Page 1

SECUR A

Inschrijfformulier

8th Exhibition on

Safety & Security at work Brussels

Vakbeurs Secura 2011

Expo

23-24-25 /03/ 2011

Terug te sturen naar Fairtec per fax +32 (0)3 354 08 10

1. Gegevens van de deelnemer

1.1 Deelnemend bedrijf Firmanaam Straat

Nr. Land

Stad

Postcode

Fax

Tel. E-mail Website

w w w .

BTW : IBAN

BIC

1.2 Facturatiegegevens (enkel in te vullen indien verschillend met bovenstaande gegevens) Firmanaam Straat

Nr. Land

Stad

Postcode BTW : IBAN

BIC

1.3 Vermelding firmanaam in de beurscatalogus & website www.secura-expo.be (zonder venootschapsvorm) Vermelding van volgende firmanaam:

1.4 Contactpersoon voor verdere afhandeling deelname Dhr.

Mevr.

NL

FR

EN

Voornaam Naam Functie Tel. E-mail persoonlijk

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) (Hoofd, Gelaat, Ogen, Gehoor, Ademhaling, Voet/Been, Hand/Arm, Beschermkledij, Antival, ...)

Werkkledij, uniformen Ergonomie (kantoor & industrieel) Hygiëne, schoonmaak, wasserijen Signalisatie, verlichting, machinebeveiliging Meetsystemen, explosieveilig materiaal Brandpreventie en -bestrijding Opleidingen, training, evacuatieplannen preventie-informatie, consultancy ....................................................

Sector Security at Work

zie verder hieronder

Sector Safety at Work

1.5 Vink de sector(en) aan waarvoor u diensten & producten aanbiedt. Bewaking van goederen, gebouwen, personen Mechanische beveiligingssystemen Elektronische beveiligingssystemen Toegangscontrole & tijdsbeheer, badges Camerabewaking, tele-bewaking Brandpreventie en -bestrijding Communicatiesystemen Opleidingen, training, consultancy Waardevervoer ...................................................

“De door u ingevulde gegevens worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan gebruikt worden om u verder te informeren. In naleving van de Wet op de Privacy van 8 december 1992 heeft u het recht deze gegevens in te kijken en aan te passen.”


Ondergetekende bestelt : aantal

2. Standplaats

eenheidsprijs

subtotaal

2.1 Kale oppervlakte kale oppervlakte van 12m² tot 47m²

145,00

€/m²

.....................

kale oppervlakte van 48m² tot 79m²

130,00

€/m²

.....................

kale oppervlakte van 80m² tot 149m²

105,00

€/m²

.....................

205,00

€/m²

.....................

2.2 Kale oppervlakte met modulaire stand of all-in stand m²

1) Modulaire stand kale oppervlakte en basic modulaire stand inbegrepen. Details hiervan zie keerzijde

2) All-in stand kale oppervlakte en uitgebreide uitrusting inbegrepen. Details hiervan zie keerzijde. Andere oppervlaktes zijn op aanvraag.

12 m²

2805,00 €

.....................

16 m²

3645,00 €

.....................

24 m²

5580,00 €

.....................

2.3 Open zijden bij kale opp., modulaire of all-in stand (afhankelijk van de beschikbaarheid) 225,00 275,00 450,00

€ € €

..................... ..................... .....................

1500,00

.....................

900,00

€/st

.....................

3.3 advertentie binnenpagina z/w

300,00

€/st

.....................

3.4 logo op website en algemeen beursplan

900,00

€/st

.....................

3.5 logo (z/w) op badgebrieven bezoekers (25.000 ex.)

1500,00

€/st

.....................

3.6 opmaak, druk, verzending gepersonaliseerde r/v A5-leaflet bij bezoekers mailing per post (25.000 ex.)

2500,00

€/leaflet

.....................

3.7 advertentie op draagtas voor bezoekers (zwart+steunkleur)

2500,00

€/zijde

.....................

295,00 195,00

€ €

490,00

€/st

€ 295,00 ..................... € 195,00 ..................... .....................

supplement voor een standplaats met 2 open zijden supplement voor een standplaats met 3 open zijden supplement voor een standplaats met 4 open zijden

3. Promotie 3.1 advertentie catalogus cover 4 (A5-Quadri) cover 2

3.2 advertentie catalogus cover 3 (A5-Quadri)

4. Administratie 4.1 Tekstinlassing catalogus en website 4.2 Dossierkosten*

1 1

st. st st.

4.3 Co-exposantschap

* inclusief exposantenbadges, gepersonaliseerde uitnodigingen, affiches en digitale banners, coachingsessie voor exposanten en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

TOTAAL (excl. BTW) = Ja, ondergetekende bevestigt dat bovenvermeld firma lid is van Febelsafe vzw en zo geniet van de Febelsafe voordeeltarieven voor Secura 2011. Deze tarieven worden automatisch verrekend bij de facturatie die door Febelsafe vzw verzorgd wordt. Info Febelsafe tarieven: Tel +32 (0) 56 70 11 03 info@febelsafe.be

Standvoorkeur(en): ........../.........../............. voorbehouden aan FAIRTEC

€ .....................

Naam bevoegd persoon : .............................................................. Functie : ..............................................................

ORDERBEVESTIGING

Datum : ..../..../.....

Stand nr: ..................... Oppervlakte: ............m² Datum : ....../....../20....

Firmastempel

Handtekening

Ondergetekende heeft kennis genomen en gaat akkoord met de deelname- en betalingsvoorwaarden alsook de bepalingen op dit inschrijvingsformulier en verbindt er zich toe het algemeen beursreglement na te leven. Het beursreglement, zie verso, maakt integraal deel uit van onderhavige verbintenis. Standkeuze gebeurt in volgorde van inschrijving. BETALINGSVOORWAARDEN : 40% van de totale som is verschuldigd op basis van een voorschotfactuur, die vanaf 01/09/2010 wordt verstuurd. Deze is betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. De bedragen voor redactionele inlassing (catalogus + web site) en dossierskosten worden integraal op de voorschotfactuur genoteerd. De 60%-factuur wordt vanaf 01/01/2011 verstuurd en is betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling heeft de organisator het recht de deelname te weigeren en de annuleringskosten te vorderen. De exposanten die zich inschrijven op minder dan 6 weken voor de opening van de beurs, moeten het totale bedrag + BTW betalen binnen de week na ontvangst van de factuur.

Fairtec nv - Ternesselei 330 - BE-2160 Wommelgem - BTW BE 0444.382.635 - bank : Centea (BE-2110 Wijnegem) IBAN BE30 8538 8996 3211


SECUR A 8th Exhibition on

Safety & Security at work Brussels

Expo

23-24-25 /03/ 2011

Kies uit deze 3 standtypes om deel te nemen 1. Kale grondoppervlakte U kiest voor een kale oppervlakte. Wenst u ideeën voor een gepersonaliseerde stand ? Contacteer Fairtec, Dhr. Tony Spiloes, tel. +32(0)3 354 08 80, t.spiloes@fairtec.com

kale oppervlakte van 12m² tot 47m²

145,00

€/m²

kale oppervlakte van 48m² tot 79m²

130,00

€/m²

kale oppervlakte van 80m² tot 149m²

105,00

€/m²

2. Kale grondoppervlakte met basic modulaire stand kale grondoppervlakte witte wanden (melamine), aluminium structuur blauw tapijt (andere kleuren op aanvraag) plastic beschermfolie fries met firmanaam + standnummer Via de bestelbons uit onze Gids voor de exposant bestelt u dan zelf: - elektrische aansluiting, verlichting, schoonmaak, meubilair, parkingabonnement,... afbeeldingen niet contractueel

205,00

€/m²

3. Kale grondoppervlakte met all-in stand 12 m², 16 m² of 24m² kale grondoppervlakte witte wanden (melamine), aluminium structuur blauw tapijt (andere kleuren op aanvraag) plastic beschermfolie fries met firmanaam + standnummer 1 tafel (120x80cm) bij 12 of 16m² (2 tafels bij 24m² ) 2 grijs gestoffeerde stoelen bij 12 of 16m² (4 stoelen bij 24m²) elektrische aansluiting (2kW), inclusief verbruik met 1 stopcontact bij 12 of 16m² (6kW en 3 stopcontacten bij 24m²) 4 spot van 100W op 1 rail bij 12 of 16m² ( 2 x rail met 4 spots bij 24m²) keuring elektrische aansluiting 1 plant - ficus - bij 12 of 16m² ( 2 planten bij 24m²) dagelijks stofzuigen van uw standtapijt 1 parkingabonnement voor 1 wagen bij 12 of 16m² (2 parkingabonnementen bij 24m²)

+

+ elektrische aansluiting met keuring + spots + standschoonmaak + groendecoratie + parkingabonnement + tafel(s) en stoelen

afbeeldingen niet contractueel

“All-in Febelsafe-stand” van 12, 16 of 24m² Dezelfde logistieke uitrusting als de all-in stand, maar met een extra dienstenpakket exclusief voorbehouden voor leden Febelsafe vzw Info all-in Febelsafe standen of kale oppervlakte voor Febelsafe-leden Tel +32 (0)56 70 11 03 Info@febelsafe.be

12 m²

2805,00 €

16 m²

3645,00 €

24 m²

5580,00 €

Andere oppervlaktes zijn op aanvraag.


8th Exhibition on

Safety & Security at work Brussels

Expo

23-24-25 /03/ 2011

Algemene bepalingen Door hun inschrijfformulier te ondertekenen, verbinden de exposanten zich ertoe de bepalingen van dit reglement na te leven, evenals elke nieuwe andere bepaling die in het belang van de vakbeurs door de organisatoren zou worden aangenomen. 1. Deelnamevoorwaarden De producten en diensten die tentoongesteld worden moeten een rechtstreekse relatie hebben met het onderwerp van de beurs. De deelnemerexposant dient zijn commerciële binding met de firma waarvan hij de producten tentoonstelt, in zijn functie als algemeen of exclusief agent, of aangestelde verdeler, op aanvraag van de organisator, te bewijzen. De inzending van het inschrijfformulier door de exposant geeft niet automatisch recht op deelname aan de beurs waarvoor ingeschreven wordt. De organisator behoudt zich het recht voor elke inschrijving te weigeren, zonder dat deze beslissing hoeft gemotiveerd te zijn. Deze commerciële activiteit, en deze activiteit alleen, zal op de gehuurde stand voorgesteld mogen worden. Het is de exposant verboden een deel of het geheel van zijn concessie binnen de vakbeurs onder te verhuren, te delen of gratis af te staan. 2. Standkeuze De standruimte wordt door de organisator in volgorde van inschrijving toegewezen. Deze zal rekening houden met de door de inschrijver geuite voorkeur van standruimte, zonder dat deze voorkeur evenwel enig recht op een bepaalde standruimte verleent. Ingeval eenzelfde beurs reeds vroeger plaats vond, zal aan de deelnemers van deze vorige editie in de mate van het mogelijke voorrang gegeven worden bij de toewijzing van de standruimte (voor zover zij dezelfde plaats wensen). Wie niet dadelijk kan inschrijven, heeft de mogelijkheid een optie te nemen (max. 2 standruimtes). Deze optie vervalt, zelfs zonder aanmaning, na 3 werkdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de exposant na het ondertekenen van het initiële inschrijfformulier een oppervlaktevermindering doorvoert, zal een schadevergoeding van 30% worden toegepast op het verschil tussen het bedrag van de initiële en aangepaste inschrijving. 3. Wijziging van modulaire of all-in stand naar kale oppervlakte. Wijzigingen van modulaire stand naar kale oppervlakte kan zonder kosten tot 30/11/2010. Vanaf 1/12/2010 blijft 40% van de kostprijs van de modulaire stand verschuldigd. Bij wijziging vanaf 01/01/2011 blijft de volledige kostprijs van de modulaire stand verschuldigd. 4. Betalingen 40% van het totaal bedrag en de volledige vaste kosten (+BTW) zullen gefactureerd worden vanaf 01/09/2010. Het saldo (+BTW) vanaf 01/01/2011. Alle betalingen uiterlijk op 30 dagen na ontvangst factuur. Exposanten die zich inschrijven op minder dan 60 dagen voor de aanvang van de beurs krijgen een factuur waarop het volledige bedrag vermeld staat en contant betaalbaar is. Bij het in gebreke blijven hiervan, zal de organisator het recht hebben de exposant de toegang tot de beurs te weigeren. Dergelijke weigering doet geen afbreuk aan het recht in hoofde van de organisator de volledige som die krachtens het inschrijfformulier verschuldigd is op te eisen. Betalingen worden enkel aanvaard in euro. Er worden geen (bank)cheques aanvaard. Voor het hermaken van een factuur, op vraag van een exposant en ongeacht de reden, wordt een administratiekost van € 20,00 (excl BTW) aangerekend. 5. Annuleringen Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk aanvaard bij middel van een aangetekende brief t.a.v. de organisator. In geval van annulering vóór 1 september 2010 blijft een forfaitair bedrag van € 195,00 + 10% van de gereserveerde kale oppervlakte verschuldigd. In geval van annulering vanaf 1 september 2010 tot 30 november 2010 blijft de 40% voorschotfactuur (incl. dossierkosten) verschuldigd. In geval van annulering vanaf 1 december 2010 zijn alle bedragen die voortvloeien uit de huur van de stand of standoppervlakte (incl. dossierkosten) verschuldigd. Deze vergoedingen zijn onherroepelijk en volledig onafhankelijk van de reden voor annulering vanwege de exposant. De inschrijver gaat uitdrukkelijk akkoord dat, zo hij de standruimte niet effectief inneemt, de organisator gerechtigd is de aan de inschrijver toegewezen standruimte alsnog te verhuren aan een derde of aan te wenden voor een ander doel zonder mededeling noch compensatie aan de originele exposant. 6. Opbouw en aankleding van de standen De exposanten zullen voor aanvang van de beursopbouw zich vergewissen van de situatie van hun standplaats en alle afmetingen ervan controleren. De exposanten verbinden zich ertoe de aanwijzingen van de organisatie te respecteren in verband met de verdeling van de standen, hun opbouw, hun aankleding en hun ontruiming. Tijdens de openingsuren van de beurs is de permanente aanwezigheid van een bevoegd persoon op elke stand verplicht. Het is verboden de muren, de constructies of de gangen in de hal zelf te gebruiken om wanden, publiciteitsborden, displays of ander materiaal aan te bevestigen of deze te schilderen. Constructies, bloembakken e.d. zullen door kunststofmateriaal van de wanden of vloer gescheiden worden. Tapijttegels mogen enkel op de vloer gehecht worden door middel van een kleefband en dit op voorwaarde dat deze kleefband nadien door de exposant zelf tezamen met achterblijvende sporen wordt verwijderd. Het is de exposant verboden tentoongestelde waren weg te nemen voor de einddatum en -uur van de beurs. Alle constructies, goederen, tentoonstellingsmateriaal e.d. niet verwijderd of

algemeen beursreglement weggehaald binnen de 24u na het laatste beursuur mogen door de organisator verwijderd worden op kosten en op risico van de exposant. Goederen en materialen in het kader van dergelijk initiatief door de organisator opgeruimd, zullen niet meer door de exposant kunnen opgeëist worden, die door het verlaten van het gebouw op het vastgestelde uur akkoord gaat met de definitieve afstand van deze materialen en/of producten. Alle elementen van de standconstructie zullen niet buiten het standgrondvlak en de loodlijn op elk van de vier standzijden komen. Constructie's in de hoogte zullen niet buiten de denkbeeldige lijn komen die wordt gevormd door een rechte van 45° vanaf een hoogte van 2,5 m op elke standzijde en evenwijdig met de aanliggende zijden. Het bevestigen van signalisatie, banieren, vlaggen, publiciteitsborden, lichtbruggen e.a. aan de zoldering van de hal dient schriftelijk en vergezeld van een plan bij de organisator te worden aangevraagd. 7. Aansprakelijkheid Teneinde alle misverstanden op dit punt te vermijden is een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten door tussenkomst van de organisator. De exposant ziet, zowel in eigen naam als in naam van de door hem toegelaten personen, uitdrukkelijk af van alle verhaal dat hij gerechtigd zou zijn uit te oefenen tegenover de eigenaars van het beurscomplex en/of de organisator ingevolge alle wettelijke en extra-wettelijke beschikkingen of uit hoofde van welke schade dan ook die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks aan hen of derden toegebracht worden. De exposant verbindt er zich toe, namens hemzelf zowel namens de door hem toegelaten personen, deze verhaalafstand ter kennis te brengen van hun verzekeraars voor schade, aansprakelijkheid en arbeidsongevallen. Evenmin kan de organisator aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, brand, ontvreemding e.d. aan de goederen en/of aan de stand en het tentoonstellingsmateriaal dat zich in het gebouw bevindt. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid in hoofde van de organisator geldt eveneens voor elke schade die zou kunnen ontstaan aan de stand of aan één van zijn onderdelen, aan de aldaar geëxposeerde of te exposeren goederen, of andere op de stand aanwezige of te plaatsen goederen, in zoverre deze beschadigd zouden worden n.a.v. enige manipulatie ervan, dit zelfs zo deze manipulatie zou geschieden door de organisator, één van de aangestelden, of enige derde voor wie de organisator enige verantwoordelijkheid, hetzij contractuele, hetzij buiten-contractuele, dit alles in de meest brede zin van het woord, zou dragen. 8. Brandveiligheid Met het oog op de brandveiligheid zullen de standen uitsluitend met erkende brandwerende materialen opgebouwd worden. De aanwezigheid van ontplofbare en ontvlambare stoffen zowel in vloeibare, gasvormige of vaste vorm is ten strengste verboden, tenzij voorafgaandelijk de geschreven en gehandtekende toelating van de organisator in dit verband wordt bekomen. De toegang tot de uitlaten van de airconditioning, de verwarming en tot de brandblusapparaten van de hallen zal steeds vrij gehouden worden. 9. Publiciteit Decoratie, geluid en/of publiciteit die de belangen van derden zouden kunnen schaden is verboden en kan door de organisator te allen tijde bij eenzijdige beslissing verwijderd of verboden worden op kosten en risico van de exposant zonder dat deze enig verhaal kan laten gelden tegen de beslissing van de organisator. Tegenover de organisator kan nimmer verhaal noch verzoek tot schadeloosstelling of terugbetaling ingediend worden indien zich bij de opstelling van publicitaire en redactionele teksten of bij om het even welk drukwerk of opdruk, vergissingen of weglatingen hebben voorgedaan. De organisatie behoudt het recht om elke animatie die geluidsoverlast veroorzaakt of storend is onmiddellijk te laten stoppen. 10. Electriciteit De aansluiting van alle elektrische installaties van de standen op de stroomborden van de hal zal uitsluitend geschieden door de diensten of de aangenomen leverancier van de hal. De exposant zal op voorhand duidelijk specifiëren ten opzichte van de organisator over welke stroomvoorzieningen hij dient te beschikken. De organisator kan enkel gehouden zijn de stroomvoorziening te leveren die voorradig is in de hal en de onmogelijkheid in zijnen hoofde andere stroomvoorzieningen te leveren zal nooit aanleiding kunnen geven tot enige vergoeding en/of terugbetaling van de huurprijs in hoofde van de exposant. 11. Annulering van de beurs Als de vakbeurs niet kan plaatsvinden om redenen buiten de wil van de organisatoren om, zullen de exposanten hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. De bedragen, die nog beschikbaar zijn na betaling van alle onkosten, zullen onder de exposanten verdeeld worden naar rato van de bedragen die gestort werden door deze exposanten die hiermede afzien van het recht op schadevergoeding ten laste van de organisator. 12. Betwistingen Enkel de Nederlandse tekst van huidig beursreglement is bindend voor de partijen. De teksten in een andere taal gesteld zijn enkel vertalingen en hebben als dusdanig geen bindende waarde tussen partijen, waar in geval van betwisting enkel de Nederlandse tekst zal kunnen ingeroepen worden. Bij betwisting omtrent de geldigheid, inhoud of interpretatie van huidig reglement of van de bedingen van het inschrijvingsformulier, zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn en zal het geschil aan de Antwerpse rechtbanken voorgelegd worden, hetzij de Rechtbank van Eerste Aanleg, hetzij de Rechtbank van Koophandel.

v.u. Koen Damman, Bevrijdingslaan 40, BE-8570 Anzegem

SECUR A

Inschrijfformulier NL  

Inschrijfformulier Secura 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you