Page 9

Buffere

Buffere Kompetansemål − Forklare hvordan buffere virker, og beregne pH og kapasitet i buffere. Flervalg (multiple choice) Oppgave 1 (L)

Hvilket alternativ vil fungere som en buffer: a) Saltsyre og natriumhydroksid b) Propan-1-ol og propanal

c) Benzosyre og benzoat d) Hydrogen og natrium

Oppgave 2 (L)

Når stoffmengden syrekomponent er lik stoffmengden basekomponent, er pH: a) pKa +/–1 b) pKa

c) 7 d) Ekvivalenspunktet

Oppgave 3 (M)

Du har en buffer med pH = 4,0. Hvilket syre-base-par tror du finnes her? a) Eddiksyre-acetat b) Oksonium og vann

c) Ammonium-ammoniakk d) Hydrogenkarbonat-karbonat

Oppgave 4 (M)

Hvilken av disse stoffblandingene løst i 1,0 L vann blir en bufferløsning? a) 1,0 mol H3PO4 og 0,5 mol HCl b) 1,0 mol NaH2PO4 og 0,5 mol HCl

c) 1,0 mol Na2HPO4 og 0,5 mol NaCl d) 1,0 mol Na3PO4 og 0,5 mol NaOH

Oppgave 5 (M)

Du titrerer eddiksyre mot NaOH. Hva er basekomponenten ved halvtitrerpunktet? a) NaOH b) Acetat

c) Vann d) Ammonium

Oppgave 6 (L)

Hvilket av disse stoffene er en amfolytt? a) Saltsyre b) Svovelsyre

c) Hydrogenkarbonat d) Bly(II)acetat

Oppgave 7 (M)

Hvilken av disse løsningene vil kunne bli en buffer? a) HCl + HNO3 b) CH3COOH + HCl

c) CH3COOH + CH3COOH d) CH3COOH + NaOH

7

Profile for Fagbokforlaget

Kjemia 2 utdrag  

Kjemia 2 utdrag