Page 1


ปะการังคือ (Coral) ปะการัง เป็นสัตว์ไม่มีกระดูก สันหลังอยู่ในกลุ่มของไดนาเรีย ซึ่งเคย เรียกกัน อีกชื่อหนึ่งว่าซิเลนเทดเรทใน ทะเล มีโครงสร้างภายนอกเป็นหินปูนทีต่ วั ปะการังสามารถสร้างขึ้นได้เองโดยอาศัย แคลเซียมจากน้ำ�ทะเล  มีอยู่บางชนิดที่เป็น ตัวเดียวแต่มีขนาดใหญ่ เช่นปะการังดอก เห็ดบางชนิด หินปูนซึง่ เป็นโครงสร้างแข็ง นั้นมีตัวปะการังเรียกว่า โพลิปเป็นผู้สร้าง ขึ้น โพลิปนั้นมี ลักษณะอ่อนนุ่มค่อนข้าง โปร่งใส รูปร่างเป็นทรงกระบอกปลายล่าง ตันด้านบนมีปากอยูต่ รงกลาง และมีหนวด เรียงรายอยูโ่ ดยรอบ เป็นจำ�นวน 6 หรือ อนุกรม 6 ที่หนวดนี้มีเซลล์สำ�หรับต่อย เพือ่ ให้ปะการังป้องกันตนเอง และหาอาหาร


แนวปะการังเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัย หากิน แหล่งเพาะพันธุ์วางไข่และ เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์ทะเลหลากหลาย ชนิด รวมทั้งพืชด้วย แนวปะการังเป็นแหล่งอาหาร ของมนุษย์ เพราะการประมงในบริเวณ แนวปะการังให้ ผลผลิตสูงมาก อาหาร เหล่านีไ้ ด้มาจากสัตว์นำ้ �ทีอ่ าศัยอยูต่ ามแนว ปะการัง ได้แก่ ปลา กุ้ง หอย ปู หมึก และปลิงทะเล  แนวปะการังก่อกำ�เนิดชายหาด ทรายซึง่ เกิดจากการผุกร่อนของโครงสร้าง หินปูนของซากปะการัง จากการกระทำ� ของคลืน่ และกระแสน้ำ� หินปูนจากปะการัง จึงค่อยๆ แตกสลายลงเป็นเม็ดทรายที่ ขาวสะอาด นักธรณีวทิ ยาได้ประมาณการ ว่า แร่ธาตุแคลเซียมคาร์บอเนต ที่ทับถม ในทะเล และมหาสมุทรนัน้ ครึง่ หนึง่ มาจาก แนวปะการัง


แนวปะการังช่วยป้องกันการกัด เซาะพังทลายของชายฝั่งจากการกระทำ� ของคลืน่ และกระแสน้ำ� โดยแนวปะการังทำ� หน้าทีเ่ ป็นกำ�แพงลดความรุนแรงของคลืน่ ลมที่พัดเข้าสู่ฝั่ง โดยเฉพาะช่วงเวลามีลม พายุ และยังเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเลที่ สำ�คัญ เนือ่ งจากมีความหลากหลาย ของ สิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว์ น้ำ�ทะเลมีความใส สะอาดจึงเป็นแหล่งทัศนศึกษาของนักท่อง เทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  แนวปะการังเป็นแหล่งผลิตสาร ที่สามารถนำ�มาสกัดตัวยาได้หลายชนิด เช่น ยาต่อต้านโรคมะเร็ง ยาต่อต้าน แบคทีเรีย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มา ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่ ปูน ขาว ซึ่งผลิตจากซากปะการังเป็นต้น


ระบบนิเวศที่สวยงามกำ�ลังกำ�ลังเสื่อ


อมโทรมลงจากฝีมือของเราเอง


ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว (Coral Bleaching) คือ ภาวะที่ปะการังมีสีซีดจางลง จนมองเห็นเป็นสีขาว ซ่ึงเป็นผลมาจาก การสูญเสียสาหร่ายท่ีชื่อว่า ซูแซนเทลลี (Zooxanthellae) สาหร่ายซูแซนเทลลี คือ สาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ใน เน้ือเย่ือของปะการังดํารงชีวิตอยู่ร่วม กับปะการัง “แบบพ่ึงพากัน” (mutualism) โดยสาหร่ายจะทําหน้าที่สังเคราะห์แ สงเพื่อสร้าง อาหาร ช่วยเร่งกระบวนการ สร้างหินปูน รวมถึงการสร้างสีสันให้แก่ตัว ปะการัง ส่วนปะการังก็ให้ที่อยู่แก่สาหร่าย ในภาวะปกติปะการังกับสาหร่ายต่างใช้ ชีวิตอย่างเกื้อกูลกัน กระทั่งเมื่อใดที่สภาพ

แวดล้อมใน ทะเลมีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีสภาวะไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิน้ําทะเล เพิ่มสูงข้ึน ความเค็มของน้ํา ทะเลลดลง สาหร่ายซูแซนเทลลีจะออกจากเน้ือเยื่อ ของปะการังเพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้ ปะการัง เหลือเพียงเน้ือเยื่อใสๆ เผยให้ เห็นสีขาวของโครงสร้างหินปูนท่ีอยู่ภายใน หรือทีเ่ รียกว่า “ปะการัง ฟอกขาว” นั่นเอง หากสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและ กลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงระยะเวลาอัน สั้น สาหร่ายซูแซนเทล ลีก็จะกลับเข้ามา อาศัยในเน้ือเยื่อปะการังตามเดิม ส่งผล ให้ปะการังฟื้นคืนและกลับมามีชีวิตปกติ ได้อีกครั้ง แต่หากสภาพแวดล้อมมีการ เปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลานาน ปะการังก็ จะเร่ิมอ่อนแอและตายลงในที่สุด


สาเหตุของการเกิดของปะการัง ฟอกขาวมีได้หลายปัจจัย แต่สาเหตุสําคัญ มาจาก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของ น้ําทะเล จากการศึกษาของศูนย์ชีววิทยา ทางทะเลภูเก็ต พบว่า ปะการัง ที่พบใน ประเทศไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในนํ้าทะเลท่ี อุณหภูมิ 28-29 องศาเซลเซียส แต่หา กนํ้าทะเล อุณหภูมิสูงประมาณ 30-31 องศาเซลเซียส ติดต่อกันประมาณ 3-4 สัปดาห์ ก็จะมีผลให้ปะการังเกิด การฟอก ขาวข้ึน สําหรับปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผ ี ลให้เกิด ปะการังฟอกขาว เช่น ความเค็มของน้ํา ทะเล ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากนํ้าจืดท่ีไหล ลงสู่ทะเลปริมาณมากอันเนื่องมาจากพายุ ฝน ตะกอนท่ีถูกนํ้าจืดไหลพัดพามา จาก บนฝั่ง หรือแม้แต่มลพิษที่เกิดจากการใช้ ประโยชน์ทางทะเล ก็ล้วนมีผลให้เกิดการ ฟอกขาวได้ทั้งส้ิน


ภาวะปะการังฟอกขาวที่เกาะเต่า วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) รายงานสถานการณ์ปะการัง ฟอกขาวบริเวณกลุ่มเกาะเต่า จ.สุราษฎ์ ธานี ทีร่ ะดับความลึกน้ำ�ทะเล ๓-๗ เมตร อุณหภูมิน้ำ�ทะเล ๓๒ องศาเซลเซียส จำ�นวน ๔ สถานี มีผลสำ�รวจ ดังนี้ ๑. อ่าวม่วง พบการฟอกขาวบางส่วนของ โคโลนีปะการัง ร้อยละ ๘๐ ฟอกขาวทั้งโค โลนีร้อยละ ๑๐ ๒. อ่าวกล้วยเถื่อน พบการฟอกขาวบาง ส่วนของโคโลนีปะการัง ร้อยละ ๓๐ ๓. อ่าวหินวง พบการฟอกขาวบางส่วน ของโคโลนีปะการัง ร้อยละ ๓๐

๔. แหลมเทียน พบการฟอกขาวบางส่วน ของโคโลนีปะการัง ร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ปะการังกลุ่มหลักที่ฟอกขาว ได้แก่ ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการัง ดอกไม้ทะเลแบบกึ่งก้อน (Goniopora sp.) ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องดาว (Astreopora sp.) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) ปะการังดอกกะหล่ำ� (Pocillopora damicornis) ปะการังโขดผิวยู่ยี่ (Porites rus) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona cactus)


Coral leave  
Coral leave  
Advertisement