Page 1

Sagsnr.: 026.49D.021

Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet 13. oktober 2009

Udviklingsredegørelse 2010 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2006 2007 2008 Igangværende uddannel1 18 sesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesafta26 ler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Bruttopraktikpladssøgende 3 pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** Beskæftigelsesfrekvens for det aktuelle år Videreuddannelsesfrekvens for det aktuelle år *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2008 og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Uddannelsen er blevet oprettet med virkning fra 1. juli 2008 og er rettet mod personlig instruktion i brugen af konditions- og styrketræningsudstyr ud fra en rask persons fysiske form og målsætning samt træningsformål. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med branchen, som i 2009 har været påvirket af finanskrisen, opkøb mm. Som følge af det, har nogle fitnesskæder været tilbageholdende med ansættelse af elever, men samtidigt synes der at være en stigende interesse for at ansætte elever hos fitnesscentre uden for kæderne. Første hold fitnessinstruktører bliver færdiguddannet med udgangen af 2009, og allerede nu har Udvalget modtaget mange inputs til justering af uddannelsen som følge af den tætte kontakt mellem virksomheder, skolerne og Udvalget.


Sagsnr.: 026.49D.021

- Internationalisering; hvordan er uddannelsen under indflydelse af internationale tendenser? Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet er netop vendt hjem fra en studietur til Californien, hvor Udvalget besøgte flere uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsesprogrammer inden for Fitness og Spots Management, samt virksomheder, der kunne være interessante praktiksteder for danske elever. Udvalget vil i 2010 arbejde videre med de etablerede kontakter og forventer at bruge inspirationen fra de amerikanske programmer til justering af uddannelsen. - Teknologiudvikling; hvilke teknologiske udviklinger af relevans for uddannelsen kan udvalget se? - Virksomhedernes udvikling; er der tale om ændrede organisationsformer, nye myndighedskrav eller andet af betydning for uddannelsen? I 2009 har Udvalget oplevet en stigende interesse for uddannelsen fra de mindre selvstændige fitnesscentre. Der er allerede nu konstateret et behov for at understøtte elevernes arbejde i praktikken som personlig træner med nye specialefag rettet mod denne funktion. Udvalget vil i 2010 følge op på erfaringer fra disse nye specialefag og se på yderligere behov for at støtte arbejdsfunktionerne i praktikken. - Hvordan er det fremtidige behov for faglært arbejdskraft indenfor uddannelsens område? Udvalget vurderer, at behovet for faglært arbejdskraft fortsat vil være til stede i takt med, at de første uddannede elever får etableret sig i branchen og skabt opmærksomhed om fordelene ved faglærte instruktører. - Er der udvikling på de tilgrænsende områder af relevans for uddannelsen (andre eud, amu, kvu, mv.) ? Udvalget er opmærksom på Serviceøkonomuddannelsens speciale i Servicemanagement, hvor et af fokusområder er Sport & Event Management, samt den nye professionsbacheloruddannelse i Sportsmanagement. Udbuddet af videregående uddannelser vil kunne påvirke oprettelsen af praktikpladser til fitnessinstruktør i positiv retning, idet de videregående uddannelser kan være med til at skabe tradition for formel uddannelse i branchen. - Udvalgets kommentarer til udviklingen i nøgletallene: - Oplysninger om praktikpladssituationen; der bedes indsendes et kort tekstbidrag til offentliggørelse på www.praktikpladsen.dk, med vurdering af praktikpladsmulighederne. Tekstbidraget skal være markeret med ”Tekst til www.praktikpladsen.dk: Praktikpladssituationen for ”Fitnessinstruktør”. Uddannelsen til Fitnessinstruktør er fortsat en ny uddannelse med stor søgning til uddannelsen. Alle elever med en uddannelsesaftale med et fitnesscenter kan optages på uddannelsen. Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, har skolerne ganske få pladser, så elever uden uddannelsesaftale kan begynde på uddannelsens grundforløb. - Yderligere kommentarer: De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 2, 3, 4, 5, 6 og 7. 2. Behov for nyetablering af uddannelse


Sagsnr.: 026.49D.021 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet vurderer løbende behovet for etablering af nye selvstændige erhvervsuddannelser inden for området. Ved udgangen af 2009 afsluttes en analyse af udviklingstendenser indenfor sportsbranchen: Sport- og sportsrelaterede oplevelseserhverv som vækstmotor for nye erhvervsuddannelser, under Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed. Analysen skal resultere i en vurdering af, om udviklingen inden for området fører til nye behov for uddannelsesdækning af områder, som i dag er karakteriseret ved, at en væsentlig del af de beskæftigede enten oplæres gennem jobbet, private certificeringsordninger, højskoleudbud eller tilgår sektoren med en kvalifikationsbaggrund, som ikke udspringer direkte af erhvervsområdet. Analysen berører begge Udvalgets uddannelsesretninger og kan resultere i etablering af helt nye uddannelsesretninger og/eller videreudvikling af eksisterende uddannelsesretninger med nye specialefag. 3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet følger de første gennemløb af uddannelsen tæt i samarbejde med de to pt. udbydende skoler og branchen. I 2010 forventer Udvalget at foretage justeringer i uddannelsens specialefag som følge af erfaringer fra de første færdiguddannede elever samt inspirationen fra Udvalgets studietur til Californien. 4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Udvalget forventer ikke at nedlægge uddannelsen i 2010. 5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel [Behovet begrundes nærmere, hvis det ikke fremgår under punkt 1, herunder hvilke erfaringer udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne § 5, stk. 2, og for skolepraktikkens vedkommende tillige samarbejdet med skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. § 5, stk. 4.] 6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Udvalget er i gang med at justere uddannelsens valgfrie specialefag ved udvikling af fag til personlig træner-profilen. 7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2009 [Ministeriet har i brev af 29. april 2009 bedt de faglige udvalg, om at arbejde videre med konklusioner og anbefalinger og overveje justeringer i de respektive uddannelser, der kan annonceres i udviklingsredegørelserne fra udvalgene 2010 (Se bilag 5 om opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2009). Hvordan har udvalget fulgt nærmere op på forslagene i de relevante centrale analyse- og prognoseprojekter? ]

Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 27. november 2009 til mailadressen EFUEFU1@uvm.dk


Udviklingsredegørelse 2010 for erhvervsuddannelsen til FRISØR

Nøgletal 2006 2007 2008 Igangværende uddannelsesaftaler pr. 1998 2271 2365 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det 1030 1156 1113 aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 0 0 3 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle 0 0 0 år Bruttopraktikpladssøgende kendes ikke kendes ikke kendes ikke pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * 428 387 489 Fuldførelsesprocent ** 88,9 % 83,4 % 86,8 % Beskæftigelsesfrekvens for 0,77 0,86 kendes ikke det aktuelle år Videreuddannelsesfrekvens 0,04 kendes ikke kendes ikke for det aktuelle år *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2008 og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Som vi oplyste om sidste år, har det europæiske frisørfag gennem mange år afholdt årlige møder i regi af  Den Sociale Dialog i Bruxelles, hvilket har ført enighed om the European Hairdressing Certrificate, hvor den  europæiske standard er fastsat til Niveau B, hvilket er indført i bekendtgørelsen til Frisør i Danmark.  Aftalen  om  den  europæiske  svendeprøve,  er  blevet  underskrevet  af  de  sociale  parter  i  sommeren  2009,  hvor målet er, at sikre elever bliver testet ved svendeprøven i ensartede discipliner.   Frisørskolen  på  Aarhus  tekniske  Skole  er  partner  i  LEONARDO  projektet:  Creative  Industries  programme  sharing ideas, skills, master classes and events between VET institutions.  Der  har  netop  været  besøg  fra  samarbejdsskolerne  i  Skotland  (Adam  Smith  College)  og  Malta  (Malta  College of Arts, science and Technology).  


Uge 49 2009 rejser 2 frisørlærere og 2 elever fra Grundforløbet til Skotland. Projektet slutter i 2011.   International grundforløbspakke udbydes fra januar 2010 på frisøruddannelsen.  En del virksomheder har de seneste år udviklet sig til at udbyde beslægtede servicetilbud til kunderne, med  bl.a. kosmetiske behandlinger, negledesignere, wellness o.l..  Til trods for Finanskrisen er der fortsat stor efterspørgsel på faglært arbejdskraft.  Finanskrisen medvirkede først på året 2009 til et fald i indgåede uddannelsesaftaler, med dette har ændret  sig, så vi i dag kan måle den samme store tilgang til faget, som vi også oplevede i 2008.  Frisørfagets Fællesudvalg har siden 1987 ført statistikker over antal indgåede aftaler, samt hvor mange af  disse  elever  der  har  afsluttet  deres  svendeprøve.  I  perioden  1987  ‐  2008  har  8.279  elever  af  i  alt  10.107  elever afsluttet frisøruddannelsen med en svendeprøve. Frafaldet i perioden har udgjort 18,09 %.  Den store interesse blandt unge kvinder for at få en frisøruddannelse er fortsat meget stor, mange opgiver  at finde en læreplads, da der er relative mange saloner, der ikke ønsker at ansætte elever.  Den teknologiske udvikling består primært i at styrke indsatsen omkring optimal udnyttelse af elevplan, da  det her vil være muligt at styrke samarbejdet mellem skole og virksomhed.  Virksomhederne har de senest år udviklet sig til større enheder. Kravet til en ”grøn frisør” har udviklet sig  de  senest  år  og  medfører  at  flere  og  flere  af  vore  nyetablerede  saloner  viser  interesse  for  denne  del  af  faget.  Det fremtidige behov for faglært arbejdskrav vil fortsat være et stort behov, da vi kun gennem den officielle  uddannelse  kan  medvirke  til  at  sikre,  at  fagets  udøvere  lever  op  til  de  krav  det  forbrugende  publikum  kræver.  Vi  oplever  de  senest  år  et  større  og  større  ønske  om  at  videreuddanne  sig  på  leder‐,  økonomi‐,  markedsførings‐ og miljøkurser. Mange har set behovet for som arbejdsgiver, at kunne løfte denne del af  opgaven ved at være selvstændig frisørmester.  Udvalget  er  opmærksom  på  den  løbende  debat  omkring  frafaldet  i  uddannelserne  og  vil  løbende  følge  udviklingen med henblik på eventuelle tiltag. 

2. Behov for nyetablering af uddannelse Der er p.t. ikke behov for dette.  

3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Den almindelige  opfattelse  er,  at  uddannelsen  er  blevet  højnet  i  forhold  til  grundforløbet,  hvor  adgangsbegrænsningen har givet mulighed for at højne fagligheden fra dag 1. Vi hører også fra flere skoler,  at den frie fordeling af placering af skoleugerne trækker uddannelsen i den rigtige retning. 


Den seneste  svendeprøve  i  foråret  2009,  viste,  at  der  behov  for  en  styrkelse  af  herredisciplinerne,  da  vi  oplever at denne del af faget har en nedadrettet kurve i faglig henseende. Det kan på sigt blive nødvendigt  med en revidering af bekendtgørelsen, så herredisciplinerne i uddannelsen styrkes.  Vi har ligeledes fra et par skoler modtaget information om, at der ønskes mere farveteori i uddannelsen og  at  teoriundervisningen  styrkes  generelt.  Der  er  ønske  om,  at  teorien  implementeres  mere  i  den  faglige  undervisning.  Et ønske om mere makeup i frisøruddannelsen er modtaget fra en skole, da det i stigende grad er/bliver en  del af de ydelser en frisørsalon tilbyder til kunderne.  Valgfrie målepinde på nogle område‐ og specialefag kunne være et indsatsområde.  Undervisningen i samfundsorientering ønskes tonet mere i faglig retning.  Det har vist sig, at ingen vælger den trindelte frisøruddannelse. Indtil dato har ingen valgt Trin 1, hvorfor  det faglige udvalg ønsker denne del af uddannelsen ændret, så vi ikke har en trindelt frisøruddannelse. Det  faglige  udvalg  vurderer,  at  når  ingen  har  valgt  kun  at  gennemføre  Trin  1,  så  skyldes  det  at  trinet  ikke  modsvarer en jobprofil på arbejdsmarkedet. 

4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Ikke relevant for uddannelsen, men udelukkende en fjernelse af trindelingen på uddannelsen. 

5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel Det faglige udvalgt har anmodet de lokale uddannelsesudvalg om at bidrage til  udviklingsredegørelsen 2009. 7 udvalg har bidraget med ønsker til denne redegørelse. Ingen af  udvalget har peget på noget konkret til dette spørgsmål. Det er det faglige udvalgs vurdering at  der p.t. ikke er behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel.    Udvalget  er  opmærksom  på  den  løbende  debat  omkring  frafaldet  i  uddannelserne  og  vil  løbende  følge  udviklingen med henblik på eventuelle kommentarer. 

6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Der er i sommeren 2009 udgivet en ny lærebog for frisør‐ og kosmetikerfaget. 

7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2009 Det faglige udvalg har ikke iværksat centrale analyse- og prognoseprojekter.

Tekst til www.åraktikpladsen.dk ”Det kræver en ekstra indsats at finde praktikplads som frisør”.


Udviklingsredegørelse 2010 for erhvervsuddannelsen til KOSMETIKER

Nøgletal 2006 2007 2008 Igangværende uddannelsesaftaler pr. 106 113 141 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det 119 112 152 aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 0 0 0 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle 0 0 0 år Bruttopraktikpladssøgende kendes ikke kendes ikke kendes ikke pr. 31.12 i det aktuelle år Fuldførte * 38 58 77 Fuldførelsesprocent ** 86,7 % 113 % 69,7 % Beskæftigelsesfrekvens for 0,67 0,75 kendes ikke det aktuelle år Videreuddannelsesfrekvens 0,06 kendes ikke kendes ikke for det aktuelle år *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2008 og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). 1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder Det europæiske kosmetikerfag har fortsat i meget beskedent omfang deltaget i enkelte møder i regi af Den  Sociale  Dialog  i  Bruxelles,  da  faget  har  en  naturlig  samhørighed  med  frisørfaget.  Målet  er,  at  få  et  tilsvarende Certrificate og fælles svendeprøve efter samme model som den der er skabt i frisørfaget.  Kosmetikerfaget på verdensplan bærer tydeligt præg af mange private og tvivlsomme uddannelser/kurser,  hvorfor der er meget lang vej igen, før faget internationalt har opnået et niveau af en god standard.  En del virksomheder har de seneste år udviklet sig til at udbyde beslægtede servicetilbud til kunderne, med  bl.a. frisørbehandlinger, kosmetiske behandlinger, negledesignere, wellness, spa o.l.. 


Efterspørgselen på arbejdskraft kunne være bedre, hvilket også se i beskæftigelsesfrekvensen, men det må  her vurderes, at der er tale en forholdsvis ny uddannelse, som først de senest år er ved at vinde indpas ude  i virksomhederne. Med en stigende forbrugerbevidsthed i Wellness branchen omkring smitterisici i vådrum  SPA ‐ stigende allergi, behov for grøn linje ‐ overvægt o.l., oplever vi at forbrugerne sætter spørgsmålstegn  ved den udøvendes uddannelse, eller måske mangel på samme. Dette indebærer, at der skal sættes fokus  på den faglærte arbejdskraft og der tilbydes et højt niveau på efteruddannelseskurserne.   Der er de seneste år en pæn søgning til uddannelsen.  Frisør‐ og Kosmetikerfagets Fællesudvalg har siden 1991 ført statistikker over antal indgåede aftaler, samt  hvor mange af disse elever der har afsluttet deres svendeprøve. I perioden 1991 ‐ 2008 har 471 elever af i  alt 628 elever afsluttet kosmetikeruddannelsen med en svendeprøve. Frafaldet i perioden har udgjort 25,00  %. 

2. Behov for nyetablering af uddannelse Der er p.t. ikke behov for dette.  

3. Behov for omlægning/revision af uddannelsen Faget har  fra  1.  juli  2008  etablerede  en  18  mdr.  Wellness  assistent uddannelse,  således  at  kosmetiker  uddannelsen  nu  i  alt  udgør  2½  år.  I  det  faglige  udvalg  er  vi  meget  opmærksomme  på  at  følge  det  nye  uddannelsesforløb.  Det  har  vist  sig,  at  kun  2  elever  har  valgt  den  trindelte  kosmetikeruddannelse/Wellness  assistent uddannelse. Det faglige udvalgt ønsker derfor denne del af uddannelsen ændret, så vi ikke har en  trindelt kosmetikeruddannelse. Det faglige udvalg må vurdere, at når kun 2 elever har valgt at gennemføre  Trin 1, så skyldes det at trinet ikke modsvarer en tilstrækkelig jobprofil på arbejdsmarkedet.  Neglebranchen har ytret ønske om, at der kommer en godkendt negleuddannelse. Branchen er i øjeblikket i  gang med en analyse om behovet for dette.  Det  faglige  udvalg  ønsker  en  ændring  af  beståelseskravet  i  forbindelse  med  elevens  svendeprøve,  hvor  ønsket er, at det skal være gennemsnitskarakteren i alle 8 discipliner der skal bestås med karakteren 2,0, ‐  en regel som blev benyttet i den tidligere bekendtgørelse. Ved den seneste revidering af bekendtgørelsen  blev dette ændret til, at eleven skulle bestå de enkelte discipliner med en gennemsnitskarakter på 2,0. Det  faglige  udvalg/svendeprøvekommissionen  har  efterfølgende  konstateret,  at  kosmetikeruddannelsens  svendeprøve  ikke  er  udformet  til  et  beståelseskrav  i  de  enkelte  discipliner,  da  der  er  tale  om  flere  delkarakterer i prøven. 

4. Behov for nedlæggelse af uddannelsen Ikke relevant for uddannelsen, men udelukkende en fjernelse af trindelingen på uddannelsen. 

5. Behov for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens praktikdel


Det faglige udvalgt har anmodet de lokale uddannelsesudvalg om at bidrage til  udviklingsredegørelsen 2009. Ingen af udvalgene har peget på noget konkret til dette spørgsmål.    6. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse Der er i sommeren 2009 udgivet en ny lærebog for frisør‐ og kosmetikerfaget. 

7. Opfølgning på de centrale analyse- og prognoseprojekter 2009 Det faglige udvalg har ikke iværksat centrale analyse- og prognoseprojekter.

Tekst til www.åraktikpladsen.dk Ingen ændringer

http://fagligeudvalg.dk/images/stories/ur2009/kropogstil  

http://fagligeudvalg.dk/images/stories/ur2009/kropogstil.pdf

Advertisement