiÀfiA ”Nø ,B»÷BÒ´ KnY ,“zØ ÀC K«g ïG B ÃÈ ZÂÕ ∆C ü µáA “J÷BƒªA “Õf¥ƒªA ¬B§ƒªA ≈ø B»®≥AÀ ü N®M “J÷BƒªA ∂AiÀfiA  h«À .fÈ Y ÀC ,fŒ≥ ∆ÀeÀ ,’Bq ¬Ã¥M ,B»ƒŒ®I “z∞ªA ÀC K«hªA æÀAfM ≈ø ‹ı fI …È√C jøfiA ü Bø Ω∑À ,œ√f®ùA .B»ƒß “J÷B√ B«iBJNßBI ,æÀAfNªA ü B»øB¥ø “J÷BƒªA “Õf¥ƒªA ∂AiÀfiA  h« -“zØ ÀC BıJ«g- B»N¿Œ≥ ≈ø ’lÄ —B˜Ò¨ø “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA  h« ∆Ã∏M f≥À ©øÀ , (“¥ŒQêA eÃ¥ƒªA) “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA  h« ”ºß µºÒÕÀ .“ƒŒ®ø —efä “JnƒI ≈ø OºvY B»I “¥RªA ∆HØ ,“z∞ªA ÀC K«hªBI “ı ºøB∑ “ı ŒÒ¨M —B˜Ò¨ø OnŒª B»√C “z∞ªA ÀC K«hªBI B»ƒø ”˜Ò¨ùA ¡n¥ªA ∆Ã∏ÕÀ ,B»MifuC ªA “»ÜA ü “¥RªA ‹ –hªA ,œ≥BJªA ¡n¥ªA N®ÂÕ îY ü ,“z∞ªA ÀC ,K«hªA ≈ß “J÷B√ “ı º¿ß ≈ø æÀAfNªA ü B»MÃ≥ f¿NnM ,“¥ŒQÀ “Œ≥iÀ AıeÃ¥√ ,“zØ ÀC ,K_«g …_º_IB_¥Õ .B»MifuC ªA “»ÜBI pBȃªA “¥Q 215


–C B oŒª ªA “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA ë “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA ≈ø SªBQ ™Ã√À ,“zØ ÀC K«g ≈ß ,“J÷B√ œ« ‹À ,“zØ ÀC ,K«g ≈ø Bı_¥_º_Òø ’B_Ò´ ≤jvºª “ºIB≥ ´ eÃ¥√ œ«À . (“ŒøAlª‚A “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA) B»Œºß µºÒÂÕÀ B»Œºß B»Œ∞zÕ ªA ¬B®ªA ’AjI‚A —Ã≥ ïG B»N¿Œ≥ fƒNnMÀ ,“z∞ªA ÀC ,K«hªBI ≈ø B»N¿Œ≥ f¿NnM BòGÀ ,B»MAg ü “Œ®º_m “_¿_Œ_≥ “ÕC B oŒªÀ ,∆Ã√B¥ªA “¥Q Pf¥Ø ÀC ,B»I ΩøB®NªA œ¨ªÛC ÃºØ .æÀAfNºª “º¿ß B»yjØ –hªA ∆Ã√B¥ªA .—f÷B∞ªA “ôfß OZJuC ,B»I pBȃªA

216


   ,î®ø ’œq ≈ø ,“ƒŒ®ø —fYÀ gBÖA ”ºß \ºÒvM æÀfªA ≈ø “ªÀe Ω∑ B»˜∏nMÀ ,B»I pB¥MÀ ,eûÜAÀ ‘jafiA ’BŒqfiA B»ŒªG KnƒM BımBmC B»º®É f≥À .îNIBQ ≈Õefä iBŒßÀ ∆kÃI ,B»I xBa kAj À ,î®ø Ω∏q ”ºß ≈ø “ŒmBŒ¥ªA —fYêA h« Ω®U ”ºß ,∆BølªA ¡Õf≥ ≈ø ,PB®¿N A OUie …ŒªG KnƒM BımBŒ¥ø “z∞ªAÀ K«hªA AÀhÖBØ ,B»MAg ü “¿Œ≥ B ªA ’BŒqfiA ,©öC B®ªA ü “ŒMAg “¿Œ≥ B¿ “z∞ªAÀ K«hªA ∆Ã∏ª ,eûÜAÀ ©ºnªA ©Œö iBŒßÀ ∆kÃI ,xBa kAj À ,≈ÈŒ®ø Ω∏q ”ºß “Õf¥√ Bı®Ò≥ B»ƒø AØ∏mÀ .≈Õefä ®ø ∆Ã∏M B«f¥ƒª BımBmC ,“Œz∞ªA ÀC ,“ŒJ«hªA —fYêA hbÈNM ªA “ªÀfªA ∆G ,B«f¥ƒª pBmfiA œ« “ŒJ«hªA —fYêA Oº®U ∆HØ ,œ√f®ùA ¬B§ƒªA ”ºß —j÷Bm ¬B§√ ”ºß ÀC ,K«hªA —fßB≥ ”ºß —j÷Bm ≈∏M ,B “ı º¿ß …˜∏nM –hªA “ı º¿ß …˜∏nM –hªA ,B«f¥ƒª pBmfiA œ« “Œz∞ªA —fYêA Oº®U ∆GÀ ,K«hªA —fYÀ Oº®U ∆GÀ ,“z∞ªA ¬B§√ ”ºß ÀC ,“z∞ªA —fßB≥ ”ºß —j÷Bm ≈∏M ,B “ı º¿ß …˜∏nM –hªA ,B«f¥ƒª BımBmC -KƒU ïG BıJƒU- “z∞ªA —fYÀÀ ,K«hªA .î√f®ùA ¬B§√ ”ºß ÀC ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ”ºß —j÷Bm ≈∏M ,B ©ºnªA B»I æeBJM B “ı º¿ß “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA hbÈNM ªA “ªÀfªA BøC –hªA ∂iêA ∆B∑ ∆HØ .œ≥iêA f¥ƒªA ¬B§√ ”ºß —j÷Bm ∆Ã∏M B»√HØ ,eûÜAÀ —j÷Bm “ªÀfªA ≈∏M ,“zØ ÀC K«g ≈ß BıJ÷B√ ,B “ı º¿ßÀ Aıf¥√ …º®ÉÀ ,…®JÒM 217


Aıf¥√ …º®ÉÀ ,…®JÒM –hªA ∂iêA ∆B∑ ∆GÀ .K÷BƒªA œ≥iêA f¥ƒªA ¬B§√ ”ºß ”ºß —j÷Bm ≈∏M ,…N¿Œ≥ ≈ø “ƒŒ®ø “Jn√ æeB®Õ ,œzØ ÀC , «g ’BÒ´ …ª ,B .“¥ŒQêA ™Ã√ ≈ø œ≥iêA f¥ƒªA ¬B§√ oŒª ,B “ı º¿ßÀ Aıf¥√ …º®ÉÀ , ifvMÀ …®JÒM –hªA ∂iêA ∆B∑ ∆G BøC P NßA ,“zØ ÀC K«g ≈ø “ŒÒ¨M –C …ª oŒªÀ ,“zØ ÀC ,K«g ≈ß BıJ÷B√ .œøAlª‚A œ≥iêA ¬B§ƒªA ”ºß —j÷Bm “ªÀfªA ∆kêA —eÈfä K«hªA ≈ø “NIBQ —fYÀ “Œ√BøÀjªA “ªÀfªA PhÖA f≥À eÃ¥ƒªA ≈ø Bı®Ò≥ —fYêA  h« pBmC ”ºß O˜∏mÀ ,B»Nº¿®ª BımBmC iBŒ®ªAÀ  h« Oº®UÀ ,“ƒŒ®ø tÃ¥ƒI …Nr¥√ xBa kAj À ,î®ø Ω∏q ”ºß “ŒJ«hªA O√B∑ πªhIÀ ,æÀAfNºª B»NYj ,B “ı º¿ßÀ Aıf¥√ “∑Ã∏nùA “ŒJ«hªA ©Ò¥ªA ¬B§√ ”ºß B»ŒØ PiBmÀ ,B»Nº¿ß iAfuG ü K«hªA —fßB≥ PhÖA f≥ .“ŒJ«hªA PB∑Ã∏nùA ,B»Nº¿®ª BımBmC “z∞ªA —fYÀ PhÖA f≥ B»√HØ ,“Œ√BmBnªA “ªÀfªA BøC B»¿«Aie ∆AkÀfiA  h« pBmC ”ºß O˜∏mÀ ,∆AkÀC “Q›Q ”ºß B»Nº®UÀ  h« Oº®UÀ ,“ÈuBa tÃ¥ƒI …Nr¥√ xBa kAj À ,î®ø Ω∏q ”ºß “Œz∞ªA f≥ πªhI O√B∏Ø ,æÀAfNºª B»NYj ,B “ı º¿ßÀ Aıf¥√ “∑Ã∏nùA “Œz∞ªA ©Ò¥ªA .“Œz∞ªA PB∑Ã∏nùA ¬B§√ ”ºß B»ŒØ PiBmÀ ,“z∞ªA —fßB¥I PhaC BımBmC ,“z∞ªA —fYÀÀ ,K«hªA —fYÀ AÀhÖA f≥ ¡»√HØ ,∆ÿºnùA BøC AÃ√B∑ ¡»È√C ´ ,KƒU ïG BıJƒU Bı®ø B«Ãº¿®NmBØ ,¡«fƒß “º¿®ªAÀ f¥ƒºª AØ∏nÕ À ,¡ Aıf¥√ ,“ÕÀjn∏ªA ¡«AifªAÀ ,“ŒÒ√lŒJªA √B√fªA ≈ø ∆ÀhbNÕ fJß ¬BÕC ”NY , f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  æÃmjªA ¬BÕC hƒø ,¡»I BıuBa Aıf¥√ …º®U ,BıuBa BıŒø›mG Aıf¥√ πºùA fJß Ljy  f»ß œ∞Ø .∆AÀjø ≈I πºùA 218


Bı¿÷B≥ …º®UÀ ,“ÈuBa “Œø›mG tÃ¥ƒI …r¥√ ,xBa kAj À ,î®ø Ω∏q ”ºß ,îŒßjrªA ¡«ifªAÀ iBƒÕfªA ∆kÃI ,“z∞ªA —fYÀÀ K«hªA —fYÀ ”ºß ”ºß –C ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ”ºß AÀiBm f≥ ∆ÿºnùA ∆Ã∏Õ πªhIÀ π ˜ m ,jvø ü “∏IBMfiA ¬BÕC üÀ ,îŒmBJ®ªA ¬BÕC jaAÀC üÀ .î√f®ùA —fßB≥ ’BŒqfiA PAj˜¥ä ’Ajrª ,pBZƒªA ≈ø AıeÃ¥√ ,“z∞ªAÀ K«hªA K√BÄ ,∆ÿºnùA K«hªA ≈ß BıJ÷B√ ≈∏Õ À ,“ºŒº≥ “ŒMAhªA pBZƒªA “¿Œ≥ ∆C iBJNßBI ,B»I ∆B∑ πªhª ,pBZƒ∑ …N¿Œ≥ ”ºß Aıf¿N®ø …MAhI Bı¿÷B≥ ∆B∑ B¿È√GÀ ,“z∞ªAÀ ,“∏IBMfiA ≈øk ü “z∞ªAÀ K«hªA ΩÈ ≥Ú Bù …√C ‹˜ G ,’BŒqfiA PAj˜¥ä ’Ajrª .B« ¥YÀ ,B»ºŒºU ,©ºnªA ©Œö …I ∆À rÕ AÀiBu ¬B§√ pBmC ”ºß ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ”ºß nÕ B®ªA j¿NmA f≥À B»Nº¿ß πnM “ªÀe Ω∑ O√B∑À ,≈Õjr®ªA ∆j¥ªA Ω÷AÀC ïG ,PB∑Ã∏nùA ∆kÀÀ iBŒ®IÀ ,B»I xBa î®ø kAj À Ω∏q ”ºß ,“ÈŒz∞ªA ÀC ,“ŒJ«hªA “ŒùB®ªA LjáA ΩŒJ≥ ,“ÕiB¿®Nm‹A ‘ ∏ªA æÀfªA Oº˜Ö ∆C ïG ,îNIBQ ≈Õefä “º¿ß “ŒøAlª‚A “Õf¥ƒªA ∂AiÀfiA PhbÈMAÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ≈ß ,ïÀfiA .B gBÖA ≈ø ∆ÿºnùA …Œºß iBm Bø ©≥AÀÀ ,eÃ¥ƒªA iAfuG ©≥AÀ ë Ah« .B«iAfuG ü œßjrªA ¡∏áA ©≥AÀÀ ,B«iAfuGÀ eÃ¥ƒªA ,“z∞ªAÀ K«hªA ë ¡«f¥√ ∆Ã∏Õ ∆C nùA ”ºß ∆HØ ,…ŒºßÀ ”ºß nM ∆CÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA ë B«f¥√ Ω®É ∆C “Ø›àA “ªÀe ”ºßÀ ¬BÕC æBáA ∆B∑ B¿∑ ,î√f®ùA —fßB≥ ”ºß –C ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ,“ÈŒJ«hªA √B√fªA π ˜ nM ∆C B»ŒºßÀ . f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ ,  æÃmjªA PAg “vªBàA “z∞ªAÀ K«hªA —eBø ≈ø B¿»˜∏nM ∆CÀ ,“Œz∞ªA ¡«AifªAÀ 219


œø›mG kAj À ,î®ø Ω∏q ”ºß ¡«AifªAÀ √B√fªA Ω®É ∆CÀ ,œªB®ªA iBŒ®ªA ,œßjrªA iBƒÕfªA ∆kÀ ë K«hªA iBƒÕe ∆kÀ Ω®É ∆CÀ ,“Ø›àA “ªÀfI xBa –hªA ,fYAêA iBƒÕfºª BıøAj´ 4^25 ∆kÃI √B√fªA π ˜ nNØ ,æB¥RùA ∆kÀ –C ,œßjrªA ¡«ifªA ∆kÀ ë “z∞ªA ¡«ie ∆kÀ Ω®É ∆CÀ ,æB¥RùA ∆kÀ ë ,ΩŒ≥BRø “®Jm ∆kÀ B»ƒø ¡«Aie —jrß Ω∑ –C ,“®Jm ∆kÀ …Œºß µºÒÕ –hªA .fYAêA ¡«ifºª BıøAj´ 2^975 ∆kÃI ¡«AifªA πnNØ ”ºß ,…MB∞ßBzøÀ , ’AlUCÀ , «hªA iBƒÕfªA π ˙ nM ∆C “ªÀfºª ≈∏ôÀ :œªBNªA Ω∏rªA ¬Aj¨ªBI B»√kÀ PB∑Ã∏nùA iBƒÕe ©Ii - 1 .∂iBnªA fÕ …ŒØ ©Ò¥M –hªA ëÀ ,ıBøAj´ 1^0625 .—B∑lªA LBv√ ü KUAêA iAf¥ùA ëÀ ,BıøAj´ 2^125 iBƒÕe ±v√ - 2 .BıøAj´ 4^25 iBƒÕe – 3 .—B∑lªA LBv√ ©Ii œ«À ,BıøAj´ 21^25 √B√e “nú - 4 .—B∑lªA LBv√ ±v√ œ«À ,BıøAj´ 42^5 √B√e —jrß - 5 .—B∑lªA LBv√ œ«À ,BıøAj´ 85 AıiBƒÕe ∆Àjrß - 6 “®Ò≥À ,—B∑lªA LBv√ ∆kÃI “®Ò≥ O˜∏m f≥ ∆Ã∏M Ω∏rªA Ah»IÀ ëÀ ,iBƒÕe ±v√ ∆kÃI “®Ò≥À ,K«hªA ∆kÀ pBmC ë –hªA iBƒÕfªA ∆kÃI –hªA iAf¥ùA ëÀ ,iBƒÕe ©Ii “®Ò≥À ,—B∑lªA LBv√ ü KUAêA iAf¥ùA .∂iBnªA fÕ …ŒØ ©Ò¥M ,…MB∞ßBzøÀ , ’AlUCÀ ,œz∞ªA ¡«ifªA π ˜ nM ∆C “ªÀfºª ≈∏ô B¿∑ :œªBNªA Ω∏rªA ”ºß 220


¬Aj¨ªBI B»√kÀ PB∑Ã∏nùA .BıøAj´ 1^4875 ¡«ie ±v√ - 1 ¡«ie - 2 .BıøAj´ 2^975 LBv√ ü KUAêA iAf¥ùA ëÀ ,BıøAj´ 14^675 ¡«Aie “nú -3 .“z∞ªA ¡«Aie —jrß - 4 .BıøAj´ 29^75 ∆Àjrß - 5 .BıøAj´ 59^50 Bı¿«ie ΩŒ»nNª ,“z∞ªA ≈ø ,πªg ≈ø j¨uC P Î AfYÀ π ˛ nI “ªÀfªA ¬Ã¥M B¿∑ ≈ø PAfYêA h« ‘ÃNä ∆¯ Ã∏ª Aıj§√À .’BŒqfiA PAj_Ï¥ZÂø ”ºß æÃváA ≤BzÂÕ ,“ŒØBu PB∑Ã∏nø  iBJNßBI …I ΩøB®NªA K®vÕÀ ,› ı Œº≥ ∆Ã∏Õ “z∞ªA ü “z∞ªA ∆kÀ “Jn√ ≈ÈŒJM ∆C ”ºß ,“ƒŒ¿RªA ´ ∆eB®ùA ≈ø “ˆ ƒŒ®ø ’AlUC …ŒªG .B»ŒØ oJÚª – È C ©Â ƒô Ω∏rI ,“∑Ã∏nùA PAfYêA K«hªBI ΩøB®NªA ïG B®ªA ™BUi‚ Ω¿®M ∆C “Ø›àA “ªÀe ”ºßÀ …I K®ºM , B®ªA ü f¥ƒªA ü “¿˜∏ZNø B∑ øD∑ “ªÀe ”¥JM ‹ ”NY ,“z∞ªAÀ .“uBàA B»áBvø µØÀ

“Èz∞ªA‰À K«hªA iB‰Œß K«hªA iBŒß ”ºß •ØBÑ ,B«eÃ»ß ±ºNã ü ,“Œø›m‚A “ªÀfªA O√B∑ “Œ¥ƒM ”˜¥ƒ‰Õ ∆C ”ºß xjÑ O√B∑ f≥À ,“J÷Bq “ÕC ≈ø BıvªBa ”¥JŒª ,“z∞ªAÀ ©≥ÃMÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA s´ ©ƒó O√B∑À .iBŒ®ªA œªBß ∆Ã∏Õ ”NY ,“øBM .¡«AifªA ÀC √B√fªA s¨Õ ≈ø Ω∑ ”ºß “IÃ¥®ªA ∆Àe “vªBa ,“z∞ªA ¡«AieÀ ,K«hªA √B_√e ∆Ã∏M ∆C K_è πªhª 221


“_IÃ¥®ªA ©_≥ÃM ∆CÀ ,B»_r´ ©ƒô ∆C K_èÀ ,j_aE ∆f®ø – È D_I °º_Ö ∆C ,¬Èjä s È _¨ªAÀ ,s_´ πªg ∆È fi ;jaE ∆f_®ø –DI B»Ò_ºë ≈ø Ω_∑ ”º_ß ,“UB_ø ≈IAÀ eÀAe ÃIC AÀi #s´ ≈ø Bƒø oŒª$ :  A æÃmi æB_≥ .#Bƒø oŒºØ Bƒr´ ≈ø$ :–hø ªAÀ ¡ºnø ‘ÀiÀ “Èz∞ªA ïG K«hªA “JÊn√Í “z∞ªAÀ K«hªA îI ≤jvªA “Jn√ ∫ M ∆C “Ø›àA “ªÀe ”ºß Kè ü XiAfªA j®nªBI ,K«hªBI “z∞ªAÀ ,“z∞ªBI K«hªA ≤jvŒØ ,fÕfÑ ∆Àe ,  æÃmjªA ¬BÕC æBáA ∆B∑ B¿∑ ,KºÒªAÀ ~j®ªA KnY ,∂AÃmfiA ,“z∞ªAÀ K«hªA îI “ƒŒ®ø “Jn√ eÈfê  A æÃmjØ . f®I ≈ø ’B∞ºàAÀ “z∞ªA AîŒJÕ ∆C n¿ºª ∫jM ΩI ,B¿»ƒŒI AıeÈfä ≤ju j®m ~j∞Õ À “ƒŒ®ø “Jn√ fÕfÑ ∆Àe ,fŒI AıfÕ ,AÀ⁄Bq ±Œ∑ “z∞ªBI K«hªAÀ ,K«hªBI ,–hø ªA  AÀi #fŒI AıfÕ ¡N◊q ±Œ∑ “z∞ªBI K«hªA AîŒI$ :  æB≥ .B¿»ƒŒI haEÀ , √B√fªBI ©ŒIDØ ,©Œ¥JªBI ΩI‚A ©ŒIC Oƒ∑$ :æB≥ j¿ß ≈IA ≈ßÀ

≈ø h« œÒßCÀ , h« ≈ø  h« haE , √B√fªA haEÀ ¡«AifªBI ©ŒICÀ ,¡«AifªA ∫fÕÀi , A æÃmi BÕ :Oº¥Ø ,“v∞Y OŒI ü ëÀ ,  ƒªA OŒMDØ , h« ¡«AifªBI ©ŒICÀ ,¡«AifªA haEÀ , √B√fªBI ©ŒIDØ ,©Œ¥JªBI ΩI‚A ©ŒIC œ√G ,πªDmC A æÃmi æB¥Ø , h« ≈ø  h« œÒßCÀ , h« ≈ø  h« haE , √B√fªA haEÀ ÃIC  AÀi #’œq B¿∏ƒŒIÀ B≥ ∞M Bø ,B»øÃÕ j®nI B«haDM ∆C pDI ‹$ : 

.eÀAe

©__ŒJªA Ah__»Ø .“__z∞ªBI “__z∞ªAÀ ,K«h__ªBI K«h__ªA ©__ŒI __´ Ah__«À :  æB___≥ .#f___ŒI Aıf___ÕÀ$ .#Ω____Ê_R¿Í IÍ › ı ____Ê_RøÍ $ :–ÀB___nNªA …___ŒØ K___è 222


, ®___rªBI ®___rªAÀ ,jÂJªB___I jÌ _ _ÂJªAÀ “___z∞ªBI “___z∞ªAÀ K«h___ªBI K«h___ªA$ eAlN__mA ÀC eAk ≈__¿Ø ,f__ŒI Aıf__Õ ,Ω__Rñ ›R__ø ,\ºùB__I \__ºùAÀ ,j¿NªB__I j__¿NªAÀ .¡ºnø AÀi #’AÃm …ŒØ œÒ®ùAÀ ha‡A ,”IiC f¥Ø

œMeBø jØÃM ”ºß ±˙≥ÃNMÀ ,“NIBQ ´À —jŒ¨Nø “z∞ªA ïG K«hªA “Jn√À ¬BÕC ü “JnƒªA O√B∑ f≥À .KºÒªAÀ ~j®ªA ”ºßÀ ,B¿»N˙º≥À ,“z∞ªAÀ K«hªA O√B∑À ,14 :1 ¡È Q ,12 :1 j¿ß ¬BÕC üÀ ,10 :1 œªAÃY  æÃmjªA ,iûq æ›a ü ,πªg f®I ¡È Q ,45 :1 ïG OºuÀ f≥ ¬ 1981 ¬Bß ü “ƒŒ®ø ≤ju “Jn√ fÕfÑ ∆HØ πªhª .“NIBQ ´ B¿»ƒŒI “JnƒªBØ .16 :1 ïG AgG- “z∞ªAÀ K«hªA ≈ø › ı ∑ ∆È fi ,ijy B»ŒØ “_z∞ªAÀ K_«hªA îI “NIBQÀ ±ºNÖ ∆fi “_yjß ∆Ã_∏Õ -—ef_ä “Œ√Ã√B≥ “_J_nƒI B¿»ƒŒI ≤jvªA j®m eÈfY ΩaAe ü ≤›Na‹A Ah« ΩvY AgHØ ,“Œ≥ÃnªA …N¿Œ≥ ≈ß ,“Œ√Ã√B¥ªA …N¿Œ≥ ©∞MiA –hªA f¥ƒªA ’B∞NaA …Œºß KM ŒnØ ,“ŒUiBàA ∂AÃmfiA ü ÀC ,“ªÀfªA ≈ø ”ºßC XiBàA ü “Œ≥ÃnªA …N¿Œ≥ O√B∑ ∆G ,XiBàA ïG LÈj»ÂŒmÀ , j®m .ΩaAfªA ü “Œ√Ã√B¥ªA …N¿Œ≥

223


       ≈∏M , B®ªA ü æÀAfNùA f¥ƒªA B¿« “z È ∞ªAÀ K«hªA ∆B∑ Bøfƒß ∆C f®I ‹˜ G ΩvÑ “Õf¥ƒªA Ω∑BrùAÀ .Bı¥ºÒø B®ªA ü “Õf¥√ Ω∑Brø ∫Bƒ« ü “ÕiB¿®Nm‹A æÀfªA OƒÈƒ∞M Bù ,“z È ∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ ≈ß B®ªA ”º˜Ö AÀhÖBØ , B®ªA ”ºß —jÒŒnªA î∏¿Nª œªBùAÀ –eBvN≥‹A iB¿®Nm‹A KŒªBmC ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ≈ß Aú˜ÖÀ ,iB¿®Nm‹A Ω÷BmÀ ≈ø “ºŒmÀ f¥ƒªA eÃ¥ƒªAÀ ,“ŒØjvùA ©÷AeêA B»ŒØ AÀ NßA ,‘jaC “¿§√C ïG f¥ƒªA AêÈÃYÀ ∆ÃJß›NÕ AÀhaCÀ ,eÃ¥ƒªA “Œ¿∑ ≈ø “zØ ÀC K«g ïG fƒNnM ‹ ªA “ŒøAlª‚A Ω∑BrùA AÀfUÀCÀ ,“Õf¥ƒªA PBIAjÒy‹A AÃ¥ºbØ ,¡»áBvù Bı¥ØÀ B®ªA f¥ƒI J∏ªA ¡ÈbzNªA Ah« fUÀC Bû ,“ŒøAlª‚A eÃ¥ƒªA iAfuG ≈ø AÀeAkÀ ,“ÕeBvN≥‹A ’AjU ≈ø ‹˜ G πªg BøÀ .eÃ¥ƒºª “Œ÷AjrªA —ÈÃ¥ªA iëfM ïG ‘eCÀ ,f¥ƒªA ü .“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ≈ß œ˜ºbNªA h« ”ºß ’Bz¥ªA ”ºß —ieB¥ªA B«fYÀ œ« “z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥À eBèG ”ºßÀ , B®ªA ¡È ß –hªA fÕfrªA ¡ÈbzNªA Ah« ”ºßÀ ,“Õf¥ƒªA Ω∑BrùA ∆C πªg .“ŒªÀfªA —iBVNªA ü ¬f¥MÀ ,≤jvªA iB®mfi PBJQÀ ,–f¥√ iAj¥NmA :B»ƒø ,—fÕfß “ÕeBvN≥A BÕAlø Ω¿ê “z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ œùB®ªA B»UBN√G ü ¡∏ZNÕ “®ºm “z∞ªAÀ K«hªA ∆Ã∑ ∆G - 1 ©ºnªA ”ºß KºÒªA ΩIB¥ø …Œºß KºÒªAÀ ,XAjbNm‹AÀ ,KŒ¥ƒNªA ±ŒªB∏M æÀfªA “õi OÑ oŒª f¥ƒªBI B®ªA fÕÀlM Ω®è ,PBøfàAÀ ‘jafiA 224


,…JUÃñ æÀfªA ©ŒÒNnM –hªAÀ ,œ≥iêA ¬B§ƒªA ü Ωvê B¿∑ ,“ÕiB¿®Nm‹A B¿˜º∑ ,…ƒø fÕlùA “ßBJ µÕj ≈ß ,∂AÃmfiA ü ’BrM Bø f¥ƒªA ≈ø ©zM ∆C .‘jafiA æÀfªA ©ø PBßÃØfùAÀ f¥ƒªA ∆AlŒø înÑ PeAiC æÀAfNùA —eBÕlª BıŒ÷BVØ B®ªA ~j®Õ ‹ “z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ ∆G - 2 PBJRªA “∞u f¥ƒªA haDÕ πªhIÀ ,“Œ≥iêA “º¿®ªA ü Ωvê B¿∑ ,…ƒø .…I “¥RªA eAelMÀ ,iAj¥Nm‹AÀ ü ΩºàA ΩÕf®Nª ∆AlŒø ”ºß –ÃNê “z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ ∆G - 3 ,“Õl∑jùA ∫ÃJªA ≈ø ΩÈafM ∆Àe ,BıŒ÷B¥ºM B»ƒŒI B¿ŒØ æÀfªA PBßÃØfø ∆HØ .æÀfªA P›¿ß îI ≤jvªA j®m ΩÈ NaA B¿˜º∑ ,∆‡A ΩuBáA ΩÈafNªB∑ eÃ¥√ ≈ø ‘jafiA æÀfªA “ºŒvY ü fÕlŒm PAieBvªA ”ºß PAeiAêA —eBÕk ~B∞éA ïG œªBNªBIÀ ,XiBàA ïG “z∞ªAÀ K«hªA XÀja ≈ø fÕlŒmÀ ,“ªÀfªA Bû ,—eiÃNnùA ≈ø waiC “ŒºaAfªA ©÷BzJªA Ω®è Bû ,ΩaAfªA ü iB®mfiA ∆Af¥Ø ≈ø ”rbNm “ªÀfªA ∆C ≈ß › ı zØ Ah« .“ÕB»ƒªA ü eA Nm‹A Ω˜º¥Õ B¿ƒŒI ,PBßÃØfùA ∆AlŒø ü ΩºàA j¿NmA AgG ,“z∞ªAÀ K«hªA ≈ø B»Œ BŒNYA —eBÕk ïG ,PBßÃØfùA ∆AlŒø ΩNaA B¿˜º∑ ,“ªÀfªA DVºM ,œ≥iêA ¬B§ƒªA Ω£ ü ïG – È e¤Œm Bû ,B«iAfuG ”ºß eÃŒ≥ fUÃÂM ‹ …È√fi ;“Õf¥ƒªA ∂AiÀfiA “ßBJ «hªA ¬B§ƒªA ü BøC .“º¿®ºª “Œ÷AjrªA —Ã¥ªA ~B∞é‹À ,¡bzNªA ≈ø fÕlø ∂iÀ ¬Ae Bø ,f¥ƒªA ∂AiÀC iAfuG ü ©mÃNªA “ªÀfºª ≈∏ô ‹ …√HØ ,œz∞ªAÀ ∆G ”rÖ “ªÀfªA ∆È fi ;efä j®nI “zØÀ K«g ïG ΩÕÃZNºª › ı IB≥ f¥ƒªA Ah« “»UAÃø ≈ß lV®NØ ,K«hªA ”ºß KºÒªA eAelÕ ∆C ,iAfu‚A ü O®mÃM .B»Œ BŒNYA f¥∞NØ XiBàA ïG Xjë ∆C ÀC ,KºÒªA B Ω®è ,æÀfªA B»ŒØ ¡∏ZNM ‹ “Õf¥√ —fYÀ K«hªA ∆Ã∑ ∆G - 4 225


∂ÃnªA …UBNê Bù œ∞∏M “ªÀfªA ü f¥√ –C “Œ¿∑ ∆G SŒY ≈ø ,“¿Œ§ß —lŒø ©ºnªA ∆G SŒY ,“ºŒº≥ ÀC — J∑ B»√Ã∑ ≈ß j§ƒªA |¨I ,–f¥√ æeBJM ≈ø |∞bƒMÀ ,‘jafiA ©ºnªA ≈ø XBN√‚A eAelÕÀ .B»®ø æeBJM j®m haDM B»º∑ ïG –e¤M ΩI ,πªg ïG f¥ƒªA —eBÕk –e¤M ‹ œ≥iêA ¬B§ƒªA ü B¿ƒŒI .iB®mfiA ¬B§√ ∆C ≈ÈŒJNÕ Ah»IÀ .¡bzNªA ïG ΩuÃÕ Bû ,f¥ƒºª “Œ÷AjrªA “¿Œ¥ªA ~B∞éA ü fÕlÕ œ≥iêA ¬B§ƒªA B¿ƒŒI ,¡ÈbzNªA ”ºß œz¥Õ –hªA ë “z∞ªAÀ K«hªA .…MÈfY P›¿ß îI ≤jvªA j®m ∆Ã∏I ©ÈN¿NÕ “z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ ∆G - 5 ≈ø “ƒŒ®ø PAfYÃI —if¥ø B»ƒø “º¿ß Ω∑ ∆G SŒY ,BıNIBQ “∞ºNbùA æÀfªA “¥Œ¥áA ü fYAÀ f¥√ …ª ∆Ã∏Œm …º∑ B®ªA ∆HØ ,πªhIÀ .“z∞ªA ÀC K«hªA “ÕjÅ h◊ƒŒY B®ªA ©N¿NŒmÀ ,P›¿®ªA O∞ºNaA B¿»ø ,“z∞ªA ÀC K«hªA ≈ø PBIîu K«hMÀ ,“∞ºNbùA B®ªA æÀe îI æAÃøfiAÀ ©ºnªA æB¥N√AÀ ,“ÕiBÉ iBVNªA ∆È fi ;“ŒªÀfªA —iBVNªA ü ¬Èf¥M …Œºß KM Õ Bû ,—ieBƒªA “º¿®ªAÀ ©Ò¥ªA .OIBQ ≤jvªA j®m ∆È fi ,“ŒUiBàA —iBVNªA ü ©mÃNªA ∆Ãrë ‹ “ŒJ«hªA B»MÀjQ “ªÀe Ω∏ª •∞ê “z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ ∆G - 6 XBNÑ ‹À ,jaE ïG fºI ≈ø “z∞ªAÀ K«hªA KÕj»M Ωvê ›Ø ,“Œz∞ªAÀ ≈ø ∆›¥NƒÕ ‹ B¿»√fi ,B»NzØÀ B»J«g ”ºß “§ØBZ¿ºª “J≥Ajø “ÕC ïG æÀfªA .îøfbNnù —jUC ÀC ©ºnª Bıƒ ‹˜ G B«fƒß ÀC ∆B∑ BıJ«g ,fYAêA ∆f®ùA ¬B§√ ü µ¥ZNM f÷AÃ∞ªA h« ©ŒöÀ ¬B§√ ∆C πªg ”ºß eAlÂÕÀ .“z∞ªAÀ K«hªA ≈ø î√f®ùA ¬B§√ üÀ ,“zØ ~j®ªA \JvÕ ∆C …Œºß KM Õ Bû ,“Œ√f®ùA —fßB¥ªA ¡VY ü fÕlÕ î√f®ùA ü f¥ƒªA ïG pBȃªA “UBY “ºIB¥ø ≈ø “ªÀfªA ≈˜∏ô πªgÀ , ∑C eÃ¥ƒºª œÈ º∏ªA 226


,“Õf¥ƒªA —fYúª “Œ÷AjrªA —ÈÃ¥ªA Ω®èÀ ,jR∑C “√Àjø fUÃÂÕ Bû ,“ªÃ»mÀ jnÕ .PBJRªA ≈ø ∑C “Uie ïG ΩŒó ,iB®mfiA ‘ÃNnøÀ ,Ω∑Brø ≈ø ÃºÖ ‹ œ«À ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ f÷AÃØÀ BÕAlø h« “Œ¿∏ªA l∑ ªÀ ,“Œ∑j¿ÜA lUAÃáA eÃUêÀ ,“ŒùB®ªA PAiB∏NY›ª “VŒN√ PeAk ªA æÀfªAÀ ,— J∏ªA æÀfªA ≈÷Ala ü “z∞ªAÀ K«hªA ≈ø ”¿§®ªA B»´ÃJ√ ÀC ,“ŒªÀfªA —iBVNªA ü “nØBƒùA ”ºß B»Mif≥À ,XBN√‚A ”ºß B»N≥B ≈ø ‹ı fI œøAlª‚A œ≥iêA f¥ƒªA ¬B§√ gBÖ‹À ,îmfƒ»ùAÀ ,∞ªAÀ ,’B¿º®ªBI .“z∞ªAÀ K«hªA ¬B§√ ,PBJ¥®ªA  h« “z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ hbNM ªA æÀfªA ”˜ÒbNM œ∏ªÀ QDM B ªA æÀfªAÀ ,‘ ∏ªA B®ªA æÀe OŒ¥I AgG “u È Ba- Ω∑BrùA  h«À ∆C B»Œºß ∆HØ -“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ´ ”ºß nM ,“ŒªÀfªA —iBVNªA ü ∆C ”ºß Ω¿®MÀ ,B«eA NmA ≈ø Ω˜º¥NØ ,œMAhªA ’B∞N∑‹A “mBŒm ”ºß nM ,“z∞ªBI ‹À K«hªBI ‹ ,B«fƒß —eÃUÃø ©ºnI B«eiÃNnM ªA ©ºnªA æeBJNM ÀC ,B»ŒªG XBNÑ ©ºnI B«fƒß —eÃUÃùA ©ºnªA ©ŒI ”ºß Ω¿®M ∆C B»Œºß B¿∑ …ŒªG XBNÑ Bø eA Nm‹ B»ŒªG “UBY ü œ« ªA “º¿®ªA ÀC ,“z∞ªAÀ K«hªBI .PBøfaÀ ©ºm ≈ø î√f®ùA —f_ßB≥ ”_ºß __nM ªA “_ªÀfªA ”º_®Ø ,π_ªg ”º_ß —eB_ÕkÀ ,K«hªA —fYÀ îI OIBQ ≤ju j®m fÕfÑ KƒVNM ∆C -“z∞ªAÀ K«hªA∆È fi ;iB®mfiA Kº¥M ©JNÕ ,≤jvªA j®m ∫ M ∆C B»ŒºßÀ ,“z∞ªA —fYÀÀ ,“Õf¥ƒªA —fYêA ’B∞NaA …Œºß KÈM Œm îMfYêA îI OIBQ ≤ju j®m fÕfÑ —fYêA ’B¥IÀ ,æÀAfNªA ≈ø “Œ√Ã√B¥ªA B»N¿Œ≥ ”ºß “Œ≥ÃnªA B»N¿Œ≥ ©∞MjM ªA .æÀAfNªA ≈ø fŒÜA f¥ƒªA ejÒÕ wŒajªA f¥ƒªA ∆È fi ;“vŒajªA “Õf¥ƒªA 227


B‰®ªA ü eÃÂUÃùA K«hªA “ÕB∞∑ PBÈŒ¿∑ eBèG ≈ø PBøÃ∏áA ©ƒù BvªA ¬B§ƒªA ë K«hªA ¬B§√ ∆G ¬Èf¥Õ K«hªA ¬B§√À .¡bzNªA ïG –e¤M ªAÀ ,fŒui ›I “Œ≥iêA eÃ¥ƒªA ≈ø .“ŒªÀfªA —iBVNªA ”ºß ©VrÕ Bû ,œªÀfªA ΩøB®Nºª “NIBQ —fYÀ ”ºß nªA ïG B®ªA —eBß‚ œ∞∏Õ B®ªA ü eÃUÃùA K«hªA Ω« ≈∏ª eÃ¥√ ≈ø ¬lºÕ Bø ¡Õf¥Nª œ∞∏Õ Ω«À ?µIBnªA ü ∆B∑ B¿∑ ,K«hªA —fßB≥ —eîªA ≈ø B»ƒ∏ô Bø K«hªA ≈ø “Ø›àA “ªÀe fƒß Ω«À ?“ÕiBVNªA PBŒº¿®ºª ?K«hªA —fßB≥ ïG B®ªA ü eÃUÃùA K«hªA ∆G ,¡®√ :æÃ¥√ “º◊mfiA h« ”ºß “ı IBUGÀ ¡Õf¥Nª “ŒØB∏ªA “√ÀjùA …ŒØÀ ,K«hªA —fßB≥ ”ºß nªA ïG B®ªA —eBß‚ œ∞∏Õ , B®ªA ü “ÕeBvN≥‹A PBUBáAÀ ,“ÕiBVNªA PBŒº¿®ªA “ŒÒ¨Nª eÃ¥√ ≈ø ¬lºÕ Bø :“ŒM‡A LBJmflª πªgÀ œ§Y Bø ΩRñ ∆eB®ùA ≈ø ∆f®ø •ê ,œ√Bn√‚A cÕiBNªA æ›a - 1 æAlÕ ‹ K«hªA ≈ø ∆Bn√‚A …UjbNmA Bø ©Œ¿VØ ,“ÕBƒß ≈ø K«hªA …I ,îƒnªA ≤‹E ΩJ≥ XjbNmA f≥ …√Ã∑ ≈ø ¡´jªA ”ºß ,¬ÃŒªA ïG ¬fbNnÂÕ Bø Ω∑ ΩI ,…øAf®√A ïG –e¤Õ Bı∑›»NmA πº»NnÂÕ ‹ …ƒø XjbNnÛùA ∆È C SŒY ÀC ,“ßBƒu ü …ªÃafI BÈøGÀ ,œºÂY ÀC f¥√ —iÃu ü BÈøG ,…ªeBJM ë Ωvê . j»u —eBßG ©mBNªA ∆j¥ªA “ÕB»√ ”NY ,“¥IBnªA iÃv®ªA ©Œö ü K«hªA ∆È G - 2 PBUBáA ©Œö “ŒÒ¨MÀ ,“ÕiBVNªA PBÈŒº¿®ªA ©Œ¿Ü BıŒØB∑ ∆B∑ ,jrß ,“ÕeBvN≥A Ω∑Brø æÃvY ∆Àe ,iÃv®ªA ±ºNã ”ºß , B®ªA ü “ÕeBvN≥‹A 228


ïG –eBvN≥‹A ÿƒªA …ŒØ eAekA –hªA ,jrß ©mBNªA ∆j¥ªA æ›aÀ .“ŒªBø ÀC ü BıyB∞éAÀ ,Aı J∑ BıÕeBvN≥A AıiB«ekAÀ AıÃò B®ªA f«Bq ,— J∑ “Uie ,“yÀj®ùA “ŒJ«hªA f¥ƒªA PBŒ¿∏ª iB¥NØA ∆Àe ,iÃUfiA ü —eBÕkÀ ,iB®mfiA .PBøfàAÀ ©ºnªA eBÕekA ≈ø ¡´jªBIÀ B»Mif≥ ΩI ,“¥Œ¥áA ü eÃ¥ƒªA —jR∑ oŒª pBȃªA ¡È »Õ –hªA ∆G - 3 PBJRªA PfUÀCÀ ,— J∑ “Œ÷AjrªA “ŒJ«hªA —fYêA —if≥ O√B∑ f≥À ,“Œ÷AjrªA eÃ¥ƒªA ©J ü ©mÃNªA ∆B∑ B¿ƒŒI ,iB«ek‹AÀ ’BajªA OJÈJmÀ ,iAj¥Nm‹AÀ ,“¿by “ÈŒªBøÀ ,“ÕeBvN≥A Ω∑Brø ≈ø B®ªA …Œ√B®Õ Bù BıJJm “J÷BƒªA ´ “Œ≥iêA .“Œ≥iêA eÃ¥ƒºª “Œ÷AjrªA “¿Œ¥ªA ~B∞éA ïG ‘eC Bû ,¡bzNªA eAkÀ ÀC , ®nNªB∑ ,eÃŒ≥ …ŒØ f‰UÃÂÕ ‹ –hªA –eBvN≥‹A ¬B§ƒªA ∆G - 4 f¥√ “Œ¿∑ “ÈÕC ∆G SŒY ,…ŒØ —eÃUÃùA eÃ¥ƒªA “Œ¿∑ …ŒØ Bı¿»ø oŒª ,iB∏NY‹A Bøfƒ®Ø .∂ÃnªA ü —eÃUÃùA PBøfàAÀ ©ºnªA ’Ajrª “áBu ∆Ã∏Nm æÀAfNø Ah« ∆HØ ,æÀAfNùA f¥ƒªA “Œ¿∑ PBJQ ©ø ,—eÃUÃùA PBøfàAÀ ©ºnªA fÕlM ©ºnªA ≈ø ∑C “Œ¿∑ ’Ajq ”ºß —ieB≥ f¥ƒªA ≈ø —fYêA Ω®U ïG –e¤Œm PBJQ ©ø PBøfàAÀ ©ºnªA “Œ¿∑ O˙º≥Ú AgG –C ,\ŒZu o∏®ªAÀ .PBøfàAÀ .PBøfàAÀ ©ºnªA ’Ajq ”ºß B»Mif≥ Ω¥Nm “Õf¥ƒªA —fYêA ∆HØ ,f¥ƒªA “Œ¿∑ ,–f¥ƒªA æeBJNºª “ŒØB∑ ∆Ã∏Nm “ªÀAfNùA eÃ¥ƒªA ∆HØ ,jøC ≈ø ≈∏Õ B¿»øÀ .“ªÀAfNùA B»MBÈŒ¿∑ O√B∑ B¿»ø “VŒN√ ë B¿È√G ,j«B§ªA ü ,K«hªA ü w¥√ ≈ø ÀfJÕ Bø ∆G - 5 ïG PBJRªA eB®ª K«hªA ¬B§√ ïG eBß B®ªA ∆C êÀ ,f÷BnªA œùB®ªA ¡bzNºª ≈ª K«hªA ∆G SŒY ,Ω¥Õ K«hªA ”ºß πªB»NªA Ω®VŒm Bû ,f¥ƒªA j®m PBÈŒº¿®ªA ïG …º∑ …UÃŒmÀ .∫AhƒŒY “ÕiBVNªA PBIiBz¿ºª ¬fbNnÕ 229


“IiBzùAÀ ,K«hªBI —jUBNùA PBŒº¿ß ∆È fi ;“ÕeBvN≥‹A PBUBáAÀ ,“ÕiBVNªA ,“º¿®ªA iB®mC ∆È fi ;iAj¥Nm‹A B ΩvZŒm “º¿®ªA iB®mC ∆Ã∏ª ±≥ÃNNm ,…I …º∑ B®ªA ü eÃ¥ƒªA Ω®VŒm Bû ,K«hªBI efZNm |®I ïG B»z®I “Jn√À \IjªA “º≥ ïGÀ ,B»I “IiBzùA “Œ√B∏øG ¬fß ïG –e¤Õ BûÀ ,—fYAÀ “º¿ß B»√D∑ ≈ø …ŒØ ÀfJÕ ∆B∑ Bø œ∞NëÀ ,K«hªA j˜ØÃNÕ πªhIÀ ,K«hªBI —jUBNùA ü .j«B§ªA ü w¥√ —fßB≥ ïG eÃ®Õ ∆C B®ªA ∆B∏øHI ∆C ≈ÈŒJM B»®Œö LBJmfiA h»Ø ∆CÀ ,“Õf¥ƒªA “UBáBI œ∞Õ ∆C B®ªA ü eÃUÃùA K«hªA ∆B∏øHI …√CÀ ,K«hªA .“ÕeBvN≥‹A PBUBZºª ¬k›ªA æBùA j˜ØÃÕ ∆CÀ ,“ÕiBVNªA PBŒº¿®ªA œ˜Ò¨Õ ,æÀfªA ≈ø B« ´ ”ºß µJÒƒÕ Bø B»Œºß µJÒƒÕ …√HØ ,“Ø›àA “ªÀe BøC —fßB≥ ïG eîM ∆C B»Mif¥ñ ∆C ≈ÈŒJÂM ,µIBnªA ü Pj∑g ªA LBJmfiA ∆GÀ ,∫ÃJªA ü pÈf∏ùAÀ ,“Œø›m‚A ∆AfºJªA ü eÃUÃùA K«hªA ∆GÀ ,K«hªA —fßB≥ ïG —eîªA ≈ø “Ø›àA “ªÀe î∏¿Nª “øBM “ÕB∞∑ …ŒØ ,B»ŒØ ≈÷AlàAÀ “Œø›m‚A e›JªA ü —eÃUÃùA “z∞ªA PBŒ¿∑ ∆C ≈ß › ı zØ Ah« .K«hªA ∆È fi ;K«hªA —fYÀ ©ø “Ø›àA “ªÀe f¥√ ü “ŒmBmC —fYÀ ∆Ã∏Nm ªAÀ) ≈ø î√f®ùA ¬B§√ ”ºßÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ”ºß ¬Ã¥M “Ø›àA “ªÀe —eîªA “Ø›àA “ªÀe ”ºß Ω»nÕ Bû ,— J∑ PBŒ¿∏I —eÃUÃø (“Õf¥ƒªA “ŒYBƒªA .“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ ïG ©__Œö B»Õf__ª j˜ØÃ__Nø “Œø›__m‚A e›J__ªA ∆H__Ø ,π__ªg ”__ºß —eB__ÕkÀ “__UBY _´ ü B»__º®è B__û ,“_Ø›àA “__ªÀfªÀ ,“__øÈ flª ¬l__ºM _ªA ¬B__àA eAÃ__ùA ¨N__nM πªh__IÀ ,—iÀj__y XB__ŒNYA ÀC ,BıŒ__mBmC Bı_ UBŒNYA B__« ´ ©º__m ïG j˜ØÃŒ__m B__û ,“__ŒUiBàA ©º__nªA eA N__mA ≈__ß “__Œº A B»®º__nI “__Ø›àA “__ªÀe 230


.e›JªA ΩaAe ü ’B¥IÀ ,XiBàA ïG K«hªA XÀja ©Œö B»UBNÑ ,°∞ƒªB∑ “¿»ø Bı®ºm πºó “Œø›m‚A e›JªA ∆C B¿∑ ü œ« ©ºnI ÀC ,K«hªBI B»®ŒJM ∆C “Ø›àA “ªÀe ©ŒÒNnMÀ , B®ªA æÀe B¿∑ .PBøfaÀ ©ºm ≈ø B»ølºÕ Bø eA Nm‹ B»UBNÑ eÃ¥ƒI ÀC ,B»ŒªG “UBY  h« ΩRø ©ŒIÀ .BıJ«g B»ƒ O®Øe AgG ‹˜ G ,“ªÀe “Õfi B»®ŒI ©ƒó ∆C ©ŒÒNnM ¢BŒNY‹A ü fÕlŒm Bû ,—jR∏I e›JªA ïG …ÈUÃNÕ K«hªA Ω®è K«hªBI ©ºnªA .“Ø›àA “ªÀe ü «hªA ©Œö B»UBNê ©ºnª B»∏˜ºóÀ ,“Œº A B»®ºnI B« ´ ≈ß “ªÀfªA ’Bƒ¨NmBØ Ω˘ IB¥ø ¨I XÀjàA ≈ø K«hªA •∞ê ,BıJ«g B»ƒ ©Øfª ∆ÀÈf®NnÕÀ ,pBȃªA ©ŒÒNnM πªhIÀ .e›JªA ü K«hªA LBJv√A ü fÕlÕÀ ,e›JªA XiBa ïG fŒ∞ø ∆Àe æÃÑ ∆CÀ ,“Õf¥ƒªA “ŒùB®ªA ∂AÃmfiA ü ¡∏ZNM ∆CÀ ,—jQ¤ø ∆Ã∏M ∆C .B»Nº¿ß ü fYC ¡∏Ñ ïG eîM ∆C “Ø›àA “ªÀe ∆B∏øHI ∆C ,`ÃyÀ Ω∏I ,îJNÕ Ah»IÀ  h œ∞∏Õ “Œø›m‚A e›JªA ü eÃUÃùA K«hªA ∆CÀ ,“z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ .¬k›ªA f¥ƒªA ØÃNª œ∞∏Õ B¿∑ ,—eîªA

K«hªA —fÍßB≥ ïG ™ÃUÈjªA ¡È NÕ ±Œ∑ œºbNªA ïG PeC ªA LBJmfiA “ªAkG Kè K«hªA —fßB≥ ïG ™ÃUjºª :œºÕ Bø Ω¿®ÂÕ –C , iëfM ïG PeC ªA ΩøAîªA “ªAkGÀ ,…ƒß .“Œ≥iêA eÃ¥ƒªA ©J ≤B¥ÕG - 1 .ΩøB®NªA ïG “ŒJ«hªA eÃ¥ƒªA —eBßG - 2 “____ªAkGÀ ,K«h____ªA ¬B____øC ≈____ø “____Œ∑j¿ÜA lUAÃ____áA “____ªAkG - 3 231


. jÕfvMÀ  eA NmA ”ºß eÃŒ¥ªA ©Œö ,…÷AjqÀ ,…®ŒIÀ ,…MkBŒYÀ ,K«hªA πºó ”ºß eÃŒ¥ªA “ªAkG - 4 .eÃ¥®ªA ü …I ΩøB®NªAÀ Ω®UÀ , B®ªA ü “ŒnŒ÷jªA P›¿®ªA πºó ”ºß eÃŒ¥ªA “ªAkG - 5 “JnƒªBIÀ ,B»z®Jª “JnƒªBI ,BıNIBQ Aıj®m haDM ”NY ,AıjY B»ƒŒI oØBƒNªA .B»ôîM ÀC B»M›¿ß |Œ∞bNI æÀfªA ΩafM ´ ≈ø ,K«hºª — Ø ü “YÃN∞ø ∂Ãm …ª ∆Ã∏Œm …√HØ ,“ÕjáA K«hºª ∫jM ”NøÀ BıNIBQ ≤ju j®m haDNm “ŒªÀfªA P›¿®ªA ©Œö ∆HØ œªBNªBIÀ ,  nÕ “Œƒøk SŒY eÃUêA ïG …¥Õj K«hªBI œªÀfªA ΩøB®NªA haDŒmÀ ,K«hºª “JnƒªBI .K«hªBI B»N¿Œ≥ —if¥ø ©ºnª eÃ¥®ªA ¡Œ≥ ©Øe –jVŒm B»YBå –e¤ŒnØ ,“ÕÃ≥ —fYAÀ “ªÀe B»I OøB≥ AgG PAÃÒàA  h« ∆G Ãç ¬f¥M ïG –e¤Õ Bû ;πªg ü B»ßBJMA ”ºß ‘jafiA æÀfªA ©ŒVrM ïG .‘jaC —jø B®ªA ïG K«hªA ¬B§√ —eBßG ïG —eîªA ∆È fi ;πªhI ¬BŒ¥ªA ≈ø “Ø›àA “ªÀe ≈ø ifUC “ªÀe OnŒªÀ “ªÀ¤nø “Ø›àA “ªÀe ∆fiÀ ,B “JnƒªBI œßjq ¡∏Y “z∞ªAÀ K«hªA —fßB≥ .“ÕBßiÀ “ÕAf« “ŒªÀ¤nø B®ªA ≈ß

232

Amwal  
Amwal  

Amwal In Kalif system