Page 1


พระลอเริ่มต้นขึ้นด้วยสงครามระหว่า งสองเมืองคือเมืองสรวงของท้าวแมนสร วง และเมืองสรองของท้าวพิมพิสาคร ผ ลของการสงครามทำให้เมืองทั้งสองกลา ยเป็นศัตรูคู่อาฆาต พระลอซึ่งภายหลังได้ เป็นเจ้าเมืองสรอง เป็นชายหนุ่มรูปงาม ที่ ความงามของพระองค์ได้รับการขับขานเป็ นบทเพลงสรรเสริญที่ขจรขจายไปจนถึงหุ ของ พระเพื่อน พระแพง สองราชธิดาสา วของเมืองสรองด้วยวิบากกรรมแต่หนห ลังทำให้สองพระธิดาเกิดมีใจปฏิพัทธ์ในพร ะลอทั้ง ๆ ที่ยังไม่เคยพบ


เจ้าหญิงเพือ่ นและเจ้าแพงได้ยนิ ว่า พระลอเป็นชายหนุม่ รูปงามก็เกิดความสนใจ ใคร่จะได้ยลโฉมสอง พีเ่ ลีย้ งคือนางรืน่ และนางโรยสังเกตเห็นความกระตือรือร้น ของนายหญิงของตนก็เข้าใจ ในพระประสงค์ ข องทั้ ง สองพระองค์ สองพีเ่ ลีย้ งจึงอาสาทีจ่ ะจัดให้ น า ย ส า ว ข อ ง ต น ไ ด้ พ บ กั บ พ ร ะ ล อ โดยการส่ ง คนไปขั บ ซอในนครแมนสรวง ในขณะขับซอ นักดนตรีพรรณนาถึงความงา มของเจ้าหญิงทัง้ สอง


ในขณะเดียวกันพี่เลี้ยงทั้งสองก็ได้ไปหาปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อให้ช่วยทำเสน่ห์ให้พระลอหลงใหลในเจ้าหญิงทั้งสอง เมื่อต้องมนต์เสน่ห์เข้าก็ทำให้พระลอใคร่ที่จะได้ยลโฉม พระเพื่อนพระแพงยิ่งนัก พระองค์เกิดความคลั่งไคล้จนไม่เป็นอัน เสวยพระกระยาหารใด ๆ ได้เลย พฤติกรรมอันเปลี่ยนไปของ พระองค์นี้ทำให้พระราชชนนีสงสัยว่าจะมีผีมาเข้าสิงสู่แต่ถึงแม้ว่าจะ หาหมอผีมาประกอบพิธีขับไล่ผีก็ไม่เป็นผล เพราะพระราชโอรสยัง คงมีพฤติการณ์อย่างเดิมเพื่อที่จะได้ยลโฉมเจ้าหญิงทั้งสอง พระองค์ผู้เลอโฉมด้วยพระองค์เอง พระลอจึงทูลลาพระราชชนนี ออกประพาสป่า แต่จุดประสงค์หลักก็เพื่อที่จะได้ยลโฉม เจ้าหญิงแห่งเมืองสรองนั่นเอง จากนั้นพระลอก็ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่เมืองสรองพร้อมด้วยบ่าวสนิทอีก 2 คน คือ นายแก้ว กับนายขวัญ พร้อมกับไพร่พลอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งหมดต้องเดิน บุกป่าผ่าดงขึ้นเขาลงห้วยจนกระทั่งมาพบแม่น้ำสายหนึ่งมีชื่อว่า “ แม่น้ำกาหลง ” และที่แม่น้ำกาหลงนี้เอง ที่พระลอได้ตั้งอธิฐานเสี่ยงน้ำเพื่อ ตรวจดูดวงชะตาของพระองค์ ทันทีที่สิ้นคำอธิษฐานในทันใดนั้นใน แม่น้ำก็เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายเลือดและไหลเวียนวนผิดปกติ พระลอ ก็ทราบได้ว่าปรากฏการณ์นี้เป็นลางร้ายรออยู่เบื้องหน้าของพระอ งค์ แต่ก็ไม่ทำให้พระองค์เกิดความย่อท้อที่จะได้พบกับหญิงสาวท ี่พระทัยของพระองค์เรียกร้อง ถึงแม้ว่าพระองค์เองจะไม่เคย พบนางเลย แต่พระองค์เกิดคลั่งไคล้ในตัวนางทั้งสองยิ่งนัก


ในทำนองเดียวกันเจ้าหญิงทั้งสองก็รอการเดิน ทางมาของเจ้าชายรูปงามด้วยความกระวนกระวาย พระทัย และเกรงว่ามนต์เสน่ห์ของปู่เจ้าสมิงพรายจะ ไม่เห็นผลในทันที จึงได้ขอร้องปู่เจ้าสมิงพรายอีกครั้ง ให้ช่วยเนรมิตไก่งามขึ้นตัวหนึ่งที่มีเสียงขันไพเราะ ทั้งสองพระองค์คิดว่าไก่ตัวนั้นจะต้องทำให้พระลอเกิด สนพระทัยและติดตามาจนถึงเมืองสรองอย่างแน่นอน และแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่เจ้าหญิงสองตาดหมาย พระลอได้ติดตามไก่เนรมิตไปจนถึงพระราชอุทยาน และได้พบเจ้าหญิงทั้งสองซึ่งกำลังทรงสำราญ อยู่ที่นั่นทันทีที่ทั้งสามได้พบกันก็เกิดความเสน่หา ผูกสมัครรักใคร่กันในบัดดล แลก็เป็นเวลาเดียวกับที่ นายแก้วกับนายขวัญก็ได้ตกหลุมรักของนางรื่น และนางโรยผู้ซึ่งเปิดหัวใจต้อนรับชายหนุ่มทั้งสองโดย ไม่รีรอ เช่นกัน ผลปรากฏว่า พระลอและบ่าวคนสนิท ของพระองค์ลักลอบเข้าไปอยู่ในพระตำหนักชั้นในซึ่ง เป็นที่ประทับของเจ้าหญิงทั้งสอง


อย่างไรก็ตาม ความลับนี้ก็ถูก เปิดเผยเข้าจนได้เมื่อข่าวได้ไปถึง พระกรรณของพระราชาผู้ซึ่งเสด็จ มาไต่สวนในทันที และเมื่อพระลอ กราบทูลให้ทรงทราบเรื่องราว ทั้ ง ห ม ด ใ น ต อ น แ ร ก พระองค์ก็ทรงกริ้วมาก แต่ก็ทรงเข้า พระทัยในความรักของคนทั้งสาม และทรงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้ ทั้งสามพระองค์ทันที


ด้วยการอ้างเอาพระราชโองการของ พระราชโอรสของพระนางคือ ท้าวพระพิชัยวิษณุกร พ ระเจ้าย่าจึงสั่งให้ทหารล้อมพระลอและไพร่พล เอาไว้ ในขณะที่พระลอกับไพร่พลต่อสู้เอาชีวิตรอด อยู่นั้นพระนางก็สั่งให้ทหารระดมยิงธนูเข้าใส่ ธนูที่พุ่งมา ใส่พระองค์และไพร่พลนั้นราวกับห่าฝนจนไม่อาจจะต้าน ทานได้ และเพื่อปกป้องชีวิตของชายคนรัก พระเพื่อนกับพระแพงจึงเข้ามาขัดขวางโดยใช้ตัวเองเป็น โล่กำบังให้พระลอ แต่อนิจจาทั้งสามต้องมาสิ้นพระชน ม์ในอ้อมกอดของกันและกันท่ามกลางศพของบ่าวไพร่ ณ ที่ตรงนั้นเอง ทันใดนั้นทั้งสองเมืองก็ต้องตกอยู่ใน ความวิปโยคต่อการจากไปของทั้งสามพระองค์ผู้บูชาใ นรักแท้ ถึงแม้เรื่องราวจะจบเพียงแค่นี้ แต่เนื้อเรื่องก็ยัง กินใจผู้อ่านไปอีกนานแสนนาน


NUTTAPORN  
NUTTAPORN  

หนังสือนิทานพระลอสำหรับเด็กและผู้ใหญ่