Page 1

CARL-JOACHIM ISACHSEN

Heftet er et godt hjelpemiddel ved eksamensforberedelsene. www.kjemia.no

CARL-JOACHIM ISACHSEN

Dette heftet inneholder mer enn 300 eksamensrelevante oppgaver i Kjemi 2. Oppgavene er delt i flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver. Flervalgsoppgavene har bare ett riktig svaralternativ. Langsvarsoppgavene inneholder en del faktaspørsmål som gjenspeiler del 1-oppgaver på eksamen. Langsvarsoppgavene som kommer mot slutten av hvert tema, gjenspeiler del 2-oppgaver.

OG

HÅVARD RYAN

CARL-JOACHIM ISACHSEN

har bachelorgrad i molekylærbiologi og biologisk kjemi og mastergrad i toksikologi fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Han jobber til daglig ved Heltberg videregående skole i Oslo, har ti års undervisningserfaring og bred kompetanse innen muntlig og skriftlig eksaminasjon.

ISBN 978-82-11-02666-8

,!7II2B1-acgggi!

EKSAMENSRELEVANTE OPPGAVER I KJEMI 2

HÅVARD RYAN

2

har bachelorgrad i molekylærbiologi og biologisk kjemi og mastergrad i fysiologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber til daglig ved Akademiet videregående skole i Oslo, har seks års undervisningserfaring og bred kompetanse innen muntlig eksaminasjon.

OG HÅVARD

EKSAMENSRELEVANTE

OPPGAVER I KJEMI 2

RYAN

2


Carl-Joachim Isachsen og HĂĽvard Ryan

Eksamensrelevante oppgaver i Kjemi 2

Navn:_____________________________


Copyright © 2017 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved

Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen

ISBN 978-82-11-02666-8

Omslagsdesign ved forlaget Layout og sideombrekking ved forlaget Periodesystemet er tegnet av Adrian Orø Nybø, AON Illustration. Forfatterfoto: Bjørn Wad Omslagsfoto: ©shutterstock.com/Gorbash Varvara

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00, faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.


Forord

Forord Gratulerer med innkjøp av et viktig verktøy! Kjemi 2 er et fag i sterk vekst. Forkunnskaper i kjemi kreves for å komme inn på medisinstudiet både i Norge og i resten av verden, og derfor har antall elever i Kjemi 2 økt de siste årene. Nivået som kreves for å få toppkarakter på eksamen i Kjemi 2, er nok mye høyere enn oppgavene man møter i pensumbøkene, skulle tilsi. Dette heftet er satt sammen av to kjemilærere med over ti års erfaring innen muntlig og skriftlig eksamen. Med over 300 utvalgte eksamensrelevante oppgaver på norsk er heftet et godt hjelpemiddel til eksamen. Oppgavene er delt i flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver. Flervalgsoppgavene har kun ett riktig svaralternativ. Pass godt på at du leser oppgavene nøye, da de lett kan mistolkes. Langsvarsoppgavene inneholder en del faktaspørsmål som kan gjenspeile del 1-oppgaver på eksamen. Her forventes det at du skriver kort og konsist, og utregningene er ofte svært enkle. Langsvarsoppgavene som kommer mot slutten av hvert tema, ligner mer på del 2-oppgaver. Her er alle hjelpemidler tillatt, men vanskelighetsgraden er også høyere. Her forventes det at reaksjonslikningene er balansert, at tilstandssymboler er satt på, og at utregningene er gjort riktig. Husk blant annet å se på molforholdet og at benevningene er med. Alle oppgaver er merket med enten L, M eller V: L = Lettere oppgaver. De er raske å svare på, og det kreves som regel lite regning. M = Middels vanskelighetsgrad på oppgavene. De kan kreve noe utregning. V = Vanskelige oppgaver. Det kreves solide regneferdigheter, og evne til å trekke konklusjoner med begrenset informasjon er viktig. Man må ofte reflektere over spørsmålet. Vi oppfordrer dem som kan, til å melde seg på vår gjennomregning av utvalgte oppgaver i kompendiet. Se vår hjemmeside for detaljer. Lykke til med oppgaveløsingen! Oslo, juni 2017 Carl-Joachim Isachsen og Håvard Ryan.

3


Innhold

Innhold Forord ................................................................................................................................................... 3 Buffere .................................................................................................................................................. 7 Kompetansemål .............................................................................................................................................. 7 Flervalg (multiple choice) .......................................................................................................................... 7 Langsvar .......................................................................................................................................................... 12 Redoks-/elektrokjemi ................................................................................................................. 19 Kompetansemål ........................................................................................................................................... 19 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 19 Langsvar .......................................................................................................................................................... 25 Uorganisk analyse ......................................................................................................................... 33 Kompetansemål ........................................................................................................................................... 33 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 33 Langsvar .......................................................................................................................................................... 38 Organiske reaksjoner, analyse og polymerer ..................................................................... 45 Kompetansemål ........................................................................................................................................... 45 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 45 Langsvar .......................................................................................................................................................... 54 Biokjemi og næringsstoffer........................................................................................................ 63 Kompetansemål ........................................................................................................................................... 63 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 63 Langsvar .......................................................................................................................................................... 69 Fasit: buffere ................................................................................................................................... 75 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 75 Langsvar .......................................................................................................................................................... 76 Fasit: redoks- og elektrokjemi .................................................................................................. 81 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 81 Langsvar .......................................................................................................................................................... 82 Fasit: uorganisk analyse.............................................................................................................. 87 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 87 Langsvar .......................................................................................................................................................... 88 Fasit: organiske reaksjoner, analyse og polymerer .......................................................... 91 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 91 Langsvar .......................................................................................................................................................... 92 Fasit: biokjemi og næringsstoffer ............................................................................................ 99 Flervalg (multiple choice) ....................................................................................................................... 99 5


Langsvar ....................................................................................................................................................... 100 Mal for muntlig eksamen ..........................................................................................................105 Tabeller ...........................................................................................................................................107 Syrekonstanter (Ka-verdier) ved 25 °C ........................................................................................... 107 Basekonstanter (Kb-verdier) ved 25 °C .......................................................................................... 108 Syre-base-indikatorer ............................................................................................................................ 108 Løselighetstabell for salter i vann ved 25°C ................................................................................. 108 Løselighetsprodukt (Ksp) for salt i vann ved 25 °C .................................................................... 109 Organiske forbindelser .......................................................................................................................... 110 Aminosyrene og isoelektriske punkt ............................................................................................... 114 1H-NMR ......................................................................................................................................................... 116

Reaksjoner som danner farget bunnfall eller farget kompleks i løsning ......................... 117 Grunnstoffenes periodesystem .......................................................................................................... 118

6


Buffere

Buffere Kompetansemål − Forklare hvordan buffere virker, og beregne pH og kapasitet i buffere. Flervalg (multiple choice) Oppgave 1 (L)

Hvilket alternativ vil fungere som en buffer: a) Saltsyre og natriumhydroksid b) Propan-1-ol og propanal

c) Benzosyre og benzoat d) Hydrogen og natrium

Oppgave 2 (L)

Når stoffmengden syrekomponent er lik stoffmengden basekomponent, er pH: a) pKa +/–1 b) pKa

c) 7 d) Ekvivalenspunktet

Oppgave 3 (M)

Du har en buffer med pH = 4,0. Hvilket syre-base-par tror du finnes her? a) Eddiksyre-acetat b) Oksonium og vann

c) Ammonium-ammoniakk d) Hydrogenkarbonat-karbonat

Oppgave 4 (M)

Hvilken av disse stoffblandingene løst i 1,0 L vann blir en bufferløsning? a) 1,0 mol H3PO4 og 0,5 mol HCl b) 1,0 mol NaH2PO4 og 0,5 mol HCl

c) 1,0 mol Na2HPO4 og 0,5 mol NaCl d) 1,0 mol Na3PO4 og 0,5 mol NaOH

Oppgave 5 (M)

Du titrerer eddiksyre mot NaOH. Hva er basekomponenten ved halvtitrerpunktet? a) NaOH b) Acetat

c) Vann d) Ammonium

Oppgave 6 (L)

Hvilket av disse stoffene er en amfolytt? a) Saltsyre b) Svovelsyre

c) Hydrogenkarbonat d) Bly(II)acetat

Oppgave 7 (M)

Hvilken av disse løsningene vil kunne bli en buffer? a) HCl + HNO3 b) CH3COOH + HCl

c) CH3COOH + CH3COOH d) CH3COOH + NaOH

7


Oppgave 8 (L)

Hvilket stoff kan du tilsette en ammoniakkløsning for å få dannet en buffer? a) NaCl b) NaOH

c) CH3NH2 d) NH4Cl

Oppgave 9 (M)

Hvilken blanding vil ikke gi en buffer? a) NH3 og NH4Cl b) NaOH og NH4Cl

c) NH3 og HCl d) NaOH og HCl

Oppgave 10 (M)

pH i en bufferløsning er 8,8. Hvilket syre-base-par kan være i bufferen? a) NH4+/NH3 –

b) HCO3 /CO3

c) H2PO–/HPO42– 2–

d) CH3COOH/CH3COO–

Oppgave 11 (M)

Hvilken løsning med forbindelsene under kan gi en buffer? a) NaOH og HCHO b) NaOH og CH3NH2

c) NaOH og CH3OH d) NaOH og HCOOH

Oppgave 12 (M)

Hvilket alternativ kan danne en buffer? a) NaCl og CH3COOH b) HCOOH og KOH

c) CH3CH2OH og CH3COOH d) HNO3 og NaOH

Oppgave 13 (M)

Hvilken blanding under kan gi en buffer? a) CH3COOH og HCl b) NaCH3COO og CH3COOH

c) NaOH og NaCH3COO d) HCl og NaOH

Oppgave 14 (M)

Hvilke(n) av disse stoffblandingene vil gi en buffer? a) NaOH og CH4 b) NaOH og CH3CH2COOH

c) NaOH og CH3OH d) NaOH og HCHO

Oppgave 15 (V)

En buffer inneholder H3O+, OH–, CH3COOH og CH3COO–. Hvilke(n) av komponentene vil øke i konsentrasjon dersom vi tilsetter litt HCl?

8

a) H3O+ og CH3COOH

c) CH3COOH

b) CH3COOH og CH3COO–

d) H3O+


Buffere Oppgave 16 (M)

Hvilken sammensetning kan danne en buffer? a) C6H5COOH og KOH c) H2SO4 og HCl

c) C2H5OH og KOH d) Na3PO4 og KOH

Oppgave 17 (V)

Du løser natriumacetat i saltsyre. Løsningen er en buffer. Hva kan løsningen bestå av? a) b) c) d)

2,0 mol natriumacetat løst i 1,0 L 1,0 M saltsyre. 1,0 mol natriumacetat løst i 2,0 L 1,0 M saltsyre. 2,4 mol natriumacetat løst i 4,0 L 4,8 M saltsyre. 2,4 mol natriumacetat løst i 2,0 L 1,2 M saltsyre.

Oppgave 18 (M)

En buffer som er laget av NaHCO3 og Na2CO3, inneholder like store konsentrasjoner av de to stoffene. Hva er pH i bufferen? a) 10,33 b) 7,00

c) 6,35 d) 1,21

Oppgave 19 (M)

Hvilken av kombinasjonene under velger vi når vi skal lage en buffer med pH lik 6,5? a) HCOOH og NaHCOO b) H2CO3 og NaHCO3

c) NaHCO3 og Na2CO3 d) CH3COOH og NaCH3COO

Oppgave 20 (V)

En buffer er laget av 100 mL 0,1 M K2HPO4 og 50 mL 0,1 M HCl. pH-verdien er ca.: a) 2,3 b) 5,0

c) 7,2 d) 12,3

Oppgave 21 (V)

Hva er pH om vi blander 0,50 L 0,20 M NH3 med 0,50 L 0,50 M NH4Cl? a) 4,75 b) 6,80

c) 8,85 d) 10,90

Oppgave 22 (L)

Hvilket alternativ beskriver buffere best? a) b) c) d)

Noe som kan katalysere reaksjoner med lav entalpi. Noe som påvirker konsentrasjonene av uorganiske syrer. Noe som bidrar til å løse organiske salter. Noe som kan motvirke tilsetningen av sterke syrer og baser.

9


Oppgave 23 (L)

En buffer inneholder like mye stoffmengde syrekomponent som basekomponent. Hvilken påstand er riktig? a) pH er lik pKa. b) Bufferen er utenfor bufferområdet.

c) Bufferen er sprengt. d) pH ligger under pKa-verdien.

Oppgave 24 (M)

Saltsyre og natriumhydroksid sammen kan ikke lage en buffer fordi: a) Stoffmengdene er ofte ulike. b) De protolyserer fullstendig.

c) De er uløselige stoffer. d) De er farlige å håndtere.

Oppgave 25 (V)

Hva er pH til en buffer om man blander sammen 1,50 mol fosforsyre og 2,25 mol NaOH? a) 2,16 b) 7,00

c) 7,21 d) 12,32

Oppgave 26 (V)

Hvor mange mol Ca(OH)2 må tilsettes til 500 mL 0,2 M metansyre for at pH = pKa? a) 0,025 b) 0,050

c) 0,075 d) 0,100

Oppgave 27 (V)

En buffer inneholder 0,4 mol basekomponent og 0,5 mol syrekomponent. pKa er 4,2. Hvilken påstand er feil? a) b) c) d)

Bufferen er innenfor bufferområdet. Bufferen tåler mer tilsetning av sterk syre enn sterk base. pH i bufferen er lavere enn pKa-verdien. Bufferområdet er mellom 3,2 og 5,2 for denne bufferen.

Oppgave 28 (V)

Du ønsker å lage en buffer med pH = 6,0. Hvilket alternativ vil kunne gi deg en buffer nærmest ønsket pH? a) 1 mol karbonsyre og 0,4 mol NaOH. b) 1 mol karbonsyre og 0,6 mol NaOH.

c) 0,5 mol karbonsyre og 0,5 mol HCl. d) 1,5 mol karbonsyre og 0,2 mol HCl.

Oppgave 29 (V)

En løsning (1,0 L) som inneholder 0,8 mol propansyre, blir tilsatt 4,0 gram NaOH(s). Hvilken påstand er riktig? a) pH = pKa til bufferen. b) pH er høyere enn pKa.

10

c) pH er lavere enn pKa. d) Dette er ikke en buffer.


Buffere Oppgave 30 (V)

En metansyre-metanat-buffer med pH = pKa blir sprengt. pH i den sprengte bufferen er 1,72. Hvilken påstand beskriver situasjonen best? a) b) c) d)

Det er tilsatt like stor stoffmengde NaOH som HCl til den opprinnelige bufferen. Bufferen har blitt tilsatt små mengder metansyre og små mengder NaOH. Det ble tilsatt små mengder natriummetanat og store mengder NaOH. Det ble tilsatt små mengder natriummetanat og store mengder saltsyre.

11


Langsvar Oppgave 1 (L)

Hva er definisjonen på en buffer? Oppgave 2 (L)

Forklar hva som skjer dersom man tilsetter små mengder sterke syrer og små mengder sterke baser i en bufferløsning. Oppgave 3 (M)

Nevn to måter å lage en buffer på. Oppgave 4 (M)

Hva er forskjellen på bufferkapasiteten og bufferområdet? Oppgave 5 (M)

Titrerkurven viser enten en prøveløsning av etansyre eller metansyre. Begrunn hvilken.

Oppgave 6 (L)

Hvordan kan man lage en buffer ut fra et titreringsforsøk? Oppgave 7 (L)

Hva slags informasjon trenger du for å kunne regne ut pH-verdien i en buffer? Oppgave 8 (L)

Hva sier bufferlikningen? Oppgave 9 (L)

Hvis konsentrasjonen av basen er lik konsentrasjonen av syren, hva er pH? Oppgave 10 (L)

Du skal lage en buffer med pH 3,74. Hvilket syre-base-par ville du brukt da? Oppgave 11 (M)

Du skal lage en buffer med pH 4,7. Begrunn hvorfor en hydrogenkarbonatkarbonatbuffer vil være et godt eller et dårlig valg.

12


Buffere

Oppgave 12 (M)

Du skal lage en buffer med pH 4,1. Velg et egnet syre-base-par og lag en enkel oppskrift for denne bufferen. Totalvolumet skal være 1,00 L. Vis framgangsmåten og nødvendige utregninger. Oppgave 13 (M)

Du skal lage en buffer med pH 5,2. Velg et egnet syre-base-par og bruk 200 mL 0,2 M syre. Hvor mye salt trenger du? Saltet skal ha kalium som kation. Oppgave 14 (M)

Du skal lage en buffer med pH 9,4. Velg et egnet syre-base-par og bruk 80,0 mL 7,0 M base. Hvor mye salt trenger du? Saltet skal ha klor som anion. Oppgave 15 (M)

Du blander sammen fosforsyre med kaliumdihydrogenfosfat. Når bufferen er ferdiglaget, er konsentrasjonen av syren dobbelt så stor som konsentrasjonen av basen. Hva er pH? Oppgave 16 (M)

Du løser 10,00 g NaCH3COO i 150 mL 0,75 M eddiksyre. Regn ut pH. Er dette en buffer? Begrunn svaret. Oppgave 17 (M)

Du løser 5,00 g KOH i 300 mL 0,40 M eddiksyre. Hva blir pH? Er dette en buffer? Begrunn svaret. Oppgave 18 (V)

Du har 200 mL 0,80 M karbonsyre. Du tilsetter 14 mL 3,0 M NaOH. Hva er pH? Er bufferen best til å motvirke syrer eller baser? Begrunn svaret. Oppgave 19 (M)

Du tilsetter 30 mL 3,00 M metansyre i 970 mL vann. a) Hva er pH? Er dette en buffer? b) Hvor mange gram natriummetanat må du tilsette i løsningen for å nå pH 4,0? c) Tegn en titrerkurve for metansyre. Pek på halvtitrerpunktet. Vis hvor bufferområdet ligger, og vis hvor i grafen bufferkapasiteten er høyest med tanke på hvor mye sterk base man kan tilsette.

13


Oppgave 20 (M)

Du har en dihydrogenfosfat-hydrogenfosfat-buffer med pH = 7,0. a) Hva er forholdet i mol mellom base og syre i denne bufferen? b) Hvis du hadde tilsatt 5 % mer vann i bufferen, hva ville pH vært da? Begrunn svaret. c) Er bufferkapasiteten i oppgave a) lik bufferkapasitet i oppgave b)? Begrunn svaret. Oppgave 21 (M)

Du blander 195 mL 0,28 M NH3 med 22,00 g NH4Cl. Du fortynner løsningen til 1,00 L. a) b) c) d)

Hva er syrekomponent, og hva er basekomponent? Hva er pH-verdien? Er løsningen best til å motvirke syrer eller baser? Begrunn svaret. Hvor mye 4,0 M HCl kan tilsettes før bufferen er sprengt?

Oppgave 22 (V)

Du har en eddiksyre-acetat-buffer. For å lage denne blandet du 30 mL 2,0 M eddiksyre med 9,0 g natriumacetat. Sluttvolumet er 1 L. a) Hva er pH i denne bufferen? b) Hva skjer dersom du tilsetter 2 mL 12 M NaOH? Ta med reaksjonslikninger og forklar om bufferen er sprengt eller ikke. c) Beregn bufferkapasiteten for tilsetting av både sterke syrer og sterke baser i oppgave a) (ikke ta med de endringene du gjorde i oppgave b)). Oppgave 23 (V)

Du skal lage en buffer som har pH 6,0. a) Hvilket syre-base-par vil du bruke fra pKa-tabellen? Uten å regne det ut, gi en forklaring på om du må ha mer syrekomponent eller basekomponent for å oppnå denne pH-verdien. b) Du har 2,0 mol basekomponent i din buffer. Hvor mye 10,0 M syrekomponent må du tilsette for å få pH = 6,0? c) Anta at sluttvolumet i din buffer er 1 L. Hvor mye HCl eller NaOH kan du tilsette i bufferen før du kommer utenfor bufferområdet? Gi svaret i mol. Oppgave 24 (V)

Du har 1,0 L eddiksyre-acetat-buffer hvor pH er lik pKa. Det er 0,5 mol acetat i bufferen. a) Du tilsetter 10,0 g NaOH uten at volumet endrer seg. Hva er pH? b) Faller pH innenfor bufferområdet? c) Bruk samme buffer som du startet med i oppgave a). Du tilsetter 32,0 g Ca(OH)2, uten at volumet endrer seg. Hva er pH? d) Faller pH innenfor bufferområdet?

14


Buffere Oppgave 25 (M)

Du skal lage en buffer med pH 9,5. a) Forklar hvordan du velger syre-base-paret til bufferen. b) Du tilsetter 1 mL 9 M saltsyre til bufferen. Deretter tilsetter du 0,5 mL 18 M NaOH. Forklar om det har skjedd noen endringer i pH eller i bufferkapasiteten. Oppgave 26 (M)

Du tilsetter 400,0 mL 1,0 M eddiksyre til 600,0 mL 0,7 M natriumacetat. Hvor stor er bufferkapasiteten med hensyn til sterk syre? Oppgave 27 (M)

Du har 500,0 mL 0,75 M blåsyre som du tilsetter 100,0 mL 1,8 M NaOH. a) Hvor stor er bufferkapasiteten med hensyn til sterk syre? b) Hva med sterk base? Oppgave 28 (M)

Du har en eddiksyre-acetat-buffer. For å lage den tilsatte du 70,0 g natriumacetat trihydrat til 200,0 mL vann. Løsningen fortynnes så til 1,00 L. a) Hvor mye 2,0 M eddiksyre må du tilsette for å få pH = pKa? b) Det blir tilsatt 20,0 mL 1,0 M NaOH til bufferen. Hvor mye syrekomponent/basekomponent er det nå i bufferen? c) Hva er pH i denne bufferen? d) Hvor mye 12,0 M HCl tåler den nye bufferen? Oppgave 29 (V)

Du har en 300 mL 1,75 M løsning ammoniakk. Deretter tilsetter du 15,0 mL 18,0 M HCl. Du fortynner løsningen til 800 mL. a) Hva er pH i denne løsningen? b) Hvor mange mL 12 M NaOH kan du tilsette før bufferen er sprengt? c) Før du skal sprenge bufferen din, skjer det en feil. Labpartneren din tilsetter 35 mL 18,0 M HCl i den ferdige bufferen fra oppgave a). Hva kan du gjøre for å rette opp denne feilen? Du har tilgang på en 6,0 M løsning NaOH. Oppgave 30 (V)

Du blander sammen 4,0 g KOH med 200 mL 2,0 M CH3COOH. Du fortynner løsningen til 1,0 L. a) Hva er pH? b) Er bufferen best til å bufre mot syrer eller baser? Forklar. c) Hvor mange gram KOH må du tilsette før pH = pKa?

15


Oppgave 31 (M)

Du blander sammen 400 mL 0,48 M HCN med 950 mL 0,27 M KCN. a) Er bufferen best til å motvirke syrer eller baser? b) Du tilsetter 35 mL 4,0 M NaOH. Er bufferen sprengt? Oppgave 32 (M)

Under har du strukturformelen til hydrogenmaleation og maleation.

a) Du har en løsning av natriumhydrogenmaleat og natriummaleat. Konsentrasjonen av syren er dobbel så stor som konsentrasjonen av basen. Forklar hvorfor dette er en buffer. Hvor vil pH være i forhold til pKa (under, lik eller over)? b) Skriv en reaksjonslikning som viser hva som skjer når du tilsetter litt HNO3 til løsningen. c) Du lager en ny buffer som består av 0,4 mol natriumhydrogenmaleat og 0,2 mol natriummaleat. Vil den ha samme pH som bufferen i oppgave a)? d) Er det rimelig å anta at bufferkapasiteten i oppgavene a) og c) er like stor ettersom forholdet mellom syre og base er identisk? Oppgave 33 (V)

Fosforsyre (H3PO4) er en treprotisk syre. pKa-verdiene er henholdsvis 2,16, 7,21 og 12,32. Du har 500 mL 0,5 M fosforsyre som du tilsetter 100 mL 1,25 M KOH. a) Hva er syren og hva er basen i denne bufferen? b) Hva er pH? Oppgave 34 (L)

En buffer med pH 5,0 skal lages. Du har tilgang på NaOH, og du får muligheten til å velge mellom karbonsyre, etansyre og natriumhydrogenkromat. a) Hva er bufferområdet til alle bufferkandidatene? b) Forklar hvilken du må velge for å danne en buffer med ønsket pH. c) Vil det være mer syre- eller basekomponent i den ferdige bufferen?

16


Buffere Oppgave 35 (L)

Blodet inneholder viktige transportproteiner. Et eksempel på dette er hemoglobin. Blodet inneholder også et buffersystem som holder pH mellom 7,35 og 7,45. a) Forklar hvorfor det ikke er sannsynlig at blodet inneholder en ammoniumammoniakk-buffer? b) Hva kan være årsaken til at blodet inneholder buffere? Oppgave 36 (M)

Ta utgangspunkt i en buffer med melkesyre som syrekomponent. a) Redegjør for hvorfor melkesyre har systematisk navn 2-hydroksypropansyre. b) Hva er navnet på den korresponderende basen til melkesyre? c) Hva må forholdet mellom disse være for å få pH = 4,10? Oppgave 37 (V)

Lag en oppskrift på hvordan du kan lage en 1,00 L bufferløsning ut av butansyre og bariumhydroksid. pH i den ferdige bufferen skal være 4,50. Du har tilgang på 600 mL 3,0 M butansyre og 20,0 gram bariumhydroksid. Alt saltet må brukes i oppskriften.

17


Redoks-/elektrokjemi

Redoks-/elektrokjemi Kompetansemål − − − − −

Gjøre forsøk med forbrenningsreaksjoner og forklare hva som skjer. Balansere redoksreaksjoner ved hjelp av halvreaksjoner og oksidasjonstall. Planlegge og utføre analyser ved hjelp av redokstitrering. Gjøre forsøk med korrosjon og forklare hvordan korrosjon kan hindres. Gjøre forsøk med elektrokjemiske celler og gjøre rede for spontane og ikkespontane redoksreaksjoner. − Beregne kapasiteten og cellepotensialet til et batteri og utbyttet i en elektrolyse. − Gjøre forsøk med antioksidanter og forklare virkningen av dem. Flervalg (multiple choice) Oppgave 1 (L)

Hva er oksidasjonstallet til oksygen i oksygengass? a) –III b) –II

c) –I d) 0

Oppgave 2 (L)

Hva er oksidasjonstallet til natriumioner? a) 0 b) Ioner har ikke oksidasjonstall

c) –I d) +I

Oppgave 3 (L)

Hvis et atom blir redusert, vil oksidasjonstallet: a) Øke b) Forbli den samme

c) Minke d) Øke og minke

Oppgave 4 (L)

Hva er oksidasjonstallet til karbon i CH4? a) –IV b) –III

c) +III d) +IV

Oppgave 5 (L)

Hva er oksidasjonstallet til karbonet i den funksjonelle gruppa hos etanal? a) +I b) +II

c) –I d) –II

19


Oppgave 6 (L)

I hvilken forbindelse har krom oksidasjonstall +III? a) CrO72– b) K2Cr2O4

c) CrO3 d) CrCl2

Oppgave 7 (L)

Hva er oksidasjonstallet til karbon i metansyre? a) +I b) +II

c) +III d) +IV

Oppgave 8 (M)

Natrium kan framstilles ved elektrolyse fra en natriumkloridsmelte. Hvilken reaksjon skjer ved den positive polen? a) Cl2 + 2 e– → 2Cl⁻

c) 2Na+ + 2e– → 2Na

b) 2Cl⁻ → Cl2 + 2e–

d) 2Na → 2Na+ + 2e–

Oppgave 9 (M)

Hva dannes ved anoden i en elektrolyse av natriumklorid i vann? a) Natrium b) Oksygengass

c) Klorgass d) Natriumklorid

Oppgave 10 (M)

Hva er spenningen i en daniellcelle? a) +1,10 V b) +0,34 V

c) –0,42 V d) –0,76 V

Oppgave 11 (L)

Hva er oksidasjonstallet til svovel i natriumtiosulfat, Na2S2O3? a) –II b) +II

c) +IV d) +VI

Oppgave 12 (M)

I en elektrolyse av en blyjodidsmelte blir det dannet jod ved en av elektrodene. Under er det to påstander om smelta. i) I⁻-ioner blir redusert. ii) Det blir dannet metallisk bly ved katoden. Er noen av påstandene riktige? a) Begge er riktige. b) Bare i).

20

c) Bare ii). d) Begge er feil.


Redoks-/elektrokjemi Oppgave 13 (L)

Hvilket metall brukes i galvanisering? a) Kobber b) Jern

c) Sølv d) Sink

Oppgave 14 (L)

Hva er oksidasjonstallet til klor i HClO3? a) –I b) +V

c) 0 d) +VII

Oppgave 15 (M)

Metanol oksideres til metanal. Hva er endringen i oksidasjonstallet? a) Fra –II til 0 b) Fra 0 til +I

c) Fra +I til 0 d) Fra +II til 0

Oppgave 16 (M)

Hvis standardløsningen din inneholder Fe2+-ioner og prøveløsningen din inneholder permanganat: Hvordan vil fargen ved endepunktet/ekvivalenspunktet være? a) Klar b) Blå, deretter svart

c) Svart d) Grønn

Oppgave 17 (M)

Kaliumpermanganat reagerer med saltsyre etter denne balanserte reaksjonen: 2KMnO4 (s) + 16HCl (aq) → 2MnCl2 (aq) + 2KCl (aq) + 5Cl2 (g) + 8H2O (l) Hvordan skal halvreaksjonen for oksidasjonsreaksjonen se ut? a) MnO4⁻ + 8H+ + 5e- → Mn2+ + 4H2O b) Mn2+ + 4H2O → MnO4⁻ + 8H+ + 5e–

c) Cl2 + 2 e– → 2Cl⁻ d) 2Cl⁻ → Cl2 + 2e–

Oppgave 18 (M)

Den balanserte reaksjonslikningen for reaksjonen mellom dikromationer og jern(II)ioner skrives på denne måten: Cr2O72– + 6Fe2+ + 14H+ → 2Cr3+ + 6Fe3+ + 7H2O Hva er oksidasjonsmidlet? a) Fe3+ b) Fe2+

c) Cr2O72– d) Cr3+

Oppgave 19 (L)

Klor har oksidasjonstall +VII i perklorsyre. Hvilken av forbindelsene er perklorsyre? a) HClO b) HClO2

c) HClO3 d) HClO4

21


Oppgave 20 (M)

Hva er oksidasjonstallet til hydrogen i H2O2? a) +I b) –I

c) +II d) –II

Oppgave 21 (M)

Hvilke(t) av stoffene under vil gi en spontan reaksjon med Sn2+-ioner? a) Jern b) NaCl

c) HCl d) Cl2

Oppgave 22 (L)

Hva er oksidasjonstallet til kalium i KMnO4? a) +I b) –I

c) +II d) –II

Oppgave 23 (M)

I hvilken forbindelse har svovel oksidasjonstall +II? a) H2S b) NaHSO3

c) (NH4)2SO4 d) Na2S2O3

Oppgave 24 (M)

Under følger tre påstander om redoksreaksjonen Br2 + 2Cl⁻ → Cl2 + 2Br⁻: i) ii) iii)

Kloridioner er oksidasjonsmidlet Brom blir oksidert Reaksjonen er ikke spontan

Hvilke(n) av påstandene om denne reaksjonen er riktig(e)? a) Bare i) b) Bare ii)

c) Bare iii) d) ii) og iii)

Oppgave 25 (M)

Du trenger en saltbro til en daniellcelle. Stoffet i saltbroen kan ikke reagere med noen av stoffene i cellen. Begge elektrodene står i en løsning av nitrat. Hvilke(t) av disse stoffene vil være best egnet i saltbroen? a) Fruktose b) Kaliumnitrat (KNO3)

c) Sølvklorid (AgCl) d) Tinn(II)klorid (SnCl2)

Oppgave 26 (M)

Hvilken påstand om standard reduksjonspotensialtabellen er korrekt? a) De nederste stoffene har høyest elektronnegativitet. b) Li+ har høyt reduksjonspotensial. c) Alt står oppført i oksidert tilstand. d) Alt står oppført i redusert tilstand. 22


Redoks-/elektrokjemi Oppgave 27 (V)

Hvilken av disse redoksreaksjonene er spontan? a) 2H2O → 2H2 + O2 b) 2H2O + 2Na → H2 + 2Na+ + 2OH⁻ c) 2Cl⁻ + Br2 → 2Br⁻ + Cl2 d) 2Ag + Cu2+ → 2Ag+ + Cu Oppgave 28 (V)

Du har to begerglass. I det ene er det en bit kobber med en jerntråd rundt, i det andre er det en bit sink med en jerntråd rundt. Under er det to påstander: i) ii)

Kobber beskytter jern mot korrosjon. Sink beskytter jern mot korrosjon.

Er noen av disse påstandene riktige? a) Begge er riktige. b) Bare påstand i).

c) Bare påstand ii). d) Ingen.

Oppgave 29 (V)

Nedenfor er det to påstander om elektrolyse av kobberklorid: i)

Ved anoden skjer det en oksidasjon av kloridioner.

ii)

Ved katoden skjer denne halvreaksjonen: Cu → Cu2+ + 2e–.

Er noen av påstandene riktige? a) Begge er riktige. b) Begge er feil.

c) Bare i) er riktig. d) Bare ii) er riktig.

Oppgave 30 (V)

Hvordan kan man finne endepunktet for en titrering av Fe2+-ioner med kaliumpermanganat? a) Løsningen farges rosa av KMnO4. b) Løsningen går fra lilla KMnO4 til fargeløs Mn2+. c) Det blir dannet en rødbrun felling av Fe(OH)3(s) i kolben. d) Løsningen farges rosa av fenolftalein når all syren er brukt opp. Oppgave 31 (M)

Hvilken av disse reagensene har høyest reduksjonspotensial? a) I⁻ b) Cr₂O₇²⁻

c) NO₃⁻ d) S

23


Oppgave 32 (M)

Hva er den riktige halvreaksjonen for reduksjon av brom til bromid? a) Br2 →2Br⁻ + 2eb) Br2 + 2e– → 2Br⁻

c) 2Br⁻ + 2e– →Br2 d) 2Br⁻ → Br2 + 2e–

Oppgave 33 (M)

Hvilken av reaksjonene under er en redoksreaksjon? a) MnO₂ + H₂SO₃ → MnSO₄ + H₂O b) 2CH₃OH → CH₃OCH₃ + H₂O

c) CuSO₄ ∙ 5H₂O → CuSO₄ + 5H₂O d) NH₄Cl + NaOH → NaCl + NH₃ + H₂O

Oppgave 34 (M)

En elektrokjemisk celle er laget for å utnytte denne totalreaksjonen: 2Al + 3I2 → 2Al3++ 6I⁻ Hva blir standard cellepotensial til denne cellen? a) –1,12 V b) –2,20 V

c) +4,94 V d) +2,20 V

Oppgave 35 (V)

Hvilken av disse redoksreaksjonene vil være spontan? a) 2Cl⁻ + Br2 → Cl2 + 2Br⁻ b) MgCl2 → Mg + Cl2

c) Cl2 + Cu → CuCl2 d) 2HCl → H2 + Cl2

Oppgave 36 (V)

Ved elektrolyse av en løsning av natriumsulfat, Na2SO4, blir det dannet oksygengass og hydrogengass. Hva er den minste teoretiske spenningen som må til for at reaksjonen skal finne sted? a) +0,20 V b) +0,83 V

c) +1,23 V d) +2,06 V

Oppgave 37 (M)

I hvilket av alternativene under har hydrogen tre forskjellige oksidasjonstall? a) NaOH, H2 og NH3 b) NaOH, H2O og H2

c) H2O, NaH og NH3 d) NaOH, H2 og NaH

Oppgave 38 (M)

Ved elektrolyse av kaliumjodid, KI, blir det dannet jod ved den ene elektroden. Under ser du to påstander om denne elektrolysen: i) ii)

Jodid blir redusert. Det blir dannet jod ved katoden.

Hvilket alternativ passer best med påstandene over? a) Begge er feil. b) Bare i) er riktig. 24

c) Bare ii) er riktig. d) Begge er riktige.


Redoks-/elektrokjemi Langsvar Oppgave 1 (L)

Forklar påstanden «Alle gode oksidasjonsmidler er dårlige reduksjonsmidler». Oppgave 2 (L)

Hvordan kan du se på halvreaksjonene i standard reduksjonspotensialtabellen at alle er reduksjoner? Oppgave 3 (L)

Hvor er stoffene som har lettest for å oksidere i standard reduksjonspotensialtabellen? Oppgave 4 (L)

Hvor finner vi oksidasjonsmidlene i standard reduksjonspotensialtabellen? Oppgave 5 (L)

Snu halvreaksjonen for reduksjonen av litium slik at det blir en oksidasjon. Oppgave 6 (M)

Vis ved hjelp av standard reduksjonspotensialtabellen at reduksjonen av kobber fra kobber(II)sulfat mot bly er en spontan reaksjon. Oppgave 7 (M)

Hva skjer hvis du har en kobberbit i en løsning av ZnSO4? Oppgave 8 (M)

a) Hva skjer om du har en sinkbit i en løsning av CuSO4? b) Hva reduseres? c) Hva oksideres? Oppgave 9 (M)

Kan man redusere Cl⁻? Oppgave 10 (M)

Er det noen stoffer som kan oksidere Cl⁻? Oppgave 11 (V)

Balanser disse likningene ved hjelp av halvreaksjonene i standard reduksjonspotensialtabellen og sett inn aggregattilstander i svaret ditt. a) H2 + Fe2++ OH⁻ → H2O + Fe b) Pb + Fe3+→ Fe + Pb2+ c) Sn2++ Ag2O + H2O → Sn4++ 2Ag + 2OH⁻ + + d) NO3⁻ + H + H2SO3 + H2O → NO + H2O + SO4²⁻ + H

e) Cr2O7²⁻ + H+ Cl⁻ + OH¯→ Cr3++ ClO⁻ + H2O

25


Oppgave 12 (V)

Sett på oksidasjonstall og balanser disse reaksjonslikningene: a) ClO4⁻ + NO2 → Cl⁻ + NO3⁻

f) MnO4⁻ + Br⁻ → MnO2 + BrO3⁻

b) I2 + OCl⁻ → IO3⁻ + Cl⁻

g) Se + Cr(OH)3 → SeO32- + Cr

c) Br⁻ + MnO4⁻ → Br2 + Mn2+

h) Cr(OH)3 + ClO3⁻ → CrO42⁻ + Cl⁻

d) Cl2 + S2O32⁻ → Cl⁻ + SO42e) As2O3 + NO3⁻ → H3AsO4 + N2O3

i) ClO3⁻ + I2 → Cl⁻ + IO3⁻

Oppgave 13 (M)

Man kan redokstitrere med kaliumpermanganat for å finne konsentrasjonen av jern i en løsning. Den ubalanserte redoksreaksjonen ser slik ut (kalium er et tilskuerion): MnO4⁻ + Fe2+→ Mn2++ Fe3+ a) Balanser denne redoksreaksjonen ut fra reduksjonspotensialtabellen. b) Kontroller at du har fått riktig svar ved å balansere ved hjelp av redoksbalanseringsmetoden. Oppgave 14 (V)

Kaliumpermanganat-titrering må skje i surt miljø. a) Forklar hvorfor titreringen må skje i surt miljø. b) Forklar hvorfor vi må bruke svovelsyre til denne titreringen og ikke salpetersyre. Oppgave 15 (M)

Du har 100 mL jern(II)sulfat av ukjent konsentrasjon. Den skal du titrere med 0,50 M kaliumpermanganat. a) Skriv opp totallikningen for denne titreringen. b) Forklar nøye hvilken sterk syre du må bruke i titreringen. c) Hva er konsentrasjonen av jern(II)sulfat dersom vi bruker 14,00 mL av standardløsningen? Oppgave 16 (M)

Du utfører en redokstitrering av kobberioner (Cu+) med kaliumpermanganat. NB: Bruk permanganat-halvreaksjonen som gir to-verdig manganioner som produkt. a) Hva er prøveløsningen, og hva er standardløsningen? b) Sett opp en balansert reaksjonslikning. c) Det går med 12,75 mL av standardløsningen. Konsentrasjonen av standardløsningen er 0,08 M. Hva er konsentrasjonen av prøveløsningen i denne titreringen? Prøveløsningen var på 20,00 mL.

26


Redoks-/elektrokjemi Oppgave 17 (V)

Reaksjonen under viser dannelsen av klordioksid: 2NaClO2 (aq) + Na2S2O8 (aq) → 2ClO2 (g) + 2Na2SO4 (aq) a) Vis at reaksjonen er en redoksreaksjon. b) Hvilket stoff blir redusert? Du har 300,0 g natriumpersulfat og 15,0 g natriumkloritt løst i 0,5 L vann. c) Hvor mye klordioksid kan teoretisk bli dannet? Det faktiske innholdet av ClO₂ i løsningen ble funnet ved titrering med 0,05 M Na₂S₂O₃. Forbruket av standardløsningen var 21,6 mL. Volumet av prøveløsningen var 50,0 mL. d) Hva er utbyttet i prosent av klordioksid?’ e) Hva kan være årsaken til at utbyttet er så lavt? Oppgave 18 (V)

En gullklump veier 24,0 g. Gullklumpen legges i en 100,0 mL løsning med surt H2O2. a) Hva må konsentrasjonen av hydrogenperoksid være for at hele gullklumpen skal bli oksidert fra Au til Au3+? Vi antar at hele gullklumpen nå er oksidert fullstendig, og at løsningen kun består av Au3+-ioner. Hvordan kan du få gullet tilbake? Du har fire valg: i) Tilsette 2 g Li (s) ii) Tilsette 5 g Mg (s)

iii) Tilsette 40 g Pb (s) iv) Tilsette 500 g AgF (s)

b) Hvilket av disse alternativene vil kunne gjendanne gullklumpen? Begrunn. Oppgave 19 (M)

HClO er bakteriedrepende i vann. Konsentrasjon av HClO må være lavere enn 0,0005 M for at vannet skal være trygt å bade i. Du tar en vannprøve på 20,0 mL og titrerer med 0,003 M Fe2+-ioner. Du bruker en egnet indikator som skifter fargen når hypoklorsyrlingen er brukt opp. a) Bruk standard reduksjonspotensialtabellen og forklar hva som blir oksidert og hva som blir redusert i denne titreringen? b) Sett opp den balanserte redokslikningen for denne titreringen. c) Ut fra likningen, hva mer trenger du enn det som har blitt nevnt i teksten? Det gikk med 12,0 mL av standardløsningen. d) Hva er konsentrasjonen av hypoklorsyrling? Er vannet trygt å bade i?

27


Oppgave 20 (M)

For å finne mengden av Fe2+-ioner i en prøve på 500 mL kan man bruke kaliumdikromat. Cr2O72⁻ + 14H+ + 6e–→ 2Cr3+ + 7H2O E° = 1,36 V Fe3++ e– → Fe2+

E° = 0,77 V

a) Balanser redokslikningen. b) Du har kun 2,0 mL dikromatløsning med en konsentrasjon på 0,8 M. Du bestemmer deg for å fortynne løsningen slik at du ender opp med en sluttkonsentrasjon på 0,005 M dikromatløsning. Hvordan gjør du dette? c) Forklar hva som er indikatoren her, og hva som vil skje ved ekvivalenspunktet. d) Du bruker 18,0 mL av den nye dikromatløsningen i titreringen. Hva er konsentrasjonen av prøveløsningen? Oppgave 21 (V)

Du finner en klump du tror består av rent jern. For å undersøke om det virkelig er jern, løser du opp en liten bit på 0,50 g i svovelsyre, som gir Fe2+-ioner. Denne løsningen fortynner du til 100 mL. Deretter overfører du 25,0 mL av løsningen til en erlenmeyerkolbe og titrerer den mot 0,025 M kaliumpermanganatløsning. Forbruket av titrerløsningen er 17,9 mL. a) Var det rent jern du hadde funnet? Begrunn svaret ved å vise utregningen. b) En annen elev gjorde det samme forsøket, men brukte 30 mL titrerløsning. Hvor mange mL prøveløsning hadde da denne eleven? Oppgave 22 (L)

Regn ut cellespenningen i et galvanisk element som består av metallene Zn (s) og Al (s). Oppgave 23 (L)

Tegn et galvanisk element. Bruk hvilket metall du vil, forutsatt at cellespenningen blir mer enn 1,6 V. Oppgave 24 (M)

Du har et galvanisk element som består av sink og sølv. a) b) c) d)

Sett opp et cellediagram for dette galvaniske elementet. Hva er cellespenningen her? Hva er strømmengden som kan dannes fra 21,0 g sink? Hvor mange gram sølv får du dannet fra 21,0 g sink?

Oppgave 25 (M)

Du utfører en elektrolyse av aluminiumfluorid. Dette foregår i vann. a) b) c) d)

28

Hva er navnet på utstyret som brukes i dette elektrolyseforsøket? Hva dannes ved anoden og hva dannes ved katoden i denne reaksjonen? Hvor mye cellespenning kreves for å få til denne reaksjonen? Hva vil skje dersom du tilsetter BTB ved anoden og katoden?


Redoks-/elektrokjemi Oppgave 26 (M)

Du skal utføre en elektrolyse av kaliumjodid (KI). Det skal skje i vann. a) Skriv opp utstyret du trenger, og tegn oppsettet for elektrolysen. b) Hvilke stoffer deltar i denne redoksreaksjonen? Skriv en balansert likning. c) Hvor mye cellespenning trengs for å få til denne reaksjonen? Oppgave 27 (M)

Du har en løsning med Au(NO3)3. Du utfører en elektrolyse for å gjendanne gullet. a) Er det ved anoden eller katoden at det vil dannes metallisk gull? Forklar. Du kobler til et batteri som har en strømstyrke på 1,2 Ah. b) Hvor mange gram gull kan dannes med dette batteriet på 1 time? c) Forklar hvorfor gullet ikke korroderer slik jern, kobber og aluminium ofte gjør. Oppgave 28 (V)

Oksidasjonsmidlet ferrat, FeO42–, kan brukes til å rense kloakk. a) Hvorfor har oksygen nesten alltid oksidasjonstall –II? Ferrationer kan dannes ved elektrolyse. Da blir metallisk jern, Fe(s), oksidert til ferrationer. b) Hvor mange gram ferrationer kan maksimalt bli dannet i løpet av et døgn dersom strømstyrken i elektrolysen er 4,5 Ah? Elektrolyse av ferrationer foregår med KOH som elektrolytt. Ved katoden blir vann redusert til hydrogengass og hydroksidioner: 2H2O (l) + 2e– → H2 (g) + 2OH⁻ (aq) Ved anoden reagerer jern med hydroksidioner og danner ferrationer og vann: Fe (s) + 8OH⁻ (aq) → FeO42– (aq) + 4H2O (l) + 6e– c) Balanser reaksjonslikningene. Ved starten av reaksjonen tilsetter du fenolftalein. d) Forklar hvorfor fargen på indikatoren blir svakere mens elektrolysen går. Oppgave 29 (M)

Sett opp en elektrolyse av aluminiumjodid (AlI3). Elektrolysen foregår i vannløsning. a) b) c) d)

Hva dannes ved katoden og ved anoden? Ta med alle reaksjonslikninger. Forventer du noen pH-endringer ved noen av polene? Forklar. Beregn cellespenningen som kreves for å drive denne elektrolysen. Hvor mange gram aluminium kan det dannes fra et 4 Ah-batteri?

29


Oppgave 30 (M)

Du har et nikkel-jernbatteri som beskrevet av reduksjonsreaksjonene under: Fe(OH)2 (s) + 2e– → Fe (s) + 2OH⁻ (aq) E° = –0,88 V NiO(OH) (s) + H2O (l) + e– → Ni(OH)2 (s) + OH⁻ (aq) E° = 0,52 V a) Regn ut cellepotensialet for batteriet. b) Batterikapasiteten til dette batteri er 50 Ah. Beregn massen til jern i batteriet. Oppgave 31 (M)

Vi har et batteri som består av aluminium og sølv. Mengde aluminium er på 5,0 g. Hvor mange gram sølv kan dannes i dette tilfellet? Oppgave 32 (M)

Vi har et batteri som består av sink og kobber. Mengde sink er på 3,0 g. Hvor mange gram kobber kan dannes i dette tilfellet? Oppgave 33 (M)

Kadmium blir brukt i oppladbare batterier. I en reduksjonspotensialtabell ser reaksjonene som foregår i disse batteriene, slik ut: NiO(OH) (s) + H2O (l) + e– → Ni(OH)2 (s) + OH⁻ (aq) E° = 0,49 V – Cd(OH)2 (s) + 2e → Cd (s) 2OH⁻ (aq) E° = –0,86 V a) Hvilken reaksjon skjer ved den negative polen i batteriet? Anta at pH-verdien i batteriet ved start er 13,2. b) Hva vil pH-verdien være i batteriet når det er utladet? c) Et nikkel-kadmiumbatteri har kapasitet 1,2 Ah. Hvor mange gram kadmium er det i batteriet? Oppgave 34 (M)

Hvor mange gram aluminium må et batteri bestå av for at det skal kunne gi 30 Ah? Oppgave 35 (M)

Hvor mange gram kaliumjodid (KI) må det være i en elektrolyseløsning for å kunne framstille 2,0 g hydrogengass fra jodionene? Oppgave 36 (M)

Hvor mange mol Pb2+-ioner kan konverteres til Pb med en strømkilde på 4,0 Ah? Oppgave 37 (M)

Hva skjer når vanndråper treffer jern over lang tid? Forklar denne prosessen. Oppgave 38 (M)

Forklar hvordan en offeranode kan hindre dannelsen av rust. Oppgave 39 (M)

Hva er cellepotensialet i den første av reaksjonene som fører til dannelsen av rust?

30


Redoks-/elektrokjemi Oppgave 40 (M)

Gjør rede for dannelsen av irr fra kobber. Oppgave 41 (M)

Noen biler er laget av aluminium. Hvorfor ruster ikke de pĂĽ samme mĂĽte som en vanlig bil?

31


CARL-JOACHIM ISACHSEN

Heftet er et godt hjelpemiddel ved eksamensforberedelsene. www.kjemia.no

CARL-JOACHIM ISACHSEN

Dette heftet inneholder mer enn 300 eksamensrelevante oppgaver i Kjemi 2. Oppgavene er delt i flervalgsoppgaver og langsvarsoppgaver. Flervalgsoppgavene har bare ett riktig svaralternativ. Langsvarsoppgavene inneholder en del faktaspørsmål som gjenspeiler del 1-oppgaver på eksamen. Langsvarsoppgavene som kommer mot slutten av hvert tema, gjenspeiler del 2-oppgaver.

OG

HÅVARD RYAN

CARL-JOACHIM ISACHSEN

har bachelorgrad i molekylærbiologi og biologisk kjemi og mastergrad i toksikologi fra Universitetet i Oslo og Folkehelseinstituttet. Han jobber til daglig ved Heltberg videregående skole i Oslo, har ti års undervisningserfaring og bred kompetanse innen muntlig og skriftlig eksaminasjon.

ISBN 978-82-11-02666-8

,!7II2B1-acgggi!

EKSAMENSRELEVANTE OPPGAVER I KJEMI 2

HÅVARD RYAN

2

har bachelorgrad i molekylærbiologi og biologisk kjemi og mastergrad i fysiologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber til daglig ved Akademiet videregående skole i Oslo, har seks års undervisningserfaring og bred kompetanse innen muntlig eksaminasjon.

OG HÅVARD

EKSAMENSRELEVANTE

OPPGAVER I KJEMI 2

RYAN

2

Profile for Fagbokforlaget

Kjemia 2 utdrag  

Kjemia 2 utdrag