Page 1

CAMAU BACH NEWIDIA MAWR DAU

arolWg b 2009/10 lynyddol


Huw Le wis – A C Merth a Rhym yr ni – “M ae gwait Neelam Fairbrid h ge ac elu Bhardw sennau aja – Cyngor yng Ngh e ra Caerdy ymru yn ill dd – Cyngho gyfle ha “Rydw i i lawer o nfodol rydd Ke wedi gw bobl ifan eld y gw ith Hyd Maer C c a fydd Fairbridg arall yn a e, it aerdyd a h e colli cys i m fe y n a l e e i d– w ylltiad n n “B if e o’r econ a u u n d ’r c g ymwelia dan fwy y id yn un d a omi ond p h o af o anfa d yma’n bl Roe ig Ngh o gymd ntais yn dd yn w bleser. aerdydd eithas.” g Comisiw ych gwe . Maen n cadarnh ifanc a fy ld y gwa h n plant w ’n dal pobl aol a gw ddai fel ith Cymru Towler erthfaw arall yn Mae’n h - Keith drwy’r rh – “Roed r. syrthio anfodol wyd. Ma d ymwe chanolfa fo ld â eF d elusen fel Fairb cymorth n Fairbri nau ridge yn ac yn ge airbridge yn dge yng Nghaerd parhau fn i ni.” oherwyd ydd yn yma d b leser. Ce eu bod cyfle i w yn llwyd i gyrrae fais y eld beth dd y bo do sy’n wy bobl ifan bl ifanc nebu’r bellaf o c mae F Athro y sydd a fa a irbridge e sgol uw ymwneu l y r a w yn y dd durdoda yn chradd d â nhw Canton inas”. u – – hunan ian Hig digartre werth, h Scho fedd, ca “Mae Fa o m l – -drin cy ir hunan-n b ri d g e ffuriau, iweidio wedi ca dylanwa a mwy. el Mae cym d enfaw r ar fyw orth yr disgybli ydau’r e lu o o draffe n s . e n M a g e y da rhai n nhw’n rthion m bwysig, wyaf by teimlo’n creu cry a’n wert wyd we na hfawr. M di nhw’n lleis aen yna hefy rgraff arnaf – o io b a rn, ac y nd mae cydwe d gymo n rth gyda ithio lla sylfaeno wer iaw phethau Mae’r l fel cog n mwy. inio, sy’n rhaglen nad wyd we dangos ysbwrie i g y fl a wni peth di eu galluogi l” yw’r b gorau, n wyd au ac i a’r rhata mewn h gynydd f – ac m yder. M paratoi u ae ae’r hun bwyd a’i y n a ru anhyde fwyta o throl – bwrdd m r a gwmpas c ro ewn cw y e n dd y cy hwyl!” mni da gefnoga fan yn eth dda .”

fairbridge de cymru individua would like ls a to thank productio nd organisations the follo wing for assis n of this ting with annual re the vi e w : Translati on Serv ic es: huw (diolch i roberts huw rob erts am y cyfieith Design a u). nd Layo ut: golle y slater Printing: Cardiff. Cos prin ters and the mss fairbridge group. de cymru and for th are very grateful e donati on of tim to all invo enabled e and re lved us to pro sources duce this that annual r eview at nil Cost.


CROESO RHEOLW’R R 2010 Mae dy ddiau c aled o’n blaena u. Erby n i chi Yn ein hyn, m ddarlle i fydd L n unig barn ni, mae go lywodr San Ste sod yr olyn yng a e ffan we th nghano di cyho ymdrec Arolwg l yr hion yn eddi’r Gwaria ei rymu nt ysbrydo Cynhw so a’i li i reoli ysfawr ei fywyd . Mi fydd effeithio . yn ar y sec M i fy dd y flw tor wirfo ac ar Gy y d d ddol y mru. Ma n dyngedfe nesaf yn e yna so ddirwas nnol i n n am giad ara ifer o elu Er gwae ll – pant sennau. th pant – a a f pob he i ddilyn c am fly anhaws r ac nyddoed ter, mae o lymde d gw r ariann ein hym ol. Mi fy drechion eld ffrwyth diweithd dd ra’n cod yn hwb ac yn ys i, i’r galon brydolia ac mi fy pobl dan eth. Y c dd 25 oed b a c h sy’n cyfr amau yn cael heffeith if ar y d eu io’n arb edrych aith – ennig o i fyw lly ddrwg. gaid ein gweithw Mi fydd yr, gwen hyn yn gwthio’r u, trin a chwerth mae Fair bob thrafod, in... Gw bridge y newch y n eu cyn l bychain ymhella pethau , medda orthwyo ch i’r ym i ein naw ylon. Pa - gweld sydd yn ddsant reswm y petha a dros w u bycha ario aria e threulio in g w in yw obr. na amser a r alluog ifanc ym i’r bobl a, tra bo d yna b ifanc diobl waith sy dd galluoed Ant Me d a’r cym eisoes â’r tcalfe wystera eu hang Rheolw u sydd en? Rwy r ’n deall diweithd Fairbrid bod ra yn dry ge De C chineb i ond ma ymru b e canolb wyntio a awb; sydd “fw r y rhai yaf adda s” ar gy swyddi’n fer gamgym eriad dy bryd. Ein gwa ith yw m ynd ar ô sydd yn l y rhai bell. Y ll yn cant wy th deg o edd, daeth bobl ifan canolfan c i’n yng Ngh aerdydd gymorth am , cyngor ac arwe iniad.


Fairbri dg Blwydd e De Cymru – yn o es tyn alla Fairbrid n, blwy ge De ddy Beth wnae

Cymru

gwaith

thon ni?

Cefnogi 180 o b obl ifanc 13-25 o ed 147 o’r rhai hyn ny wedi atom ni dod am y tro cyntaf Cydweit hio gyda 55 corff cyfeirio ar hyd a lled y de 13,268 o oriau o hyfford diant Dau dde g cwrs m ynediad effaith u chel Wyth de gp datblygu edwar cynllun unigol

da a llw yddia

Cyflawnw

n o lwy ddian

nnus!

yd y gorc

h

wyl? 82% we di cwblh au Myne (cwrs pre diad swyl) 82% we di symu d ymlae y rhagle n at n ddilyn ol (datb persono lygiad l) 79% o’r rhai dda eth atom ni gydag anghen ion lluos og 75% we di cael o leiaf un canlynia d da - c ymhwys dychwe ter, lyd i add ysg neu ymddyg wella iad

t

A wnaed u

nrhyw wah

aniaeth? 41% o b obl ifanc dan 16 ddaeth oed atom ni wedi de neu ddy chrau, chwelyd i, fyd ad arferol dysg

26% o b obl ifanc ein rhag wedi llw len yddo i o stwng e camdde u fnydd o gyffuria u 16 unig olyn we d i llwydd i fanteis o io ar wa sanaeth cefnoga au eth erail l trwy’n Hadran Pob un Estyn o’r rhai aeth ar wedi da y cwrs tbly 10% o b obl dros datblygu gu eu cynllun 16 oed mynd y unigol e wedi n syth i i hun gyflogae th lawn 32 unig olyn we di derby gant o o n dros riau cefn ogi a hy fforddi 479 ses iwn “un i un” 17 unig olyn we di derby cefnoga n eth bers onol ddw mewn c ys ysylltiad â’r traffe gyda ch rthion ysylltu a c estyn Os ydyc h yn aw y ddus i g rhywun yfeirio aton ni, ffoniwch 029 210 4 0065.


Cysyllt u corffor â’r gymuned aethol gyfan – a Digw Cysyllt yddiad u Rydym a u yn cred

u’n gryf cysylltia mewn c dau cry reu f gyda’r g ymuned a chynnal Mae Fair leol. bridg

e De Cy wedi es mru tyn a chorffo allan i unigolio n raethau yn ysto 2008/20 d 09, gan greu cysylltia dau cry f gyda chwmnïa u sydd wedi cy amser, nnig adnodd au, gwe ac arian ithwyr i’n cynll uniau. Rydym hefyd y n mante ar gefno isio gaeth fr wdfrydig Pwyllgo ein r Ymddir iedolwy Rhanba ra rthol. M ae’r gw yma’n g irfoddolw weithio’n yr ddiflino arian ac i godi i dynnu sylw at Rwy’n a ein gwa rbennig ith. o ddiolc gadeiry hgar i dd yr ym ddiriedo Tim Pow lwyr, ell, sydd yn ysbry ac yn ys doli gogi pa wb ohon om. Mae’r g weithga reddau digwydd a’r iadau’n parhau a datbly i dy gu, o no son gwis fu gomedi i noson i gyfle i golli pw ac ennil ysau l punno edd yn maratho hamme n Caerd r ydd. Cawsom gefnoga eth Côr Caerdyd Polyffon d, Côr Y ig sgol y B a’r dely erllan D nores B eg ethan S yn ein c emmen yngerdd s Nadolig Daeth d g rsog an t a hann yntaf. gan gyn er yngh nwys ae yd, lodau C aelodau ynulliad seneddo , l ac Arg Faer Ca lwydd erdydd.

Mae yna groeso maw i u a chyrff nigolion ymuno â’n hym Os ydyc drechio h yn fod n. lon gwe ac yn aw ithio’n g yddus i aled fw y n h Y rhif yw 0 2 9 2 0 4 au, ffoniwch!

4 8011


“doedd UnrhyWen I ddIm eIsIau mai dyn Beth. roeddW gWneud gWeIthIa oedd y drefn n i’n meddWl a darll o ar fy ngallu. naWr rWy’n I’r coleen, ac rWy’n g oedd ysgrIfen arall. dg a chael sWydobeIthIo mynd nu iolCh i f d airBridg ar y pen e.”

RHYS

Ddaru fi d oherwy dod i Fairbrid ge dd fy m od wed llond b i cael ol ac yn chwilio bethau am ne i’n wasta wydd. Roeddw n d mewn helynt g heddlu, yda’r ac roed d bywyd ddiflas. yn Roedd y tr Fairbrid ge yn fe o cyntaf yn thiant, ro i’n ddi-h ed id. Ond mi gadw dwn Fairbrid odd ge mew n cysyll chwarae tiad, teg iddy n nhw, ddaru fi felly ddod am dro arall yn anod d cyd-d . Roedd y n nu gyda arall on d mi aro sod y sta phawb mi drwy ff gyda ’r cyfan . Rwy’n d iawn idd diolchga yn nhw. r Rydw i wedi ne wid o da ddylanw n ad Fairb ridge. R i’n fwy a ydw eddfed ac yn m osgoi se edru fyllfaoed d drwg. mwynh Rwy’n au’r rha glen. M rhaglen ae’r goginio’n arbennig o ddefn yddiol i mi. Roe “babano dd y d gwich lyd” yn llygad, agoriad oherwy dd mi w feddwl a naeth im m gyfrif i oldebau oedolyn bod yn ac yn rh iant am cyntaf. y tro Nawr rw y’n gwe ngalluoe ithio ar dd ysgri fy fe ac rwy’n nnu a d arllen, gobeith io mynd a chael i’r coleg swydd a r y pen arall.

Rwy’n g wybod fy mod yn dal ati, i ddyfalb medru arhau a lwyddo. ci Rwy’n m edru rh nhymer. eoli fy Mae sgw rsio gyd o bobl w a llawer ahanol yn help i gyfath u fy nga rebu. R llu o e d esbonio d methu fy hun m ag or rhwy ond ma stredig e petha ug nawr. R wy’n my ymaint haws nd i aro Fairbrid sg ge am g yfnod, m yda werthfa ae’n wr ac m ae’n hw mae’r s yl ac taff yn fe nd mae’n g weithio!” igedig. Ac


“cyn do anaeddfd yma roeddWn ar erail ed ac yn ddIby I’n dysgU a l. mae fairBrid nnol nniBynn g iaeth i me Wedi i.”

DEMI

Ddaru fi d Roeddw dod yma yn 2 009. n i’n ca sáu ysg gan go ol, lli llawe r o ddy Doeddw ddiau. n i ddim mewn” yn “ffiti . Roedd o wn i’n n iawn wrt erfus h ddech ra y cwrs M u, ond ro ynediad edd yn fend Roedd c igedig. yfarfod p o bl ifanc yn hwb debyg enfawr. Cyn dod yma roe ddwn i’n ac yn dd anaeddfe ibynnol ar eraill. d Fairbrid Mae ge wedi dysgu a i mi. Mi nnibynia ddaru m eth i osod a roeddwn mcan yn falch iawn o fy ion ac eu cyrra edd ac a hun am m lwydd o. Rydw i w edi bod ar lawer yma. Y o gyrsia babanod u gwichlyd gorau – oedd y roedd y n llawer yn wers o hwyl a bwysig c am gyfr bywyd. ifoldeba Rydw i w u edi bod coginio, ar gyrsia ac wedi u coginio â’r gano i ymwelw lfan. Ma yr e hynny cynyddu wedi fy huna nhyder Eleni ry llawer ia dw i we wn. di ennill ASDAN; cymhwy rwy’n fa ster lch iawn yn edry o hyn a ch ymla c en at y cam nes Yn ddiw af. eddar m i gefais weithio gyfle i gyda ph lant ag am ddiw anabled rnod. M dau i sylwed gymaint dolais rwyf eis iau help u eraill.

Diolch i Fairbrid ge, rwy hyffordd ’n m i i weith io mewn ynd i Rwy’n b meithrin arod am fa. yr oherwyd d cymort her newydd h Fairbri Mi fydd dge. fy nghy fnod yn gyda th a’n gorf aith Ysb fen ryd i’r A lban. Ond mi fyddaf y n cadw cysylltia mewn d oherw ydd rwy ddiolchg f mor ar iddyn nhw am bopeth!”


Tynnu sylw at feichio gi’n yr arddeg Daeth F au air

bridge Real Ra ynghyd dio ym â Medi 20 dynnu 09 i sylw at fe arddeg ichiogi’ au yng n yr Nghym ru.

Pobl ifa nc Fair br yn holi ’r Prif W idge einidog Yng Ng o

Gwobrw yo llwy ddiant John G rif

fiths AC y llyw y oedd w n noso n raddio rth Fairbrid ge De C ymru 2 yn y Se 009 nedd. Ymhlith y gwaho ddedigio oedd yr n athletwr byd-enw Colin Ja og ckson. Daeth p awb yng hy ymdrec hion pob d i ddathlu l ifanc i bywyda wella eu u eu hu nain. Yn ôl Co lin, “Fel noddwr rwy’n sy Fairbrid nnu dro ge ar ôl tro weld ag wrth i m wedd a i c hlywed y bobl if hanesio anc mae n Faibridg eu cyno e wedi rthwyo.

rffenna f 2009, grw ˆ p o bo cafodd bl ifanc Prif We y cyfle inidog i holi P r ydain, Brown, Gordon wrth id do ymw Chaerd eld â ydd. Gofynyd nifer o w estiynau yngly ˆn â diw caled eithdra tlotaf Cy yn arda AMi gafo mru ac loedd dd Tony am gefn llywodra ac ogaeth am wyth eth San nos – on Angela “fabi” Steffan llywodra d roedd i amcan disgwyl eth y Cy dal iddyn nh nulliad i tlodi pla w barha gyflwyn waredu nt yma ui o eu rha erbyn 2 g 0 len fore 20. Yn ôl An fyw! Mi gafod t Metcalf d yr ors e, rheolw Faibridg a f gwichlyd ei rhagle r e de Cy ”e n “abi mru, “M ifanc Fa ae pobl hefyd. M i hun am yr wy irbridge thnos i roddwy wedi gw argraff a d n gyfrifold sylw i eud rnaf i he ebau bo ddiw. M digon o d yn rha ae mag peryglon hunan-h int, u a y fi d echydon cwestiyn er i dafl ariannoo u au anod rhyw a c l ac emo d at ryu host amlwg y siy n mor mor gyn n arwyd nar. Yn ô nol cael baban d o lwyd gwaith c l rh d R iant eu adio, Jo eolwr Re aled ac hn Dyer, o waith al Fairbrid caled Nosweit “Mae po NEET yn ge.” hiau fel bl ifanc fwy teby rhain sy gol i feic pa mor ifanc. Y ’n dango hiogi’n galed m bwriad y s aen nhw ma yw c g ymwbyd w e it h wyr yr e a ynyddu diaeth a lusen w throsglw gweithio gwybod edi yddo aeth.” . Fairbri dge sy’n drws; y agor y bobl ifan c sy’n c drwy’r d erdded rws.”.


Cynhad le Fairbrid dd NEET ge Cae rdydd Yn wle

Gweith wy

r Fairbr idyddo yn cael idg l ac yn gymde c y d Manna nabydd e ithasol, genedla o’r nefo iaeth bu esgy erioed ethol muno mor bw edd! ysig. Y m mis Ma Ym mis wrth, d Mawrth rheolw erbynio daeth Fa Cyngor r gweit dd irbridge Caerdyd hredol F a , irbridg d a’r 14 Pathway e De Cy -19 s Netwo John D mru, rk yngh ddiwrno yer, Wo yd am d o gan br Arrdec fod a da arfer da h o grwydd thlu . Ieuenc tid Llyw Gwaith odraeth Cafwyd C y nulliad araith a y robryn g yr is-we datblygu am ei waith yn an inidog a s tr a te ddysg, gaethau Huw Lew threfnia a is A.C. dau yn y maes, ei ymrw ac am ymiad ll Roedd y wyr i’r ll digwydd breintie eiaf Bu mis iad yn ll dig yn e ysgubol, Mawrth wyddian in plith. gyda tu yn fis o t fwyta i F a gynrych chant o brysur airbridg iolwyr o e, gyda arglwyd ysgolion timoedd dau d faer y , PRUs, cydgysy n dod a bwrdd c lltu ag y cyrff cyh t ein inio. sgolion, oeddus ac eluse wrthi’n nnau penderf Daeth m ynu sut ae frwydro orau i ’n erbyn a’i bartn r Pen-y-bont ar er a dirp melltith Ogwr rwy-fae NEET. Caerdyd r d a’i wra ig blwyddy n newyd atom i ddathlu d China . Roedd p awb we di mwyn wledd. Y hau’r n ôl ma er Pen-y “Mae’r y -bont mweliad yma we creu cry di n rgraff arnaf i. Mae ym drechion a gallu’r cogyddio n ifanc, ac ymro gweithw Daeth rh ddiad y y r, yn ys ai o bob brydolia Mae ym l amlyca cenedl i’ eth glir. a gyfle f ein r noson na fydd yn Stad arall, ac Swalec ai’n dod iwm rydym y Caerdyd fel n nyled d,yn eu a rb ein prif e n nig yma yr eluse plith wleidyd .” n dion. Yn ôl Jo hn “Mae cydnaby ein llyw ddiaeth odraeth yn beth bendige dig ac a rwyddoc Mae’n b aol. wysicac h nag e ganolbw rioed i yntio ym drechion anffodu sion ein ar cymdeit ystod y has yn cynni ari an er mwy n eu rhw nol presennol ystro rh hyd yn ag sudd oed ym o hellach o’r golw g.”


Ni fydd ai Ydym y dim yn digw ydd he n enwe b dig o d diolchg gefnogaeth ll u o unig ar i baw o b a rod C w m n ïa u dodd £ lion a chyrff. 1000 n eu fwy Clifford Chance eleni: L

FreeMan tle Media Ltd IOD Wa les MSS Gro up PriceWa terHous e Coope Zurich rs Royal B ank of S cotland

U n ig o li o n y m d d ir ie d a c o la e t h a u Sta

diwm y mileniw m The Dulv erton Tru s t The Fair wood Tru st The Odin Charitab le Trust The Wa terloo F oundati on The Hen ry Smith Charitab The Wil le Trust liams Fa mily Tru st

Cyhoeddu

oteri

Cronfa P obl a lle fydd Gwobra u i bawb

P w y ll g o r

rha

nbarthol Gemma Cawthra y Louisa D unlop Karen K ing Linda M agges Graeme Tipple Lyn Burn In c w m a g w a r ia n t

F a ir b r id g

Bwrdd y c yfa

rwyddwy Cadeiry r dd: Tim P o well WE Dick ie (ymd deolodd AG McE 9.8.09) wen (ym ddeolod AJH Purv d 31.3.0 is 9) C William s C Middle ton (pen odwyd 2 B Cottam 2.10.09 (penodw ) yd 20.7 .09)

e De Cym r u 2 0 0 9 /1 0

s

Cyngor Caerdyd d Gwasan aeth ieu enctid c Caerdyd yngor d Cyngor cefn gw lad Cym ru Swyddfa ariannu Ewropea idd Cym Gyrfaoe dd Cym ru ru Llywodra eth y Cy nulliad – cymhort hdal pla nt a the uluoedd Cyngor Bro Morg annwg Cyngor Gwirfod dolwyr C ymru Cyngor y celfyd dydau Y swydd fa gartre f cronfa gymune dol

C y s y ll t u

Rheolwr: antony.m etcalfe@ Elusen g fairbridg ofrestre e.org.uk d ig rhif 110 Cyfeiria 4990 d cofres tredig 4 Patron: 2 The p arade, Y Colin Ja ckson Rhath, C aerdydd CF24 3A D

Fairbridge arolwg blynyddol 2009/10  
Fairbridge arolwg blynyddol 2009/10  

The people, places and events that made Fairbridge in De Cymru what it is in 2009-2010.

Advertisement