Page 1

Національне агентство України з питань державної служби

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу


Закон України «Про державну службу»  Мета

Закону – удосконалення правового регулювання державної служби відповідно до європейських принципів ефективного врядування та реалізація реформ, започаткованих Президентом України.

 Правові аспекти:  Програма

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»;  Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ, затверджений Указом Президента України від 12.03.2012 № 187/2012. 2


Виконання Нацплану дій на 2012 рік • публікації • виступи на радіо та телебаченні • прес-конференції • брифінги • круглі столи • семінари

3


4


Новели Закону України «Про державну службу»

5


Управління державною службою

6


Положення про службу персоналу

7


Нові завдання  Проект програми іспиту  Вимоги до напряму підготовки  Профілі професійної

компетентності посад  Підвищення рівня професійної компетентності  Консультування персоналу

8


Конкурс (1)  єдина процедура прийняття на

державну службу  складання іспитів (тестування)  проходження співбесіди

9


Конкурс (2)

10


Етапи конкурсу

11


Оприлюднення інформації У _____________________________________________________________________________ (найменування органу)

оголошується конкурс на зайняття посади ___________________________________ (назва посади)

____________________________________________ групи ________, підгрупи __________. Посадові обов’язки; умови оплати праці; вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидата на посаду державної служби відповідно до профілю професійної компетентності цієї посади; перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання; дата і місце проведення конкурсу розміщено на офіційному веб-сайті ________________________________________ (________________). сайту)

(найменування органу)

(назва

Додаткову інформацію можна отримати у службі персоналу ______________________________________________________________________________ _ (найменування органу)

за телефоном _________________.

12


Документи  заява  згода на проведення спеціальної перевірки  копія документа про вищу освіту  особова картка (форма П-2ДС)  1 фотографія розміром 3х4 см  декларація за минулий рік  копія трудової книжки

13


Іспит  Конституція України  Закон України «Про державну службу»  Закон України «Про засади запобігання і протидії

корупції»  Інше законодавство  Додаткові завдання

14


Оцінка тестових завдань  90 % - 100% - відмінно  80 % - 89 % - дуже добре  65 % - 79% - добре  54% - 64% - задовільно  до 54 % - незадовільно

15


Співбесіда  одне або більше запитань

чи практичних завдань  однакова кількість запитань (практичних завдань)

16


Оцінювання діяльності  Оцінювання результатів

службової діяльності

 Скасування атестації

17


Основа оцінювання

18


Етапи оцінювання

19


Рекомендації щодо результатів оцінювання Негативна

Позитивна

повторне оцінювання через 6 місяців

Відмінна Встановлення щорічної премії присвоєння дострокового рангу

відомчі заохочувальні відзнаки

у разі необхідності, переведення на нижчу посаду

просування по службі

заохочувальні відзнаки інших органів державної влади просування по службі

20


Комісія

21


Порядок ведення особових справ  Прийняття на державну

службу  Проходження  Звільнення  Біографічні та інші дані

22


Особова справа  письмова згода на проведення спеціальної перевірки  довідка про результати спеціальної перевірки  медична довідка про стан здоров’я  заява щодо незгоди на продовження проходження

державної служби  медичний висновок  акт передачі справ і майна

23


Порівняння класифікацій посад державної служби

24


Класифікація посад: рівень посади

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Групи ІV – V

25


Класифікація посад: юрисдикція державного органу

1 2 3 4

26


Присвоєння рангів  порядок присвоєння рангів  співвідношення між рангами

27


Основні норми порядку

28


Порівняння рангів державних службовців

29


Порядок співвіднесення рангів державних службовців

30


Порядок співвіднесення рангів державних службовців (2): зразок КАТЕГОРІЯ/РАНГ

ПІДГРУПА/РАНГ

1 2 3

1 2

9 10 11

4 5 6 31


Порядок співвіднесення рангів державних службовців (3) № з/п

Військове звання

Ранг

ВИЩИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД 1.

Генерал армії України

1

2.

Генерал-полковник

2

3.

Генерал-лейтенант

2

4.

Генерал-майор

3 СТАРШИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД

5.

Полковник

4

6.

Підполковник

5

7.

Майор

6 МОЛОДШИЙ ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД

8.

Капітан

7

9.

Старший лейтенант

8

10.

Лейтенант

9

11.

Молодший лейтенант

9 32


Постанова КМУ від 08.08.2012 № 740  Визначення належності посад  Перелік посад  Співвіднесення посад

33


Дякую за увагу!

34

Функціонування служб персоналу в умовах нового законодавства про державну службу  

презентація щодо нової ролі та завдань служб персоналу державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you