Page 1

Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

DEVETOGODIŠNJE OSNOVNO OBRAZOVANJE FAHIR TEZIĆ; prof.

EDICIJA ŠKOLSKIH PRIRUČNIKA

TEHNIKA MAPA UČENJA U NASTAVI

1 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Umjesto predgovora

Nekad se ţivjelo mnogo jednostavnije. Ustajali bi, odlazili na posao ne razmišljajući mnogo o njemu, sve nas je ĉekalo na gotovo, samo smo trebali odraditi par sati, vratiti se kući i rasporediti ostatak našeg slobodnog vremena. Danas, ţivot nam se promjenio, ništa više nije sigurno, ostaje nam stalna borba za opstanak i sve se zaista mnogo brţe dešava. Kako to uspijevamo? Da li smo poĉeli planirati svoj ţivot. Da li to isplanirano, drţimo u glavi……. na hiljadu papirića……. ili veţemo maramicu u ĉvor kao naši djedovi (mnogo ja bolan imam godina kad se ovog još sjećam ) ili …… U vrijeme mog djeda, znanja nisu bila dostupna svima. Samo mali broj ljudi je mogao doći do pravih, kvalitetnih informacija. Danas na sreću se mnogo toga promjenilo. Danas ja mogu, znam i umijem da koristim i lijevu i desnu hemisferu mozga. Danas su mi na raspolaganju razne tehnike i naĉini uĉenja gdje i moja kreativnost konaĉno moţe doći do punog izraţaja. Neću Vam pisati o tim tehnikama, ni kreativnom uĉenju, niti mapama uma, ja ću Vam crtati. Pokazaću kako da radite lakše Vi sa vašom djecom u nastavi. Na primjeru ću Vam pokazati kako ja uĉim sa razumijevanjem i na koji naĉin mogu pamtiti mnogo duţe, kako planiram, kako se pripremam odrţati prezentaciju, predavanja (da i to radim). Crtaću slobodnom rukom. Na taj naĉin samo pravim sebi koncept. Kako ja ţivim u XXI vijeku na raspolaganju mi je i kompjuter te ću naravno sjesti ispred njega i jednostavno igrajući se u Paintu, photoshopu i koristeći internet za veoma kratko vrijeme odraditi ono što sam zamislio. Poĉeću od onoga što me trenutno najviše zanima.. Ono što sam zamislio nije ni jednostavno niti se moţe odraditi za dva dana. Kako bi znao kojim redom i šta treba da odradim ja sam napravio plan.

Autor

2 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Pojam Brejnstorminga ( Brainstorming) Šta je to brejstorming ?

Brejstorming je grupna tehnika za rješavanje specifiĉnih problema,za prikupljanje informacija stimulisanje kreativnog razmišljanja,razvijanje novih ideja,itd. Brejstorming ukljuĉuje prriodno i spontano uĉešće u diskusiji svih ĉalnova grupe. Vrijednost je brainstorminga kao metode ta što se pojavom mnogobrojnih ideja u kratkom vremenu, zbog lanĉane asocijacije ideja od jednog do drugog suradnika, ostvaruje stimulacija ideja i zajedniĉko stvaranje potpunog rješenja.

Ameriĉki menadţer Alex Faickney Osborn popularizirao je ovu metodu još 50ih godina 20. stoljeća i naveo nekoliko kljuĉnih koraka:

- okupiti sudionike/ĉlanove skupine prema heterogenosti njihovih iskustava - odabrati voditelja skupine koji zapisuje kratak opis problema - predstaviti problem svim sudionicima - potaknuti timski rad i slobodno izricanje ideja - zapisivati ideje kako „nam dolaze“, spontano - NE interpretirati ideje za vrijeme brainstorminga - nakon završetka prikupljanja ideja, analizom i sintezom doći do najboljeg rješenja

3 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Korištenje metode brainstorminga u nastavi moţe posluţiti kao "ledolomac" na poĉetku kreativne nastave ili kao uvod u problematiku koja se kasnije razlaţe. Ona potiĉe timski rad, ali i preuzimanje inicijative (voditelj skupine) te naglašava meĊuovisnost pojedinaca (jedna ideja nadopunjuje drugu) u procesu donošenja rješenja. Postoje ĉetiri osnovna pravila u Brainstorming (Osborn, 1963) namijenjene smanjivanju socijalnih inhibicija meĊu ĉlanovima tima, stimulira ideje generacije, te povećati ukupnu kreativnost: Bez kritika: Kritika ideje su zadrţano tijekom brainstorming sjednice kao svrha je na generiranje raznolikih i neobiĉnih ideala i proširenje ili dodavanjem tih ideja. Kritika je rezervirana za ocjenu faze procesa. To omogućava ĉlanovima da se osjećaju ugodno sa idejom stvaranja neobiĉne ideje. Dobrodošli u neobiĉne ideje: Neobiĉne ideje su dobrodošle jer je obiĉno lakše "ukrotiti dolje", nego "ukrotiti gore" kao nove naĉine razmišljanja i gledanja na svijet moţe pruţiti bolja rješenja. Koliĉina potraţnja: veći broj ideja generiranih, veća je šansa za proizvodnju radikalno i uĉinkovito rješenje. Kombinujte i poboljšajte ideje: Ne samo da je razne ideala htio, ali i naĉina kako kombiniraju ideje kako bi ih bolje. Kako što lakše uĉiti, kako jednostavno zapamtiti veliku koliĉinu podataka ili svladati preopširno gradivo? Pokušajte pomoću tehnike takozvanih mentalnih mapa, koju su odavno prihvatile zapadne zemlje. Mentalne mape namijenjene su svima, uĉenicima i studentima da lakše savladaju gradivo, poloţe ispit, onima koji studiraju uz posao, profesorima, odliĉne su i za uĉenje stranih jezika. To je tehnika za kvalitetnije uĉenje, pamćenje, biljeţenje, pomaţe da se na lakši naĉin zapamti velika koliĉina podataka, i to pomoću slika, crteţa, simbola i boja. Umjesto da podcrtavate rijeĉi, od knjiga radite skripte i beskonaĉno išĉitavate tekst, koji trebate zapamtiti, na mentalnoj mapi, bijelom papiru A4 formata, napravite crteţ s kljuĉnim rijeĉima i simbolima koji vas asociraju na proĉitano gradivo. 4 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Šta su mape uma ? Mentalna mapa ili umna mapa (engl. Mind map) je vrsta dijagrama specifiĉne forme koji prikazuje ideje ili razmišljanja na svojevrstan naĉin. On kao shematski opis nekog (sa)znanja sadrţava rijeĉi, reĉenice, simboliĉne sliĉice ili crteţe i razne druge znakove koji predstavljaju znaĉenje tih ideja ili razmišljanja. Njegov izgled je izveden tako da se u središtu nalazi kljuĉna rijeĉ (keyword), dakle ideja ili tema, a oko nje se dalje zrakasto granaju ostale zamisli, s time da su svi ti dijelovi meĊusobno povezani grafiĉki, semantiĉki i ĉine cjelinu. Ti elementi koji se granaju su podijeljeni u grupe. Svrha tog strukturiranog prikaza je lakše razumijevanje i pamćenje nekog gradiva te organizacija odreĊenog tipa znanja kako bi se riješio neki problem ili donijela neka odluka. Metoda pravljenja mentalne mape (s njezinim posebnim ne linearnim grafiĉkim stilom i vanjštinom) je vizualizirani pristup rada na nekom zadatku koji je ĉesto sloţen, širok i konceptualan s ciljem da se istakne ono bitno u njemu. Mentalna mapa koristi se već stoljećima, a najĉešće ga izraĊuju predavaĉi, studenti, inţenjeri i psiholozi. Umne ili mentalne mape imaju širok opseg primjene i koriste se ĉesto u poslovne i obrazovne svrhe i to kod notiranja, brainstorminga, sumiranja nekog znanja, revidiranja, pojašnjavanja ili kao mnemotehniĉko sredstvo (tehnike pamćenja). Na primjer, kod slušanja predavanje moţemo primijeniti tu metodu biljeţenja kljuĉnih rijeĉi vezanih uz neki središnji problem ili temu. Buzan istiĉe kako je ovaj naĉin organizacije znanja i uĉenja bolji od svih ostalih i ne dovodi do «polu-hipnotiĉkog transa» koji je moguć kod drugih naĉina; kad netko radi mentalnu mapu dobiva sliku cjeline nekog podruĉja, osviješten je o svim njenim segmentima i uz koncentraciju na to lakše shvaća date informacije. Nadalje, Buzan tvrdi da umna mapa podjednako koristi lijevu i desnu stranu mozga, balansira ga, te zadire u 99% našeg nikad korištenog mentalnog potencijala i djelomiĉno ga ostvaruje. No postoje istraţivanja koja opovrgavaju neke njegove tvrdnje. Neka literatura o mentalnim mapama daje podatke o neobiĉnim mogućnostima ove metode: smatra da moţe pomoći pri pronalaţenju djevojke/deĉka, pri savjetovanju svojih klijenata ili ĉak doći do nekih viših razina svijesti.

5 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Mape uma kroz historiju

Prvi koji se ozbiljno poĉeo baviti ovim zanimljivim postupkom jeste jedan student još davnih sedamdesetih godina ,a njegovo ime je Tony Buzan . On je istraţivao funkcije samog mozga. Prema Buzanu mapa uma poseduje ĉetiri osnovne karakteristike: 1. Predmet paţnje je saĉinjen u osnovnoj slici. 2. Glavne teme predmeta se granaju iz te slike. 3. Grane sadrţe glavnu rijeĉ otisnutu na produţenoj liniji. 4. Teme od manjeg znaĉaja se takoĊe predstavljaju kao grane povezane sa granama višeg nivoa. 5. Grane grade uvezanu „izgranatu” strukturu

Šta je bitno kod mapa uma

Mape uma u nastavi uĉenici najĉešće mogu koristiti recimo u timskom radu ,na bijelom kopirajućem papiru koji je najpogodniji zbog veliĉine ,a i zbog svoje primjene za jedan tim.

6 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Naĉin izrade mape uma Da bismo postigli kvalitet i funkcionalnost u pogledu efikasnosti uĉenja prilikom izrade mapa uma moramo poštovati zakone mapiranja uma. Zakoni se inaĉe dijele na zakone tehnike i zakone planiranja: Tehnike 1. Koristite isticanje 2. Koristite asociranje 3. Budite jasni 4. Razvijte liĉni stil Plan 1. Koristite hijerarhiju 2. Koristite numeriĉki poredak Preporuke 1. Razbijte mentalne blokade 2. Popravite 3. Pripremite ( Buzan, T. i Buzan, B., 1999). Mape uma se izarĊuju na papiru formata A4 koji se postavi poloţeno. U centru se nacrta centralni lik koji predstavlja pojam kojim se bavimo, a po pravilu treba da bude nacrtan u tri dimenzije, sa najmanje tri boje, a tekst uz njega napisan štampanim slovima. Grane koje su bliţe centralnom pojmu i koje izlaze iz centra treba da su deblje i blago talasaste. Linije treba da sadrţe kljuĉne rijeĉi ili pojmove direktne povezanosti. Duţina linije je srazmjerna duţini rijeĉi. Debljinu linija smanjivati udaljavanjem od centra. Numerisati grane brojevima radi lakše organizacije i pamćenja. Koristiti maštu u izradi(boje, crteţe, tekst).tekuće( nastaju tokom ĉasa, plan table…) i naknadne, nastale poslije obrade, neka vrsta „domaće zadaće”(Stanojlović, 2009).

7 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

KAKO DJECU NAUČITI DA SAMOSTALNO KORISTE MAPE UČENJA U NASTAVI OD MALIH NOGU

8 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Postavlja se pitanje ;od kada treba krenuti sa mapama uĉenja. Naravno da uĉenici koji tek dolaze u školu nisu u mogućnosti shvatanja mapa uĉenja. MeĊutim ipak ne treba ni zanemariti niti podcjenjivati sposobnosti djece od malih nogu da nisu u stanju da izrade uz pomoć uĉitelja mape uĉenja.

U poĉetku rada sa djecom ,mape uĉenja treba da budu nešto što će djeci privući paţnju da bi mogli da zavole uĉenje putem skica.

Uĉenici drugog razreda već bi mogli polako da se uvode u ovu metodu uĉenja u nastavi. Ono što je bitno i veoma vaţno jeste to da uĉitelji i uĉiteljice treba da shvate i razumiju da mapa uĉenja ,koju urade uĉenici drugog razreda,nakon usvojenosti pisanja i ĉitanja neće biti nešto posebno ali ,ipak dovoljno i sasvim solidno kao prvi korak ka uĉenju. Mape uĉenja kada je u pitanju zainteresovanost uĉenika i kolika je njihova paţnja moţda ne bi urodile plodom jer mogla bi se u toj dobi pojaviti nezainteresovanost uĉenika. Ipak vrijedi pokušati na nekim obiĉnim primjerima.

Npr. Šta ĉini sve ovu našu školu ? Koje prostorije imamo u našoj školi ? Djeca će rado da odgovore na ova pitanja; uĉionica, kuhinja, hodnik, wc, itd... Moţemo to ovako napisati

9 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof. učionica

kuhinja

ŠKOLA

hodnik

Wc

Uĉeniĉka mapa uma

Savremena nastava jeste svakako edukacija uĉenika da aktivno na nastavi izraĊuje mape uma na ĉasovima. Mape uma su jako dobro oĉigledno sredstvo nastavnika u nastavi. Dobro osmišljena i uraĊena organizacija nastave preduslov ješto lakše i bolje uĉenje na nastavi.Uĉitelji bi moglida već od 3.razreda osnovne škole putem rada u grupama uĉenike obuĉavati u korištenju mapa uma u nastavi. Na taj naĉin bi 10 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

uĉenici zajedniĉki usvojili svrhu i znaĉaj izrade mape uma u grupi a samim time lakše uĉenje uĉenja. Mape uĉenja treba da budu podsticaj za uĉenje uĉenika i dalji samostalan rad uĉenika u nastavi. Kroz mape uma uĉenici u okviru jedne skice imaju kompletnu sliku lekcije teme,priĉe,pjesme,igrokaza,odreĊene nastavne teme o okviru jedne odreĊene oblasti uĉenja. Kada su u pitanju izrade mapa uma uĉenici treba polako da se uĉe i obuĉavaju u kreiranju i izradi skica. Potrebno je dosta rada i truda,maksimalnog zalaganja,te same vjeţbe da bi se na što lakši naĉin uĉenici uvjeţbali i edukovali za mape uĉenja. Nije moguće da se preko noći uĉenici obuĉe i osposobe za ovakav naĉin rada.

11 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Na poĉetku uĉitelj bi sa djecom trebao da vodi raĉuna i da sam procijeni na osnovu poznavanja uĉeniĉkih znanja i sposobnosti koji bi ĉasovi i aktivnosti bili najpogodniji za kreiranje i izradu mapa uĉenja.

Kao što vidite na prvom primjeru iz nastave moje okoline uĉenici na temu“Domaće ţivotinje“ mogu da samostalno uz podsticaj uĉitelja urade prvi korak u izradi mapa uĉenja.Granjanje su uĉenici nabrojali koje sve ţivotinje spadaju u grupu domaćih ţivotinja; krava, konj,ovca,svinja,kokoš, pas i maĉka. Ovakav rad uĉenika drugog razreda je za svaku pohvalu od uĉitelja ili uĉiteljice. Šta je prethodilo ovoj mapi uĉenja ? –pitate se sigurno. Uĉitelj je mogao reći djeci da nabroje domaće ţivotinje putem mapa uĉenja. Zbog nemogućnosti uĉenika da još uvijek sami odrede temu mapa,to umjesto njih radi uĉitelj kod kuće i daje djeci pripremljene mape uĉenja sa naslovom teme,a od uĉenika traţi da te mape dovrše na svoj naĉin.

12 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Sama tema koju dobiju uĉenici ispred sebe navodi od samog poĉetka uĉenike da aktivno razmišljaju i dalje izvlaĉenje asocijacija koje bi u nekoj bliskoj vezi sa datom temom.

Na primjer ako uĉitelj ţeli da od uĉenika sazna neku blisku povezanost glavne teme sa podnaslovima i njihovim daljim granama on moţe da uĉeniku predoĉi laku asocijaciju koja će navesti uĉenika da razmišlja.

DOMAĆA ŢIVOTINJA

KRAVA

KOZA

Šta je zajedniĉko što daju i krava i koza ? odgovor je :mlijeko. Tako dolazimo do proizvoda od domaćih ţivotinja.

13 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

KRAVA

KOZA

OVCA

MLIJEKO

Kao što vidimo sve ove domaće ţivotinje daju mlijeko.

Asocijacije na djelu:

TOM I DŢERI

PEPA PRASE

MIKI MAUS

PAJA PATAK

CRTANI FILM

ŠTRUMPFOVI

DORA ISTRAŢUJE

PTICA TRKAĈICA

ŠREK Na ovom primjeru mapa uĉenja djeca će veoma brzo i lako da doĊu do ovih naslova crtanih filmova. 14 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Na asocijaciju „Krava“ dobijamo nekoliko pojmova koji se vezuju za tu temu

SIJENO

MLIJEKO

ŠTALA

OTELI

MUZE SE

SE

TELE KRAVA

PAŠNJAK

BIK

MESO

ROGOVI

REP

15 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Ako bismo napravili jednu tabelu sa ĉetiri kolone i oznaĉili ih sa A,B,C,D onda bi stvorili nascrt asocijacije na koju bi se traţilo rješenje KRAVA. Svi gore navedeni pojmovi su vezani i u nekoj bliskoj su vezi sa datom temom KRAVA, ovakav naĉin i metoda kod uĉenika stvara razmišljanje i poticanje za traţenjem pravog odgovora. Skoro je nemoguće zamisliti bilo koji ĉas iz bilo koje nastavne teme , a da ga nije moguće uspješno ostavriti koroz mapiranje u nastavi. Iz svih nastavnih predmeta je moguće osmisliti naĉin koji će uĉenike navesti da aktivno uĉestvuju i razmišljaju u nastavi. Mnogo je primjera koji bi jednostavno pomogli uĉenicima da aktivno rade i da se meĊusobno pomaţu,da zajedno samostalno istraţuju i uĉe u timskom radu.

Još nekoliko primjera koje je moguće uraditi sa uĉenicima 2.razreda.

JELA

BOR

SMREKA

ŠUMA

BUKVA

GRAB

HRAST 16

Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Sa djecom treba krenuti na jednostavnim primjerima ,na kojima bi se asocijacije bile što jednostavnije i spremen da uĉenici mogu razmišljati.

CRVENA

ŢUTA

PLAVA

BOJA

CRNA

NARANDŢASTA

BIJELA

ZELENA

LJUBIĈASTA

17 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Primjer mapa uĉenja na temu „Azbuka“ i usvajanje štampanih slova ćirilice

Kako vidimo na ovom primjeru je prikazana azbuka koju saĉinjavaju slova ćirilice po rednim brojevima A,B,V,G,D,......itd.

18 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Primjer mapa uĉenja na temu „Higijena i ekologija“ Kako vidimo na gore datoj temi ona se grana na šest najvaţnijih dijelova i to: -liĉnu higijnu (umivanje,pranje ruku i tuširanje) -oĉuvanje šuma ( pošumljavanje,odobrena sjeĉa, ĉišćenje prljavih ruku ) -oĉuvanje voda ( ĉišćenje vode i vodenih prostora, oĉuvanje vode od zagaĊivanja) -zagaĊivanje ( fabrike, automobili, kozmetiĉka sredstva) 19 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

-higijena boravišnog prostora prostora ( ĉistoća doma, ĉistoća radnog mjesta, odijevni predmeti)

Primjer mapa uĉenja na temu „Svojstva kvadra“ Kako vidimo na gore datoj temi ona se grana na pet najvaţnijih dijelova i to: -pojam kvadra ( geometrijsko tijelo ograniĉeno sa 6 pravougaonika) -dimenzije kvadra ( iz svakog tjemena polaze po 3 okomite ivice -3 dimenzije ) -tjemena kvadra ( taĉke presjeka ivica kvadra) -strane kvadra ( pravougaonici koji ĉine površ kvadra -ivice kvadra ( stranice pravougaonika)

20 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Primjer mapa uĉenja na temu „Djeĉija odbojka“ TIZO 4.razred Kako vidimo na gore datoj temi ona se grana na osam najvaţnijih dijelova i to: -igralište ( sportska dvorana i poligon) -lopta ( iskljuĉivo se koristi lopta za odbojku ) -igraĉi ( ukupno 6 igraĉa i to 3 naprijed uz mreţu i 3 pozadi ) -trajanje igre ( igra se mjeri po setovima) -igra loptom ( lopta se udara rukama –ĉekićem, i jagodicama prstiju-prstima) - serviranje lopte ( servira se sa linije ;dlanom ruke ili otvorenom šakom)

21 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

22 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

23 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

24 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Primjer mapiranja knjiţevnog teksta iz 5.razreda „Šarko“ Alija H.duboĉanin Za mapu naslov teme se veţu osnovne bitne odrednice teksta -Tema -Vrijeme radnje -Mjesto radnje -Likovi -Osobine likova 25 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

-Fabula -Pouka

Predmet: Priroda Razred: 5.devetogodišnje Tema: „Od biljaka se pravi odjeća“ -Konoplja -Pamuk -Lan

26 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Predmet: Moja okolina Razred: 4.devetogodišnje Tema: Kulturno-povijesne znamenitosti BiH -Pisani spomenici -Stari gradovi -TvrĊave -Mostovi -Sahat-kule i vjerski objekti -Stećci i nadgrobni spomenici -Spoemnici NOB-a

27 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Predmet:Bosanski jezik i knjiţevnost Razred: 4.devetogodišnje Tema: Lektira-Kraljica iz dvorišta Pisac: Bisera Alikadić Priĉe

28 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Mape uĉenja u nastavi-prezentacija i radionica Tema: Uĉeniĉki portfolio u nastavi Vrste:reprezentativni,radni,elektronski,razvojni Elementi: osnovni podaci o uĉeniku,razvoj djeteta na piho-fiziĉkom planu, klasifikacija nastavnih sadrţaja, formulari za praćenje uĉenika,formulari za rdoitelje,formulari općeg postignuća

29 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Naĉin evidencije: avi radovi u portfoliju,koje nastavnik odabere,koje uĉenik odabere,koji pokazuju napredak Osobine : ekeonomiĉnost,struktuiranost,sveobuhvatnost,selektivnost

30 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

31 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

32 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Mapiranje u nastavi 4.razreda Moja okolina 4 Tema: Planine Bosne i Hercegovine

33 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Mapiranje u nastavi 4.razreda Moja okolina 4 Tema: Jezera Bosne i Hercegovine

34 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Mapiranje u nastavi 3.razreda Moja okolina 3 Tema: Šumske (divlje) ţivotinje

35 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Mapiranje u nastavi 3.razreda Moja okolina 3 Tema: Ptice

36 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

UPUTE KAKO NA NAJLAKŠI NAČIN NAUČITI IZRAĐIVATI MAPE UMA

37 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Kako krenuti ? –ODAKLE

Papir položimo u vodoravan položaj. Pripremimo materijal koji je jako neophodan : -

grafitne olovke drvene bojice (voštane boje) folmasteri u boji

Kredemo od centra na papiru

38 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Na sredini papira crtamo ono što je tema . To mogu biti obični krugovi ili elipse, a mogu biti (da bi bili učenicima zanimljiviji) i oblici recimo knjiga ili neki drugi lik. Unutar teme upisujemo radi bolje vidljivosti štampanim slovima naslov teme:

Strelica (crna ) na slici pokazuje naslov teme Od teme slijede grane koje po nekom nepisanom pravilu crtamo malo deblje da bi se isticale i trebale bi biti vijugave linije.

39 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Linije obične su neke ključne riječi. U gore navedenom primjeru Tema je kako vidimo:Temperatura. Grane koje izlaze iz teme su obojene različitim bojama zbog bolje vidljivosti. Na tim linijama se ispisujemo ključne riječi; u ovom slučaju temperatura se očitava kroz sva četiri godišnja doba; proljede,ljeto,jesen i zima.

Naravno da cijelu temu kao što sam naveo ukrašavaju lijepo odabrane boje koje se biraju po želji uz malo razmišljanja Pojmovi koji se dalje ispisuju nakon granjanja linija su proizašli iz glavnih linija i pojmova koje su napisane na liniji, a imaju i vezu sa glavnim naslovom teme. U ovom slučaju iz glavne teme „Temperatura“ granjanjem se linije u obliku vijugavih grana na kojima pišemo pojmove vezuju se izravno na date pojmove. Tema se grana na 4 dijela:; tj. 4 godišnja doba; jesen,zima,proljede i ljeto.

40 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

U jednoj grani koja izlazi iz naslovne teme ;Zima pojam koji na sljededim linijama ispisujemo pojmove koji su direktno vezani za pojam sa izlazne linije Npr. U ovom slučaju je to: Zima Prva linija: opisuje hladno godišnje doba gdje je temperatura ispod nule Druga linija: opisuje pojam da Zimi snijeg pada i da je veoma hladno Treda linija: opisuje da zimi ljudi griju svoje domove Četvrta linija: govori da je slabije Sunca i da su biljke duboko skrivene ispod snježnoga prekrivača, a životinje su u svojim skrovištima.

Kao što vidimo na ovom primjeru učenici su pokazali jedan lanac povezanosti.

TEMPERATURA

ZIMA

OPISNI POJMOVI

41 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Bitno je naglasiti da često osim opisa riječima pojmovi mogu se često prikazati i nekim crtežima ,simbolima koji su jedna vrsta asocijacije

ZIMA – SNJEŠKO BJELIĆ- KAPA-ŠAL-RUKAVICE- KUĆA SA ODŽAKOM IZ KOJEG SE DIMI -ČIZME

Pogodite šta je asocijacija ovih pojmova ? Naravno „ZIMA“

Naravno ukoliko ste početnici u svemu ovome potrebno je dosta časova vježbanja gdje de se učenici polako osposobljavati za umne mape. Međutim kad ved održite nekoliko časova vježbanja izrada mapa uma onda dete sami sebe zadiviti uspjehom šta de vaše pametne glavice samostalno napraviti. Bitno je i najvažnije od svega toga nadi dobar i što zanimljivi ,a uz sve to i primamljiviji način organizovanja objašnjenja učenicima izrada mape uma. Za sve postoji početak. Početak je uvijek težak. Ne očekujte nešto da bude preko nodi. Potrebno je dosta vježbi i podsticaja dječijim naporima u pokušaju ovakvih izrada mapa učenja.

42 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

ŠTA SU MAPE UMA? MAPE UĈENJA - MAPE ZNANJA Mape uma su set intelektualnih “alatki” uz pomoć kojih se mnogo informacija moţe staviti na samo jedan list papira. Moguće je ĉak i cjelu knjigu sumirati na takav naĉin, olakšavajući sebi da se kasnije prisjetimo glavnih stvari, bez velikih osvrtanja na detalje. U tome i jeste stvar, jer naš mozak voli da pamti kljuĉne ideje i rijeĉi. Na taj naĉin ne lutamo i ne gubimo vrijeme na nebitne detalje. Mape uma se crtaju najĉešće flomasterima, mada mogu da se koriste i bojice ili markeri. Bitno je da centralni crteţ sadrţi minimum tri grane. Kako se crtaju mape uma? Najpijre se crta centar mape uma, koji treba da predstavlja kljuĉni pojam, kljuĉnu ideju, ili još bolje, crteţ glavnog pojma. Suvišno je reći da jedna slika vrijedi hiljadu rijeĉi i da će naš mozak poslednje zaboraviti, a prvo se sjetiti neke slike ili crteţa. Ukoliko je centralni crteţ specifiĉan, smiješan ili sadrţi asocijaciju na kljuĉni pojam, naš mozak će sliku usvojiti u djeliću sekunde. Mapa uma, u suštini, sadrţi asocijacije misli koje proistiĉu ili se vezuju za centralnu taĉku. Iz centralne slike se granjaju ostale teme, koje mogu da se boje, kako bi se stvorila iluzija trodimenzionalnosti koja djeluje uvjerljivo našem umu. Što više boja, to bolje. Isto vaţi i za crteţe. Naš mozak voli slike i crteţe i sve mu je mnogo zanimljivije, ljepše i lakše za pamćenje ukoliko sve vrijeme pravi slikovitu asocijaciju na dati pojam. Dakle, što više crteţa. Pritom se preporuĉuju samo pozitivne asocijacije. Svaka grana se crta jednom te istom bojom, a crna boja se ne preporuĉuje. Rijeĉi, crteţi i oznake koje se odnose na tu granu se pišu ili crtaju iznad te grane. One mogu da budu bilo koje boje, a preporuĉuju se varijacije boja, veliĉine slova, linija i slika. MAPA SE MOŢE NEPRESTANO DORAĐIVATI.

43 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

1. PAPIR: velik, prazan, pejzaţ-kao slika na zidu. (Mape uma se crtaju na papiru, velikom, praznom, radi lakše preglednosti i jasnoće onoga što ţelimo zapamtiti. Poĉinje se od sredine i centralnog lika. To nacrtano, mapirano kasnije u našoj glavi treba da je kao slika najljepšeg pejzaţa, mada mogu se okaĉiti i na zid umjesto tamo neke bezvezne……što da ne. Bilo bi cool. Palo li je moţda kome na pamet to do sada?

2. 3.

4.

5. 6.

Nacrtam tako recimo sva vremena u engleskom jeziku, okaĉim na zid ispred sebe i ĉim mi ustreba uvek je tu na dohvat ruke, dignem pogled, malo “zvirnem” i idem dalje). LINIJE: zakrivljene, konusne, povezane. (Ovi zakoni koriste i linije. Konusne, zakrivljene, moraju biti povezane, tu su i i repići i rogići……) REĈI: trodimenzionalne, simboli, naglasiti, kljuĉne, odabrane iz teksta (Zakoni se naravno, sastoje od rijeĉi. Zato je suhoparan, zato ga slabo ĉitamo još slabije koristimo i pridrţavamo ga se a i teško ga i pamtimo. Ovde, medjutim, stavljamo samo kljuĉne rijeĉi, ono što moramo naglasiti, onu bitnu rijeĉ (rezime), koristimo što ĉešće trodimenzionalne. Vidjećete lakše se pamte takve napisane rijeĉi) SLIKE: simboli, svuda, lijepe, jasne, trodimenzionalne (Gde god je to moguće treba koristiti slike. Ovo pravilo je vjerovatno jasno. Znate kako se ono kaţe jedna slika…….zato nemam šta dodati više, samo) BOJE: pamtljive, 3 i više, boje koje povezuju sliĉice sa sliĉicama ( Veoma su bitne boje. Njima odvajamo, naglašavamo, dajući svakoj grani odredjenu vrijednost.) STRUKTURA: reflektuju nas i našu percepciju, radijalno, povezuje – grane se povezuju kao molekule (Struktura jedne mape uma mora da bude takva da zaista reflektuju nas i našu percepciju, da povezuje kao što se recimo u Zakonu na Stav 1. nadovezuje stav 2. na kojeg se nadovezuje stav 3…….. Ne podsjeća vas to na hemiju, molekule ?)

44 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

PRIMJERI DJEČIJIH MAPA UMA NASTALIH U 4.RAZREDU

45 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

46 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

47 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

48 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

49 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

50 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

PRIMJERI PISANIH PRIPREMA UZ KORIŠTENJE TEHNIKE UČENJE MAPE UČENJA U 3 i 4. RAZREDU

51 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV4 Nastavna tema: Lektira Nastavna jedinica: Kraljica iz dvorišta Tip časa: Obrada Cilj i zadaci časa: Upoznati se sa lektirom „Kraljica u dvorištu“ Ishod časa: *Uĉenici će znati o lektiri; o spisateljici i njenoj biografiji; vrsti lektire;priĉama;likovima *Uĉenici će moći da upoznaju lektiru putem metode i tehnike mapa uĉenja;moći će da ilustruju doživljaj lektire *Uĉenici će shvatiti grešku djece koja su nenamjerno povrijedlia kraljicu iz dvorišta Nastavne metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, rad sa mapom uma Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: lektira, gotov model mape uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

52 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok časa:

EVOKACIJA

Razgovor o ljudima,ženama,djeci sa posebnim potrebama Istiĉem ishod današnjeg ĉasa. Pišem naslov na tabli Lektira“Kraljica iz dvorišta“.

RAZUMIJEVANJE

Nakon najave i isticanja cilja ĉasa, upoznajem uĉenike sa lektirom.Govorim kraću biografiju spisateljice „Bisere Alikadić“.Napominjem da ćemo danas da obradimo priĉu koja ima istoimenei naziv kao i lektira. Lektiru saĉinjava nekoliko priĉa. Otvaram dio po dio gotove mape uma i analiziramo. O svakoj priĉi koju spomenem istovremeno otkrivam dio po dio svake priĉe i govorim o njoj. Uĉenici precrtavaju u sveske mapu uma.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

53 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

PLAN TABLE

54 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Primjeri provjere znanja učenika putem mapa učenja

55 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV4 Nastavna tema: Prirodno-geografske odlike BiH Nastavna jedinica: Planine BiH Tip časa: Obrada novih nastavnih sadržaja Cilj i zadaci časa: Usvojiti znanja o najpoznatijim planinama na našim prostorima Ishod časa: Uĉenici ce moći da objasne razliku izmeĊu planina, Najpoznatije planine na našim prostorima. Upoznavanje uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mape uma Nastavne metode: MR, MO, DEM, rad sa mapom uma. Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, geografska karta, mapa uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

Tok časa:

EVOKACIJA

Pošto smo u skoro uĉili o planinama zaviĉaja , sada ćemo ponoviti o najpoznatijim planinama. Uĉenici opisuju planine, govore,u koju vrstu planina koja spada i zapisujemo na ĉart tabeli. 56 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Niske planine zavičaja

Srednje visoke planine

Visoke planine zavičaja

planine do 1000 m visine

Planine od 1000-2000 m

Planine preko 2000 m

Majevica 918 metara-vrh Stolice

Konjuh 1236 mtara Javor 1553 metara

Ozren 916 metara –vrh Kraljica Trebava 629 metara-vrh Vis

Istiĉem ishod ĉasa. Naslov zapisujem na tabli Planine BiH

RAZUMIJEVANJE

Razgovaram sa uĉenicima o saobraćaju i otkrivam dio po dio gotove mape uma o poznatim planinama u BiH ,pronalazimo ih na geografskoj karti.

57 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

58 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV4 Nastavna tema: Prirodno-geogarsfke odlike BiH Nastavna jedinica: Jezera u BiH Tip časa: Obrada Cilj i zadaci časa: Upoznati se sa jezerima u BiH“ Ishod časa: *Uĉenici će znati o jezerima,najpoznatijim,gdje se nalaze,pronaći na geografskoj karti, upoznavanje uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mape uma *Uĉenici će moći da pronaĊu jezera na geografskoj karti, *Uĉenici će shvatiti svrhu i znaĉaj jezera akumulcionih u našoj zemlji Nastavne metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, rad sa mapom uma Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: gotov model mape uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

Tok časa:

EVOKACIJA

Pošto smo u skoro uĉili o jezerima zaviĉaja , sada ćemo ponoviti o najpoznatijim jezerima. Uĉenici opisuju jezera, govore,o jezerima šta smo nauĉili i zapisujemo na ĉart tabeli. 59 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Vrste jezera

Vještačka jezera

Prirodna jezera

Jezera mogu biti prirodna i vještačka .

Akumulaciona jezera

Planinska jezera

(pregrađene brane na rijekama )

(jezera u šumama planina obiluju prirodnim ljepotama)

Prirodna jezera su Jezero Modrac na rijeci jezera zavičaja u njedrima Spreči planina i polja. Jezero Snježnica kod Vještačka jezera su brane ugljevika za potrebe TE pregrađene na rijekama. ugljevik Koriste se za proizvodnju el.energije.

Gorsko oko u podnožju Konjuha Humačko jezro na Majevici Jezero Hazna i Vidara kod Gradačca

Istiĉem ishod ĉasa. Naslov zapisujem na tabli Jezera BiH

RAZUMIJEVANJE

Razgovaram sa uĉenicima o jezerima i otkrivam dio po dio gotove mape uma o poznatim jezerima u BiH ,pronalazimo ih na geografskoj karti.

60 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

61 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV4 Nastavna tema: Društvo Nastavna jedinica: Bosna i Hercegovina-moja domovina Tip časa: Obrada Cilj i zadaci časa: Upoznati se sa domovinom u BiH“ Ishod časa: *Uĉenici će znati o domovini;ustavnom ureĊennju,površini,stanovništvu,etniĉkom sastavu,glavnom gradu ,sticanju nezavisnosti upoznavanje uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mape uma *Uĉenici će moći da pronaĊu glavni grad BiH na geografskoj karti, granice naše zemlje *Uĉenici će shvatiti svrhu i znaĉaj društvenog ureĊenja u BiH; porijeklo nezavisnosti;etniĉkom sastavu naroda u BiH Nastavne metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, rad sa mapom uma Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: gotov model mape uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

Tok časa:

EVOKACIJA

Pjevamo pjesme o BiH; Ne dam kamen zemlje ove; Zemljo moja. 62 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razgovaramo o domovini. Ponavljamo šta smo već nauĉili o domovini na ĉart tabeli KWL Šta već znam o domovini

Šta želim saznati

Šta sam novo saznao

Kakvo je uređenje u BiH ? Ustavno uređenjeparlamentarna demokratija Njen glavni grad je Sarajevo Veličinu BiH ? Veličina BiH:51.129 km2 Obilježja BiH su: zastava, Etnički sastav BiH ? Etnički satav:Bošnjaci,Srbi grb i njena himna. Geografski položaj BiH ? i Hrvati. Praznici BiH su: 1.mart Dan Granice BiH ? nezvisnosti i 25.novembar Položaj:Evropa ,Balkan Dan državnosti . Graničimo sa:Srbijom, Hravtskom i Crnom Gorom. Moja domovina je BiH.

Razgovaram sa uĉenicima o BiH i otkrivam dio po dio gotove mape uma o pojedinostima ,a glavni grad i granice pokazujem na geografskoj karti.

63 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

64 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV4 Nastavna tema: Društvo Nastavna jedinica: Rudnici zaviĉaja Tip časa: Obrada Cilj i zadaci časa: Upoznati se sa rudnicima Ishod časa:        

Usvojiti znanja o granama privrede,energetika i rudarstvo; najznaĉajnijim izvorima energije u BiH i njihovim nalazištima; znaĉaju nalazišta izvora energije za razvoj privrede BiH. Uĉenici će moći da nabroje i razlikuju grane privrede - energetika i rudarstvo, nabroje najznaĉajnije izvore energije u BiH i njihova nalazišta, objasne znaĉaj nalazišta izvora energije za razvoj privrede BiH; povećanje nivoa kljuĉne kompetencije uĉenika „znati kako uĉiti“ upoznavanjem uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mapa uma. Nastavne metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, rad sa mapom uma Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: gotov model mape uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

65 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok časa:

EVOKACIJA

Rješavanje rebusa: CRNO ZLATO Ĉitanje pjesme: Ugljari.Razgovor o pjesmi „Ugljari“ Razgovaramo o rudnicima i rudarstvu kao grani privrede uopšte.Ponavljamo šta smo već nauĉili o rudnicima na ĉart tabeli KWL Šta već znam o rudnicima Šta želim saznati Rudarstvo-kopanje rude Kop (majdan)-mjesto gdje se kopa ruda Vrste kopova:površinski i jamski Kartografski znak:

Šta sam novo saznao

Najpoznatije rudnike šireg Rudna nalazišta u širem zavičaja zavičaju Pronaći rudnike na geografskoj karti BiH Svrha i značaj rudnika Više saznanja o TE Tuzla

Imenovati rudna nalazišta Snalaženje na geografskoj karti BiH Koliki je značaj i svrha rudnika u TK i BiH uopšte

Razgovaram sa uĉenicima o najpoznatijim rudnim nalazištima u širem zaviĉaju i otkrivam dio po dio gotove mape uma ,a rudna nalazišta i najpoznatiju TE Tuzla i Ugljevik pokazujem na geografskoj karti.

66 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Analiza rada i aktivnosti na ĉasu Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

67 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV4 Nastavna tema: Prirodno-geografske odlike BiH Nastavna jedinica: Rijeke zaviĉaja Tip časa: Obrada novih nastavnih sadržaja Cilj i zadaci časa: Usvojiti znanja o najpoznatijim rijekama na našim prostorima Ishod časa: Uĉenici će znati o izvorima i ušću najpoznatijih rijeka šireg zaviĉaja Uĉenici će moći da saznaju o najpozantijim rijekama u našem zaviĉaju Uĉenici će moći da uoĉe na geografskoj karti najpoznatije rijeke šireg zaviĉaja

Upoznavanje uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mape uma Nastavne metode: MR, MO, DEM, rad sa mapom uma. Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, geografska karta, mapa uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

68 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok časa:

EVOKACIJA

Pošto smo u skoro uĉili o rijekama užeg zaviĉaja , sada ćemo ponoviti o onome što samo već nauĉili o rijekama i tekućim vodama . Uĉenici govore o tekućim vodama i zapisujemo na ĉart tabeli.

Šta smo nauĉili o vodama

Šta želimo nauĉiti

Šta smo nauĉili o rijekama

Vode mogu biti tekuće i stajaće.

Najpoznatije rijeke šireg zavičaja

Tekuće vode su rijeke i potoci.

Njihove izvore i ušća

Rijeke zavičaja su: Spreča Drinjača, Turija,Tinja,Janja,Gostilja,Oskova i Brka. Rijeka koja je veća, a bliska općini Banovići,iako ne pripada TK jeste rijeka Krivaja.

Rijeke mogu biti planinske i ravničarske Rijeka ima:izvor ,obale, tok rijeke, korito,ušće.

Istiĉem ishod ĉasa. Naslov zapisujem na tabli rijeke šireg zaviĉaja

69 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

RAZUMIJEVANJE

Analiza rijeka zaviĉaja kroz mape uma

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja. 70 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: III 4 Nastavna tema: Ptice Nastavna jedinica: Ptice Tip časa: Obrada novih nastavnih sadržaja Cilj i zadaci časa: Usvojiti znanja o pticama i vrstama ptica Ishod časa:  znati razlikovati i pravilno koristiti pojmove: ptice selice, ptice stanarice, ptice grabljivice, ptice pjevaĉice, gnijezdo  shvatiti znaĉaj ptica u prirodi       

znati imenovati ptice stanarice znati da su ptice stanarice prilagođene životu u zimskim uslovima razumjeti značaj pomoći pticama stanaricama da lakše prezime zimu znati imenovati ptice selice razumjeti zašto ptice selice sele u toplije krajeve u jesen znati da ptice vole čist zrak znati imenovati ptice grabljivice opisati kako izgledaju ptice grabljivice uporediti izgled ptice grabljivice sa pticama stanaricama, selicama i pjevačicama

Nastavne metode: MR, MO, DEM, rad sa mapom uma. Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, geografska karta, mapa uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

Tok časa:

EVOKACIJA

71 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Rješavanje asocijacija na hamer papiru (tabela sa asocijacijama A,B,C,D,E ) Uĉenici otkrivaju polja u pet kolona .Rešenja kolona su : A-stanarice B-selice C-moĉvarice D-dnevne grabljivice E-noćne grabljivice

RAZUMIJEVANJE

Analiza mapa uma kroz zajedniĉki razgovor Razgovaram sa uĉenicima o najpoznatijim pticama u zaviĉaju i otkrivam dio po dio gotove mape uma ,a neke ptice pokazujem na slikama koje sam pripremio.

72 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

73 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: V 4 Nastavna tema: Priroda Nastavna jedinica: Šumske životinje Tip časa: Obrada novih nastavnih sadržaja Cilj i zadaci časa: Znati o šumskim životinjama ; podjeli šumskih životinja prema naĉinu života Ishod časa:       

Uĉenici znaju o šumskim životinjama Znat će važne ĉinjenice o podjeli šumskih životinja Uĉenici znaju o šumskim životinjama prema naćinu života Na slikama uoĉiti podjelu šumskih životinja Usvajanje zakljuĉaka vezanih za podjelu šumskih životinja Razumijevanje o šumskim životinjama ;uoĉavanje karakteristika šumskih životinja Upoznavanje uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mape uma

Nastavne metode: MR, MO, DEM, rad sa mapom uma. Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, geografska karta, mapa uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik 74 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok časa:

EVOKACIJA

Kroz razgovor pripremam uĉenike za ĉas. Ponovimo o šumskim životinjama što smo nauĉili u ĉetvrtom razredu . Najava cilj ĉasa.

Šta smo nauĉili o šumskim životinjama

Šta želimo nauĉiti

Šta smo nauĉili novo o šumskim životinjama

Šumske životinje se dijele prema načinu ishrane na:

Šumske životinje prema načinu života

Vrste šumskih životinja prema načinu života:

Šume u planinama u kojima su šumske životinje

-papkari

-biljojede -mesojede -svaštojede Nabrojati i imenovati šumske životinje koje žive u našim šumama

-gloadri

-sisari Osnovne karakteristike šumskih životinja -zvijeri prema njihovom načinu Načinu ishrane šumskih života životinja;papkara,sisara,glodara i šumskih zvijeri Karakteristike šumskih životinja

RAZUMIJEVANJE

Analiza mapa uma kroz zajedniĉki razgovor

75 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razgovaram sa uĉenicima o najpoznatijim šumskih životinjama u zaviĉaju i otkrivam dio po dio gotove mape uma ,a neke šumske životinje pokazujem na slikama koje sam pripremio

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja. 76 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV 4 Nastavna tema: Biljke Nastavna jedinica: Raznovrsnost biljaka Tip časa: Obrada novih nastavnih sadržaja Cilj i zadaci časa: Znati o raznovrsnosti biljaka Ishod časa:       

Uĉenici znaju o vrstama biljaka Znat će važne ĉinjenice o podjeli biljnog svijeta Uĉenici znaju o biljkama prema graĊi,uzrastu i prema naĉinu života Na slikama uoĉiti podjelu šumskih životinja Usvajanje zakljuĉaka vezanih za podjelu biljnog svijeta Razumijevanje o podjeli,ulozi i znaĉaju biljaka ;uoĉavanje karakteristika biljaka Upoznavanje uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mape uma

Nastavne metode: MR, MO, DEM, rad sa mapom uma. Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, geografska karta, mapa uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

77 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok časa:

EVOKACIJA

Kroz razgovor pripremam uĉenike za ĉas. Ponovimo o biljkama . Govorimo o biljki,njeni glavnim dijelovima, ulozi i znaĉaju biljke .Najava cilj ĉasa. Ponavljanje vršimo u ĉart KWL tabeli

Šta smo nauĉili o biljkama

Šta želimo nauĉiti

Šta smo nauĉili novo o biljkama

Biljke su proizvođači hrane.

Podjelu biljaka prema građi i uzrastu

Drvenaste biljke su drveće i šibovi

Znamo nabrojati osnovne dijelove biljaka

Podjela biljaka prema trajanju i duljini života

Zeljaste biljke su cvijeće i razne vrste trava

Osnovnu podjelu biljaka na zeljaste i drvenaste

Karakteristike drvenastih biljaka (grmova i šibova)

Jednogodišnje biljke žive jednu godinu

Značaj biljaka za čovjeka

Karakteristike jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka

Višegodišnje biljke žive dvije ili više godina,a mogu neke živjeti dosta dugo (hrast...)

RAZUMIJEVANJE

Analiza mapa uma kroz zajedniĉki razgovor Razgovaram sa uĉenicima o podjeli biljaka prema graĊi i uzrastu i prema duljini i trajanju života i otkrivam dio po dio gotove mape uma ,a neke biljke pokazujem na slikama koje sam pripremio 78 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

79 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice” Banovići Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV 4 Nastavna tema: Društvo Nastavna jedinica: Kulturno-povijesne znamenitosti BiH Tip časa: Obrada novih nastavnih sadržaja Cilj i zadaci časa: usvojiti nova saznanja o kulturno-povijesnim znamenitostima Bosne i hercegovine Ishod časa:  Uĉenici znaju o prošlosti svoje domovine;  Znat će važne ĉinjenice o osvajaĉima iz prošlosti i borbi naroda za svoju slobodu;  Usvajanje zakljuĉaka vezanih za dogaĊaje iz prošlosti i projiciranje istih u smislu važnosti za našu sadašnjost i budućnost;  Razumijevanje dogadjaja iz prošlosti i njihovo preslikavanje na sadašnjost  Pomoću spomenika koji su ostali iz naroda koji su živjeli u BiH  Upoznavanje uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja pomoću mape uma Nastavne metode: MR, MO, DEM, rad sa mapom uma. Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, geografska karta, mapa uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

80 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok časa:

EVOKACIJA

Kroz razgovor pripremam uĉenike za ĉas. Ponovimo šta predstavljaju kulturnohistorijske znamenitosti? Šta su spomenici? Zašto su oni važni, šta oni pokazuju? Kako se trebamo ponašati prema spomenicima? Najava cilj ĉasa.

RAZUMIJEVANJE

Analiza mapa uma kroz zajedniĉki razgovor Razgovaram sa uĉenicima o kulturno-povijesnim znamenitostima BiH i otkrivam dio po dio gotove mape uma ,a neke spomenike,tvrĊave i stare gradove pokazujem na slikama koje sam pripremio

81 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Uĉenici precrtavaju mapu uma u sveske.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

82 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred : IV Predmet: Moja okolina Nastavna tema: Bilјke i životinje moje okoline Nastavna jedinica: Jedinstvo žive prirode Tip čas: obrada Cilј i zadaci radionice:  

Osposoblјavanje učenika da tumače mapu uma, te da uviđaju međusobnu povezanost svih živih organizama; Povećavanje nivoa kompentencije učenika kroz interaktivno učenje putem mapa uma;

Oblici rada: frontalni, individualni Nastavne metode: metoda razgovora, demonstracije, ilustracije, metoda rada sa mapom uma Nastavna sredstva i literatura: Udžbenik Poznavanje prirode i društva , aplikacija - mapa uma, nastavni listići ; Očekivani ishodi:  

Učenici će biti osposoblјeni da tumače mapu uma, te da na osnovu nje uvide i objasne međusobnu povezanost čovjeka, bilјaka i životinja; moći će da objasne šta je lanac ishrane, te da ga likovno predstave, pomoću crteža; Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura, Bosanski jezik (imenice i glagoli); TOK ČASA

Uvodna aktivnost : ( 10 minuta)

Ponavlјanje nastavne jedinice sa prethodnog časa (Ptice): Po čemu se odlikuju ptice? ( Ptice su životinje koje imaju klјun i krila, tijelo im je prekriveno perjem i mogu da lete.) Kako dijelimo ptice ? (Dijelimo ih na grablјivice (orao, soko, sova...) , selice (roda, lasta...) i stanarice ( vrabac, golub...). Čitanje pjesme P. Stevida: 83 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof. DJETLIĆ Kad u šumi

Kad utvrdi,

il' vodnjaku

vredno radi

kucanje se

operiše - nije šala,

neko čuje,

ispod kore

To sigurno

bube vadi,

doktor detlid

drvo kaže:

dijagnozu utvrđuje.

"Baš ti hvala."

Razgovor o pročitanom: O kome govori ova pjesma? (O djetlidu.) Zašto za djetlida kažemo da je "šumski doktor"? (Zato što liječi drvede.) Kako on liječi drvede ? (Tako što se hrani insektima koji žive ispod kore drveta.) Drvede ima koristi od djetlida zato što on čisti koru od štetnih insekata, a takođe djetlid ima korist od drveda zato što se u njihovoj kori nalaze insekti kojima se on hrani. Možemo redi da su drvo i djetlid međusobno povezani, tj. da jedno od drugog imaju koristi. Danas demo učiti o tome kako su međusobno povezana sva živa bida na Zemlјi. Zapisivanje naslova na tabli: Jedinstvo žive prirode

84 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Glavna aktivnost: ( 25 minuta) Isticanje mape uma na tablu: ČOVJEK

JEDINSTVO

BILJKE

ŽIVOTINJE

Šta sve pripada živim bidima? (Živa bida su lјudi, životinje i bilјke.) Kako znamo da su lјudi, životinje i bilјke živa bida? (Zato što se hrane, dišu, rastu, razmnožavaju i umiru.) Možemo isto tako redi da su sva živa bida međusobno povezana , tj. da imaju korist jedni od drugih. Ko ima najvedu korist od ostalih živih bida? (To je čovjek.) Zajedničko tumačenje mape uma: Čist zrak

Građevinski materijal

Pomod pri radu

ČOVJEK ŽIVOTINJE

BILJKE

vuna

lijekovi grijanje

hrana

koža

85 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Kakvu korist čovjek ima od bilјaka? (Čovjek bilјke koristi kao hranu (vode, povrde, žitarice), za grijanje, preradom se od lјekovitih bilјaka dobijaju lijekovi, drvenaste bilјke se koriste kao materijal u građevinarstvu, a bilјke proizvode i kiseonik koji nam je potreban za disanje.) Kakvu korist čovjek ima od životinja ? (Čovjek životinjsko meso, kao i proizvode od životinja: mlijeko, jaja... koristi u ishrani . Preradom životinjske kože dobijamo materijal za cipele, kaiševe, jakne. Ovčija vuna služi za izradu džempera, rukavica, čarapa... Neke životinje kao što su konj i magarac koristimo kao pomod pri radu. ) Kakvu korist životinje imaju od čovjeka? (Domadim životinjama čovjek obezbjeđuje hranu, sklonište (staja, svinjac, živinarnik...), i zdravstvenu brigu. Kakvu korist imaju od bilјaka? (Za bilјojede, bilјke su osnovni izvor hrane, a neke životinje kao što su ptice, vjeverica i insekti su u krošnji ili stablu drveta našli svoje sklonište.)

Kakvu korist bilјke imaju od čovjeka? (Čovjek uzgaja bilјke, a pri tome mora da njeguje bilјke kako bi od njih imao korist. Neki od radova su: sijanje, obrada, zalivanje, zaštita od štetočina, đubrenje (prirodnim ili vještačkim đubrivom). Kakvu korist bilјke imaju od životinja? (Od životinja bilјke dobijaju prirodno đubrivo koje pobolјšava kvalitet zemlјe, ptice raznose sjeme i tako pomažu pri razmnožavanju, a takođe se hrane insektima i štite drvo od štetočina.) Prepisivanje osnovnih pojmova sa mape uma u svesku. Završna aktivnost: Dijelim učenicima nastavne listide i dajem uputstva za rad. Samostalan rad učenika.

86 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Nastavni listić :

Koja životinja je prikazana na slici? __________________________________________________________________________________ Navedi kakvu korist čovjek ima od životinje sa slike? __________________________________________________________________________________ Napiši kakvu korist životinja sa slike ima od čovjeka ? __________________________________________________________________________________ Ved smo naučili da su sva živa bida međusobno povezana, tj. da zavise jedna od drugih. Ako su živa bida povezana ishranom, i ako taj lanac sačinjava više karika, tada govorimo o LANCU ISHRANE. Navedi jedan lanac ishrane u kome de biti i životinja sa slike!

Usmena provjera samostalnog rada. Razgovor o ovakvom načinu rada i utisci učenika. Isticanje i ocjenjivanje učenika koji su bili najaktivniji na ovom času.

87 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Naziv škole

OŠ „Grivice“ Banovići

Datum i vrijeme realizacije nastave:

2. 2. 2012. godine od 9:45 – 10:30

Nastavnik:

Fahir Terzić

Razred:

IV

Predmet:

MOJA OKOLINA

Nastavna tema:

DJELATNOST LjUDI

Nast. jedinica:

ZEMLjORADNјA

Tip ĉasa:

UTVRĐIVANјE

Cilјevi i zadaci ĉasa:

Utvrditi steĉena znanja uĉenika o polјoprivredi BiH, granama polјoprivrede, zemlјoradnji, uslovima za uzgoj ţitarica u BiH povrtnih, industrijskih i krmnih bilјaka.

Ishodi ĉasa:

Uĉenici će biti sposobni da nabroje grane polјoprivrede, govore o znaĉaju zemlјoradnje, proizvodnji ţitarica, povrća, krmnih i industrijskih bilјaka u BiH-u.

Oblici rada:

FRONTALNI, INDIVIDUALNI, RAD U GRUPI

Nastavne metode:

VERBALNO - TEKSTUALNA, DEMONSTRATIVNA, ILUSTRATIVNA

Nastavna sredstva:

UDţBENIK, RADNI LIST, NASTAVNI LISTIĆI, MAPA UMA

Korelacija sa drugim nastavnim predmetima:

BOSANSKI JEZIK, MATEMATIKA

Struktura ĉasa : -

UVODNI DIO (5-8 min.)

-

GLAVNI DIO (30-35 min.)

-

ZAVRŠNI DIO (5-7 min.)

88 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

EVOKACIJA U uvodnom dijelu ĉasa radimo zajedniĉku analizu domaće zadaće. Na tabli pišem naziv nastavne jedinice: „Polјoprivreda BiH -zemlјoradnja“ zatim ĉitam pitanja iz udţbenika, a uĉenici se javlјaju i odgovaraju – ĉitaju odgovore koje su napisali za domaću zadaću: - Koja rijeĉ ne pripada ovom nizu? Zašto? ZEMLjORADNјA , STOĈARSTVO, VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO, SAOBRAĆAJ - Nizu ne pripada rijeĉ SAOBRAĆAJ jer ne spada u granu polјoprivrede! -

Taĉno! Koje su glavne grane polјoprivrede? - Glavne grane polјoprivrede su: zemlјoradnja, voćarstvo, stoĉarstvo i vinogradarstvo.

-

Tako je! Navedi jednu rijeĉ koja moţe zamijeniti niz rijeĉi: zemlјoradnja, stoĉarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo? - Ta rijeĉ je POLjOPRIVREDA..

-

Odliĉno! Šta je zemlјoradnja?

- Zemlјoradnja je grana polјoprivrede koja se bavi proizvodnjom ţitarica, povrća, krmnih i industrijskih bilјaka. - Tako je! Nabroj tri industrijske bilјke! - Industrijske bilјke su: šećerna repa, suncokret, duvan, soja... - Dobro! Nabroj tri povrtarske bilјke! - Povrtarske bilјke su: paradajz, paprika, kupus, pasulј, mrkva, krompir... - Odliĉno! Šta su krmne bilјke? - Krmne bilјke su hrana za stoku. 89 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

RAZUMIJEVANJE Isticanje cilјeva i zadataka ĉasa, kao i oĉekivanih ishoda. Uĉenike dijelim u tri grupe, dajem objašnjenja o naĉinu rada i odgovora na postavlјena pitanja u nastavnim listićima. Uĉenicima dijelim nastavne listiće. Grupe su heterogene.

NASTAVNI LISTIĆ 1. 1. Kako nazivamo glavnu granu polјoprivrede? 2. Nabroj tri vrste povrća! 3. Suncokret, soju, šećernu repu i lan jednom rijeĉju zovemo ............................................! 4. Voće uzgajamo u .........................................................! 5. Šta sve dobijamo od kukuruza?

NASTAVNI LISTIĆ 2. 6. Nabroj tri vrste voća! 7. Moţemo ga jesti svjeţe, bareno, kuvano, a i peĉeno, to je? 8. Kako nazivamo granu polјoprivrede u kojoj uzgajamo groţĊe? 9. Opiši pšenicu i za šta je korisna! 10. Gajenje povrća nazivamo?

NASTAVNI LISTIĆ 3. 11. Najbolјe je sbjeţe, ukusno je, slatko i soĉno, to je ..............................................! 12. Kako nazivamo bilјke kojima hranimo stoku? 13. U koju granu polјoprivrede spada gajenje goveda? 14. Opiši jedno povrće i koristi koje imamo od njega! 15. U kojim krajevima BiH najbolјe uspijeva pšenica? Uĉenici, na postavlјena pitanja odgovaraju samostalno i individualno, nakon ĉega grupe usaglašavaju odgovore. Povremno ih obilazim i pratim njihov rad. Analiza odgovora na postavlјena pitanja. Na tablu lijepim mapu uma na kojoj su rijeĉi prekrivene papirima na kojima se nalaze brojevi koji se 90 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

poklapaju sa brojevima pitanja na nastavnim listićima. Kako uĉenici odgovaraju na posatvlјena pitanja, tako otkrivamo dio po dio mape uma. Uĉenici se javlјaju po grupama i naizmjeniĉno odgovaraju na po jedno pitanje iz svake grupe.

ODGOVORI NA PITANјA NASTAVNI LISTIĆ 1. 1. Zemlјoradnja. 2. Krompir, paradajz, kupus,... 3. Industrijske bilјke. 4. Voćnjaci. 5. Od kukuruza koristimo brašno, alkohol, ulјe...

NASTAVNI LISTIĆ 2. 6. Jabuka, kruška, trešnja,... 7. Povrće. 8. Vinogradarstvo. 9. Pšenica je ţitarica. Sije se u jesen i prolјeće. Od nje dobijamo više vrsta brašna. To je prva ţitarica koju su lјudi poĉeli uzgajati. 10. Povrtarstvo.

NASTAVNI LISTIĆ 3. 11. Voće. 12. Krmne bilјke. 13. Stoĉarstvo. 14. Krompir je najvaţnije povrće. Gaji se u svim krajevima BiH Jedemo podzemno stablo (krtola), a moţemo hraniti i stoku. 91 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

15. Pšenica najbolјe uspijeva u Semberiji, Posavini i Lijevĉu polјu. Nakon toga dodatno ĉitamo i objašnjavamo informacije sa mape uma i na taj naĉin utvrĊujemo i ponavlјamo kompletnu lekciju.

REFLEKSIJA U završnom dijelu ĉasa uĉenici prepisuju podatke sa mape uma u svoje sveske. Najuspješnije uĉenike nagraĊujem ocjenom. Kratka analaiza ĉasa (1 minut)

Školski rad Polјoprivreda BiH - zemlјoradnja Mapa uma

7. 1 .

8.

3. 12.

POLJOPRIVREDA

1 3. 4. 11. 6.

92 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

93 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Škola: O.Š.”Grivice Učitelj: Fahir Terzić Datum: Razred: IV Nastavna tema: Djelatnost ljudi Nastavna jedinica: Poljoprivreda Tip časa: Obrada Cilj i zadaci časa: Usvojiti znanja o granama poljoprivrede i ĉime se koja bavi Ishod časa: Uĉenici ce moći da nabroje grane poljoprivrede i objasne njihov znaĉaj Nastavne metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, rad sa mapom uma Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: udžbenik, gotov model mape uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

94 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok časa:

EVOKACIJA

Pitam uĉenike ĉime su se ljudi bavili od najstarijih vremena i šta su gajili. Istiĉem ishod današnjeg ĉasa. Pišem naslov na tabli POLJOPRIVREDA.

RAZUMIJEVANJE

Objašnjavam uĉenicima da zahvaljujući poljoprivredi u našim prodavnicama možemo nabaviti: hljeb, brašno, mlijeko, jaja, sir i druge proizvode. Nekada se zemljište obraĊivalo ruĉno, a danas poljoprivrednim mašinama. Poljoprivredu saĉinjavaju ĉetiri grane. Otvaram dio po dio gotove mape uma i analiziramo. ZEMLJORADNJA: obrada zemlje radi proizvodnje žitarica, povrća, krmnog i industrijskog bilja. VOĆARSTVO: uzgoj voća u voćnjaku VINOGRADARSTVO: uzgoj grožĊa u vinogradima - rizling, hamburg STOĈARSTVO: gajenje goveda, svinja, ovaca, peradi i njihov znaĉaj u ishrani. Uĉenici precrtavaju u sveske mapu uma.

95 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja.

PLAN TABLE Mapa uma

96 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

PRIMJERI PISANIH PRIPREMA UZ KORIŠTENJE TEHNIKE UČENJE MAPE UČENJA U 5. RAZREDU

97 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V4 Nastavna tema: Interpretcija knjiţevnog teksta-Ĉitanaĉka štiva Nastavna jedinica: „Šarko“ Alija H.Duboĉanin Tip ĉasa: Obrada drugi ĉas (razumijevanje proĉitanog teksta) Ciljevi i zadaci ĉasa:  Obuka uĉenika za lakše, brţe i zanimljivije uĉenje uz pomoć mapa uma;  obuka u izradi mapa uma na osnovu knjiţevnog teksta;  osposobiti uĉenike da: imenuju glavne i sporedne likove u priĉi i analiziraju njihove osobine;  iskaţu pouku priĉe; objasne pišĉevo pisanje.  Povećanje nivoa kljuĉne kompetencije uĉenika  ,,znati kako uĉiti“ upoznavanjem uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja uz pomoć mape uma;  uĉenik će biti sposoban da: imenuje glavne i sporedne likove u priĉi i okarakteriše njihove osobine;  iskaţe pouku priĉe;  objasni pišĉevo pisanje (dijalog, monolog, pripovjedanje i opisivanje) Nastavne metode: Metoda razgovora, ilustrativno – demonstrativna metoda, metoda rada sa tekstom i mapom uma Nastavni oblici rada: Frontalni , individualni Nastavna sredstva: Udţbenik, nastavni listići i gotov model mape uma

Tok ĉasa:

EVOKACIJA

Razgovor o kućnim ljubimcima? Kako se ponašamo prema njima? Kako oni nama uzvraćaju svoju ljubav? Za koju ţivotinju kaţemo da je najbolji ĉovjekov prijatelj? Zašto? 98 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Najava cilja ĉasa.

Razgovor o onome što su uĉenici uĉili pri obradi teksta ,,Šarko“ na prvom ĉasu.

Neko od uĉenika prepriĉava priĉu.

Najava cilja ĉasa i oĉekivanog ishoda ĉasa: Na ovom ĉasu ćemo saznati šta nam pisac poruĉuje ovom priĉom, ĉemu nas ona uĉi; ko su glavni i sporedni likovi u priĉi i kakve su njihove osobine, te uz pomoć kojih oblika izraţavanja nam je ispriĉao priĉu.

Zapisujem na tabli:

Šarko Alija H.Duboĉanin

Oĉekivani ishodi: Pouka priĉe Likovi i njihove osobine Oblici izraţavanja

99 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Glavni dio ĉasa

Podjela nastavnih listića (radnih zadataka) koje će uĉenici rješavati individualno. Davanje uputstva za rad. Paţljivo proĉitajte zadatke na nastavnom listiću. Odgovore na pitanja pišite na predviĊeno mjesto. Radite samostalno. Ako vam nešto nije jasno pitajte me. Radićete 10 min. Nakon toga ćete izvještavati o uraĊenim zadacima.

Nastavni listić

Način pričanja

Pouka

Šarko Alija H. Dubočanin

Likovi

100 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

1. Proĉitaj i razmisli. Koje od navedenih reĉenica bi mogle biti pouke priĉe? a) Ako imaš prijatelja imaš sreću. b) Dijete i odrastao ĉovjek ne mogu biti prijatelji. v) Dobar prijatelj je uvijek uz nas, ĉak i onda kada mi u to nevjerujemo. g) Prijateljstvo ne poznaje granice. Reĉenice koje smatraš taĉnim upiši u mapu uma. Napiši još neku pouku priĉe.

2. a) Napiši u mapu uma imena glavnih i sporednih likova u priĉi. b) Izaberi koje osobine karakterišu lik psa Šarka i upiši ih u mapu uma. Osobine:odluĉan, zlonamjeran,radoznao, osjećajan, lukav, sebiĉan, odgovoran. c) U mapu uma upiši neke osobine djeĉaka Akija

3. Naznaĉi u tekstu dijalog.Individualan rad uĉenika na rješavanju zadataka na nastavnom listiću.

Dok uĉenici rade podstiĉem na rad i pomaţem rješavanje zadataka. Izlaţem gotovu mapu uma ,,Šarko“.

101 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Izvještavanje uĉenika o odgovorima na pitanja na nastavnom listiću.

Otkrivam dio po dio gotove mape uma. UtvrĊujemo sliĉnosti i razlike u odgovorima na pitanja. UporeĊujemo gotovu mapu uma sa onima koje su oni uradili, vršimo korekcije i dopune uĉeniĉkih mapa uma.

Završni dio ĉasa

Procjena efekata i zanimljivosti uĉenja uz pomoć mape uma ,,Šarko“. Vrednovanje i ocjenjivanje rada uĉenika.

102 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Plan table

Šarko

Alija H.Duboĉanin

Oĉekivani ishodi ĉasa: Pouka Likovi i njihove osobine Oblici izraţavanja

PRILOG – MAPA UMA Mapa

103 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V4 Nastavna tema: Interpretcija knjiţevnog teksta-Ĉitanaĉka štiva Nastavna jedinica: „Sarka“ Bojan Bulajić Tip ĉasa: Obrada (razumijevanje proĉitanog teksta) Ciljevi i zadaci ĉasa:  Obuka uĉenika za lakše, brţe i zanimljivije uĉenje uz pomoć mapa uma;  obuka u izradi mapa uma na osnovu knjiţevnog teksta;  osposobiti uĉenike da: imenuju glavne i sporedne likove u priĉi i analiziraju njihove osobine;  iskaţu pouku priĉe; objasne pišĉevo pisanje.  Povećanje nivoa kljuĉne kompetencije uĉenika  ,,znati kako uĉiti“ upoznavanjem uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja uz pomoć mape uma;  uĉenik će biti sposoban da: imenuje glavne i sporedne likove u priĉi i okarakteriše njihove osobine;  iskaţe pouku priĉe;  objasni pišĉevo pisanje (dijalog, monolog, pripovjedanje i opisivanje) Nastavne metode: Metoda razgovora, ilustrativno – demonstrativna metoda, metoda rada sa tekstom i mapom uma Nastavni oblici rada: Frontalni , individualni Nastavna sredstva: Udţbenik, nastavni listići i gotov model mape uma Tok ĉasa:

EVOKACIJA

Razgovor o lovnim divljaĉima. Oluja mozga: Šta su to lovne divljaĉi ? Danas ćemo uĉiti priĉu o sarki,ptici koja ţivi na jezerima i u barama obraslim trskom i drugim visokim rastinjem. Crna liska ili kako je još zovu,ima crnu boju perja sa zelenkastim preljevima u predjelu trbuha i slabina.Ima crvene oĉi sa crnom zjenicom,dok je kljun bijel, a rep šiljat,kratak i crn. 104 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Nastavni list U kojem mjesecu su lovac i veslaĉ lovili sarku ? Koju njenu sposobnost na poĉetku pripovjetke istiĉe pisac ? Kako objašnjavaš da je sarka ptica koja se lahko ne predaje ?

Nastavni list Posjeduju li ljudi ovu sarkinu osobinu ? Kako se to mi ne predajemo ? Sarka ţivi na jezeru,to znaĉi da ona više pliva,a manje leti. Izdvoji i ostale osobine neobiĉne ptice . Nastavni list Pokušaj objasniti njenu sposbnost da osjeti opasnost . Ispriĉaj šta se dogaĊalo tog dana na jezeru . Izdvoji opise koji oslikavaju sarkino stradanje na jezeru. Nastavni list Osnovni oblik kazivanbja u ovoj pripovjetci je dijalog.Šta nam otkriva i koja je njegova funkcija ? PronaĊi rijeĉi kojima pisac zvukovima i glasovima oslikava prostor i atmosferu na jezeru Navedi ugoĊaje koje je u tebi pobudila ova pripovjetka .

105 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

RAZUMIJEVANJE

Podjela nastavnih listića koje će uĉenici rješavati individualno. Davanje uputstva za rad: paţljivo proĉitajte zadatke na nastavnom listiću. Odgovore na pitanja pišite na predviĊeno mjesto. Radite samostalno. Ako vam nešto nije jasno pitajte me. Radit ćete deset minuta. Nakon toga ćete izvještavati o uraĊenim zadacima.

Individualan rad uĉenika na rješavanju zadataka na nastavnom listu. Dok uĉenici rade, dajem dodatna upustva, podstiĉem na rad i pomaţem riješavanje zadataka. Izlaţem gotovu mapu uma “Sarka”. Izvještavanje uĉenika o odgovorima na pitanja na nastavnom listiću. Otkrivam dio po dio gotove mape uma “Sarka”. UtvrĊujemo sliĉnosti i razlike u odgovorima na pitanja. UporeĊujemo gotovu mapu uma sa onima koje su oni uradili. Vršimo eventualne korekcije i dopune na uĉeniĉkim listićima. REFLEKSIJA

Procjena efekta i zanimljivosti uĉenja uz pomoć mape uma “Sarka”. Vrednovanje i ocjenjivanje rada uĉenika.

106 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Zapis na tabli ,, Sarka” Bojan Bulajić Manje poznate rijeĉi:

Likovi: lovci i sarka

-ševar- prolaz kroz trstiku

Mjesto radnje: jezero

- pramac- prednji dio ĉamaca

Vrijeme radnje: jesen-oktobar

Tema: Hrabrost i borbenost jedne ptice Tok dogaĊaja: - Lovci uoĉavaju sarku - Ranjavanje sarke - Sarka se skriva na dnu jezera - Lovci odustaju i odlaze - Sarka pobjeĊuje Pouka: U ţivotu kada nam je teško ne trebamo odustajati, nego se boriti do samoga kraja

107 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: IV4 Nastavna tema: Interpretcija knjiţevnog teksta-Ĉitanaĉka štiva Nastavna jedinica: „Cesta“ Skender Kulenović Tip ĉasa: Obrada (razumijevanje proĉitanog teksta) Ciljevi i zadaci ĉasa:  Obuka uĉenika za lakše, brţe i zanimljivije uĉenje uz pomoć mapa uma;  obuka u izradi mapa uma na osnovu knjiţevnog teksta;  osposobiti uĉenike da: imenuju glavne i sporedne likove u priĉi i analiziraju njihove osobine;  iskaţu pouku priĉe; objasne pišĉevo pisanje.  Povećanje nivoa kljuĉne kompetencije uĉenika  ,,znati kako uĉiti“ upoznavanjem uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja uz pomoć mape uma;  uĉenik će biti sposoban da: imenuje glavne i sporedne likove u priĉi i okarakteriše njihove osobine;  iskaţe pouku priĉe;  objasni pišĉevo pisanje (dijalog, monolog, pripovjedanje i opisivanje) Nastavne metode: Metoda razgovora, ilustrativno – demonstrativna metoda, metoda rada sa tekstom i mapom uma Nastavni oblici rada: Frontalni , individualni Nastavna sredstva: Udţbenik, nastavni listići i gotov model mape uma Tok ĉasa:

EVOKACIJA

Razgovor o oneome što su uĉenici uĉili pri obradi teksta „Cesta“na prvom ĉasu. Neko od uĉenika prepriĉava priĉu.

108 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Najava cilja sata i oĉekivanog ishoda sata: Na ovom ĉasu ćemo saznati što nam pisac poruĉuje ovom priĉom, ĉemu nas ona uĉi; ko su glavni i sporedni likovi u priĉi i kakve su njihove osobine, te uz pomoć kojih oblika izraţavanja nam je ispriĉao priĉu. Zapisujem na tabli: Cesta Skender Kulenović

Oĉekivani ishodi: Pouka priĉe: Likovi i njihove osbine: Oblici izraţavanja:

Podjela nastavnih listića (radnih zadataka) koje će uĉenici rješavati individualno. Davanje upute za rad. Paţljivo proĉitajte zadatke na nastavnom listiću. Odgovore na pitanja pišite na predviĊeno mjesto. Radite samostalno. Ako vam nešto nije jasno pitajte me. Radićete 10 min. Nakon toga ćete izvještavati o uraĊenim zadacima.

109 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Način pričanja Pouka

Cesta

Likovi

1. 1. Proĉitaj i razmisli. Koje od navedenih reĉenica bi mogle biti pouke priĉe? a) Ako imaš prijatelja imaš sreću. b) Dijete i odrastao ĉovjek ne mogu biti prijatelji. v) Slike iz djetinjstva nikada ne blijede g) Prijateljstvo ne poznaje granice. Reĉenice koje smatraš toĉnim upiši u mapu uma. Napiši još neku pouku priĉe. 2. a) Napiši u mapu uma imena glavnih i sporednih likova u priĉi. b) Izaberi koje osobine karakteriziraju lik djeĉaka i upiši ih u kartu uma. Osobine: odluĉan, loš ĉovjek, zlonamjeran, radoznao, osjećajan, lukav, sebiĉan, odgovoran.

110 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

v) U mapu uma upiši neke osobine djeĉaka. 3. Naznaĉi u tekstu dijalog. Individualan rad uĉenika na rješavanju zadataka na nastavnom listiću. Dok uĉenici rade potiĉem na rad i pomaţem rješavanje zadataka. Izlaţem gotovu mapu uma,, Cesta ". Izvještavanje uĉenika o odgovorima na pitanja na nastavnom listiću.

Otkrivam dio po dio gotove mape. UtvrĊujemo sliĉnosti i razlike u odgovorima na pitanja. UsporeĊujemo gotovu mapu uma s onima koje su oni uĉinili, vršimo korekcije i dopune uĉeniĉkih mapa uma. Završni dio sata Procjena uĉinaka i zanimljivosti uĉenja uz pomoć mape „ Cesta ". Vrednovanje i ocjenjivanje rada uĉenika. Plan table

Cesta Skender Kulenović Oĉekivani ishodi sata: Likovi i njihove osobine Oblici izraţavanja

111 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

PRILOG - MAPA UMA

112 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V4 Nastavna tema: Interpretcija knjiţevnog teksta-Ĉitanaĉka štiva Nastavna jedinica: „Lipov cvat“ Aleksa Mikić Tip ĉasa: Obrada (razumijevanje proĉitanog teksta) Ciljevi i zadaci ĉasa:  Obuka uĉenika za lakše, brţe i zanimljivije uĉenje uz pomoć mapa uma;  obuka u izradi mapa uma na osnovu knjiţevnog teksta;  osposobiti uĉenike da: imenuju glavne i sporedne likove u priĉi i analiziraju njihove osobine;  iskaţu pouku priĉe; objasne pišĉevo pisanje.  Povećanje nivoa kljuĉne kompetencije uĉenika  ,,znati kako uĉiti“ upoznavanjem uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja uz pomoć mape uma;  uĉenik će biti sposoban da: imenuje glavne i sporedne likove u priĉi i okarakteriše njihove osobine;  iskaţe pouku priĉe;  objasni pišĉevo pisanje (dijalog, monolog, pripovjedanje i opisivanje) Nastavne metode: Metoda razgovora, ilustrativno – demonstrativna metoda, metoda rada sa tekstom i mapom uma Nastavni oblici rada: Frontalni , individualni Nastavna sredstva: Udţbenik, nastavni listići i gotov model mape uma Tok ĉasa:

EVOKACIJA Šta smo juĉe obraĊivali na ĉasu bosanskog jezika? - knjiţevni tekst Lipov cvat. Kakvo je bilo djetinjstvo djeĉaka ? Imao je veoma teško djetinjstvo. Usporedite ovu priĉu sa priĉom Cesta.obje govore o djetinjstvu. I jedan i drugi pisac niţu slike iz svog djeĉaĉkog ţivota. 113 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

RAZUMIJEVANJE

Podjela flip kartica za trojke sa zadacima (ima ukupno 5 trojki) i njihov rad. Prva trojka Kakvo je bilo djetinjstvo djeĉaka u priĉi „Lipov cvat“ ? Kakve je ugoĊaje pobudio u tebi ? Šta si ti nakon toga poţelio-la ? Napiši jednu lijepu reĉenicu iz teksta ? Druga trojka Šta se zbiva u kući djeĉaka ? Ima li djeĉak svoje ţelje i snove ? Hoće li se te njegove ţelje i snovi ostavriti ? Kako prihvata oĉevu odluku ? Treća trojka Šta se dogaĊa u priĉi „Lipov cvat“ ? Uporedi djeĉake u priĉi: Marka i Jovana . Izdvoji neke njihove osobine . Koji je od djeĉaka bliţi našem glavnom junaku ? Ĉetvrta trojka Jesu li obojica djeĉaka na neki naĉin pruţili paţnju ? Kakav je Markov stav i ton razgovora ? Šta na taj naĉin otkriva u sebi ? Opiši posljednji dirljivi dio priĉe ? Peta trojka NaĊi mjesta u priĉi u kojim se suosjećaš sa njihovim teškoćama . Razmisli:Ima li u tvom okruţenju djece koja imaju ovakve probleme ? Kako bi pomogao takvoj djeci ?

Izvještavanje trojki i (mogući) odgovori

114 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

REFLEKSIJA

Gdje i kako ţive djeca sa teškom materijalnom i finansijskom situacijom roditeljskog staranja – dakle djeca ĉija je sudbina bliska djeĉakovoj? Kako biste pomogli djeĉaku ? NaĊite pravo rješenje. Po mogućnosti trojke ocijeniti i nagraditi za trud. Mapa uma je otkrivena i svi zajedno ponavljamo ono što je na njoj.

115 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V4 Nastavna tema: Interpretcija knjiţevnog teksta-Ĉitanaĉka štiva Nastavna jedinica: „Majĉin dar“ Ela Peroci Tip ĉasa: Obrada (razumijevanje proĉitanog teksta) Ciljevi i zadaci ĉasa:  Obuka uĉenika za lakše, brţe i zanimljivije uĉenje uz pomoć mapa uma;  obuka u izradi mapa uma na osnovu knjiţevnog teksta;  osposobiti uĉenike da: imenuju glavne i sporedne likove u priĉi i analiziraju njihove osobine;  iskaţu pouku priĉe; objasne pišĉevo pisanje.  Povećanje nivoa kljuĉne kompetencije uĉenika  ,,znati kako uĉiti“ upoznavanjem uĉenika sa mogućnostima efikasnijeg uĉenja uz pomoć mape uma;  uĉenik će biti sposoban da: imenuje glavne i sporedne likove u priĉi i okarakteriše njihove osobine;  iskaţe pouku priĉe;  objasni pišĉevo pisanje (dijalog, monolog, pripovjedanje i opisivanje) Nastavne metode: Metoda razgovora, ilustrativno – demonstrativna metoda, metoda rada sa tekstom i mapom uma Nastavni oblici rada: Frontalni , individualni Nastavna sredstva: Udţbenik, nastavni listići i gotov model mape uma Tok ĉasa:

EVOKACIJA Ĉitanje stihova Kad pišeš spomenare Kad slovima stvaraš šare Majka ti je dala dare Svoje riječi iz sehare Razgovor o stihovima.: O ĉemu govore ? Moţe li neko navesti primjer koji potvrĊuje ove stihove ? Šta je najvaţnije a ne moţe se kupiti ? (drugrastvo,sloboda,ljubav,prijateljstvo...) 116 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Najav cilja ĉasa. Interpretativno nastavnikovo ĉitanje ili slušanje priĉe na Zvuĉnoj ĉitanci. Emotivna pauza. Kakav je utisak ostavila na vas ova priĉa ? razgovor o tome . RAZUMIJEVANJE

Formiranje grupa za samostalan rad-ĉetiri heterogene grupe;priprema za rad u grupi. Upuistvo za rad: Na nastavnim listićima su upisani zadaci. Paţljivo ĉitaj zadatke. Odgovorite upišite u nastavne listiće. Ono što je potrebno nacrtati (ilustrovati),uradićete na posebnim karticama. Samostalan rad grupa Pratim rad uĉenika,pomaţem i usmjeravam,podstiĉem interakciju u grupi i meĊu grupama,pratim aktivnost i tzapaţam šta kod uĉenika preferira,ko je voĊa,ko najviše pomaţe drugim ĉlanovima grupe .... REFLEKSIJA

Izvještaj grupa. Analiza i uopštavanje rezultata rada.

Svaka grupa će samostalno pripremiti izvještavanje na temu „Majĉin dar“ ali s drugim sadrţajem. Uĉenici samostalno donose zakljuĉke o piscu i istiĉu njegove osobine. Najaktivniji uĉenici bivaju nagraĊeni ocjenom. Za domaću zadaću uĉenici treba da napišu pismeni sastav o piscu (njihov liĉni doţivljaj pišĉevog ţivota, odnosno razliĉitih perioda djetinjstva)

117 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

ZADACI ZA RAD GRUPA 1.GRUPA 1.O kome se govori u ovoj priĉi ? 2.Gdje je ţivjela majka ? 3.Koga je majka svakog dana pogledala na prozoru ? 4.Koliko je djece majka imala ? 2.GRUPA 1.Gdje i kada je izraţena u priĉi majĉina ljubav ? 2.PronaĊi mjesta u kojima je izraţena majĉin sjeta ? 3.Zašto kaţe knjiţevnica da je Zima bila najtiša ? 4.Šta je majka odluĉili da napravi kada je poštar donio pismo ? 3.GRUPA 1.Koju osobinu uoĉavaš kada je majka odluĉila da napravi kutiju od razglednica? 2.Šta se desilo kada je najmlaĊi sin primio pismo ? 3.Izdvoji osjećanja koja su ga tada proţimala ? 4.Zašto je baš leptir izazvao ţelju da se u njemu vrati kući ?

118 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

119 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V Nastavna tema: Lektira Nastavna jedinica: Kraljica iz dvorišta Tip ĉasa: Obrada Cilj i zadaci ĉasa: Upoznati se sa lektirom „Kraljica u dvorištu“ Ishod ĉasa: *Uĉenici će znati o lektiri; o spisateljici i njenoj biografiji; vrsti lektire;priĉama;likovima *Uĉenici će moći da upoznaju lektiru putem metode i tehnike mapa uĉenja;moći će da ilustruju doţivljaj lektire *Uĉenici će shvatiti grešku djece koja su nenamjerno povrijedlia kraljicu iz dvorišta Nastavne metode: metoda razgovora, metoda demonstracije, rad sa mapom uma Oblici rada: frontalni, individualni Nastavna sredstva: lektira, gotov model mape uma Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: likovna kultura, bosanski jezik

120 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa:

EVOKACIJA

Razgovor o ljudima,ţenama,djeci sa posebnim potrebama Istiĉem ishod današnjeg ĉasa. Pišem naslov na tabli Lektira“Kraljica iz dvorišta“.

RAZUMIJEVANJE

Nakon najave i isticanja cilja ĉasa, upoznajem uĉenike sa lektirom.Govorim kraću biografiju spisateljice „Bisere Alikadić“.Napominjem da ćemo danas da obradimo priĉu koja ima istoimenei naziv kao i lektira. Lektiru saĉinjava nekoliko priĉa. Otvaram dio po dio gotove mape uma i analiziramo. O svakoj priĉi koju spomenem istovremeno otkrivam dio po dio svake priĉe i govorim o njoj. Uĉenici precrtavaju u sveske mapu uma.

REFLEKSIJA

Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć gotove mape uma. Procjena efekta nastave uz pomoć mape uma. Vrednovanje uĉeniĉkih znanja. 121 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

PLAN TABLE

122 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V Predmet: Bosanski jezik Nastavna tema / podruĉje: Vjeţbe ĉitanja i pisanja Nastavna jedinica: Azbuka Tip ĉasa: vjeţbanje Cilj i zadaci • osposobljavanje uĉenika za pravilno artikuliranje glasova bosanskog jezika; • usvajanje pravilnog redoslijeda slova u azbuci; • razvijanje sposobnosti promatranja i logiĉkog zakljuĉivanja. Oblici rada: frontalni, individualni Nastavne metode: metoda razgovora, demonstracije, ilustracije, zapisivanja Nastavna sredstva i literatura: Udţbenik, aplikacija - mapa uma Oĉekivani ishodi: • Uĉenici će biti osposobljeni da na lakši, jednostavniji i zanimljiviji naĉin pomoću mape usvoje nove nastavne sadrţaje; • Znaće da svaki glas u srpskom jeziku ima odgovarajući znak (slovo); • Moći će interpretirati pravilan redoslijed slova u azbuci. Korelacija s drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura.

123 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa: EVOKACIJA Motivacijski razgovor-ĉas zapoĉinjemo razgovorom o pismu.Koliko pisama imamo u našem jeziku ? Kako se zove redoslijed ćiriliĉkih, a kako latiniĉkih slova ? Prvo pismo Slavena je glagoljica.zbog teškog pamćenja Ćiilovi uĉenici Naum i Kliment izmilili su pismo koj je bilo jednostavnije za upotrebu od glagoljice. Nazvali su ga po uĉitelju-ćirilica. Prtvo slovo A-az ,drugo B-buki-AZBUKA. Nije teško zakljuĉiti da ćemo na ovom ĉasu raditi Azbuku. Zapisivanje naslova na tabli: Azbuka

RAZUMIJEVANJE Isticanje mape na školskoj tabli Na karti je istaknuta samo središnja rijeĉ - AZBUKA. Slova su prekrivena. Otkrivam slovo po slovo. Uĉenici ih prepoznaju i imenuju. Slova pišu u biljeţnicu, a pored slova i po nekoliko rijeĉi, koja poĉinju tim glasom. Aa (auto, Ana, ...) Bb (bubamara, Bojan, ...) Vv (Violeta, vilica, ...) Gg (golub, grana, ...) Dd (Damir, djeĉak, ...) ĐĊ (ĊurĊevak, ĐurĊevdan, ...) Ee (ĉavao, Esma, ...) Ţţ (ţaba, Ţeljka, ...) Zz (zec, zvijezda, ...) Ii (igla, Ivan, ...) Jj (jastuk, Jakub, ...) Kk (konj, konopac, ...) Ll (leptir, luster, ...) Ljlj (ljubav, Ljiljana, ...) Mm (majka, Mustafa, ...) 124 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Nn (noţ, Nedţad, ...) Njnj (njuška, ...) Oo (orah, osmijeh, ...) Pp (tenisice, poljubac, ...) Rr (Rasim, ruka, ...) Ss (Sunce, sreća, ...) Tt (tajna, Tamara, ...) Ćć (ćup, Ćiro, ...) Uu (Usnija, ustati, ...) Ff (Filip, frula, ...) Hh (hljeb, hrast, ...) Cc (cipela, cikla, ...) Ĉĉ (Ĉedomir, ĉaša, ...) Dţdţ (dţak, dţem, ...) Šš (šišarka, škola, ...)

REFLEKSIJA Ponavljanje nastavne jedinice uz pomoć mape. Razgovor o ovakvom naĉinu rada i sumiranje utisaka. PLAN TABLE

125 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Napomena: danas ćemo koristiti drugo pismo .Pisaćemo pisanim slovima ćirilice. Plakati i zapis sa školske table i nastavni listići takoĊe će biti napisani ćirilicom Razred: V

Nastavna tema: Gramatika Nastavna jedinica: Vrste pridjeva Tip ĉasa: Obrada gradiva Cilj i zadaci: - Osposobiti uĉenika da identificira i uoĉava pridjeve u tekstu; - Upoznati uĉenike s razliĉitim vrstama pridjeva. Oĉekivani ishodi: Uĉenik će biti sposoban da: - Definišea opisne, prisvojne i graĊevne pridjeve; - Uoĉava opisne, prisvojne i graĊevne pridjeve u tekstu. Oblici rada: Frontalni, individualni Nastavne metode: Metoda razgovora, metoda uĉenja putem mape, tekst metoda Nastavna sredstva: Udţbenik, mapa uma, nastavni listići Korelacija: Likovna kultura STRUKTURA ĈASA Evokacija : Emocionalno - intelektualna priprema Razumijevanje: Obrada nastavnog sadrţaja - realizacija nastave putem mape Interaktivno vjeţbanje Refleksija:Povratna informacija Uopštavanje i završne aktivnosti Tok ĉasa: EVOKACIJA 126 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Ukratko kroz pitanja ponavljam s uĉenicima gradivo o pridjevima. Što su pridjevi? (Rijeĉi koje oznaĉavaju osobine bića, predmeta i pojava.) Uz koju vrstu rijeĉi pridjevi stoje? (Uz imenice) Opišite imenicu jabuka sa što više pridjeva. (Mala, velika, crvena, slatka ...) Na ovom ĉasu ću vas upoznati s vrstama pridjeva. Naslov zapisujem na ploĉu.

RAZUMIJEVANJE

Obrada nastavnog sadrţaja - realizacija nastave putem mape Na tablu izlaţem kartu uma ĉiji je sadrţaj prekriven. Uĉenike upoznajem s naĉinom rada. Naglašavam uĉenicima da budu paţljivi i aktivni. Otkrivam prvi prozor mape i uĉenike upoznajem sa sadrţajem. - Imenica JABUKA opisana je kao: CRVENA, SLATKA, ZRELA ... - Istaknute rijeĉi oznaĉavaju osobinu imenice. - Rijeĉi kojima se oznaĉavaju osobine bića, predmeta i pojava nazivaju se OPISNI pridjevi. - Opisni pridjevi dobivaju se na pitanje: KAKVO JE NEŠTO? - Navedite pet opisnih pridjeva za imenicu DRUG. (Dobar, pošten, veseo, vrijedan, paţljiv) Otkrivam sljedeći prozor mape i uĉenike upoznajem s prisvojnim pridjevima. - Uz imenicu KNJIGA stoje pridjevi: ŠKOLSKA, brat, AMERIĈKA ... - Istaknute rijeĉi oznaĉavaju ĉije je nešto. - Pridjevi koji oznaĉavaju pripadnost nekoga ili neĉega nazivaju se prisvojni pridjevi. - Prisvojne pridjeve dobivamo na pitanje: ĈIJE JE NEŠTO? - Kako će glasiti posvojni pridjevi od imenica: otac, rijeka, grad? 127 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

(Oĉev, rijeĉni, gradski)

Otkrivam posljednji prozor mape i uĉenike upoznajem sa sadrţajem. - Pridjevi: PLASTIĈNA, GUMENA ... oznaĉavaju graĊu od koje je napravljena lutka. - Pridjevi kojima se oznaĉava graĊa od koje je nešto napravljeno nazivaju se graĊevne pridjeve. - Gradivne pridjeve dobivamo na pitanje: OD ĈEGA JE NEŠTO? - Kako će glasiti gradivni pridjevi od imenica: drvo, voda, led? (Drveni, vodeni, ledeni)

Interaktivno vjeţbanje Uĉenicima dijelim unaprijed pripremljene nastavne listiće i dajem osnovne upute za rad.

128 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ 1. Описни придјеви су _______________________________________________________ 2. Допуни реченице описним придјевом. Иза ______________облака извиривао је ______________ мјесец. На столу су ________________ јагоде. 3. Присвојни придјеви су _____________________________________________________ 4. Допуни реченице присвојним придјевима које ћеш направити од именице наведене у загради. Најукуснији су ________________ колачи. Стигли смо до _________________ кућице. (бака) (планина) 5. Градивни придјеви су _____________________________________________________ 6. Од сљедећих именица направи градивне придјеве. Стакло- ___________________ Злато- ____________________ Сребро- __________________ Млијеко- __________________ Бетон- ___________________ Дпк ученици раде, пбилазим их пратим рад и дајем дпдатна пбјашоеоа акп су пптребна. 129 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Dok uĉenici rade, obilazim ih pratim rad i dajem dodatna objašnjenja ako su potrebna.

REFLEKSIJA Povratna informacija Na tablu ponovno izlaţem mapu uma. Taĉnost svojih odgovora uĉenici provjeravaju na temelju sadrţaja mape uma. Uopštavanje i završne aktivnosti Ukratko, kroz pitanja ponavljam s uĉenicima nastavnu jedinicu. - Što ste danas nauĉili? (Vrste pridjeva) - Kakvi mogu biti pridjevi? (Opisni, posvojni i gradivni) - Je li vam se sviĊa ovakav naĉin rada? (Da)

MAPA UMA

130 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V Predmet: Bosanski jezik Nastavna tema / podruĉje: Knjiţevnost Nastavna jedinica: "Jesen" D. Cesarić Tip ĉasa: obrada Cilj i zadaci • Osposobljavanje uĉenika za obradu knjiţevnog teksta pomoću mape; • Osposobljavanje za samostalno odreĊivanje uţih cjelina priĉe pomoću već danog plana priĉanja, te tumaĉenje poruka, pronalaţenje raspoloţenja koje vlada u priĉi i doţivljaja jeseni; Oblici rada: frontalni, individualni Nastavne metode: metoda razgovora, demonstracije, ilustracije, rada na takstu, zapisivanja Nastavna sredstva i literatura: Ĉitanka, aplikacija - mapa uma Oĉekivani ishodi: • Uĉenici će biti osposobljeni da na lakši, jednostavniji i zanimljiviji naĉin pomoću mape obrade knjiţevni tekst; • Moći će izraţajno i sa razumjevanjem ĉitaju navedeni tekst, te da uz pomoć plana priĉanja odrede njegove uţe cjeline; Korelacija s drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura.

131 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa: EVOKACIJA Zajedniĉko rješavanje asocijacije: A rominja lije natapa

B smeĊe ţuto uvehlo

C lastavice ţdralovi rode

KIŠA

LIŠĆE

PTICE

JESEN (KONAĈNO RJEŠENJE) Razgovor o jeseni: Koje je godišnje doba nastupilo? (Nastupila je jesen.) Kako znamo da je sada jesen ? (Vrijeme je hladnije, priroda se sprema za zimu, ptice se spremaju za selidbu..... Da li vi volite jesen? (...) Danas ćemo uĉiti jednu pjesmu koja govori o tom godišnjem dobu . Zapisivanje naslova na tabli:

Jesen Dobriša Cesarić RAZUMIJEVANJE Izraţajno ĉitanje priĉe od strane nastavnika. Psihološka pauza. Razgovor o proĉitanom: Kakva je raspoloţenja u vama pobudila ova pjesma? Ĉime je pjesnik bio motivisan na stavranje ove pjesme? Odredi ostale motive u pjesmi pa ih poveţi u pjesniĉke slike? Evo nekih slika: Po poljanama tiho hoda ; Usplahirena jata roda;

132 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Isticanje mape na tablu. Grane mape su prekrivene. Otkrivam prvu granu i dajem sljedeći zadatak: Ovdje je prikazan plan pjesme "Jesen". Vaš zadatak je da na temelju ovog plana uoĉite i napišete osnovne odrednice pjesme. Stigla je jesen.

Po poljanama tiho hoda.

Jesen D.Cesarid

Polahko se penje u brda

U jezero unese nemir. Medvjed koji je sretne zaželi se odmah sna. Vjetar livadama uzbune travke i u strništima tužno šuti

Na cesti list uveli ičovjek koji se zagrnuo ogrtačem

Uĉenici samostalno, na temelju datog plana, odreĊuju lirske slike (Samostalan rad traje 5min.). Ĉitanje pjesme od strane uĉenika prema strofama. Prepisivanje lirskih slika u svesku Svaka strofa ima neku svoju poruku, tj.. nešto što je pjesnik htio da nam poruĉi. Otkrivam drugu granu mape: Kakvo raspoloţenje vlada u ovoj pjesmi? (Pjesma je vrlo tiha i puna tuge i sjete prema svemu što nas okruţuje.)

133 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Otkrivam treću granu mape:

Uplašenost Sjeta

Jesen D.Cesarid

Razdražljivost

Tuga

REFLEKSIJA Završna aktivnost Ilustacija dijela priĉe (u sveskama) po izboru uĉenika. Prezentiranje likovnih radova i biranje najljepšeg. razgovor o ovakvom naĉinu rada i sumiranje utisaka.

134 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

RAZRED: V

NASTAVNA TEMA: Gramatika NASTAVNA JEDINICA: Imenice TIP ĈASA: ponavljanje gradiva CILJEVI ĈASA: - ponavljanje jeziĉkog sadrţaja - Osposobiti uĉenika da identificira i uoĉava imenice u tekstu; ponoviti pojam i vrsta imenica - razvijanje sposobnosti zapaţanja, mišljenja i logiĉkog zakljuĉivanja - razvijanje sposobnosti iznošenja vlastitog mišljenja - razvijanje kreativnog mišljenja OĈEKIVANI ISHODI: Uĉenik će biti sposoban da: - Definiše imenice,vrste imenica; - Uoĉava vrste imenica, vlastite,zajedniĉke,zbirne,gradivne,stvarne i nestvarne - shvata da imenice imaju rod i broj OBLICI RADA: Frontalni, individualni NASTAVNE METODE: Metoda razgovora, metoda uĉenja putem mape, tekst metoda NASTAVNA SREDSTVA: Udţbenik, mapa uma, nastavni listići KORELACIJA: Likovna kultura STRUKTURA ĈASA Evokacija : Emocionalno - intelektualna priprema Razumijevanje: Obrada nastavnog sadrţaja - realizacija nastave putem mape Interaktivno vjeţbanje Refleksija:Povratna informacija Uopštavanje i završne aktivnosti

135 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa: EVOKACIJA

Imenice su rijeĉi kojima imenujemo sve što nas okruţuje. Vlastita (osobna imena) pišemo velikim poĉetnim slovom. I imena gradova pišemo velikim poĉetnim slovom. I to su imenice. Zovemo ih vlastite imenice. Imenice mogu biti u jednini i mnoţini

RAZUMIJEVANJE Zadavanje zadataka grupama: Svaka grupa dobije samoljepljive kartice sa imenicama i tabelu u koju trebaju ljepljenjem razvrstati zajedniĉke,zbirne i gradivne imenice, stavrne i nestvarne. Rad grupa uz dodatne upute,tamo gdje treba. Izvještavanje predstavnika grupa i izbor grupe pobjednika.

REFLEKSIJA Završna aktivnost Provjera uĉeniĉkog rada uz korištenje mape uĉenja koju otkrivam na školskoj tabli. 136 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

MAPA UMA

137 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

RAZRED: V

NASTAVNA TEMA: Pravopis NASTAVNA JEDINICA: Pisanje velikog slova,upitnika,uzviĉnika,zareza rijeĉce NE i rijeĉce LI TIP ĈASA: vjeţbanje gradiva CILJEVI ĈASA: - obuĉenost uĉenika da prepoznaju i znaju pravilno u reĉenicama veliko slovo,upitnik,uzviĉnik,rijeĉcu NE i rijeĉcu LI - Osposobiti uĉenika da uoĉe i isprave greške u datom tekstu - Ponovno objašnjavanje uĉenicima pravopisnih pravila - Primjena steĉenih znanja uĉenika o pravopisu - Uspješna realizacija rada na nastavnim listićima OĈEKIVANI ISHODI: -Uĉenik će biti sposoban da: - pravilno koriste pravopis bosanskog jezika - uoĉava pravipisne eventualno napravljene greške u radu

OBLICI RADA: Frontalni, individualni NASTAVNE METODE: Metoda razgovora, metoda uĉenja putem mape, tekst metoda NASTAVNA SREDSTVA: Udţbenik, mapa uma, nastavni listići KORELACIJA: Likovna kultura STRUKTURA ĈASA Evokacija : zajedniĉko ponavljanje upotrene velikog slova,upitnika,uzviĉnika,rijeĉce NE i rijeĉce LI Razumijevanje: podjela nastavnih listića svim uĉenicima, samostalan rad uĉenika na nastavnim listićima Refleksija:Izvještavanje uĉenika Uopštavanje i završne aktivnosti

138 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa: EVOKACIJA Letimiĉni pregled domaće zadaće. Ponavljam sa uĉenicima gdje se sve to u našem jeziku piše veliko slovo,upitnik,uzviĉnik,rijeĉca NE i rijeĉca LI. Neke primjere navode uĉenici a neke uĉitelj.Zajedniĉki ponavljamo pravila i izuzetke u upotrebi ovih interpunkcijskih znakova.

RAZUMIJEVANJE Uĉenicima dijelim nastavne lsitiće sa zadacima i dajem im upute za rad. Svaki uĉenik pred sobom ima nastavni listić u kojem su tekstovi (reĉenice) vih zadataka nepravilno napisani. Zadatak svakog uĉenika je da tekstove (reĉenice) napiše pravilno u svoju svesku.Kada budu završili sa radom,uĉitelj će prozvati jednog po jednog uĉenika za svaki zadatak na nastavnom listiću. (Nastavni listić je u prilogu pripreme). Uĉenici samostalno rade na zadacima iz pravopisa 20 minuta.

REFLEKSIJA Uĉenici ĉitaju svoja rješenja ispravljenog teksta. Ostali uĉenici mogu da uĉestvuju u dopunjavanju. Domaća zadaća uĉenika jeste da svi još jednom prekontrolišu svoju ispravku, iako su negdje pogriješili da to isprave. Zadaci na nastavnom listiću su napisani ćirilicom ,tako da uĉenici se usavršavaju i drugom pismu ĉitanju i pisanju.

139 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

PRILOG

Ispred tebe je materijal sliĉan ostalim materijalima koje smo radili. Ono što je danas drugaĉije jeste tvoja slika i slike tvojih drugova iz razreda. Ispred slika su zadaci iz pravopisa i to, uglavnom oni, gde ste griješili. Kliknućeš na kvadratić pored taĉnog odgovora (kao i u prethodnim materijalima), a zatim ćeš sam sebe provjeriti. Ako kvadratić pocrveni, znaĉi da moraš ponovo da razmisliš i klikneš na sledeći za koji misliš da je taĉan. Za sve što ti nije jasno slobodno me pozovi. KRENI NA POSAO I SRETNO!

Za poĉetak poklanjam ti pjesmicu koja ti moţe pomoći pri rešavanju zadataka!

Prepiru se trgovi prepiru se ulice višeĉlani nazivi slogovi i rijeĉce.

GospoĊica LI misli da je glavna jer iza nje upitnik obavezno stoji a rijeĉca NE prkosi glagolu što bjeţi od nje, zato što se boji.

Tu su i modeli upravnog govora sa svim svojim pravopisnim znacima a tu je i J koje ĉesto zaluta meĊu I i O pa se smije Ċacima.

140 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

A tu su zajedno i Ċaci i rijeĉi izmeĊu kojih isto izbijaju svaĊe ali to potraje vrlo kratko jer pravilo se brzo naĊe.

Za poĉetak pokušaj riješiti rebus.

1. Zadatak Klikni na kvadratić pored taĉnog rešenja rebusa a) pravopis □ b) pravopisna pravila □

Na slikama su Samir i Bojan.

141 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Samir ponekad vodi borbu sa trgovima, a u tome mu pomaţe i Bojan. Paţljivo proĉitaj reĉenice i obrati paţnju na trgove. Klikni na kvadratić pored reĉenice koja je ispravno napisana. 2. Zadatak a) Samir i Bojan najviše vole da šetaju trgom Slobode. □ b) Samir i Bojan najviše vole da šetaju Trgom slobode. □ v) Samir i Bojan najviše vole da šetaju Trgom Slobode. □

Na slikama su vrlo ozbiljni momci. Da, to su Miloš i Samir. Oni su NAJ, NAJ, u pisanju rijeĉce „NAJ“. Danas ćemo se uvjeriti u to.

Obrati paţnju na reĉcu „NAJ“ i klikni na kvadratić pored taĉnog rešenja. 3. zadatak a) U Osnovnoj školi „Fadil Šerić“ najbolje odjeljenje je IV-3. □ b) U Osnovnoj školi „Fadil Šerić“ naj bolje odjeljenje je IV-3. □ A Senad i Zoran ĉesto znaju da lutaju ulicama i školama. Da li će i danas napraviti istu grešku i hoće li im neko praviti društvo, saznaćemo.

142 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Sada ĉitaj i klikni na kvadratić pored taĉnog rešenja. 4. zadatak a) Danas sam bio u bišinskoj ulici i pojsetio osnovnu školu „Fadil Šerić“. □ b) ) Danas sam bio u Bišinskoj ulici i posjetio Osnovnu školu „Fadil Šerić“. □

Dragan i Rasim znaju ponekad da se posvaĊaju i sa slovima. Posebno ih slovo J prevari. Paţljivo ĉitaj! Ne daj da te slovo J prevari!

Klikni na kvadratić pored taĉno napisane reĉenice. 5. zadatak 143 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

a) Je li Mile bijo u avijonu koi je leteo za Tuzlu? □ b) Je li Mile bio u avionu koi je leteo za Tuzlu? □ v) Je li Mile bio u avionu koji je leteo za Tuzlu? □

Mirsada i Jelena oboţavaju rijeĉce LI i NE. Hoće li ih i ovog puta pobediti vidjećemo.

Klikni na kvadratić pored taĉno napisane reĉenice. Paţljivo pogledaj reĉce LI i NE 6. zadatak a) Znaš li da Mustafa ne ide u Bosansko Petrovo Selo? □ b) Znašli da Mustafa ne ide u Bosansko Petrovo Selo? □ v) Znaš li da Mustafa neide u Bosansko Petrovo Selo? □

144 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Nezir i Dragan vole da putuju u višeĉlana geografska mjesta. Gdje će sada otputovati i da li će stići do pravog mjesta? Proĉitaj!

Klikni na kvadratić pored reĉenice u kojoj je višeĉlani naziv pravilno napisan. 7. zadatak a) Juĉe su banovićki fudbaleri putovali u Veliko gradaĉaĉko selo. □ b) Juĉe su banovićki fudbaleri putovali u Veliko Gradaĉaĉko selo. □ v) Juĉe su banovićki fudbaleri putovali u Veliko Gradaĉaĉko Selo. □

Samira i Nevena se rijetko svaĊaju sa rijeĉima, ali se zato svaĊaju sa svojim stvarima. Ponekad im stvari otputuju i u druga mjesta. Paţljivo proĉitaj reĉenice i pogledaj kako su napisani prisvojni pridjevi.

145 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Klikni na kvadratić pored taĉno napisane reĉenice. 8. zadatak a) Samirin ruksak je završio u banovićkom autobusu, a Nevenine ĉarape u tuzlanskom hotelu „Bristol“. □ b) Ivanin ruksak je završio u Banovićkom autobusu, a Nevenine ĉarape u Tuzlanskom hotelu „Bristol“. □

Mirnesa i Mirnesa su komšinice u uĉionici i vrlo ĉesto saraĊuju na ĉasu, posebno kad je upravni govor u pitanju. On im pravi smetnje.

Ĉitaj i klikni na kvadratić pored pravilno napisanog 1. modela upravnog govora. 9. zadatak 146 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

a) Mirnesa je šapnula Jeleni: „koje slovo si zaokruţila u 8. zadatku?“ □ b) „Mirnesa je šapnula Jeleni: „koje slovo si zaokruţila u 8. zadatku?“ □ v) Mirnesa je šapnula Jeleni: „Koje slovo si zaokruţila u 8. zadatku?“ □

Benjamin i Bojana su takoĊe susjedi, ali preko puta. Ponekad se i oni konsultuju, moţda baš oko osnovnih i rednih brojeva.

Klikni na kvadratić pored taĉno napisane reĉenice (dobro gledaj brojeve). 10. zadatak a) Benjamin i Bojana imaju 10 godina i idu u 4. razred. □ b) Benjamin i Bojana imaju 10. godina i idu u 4 razred. □

I na kraju Selma i Dejana. Ponekad vode borbu sa slogovima.

147 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Pazi! Klikni na kvadratić pored reĉenice u kojoj su pravilno rastavljene rijeĉi. 11. zadatak a) Juĉe smo posjetili Trg grada, a potom Gradaĉaĉku tvrĊavu. □ b) Juĉe smo posjetili Trg grada, a potom Gradaĉaĉku tvrĊavu. □

Paţljivo ĉitaj pitanja i popuni ukrštenicu. 12. zadatak

148 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

1. Rezultat dijeljenja? 2. Na pitanje: Ko vrši radnju dobija se? 3. Nebeska tijela koja se zovu repatice? 4. Reĉenice kojima nešto izjavljujemo? 5. Glavni grad naše srbije? 6. Veća jedinica za površinu od 1a (ima 100a) 7. URA, POBJEDILI SMO! Kakva je ovo reĉenica po znaĉenju? 8. Glavni grad Kosova i Metohije? 9. Gradivni pridjev od imenice ŠEĆER? 10. Beskrajni prostor ĉije su granice nepoznate? 11. Površinski sloj tla? 12. Susjedna drţava na sjeveru? 13. Prisvojni pridjev od imenice MAJ? 14. U reĉenici Lijepa Mira, lijepo pjeva, koju sluţbu vrši podvuĉena rijeĉ? 15. Glavni grad Crne Gore? 16. Prva komponenta dijeljenja? 17. Godine 1371. bila je bitka na? (planina M_ R _ C _

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Ovdje upiši rješenje ukrštenice

149 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred : V razred Nastavni predmet:

Bosanski jezik i knjiţevnost,

Nastavna jedinica:

Pisanje imena ulica, ustanova i praznika

Tip ĉasa:

Obrada novog gradiva

Ciljevi ĉasa: - Da uĉenici prošire znanje o imenicama kao vrsti rijeĉi, podjeli imenica na zajedniĉke i vlastite, te da nauĉe pravilno da upotrebljavaju veliko slovo u pisanju imena ulica, ustanova i praznika. - Da shvate znaĉaj pravilne upotrebe jeziĉkih pravila, te da se njima konstantno koriste, da uoĉe ljepotu maternjeg jezika i da se nauĉe njime pravilno sluţiti, - Da uĉenici prošire znanje o imenicama kao vrsti rijeĉi, - podjeli imenica na zajedniĉke i vlastite, - te da nauĉe pravilno da upotrebljavaju veliko slovo u pisanju imena ulica, ustanova i praznika. - Da shvate znaĉaj pravilne upotrebe jeziĉkih pravila, te da se njima konstantno koriste, - da uoĉe ljepotu maternjeg jezika i da se nauĉe njime pravilno sluţiti. - Podsticati razvoj intelektualnih funkcija uoĉavanja, analiziranja, paţnje, mišljenja, - razvoj verbalnih i stvaralaĉkih sposobnosti kad uĉenika.

Ishodi: Uĉenici će nakon obraĊene teme biti osposobljeni da samostalno pravilno i svuda upotrebljavaju veliko slovo ri pisanju imena ulica, praznika i ustanova, kao i osnovna pravila kjih se treba pridrţavati prilikom ovakvog pisanja Oblici nastavnog rada: Frontalni i individualni oblik rada, Metode nastavnog rada: MPR, MRT, MR, 150 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Nastavna sredstva: Sadrţaji iz „Bosanskog jezika i kulture izraţavanja“ za peti razred OŠ. Nastavna sredstva: Mapa uĉenja ,Tabla, kreda, udţbenik, sveska, Nastavna pomagala:

Tok ĉasa: EVOKACIJA Uvodne aktivnosti (oko deset minuta): Letimiĉan pregled domaće zadaće, razgovor o imenicama (zajedniĉkim i vlastitim),

RAZUMIJEVANJE (oko trideset minuta): Obrada nastavne jedinice: Isticanje cilja ĉasa: PISANJE IMENA ULICA, USTANOVA I PRAZNIKA 1.

PISANJE IMENA ULICA I TRGOVA: U nazivima ulica i trgova prva rijeĉ piše se velikim poĉetnim slovom, a od ostalih rijeĉi samo vlastite imenice u višeĉlanom imenu ulice ili trga. Ako rijeĉ ulica ili trg dlaze na poĉetku naziva pišu se velikim slovom; ako dolaze na kraju naziva pišu se malim slovom. Na primjer: Ulica bosanskih branitelja, Ulica bana Kulina, Ulica Branka Ćopića, Ulica Ismeta Mujezinovića, Trg slobode, Trg ţrtava fašizma, Prvomajska ulica, Bišinska ulica. 2.

PISANJE NAZIVA USTANOVA (preduzeća, škola, fakulteta, opština...): U nazivima ustanova prva rijeĉ piše se velikim poĉetnim 151 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

slvom. Ako u sastavu naziva ustanova ima i neka vlastita imenica i ona se piše velikim poĉetnim slovom. Na primjer: Osnovna škola „Fadil Šerić“, Filozofski fakultet u Tuzli, Narodna biblioteka Bosne, GraĊevinsko preduzeće „Rad“, Ministarstvo odbrane Republike Bosne i Hercegovine, Opština Tuzla...

3.

U nazivima praznika prva rijeĉpiše se velikim poĉetnim slvom,

Na primjer: Nova godina, Prvi maj ... Nakn obrade, uĉenici dobijaju tekst koji treba pravilno napisati. Tekst se nalazi u udţbeniku na strani 32. Nakon individualng rada uĉenika vršimo analizu i korigujemo eventualne greške.

REFLEKSIJA(oko pet minuta): uopštavanje gradiva i zadatak za domaći rad. Napisati sastav u kome će biti pomenuti nazivi ulica, ustanova i praznika.

152 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred : V razred Nastavni predmet:

Bosanski jezik i knjiţevnost,

Nastavna jedinica:

Priĉanje na osnovu datih rijeĉi-govorna vjeţba

Tip ĉasa:Obrada novog gradiva

Ciljevi ĉasa: - Osposobljenost uĉenika da na osnovu datih rijeĉi znaju sastaviti priĉu, - da izraze svoju kreativnost, kao i da znaju da reĉenice grupisane oko jedne tematske rijeĉi uţu cjelinu.. -da znaju na osnovu datih rijeĉi sastaviti priĉu, -da znaju da reĉenice grupisane oko jedne tematske rijeĉi uţu cjelinu, -da znaju dati naslov priĉi, -da pravilno odrede uvod, glavni dio i zakljuĉak priĉe, -da naprave plan priĉe,

Oblici nastavnog rada: Frontalni i individualni oblik rada, Metode nastavnog rada: Metoda nastavnog razgovora, metoda usmenog izlaganja,

Nastavna sredstva: Mapa uĉenja , Plakat sa rijeĉima, uĉeniĉki pribor, tabla, kreda.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Emocionalno – intelektualna priprema Najava nastavne jedinice, Zajedniĉka analiza datih rijeĉi, Zajedniĉki rad na oblikovanju dogaĊaja, Pronalaţenje razliĉitih tokova dogaĊaja, Razliĉiti naĉini završavanja priĉe, 153 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa: EVOKACIJA Sa uĉenicima ukratko razgovaram o ĉemu sve moţemo priĉati. Ponavljamo kakvo je to priĉanje na osnovu datog teksta, priĉanje dogaĊaja na osnovu datih slika, priĉanje na osnovu datog kraja ili poĉetka, priĉanje na nakon slušanja muzike. 2. Najava nastavne jedinice Nakon što smo završili sa ponavljanjem o priĉanju, kao i o izradi plana priĉanja, uĉenicima objašnjavam da ćemo danas raditi govornu vjeţbu priĉanje na osnovu datih rijeĉi. Na tabli kaĉam plakat na kojem su ispisane sledeće rijeĉi: DRVARNICA, PLAMEN, STANARI, VODA, VATROGASCI, UZVICI, OPASNOST, KUĆA, POŢRTVOVANJE, USPJEH.

RAZUMIJEVANJE Zajedno sa uĉenicima vršim analizu rijeĉi ispisanih na plakatu.Potom svako za sebe proĉita rijeĉi, a zatim jedan uĉenik rijeĉi proĉita naglas. Zadatak uĉenika je da poslije ĉitanja razmisle šta će se od njega zahtijevati u vezi sa tim rijeĉima i da o tome zauzmu misaoni i emocinalni stav. Nakon zajedniĉke analize datih rijeĉi podstiĉem uĉenike na analitiĉku diskusiju o datim rijeĉima pri ĉemu ih podstiĉem na uviĊanje relacionih i logiĉkih odnosa meĊu rijeĉima koje su date i onih koje sami treba da smisle, otkriju i ugrade u smislenu cjelinu tj. priĉu. Za poĉetak predlaţem neke od mogućih sitaucija, zaplet ili obrt, ali pazeći da ne otkrijem stvarne ili moguće rasplete, nekakva rješenja u vidu nekog sretnog završetka ili drugih sladunjavih i nepoţeljnih završetaka priĉe. Nakon što sam predloţio neke od mogućih sitaucija, zaplet ili obrt, razgovaram sa uĉenicima o nekim situacijama koje su oni osmislili. Podstiĉem uĉenike da uz pomoć mašte i logiĉkog zakljuĉivanja, proizvedu što više ideja koje će uvrstiti u jednu smislenu logiĉko – jeziĉku cjelinu tj. priĉu. Traţim od uĉenika da smisle priĉu koja će biti zanimljiva,orginalna. 154 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

REFLEKSIJA Zajedno sa uĉenicima smišljam razliĉite završetke priĉe. Uĉenicima ponavljam da završetak takoĊe treba da zanimljiv i bogat dogaĊajima, da bude uzbudljivih trenutaka i da bude maštovit. Traţim od par uĉenika da nam ispriĉa svoju verziju priĉe na osnovu datih rijeĉi, a potom objašljavam uĉenicima da je njihov zadatak da samostalno smisle priĉu, da riješe postavljeni zadatak na što originalniji i zanimljiviji naĉin. Govorim im da će sledeći ĉas raditi pismenu vjeţbu i da kod kuće osmisle priĉu i da naprave svoj plan priĉanja.

155 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred : V razred Nastavni predmet:

Bosanski jezik i knjiţevnost,

Nastavna jedinica:

Kultura izraţavanja –Moja soba (opisivanje)

Tip ĉasa:Obrada novog gradiva

Ciljevi ĉasa: - Osposobljavanje uĉenika za slobodno pismeno opisivanje enterijera uz pomoć plana opisivanja. - Mogućnost uĉenika da se pismeno izraţavaju opisujući svoju sobu - da se sluţe planom opisivanja - da se pravilno pismeno izraţavaju, poštujući gramatiĉka pravila prilikom pismenog izraţavanja

Oblici nastavnog rada: Frontalni i individualni oblik rada, Metode nastavnog rada: Metoda nastavnog razgovora, metoda usmenog izlaganja,

Nastavna sredstva: Mapa uĉenja , Plakat sa rijeĉima, uĉeniĉki pribor, tabla, kreda.

156 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa: EVOKACIJA 1.Uvodne aktivnosti Razgovaramo o prerhodnom ĉasu. Radili smo usmeno opisivanje sobe na osnovu plana opisivanja. 2.Najava nastavne jedinice Govorim uĉenicima da će danas da rade opisivanje sobe pismenim putem.Radićete vjeţbu pismenog izraţavanja, opisivaćete svoju sobu. Na tablu pišem plan opisivanja kojim se mogu sluţiti tokom opisivanja. -veliĉina sobe i oblik -kako soba izgleda, kakvi su zidovi -kolika je veliĉina sobe -uporedi svoju sobu sa drugim prostorijama u kući (po obliku i veliĉini) -boje u sobi (boje zidova, prozora, predmeta) -predmeti u sobi, njihov raspored i funkcija -svoje mjesto u sobi -naĉin korištenja sobe(uĉenje, slušanje muzike, odmor) -svoj doţivljaj sobe -znaĉajne pojedinosti u sobi.

157 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

RAZUMIJEVANJE Uĉenicima dijelim zadaćnice, govorim da na prvoj praznoj lijevoj strani napišu naslov i datum u desnom uglu. Govorim im da prvo cijele reĉenice smisle u glavi, tek onda da ih pišu u zadaćnice. Da sve reĉenice budu povezane, da reĉenice ne poĉinju zamjenicom, rijeĉima poput –onda, tada, jer....-.Ţelim im sretan rad i kaţem da rade u tišini, da se skoncentrišu i da se potrude da ovaj rad što bolje napišu. –Sretno! Odrţavam ugodnu atmosferu, tišinu koja je u tom trenutku neophodna da bi uĉenici mogli da se skoncentrišu i što bolje napišu sastav.

REFLEKSIJA Pet minuta prije kraja ĉasa, uĉenike obavještavam da će se uskoro ĉas završiti.Govorim im da privode kraju svoje sastave, te da ih još jednom proĉitaju kako bi ispravili pravopisne i gramatiĉke greške.Uĉenici mi predaju zadaćnice. Obraćam im se , govorim da se nadam da su svi odliĉno napisali svoje sastave i ţelim svima da dobiju odliĉne ocjene.

158 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: V4 Nastavna tema: Interpretcija knjiţevnog teksta-Ĉitanaĉka štiva Nastavna jedinica: „Bajka o ribaru i ribici Tip ĉasa: Knjiţevnost, dalji rad na tekstu, Jezik, ponavljanje i vjeţbanje Ciljevi i zadaci ĉasa: - Osposobljenost uĉenika za uoĉavanje postupaka glavnih likova kao i mogućnost da razlikuju bajku od ostalih knjiţevnih ţanrova. - Daju odgovore na postavnjena pitanja - OdreĊuju karakterne osobine likova Nastavne metode: Metoda nastavnog razgovora, metoda rada na tekstu, metoda usmenog izlaganja i metoda pisanih radova. Nastavni oblici rada: Frontalni , individualni Nastavna sredstva: Udţbenik, nastavni listići i gotov model mape uma 1) Obrada likova 2) Jezik i stil 3) Formiranje parova i rad na pripremljenom materijalu 4) Sinteza ( uopštavanje ) 5) Domaći zadatak

159 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Tok ĉasa:

EVOKACIJA

1.Obrada likova: * Koliko likova se pominje u bajci? * Ko su od njih glavni a ko sporedni? * Kakav je starac iz ove bajke? * Da li je on bio naivan? * Koje su još nnjegove osobine? * Kakva je starica?

RAZUMIJEVANJE

2.Jezik i stil: U ovom tekstu ima dosta glagola. Ima li neko da nam navede nekoliko glagola koji oznaĉavaju radnju u ovom tekstu?

3.Formiranje parova i samostalan rad na pripremljenom materijalu: Parovi uĉenika su formirani po mjestu sjedenja. Dijelim pripremljene materijale za rad koji se odnose na ponavljanje gradiva iz gramatike tj. o glagolima.

160 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Nastavni listić sadrţi sledeće zadatke:

1)Šta su glagoli? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

2)Od navedenih rijeĉi na liniju napiši glagole koji oznaĉavaju radnju. ( ptica, mjesec, nositi, praviti, sto, voziti, trava, pjevati ).

3)Od navedenih imenica formiraj glagole koji oznaĉavaju radnju. Sankanje ____________________

pisanje _________________________

Crtanje ____________________

trĉanje _________________________

4)Razvrstaj sledeće rijeĉi na glagole koji oznaĉavaju stanje. ( ţuti, priĉa, spava, vene, pati, kopa, opada ). ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

5.Navedi pet primjera za glagole zbivanja. ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

161 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

6.Proĉitaj tekst! PronaĊi glagole koji oznaĉavaju prošlost a koji sadašnjost i razvrstaj ih u sledeću tabelu.

GLAGOLI PROŠLOSTI

GLAGOLI SADAŠNJOSTI

REFLEKSIJA

4. Sinteza ( uopštavanje ) Šta smo sve nauĉili iz ive bajke? Ko bi nam ukratko mogao prepriĉati bajku?

5.Domaći zadatak:

162 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Razred: VI Predmet: Bosanski jezik Nastavna tema: knjiţevnost Tip nastavnog ĉasa: obrada knjiţevnog teksta Nastavna jedinica: ,,Sijelo mudraca'' (Nedţad Ibrišimović) Oblici rada: FR, IN, GR Nastavne metode: MR, MRT, MPR, MD Nastavna sredstva: Ĉitanke, tabla, flip kartice, olovke, mapa uma... Nastavni cilj: prepoznati i okarakterizirati moralne vrijednosti likova; uoĉiti razliku izmeĊu narodne priĉe i novele. Ishod ĉasa: uĉenik treba da razumije tekst; uoĉava razliku izmeĊu narodne priĉe i novele; uoĉava ljudske osobine i objašnjava ih. Korelacija sa drugim nastavnim predmetima: Likovna kultura - crtanje mape uma

Tok ĉasa:

EVOKACIJA U maštovitim svjetovima bajki i priĉa upoznali ste mnoge ljudske osobine: hrabrost, ljubav, prijateljstvo, nesebiĉnost... Kojim redom biste istakli njihovu vaţnost u ţivotu ljudi? Uĉenici će razliĉim redom isticati njihovu vaţnost u ţivotu. Na koje mjesto biste stavili mudrost? Zašto?

163 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Većina učenika će na prvo mjesti staviti mudrost. Mogući njihovi odgovori su: - Ako smo mudri lako ćemo se snaći u životu. - Bolje je znati nego imati. - Bolje je prazna kesa nego prazna glava itd.. Najava cilja ĉasa

RAZUMIJEVANJE

Izraţajno ĉitanje teksta Razgovor o tekstu Koliko su plemenitih osobina ljudi istakli mudraci u ovoj priĉi? Istakli su trinaest osobina. (mapa uma je okaĉena na zidu i uĉenici će se sluţiti njome u toku ĉasa) Koja je prva ljudska osobina? - hrabrost Učenici redom navode sve ljudske osobine koje su naveli mudraci, a to su: dobrota, težnja za ljepotom, prijateljstvo, drugarstvo, junaštvo, darežljivost, poštenje, ljubav, domoljublje, čast i ponos, vedra narav. Šta je za trinaestog mudraca najvrjednija ljudska osobina? - skromnost Uĉenici su podijeljeni u tri grupe po ĉetiri uĉenika. Zadaci za grupe: Prva grupa: 1. Kako shvatate misao da ,,hrabre sreća prati''? 2. Kako shvatate misao da se ,,samo dobrim zlo moţe pobijediti'' ? 3. Zašto treći mudrac kaţe da je najbolja ljudska osobina teţnja za ljepotom? Šta je za vas ljepota? Teţite li vi za ljepotom? Zašto? 4. Zašto je za ĉetvrtog mudraca najbolja ljudska osobina prijateljstvo? Druga grupa: 1. Objasnite zašto je najbolja ljudska osobina drugarstvo? 2. Odbranite mišljenje šestog mudraca da je najbolja ljudska osobina junaštvo! 3. Zašto je dareţljivost veoma vaţna ljudska osobina? 164 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

4. Koju ,,nenadmašnu vrlinu'' hvale pjesnici? Šta vi mislite o njoj? Kako to da ljubav proţima sve? Treća grupa: 1. Šta za vas znaĉi poštenje? Objasnite! 2. Šta za vas znaĉi domoljublje (rodoljublje) ? Ko je domoljub? Protumaĉite misao Viktora Igoa s Mape uma : ,, Ja nemam više svoje ime, zovem se domovina. '' 3. Protumaĉite misao s Mape uma : Ĉast se ne moţe steći, ona se moţe izgubiti. '' 4. Zašto je za dvanaestog mudraca najbolja osobina ,,vedra narav'' ? Šta vi mislite o tome? Ĉetvrta grupa: 1. Koju ljudsku vrlinu nisu poznavali mudraci? Kojeg mudraca krasi ova vrlina? Zašto? 2. Zašto je razgovor o skromnosti kao ljudskoj vrlini pokvario sijelo mudraca? 3. Kome nedostaje ta vrlina ? Poznajete li je vi? 4. Koju ljudsku vrlinu vi već posjedujete, a koju biste ţeljeli posjedovati? Kada uĉenici urade postavljene zadatke, onda slijedi izvještavanje grupa i meĊusobna polemika ostalih ĉlanova grupa ukoliko budu smatrali da nisu u potpunosti odgovorili na pitanja. MOGUĆI ODGOVORI UĈENIKA Prva grupa: 1. Onaj ko je hrabar i neustrašiv ostvariće svoj cilj po svaku cijenu, i Bog je na njegovoj strani.Samo su hrabri ljudi u ţivotu postizali velike uspjehe, a kukavice nikada nisu jer nisu ni pokušali da to uĉine. 2. Ako zlim udarimo na zlo, ono će postati još veće. Dobrim djelima ćemo smekšati i najokrutnija srca. 3. Ljepota je sve ono što radimo u ţivotu za opšte dobro. Moramo se truditi da sve što radimo radimo do savršenstva i ono će tada biti lijepo. Ljepota je pomoć drugu, susjedu, roditeljima, drugim ljudima, ljepota je naš rad, ako smo se dovoljno trudili... 165 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

4. Prijateljstvo je veoma bitna ljudska osobina. Ako imamo samo jednog pravog prijatelja i onda kada nam sve laĊe potonu, mi smo najbogatiji ljudi na svijetu. Druga grupa: 1. Drugarstvo je imati s kime se igrati, dijeliti i dobro i loše, provoditi s njima najljepše ĉasove ţivota... 2. Sama rijeĉ junaštvo govori o tome koliko je ono veliko i silno. Junaci su stvarali slobode u svojim zemljama. Junak je ĉovjek hrabrog srca, sposoban da uradi u ţivotu sve ono što je bitno za njega, porodicu, prijatelje, zemlju... 3. Šta će nam svo silno bogatstvo, ako nikom nismo pomogli u ţivotu. Kada umremo, nećemo to bogatsvo moći ponijeti u zemlju. Pomognimo i drugima kojima je naša pomoć neophodna jer samo će osmjeh na neĉijem napaćenom licu biti prava cijena našega bogatsva. 4. Kako kaţu pjesnici: ,, Da nema ljubavi, ne bi svijeta bilo.'' Ljubav pokreće svijet, prirodu, bića. Ona je nešto najljepše u ţivotu ĉovjeka. Ona vodi bitku sa mrţnjom i za sada uvijek pobijedi, pa se nadamo da će tako i ostati.

Treća grupa: 1. Poštenje je kada ne ţelimo ništa tuĊe. Ako naĊemo neĉiji novac, da ga i vratimo toj osobi bez obzira što ga i mi nemamo. Poštenje je biti zadovoljan i sa onim što imamo i ne poţeljeti ništa tuĊe... 2. Domoljub je onaj koji voli svoj narod i svoju zemlju da je sposoban za njih sve uĉiniti bez obzira na posljedice. Kada je sloboda u pitanju ili odbrana ĉasti njenih stanovnika, svi smo mi jedno, samo domoljubi. 3. Svaki se ĉovjek raĊa s ĉašću, ali da li će je u ţivotu uspjeti zadrţati zavisi od svakog pojedinca. Ima narodna izreka: ,, Voda sve opere, osim crna obraza.'' Ako u ţivotu, budemo radili sve ono što je dostojno ĉovjeka, saĉuvaćemo ĉast... 4. Najljepše je vidjeti ĉovjeka i biti u njegovom društvu koji je uvijek raspoloţen za šalu, smijeh, veselje. Takvi ljudi i sebi i drugima oko sebe produţuju ţivot i daju volju za ljepše sutra i kada je najteţe. Ĉetvrta grupa: 1. Mudraci nisu poznavali skromnost jednu od najvećih i najteţih ljudskih vrlina. Skromnost je krasila trinaestog mudraca. Svi su se hvalili i isticali ljudske osobine do kojih im je stalo, samo je zadnji mudrac dostojanstveno ćutao i bio 166 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

izdvojen od svih njih. 2. Ostali mudraci nisu poznavali tu osobinu i tako su se i ponašali. 3. Skromnost kao ljudska vrlina nije bila zastupljena kod ostalih mudraca. Djeca će razliĉito odgovarati. Jedni će reći da je imaju, a drugi da je nemaju. 4. Svako dijete će dati razliĉito odgovore na ovo zadnje pitanje jer je svako dijete individua za sebe.

REFLEKSIJA Po mogućnosti grupe ocijeniti prema kvalitetu njihovih odgovora. Ukoliko se ne stigne sve odraditi na ovom ĉasu, predviĊen je još jedan ĉas obrade. Šta smo nauĉili na ovom ĉasu?

167 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

168 Mape uÄ?enja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof. IZMEĐU IZDAVAČKE KUĆE "NAM" TUZLA "VRIJEME" I MOJE MALENKOSTI DANA 2.4.2013 SKLOPLJEN JE UGOVOR O IZDVANJU EDICIJE "TEMATSKO PLANIRANJE NASTAVE" OD 1-3 RAZREDA I SVE KOMBINACIJE U PRVOJ TRIJADI. UGOVOROM JE DEFINISANO DA SVE UČITELJICE I UČITELJI KOJI KORISTE UDŽBENIKE "IK NAM" I "IK VRIJEME" DOBIJU BESPLATNO UZ POSTOJEĆE DIDAKTIČKE KUTIJE I REGISTRATORE. — sa: Sevlid Hurtic u mjestu: Banovici

169 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.


Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Literatura

Mape djeĉijeg uma _Tony Buzan,Lana Izrael Mape uĉenja-Tony Buzan Pisane pripreme za 3, 4, 5. razred osnovne škole Udţbenici Ĉitanke i Našeg jezika dozvoljeni NPP u 3,4 i 5.razredu OŠ Materijal sa interneta –razno Materijal sa seminara OKC Bor u novembr Serbia Mapiranje nastave – pisani materijal (brošure) Mape u nastavi; Uspješno uĉenje –Jelena Holcer Interaktivno uĉenje u razrednoj nastavi-Ljubica Marković Pametniji si nego što to misliš- Kreativni centar

170 Mape učenja u nastavi 3 i 4. razreda Fahir Terzid;prof.

Školski priručnik mape uma u 3 ,4 i 5 razredu  
Školski priručnik mape uma u 3 ,4 i 5 razredu  
Advertisement