Page 1

Ôóíêö³îíàëüíå îáñòåæåííÿ ó 2012 ðîö³ 16 міністерств 55 центральних органів виконавчої влади 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 24 облдержадміністрації, міста Київ і Севастополь 490 районних державних адміністрацій

Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â

Çàêîíîäàâ÷³ ï³äñòàâè

Ïðîãðàìà ñåì³íàðó

Державна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240

У 2012 році Нацдержслужбою України розроблено програму короткострокового тематичного семінару «Методика проведення функціонального обстеження діяльності державних органів»

Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затверджене Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011

Ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ

Наказ Нацдержслужби України від 27 липня 2012 р. № 155 «Про організацію проведення функціонального обстеження органів державної влади в 2012 році»

Усунення поєднання в одному органі державної влади інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

Представники юридичних служб, керівники і працівники служб персоналу, інші працівники органів державної влади, залучені до проведення функціонального обстеження

Îá’ºêò îáñòåæåííÿ

Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè

Спеціально утвореними робочими групами і комісіями охоплено:

Програму презентовано з вересня по листопад 2012 року в 24 обласних державних адміністраціях, Автономній Республіці Крим, містах Київ та Севастополь, 16 міністерствах, 55 центральних органах виконавчої влади, 5 центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом

Ìåòà îáñòåæåííÿ

z на центральному рівні: 16 міністерств, 55 центральних органів виконавчої влади, 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом z на регіональному (місцевому) рівні: 24 обласні державні адміністрації, Автономна Республіка Крим, 490 районних державних адміністрацій, міста Київ та Севастополь www.nads.gov.ua

z

Національне агентство України з питань державної служби

z

www.nads.gov.ua

z

Ìîäóëü 1 Функціональне обстеження як інструмент реформування державного управління Ìîäóëü 2

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ влади

органів державної ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß

Досвід проведення функціональних обстежень. Аналіз кращих практик Ìîäóëü 3 Теоретичні засади обстеження функцій органів влади Ìîäóëü 4 Сутність функціонального обстеження діяльності державного органу та методика його проведення Ìîäóëü 5 Організація проведення функціонального обстеження Ìîäóëü 6 Узагальнення результатів функціонального обстеження

www.center.gov.ua z Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу z www.center.gov.ua

Організація і проведення функціональних обстежень — механізм збору, аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації завдань і функцій органів державної влади, спрямований на оптимізацію діяльності та структури таких органів та системи органів влади у цілому


Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Функціональне обстеження – системний процес, спрямований на визначення доцільності збереження державних функцій як обов’язкових, оптимального способу їх реалізації, нового розподілу функцій серед органів державної влади та інших структур, встановлення під залишені функції адекватної внутрішньої структури інституцій

www.center.gov.ua

Òèïîëîã³ÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáñòåæåíü Вертикальне функціональне обстеження – аналіз організації окремих інституцій або сукупності органів виконавчої влади в одній сфері державного управління

Ìåòà Поліпшення структури органів виконавчої влади, конкретних секторів (галузей) державного управління (економічний, фінансовий, промисловий, аграрний, паливно-енергетичний сектори) Îñíîâí³ ö³ë³

z ліквідація надлишкових функцій z усунення дублювання в діяльності органів державної влади z введення нових функцій і раціоналізація їх розподілу Çàâäàííÿ

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ

ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß

z спрямування діяльності органів державної влади на досягнення запланованого, науково обґрунтованого результату, який відповідає пріоритетам державної політики

Національне агентство України з питань державної служби

z проведення аналізу конституційно й законодавчо закріплених функцій органів державної влади

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

z класифікація нормативно визначених функцій органів державної влади за типологічними групами z підготовка пропозицій щодо уточнення функцій органів державної влади та удосконалення системи державного управління в цілому

вул. Прорізна, 15, Київ, 01601, Україна тел. (044) 278 36 44, 278 36 50 www.center.gov.ua center@center.gov.ua

Горизонтальне функціональне обстеження – аналіз всієї системи органів виконавчої влади на предмет надлишковості та дублювання повноважень і відповідальності

Системний аналіз – вивчення одночасно як цілей державної політики, так і розподілу функцій у системі органів виконавчої влади щодо їх досягнення

спрямоване на аналіз діяльності однієї інституції співвідносяться функції та задіяні ресурси метою є визначення як інституція виконує визначені функції, необхідні для досягнення її цілей, і наскільки організаційна структура інституції відповідає (без дублювання або прогалин) вимогам щодо виконання необхідних функцій сконцентроване на порівняльному аналізі однієї або більше функцій між декількома інституціями здебільшого це загальні або спільні функції, які здійснюються всіма органами державної влади (управління персоналом, внутрішнє адміністрування, фінансове та правове забезпечення) метою є виявлення проблем та вироблення пропозицій щодо впорядкування структури центральних органів виконавчої влади, зокрема шляхом утворення, реорганізації чи ліквідації окремих органів, зміни їх підпорядкування, спрямування та координації зосереджений на розподілі функцій між інституціями (системою органів виконавчої влади) метою є визначення раціональності розподілу повноважень на рівні системи органів виконавчої влади, уникнення дублювання функцій і прогалин

Відповідно до абзацу 8 пункту 3 Положення про Нацдержслужбу України, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011, одним із завдань Нацдержслужби України є організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління.


Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Функціональне обстеження – системний процес, спрямований на визначення доцільності збереження державних функцій як обов’язкових, оптимального способу їх реалізації, нового розподілу функцій серед органів державної влади та інших структур, встановлення під залишені функції адекватної внутрішньої структури інституцій

www.center.gov.ua

Òèïîëîã³ÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáñòåæåíü Вертикальне функціональне обстеження – аналіз організації окремих інституцій або сукупності органів виконавчої влади в одній сфері державного управління

Ìåòà Поліпшення структури органів виконавчої влади, конкретних секторів (галузей) державного управління (економічний, фінансовий, промисловий, аграрний, паливно-енергетичний сектори) Îñíîâí³ ö³ë³

z ліквідація надлишкових функцій z усунення дублювання в діяльності органів державної влади z введення нових функцій і раціоналізація їх розподілу Çàâäàííÿ

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ

ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß

z спрямування діяльності органів державної влади на досягнення запланованого, науково обґрунтованого результату, який відповідає пріоритетам державної політики

Національне агентство України з питань державної служби

z проведення аналізу конституційно й законодавчо закріплених функцій органів державної влади

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

z класифікація нормативно визначених функцій органів державної влади за типологічними групами z підготовка пропозицій щодо уточнення функцій органів державної влади та удосконалення системи державного управління в цілому

вул. Прорізна, 15, Київ, 01601, Україна тел. (044) 278 36 44, 278 36 50 www.center.gov.ua center@center.gov.ua

Горизонтальне функціональне обстеження – аналіз всієї системи органів виконавчої влади на предмет надлишковості та дублювання повноважень і відповідальності

Системний аналіз – вивчення одночасно як цілей державної політики, так і розподілу функцій у системі органів виконавчої влади щодо їх досягнення

спрямоване на аналіз діяльності однієї інституції співвідносяться функції та задіяні ресурси метою є визначення як інституція виконує визначені функції, необхідні для досягнення її цілей, і наскільки організаційна структура інституції відповідає (без дублювання або прогалин) вимогам щодо виконання необхідних функцій сконцентроване на порівняльному аналізі однієї або більше функцій між декількома інституціями здебільшого це загальні або спільні функції, які здійснюються всіма органами державної влади (управління персоналом, внутрішнє адміністрування, фінансове та правове забезпечення) метою є виявлення проблем та вироблення пропозицій щодо впорядкування структури центральних органів виконавчої влади, зокрема шляхом утворення, реорганізації чи ліквідації окремих органів, зміни їх підпорядкування, спрямування та координації зосереджений на розподілі функцій між інституціями (системою органів виконавчої влади) метою є визначення раціональності розподілу повноважень на рівні системи органів виконавчої влади, уникнення дублювання функцій і прогалин

Відповідно до абзацу 8 пункту 3 Положення про Нацдержслужбу України, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011, одним із завдань Нацдержслужби України є організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління.


Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ Функціональне обстеження – системний процес, спрямований на визначення доцільності збереження державних функцій як обов’язкових, оптимального способу їх реалізації, нового розподілу функцій серед органів державної влади та інших структур, встановлення під залишені функції адекватної внутрішньої структури інституцій

www.center.gov.ua

Òèïîëîã³ÿ ôóíêö³îíàëüíèõ îáñòåæåíü Вертикальне функціональне обстеження – аналіз організації окремих інституцій або сукупності органів виконавчої влади в одній сфері державного управління

Ìåòà Поліпшення структури органів виконавчої влади, конкретних секторів (галузей) державного управління (економічний, фінансовий, промисловий, аграрний, паливно-енергетичний сектори) Îñíîâí³ ö³ë³

z ліквідація надлишкових функцій z усунення дублювання в діяльності органів державної влади z введення нових функцій і раціоналізація їх розподілу Çàâäàííÿ

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ

ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß

z спрямування діяльності органів державної влади на досягнення запланованого, науково обґрунтованого результату, який відповідає пріоритетам державної політики

Національне агентство України з питань державної служби

z проведення аналізу конституційно й законодавчо закріплених функцій органів державної влади

Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

z класифікація нормативно визначених функцій органів державної влади за типологічними групами z підготовка пропозицій щодо уточнення функцій органів державної влади та удосконалення системи державного управління в цілому

вул. Прорізна, 15, Київ, 01601, Україна тел. (044) 278 36 44, 278 36 50 www.center.gov.ua center@center.gov.ua

Горизонтальне функціональне обстеження – аналіз всієї системи органів виконавчої влади на предмет надлишковості та дублювання повноважень і відповідальності

Системний аналіз – вивчення одночасно як цілей державної політики, так і розподілу функцій у системі органів виконавчої влади щодо їх досягнення

спрямоване на аналіз діяльності однієї інституції співвідносяться функції та задіяні ресурси метою є визначення як інституція виконує визначені функції, необхідні для досягнення її цілей, і наскільки організаційна структура інституції відповідає (без дублювання або прогалин) вимогам щодо виконання необхідних функцій сконцентроване на порівняльному аналізі однієї або більше функцій між декількома інституціями здебільшого це загальні або спільні функції, які здійснюються всіма органами державної влади (управління персоналом, внутрішнє адміністрування, фінансове та правове забезпечення) метою є виявлення проблем та вироблення пропозицій щодо впорядкування структури центральних органів виконавчої влади, зокрема шляхом утворення, реорганізації чи ліквідації окремих органів, зміни їх підпорядкування, спрямування та координації зосереджений на розподілі функцій між інституціями (системою органів виконавчої влади) метою є визначення раціональності розподілу повноважень на рівні системи органів виконавчої влади, уникнення дублювання функцій і прогалин

Відповідно до абзацу 8 пункту 3 Положення про Нацдержслужбу України, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011, одним із завдань Нацдержслужби України є організація функціонального обстеження органів виконавчої влади та підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державного управління.


Ôóíêö³îíàëüíå îáñòåæåííÿ ó 2012 ðîö³ 16 міністерств 55 центральних органів виконавчої влади 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 24 облдержадміністрації, міста Київ і Севастополь 490 районних державних адміністрацій

Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â

Çàêîíîäàâ÷³ ï³äñòàâè

Ïðîãðàìà ñåì³íàðó

Державна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240

У 2012 році Нацдержслужбою України розроблено програму короткострокового тематичного семінару «Методика проведення функціонального обстеження діяльності державних органів»

Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затверджене Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011

Ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ

Наказ Нацдержслужби України від 27 липня 2012 р. № 155 «Про організацію проведення функціонального обстеження органів державної влади в 2012 році»

Усунення поєднання в одному органі державної влади інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

Представники юридичних служб, керівники і працівники служб персоналу, інші працівники органів державної влади, залучені до проведення функціонального обстеження

Îá’ºêò îáñòåæåííÿ

Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè

Спеціально утвореними робочими групами і комісіями охоплено:

Програму презентовано з вересня по листопад 2012 року в 24 обласних державних адміністраціях, Автономній Республіці Крим, містах Київ та Севастополь, 16 міністерствах, 55 центральних органах виконавчої влади, 5 центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом

Ìåòà îáñòåæåííÿ

z на центральному рівні: 16 міністерств, 55 центральних органів виконавчої влади, 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом z на регіональному (місцевому) рівні: 24 обласні державні адміністрації, Автономна Республіка Крим, 490 районних державних адміністрацій, міста Київ та Севастополь www.nads.gov.ua

z

Національне агентство України з питань державної служби

z

www.nads.gov.ua

z

Ìîäóëü 1 Функціональне обстеження як інструмент реформування державного управління Ìîäóëü 2

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ влади

органів державної ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß

Досвід проведення функціональних обстежень. Аналіз кращих практик Ìîäóëü 3 Теоретичні засади обстеження функцій органів влади Ìîäóëü 4 Сутність функціонального обстеження діяльності державного органу та методика його проведення Ìîäóëü 5 Організація проведення функціонального обстеження Ìîäóëü 6 Узагальнення результатів функціонального обстеження

www.center.gov.ua z Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу z www.center.gov.ua

Організація і проведення функціональних обстежень — механізм збору, аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації завдань і функцій органів державної влади, спрямований на оптимізацію діяльності та структури таких органів та системи органів влади у цілому


Ôóíêö³îíàëüíå îáñòåæåííÿ ó 2012 ðîö³ 16 міністерств 55 центральних органів виконавчої влади 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом 24 облдержадміністрації, міста Київ і Севастополь 490 районних державних адміністрацій

Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â

Çàêîíîäàâ÷³ ï³äñòàâè

Ïðîãðàìà ñåì³íàðó

Державна програма щодо запобігання та протидії корупції на 2011 – 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 р. № 1240

У 2012 році Нацдержслужбою України розроблено програму короткострокового тематичного семінару «Методика проведення функціонального обстеження діяльності державних органів»

Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затверджене Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011

Ö³ëüîâà àóäèòîð³ÿ

Наказ Нацдержслужби України від 27 липня 2012 р. № 155 «Про організацію проведення функціонального обстеження органів державної влади в 2012 році»

Усунення поєднання в одному органі державної влади інспекційних функцій та функцій з надання адміністративних послуг

Представники юридичних служб, керівники і працівники служб персоналу, інші працівники органів державної влади, залучені до проведення функціонального обстеження

Îá’ºêò îáñòåæåííÿ

Âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè

Спеціально утвореними робочими групами і комісіями охоплено:

Програму презентовано з вересня по листопад 2012 року в 24 обласних державних адміністраціях, Автономній Республіці Крим, містах Київ та Севастополь, 16 міністерствах, 55 центральних органах виконавчої влади, 5 центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом

Ìåòà îáñòåæåííÿ

z на центральному рівні: 16 міністерств, 55 центральних органів виконавчої влади, 5 центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом z на регіональному (місцевому) рівні: 24 обласні державні адміністрації, Автономна Республіка Крим, 490 районних державних адміністрацій, міста Київ та Севастополь www.nads.gov.ua

z

Національне агентство України з питань державної служби

z

www.nads.gov.ua

z

Ìîäóëü 1 Функціональне обстеження як інструмент реформування державного управління Ìîäóëü 2

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ влади

органів державної ÎÁÑÒÅÆÅÍÍß

Досвід проведення функціональних обстежень. Аналіз кращих практик Ìîäóëü 3 Теоретичні засади обстеження функцій органів влади Ìîäóëü 4 Сутність функціонального обстеження діяльності державного органу та методика його проведення Ìîäóëü 5 Організація проведення функціонального обстеження Ìîäóëü 6 Узагальнення результатів функціонального обстеження

www.center.gov.ua z Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу z www.center.gov.ua

Організація і проведення функціональних обстежень — механізм збору, аналізу та узагальнення інформації щодо реалізації завдань і функцій органів державної влади, спрямований на оптимізацію діяльності та структури таких органів та системи органів влади у цілому

Функціональне обстеження органів державної влади  

інформаційний буклет щодо проведення функціонального обстеження органів державної влади

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you