Page 1

Bevilgede projekter 2009

Senest opdateret Mandag, 07 September 2009 11:42

Undervisningsministeriet har bevilget midler til 11 nye projekter under den Centrale Analyse- og Prognosevirksomhed i 2009. En oversigt over projekterne kan ses nedenfor.

TEMA 1: TVÆRGÅENDE ANALYSER AF UDVIKLINGSTENDENSER I BRANCHER  

Titel: Sportsrelaterede oplevelseserhverv Teknologisk Institut og Det Faglige Udvalg indenfor Oplevelsesområdet Teknologisk Institut og Det Faglige Udvalg indenfor Oplevelsesområdet vil undersøge om udviklingen indenfor sport og sportsrelaterede oplevelseserhverv fører til nye behov for uddannelsesdækning af områder, som i dag er karakteriseret ved, at en væsentlig del af de beskæftigede enten oplæres gennem jobbet, gennem private certificeringsordninger, gennem højskoleudbud eller tilgår sektoren med en kvalifikationsbaggrund, som ikke udspringer direkte af erhvervsområdet. Titel: Erhvervsklynger, uddannelser og beskæftigelse - en prognosemodel for fremtidens erhvervsrettede uddannelser FORA Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse vil undersøge uddannelsesbehov i eksisterende og fremvoksende klynder. Projektet vil være et redskab til løbende tilpasning af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i forhold til de jobfunktioner, som klyngerne er kendetegnet ved samt de kompetencer, der er behov for. Titel: De pædagogiske og sundhedsrettede erhvervsuddannelsers bidrag til bruger- og medarbejderdreven offentlig innovation Brøndum og Fliess Undersøgelsen vil afdække betingelserne for at for medarbejder- og brugerdreven innovation i en praksis, hvor der indgår pædagogisk og sundhedsrettet faglært personale. Desuden vil projektet give et konkret bud på, hvordan uddannelsesinstitutioner og velfærdsarbejdspladser håndterer innovation, og dermed sørge for at de faglærte medarbejdere bliver mere

1/4


Bevilgede projekter 2009

Senest opdateret Mandag, 07 September 2009 11:42

udviklingsorienterede i deres møde med såvel brugere som andre faggrupper.

Titel: Hvor blev de af? Bevægelse fra uddannelse til beskæftigelse i hotel- og restaurationsbranchen og bygge og anlæg LO Storkøbenhavn LO Storkøbenhavn vil undersøge inden for hvilke brancher erhvervsuddannet arbejdskraft fra henholdsvis hotel- og restaurationsuddannelserne og bygge- og anlægsuddannelserne finder beskæftigelse. Analysen vil blive omsat til anbefalinger til de relevante uddannelsesinstitutioner og faglige udvalg. Titel: Faglært arbejdskraft med relevante kompetencer? – De faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet AKF Formålet med projektet er at belyse, hvor stor en del af de færdiguddannede fra de enkelte erhvervsuddannelser (EUD), der er beskæftiget i fag, som uddannelsen ikke primært er rettet mod, og om årsagen kan være manglende uddannelsesdækning. Hvis dette er tilfældet, kan der være behov for ændringer i indhold og tilrettelæggelse af uddannelserne eller behov for at tilbyde nye uddannelser, for at erhvervsuddannelserne kan forsyne arbejdsmarkedet med faglært arbejdskraft med relevante kompetencer. TEMA 2: UDFORDRINGER FOR VEKSELUDDANNELSESSYSTEMET Titel: Virksomhedernes oplærings-kapacitet - virkemidler der virker Teknologisk Institut og LO Formålet med projektet er at få større viden om, hvilke typer interne og eksterne faktorer, der påvirker virksomheders oplæringsvilje og oplæringskapaci-tet, herunder udvikle en systematik til at karakterisere og systematisere disse faktorer. Titel: Vekseluddannelse i krisetider - inspirationer udefra Kubix i samarbejde med Oxford Research Projektet vil tilvejebringe viden om, hvordan andre lande med vekseluddannelse principielt tackler den læringsmæssige kobling mellem skole og praktik, og om hvordan landene håndterer

2/4


Bevilgede projekter 2009

Senest opdateret Mandag, 07 September 2009 11:42

mangel på praktikpladser på grund af den økonomiske afmatning. Studiet vil se nærmere på Holland, Østrig, Schweiz og Tyskland. Titel: Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af me-sterlære på det merkantile område New Insight A/S og Uddannelsesnævnet Projektet vil afdække hvilket potentiale der er i ny mesterlære ud fra de første erfaringer med ordningen. Derudover vil projektet afdække gode erfaringer, og projektet vil beskrive, hvilken indsats der eventuelt kan iværksættes for at sprede de gode erfaringer. Titel: Bedre samspil mellem skolepraktik og ordinær virksomhedspraktik i erhvervsuddannelserne RUC Analysen har til formål at bidrage til at udvikle vekseluddannelsesprincippet, så det bedre kan modstå vekslende konjunkturer. Det vil ske ved at udvikle forslag til hvordan skolepraktik bedre kan kombineres med den ordinære virksomhedspraktik ud fra analyser af kvaliteten i den danske skolepraktikordning og på baggrund af analyser af erfaringer fra lignende udenlandske ordninger. Analysen skal tilvejebringe et bedre videngrundlag for tilrettelæggelse og udbud af skolepraktikken i samspil med indsatsen for flere ordinære praktikpladser. Titel: Miljømæssig bæredygtighed i erhvervsuddannelserne Damvad Formålet med undersøgelsen er at kortlægge den aktuelle undervisning i bæredygtighed i de danske erhvervsuddannelser, at kortlægge udenlandske uddannelsers fokus på bæredygtighed og at kortlægge erhvervslivets konkrete efterspørgsel efter kompetencer i forhold til bæredygtighed.

3/4


Bevilgede projekter 2009

Senest opdateret Mandag, 07 September 2009 11:42

4/4

http://www.fagligeudvalg.dk/index.php/component/content/article/46-projekterne-under-den-centrale-an  

http://www.fagligeudvalg.dk/index.php/component/content/article/46-projekterne-under-den-centrale-analyse-og-prognose-enhed/249-bevilgede-pr...

http://www.fagligeudvalg.dk/index.php/component/content/article/46-projekterne-under-den-centrale-an  

http://www.fagligeudvalg.dk/index.php/component/content/article/46-projekterne-under-den-centrale-analyse-og-prognose-enhed/249-bevilgede-pr...

Advertisement