Page 1

Fakar avaPear lFar m đãt r ởt hànhnhàt i ênphongt r ênt hếgi ớit r ongl ĩ nh vựcnuôicấyngọct r ait r uyền t hống củangườidân Tahi t i .Tấtcảngọc t r aicủachúng t ôiđều đến t ừ cácđầm,phát uyệtđẹp củaFakar ava– dướisự bảot r ợcủaUnesco.

SỬ DỤNG THƯỜNG XUYÊN Nênđeongọct r aicủabạnt hườngxuyên.Cácl oạidầut ựnhi êncủacơt hểbạngi úpnâng caođộbóngvà sángcủangọct r ai .

BẢO QUẢN ĐÚNG CÁCH Nênbảoquảnngọct r ait heophươngphápđúngđắn.Gi ữmỗivi ênngọct áchbi ệtvìchúng cót hểcọvàonhauvàgâyr anhữngvếtxướt . Bảoquảnngọct r ainuôicấyt r ongt úivảimềm hoặchộpt ấm l ópmềm cũngl à mộtl ựa chọnt hôngmi nh.

CHĂM SÓC THƯỜNG XUYÊN Làm sạchngọct r aibằngnướcấm vớixàbôngmộtcáchnhẹnhàng,nhưngkhôngđược ngâm chúng.Sauđóphơikhôt r ênkhănmềm.Nếungọct r ainuôicấyđượcsâut hành chuỗi ,khôngnênngâm chúngt r ongnước.

BẢO VỆNGỌC TRAINUÔICẤY Nênt r ánhđểngọct r ainuôicấycủabạnt i ếpxúct r ựct i ếpvớicáct ácnhângâyhạinhư ánhsáng,nhi ệtvàhóachất . Chỉmangt r angsứcbằngngọct r aisaukhit r angđi ểm đểngọct r ait r ácht i ếpxúcvớimỹ phẩm, nướchoahoặckeoxị tt óc. Khôngnênđeongọct r ainuôicấydướiánhnẵngmặtt r ờit r ongt hờigi andài .

TRUNG TÂM CHĂM SÓC Nếubạnt hườngxuyênđeot r angs ứcngọct r ai ,c húngt ôikhuyênbạnnênmangc húngđến t r ungt âm chăm sóccủachúngt ôimỗinăm mộtl ần. Tr ungt âm chăm sóc-Fakar avaPear l ,l uônsẵnsàngchăm sócchot r angsứcngọct r aicủa bạn,l àm chúngsángmộtcáchhoànhảonhấtvàt r ôngnhưmới .

CHĂM SÓC NGỌC TRAI Ngọct r ainhư l àmộtl oạiđáquývàcầnđượcchăm sócđặcbi ệt .Lớpxàcừ hữucơbaobọcvi ênngọcr ấtnhạycảm vớimôi t r ườngbênngoàivàr ấtdễt r ầyxướt .Tuynhi ên,t heonhữngl ờikhuyênt r ênđây,vi ệcchăm sócngọct r aisẽt r ởt hànhbản năngcủabạn.

Pearl care viet