Issuu on Google+

SPOR 2 OG 3

• Temaer som motiverer • Rikelig med lytteøvinger • Egen grammatikkdel • Diskusjonsoppgaver • Visuelt uttrykk som

­engasjerer • Mange autentiske tekster • Gradvis progresjon fra B1 til B2 Gølin Kaurin Nilsen har lang ­undervisningserfaring ­innen språkopplæring for ­minoritetsspråklige og har utgitt flere læreverk, blant annet Norsk nå!, Ny i Norge og Mer norsk.

Klart det! dekker nivå B2 ­etter Læreplan i norsk og samfunns­ kunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til Norskprøven B1–B2 eller Test i norsk – høyere nivå (­Bergenstesten). Verket passer for opplæring på spor 2 og 3 med ­normal eller rask progresjon.

GØLIN KAURIN NILSEN

KLART DET! er skreddersydd for voksne som vil lære mer norsk eller ønsker å bestå en av språk­ testene på høyere mellomnivå (nivå B2).

ARBEIDSBOK

Læreverket består av: • Tekstbok • Arbeidsbok inkludert lytteøvinger • Gratis nettressurs •D igital utgave av tekstboka med innleste tekster og ordlistefunksjon • Lærerveiledning • Eget nettsted for læreren •L ydbøker tilgjengelige på nett­ ressursen eller CD (på bestilling)

www.fagbokforlaget.no/klartdet

ARBEIDSBOK

www.fagbokforlaget.no ISBN 978-82-11-02173-1

,!7II2B1-acbhdb!

GØLIN KAURIN NILSEN


GØLIN KAURIN NILSEN

KLART DET! NORSK PÅ HØYERE NIVÅ – SELVSTENDIG BRUKER

Arbeidsbok

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 1

2015-05-28 15:06:00


Copyright © 2015 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2015 ISBN: 978-82-11-02173-1 Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen Omslagsfoto: Kieran Kolle Omslagsdesign: Amund Lie Nitter Foto og andre illustrasjoner: Se side 216 Med støtte fra NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening).

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 E-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

00 Forord.indd 2

2015-05-29 12:51:17


INNHOLD

B2a 1

FRA BARN TIL VOKSEN

SIDE 7

Tekstarbeid (oppgave 1–11) 7–12 Grammatikk (G1–G4) 13–14 Leseforståelse («Livets gang») 15–16 Parsetninger 17–18 Skriftlig produksjon 19–20 Lytteøvinger (L1–L3) 21–24

2

HER BOR VI

SIDE 25

Tekstarbeid (oppgave 1–13) 25–30 Grammatikk (G1–G7) 31–34 Leseforståelse («Vistehola») 35–36 Parsetninger 37–38 Skriftlig produksjon 39–41 Lytteøvinger (L1–L4) 42–45

3

HVORDAN HAR DU DET?

SIDE 46

Tekstarbeid (oppgave 1–14) 46–51 Grammatikk (G1–G6) 52–55 Leseforståelse («Ærligheten lever») 56–57 Parsetninger 58–59 Skriftlig produksjon 60–61 Lytteøvinger (L1–L5) 62–66

INNHOLD

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 3

3

2015-05-28 15:06:01


B2b 4

SKOLE OG UTDANNING

SIDE 67

Tekstarbeid (oppgave 1–14) 67–74 Grammatikk (G1–G7) 75–79 Leseforståelse («Hva er galt i norsk skole?») 80–81 Parsetninger 82–83 Skriftlig produksjon 84–85 Lytteøvinger (L1–L4) 86–91

5

ARBEID OG ARBEIDSLIV

SIDE 92

Tekstarbeid (oppgave 1–18) 92–100 Grammatikk (G1–G9) 101–106 Leseforståelse («– Folk er lykkeligere») 107–108 Parsetninger 109–110 Skriftlig produksjon 111–112 Lytteøvinger (L1–L4) 113–118

6

DET FRIE ORD OG BILDE

SIDE 119

Tekstarbeid (oppgave 1–13) 119–125 Grammatikk (G1–G6) 126–129 Leseforståelse («Kringkasting i Norge») 130–131 Parsetninger 132–133 Skriftlig produksjon 134–135 Lytteøvinger (L1–L4) 136–140

4

INNHOLD

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 4

2015-05-28 15:06:01


B2c 7

POLITIKK OG SAMFUNN

SIDE 141

Tekstarbeid (oppgave 1–14) 141–148 Grammatikk (G1–G6) 149–154 Leseforståelse («Menneskerettighetene») 155–156 Parsetninger 157–158 Skriftlig produksjon 159–160 Lytteøvinger (L1–L4) 161–166

8

LOV OG RETT

SIDE 167

Tekstarbeid (oppgave 1–13) 167–175 Grammatikk (G1–G6) 176–179 Leseforståelse («Magnus Lagabøtes landslov») 180–181 Parsetninger 182–183 Skriftlig produksjon 184–185 Lytteøvinger (L1–L4) 186–190

9

NORGE I VERDEN

SIDE 191

Tekstarbeid (oppgave 1–16) 191–199 Grammatikk (G1–G7) 200–204 Leseforståelse («Alternative energiformer») 205–206 Parsetninger 207–208 Skriftlig produksjon 209–210 Lytteøvinger (L1–L5) 211–215

Kilder 216 Foto og andre illustrasjoner 216

INNHOLD

00 Forord.indd 5

5

2015-05-29 12:51:53


Forord

Her i arbeidsboka finner du oppgaver til tekstene i tekstboka, grammatikkoppgaver, skriftlige og muntlige oppgaver og lytteøvinger. Leksjonene i arbeidsboka til Klart det! er delt inn slik at det først er oppgaver som følger tekstene i tekstboka og bearbeider vokabular og tekstforståelse. Oppgavene som følger tekstene i tekstboka, er nummerert fortløpende, og overskriftene fra tekstboka brukes også her i arbeidsboka slik at det skal være lett å finne fram. Deretter følger grammatikkoppgaver, en leseforståelse med flervalgsoppgave og spørsmål, 20 parsetninger, skriftlig produksjon til hver leksjon og lytteøvinger. Oppgavene veksler mellom å være individuelle oppgaver og samarbeidsoppgaver, og en del av oppgavene følges opp av tips til hvordan man kan arbeide enda mer med oppgaven hvis man ønsker det. Det er viktig å være språklig aktiv også muntlig, og mange av oppgavene oppfordrer til det. Det er for eksempel case-oppgaver, oppgaver der man skal stille spørsmål til hverandre, og oppgaver der man skal diskutere begreper eller problemstillinger. Men det er også viktig å ha tid til refleksjon og fordypning. Noen av oppgavene passer til det, slik som blant annet parsetningene, leseforståelsen og en del av oppgavene som bearbeider tekstene til tekstboka. Grammatikkoppgavene følger opp den grammatiske gjennomgangen i tekstboka, og meningen er å først gjennomgå temaet slik det er framstilt i tekstboka for deretter å arbeide med oppgavene. Fasit til oppgavene fins sammen med fasit for en del av de andre oppgavene på nettressursen til Klart det!. Noen av oppgavene er spilt inn på lydboka. Etter at du har gjort oppgavene og sjekket svarene, kan du arbeide individuelt med oppgavene på samme måte som du gjør om du har en samarbeidspartner: Lydboka sier oppgaven, du lytter uten å se i boka og sier svaret. Deretter sier lydboka svaret, og da kan du lytte og sjekke om du har gjort rett. I hver leksjon er det også en oppgave der du trener på skriftlig produksjon. Den er en oppfølging av arbeidet med påstandene under «Kjør debatt!» i tekstboka. Den skriftlige produksjonen bygges opp leksjon for leksjon, og alle leksjonene inneholder eksempeltekster. Til slutt i hver leksjon finner du lytteøvingene. Det er både korte og lange samtaler og meldinger, hørespill, referat og intervjuer. Lydsporene til lytteøvingene er på lærerens lydbok og på nettressurs. I tillegg til arbeidsboka fins det en gratis nettressurs. På nettressursen kan du arbeide videre med vokabular, uttale, grammatikk og lytte- og leseforståelse. Det er flere ikoner som går igjen i arbeidsboka: lydbok snakk sammen nyttig tips: Har du tenkt på at ...?

Lykke til med arbeidet! Gølin Kaurin Nilsen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 6

2015-05-28 15:06:01


LEKSJON 1

FRA BARN TIL VOKSEN Familien – samfunnets hjørnesteinsbedrift? 1 Spørsmål til teksten a) Hvorfor har regjeringene etter krigen vært opptatt av familiepolitikk? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva var hensikten med tiltakene som ble igangsatt like etter krigen? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva er politikerne uenige om når det gjelder lønnet fødselspermisjon? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvordan har arbeidsfordelingen i hjemmet endret seg fra 1950-tallet og fram til i dag? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva har skjedd med barnehagene i løpet av de siste 25 årene? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvordan tolker du ordet hjørnesteinsbedrift i overskriften? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

2 Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Forklar ordene eller uttrykkene som er understreket: Gjør rede for betydning, ordklasse og bøying (BOB) – se eksemplet. Bruk deretter ordene eller uttrykkene i nye setninger. Eksempel: Etter andre verdenskrig har regjeringene i Norge vært ganske opptatt av familiepolitikk. å være opptatt av: Uttrykket betyr at man legger stor vekt på noe, at man bruker mye tid (og penger) på det, man er svært interessert i akkurat dette. Uttrykket er satt sammen av tre ord: å være = verb, opptatt = adjektiv (perfektum partisipp), av = preposisjon. Vi må bøye «å være»: å være, er, var, har vært. De andre ordene i uttrykket forandrer seg ikke. Nye setninger: Sønnen min har vært veldig opptatt av Pokémon i det siste. Læreren vår er opptatt av grammatikk.

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 7

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 7

2015-05-28 15:06:01


a) Det er blant annet for å sørge for at fødselsraten blir holdt oppe. b) I våre dager samarbeider mor og far ofte om barneoppdragelse og oppfølging av barna, og noen ganger kan dagene bli i overkant hektiske for både foreldre og barn. c) Dette var en universell trygd, det vil si at den ble utbetalt til alle uavhengig av inntekt. d) Noen av tiltakene for å hjelpe barnefamiliene hersker det stor uenighet om, slik som kontantstøtten.

3 Begreper Forklar disse begrepene for hverandre. Har dere noe tilsvarende eller liknende i deres opprinnelsesland og på deres språk?

en kontantstøtte en fødselspermisjon et tiltak

4 En reklameplakat fra 1940-tallet Dette er en reklameplakat fra 1940-tallet i Norge. Arbeid sammen to og to eller i grupper på tre. Diskuter: Hva forteller plakaten om kjønnsroller i Norge på 1940-tallet, og om forventninger til kvinner? Hvordan tror dere folk i Norge ville ha reagert på en slik reklameplakat i dag? Vil dere si at reklame i dag er kjønnsnøytral? Hvorfor / hvorfor ikke?

en subsidiering en barnetrygd

Håvamål 5 Visdomsdikt Da diktene i Håvamål ble laget, var de bygget opp etter et ganske strengt mønster – på gammelnorsk. Dette mønsteret er ikke så lett å få øye på i dag. Nå er nok rytmen det viktigste, i tillegg til at noen av diktene har bokstavrim: bedre bør å bære, ros og vett her i verden. De fleste diktene følger en oppskrift: Først introduseres (eller repeteres) temaet eller situasjonen. Deretter kommer det en beskrivelse eller en utdypning. Til slutt er det en slags konklusjon. Med andre ord: hva, hvordan, hvorfor. Her er noen eksempler på nyere (egenproduserte) dikt: Tilbringe tid og leke med barna er fantastisk og fint; nye opplevelser gir gode minner for hele familien.

8

Bruke regntøy og støvler må alle når det regner og blåser; våt blir vennen som ikke kler seg etter været.

LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 8

2015-05-28 15:06:02


Prøv å skrive et dikt hver, og les diktene høyt for hverandre etterpå. Dere kan for eksempel skrive om «lære norsk», «gjøre lekser», «gå på besøk», «drikke kaffe», «holde kontakt med familien» eller et annet tema eller en situasjon som dere synes passer. .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Hva skal barnet hete? 6 Navnet mitt Finn adjektiv som beskriver deg, og som starter på hver av bokstavene i navnet ditt, for eksempel: EMMA

E = edel, M = modig, M = mild, A = artig

FILIP

F = filosofisk, I = intelligent, L = lur, I = interessert, P = poetisk

Vis adjektivene til en annen i gruppa, og forklar hvorfor du har valgt disse adjektivene. .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

7 Hva betyr det? De fleste navn har en betydning. Mange navn i Norge er en del av en felleseuropeisk arv. Det vil si at de opprinnelig kommer fra gresk, latin eller tysk – eller andre språkområder i Europa. Så har de blitt fornorsket slik at de kan uttales på norsk. Noen navn refererer til ting eller egenskaper, andre til hvilket nummer man er i barneflokken. Her er noen eksempler på forklaringer: Liv:

vern, beskyttelse, liv. Navnet kommer opprinnelig fra det norrøne ordet hlif.

Anne:

nåde. Navnet er en form av Hannah, som kommer fra det hebraiske ordet Channah.

Geir:

spyd. Navnet er en nyere versjon av Geirr, som er et gammelt norrønt navn.

Bendik:

velsignet. Navnet er en nordisk variant av det latinske navnet Benedictus.

Leonardo:

sterk som en løve. Navnet kommer opprinnelig fra tysk, men det fins også liknende varianter med opphav i gresk.

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 9

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 9

2015-05-28 15:06:02


Hvilket opphav har fornavn i ditt opprinnelsesland? Og hvilken betydning har navnet ditt? Hvis du ikke vet det, prøv å finne det ut på Internett. Du kan for eksempel søke på «navnebetydning». Vet du hvorfor du har fått akkurat det navnet ( jeg har for eksempel fått navnet mitt etter en person i ei bok som faren min hadde lest). På Statistisk sentralbyrås hjemmesider kan du også finne ut hvor mange det er i Norge som har ditt navn: http://ssb.no/navn?fokus=true. Eksempelvis er det rundt 62 250 kvinner (og fire menn!) som har Anne som fornavn, 24 150 kvinner som heter Liv, 22 440 menn som heter Geir, rundt 2000 som heter Bendik, og 162 som heter Leonardo (men det er bare 26 personer som heter Gølin).

8 En tale til … Det kan være vanskelig å holde taler, enten det er i et bryllup, til en rund dag eller en annen anledning. Noen ganger kan det være en god idé å ta utgangspunkt i bokstavene i navnet til personen man skal snakke til eller om, velge et ord som begynner på samme bokstav, og utdype hvorfor man har valgt disse ordene, slik du gjorde i oppgave 1. Da kan man selvfølgelig bruke forskjellige ord (adjektiv, substantiv eller verb). Arbeid sammen to og to. Dere er arbeidskollegaer, og nå skal dere skrive en tale til sjefen deres fordi han skal gå av med pensjon. Dere liker egentlig ikke sjefen så godt, men dere ønsker likevel å lage en hyggelig tale. Finn på et navn til sjefen, og bruk dette navnet som utgangspunkt for talen. Etterpå holder dere talen for de andre i klassen. Dere må finne en måte å framføre den på slik at begge får snakke. Husk å snakke tydelig og legge inn pauser. Det kan være lurt å ha talen på A5-ark, med stor skrift, slik at det er lett å løfte blikket fra papiret noen ganger i løpet av opplesningen. Det er litt kjedelig å høre på noen som står og leser rett opp fra et manuskript.

Sjangertrekk ved en tale er: Innledende fraser: «Kjære …» «Takk …» Repetisjon: Særlig tema eller navn på den talen holdes til, blir repetert. Muntlig språk: Talen er en muntlig-skriftlig sjanger, men siden den ofte leses opp, er den preget av at setningene ikke er for lange, og av at det er tydelig sammenheng mellom setningene. Den skal være lett å følge. Talen skal ikke være for lang. Den må være poengtert og klar, og en tale bør aldri bli kjedelig. Legg gjerne inn noen morsomme poenger. Avslutning: En avslutter med å takke, gratulere eller ønske lykke til enda en gang – alt etter hvilken anledning talen er skrevet til. En tale har alltid en svært tydelig avrunding.

Tett inntil dagene 9 Spørsmål til teksten a) Hvor kommer familien Can opprinnelig fra? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilket yrke har Mustafa? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor mente Güllü at Britt måtte være litt kurdisk? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor tok Mustafa mora med på Britts restaurant? ..............................................................................................................................................................................................................................

10 LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 10

2015-05-28 15:06:02


e) Hvorfor dro de ikke opp i avisredaksjonen? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva syntes Güllü om familien Wallenbergs hus? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvilken beskrivelse ga Güllü av opplevelsene sine den dagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvorfor tenker Mustafa på denne dagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

10 Uttrykk Arbeid sammen to og to. Uttrykkene under er hentet fra teksten. Velg tre uttrykk hver. Finn uttrykkene i teksten og forklar for hverandre hva de betyr. Prøv å bruke uttrykkene på andre måter enn slik de er brukt i teksten. å utspille seg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å svinne hen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å bli med inn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å sette av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å ta avskjed med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å ha dårlig/god smak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

For å forstå et uttrykk bedre kan dere bruke en søkemotor på Internett, skrive inn uttrykket (uten å) og starte søk. Da kommer det opp sammenhenger som uttrykket brukes i, og dere får flere eksempler på hvordan det kan brukes.

11 Feilkonstruksjoner Arbeid sammen to og to. I parentes foran disse setningene står det hvor mange feil hver setning inneholder. Finn feilene og skriv setningene korrekt. Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. (2) Boka handler på en kvinne som født i Kurdistan. ............................................................................................................................................................................................................................

(1) Mor syntes at var bygningene stygge. ............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 11

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 11

2015-05-28 15:06:02


(2) Jeg ofte tenker at burde jeg ha vært mer aktiv. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Hun ville gjerne treffe avisvenner mine, men skammet hun seg. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Mor likte å går på restaurant og spiser børek. ............................................................................................................................................................................................................................

(3) Hun ikke kan forstår at de små dyrene smaker så god. ............................................................................................................................................................................................................................

(1) Det hadde vært en lærerik dagen med sønnen, syntes Güllü. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Etter noen minuttene slappet henne av og koste seg på restauranten. ............................................................................................................................................................................................................................

12 LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 12

2015-05-28 15:06:02


grammatikk G1 Ubestemt eller bestemt form? Sett inn substantivet til venstre i rett form i setningene. Substantivets kjønn er ikke oppgitt, så først må du være sikker på at du vet hva det er: en, ei eller et. Du må også finne ut om det skal stå entall eller flertall. Det kan du noen ganger se av andre ord i setningen. Hvilke ord er det? a) mening

Jeg synes at han kan holde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sine for seg selv.

b) navn

De vanligste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Norge i 2013 var Emma og Filip.

c) mor

I dag er det vanlig at både . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og far er i lønnet arbeid.

d) mål

Gode forhold for småbarnsforeldre er et viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for mange politikere.

e) tiltak

Noen av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er politikerne uenige om.

f ) politiker

Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeider mye med å legge til rette for småbarnsfamilier.

g) dikt

Har du lest disse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

h) vegg

Hun holdt seg helst innenfor husets fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) gitar

Hun begynte å spille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som barn.

j) vindu

Til høsten må vi sette inn nye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k) besteforelder

...............................................................

l) far

Noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er flinke til å hjelpe til hjemme, men langt fra alle.

m) vaffel

Mor steikte alltid en haug med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på lørdagene.

n) barn

Selvfølgelig er hun like glad i alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sine!

må stille opp for barnebarna sine.

G2 Ubestemt artikkel eller ikke? Sett inn artikkel der det må være artikkel. I hvilke setninger er det mulig å velge? a) Vil du bli med og bake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kake i ettermiddag? b) Kjenner du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dyktig snekker som kan påta seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jobb for meg? c) Olsen er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rørlegger, men jeg synes ikke at han er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spesielt flink rørlegger, hvis jeg skal være ærlig. d) Sønnen min sier at han skal bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lege når han blir stor. e) Vil du ha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kopp kaffe, eller liker du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te bedre? f ) Hvor skal dere reise på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ferie i sommer?

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 13

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 13

2015-05-28 15:06:02


grammatikk G3 Gradbøying Sett inn rett form av adjektivet til venstre. a) vanskelig

Det blir stadig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å finne et sted å bo.

b) våt, sur, kald

Denne høsten er den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi har hatt på lenge, og i tillegg har det vært både . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) ung

Hvem er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , jenta di eller gutten din?

d) kort

Er det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å reise fra Trondheim til Bergen enn fra Trondheim til Oslo?

e) stor, gammel

Oslo er Norges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . by, men det er Tønsberg som er den ...............................................................

f ) høy, tykk

byen i landet.

Anton og Eva er akkurat like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , men Anton er ganske mye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . enn Eva, vil jeg si.

g) gammel, dyr, billig h) god, god

Hvilket hus er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . huset eller det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . huset? Jeg var på kino på lørdag og så en film. Den var ganske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , men det var langt fra den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filmen jeg har sett.

G4 Substantiverte adjektiv Sett inn adjektivet i rett form i tekstene. Husk artikkel i bestemt form. ung Det kan være vanskelig for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i dag å komme inn på boligmarkedet. Derfor bor mange .................................................

lenge hjemme hos foreldrene. Men noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flytter hjemmefra for

å studere. voksen Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeider mye og har hektiske dager. Men slik er det å være . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det hender helt sikkert at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lengter etter den tida de var barn. ansatt Denne bedriften har tretti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nå har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en konflikt med ledelsen om arbeidstid. Noen av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mener at de bør streike, men ikke alle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er enige i det. Noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . synes at de bør vente slik at ledelsen kan komme med et tilbud. fattig Heldigvis har vi ikke mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her i landet. Men andre steder i verden er fattigdom et stort problem, og mange av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bor i boliger uten vann, kloakk eller strøm.

14 LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 14

2015-05-28 15:06:02


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Livets gang Vi kaller perioden fra 13–19 år for «tenårene». Dette er en alder der [eks.] mange ting i en ungdoms liv. I stadig [1] orienterer han eller hun seg ut av hjemmet og videre i livet mot mer selvstendighet. Det fins mange [2] i denne perioden, og mange foreldre bekymrer seg for hva ungdommene deres [3] med på fritida. Noen foreldre velger å ha strenge grenser, mens andre velger å gi ungdommen sin stor grad av frihet. Det fins neppe noe fasitsvar på hva som er en god og riktig løsning. Det vil nok [4] fra familie til familie, og fra person til person. Spesielt kan det være vanskelig i helgene. Da er det mye som skjer, særlig i de store byene. «Natteravnene» er en frivillig organisasjon der voksne går gatelangs sammen i grupper og prøver å [5] i eventuelle konflikter som oppstår. Slik vil de forhindre at det skjer unødvendige voldsepisoder, for eksempel. Natteravnene har på seg gule vester eller jakker, og disse er tydelig merket med natteravnenes logo. Mange [6] at natteravnenes tilstedeværelse virker preventivt. En natteravn er egentlig en betegnelse på en person som ofte sitter oppe utover natta. Det er nok ikke [7] å være ung i dag. Internett, media og reklame forteller de unge hvordan de skal se ut, hva de skal ha på seg, og hva som er kult og ikke kult å holde på med. Mange [8] arbeider mye hardere med skolearbeid og deltar i flere fritidsaktiviteter enn det som var vanligere tidligere. Noen lykkes, men dessverre er det også noen som faller utenfor. Tidligere var det viktig at foreldrene presset på og stilte krav, men etter hvert blir det kanskje like [9] for foreldrene å holde igjen og å lære ungdommene å slappe av og tro på seg selv? Å bli gammel er [10] ikke det samme i dag som det var før i tida. Man har nok alltid snakket om å «holde seg godt», «være i vigør» og «bære alderen godt», men kanskje har det aldri vært sannere [11] nå – i alle fall i mange vestlige land. Gjennomsnittlig levealder [12], og mange eldre er friske og raske og har et høyt aktivitetsnivå. I Norge har dette fått samfunnsøkonomiske konsekvenser. Blant annet har Stortinget vedtatt en ny statlig pensjonsordning, og politikerne har satt i gang tiltak for å bygge flere (og bedre) alders- og sykehjem. Denne situasjonen burde kanskje [13] at stadig flere småbarnsforeldre ville bo sammen med barnas besteforeldre slik storfamiliene gjorde før i tida? Men det ser ikke ut til å være tilfelle. Kanskje situasjonen er snudd på hodet: Der gamle foreldre tidligere var en byrde for aktive og travle barn, har kanskje de travle barna nå blitt en byrde for friske og raske foreldre med både tid og økonomi [14] å reise og «leve livet»?

Svaralternativer:

×

skjer det

det skjer

[1]

gradvis

flere og flere

større grad

[2]

fristelsen

fristelser

fristelsene

[3]

holder på

gjør

ansvar for

[4]

virke

skifte

variere

[5]

delta

løse opp

forsvare

[eks.]

skjer

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 15

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 15

2015-05-28 15:06:02


leseforståelse

[6]

mener

foreslår

oppdrar

[7]

vanskelig

så lett

opptatt

[8]

yngste

ungene

unge

[9]

viktig

viktigere

viktigst

[10]

også

verken

heller

[11]

fra

enn

som

[12]

styrker

minsker

øker

[13]

føre til

gi opp

holde på

[14]

av

til

for

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hvordan utvikler personligheten seg i tenårene? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilke utfordringer står ungdommer i dag overfor? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvem kan være med i «Natteravnene»? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva er formålet med «Natteravnene»? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva menes med at det ikke fins noe fasitsvar på hvordan foreldre bør forholde seg til ungdommene sine? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvorfor sier man at eldre i dag «holder seg godt»? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvilke økonomiske konsekvenser har økningen i levealder fått? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvilken forklaring gir teksten på at mange besteforeldre ikke er så ivrige etter å passe på barnebarna sine? ..............................................................................................................................................................................................................................

16

LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 16

2015-05-28 15:06:02


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Han uttrykker glede over å få være hjemme sammen med barna sine. B Han sier at han er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å få være hjemme med barna sine.

2

A I begynnelsen rørte hun knapt maten, men etter hvert spiste hun med god appetitt. B I begynnelsen rørte hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ikke maten, men etter hvert spiste hun med god appetitt.

3

A Disse buksene er ikke store nok til meg. B Disse buksene er for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for meg.

4

A Ikke noe tiltak har vært så populært som dette. B Dette er det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiltaket vi har hatt.

5

A Denne filmen er den beste jeg har sett. B For . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

6

A Blomstene visnet på to dager. B Blomstene visnet i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to dager.

7

A Hun var iført en grønn kjole og et svart sjal. B Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg en grønn kjole og et svart sjal.

8

A Jeg har aldri smakt så god mat før. B Dette er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jeg har smakt noen gang.

9

A Hun kan ikke strikke på grunn av at hun har vondt i hendene. B Hun kan ikke strikke på grunn av de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 A Det er varmest her i juni. B Juni er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . måneden her.

11 A Hva foretrekker du, kjøtt eller fisk? B Hva liker du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og fisk?

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 17

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 17

2015-05-28 15:06:03


parsetninger 12 A Han er flinkest i klassen. B Han er den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i klassen.

13 A Mange eldre begynner å reise mer når de går av med pensjon. B Når de går av med pensjon, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å reise mer.

14 A De skal selge den gamle hytta si, for den ligger så langt av lei. B Den gamle hytta deres ligger så langt av lei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selge den.

15 A Barna til Pettersen er jammen ganske veloppdragne! B Barna til Pettersen har jammen ganske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

16 A Mange er uenige om de nye byggeplanene. B Det hersker stor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om de nye byggeplanene.

17 A Kjærligheten hennes har ingen grenser. B Kjærligheten hennes er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 A De trener ikke så mye nå som de gjorde før. B De trente mer før . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nå.

19 A Politikerne understreker ofte at de støtter småbarnsfamiliene. B Politikerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på at de støtter småbarnsfamiliene.

20 A Han er sjelden sammen med barna om ettermiddagen. B Han er ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sammen med barna om ettermiddagen.

18 LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 18

2015-05-28 15:06:03


skriftlig produksjon Å skrive om en sak Når man skriver om en sak, må man ofte presentere begge sider av saken. I denne oppgaven skal vi bare arbeide med å presentere én side av en sak. Det er ofte tilfellet i et innlegg. Da presenterer man ofte bare argumenter enten for eller mot saken. Arbeid sammen to og to. Les eksempeltekstene og diskuter hvordan de er bygget opp: Hvilke argumenter er tatt med? Hvilke ord og uttrykk brukes for å understreke om man er positiv eller negativ til saken? Hvordan er overgangen mellom avsnittene? Påstand: Det er viktig for barna å gå i barnehage. FOR

MOT

– mye aktivitet, lærerikt

– hektisk miljø og mye bråk

– barna er sammen med andre barn

– mindre tid sammen med foreldrene

– foreldrene kan arbeide

– passer ikke for sjenerte barn

Eksempeltekst A: Innlegg FOR barnehager Overskrift

Påstand: Det er viktig for barna å gå i barnehage

Innledning (nøytral presentasjon av saken)

Barnehagene har forandret seg mye fra 1960-tallet og fram til i dag. Myndighetene har laget både en barnehagelov og en rammeplan for barnehagene. Dette gir barnehagene andre rammebetingelser enn før.

1. argument

Det er viktig for barn å være i aktivitet. I barnehagene kan barna være mye ute. Når man skal bo i Norge, er det bra å lære at man kan være ute i allslags vær. De lærer om naturen og om verden rundt seg. Men de lærer også mye annet i barnehagen. De får snakke mye, de lærer sanger, og de hører fortellinger. Mange barnehager er også flinke til å lære barna om mat, kosthold, resirkulering og andre slike ting.

2. argument

Barn trenger å leke, og de holder ofte et høyt tempo. Sammen med andre barn kan de få ut energien sin, ha det gøy og kose seg. Å spise sammen er også viktig. Barna lærer å sitte fint ved bordet og vente på tur.

3. argument

Mange familier er avhengige av to inntekter. Derfor må både mor og far arbeide. Da er det fint å vite at barna har det godt i barnehagen, og at de er et sted hvor de kan lære mye samtidig som de har det fint.

Avslutning/ konklusjon

Etter min mening er det bra at barn går i barnehage. De lærer sosial samhandling, og det kan bli nyttig for dem senere i livet.

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 19

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 19

2015-05-28 15:06:03


skriftlig produksjon Eksempeltekst B: Innlegg MOT barnehager Overskrift

Påstand: Det er viktig for barna å gå i barnehage

Innledning (nøytral presentasjon av saken)

Barnehagene har forandret seg mye fra 1960-tallet og fram til i dag. Myndighetene har laget både en barnehagelov og en rammeplan for barnehagene. Dette gir barnehagene andre rammebetingelser enn før.

1. argument

I en barnehage er mange barn samlet på ett sted. Selv om det er voksne til stede, blir det ofte mye bråk og et hektisk miljø. Mange barn blir veldig stresset av det. De merker kanskje ikke stresset selv, men det kan vise seg i at de er irritable, sure eller grinete.

2. argument

Mange familier er avhengige av to inntekter, og ofte arbeider foreldrene lange dager. Da blir det også lange dager i barnehagen for barnet. Noen dager ser ikke foreldrene og barna hverandre mer enn to, kanskje tre timer. Så må barna legge seg slik at de er uthvilte til neste dag. Mange foreldre synes at dette er en vond og vanskelig situasjon. De vil heller være sammen med barna selv.

3. argument

I barnehagene må barna leke sammen. Ikke alle barn klarer å delta i slik «fri» lek. De er sjenerte, eller de liker ikke det samme som de andre barna. Da føler de seg utenfor. Det kan være vanskelig for de voksne å fange opp slike problemer fordi de har så mange barn å passe på.

Avslutning/ konklusjon

Etter min mening må mange foreldre spørre seg selv: Hva er det viktigste? Å arbeide eller å tilbringe tid med barna? Slik jeg ser det, bør ikke barn gå i barnehage. De har det bedre hjemme sammen med mor eller far. En barnehagepedagog kan ikke erstatte en forelder.

Nå skal dere skrive et innlegg. Velg om dere skal være for eller mot påstanden under. Finn argumenter som støtter deres mening, og diskuter hvorfor disse argumentene er relevante. Start med en innledning som presenterer temaet som påstanden tar opp. Deretter velger dere ut tre av argumentene deres og skriver utfyllende om argumentene. Avslutt med en konklusjon som runder av teksten. Påstand: Norge er et godt land å bo i for småbarnsfamilier.

20 LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 20

2015-05-28 15:06:03


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Lytt til samtalene og meldingene, og sett kryss ved rett alternativ. Du får høre samtalene og meldingene én gang.

Samtale 1 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 7 Hva får vi vite av samtalen?

 Mannen har tre barn.

 Det har blitt færre voldsepisoder.

 Mannens kone har født etter termindato.

 Det er mer politi til stede i gatene etter mørkets frambrudd.

 Mannens kone arbeider overtid.

 Natteravnene har overtatt politiets oppgaver.

Samtale 2 Hva får vi vite av meldingen?

Samtale 8 Hva får vi vite av samtalen?

 Gutten overlevde ulykken.

 De er kollegaer.

 Barnehagen har opplevd liknende ulykker tidligere.

 Eva er alenemor.

 Barnehagens ansatte vil miste jobben.

 Den eldre kvinnen var hjemmeværende.

Samtale 3 Kvinnen bestemmer seg for å

Samtale 9 Hva får vi vite av samtalen?

 kalle gutten sin Lars

 De skal bli pappaer.

 velge et mer uvanlig navn

 Begge to ser virkelig fram til å ha pappapermisjon.

 kalle gutten opp etter faren

 De har ikke diskutert fordelingen av permisjon med konene sine.

Samtale 4 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 10 Hva får vi vite av samtalen?

 Ekteparets vaskemaskin virker ikke.

 Sandra har giftet seg.

 Mannens svigermor har ringt en reparatør.

 Sandra kommer ofte hjem fordi hun ikke liker leiligheten sin.

 Mannen har mye å gjøre.

 Sandra har ikke vaskemaskin.

Samtale 5 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 11 Hva får vi vite av samtalen?

 De forbereder et selskap.

 Kvinnen skryter ofte av barna sine.

 Mannen synes at kvinnen stresser for mye.

 Mannen og kvinnen er enige om at det er viktig å skryte av ungene sine.

 De har en hektisk hverdag.

 Mannen synes at Laila har rett. Samtale 6 Hvorfor er ekteparets sønn sur?

Samtale 12 Fødselsraten

 Fordi foreldrene har kjøpt ny båt.

 har økt på landsbasis

 Fordi han ikke får hjelp.

 går mest opp på det sentrale Østlandet

 Fordi han skal på båttur i helgen.

 har gått litt ned på Vestlandet

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 21

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 21

2015-05-28 15:06:03


lytteøvinger Samtale 13 Erna

Samtale 15 Hva får vi vite av samtalen?

 er deprimert

 Lars og Amanda har god råd.

 har det bra

 Kvinnen er oppgitt over Lars og Amanda.

 leter etter en kjæreste

 Lars og Amanda venter sitt tredje barn på kort tid.

Samtale 14 Hva får vi vite av samtalen? De skal se filmen. Kvinnen er opptatt av aldersgrenser. Petter er 15 år.

L2 Hvem, hva, hvor? Lytt til samtalene og gjør oppgavene. Du får høre samtalene én gang.

Samtale A 1) Sett kryss Sett kryss ved de påstandene som er riktige ut fra det vi hører i samtalen.De snakker om ei bok de har lest.Agnes får besøk på lørdag.De to kvinnene har voksne barn.Lovise har ikke barn.Begge to har barnebarn.Både Lovise og Agnes pleide å lese høyt for barna sine da de var små.Lovise liker ikke at barnebarna krever så mye av foreldrene.Agnes og Lovise synes dagens foreldre må stå på mer for ungene sine.De to kvinnene har lagt merke til at barndommen blir stadig mer organisert.Agnes tror både foreldre og barn har det for hektisk.Lovise synes dagens barn får altfor mye godteri.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene er feil.

22 LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 22

2015-05-28 15:06:03


lytteøvinger Samtale B 1) Spørsmål Svar på spørsmålene. a) Hvorfor ringer Erik? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva har Erik og kona gjort i dag? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva lurer Eriks far på? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvordan reagerer Eriks far på Eriks forslag til navn? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva synes Erik om farens reaksjon? ..............................................................................................................................................................................................................................

2) Sammendrag Skriv et kort sammendrag av samtalen. Lever sammendraget til læreren for retting.

L3 Natteravnene Lytt til intervjuet og gjør oppgavene.

Oppgave A Spørsmål a) Hvorfor er Otto Olsen på besøk i studio? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er hensikten med natteravnene? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvor oppsto ideen med natteravner? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvor lenge har det vært natteravner i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva skjedde med Ottos sønn? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvordan påvirket det Otto? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 1: Fra barn til voksen 23

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 23

2015-05-28 15:06:03


lytteøvinger g) Var det natteravner til stede da Ottos sønn havnet i slåsskamp? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Har Ottos sønn fått varige mén? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hva dreide slåsskampen seg om? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvem kan bli natteravn? ..............................................................................................................................................................................................................................

Oppgave B Sammendrag Arbeid sammen to og to eller i grupper på tre og gjenfortell intervjuet for hverandre. Hva var ny informasjon for dere i intervjuet, og hva visste dere fra før? Hva synes dere om tiltaket med natteravner? Begrunn synspunktene deres.

24 LEKSJON 1: Fra barn til voksen

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 24

2015-05-28 15:06:03


LEKSJON 2

HER BOR VI By og land 1 Spørsmål til teksten a) Hva har vært et viktig mål for politikerne når det gjelder distriktspolitikk? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva skal Innovasjon Norge gjøre? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Når ble Distriktenes utbyggingsfond laget, og når ble det lagt ned? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva håper politikerne å oppnå med en aktiv distriktspolitikk? ..............................................................................................................................................................................................................................

2 Finn et ord Finn et ord eller uttrykk i teksten («By og land») som betyr omtrent det samme som det markerte ordet eller uttrykket i setningene under. Husk å lete i bildeteksten også. Se på eksemplet. Det nye huset vårt er stort og romslig.

god plass

a) Hun har ikke så mange elever i klassen sin.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Det er viktig med et godt helsetilbud alle steder.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) På tross av en dårlig start har det utviklet seg et godt klassemiljø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Heldigvis har temperaturen gått opp flere grader i løpet av dagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) De starter opp arbeidet like etter sommeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) Alle bedriftene gikk sammen i et nytt, større selskap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Han har venner fra mange ulike land.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) Han prøver å passe på familiens interesser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) Problemene med trafikk i byene avtar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEKSJON 2: Her bor vi 25

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 25

2015-05-28 15:06:03


3 Ordstilling Skriv setningene med ordene i rett rekkefølge. Start med de markerte ordene. a) Politikerne i Norge – at – skal – distriktene – attraktive – vil – steder – være – å bo – . ..............................................................................................................................................................................................................................

b) ble – I 1961 – Distriktenes utbyggingsfond – opprettet – . ..............................................................................................................................................................................................................................

c) mye – staten – bruker – penger – Hvert år – på distriktene – . ..............................................................................................................................................................................................................................

d) er – 19 fylker – Norge – inn – i – delt – . ..............................................................................................................................................................................................................................

e) trenger – Folk – gode – tjenester – offentlige – uansett hvor – bor – de – . ..............................................................................................................................................................................................................................

Er det mulig å starte setningene med et annet ord eller ledd enn det som er markert? Hva skjer med ordstillingen?

Natur og miljø 4 Spørsmål til teksten a) Hva kjennetegner norsk natur? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Når sluttet den siste istida i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva er Jomfruland? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva er Oslofeltet? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Når kom de første menneskene til Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvorfor er man usikker på om samene og nordmennene har samme opphav? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvor levde de første nordmennene? ..............................................................................................................................................................................................................................

26

LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 26

2015-05-28 15:06:03


h) Hvorfor tok det lang tid før jordbruket kom ordentlig i gang i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hvilken konflikt fins i dag knyttet til viltbestand? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvorfor vokste det fram tettsteder i nærheten av fosser og elver? ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Hvilken konflikt oppsto i norsk arbeidsliv utover 1980- og 90-tallet? ..............................................................................................................................................................................................................................

l) Hva er en helleristning, og hva forestiller de som oftest? ..............................................................................................................................................................................................................................

5 Gradbøying: Adjektiv og determinativer Sett de markerte ordene inn på rett sted i tabellen, og marker ordet. Fyll ut resten av tabellen. Se på eksemplene. … kjennetegnes av mange gamle bergarter, dype fjorder og … a) b) c) d) e) f) g) h) i)

… resultater av jordplatenes bevegelser og flere istider. … området rundt Oslo er spesielt spennende. Folketallet var relativt lavt … Norge har rike naturressurser … I nærheten av fosser som genererte billig energi … … viste seg å være kilder til alvorlig forurensning. … hensynet til arbeidsplassene var viktigere enn hensynet til miljøet. … selv om det kan føre til høyere kostnader og muligens færre arbeidsplasser. … selv om det kan føre til høyere kostnader og muligens færre arbeidsplasser. POSITIV

KOMPARATIV

SUPERLATIV

gammel, gammelt, GAMLE

eldre

eldst, den/det/de eldste

dyp, dypt, DYPE

dypere

dypest, den/det/de dypeste

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

LEKSJON 2: Her bor vi 27

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 27

2015-05-28 15:06:03


6 Substantiv og verb Finn et substantiv i teksten («Natur og miljø») som tilsvarer verbene under, og bøy substantivet. Se på eksemplet. å resultere

et resultat, resultatet, resultater, resultatene

a) å bevege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) å fange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) å forvalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) å bo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) å bekymre (seg). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) å forurense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) å koste (om pris) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Språksituasjonen i Norge 7 Spørsmål til teksten a) Hva heter de to skriftspråkvariantene av norsk? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er spesielt for språksituasjonen i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva vil det si at man «knoter»? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Når gikk Norge ut av unionen med Danmark? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor var det viktig å utarbeide et norsk skriftspråk på 1800-tallet? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva het nynorsk før 1929? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva er Jamstillingsvedtaket? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvorfor gikk Arbeiderpartiet bort fra samnorsktanken? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

28 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 28

2015-05-28 15:06:04


8 Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Forklar ordene eller uttrykkene som er understreket: Gjør rede for betydning, ordklasse og bøying (BOB). Bruk deretter ordene eller uttrykkene i nye setninger. a) b) c) d) e)

… og mange blir flinke i disse skriftlige variantene av norsk. I denne unionen fikk Norge en friere politisk stilling … Etter hvert viste det seg at det ble utviklet to norske skriftspråk parallelt. I starten ønsket partiet å slå sammen bokmål og nynorsk til samnorsk, … …, men heller legge vekt på dialekter og likhetstanken.

9 Begreper Forklar disse begrepene for hverandre. Har dere noe tilsvarende eller liknende i deres opprinnelsesland og på deres språk?

en språkvariant

en dialekt

en ferdighet

en likhetstanke

å knote

Når blir jeg norsk? 10 Synonymer Skriv inn ord fra teksten («Når blir jeg norsk?») som betyr det samme eller omtrent det samme. Husker dere ordene? Spør hverandre! a) et opphav

=

b) å se på

=

c) en skriftlig avtale

=

d) å snakke om

=

e) fort

=

f ) trolig

=

g) å antyde

=

h) å gjøre

=

i) å forlange

=

j) å kjenne

=

k) det samme som

=

en opprinnelse

LEKSJON 2: Her bor vi 29

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 29

2015-05-28 15:06:04


11 Idiomatiske uttrykk I teksten sin bruker Rima Iraki en del faste formuleringer. Slike faste uttrykk kaller vi gjerne idiomer eller idiomatiske uttrykk. Uttrykkene er ofte språklige bilder (metaforer), og noen ganger er de så innarbeidet i språket at de har blitt ordtak. Arbeid sammen to og to. Snakk sammen om hva uttrykkene betyr. Hvordan bruker Iraki disse uttrykkene, og i hvilke andre situasjoner kan det være naturlig å bruke dem? « … sånn helt uten videre.» « … det er typisk norsk å være god.» « … de hadde rotet seg bort i …» « … å leve i tråd med …» « … å gå i deres fotspor.» « … i hans øyne.» « … med klump i halsen.»

12 Det er lov å spørre! Lag tre spørsmål til teksten. Gå på «speed-dating» i klassen og still spørsmålene til den du «speeddater». Svar på spørsmålene som «daten» din stiller til deg. .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

13 I kommentarfeltet På Internett er det vanlig å skrive kommentarer til andres innlegg eller blogger. I en kommentar trenger du ikke å gjennomgå alt som står i det innlegget som du vil kommentere. Du kan ta for deg bare noen få punkter som du støtter eller ikke støtter. Her er et eksempel på en kommentar til Rima Irakis tekst:

Krimskrams mener: Rima Iraki skriver i innlegget sitt: «Du blir ikke norsk sånn helt uten videre.» Det er jammen helt sant. Men samtidig må man spørre: Hva vil det si å være «norsk»? Har ikke det forandret seg ganske mye i løpet av de siste 20–30 årene? Jo, det har det faktisk. Og det bør alle snart ta inn over seg. Det gjelder ikke bare for Norge, men for mange land i Europa. Man kan ikke lenger bare se på hudfarge eller navn. Man må også tenke på tilhørighet, oppvekst, venner, osv. Det moderne samfunnet er slik. Familier flytter og skaper seg et nytt liv. Her er det mange som må skjerpe seg, synes jeg, og tenke over hvordan man uttrykker seg. Ingen liker å føle seg ekskludert.

Alternativ 1: Arbeid individuelt eller i par. Les Rimas tekst en gang til. Finn ett eller flere punkter som du/dere vil kommentere. Skriv kommentarene. Alternativ 2: Arbeid individuelt. Les Rimas tekst en gang til. Finn et punkt du vil kommentere, og skriv en kommentar. Gi kommentaren videre til den som sitter til høyre for deg, samtidig som du får en kommentar fra den som sitter til venstre for deg. Skriv en kommentar til kommentaren.

30 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 30

2015-05-28 15:06:04


grammatikk G1 Ubestemt eller bestemt form? Sett inn substantivet til venstre i rett form i setningene. Substantivets kjønn er ikke oppgitt, så først må du være sikker på at du vet hva det er: en, ei eller et. Du må også finne ut om det skal være entall eller flertall. Det kan du noen ganger se av andre ord i setningen. Hvilke ord er det? a) by

Norges eldste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heter Tønsberg.

b) tiltak

Det er viktig å sette i gang så mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som mulig nå.

c) forhold

Jeg har aldri forstått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deres.

d) ulempe

Hvilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ser du ved å bo i en by?

e) fjord

Vet du hva de største . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Norge heter?

f ) folketall

Europas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . går ned.

g) konflikt

Flere av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kommer til å bli vanskelige å løse.

h) ressurs

Mange land må bli flinkere til å ta vare på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sine.

i) krav

Han stilte ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i den nye jobben sin.

j) liv

Han hadde lengtet hele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etter et rolig sted å bo.

k) situasjon

Jeg vil snakke om min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ikke din.

l) dialekt

Hvilken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snakker folk på hjemstedet ditt?

G2 Adjektiv og substantiv Sett inn adjektivene og substantivene i rett form i setningene. en ny utfordring Dette er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................

krever nye løsninger.

Jeg liker ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som har oppstått.

et formelt krav Hvilke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stiller arbeidsgiveren? ................................................................................

er at man må ha utdanning i data.

Han fikk jobben selv om han ikke fylte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEKSJON 2: Her bor vi 31

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 31

2015-05-28 15:06:04


grammatikk et statlig tiltak Hvilket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ble satt i gang i 1946? Distriktenes utbyggingsfond fra 1961 var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ingen av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har hjulpet.

et interessant problem Han presenterte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dette er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Likevel vil ikke sjefen diskutere dem. Vi snakket om mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

et norsk skriftspråk På 1800-tallet ble det utviklet to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................

som er mest brukt, er bokmål.

Noen mener at vi bør slå sammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til ett felles skriftspråk.

G3 Eva og Peder og eiendomsord Skriv inn rett eiendomsord i setningene til høyre. Husk at noen eiendomsord må bøyes. a) Evas sønn

Da sønnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . begynte på skolen, fulgte Eva ham til skolen hver dag.

b) Evas sønn

Eva følger alltid sønnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til skolen.

c) Peders kone

Peder kjøper sjelden blomster til kona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Peders kone

Peder synes at kona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forventer for mye av ham.

e) Huset til Eva

Eva og Peder har bestemt seg for å selge huset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fordi

og Peder f ) Bilen til Eva og Peder g) Mora til Eva

de synes at huset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har blitt for lite. Nå har bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stoppet, så Eva og Peder må ta bussen til jobb. Mora til Eva har blitt enke, og nå ringer hun til Eva flere ganger hver dag. Peder snakker også ofte med mora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva har bedt mora ......................................................

om å ringe litt sjeldnere. Det blir for mye, rett og slett!

32 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 32

2015-05-28 15:06:04


grammatikk G4 Fra ubestemt til bestemt form Skriv setningene med substantivet i bestemt form. Pass på eiendomsordene og adjektivene. Se på eksemplene. Eksempler: Petter har kjøpt min røde bil. Landets politiske situasjon var vanskelig.

Petter har kjøpt den røde bilen min. Den politiske situasjonen i landet var vanskelig.

a) Landets andre folkegruppe kom vandrende østfra. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) De ødela nesten forholdet med sine problematiske konflikter. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Forskerne er svært interessert i museets gamle fossiler. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Petters forrige naboer var hyggelige. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) De har tenkt å pusse opp sitt gamle hus. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Ola sin sjef kommer fra Molde. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Mi fantastiske farmor døde dessverre i fjor. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hennes yngste sønns venninne ble nettopp kretsmester i turn. ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Deres spesielle forhold til naturen kan være vanskelig å forstå. ..............................................................................................................................................................................................................................

G5 Ingen eller ikke noen/noe? Skriv om setningene til indirekte tale. Start alle setningene med «Jeg sier at …». Se på eksemplene. Eksempler: Jeg har ingen problemer. Jeg kjente ingenting.

Jeg sier at jeg ikke har noen problemer. Jeg sier at jeg ikke kjente noe.

a) Hun har ingen lekser i dag.

Jeg sier at hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Eva liker ingen av vennene mine.

Jeg sier at Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Han gjør ingenting med problemet.

Jeg sier at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Per har ingen møbler i stua foreløpig.

.............................................................................................................................

e) Jeg ser ingenting med disse brillene.

.............................................................................................................................

LEKSJON 2: Her bor vi

02 Leksjon 2.indd 33

33

2015-05-29 10:47:01


grammatikk

f ) De tenker ingen nye tanker.

.............................................................................................................................

g) Hun forstår ingenting av dette.

.............................................................................................................................

h) De hadde ingen konflikter i ekteskapet sitt.

.............................................................................................................................

i) Han stilte ingen krav til barna sine.

.............................................................................................................................

G6 Begge deler – begge to Velg riktig svar: Begge deler eller Begge to. a) Vil du ha sukker eller melk i kaffen?

.................................................................................................................

b) Trenger du et viskelær eller en blyant?

.................................................................................................................

c) Skal vi ha hund eller gullfisk, synes du?

.................................................................................................................

d) Skal jeg ta med arbeidsboka eller tekstboka?

.................................................................................................................

e) Lue eller votter?

.................................................................................................................

f ) Hvem skal vi invitere? Lisa eller Jan?

.................................................................................................................

g) Skal vi gjøre oppgave A eller B?

.................................................................................................................

h) Er det leseforståelse eller parsetninger på testen?

.................................................................................................................

G7 Hel, hele, all/alt, alle Sett inn riktig kvantor i setningene. a)

...............................................

lærerne skal på studietur i neste uke, så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skolen blir stengt,

og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . elevene får fri. b)

...............................................

fjellet er dekket av snø, og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . veiene er stengt.

c) De har spist opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . godteriet og drukket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brusen. d) Barna så ferdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filmen, og så gikk de og la seg. e) Vi brukte en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dag på å gjøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oppgavene. f)

...............................................

livet hadde han lengtet etter et slikt sted.

34 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 34

2015-05-28 15:06:04


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Vistehola Vistehola er en hule som [1] på gården Viste i Randaberg kommune i Rogaland. Hulen er 8–9 meter dyp og 5–6 meter vid. Den ligger godt skjermet ved foten av en bratt knaus med fri utsikt mot sjøen. Landhevingen har [2] at avstanden til stranden i Vistevika i dag er et par hundre meter, men i steinalderen lå hulen ved sjøen. I 1900 oppdaget en lokal randabergsbu blant annet flint, dyrebein og trekull i hulen, og i årene 1907–1941 ble det foretatt flere [3] og utgravinger i hulen. Det viste seg at det hadde vært gode forhold for konservering av organisk materiale i denne hulen. [4] kunne funnene her avsløre både meny og levemåte hos steinaldermenneskene på Sør-Vestlandet.

Lang brukstid Undersøkelsene [5] at det har bodd folk i Vistehola fra rundt 6000 år før Kristus. Hulen ble brukt [6] folkevandringstida på 500-tallet etter Kristus. Det er bosettingen i de første 2000–3000 årene som har satt mest spor etter seg. De som har undersøkt [7], har funnet lag på lag med avfall. På det tykkeste er det lag med avfall på opp til 1,6 meter! Funnene peker mer mot en bosetting om vinteren enn om sommeren. Dypt nede i jordlagene har det kommet menneskeskjeletter for [8], så de som holdt til her, har nok ikke skilt mellom bosted og gravplass.

Hva spiste de? I Vistehola er det funnet beinrester etter over 30 fuglearter, 20 dyr og rundt 10 fiskearter. Så lenge furuskogen dominerte i [9], var elgen det viktigste kjøttdyret. I takt med et varmere klima og eikeskogens framvekst overtok villsvinet denne rollen. Av andre landdyr er det funnet rester etter bein fra blant annet hjort, hare, ekorn, rev og bjørn. Blant fiskeslagene var det i [10] torsk som sto på menyen, men også for eksempel sei og ål. [11] kjøtt og fisk spiste huleboerne nøtter, bær, planter og ikke minst forskjellige typer skjell. Et tykt lag med rester etter skjell i hulen er et tydelig bevis på at menneskene i hulen satte pris på denne typen mat som var [12] å høste i strandsonen.

Et godt liv? I de første 2000–3000 årene Vistehola var i bruk, må tallet på mennesker som brukte området, ha vært lite i forhold til de rike ressursene. Sannsynligvis trengte ikke de som levde her, å [13] så mye tid på å skaffe seg rikelig og velsmakende mat. Skinn ga varme klær, og gjennomsnittstemperaturen var dessuten flere grader høyere enn i dag. Kanskje har hulefolkene på Viste levd et bedre liv enn vi er [14] å forestille oss?

LEKSJON 2: Her bor vi 35

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 35

2015-05-28 15:06:04


leseforståelse Svaralternativer: [1]

finner

ligger

liker

[2]

ført til

resultat

ønsket

[3]

undersøkelsen

undersøkelser

undersøkelsene

[4]

Derfor

Det viser at

Forståelse

[5]

oppnår

ser på

viser

[6]

helt fram til

like etter

ikke i det hele tatt

[7]

årene

tida

hulen

[8]

syne

dagen

tida

[9]

området

hulen

saken

[10]

tydelig

først og fremst

første rekke

[11]

I tillegg til

Samtidig

Også

[12]

lett

vanskelig

god

[13]

forstå

bruke

innsats

[14]

mulig

klarer

i stand til

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hva er Vistehola? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvordan er det mulig å si noe om livet til de som levde i hulen? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilket kosthold hadde de som bodde i hulen? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor er det grunn til å anta at de som bodde i Vistehola, levde et ganske godt liv? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvor lenge var hulen i bruk? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvorfor ligger hulen lenger fra sjøen i dag enn den gjorde da den var i bruk? ..............................................................................................................................................................................................................................

36

LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 36

2015-05-28 15:06:05


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Ola angrep Espen, men heldigvis endte det godt. B Ola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på Espen, men heldigvis endte det godt.

2

A Det er forbudt å bygge boliger her. B Det er ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å bygge boliger her.

3

A Utviklingen har kostet mye tid og krefter. B Utviklingen har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pris.

4

A Det kan være problematisk med alle de norske dialektene. B Det kan være et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med alle de norske dialektene.

5

A Han drømmer om å lykkes som skuespiller. B Han drømmer om å slå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som skuespiller.

6

A Lapskaus er bedre enn kjøttkaker, synes jeg. B Kjøttkaker er ikke like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lapskaus, synes jeg.

7

A «Jeg har ingen problemer», påstår Ola. B Ola påstår at han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . problemer.

8

A Fredrik er alltid blakk. B Fredrik har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

A Det fins mange naturressurser i dette landet. B Det fins mange naturressurser her til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 A Han konstaterte at det kom til å bli vanskelig. B Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fast at det kom til å bli vanskelig.

11 A Kona til Espen er hyggelig. B Espen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er hyggelig.

LEKSJON 2: Her bor vi 37

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 37

2015-05-28 15:06:05


parsetninger 12 A Han forstår lite av det som blir sagt. B Han forstår ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av det som blir sagt.

13 A Språksituasjonen i Norge kan være utfordrende for innvandrere fordi de fleste insisterer på å snakke dialekten sin. B I Norge insisterer de fleste på å snakke dialekten sin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . være utfordrende for innvandrere.

14 A Den største byen i Norge heter Oslo. B Oslo er Norges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 A Klimaet i Norge er ikke så veldig forskjellig fra klimaet i Chile, faktisk. B Norges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg ikke så veldig fra klimaet i Chile, faktisk.

16 A Synes du situasjonen er utfordrende? B Synes du situasjonen er en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

17 A Han skal overta bedriften etter faren. B Han skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fotspor.

18 A «Jeg elsker den nye hytta mi», sier Petter. B Petter sier at han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 A Hun så ham med det samme hun kom inn i rommet. B Hun fikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ham med det samme hun kom inn i rommet.

20 A Nå har de spist opp absolutt alle kakestykkene. B Nå har de spist opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kakestykke.

38 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 38

2015-05-28 15:06:05


skriftlig produksjon Drøftende tekster Når du skriver en tekst på B2-nivå, må den være lengre og mer detaljert enn en tekst på B1-nivå: På dette nivået skal du kunne skrive tekster der du resonnerer, drøfter, argumenterer og gir eksempler slik at synspunktene dine kommer klart fram. Tekstene skal være ganske nyanserte og detaljerte, og ordforrådet må være stort nok til at beskrivelsene er klare og tydelige. Du må også vise at du har god grammatisk kontroll. Hvordan du binder teksten sammen, er viktig. Derfor bør du arbeide med å bruke varierte teknikker for å binde sammen setninger innad i et avsnitt, og i teksten som helhet. Den typen tekster som du øver deg på å skrive på B2-nivå, brukes også i høyere utdanning, for eksempel i eksamensoppgaver. Tekstene består vanligvis av tre deler: en innledning, en midtdel og en avslutning (eller en konklusjon), og de tar ofte utgangspunkt i en problemstilling eller en påstand. Denne problemstillingen eller påstanden skal man ta stilling til og drøfte. Det vil si at man presenterer argumenter for og imot det påstanden eller problemstillingen hevder, eller man presenterer momenter som utdyper og nyanserer forskjellige sider ved påstanden eller problemstillingen.

Innledning: Gi en kort beskrivelse av de mest relevante sidene av saken: – Hva dreier saken seg om? – Hva er grunnen til at dette er en aktuell sak? – Hvem deltar i diskusjonen? (Innledningen skal være kort og sjelden mer enn 1/3 av hele teksten.)

Hoveddel: Gå videre inn i saken og utdyp ulike sider eller momenter ved saken: – – – –

Fins det forskjellige innfallsvinkler? Blir det foreslått noen tiltak? Hva er positivt eller negativt med saken, og hva er vanlige argumenter? Vil saken ha eventuelle konsekvenser som kan diskuteres?

Det er viktig å markere en overgang mellom innledningen og hoveddelen. Derfor kan du gjerne starte hoveddelen med å si noe om hva du mener, eller du kan si at du nå vil gå nærmere inn på argumenter for og imot problemet eller påstanden. Det er lurt å sette opp på forhånd hvilke argumenter du vil gå inn på og drøfte, og du kan lage en rekkefølge på argumentene slik at tekstens oppbygging blir logisk. Det er viktig å dele teksten opp i avsnitt. Da blir den lettere å lese. En god hovedregel er å gjennomgå ett argument per avsnitt. For å utvide ordforrådet er det lurt å gjøre det til en vane å bruke minst fem til ti av de nye ordene eller uttrykkene fra leksjonen.

Avslutning og konklusjon: Avslutningen må være kort. Hvis du ikke har sagt tidligere i oppgaven hva du mener, kan du bruke avslutningen til å konkludere. Men du kan også la avslutningen være åpen. Det er ikke alle påstander det er så lett å ta stilling til. Å lage en god avrunding på teksten er likevel viktig.

LEKSJON 2: Her bor vi 39

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 39

2015-05-28 15:06:05


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er noen av påstandene fra leksjon 1 og 2 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

SPØRSMÅL

Foreldre må vite hva ungdommene deres holder på med på fritida.

Bør foreldre vite hva ungdommene deres holder på med på fritida?

Barnetrygden bør avskaffes.

Staten må sørge for at barnefamilier har god økonomi.

Staten bør ikke bruke så mye penger på distriktene.

Bør staten bruke så mye penger på distriktene?

Miljøvern er viktigere enn arbeidsplasser.

Det bør lages ett felles skriftspråk i Norge.

Togtilbudet i Norge er for dårlig.

B: Eksempeltekst Les eksempelteksten. Hvordan er den bygget opp? Hvordan er overgangene mellom de ulike delene? Finner dere noen nyttige ord og uttrykk som dere kan bruke selv? Overskrift

Oppgave: Bør foreldrene vite hva ungdommene deres holder på med på fritida?

Innledning (presenterer saken; hva en ungdom er, hva som kan være problematisk med denne aldersperioden)

Vi kaller perioden fra 13–19 år for tenårene. Dette er en alder der det skjer mange ting i en ungdoms liv. Ungdommene blir stadig mer selvstendige og mer uavhengige av foreldrene. Det fins mange fristelser i denne perioden, og dette kan gi foreldrene mange bekymringer. Noen foreldre har strenge grenser, mens andre velger å gi ungdommen sin stor grad av frihet. Det er vanskelig å vite hva som er riktig strategi, og det fins neppe en fasit på disse spørsmålene. Mange psykologer mener at det er viktig å snakke sammen, og at man må skape tillit gjennom god dialog mellom foreldre og ungdommer. 104 ord

Presentasjon av egen mening for å markere overgang til hoveddel 1. moment: foreldrene må være til stede for ungdommene

Etter min mening er det viktig at foreldre vet hva ungdommene holder på med på fritida. Jeg er også enig med de psykologene som sier at man bør snakke sammen og lytte til hverandre. Men da må man ta seg tid til dette. Foreldrene må rett og slett være opptatt av ungdommene sine i denne perioden og vise at de bryr seg om dem. 64 ord

40 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 40

2015-05-28 15:06:05


skriftlig produksjon

2. moment: respekt for privatlivet er viktig

Men jeg vil understreke at det er forskjell på kontroll og interesse. Det kan bli en ond sirkel hvis foreldrene kontrollerer, og ungdommene holder ting hemmelig. Interesse er noe annet. Man spør fordi man er interessert og vil lytte til andre. Da skaper man tillit, og tillit er alfa og omega i en familie. Respekt er også veldig viktig. Noen foreldre kan finne på å lese ungdommens e-post eller SMS-er. Jeg mener at det aldri er akseptabelt, fordi det krenker privatlivet til ungdommen. 83 ord

3. moment: forholdet til vennene, og foreldrene er ikke venner, men foreldre

I tenårene blir venner stadig viktigere. Da synes jeg at foreldrene bør være interessert i hvem disse vennene er. Foreldre kan lære seg navnet på vennene til sønnen eller dattera si, kanskje også adressen. Jeg vil likevel understreke at foreldre ikke bør prøve å være bestevenner med sønnen sin eller dattera si. Da kan det bli vanskelig å sette grenser eller gi tilbakemeldinger. 63 ord

Avslutning: eksempel på noe som er praktisk mulig å gjøre, avslutningen handler altså om hva man kan gjøre i en slik situasjon (tiltak)

Spesielt kan det være vanskelig i helgene når det er mye som skjer. Jeg har lest om en frivillig organisasjon som heter «Natteravnene». Det er voksne som går langs gatene i grupper på tre eller fire personer om kvelden eller om natta, og de prøver å forhindre at det skjer unødvendige voldsepisoder. Jeg er sikker på at mange foreldre er takknemlige for det arbeidet som natteravnene gjør. Kanskje flere bør engasjere seg i dette arbeidet? 75 ord

C: Innledning Velg et av spørsmålene dere laget i oppgave A. Diskuter med en eller to andre hvilke argumenter som kan være aktuelle for den problemstillingen dere har valgt. Så organiserer dere rekkefølgen på argumentene. Arbeid individuelt med å skrive en innledning til denne oppgaven. Innledningen bør være på 100–125 ord. Eventuelt kan dere lese innledningene høyt for hverandre og prøve å gi hverandre tilbakemelding: Er innledningen nøytral? Presenterer den problemstillingen på en grei måte? Skriv teksten en gang til etter tilbakemeldingen før du leverer den til læreren.

LEKSJON 2: Her bor vi 41

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 41

2015-05-28 15:06:05


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Lytt til samtalene og meldingene, og sett kryss ved rett alternativ. Du får høre samtalene og meldingene én gang.

Samtale 1 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 7 Hvordan går det med badet?

 De liker ikke Even.

 Det er snart ferdig.

 Even vil gjerne snakke med dem.

 Det blir neppe ferdig på en stund.

 De er bekymret for Even.

 Arbeidet går sakte.

Samtale 2 Fossilene ble ikke funnet tidligere fordi

Samtale 8 Hva forstår vi av nyhetsmeldingen?

 de hadde blitt flyttet ingen hadde lett etter fossiler i Oslofeltet før

 Bøndene har protestert mot vedtaket fordi ulven er truet her i landet.

 de hadde gjemt seg

 Naturvernforbundet er uenig med Fylkesmannen. Det dreier seg om opptil fire ulver.

Samtale 3 De snakker om husets

Samtale 9 Anders

 beliggenhet

 vurderer å flytte for godt

 størrelse

 vil gjerne flytte tilbake etter studiene

 alder

 er usikker på hvor han vil bo etter studiene

Samtale 4 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 10 Hva forstår vi av samtalen?

 Kvinnene vil beholde bjørketrærne.

 Georg er skeptisk til Norge.

 Kjelleren er ofte full av vann på grunn av bjørketrærne.

 Kvinnen synes at Georg har gode argumenter. Georg kunne aldri ha tenkt seg å bo i Norge.

 Det gjelder et vedtak fra styret i borettslaget.

Samtale 5 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 11 De snakker om

 Kvinnen er overhodet ikke interessert i fotball.

 samenes kamp for selvråderett

 Kvinnen er skuffet over resultatet.

 samisk kultur og tradisjoner

 Kampen endte uavgjort.

 samenes stilling internasjonalt

Samtale 6 Elisabeth

Samtale 12 Hva forstår vi av meldingen?

 har mistet jobben

 Noen har kollidert i en tunnel utenfor Bergen.

 har økonomiske problemer

 Det er dårlig vær i fjellet i Nord-Norge.

 gir ikke opp

 Det tar tre timer å kjøre over E134 i Sør-Norge.

42 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 42

2015-05-28 15:06:05


lytteøvinger Samtale 13 Kvinnen har ikke vært i Italia på en stund fordi

Samtale 15 Hvordan blir været?

 hun ikke har hatt råd

 Det blir dårlig vær i Stavanger.

 hun ikke har familie der lenger

 Det kan bli litt kaldere i Sør-Norge.

 hun har vært opptatt med andre ting

 Østlandet får regn om ettermiddagen og kvelden.

Samtale 14 Kvinnen ønsker seg varmt vann på hytta pleier å være på hytta alene blir avslappet av å være på hytta

L2 Tre om Nordsjørittet – og en ektefelle Du får høre fire monologer som handler om Nordsjørittet. Først hører vi en representant for arrangøren, deretter en bonde, så en deltaker – og til slutt deltakerens ektefelle. Lytt til monologene og gjør oppgavene.

Oppgave A Påstander Lytt én gang til utsagnene, og sett kryss ved påstandene som er riktige.Nordsjørittet er en konkurranse for syklister.Rittet går over to dager, en lørdag og en søndag i juni.Dyr på beite blir forstyrret av syklistene.Mange kaster fra seg søppel på veien.Det går tre store sykkelritt i sommerhalvåret.Sykling er en rimelig hobby.Deltakertallet i Nordsjørittet har holdt seg stabilt siden oppstarten i 1998.Grenserittet pleier å gå i starten av august.Det er gratis å delta i sykkelritt.

Oppgave B Hvem mener hva? Fyll ut med rett person ved utsagnene: arrangør, bonde, deltaker eller ektefelle. Nordsjørittet bidrar til å markedsføre Jærkysten som turistattraksjon. Deltakelse i sykkelritt gir en god mulighet til å se forskjellige steder i Norge. Mange trener på sykkelstiene i ukene før Nordsjørittet.

LEKSJON 2: Her bor vi 43

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 43

2015-05-28 15:06:06


lytteøvinger

Næringslivet tjener på sykkelrittet. Sykling er en hobby som går på bekostning av familiens ferier. Stadig flere deltar i Nordsjørittet. Syklistene kan ikke være helt mentalt friske som holder på sånn som de gjør. Det er hyggelig å reise på campingtur med familien. Jeg har fått nok. Det arrangeres andre aktiviteter i forbindelse med sykkelrittet.

Oppgave C Sammendrag Arbeid sammen to og to. Lytt én gang til, og gjenfortell for hverandre det de ulike personene sier etterpå. Her er noen stikkord: • tid og sted for Nordsjørittet • deltakerantall • fordeler og ulemper ved Nordsjørittet • lokalbefolkningens syn på rittet • sykling som hobby, både for den aktive og for familien • de ulike rittene som omtales Til slutt kan dere lytte én gang til og oppsummere for hverandre om dere har fått med dere alt.

L3 Hvor i verden? Oppgave A Send inn løsning Arbeid to og to. Lytt én gang, og finn ut hvilke steder de vil fram til. Bli enige om en forklaring på hvorfor det er disse stedene. Etterpå sammenlikner dere med et annet par og avgir forklaring.

Oppgave B Spørsmål Lytt én gang til, og svar på spørsmålene. Svar kort. a) Hva heter programlederne? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er innholdet i programmet? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilke dialekter snakker programlederne? ..............................................................................................................................................................................................................................

44 LEKSJON 2: Her bor vi

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 44

2015-05-28 15:06:06


lytteøvinger d) Hva har de i den første byen det er snakk om? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvordan kan man sende inn løsning på oppgavene? ..............................................................................................................................................................................................................................

L4 Hvor er du fra, egentlig? Lytt til samtalene to ganger, og gjør oppgave A og B.

Oppgave A Dialekter Hvor kommer de fra? Hvilken dialekt snakker de? Kvinnen i samtale A kommer fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hun snakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvinnen i samtale B kommer fra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hun snakker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oppgave B Hva er riktig? Sett kryss ved riktig svaralternativ.

I Bergen

Kvinnen i samtale B

 

 

snakker alle på den samme måten har de ingen problemer med å forstå hverandre kan «øge» bety «øre»

har lyst til å flytte fra Oslo får ofte høre at hun har en fin dialekt liker dialekten sin

Kvinnen i samtale A

Apokope

 

 

har flyttet mye har aldri bodd andre steder vil helst flytte fra byen

betyr at det er vanskelig å forstå er når man sier «kjøp» i stedet for «kjøpe» er en spesiell dialekt

Kvinnen i samtale A

Palatalisering

 

 

liker dialekten sin klarer ikke å snakke så pent har litt problemer med dialekten i Bergen

brukes mye i Oslo er det lett å bli lei av er typisk for dialekter i Trøndelag

Snakk sammen om dialektene i oppgaven: Hvilken av disse dialektene synes dere det var lettest å forstå? Vanskeligst? Hvorfor?

LEKSJON 2: Her bor vi 45

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 45

2015-05-28 15:06:06


LEKSJON 3

HVORDAN HAR DU DET? Helse i hver krone? 1 Spørsmål til teksten a) Hvorfor er det vanskelig å tilby spesialisttjenester overalt i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilket sykehus har ansvar for brannskader? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilke problemer kan det gi for folk dersom sykehus på små steder legges ned? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor er det en utfordring for helsevesenet at folk stadig blir eldre? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor mener dagens 40-åringer at 60-åringene har «trukket opp stigen etter seg»? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvilke forebyggende helsetiltak støttes av myndighetene? ..............................................................................................................................................................................................................................

2 Synonymer Skriv inn ord eller uttrykk fra teksten («Helse i hver krone?») som betyr det samme eller omtrent det samme. Husker dere ordene? Spør hverandre!

46

a) av og til

=

b) dersom

=

c) å leve

=

d) å komme til syne

=

e) å stenge

=

f ) ikke i det hele tatt

=

LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 46

2015-05-28 15:06:06


g) eldre og eldre

=

h) å stå for

=

i) å pensjonere seg

=

j) et valg

=

k) å vise til

=

3 Ordlaging A: Lag substantiv eller verb I tabellen under finner du ord fra teksten. Hvordan kan vi lage ord i andre ordklasser av disse ordene? Se på eksemplet. SUBSTANTIV

en utfordring

VERB

å utfordre å bo

en samordning en utvikling et behov en tvil en pensjonist å mene en stige en trening en behandling

B: Velg rett ordklasse Sett inn rett ord fra tabellen over i setningene under. (Du trenger ikke å bruke alle ordene.) Husk å bøye ordet. 1. Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klarer seg bra. De går på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , og de .......................................................

alene og ordner seg selv.

2. I det siste har vi sett en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mot stadig større . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av helsetjenestene. Noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på om dette egentlig er riktig vei å gå, mens andre mener at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av pasientene blir bedre på denne måten. 3. Fru Pettersen trenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for ei vond tå. Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alene hjemme, og nå har hun fått problemer med å gå.

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 47

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 47

2015-05-28 15:06:06


4 Rett uttrykk Disse setningene inneholder et utrykk som du finner i teksten («Helse i hver krone?»), men det mangler et ord i uttrykket. Finn uttrykket og fyll inn det som mangler. a) Når man skal på fjelltur, er det viktig å ta med seg godt utstyr, for det kan dukke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . problemer underveis. b) Jeg tar vitaminer hver dag, legger meg tidlig og prøver å trene jevnlig. Slik håper jeg at jeg kan .......................................................

meg frisk og rask hele vinteren.

c) Dette brødet er så godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jeg kan leve bare på det! d) Levealderen øker i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med at livsforlengende behandling blir bedre. e) Jeg må innrømme at jeg har vært i tvil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han passer til å være lege. f ) Med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på hvor mange biler som er ute på veiene hele året, er det egentlig utrolig at det ikke skjer flere ulykker. g) Det er mange pasienter som har behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denne medisinen, men den er så dyr at bare noen få kan få støtte til å bruke den.

Fru M. 5 Lukeøving Fyll ut med ord som passer. Ett ord i hver luke. Novellen Fru M. er skrevet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjell Askildsen. Novellen er hentet fra samlingen Thomas F’s siste nedtegnelser til allmennheten. Den kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1983. Kjell Askildsens bøker er oversatt til over 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Han skriver både dikt, noveller og romaner, og han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oversatt en rekke bøker til norsk. Askildsen har en spesiell stil. Han bruker ikke så mange ord, og ..............................................

ord er nøye gjennomtenkt.

Kjell Askildsen ble født . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mandal i 1929. Han debuterte i 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . novellesamlingen Heretter følger jeg deg helt hjem. Det ble mye diskusjon i hjembyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etter debuten, og til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . valgte Askildsen å flytte til Oslo. Kjell Askildsen har fått mange priser for forfatterskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For eksempel fikk han Riksmålsforbundets litteraturpris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 og Svenska Akademiens nordiska pris i 2009.

48

LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 48

2015-05-28 15:06:06


6 Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Forklar ordene eller uttrykkene som er understreket: Gjør rede for betydning, ordklasse og bøying (BOB). Bruk deretter ordene eller uttrykkene i nye setninger. a) b) c) d) e)

En av de få som vet at jeg ennå er til, er fru M. i hjørnebutikken. … på den måten beskytter vi oss selv og hverandre og opprettholder et fredelig, nær sagt vennskapelig forhold. Det var så uventet, jeg må innrømme at følelsene løp av med meg, … «Jeg er redd De har for høye tanker om meg.» « …, men jeg vet ingen som strittet mer imot å oppgi det.»

7 Sammensatte ord Arbeid sammen to og to. Forklar hva ordene betyr. Hvordan bøyes ordene?

høytidelig

smørbrød

opprettholde

vrangvilje melkemugge

egenrådig

hjørnebutikk

Alternativ behandling 8 Informasjonstekster Les de tre tekstene om akupunktur, homøopati og fotsoneterapi. Arbeid individuelt eller i par og skriv en lignende informasjonstekst om urtemedisin, healing, tankefeltterapi eller andre alternative behandlingsformer. Teksten skal være på omtrent 100 ord. Finn informasjon på Internett eller bruk andre relevante kilder. Husk å oppgi kilder.

9 Det er lov å spørre! Lag tre spørsmål til temaet «Alternativ behandling». Gå på «speed-dating» i klassen og still spørsmålene til den du «speed-dater». Svar på spørsmålene som «daten» din stiller til deg. .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 49

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 49

2015-05-28 15:06:07


10 Beskrivelse av bilder Skriv én tekst til hvert bilde. Prøv å ikke bare fortelle om det du ser, men også om hvilken problemstilling eller hvilket tema bildet handler om.

Q

Q

Start med det konkrete: Hvor er de? Hva gjør de? Hvordan er været? Hvordan ser de ut (trist, glad, avslappet, bekymret …)? Gå videre til det abstrakte: Hvilken tematikk uttrykker bildet? På hvilken måte kommer dette til uttrykk i bildet? Hvordan kan bildet tolkes?

Brødre i blodet 11 En følelse av at stillheten senket seg rundt meg … Husker du teksten? Fyll ut lukene uten å se i tekstboka. Les høyt for hverandre to og to. En følelse av at stillheten senket seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meg, og at menneskene på gangstiene .......................................................

blokkene ble fordreide i ansiktet. Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det for meg at de

ville meg noe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , at de var ute etter meg på en eller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . måte. Nå er det ikke til å komme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra at det ofte var akkurat det de var også, vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for eksempel en guttegjeng som pleide å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til nede ved senteret, og som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å tvinge hodet mitt ned i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Men også ellers, når ingen fare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , falt jeg ut av sammenhengen, og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paralysert av angst. Det hendte også at jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og slett stilte meg tvilende til min .......................................................

50

eksistens.

LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 50

2015-05-28 15:06:08


12 Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Forklar ordene eller uttrykkene som er understreket: Gjør rede for betydning, ordklasse og bøying (BOB). Bruk deretter ordene eller uttrykkene i nye setninger. a) b) c) d) e) f)

Men på en underlig måte kjente jeg meg igjen i dette bildet. … viste det seg at det samme hadde Munchs samtidige sagt. … for med ett forsto jeg hvor alene han måtte ha vært. Det kunne komme over meg på veien til butikken, … … at de var ute etter meg på en eller annen måte. Bare gråt og løsrevne setninger.

13 Antonymer Skriv inn ord fra teksten («Brødre i blodet») som betyr det motsatte eller omtrent det motsatte. Husker dere ordene? Spør hverandre! a) forsiktig

><

b) godt

><

c) fantasi

><

d) bråkete

><

e) å løfte

><

f ) trygghet

><

g) sjelden

><

h) latter

><

14 Feilkonstruksjoner Arbeid sammen to og to. I parentes foran disse setningene står det hvor mange feil hver setning inneholder. Finn feilene og skriv setningene korrekt. Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. (2) Bildet av Munch gjorde et veldig sterk inntrykk for ham. ............................................................................................................................................................................................................................

(3) Han følte alene seg og utenfor, og var det vanskelig til ham. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Mange av gutter i klassen sin lo av ham. ............................................................................................................................................................................................................................

(1) Av og til han gikk på butikken for mor. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Det var noen guttene som plaget ofte ham. ............................................................................................................................................................................................................................

(3) Han pisket seg selv på rognekvister, eller slo seg han i ansiktet med flat hånden. ............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 51

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 51

2015-05-28 15:06:11


grammatikk G1 Finn leddsetningen Hver av setningene under inneholder en leddsetning. Sett strek under leddsetningen. a) Han bruker ikke akupunktur fordi han ikke tror på det. b) Før han begynte med fotsoneterapi, hadde han prøvd vanlig medisinsk behandling. c) Hvis du ikke slutter å røyke, kommer du til å bli alvorlig syk. d) Han er fortsatt skeptisk til tross for at han har blitt bedre. e) Blodtrykket hennes har sunket etter at hun begynte med akupunktur. f ) Etter at jeg hadde vært til behandling hos Mari, hadde jeg ikke vondt lenger. g) Behandlingen virker fordi refleksene i nervebanene stimuleres gjennom trykking og massering. h) Dersom man bruker alternativ behandling ved alvorlige sykdommer, kan det være svært skadelig. i) Hvis du ønsker å bruke alternativ behandling, er det helt på eget ansvar.

Kan du flytte leddsetningen til et annet sted i hovedsetningen? Hva skjer med ordstillingen i hovedsetningen?

G2 Rett subjunksjon Sett subjunksjonene i rammen på rett plass i teksten.

da, da, etter at, fordi, fordi, fordi, fordi, før, mens, mens, slik at

Elling og mora hans bodde alene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellings far døde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elling ble født. Av og til tok de toget til Sandefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellings mormor og morfar bodde der. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han var liten, pleide Elling å samle på ting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han ble eldre, fortsatte han med det. Han engasjerte seg særlig i livet til Gro Harlem Brundtland, en norsk politiker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun ofte var i avisa, ble det veldig mange utklipp. Elling limte alle utklippene inn i store album. ...........................................

...........................................

mora var rundt 70 år, dro hun og Elling på tur til Syden. Dessverre døde mora

de var der. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mora døde, måtte Elling klare seg selv. Det gikk ikke så

bra. Han klarte ikke å gå på butikken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han slet så mye med angst. Til slutt gikk han nesten ikke ut i det hele tatt. Politiet kom og hentet ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han kunne få hjelp. Han fikk en plass på Brøines, et behandlingssted for folk med psykiske problemer.

52

LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 52

2015-05-28 15:06:11


grammatikk G3 Rett subjunksjon Sett inn en subjunksjon som passer i teksten. Kanskje det fins flere alternativer? Diskuter med en annen etter at du har gjort oppgaven. ............................................................

Elling hadde vært en stund på Brøines, måtte han dele rom med Kjell-Bjarne.

I starten likte ikke Elling det så godt, men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elling var flink til å fortelle historier, kom de godt overens etter hvert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjell-Bjarne var stor og litt voldsom, lærte Elling å sette pris på ham. Han innså at Kjell-Bjarne hadde mange fine kvaliteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han var veldig opptatt av damer og nakne kropper. Kjell-Bjarne var nemlig ganske fortvilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han aldri hadde vært sammen med en dame. Så kom den dagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de skulle flytte ut fra Brøines. De hadde fått en leilighet i byen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de kunne prøve å fungere i samfunnet igjen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de hadde tatt toget fra Brøines til Oslo, møtte Frank dem på stasjonen. Han skulle hjelpe dem med å passe inn. Frank innså at det kom til å bli en utfordring. Først måtte han lære dem å snakke i telefonen ............................................................

ingen av de to mennene ville gjøre det. I starten gikk Kjell-Bjarne på butikken

............................................................

Elling ikke likte det. Elling laget mat. Alt gikk fint, helt til julaften.

............................................................

Elling og Kjell-Bjarne hadde spist og åpnet presanger, hørte de plutselig noe ute

i trappa. De gikk for å se hva det kunne være. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de åpnet døra, så de ei gravid dame som lå på trappeavsatsen. Men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du vil vite hvordan det går videre, må du se filmen …

G4 Ordstilling i leddsetning Sett inn setningsadverbialet til venstre på rett plass i leddsetningen. Se på eksemplet. ikke

Lise er glad for at hun vant en million i lotto på lørdag.

Lise er glad for at hun ikke vant en million i lotto på lørdag.

.........................................................................................................................................................................................................

a) ikke

Han hadde tenkt å reise til India dersom han hadde blitt syk. ..........................................................................................................................................................................................................

b) aldri

Selv om du spiser kjøtt, trenger ikke jeg å gjøre det. ..........................................................................................................................................................................................................

c) gjerne

Petter studerer medisin fordi han vil bli lege. ..........................................................................................................................................................................................................

d) helst

Han studerer historie selv om han vil studere medisin. ..........................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 53

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 53

2015-05-28 15:06:12


grammatikk e) ikke

Han kommer til å få magesår hvis han slutter å drikke kaffe. ..........................................................................................................................................................................................................

f ) aldri

Når du forteller noe til meg, er det vanskelig å hjelpe deg. ..........................................................................................................................................................................................................

g) ofte

Selv om han kommer på besøk, føler jeg at han ikke trives her. ..........................................................................................................................................................................................................

h) ikke

Hvor mye leser du når du skal ha eksamen?

i) ikke

Han ville ikke studere videre selv om han strøk på eksamen.

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

G5 Fordi – derfor Bind sammen setningene med fordi og derfor. Se på eksemplet. Eksempel: Han sluttet å røyke. Han ville ikke bli syk. FORDI: Han sluttet å røyke fordi han ikke ville bli syk. DERFOR: Han ville ikke bli syk, og derfor sluttet han å røyke.

Ola skal gå på festen. Han vil gjerne treffe Elsa igjen. FORDI:

....................................................................................................................................................................................................

DERFOR:

....................................................................................................................................................................................................

Sykehuset skal legges ned. Alle skal gå i fakkeltog. FORDI:

....................................................................................................................................................................................................

DERFOR:

....................................................................................................................................................................................................

Det er ikke nok helsepersonell i Norge. Mange sykepleiere kommer hit for å arbeide. FORDI:

....................................................................................................................................................................................................

DERFOR:

....................................................................................................................................................................................................

Stadig flere blir stadig eldre. Livsforlengende behandling har blitt svært god. FORDI:

....................................................................................................................................................................................................

DERFOR:

....................................................................................................................................................................................................

54 LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 54

2015-05-28 15:06:12


grammatikk G6 Selv om – likevel Bind sammen setningene med selv om og likevel. Se på eksemplet. Ikke alle leger tror at akupunktur hjelper. Akupunktur er svært utbredt i Kina. SELV OM: Ikke alle leger tror at akupunktur hjelper selv om det er svært utbredt i Kina. LIKEVEL: Akupunktur er svært utbredt i Kina, men likevel tror ikke alle leger at det hjelper.

Sykehuset ble lagt ned. Alle protesterte. SELV OM:

....................................................................................................................................................................................................

LIKEVEL:

....................................................................................................................................................................................................

Det fins mange behov i helsesektoren. Man må dessverre prioritere. SELV OM:

....................................................................................................................................................................................................

LIKEVEL:

....................................................................................................................................................................................................

Homøopati er en godkjent behandlingsform i England og Frankrike. Homøopati blir ikke dekket her til lands. SELV OM:

....................................................................................................................................................................................................

LIKEVEL:

....................................................................................................................................................................................................

Dag er tilhenger av akupunktur. Han bruker også tradisjonelle metoder. SELV OM:

....................................................................................................................................................................................................

LIKEVEL:

....................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 55

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 55

2015-05-28 15:06:12


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Kate tar med seg åpenheten videre:

Ærligheten lever Da Saint Thomas døde, mistet vi en talentfull artist. Søsteren håper hans død kan hjelpe andre. De oppdaget allerede i barnehagen at broren min hadde [1]. Da var han to år, og gjemte seg inni gardiner og jakker. Kate Tyler (35) sitter i sofaen [2] på Enebakk. På veggen bak henne henger et stort fotografi i svart-hvitt. Det er et nærbilde av storebroren Thomas Hansen. For Kate en to år eldre bror, for resten [3] Norge noen år senere en begavet sanger og låtskriver under artistnavnet St. Thomas. En artist som alltid var [4] om angsten for å gå på scenen og om at han brukte antidepressiva. – Det overrasket oss ikke at han var så ærlig. Vi syntes bare det [5] bra at noen satte sitt ansikt på det, forteller Kate, som husker hvor ofte broren var utenfor i oppveksten. – Vi vokste opp på Furuset, der det gjaldt å overleve, noe du ikke gjorde om du [6]. Det gjorde jo han, også fordi han var så intelligent. Han ba lærerne om mer lekser, det var tabu.

Så ikke tegnene I ungdomsårene fikk han medisiner, men som voksen måtte han søke psykologhjelp selv. Det gikk ikke [7] bra. – Han skrev søknader til 52 psykologer, men fikk bare avslag på avslag. Etter hvert begynte Thomas å medisinere seg selv [8] større doser av medisinene han fikk fra legen. – Da det ikke holdt lenger, begynte han å kjøpe andre ting. Men vi skjønte ikke det da, det har vi funnet ut [9]. – Jeg husker han var hos oss helga før han døde. Vi hadde pizza og masse smågodt. Thomas spiste nesten ikke pizza, men masse godteri. Så ville han dra hjem, enda han [10] skulle overnatte. I ettertid skjønte jeg at det var fordi han ikke hadde med seg piller. Og at når man tar amfetamin, får man sukkerkick. Det var siste gangen Kate så storebroren i live. Noen dager senere fant de ham død hjemme hos seg selv. Han døde av en [11] blanding reseptbelagte midler.

Åpenhet smitter Familien tok kontakt med organisasjonen Psykisk Helse og Thomas sitt plateselskap, og skapte sammen St. Thomas Minnefond, [12] andre barn med rusproblemer eller psykiske lidelser. – Siden han var en åpen bok, ønsket vi å føre åpenheten videre. Hvis man kan redde bare én annen person, så er det bra, sier Kate. Selv kjenner hun også at storebrorens åpenhet [13]. – Etter at han døde, fikk jeg masse e-poster fra andre som slet. Jeg er nok blitt mer åpen for å se andre. – Hva er det viktig for deg at barna dine skal vite om onkelen sin? – At han alltid tok de svakes parti. Thomas stilte bare for høye krav til [14]. Alle andre var gode nok. Sånn er Lilly også. Hun leker med alle. Jeg håper virkelig at hun fortsetter med det. (Kamille, nr. 8, 2014, s. 40 – tekst: Åslaug Birgitte Græsvold)

56

LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 56

2015-05-28 15:06:12


leseforståelse Svaralternativer: [1]

forskjeller

løsninger

problemer

[2]

hjem

hjemme

hjemover

[3]

til

av

[4]

åpen

åpent

åpne

[5]

hadde

er

var

[6]

skilte deg ut

gikk forbi

holdt sammen

[7]

samme

like

fortsatt

[8]

samtidig som

ved å ta

gjennom legen

[9]

tidlig

tilstrekkelig

i ettertid

[10]

egentlig

utenom

selv

[11]

vanskelig

riktig

uheldig

[12]

ville hjelpe

for å hjelpe

hjelpsom for

[13]

har smittet

forsvant

var vanskelig

[14]

seg selv

andre

ikke noen

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hvilket yrke hadde Thomas Hansen? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilken sykdom led han av? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor brukte han antidepressiva? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvordan var oppvekstmiljøet på Furuset? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva skjedde da Thomas ble voksen og skulle finne psykolog selv? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva gjorde familien etter at Thomas hadde gått bort? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvorfor synes Kate at dattera likner på onkelen sin? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 57

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 57

2015-05-28 15:06:12


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Alle ser at Petter er litt annerledes enn de andre barna. B Alle ser at Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litt ut fra de andre barna.

2

A Farmor ble ikke innlagt selv om hun følte seg veldig dårlig. B Farmor ble ikke innlagt til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun følte seg veldig dårlig.

3

A Hun fikk ikke hjelp. Likevel klarte hun å bo hjemme til hun var nærmere 95 år. B

4

.................................................................

hjelp, klarte hun å bo hjemme til hun var nærmere 95 år.

A De må besøke henne stadig oftere. B De må besøke henne oftere og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

A Hun har slett ikke lyst til å studere medisin. B Hun har ikke lyst til å studere medisin i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

A Hva holder du på med for tida? B Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du med for tida?

7

A Det er viktig at du begynner å bruke alle ressursene dine! B Det er viktig at du tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle ressursene dine!

8

A Hun vil ikke slutte å røyke selv om legen har anbefalt det. B Legen har anbefalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Likevel vil hun ikke gjøre det.

9

A Det hendte ofte at alle lo av læreren vår. B Det hendte ofte at læreren vår ble gjort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 A Jo oftere du går til behandling, jo bedre vil resultatet bli. B

......................................................................................

jo oftere du går til behandling.

11 A Legen ville ikke gi ham behandling for sykdommen fordi han røykte. B Legen ville ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ham fordi han røykte.

58 LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 58

2015-05-28 15:06:12


parsetninger 12 A Jeg tror ikke at homøopati virker noe særlig. B Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tvilende til effekten av homøopati.

13 A De satt og ventet på legevakten i timevis. B De satt og ventet på legevakten i time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 A Sykehusets ansatte reagerer på at sykehuset skal legges ned. B

.................................................................

sykehuset reagerer på at sykehuset skal legges ned.

15 A Er du enig med meg i at det er feil å legge ned sykehuset? B Er vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at det er feil å legge ned sykehuset?

16 A Først må du spise frokost. Så må du ta medisinen din. B Du må ta medisinen din . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . spist frokost.

17 A Det regnet ikke da hun gikk ut. Likevel tok hun på seg regntøy. B Hun tok på seg regntøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da hun gikk ut.

18 A De grunnleggende behovene til barna må settes først. B Barnets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . må settes først.

19 A Hun trener veldig mye. Det går ut over helsen hennes. B Hun trener så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . går ut over helsen hennes.

20 A Hvis du ikke lytter til hva legen sier, blir du ikke bedre. B Du blir ikke bedre med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lytter til hva legen sier.

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 59

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 59

2015-05-28 15:06:12


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er påstandene fra leksjon 3 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

SPØRSMÅL

Det er altfor lett å bli sykmeldt i Norge.

Er det for lett å bli sykmeldt i Norge?

Røykere bør stille bakerst i behandlingskøene på sykehusene.

Å være utbrent er ikke en sykdom.

Alternative behandlingsmåter bør finansieres av det offentlige.

Eldreomsorgen i Norge må privatiseres for å bli bedre.

Pensjonsalderen bør heves til 70 år.

B: Eksempeltekst Start med å repetere det som sto i leksjon 2 om skriftlige oppgaver. Les eksempelteksten. Hvordan er den bygget opp? Hvilke argumenter er tatt med? Ville dere ha valgt de samme argumentene? Hvordan er innledningene til de forskjellige avsnittene? Finner dere noen nyttige ord og uttrykk som dere kan bruke selv? Overskrift

Oppgave: Er det for lett å bli sykmeldt i Norge?

Innledning: presentasjon av tema: sykefravær og sykmelding (definisjon – henvisning til kilder) og tolkning av oppgavens problemstilling: sykefraværet er for høyt

Vi skiller mellom kortvarig og langvarig sykefravær. Ved kortvarig sykefravær bruker vi vanligvis egenmelding. Hvis sykefraværet er langvarig, må man gå til legen for å få sykmelding. Sykmeldingen gir rett til sykepenger: «Sykepenger skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive personer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade» (altinn.no). Man kan være sykmeldt i opptil ett år (ibid.). Det er mye snakk om sykefravær i mediene i våre dager. Myndighetene mener at sykefraværet er for høyt. De ønsker å redusere det. Derfor mener mange at det må bli vanskeligere å bli sykmeldt. 96 ord

Overgang til hoveddel: egen mening, begrunnelse med henvisning til hva en sykmelding er (til forskjell fra en egenmelding)

Jeg tror ikke at det fins noen som ønsker å være sykmeldt eller utenfor arbeidslivet. Jeg stiller meg også tvilende til om det er lettere å bli sykmeldt i Norge enn for eksempel i Sverige og i Danmark. Det er uansett en medisinsk vurdering, og jeg tror ikke at leger er så forskjellige fra land til land. 57 ord

60 LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 60

2015-05-28 15:06:13


skriftlig produksjon

1. argument: moderne arbeidsliv er krevende

Det moderne arbeidslivet er hektisk og utfordrende. Det stilles store krav til effektivitet. Det kan føre til stress og psyko-somatiske plager. Noen jobber kan gi belastningsskader som følge av at man løfter feil, sitter feil eller spenner musklene. Plager i rygg og nakke kan gi kroniske smerter. Da er det viktig å få hjelp og behandling selv om det betyr at man må være sykmeldt i en kortere eller lengre periode. 71 ord

2. argument: en sykmeldt person kan gjøre andre ting på arbeidsplassen

I noen tilfeller kan den sykmeldte kanskje gjøre noe annet enn sin vanlige jobb. NAV skal vurdere det sammen med legen, arbeidsgiver og den sykmeldte selv. En snekker som ikke klarer å være snekker, kan kanskje gjøre andre ting på arbeidsplassen? Jeg synes det er viktig å ta i bruk folks ressurser og kompetanse. 54 ord

3. argument / avslutning: økonomi er viktig for de som er sykmeldte, ordningene bør ikke endres

Slik jeg opplever saken, er det ikke bare sykmeldingen man snakker om i media. Man snakker like mye om de økonomiske ordningene som følger med sykmeldingen. Mange mener at disse ordningene er for gode. Det er jeg ikke enig i. Dersom man blir syk, er det viktig å vite at økonomien er trygg. Hvis man ikke har denne sikkerheten, tror jeg at man kan bli enda sykere. Etter min mening er det er bra å ha en slik trygghet her til lands. 82 ord

C: Å bearbeide et argument Velg et av spørsmålene dere laget i oppgave A. Finn en annen som har valgt den samme oppgaven. Diskuter hvilke argumenter som kan være aktuelle for den problemstillingen dere har valgt. Så organiserer dere rekkefølgen på argumentene. Velg to argumenter hver og skriv utfyllende om disse argumentene. Les tekstene høyt for hverandre. Hver tekst skal være på 50–75 ord. Har dere fått fram det dere snakket om? Gi hverandre tilbakemelding på innholdet og formuleringene! Arbeid individuelt: Flett sammen argumentene til en tekst. Skriv innledning og avslutning til teksten. Lever teksten til læreren.

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 61

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 61

2015-05-28 15:06:13


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Oppgave A Riktig forklaring Lytt til samtalene og meldingene én gang, og sett inn rett nummer ved ordforklaringene. Les forklaringene før du lytter til meldingene. NUMMER

FORKLARING

Man kommer ikke på det akkurat nå, men man vet det egentlig. Man blir veldig overrasket. Man må høre etter. Man er veldig, veldig snill og vil det beste for andre. Det gikk veldig dårlig.

1

Man har mye man vil si. Man er ikke så flink til praktisk arbeid. Man er veldig ærlig og direkte. Man liker noen. Noen har gjort noe som gjør at andre ikke liker dem. Noen klarte å tenke logisk og klart til tross for en vanskelig situasjon. Noen er ganske uintelligente. Man er veldig tynn. Man klarer seg alltid. Noen er vanskelige å forhandle med, for de holder på sitt og gir ikke etter.

Oppgave B Og uttrykket er …? Lytt til samtalene og meldingene én gang til. Skriv ned hva uttrykket er. Etterpå sammenlikner dere og prøver å lage nye setninger med uttrykkene.

å ha mye på hjertet

1

..............................................................................................................................................................................................................................

2

..............................................................................................................................................................................................................................

3

..............................................................................................................................................................................................................................

4

..............................................................................................................................................................................................................................

62 LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 62

2015-05-28 15:06:13


lytteøvinger 5

..............................................................................................................................................................................................................................

6

..............................................................................................................................................................................................................................

7

..............................................................................................................................................................................................................................

8

..............................................................................................................................................................................................................................

9

..............................................................................................................................................................................................................................

10

..............................................................................................................................................................................................................................

11

..............................................................................................................................................................................................................................

12

..............................................................................................................................................................................................................................

13

..............................................................................................................................................................................................................................

14

..............................................................................................................................................................................................................................

15

..............................................................................................................................................................................................................................

L2 Vær så god, neste! Oppgave A Hvem sier hva? Lytt én gang og fyll ut rett person ved utsagnene: pasient, lege, forsker eller politiker. Pasienter klager ofte over at legene ikke lytter til det de sier. Helsesystemet skal ivareta pasientenes behov. Det fins kurs for leger som ønsker å bli flinkere til å kommunisere med pasientene sine. Konsultasjonen tar ofte ikke mer enn ti minutter. Vi ønsker et effektivt helsevesen. Det er ikke selvsagt at alle leger er flinke til å kommunisere. Å bytte lege er en mulighet. Kunnskap om relasjonen mellom lege og pasient er en del av legeutdannelsen. Pasienter bør lage en liste over hvilke plager de ønsker å snakke med legen om. Når man er lege, har man travle dager. Legene må tilpasse seg nye konkurransevilkår. Fastlegeordningen kan slå uheldig ut, for eksempel hvis noen pasienter krever mye oppmerksomhet. Legens autoritet er sannsynligvis svakere nå enn før i tida.

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 63

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 63

2015-05-28 15:06:13


lytteøvinger Oppgave B Sammendrag Arbeid sammen to og to. Lytt én gang til, og gjenfortell for hverandre det de ulike personene sier. Her er noen stikkord:  pasientens frustrasjoner  legekonsultasjonen  fastlegeordningen  endringer i legeyrket  relasjonen mellom lege og pasient  virkemidler for å oppnå et effektivt helsesystem Til slutt kan dere lytte én gang til for å oppsummere om dere hadde fått med dere alt. Eventuelt kan dere levere et kort sammendrag til læreren ut fra punktene over.

L3 Hvem, hva, hvor? Samtale A Sett kryss ved de påstandene som er riktige ut fra det vi hører i samtalen.Mannen ringer til legekontoret.Han må gjøre om på bestillingen fordi han skal reise bort.Han får en time etter lunsj.Mannen har ikke vært der på 15 år.Sekretæren tar imot en bestilling på tannbleking.Det passer best på torsdager.Han er født i 1976.Mannen går til en kvinnelig tannlege.

Samtale B 1) Spørsmål a) Hvor er de? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er forholdet mellom personene? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor er de der? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva kommer ut av samtalen? ..............................................................................................................................................................................................................................

64 LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 64

2015-05-28 15:06:13


lytteøvinger 2) Hvorfor? Arbeid sammen to og to, og diskuter svarene i oppgave 1. Hvordan kom dere fram til svarene? Hvilke «signaler» i teksten brukte dere?

L4 Alternativ behandling Oppgave A Sammendrag Du får høre uttalelser om alternativ behandling fra fire personer. Under finner du korte sammendrag av det to av personene sier. Lag selv liknende sammendrag av det de to andre personene sier og mener.

Dag Konglerud, fysioterapeut: Konglerud er fysioterapeut, men han er også opptatt av akupunktur. I følge Konglerud er det vanlig å skille mellom to typer akupunktur her i Norge, nemlig klassisk akupunktur og medisinsk akupunktur. I Norge regnes klassisk akupunktur som alternativ behandling. Konglerud bruker medisinsk akupunktur, det vil si i tillegg til vanlig medisinsk behandling. Det er vanlig i norsk helsevesen. Det kan virke smertelindrende. Konglerud har stor tro på den typen akupunktur som han bruker. Han forteller også at denne typen akupunktur brukes på mange fødeavdelinger. Mari Tollestad, fotsoneterapeut: .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Peter Smith, kreftforsker: Smith er lege og forsker på kreft. Han har undersøkt pasienter fra fem forskjellige land for å se om akupunktur kan være nyttig. Undersøkelsen hans viser at akupunktur er litt nyttig, særlig for enkelte pasienter. Samlet sett har likevel ikke akupunktur særlig stor virkning, bare litte med enn en placebo-effekt, sier Smith. Derfor er han ganske negativ til akupunktur og sier at det bare er litt bedre enn det han kaller «bløffmetoder». Leif Olsen, professor i antropologi: .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 3: Hvordan har du det? 65

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 65

2015-05-28 15:06:13


lytteøvinger Oppgave B Hva mener dere? Arbeid sammen to og to. a) Gjenfortell for hverandre hva de fire personene mener om alternativ behandling. Hvem er mest positiv? Hvem er mest negativ? b) Hvem er dere enige med, og hvorfor?

L5 Tante Agates grønne kommode (1) Oppgave A Spørsmål a) Hvilken årstid er det? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvorfor er det roligere der om vinteren? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva mener Tønnesen med at Røvik er tjukk i penger? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva har Signe arvet? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor har ikke Signe lyst til å selge stedet? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvordan reagerer Tønnesen på Signes (foreløpige) avgjørelse om salg? ..............................................................................................................................................................................................................................

Oppgave B Sammendrag Skriv et sammendrag av hørespillets første avsnitt. Du kan bruke spørsmålene i A-oppgaven som hjelp.

66 LEKSJON 3: Hvordan har du det?

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 66

2015-05-28 15:06:13


LEKSJON 4

SKOLE OG UTDANNING Skolepolitiske spørsmål 1 Spørsmål til teksten a) Hvordan finansieres norske privatskoler som er offentlig godkjent? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilke typer privatskoler er tillatt? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilke konsekvenser har det at man ikke har lov til å nivådele elever? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvor stor modningsforskjell kan det være på elever i en klasse? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva står forkortelsen PPT for? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvem avgjør om et barn kan få utsatt skolestart? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvor mange ganger kan en elev repetere et skoleår i grunnskolen? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvorfor foreslo høyresiden ved valget i 2013 å innføre karakterer fra 5. klasse av? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hva mener venstresiden om karakterer i barneskolen? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvorfor er Høyre skeptisk til deler av Arbeiderpartiets prosjekt om et utdanningssystem for alle? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 4: Skole og utdanning 67

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 67

2015-05-28 15:06:13


2 Antonymer Skriv inn ord eller uttrykk fra teksten («Skolepolitiske spørsmål») som betyr det motsatte eller omtrent det motsatte. Husker dere ordene? Spør hverandre! a) et regnskap

><

b) offentlig

><

c) spesiell

><

d) forbudt

><

e) nasjonal

><

f ) dabber av

><

g) tidlig

><

h) å senke

><

3 Synonymer Skriv inn ord eller uttrykk fra teksten («Skolepolitiske spørsmål») som betyr det samme eller omtrent det samme. Husker dere ordene? Spør hverandre! a) passe på

=

b) starte

=

c) forskjellige

=

d) spesielt

=

e) bli til sammen

=

f ) føre til

=

g) å repetere

=

h) regelmessige

=

i) ha rom for

=

j) ikke viktig

=

68 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 68

2015-05-28 15:06:13


4 Rett uttrykk Finn disse uttrykkene i teksten («Skolepolitiske spørsmål»). Hvordan vil du oversette dem til morsmålet ditt? Sett uttrykkene inn i riktige setninger. Husk å bøye verbet i uttrykket.

å bidra til =

....................................................................................................................

å gå på bekostning av = å peke på =

.....................................................................................................................

å blusse opp =

...............................................................................................................

å gå om igjen = å vise til =

..............................................................................................

.............................................................................................................

.......................................................................................................................

å gå utover (noen/noe) =

..........................................................................................

a) I mitt hjemland må barna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et år på skolen hvis de gjør det dårlig. b) Jeg synes det er flott at utdanningssystemet skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle, uansett forutsetninger. c) Oscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det sosiale miljøet i klassen. d) Lærerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ofte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at ulikt modningsnivå i en klasse kan være problematisk. e) Rektor ønsket å sette i gang tiltak. Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de dårlige resultatene på forrige kartleggingsprøve. f ) Mange mener at alle prøvene i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanlig undervisning. g) Nå har debatten om uniformer i skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . igjen. h) Ifølge lærernes fagforeninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det høye antallet elever i klassene ...............................................................

undervisningen.

5 Informasjonstekst om norsk skole I løpet av norskkursene har dere arbeidet med forskjellige sider av det norske utdanningssystemet. Arbeid individuelt eller i par og skriv en informasjonstekst om skolen i Norge (grunnskole og videregående skole). Teksten skal være på omtrent 100 ord. Hvis du bruker informasjon fra Internett eller andre relevante kilder, må du huske å oppgi kilder.

Husk at informasjonsteksten skal være saklig og nøytral. Den skal ikke inneholde noen personlige vurderinger av hva som eventuelt fungerer godt eller dårlig.

LEKSJON 4: Skole og utdanning 69

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 69

2015-05-28 15:06:13


Skal jeg snakke norsk eller …? 6 Spørsmål til teksten a) Hvilket yrke har kronikkforfatteren? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva mener forfatteren med at en innvandrer sjelden snakker godt nok norsk til å fylle foreldrerollen på norsk? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor er det ikke sannsynlig at barna vil lære å snakke feil hvis foreldrene snakker dårlig norsk? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor tror kronikkforfatteren at innvandrerforeldre tenker på å snakke norsk med barna sine i stedet for morsmålet? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvem sitt ansvar er det, ifølge kronikkforfatteren, at innvandrerbarn lærer å snakke norsk? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva mener kronikkforfatteren at innvandrerforeldre kan gjøre for å hjelpe barna til å bli bedre i norsk? ..............................................................................................................................................................................................................................

7 Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Forklar ordene eller uttrykkene som er understreket: Gjør rede for betydning, ordklasse og bøying (BOB). Bruk deretter ordene eller uttrykkene i nye setninger. a) b) c) d) e) f)

Jeg pleier å grunngi det med to ting. Verre er det imidlertid når norske politikere i fullt alvor hevder det samme, … Et viktig trekk ved norsk skole er at opplæringen skal være individuelt tilpasset. Hvis barna ikke kan pluss og minus, eller den lille gangetabellen, … … velter man ikke dermed ansvaret for det over på foreldrene. Foreldre kan gjerne tilrettelegge for at barna kommer i kontakt med …

8 Substantiv og adjektiv Arbeid sammen to og to. Hvilke adjektiv kan vi lage av disse substantivene? Noen ganger kan det være flere alternativer. Dere finner en del av ordene i teksten. Når dere er ferdige, kan dere høre hverandre. Hvor mange ord husker dere? SUBSTANTIV

ADJEKTIV

en deltaker et språk en vanskelighet (en) matematikk

70 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 70

2015-05-28 15:06:13


en mening en politiker et alvor en lov et fag en grammatikk et individ et ansvar en respekt

9 I kommentarfeltet På Internett er det vanlig å skrive kommentarer til andres innlegg eller blogger. I en kommentar trenger du ikke å gjennomgå alt som står i det innlegget som du vil kommentere. Du kan ta for deg bare noen punkter som støtter eller ikke støtter. Her er et eksempel på en kommentar til Fredrikke Stanges tekst:

Krimskrams mener: Ifølge Fredrikke Stange bør ikke politikerne gi innvandrerforeldre for stort ansvar for at barna skal lære norsk. Hørt slikt! Hvem skal ellers ha ansvar for barnas norskferdigheter? Jeg er så utrolig lei av at skolen alltid skal ta ansvar for alt. Det er liksom ingen grenser lenger. Det virker som om skolen – og lærerne – skal ta ansvar for barneoppdragelse, språkopplæring, kosthold og ernæring, for å nevne noe. Skal skolen liksom passe på at barna ikke blir for dumme, for tjukke eller for late? Hva skal foreldrene gjøre da? Nei, dette er helt feil, spør du meg. Jeg synes absolutt at foreldrene må ta mer ansvar, både for språkopplæring og for andre ting.

Alternativ 1: Arbeid individuelt eller i par. Les Fredrikkes tekst en gang til. Finn ett eller flere punkter som du/dere vil kommentere. Skriv kommentarene. Kanskje dere kan kopiere opp alle kommentarene og dele dem med hverandre? Alternativ 2: Arbeid individuelt. Les Fredrikkes tekst en gang til. Så skriver du et svar fra Fredrikke på kommentaren fra Krimskrams.

LEKSJON 4: Skole og utdanning 71

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 71

2015-05-28 15:06:14


Høyere utdanning 10 Spørsmål til teksten a) Hva skiller et universitet fra en høyskole? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva står forkortelsen NOKUT for? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva har NOKUT ansvar for? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva kalles den laveste graden i høyere utdanning? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvor lang tid tar det å ta en mastergrad? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvor mange studiepoeng tar en fulltidsstudent på et semester? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvordan er støtten fra Lånekassen organisert? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hva er et læringsmål? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hva skiller kjernepensum og støttelitteratur? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvilke arbeidsformer er vanlige i høyere utdanning? ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Hvordan kan eksamen være organisert? ..............................................................................................................................................................................................................................

l) Hva er et arbeidskrav? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

72 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 72

2015-05-28 15:06:14


11 Finn et ord Fyll ut setningene med et uttrykk fra teksten («Høyere utdanning») som betyr omtrent det samme som uttrykket til venstre. a) ganske mange

.............................................................

b) å være ansvarlig for

Studentene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

innvandrere ønsker å studere på universitetet.

at arbeidskravet blir levert i tide. c) å bestemme

Instituttlederen må . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denne saken.

d) å greie

Han vet ikke om han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å bli ferdig med eksamen i tide.

e) å endre, å forandre på

Stipendet hans ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til lån fordi han ikke klarte å følge studieprogresjonen.

f ) i samsvar med

Du må skrive oppgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pensum.

g) pliktig, må gjøres

På dette studiet er det fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidskrav.

h) lovlig, mulig, ikke forbudt

Det er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å bruke ordbok på eksamen.

i) stor, krevende, innholdsrik

Dette er den mest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eksamenen jeg har hatt.

j) å klare, å ikke stryke

Har du hørt at Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eksamen på fredag?

12 Studiets vanskeligste eksamen Fyll ut tabellen slik at setningene betyr det samme. Se på eksemplet. Etterpå kan dere høre hverandre to og to (den ene leser A-setningene og kontrollerer at den andre sier B-setningene korrekt). Dere kan også bruke lydboka. Eksempel: Dette er den vanskeligste eksamenen på studiet. A

Dette er studiets vanskeligste eksamen. B

a) Han er den flinkeste studenten i gruppa. b) Eva er den beste læreren på faget. c) Bachelor er den laveste graden i systemet. d) Dette er det viktigste læringsmålet på studiet. e) Denne boka er den mest sentrale på pensum. f ) Gruppearbeid er den beste arbeidsformen på studiet. g) Denne oppgaven er den mest omfattende i løpet av studiet. h) B er den beste karakteren Pedro har fått.

LEKSJON 4: Skole og utdanning 73

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 73

2015-05-28 15:06:14


13 Ordstilling Skriv setningene med ordene i rett rekkefølge. Start med de markerte ordene. a) I Norge – det – åtte – er – universiteter – i dag – . ..............................................................................................................................................................................................................................

b) er – private – Ingen – universitetene – av – . ..............................................................................................................................................................................................................................

c) er – Hvor – vitenskapelige – det – høyskoler – Norge – mange – i – ? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) har – Hva – tenkt – du – studere – å – ? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Man – studiepoeng – hvert – ta – semester – for – 30 – full – må – studieprogresjon – å ha – . ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) blir – vanligere – hjemmeeksamen – stadig – med – Det – . ..............................................................................................................................................................................................................................

g) fra – Støtten – tildeles – Lånekassen – ti – bare – året – i – måneder – . ..............................................................................................................................................................................................................................

h) innom – er – Kollokvier – kan – arbeidsform – studentdrevet – en – men – stikke – læreren – . – , – av og til ..............................................................................................................................................................................................................................

Er det mulig å starte setningene med et annet ord eller ledd enn det som er markert? Hva skjer med ordstillingen?

14 En god lærer og en enda bedre student Arbeid sammen i par eller i grupper på tre. Diskuter hva en god lærer er, og hva en god student er. Under hjelpespørsmålene finner dere noen adjektiv som kanskje kan være til hjelp:  Hva er en god lærer? Hvilke egenskaper bør en god lærer ha? Har du hatt en eller flere lærere som du har likt spesielt godt? Hvorfor?  Hva må til for å være en god student? Er det bare opp til studenten selv, eller kommer det også an på andre ting, som for eksempel økonomiske rammer, lærere/forelesere eller arbeidsformer?

entusiastisk

smart tydelig

hyggelig

forberedt

ryddig

samvittighetsfull morsom

omsorgsfull

74

engasjert

arbeidsom målrettet konkret

engasjerende

LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 74

2015-05-28 15:06:14


grammatikk G1 Verbsystemene Fyll ut teksten med riktig tid av verbene under svarlinjene. Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ferdig med grunnskolen i fjor, og nå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han på videregående å bli

å gå

skole. Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snart ferdig med første klasse på studieforberedende program. Petter å være ..................................................

seg veldig godt på skolen. Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ikke med så mange ting på

å klare

å drive

fritida, men han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................

å like

,

..................................................

å lese

sammen med

å være

kameratene sine og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på med dataspill. å holde

Nå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han seg til sommerferien. Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ingen store planer for å ha

å glede

ferien, men han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . besteforeldrene i noen uker. å besøke

å fortelle

Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................................................

å pleie

dem noen uker hver sommer. Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

å besøke

å gjøre

det siden han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . liten. å være

Da han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på besøk hos dem i fjor, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestefaren ned fra en stige og å være ................................................

å falle

hodet. Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestefaren mens bestemora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

å slå

å hjelpe

å ringe

etter ambulanse. Heldigvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det bra, men hvis ikke Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . der, å gå

å være

så kunne det ha gått riktig galt!

G2 Korte dialoger Sett inn verbene i rett tid i dialogene. å levere –

.............................................................

du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oppgaven på mandag?

– Nei, jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . allerede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den. – Sier du det? Når da? – Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den på torsdag. å gjøre –

.............................................................

du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lekser i dag?

– Nei, jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle leksene. – Så flott! Når . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du dem, da? – Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dem på mandag. LEKSJON 4: Skole og utdanning 75

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 75

2015-05-28 15:06:14


grammatikk å rette –

.............................................................

du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oppgaver i ettermiddag?

– Ja, det skal jeg. Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noen i går, men jeg ble ikke ferdig. å foreslå – Jeg kommer til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noen endringer på møtet i morgen. – Hva da? – Blant annet retningslinjer for mail. Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at alle må lese mailer hver morgen. – Lykke til! Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . akkurat det samme for tre måneder siden. å diskutere –

.............................................................

du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denne saken med professoren i morgen?

– Nei, vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det i går. – Hva sa han? – Han sa at han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . saken med Eva allerede. Jeg måtte snakke med henne, sa han.

G3 Det skulle jeg gjerne ha gjort, men … Bruk utsagn fra den høyre boksen til å si hva du gjerne skulle ha gjort, og bruk utsagn fra den venstre boksen til å forklare hvorfor det ikke kommer til å skje. Se på eksemplene. Eksempler: Jeg skulle gjerne ha reist bort ei ukes tid, men jeg har ikke ferie til gode. Jeg skulle gjerne ha tatt huset i ettermiddag, men jeg er helt utslitt etter treningen i går.

å hjelpe naboen

Været er så nydelig.

å ta huset

Det lyner og tordner.

å gå på tur

Vi skal reise utenlands.

å slå av en prat

Jeg må arbeide med norskleksene.

å stikke innom

Jeg skal ta eksamen neste uke.

å kjøpe mat

Jeg har ikke ferie til gode.

å fylle bensin

Jeg er blakk.

å svare på mail

Jeg er helt utslitt etter treningen i går.

å reise bort

Jeg får ikke lønn før neste uke.

å arbeide overtid

Bilen er på verksted.

76 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 76

2015-05-28 15:06:14


grammatikk

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

G4 Imperativ Arbeid sammen to og to. Hvordan kan dere uttrykke disse utsagnene på en mer høflig måte? Se på eksemplene. – Les mailen din! – Skriv søknaden! – Gjør leksene! – Svar på oppgaven! – Delta på kollokviene! – Ta eksamen! – Lån bøkene på biblioteket! – Rett oppgaven min! – Les pensum! – Lever arbeidskravet innen mandag! Eksempler: – Jeg tror ikke at du har lest mailen din i det siste. Jeg synes du bør gjøre det. – Tror du at du får tid til å skrive søknaden i løpet av de nærmeste dagene? .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 4: Skole og utdanning 77

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 77

2015-05-28 15:06:14


grammatikk G5 Partisipper Fyll ut tabellen. INFINITIV

PRESENS PARTISIPP

PERFEKTUM PARTISIPP

å gå å forbause å sitte å være å bo å bite å skuffe

G6 Presens partisipp Fyll ut presens partisipp av verbene til venstre i setningene. Hva betyr setningene? a) å gå

. . . . . .en . . . . . .de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nedover gata. De kom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gå

b) å sykle

Han kommer alltid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til skolen.

c) å rase

Han har lært norsk i en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fart!

d) å løpe

Barna kom på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bånd.

e) å sitte

De ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og snakke hele natta.

f ) å stå

Han blir alltid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lenge etter at timen er slutt.

g) å bo

De blir nok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . her en stund.

h) å hoppe

Jeg har aldri sett henne så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . glad.

i) å slå ned

Uff, dette var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nyheter!

j) å løfte opp

Resultatene etter testen er svært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k) å hjelpe

Kan du gi meg en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hånd, er du grei?

l) å forbause

Besvarelsen hennes er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dårlig, synes jeg.

G7 Perfektum partisipp Fyll ut rett form av perfektum partisipp i setningene. å ansette Han har vært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på universitetet i mange år nå. Konflikten startet fordi tre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klagde på sjefen. Mange av de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har høyere utdanning.

78 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 78

2015-05-28 15:06:14


grammatikk å bruke De . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klærne lå i en haug på gulvet. Har du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lang tid på denne oppgaven? å overdrive Det er ingen som tror på de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fortellingene hans. Ingen tvil om at den siste værmeldingen var sterkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mange mener at miljøkrisa er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å tilrettelegge Alle barn har rett til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . undervisning. Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . undervisningen krever mye forberedelse. Han lager alltid fine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opplegg som passer for alle. å forberede Hun møter alltid godt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til timene. Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presentasjonen var svært interessant. Har du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deg til eksamen? å tillate Det er ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å parkere her, dessverre. Disse parkeringsplassene er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for alle. Hvem har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . deg å parkere her? å bestå Nå har jeg fire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eksamener. Fikk du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på eksamen? Han har aldri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en eksamen i sitt liv. å skille Hun er gift, men broren har nettopp blitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eva vil ikke gå ut med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . menn.

LEKSJON 4: Skole og utdanning 79

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 79

2015-05-28 15:06:14


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Hva er galt i norsk skole? Kronikk Ingenting. Absolutt ingenting er galt i norsk skole. Ja. Jeg sier det en gang til: Absolutt ingenting er galt i norsk skole. Og jeg er ganske lei av at man alltid stiller dette spørsmålet – hva er galt med skolen? For det er egentlig ikke noe galt med den norske skolen. Ikke alle lærer på den [1] måten. Noen, og det er kanskje særlig jenter, synes at det er helt topp å lese, skrive fortellinger eller sitte rolig og tegne. Andre har «lopper i blodet». De synes det er [2] å forstå hva som er vitsen med å sitte rolig, de synes ikke at alt de hører om på skolen, er [3] spennende eller interessant, og de blir frustrert hvis det de lærer, ikke har noe å gjøre med livet utenfor klasserommet. Skolen er det den alltid har vært, nemlig et sted der barna er sammen [4] interesser, modning, alder eller kjønn. Den er et arbeidsfellesskap og et sted for å utvikle seg. Vi går på skolen i en alder der vi er åpne, nysgjerrige og lette å påvirke. Og det er vel hele poenget. Nettopp fordi barn er barn, passer det at de går på skolen. Å være lærer har alltid vært en stor [5], og det er gjerne slik at noen lærere lykkes bedre enn andre. De som klarer å lære elevene noe og engasjere dem, kaller vi de gode lærerne. Men det fins selvfølgelig også noen som ikke lykkes fullt så godt. Slik er det bare. Det [6] alle yrker. Det fins snekkere som bare vet hvordan noe må settes sammen, og det fins snekkere som du ikke [7] å bruke til å bygge huset ditt. Heldigvis deltar lærere i stadig større grad i et arbeidsfellesskap i skolen. Dermed kan de hjelpe og [8] hverandre i de daglige utfordringene. Dette kommer helt klart elevene til gode. Innholdet i skolen er en annen sak. Det har endret seg ganske mye i løpet av de siste 100 årene. Nye fag har kommet til, og andre fag har falt fra. Samfunnets [9] har påvirket det som er viktig å lære på skolen. Så det som min mor strevde med å pugge da hun gikk på skolen, har ikke mine barn hørt om en gang. [10] at skolens oppgave ikke bare kan knyttes til innhold, men like mye til hva som er det helhetlige målet. Samfunnet trenger alle som kommer ut fra skolen, [11] de har hatt en positiv eller en ikke fullt så positiv opplevelse av mestring av innhold. Det som er viktig, er at [12] kommer ut av skolen med brukket rygg. Og det er det vi er flinke til i Norge. Faktisk! Stadig færre kommer ut av skolen med lav selvfølelse. Det betyr at de senere i livet kan bli [13] samfunnet. Alle kan ikke bli høyesterettsadvokater, spesialister i å bygge oljeplattformer eller diktere. Noen, [14] ganske mange, må også bli kelnere, snekkere, rørleggere, hjelpepleiere eller bussjåfører. Og det viktigste er at snekkeren ikke har lav tro på seg selv, og at han eller hun får et godt liv. Det vil si god nok lønn, fint nok hus, mange nok barn (om han eller hun ønsker det) – og at vedkommende har det bra med seg selv. Tutta Olsen fornøyd mor

80 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 80

2015-05-28 15:06:14


leseforståelse Svaralternativer: [1]

gode

like

samme

[2]

tilfeldig

vanskelig

lett

[3]

samme

like

stadig

[4]

på tvers av

samtidig som

ut fra

[5]

utfordring

forandring

lettelse

[6]

fins

forstår

gjelder

[7]

trenger

har lyst til

vil ha

[8]

forsørge

støtte

forklare

[9]

utvikling

utviklingen

utviklinger

[10]

Det gjør

Det gjelder

Det gjøres

[11]

verken

både

enten

[12]

alle

ingen

noen

[13]

glede seg

til forskjell fra

til nytte for

[14]

faktisk

samtidig

likevel

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hva menes med uttrykket «å ha lopper i blodet»? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva mener Tutta om læreryrket? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor mener Tutta at det er fint at lærerne på en skole har et godt arbeidsfellesskap? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor har skolen forandret seg, ifølge Tutta? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva mener Tutta er skolens viktigste oppgave? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvorfor har Tutta skrevet denne kronikken? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 4: Skole og utdanning 81

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 81

2015-05-28 15:06:14


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Hun tror ikke hun stryker på denne eksamenen. B Hun tror at hun kommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denne eksamenen.

2

A Han stikker innom fra tid til annen. B Han stikker innom med jevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

A Den dårlige økonomien går utover studentene. B Den dårlige økonomien går . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av studentene.

4

A Det var mange søkere til jobben som instituttleder. B Det var en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . søkere til jobben som instituttleder.

5

A Etter at vi har tatt skriftlig eksamen, skal vi ha muntlig. B

6

.................................................................

vi ta skriftlig eksamen, og etterpå skal vi ha muntlig.

A Han studerer medisin i tillegg til antropologi. B Han studerer medisin samtidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tar antropologi.

7

A Lærerne skal lære hvordan de kan kartlegge elever. B Lærerne skal på kurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av elever.

8

A Instituttlederen er ansvarlig for denne saken. B Instituttlederen har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for denne saken.

9

A Kan du komme på kollokviene i morgen? B Har du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å komme på kollokviene i morgen?

10 A De satt og leste hele natta. B De ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hele natta.

11 A Det er ikke flere epler igjen. B Vi har spist opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 82

2015-05-28 15:06:14


parsetninger 12 A Skal du ta eksamen til sommeren? B Skal du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til eksamen til sommeren?

13 A Det er lite vi kan gjøre med denne saken, dessverre. B Vi kan ikke gjøre så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med denne saken, dessverre.

14 A Jeg hadde tenkt å lese i dag, men så gikk jeg en tur i stedet. B Jeg skulle egentlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i dag, men så gikk jeg en tur i stedet.

15 A Jeg synes at Norheim er skolens flinkeste lærer. B Jeg synes at Norheim er den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skolen.

16 A Hva synes du om dette spørsmålet? B Hva er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om dette spørsmålet?

17 A Alle må levere arbeidskravet innen mandag. B Det er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidskravet innen mandag.

18 A Jeg skulle gjerne ha hjulpet deg med oppgaven din, men jeg må konsentrere meg om mine egne studier. B Jeg må konsentrere meg om mine egne studier. Derfor kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med oppgaven din, dessverre.

19 A «Bare skriv én av oppgavene!» sier læreren. B Læreren sier at vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . én av oppgavene.

20 A Det som er spesielt med denne arbeidsformen, er at studentene har mye ansvar for sin egen læring. B Denne arbeidsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av at studentene har mye ansvar for sin egen læring.

LEKSJON 4: Skole og utdanning 83

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 83

2015-05-28 15:06:14


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er påstandene fra leksjon 4 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

Karakterene bør avskaffes helt i skolen.

SPØRSMÅL

Bør karakterene avskaffes helt i skolen?

Det bør innføres skoleuniformer i Norge.

Alle minoritetsspråklige barn bør få morsmålsundervisning.

Skoleflinke barn bør gå i egne grupper.

Det er ikke nødvendig med lekser.

Er det nødvendig med lekser?

Det er viktig å delta i kollokviegrupper.

Det har blitt for lett å få høyere utdanning.

Studiefinansieringen i Norge er for god.

B: Eksempeltekst Les eksempelteksten. Hvordan er den bygget opp? Hvilke argumenter er tatt med? Ville dere ha valgt de samme argumentene? Hvordan er innledningene til de forskjellige avsnittene? Finner dere noen nyttige ord og uttrykk som dere kan bruke selv? Overskrift Innledning: Hva er lekser, hva er hensikten, presentasjon av problemstilling

Oppgave: Er det nødvendig med lekser? Lekser er hjemmearbeid som eleven skal gjøre etter skolen. Leksene skal ikke inneholde noe nytt, men det skal være en repetisjon av noe klassen har arbeidet med på skolen. På den måten kan eleven få tid til å tenke over det som klassen har arbeidet med, og han eller hun kan repetere det i sitt eget tempo. Dermed blir læringen en veksling mellom det som skjer på skolen, og det eleven gjør hjemme. Denne vekslingen kan være positiv eller negativ. I det følgende vil jeg trekke fram et par punkter som viser begge sider av saken. 96 ord

84 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 84

2015-05-28 15:06:14


skriftlig produksjon

Egen mening presenteres, og knyttes til 1. argument: lekser kan være nyttig i noen fag og forklaring på hvorfor

I fag der ferdigheter må automatiseres, mener jeg at lekser kan være en god ting. Matematikk er et slikt fag. Da kan elevene sitte hjemme og gjøre mattestykker etter den metoden som har vært gjennomgått på skolen. For å bli flink i matte er det viktig med mange repetisjoner. I andre fag, slik som samfunnsfag og naturfag, er leksene ofte leselekser i bøkene som elevene bruker på skolen. Det er ikke så spennende, og mange synes helt sikkert at det er kjedelig. Etter min mening er slike lekser egentlig litt bortkastet. Jeg tror at det er bedre hvis læreren forteller og forklarer slik at elevene forstår. 106 ord

2. argument: Foreldre har forskjellig bakgrunn. Derfor er leksehjelp bra, men fins kun for 1.–4. klasse

Noen foreldre er flinke til å hjelpe barna sine med leksene, og de liker det fordi de selv var flinke på skolen eller kan mye om det som barna lærer. Andre foreldre er ikke så flinke. Dette gjør at det kan bli stor forskjell på den hjelpen barna får hjemme. Det er litt urettferdig. For noen år siden vedtok myndighetene at skoleelever kan få 1,5 klokketimer leksehjelp i uken (etter skoletid) hvis foreldrene ønsker det. Det er en god ordning, men dessverre gjelder den bare opp til og med 4. klasse. 91 ord

Argument: Barn trenger å hvile seg i fritida, drive med aktiviteter osv. Lekser må ikke overdrives: Konklusjon = 3. Argument

Vi må heller ikke glemme at barn trenger å hvile hodet sitt og få lov til å være barn. Det er viktig å være ute og leke og være sammen med venner eller drive med fritidsaktiviteter. Dette er en del av barndommen, og det er viktig at barn får utvikle ulike sider av seg selv. Det kan de ikke hvis de må bruke all fritida si på å gjøre lekser. Selv om lekser kan være nyttig i enkelte fag, mener jeg at lærerne må passe på slik at det ikke blir for mye. 93 ord

C: Nå er det din tur! Velg et av spørsmålene dere laget i oppgave A. Finn en annen som har valgt den samme oppgaven. Diskuter hvilke argumenter som kan være aktuelle for den problemstillingen dere har valgt. Hjelp hverandre med å finne gode argumenter, og skriv oppgaven individuelt.

LEKSJON 4: Skole og utdanning 85

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 85

2015-05-28 15:06:15


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Lytt til samtalene og meldingene, og sett kryss ved rett alternativ. Du får høre samtalene og meldingene én gang.

Samtale 1 De to kvinnene

Samtale 7 De snakker om Petters

 er studenter

 utdanning

 arbeider på en høyskole

 økonomi

 arbeider i barneskolen

 familie

Samtale 2 Kvinnen

Samtale 8 Hva får vi vite av samtalen?

 har god oversikt over studietilbudet er usikker på hvilke valgmuligheter hun har

 Kvinnen mener at de nasjonale prøvene er resultatløse.

 skal velge det samme som mannen

 Mannen har ikke hørt om de nasjonale prøvene. Mange har diskutert karakterer i det siste.

Samtale 3 Studentene demonstrerer fordi

Samtale 9 Hva får vi vite av samtalen?

 studenter har problemer med å finne en passende bolig

 Kvinnen tror at Erik kunne ha lært det samme i Norge som i England.

 studiestøtten ikke har økt

 De er enige om at det er en god idé å studere i utlandet.

 de er frustrerte over Norsk studentorganisasjon

 Erik har ikke kommet inn på noe studium i Norge.

Samtale 4 Jenny

Samtale 10 De to kvinnene

 holder på med mastergrad

 diskuterer utsatt skolestart

 jobber og studerer samtidig

 diskuterer for tidlig skolestart

 synes at studielånet er for lite

 lurer på hvem som vurderer når man kan begynne på skolen

Samtale 5 Pedro

Samtale 11 Hva får vi vite av samtalen?

 trives ikke i Trondheim

 De er enige om at lærerne i den offentlige skolen gjør en dårlig jobb.

 har lyst til å oppleve nye steder er nødt til å reise til en annen by for å studere

 De mener at lærerne får for mye å gjøre på grunn av prøvene. De synes at kartleggingsprøver er viktige.

Samtale 6 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

Samtale 12 Hva mener kvinnene om barneoppdragelse?

 Det utdannes stadig færre lærere.

 Det er skolens oppgave å oppdra barna.

 Lærerne tjener for lite.

 Foreldrene har skylda for barnas manglende oppdragelse.

 Høye inntakskrav fører til en nedgang i antall lærerstudenter.

 Foreldrene har selv dårlig oppdragelse.

86 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 86

2015-05-28 15:06:15


lytteøvinger Samtale 13 Åslia skole skal legges ned fordi

Samtale 15 Hva får vi vite av samtalen?

 det har blitt bygget en ny skole på Vikanes

 Universitetet kan gi dataopplæring til kvinnen.

 det er for få elever ved skolen

 Kvinnen blir anmodet om å komme tilbake når hun kan litt mer om data.

 foreldrene protesterer for mye

 Mannen er lærer i data. Samtale 14 Hva får vi vite i meldingen? Det er gode erfaringer med skolepenger i Finland. Norsk studentorganisasjon ønsker ikke å innføre skolepenger. Regjeringens forslag blir godt mottatt av Norsk studentorganisasjon.

L2 Hvem, hva, hvor? Samtale A 1) Sett kryss Sett kryss ved de påstandene som er riktige ut fra det vi hører i samtalen.Den unge mannen er ferdig med bachelorgraden sin.Begge mennene er interessert i fotball.Dette universitetet har studieavtaler med flere universiteter i utlandet.Den unge mannen har ikke noe å hente faglig på å studere i utlandet.Lånekassen dekker studieavgiften ved alle universitetene i England.Studierådgiveren har dessverre ikke noe skriftlig informasjon om studietilbudet i England.Studenten og studierådgiveren blir enige om å gå videre med søknaden.Studierådgiveren anbefaler studenten å dra til Liverpool for å se fotball, ikke studere.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene i oppgave 1 er feil, og hva som eventuelt må endres for at påstanden skal bli riktig.

LEKSJON 4: Skole og utdanning 87

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 87

2015-05-28 15:06:15


lytteøvinger Samtale B 1) Sett kryss Sett kryss ved de påstandene som er riktige ut fra det vi hører i samtalen.Rune er nettopp ferdig med videregående skole.Runes far synes russetida er altfor utagerende.Thomas festet mest av alle.Runes far mener eksamen bør flyttes til før 17. mai.Faren er skuffet over Runes eksamensresultater.Rune er svært fornøyd med eksamen.Rune har ikke fått eksamensresultatene.Rune vil flytte eksamen til før 17. mai.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene i oppgave 1 er feil, og hva som eventuelt må endres for at påstanden skal bli riktig. Hva synes dere om denne saken: russetid, eksamenstidspunkt og feiring av at 13 års skolegang er slutt? Har dere liknende tradisjoner i deres opprinnelsesland?

L3 NOKUT Gjør enten oppgave A eller oppgave B.

Oppgave A 1) Spørsmål a) Hva arbeider Strandmo Viken med? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er NOKUTs rolle overfor høyere utdanning? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor er NOKUTs arbeid viktig i et samfunnsperspektiv? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva må en høyskole gjøre for å bli universitet? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvilke opplysninger inneholder en generell godkjenning av utenlandsk utdanning? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

88 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 88

2015-05-28 15:06:15


lytteøvinger f ) Hvorfor tror Strandmo Viken at mange ber om generell godkjenning selv om de ikke trenger det? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvilken anbefaling gir Strandmo Viken til de som ikke trenger generell godkjenning? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvordan kan man komme i kontakt med NOKUT? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hvordan liker Strandmo Viken arbeidet sitt? ..............................................................................................................................................................................................................................

2) Hva betyr det? Utsagnene under er hentet fra intervjuet. Finn ordet eller ordene i utsagnene som betyr det samme som hvert av ordene til venstre. dreier seg a)

kontrollere

Det er det vanskelig å gi et enkelt svar på. NOKUT gjør mange ting, men kort sagt så har vi ansvar for å sikre kvaliteten i den delen av det norske utdanningssystemet som handler om høyere utdanning.

utfører

handler om b)

form for

Samfunnet bruker store ressurser på høyere utdanning, og noen må være en slags vaktbikkje og passe på at universitetene og høyskolene ivaretar sin rolle på en god måte, både når det gjelder forskning og utdanning.

investeringer

stilling c) situasjoner

tilstrekkelig d)

vet

Godkjenningen vil jo, uten tvil, i mange tilfeller være oppklarende og instruktiv. Den innebærer en gjennomgang av lærestedets og kvalifikasjonens status i utdanningslandet og lengde og nivå på utdanningen.

Dessverre er det mange som ikke er klar over det. (…) Da er det arbeidsgiveren som bestemmer om utdanningen din er god nok for de oppgavene han eller hun vil at du skal gjøre.

avgjør

LEKSJON 4: Skole og utdanning 89

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 89

2015-05-28 15:06:15


lytteøvinger Oppgave B Referat Anders Strandmo Viken arbeider i NOKUT, det vil si Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. NOKUT er en uavhengig instans som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Strandmo Viken arbeider som saksbehandler i NOKUT og arbeider blant annet med søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning. Skriv et referat av intervjuet. Du får høre intervjuet to ganger. I referatet skal du ha med noe om disse punktene:  NOKUTs ansvar og oppgaver  hvordan en høyskole kan bli et universitet  godkjenning av utenlandsk utdanning: ° hva generell godkjenning er ° hvem som har behov for generell godkjenning  Strandmo Vikens opplevelse av arbeidet sitt

REFERAT Et referat forteller hva noen har sagt eller gjort. Ofte får vi referater etter at vi har vært på et møte. Slike referater kalles møtereferater, og de legger vekt på hva som har blitt bestemt i møtet, i større grad enn hva som har blitt sagt, og hvem som har sagt det. På Test i norsk ( høyere nivå) heter en av deloppgavene «Referat». Da får du høre et intervju, på samme måte som i denne oppgaven, og du skal skrive et sammendrag eller et referat av det som har blitt sagt i intervjuet. Grunnen til at du får en slik oppgave, er at man ønsker å teste om du klarer å følge en framstilling av et emne dersom du har noen punkter å støtte deg til, og om du klarer å gi en klar og sammenhengende framstilling av det du har hørt. Det betyr blant annet at framstillingen må være slik at en person som ikke har hørt intervjuet, likevel godt forstår hva det har handlet om. Denne ferdigheten kan du få bruk for i mange sammenhenger, men den er kanskje særlig relatert til det å følge en forelesning eller et foredrag. Når du skriver et slikt referat eller sammendrag, må du tenke på følgende: a) Du må aldri gi uttrykk for din egen mening, bare referere det som sies i intervjuet. Du må heller ikke legge til opplysninger du har om saken, selv om du synes at det kan være relevant. b) Referatet skal alltid være kortere enn selve intervjuet. c) Referatet skal være i tredje person (han, hun, de), og du må bare bruke indirekte tale. Det vil si at du bruker formuleringer som for eksempel: «Han/Hun/De mener at …», «Han/Hun/De gir uttrykk for at …», «Han/Hun/De sier at …», «Han/Hun/De forteller at …», «Etter hans/hennes/deres mening …»

L4 Hvor i verden? Oppgave A Send inn løsning Arbeid to og to. Lytt én gang, og finn ut hvilke steder de vil fram til. Bli enige om en forklaring på hvorfor det er disse stedene. Etterpå sammenlikner dere med et annet par og avgir forklaring.

90 LEKSJON 4: Skole og utdanning

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 90

2015-05-28 15:06:15


lytteøvinger Oppgave B Spørsmål Lytt én gang til, og svar på spørsmålene. Svar kort. a) Hva er tema for dette programmet, og hvorfor? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvordan kan man sende inn løsning på oppgavene? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva betyr «Mosi-oa-Tunya»? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva gjør «Regnskogfondet»? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor omtales den store skogen det er snakk om, som «en grønn lunge»? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 4: Skole og utdanning 91

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 91

2015-05-28 15:06:15


LEKSJON 5

ARBEID OG ARBEIDSLIV Regulering av arbeidslivet 1 Begreper Arbeid sammen to og to. Forklar innholdet i disse begrepene for hverandre. Fins det tilsvarende begreper på deres morsmål? Hvordan uttrykkes de?

et arbeidsmiljø

en overenskomst

en lønnsramme en regulering

en hovedavtale et arbeidstilsyn en medbestemmelse

et verneombud

en grunnlov

en tariffavtale

2 Spørsmål til teksten a) Når ble den første hovedavtalen i Norge inngått? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvor ofte revideres hovedavtalen? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva er en tariffavtale? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva må til for at en tariffavtale skal gjelde på en arbeidsplass? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva er frontfagsmodellen? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvem har vedtatt arbeidsmiljøloven? ..............................................................................................................................................................................................................................

92

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 92

2015-05-28 15:06:15


g) Hva står forkortelsen HMS for? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvor gjelder arbeidsmiljøloven? ..............................................................................................................................................................................................................................

3 Hva tror dere? Arbeid sammen to og to. Svar på spørsmålene ut fra informasjonen i teksten, eller let etter mer informasjon på Internett: Q Q Q

Hvorfor kalles forhandlingene om overenskomst for lønnsoppgjør? Hva er hensikten med frontfagsmodellen? Hvorfor kan ikke arbeidsgiver si opp et verneombud som påpeker dårlige forhold på arbeidsplassen?

4 Streiken fortsetter i varehandelen! Arbeid sammen i grupper på tre: A, B og C. Informasjon til A: Arbeidere i varehandlene har vært i streik i tre uker. Nå trappes streiken opp. Du skal intervjue to streikende arbeidere. De arbeider til daglig i en blomsterbutikk i Larvik. Ta utgangspunkt i teksten i tekstboka om regulering av arbeidslivet, og forbered fem spørsmål til de streikende arbeiderne. Informasjon til B og C: Dere arbeider til daglig i en blomsterbutikk i Larvik, men nå er dere i streik. Dere vil snart bli intervjuet om streiken. Bruk teksten i tekstboka om regulering av arbeidslivet samt Internett til å forberede dere til å svare på spørsmål. Se for eksempel http://www.hkinfo.no/ (HK står for «Handel og kontor», som er den fagforeningen som organiserer flest av de som arbeider innen varehandel i Norge.)

I arbeidet med denne oppgaven kan dere gjøre forberedelsene hjemme. Etter intervjuet kan dere framføre det for resten av gruppa.

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 93

93

2015-05-28 15:06:16


5 Kryssord 1 4

2

3

5

6

7

8 9 11

10

12

13

14 15 16

17

18

Vannrett: 4 signere 7 helse, miljø og sikkerhet 8 den av de fagorganiserte ansatte som representerer de andre 12 deretter 13 ikke individuell, gjelder for alle 15 avtale om lønnsrammer og arbeidstid 16 jobber, profesjoner 17 samme hva, uavhengig av 18 hovedavtale + overenskomst = …

94

Loddrett: 1 en som arbeider et sted 2 dersom 3 gi noen fri fra jobben, oftest på grunn av at arbeidsplassen mangler arbeidsoppgaver 5 gi bestemmelser for hvordan noe skal være 6 vanligvis, stort sett 9 ikke offentlig 10 gjøre oppmerksom på, fortelle om 11 tilfreds, glad 14 ikke tillatt

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 94

2015-05-28 15:06:16


På egen hånd 6 Lukeøving Fyll ut i teksten med ord som passer. Når man vil starte sin egen bedrift, er det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ting å tenke på. For det første .............................................................

man ha et godt produkt. Det er også viktig å ha god . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

styring og være bevisst på hva man bruker av penger. For det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . må man registrere virksomheten i Brønnøysundregistrene. Man kan for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . starte et enkeltpersonforetak eller et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det er også viktig å ikke bli for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og gape over for mye. Det ble startet litt over 43 000 foretak i 2004. Men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 prosent var fremdeles i drift fem år senere. Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litt om hvor mange som starter opp, men ikke .............................................................

seg, og det viser at det er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å være gründer.

Derfor er det lurt å ta imot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . råd hvis man har lyst til å starte opp for seg .............................................................

. Det fins mange rådgivningskontorer, både . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og

private, som kan bidra med gode råd og noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . finansiering i en oppstartsfase. Et godt råd er for eksempel å ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på produktet, for da kan ingen stjele ideen .............................................................

den selger godt.

7 Idiomatiske uttrykk De to personene som snakker om å være gründere, bruker en del faste formuleringer. Slike faste uttrykk kaller vi gjerne idiomer eller idiomatiske uttrykk. Uttrykkene er ofte språklige bilder (metaforer), og noen ganger er de så innarbeidet i språket at de har blitt ordtak. Arbeid sammen to og to. Snakk sammen om hva uttrykkene betyr. Hvordan brukes disse uttrykkene her, og i hvilke andre situasjoner kan det være naturlig å bruke dem? å bli unnfanget å balle på seg å prøve seg fram å gape over for mye å slå an å finne opp kruttet på nytt

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 95

95

2015-05-28 15:06:16


8 Hvem kan si dette? Skriv rett navn ved utsagnene. a) Vi har en familiebedrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Vi startet i det små. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Oppstarten har kostet ganske mye. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Det er viktig å ha god økonomisk styring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Jeg vil prøve meg fram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) Foreløpig er jeg litt usikker på hva kundene ønsker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Vi gjør aldri investeringer med lånte midler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) Jeg har kollegaer i andre land. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) Det vi holder på med, er nok ganske spesielt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 Case Arbeid sammen tre og tre. Dere skal lage en diskusjon der dere gir uttrykk for meningene deres og gir hverandre råd eller oppmuntring.

• Jeg har en idé! A: Du har en god forretningsidé og vil starte ditt eget foretak. B: Du synes det er tryggest å ha en fast jobb hos en arbeidsgiver. C: Du synes det er spennende at noen vil være gründere og ta en sjanse.

• Vet dere hva? Jeg har tenkt å … • Hva med å …? • Hva er det du sier?! • Er du nå helt sikker på det? • Men hvordan har du tenkt å … • Det kan du si, men … • Jeg vet ikke helt. Det kan fort bli …

10 Til den det måtte angå Eksempler på formelle brev er ulike typer søknader og klagebrev. Slike brev kalles også forretningsbrev. Vi bruker denne typen brev i kontakt med for eksempel forsikringsselskap, bank eller offentlige kontorer. Dersom kommunikasjonen foregår på e-post, gjelder de samme retningslinjene for formuleringer. Det er også vanlig å skrive brevet i et eget dokument, signere og legge det ved som et skannet dokument. Et formelt brev: – har avsenderens navn og adresse øverst til venstre – har mottakerens navn og adresse nærmest teksten – har en overskrift som forteller hva brevet gjelder – er poengtert og så kort som mulig – har ingen eller bare veldig få personlige kommentarer – innleder ofte med «Jeg viser til …» eller «Jeg skriver dette brevet for å …» – avslutter vanligvis med «Med vennlig hilsen …» og avsenderens navn og underskrift – har datoen enten til høyre på siste linje av avsenderens adresse eller et par linjer over «Med vennlig hilsen …»

96 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 96

2015-05-28 15:06:16


Under finner du et eksempel på et brev til et forsikringsselskap i forbindelse med skadeoppgjør etter en arbeidsulykke. Arbeid sammen to og to og diskuter disse spørsmålene: – Se på lista over hvordan et formelt brev bør settes opp på norsk. Fins det liknende faste regler for denne typen brev på deres morsmål? – Finn formuleringer i brevet som viser at dette er formelt språk. – Hvilke faste formuleringer mener dere kan brukes i slike brev – uansett tema? Fra Ola Nordmann Andeveien 3 5000 Bergen

Bergen 9.2.14

Til For sikkerhets skyld Forsikring ASA Skade v/ Kari Nilsen

Vedrørende: Arbeidsuhell i forbindelse med montering av lys, ref. nr. 99922-3 Jeg viser til henvendelse fra Dere i forbindelse med et arbeidsuhell ved Langevann 7.1.2014. I brevet blir jeg bedt om å redegjøre for hva som skjedde. Å hevde at min kone og jeg, som var i bilen, var vitner til arbeidsuhellet, er ikke helt i samsvar med slik situasjonen var: Vi kom kjørende på riksvei 114 langs Langevann da vi ble stoppet av en mann i gule arbeidsklær. Han fortalte at det hadde vært et arbeidsuhell lenger framme. Der pågikk det arbeid med å sette opp lysmaster langs veien. Mannen viste seg å være Peder Olsen, en barndomsvenn av min kone. De gikk på Sletten skole sammen. De har ikke hatt noe kontakt etter at de var ferdige med grunnskolen (vi blir i brevet fra Dere bedt om å redegjøre for hvilken forbindelse vi har med de som var involvert i ulykken). Herr Olsen fortalte at kranvogna som en av kollegaene hans styrte, hadde veltet, og at kollegaen hans nå lå i klem mellom kranvogna og bakken. Videre forklarte herr Olsen at veien var blitt stengt, og at vi måtte vente til det hadde kommet brannbil og ambulanse til stedet. Omtrent 20 minutter senere kom det brannbil og ambulanse og hentet den forulykkete mannen. Vi var vitne til hvordan brannpersonell klarte å få den forulykkete ut av situasjonen ved å skjære ham løs, og deretter så vi ambulansepersonellet kjøre avgårde med ham. Vi kan altså ikke si noe om hvordan ulykken skjedde. På det tidspunktet hadde vi ikke kommet fram til stedet, så vi var altså ikke vitner til ulykken. Vi håper denne informasjonen har vært til hjelp for den videre behandlingen av saken. Med vennlig hilsen

Ola Nordmann

11 Hva skjedde? Arbeid sammen i grupper på tre. Start med å gjenfortelle innholdet i brevet i oppgave 10 for hverandre. Deretter lager dere en rekonstruksjon av samtalen ved Langevann: en er Ola Nordmann, en er Peder Olsen og en er fru Nordmann. Hva ble sagt? Hvordan oppførte de seg? Hva hendte?

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 97

97

2015-05-28 15:06:16


12 Formelt brev Velg enten A eller B og skriv et formelt brev: A: Skriv et formelt brev til et forsikringsselskap der du ber om skadeoppgjør etter at bagasjen din har forsvunnet på en tur til England. B: Skriv et formelt brev til arbeidsgiveren din og be om at arbeidsgiver betaler for norskkurset ditt. Send brevet på mail til en annen i gruppa. Be om svar. Samtidig mottar du tilsvarende brev fra en annen i gruppa. Skriv svar.

13 CV – Curriculum Vitae CV-en din er et av de viktigste dokumentet du har. Den må være ordentlig satt opp og inneholde relevant informasjon. Vi skiller mellom en enkel CV og en utfyllende CV. I en utfyllende CV står det litt om hvilke arbeidsoppgaver du har hatt på de stedene hvor du har vært ansatt. Eventuelt kan man også bruke bilder med forklaringer for å illustrere hva en har vært med på i forskjellige arbeidssituasjoner. Det kan også stå kort om hva utdanningen din har handlet om. Dermed blir det lettere for en potensiell arbeidsgiver å danne seg et bilde av hvilken kompetanse du har. Hvis du ikke allerede har laget en CV, bør du gjøre det. Det fins mange gode tips på Internett om hvordan man lager en CV. Se for eksempel: Studenttorget (www.studenttorget.no) – velg karriere og deretter CV-guide Unginfo i Oslo (www.unginfo.oslo.no) – velg jobb og deretter alt om CV Europarådets Europass-nettside (http://europass.cedefop.europa.eu/no/home) – her finner du pdf-dokumenter som kan lastes ned på flere språk, samt maler for å skrive CV. Men det er også viktig å kunne fortelle om CV-en sin. Arbeid sammen to og to og fortell hverandre om utdanning og arbeidserfaring med utgangspunkt i CV-ene deres. Her er noen formuleringer dere kan bruke: Fra … til … arbeidet jeg i … På/I/Hos … hadde jeg mange spennende arbeidsoppgaver. For eksempel hadde jeg ansvar for … Det var et godt arbeidsmiljø på/i/hos …, men hvis jeg skal være ærlig, var kanskje ikke arbeidsoppgavene så spennende. Da jeg studerte, lærte vi mye om … Det har jeg ikke fått så mye bruk for senere. Vi lærte mye om …, og det har vært veldig nyttig for meg.

14 Jobbintervju I en jobbannonse står det ofte at man vil legge vekt på «personlig egnethet». Spesielt i slike situasjoner har jobbintervjuet en viktig plass. Det kan være vanskelig å forberede seg til et jobbintervju, men her følger noen råd og tips:

1 Gjennomgå CV-en din og fortell om utdanning og arbeidserfaring: Lat som om du er i situasjonen og sitter og forklarer til de som intervjuer deg. Ikke snakk inni deg, men snakk høyt (med andre ord: Repeter oppgave 13). 2 I tillegg til å kunne gi utfyllende kommentarer til CV-en din, bør du forberede deg på å kunne svare på disse spørsmålene: Q Hvorfor sluttet du i den forrige jobben din? / Hvorfor ønsker du å skifte jobb? Q Hvorfor tror du at du passer til denne jobben? Q Hva tror du at du kan tilføre arbeidsplassen? Q Hva er du flink til? / Hva er dine sterke sider? Q Hva vil du si at du ikke er så flink til? / Hva mener du selv er dine svake sider? Q Hvordan trives du med å samarbeide med andre?

98

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 98

2015-05-28 15:06:17


Arbeid sammen i grupper på tre. Fortell om drømmejobben din til de andre i gruppa. (Etterpå skal du nemlig på intervju til drømmejobben, så det er viktig for de andre i gruppa å ha litt informasjon om den.) Så begynner intervjuene: En stiller spørsmålene som er listet opp i det andre tipset, en svarer, og en noterer. Etterpå diskuterer dere hvordan det gikk. Gjør dette tre ganger slik at alle i gruppa får svare. Men man har ikke all verdens tid: Ti minutter per intervju.

Født sånn eller blitt sånn? 15 Spørsmål til teksten a) Hvordan tror tekstforfatterne at utlendinger oppfatter bekymringen om manglende likestilling i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva menes med at Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilken del av arbeidsmarkedet søker kvinner seg til? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva har skjedd med unge kvinners og menns yrkesvalg her til lands de siste tiårene? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvilket kjønn dominerer i ingeniøryrket? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvor stor prosentandel av studentene i Norge er kvinner? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva foreslår tekstforfatterne som en forklaring på det kjønnsdelte arbeidsmarkedet? ..............................................................................................................................................................................................................................

16 Finn et ord Fyll ut setningene med et uttrykk fra teksten («Født sånn eller blitt sånn?») som betyr omtrent det samme som uttrykket til venstre. a) fremdeles, ennå

De har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ikke svart på søknaden min.

b) se på med kritisk blikk, undersøke

Da jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oppgaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , oppdaget jeg at han hadde kopiert flere avsnitt fra Internett.

c) mene, ha i tankene

Jeg skjønner ikke hva du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

d) få tak i, skaffe folk

Det er vanskelig å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noen til disse jobbene.

e) kjefte på, gi kraftig kritikk

Hun var rasende, og hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i all offentlighet. Det var ganske pinlig!

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 99

99

2015-05-28 15:06:17


f ) alle uten unntak g) være mulig, sannsynlig

.................................................

hus i denne gata har hatt problemer i stormen.

.................................................

det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at han egentlig har mest

lyst til å bli sykepleier?

17 Feilkonstruksjoner Arbeid sammen to og to. I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Finn feilene, og skriv setningene korrekt. Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. (1) Tror du at kjønnsforskjeller er sosialt konstruert, eller at kommer de innenfra? ............................................................................................................................................................................................................................

(1) Jeg vil vite hva er din mening om denne saken. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) For utenlandske turistene må fortone seg absurd en slik påstand. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Den norske regjeringen har en av verdens høyest kvinneandelene. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Tror det eller ei, men hun vil helst bli en ingeniør. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) De har prøvd en rekke tiltakene, men det har fungert ikke så godt.

18 Beskrivelse av bilder Skriv én tekst til hvert bilde. Prøv å fortelle ikke bare om det du ser, men også om hvilken problemstilling eller hvilket tema bildet handler om.

100 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 100

2015-05-28 15:06:17


grammatikk G1 Aktiv eller passiv? Skriv bak setningen om den er aktiv eller passiv. Se på eksemplet. Eksempel:

passiv aktiv

Møtet blir arrangert i gymsalen.

...............................................................

Han har arrangert mange møter.

...............................................................

a) Arbeidslivet reguleres av en rekke avtaler og lover.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Den første hovedavtalen ble inngått i 1935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Kontrakten hans gjelder i seks måneder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Det blir streik fra mandag av. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Ble dere avbrutt midt i diskusjonen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) Er det krav om egenkapital?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Du må være ganske tålmodig for å jobbe med barn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) Avtalen inngås av partene i arbeidslivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) Norge troner øverst på FNs likestillingsindeks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j) Overenskomsten blir forhandlet fram annethvert år. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k) Kanskje gutter og jenter faktisk har ulike interesser? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l) Han ble oppsagt på dagen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G2 Fra aktiv til passiv Gjør om setningene fra aktiv til passiv. Bruk samme tid. Se på eksemplene. Eksempler: Du må smelte smøret. Først smelter du smøret. Smeltet du smøret?

Smøret må smeltes. Først smeltes smøret. Ble smøret smeltet?

a) Du må lese denne boka. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Snekkeren skal reparere terrassen. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Noen fant et lik i parken. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Han har tatt alle prøvene. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hun har underskrevet alle papirene. ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 101

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 101

2015-05-28 15:06:24


grammatikk f ) De ansatte godtok alle kravene. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) De avblåste streiken i går. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) De fortsetter forhandlingene i dag. ..............................................................................................................................................................................................................................

i) På styremøtet i går sa de opp direktøren. ..............................................................................................................................................................................................................................

j) De erstatter ham ikke. ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Hun har aldri forstått ham. ..............................................................................................................................................................................................................................

G3 Hva gjorde de? Skriv setningene i aktiv. Bruk de som subjekt. a) Ble møtet utsatt? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Ble saken vedtatt? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Ble loven fulgt? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Avtalen ble underskrevet i forrige uke. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Fem av de ansatte ble sagt opp i går. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Bedriften ble slått konkurs etter to måneder. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Etter kontrollen ble Arbeidstilsynet kontaktet. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Før 1935 ble det ofte brukt lockout ved streiker. ..............................................................................................................................................................................................................................

i) I går ble sjefen skjelt huden full. ..............................................................................................................................................................................................................................

102 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 102

2015-05-28 15:06:24


grammatikk G4 Bruksanvisning Sett inn ordene under linja slik at teksten står i passiv.

Melet siktes

................................................

og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med de andre tørre ingrediensene. du blander det

du sikter melet ...............................................................

, og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dersom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

du smelter smøret

du heller i melken

...............................................................

du benytter våtgjær

i smør- og melkeblandingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for mye. du må ikke varme blandingen

du løser den opp

Da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dersom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , du vil drepe bakteriene i gjæren

.........................................................

du benytter tørrgjær

du blander den

i melet sammen med det tørre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forsiktig sammen. du rører det våte og det tørre .................................................................................

.

...............................................................

du holder tilbake en del av melet

i når . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

du knar det

du har blandet alt

godt sammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til dobbel størrelse. du hever deigen

G5 Parsetninger med aktiv og passiv Fyll ut slik at setning B betyr omtrent det samme som setning A. 1 A De kommer sannsynligvis til å vedta endringene på neste møte. B Endringene vil sannsynligvis bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på neste møte. 2 A Tendensen i media er at problemene alltid overdrives. B Tendensen er at media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . problemene. 3 A Liket ble funnet i parken midt på natta av en tilfeldig forbipasserende. B En tilfeldig forbipasserende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i parken midt på natta. 4 A Hun visste ikke om de forsto alt. B Hun visste ikke om alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 A Anders vant svømmekonkurransen sist helg. B Svømmekonkurransen sist helg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anders. 6 A Noen lo under forestillingen uten grunn. B Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . under forestillingen uten grunn. 7 A Han har aldri blitt satt så kraftig på plass av noen før. B Det er aldri noen som har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på plass før. 8 A Mohn solgte selskapet sitt til en svensk bedrift for rundt 13 milliarder. B Mohns selskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til en svensk bedrift for rundt 13 milliarder. LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 103

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 103

2015-05-28 15:06:24


grammatikk 9 A Jeg føler meg skikkelig dårlig. Det er akkurat som om noen har dradd meg gjennom en kjøttkvern! B Jeg føler meg skikkelig dårlig. Det er akkurat som om jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gjennom en kjøttkvern. 10 A Han forsvant for fire uker siden, og siden har ingen sett ham. B Han forsvant for fire uker siden, og siden har han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G6 Min mening om saken Lag to forskjellige setninger til hver problemstilling. Setningene må uttrykke at dette er din mening om saken. Du kan selv velge om du ønsker at det skal skje eller ikke. Se på eksemplet. Eksempel: redusere antall ansatte Jeg ønsker ikke at det skal skje: Hvis det hadde vært opp til meg, skulle vi ikke redusere antall ansatte. Spør du meg, håper jeg at de ikke reduserer antall ansatte. bygge vindmøller .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

øke flyprisene .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

gi sjefen sparken .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

redusere lønningene i olje- og gassbransjen .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

104 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 104

2015-05-28 15:06:24


grammatikk G7 Det er helt hypotetisk! Hvordan kan du uttrykke at noe er helt hypotetisk? Bruk situasjonene i rammen og lag utsagn. Fins det flere måter å si det på?

at mor og far flytter sammen igjen at all forurensing slutter at det blir fred i verden

at boligene blir billigere at bestemor blir frisk igjen

at det slutter å regne og blåse

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

G8 Ja, kanskje … Noen spør deg om noe, men du er ikke sikker. Hvordan svarer du? Fins det flere måter å svare på? a) Kommer du på skolen i morgen? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Når er siste undervisningsdag? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Skal du begynne på universitetet til høsten? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvem skal ha den siste vakten på fredag? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Kommer det til å regne i helgen? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Skal du være i Norge i jula? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Er oppgavene vanskelige? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 105

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 105

2015-05-28 15:06:24


grammatikk G9 Jeg har hørt at … Du vil referere noe andre har sagt, men du kan ikke selv stå inne for utsagnet. Hvordan kan du uttrykke deg? Fins det flere måter å si det på? a) «Fantastisk god mat på den nye restauranten i Grønnegata!» ..............................................................................................................................................................................................................................

b) «Ja, altså, han var middels høy, hadde langt, mørkt hår og snakket østnorsk.» ..............................................................................................................................................................................................................................

c) «Barna mine trives godt på skolen.» ..............................................................................................................................................................................................................................

d) «Flyet måtte nødlande på grunn av at en full passasjer lagde bråk.» ..............................................................................................................................................................................................................................

e) «Guiden oppførte seg dårlig og var veldig uforskammet mot de reisende.» ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) «Ulykken skyldes at arbeidsmiljøloven ikke ble fulgt.» ..............................................................................................................................................................................................................................

106 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 106

2015-05-28 15:06:25


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Sekstimersdagen i Trondheim vekker internasjonal interesse:

– Folk er lykkeligere Tine Heimdal * er fortsatt den eneste bedriften i Norge med sekstimersdag. Nylig ble meierisjef Henning Martinsen intervjuet av tyske Der Spiegel. Produktiviteten går opp, sykefraværet synker, og de [1] er tilfredse med å jobbe seks timer om dagen. Slik gikk det på Tines ostelager på Heimdal, som nå har blitt gjenstand for internasjonal oppmerksomhet. I slutten [2] april ble meierisjef Henning Martinsen intervjuet av tyske Der Spiegel, et av Europas største og viktigste nyhetsmagasin. Tema var debatten rundt arbeidstid i de to nordiske landene Sverige og Norge. Mens Sverige har flere arbeidstidpiloter [3] både offentlig og privat sektor, er Tine Heimdal fremdeles en ensom svale i norsk arbeidsliv.

Produktivitet er [4] Martinsen mener at det ikke er timetallet som er det mest interessante, men hvordan man skal få det beste [5] hver medarbeider og dermed øke produktiviteten. Deretter kan timetallet diskuteres: – Nøkkelen er å la de ansatte [6] med sine tanker om produktivitet, og å ha en god struktur for å følge opp, sier han til Klassekampen. [7] han og de ansatte er stolte over hva bedriften har fått til siden prosjektet startet for sju år siden, med sekstimersskift, tillitsvalgte i ledergruppa og et trettitalls forbedringsgrupper. – Når en går på jobb, må målet være todelt: [8] utføre arbeidet etter de planene som er lagt, og for det andre gjøre det på en enda bedre måte enn året før, sier Martinsen.

Produserer 30 prosent mer I snitt har produktiviteten siden oppstarten i 2007 [9] med 50 prosent per time. For å komme fram til netto vekst må man [10] de 20 prosentene med timer som går bort i sekstimersskift. Resultatet er overraskende: – Vi har en netto vekst på 30 prosent per betalt arbeidsdag, sier Martinsen. (…) – De ansatte har [11] klart å jobbe mer effektivt, uten at det har blitt mer stress. Dette er en positiv endring i arbeidstid, sier han. Gjennom sju [12] erfaring kan ostelageret på Heimdal dessuten gi svar til den norske kritikken som gjerne innvender at sekstimersdagen vil gi mindre skatt og dermed ikke kunne finansiere velferdsstaten. Mens sykefraværet i Trondheim kommune ligger rundt ni–ti prosent, har ostelageret gått [13] vei: – Sykefraværet er halvert, fra rundt elleve prosent til mellom fem og seks prosent, sier Martinsen, som tror på en annen balansegang mellom arbeid og fritid: – Forskning viser at folk har blitt mer lykkelige [14] redusere arbeidstid og øke fritida, sier Martinsen. («– Folk er lykkeligere», Klassekampen 6.5.14, av: Frida Holsten Gullestad – utdrag)

* Tine Heimdal er en av Tine meieriers produksjonsavdelinger. De produserer ost. Fabrikken ligger i Trondheim.

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 107

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 107

2015-05-28 15:06:25


leseforståelse Svaralternativer: [1]

ansatte

innsatte

utsatte

[2]

til

av

om

[3]

innenfor

utenfor

innsiden

[4]

uoppnåelig

sentrum

nøkkelen

[5]

fram

ut av

til

[6]

slippe til

slippe ut

unnslippe

[7]

Verken

Enten

Både

[8]

For det første

Framfor alt

På den ene siden

[9]

gått ned

økt

fortsatt

[10]

summere opp

legge til

trekke fra

[11]

selv

alene

egenhånd

[12]

år

års

årene

[13]

motsatt

samme

en liknende

[14]

uten å

for å

ved å

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hvilke resultater har det gitt å innføre sekstimersdagen ved ostelageret på Heimdal? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvor mange bedrifter i Norge har innført seks timers arbeidsdag? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvor lenge har det vært seks timers arbeidsdag på ostelageret? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvilken medbestemmelse har de ansatte? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva har skjedd med sykefraværet på ostelageret etter innføringen av sekstimersdagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvilke motargumenter blir ofte presentert når det gjelder sekstimersdagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvorfor mener Martinsen at arbeidstakerne på ostelageret har blitt lykkeligere? ..............................................................................................................................................................................................................................

108 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 108

2015-05-28 15:06:25


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Hvor mye tjener du gjennomsnittlig per måned? B Hvor mye tjener du i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . per måned?

2

A Andersen er bedre kvalifisert for jobben enn Olsen. B Olsen er ikke like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for jobben som Andersen.

3

A Direktøren velges av styret. B Direktøren blir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . styret.

4

A Partene inngikk en ny arbeidstidsavtale i går kveld. B Det ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ny arbeidstidsavtale i går kveld.

5

A Du må kontakte din tillitsvalgte om denne saken. B Du må ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . din tillitsvalgte om denne saken.

6

A Det er mulig at vi må se nærmere på CV-en hans. B Det er mulig at vi må ta CV-hans nærmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

A Hele prosjektet kollapset. B Hele prosjektet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sammen.

8

A Arbeidet med de nye boligene ble innstilt inntil videre. B Arbeidet med de nye boligene ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . is.

9

A Jeg tror at det kan være lurt å tenke gjennom saken en gang til. B Jeg tror at det kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg å tenke gjennom saken en gang til.

10 A Vel, jeg antar at vi får et svar i løpet av ettermiddagen. B Vel, jeg går . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at vi får et svar i løpet av ettermiddagen.

11 A Jeg ville ha gitt deg jobben. B Hvis det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meg, hadde du fått jobben.

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 109

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 109

2015-05-28 15:06:25


parsetninger 12 A De fant en løsning på problemet til slutt, heldigvis. B Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en løsning på problemet til slutt, heldigvis.

13 A I våre dager er det mange arbeidstakere fra utlandet her til lands. B I våre dager er det mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidstakere her til lands.

14 A Bedriftens vanskelige situasjon kan føre til oppsigelser. B

.................................................................

i bedriften kan føre til oppsigelser.

15 A Hvis ikke bedriften går bedre, vil de ansatte miste jobbene sine. B Bedriften må gå bedre hvis de ansatte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jobbene sine.

16 A Det nye prosjektet deres går ganske bra. B Det nye prosjektet deres går ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 A Jeg tror ikke legeyrket er riktig for henne. B Jeg tror ikke hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . være lege.

18 A De satt og diskuterte lønnsforhandlingene til lenge etter at lunsjpausen var slutt. B De ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lønnsforhandlingene til lenge etter at lunsjpausen var slutt.

19 A Han har ikke søkt så mange jobber, så det er ikke rart at han fremdeles er uten arbeid. B Det er ikke så rart at han fremdeles er uten arbeid, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . søkt så mange jobber.

20 A De overholder ikke arbeidsmiljøloven. Derfor skal Arbeidstilsynet komme på besøk. B Arbeidstilsynet skal komme på besøk fordi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arbeidsmiljøloven.

110 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 110

2015-05-28 15:06:25


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er noen av påstandene fra leksjon 5 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

SPØRSMÅL

Mannlige sykepleiere bør få høyere lønn enn sine kvinnelige kollegaer. Det er på tide å innføre sekstimersdagen. Leger bør ikke ha streikerett. Ansatte i oljeindustrien har for høy lønn.

Har ansatte i oljeindustrien for høy lønn?

Det må bli obligatoriske norskprøver for alle som vil arbeide i Norge. Det er flaut for Norge at arbeidslivet her er så kjønnsdelt.

B: Eksempeltekst Les eksempelteksten. Snakk sammen to og to: Hvordan er teksten bygget opp? Hvilke argumenter er tatt med? Ville du ha valgt de samme argumentene? Hvordan er innledningene til de forskjellige avsnittene? Kan avsnittene komme i en annen rekkefølge? Hvorfor / hvorfor ikke? Finner dere noen nyttige ord og uttrykk som dere kan bruke selv? Hvilke? Gjennomgå teksten og gjør notater i margen.

Oppgave: Har ansatte i oljeindustrien for høy lønn? I 1969 ble det funnet olje i Nordsjøen. Det var på Ekofiskfeltet. Dette feltet ble satt i produksjon i 1971, og i årene etter ble det gjort flere funn i områdene rundt. I Norge har fagbevegelsen tradisjonelt sett stått sterkt. Slik ble det også i oljeindustrien. Det har ført til at oljearbeiderne i Norge har ganske gode arbeidstidsbetingelser, og de har høy lønn. Statistikken viser at olje- og gassektoren hadde den absolutt høyeste gjennomsnittlige månedslønna i Norge i 2013: mellom 50 000 og 60 000 kroner per måned. Til sammenlikning hadde arbeidere innenfor varehandel en gjennomsnittlig månedslønn på litt over 30 000 kroner, altså bare litt mer enn halvparten av en oljearbeiderlønn. (Kilde: ssb.no) 112 ord Slik jeg ser det, kan denne lønnsforskjellen være problematisk, for eksempel når det gjelder priser og kjøpekraft. Når en stor del av befolkningen enkelte steder i Norge, for eksempel på Vestlandet, tjener mer enn resten av befolkningen, kan det føre til at prisene presses oppover. Det vil først og fremst være et problem med boligprisene. 55 ord

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 111

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 111

2015-05-28 15:06:25


skriftlig produksjon

Noen mener at oljearbeiderne har en veldig tung og vanskelig jobb og derfor fortjener den høye lønna si. Jeg kan være enig i at de som arbeider på plattformene, har en tung og vanskelig jobb. Likevel vil jeg påpeke at mange andre i Norge også har tunge og vanskelige jobber, for eksempel innenfor industrien. Derfor synes jeg ikke at dette er et godt argument. Jeg stiller meg også tvilende til om det er arbeiderne på plattformene som har høyest lønn. Mange i oljeindustrien arbeider ikke på plattform. De arbeider på et kontor på land, og de har også svært godt betalt. 101 ord Hvis lønna du har, sier noe om hvordan samfunnet verdsetter den jobben du gjør, er det naturlig å spørre: Er den jobben en oljearbeider gjør, så mye mer verdifull enn for eksempel det å vaske på et sykehjem? Det synes jeg ikke. Det er ikke dermed sagt at renholderen bør ha høyere lønn. Kanskje det er oljearbeideren som bør ha lavere lønn. 62 ord Etter min mening bør alle som bidrar til at samfunnet holdes i gang, ha noenlunde lik lønn. Sykepleieren på sykehjemmet gjør en like viktig jobb som industriarbeideren, oljearbeideren eller politibetjenten. Hvis det var opp til meg, hadde ikke lønnsforskjellene vært så store. Det tror jeg ville ha ført til et bedre samfunn. 53 ord

C: Nå er det din tur! Velg et av spørsmålene dere laget i oppgave A. Finn en annen som har valgt den samme oppgaven. Diskuter hvilke argumenter som kan være aktuelle for den problemstillingen dere har valgt. Hjelp hverandre med å finne gode argumenter! Skriv oppgaven individuelt, og lever til læreren for retting.

Husk å vise tydelig hvor innledningen slutter og hoveddelen begynner.

112 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 112

2015-05-28 15:06:25


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Lytt til samtalene og meldingene, og sett kryss ved rett alternativ. Du får høre samtalene og meldingene én gang.

Samtale 1 Hvilken årstid er det?

Samtale 7 Hva får vi vite om Truls?

 høst

 Han har nettopp fått ny jobb.

 vinter

 Han har ikke fått svar på jobbsøknadene sine.

 vår

 Han har vært på fisketur.

Samtale 2 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 8 Hva får vi vite av samtalen?

 Silje er tillitsvalgt.

 Det blir stadig vanligere at jenter utdanner seg til elektrikere.

 Det er vanskelig å finne noen som vil være tillitsvalgt.

 Mannen synes ikke at jenter bør bli elektrikere.

 Det er en vanskelig jobb å være tillitsvalgt.

 Kvinnen tror at det er vanskelig å være elektriker.

Samtale 3 Sjefen

Samtale 9 Hva får vi vite av samtalen?

 legger seg sjelden opp i de ansattes arbeidsoppgaver

 Kvinnens kollega har vært innblandet i en bilulykke.

 følger med på alt som de ansatte gjør

 Kvinnen kjørte på en kollega på veien hjem.

 har tenkt å si opp stillingen sin

 Kvinnen ble påkjørt av en kollega på veien hjem.

Samtale 4 Økonomisjefen i Fruktgrossisten

Samtale 10 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

 har sagt opp jobben sin

 Statoil søker etter 200 nye ansatte.

 sitter i fengsel

 Antallet ansatte i Norge vil muligens bli redusert.

 jobber fortsatt med økonomi

 Kontorene i Stavanger vil ikke bli berørt av flyttingen.

Samtale 5 Hva synes kvinnene om ledelsen?

Samtale 11 De snakker om

 Det er lite stabilitet.

 fagforeningsarbeid

 De er dyktige i jobben sin.

 forsikringsavtaler

 De har mange gode ideer.

 hytta si

Samtale 6 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 12 Hva får vi vite av samtalen?

 Kvinnen er bekymret.

 Simon har egentlig jobb, men ikke akkurat nå.

 Mannen har mange kunder allerede.

 Simon har mistet jobben.

 Mannen fikk utstyret billig.

 Det er ikke lett å finne jobb som mekaniker.

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 113

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 113

2015-05-28 15:06:25


lytteøvinger Samtale 13 Kvinnene diskuterer

Samtale 15 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

 forskjeller mellom foreldre og barn

 Nils Dalen er leder i KS.

 at vi bør tenke mer over hvordan vi oppdrar barna våre

 Konflikten kommer til å gå til mekling. Otto Strand arbeider for NRK.

 hva som påvirker og utvikler personligheten vår

Samtale 14 Mannen er irritert på politikerne synes det er viktig med nye stoler i kantina er opphisset

L2 Hvem, hva, hvor? Samtale A 1) Sett kryss Sett kryss ved de påstandene som er riktige ut fra det vi hører i samtalen.Gaute er syk.Ole er Gautes sjef.Ole presser Gaute til å gå på jobb.Ole er en forståelsesfull sjef.Gaute har en god dialog med sjefen sin.Gaute er sykmeldt.Ole tror det vil hjelpe Gaute å stå opp.Gaute sier at han skal komme på jobb.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene er feil. Hva synes dere om samtalen? Synes dere det er greit at en sjef snakker til en ansatt på denne måten?

114 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 114

2015-05-28 15:06:25


lytteøvinger Samtale B 1) Sett kryss Sett kryss ved de påstandene som er riktige ut fra det vi hører i samtalen.Anne Aulestad klager hele tida.Mannen er fysioterapeut.Kvinnen er verneombud på arbeidsplassen.Anne Aulestad sitter i resepsjonen.Mannen tror neppe han kan hjelpe Anne Aulestad.Det fins spesielle bord for personer med ryggproblemer.Kvinnen skal sende en mail til mannen.Mannen har ikke tid til å gi en skriftlig tilbakemelding denne uka.Sjefen har bedt om tilbakemelding om Anne Aulestads situasjon.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene i oppgave 1 er feil, og begrunn hvorfor de andre er riktige.

Samtale C 1) Spørsmål a) Hvor er de? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva snakker de om? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva er forholdet mellom personene? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva er utfordringen deres? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva kommer ut av samtalen? ..............................................................................................................................................................................................................................

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to, og diskuter svarene i oppgave 1: Hvordan kom dere fram til svarene? Hvilke «signaler» i teksten brukte dere?

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv 115

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 115

2015-05-28 15:06:25


lytteøvinger

L3 Jobben min Gjør enten oppgave A eller oppgave B.

Oppgave A Spørsmål Svar kort på spørsmålene. a) Hvor kommer Maryam fra? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvor lenge har hun bodd i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor kom hun til Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvordan traff hun mannen sin? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvilket yrke har hun? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvor bor de? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva jobber hun som her i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvilke språk snakker Maryam? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hva synes hun har vært nyttig for å lære norsk? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvor fant hun informasjon om jobben sin? ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Hvorfor sendte hun inn en søknad selv om hun ikke er geolog? ..............................................................................................................................................................................................................................

l) Hva var spesielt med Maryams søknad? ..............................................................................................................................................................................................................................

m) Hva er en bilde-CV? ..............................................................................................................................................................................................................................

n) Hvordan presenterte hun seg på intervjuet? ..............................................................................................................................................................................................................................

o) Hva har Maryam ansvar for på Internett? ..............................................................................................................................................................................................................................

116 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 116

2015-05-28 15:06:25


lytteøvinger p) Hvem lager små filmer som de presenterer på Internett? ..............................................................................................................................................................................................................................

q) Hvem er målgruppe for den internettsiden som de holder på å lage? ..............................................................................................................................................................................................................................

r) Hva er Maryams store drøm? ..............................................................................................................................................................................................................................

Før dere gjennomgår svarene i plenum, kan dere diskutere svarene deres sammen to og to.

Oppgave B Referat Maryam Innherad arbeider som kommunikasjonsrådgiver i et norsk oljeselskap. Hun er opprinnelig fra Iran, men har bodd i Norge de siste fem årene, nærmere bestemt i Sandnes. Skriv et referat av intervjuet. Du får høre intervjuet to ganger. I referatet skal du ha med noe om disse punktene:  hvordan Maryam fikk jobben  hva en bilde-CV er  Maryams utdanning og arbeidsbakgrunn  Maryams arbeidsoppgaver  Maryams trivsel i jobben

Før du starter, kan du repetere beskrivelsen av referat som du fikk i leksjon 4.

L4 Tante Agates grønne kommode (2) Oppgave A Spørsmål Lytt én gang, og svar på spørsmålene. a) Hvor kommer Tove fra? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva arbeider Tove med? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor vil Signe snakke med Tove? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 117

117

2015-05-28 15:06:25


lytteøvinger d) Hvor ligger hotellet som Signe har arvet? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor har Tove klagd på jobbsituasjonen sin? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvilke planer har Signe for hotellet? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvordan reagerer Tove på Signes forslag? ..............................................................................................................................................................................................................................

Oppgave B Husker dere det? Lytt til dialogen én gang til. Arbeid sammen to og to. Den ene er Signe, og den andre er Tove. Prøv å gjenskape dialogen etter hukommelsen.

118 LEKSJON 5: Arbeid og arbeidsliv

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 118

2015-05-28 15:06:25


LEKSJON 6

DET FRIE ORD OG BILDE Har du sjekket fjesboka i dag? 1 Spørsmål til teksten a) Hvilke argumenter bruker de som er negative til sosiale medier? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvorfor har noen regjeringer stengt enkelte sosiale medier på nettet? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvordan bruker politikerne sosiale medier? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor kan det være viktig å ha gode strategier når man skal finne informasjon på Internett? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor bør man være litt skeptisk til informasjon man finner på Internett? ..............................................................................................................................................................................................................................

2 Ordstilling Skriv ordene i setningene i rett rekkefølge. Start med det markerte ordet. a) er – Mange – til Internett – negative – fremdeles – . ..............................................................................................................................................................................................................................

b) er – De – for – hva – sosiale medier – med oss – gjør – bekymret – . ..............................................................................................................................................................................................................................

c) legger – Noen – informasjon – mye – ut – seg selv – om – . ..............................................................................................................................................................................................................................

d) om – Spørsmålet – bør – beskyttes – de – er – seg selv – mot – . ..............................................................................................................................................................................................................................

e) bør – For eksempel – forsiktig – barna – med – av – bilder – sine – man – være – . ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) vet – Man – hvem – ser – som – det – aldri – . ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 119

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 119

2015-05-28 15:06:25


g) kan – Slike – lett – misbrukt – ting – bli – . ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Når – lagt – noe – vanskelig – å ta – ut – tilbake – er – kan – være – det – . – , ..............................................................................................................................................................................................................................

Er det mulig å starte setningene med et annet ord eller ledd enn det som er markert? Hva skjer med ordstillinen i hovedsetningen?

3 Fra presens til preteritum Tenk deg at vi er i år 2050. Vi ser tilbake på hvordan det var da de sosiale mediene begynte å bli virkelig populære, og vi forteller hvordan det var på den tida. Bruk teksten på side 76 og skriv om til preteritum. Pass på at du ikke gjør det mekanisk, men på en slik måte at det blir naturlig. Les gjerne høyt for hverandre etterpå. Her er forslag til hvordan du kan begynne:

Mange var bekymret for hva sosiale medier gjorde med oss. Negative

...............................................................................................................................................................................................................................

røster hevdet at vi ble mer avhengige, ensomme og overflatiske.

...............................................................................................................................................................................................................................

Samtidig hadde Internett åpnet nye muligheter

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

120 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 120

2015-05-28 15:06:26


Norges Naturvernforbund mot Statoil 4 Synonymer Skriv inn ord eller uttrykk fra tekstene som betyr det samme eller omtrent det samme. Husker dere ordene? Spør hverandre! a) å være årsaken til

=

b) spesiell, den eneste

=

c) å være hjemmet til, å være der noe/noen oppholder seg

=

d) å dreie seg om

=

e) en mulighet, en egenskap

=

f ) trang, ikke bred

=

g) enda mer

=

h) vanskelig, utfordrende

=

5 Ubestemt og bestemt form Uttrykkene i tabellen er hentet fra tekstene fra Naturvernforbundet og Statoil. Skriv om uttrykkene slik at substantivet i uttrykket (i fet skrift) står i bestemt form eller ubestemt form. UBESTEMT FORM

BESTEMT FORM

et av verdens største korallrev verdens rikeste land et av verdens mest verdifulle havområder den siste robuste torskestammen i verden ny helhetlig forvaltningsplan en av initiativets prioriterte oppgaver noen av de mest lovende leteområdene på norsk sokkel

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 121

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 121

2015-05-28 15:06:26


6 Det er lov å spørre! Del klassen i to. Den ene gruppa representerer Norges Naturvernforbund og lager tre (kritiske) spørsmål til Statoil-teksten. Den andre gruppa representerer Statoil og lager tre (kritiske) spørsmål til teksten fra Naturvernforbundet. Intervju hverandre: Den som stiller spørsmål, er journalist, og den som svarer, er pressetalsperson for henholdsvis Statoil og Naturvernforbundet. Gjenta økten et par ganger slik dere gjør i «speeddating». Spørsmål: .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

7 Sammendrag Skriv et sammendrag av de to tekstene om oljeboring i nord. Sammendraget skal være kortere enn tekstene og bare inneholde hovedinnholdet og hovedargumentene i tekstene.

8 Case Arbeid sammen tre og tre. Dere er kollegaer i Statoil. Kontraktene deres er i ferd med å gå ut, og nå har dere fått vite at sjefen ikke vil gi en av dere (A) fornyet kontrakt fordi A har deltatt i en diskusjon om Statoils aktiviteter på Internett. Hva skal A gjøre? A: Du har deltatt i en nettdiskusjon om Statoils aktiviteter. Du er veldig imot en del av det som Statoil driver med. Du har brukt ganske sterke ord og formuleringer i debatten. B: Du har ingen mening om Statoils aktiviteter. Du synes at A får som fortjent fordi du mener at A har vært illojal. C: Du er ikke enig i alt A mener, men du synes at A må ha lov til å si det som A mener, uten at det skal få konsekvenser for arbeidssituasjonen.

• Tja, det er ikke godt å si, men … • Både ja og nei. Jeg synes du må tenke på at … • Det er lov å bruke sunn fornuft! • Det der er jeg helt uenig i! • Nå synes jeg du overdriver! • Det er jo ikke så rart at … • Men det må jo være lov å si det man mener! • Nei, vet du hva! Har du hørt noe så dumt?

122 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 122

2015-05-28 15:06:26


Media og samfunn 9 Spørsmål til teksten a) Hva er Vær varsom-plakaten? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvorfor er det viktig for en politiker å få mye omtale av en sak? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva menes med at en sak blir ensidig framstilt? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva er pressestøtte? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvordan sikrer myndighetene at pressen ikke påvirkes politisk gjennom pressestøtten? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Nevn tre av kriteriene for å få pressestøtte. ..............................................................................................................................................................................................................................

10 Finn et ord Fyll ut setningene med et ord eller uttrykk fra teksten («Media og samfunn») som betyr omtrent det samme som uttrykket til venstre. a) å lage, utvikle

Styret må . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et forslag til hvilke sparetiltak som er aktuelle.

b) å fortelle om, kunngjøre

Har du husket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lise om møtet i morgen?

c) å erfare, oppfatte

Politikerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ofte å få kritikk for beslutningene sine.

d) å få si noe, å slippe til

Nå synes jeg at Pettersen må få . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

med meningene sine e) en diskusjon

Det pågår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i media omkring innføring av sekstimers arbeidsdag.

f ) å velge noe foran noe annet

Han må lære seg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . familien foran jobben.

g) detaljert, grundig

Jeg synes ikke at framstillingen din er god nok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

h) alle som vil

.................................................

i) en hensikt

.................................................

, kan klare denne prøven! med dette tiltaket er at vi skal bli bedre kjent

med hverandre. j) å gi retningslinjer for, å bestemme

Sjefen min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hele tida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hvordan jeg skal løse arbeidsoppgavene mine. Det er litt irriterende.

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 123

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 123

2015-05-28 15:06:26


11 Ett ord, flere betydninger Noen ord kan ha flere betydninger. Se på eksemplene under. Arbeid sammen to og to, og diskuter hva ordene betyr i de forskjellige setningene. a) De tar ikke jobben sin alvorlig nok.

Han kommer nok på festen, ikke vær redd!

b) Han kommer ikke til å klare eksamen.

Er dere klare til å dra?

c) Han er en flink ordstyrer, for han sørger alltid for at alle kommer til orde.

Hun sørger over mannen sin som døde i forrige uke.

d) Det nye utvalget skal vurdere om tiltakene har virket.

Jeg er ikke fornøyd med utvalget i denne butikken.

e) Minst halvparten av opplaget må selges til faste abonnenter.

Aydin pleier ikke å faste i Ramadan.

12 Velg rett ordklasse Velg rett ordklasse til lukene. Husk å bøye ordet. a) et arbeid – arbeidsom – å arbeide Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Aftenposten. Hun er den mest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . personen jeg kjenner. Hun elsker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sitt, og noen dager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun fra tidlig morgen til seint på kveld. b) en debatt – en debattant – å debattere Før valget er det alltid mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på TV. Det er mest spennende når det er .................................................

fra alle de politiske partiene. De . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viktige politiske saker,

og slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er viktige for partiene. c) å omtale – en omtale Jeg liker ikke måten pressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . politikerne på. Politikerne gjør en viktig jobb, og de fortjener mer positiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , synes jeg. d) å kritisere – en kritikk – kritisk Svigermor er veldig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til de nye læreplanene i skolen. Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kravene om prøver, og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hennes går på at det blir større vekt på prøver enn på opplæring. e) en sensasjon – sensasjonell Den nye boka til Per Petterson har blitt en internasjonal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Han har hatt stor suksess de siste årene. Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . suksessen skyldes nok hans fantastiske evne til å formidle historier om vanlige mennesker.

124 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 124

2015-05-28 15:06:26


f ) en økonomi – økonomisk Skolens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . situasjon er svært vanskelig for tida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er trang, og alle må hjelpe til med å spare. Ledelsen vil foreslå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiltak som kan bedre situasjonen. g) å selge – et salg Nå har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . startet. Nesten alle klesbutikkene i sentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vinterklær til mindre enn halv pris. Da jeg var i sentrum i går, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de supre jakker til barn.

13 Kryssord 1

Vannrett: 1 ønsket resultat, det man vil oppnå 4 50 % 7 greier, er i stand til 9 ulike 10 betingelser, krav 12 tittel 13 ikke nyansert 14 sjanse Loddrett: 2 snakke om, fortelle om 3 følger med på (ofte uten at man vet det) 5 medier i papir 6 starte opp, begynne med 8 diskusjon 11 velge, foretrekke 12 ikke subjektiv

2

3 4

5

6

7

8 9

10

11

12

13

14

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 125

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 125

2015-05-28 15:06:26


grammatikk G1 Modale verb Sett inn modale verb som passer. Husk å bøye verbet. I dag har Petter fødselsdag. Han fyller fem år. Bestemor og bestefar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . komme på besøk. De kommer klokka fire. Først . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de spise middag, og etterpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestefar hvile seg litt. Når bestefar er klar, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de spise kaker og drikke brus og kaffe. Nå sitter mor og Petter og prater om det som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skje senere på dagen.

Petter:

.......................................................

vi spise middag først? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi ikke bare spise

kaker med en gang? Mor:

Nei, det går ikke. Først . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi ha middag.

Petter:

.......................................................

Mor:

Ja, det er klart at vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tenk at du blir fem år!

Petter:

Det er like mange år som en hånd.

Mor:

Det er det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du telle fingrene dine?

Petter:

Mor da. Selvfølgelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jeg det. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du høre?

Mor:

Gjerne.

Petter:

1, 2, 3, 4, 5!

Mor:

Flott! Men vet du, Petter, jeg synes at vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . begynne å lage kaken nå.

alle synge bursdagssangen for meg?

.......................................................

du hjelpe meg?

Petter:

.......................................................

jeg?

Mor:

Nei, selvfølgelig ikke. Jeg klarer det alene. Men det er hyggelig å være to.

Petter:

Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . heller gå ut litt, skjønner du. Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hoppe på trampolinen.

Mor:

OK. Gjør det, Petter. Etterpå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du ta en dusj. Pappa .......................................................

hjelpe deg med det.

Petter:

.......................................................

jeg?

Mor:

Ja, det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du. Du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . være ren og pen til besøket, vet du.

126 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 126

2015-05-28 15:06:26


grammatikk G2 Handling utstrakt i tid Arbeid sammen to og to. Lag setninger som viser at handlingen er utstrakt i tid. Bruk et uttrykk som passer. Velg fra rammene. Hva betyr setningene? å drive og … å holde på å … å være opptatt med å … å være i ferd med å … å være i gang med å …

å sitte og … å stå og … å ligge og … å stå og … å gå og …

å fortsette å … å bli sittende og … å holde på med å … å pleie å … å bruke å …

a) De flytter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Hun skriver ei bok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Han lærer å svømme.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Hun skal ta eksamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Han leter etter ny jobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) Han trener hver dag etter jobb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) Det snør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) Han skriver en e-post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) Han leser avisa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j) Hun nyter utsikten.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k) De bygger nytt hus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G3 De ble sittende og snakke Fyll ut slik at setningene får et aspekt som viser at handlingen både holdt på og var utstrakt i tid. Se på eksemplet. Eksempel: De satt og snakket sammen hele natta.

De ble sittende og snakke sammen hele natta.

a) Han lå og sov hele formiddagen.

Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og sove hele formiddagen.

b) Hun satt og skrev i flere timer.

Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i flere timer.

c) Vi gikk og snakket om endringene på jobben.

Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om endringene på jobben.

d) Han kommer til å stå og vaske opp hele ettermiddagen.

Han kommer til å bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opp hele ettermiddagen.

e) Hun kommer til å sitte og lese hele dagen, tipper jeg.

Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og lese hele dagen, tipper jeg.

f ) Hun har latt dem stå og vente i flere timer.

Hun har latt dem bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i flere timer.

g) Vi kan sitte og prate litt til, ikke sant?

Vi kan bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litt til, ikke sant? LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 127

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 127

2015-05-28 15:06:27


grammatikk G4 Vi skal jo til å spise middag Arbeid sammen to og to. Bruk illustrasjonene til å lage forskjellige setninger som viser at noe ikke skjer fordi noe annet er i ferd med å skje, eller at noe skjer selv om noe annet er i ferd med å skje. Prøv å lage et eksempel både i presens og preteritum (skal til å … / skulle til å …). Se på eksemplene. Eksempler: Ikke ta telefonen nå. Vi skal jo til å spise middag! Jeg tok ikke telefonen fordi vi skulle til å spise middag.

Vi skal til å spise middag, men jeg tar telefonen likevel. Jeg tok telefonen selv om vi skulle til å spise middag.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

G5 Cecilies hyttetur Sett inn et ord eller uttrykk som forteller om begynnelsen eller slutten på en handling. Idet sola gikk ned og det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mørkne, kom Cecilie endelig fram til hytta. Hun låste seg inn og slo på lyset i gangen. Da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun se at det hadde vært noen der. Hun gikk sakte inn i stua. Der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hun i et utrop: Å nei! Hele stua var endevendt! Sånn går det når ungdommen får lov til å ha fest på hytta, tenkte Cecilie. Og hun som hadde gledet seg til en rolig helg! Nå måtte hun i stedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å rydde og vaske. Cecilie sukket. Ja ja. Det var bedre å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med å synes synd på seg selv, og bare begynne med det samme.

128 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 128

2015-05-28 15:06:27


grammatikk G6 Har du fått gjort det? Skriv om setningene slik at handlingens resultat er i fokus. Hør hverandre to og to eller bruk lydboka. Pass på at verbtidene blir riktige. Se på eksemplene. Eksempel: De tok heldigvis farvel på en skikkelig måte. Jeg må undersøke denne saken.

De fikk heldigvis tatt farvel på en skikkelig måte. Jeg må få undersøkt denne saken.

a) Har du lest til eksamen? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Skriver du brevet? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Jeg kjøpte ikke bildet. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Handlet du på veien hjem? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Jeg leste avisa før jeg gikk. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hun trente ikke i går. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Vi maler nok ikke huset i sommer likevel. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Undersøker du saken i løpet av dagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Har du gjort det jeg bad deg om? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Jeg må snakke med sjefen før hun går. ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Vi løste problemet før fristen gikk ut. ..............................................................................................................................................................................................................................

l) Svarte du på e-posten min? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 129

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 129

2015-05-28 15:06:27


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Kringkasting i Norge Det første radioprogrammet i Norden ble sendt fra Tryvannshøgda ved Oslo i april 1923, men først i februar 1925 kom man [1] jevnlige radiosendinger. Da fikk et privat kringkastingsselskap tillatelse til å sende radioprogrammer, men bare til området rundt Oslo. Samme år startet et annet privat selskap med sendinger i Bergen, og flere byer og tettsteder [2] etter hvert. I januar 1933 vedtok Stortinget at all kringkastingsvirksomhet i landet skulle drives statlig, og det ble utarbeidet og [3] en lov om kringkasting. Det nye statseide selskapet fikk navnet NRK – Norsk rikskringkasting. NRK fikk enerett på [4] kringkasting i Norge, og dette monopolet varte helt fram til 1980-tallet. NRK bygger på de samme prinsippene for allmennkringkasting [5] for eksempel BBC gjør, og de fleste mener at NRK forvalter ansvaret sitt godt og driver god kritisk journalistikk. I 1958 startet utbyggingen av norsk [6]. De første offisielle TV-sendingene fant sted i 1960, og de var i svart/hvitt. Først i 1972 var det klart for TV-sendinger i farger. Ettersom NRK lenge hadde monopol både på radiosendinger og TV-sendinger, hadde selskapet et spesielt ansvar for [7] at ulike meninger kom fram i debatter, for eksempel i forbindelse med valg. Den første folkeavstemningen om norsk medlemskap i EU (Den europeiske union) [8] i 1972. Historikeren Hans Fredrik Dahl mener at NRKs sendinger i forkant av denne avstemningen bidro til at det ble et flertall mot norsk medlemskap i unionen. Det begrunner han med at NRKs ledelse var opptatt av [9] mellom de to partene i saken: nei-siden og ja-siden. I stedet for at det var de politiske partiene som fikk ordet i debatten, var det ja-siden og nei-siden som debatterte. Dette falt [10] til nei-sidens fordel, og Dahls poeng er at det neppe hadde skjedd om bare representanter fra de politiske partiene hadde [11]. I de fleste store partiene var nemlig sentrale politikere tilhengere av norsk medlemskap i unionen. I Danmark var det også en folkeavstemning om medlemskap i unionen. Til sammenlikning valgte rikskringkastingen i Danmark [12] hovedsakelig politikerne, og der ble resultatet av folkeavstemningen det motsatte av i Norge. I dag har Norge fem nasjonale radiokanaler, og i tillegg til NRKs TV-kanaler har vi fått TV2, TVNorge og TV3, for å nevne noen. Disse TV-kanalene er privateide, og de finansieres av reklame. NRK skal, i prinsippet, ha reklamefrie kanaler [13] NRK finansieres av lisens. Alle som har et TV-apparat i Norge, uansett om personen ser på NRK eller ikke, skal betale lisens. Tidligere skulle kanalen være absolutt helt reklamefri, men nå har NRK lov til å sende reklame i forbindelse med for eksempel sportssendinger. Det er imidlertid ikke [14] ordinære reklamefilmer, slik som for eksempel på TV2, men derimot sponsorplakater i forkant og etterkant av sendingen.

Svaralternativer: [1]

drivende med

holdt på med

i gang med

[2]

kom til

ble funnet

holdt opp

[3]

forstått

vedtatt

bestemt

[4]

å være i ferd med

å drive med

å få gjort

[5]

som

hvis

at

130 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 130

2015-05-28 15:06:27


leseforståelse

[6]

Internett

radio

fjernsyn

[7]

å sørge for

å unngå

å legge merke til

[8]

avgjorde

fant sted

gjennomførte

[9]

å skape balanse

å holde balansen

å vise samholdet

[10]

utenfor

ute

ut

[11]

husket ordene

kommet på ordene

kommet til orde

[12]

å skille seg ut

å slippe til

å se over

[13]

fordi

derfor

selv om

[14]

snakker om

snakket om

snakk om

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Når skjedde den første radiosendingen i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilken rolle har Stortinget spilt i medias utvikling i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvordan finansieres NRK? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Er det tillatt å sende reklame på NRK? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) På hvilken måte er BBC og NRK like? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvilke redaksjonelle valg lå til grunn for NRKs sendinger i forbindelse med EF-avstemningen i 1972? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 131

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 131

2015-05-28 15:06:27


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Hun publiserer stadig nye bilder av barna sine. B Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stadig ut nye bilder av barna sine.

2

A Kan jeg få si noe nå? B Kan jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orde nå?

3

A Dette oppslaget kan være med på å gjøre situasjonen vanskeligere. B Dette oppslaget kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til å gjøre situasjonen vanskeligere.

4

A Det er en fordel at sola skinner på 17. mai. B Det er ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at sola skinner på 17. mai.

5

A Jeg synes at det kan være vanskelig å orientere seg i nye byer. B Jeg synes at det kan være vanskelig å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fram i nye byer.

6

A Hun holdt akkurat på med å pakke sammen da telefonen ringte. B Hun var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med å pakke sammen da telefonen ringte.

7

A Hun gikk og lengtet etter Petter hele sommeren. B Hun ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etter Petter hele sommeren.

8

A Internett får stadig flere brukere over hele verden. B Internett får . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og flere brukere over hele verden.

9

A Idet hun fikk bedøvelsen, skrek hun plutselig. B Idet hun fikk bedøvelsen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i et skrik.

10 A Kan du slutte med det der? B Kan du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . opp med det der?

11 A De vedtok saken med et overveldende stort flertall. B Saken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med et overveldende stort flertall.

132 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 132

2015-05-28 15:06:27


parsetninger 12 A Det er fire uker siden jeg så henne. B Jeg har ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fire uker.

13 A Så rart! Eva er da vanligvis presis! B Så rart! Eva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . være presis!

14 A Bilen holdt på å velte, men sjåføren klarte akkurat å unngå det. B Bilen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ved å velte, men sjåføren klarte akkurat å unngå det.

15 A Kan du komme til en undersøkelse i ettermiddag? B

.................................................................

for deg å komme til en undersøkelse i ettermiddag?

16 A Han er en ganske krevende sjef. B Han er en sjef som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . krav.

17 A Nå er det din tur til å spørre meg. B Nå er det din tur til å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til meg.

18 A Dette prosjektet er det helt uaktuelt å gjennomføre, for det er altfor risikabelt. B Dette prosjektet er det helt uaktuelt å gjennomføre, for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . altfor stor.

19 A Det kommer til å bli et stort tomrom etter Arne når han går av med pensjon neste år. B Arne kommer til å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et stort tomrom når han går av med pensjon neste år.

20 A Han snakket og snakket selv om han visste at de skulle til å dra. B Han visste at de skulle til å dra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 133

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 133

2015-05-28 15:06:27


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er noen av påstandene fra leksjon 6 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

SPØRSMÅL

Media har for mye makt.

Man kan ikke stole på det man leser i avisa.

Sosiale medier gjør folk ensomme.

Gjør sosiale medier folk ensomme?

Barn bør ikke ha fri tilgang til Internett.

Internett bidrar til en mer demokratisk verden.

B: Eksempeltekst Arbeid sammen to og to. Avsnittene i eksempelteksten står ikke i riktig rekkefølge. Les avsnittene, og finn ut hvilken rekkefølge de skal stå i. Diskuter hvorfor de bør stå i den rekkefølgen dere har valgt. Hvilke ord eller formuleringer er det som gjør at dere vil ha det slik? Diskuter momentene eller punktene som er tatt med i teksten. Ville dere ha valgt de samme momentene? Er det noen momenter dere synes mangler?

Oppgave: Gjør sosiale medier folk ensomme? Blir vi mer eller mindre ensomme av å ha tilgang til slike kommunikasjonskanaler på Internett? Det er et spørsmål som ikke har et enkelt svar. De fleste bruker sosiale medier og nettverk for å holde kontakt med familie og venner som bor et stykke unna der de selv bor. De legger ut bilder og informasjon om sitt eget liv. På denne måten forteller de om hva de gjør, og hvordan det går med dem. 74 ord Men noen ganger kan bruken av det sosiale mediet eller nettverket ta overhånd. Da er det fare på ferde. Mange mennesker tilbringer mye tid med å sjekke statusen sin på Facebook eller LinkedIn. De har kanskje flere hundre venner, og det er viktig å følge med på hva andre gjør: I stedet for å tilbringe tid fysisk sammen med venner og familie, leser vi om dem på Internett. Da kan vi glemme hvordan det er å snakke sammen, og i så fall kan vi risikere å bli mer ensomme. 89 ord Mange som flytter til et annet land, har kontakt med familien på Skype eller på sosiale medier. Selvfølgelig er det er ikke det samme som å være i nærheten av familien, for man kan ikke smake på mors hjemmelagde kaker på Skype. Likevel er det fint at man har muligheten til å kommunisere med hverandre på en enkel måte. Da slipper man å føle seg så alene på det nye stedet. 71 ord

134 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 134

2015-05-28 15:06:27


skriftlig produksjon

For å sørge for en positiv utvikling må vi hele tida være oppmerksomme på hvordan vi bruker slike nettverk. Vi må styre bruken vår av dem, og ikke omvendt. Da vil de bidra til livet vårt på en positiv og inspirerende måte. 42 ord Stadig flere bruker sosiale medier på Internett, slik som for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter. For å bli medlem i Facebook eller LinkedIn må man opprette en profil. På profilen skriver man om seg selv, og man kan legge ut bilder, sende og motta meldinger og snakke med andre. Nå har Facebook mer enn 600 millioner brukere i hele verden, og i 2009 hadde Norge omtrent 1,5 millioner brukere (Kilde: wikipedia.org). Facebook og LinkedIn er sosiale nettverk, mens Twitter og blogger er eksempler på kommunikasjonskanaler som mange bruker for å fortelle hva de mener om ulike ting. 97 ord

C: Nå er det din tur! Velg et av spørsmålene dere laget i oppgave A. Finn en annen som har valgt den samme oppgaven. Diskuter hvilke argumenter som kan være aktuelle for den problemstillingen dere har valgt. Hjelp hverandre med å finne gode argumenter eller momenter, og pass på å få med både fordeler og ulemper ved problemet eller saken. Skriv oppgaven individuelt. Fokuser spesielt på hvilken rekkefølge argumentene må stå i, og pass på at du lager gode overganger mellom avsnittene. Lever til læreren for retting.

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 135

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 135

2015-05-28 15:06:27


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Lytt til samtalene og meldingene, og sett kryss ved rett alternativ. Du får høre samtalene og meldingene én gang.

Samtale 1 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 7 Hva forstår vi av samtalen?

 De synes at Katrine er uforsiktig.

 Kvinnen liker ikke å lese aviser.

 De frykter at Katrine er alkoholiker.

 Mannen foretrekker å lese avisa på nett.

 Katrine er dattera deres.

 Kvinnen reagerer på all reklamen i avisa.

Samtale 2 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 8 Hva forstår vi av samtalen?

 Kvinnen er oppgitt.

 Kvinnen har kjent Pedersen ganske lenge.

 Kvinnen gir mannen rett.

 Mannen setter pris på å få hjelp av Pedersen.

 Mannen er lei seg.

 Kvinnen synes at mannen bør være mer tålmodig.

Samtale 3 Hva forstår vi av nyhetsmeldingen?

Samtale 9 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

 Antirasistisk senter er enig med bibliotekets ledelse.

 En ny film har fått 50 millioner i tilskudd.

 Biblioteket har ansvar for foredraget. Ifølge avisa er det delte meninger om Lars Vilks.

 Norske filmer har vært populære på kino det siste året.

Samtale 4 Kvinnen

Samtale 10 Kvinnen synes at Tom

 vil gjerne slutte å røyke fordi det er så dyrt

 har pågangsmot

 synes mannen legger seg opp i ting han ikke har noe med

 er gammeldags

 Det produseres for få filmer i Norge.

 ikke eier teknisk innsikt

 opplever mannen som omsorgsfull

Samtale 5 Mannen

Samtale 11 Hva forstår vi av samtalen?

 husker ikke brukernavn og passord

 Kvinnen må sannsynligvis betale for å opprette en blogg.

 har dårlig tid er ikke autorisert bruker

 Mannen kan hjelpe kvinnen med å finne ut av ting. Kvinnen forteller hva hun vil lage en blogg om.

Samtale 6 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

Samtale 12 Kvinnen mener at Påls nye kjæreste

 Pressestøtten skal kuttes.

 er litt for nysgjerrig

 Avisas gratistilbud på nett vil gradvis forsvinne.

 er imponerende utholdende

 Avisenes inntekter går ned.

 har for mye fritid

136 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 136

2015-05-28 15:06:27


lytteøvinger Samtale 13 Hva synes de om oppslaget i avisa?

Samtale 15 Hva får vi vite i samtalen?

 De er enige om at det er et relevant oppslag.

 Mannen angrer på at han ikke ble journalist.

 Kvinnen synes det er helt uinteressant.

 Kvinnen tviler på om mannen hadde egnet seg som journalist.

 At det er trist at kongen er syk.

 Mannen mener at pressen har en vanskelig økonomisk situasjon. Samtale 14 Stian Uthus har fått erstatning fra flyselskapet har ikke fått medhold fra Likestillings- og diskrimineringsombudet fikk ikke lov til å fly alene

L2 Hvem, hva, hvor? Samtale A 1) Spørsmål a) Hva snakker de om? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvorfor er mannen provosert? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilket eksempel gir han? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor trekker han fram dette eksemplet som provoserende? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva vil han gjøre med saken? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva kommer ut av samtalen? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Er de enige eller uenige, og om hva? ..............................................................................................................................................................................................................................

2) Hvorfor? Arbeid sammen to og to, og diskuter svarene i oppgave 1: Hvordan kom dere fram til svarene? Hva mener dere om bruk av kommentarfelt?

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 137

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 137

2015-05-28 15:06:28


lytteøvinger Samtale B 1) Sett kryss Sett kryss ved de påstandene som er riktige ut fra det vi hører i samtalen.Man bør ikke bruke samme passord på flere nettjenester.Det er uproblematisk å oppgi personopplysninger.Mannen har selv opplevd å få en mistenkelig e-post.Mannen mener folk altfor lett lar seg lure.Kvinnen mener at det er lett å kjenne igjen e-poster som er svindel.Mannen forklarer hvordan man kan kjenne igjen svindel i e-poster.Kvinnen deler mannens oppfatning av at folk er lette å lure.Mannen gir kvinnen to enkle regler å følge når det gjelder nettvett.Hvis man blir bedt om å bekrefte et passord, bør man bli mistenksom.Det er vanligvis trygt å følge en hyperlenke i en e-post.Det er viktig å studere hyperlenkens adresse nøye før man eventuelt følger den.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene er feil. Hvordan kan vi vite hvorfor de andre påstandene er riktige? Hva synes dere om det mannen sier? Har dere opplevd noe liknende selv? Hva gjorde dere da? Del eventuelle erfaringer!

L3 Veganer og stolt av det Gjør enten oppgave A eller oppgave B.

Oppgave A 1) Spørsmål Svar kort på spørsmålene. a) Hvor gammel er Kaja? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvordan beskriver Kaja veganisme? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilke typer klær bruker hun ikke? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva må en veganer være spesielt oppmerksom på når det gjelder mat? ..............................................................................................................................................................................................................................

138 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 138

2015-05-28 15:06:28


lytteøvinger e) Hva synes Kaja er mest utfordrende med et vegansk kosthold? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvorfor egner klimaet i Norge seg for økologisk jordbruk? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Får Kajas barn også vegansk mat? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvilke verdier vil Kaja og mannen formidle til barna sine? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hvordan ble de møtt av barnehagens ansatte da de informerte om kostholdet sitt? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvilke andre eksempler nevnes når det gjelder å ta hensyn til barns kosthold i barnehagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Hvorfor ville en annen mor i barnehagen melde Kaja og mannen til barnevernet? ..............................................................................................................................................................................................................................

l) Hva er positivt for Kaja og familien med å være medlemmer i Norsk vegansamfunn? ..............................................................................................................................................................................................................................

2) Hva mener Kaja? Arbeid sammen to og to. Sett kryss ved utsagnene som dere mener Kaja kan stå inne for. Diskuter svarene deres, og begrunn valgene: Dette kan Kaja stå inne for fordi … / Kaja kan stå inne for at … fordi …Veganere bruker ikke produkter laget av dyr.Det er ikke farlig for barn å leve på vegankost.Jordas uendelige ressurser er til for å brukes.Veganere er nok mer opptatt av mat enn gjennomsnittet.Norsk jordbruk er for lite økologisk.Det er vanskelig å være veganer om vinteren.Barn bør få velge om de vil være veganere eller ikke.Barnehagene har blitt flinke til å ta hensyn til barnas ulike behov.Alle grønnsaker bør varmebehandles før de spises.

LEKSJON 6: Det frie ord og bilde 139

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 139

2015-05-28 15:06:28


lytteøvinger Oppgave B Referat Kaja Moskenes er 35 år. Hun er medlem i Norsk vegansamfunn, og i dette intervjuet forteller hun om hva det vil si å være veganer. Skriv et referat av intervjuet. Du får høre intervjuet to ganger. I referatet skal du ha med noe om disse punktene:  hva det vil si å være veganer  hvilke ernæringsmessige forholdsregler en veganer bør ta  hvilke utfordringer Kaja har når det gjelder sitt vegankosthold  barn og vegankosthold  økologisk mat og jordbruk  reaksjoner fra omgivelsene

Før du starter, kan du repetere beskrivelsen av referat som du fikk i leksjon 4.

L4 Hvor i verden? Oppgave A Send inn løsning Arbeid to og to. Lytt én gang, og finn ut hvilke steder de vil fram til. Bli enige om en forklaring på hvorfor det er disse stedene. Etterpå sammenlikner dere med et annet par og avgir forklaring.

Oppgave B Spørsmål Lytt én gang til, og svar kort på spørsmålene. a) Hvem kalte byen i den første oppgaven for Miklagard? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva betyr det? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Når fikk byen sitt nåværende navn? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Er denne byen hovedstad i landet? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvordan er det mulig at det kan være planteliv i ørkenen? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvordan kan man sende inn løsning på oppgavene, og hva heter programlederne? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

140 LEKSJON 6: Det frie ord og bilde

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 140

2015-05-28 15:06:28


LEKSJON 7

POLITIKK OG SAMFUNN Norges konstitusjonelle system 1 Spørsmål til teksten a) Hvordan er makten i Norge delt opp? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva ligger i folkesuverenitetsprinsippet? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Når fikk Norge sin første grunnlov? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor kan man si at folkesuverenitetsprinsippet ikke hadde så stor betydning før 1884? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva skjedde i 1884? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvilken oppgave har Kongen fremdeles? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvorfor kan det være vanskelig for en mindretallsregjering? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvorfor mener mange at systemet blir mer demokratisk med en mindretallsregjering enn med en flertallsregjering? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 141

141

2015-05-28 15:06:28


2 Substantiv og adjektiv a) Lag adjektiv Lag adjektiv av disse substantivene. SUBSTANTIV

1

en konstitusjon

2

en suverenitet

3

en parlamentarisme

4

et prinsipp

5

en makt

6

en formalitet

ADJEKTIV

b) Adjektiv eller substantiv? Bruk substantivene eller adjektivene fra oppgave a) i setningene. Husk å bøye ordene. 1 Den norske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ble laget i 1814. Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . systemet i Norge har to viktige prinsipper. 2 Alle land ønsker å ivareta sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Norge er et . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . land, og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ble innført i Norge i 1884. 4 Noen ganger må politikere ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avgjørelser, men det kan være vanskelig å forsvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sine. 5 Aleksander den store var en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hersker. Han hadde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . over store landområder. 6 Må du alltid være så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? Jeg synes det blir for mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kan vi ikke bare finne en praktisk løsning?

3 Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Forklar ordene eller uttrykkene som er understreket: Gjør rede for betydning, ordklasse og bøying (BOB). Bruk deretter ordene eller uttrykkene i nye setninger. a) b) c) d) e)

… kan vi ikke hevde at prinsippet egentlig hadde så stor betydning. … kan tvinge Kongen til å avsette regjeringen. Denne forskyvningen var i tråd med prinsippet om at folket er suverent … Formelt sett er det likevel fremdeles Kongen … Da må nemlig regjeringen hele tida prøve å få Stortinget med seg på de vedtakene, tiltakene og eventuelle endringer de ønsker å gjøre.

142 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 142

2015-05-28 15:06:28


4 Presens partisipp Arbeid sammen to og to. Partisippene under brukes ofte når det er snakk om politikk. Finn ut hvilke ord partisippene er sammensatt av, og hva de betyr. Kan dere lage setninger med partisippene? lovgivende, utøvende, påtroppende, avtroppende, nåværende, forbigående ...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Bruker du stemmeretten din? 5 Spørsmål til teksten a) Hvem kan stemme ved Stortingsvalg? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvem kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalg? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvor ofte er det valg i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvilke valg har høyest valgdeltakelse? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor har myndighetene hatt forsøk med stemmegiving over Internett? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) På hvilken måte er et valg forskjellig fra en folkeavstemning? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvor kom valgobservatørene ved Stortingsvalget i 2013 fra? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hva var valgobservatørene i 2013 ikke fornøyde med? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Når ble det gjort et forsøk med stemmerett for 16-åringer i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 143

143

2015-05-28 15:06:28


6 Lukeøving Fyll ut med ord som passer. I 1978 ble stemmerettsalderen i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra 20 til 18 år. Nå er stemmerettsalderen 18 år i mange andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i verden. Det avholdes valg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fjerde år i Norge, men valgene er delt opp slik at det i praksis er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annethvert år. Stortingsvalg og valg til kommunestyre og fylkesting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ikke sted samme år. Innvandrere kan stemme ved kommune- og fylkestingsvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de har vært bosatt i Norge i mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tre år. Alle som skal stemme, må være . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i manntallet i en av landets kommuner. Manntallet er en oversikt over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . innbyggere som har stemmerett. Derfor er det viktig å stå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manntallet, for ellers får man ikke lov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å stemme. Valgdeltakelsen i Norge er relativt høy. Den er ............................................................

ved stortingsvalgene enn ved kommune- og fylkestingsvalgene.

I 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mange kommuner i Norge et forsøk med stemmerett for 16-åringer. Da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-åringene rett til å stemme ved kommunevalg, men de kunne ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................

til valg selv. Mange mener at stemmerettsalderen bør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til 16 år

for alle. Det fins argumenter både . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og imot dette. Derfor har myndighetene laget en .........................................................

om forsøket, og Stortinget må ta stilling til hva som skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

videre i saken. Flere andre land i Europa arbeider med den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . problemstillingen.

7 Feilkonstruksjoner Arbeid sammen to og to. I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Finn feilene og skriv setningene korrekt. Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. (1) Alle som skal stemme, de må være registrert i manntallet. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) En avstemning om enkeltsaker vi kaller folkeavstemningen. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Stor sett var valgobservatørene fornøyde med måten ble valget gjennomført på. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Jeg er ikke sikkert på om ordningen innfører over hele landet. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Vi har hatt ikke folkeavstemning siden 1994, og var det om EU. ............................................................................................................................................................................................................................

144 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 144

2015-05-28 15:06:28


(3) I mange land de arbeider med sammen problemstillingen. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Pleier å stemme du på valget? ............................................................................................................................................................................................................................

Alt handler om politikk 8 Spørsmål til teksten a) Hva var det første Gulale opplevde som urettferdig? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvor gammel var Gulale da hun engasjerte seg i politikk første gang? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvorfor måtte Gulale flykte? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvordan gikk Gulale fram for å velge politisk parti? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva fikk Gulale tilbud om da hun ikke kom inn i kommunestyret i 2007? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva har hun oppnådd gjennom vervet sitt i SSO? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvordan stiller Gulales familie seg til at hun arbeider så mye med politikk? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvilket yrke har Gulale? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hva synes hun kan være utfordrende i politikken? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvilke politiske saker er viktigst for Gulale? ..............................................................................................................................................................................................................................

9 Sammendrag Skriv et sammendrag av intervjuet med Gulale. Sammendraget skal være kortere enn intervjuet og bare inneholde hovedinnholdet og hovedargumentene i teksten. Husk å skrive i tredje person.

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 145

145

2015-05-28 15:06:28


10 Finn et ord Fyll ut setningene med et ord eller uttrykk fra teksten («Alt handler om politikk») som betyr omtrent det samme som uttrykket til venstre. Husk bøying. a) unyttig

Jeg trenger ikke disse brillene. De er helt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for meg.

b) muligheter og evner

Jeg synes hun er veldig flink, men dessverre bruker hun ikke hele sitt .................................................

c) komme, ende opp

.

Hvordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denne saken hos meg? Det var Andersens oppgave å ta seg av dette!

d) oppdage, se

Ingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hvor flink hun er, og det er synd. Hun gjør jo en god jobb som leder for denne avdelingen.

e) i begynnelsen

.................................................

reagerte jeg litt på stilen hennes, men nå har jeg blitt

vant til den. f ) på samme tid

De to guttene pleier å komme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til skolen.

g) å bli medlem av

Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Arbeiderpartiet i 2005.

h) å klare, få til

Synes du at du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noe mens du satt i styret i SSO?

i) å ha akseptert,

Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at dette er en vanskelig sak. Derfor synes jeg at du

å være enig i

skal bruke litt tid på å tenke igjennom den.

j) flink til å hjelpe

Sønnene mine er veldig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

k) vanligvis

.................................................

har det gått fint å lære norsk.

11 Idiomatiske uttrykk I intervjuet bruker Gulale Samiei en del faste formuleringer. Slike faste uttrykk kaller vi gjerne idiomer eller idiomatiske uttrykk. Det er ofte språklige bilder (metaforer), og noen ganger er de så innarbeidet i språket at de har blitt ordtak. Arbeid sammen to og to. Snakk sammen om hva uttrykkene betyr. Hvordan bruker Gulale disse uttrykkene, og i hvilke andre situasjoner kan det være naturlig å bruke dem? «Og for å gjøre en lang historie kort …» «Og etter hvert begynte ballen å rulle.» «De var glade for å ha meg med på laget.» «De himler med øynene når jeg snakker.» «De er flinke til å skille mellom sak og person.»

146 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 146

2015-05-28 15:06:28


12 Case Arbeid sammen tre og tre. Dere er kollegaer, og nå har dere lunsj sammen. Snart er det kommuneog fylkestingsvalg, og dere diskuterer om dere skal bruke stemmeretten deres. A: Du har selvfølgelig tenkt å stemme. Du bruker alltid stemmeretten din. Det er viktig fordi du vil være med å bestemme hvem som skal styre i Norge. Dessuten er det en borgerplikt å stemme, og alle stemmer teller! Du synes at politikerne gjør en god jobb. B: Du vet ikke helt om du kommer til å stemme. Én stemme fra eller til spiller vel ingen rolle? Dessuten synes du ikke at det er så lett å se forskjell på politikerne i landet, og du mener at det må være en slitsom jobb å være politiker. C: Du har ikke tenkt å stemme. Du stoler ikke på politikerne, og du mener at de er korrupte og bare opptatt av sine egne saker.

• Altså, etter min mening er det helt innlysende at … • Du, jeg vet ikke helt. • Jeg har egentlig ikke tenkt så nøye på det. • Vanskelig å si. • Det kan jo tenkes at … • Det fins jo selvfølgelig noen som …, men jeg personlig mener at … • Nei, vet du hva, det der er jo bare tull! • Hvordan kan du påstå noe sånt? • Har du belegg for det du sier nå? • Det betyr så lite!

13 Kryssord om politikk 1

2

3

Vannrett: 1 unyttig 2 Sosialistisk Venstreparti 3 greie, få til, klare, ha suksess 6 musikalsk forestilling 8 ende opp, komme til 9 Senterpartiet 12 veileder, person som hjelper en annen med å finne ut av ting 13 enkelt

4

5 6 7 8 9 10 11

12

13

Loddrett: 1 danner, bringer fram 4 forbindelser, kontakter 5 opptatt av, aktiv 7 folkestyre, ikke diktatur 8 Høyre 10 løfte øyenbrynene for å vise at man er oppgitt eller synes andre er litt dumme 11 sport

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 147

147

2015-05-28 15:06:29


Kjør debatt! 14 Møtereferat I arbeidslivet er det vanlig med møtereferater, og det å skrive referat fra et møte er ofte en oppgave som går på omgang mellom møtedeltakerne. Derfor er det viktig å trene på det. I et møtereferat er det ikke nødvendig å referere alt som blir sagt, men man må få med det man blir enige om. Noen møter er vedtaksføre. Det betyr at de beslutningene som fattes, får betydning for videre arbeid på arbeidsplassen. Andre møter har mer form av diskusjonsfora som kan ha rapporteringsplikt til en leder eller en annen instans på arbeidsplassen. Da er det ikke sikkert at det fattes vedtak, men man ønsker å referere hva som har kommet fram i diskusjonene. Under finner dere en mal for hvordan møtereferater kan settes opp. Arbeid i grupper med påstandene under «Kjør debatt!» i tekstboka. Velg en ordstyrer som skal lede møtet. Ordstyreren skriver ikke referat, så dere må også velge en referent. Eventuelt kan alle, utenom ordstyreren, være referenter. Bruk denne malen og skriv et referat fra diskusjonen i gruppa. Merk at det siste punktet på sakslista er «eventuelt». Her kan man ta opp saker som ikke står på sakslista. Det er vanlig å gi beskjed om saker under eventuelt idet møtet starter. Da er det lettere for ordstyreren å disponere tida på møtet. Dersom det ikke er noen saker under eventuelt, skriver man i referatet: «Ingen saker under eventuelt.» Referat fra samtaler om «Kjør debatt!», leksjon 7 Dato

..................................................................................

Tid

..................................................................................

Sted

..................................................................................

Til stede

..................................................................................

Sak 1

Å stole på politikere Påstanden var: «Man kan ikke stole på politikere.» Vi diskuterte påstanden. Mange argumenter kom fram underveis i diskusjonen. Noen var enige i påstanden, og andre var uenige. Til slutt kom vi fram til at …

Sak 2

Politiske partier Påstanden var: «Det er vanskelig å se noen forskjeller mellom de politiske partiene i Norge.» Vi diskuterte påstanden. Noen sammenliknet politikken i Norge med politikken i opprinnelseslandet sitt. De mente at … Andre hevdet at det ikke var mulig å sammenlikne politikken slik. Til slutt kom vi fram til at …

Sak 3

Folkeavstemninger Påstanden var: ….

Sak 4

Valgdeltakelse Påstanden var: …

Sak 5

Politikk Påstanden var: …

Sak 6

Stemmerettsalder Påstanden var: …

Sak 7

Innvandrere og stemmerett Påstanden var: …

Eventuelt

Del referatet fra deres «møte» med de andre gruppene i klassen.

148 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 148

2015-05-28 15:06:29


grammatikk G1 Hva sier eller sa Gulale? I denne leksjonens grammatikk arbeider vi blant annet med nominale leddsetninger. Det er leddsetninger som vi innleder med at, om eller spørreord. Vi bruker ofte disse leddsetningene når vi refererer det noen har sagt: indirekte tale. Når vi går fra direkte til indirekte tale, må vi tenke på: – ordstilling i leddsetningen – skifte av pronomen – skifte av verbtider – eventuelt skifte av adverbialer (i morgen, dagen etter, neste uke  uka etter, osv.) – at vi vanligvis sløyfer om hvis vi har spørreord Når det gjelder verbtider i indirekte tale, kan vi sette opp følgende hovedregel: Hovedsetningen har presens i v1.

Leddsetningen kan ha presens eller preteritum (valgfritt) i v1.

Han spør

om hun vil ha hjelp.

Han spør

om hun har bodd i Oslo.

Han sier

at hun bodde der i 14 år.

Han har sagt

at han kommer.

Han skal spørre

om hun forsto alt.

Hovedsetningen har preteritum i v1.

Leddsetningen må ha preteritum i v1.

Han spurte

om hun ville ha hjelp.

Han spurte

om hun hadde bodd i Oslo.

Han sa

at hun bodde der i 14 år.

Han hadde sagt

at han kom.

Han skulle spørre

om hun forsto alt.

Skriv ferdig setningene i indirekte tale. Bruk reglene som er forklart over. a) «Jeg har vært opptatt av politiske spørsmål hele livet,» sa Gulale. Gulale sa at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av politiske spørsmål hele livet. b) «Jeg vil gjerne bli med på konferansen,» sa Gulale. Gulale sa at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bli med på konferansen. c) «Skal jeg holde foredrag?» spurte Gulale. Gulale lurte på om hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) «Vil du sitte i styret for SSO, Gulale», spurte Trond. Trond spurte Gulale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i styret for SSO. e) «Det kan være litt vanskelig å skille mellom partiene», mener Gulale. Gulale mener at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å skille mellom partiene.

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 149

149

2015-05-28 15:06:29


grammatikk f ) «Det var ikke alltid så lett å forstå det de sa», fortalte Gulale. Gulale fortalte at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . så lett å forstå det de sa. g) «Jeg kommer aldri til å glemme den dagen», sa Gulale. Gulale sa at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å glemme den dagen. h) «Familien min har støttet meg hele tida», understreket Gulale. Gulale understreket at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hele tida. i) «Hvilke saker er du mest opptatt av for tida, Gulale?» vil Gølin vite. Gølin vil vite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mest opptatt av for tida. j) «Dette er kanskje selvsagt for dere, men ikke for meg», mente Gulale. Gulale mente at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , men ikke for henne.

G2 Mener, synes, tror, tenker a) Rett ord Arbeid sammen to og to. Diskuter hva disse verbene uttrykker: å mene, å synes, å tro eller å tenke. Deretter setter dere inn rett verb i setningene under. Husk å bøye verbene. a) Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at det kommer til å regne i morgen. b) Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du om det siste forslaget fra landbruksministeren? c) Har du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å slutte å røyke snart? d) Det er tydelig at hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det hun sier. e) Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at Norge er et vakkert land. f ) Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du på? g)

......................................................................

du virkelig at Pettersen er en god lærer?

h) Ola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at Eva er hyggeligere enn Anne. i) Har du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . noe mer på forslaget mitt? j) Svigermora mi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på Gud hele livet. k) Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at han kom fra USA, men jeg tok feil. Han kommer faktisk fra Canada. l)

......................................................................

du at jeg skal ta den røde eller den hvite kjolen?

m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du virkelig at du vil slutte på studiet nå? Du skal jo snart ha eksamen!

150 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 150

2015-05-28 15:06:29


grammatikk b) Å uttrykke mening, oppfatning eller antakelse Arbeid sammen to og to. Lag indirekte tale av setningene under. Velg riktig ord for å uttrykke mening, oppfatning eller antakelse (se oppgave a). Merk plasseringen av ikke sammen med å tro og å synes: i denne typen konstruksjoner setter vi det helst i hovedsetningen, og ikke i leddsetningen – se på eksemplene. Sjekk at svarene er riktige. Så kan dere øve to og to. Eksempler: + Han kommer hjem klokka fire i dag. – Han kommer ikke hjem klokka fire.

Jeg tror at han kommer hjem klokka fire i dag. Jeg tror ikke at han kommer hjem klokka fire.

+ Denne filmen er veldig god. – Denne filmen er ikke så spennende.

Jeg synes at denne filmen er veldig god. Jeg synes ikke at denne filmen er så spennende.

+ Budsjettforslaget er godt. – Budsjettforslaget er ikke godt.

Jeg mener at budsjettforslaget er godt. Jeg mener at budsjettforslaget ikke er godt.

a) Det snør på fjellet. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Maten smaker helt utmerket. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Det er alltid mulig å finne en jobb. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Man kan ikke stole på politikere. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hunden biter ikke. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Så fine koppene dine er! ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Vi skal sannsynligvis ikke reise noe sted i sommer. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Denne prøven er altfor vanskelig. ..............................................................................................................................................................................................................................

G3 Preposisjoner og indirekte spørsmål I tillegg 3 bak i tekstboka finner du en oversikt over preposisjoner. Det står også om preposisjoner i minigrammatikken. Se på dette før du gjør denne oppgaven, og gjerne mens du holder på med den.

a) Rett preposisjon Sett inn rett preposisjon i setningene. a) Hva leter du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? b) Hvem har ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å redigere programmet?

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 151

151

2015-05-28 15:06:29


grammatikk c) Hvor skal dere reise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sommer? d) Kan du dekke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bordet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meg? e) Hva er vinen laget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? f ) Hva vet du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . saken? g) Kan du svømme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vann? h) Hvilke saker er meldt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . møtet? i) Kan du sette koppene inn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skapet? j) Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle dager holder du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................................................

?

k) Trenger du noen å snakke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

b) Han spør … / Han spør om … – Han spurte … / Han spurte om … Lag indirekte tale i presens og preteritum med setningene fra a-oppgaven. Sjekk at svarene er riktige. Husk reglene for skifte av verbtider i indirekte tale – se oppgave G1. Deretter arbeider dere sammen tre og tre. Spør hverandre: A leser det direkte spørsmålet, og B gjentar i indirekte tale i presens og C i preteritum. Den som leste spørsmålet, kontrollerer at svarene var riktige. B og C ser ikke i boka. Bruk ørene! Dere kan også bruke lydboka hvis dere vil gjøre oppgaven individuelt. a) Hva leter du

..........................................................................

?

Han spør hva du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Han spurte hva du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Hvem har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Han spør

...........................................................................................

Han spurte c) Hvor skal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Han spør

.......................................................................................

.

...........................................................................................

.

Han spurte d) Kan du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

Han spør

.......................................................................................

.

...........................................................................................

.

Han spurte e) Hva er vinen

.........................................................................

?

Han spør

.......................................................................................

.

...........................................................................................

.

Han spurte f ) Hva vet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

g)

.....................................................................................................

?

.

.......................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

152 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 152

2015-05-28 15:06:29


grammatikk

h)

i)

j)

k)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

?

?

?

?

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

................................................................................................................

.

G4 Kvinnen som ble kåret til Årets rivjern Bind sammen setningene ved hjelp av som. Se på eksemplet. Eksempel: I Stavanger bor det en flott kvinne. Hun ble kåret til Årets rivjern i 2007. I Stavanger bor det en flott kvinne som ble kåret til Årets rivjern i 2007. a) Leste du i avisa om den unge dansken? Han var bare 18 år gammel. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Jeg leser ofte aviser. Avisene kommer ut i hjemlandet mitt. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) En mann ble påkjørt utenfor huset mitt på lørdag. Har du hørt om ham? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hele byen var på beina på grunn av festivalen. Den varte i fem dager. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Et hus brant ned til grunnen natt til mandag. Har du hørt om det? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Kjenner du Ola? Han har nettopp kjøpt en stor leilighet i sentrum. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Det eldre ekteparet bodde alene i det store huset. De hadde ikke noen slektninger. ..............................................................................................................................................................................................................................

G5 At eller som? Sett inn at eller som i setningene i teksten under. I norrøn mytologi kalles gudene æser. Æsene kjemper hele tida mot jotnene, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er fiendene deres. Både æsene og jotnene er menneskelige til tross for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de ikke er mennesker. Menneskene bor i

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 153

153

2015-05-28 15:06:29


grammatikk Midgard, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ligger mellom æsenes hjem, Valhall, og jotnenes hjem, Utgard. En gang var Tor og Loke på tur til jotnenes hjem, Utgard. De ville se om det var sant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jotnene var så sterke. På veien stoppet de på en liten gård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lå i en skog. Folkene på gården var svært fattige. Derfor sa Tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de kunne slakte bukkene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dro vogna hans. Men de måtte ikke spise beina eller skinnet. Tjalve, .............................

var sønnen på gården, klarte ikke å la være. Han skar opp et lårbein for å få ut margen inni.

Neste dag svingte Tor hammeren sin over bukkenes bein og skinn slik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de ble levende igjen. Da så han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den ene bukken haltet. Han ble rasende og spurte hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hadde skjedd. Tjalve innrømmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . han hadde skåret i bukkens lårbein. Da sa Tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tjalve og søstera hans, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . het Røskva, skulle følge med videre på turen mot Utgard. Foreldrene ble redde, men de måtte gjøre slik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tor sa.

G6 Hvem (som) – hva (som) Lag indirekte tale av setningene under. Start alle de indirekte setningene med «Jeg lurer på…». Sjekk at svarene er riktige. Etterpå kan dere spørre hverandre to og to, eller dere kan bruke lydboka og arbeide individuelt. a) Hva skjer? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvem bor her? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva heter kona hans? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva leser du? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva går på kino nå? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva snakker dere om? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvem kjenner du i Oslo? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvem har gjort oppgavene? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hvem snakker du med? ..............................................................................................................................................................................................................................

154 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 154

2015-05-28 15:06:29


leseforståelse A: Velg rett alternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Menneskerettighetene Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, [1] kjønn, religion, alder eller nasjonalitet. Tanken om at det fins universelle rettigheter som gjelder alle [2] for mange hundre år siden. Men da fantes det ikke noe internasjonalt system [3] sikret disse rettighetene. I 1945 ble De forente nasjoner (FN) opprettet. Samtidig begynte arbeidet med å [4] et system for menneskerettigheter. I 1945 hadde verden opplevd den andre av to omfattende, brutale og ødeleggende verdenskriger på kort tid. Den første varte fra 1914 til 1918, og den andre varte fra 1939 til 1945. I [5] disse krigene mistet millioner av mennesker livet, og særlig under andre verdenskrig ble det begått alvorlige overgrep mot sivilbefolkningen. Derfor ønsket man å utvikle systemer som kunne sikre at slike [6] aldri skulle gjenta seg. I FN ble medlemslandene [7] at verden trengte et internasjonalt lovverk om menneskerettigheter. Det var også behov for institusjoner som kunne passe på at menneskerettighetene ble fulgt. Gjennom FN-pakten, som vi kan si er FNs grunnlov, ble det [8] at kampen for menneskerettighetene skulle være en av organisasjonens hovedoppgaver. Det er [9] å dele inn menneskerettighetene i to kategorier: Politiske og sivile rettigheter: Disse rettighetene handler om rettssikkerhet, frihet fra overgrep, og rett til å delta [10] i samfunnet. Ytringsfriheten og prinsippet om at alle skal være like for loven, er eksempler på politiske og sivile rettigheter. Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter: Disse rettighetene handler om at alle skal få dekket sine grunnbehov. Retten til arbeid, utdannelse og en tilfredsstillende levestandard er eksempler på slike rettigheter. Verdenserklæringen om menneskerettigheter har blitt kritisert, særlig av land utenfor Europa og USA. En vanlig kritikk er at menneskerettighetene ikke [11] «ikke-vestlige» normer og verdier. Er det for eksempel slik at et sett av regler, basert på noen [12] verdier, automatisk kan overføres til alle verdens land og kulturer? Og er menneskerettighetene egentlig et produkt av vestlig tenkning og tradisjon? En generell sammenlikning av vestlig tenkning med afrikansk og asiatisk tradisjon viser forskjeller. Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, har likevel sagt: Det har aldri vært folket i et land som har [13] menneskerettighetene, og de har heller ikke sett på menneskerettighetene som et vestlig eller nordlig påfunn. Det er vanligvis lederne deres som har ment dette. Det har også vært uenighet om hvilke menneskerettigheter som er de viktigste. Vestlige land har ofte ment at de sivile og politiske rettighetene er de viktigste, mens mange utviklingsland [14] økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter mest.

Svaralternativer: [1]

til tross for

uansett

likevel

[2]

oppstod/oppsto

fant sted

utviklet

[3]

som

at

for å

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 155

155

2015-05-28 15:06:29


leseforståelse

[4]

kombinere

oppmuntre

utvikle

[5]

bade

begge

samtidige

[6]

krigen

kriger

krigene

[7]

enige om

forbauset over

glade for

[8]

vedtatt

vedtak

vedtok

[9]

normalt

enkelt

vanlig

[10]

politick

politikere

politisk

[11]

går bort fra

tar hensyn til

skiller mellom

[12]

forskjellige

lovgivende

grunnleggende

[13]

klagd over

formelt sett

funnet ut at

[14]

legger merke til

vektlegger

engasjerer seg

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hva innebærer menneskerettighetene? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilke tiltak har FNs medlemsland blitt enige om for å ivareta menneskerettighetene? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilke to kategorier deles menneskerettighetene inn i? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvorfor har det blitt reist kritikk mot menneskerettighetene? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvilket hold har kritikken kommet fra? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvorfor avviser for eksempel Kofi Annan denne kritikken? ..............................................................................................................................................................................................................................

156 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 156

2015-05-28 15:06:29


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Stortinget vedtar lovene i Norge. B Stortinget er Norges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forsamling.

2

A Jeg synes at det er lettere å snakke norsk enn å skrive det. B Jeg synes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vanskelig å snakke norsk som å skrive det.

3

A Du må skrive noen langsvarsoppgaver for å bli flinkere skriftlig. B Du er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skrive noen langsvarsoppgaver for å bli flinkere skriftlig.

4

A Det var nesten 85 prosent som stemte ved valget i fjor. B Det var nesten 85 prosent som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stemme ved valget i fjor.

5

A Mange er opptatt av politikk i den byen jeg kommer fra. B Jeg kommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mange er opptatt av politikk.

6

A «Jeg reiser til Bergen i morgen», sa Ole. B Ole sa at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til Bergen dagen etter.

7

A Hvorfor gjør du ikke det som jeg foreslår? B Hvorfor følger du ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

8

A Politikerne må ta stilling til videre saksgang. B Politikerne må ta stilling til hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denne saken.

9

A De spurte meg om jeg kunne ta ansvar for det neste møtet. B Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om jeg kunne ta ansvar for det neste møtet.

10 A «Hvem har gjort leksene?» ville læreren vår vite. B Læreren vår ville vite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gjort leksene.

11 A Han meldte seg inn i Høyre fordi han likte politikken deres. B Han ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av Høyre fordi han likte politikken deres.

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 157

157

2015-05-28 15:06:29


parsetninger 12 A Vi oppnår ingenting på denne måten. B Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til noe på denne måten.

13 A De satt og snakket sammen både lenge og vel. B De ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . snakke sammen både lenge og vel.

14 A Nei, det nytter ikke på denne måten. B Nei, dette er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 A Katten deres var borte i ei uke, men nå har de funnet den. B Nå har de funnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . var borte i ei uke.

16 A Denne saken opptar meg mye. B Jeg er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denne saken.

17 A Hun har tenkt å bli boende i Norge resten av livet. B Hun vil fortsette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i Norge resten av livet.

18 A Jeg har en veldig hjelpsom lærer. B Jeg har en lærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . veldig mye.

19 A Vanligvis er de hyggelige mot hverandre. B

.................................................................

sett er de hyggelige mot hverandre.

20 A I denne kommunen har kommunestyret møter en gang i måneden. B I denne kommunen har kommunestyret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . møter.

158 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 158

2015-05-28 15:06:29


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er noen av påstandene fra leksjon 7 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

SPØRSMÅL

Man kan ikke stole på politikere.

Norge burde ha flere folkeavstemninger.

Stemmerettsalderen bør senkes til 16 år.

Valgdeltakelsen i Norge er for lav.

Er valgdeltakelsen i Norge for lav?

Alle innvandrere som er bosatt i Norge, bør får stemmerett ved Stortingsvalg.

B: Eksempeltekst Les eksempelteksten. Ta notater: Hvilke argumenter er med? Hvilken rekkefølge kommer de i? Er det noen gode språklige uttrykk her som dere ikke kunne fra før? Hvilke? Arbeid sammen to og to. Prøv å gjenfortelle teksten for hverandre: – Hun begynner med å si at … – Så går hun videre med å fortelle om … – Hun nevner også at … – Hun legger vekt på … / Hun understreker at … – Hun sammenlikner Norge og Ecuador fordi … – Det er særlig … som er viktig for henne. – Etter hennes mening er … – Til slutt …

Oppgave: Er valgdeltakelsen i Norge for lav? Valgdeltakelse vil si hvor mange av de stemmeberettigete som faktisk stemmer ved valget. Etter 1945 har valgdeltakelsen vært på rundt 80 prosent for stortingsvalgene. Rundt 80 prosent valgdeltakelse ved stortingsvalg høres ikke så lavt ut, men for å si noe om det må vi sammenlikne med andre land. På Internett kan vi finne opplysninger om dette, og globalis.no har utarbeidet en statistikk over valgdeltakelse i en rekke land i 2009. Denne statistikken viser at 80 prosent valgdeltakelse omtrent er midt på treet. Det landet med høyest valgdeltakelse er Bolivia. Der var valgdeltakelsen i 2009 på mellom 95 og 100 prosent. (www.globalis.no – statistikk om valgdeltakelse) 107 ord I lys av dette er ikke 80 prosent så mye, og vi vet at valgdeltakelsen ved de såkalte lokalvalgene er enda lavere. Dette er kanskje fordi mange synes at det er viktigere å engasjere seg i hvem som skal sitte på Stortinget enn på Fylkestinget. Noen land i Europa har dessuten lavere valgdeltakelse enn Norge, for eksempel Tyskland. 58 ord

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 159

159

2015-05-28 15:06:29


skriftlig produksjon

Etter min mening er Norge et godt organisert samfunn. Da jeg var rundt 20 år, bodde jeg et år i Ecuador i Sør-Amerika. Hvis jeg sammenlikner Norge og Ecuador, fungerer det meste bra her. Jeg kan for eksempel nevne kollektivtrafikk, skolesystem og helsevesen. Selvfølgelig er det mange ting som helt sikkert kunne ha vært bedre i Norge også. Men i det store og det hele er det bra. Dermed er det kanskje ikke så lett å engasjere folk til å delta i valg. Mange synes kanskje at det meste fungerer uansett. Den enkelte føler ikke at det spiller noen rolle om man deltar eller ikke. 105 ord Slik jeg ser det, er det altså mer sannsynlig med høy valgdeltakelse hvis det er lett å se forskjeller mellom de politiske partiene samtidig som politikerne ikke er korrupte. Hvis folk merker i dagliglivet hvem som styrer, vil de kanskje bli mer opptatt av å mene noe om det. Men partiene i Norge må lage de politiske programmene sine ut fra hva de mener er riktig, og ikke ut fra hvor mange som stemmer. Uansett er ikke 80 prosent så veldig lavt selv om vi selvfølgelig kunne ha ønsket oss et høyere tall. 92 ord

C: Nå er det din tur! a) Skriv oppgaven Velg et av spørsmålene dere laget i oppgave A og skriv oppgaven. Teksten bør være mellom 300 og 400 ord.

b) Gi respons Arbeid sammen to og to eller i grupper på tre. Les hverandres tekster. Deretter gir dere hverandre tilbakemelding på innholdet i tekstene deres. Se på: 1) Oppbygging: a. Har teksten innledning, hoveddel og avslutning/konklusjon? b. Er de forskjellige delene passe lange i forhold til hverandre? 2) Argumenter eller momenter: a. Hvor mange argumenter eller momenter er med? b. Er teksten nyansert, det vil si: Er både positive og negative sider ved problemstillingen tatt med? Blir teksten balansert? c. Er argumentene godt nok utbygget slik at det er greit å forstå hva meningen er? d. Er det med noen personlige erfaringer? Hvordan passer den/de inn i teksten som helhet? e. Blir konklusjonen logisk? Er det sammenheng mellom hoveddel og avslutning? Vil du forandre noe etter tilbakemeldingen? Skriv oppgaven en gang til, og lever den til læreren for retting.

160 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 160

2015-05-28 15:06:29


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Lytt til samtalene og meldingene, og sett kryss ved rett alternativ. Du får høre samtalene og meldingene én gang.

Samtale 1 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 7 Hva forstår vi av samtalen?

 Kvinnen er bortreist for tida.

 Mannen mener at kvinnen legger merke til alt.

 Mannen stemmer alltid på forhånd.

 Kvinnen mener at mannen ikke lytter til det hun sier.

 Kvinnen antar at hun kommer til å avlegge stemme.

 Mannen synes kvinnen er litt nedlatende.

Samtale 2 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 8 Mannen har hørt at ordføreren

 De er fornøyde med valgresultatet.

 roter for mye

 Den nye regjeringen har ikke flertall bak seg i Stortinget.

 bruker ufine metoder på møtene er flink til å lede møter

 De tror ikke det blir så store endringer. Samtale 3 Valgobservatørene

Samtale 9 Einar

 fant feil ved valget over hele landet

 har meldt seg ut av Arbeiderpartiet

 påpekte noen svakheter ved valgavviklingen enkelte steder

 stemmer på SV har stilt til valg for Arbeiderpartiet

 likte ikke valgresultatet Samtale 4 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

Samtale 10 Hva mener kvinnen om politikere?

 Å finne kandidater til listene sine er et problem i alle partier.

 Det er ikke mye godt å si om politikere.

 Det er særlig i små kommuner at det er vanskelig å finne kandidater til listene.

 Politikere får ofte fin omtale i avisa.

 Politikere har en utakknemlig jobb.

 SV og Rødt har klart å oppfylle kravene.

Samtale 5 Saken

Samtale 11 Hva mener mannen om den nye skolesjefen?

 ble vedtatt

 Hun er svært flink i jobben.

 ble oversendt til et annet utvalg

 Det er bra at hun er opptatt av å måle elevenes resultater.

 ble ikke diskutert

 Han er uenig i skolepolitikken hennes.

Samtale 6 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 12 Pedro

 Mannen og kvinnen er enige om at det er en god idé.

 har ikke tenkt å bli norsk statsborger

 Mannen mener at 16-åringer er uintelligente.

 vil ikke si hva han skal stemme ved valget

 Mannen synes at 16-åringer er for umodne til å stemme.

 trives ikke i Norge

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 161

161

2015-05-28 15:06:30


lytteøvinger Samtale 13 Mannen

Samtale 15 Hva forstår vi av nyhetsmeldingen?

 er på postkontoret

 Det har nettopp vært kommunestyrevalg.

 avlegger stemme

 Arbeiderpartiet vil ikke godta valgresultatet.

 tar en urinprøve

 Opptellingen av stemmer er ikke ferdig.

Samtale 14 Dagens ungdom bryr seg ikke om politikk har ikke tid til politisk arbeid engasjerer seg stadig mer i politikk

L2 Hvem, hva, hvor? Samtale A 1) Sett kryss Vi hører en samtale mellom tre personer: Trygve, Ellen (en eldre kvinne) og Lisbet (en yngre kvinne). Sett kryss ved det som er riktig ut fra det vi hører i samtalen.De diskuterer kongehusets rolle.Ellen synes at det ble brukt for mye penger på kronprinsens 40-årsdag.Trygve er republikaner.Lisbet liker ikke den måten Trygve snakker på.Lisbet er enig i Trygves argumenter.Lisbet mener at kronprins Haakon bør bli president.Ellen mener at alt bør være som det er så lenge det fungerer godt.Lisbet liker ikke kongefamilien.Trygve har mange prinsipper.Ellen er bekymret for kongefamiliens økonomi.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene er feil. Hva synes dere om temaet som tas opp i samtalen? Begrunn synspunktene deres.

162 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 162

2015-05-28 15:06:30


lytteøvinger Samtale B 1) Hvem sier hva? Hvem mener du kan si dette, ut fra samtalen vi hører? Mannen eller kvinnen – eller begge to? Per Otto er alltid så pen i tøyet. Jeg visste ikke at Per Otto var deltidspolitiker. Per Otto er nok ganske konservativ. Det sto en artikkel om Per Otto i avisa i går. Per Otto har vært politiker lenge. Man kan ikke vite hva folk mener ut fra hvordan de er kledd. Det er interessant å diskutere politikk med Per Otto.

2) Hva betyr det? Arbeid sammen to og to. Diskuter hva disse uttrykkene betyr, og i hvilke situasjoner det er naturlig å bruke dem: Det hadde jeg aldri trodd. å være høyrevridd, å være venstrevridd Man må ikke skue hunden på hårene. å havne i disputt med noen

Samtale C a) Hva gjør de? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Hva skjer? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvordan går det til slutt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hørte du noen nye ord? Hvis ja, hvilke? Har du funnet ut hva de betyr?

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 163

163

2015-05-28 15:06:30


lytteøvinger

L3 Valgobservasjon Gjør enten oppgave A eller oppgave B.

Oppgave A Lytt til intervjuet én gang, og gjør oppgave 1.

1) Spørsmål Svar kort på spørsmålene. a) Hva står forkortelsen NORDEM for? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er NORDEMs oppgave? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvem arbeider NORDEM på oppdrag fra? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Når var Linda i Kosovo? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor meldte Linda seg til NORDEM? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva måtte hun gjøre for å komme inn i NORDEMs beredskapsstyrke? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva mener Linda med at hun var stolt over «å komme gjennom nåløyet»? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hva innebærer det at sikkerhetssituasjonen i et land er skjerpet? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hvor lenge er en korttidsobservatør borte? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvor lenge er en langtidsobservatør borte? ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Hva synes Linda er mest interessant: å være korttidsobservatør eller langtidsobservatør? ..............................................................................................................................................................................................................................

l) Hva kan være negativt med å være langtidsobservatør? ..............................................................................................................................................................................................................................

m) Jobber man alene når man er valgobservatør? ..............................................................................................................................................................................................................................

164 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 164

2015-05-28 15:06:30


lytteøvinger n) Hva pleide Linda å gjøre om kveldene? ..............................................................................................................................................................................................................................

o) Hva tar man hensyn til når man setter sammen observatørpar? ..............................................................................................................................................................................................................................

p) Hva gjør observatørene på valgdagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

q) Hvor mange land har Linda vært i? ..............................................................................................................................................................................................................................

r) Hvordan ble sikkerheten i de ulike landene ivaretatt? ..............................................................................................................................................................................................................................

s) Hva mener Linda at observatørene selv kan gjøre for å ivareta sikkerheten sin? ..............................................................................................................................................................................................................................

Før dere gjennomgår svarene i plenum, kan dere sammenlikne svarene deres to og to.

2) Muntlig sammendrag Arbeid sammen to og to. Lytt til intervjuet én gang til. Skriv stikkord mens dere lytter. Etterpå sammenlikner dere stikkordene og gjenforteller innholdet i intervjuet for hverandre ved hjelp av de felles stikkordene.

Oppgave B Referat Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter, forkortet NORDEM, er ansvarlig for å stille med personell til oppdrag innen valgobservasjon og demokratiutvikling. Dette er et oppdrag NORDEM har fått fra Utenriksdepartementet. Du får høre et intervju med Linda Johansen. Hun har ved flere anledninger vært valgobservatør på oppdrag fra NORDEM. Skriv et referat av intervjuet. Du får høre intervjuet to ganger. I referatet skal du ha med noe om disse punktene:     

Lindas motivasjon for å bli valgobservatør ulike typer oppdrag en valgobservatørs oppgaver Lindas tanker om valgobservatørenes sikkerhet Lindas opplevelse av å være valgobservatør (på godt og vondt)

Før du starter, kan du repetere beskrivelsen av referat som du fikk i leksjon 4.

LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 165

165

2015-05-28 15:06:30


lytteøvinger

L4 Tante Agates grønne kommode (3) Oppgave A Spørsmål Lytt én gang til hørespillet, og svar kort på spørsmålene. a) Hvem sitter i hagen? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvor i Norge befinner de seg? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva har Røvik tatt kontakt om? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva forteller Tønnesen om Røviks far? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor ble tante Agate og Røviks far uvenner? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva brukte tyskerne hotellet til under krigen (1940–1945)? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvordan er egentlig familieforholdet mellom Signe og tante Agate? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvordan bygger de om hotellet? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hva ville tante Agate at Tønnesen skulle gjøre med den grønne kommoden? ..............................................................................................................................................................................................................................

Oppgave B Husker dere det? Lytt til hørespillet én gang til. Arbeid sammen i grupper på fire, der alle får hver sin rolle. Prøv å gjenskape dialogen etter hukommelsen. Etterpå kan dere framføre dialogen i klassen.

166 LEKSJON 7: Politikk og samfunn

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 166

2015-05-28 15:06:30


LEKSJON 8

LOV OG RETT Med lov skal landet bygges 1 Spørsmål til teksten a) Hvorfor er rettssystemet adskilt fra de to andre delene av det konstitusjonelle systemet? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er en strafferamme? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvem bestemmer strafferammene? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva er Frostatingsloven, og hvor gammel er den? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva kalles de ulike instansene i rettssystemet? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvilke saker kan behandles i et konfliktråd? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva er en jury? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) I hvilke saker brukes det en jury? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hvordan er Høyesterett innrettet? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hva kan Høyesterett avgjøre? ..............................................................................................................................................................................................................................

k) Hvordan kan vi oppsummere forholdet mellom Stortinget og rettssystemet? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 8: Lov og rett 167

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 167

2015-05-28 15:06:30


2 Feilkonstruksjoner Arbeid sammen to og to. I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Finn feilene og skriv setningene korrekt. Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. (2) Stortinget vedtas lovene og bestemmer hva skal være strafferammene. ............................................................................................................................................................................................................................

(4) Rettssystemet er skarp adskilt fra Stortinget for å ivaretas tiltalt personers rettssikkerheten. ............................................................................................................................................................................................................................

(3) Saker som handler de om vold, ikke kan behandlet i konfliktrådet. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) En lekmann vil sier en mann eller kvinne som har ikke juridisk utdanning. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Det er vanskelig vet hvem er skyldig i denne saken. ............................................................................................................................................................................................................................

(3) I Norge juryen trenger ikke begrunner svaret sin. ............................................................................................................................................................................................................................

3 Sammensatte verb Mange verb er satt sammen av et annet ord og et verb. Vi bøyer disse verbene slik som vi bøyer verbet uten sammensetning: å vedta  å ta: å ta, tar, tok, har tatt = å vedta, vedtar, vedtok, har vedtatt Her er noen verb fra teksten. Hvilket verb bestemmer bøying i disse sammensetningene, og hvordan blir bøyingen?

å anvende

å domfelle

å bestå

å fastsette

å innkalle å tiltale

å avgjøre

å innstifte å oppgi

å foreslå

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

168 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 168

2015-05-28 15:06:31


.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

4 Ordstilling En setning kan ha mange adverbialer til slutt. Vanligvis setter vi stedsledd før tidsledd: Hun skal møte i retten (sted) på tirsdag (tid). Vi kan også velge å splitte de to adverbialene. Da setter vi vanligvis tidsleddet, ikke stedsleddet, først i setningen: På tirsdag skal hun møte i retten. (Ved geografiske angivelser er det også vanlig å sette stedsleddet først.) Skriv ordene i en rekkefølge som er riktig. Noen setninger kan ha flere alternative ordstillinger. Hvilke? a) ble dømt han til fengsel i ti år å sitte ..............................................................................................................................................................................................................................

b) juryen i pausen samles på dommerens kontor ..............................................................................................................................................................................................................................

c) i Høyesterett opp saken på mandag skal ..............................................................................................................................................................................................................................

d) for denne saken strafferammen er inntil seks år ..............................................................................................................................................................................................................................

e) dom det faller i denne saken på mandag ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) ble kjørt den tiltalte etter at var dommen falt til fengselet ..............................................................................................................................................................................................................................

g) saken opp for retten på førstkommende mandag skal ..............................................................................................................................................................................................................................

h) ikke behandles kan denne saken i konfliktrådet derfor ..............................................................................................................................................................................................................................

i) ble vedtatt i 1814 den norske grunnloven ..............................................................................................................................................................................................................................

j) blitt en bauta Trøndelag i over reist det Frostatingsloven har ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 8: Lov og rett 169

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 169

2015-05-28 15:06:31


Lovens lange arm 5 Spørsmål til teksten a) Hva er politiets hovedoppgave? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva skjer på et fengslingsmøte? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvor lenge kan en person sitte i varetekt? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Kommer tida i varetekt i tillegg til fengselsstraffen dersom en person blir dømt? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Når kan politiet bruke våpen? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvilken tittel har den øverste lederen i et politidistrikt? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva kalles politiets spesialenhet som etterforsker miljøkriminalitet? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hva er PST? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hva er felles for de fleste av spesialenhetene? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hvordan tolker du overskriften (og det faste uttrykket) «Lovens lange arm»? ..............................................................................................................................................................................................................................

6 Finn et ord Fyll ut setningene med et ord eller uttrykk fra teksten som betyr omtrent det samme som uttrykket til venstre. Husk bøying. a) å løse, finne ut av

Politiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . saken i løpet av noen få dager.

b) å få tak i

Even har ansvar for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . transport til personalturen neste fredag.

c) å betrakte som, å vurdere

Styret mener at Pettersen må . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uskikket til jobben.

noen til å være d) en kompensasjon

Du må kreve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for bilen din!

e) helt i motsetning til

Hun har bestemt seg for å reise til hjemlandet til sommeren – .................................................

f ) å bære våpen

alle gode råd.

Jeg er glad for at politiet i Norge ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til vanlig.

170 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 170

2015-05-28 15:06:31


g) før

Det er viktig at du leser gjennom sakspapirene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . møtet.

h) sjef

Pedersen er skolens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

i) forskjellige

Det arbeider folk med mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yrkesbakgrunner i politiet.

j) å påstå eller hevde

Han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for å ha begått innbrudd i en matbutikk natt

at noen har gjort noe

til søndag.

7 Ord som brukes i rettssystemet a) Substantiv, adjektiv og verb Noen ord brukes mye innenfor et spesielt område. I tabellen finner du eksempler på slike ord. Se på eksemplet, og fyll ut tabellen. Noen av ordene finner du i teksten. Hva betyr de andre ordene? SUBSTANTIV

eks.

et grep

a)

en dommer, en dom

ADJEKTIV

grepet

VERB

å gripe

b)

å tiltale

c)

å tilstå

d)

en arrestasjon, en arrest

e)

å anklage

f)

fengslet

g)

straffet

b) Velg rett ordklasse Bruk ord fra a-oppgaven (også eksemplet), og fyll ut i teksten. Husk bøying og eventuelle artikler. Det var en gang en mann som ble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etter at han hadde brutt seg inn i en butikk. Så skulle saken opp for domstolen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ville at mannen som var ...............................................................

for innbruddet, skulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det han hadde gjort,

men han nektet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mannen eide ikke nåla i veggen, så han måtte sitte i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bestemte seg for å gi mannen en sjanse. Derfor sa han til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : «Hvis du klarer å lage en setning på minst ni ord der alle ordene begynner på samme bokstav, skal du slippe å bli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» ...............................................................

tenkte seg godt om. Så sa han: «Din dumme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du drabelig dum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» Dermed måtte ...............................................................

droppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og slippe mannen fri. LEKSJON 8: Lov og rett 171

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 171

2015-05-28 15:06:31


8 Case Arbeid sammen tre og tre. Dere er naboer, og nå har det nettopp vært en rekke innbrudd i biler i nabolaget. Dere står og snakker sammen utenfor husene deres. Pass på at alle får uttrykke sine synspunkter, og prøv å komme til enighet – hvis det er mulig. A: Du mener at politiet gjør en dårlig jobb. Derfor vil du at dere skal danne en gruppe som kan ha vakt om kveldene og nettene for å passe på at ingen gjør innbrudd i bilene deres. B: Du synes at politiet må få gjøre jobben sin i fred. Dere aner ikke noe om de som har gjort innbrudd, og derfor kan dere ikke vite om de er farlige. Du mener at dere må overlate jobben til de som er profesjonelle. C: Du er bekymret for bilene, men du har ikke så lyst til å vandre gatelangs om natta. Hva med å bygge en garasje?

• Du, jeg vet ikke helt. • Jeg har egentlig ikke tenkt så nøye på det. • Det der er jeg helt uenig i! • Nå synes jeg du overdriver! • Du vet at det er forbudt å …, ikke sant? • Nei, jeg hadde vel egentlig tenkt å … • Jeg vet ikke om det er så lurt. • Det går jo an å …

9 Hva sa dommeren? Hva spurte han om? To personer har blitt arrestert for å ha ranet en gullsmedbutikk. Lag indirekte tale av det dommeren sa til de tiltalte i fengslingsmøtet. Se på eksemplet. Etterpå kan dere øve sammen to og to eller bruke lydboka. Eksempel: «Har dere planlagt ranet alene?» Dommeren spurte om de hadde planlagt ranet alene. a) «Dere må sitte i varetekt i fjorten dager.» ..............................................................................................................................................................................................................................

b) «Hvem av dere har kjørt fluktbilen?» ..............................................................................................................................................................................................................................

c) «Hvem har tatt gullringene?» ..............................................................................................................................................................................................................................

d) «Hvor mange gullsmedbutikker har dere ranet?» ..............................................................................................................................................................................................................................

e) «Hvor mye har dere stjålet?» ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) «Fortell sannheten!» ..............................................................................................................................................................................................................................

g) «Dere kan ikke holde på sånn!» ..............................................................................................................................................................................................................................

h) «Politiet har mange beviser mot dere.» ..............................................................................................................................................................................................................................

172 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 172

2015-05-28 15:06:31


i) «Dere må snakke med advokaten deres.» ..............................................................................................................................................................................................................................

j) «Dere får ikke ta imot besøk i varetektstida.» ..............................................................................................................................................................................................................................

I barneboka Folk og røvere i Kardemomme by (Thorbjørn Egner, 1955) møter vi blant annet tre røvere, en politimester, en gammel mann som melder været, ei sur og tverr tante og en syngende kamel. Lån boka på biblioteket, og kos deg med morsom og hyggelig lesning!

Løslatelsesordren 10 «Kommer dere til å arrestere meg igjen?» Arbeid sammen to og to. Husker dere teksten? Lukk tekstboka og prøv å fylle ut rett ord. Deretter sjekker dere i tekstboka og hører hverandre. «Kommer dere til å arrestere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . igjen?» spør jeg, mens jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kvitteringen. «Nå er De helt fri», svarer kapteinen. Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle stille og ser på hverandre. Kapteinen ser på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mine på disken, smiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til meg og sier: «Hvordan skal De få med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt dette hjem?» Hvordan skal De få med Dem alt dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Setningen gir gjenklang i hodet ...........................................................

, og jeg kjenner at jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håp sprenger forsvaret mitt

og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . over meg slik at jeg blir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av en overveldende svimmelhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kan bare bety én ting. Jeg er virkelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Mener dere at jeg virkelig er fri?» Ordene kommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . over leppene mine. Jeg føler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presse på bak øyenlokkene.

LEKSJON 8: Lov og rett 173

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 173

2015-05-28 15:06:31


11 Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Forklar ordene eller uttrykkene som er understreket: Hvilken ordklasse er ordet? Hvilke ord består uttrykket av? Hva betyr ordet eller ordene? Hva betyr uttrykket? Hva heter ordet eller uttrykket i sin «grunnform»? Kan det bøyes i ulike tider eller former? Hvis ja, hvordan? Kan dere bruke ordene eller uttrykkene i nye setninger? «Vi er kommet for å løslate Dem.» Kapteinen går til side, og den lille mannen kommer inn. Kapteinen ser på eiendelene mine på disken, … Anledningen er for stor til å bli skjemt av banneord. Jeg holder på å besvime … Jeg reiser meg skjelvende og tar hånden hans, …

12 Hva betyr det? Noen ord kan ha flere betydninger. Se på eksemplene under. Arbeid sammen to og to, og diskuter hva ordene betyr i de forskjellige setningene. a) Den svære kroppen til kapteinen dekket mesteparten av døråpningen.

Vet du hvordan man skifter dette punkterte dekket?

b) Her kommer Kongen, så alle må gå til side!

Nå kan alle bla om til neste side.

c) Jeg liker ikke at han alltid presser seg på oss.

Mediene, også kalt pressen, må ta mer hensyn til den tiltaltes familie.

d) I noen kulturer gir de hverandre en klem når de hilser.

Kan du lukke døra, eller i alle fall sette den på klem. Det er så kaldt når den er vidåpen.

e) Hun legger merke til alt han sier og gjør.

Hun kjøper alltid merkeklær til barna sine.

f ) Hold fram hånden din, så skal du få en sjokolade.

Hold opp!

g) Er du klar til å gå? Vannet i denne innsjøen

Tror du at han klarer det?

er helt klart.

174 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 174

2015-05-28 15:06:31


Kjør debatt! 13 Møtereferat Arbeid i grupper med påstandene under «Kjør debatt!» i tekstboka. Velg en ordstyrer som skal lede møtet. Bruk denne malen, og skriv et referat (eller flere referater) fra diskusjonen i gruppa. Del referatene med hverandre. Er dere enige i hvordan diskusjonene blir referert?

Referat fra samtaler om «Kjør debatt!», leksjon 8 Dato

..................................................................................

Tid

..................................................................................

Sted

..................................................................................

Til stede

..................................................................................

Sak 1

Våpen i tjenesten Påstanden var: «Politiet i Norge bør få bære våpen i tjenesten.» Vi diskuterte påstanden. Mange argumenter kom fram underveis i diskusjonen. Noen var enige i påstanden, og andre var uenige. Til slutt kom vi fram til at …

Sak 2

Fengsler i Norge Påstanden var: «Fengslene i Norge er for fine og komfortable.» Vi diskuterte påstanden. Noen sammenliknet fengslene i Norge med fengslene i opprinnelseslandet sitt. De mente at … Andre hevdet at det ikke var mulig å sammenlikne fengslene slik. Til slutt kom vi fram til at …

Sak 3

Juryordningen Påstanden var: ….

Sak 4

Fengselsstraffer Påstanden var: …

Sak 5

Politifolk og lønn Påstanden var: …

Sak 6

Dødsstraff Påstanden var: …

Sak 7

Innvandrere som begår kriminelle handlinger Påstanden var: …

Sak 8

Rettssikkerhet og økonomisk sikkerhet Påstanden var: …

Eventuelt

LEKSJON 8: Lov og rett 175

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 175

2015-05-28 15:06:31


grammatikk G1 Presentering Lag det-setninger av disse setningene. Se på eksemplene. Etterpå sjekker dere svarene og øver sammen to og to. Hvis du arbeider alene, kan du bruke lydboka. Eksempel: En gutt kom løpende ut i veien.

Det kom en gutt løpende ut i veien.

a) En innbruddstyv sto i stua vår. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) To gutter sitter og snakker sammen inne på kafeen. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Noen politibiler står utenfor skolen. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Fem kvinner sitter i juryen. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) To viktige avgjørelser ble tatt den dagen. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) En skadet mann ligger midt i gata. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Ingen journalister har kommet foreløpig. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Stadig flere forbrytelser oppklares. ..............................................................................................................................................................................................................................

G2 At-setninger og infinitivskonstruksjoner Lag det-setninger av disse setningene. Se på eksemplene. Etterpå sjekker dere svarene og øver sammen to og to. Hvis du arbeider alene, kan du bruke lydboka. Eksempler: Å røyke er farlig. At stadig færre begynner å røyke, er positivt.

Det er farlig å røyke. Det er positivt at stadig færre begynner å røyke.

a) At politiet har ansvar for å skaffe beviser, er riktig. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Å ta ansvar for seg selv er viktig. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) At ungdommen spiller så mye data, er et stort problem. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Å bekymre seg for framtida er nytteløst. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) At saken blir anket, kan tenkes. ..............................................................................................................................................................................................................................

176 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 176

2015-05-28 15:06:31


grammatikk f ) Å få kompensasjon for tida i varetekt er mulig. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Å plage fanger på den måten var dessverre vanlig. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Å snakke om opplevelsene nå går fint. ..............................................................................................................................................................................................................................

G3 Utbrytning: subjektet Bryt ut subjektet i disse setningene. Se på eksemplene. Etterpå sjekker dere svarene og øver sammen to og to. Hvis du arbeider alene, kan du bruke lydboka. Eksempler: Ola knuste ruta på bilen din, ikke Per. Stortinget vedtar lovene.

Det var Ola som knuste ruta på bilen din, ikke Per. Det er Stortinget som vedtar lovene.

a) Lagmannsretten avgjør skyldspørsmålet, ikke Høyesterett. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Underoffiseren satte ham i arrest igjen, ikke obersten. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Økokrim etterforsker økonomisk kriminalitet, ikke PST. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Barnevernet har ansvar for Svein, ikke politiet. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Gjerningspersonen var bevæpnet, ikke politiet. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Politimesteren må ta en avgjørelse i denne saken. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Sysselmannen har høyeste myndighet på Svalbard. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Politiet skal opprettholde ro og orden. ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Konfliktrådet løste saken. ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Ankeutvalget skal avgjøre om saken kommer opp i Høyesterett. ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 8: Lov og rett 177

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 177

2015-05-28 15:06:31


grammatikk G4 Utbrytning: objektet eller adverbialet Bryt ut objektet eller adverbialet i disse setningene. Se på eksemplet. Etterpå sjekker dere svarene og øver sammen to og to. Hvis du arbeider alene, kan du bruke lydboka. Eksempel: Du må bruke blyant, ikke penn. Han lærte å lese hjemme, ikke på skolen.

Det er blyant du må bruke, ikke penn. (objekt) Det var hjemme han lærte å lese, ikke på skolen. (adverbial)

a) Han har sittet inne to ganger, ikke tre. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Tyven tok med seg smykkene, ikke sølvtøyet. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Journalisten var interessert i innbruddet, ikke tyveriet. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Den tiltalte dømmes i tingretten, ikke i fengslingsmøtet. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Høyesterett tar stilling til lovanvendelsen, ikke skyldspørsmålet. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Han fikk fire års fengsel, ikke sju. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Pettersen arbeider med ungdommer, ikke barn. ..............................................................................................................................................................................................................................

G5 Utbrytning i spørsmål Det er også vanlig å lage utbrytning i spørsmål. På samme måte som i andre setninger med utbrytning, bruker vi som bare hvis det er subjektet vi bryter ut. Se på eksemplene. Etterpå sjekker dere svarene og øver sammen to og to. Hvis du arbeider alene, kan du bruke lydboka. Eksempel: Hvem skal lage middag i dag? Hva lurer du på?

Hvem er det som skal lage middag i dag? Hva er det du lurer på?

a) Hvem vil du snakke med? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvem snakket du med? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva tenker du på? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva så du? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvem klarte eksamen? ..............................................................................................................................................................................................................................

178 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 178

2015-05-28 15:06:31


grammatikk f ) Hva holder du på med? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvor var det innbrudd? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvem ble arrestert? ..............................................................................................................................................................................................................................

G6 Det-setninger og inversjon Inverter det-setningene. Se på eksemplene. Etterpå sjekker dere svarene og øver sammen to og to. Hvis du arbeider alene, kan du bruke lydboka. Eksempel: Det sto plutselig en innbruddstyv i stua vår i natt.

I natt sto det plutselig en innbruddstyv i stua vår.

a) Det kryr av mygg på fjellet. ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Det har lynt og tordnet hele natta. ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Det skrives mye om den nye politimesteren i avisa. ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Det ble snakket mye om økonomi på personalmøtet. ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Det ligger et fremmed menneske og sover i hagen vår. ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Det blir inngått nye avtaler hele tida. ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Det er ikke mulig å bruke så mye penger nå. ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Det er Sysselmannen som har den øverste myndigheten på Svalbard. ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Det fins ingen raske løsninger på dette problemet. ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Det fantes ikke et slikt system før i tida. ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 8: Lov og rett 179

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 179

2015-05-28 15:06:31


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Magnus Lagabøtes landslov Magnus Lagabøte, eller Magnus Håkonsson, var konge i Norge 1263–1280. Magnus ble født i Tønsberg i 1238, men tilbrakte mesteparten av oppveksten sin i Bergen. [1] Magnus ikke var den eldste sønnen til kong Håkon Håkonsson, ble han konge da faren døde i 1263. [2] fordi kongens eldste sønn døde allerede i 1257. Kong Håkon hadde ført krig [3] den skotske kongen om landområder i Nordsjøen, blant annet Suderøyene og Man, men kong Magnus ønsket ikke å videreføre farens aggressive utenrikspolitikk. Han inngikk [4] avtaler med de engelske og skotske kongene for å sikre fredelig samhandling mellom Norge og de to landene i vest. Magnus ble kjent [5] en klok og rettferdig konge, og han arbeidet særlig mye med å lage et felles sett med lover som skulle [6] i hele landet. Derfor kalles han for Magnus Lagabøter – den som ordner lover. Da Magnus kom til makten, fantes det flere forskjellige lover i Norge: Frostatingsloven, Gulatingsloven og andre. Lovene hadde [7] fellestrekk, men hver lov var preget av behovene i den landsdelen loven gjaldt for. Kong Magnus ønsket [8] disse såkalte landskapslovene i en felles lov for hele landet. Dette arbeidet ble fullført i 1274, og [9] kom det i tillegg en lov spesielt for byene. De to lovene er kjent som Magnus Lagabøtes landslov og Magnus Lagabøtes bylov. Noen av prinsippene i landsloven [10] å modernisere synet på lovbrudd. For eksempel blir det i landsloven slått fast at et drap er et lovbrudd begått mot staten, ikke individet. Dermed ble grunnlaget for blodhevn [11]. Samtidig ble imidlertid autoriteten til kongen styrket, og kongen hadde dømmende makt ifølge denne loven. Det er et prinsipp vi ikke praktiserer i dag. Nå er rettssystemet skarpt [12] de andre delene av konstitusjonen. Kong Magnus døde i 1280, og han ble husket som en god konge som hadde styrt landet med lov [13] makt. Noen historikere har ment at han var en svak konge ettersom han oppga norske landområder til skottene. Andre har ment at det var en klok avgjørelse å bruke tid og krefter på å arbeide med [14] innenlands i stedet for å føre kriger utenfor landets grenser.

Svaralternativer: [1]

Selv om

Likevel

Til tross for

[2]

Han ble

Det var

Det skyldtes

[3]

sammen

for

mot

[4]

i stedet

i motsetning til

i utgangspunktet

[5]

at

for å

som

[6]

gjelde

vedta

opprettholde

[7]

altfor mange

ingen

en del

[8]

å gi etter for

å samordne

å forårsake

[9]

for to år siden

to år etter

i to år

180 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 180

2015-05-28 15:06:31


leseforståelse

[10]

bidro til

foreslo

hjalp

[11]

avsluttet

vedtatt

avskaffet

[12]

adskilt fra

avvist

annerledes enn

[13]

i stedet for å

samtidig som

heller enn med

[14]

å dømme folk

befolkningen

lov og rett

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hva var grunnen til at Magnus ble konge? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvorfor var det viktig for Magnus å lage en landslov? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

c) På hvilken måte skilte Magnus seg fra faren politisk sett? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvilke prinsipp fra landsloven fins også i dagens lovverk? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor er historikerne uenige om hvordan Magnus best kan beskrives? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 8: Lov og rett 181

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 181

2015-05-28 15:06:31


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Bistandsadvokatens oppgave er å ivareta barnas interesser. B Bistandsadvokatens oppgave er å passe på at barnas interesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

A Denne boka handler ikke om grunnloven. B Dette er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som handler om grunnloven.

3

A Jeg tror at de kommer til å domfelle ham. B Jeg tror at . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . domfelt.

4

A Han har ikke ord. B Han vet ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si.

5

A Endelig har hun tilstått. B Endelig har hun kommet med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

A Advokaten hennes er svært veltalende. B Advokaten hennes er veldig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg.

7

A Det er noe falskt i væremåten hennes. B Det er noe falsk i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . være på.

8

A Alle eiendelene mine ble stjålet. B

9

.................................................................

eier, ble stjålet.

A Du kan bli borte i opptil fem minutter. B Du kan ikke bli borte i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fem minutter.

10 A Svimmelheten overveldet ham. B Han syntes at svimmelheten var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 A Både aktor og forsvarer var til stede på fengslingsmøtet. B I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forsvarer til stede på fengslingsmøtet.

182 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 182

2015-05-28 15:06:32


parsetninger 12 A Denne seieren var virkelig velfortjent! B Denne seieren har vi virkelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !

13 A Han er farlig både for seg selv og for omgivelsene. B Han utgjør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . både for seg selv og for omgivelsene.

14 A At han er uskyldig, er ganske tydelig, synes jeg. B

.................................................................

han er uskyldig, synes jeg.

15 A Jeg kjenner ham igjen. B Jeg husker at jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . før.

16 A Bak ham sto det en liten mann i pen, brun dress. B Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pen brun dress sto bak ham.

17 A Det kan bli vanskelig å forklare utfallet av denne saken. B Å forklare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 A Pettersen ble dømt, men ikke Olsen. B Det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ikke Olsen.

19 A Tre dager var avsatt til rettssaken. B

.................................................................

av tre dager til rettssaken.

20 A Han er ettersøkt av politiet for flere alvorlige lovbrudd. B Politiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for flere alvorlige lovbrudd.

LEKSJON 8: Lov og rett 183

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 183

2015-05-28 15:06:32


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er noen av påstandene fra leksjon 8 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

SPØRSMÅL

Politiet i Norge bør få bære våpen i tjenesten.

Fengslene i Norge er for fine og komfortable.

Er fengslene i Norge for fine og komfortable?

En jury bør begrunne svaret sitt av hensyn til rettssikkerheten til den tiltalte.

Det er for strenge fengselsstraffer i Norge.

Politifolk bør ha høyere lønn enn andre med tilsvarende utdanning.

Det er bra at det ikke er dødsstraff i Norge.

Innvandrere som begår kriminelle handlinger, bør sone straffen sin i Norge.

Rettssikkerhet er viktigere enn økonomisk sikkerhet.

B: Eksempeltekst Les eksempelteksten. Hvordan er den bygget opp? Hvilke argumenter er tatt med? Ville dere ha valgt de samme argumentene? Hvordan er innledningene til de forskjellige avsnittene? Finner dere noen nyttige ord og uttrykk som dere kan bruke selv? Arbeid sammen to og to og gjenfortell teksten for hverandre slik dere gjorde i leksjon 7.

Oppgave: Er fengslene i Norge for fine og komfortable? Hensikten med å sette lovbrytere i fengsel er tosidig. For det første skal straffen være preventiv. Det vil si at man ønsker å skremme folk fra å begå lovbrudd. For det andre skal fengselsstraffen være en gjengjeldelse. Det vil si at både den straffete og samfunnet opplever at straffen er rettferdig og står i forhold til forbrytelsen. Det hevdes ofte, for eksempel i media, at hensikten med fengselsstraff blir borte hvis fengslene er for fine og komfortable. Jeg er både enig og uenig i at dette er et problem, og jeg vil nå se nøyere på noen argumenter for og imot denne problemstillingen. 104 ord

184 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 184

2015-05-28 15:06:32


skriftlig produksjon

Fengselsstraff er først og fremst en frihetsberøvelse. Folk som sitter i fengsel, kan ikke komme og gå som de vil, og de er innelåst mesteparten av dagen. De har heller ikke mulighet til å få besøk når de vil. De kan ikke tilbringe høytider eller andre festdager sammen med familien. For mange er det også forbundet med skam å sitte i fengsel. De opplever å få livet sitt snudd opp ned, og slik sett vil jeg absolutt anta at den individuelle virkningen av en fengselsstraff oppleves sterkt nok. 88 ord Det kan imidlertid være et problem for innbyggerne i et samfunn dersom de får inntrykk av at fengslene er for fine. Å bli satt i fengsel må oppleves som en streng nok gjengjeldelse til at det føles rettferdig. Hvis fengselet er for fint, blir ikke hevnen sterk nok, kan man si. Da vil det oppleves urettferdig for de som er rammet av forbrytelsen. En kan også sette spørsmålstegn ved om fengselsstraffen blir preventiv nok. Lar innbyggerne seg skremme nok av fengselet til å la være å begå lovbrudd? Hvis fengselet ikke oppfyller denne rollen, kan det bli problematisk. 98 ord Men vi må ikke glemme at fengselet også skal forbedre lovbryterne slik at de ikke begår flere lovbrudd. Derfor er det viktig å ha mulighet til å utvikle seg selv mens man sitter inne. For eksempel bør man kunne ta utdannelse eller få psykiatrisk hjelp, om man trenger det. I det lange løp vil samfunnet tjene på det fordi man da unngår at lovbryteren blir lovbryter en gang til. Etter min mening viser et samfunn hvor sivilisert det er, gjennom hvordan det behandler lovbryterne sine. Derfor synes jeg det er bedre at fengslene er for fine enn at de er for dårlige. 102 ord

C: Nå er det din tur! a) Skriv oppgaven Velg et av spørsmålene dere laget i oppgave A. Skriv oppgaven.

b) Gi respons Arbeid sammen to og to. Les hverandres tekster. Deretter gir dere hverandre tilbakemelding på innholdet i tekstene deres på samme måte som dere gjorde i leksjon 7. Ta gjerne en titt på punktene der for å repetere. Vil du forandre noe etter tilbakemeldingen? Skriv eventuelt oppgaven en gang til, og lever den til læreren for retting.

LEKSJON 8: Lov og rett 185

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 185

2015-05-28 15:06:32


lytteøvinger

L1 Korte samtaler og meldinger Lytt til samtalene og meldingene, og sett kryss ved rett alternativ. Du får høre samtalene og meldingene én gang.

Samtale 1 Hva forstår vi av samtalen?

Samtale 7 Hva må mannen gjøre?

 De synes at folk krangler for mye.

 Søke permisjon uten lønn.

 Pia har bestemt seg for å studere juss.

 Gå på jobb fordi han ikke får fri.

 Ifølge mannen er det lett å få jobb som advokat.

 Han trenger ikke å gjøre noe ettersom det er et offentlig verv.

Samtale 2 Richards far

Samtale 8 Hva får vi vite om mannen?

 arbeider i politiet

 Han skal søke jobb i en barnehage.

 er skilt

 For et par år siden ble han tatt av politiet fordi han kjørte for fort.

 er politiker

 Han må gå på politistasjonen for å få en politiattest. Samtale 3 Kvinnen

Samtale 9 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

 liker å kjøre fort

 Saken kommer ikke opp for retten likevel.

 kritiserer mannen

 Kvinnen har trukket anklagene tilbake.

 lærer mannen å kjøre bil

 Det har falt dom i en voldtektssak.

Samtale 4 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 10 Hva får vi vite i samtalen?

 Kvinnen blir vekket av mannen.

 Mannen og kvinnen er enige.

 Mannen står opp for å undersøke saken.

 Mannen tror det blir fint med et svart hus.

 Kvinnen tror det er innbrudd i huset.

 Kvinnen er svært overrasket.

Samtale 5 Hva får vi vite av samtalen?

Samtale 11 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

 Saken mot Nilsen er under etterforskning.

 Tipsene har ført til at en mann er pågrepet i saken.

 Saken mot Nilsen har vært oppe i retten.

 Jenta var på vei til skolen da hendelsen skjedde.

 Nilsen er ettersøkt for en alvorlig forbrytelse.

 Mange har kontaktet politiet med opplysninger om hva som kan ha skjedd.

Samtale 6 Hva får vi vite i nyhetsmeldingen?

Samtale 12 Hva forstår vi av samtalen?

 Politiet har arrestert en farlig mann.

 Simon kommer aldri for sent.

 Hvis man ser den ettersøkte mannen, bør man holde avstand.

 Simon er flink med data. Kvinnen er enig med rektor.

 Politiet har ennå ikke offentliggjort noe bilde av mannen.

186 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 186

2015-05-28 15:06:32


lytteøvinger Samtale 13 To menn

Samtale 15 Kvinnen

 er tatt av politiet for å ha kjørt for fort

 kommer ikke til å anke dommen

 har begått et bankran

 vil bare være sammen med barna sine

 planlegger et frekt bankran

 mener at hun ikke har gjort noe galt

Samtale 14 Hva tror kvinnen og mannen om utbyttet for de involverte i saken? Det må ha vært ganske stort. Det vil nok bli større etter hvert. Det må være forsvinnende lite.

L2 Hvem, hva, hvor? Samtale A 1) Sett kryss Vi hører en dialog mellom en kvinne og en mann. Sett kryss ved det som er riktig ut fra det vi hører i samtalen.De har et godt forhold til Fredriksen.Fredriksen kommuniserer med naboene via e-post.Saken har allerede vært oppe i retten.Fredriksen har nettopp flyttet inn på naboeiendommen.Fredriksen har ikke barn.Ryktet forteller at Fredriksen har økonomiske problemer.Den dårlige stemningen i nabolaget skyldes Fredriksens oppførsel.Fredriksen har alltid vært vanskelig å ha med å gjøre.De har arvet huset etter kvinnens foreldre.Mannen har lyst til å flytte på grunn av bråket med naboen.Man kan ikke tro på alt som Fredriksens eldste sønn sier.De håper at Fredriksen må selge eiendommen sin.

2) Hvorfor? Snakk sammen to og to: Forklar for hverandre hvorfor noen av påstandene er feil.

LEKSJON 8: Lov og rett 187

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 187

2015-05-28 15:06:32


lytteøvinger Samtale B a) Hvor er de? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Hva snakker de om?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Hvilke jobber har de sannsynligvis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Hva kommer ut av samtalen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................................................................................................................................................................................

Hørte du noen nye ord? Hvis ja, hvilke? Har du funnet ut hva de betyr?

L3 Å sitte inne Gjør enten oppgave A eller oppgave B.

Oppgave A 1) Spørsmål Lytt én gang til intervjuet, og svar på spørsmålene. a) Hvor lenge har Johannes arbeidet i fengselet? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvilke virkemidler bruker de ansatte for å skape relasjoner til de innsatte? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva menes med at «selve frihetsberøvelsen er straffen»? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvilke prinsipper bygger kriminalomsorgen i Norge på? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvordan kan fengselsbetjentene oppleve å bli behandlet av fangene? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva hender det at de finner blant og hos de ansatte? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvorfor er språkproblemer en utfordring i fengselet? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hva gjør de dersom en fange får et raserianfall? ..............................................................................................................................................................................................................................

188 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 188

2015-05-28 15:06:32


lytteøvinger i) Hvor mange fanger soner straffen sin i Bodø fengsel? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hva synes Johannes om ledelsen i fengselet? ..............................................................................................................................................................................................................................

2) Ord og uttrykk Arbeid sammen to og to. Lytt til intervjuet en gang til, og legg merke til disse idiomene: Det kan man trygt si. I hovedsak går det ut på å … å sitte bak lås og slå i en periode ikke falle tilbake til «gamle synder» å gå amok å komme til seg selv Hvordan brukes de? Kan de brukes i andre situasjoner? Hjelp hverandre med eksempler og forklaringer.

Oppgave B Referat Du får høre et intervju med Johannes Svedstad. Han arbeider i Bodø fengsel, og i intervjuet forteller han om jobben sin som fengselsbetjent. Skriv et referat av intervjuet. Du får høre intervjuet to ganger. I referatet skal du ha med noe om disse punktene:  prinsipper for kriminalomsorgen i Norge  endringer i arbeidsforholdene for fengselsbetjenter de siste årene  utfordringer med innsatte som har et annet morsmål enn norsk  Johannes’ vurdering av sikkerhetssituasjonen i fengselet

Før du starter, kan du repetere beskrivelsen av referat som du fikk i leksjon 4.

L4 Tante Agates grønne kommode (4) Oppgave A Spørsmål Lytt én gang til hørespillet, og svar kort på spørsmålene. a) Hva fant Signe i den grønne kommoden? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvorfor er Signe i kjelleren? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 8: Lov og rett 189

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 189

2015-05-28 15:06:32


lytteøvinger c) Hva vil Røvik? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Når har de tenkt å åpne helsefarmen? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hva skal skje med eplehagen deres? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvordan forholder Signe seg til Røviks tilbud? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva mener Tove når hun sier at det er «ugler i mosen»? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvorfor låser de døra før de går ned i kjelleren? ..............................................................................................................................................................................................................................

Oppgave B Husker dere det? Lytt til hørespillet én gang til. Arbeid sammen i grupper på fire, der alle får hver sin rolle. Prøv å gjenskape dialogen etter hukommelsen. Etterpå kan dere jo framføre dialogen i klassen.

190 LEKSJON 8: Lov og rett

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 190

2015-05-28 15:06:32


LEKSJON 9

NORGE I VERDEN Og den saganatt som senker drømmer på vår jord … 1 Spørsmål til teksten a) Hva regnes som starten på vikingtida? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvorfor er det bare rette linjer i runealfabetet? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hva kom ut av kontakten som vikingene hadde med utlandet? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvem var hanseatene? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Hvorfor ble ikke hanseatene alltid så godt likt? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Når kom gruvevirksomheten i Norge i gang for alvor? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hva førte gruvevirksomheten til? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvorfor var Norge godt egnet for å drive kraftkrevende industri? ..............................................................................................................................................................................................................................

i) Hvorfor vokste det fram mange småsteder rundt om i landet? ..............................................................................................................................................................................................................................

j) Hva er spesielt i Sauda? ..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 9: Norge i verden 191

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 191

2015-05-28 15:06:32


2 Feilkonstruksjoner Arbeid sammen to og to. I parentes foran disse setningene står det hvor mange grammatiske feil hver setning inneholder. Finn feilene og skriv setningene korrekt. Prøv å forklare for hverandre hvorfor setningene er feil. (3) Selv om var starten på vikingtida ganske blodig, handel ble viktigste etter hvert. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Det latinsk alfabetet bygger på prinsipp om at et tegn representerer en lyd. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Bergen var viktig handelsbyen på 1300-tallet. ............................................................................................................................................................................................................................

(3) Det er mange grunnene at kom industrialiseringen sent i gang i Norge. ............................................................................................................................................................................................................................

(4) I og med hadde Norge mye vannkraft, det ble mye kraftkrevende industrien her. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Det fantes mange gruvevirksomhet på Østlandet, for eksempel både sølvgruver eller kobbergruver. ............................................................................................................................................................................................................................

(2) Produksjon med tørrfisk var viktig for nordnorske fiskere som ble eksportert til Europa. ............................................................................................................................................................................................................................

3 Idiomatiske uttrykk I teksten brukes det en del faste formuleringer. Slike faste uttrykk kaller vi gjerne idiomer eller idiomatiske uttrykk. I en type idiomer betyr ordene som står sammen, omtrent det samme. Vi bruker slike idiomer for å understreke betydningen av et ord. I idiomet «på sett og vis» betyr sett og vis egentlig det samme, nemlig måte, og vi kan bytte uttrykket ut med «på mange måter». Jo flere slike idiomer du kjenner til, jo lettere vil det bli for deg å lese norske tekster. Det er fordi du ikke trenger å stoppe opp og stusse på hva de ulike ordene i idiomene betyr. Arbeid sammen to og to med idiomene under. Hva betyr de? Når bruker vi dem? Har dere hørt dem før? Kjenner dere til flere slike idiomer? Nå er jeg virkelig god og mett. De har spinket og spart i mange år, og nå kan de endelig kjøpe det huset de har lyst på. Reklame er ofte bare juks og bedrag. Helgelandskysten preges av en overflod av holmer og skjær. Den eldste sønnen din er virkelig en kjekk og grei ung mann! I og med at Norge har mange fosser og elver, var grunnlaget for kraftkrevende industri godt. Endelig er han frisk og rask igjen! Nå lakker og lir det endelig mot ferie. Han har stukket innom titt og ofte i det siste.

192 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 192

2015-05-28 15:06:32


4 Fra preteritum til presens Teksten som dere nettopp har lest, står hovedsakelig i preteritum. I slike historiske framstillinger er det imidlertid like vanlig å bruke presens. Slik bruk av presens kaller vi historisk presens. Arbeid sammen to og to. Arbeid med avsnittene: «Vikingtida startet med overfallet på …» og «På 1200-tallet begynte handelsmenn …». (Dere kan gjerne fortsette med de følgende avsnittene hvis dere får tid.) Les disse avsnittene høyt for hverandre i presens. Det må bli «Vikingtida starter med overfallet på …» og «På 1200-tallet begynner handelsmenn å …».  Kan dere endre alle v1-verbene i teksten til presens?  Må dere gjøre andre endringer som en følge av at dere skifter tid til presens?  Når synes dere avsnittene er mest interessante: Når de står i preteritum, eller når de står i presens?

Ut og stjæle hester 5 Hele livet har jeg lengta Hvilke ord mangler i tekstutdraget? Prøv å fylle ut uten å se i tekstboka. Les tekstutdraget høyt for hverandre to og to. Hele livet har jeg lengta etter å være . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på et sted som dette. Selv når det var på det .................................................

, og det har ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sjelden. Så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kan jeg si.

At det ikke har vært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeg har vært heldig. Men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . da, for eksempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i et favntak når noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ord i øret mitt jeg gjerne ville .................................................

, kunne jeg plutselig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meg bort til et sted der det bare

var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stille. Det kunne gå år da jeg ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på det, men det betyr .................................................

at jeg ikke lengta dit. Og nå er jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , og det er nesten

.................................................

som jeg hadde forestilt meg.

6 Beskrive følelser Å beskrive følelser på en nyansert måte på et annet språk, kan være utfordrende. Det gjelder også når man skal uttrykke hvilken personlig betydning hendelser og opplevelser kan ha eller har hatt. I tekstutdraget fins flere eksempler på at forfatteren gjør nettopp dette. Ta utgangspunkt i et sted som betyr mye for deg. Skriv en tekst der du beskriver følelsene du har for stedet. Prøv å skrive så nyansert og detaljert som du klarer:  Hva føler du når du tenker på stedet? Glede? Fellesskap? Lykke? Fred?  Kan du huske første gang du så stedet? Hva følte du da? Har følelsene endret seg over tid? Når er det vakrest på dette stedet?  Hvorfor er du så knyttet til det?  Er det noen spesielle hendelser eller opplevelser som gjør stedet spesielt for deg?

LEKSJON 9: Norge i verden 193

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 193

2015-05-28 15:06:32


Internasjonalt ansvar og forpliktelse 7 Lukeøving Fyll ut med ord som passer. Norsk energi på land kommer fremdeles i all . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra vannkraft. Det er fornybar energi, og . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forurenser det ikke. Heldigvis bygges det også . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flere vindmøller i Norge, særlig langs kysten. ................................................

er viktig at Norge bidrar til å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . løsninger på den internasjonale

miljøkrisa. Selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norge ikke har blitt rammet så hardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , er det ikke til å stikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stol at det kan komme til å skje. Dersom for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av polarisen smelter, vil saltinnholdet i havene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det er vanskelig å forutsi hva .................................................

kan skje da. Norge er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av blant annet Golfstrømmen. Det er

en atlantisk havstrøm som bringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg varmt vann fra Mexicogolfen. Det fins også . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . havstrømmer som er viktige, ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for livet i havet. Alt henger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dersom disse havstrømmene svekkes, kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . få uante konsekvenser. Derfor har miljøvern vært en viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på den internasjonale agendaen de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–30 årene. Det har vært flere internasjonale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om miljøvern, og Norge har deltatt på alle. Dessverre ser det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til at det er vanskelig å få til bindende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . som alle er villige til å underskrive.

8 Case Arbeid sammen tre og tre. Dere er kollegaer, og nå har dere lunsj sammen. Dere diskuterer hvorvidt Norge bør ta imot flere FN-flyktninger og gi flere asylsøkere opphold på humanitært grunnlag eller flyktningstatus. Prøv å overbevise hverandre, det vil si å få de andre til å skifte mening og bli enige med deg. A: Du mener at Norge er et rikt land som bør ta imot flere flyktninger og være «snillere» når det gjelder å innvilge opphold på humanitært grunnlag. Det er ikke alle som kvalifiserer som FN-flyktninger eller som kommer fra områder der FN har mulighet til å finne dem. De må også ha en sjanse. B: Du mener at Norge bør ta imot flere FN-flyktninger, men ikke flere asylsøkere. FN er en organisasjon som har lang erfaring i å velge ut hvem som trenger beskyttelse, så derfor bør Norge prioritere dette arbeidet. C: Du er skeptisk til at Norge skal ta imot flere flyktninger enn man gjør i dag. Selv om Norge er et langt land, er det ikke så mange steder man kan bo. Det blir ofte stort press på byene.

• Her er det jo helt innlysende at … • Men det må være klinkende klart at … • Det må skilles mellom … og … • Hvordan vet du det? • Har du belegg for det du sier nå? • Nei, vet du hva, det der er jo bare tull! • Tja, kanskje det. • Det har absolutt ingenting med saken å gjøre. • Nå er du helt på viddene! • Jeg synes ikke akkurat at det poenget ditt er så godt. • Jeg ville heller ha sagt at … • Du må jo være enig i at …

194 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 194

2015-05-28 15:06:32


9 Beskrivelse av bilder Skriv én tekst til hvert bilde. Prøv å fortelle ikke bare om det du ser, men også om hvilken problemstilling eller hvilket tema bildet handler om.

Internasjonale avtaler: EØS, FN og NATO 10 Spørsmål til teksten a) Når fant den første folkeavstemningen om medlemskap i EU (tidligere EF) sted? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hvordan stiller norsk opinion seg til et norsk medlemskap i EU? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvilken avtale, blant annet om handel, har Norge med EU? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hvem var Trygve Lie? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) Når ble Norge medlem i FN? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hvorfor er artikkel fem i NATO-traktaten så viktig? ..............................................................................................................................................................................................................................

g) Hvorfor frykter NATOs motstandere at Norge uansett skal havne «i skuddlinja»? ..............................................................................................................................................................................................................................

h) Hvem ble valgt til generalsekretær i NATO i 2014? ..............................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 9: Norge i verden 195

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 195

2015-05-28 15:06:33


11 Det blir gjerne hevdet at … Fyll ut setningene med det verbet som passer best: å synes, å mene, å si, å hevde eller å påstå. Husk å bøye verbene. a) Mange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at Norge bør bli medlem av EU. b) NATO-motstanderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at Norge uansett vil havne «i skuddlinja» på grunn av landets geografiske plassering. c)

.......................................................

du at jeg ikke vet hva jeg snakker om?

d) Han tør ikke alltid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hva han . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Norge har deltatt i mange internasjonale operasjoner i regi av FN, og jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det er viktig og riktig at Norge bidrar i slike situasjoner. f ) Hva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . du om norsk medlemskap i EU? g) Noen politikere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at de ønsker en ny folkeavstemning om EU-medlemskap, men jeg er ikke sikker på om de virkelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det. h) Noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at norsk deltakelse i NATO-operasjoner de siste årene var avgjørende for at Stoltenberg kunne bli ny generalsekretær i NATO. Andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at det er irrelevant. De . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at han ble valgt på grunn av sin politiske dyktighet.

Norge, oljen og verden 12 Lukeøving Fyll ut med ord som passer. Ett ord i hver luke. Norge tjener mye penger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oljen. Derfor skulle man kanskje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at alt var i utmerket stand her til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Men man kan bare se rundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for å oppdage at det ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . slik. Mange skoler trenger oppussing, lokalsykehus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ned, og jernbanelinjene kunne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fordel ha vært bedre vedlikeholdt. I stedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å bruke alle oljepengene i statsbudsjettet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesteparten spart i et fond. Bare et mindre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , relativt sett, brukes i statsbudsjettet, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . annet for å unngå underskudd. Dette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at politikerne ikke ønsker, eller tør, å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alle oljeinntektene til å pusse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skoler, lage bedre veier, bygge flere jernbanespor eller flere sykehus. For det . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . er de redde for at det kan føre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det de kaller «en overoppheting» av den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . økonomien. Det vil si at vi kan få en ukontrollert inflasjon

196 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 196

2015-05-28 15:06:36


............................................

alle pengene fra oljen pøses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i økonomien på land. Da kan industrien

på land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i en forferdelig vanskelig situasjon og kanskje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . klare å være konkurransedyktig i forhold til industri i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . land. For det andre er alle klar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at oljeforekomstene kommer til å ta slutt. Vi kan allerede ane begynnelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . slutten av det norske oljeeventyret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . har politikerne bestemt at vi må spare for framtida slik at også . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . generasjoner kan leve godt på pengene fra oljen.

13 Finn et ord Fyll ut setningene med et ord eller uttrykk fra teksten («Norge, oljen og verden») som betyr omtrent det samme som uttrykket til venstre. Husk bøying. a)

b)

det som kommer

Nå må han stå over to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kamper fordi han fikk rødt kort

etterpå

i denne.

å være basert på

Teoriene til den britiske økonomen J.M. Keynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mye av Arbeiderpartiets økonomiske politikk i etterkrigstida.

noe som skjer

Endringene i norsk mentalitet har skjedd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etter hvert

litt etter litt

som landet har fått bedre økonomi.

d)

antatt

Dette resultatet var vel omtrent som . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e)

en opprettelse,

........................................................

c)

av SPU skjedde i 1998.

en oppstart f)

g)

å engasjere seg i,

Han er ikke så flink til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . seg i barnas oppdragelse,

å gå inn i

dessverre.

å avgjøre,

Har styret ennå ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . søknaden min?

å uttale seg om h)

å avslutte

Bedriften har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . av samarbeidet med NAV, dessverre.

i)

en avgjørelse

Har du truffet en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?

14 Det er lov å spørre! Lag tre spørsmål til teksten. Gå på «speed-dating» i klassen, og still spørsmålene til den du «speed-dater». Svar på spørsmålene som «daten» din stiller til deg. .....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

LEKSJON 9: Norge i verden 197

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 197

2015-05-28 15:06:36


15 Oljekryssord

Tips: Hvis du ikke kan ordet, let på Internett.

1

2

3

4

5 6

7

8 9

10

11

12

13

Vannrett: 4 produksjonssteder i Nordsjøen 5 landområde under sjøen 6 Statens pensjonsfond utland 7 hvert år

9

Loddrett: 1 bestikkelser som skal gi fordeler 2 det norske ordet for blow-out, en type ulykker som kan forekomme på oljeplattformer 3 vanlig transportmiddel til og fra oljeplattformer 6 Norges oljehovedstad 8 regnskap for kommende år 9 en slags sparekonto

10 produkt fra Nordsjøen 11 filosofisk retning som er opptatt av moral og verdier 12 viktig spareform for SPU 13 det motsatte av utgift

198 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 198

2015-05-28 15:06:36


Kjør debatt! 16 Møtereferat Arbeid i grupper med påstandene under «Kjør debatt!» i tekstboka. Velg en ordstyrer som skal lede møtet. Bruk denne malen og skriv et referat (eller flere referater) fra diskusjonen i gruppa. Del referatene med hverandre. Er dere enige i hvordan diskusjonene blir referert?

Referat fra samtaler om «Kjør debatt!», leksjon 9 Dato

..................................................................................

Tid

..................................................................................

Sted

..................................................................................

Til stede

..................................................................................

Sak 1

Tollavgift Påstanden var: «Norge bør fjerne tollavgift på importvarer.» Vi diskuterte påstanden. Mange argumenter kom fram underveis i diskusjonen. Noen var enige i påstanden, og andre var uenige. Til slutt kom vi fram til at …

Sak 2

Oljeboring i nordområdene Påstanden var: «Oljeboring i nordområdene er nødvendig for norsk økonomi». Vi diskuterte påstanden. Mange argumenter …

Sak 3

Bruk av oljeinntekter Påstanden var: ….

Sak 4

Flyktninger Påstanden var: …

Sak 5

Norsk deltakelse i NATO-styrte operasjoner Påstanden var: …

Sak 6

Norsk kultur Påstanden var: …

Sak 7

Norsk språk Påstanden var: …

Eventuelt

LEKSJON 9: Norge i verden 199

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 199

2015-05-28 15:06:37


grammatikk G1 Hva betyr det? Forklar de sammensatte ordene. Se på eksemplet: Eksempel: vikingtida utenriksminister

den historiske perioden (tida) da vikingene levde en minister som arbeider med internasjonale saker (utenriks)

a) varmepumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) traktekaffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) kaffetrakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) tørrfisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) fremmedspråkslærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) kullgruvedrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) fiskeredskapskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) fiskekvotetildeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) arbeidsmiljølov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G2 Lag sammensatte ord Lag sammensatte ord av uttrykkene under. Hvilken artikkel har substantivene? a) en maskin som vasker klær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) et samfunn preget av forbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) en avtale om samarbeid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) en strøm av flyktninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) villig til å arbeide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) ikke ærlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) utviklingen i et samfunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) et brev der man klager på noe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) uten verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 200

2015-05-28 15:06:37


grammatikk G3 Ord og ordklasse Lag et substantiv av disse partikkelverbene. Se på eksemplet. Hva betyr substantivene? Hvilken artikkel har de? Eksempel: å gi ut – en utgivelse å skrive opp – en oppskrift a) å gjøre opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) å komme ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) å lese opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) å legge ned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) å legge ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) å skrive av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) å si opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) å finne opp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G4 Ord og ordklasse A: Ordlaging Arbeid sammen to og to. Lag substantiv eller adjektiv av ordene ved hjelp av suffikser. Se på eksemplene. Husk at det kan være flere mulige svar. Eksempler telle – tellelig (adjektiv), søke – søknad (substantiv) a) verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) kjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) kjøre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) arbeide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) hjelpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f ) lese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g) høre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h) barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i) bevisst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j) ung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k) forstå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEKSJON 9: Norge i verden 201

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 201

2015-05-28 15:06:37


grammatikk B: Fyll ut Bruk ord fra oppgave A og fyll ut i setningene. Fins det flere mulige alternativer som blir logiske? 1 Dette halssmykket er svært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Det står noen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og henger utenfor skolen hver dag. 3 Herlighet, må du oppføre deg så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hele tiden?! 4 Vi må få reparert veien. Som det er nå, er den knapt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . på en god dag, en gang. 5 De har prøvd og prøvd, men jeg tror de kommer til å forbli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Skriften hans er ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i det hele tatt. 7

........................................................

kunne ikke komme i dag, dessverre, for de hadde så mye å gjøre.

8 Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . omsorgen hans er virkelig rørende! 9 Jeg tror han må ha vært . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i gjerningsøyeblikket. 10 Hun er alltid så . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G5 Riktig partikkelverb Velg fra partikkelverbene i ruten og fyll ut B-setningene slik at A og B betyr omtrent det samme. Husk å bøye verbene. Kanskje du må lage partisipp. Må du bøye partisippet? å skrive om, å innstille, å tilhøre, å dele ut, å komme på, å holde med, å påta, å stå opp, å avslå, å vokse opp

1

A Denne flyavgangen går ikke i dag. B Denne flyavgangen er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i dag.

2

A Vent, jeg husker det snart. B Vent, jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det snart.

3

A Denne boka er mi. B Denne boka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meg.

4

A Jeg var tidlig oppe i dag. B Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tidlig i dag.

5

A Alle har fått en skrivebok. B Jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skrivebøker til alle.

6

A Jeg føler ikke at smilet hennes er ekte. B Jeg føler at smilet hennes er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

202 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 202

2015-05-28 15:06:37


grammatikk 7

A Hun er enig i alt han sier. B Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ham i alt han sier.

8

A Hun har forandret hele oppgaven. B Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hele oppgaven.

9

A Det er vanskelig å si nei til forslaget hans. B Det er vanskelig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . forslaget hans.

10 A Oldemora mi fikk elleve barn, men fire av dem døde da de var små. B Oldemora mi fikk elleve barn, men bare åtte av dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G6 Partisipper av partikkelverb Lag en fast sammensatt perfektum partisipp av disse partikkelverbene og bruk partisippen i setningen. Hva betyr partisippene? å skille ad I gamle dager hadde gutter og jenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uteplasser i skolegården. De liker ikke å være . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra hverandre. å legge opp Denne saken er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hun kommer alltid med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kommentarer. Nå er buksa ferdig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uff, jeg er ikke særlig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i dag. å sette ned De reklamerer ofte med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . priser. Den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kommisjonen skal se på studietilbudet ved universitetene. å vende om Nei, nei, det er ikke sånn det er, det er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Har du snakket med Ola i det siste? Vet du at han har blitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? å føre over Dette ordet brukes ofte i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . betydning. Han har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . flere tusen kroner til meg!

LEKSJON 9: Norge i verden 203

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 203

2015-05-28 15:06:37


grammatikk G7 Hva betyr det? Arbeid sammen to og to. Se på de uthevede ordene. Hva betyr de? Ordklasse? Bøying? a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Dette er hans tilkommende. Hun skrev under med påholden penn. Jeg liker ikke den overbærende tonen hans. De ville at han skulle oppgi navnet sitt. Etter krigen var det et stort oppgjør i retten. Havet var opprørt. Opprøret har pågått i mange måneder nå. De skal bygge ut huset. Vil du sitte på til sentrum? Kan jeg få en avlegger av deg? Han har ikke utrettet så mye i den nye jobben foreløpig. Du må rette deg opp!

204 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 204

2015-05-28 15:06:37


leseforståelse A: Rett svaralternativ Det er tre forskjellige ord eller uttrykk til hver luke i teksten. Bare ett av disse svaralternativene er rett i sammenhengen. Sett kryss ved det ordet eller uttrykket du mener er rett.

Alternative energiformer Nesten 70 prosent av boligene her til lands har elektrisk oppvarming, men myndighetene gir økonomisk støtte til privatpersoner som ønsker å installere [1] energikilder. Oppvarmingskilder man kan vurdere som tillegg til elektrisitet, er pelletsovn, vedovn eller varmepumpe. Med varmepumpe kan du [2] mellom 20 og 60 prosent av strømmen som brukes til oppvarming og varmt vann. Det fins flere varianter av varmepumper. De ulike varmepumpene henter [3] fra luft, vann, sjøvann eller jordvarme. Pumpen varmer [4] energien som den henter fra utendørskilden, og overfører den inn i huset gjennom et sentralvarmeanlegg med radiator eller gulvvarme. Varmepumpen er [5] i drift og krever lite vedlikehold. Det trengs ingen opplæring i bruken, men det er [6] at varmepumpe ikke er det mest effektive energitiltaket for alle typer boliger. Oppvarming med trepellets er enkelt og sikkert. Trepellets er tørr flis [7] er presset sammen i små briketter, og disse kan bare brukes til oppvarming i pelletsovner. Pelletsovner [8] opptil 95 prosent av energien i brenselet, så pellets er den fornybare energikilden som utnytter energien i brenselet best. En pelletsovn har en [9] tank som man fyller pellets i, og forbrenningen styres automatisk og foregår i et lukket kammer. Varmen fra ovnen spres i rommet med en vifte. Gamle vedovner bør skiftes ut fordi utslipp fra disse [10] lokal forurensing. Moderne, rentbrennende vedovner gir små utslipp. De gir [11] utslipp av CO2, og de er langt mer energieffektive enn gamle ovner. Derfor er de et godt supplement til andre energikilder samtidig som de faktisk kan [12] som hovedoppvarmingskilde i huset. Slike ovner utnytter om lag 80 prosent av energien i veden, mens de gamle ovnene kun utnytter om lag 50 prosent. God ventilasjon i huset er også viktig [13] utnytte energien i huset godt. Dessuten unngår man fuktskader, og man får et godt [14].

Svaralternativer: [1]

samme

lignende

alternative

[2]

spare

finne

lagre

[3]

energi

oppmerksomhet

forurensing

[4]

fram

ned

opp

[5]

vanskelig

enkel

forvirrende

[6]

vanskelig å innse

verdt å merke seg

ikke til å tro

[7]

som

at

hvis

[8]

utnytter

klarer

trekker til seg

[9]

egen

samme

selve

[10]

tar ansvar for

bidrar med

bidrar til

LEKSJON 9: Norge i verden 205

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 205

2015-05-28 15:06:38


leseforståelse

[11]

heller ingen

også ikke

utenom

[12]

bruke

bruker

brukes

[13]

for å

i stedet for å

uten å

[14]

innendørs

inneklima

innvendig

Når dere har rettet oppgaven, kan dere bruke den til lesetekst og lese den høyt for hverandre. Da sjekker den ene om den andre husker hvilke ord som skal settes inn.

B: Spørsmål til teksten Når dere er ferdige med oppgave A, kan dere arbeide med disse spørsmålene til teksten. a) Hvilke energiformer regnes som alternative? ..............................................................................................................................................................................................................................

b) Hva er den vanligste energiformen i Norge? ..............................................................................................................................................................................................................................

c) Hvordan virker en varmepumpe? ..............................................................................................................................................................................................................................

d) Hva er fordelen med pellets framfor vanlig ved? ..............................................................................................................................................................................................................................

e) På hvilke måter er nye vedovner bedre enn gamle? ..............................................................................................................................................................................................................................

f ) Hva kan man gjøre for å få bedre inneklima? ..............................................................................................................................................................................................................................

206 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 206

2015-05-28 15:06:38


parsetninger Fyll ut setning B slik at den betyr omtrent det samme som setning A.

1

A Jeg er på mange måter enig i det du sier. B Jeg er på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vis enig i det du sier.

2

A De økonomiske problemene er heldigvis ikke så store. B De økonomiske problemene har heldigvis ikke så stort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

A Hun er lege. Dessuten har hun spesialisert seg innen allmennmedisin. B Hun er lege, og i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . det har hun spesialisert seg innen allmennmedisin.

4

A «Hvem er interessert i å gå på Hanseatisk museum?» ville reiselederen vite. B Reiselederen ville vite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interessert i å gå på Hanseatisk museum.

5

A Det er ikke alltid så lett å livnære seg som bonde i dag. B Det kan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å livnære seg som bonde i dag.

6

A Det virker som om alle er mest opptatt av hvilke konsekvenser miljøkrisa får for dem selv. B Det ser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . at alle er mest opptatt av hvilke konsekvenser miljøkrisa får for dem selv.

7

A Det er trist at han er så uansvarlig. B Det er trist at han ikke tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

A Denne nettsiden har mange brukere hver dag. B Denne nettsiden har en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . brukere hver dag.

9

A Vi må klare å løse miljøproblemene. B Vi må klare å finne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . miljøproblemene.

10 A Han planlegger å emigrere til Australia. B Han har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . å emigrere til Australia.

11 A Utslippene fra smelteverket førte til en kraftig forurensing av fjorden. B Utslippene fra smelteverket førte til at fjorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEKSJON 9: Norge i verden 207

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 207

2015-05-28 15:06:38


parsetninger 12 A Kan du betale kaffen for meg i dag, så skal du få igjen pengene i morgen? B Kan du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ut for kaffen min i dag, så skal du få igjen pengene i morgen?

13 A I denne saken er jeg ikke enig med Vik, men jeg er ikke enig med Pettersen heller. B I denne saken er jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med Vik eller Pettersen.

14 A Hun fødte en sønn akkurat på termindato. B Hun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . med en sønn akkurat på termindato.

15 A Interessen for norske oljefelt har nok blitt litt mindre de siste ti årene. B Interessen for norske oljefelt har nok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litt de siste ti årene.

16 A Gidder du å skrive ut dette dokumentet for meg? B Gidder du å ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dette dokumentet for meg?

17 A Vann er en type energi som kan fornyes. B Vann er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . energi.

18 A Dampturbiner var viktige for den tidlige industrien. B Turbiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . var viktige for den tidlige industrien.

19 A Hva mener du om norsk flyktningpolitikk? B Hva er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om norsk flyktningpolitikk?

20 A I 1948 ble Trygve Lie generalsekretær i FN. B Det var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . generalsekretær i FN.

208 LEKSJON 9: Norge i verden

_KLART DET-ARBEIDSBOK.indb 208

2015-05-28 15:06:38


skriftlig produksjon A: Fra påstand til spørsmål Her er påstandene fra leksjon 9 i tekstboka. Gjør om påstandene til et ja/nei-spørsmål. Se på eksemplene. PÅSTAND

SPØRSMÅL

Norge bør fjerne tollavgifter på importvarer.

Oljeboring i nordområdene er nødvendig for norsk økonomi.

Norge tar imot for mange flyktninger.

Norge bør ikke delta i NATO-styrte militæroperasjoner.

Man må blir flinkere til å ta vare på norsk kultur.

Det norske språket kommer til å forsvinne.

Kommer det norske språket til å forsvinne?

B: Eksempeltekst Les eksempelteksten. Hvordan er den bygget opp? Hvilke argumenter er tatt med? Ville dere ha valgt de samme argumentene? Hvordan er innledningene til de forskjellige avsnittene? Finner dere noen nyttige ord og uttrykk som dere kan bruke selv? Arbeid sammen to og to og gjenfortell teksten for hverandre slik dere gjorde i leksjon 7.

Oppgave: Kommer det norske språket til å forsvinne? Det norske språket slik vi kjenner det i dag, har vært igjennom en stor utvikling. Det har forandret seg mye i løpet av de siste tusen årene. En person fra vikingtida kan ikke snakke med en person i dagens Norge. Selv om begge snakker norsk, er det to forskjellige språk likevel. Det norske språket i dag har mye enklere grammatikk enn den norsken som ble snakket i vikingtida. Dette viser oss at språk utvikler seg hele tida. 77 ord Jeg tror ikke at det norske språket står i fare for å forsvinne. Det er for mange som snakker norsk til at dette skal skje. Fem millioner brukere av et språk er faktisk ganske mange. I tillegg står det norske skriftspråket ganske sterkt, særlig bokmål. Det legges også stor vekt på at innvandrere og flyktninger som kommer til Norge, bør lære norsk. 62 ord

LEKSJON 9: Norge i verden 209