Page 1

FAGERSTRAND VEL AVIS MAI 2011

 

 

 

 



 

 






S. 2 - 2011_Layout 1 18.05.11 19.24 Side 1

Fagerstrand Vel 2011

Lederen Som ny styreleder har jeg forløpig ikke hatt anledning til å sette meg inn i alle sakene som vellet har jobbet med de siste årene, men jeg forstår at vellets medlemmer gjør sin del og litt til. Jeg har også skjønt at med mindre man har bodd på Fagerstrand hele livet, er man ny innflytter. Jeg faller nok i denne kategorien som amerikaner og kun bodd på Fagerstrand i 15 år med noen avbrekk. Vi har bodd i Kikutveien i litt over ett år og siden det har jeg vært veldig opptatt med noe som for meg er merkelige ting, som å holde septikken isfri, vannet i brønnen flytende og all snøen unna. Det har mildt sagt vært ett veldig annerledes liv det siste året. Forhåpentligvis slipper vi alle disse ”rare aktivitetene” snart, da vann og kloakk bør være nært forestående. Jeg vet det har vært en del runder med kommunen om hvordan dette skulle utføres m.m, og jeg syntes nå at vi har kommet frem til noe som kan fungere fint for de fleste. Noe av det som opptar meg er at vi i Nedre Fagerstrand, under alle endringene med vann/kloakk, nye veier osv, verner så langt det er mulig om den gamle naturen som man ikke finner i nye nabolag. Jeg har alltid sett på Nedre Fagerstrand som unikt og sjarmerende, noe som sikkert er mye av grunnen til at mange av oss ønsker å bo eller besøke området. Så en av våre viktige saker bør være å bevare noe av denne sjarmen vi er så heldig å ha. Tilslutt vil jeg gjerne oppfordre alle å komme med ideer til styret hvis man sitter inne med noe. Håper også å se alle vellets medlemmer og deres venner på dugnaden, og som vanlig husk å ta vare på området som best du kan. Jeg ser frem til å sette meg inn i vellets saker og skal forsøke å gjøre mitt beste sammen med resten av styret for å sikre at de nye utviklingene blir til det beste for vårt lille lokalsamfunn samt gi en positiv langsiktig effekt for området.

P. Boks 88, 1457 Fagerstrand www.styret@fagerstrandvel.no e-post: styret@fagerstrandvel.no

STYRET: Leder: James (Jim) Johnston Kikutvn. 8, 1454 Fagerstrand Tlf. 66 91 04 04

Sekretær: Øyvind Kramer, Dalsvei 19 1454 Fagerstrand. Tlf. 91 65 59 37

Økonomileder: Karin Stene Knudsen, Nydalen Allé 25, 0484 Oslo. Tlf. 92 26 48 88 Fagerstrandadr.: Kneika

Styremedlem m/ansvar for strand- og miljøkomite: Per Kruse, Strandvn. 20, 1454 F.strand. Tlf. 95 78 10 35

Styremedlem m/ansvar for båtkomite: Kyrre Hansen Bråtavn. 2, 1454 Fagerstr., Tlf. 41 51 31 16

Styremedlem m/ansvar for veikomite: Arne Johnsen, Bråtavn. 12 1454 Fagerstrand. Tlf. 91 18 18 17

Varamedlem: Halvor Løken, Solliv. 29, 1454 F.strand. Tlf. 66 91 92 73 - 414 39 993

KOMITEENE: Brygge-/båtkomiteen: Kyrre Hansen (leder) Ole Buer, Tlf. 67 13 09 46 Daniel Saunes

Fagerstrand 16. mai 2011

Veikomiteen:

Med vennlig hilsen Styreleder

Arne Johnsen (leder) Terje Blomquist, Tlf. 66 91 90 82 Trond Hafsøe, Kneika 13

Jim Johnston

Strand- og miljøkomiteen:

Støtte til St. Hans- feiring! Strand- og miljøkomitéen vil rette en stor takk til alle bidragsytere, velmedlemmer og lokalt næringsliv, for premier og rekvisitter til fjorårets St. Hans-fest. Vi fikk inn mange flotte gaver. En spesiell takk vil vi rette til det lokale næringslivet på Fagerstrand. Vi håper at både velmedlemmer og næringslivet kan hjelpe oss i år også. På forhånd takk! Kontakt: Per Kruse, 95 78 10 35

2

Per Kruse (leder) Erik Johnsen Rein Bjørnstad Karin Skjerden Ottar Johannesen

Valgkomiteen: Pia Bryde Lars Saunes

Revisor: Tom Holter, Kvartsveien 11, 1454 Fagerstrand. Tlf. 66 91 28 86.

Nettredaktør: Kari Hagen, Strandv. 40, 1454 F.strand E-post: karhagen@online.no

Kontakten: Trond Heivang, Nordsetergrenda 10 B, 1161 Oslo Tlf./Mobil: 22 28 83 23, Fax: 22 28 61 55 Fagerstrandadr.: Strandv. 36. E-post: thprent@broadpark.no


S. 3 - 2011_Layout 1 18.05.11 19.31 Side 1

Årsregnskap Fagerstrand Vel 2010 Inntekter: Medlemsavgift Veilagsavgift Salgsinntekter Båtplassleie Inntekter arrangement Annonser i Kontakten Annen driftsinntekt, momskomp. Renter Diftsinntekter: UTGIFTER: Veier Båtanlegget Tilbakebetaling båtplassleie Strand og miljø Møter Dugnad Arrangement Abonnementer/avg Porto/rekvisita Kontakten Bank og kortgebyrer Tap på fordringer fra 2008 Driftskostnader Driftsresultat BALANSE: Postbanken Sparebank 1 Strand Båtanlegg Kundefordringer SUM EIENDELER Gjeld og egenkapital Eiendeler Innskudd båtanlegget (gjeld) Egenkapital

Regnskap 2010

Regnskap 2009

55.600 450 0 56.600 0 7.000 2.148 7015 128.813

56.400 900 0 46.200 0 6.800 0 6.385 116.685

25.970 12.583 9.800 177.370 6.319 1.966 1.147 11.905 6.102 6.250 389 0 259.801 -130.988

15.738 9.700 4.000 5.154 9.187 3.087

23.799 294.464 6.000 80.000 0 404.263

48.071 395.179 6.000 80.000 0 529.250

404.263 -333.000 71.263

529.250 -327.000 202.250

18.934 6.741 6.250 570 19.566 98.927 17.758

Budsjett 2011 INNTEKTER Medlemsavgift Veiavgift Båtplassleie Arrangement St.Hans Annonser i Kontakten Momskompenssjon Renter SUM UTGIFTER Arrangement St. Hans Veier Båtanlegget Strand og miljø Dugnad Møter Abonnementer/avg. Kontakten Porto/rekvisita Gebyr SUM

Karin S. Knudsen Kasserer

kr. 56.000 kr. 450 kr. 46.800 kr. 6.000 kr. 7.000 kr. 10.000 kr. 6.000 kr. 132.250 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

7.000 45.000 18.000 25.000 3.000 7.000 12.000 7.000 7.500 500 132.000

Tom Holter Revisor

PRINT KOPI L AY O U T Kraft Digitalprint AS Enebakkvn. 129. 0680 Oslo - Tlf.: 23 24 26 26 - Fax: 23 24 26 25 ISDN: 23 24 26 02 - www.kraft digitalprint.no 3


S. 4 - 2011_Layout 1 18.05.11 19.36 Side 1

Årsmøte Fagerstrand Vel 2011 Referat Årsmøte Fagerstrand Vel 24. Mars 2011 på Absolutt hyggelig, Fagerstrand. Ca 45 personer var til stede. 1. Åpning og godkjenning av dagsorden. Styreleder Lars Saunes ønsket velkommen. Det var kommet inn forslag om en utviklingsleder i vellet. Dagsorden ble utvidet med en informasjonssak, se punkt 6 c, i den forbindelse. Dagsorden ble godkjent. 2. Valg av møteleder og referent samt to til å underskrive protokollen Lars Saunes ble valgt til møteleder, Synne Heivang til referent og Kari Hagen og Ingrid Sperre Saunes til å underskrive protokollen. 3. Styrets beretning 2010 Styrets årsberetning ble tatt til etterretning. 4. Regnskap 2010 og budsjett 2011 Regnskapet, signert av økonomileder Karin S. Knudsen og revisor Tom Holter ble lagt fram. Styret kommenterte punktene ”Veier” og ”Strand og miljø”. I påvente av kommunens forsinkete vann- og kloakkutbygging er det kun gjort helt nødvendig vedlikehold på veiene. Regnskapsførte utgifter ble derfor langt lavere enn i budsjett 2010. Det ble også brukt mindre til utbedring av strandområdet enn budsjettert. Dette kan forklares med prisreduksjon pga sen igangsetting, og at noe arbeid gjenstår. Det kom ønske fra salen om at budsjett og regnskap settes opp slik at det blir lettere å sammenlikne postene. Regnskap 2010 ble godkjent. Budsjett 2011 ble godkjent. 5. Valg Tre styremedlemmer ønsket avløsning i år, se punkt 7. Økonomileder Karin Stene Knudsen og varamedlem Halvor Løken var ikke på valg. Sekretær Øyvind Kramer og styremedlem med ansvar for veikomiteen, Arne Johnsen tok gjenvalg. I tillegg ble disse valgt inn i styret: Styreleder: James (Jim) Johnston Styremedlem med ansvar for Strand- og miljøkomiteen: Per Kruse Styremedlem med ansvar for Båt- og bryggekomiteen: Kyrre Hansen Tom Holter fortsetter som revisor. Trond Heivang fortetter som redaktør av ”Kontakten”, med bistand fra Tom Kraft. Kari Hagen påtar seg oppgaven som nettredaktør. Disse komitémedlemmer ble takket av: Øyvind Degnes, Tom Kraft, Anniken Næss, Øyvind Kramer, Arvid Andersen og Kyrre Hansen. Detaljer om styret og komiteene finner du på side 2 i Kontakten. 6. Informasjonssaker a. Kommunen informerer om pågående og planlagte reguleringsplaner og utbygging av reguleringsområdet. Styret hadde tatt kontakt med Nesodden kommune for å få informasjon om pågående og planlagte reguleringsplaner og utbygging av reguleringsområdet. Det hadde ikke vært mulig å få svar på henvendelsen før årsmøtet. I stedet for informasjon fra kommunen ble det under dette punktet utvekslet noen betraktninger om hvilke planer man mener kommunen kan ha for Fagerstrand. Prosjektering av området har latt vente på seg, og selv om man kan håpe at arbeidet med Bråtavei, Kikkutvei, Sollivei og resten av Strandveien skal starte denne våren, vet

man ikke noe sikkert. I Strandveien er det foreslått å legge veien litt ut mot sjøen for å unngå å sprenge vekk fjellknausene. I tillegg har Strandlia-reguleringen kommet på, og det har ikke vært mulig å få svar på når den skal behandles politisk. Strandlia er det området Rosendahl-familien ønsker å legge ut til boligformål i enden av Bekkefaret. Thor Nilsson informerte om at beboere i Bekkefaret og Kneika, i likhet med styret, har protestert på den foreslåtte reguleringen, som betyr at trafikk fra inntil 34 nye boenheter er ment å gå i Bekkefaret og Kneika. Bekkefaret er ikke regulert for trafikk av dette omfanget. Det har vært søkt råd fra advokat, som har bidratt med argumenter i saken. Hvis det ikke nås fram med protestene er Fylkesmannen neste klageinstans. Nilsson informerte fra kommunens informasjonsmøte om kommuneplanen, som ble avholdt tidlig i mars. I kommuneplanen ligger det an til ytterligere fortetning i området, med Fagerstrand sentrum plassert ved Skogheimkrysset. Skogen syd (Strandlia) og øst (Sagåsen) for Bekkefaret er i følge planen satt av til boligformål. Området mot sjøen på Statoil-tomta er satt av til både bolig- og næringsformål. b. Utbygging av toalett og dusj på strandområdet Styret fortalte at det er tegnet et bygg med vanlig toalett, handikaptoalett og utvendig dusj, som skal settes opp der veien kommer ned til stranda., Nabovarsel er sendt ut, men styret har ikke fått informasjon om hvor saken står utover det. c. Ressursperson til styret Det har kommet inn forslag om å opprette funksjon som ressursperson til styret. Aktuelle oppgaver kan være å følge opp saker som reguleringsforslag. Styret ønsker å prøve ut en slik funksjon i en toårsperiode og har bedt Grethe Marie Belboe om å delta på styremøtene og komme med innspill i forhold til slike saker. 7. Avslutning Sekretær Øyvind Kramer takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen for vellet. Takk til Lars Saunes (styreleder), Erik Johnsen (Strand- og miljø) og Per Johansen (Båt- og brygge). Synne Heivang, referent Kari Hagen Ingrid Sperre Saunes sign. sign.

Velfortjente blomster til avtroppende leder Lars Saunes 4


S. 5 - 2011_Layout 1 18.05.11 19.50 Side 1

Det nye styret

Bak: Sekretær - Øivind Kramer, Båt - Kyrre Hansen, Strand og miljø - Per Kruse Foran fra venstre: Økonomi - Karin Stene Knutsen, Vei - Arne Johnsen, Styreleder - James (Jim) Johnston

Lett blanding av øvrige medlemmer

5


S. 6 - 2011_Layout 1 17.05.11 19.14 Side 1

St.Hans 2010

Lite folk grunnet annet arrangement

Til Salgs Nordan, 18 fot daycruiser, med ny kallesje og Yama motor 40 hk (96 model). Prisantydning 55.000,-, inkl. henger og rørkonstruksjon for vinteropplag. Henv. mob. tlf. 952 90 053

Askeladden 14,5 fot m/rattkonsoll. 9,9 hk Yamaha. 2000 modell. BĂĽthenger/stativ til opplag. Henv. Tore Olsen, Kneika 3, Tlf. 99 30 65 44

6


S. 7 - 2011_Layout 1 17.05.11 19.15 Side 1

RØR-TANGEN AS RØRLEGGERSERVICE GRAVESERVICE

Over 45 år på Nesodden Tlf. 90 93 93 70 post@ror-tangen.no

Jeanette Linge Andersen Myklerudveien 5, 1454 Fagerstrand Telefon 66 91 66 80

Åpningstider: Mandag - tirsdag - fredag 10.00 - 17.00 0nsdag - torsdag 10.00 - 19.00 Lørdag 9.00 - 14.00

TOPP SERVICE GUNSTIGE PRISER Gulbjørnrud Sag & Høvleri Linnebråtevn. 181, 1455 Nordre Frogn Telefon: 64 93 91 94 / 64 93 95 94 Fax: 64 93 94 80 E-mail: post@gulbjørnrud.no

Myklerudveien 65,1454 Fagerstrand Telefon: 66 96 03 52

ÅPNINGSTID Mand - Fredag 07.00 - 23.00 Lørdag 09.00 - 23.00

ÅPNINGSTIDER: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag: 07.00 - 17.00 Torsdag: 07.00 - 18.00. Lørdag: 09.00 - 14.00 7


S. 8 Dugnad_Layout 1 17.05.11 19.16 Side 1

Dugnad 2010

8


DUGNAD PÅ STRANDA!

Lørdag 28. mai kl. 10.00 Lørdag 4. juni kl.10.00 DUGNAD 2011 Hei alle dugnadsånder og alle dere andre på Fagerstrand, både hytte-eiere og fastboende. Da er det snart på tide å brette opp ermene igjen. Det er satt opp tid for dugnad på stranda lørdag den 28.05.2011 og lørdag den 04.06.2011, fra kl. 10.00 til 16.00, sånn ca. Det vil selvsagt bli servert drikke, både for store og små☺ I år vil vi også fyre opp grillen så vi kan få i oss en matbit etter hvert. Hovedoppgaven i år blir å restaurere nedfarten til ”gamlestranda”, restaurere utstikkeren på ”langgrunna”, prøve å få laget en platting ved lille brua over bekken (da det ofte er veldig vått der). Eller blir det selvsagt de vanlige gjørmålene som å rake, feie, klippe, skjære, rydde og selvsagt få ut flåtan. I fjor ble ikke gamlestranda rydda, det må vi få til i år, noe som også er grunnen til to dugnader, sånn at vi får gjort det vi skal. Så her er det ingen tid å miste, ta med arbeidslyst, raker, koster, sakser, trillebår eller det som måtte være av hjelpemidler. Så… MØT OPP OG GJØR STRANDA FIN☺

Fagerstrand Vel Strand- og miljøkomiteen

9


S. 10 - 2011_Layout 1 17.05.11 19.26 Side 1

Velkommen til ny GJENBRUKSbutikk med REDESIGN på Fagerstrand! I de gamle lokalene til Montér, er det blitt rom for spennende ting! Gjenbruk, redesign, nye fairtrade og økologiske produkter, skatehall, treningsstudio, kafé og muligheter for diverse aktiviteter er nå forvandlet frem i Myklerudveien 35. Åpningstider Remontér: mandag og onsdag kl 10-15 og første lørdagen i måneden kl 11-15 For mer info, se www.remonter.no eller tlf. 954 40 350 el. 66961600

10


S. 11 - 2011_Layout 1 18.05.11 20.17 Side 1

DRENERING AV STRANDA I april var vi i kontakt med kommunen ang. drenering av stranda. Det har i alle år vært meget

vått på det partiet på stranda hvor gresset vokser, og pga dette har det ikke vært mulig å bruke hele stranda. Kommunen sa seg villig til å ta denne jobben for oss, noe som vi ble veldig glade for. Tanken blir da at den lille bekken som gjør gress-matta om til en sump, blir lagt i rør hele veien ned til stranda og et godt stykke ut i vannet. Dette gjør at vi beholder mer sand på stranda, samt at det ikke legger seg tykk is på stranda om vinteren. I vinter var isen så tykk at hele flåtan lå langt under isen. Etter at dreneringsrøret blir lagt på plass, vil det bli dandert en liten gangvei, eller adkomstvei fra treet helt nede ved stranda og opp til der veien ned til stranda slutter. Akkurat når dette arbeidet vil starte opp er ennå noe usikkert, men vi ble lovet at dette skulle skje så raskt som mulig slik at vi kunne fått det ferdig før ”badesesongen” starter opp. Så vi får vente å se, og håpe på det beste. Mvh Strand og miljøkomiteen

FAGERSTRAND-DAGENE Fagerstrand-dagene er en ganske ny forening som ble startet opp i fjor. Dette er et samarbeid mellom handelsstanden, lag og organisasjoner. Målet med Fagerstranddagene er å få til et arrangement hvert år. Være en skaper av identitet av å være en beboer av Fagerstrand. Her blir det glede og moro for store og små. Sambaopptog med kostymer. Alle er velkomne til å delta eller låne en bod. Har du noe du vil vise frem av ting og tang for salg kanskje? Her vil det være opptreden fra scene. Da dette også er et samarbeid med oss i Fagerstrand vel i år, oppfordrer vi alle til å komme og delta på Fagerstrand-dagene. Det blir loddsalg med fine premier, overraskelser og mye fin og bra musikk fra lokal-miljøet. Det er overraskende mange bra talenter som bor her på øya. Arrangementet Fagerstrand-dagene vil foregå både lørdag og søndag, 18. - 19. juni. På lørdagen avslutter Fagerstrand-dagene kl. 18.00 med et felles tog eller rebus-løp for de yngste, hvor de yngste også gjerne kan komme utkledd. Turen går videre fra Kroa og ned til stranda, hvor festen vil fortsette resten av kvelden. Bli med å gjør denne dagen til en flott fest-dag for store og små. Mvh Strand og miljøkomiteen

11


S. 12 ny - 2011_Layout 1 18.05.11 20.41 Side 1

Skytebas med hjelper

Arne - Rulle - Ulf - Finn

Unge Nilsson 12


S. 13 - 2011_Layout 1 17.05.11 19.34 Side 1

BEKKEFARET, ET BEVARINGSVERDIG FORNMINNE???? Historie : I 1918 kjøpte Halvdan Rosendahl Fagerstrand Skog som han planla å bygge ut som hytteområde. Han hadde noen vyer som lå langt forut for sin tid: tomtene skulle være romslige, god plass til barnrike familier, smale krokete veier der de ikke skulle være mulig å råkjøre, og alle skulle ha god tilgang til badestrand; derfor ble strandområdet forært til Vellet. Han må ha vært en god sosialist, men en særdeles dårlig økonom. Tomtene ble ikke solgt til de pengesterke, men til helt vanlige borgere. I trettiårene var det dårlige tider, og en rekke tomter ble håndgitt mot en liten betaling, endelig oppgjør skulle skje når veien var ferdig. Så kom krigen , og aktiviteten stoppet. Etter krigen overtok Svein Rosendahl , han arvet også forpliktelsene: pengene var brukt opp og veiene måtte bygges. Det ble 20 år med slit og en økonomi som omtrent ikke gikk rundt. Det ble bare bygget om sommeren, Rosendahl var selv bygningsingeniør og sto for prosjekteringen og fru Rosendahl var anleggskokke i 20 år. I ettertid har jeg skjønt at det er en særdeles lite attraktiv jobb. Hun skulle sørge for mat til 4-5 sultne gutter i alderen 20 +. Det ble ikke mye ferie. Rosendahl selv jobbet både før og etter han dro på jobb + i feriene. I 1951 var Kneika ferdig, og vi skulle begynne på Bekkefaret. Alle tomtene var bebygget bortsett fra tomta til Kiss og Rulle; tomta til Bernhard Hansen var ikke delt. De første meterne ble bygget av to gamle gubber( vurdert av jyplinger på 17). Det var forbi Lars, og der var det store problemer fordi det var så bratt. Ytterkanten ble murt opp ved å stable stein på stein og jeg har mange ganger vært livredd for at det skulle skli ut under de tunge bilene som har kjørt opp. Neste problem

gikk av til i flere dager og kultet; med slegge knuste vi de steinene som var for store. Stor sprengt stein kunne vi få, men den klarte vi ikke å få på lasteplanet. Riktignok tok vi om bord en del storstein ved hjelp av en håndvinsj. Derfor var det nødvendig å lage veien så smal og lav som mulig Det forberedende arbeidet besto i å stikke ut veien og bestemme høyden Det var helt avgjørende for å bruke minst mulig masse. Denne jobben ble stort sett gjort før arbeidstid og siden jeg var den av gutta som ikke hadde problem med å stå opp, ble det jeg som ble ”flisegutt”( Rosendahl brukte nivellerkikkert og jeg satte høydefliser.Siden jeg så ofte ble sett sammen med sjefen, trodde de fleste at jeg var en av sønnene til Rosendahl. Han fortalte meg om sine drømmer: Finn og Arne skulle bygge bortenfor Tom og Harry, selv drømte han om å få bygge en hytte ved strandkanten ved siden av Lahima, ha naust i kjelleren, bare dra båten rett inn! Kommunen satte stopper for disse planene, det ble byggestopp! Men en seksti år gammel plan gikk ut på å føre veien fram til grensen til Frogn. Knut (Rulle) Helsten

var brua over bekken. Den ble prosjektert av Svein Rosendahl og bygget av gutta hans; Arne, Finn og Rulle. Vi fikk leid en betongblander ellers gikk alt for hånden, jernbindingen sto Arne for, vi fikk låne en benk nede på BP (Statoil). Vi holdt på omtrent i tre døgn i ett, bortsett fra en pause da betongen i brokarene skulle herde. Stykket mellom brua og tomta til B.Hansen var svært ulendt med rundefjellrygger, mellom dem stod det vann når det regnet og det var lagt ut klopper mellom dem; denne veien var sårt etterlengtet. Rulle hadde gått på befalsskolen for ingeniørvåpnet og hadde et kurs sprenging. På bakgrunn av dette fikk han løyve til å sprenge på Nesodden og kjøpe dynamitt. Arbeidslaget som bestod av Arne, Finn og Rulle + Ulf fra Digerud, som var med en periode. Vi hadde en gammel lastebil uten tipp, en svær, gammel kompressor, trillebår av tre med kompakt hjul og diverse hakker og spader. Finn var sjef for det mekaniserte og Rulle var skytebas med ivrig assistanse av yngstemann av Nilssongutta. Han var ca 10 år og dukket opp hver morgen klokken 0800. Han fikk prøve borre- Sjefen. maskinen og hjalp til å Ny bro - gammel bil pakke dynamitten - det skulle vært i dag! Utrolig nok var det vanskelig å få tak i stein selv om Nesodden stort sett bare består av fjell; jeg kan garantere at hver stein i veien er håndtert minst 3 ganger, alt måtte løftes opp på bilen for hånd, lempes av og sorteres. Alt det store i bunnen deretter mellomstor og på toppen det vi hadde av småstein som det aldri var nok av .Vi 13


S. 14 ny - 2011_Layout 1 18.05.11 20.32 Side 1

MERKING AV BÅT! Vellet har besluttet at alle båter i båtanlegget skal merkes med en selvklebende etikett. Plasseieren må selv plassere etiketten lett synlig fra brygga. Etter betalt båtplasskontigent vil plasseieren få tilsendt/levert etiketten. Merkene vil få ny farge hvert år.

FV

2011 Fagerstrand Vel

31 Plass

Båtplasseiere! Meld fra hvis båtplassen ikke skal benyttes i år. Båtkomiteen foretar utleie og du får din leie refundert (hvis du er rask). Dette haster da det er mange som står på venteliste. Kontakt: Kyrre Hansen 41 51 31 16

Velkommen til et trivelig besøk på

Fagerstrand

SKIPPY

Brygga

DIN NÆRBUTIKK

Burger´n og Pizza´n er tilbake!

l Delikatesse l Ost og fisk l Pizza takeaway

Åpent hver helg i mai og juni Fra St. Hans holdes åpent hver dag i skoleferien. NB! Værforbehold

Åpningstider: Mandag til fredag 07.00 - 23.00. Lørdag 09.00 - 20.00

Skippy Brygga, Fagerstrand

Tlf. 66 91 91 18 - Fax 66 91 57 70

Tlf. 66 91 50 00 14


S. 15 - ny2011_Layout 1 18.05.11 20.55 Side 1

ADVOKAT MAGGI RØDVIK AS

ABSOLUTT HYGGELIG

Medlem av Den Norske Advokatforening

ADVOKAT TJENESTER Vårt kontor kan bistå deg med dine juridiske problemer innen alle former for erstatningskrav, herunder krav mot forsikringsselskaper. Vi har også lang og bred erfaring innen trygdespørsmål, familie- og barn samt utlendingssaker.

Drøbakvn. 18, 1454 Fagerstrand Tlf. 66 91 50 50 - www.absolutthyggelig.no

For ytterligere informasjon om våre tjenester besøk oss gjerne på www.rodvik.no

SERVERING - TAKEAWAY MINIGOLF - LIVE MUSIKK Storgt. 20, 0184 Oslo, tlf 47 47 64 00 www.rodvik.no, maggi@rodvik.no

UTKJØRING kr. 40,-

ÅPNINGSTIDER: Mandag 10-16. Tirsdag/fredag 10-17, onsdag 09-16 og drop in 16-20, torsdag 10-19, lørdag 09-14 Kløftaveien 1. Tlf. 66 91 94 57. Hilsen Rita og Hege - frisører Ellen - fotterapeut Gunni - akupunktur Lisbeth - massasje

Tlf. 64 93 86 33 - Fax. 66 91 19 66 E-mail: post@tyreng.no Myklerudvn 144 1454 Fagerstrand 15


  7

 

  

 



Kontakten 2011  

Medlemsavis for Fagerstrand Vel, Nesodden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you