Page 1

www.ifmbasinyayin.com

1


NEWS

2

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

3


NEWS

4

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

5


NEWS

6

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

7


NEWS

8

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

9


NEWS NEWS

10

P+S International

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

11


NEWS

12

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

13


NEWS

14

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

15


NEWS

16

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

17


NEWS

18

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

19


NEWS

20

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

21


NEWS

22

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

23


NEWS

24

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

25


NEWS

26

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

27


NEWS

28

CHRISTIAN FISCHBACHER

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

29


NEWS

30

CHRISTIAN FISCHBACHER

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

31


NEWS

CHRISTIAN FISCHBACHER

32

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

33


NEWS

34

CHRISTIAN FISCHBACHER

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

35


NEWS

36

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

37


NEWS

38

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

39


NEWS

40

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

41


NEWS

42

CHRISTIAN FISCHBACHER

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

43


NEWS

44

CHRISTIAN FISCHBACHER

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

45


NEWS CHRISTIAN FISCHBACHER

46

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

47


NEWS JAB

48

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

49


NEWS

50

JAB

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

51


NEWS JAB

52

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

53


NEWS

54

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

55


NEWS

56

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

57


NEWS

58

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

59


NEWS

60

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

61


NEWS JAB

62

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

63


NEWS

64

JAB

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

65


NEWS

66

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

67


NEWS

68

OSBORNE

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

69


NEWS

70

OSBORNE

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

71


NEWS OSBORNE

72

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

73


NEWS

74

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

75


NEWS

76

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

77


NEWS OSBORNE

78

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

79


NEWS

80

OSBORNE

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

81


NEWS

82

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

83


NEWS

84

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

85


NEWS

86

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

87


NEWS

88

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

89


NEWS OSBORNE

90

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

91


NEWS OSBORNE

92

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

93


NEWS

94

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

95


NEWS

96

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

97


NEWS

98

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

99


NEWS

100

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL

101


NEWS

102

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL

103


NEWS NEWS

104

CHRISTIAN FISCHBACHER

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL

105


NEWS

106

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL

107


NEWS

108

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL

109


NEWS

110

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL

111


NEWS

112

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL

113


NEWS

114

www.ifmbasinyayin.com

19-23.05.2015 EVTEKS | CNREXPO / YEŞİLKÖY İSTANBUL


www.ifmbasinyayin.com

115


NEWS

116

www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile


www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile

117


NEWS

118

www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile


www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile

119


NEWS

120

www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile


www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile

121


NEWS

122

www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile


www.ifmbasinyayin.com

12-15.01.2016 Messe Frankfurt Heimtextile

123


NEWS

124

www.ifmbasinyayin.com

27-29 PROPOSTE / ITALY-COMO


www.ifmbasinyayin.com

125


NEWS

126

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

127


NEWS

128

OSBORNE

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

129


NEWS BRABBU

130

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

131


NEWS BRABBU

132

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

133


NEWS BRABBU

134

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

135


NEWS

136

BRABBU

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

137


NEWS

138

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

139


NEWS

140

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

141


NEWS JEAN PIER GUALTIER

142

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

143


NEWS

144

JEAN PIER GUALTIER

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

145


NEWS NEWS

146

VILLA NOVA

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

147


NEWS JEAN PIER GUALTIER

148

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

149


NEWS NEWS

150

JAB

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

151


NEWS JEAN PIER GUALTIER

152

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

153


NEWS JEAN PIER GUALTIER

154

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

155


NEWS

156

JEAN PIER GUALTIER

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

157


NEWS JEAN PIER GUALTIER

158

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

159


NEWS

160

BEDECK HOME

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

161


NEWS

162

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

163


NEWS

164

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

165


NEWS

166

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

167


NEWS

168

BEDECK HOME

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

169


NEWS

170

BEDECK HOME

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

171


NEWS BEDECK HOME

172

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

173


NEWS NEWS

174

DECOBEL

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

175


NEWS BEDECK HOME

176

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

177


NEWS

178

PRESTIGIOUS

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

179


NEWS

180

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

181


NEWS PRESTIGIOUS

182

www.ifmbasinyayin.com


2 - 4 Haziran 2016

0 Seçkin 0 4 Ăœretici Firma

ĂşVWDQEXO))XDU0 0HUNH]L<HĂźLON|\

Sergilenecek

dLQhUÂ QOHUL)XDUĂ&#x2014;

Binl erce Ă&#x153;rĂźn

Sergilenen Ă&#x153;rĂźnler '|ĂźHPHOLN.XPDĂź TĂźl, Perde 3HUGH$NVHVXDUODUĂ&#x2014; +DOĂ&#x2014;YH=HPLQ.DSODPDODUĂ&#x2014; 8\NXYH<DWDN2GDVĂ&#x2014;7HNVWLOL 0XWIDNYH<HPHN2GDVĂ&#x2014;7HNVWLOL %DQ\RhUÂ QOHUL+DYOX%RUQR] 'HNRUDWLI$NVHVXDUODU 'XYDU.DSODPDODUĂ&#x2014; *Â QHĂźWHQ.RUXPD6LVWHPOHUL ĂşSOLN +DPPDGGHYH7HNVWLO*LGHUOHUL

2QOLQH.D\Ă&#x2014;W www.chinahomelifeturkey.com

0212 210 94 85

183 %8)8$56$<,/,.$181*(5(øú1&(72%% 7h5.ú<(2'$/$59(%256$/$5%ú5/úøú '(1(7ú0ú1'('h=(1/(10(.7('ú5 www.ifmbasinyayin.com


NEWS SONIA RYKIEL MAISON

184

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

185


NEWS

186

SONIA RYKIEL MAISON

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

187


NEWS DECOBEL NEWS ZINC

188

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

189


NEWS DECOBEL NEWS ZINC

190

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

191


NEWS

192

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

193


NEWS NEWS

194

ZINC

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

195


NEWS

196

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

197


NEWS NEWS

198

ZINC

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

199


NEWS

200

DECOBEL

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

201


NEWS RUBELLI

202

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

203


NEWS

204

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

205


NEWS RUBELLI

206

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

207


NEWS RUBELLI

208

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

209


NEWS

RUBELLI

www.ifmbasinyayin.com 210


www.ifmbasinyayin.com

211


NEWS

212

RUBELLI

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

213


NEWS

214

www.ifmbasinyayin.com


www.ifmbasinyayin.com

215

1


NEWS

216

www.ifmbasinyayin.com

service auf einen blick waren

FAIRWORLD MAY | JUNE 2016 -EVTEKS / HOME TEXTILE | CNR EXPO Yeşilköy / ISTANBUL #72  

FAIRWORLD HOME TEXTILE MAGAZINE

FAIRWORLD MAY | JUNE 2016 -EVTEKS / HOME TEXTILE | CNR EXPO Yeşilköy / ISTANBUL #72  

FAIRWORLD HOME TEXTILE MAGAZINE

Advertisement