Page 1

Sagsnr.: 041.40G.251

MI 23/9-2010

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til Automatik- og procesuddannelsen Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens****

2007 424

2008 434

2009 382

180

150

101

20

11

47

19

11

45

19

25

59

136 87 0,89

113 88 0,85

0 0

0,08

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Inden for Automatik og proces er der med baggrund i CAP projektet ”Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov” gennemført, drøftelser med virksomheder fra vindmøllebranchen om service og vedligehold på vindmøller, for at undersøge hvilke kvalifikationer/kompetencer der efterspørges af vindmøllebranchen samt hvordan den faglige profil for en servicetekniker/montør er i fremtiden. Målet med drøftelserne er at afdække om der er særlige faglige kvalifikationer inden for vindenergi området, der skal tilføres eksisterende erhvervsuddannelser for at imødekomme et branchebehov for kompetencer.


Sagsnr.: 041.40G.251

Drøftelserne har givet et billede af at der ikke er behov for en ny erhvervsuddannelse men at der for at imødekomme de særlige kompetencebehov i vindmøllebranchen kan blive tale om at udvikling et særligt undervisningsmodul rettet mod vindmøllebranchen som supplement til Automatikteknikeren. Udvalget har generelt fokus på at være i dialog med brancher og organisationer om behov for indhold og struktur i erhvervsuddannelser inden for automatisering.

Herunder skal indgå: - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Uddannelsen er i mindre grad påvirket ved at dele af jobfunktionerne i nogle virksomheder kan være udlagt til virksomhedernes afdelinger eller samarbejdspartnere i udlandet. - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? Den teknologiske udvikling inden for netværk, robot og visionssystemer på automationsområdet er en medvirkende årsag til, at der i årene fremover til stadighed vil være behov for jævnlige opdateringer af uddannelsens kompetencer, så de er tidssvarende. Teknologiudviklingen inden for de beskæftigelsesområder der omfattes af miljø- og velfærdsteknologier vil også have relevans for uddannelsen. - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? Der er som en del af virksomhedernes udvikling inden for området fokus på organiseringsformer. Udvalget følger denne udvikling ved kontakt til de lokaleuddannelsesudvalg. Der er ikke umiddelbart tale om ændringer der påvirker den nuværende uddannelse. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Udviklingen i behovet for faglærte inden for området forventes at være svagt stigende i 2011. Udvalget vurderer dog, at den nuværende økonomiske krise og den deraf følgende afmatning vil kunne medføre, at antallet af uddannelsesaftaler vil stagnere eller falde, i hvert fald på kort sigt. - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.) ? Der er på KVU etableret en Automationsteknolog og en Energiteknolog som kan have interesse som videreuddannelse for uddannede Automatikteknikere. - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Udvalget finder faldet i indgåede aftaler for bekymrende i forhold til den mangel på arbejdskraft der forventes at opstå i de kommende år. Det vurderes at faldet i indgåede aftaler er under påvirkning af den nuværende økonomiske krise og den deraf følgende afmatning inden for området. - Yderligere kommentarer: De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. 2. Behov for nyetablering af uddannelse


Sagsnr.: 041.40G.251 [Behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.] Udvalget vurderer, at der kan være behov for nyetablering af uddannelse men at det kan løses ved etablering af trin 3 på den eksisterende uddannelse og/eller særlige brancherettet skoleperioder. Se endvidere under Pkt. 1 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen [Behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. Udvalget bedes skønne, hvornår ændringen ønskes at træde i kraft, og om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse og/ eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. Ændringer vedrørende oprettelse eller nedlæggelse af trin bedes angivet under punkt 8. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet.] Det forventes at der i forhold til beskrivelsen af kompetencerne i Automatik og proces uddannelsen foretages en række sproglige tydeliggørelser og præciseringer af de faglige kompetencer enten ved at rette kompetencemål i nuværende fag eller ved udvikling af helt nye fag. Dette er gældende både for de særlige kompetencer, der skal være opnået inden hovedforløbet samt for de kompetencer, der skal opnås i hovedforløbet. Udvalget vil have fokus på udvikling af fag med højere præstationsstandard. Faglig udfordring kan bidrage aktivt til fastholdelse af elevgrupper på alle niveauer. Udvalget ønsker derfor at sikre, at der findes det rette udbud af fag, der kan imødekomme elevernes forskellige ønsker og faglige forudsætninger. Det forventes at der, i 2010 og 2011 vil blive udviklet fag med højere præstationsstandard forventes at træde i kraft fra 1. januar 2011, 1. august 2011 og/eller 1. januar 2012. Det vurderes at der kun er tale om en ændring i uddannelsesordningen. Udvalget drøfter endvidere behovet for en omlægningaf uddannelsen for at imødekomme de særlige kompetencebehov der er i vindmøllebranchen. Der ses på udvikling af et særligt undervisningsmodul rettet mod vindmøllebranchen som supplement til Automatikteknikeren. Ændringen vil betyde at der skal ske tilføjelser i bilaget til uddannelsen. Ændringen vil omfatte en meromkostning svarende til 2 årselever. I forbindelse med mulighederne i eux – lovgivningen forventes det, at udvikling og indførelse af et EUX-forløb for erhvervsuddannelser, i forhold til såvel struktur som fagligt indhold, kræver ændringer i både bekendtgørelse og uddannelsesordning. På baggrund af udviklingsarbejde på skolerne i de kommende 12 måneder kan der derfor i den sammenhæng, forventes behov for at udvikle nye fag på A og B - niveau samt andre uddannelseselementer. Fag der vil bidrage til at skabe synergi og integration mellem EUD - fag og fag på gymnasialt niveau (A, B, C). Udvalget skønner, at eventuelle ændringer forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2011/ 1. august 2011 og/eller 1. januar 2012. og eller 1. august 2012. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen [Behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremtidig skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet.] Der er ikke behov for nedlæggelse af uddannelsen 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) [Behovet begrundes nærmere, hvis det ikke fremgår under punkt 1, ud fra erfaringer udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2, og for skolepraktikkens vedkommende tillige samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3.]


Sagsnr.: 041.40G.251 Det faglige udvalg har et godt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg opfordres til at være aktive i samarbejdet med skolerne om de lokaleundervisningsplaner samt til at være i en løbende dialog med skolerne om disse. Såfremt der er kvalitetsproblemer i forhold til uddannelses faglige indhold har udvalget opfordret skoler og lokale uddannelsesudvalg til at kontakte det faglige udvalg. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse [Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på dets planer i udviklingsredegørelsen 2010? (Se bilag 3 om de faglige udvalgs planer om ændringer i uddannelserne i udviklingsredegørelserne for 2010)] Udvalget har i forhold til redegørelsen for 2010, fremsendt ændringer til Automatik og procesuddannelsen hvor specialet Elektrotekniker ændre navn til Automatiktekniker i elektrobranchen. Ændringen har endvidere medført en ændret uddannelsesstruktur. Der er i 2010 endnu ikke udarbejdet fag med højere præstationsstandard 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 [Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på forslagene i de relevante centrale analyse- og prognoseprojekter? (Se bilag 4 om konklusioner og anbefalinger fra de 11 centrale analyse- og prognoseprojekter 2010) ] 8. Trin i uddannelsen [Uddannelsen skal indeholde flere kompetencegivende trin. Udvalget bedes overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ikke – på trods af lovkravet – ønskes trindelt, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.] Uddannelsen er trindelt med trin 1 automatikmontør. Trinnet er stadig under overvejelse, i det udvalget gerne vil bevare en afstigningsmulighed på uddannelsen, således at der er mulighed for at imødekomme behovet hos de unge, der ønsker en kortere erhvervsrettet kompetence.

Redegørelsen bør normalt ikke overstige 3-4 sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 24. september 2010 til mailadressen EFUEFU1@uvm.dk


Sagsnr.: 041.40G.251

Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen 24.09.2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til elektriker Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent **

2007 4689

2008 4847

2009 4270

2090

1681

1046

6

16

46

15

24

58

41

77

198

1270 87

1064 87

Beskæftigelsesfrekvens (inkl. 0,84 syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens**** 0,13

0,75

1110 Forventer ingen væsentlige ændringer Data ikke tilgængelig

Data ikke tilgængelig

Data ikke tilgængelig

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? En analyse af installationsbranchen1 viser, at udviklingen i samfundets behov peger på en række temaer, som fremover udgør elbranchens erhvervsmæssige udvikling. Det drejer sig om følgende områder: ”Grøn vækst”/energieffektivisering, dvs. fokus på bedre udnyttelse af ressourcer, ”Komfort”, dvs. indeklima og ventilation, ”Produktion”, dvs. styring og regulering, ”Tryghed” via sikring og alarm og slutteligt ”Optimering”, som vil være en gennemgående trend, der understøtter ovenstående temaer og udmøntes i form af efterspørgslen på intelligente bygningsinstallationer.

1

”Installationsbranchens veje til vækst” af CoCoCo for TEKNIQ april 2010

24-09-2010 side 1


Sagsnr.: 041.40G.251

- Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Elbranchen er indirekte påvirket af internationaliseringen via de globale markeders teknologiske udvikling. I forhold til markedsandele forventes det, at en række grundlæggende opgaver i højere grad vil bliver løst af udenlandske virksomheder. Det stiller krav til uddannelsens fortsatte kompetenceudvikling og specialisering. - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? Elbranchens aktører skal fremover arbejde mere fokuseret på strategiske valg i forhold til markeds- og vækstmuligheder og styrke sine kommercielle kompetencer for derigennem at kunne skabe succesfulde forretninger. Det får indflydelse på elektrikeruddannelsen i forhold til udvikling af specialerne og mulighederne for efter- og videreuddannelse. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft inden for uddannelsens område? Elbranchen viser ifølge en analyse af arbejdskraftsituationen2 tegn på, at branchens aktivitetsnedgang er ved at flade ud. Rapporten ”El-Branchens fremtidige lærlingebehov” peger på, at branchen om få år igen vil stå i en mangelsituation i forhold til faglærte elektrikere, og at det derfor er vigtigt, at der stadig er fokus på indtag af lærlinge. Det faglige udvalg vurderer bl.a. med udgangspunkt i samme rapport, at der årligt frem mod 2013 skal uddannes ca. 150 flere elektrikere for at imødekomme efterspørgslen. Dette svarer til en årsvækst på godt 14 % af færdiguddannede elektrikere. - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Praktikpladssituationen Praktikpladssituationen er påvirket af aktivitetsnedgangen i installationsbranchen, således er antallet af indgåede uddannelsesaftaler faldet markant i 2009. En række praktikpladsfremmende aktiviteter3 i 2010 slår dog langsomt igennem, og der ses en svag stigning i indgåede uddannelsesaftaler for de første 7 måneder af 2010 i forhold til samme periode i 2009. Det skønnes, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler vil stige yderligere i 2011 og 2012. Kvotetildelingen af skolepraktikpladser til elektrikeruddannelsen har ligeledes haft en positiv indvirkning på tallene. Det faglige udvalg deltager i kvalitetssikringen af skolernes tilbud til skolepraktikelever bl.a. via opfølgning på møder i de lokale uddannelsesudvalg. Beskæftigelsesfrekvens Elbranchen har oplevet en nedgang i aktiviteten, som har medført en stigende ledighed. Beskæftigelsesfrekvensen faldt således fra 0,84 i 2007 til 0,75 i 2008. Imidlertid viser en elbrancherapport4, at der kan forventes en årlig vækst på ca. 1,5 % i beskæftigelsen af elektrikere i elinstallationsbranchen. Branchen forventer en omsætningsnedgang i 20105 og 2011 på 5 % i forhold til 2009, som dog ikke forventes at få yderligere negativ indvirkning på ledigheden, da denne nedgang er begrænset set i relation til de forudgående års markante stigning i omsætningen.

2

Analyse af arbejdskraftsituationen i installationsbranchen 2010, TEKNIQ maj 2010 Projekt nr. AER 50-02-1922 Flere uddannelsesaftaler i elbranchen 4 El-Branchens fremtidige lærlingebehov af Dansk El-Forbund og TEKNIQ, januar 2010 5 Markedsstatistik 2010, TEKNIQ februar 2010 3

24-09-2010 side 2


Sagsnr.: 041.40G.251

Videreuddannelse Videreuddannelsesfrekvensen for færdiguddannede elektrikere har i perioden 2004 til 2007 ligget stabilt på mellem 0,12 og 0,13. Det faglige udvalg har ikke sat mål for, hvor stor en del af en årgang elektrikere som forventes at videreuddanne sig, men kan blot konstatere, at hovedparten som ventet vælger at videreuddanne sig til installatører. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Den tekniske udvikling i elbranchen går stærkt, og udviklingen har igennem de sidste mange år været særlig markant i forhold til integration mellem flere og mere komplekse tekniske systemer. For at kunne håndtere de stigende krav skal den enkelte elektriker være på et højt teknisk niveau. Flere af de stærke unge fravælger en erhvervsuddannelse til fordel for en gymnasial uddannelse. En elektrikeruddannelse med studiekompetence (eux) vil kunne tiltrække en del af de ambitiøse og karriereorienterede unge til en uddannelse, som kan være afsæt til et utal af karrieremuligheder både inden for det tekniske område, men også inden for ledelse, innovation og iværksætteri. Derfor ønsker det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen at udvikle uddannelsesforløb med studiekompetence for uddannelsens specialer bygningsautomatik, installationsteknik, kommunikationsteknik og styrings- og reguleringsteknik. Det faglige udvalg ønsker desuden at udvikle/beskrive et særligt forløb (kort uddannelsesforløb) på elektrikeruddannelsen, der retter sig mod elever, som har en gymnasial uddannelse og/eller har dele af en videregående uddannelse. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen (Svendeprøve) Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen har i 2010 gennemført et forsøg med det formål at afdække, om indførelsen af en delopgave i svendeprøvens praktiske opgave kan tilgodese en bedre kvalitetssikring af den enkelte elevs håndværksmæssige færdigheder samt evne til at effektuere en konkret naturlig arbejdsopgave under tidspres. Forsøget er evalueret i 2010 og forventes samme år at blive indskrevet i pkt. 6. Bedømmelse og beviser mv. i Bilag 3 i Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang strøm, styring og it. Ny svendeprøve effektueres i 2011. (Sikkerhedsstyrelsen) Sikkerhedsstyrelsen har igangsat en reform af stærkstrømsbekendtgørelsen, som får betydning for elektrikeruddannelsen. Reformen indebærer, at stærkstrømsbekendtgørelsen omformes til en kort vejledning, og i forhold til bekendtgørelsens særlige regler - herunder ”den danske regel” - vil elbranchens medlemmer fremover skulle orientere sig i EU normer. Dette vil få direkte betydning for elektrikeruddannelsens afvikling af fag som fx Dimensionering. (EU-direktiver) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 anviser regler for anvendelse og installation af udvindingssystemer for alle de vedvarende energikilder og kan derfor få betydning for elektrikeruddannelsen. Herudover blev kravene i bygningsreglementet til bygningers energiforbrug yderligere skærpet i 2010 og igen i 2015 som følge af den energipolitiske aftale fra 10. juni 2005. I 2010 skal forbruget sænkes med 25 %, og i 2015 sænkes det yderligere med 25 %. Dette vil naturligvis stille nye og større krav til de energiforbrugende komponenter og specielt føre til et stigende behov for intelligente bygningsinstallationer.

24-09-2010 side 3


Sagsnr.: 041.40G.251

(Specialestruktur og CleanTech) Den erhvervsmæssige udvikling i elbranchen, herunder øget fokus på energivejledning, rådgivning, mersalg og projektledelse, samt en reform af stærkstrømsbekendtgørelsen og krav om certificering begrunder, at det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i løbet af efteråret 2010 igangsætter en proces, hvor elektrikeruddannelsens specialer og struktur vurderes i forhold til, om de matcher elbranchens behov i den nærmeste fremtid 3 til 5 år. Processen igangsættes desuden som en konsekvens af de anbefalinger, som den af TEKNIQ udarbejdede rapport ”Installationsbranchens veje til vækst” giver vedrørende udækkede kompetencer på bl.a. vækstområder som CleanTech/energioptimeringsområdet. Det forventes, at denne proces får indflydelse på bekendtgørelsen for elektrikeruddannelsen i 2011. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Elektrikeruddannelsen har været under en gennemgribende revision i 2004/2005. Der er efterfølgende ikke påvist et behov for at nedlægge uddannelsen. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik Det faglige udvalg har udviklet praktikvejledninger til brug for kvalitetssikring af de enkelte praktikperioder af uddannelsen. Det faglige udvalg har for de lokale uddannelsesudvalg præsenteret praktikvejledningerne, herunder hvordan de praktisk anvendes, og hvorledes administrationen bør håndteres af erhvervsskolen. Via det faglige udvalgs tætte kontakt med de lokale uddannelsesudvalg vil der ske en løbende opfølgning på brugen af praktikvejledningerne og en evaluering af praktikvejledningernes værdi som dialogværktøj i 2010 og 2011. I forhold til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af skolepraktik i uddannelsen arbejder det faglige udvalg på metoder til at sikre, at elever i skolepraktik reelt også erhverver de nødvendige praktiske kompetencer såvel på det faglige område som på det kunderelaterede og virksomhedskulturelle område. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Det faglige udvalg fortsætter arbejdet i 2011 med udvikling af svendeprøven som beskrevet i pkt. 3. HTX elektrikeren er blevet til EUX elektrikeren og arbejdet hermed er ligeledes beskrevet særskilt i pkt. 3. CleanTech/energioptimeringsområdet vil fremover blive indarbejdet i uddannelsens struktur i forbindelse med revision af specialerne som beskrevet i pkt. 3. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen har haft fokus på følgende centrale analyse- og prognoseprojekter: 2) Erhvervsklynger, uddannelser og beskæftigelse – en prognosemodel for fremtidens erhvervsrettede uddannelser I relation til bl.a. den konkrete undersøgelse har det faglige udvalg styrket arbejdet i forhold til en af de fire globale trends, som rapporten påpeger, at dansk erhvervsliv vil blive påvirket af, nemlig miljø. Således er der igangsat en undersøgelse af elektrikeruddannelsens specialer og struktur i forhold til den eltekniske del af CleanTech-området.

24-09-2010 side 4


Sagsnr.: 041.40G.251

5) Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet I relation til den konkrete undersøgelse har det faglige udvalg ikke fundet det nødvendigt at foretage ændringer i uddannelsen. Dog er der fortsat fokus på efter- og videreuddannelsesmulighederne, men umiddelbart er der ikke fremkommet uddannelsesbehov, som ikke allerede er indeholdt i branchens uddannelsestilbud. TEKNIQ har deltaget i styregruppen. 8. Trin i uddannelsen Elektrikeruddannelsen er ikke trindelt. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 24. september 2010 til mailadressen EFUEFU1@uvm.dk

24-09-2010 side 5


Sagsnr.: 041.40G.251

IF 24-09-2010

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til Forsyningsoperatør Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens****

2007 16

2008 47

2009 46

20

30

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

18 0

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. Generelt:

Forsyningsoperatøruddannelsen er en kort erhvervsuddannelse, som i dag er rettet mod forsyningsbranchen afgrænset til el-produktion, el-distribution og distribution af kommunikation ved hjælp af kabelforbindelser. Uddannelsen til forsyningsoperatør varer 2 år. Uddannelsen kan afsluttes med et af følgende specialer: ”forsyningsoperatør med speciale i el-forsyning” og ”forsyningsoperatør med speciale inden for kraftværk-sektoren”. Uddannelsen fik i 2007 en tydelig faglig profil på hvert speciale. Der tages i uddannelsen udgangspunkt i el-produktionen, som leveres af produktionsselskaberne, og vejen gennem el-nettet til den enkelte el-forbruger, der forbruger elektriciteten.


Sagsnr.: 041.40G.251 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Den fremtidige energipolitik er sat på dagsordnen og præger udvalgets arbejde med at tilpasse uddannelsen hertil. I Danmark skal vi forberede os på, at de store forekomster af olie og naturgas slipper op i Nordsøen. Samtidig er kul og andre fossile brændstoffer som energikilde under stadig pres. Energi skal komme fra et bredt udvalg af kilder. Generelt gælder at energiproduktion fortsat skal ske med minimale miljøpåvirkninger. Energi er noget, der handles på et europæisk marked, hvilket giver international og markedsbaseret prisdannelse og betingelser i øvrigt. - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? Energiteknologi skaber innovation og arbejdspladser og et mindre samlet energiforbrug, og alt peger på, at el fortsat er energibæreren. Transmissionsnet skal fornys, og der bliver markant flere vindmøller i Danmark i de kommende år. Det rejser en stor teknisk opgave med at transportere strømmen frem til kunderne. En opgave, der ikke kan løses uden betydelig fornyelse og udbygning af eltransmissionsnettet, både inden for landets grænser og ud af landet til nabolandene. EU-lovgivningen om CCS1, muligheden for at kraftværksselskaber og energitung industri kan støvsuge CO2 ud af røgen og lagre den i undergrunden, er en teknologi, der kan få betydning for uddannelsen. Omstillingen til et bæredygtigt energisystem kan ikke realiseres, uden at det fossile energiforbrug bliver gjort klimavenligt, og det kan CCS medvirke til. Specielt "Kabelplanen" for Danmark rummer store tekniske udfordringer, der vil påvirke specielt specialet ”forsyningsoperatør med speciale i el-forsyning”. Der vil være øget fokus på både de anlægstekniske og systemmæssige udfordringer, der er ved at grave så mange kilometer kabel ned. Ikke mindre end 3.300 km nye 132/150 kV-kabler plus 320 km nye jordkabler på 400 kV-niveauet skal i jorden på bare 20-30 år. Det rummer store udfordringer. - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? Der pågår omfattende effektiviseringer af de lokale elnetselskaber og de regionale transmissionsselskaber på grundlag af den såkaldte netvolumenmodel. Inden for forsyningssektoren generelt forventes en række tilpasninger for at tilpasse kapaciteten til en faldende / ændret efterspørgsel. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Der er tale om uddannelse med ganske få færdiguddannede. Det gælder dog for alle de færdiguddannede forsyningsoperatører, at disse har opnået beskæftigelse. Det har i 2010 været et vigende behov for faglærte operatører. Dette billede forventes at ville ændre sig i 2011 grundet generationsskifte problematikken inden for forsyningssektoren. Det forventes at ville påvirke begge specialer. - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.)? Der skal her henvises til redegørelsen for vindmølleoperatøren. I 2010 har udvalget arbejdet med udviklingen af en relevant forsynings FKB, og denne forventes at skulle dække både forsyningsoperatør med speciale i el-forsyning” og ”forsyningsoperatør med speciale inden for kraftværk-sektoren”. Hertil forventes tilknyttet mellem 6 og 8 nye AMU mål i 2011.

1

Carbon capture and storage (CCS)


Sagsnr.: 041.40G.251

- Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Antallet af godkendte skoler er 3, hvor der alene er 2, der har aktivitet i 2010. Der er ikke frafald på uddannelsen, hvilket med stor sandsynlighed kan tilskrives, at det overvejende fortsat er voksne elever, som hidtil har benyttet sig af uddannelsen. Der er dog tegn på, at virksomhederne nu er begyndt at rekruttere unge til uddannelsen specielt inden for ”forsyningsoperatør med speciale i el-forsyning”. Der er ikke tilgængelige opgørelser over beskæftigelsesfrekvens på uddannelsen, men udvalget har oplysninger om, at de fleste uddannede forsyningsoperatører har beskæftigelse i faget. Videreuddannelsesmulighed for Forsyningsoperatørrer vil primært være uddannelse til elektriker. ”Tekst til www.praktikpladsen.dk: Praktikpladssituationen for Forsyningsoperatør”. ”Forsyningsoperatøruddannelsen giver gode muligheder for beskæftigelse” - Yderligere kommentarer: Udvalget oplever i 2010 et fald i indgåede aftaler. Dette er bekymrende i forhold til den mangel på arbejdskraft, der forventes at opstå i de kommende år. Det vurderes, at faldet i indgåede aftaler er under påvirkning af den nuværende økonomiske krise samt den strukturtilpasning, der sker inden for området. For (yderligere) uddybning af industriens udvikling henvises til afsnittet "udvikling i industrien" i den generelle udviklingsredegørelse. De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Der vurderes ikke i 2011 at være behov for etablering af uddannelser parallelle med forsyningsoperatøruddannelsen. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Uddannelsen er indplaceret i indgangen ”Strøm. Styring og IT”. Udvalget arbejder fortsat med baggrund i rapporten ”Erhvervs- og efteruddannelser i et cleantech perspektiv”2 på at udlede, hvorvidt det giver anledning til ændringer i Forsyningsoperatøruddannelsens fagsammensætning eller i målbeskrivelserne for de enkelte fag. Det forventes, at der i forhold til beskrivelsen af kompetencerne i Forsyningsoperatøruddannelsen foretages en række sproglige tydeliggørelser og præciseringer af de faglige kompetencer enten ved at rette kompetencemål i nuværende fag eller ved udvikling af helt nye fag. Dette er gældende både for de særlige kompetencer, der skal være opnået inden hovedforløbet samt for de kompetencer, der skal opnås i hovedforløbet. Udvalget vil i 2011 have fokus på udvikling af fag med højere præstationsstandard. Ændringen forventes ikke at ville medføre meromkostninger. I 2009 gennemførtes en mindre brancheprofilanalyse, hvis formål det var, at belyse de uddannelsesbehov der måtte være inden forsyningsområdet inden for gas og vand. Resultatet viste, at der på daværende tidspunkt ikke var grundlag for at gennemføre forsyningsoperatøruddannelsen med en tilsvarende faglig profil som den, der i dag er gældende for specialet ”el-forsyning” og specialet inden for ”kraftværk-sektoren”. Der lægges nu op til at vi i 2011 vil gennemføre denne brancheprofilanalyse igen med henblik på at verificere behovet for et til to nye specialer. Afdækning af uddannelsesbehov inden for energi- og miljøteknologi, Jensen, Svend. ERA – Erhvervspædagogisk Rådgivning og Analyse, 2010. 2


Sagsnr.: 041.40G.251 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Der er ikke behov for at nedlægge uddannelsen. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Udvalget har et godt samarbejde med de to lokale uddannelsesudvalg. De følger udviklingen af de lokale uddannelsesplaner tæt og sikrer samtidig, at der løbende er fokus på praktikmålene. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Udvalget har fået uddannelsen placeret under indgangen ”Strøm. Styring og IT" Udvalget og vi har fået opgraderet uddannelsen primært på specialet: ”forsyningsoperatør med speciale i el-forsyning”. Uddannelsen understøtter nu udviklingen inden for miljø, klima og bæredygtighed. Udvalget har ændret i eksamen / svendeprøven så den i højere grad afspejler uddannelsens indhold. Udvalget har gennemført en kvalitativ gennemgang af uddannelsesordningen i samarbejde med de 3 godkendte skoler. Dette vil blive gentaget i 2011. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 Det er ikke udvalgets opfattelse, at de i bilag 5 nævnte konklusioner og anbefalinger har relevans for jobområdet og har dermed ikke givet anledning til ændringer eller opfølgning i udvalgets erhvervsuddannelse. For nærmere redegørelse se afsnittet om ”kompetencer i industrien” i den generelle udviklingsredegørelse for Industriens Uddannelser. Dog specielt for forsyningsoperatøruddannelsen skal der henvises til FORA: Erhvervsklynger, uddannelser og beskæftigelse – en prognosemodel for fremtidens erhvervsrettede uddannelser. Her har udvalget noteret, at rapporten forudsiger, at der vil være flere avancerede faglærte jobfunktioner i fremtidens danske produktion. Udvalgets løbende arbejde med at tilrette de bundne og valgfrie specialefag bidrager aktivt til at uddannelsesdække avancerede jobfunktioner, når de opstår inden for forsyningssektoren. 8. Trin i uddannelsen Ikke relevant.


Sagsnr.: 041.40G.251

MI 23/8-2010

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens****

2007 287

2008 280

2009 254

127

88

72

8

1

1

3

3

1

15

8

12

146 81 0,77

99 85 0,73

0 0

0,18

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Inden for elektronik og svagstrøm er udvalget i dialog med branchen/skolerne med drøftelser af hvorledes der med en omlægning af Radio-tv-fagteknikeren kan sikres branchen medarbejdere med de rigtige kompetencer. Det er ikke besluttet men der kunne godt komme en omlægning i løbet af 2011. Det er vurderingen at der ikke umiddelbart i forhold til radio-tvfagteknikeren vil blive tale om en udvidelse af den nuværende undervisningstid på 40 undervisnings uger i hovedforløbet, men mere en udvikling/revision af indholdet i den undervisning der gennemføres.


Sagsnr.: 041.40G.251 Der er i forbindelse med en behovs afdækning i forhold til elektronikområdet besøgt en række virksomheder for at afklare, hvorledes kompetencerne udfolder sig i de forskellige virksomheder. Den foreløbige konklusion er, at elektronikvirksomheder spænder vidt i kundekredsen, og det viser sig derfor, at der fortsat er behov for den klassiske elektronikfagtekniker. Analysen viser også at der er behov for at udvikle nye kompetencemål i overensstemmelse med branchens behov for kvalifikationer. Analysens resultat er en medvirkende årsag til, at der gennemføres en revision af elektronik og svagstrøms uddannelsen, hvor der vil være fokus på funktionshandlingsniveauet. Det er uddannelsesbehovene, som de kommer til udtryk på funktionshandlingsniveauet, der danner baggrund for beskrivelsen af uddannelsesmål, progressionen og niveauet i uddannelsen. Det kan som resultat af analysen endvidere blive aktuelt med etablering af yderligere trin ”3” uddannelser i forlængelse af elektronikfagteknikeren Herunder eventuelt udvikling af nye valgfri specialefag, der retter sig mod de forskellige jobområder/jobprofiler. Der ses i den forbindelse på udarbejdelse af ”trampet stier”, således at det er tydeligt, hvilke valgfri specialefag, der fører til de forskellige jobområder/jobprofiler. Herunder skal indgå: - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Uddannelsen er påvirket ved at dele af jobfunktionerne i nogle virksomheder kan være udlagt til virksomhedernes afdelinger eller samarbejdspartnere i udlandet. - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? Den teknologiske udvikling inden for elektronikområdet er en medvirkende årsag til, at der i årene fremover til stadighed vil være behov for jævnlige opdateringer af uddannelsens kompetencer og jobprofil muligheder, så de er tidssvarende i forhold til branchens behov for medarbejdere. Teknologiudviklingen inden for de beskæftigelsesområder der omfattes af miljø- og velfærdsteknologier vil også have relevans for uddannelsen. - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? Der er som en del af virksomhedernes udvikling inden for området fokus på organiseringsformer. Udvalget følger denne udvikling ved kontakt til de lokaleuddannelsesudvalg. Der er ikke umiddelbart tale om ændringer der påvirker den nuværende uddannelse. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Udviklingen i behovet for faglærte inden for området forventes at være svagt stigende. Udvalget vurderer dog, at den nuværende økonomiske krise og den deraf følgende afmatning vil kunne medføre, at antallet af uddannelsesaftaler vil stagnere eller falde, i hvert fald på kort sigt. - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.) ? På AMU området er der gennemført analyse af elektronikområdet. Formålet med analysen var, at undersøge kompetence- og uddannelsesbehov inden for elektronik- og radio-tv-branchen med henblik på at skabe et grundlag for udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser. Resultaterne vil være medvirkende til forandringer i elektronik og svagstrømsuddannelsen. Der er på KVU etableret en ny it-teknolog med mulighed for en profil som kan have interesse som videreuddannelse for uddannede inden for elektronik og svagstrøm.


Sagsnr.: 041.40G.251 - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Udvalget finder faldet i indgåede aftaler for bekymrende i forhold til den mangel på arbejdskraft der forventes at opstå i de kommende år. Det vurderes at faldet i indgåede aftaler er under påvirkning af den nuværende økonomiske krise og den deraf følgende afmatning inden for området. - Yderligere kommentarer: De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. 2. Behov for nyetablering af uddannelse [Behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.] Udvalget vurderer, at der kan være behov for nyetablering af uddannelse men at det kan løses ved etablering af trin 3 på den eksisterende uddannelse og/eller særlige brancherettet skoleperioder. Se endvidere under Pkt. 1 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen [Behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. Udvalget bedes skønne, hvornår ændringen ønskes at træde i kraft, og om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse og/ eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. Ændringer vedrørende oprettelse eller nedlæggelse af trin bedes angivet under punkt 8. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet.] Det forventes at der i forhold til beskrivelsen af kompetencerne i Elektronik og svagstrøms uddannelsen foretages en række sproglige tydeliggørelser og præciseringer af de faglige kompetencer enten ved at rette kompetencemål i nuværende fag eller ved udvikling af helt nye fag. Dette er gældende både for de særlige kompetencer, der skal være opnået inden hovedforløbet samt for de kompetencer, der skal opnås i hovedforløbet. Udvalget vil have fokus på udvikling af fag med højere præstationsstandard. Faglig udfordring kan bidrage aktivt til fastholdelse af elevgrupper på alle niveauer. Udvalget ønsker derfor at sikre, at der findes det rette udbud af fag, der kan imødekomme elevernes forskellige ønsker og faglige forudsætninger. Det forventes at der, i 2010 og 2011 vil blive udviklet fag med højere præstationsstandard. Ændringerne hvor der er tale om præciseringer og og fag med højere præstationsstandard forventes at træde i kraft fra 1. januar 2011, 1. august 2011 og/eller 1. januar 2012. I forbindelse med mulighederne i eux – lovgivningen forventes det, at udvikling og indførelse af et EUX-forløb for erhvervsuddannelser, i forhold til såvel struktur som fagligt indhold, kræver ændringer i både bekendtgørelse og uddannelsesordning. På baggrund af udviklingsarbejde på skolerne i de kommende 12 måneder kan der derfor i den sammenhæng, forventes behov for at udvikle nye fag på A og B - niveau samt andre uddannelseselementer. Fag der vil bidrage til at skabe synergi og integration mellem EUD - fag og fag på gymnasialt niveau (A, B, C). Udvalget skønner, at eventuelle ændringer forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2011/ 1. august 2011 og/eller 1. januar 2012. og eller 1. august 2012. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen [Behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremtidig skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet.] Der er ikke behov for nedlæggelse af uddannelsen


Sagsnr.: 041.40G.251

5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) [Behovet begrundes nærmere, hvis det ikke fremgår under punkt 1, ud fra erfaringer udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2, og for skolepraktikkens vedkommende tillige samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3.] Det faglige udvalg har et godt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. De lokale uddannelsesudvalg opfordres til at være aktive i samarbejdet med skolerne om de lokaleundervisningsplaner samt til at være i en løbende dialog med skolerne om disse. Såfremt der er kvalitetsproblemer i forhold til uddannelses faglige indhold har udvalget opfordret skoler og lokale uddannelsesudvalg til at kontakte det faglige udvalg. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse [Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på dets planer i udviklingsredegørelsen 2010? (Se bilag 4 om de faglige udvalgs planer om ændringer i uddannelserne i udviklingsredegørelserne for 2010)] Udvalget har i forhold til redegørelsen for 2010, arbejdet med etableringen af et trin, med titlen Medicotekniker i forlængelse af Elektronikfagtekniker uddannelsen. Dette arbejde er afsluttet i 2010. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 [Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på forslagene i de relevante centrale analyse- og prognoseprojekter? (Se bilag 4 om konklusioner og anbefalinger fra de 11 centrale analyse- og prognoseprojekter 2010) ] Udvalget har i forhold til det tidligere analyse- og prognoseprojekt ”Fremtidens erhvervsuddannelser på IT, tele og medieområdet – Teknologisk Institut”. noteret sig at der i rapporten er nævnt at der kan være behov for at fastholde undervisningskapaciteten i forhold til ældre teknologier. Skolerne og faglige udvalg bør tage notits af, at der kan være behov for at bibeholde læring om grundlæggende elektronik. Udvalget er derfor opmærksom på at den grundlæggende elektronik i en række uddannelser kan være en forudsætninger til forståelse af systemsammenhæng. Se pkt.1. 8. Trin i uddannelsen [Uddannelsen skal indeholde flere kompetencegivende trin. Udvalget bedes overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ikke – på trods af lovkravet – ønskes trindelt, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.] Udvalget har med baggrund i den gennemførte behovs afdækning i forhold til elektronikområdet vurderet at der ikke er et udækket uddannelsesbehov, som bevirker at der skal etableres et trin (afstigning) på elektronifagteknikeren på nuværende tidspunkt. Redegørelsen bør normalt ikke overstige 3-4 sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 24. september 2010 til mailadressen EFUEFU1@uvm.dk


Sagsnr.: 041.40G.251


Sagsnr.: 041.40G.251

MI 23/8-2010

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til Frontline radio-tv supporter Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens****

2007 1

2008 1

2009 2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Frontline radio-tv-supporter uddannelsen har ikke haft den udbredelse og gennemslagskraft som udvalget havde forventet. Virksomhederne inden for radio/tv- branchen har generelt ikke været så interesserede i at tage lærlinge inden for dette område og det er svært at finde en praktikplads. Det drøftes stadig i udvalget om Frontline Radio-tv-supporter uddannelsen grundet den ringe søgning til uddannelsen skal udgå, revideres eller omlægges.


Sagsnr.: 041.40G.251 Der gennemføres i løbet af 2010 en behovsafklaring, hos virksomheder inden for salg og service af audio/video- og computer-produkter, hvis formål er at afdække behovet for en frontline supporter uddannelse med mere all round supporter kompetencer, der eventuelt kan erstatte henholdsvis Frontline Radio-tv-supporter og Frontline pc-supporter. Herunder skal indgå: - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? Udviklingen inden for området er at der ses en stigende teknologisk integration og samspil mellem de traditionelle radio/tv produkter (medieprodukter) og pcér i forbindelse med salg, service og opsætning af produkter til/hos brugere. - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Det er udvalgets vurdering at der er et stigende behov for faglærte. Dette stigende behov er ikke udmyntet i indgåelse af praktikaftaler. - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.) ? - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: - Yderligere kommentarer: De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Se under pkt. 1 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Se under pkt. 1. De i pkt. 1 nævnte ændringer forventes tidligst at være aktuelle fra 1. august 2011. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Se under pkt. 1 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik)


Sagsnr.: 041.40G.251 Se under pkt. 1

6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse [Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på dets planer i udviklingsredegørelsen 2010? (Se bilag 4 om de faglige udvalgs planer om ændringer i uddannelserne i udviklingsredegørelserne for 2010)] Se under pkt. 1 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 Se under pkt. 1 8. Trin i uddannelsen Det er en kortuddannelse som det ikke findes relevant at trindele Redegørelsen bør normalt ikke overstige 3-4 sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 24. september 2010 til mailadressen EFUEFU1@uvm.dk


Sagsnr.: 041.40G.251

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 24/8-2010

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til Data- og kommunikationsuddannelsen Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens****

2007 905

2008 976

2009 987

508

598

454

112

43

26

20

22

33

162

116

132

444 85 0,87

295 87 0,85

-

0,11

-

-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Der henvises til den generelle del af Metalindustriens Uddannelsesudvalg udviklingsredegørelse. 2. Behov for nyetablering af uddannelse Ej relevant.


Sagsnr.: 041.40G.251 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Udvalget gennemførte i løbet af 2010 en omfattende revision af uddannelsen, hvilket bl.a. medførte at to specialer blev nedlagt (Kontorservicetekniker og Datatekniker) og to nye blev oprettet (Datatekniker med speciale i hhv. programmering og infrastruktur). Det vurderes derfor ikke relevant at gennemføre nye, store ændringer i uddannelsen i løbet af 2011. I forbindelse med mulighederne i eux – lovgivningen forventes det dog, at udvikling og indførelse af et EUX-forløb for erhvervsuddannelser, i forhold til såvel struktur som fagligt indhold, kræver ændringer i både bekendtgørelse og uddannelsesordning. På baggrund af udviklingsarbejde på skolerne i de kommende 12 måneder kan der derfor i den sammenhæng, forventes behov for at udvikle nye fag på A og B - niveau samt andre uddannelseselementer. Fag der vil bidrage til at skabe synergi og integration mellem EUD - fag og fag på gymnasialt niveau (A, B, C). Udvalget skønner, at eventuelle ændringer forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2011/ 1. august 2011 og/eller 1. januar 2012. og eller 1. august 2012. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Ej relevant. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Metalindustriens Uddannelsesudvalg har nedsat et udviklingsudvalg, som har som hovedopgave at følge udviklingen inden for data- og kommunikationsområdet. Dette gøres bl.a. ved løbende at besøge skoler og virksomheder, for at drøfte elevernes vilkår for læring og udvikling inden for faget. Udvalget har endvidere medvirket til at udvikle hjemmesiden www.valgfri-specialefag.dk som bidrager til koordinationen mellem elever, skoler og virksomheder, og dermed også er med til at sikre at eleverne får den bedst mulige uddannelse. Hjemmesiden dækker Data- og kommunikationsuddannelsen. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Som nævnt i pkt. 3, har udvalget gennemført en større ændring i uddannelsen, hvilket blev varslet i sidste års udviklingsredegørelse. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 Ej relevant. 8. Trin i uddannelsen Der er to trin på uddannelsen; IT-supporter og Teleinstallationstekniker. IT-supporter var tidligere et trin på Kontorservicetekniker men er nu et trin på Datatekniker med speciale i infrastruktur. Den nuværende trindeling fremstår hensigtsmæssig og udvalget har ingen planer om at oprette yderligere trin på uddannelsen. Trinet Teleinstallationstekniker er dog under overvejelse, idet udvalget gerne vil bevare en afstigningsmulighed på erhvervsuddannelserne, således at der bliver mulighed for at imødekomme behovet hos de unge, der ønsker en korterevarende erhvervsrettet kompetence. I øvrigt henvises der til den generelle del af Metalindustriens Uddannelsesudvalg udviklingsredegørelse.


Sagsnr.: 041.40G.251

Metalindustriens Uddannelsesudvalg 24/9-2010

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til Frontline PCsupporter Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens****

2007 2

2008 2

2009 0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 ? -

? ? -

? ? -

-

-

-

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Frontline pc-supporter uddannelsen har ikke haft den udbredelse og gennemslagskraft som udvalget havde forventet. Virksomhederne inden for branchen har generelt ikke været så interesserede i at tage lærlinge inden for dette område og det er svært at finde en praktikplads. Der henvises i øvrigt til den generelle del af Metalindustriens Uddannelsesudvalg udviklingsredegørelse.


Sagsnr.: 041.40G.251 2. Behov for nyetablering af uddannelse Se pkt. 3. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Udvalget overvejer at lægge Frontline pc-supporter sammen med Frontline radio-tv-supporter uddannelsen, eventuelt under navnet Frontline medie og pc-supporter. De to uddannelser har en meget stor fælles delmængde og det vurderes hensigtsmæssigt at samle de få elever der gennemfører uddannelserne i én samlet uddannelse, hvor en kombination af bundne og valgfri specialefag vil kunne skabe den nødvendige diffentiering inden for brancheområderne. Elevgrundlaget er relativt begrænset og den reviderede uddannelse vurderes at kunne tilgodese det eksisterende uddannelsesbehov. Udvalget er i dialog med skolerne og branchen desangående og vil fortsætte denne proces i løbet af efteråret 2010. Herunder vil en forespørgsel i branchen afdække behovet for praktikpladser og udvalget forventer at kunne levere et færdigt udspil til UVM i januar 2011. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Såfremt branchen ikke ønsker at tage lærlinge inden for området, eller såfremt UVM ikke kan imødekomme ændringsforslagene, vil udvalget formentlig indstille at uddannelsen nedlægges, pga. af de meget lave elevtal. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Metalindustriens Uddannelsesudvalg har nedsat et udviklingsudvalg, som har som hovedopgave at følge udviklingen inden for data- og kommunikationsområdet, herunder også Frontline pcsupporterområdet. Dette gøres bl.a. ved løbende at besøge skoler og virksomheder, for at drøfte elevernes vilkår for læring og udvikling inden for faget. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Se pkt. 3. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 Ej relevant. 8. Trin i uddannelsen Det vurderes ikke relevant med et trin på uddannelsen da der er tale om en kort uddannelse.


Sagsnr.: 041.40G.251

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til Teater-, udstillingsog eventtekniker Nøgletal Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** Videreuddannelsesfrekvens****

2007 37

2008 68

2009 83

18

46

37

0

0

0

0

0

0

0

0

1

14 83

11 25

_ _

*) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2009, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2006, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2007, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2008. ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2007 baserer sig på færdiguddannede i 2005, frekvensen i 2008 baserer sig på færdiguddannede i 2006, og frekvensen i 2009 baserer sig på færdiguddannede i 2007. 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Herunder skal indgå: - Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Teater-, udstillings-, og eventteknikerbrancherne er alle præget og målrettet udviklingen i branchen nationalt og internationalt. På eventområdet er det specielt certificerede kurser i rigning i England, der er fokus på, branchen i Danmark benytter sig af disse kurser, da der ses med stor alvor på sikkerhed i oplevelsesindustrien. Udvalget har i forbindelse med udvikling af erhvervsuddannelsen indarbejdet disse elementer og kvalifikationer, desuden følger Erhvervsskolerne og de LUU udviklingen nationalt og internationalt, samt sørger for at erhvervsuddannelsen farves af eventuelle nye internationale tiltag.


Sagsnr.: 041.40G.251 Indenfor Teaterområdet samarbejdes med udenlandske teatre og videndeles, hvorfor erhvervsuddannelsen gennem praktikvirksomheder og det lokale uddannelses udvalg nyder godt af denne udvikling og samarbejdet på tværs af landegrænserne. De sproglige kvalifikationer er typisk engelsk, udvalget har endnu ikke afdækket et behov for denne kvalifikation, hvorfor det ikke er udvalgets indtryk, at dette skal være et element i uddannelsen endnu. - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? Teater-, udstillings-, og eventteknikerbrancherne er alle kendetegnede ved teknologisk udvikling af udstyr og andre medier, der kan forstærke og underbygge oplevelserne for den enkelte kunde, teatergænger eller andet. Her af følger naturligt en tilsvarende udvikling i de kvalifikationer, den enkelte medarbejder på det teater-, udstillings- og eventtekniske område skal være i besiddelse af. Eventområdet er, som relativt nyt uddannelsesområde, kendetegnet ved medarbejdere, som ikke nødvendigvis har en relevant faglig uddannelse, men som via diverse kurser har kvalificeret sig til branchen. Samlet medfører den teknologisk udvikling, at det er nødvendigt at have kvalificerede medarbejdere, med stor indsigt i deres respektive områder. Der er i erhvervsuddannelsen mulighed for at specialisere sig indenfor eventområdet og der vil om få år komme faglærte på branceområdet med en egentlig målrettet uddannelse. - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? Teater branchen er afhængig af statslige tilskud men rammes også af krisen, idet de lider under svigtende publikum. Teatrene kan mærke når der reguleres i det statslige tilskud, som i øjeblikket, hvor der spares på de offentlige finanser og hvor en praktikant tæller som en fastansat. Samlet set betyder det en tilbageholdenhed med aftaler med nye lærlinge i branchen. Udstilling og event har som det øvrige erhvervsliv været præget af krisen siden udgangen af 2008 og hen gennem 2009, denne krise syntes i 1. halvår at vende og der spores en større optimisme for fremtiden. På sigt arbejder banchen med at få en standardisering og certificering omkring rigning samt mere fokus på det sikkerhedsmæssige aspekt ved forestillinger, udstillinger og events. Disse standardiseringer og sikkerhedshensyn kan på sigt give behov i forhold til erhvervsuddannelserne. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Branchen vil også fremover have behov for uddannet personale indenfor Teater, Udstilling og Event. Kendskabet til uddannelserne i branchen er øget efter at udvalget har gennemført et AER projekt i samarbejde med skolerne til fremme af praktikpladsaktiviteter og udvalget har en forventning til at antallet af uddannelsesaftaler for 2011, vil ligge på det samme niveau som i 2010. - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.) ? Teater-, udstillings-, og eventteknikerbrancherne har et latent behov for efteruddannelse og der er et stort behov for opkvalificering af nuværende medarbejdere på brancheområderne, hvorfor udvalget har igangsat en analyse og udvikling af FKB, så der i løbet af de næste år kan tilbydes et egentligt efteruddannelsesprogram for brancheområderne. En sådan samlet analyse af teater-, udstillings-, og eventteknikerbrancherne vil efter udvalgets vurdering kunne give nogle konklusioner og anbefalinger, der kan få relevans for erhvervsuddannelsen. - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: Udvalget ser med tilfredshed at der sker en fortsat udvikling i interessen for erhvervsuddannelsen på området, hvilket betyder, at uddannelsen nu er synlig for de unge og at brancen tager ansvaret


Sagsnr.: 041.40G.251 for tilgangen af fagligt uddannede medarbejdere på sig. Udviklingen betyder at der bliver flere og flere fagligt uddannede, hvilket gerne skulle aflæses i branchens fremtidige udvikling og muligheder. Udvalget vil påtale at nøgletallet for 2008 på indgåede uddannelsesaftaler i den medsendte tabel, er noget større end det tal udvalget selv kan trække for det pågældende år i EASY-P. Udvalget selv har registreret en kontinuerlig stigning i antallet af indgåede aftaler fra 2007 og til og med 2009 og ikke som her en nedgang fra 2008 til 2009. Udvalget har bemærket, at antallet af fuldførte elever har en faldende tendens samt at fuldførelsesprocenten er faldende, hvorfor branchen på sigt kan løbe ind i en mangel på fagligt kvalificerede medarbejdere. Udvalget vil følge denne tendens tæt for, hvis det er en udvikling der fortsætter, at undersøge grunden til frafaldet nærmere. - Yderligere kommentarer: De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. 2. Behov for nyetablering af uddannelse [Behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. § 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.] Udvalget ser ikke et aktuelt behov. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen [Behovet begrundes nærmere, hvis ikke det fremgår under punkt 1. Udvalget bedes skønne, hvornår ændringen ønskes at træde i kraft, og om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse og/ eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. Ændringer vedrørende oprettelse eller nedlæggelse af trin bedes angivet under punkt 8. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet.] Udvalget har med baggrund i udviklingen indenfor brancheområdet udstilling i erhvervsuddannelsen set et eventuelt behov for en omlægning af uddannelsen, så den mere hensigtsmæssig opfylder behovet i branchen. Eventuelle ændringer forventes ikke at medføre økonomiske ændringer i forhold til de nuværende. Ændringerne forventes gennemført 1. august 2011 og/eller 1. januar 2012. og eller 1. august 2012. Udvalget ser muligheder i eux – lovgivningen, hvorfor behovet undersøges for udvalgets erhvervsuddannelse. En indførelse af EUX-forløb for erhvervsuddannelsen, vil medføre revision i forhold til såvel struktur som fagligt indhold, det vil kræve ændringer i både bekendtgørelse og uddannelsesordning. Der kan også forventes behov for udvikling af nye fag på A og B - niveau samt andre uddannelseselementer. Fag der vil bidrage til at skabe synergi og integration mellem EUD - fag og fag på gymnasialt niveau (A, B, C). Udvalget skønner, at eventuelle ændringer forventes at kunne træde i kraft fra 1. august 2011 og/eller 1. januar 2012. og eller 1. august 2012.


Sagsnr.: 041.40G.251

4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen [Behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremtidig skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet.] Der ses ikke et aktuelt behov for nedlæggelser. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) [Behovet begrundes nærmere, hvis det ikke fremgår under punkt 1, ud fra erfaringer udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2, og for skolepraktikkens vedkommende tillige samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 3.] Uddannelsen har ikke skolepraktik. Udvalget har et godt fungerende samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg samt erhvervsskolerne om monitoreringen af praktikdelen. 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse [Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på dets planer i udviklingsredegørelsen 2010? (Se bilag 4 om de faglige udvalgs planer om ændringer i uddannelserne i udviklingsredegørelserne for 2010)] Intet. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2010 [Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på forslagene i de relevante centrale analyse- og prognoseprojekter? (Se bilag 5 om konklusioner og anbefalinger fra de 11 centrale analyse- og prognoseprojekter 2010) ] Udvalget har rettet opmærksomheden på de anbefalinger CAP projektet ”Virksomhedernes oplæringskapacitet – virkemidler der virker” giver i forhold til praktikpladspotentialet ved samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskolerne. Ud over dette er det ikke udvalgets opfattelse, at de i bilag 5 nævnte konklusioner og anbefalinger giver anledning til ændringer eller opfølgning i udvalgets erhvervsuddannelse. 8. Trin i uddannelsen [Uddannelsen skal indeholde flere kompetencegivende trin. Udvalget bedes overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens § 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ikke – på trods af lovkravet – ønskes trindelt, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet.] Erhvervsuddannelsen indeholder 2 trin og udvalget følger, hvordan behovet er for disse medarbejdere i branchens virksomheder for at sikre, at uddannelserne (de 2 trin) har en begrundelse på arbejdsmarkedet. Udvalget har ikke planer om, at udbygge uddannelsen med flere kompetencegivende trin i øjeblikket.

http://www.fagligeudvalg.dk/images/stories/Udvikling2010/Strm_styring_og_IT_-_okt  

http://www.fagligeudvalg.dk/images/stories/Udvikling2010/Strm_styring_og_IT_-_okt.pdf

Advertisement