__MAIN_TEXT__

Page 1

naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

GRETE ANGVIK HERMANRUD

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

GRETE ANGVIK HERMANRUD

GRIP 2 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Eksempler på emner i GRIP 2 Matematikk er: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger, mål og statistikk og sannsynlighet.

På verkets nettsted finner du GRIP 2 Matematikk som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

GRIP 2

GRIP digitale ressurser

GRIP 2 Matematikk ARBEIDSBOK

Forfatteren Grete Angvik Hermanrud har lang erfaring med å undervise voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle eksamensoppgaver voksenopplæringssenter.

Matematikk

i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Grete Hermanrud er for tiden tilknyttet Trondheim

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acifje!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02859-4


GRETE ANGVIK HERMANRUD

GRIP 1 Matematikk ARBEIDSBOK ARBEIDSBOK BOKMÃ…L


Copyright © 2016 by Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved 1. utgave / 1. opplag 2016 ISBN: 978-82-11-02423-7 Grafisk produksjon: John Grieg, Bergen Grafisk design og omslagsdesign: Amund Lie Nitter Omslagsillustrasjon: Alicja Gapińska Foto og andre illustrasjoner: se side 243.

Spørsmål om denne boken kan rettes til: Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Tlf.: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01 e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no www.fagbokforlaget.no Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

2


FORORD Grip 1 Matematikk, arbeidsbok inneholder oppgaver til grunnboken Grip 1 Matematikk. Grunnboken er delt inn i 12 kapitler og arbeidsboken følger denne inndelingen. Arbeidsboken skal brukes til individuell oppgaveløsning etter at de ulike temaene er gjennomgått. Sidetallene øverst på hvert oppgaveark viser hvor i grunnboken teamet er behandlet. GRIP 1 matematikk består av grunnbok, arbeidsbok og digitale ressurser. Lykke til! Grete Angvik Hermanrud


INNHOLD 1

TALL .................................................. 7

4

TID .................................................. 119

Å TELLE .................................................................... 8

KLOKKA ................................................................. 120

HVA ER TALL? ......................................................... 9

HVA ER KLOKKA? ............................................ 122

TALLET 0 ................................................................ 10

ANALOG OG DIGITAL KLOKKE ................... 125

TALLENE 0–10 ......................................................... 11

ET DØGN ............................................................... 128

ORD I MATEMATIKK ........................................... 13

Å REGNE MED TID ............................................ 130

SYMBOL ................................................................... 21

Å LESE RUTETABELLER ................................. 132

TALLENE 11–31 ....................................................... 23

TIDSFORSKJELLER I VERDEN ..................... 134

ORDENSTALL ........................................................ 26 TALL SOM KJENNETEGN ................................. 29

5

MØNSTER OG FOR MER ........... 136

PLANFIGUR ELLER ROMFIGUR? ................ 137

2

ADDISJON, SUBTRAKSJON .... 30

PLANFIGURER .................................................... 138

ADDISJON ............................................................... 31

ROMFIGURER ...................................................... 143

ER LIK ...................................................................... 40

OMKRETS .............................................................. 148

TALLINJE ............................................................... 42

AREAL .................................................................... 150

TALL OG SIFFER ................................................. 44

SYMMETRI OG SPEILING ................................ 154

TIERE OG ENERE ................................................ 45

MØNSTER ............................................................. 157

UTVIDET FORM ................................................... 48 HVA BLIR 10? .......................................................... 51 SUBTRAKSJON ...................................................... 61

6

POSITIVE OG NEGATIVE TALL TALLET 0 ..................................... 159

TALLET 0 .............................................................. 160

3

FLERSIFREDE TALL .................... 77

POSITIVE OG NEGATIVE TALL .................... 160

TALLENE 30–100 ................................................ 78 TALLENE 100–900 .............................................. 82 TIERE OG HUNDRERE ...................................... 88

7

MULTIPLIKASJON

ADDISJON MED TALLENE 30–900 ............. 89

OG DIVISJON ............................. 167

SUBTRAKSJON MED TALLENE 30–900 .... 97

MULTIPLIKASJON .............................................. 168

PARTALL OG ODDETALL ............................... 108

MULTIPLIKASJONSTABELLEN ..................... 174

TALLENE 1 000–1 000 000 ............................ 110

DIVISJON .............................................................. 180 REGNEARTER ..................................................... 185


8

BRØK OG DESI MALTALL ......... 187

HEL, HALV, KVART ........................................... 188 BRØK ...................................................................... 190 DESIMALTALL ..................................................... 195

9

ØKO NO MI .................................... 199

OVERSLAG ......................................................... 200 TILBUD PÅ VARER ........................................... 202 BETALING ............................................................ 204 BUDSJETT ........................................................... 207

10 MÅL .............................................. 209 Å MÅLE .................................................................. 210 LENGDE ................................................................. 213 FART ....................................................................... 216 VEKT ....................................................................... 217 VOLUM ................................................................... 221

11 STATISTIKK ................................ 228 HVA ER STATISTIKK? ...................................... 229 GJENNOMSNITT .............................................. 238

12 REGNEARK ................................. 239 BUDSJETT ........................................................... 240

BILDER OG ILLUSTRASJONER .................. 243


1 TALL tallene fra 0 til 31

symbol

ordenstall

tall som kjennetegn


TALL

SE SIDE 8–9 I GRUNNBOK

Å TELLE 1

2

A

Hvor mange prikker er det på bildet?



_______

B

Hvor mange stjerner er det på bildet?



_______

C

Hvor mange stoler er det på bildet?

_______

D

Hvor mange binders er det på bildet?

_______

A

Hvilket bilde viser tallet 2?

     B

Hvilket bilde viser 5 blader?

  

Hvor mange figurer er rosa?

4

Hvor mange binders ser du på bildene? Skriv som tall. A

B _______

_______

D

C _______ 8

3

ARBEIDSBOK

_______

_______


TALL

SE SIDE 8–9 I GRUNNBOK

HVA ER TALL? 1

2

Hvor er tallordene i setningene? Sett ring. A

Per har fem epler.

B

Jeg kjøper ti tomater, fire agurker og tre bananer.

C

Klokka er åtte.

D

Vi spiser middag om to timer.

E

Isen koster ni kroner.

F

Siv har fire bøker.

G

Per bor i Osloveien 4.

H

Vi kjører buss nummer sju.

Hva er tall? Sett ring. mer

3

åtte

6

før

2.

null

liten

9

Hvilket bilde viser tallet tre?

  

ARBEIDSBOK

9


TALL

SE SIDE 9 I GRUNNBOK

TALLET 0 1

2

Hvilke bilder viser 0 dyr? Sett kryss.

A

F

B

G

C

H

D

I

E

J

Hvilket antall er det på bildene? A

10

ARBEIDSBOK

B

C

D

E

F

G

H

I

J


TALL

SE SIDE 10–11 I GRUNNBOK

TALLENE 0–10 1

Tell og skriv tallet. A

2



_______

B

_______

C

_______

Sett strek mellom tall og ord.

2

fem

4

5

ti

fire 3

sju to

7

10

Skriv tallene med bokstaver. 2 _______

4 _______

7 _______

6 _______

8 _______

10 _______

1 _______

3 _______

5 _______

9 _______

4 A

Hvilket tall er sju?

8 9 7 5

B

Hvilket tall er tre?

2 3 8 9

C

Hvilket tall er åtte?

8 3 6 2 ARBEIDSBOK

11


TALL

5

SE SIDE 10–11 I GRUNNBOK

Hvilke tall mangler? A , 2,

3,

,

, 1,

,

2,

,4

B , 8,

8,

,10

5,

,7

, 9, 10

2,

, 4, 5, 6, 7

5, 6, 7, 8, 9,

A

_______

F

_______

B

_______

G

_______

C

_______

H

_______

D

_______

I

_______

E

_______

C 4, 5, 6,

6

, 8, 9

Tell og skriv tallet.

7

12

, 1, 2, 3, 4, 5, 6

A

Hvor mange bananer er det på bildet?

_______

B

Hvor mange epler er det på bildet?

_______

C

Hvor mange appelsiner er det på bildet?

_______

D

Hvor mange jordbær er det på bildet?

_______

ARBEIDSBOK


TALL

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

ORD I MATEMATIKK Ord på norsk

Morsmål

Likt

Ulikt

Det samme som 1+1=2

Forskjellig

Er lik = Like store

Større enn 10 > 9 Mindre enn 9 < 10

Flest

Færrest

ARBEIDSBOK

13


TALL

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

Minst

Størst

Lavest

Høyest

Foran

Bak

Mellom

Øverst

Nederst

14

ARBEIDSBOK


TALL

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

LIKT – ULIKT 1

Hvilken av figurene er lik

?

       2

Hvilke av figurene er ulik ?

       3

Hvor mange ulike figurer er det på bildet? _______

  4

 

Hvilke av figurene er det samme som

 

?

 

   5

Hvilken av figurene er forskjellig fra de andre figurene?

 

 

   ARBEIDSBOK

15


TALL

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

STØRRE, MINDRE OG LIKE STOR 1

A

2

4

D

Hvilken av bokhyllene er størst?

_______

B

Hvilke av bokhyllene er minst?

_______

C

Hvilke av bokhyllene er like store?

_______

Hvilke av figurene er like store?

Hvilket tall er minst? A

C

E

2 5

 10 0

1 7

B

D

F

7 3

6 5

3 1

Hvilket tall er størst? A

7 8 3

16

C

A

 3

B

ARBEIDSBOK

B

4 3 1

C

3 9 6

D

0 2 1


TALL

5

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

6

Hvilke er like store? Sett strek.

2

3 5

6

Skriv tallene i riktig rekkefølge. Fra minst til størst. A

7,

2,

3

D

3,

_________________________ B

4,

6,

2,

1,

2,

9,

0

_________________________

1

E

2,

_________________________ C

8,

5,

4,

8,

1

_________________________

5

_________________________ 7 0

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Hvilket tall er 1 større enn 7? _____

D

Hvilket tall er 1 større enn 3? _____

B

Hvilket tall er 1 større enn 2? _____

E

Hvilket tall er 1 mindre enn 4? _____

C

Hvilket tall er 1 større enn 9? _____

F

Hvilket tall er 1 mindre enn 9? _____

Skriv inn riktig setning. – er mindre enn

– er større enn

– er det samme som

A 4 ______________________________ 7

D 8 ______________________________ 8

B 9 ______________________________ 2

E 10 _____________________________ 9

C 1 ______________________________ 5

F 3 ______________________________ 8

ARBEIDSBOK

17


TALL

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

OVER/UNDER 1

2

A Hvilken figur er under ?

B Hvilken figur er under

Sett ring.

Sett ring.

A Hvilken figur er over

?

?

C Sett ring rundt figuren som er under

Sett ring.

.

 ?

B Hvilken figur er under Sett ring.

3

18

D Sett ring rundt figuren som er under .

Sett ring rundt figurer som er under sjokoladen.

ARBEIDSBOK


TALL

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

MELLOM (I MIDTEN) 1

Hvilke(t) bilde(r) er i midten? A

 blad

 ball

 reke

B

 blåbær

 brokkoli

 reke

 stol

 blomst

C

 kopp  skjell 2

 kylling  knapp  neglelakk  terning

Hvilket tall mangler i midten? A 7,

, 9

B 3,

, 5

C 0,

, 2

D 8,

, 10

3 A

Sett kryss på de tre midterste figurene.

 B

Sett kryss på de siste to figurene.

C

Sett kryss på den første figuren.

 D

Sett kryss på figuren i midten.



ARBEIDSBOK

19


TALL

SE SIDE 12–13 I GRUNNBOK

FÅ – FÆRRE – FÆRREST OG MANGE – FLERE – FLEST 1

Hvilken gruppe har færrest figurer? A

B

C

 

 

2 A

Er det flere blå prikker enn brune prikker?



 ja B

 nei

Hvilken gruppe har flest målebånd?

A C

2

B

Er det flere toere enn femmere? ___________________________

5

5

2

5

5

2

3 D Hvilke figurer er like?

A Hvilke tall er like store?

10, 5, 4, 6, 5, 7

   

B Hvilke figurer er like store?

C Hvilke figurer er forskjellig fra

20

ARBEIDSBOK

E Hvilke figurer er forskjellig fra

?

F Hvilke figurer er like store?

?


TALL

SE SIDE 14 I GRUNNBOK

SYMBOL 1

Snakk sammen. Hva betyr symbolene?

30

2

3

Hva betyr symbolene? Skriv riktig forklaring på linjene. A

>

______________________________________________________

B

<

______________________________________________________

C

=

______________________________________________________

Skriv med symboler. A

Åtte er større enn sju

___________________________

B

Ti er større enn fem

___________________________

C

To er mindre enn sju

___________________________

D

Fire er mindre enn åtte ___________________________

E

Fem er lik fem

___________________________

F

Tre er lik tre

___________________________

ARBEIDSBOK

21


TALL

4

5

SE SIDE 14 I GRUNNBOK

Skriv med ord. A

7>5

______________________________________________________________

B

8<9

______________________________________________________________

C

10 > 3

______________________________________________________________

D

4=4

______________________________________________________________

E

6<9

______________________________________________________________

F

5=5

______________________________________________________________

Skriv tallene i riktig boks. A

2,

10, 7 <

B

<

5, 10, 3 <

C

<

8, 2, 3 >

D

>

1, 7, 6 >

6

22

>

Skriv riktig symbol i boksen (>, <, =). A

2

2

E

8

8

B

3

7

F

7

1

C

7

4

G

5

9

D

10

1

H

6

5

ARBEIDSBOK


TALL

SE SIDE 15–17 I GRUNNBOK

TALLENE 11–31 1

2

Skriv med bokstaver. 15 ___________________________

30 ___________________________

26 ___________________________

22 ___________________________

11 ___________________________

29 ___________________________

Skriv med tall. tolv

3

4

___________________________

tjuesju ___________________________

trettien ___________________________

tjue

___________________________

nitten

tjueni

___________________________

___________________________

Hvilket tall er størst? Sett ring rundt tallet. A

19

12

17

21

B

14

11

19

16

C

24

22

27

20

D

23

28

21

27

E

29

28

23

31

Hvilket tall er minst? Sett ring rundt tallet. A

19

12

17

21

B

14

11

19

16

C

24

22

27

20

D

23

28

21

27

E

29

28

23

31 ARBEIDSBOK

23


TALL

5

24

SE SIDE 15â&#x20AC;&#x201C;17 I GRUNNBOK

Hvor mange? Skriv tallet.

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

Antall:

ARBEIDSBOK


TALL

SE SIDE 15–17 I GRUNNBOK

6 A Hvilket bilde viser 19 prikker?

 

 

 







7

Skriv i rekkefølge. Fra minst til størst. A

21, 12, <

B

27, 13

<

<

30, 19, <

8

B Hvilket bilde viser 16 blåbær?

22, 21

<

<

Skriv i rekkefølge. Fra størst til minst. A

23, 25, >

B

12, 21

>

>

16, 19, >

29, 11

>

>

9 A 13, B 26,

Tell opp fra 13. ,

,

,

C ,

Tell opp fra 26. ,

,

,

18, D

,

31,

Tell ned fra 18. ,

,

,

,

Tell ned fra 31. ,

,

,

,

ARBEIDSBOK

25


TALL

SE SIDE 18–19 I GRUNNBOK

ORDENSTALL Ord på norsk

Morsmål

Dato 14.04.2014 Klassetrinn 2. klasse

Etasjer

Rekkefølge

MAN TIR ONS TOR FRE LØR SØN

Kalender 1

A

Hvilken ukedag er 25. august 2014 ________________________________________

B Blokka på bildet har 9 etasjer. Hvilken etasje er den nest øverste? ______________________________________________________________________ C Kristian kommer i mål som den første etter vinneren. Hvilken plassering fikk Kristian? _____________________________________________ D Hvilken dato har du bursdag? _______________________________________________ E Hvilken klasse starter du i på barneskolen? ____________________________________ 26

ARBEIDSBOK


TALL

2

SE SIDE 18–19 I GRUNNBOK

Sett strek mellom riktig tallord og ordenstall. 2.

sjuende

7.

femte

5.

syttende

12.

tjueåttende

30.

tolvte

21.

trettiende

17.

andre

28.

tjueførste

3

A

Hvilken farge er den sjette i rekka?

 B

blå

 lilla  rød  orange

Hvilken farge er den 8. i rekka?

 blå  lilla  rød  orange 4

A

Hvilket bilde er det niende i rekka? __________________________

B

Hvilket bilde er det fjerde i rekka? ___________________________

C

Hvilket bilde er det 2. i rekka? _______________________________

D

Hvilket bilde er det 7. i rekka? _______________________________

ARBEIDSBOK

27


TALL

5

6

A

Hvilket bilde er det nittende i rekka? _______________________________

B

Hvilket bilde er det ellevte i rekka? _________________________________

C

Hvilket bilde er det 22. i rekka? ____________________________________

D

Hvilket bilde er det 17. i rekka? ____________________________________

Hvilke tall er ordenstall? Sett kryss.

       

28

ARBEIDSBOK

21 31. første 13 14. tjueåtte ellevte tjuende


TALL

SE SIDE 20–21 I GRUNNBOK

TALL SOM KJENNETEGN 1

2

Snakk sammen.

A

Hvilke tall er antall?

B

Hvilke tall er ordenstall?

C

Hvilke tall er kjennetegn?

A

Hvilke tall er ordenstall i setningene under? ______________________________

B

Hvilke tall er kjennetegn i setningene under? ________________________________

C

Hvilke tall er antall i setningene under? _____________________________________

Hans ble født 12.4.2000.

Per bor i Solsvingen 17.

Mor kjøper 5 L melk.

Vi betaler regninger den 15. i hver måned. ARBEIDSBOK

29


naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. GRIP basisfagene! GRIP fokuserer på å presentere fagstoff på en enkel måte. Språket er tilpasset

GRETE ANGVIK HERMANRUD

GRIP er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag,

voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet. Det visuelle uttrykket er ryddig og enkelt, med variert bruk av foto og tegninger.

GRETE ANGVIK HERMANRUD

GRIP 2 Matematikk gir deltakerne basiskunnskaper i matematikk, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Eksempler på emner i GRIP 2 Matematikk er: regning med desimaltall, positive og negative tall, brøk, prosent, geometri, likninger, mål og statistikk og sannsynlighet.

På verkets nettsted finner du GRIP 2 Matematikk som digital bok, der deltakeren vil finne støtte i lyd og oversettelser til morsmålet. I lærerveiledningen finner læreren supplerende oppgavemateriell til nedlasting samt tips til undervisningen.

GRIP 2

GRIP digitale ressurser

GRIP 2 Matematikk ARBEIDSBOK

Forfatteren Grete Angvik Hermanrud har lang erfaring med å undervise voksne innvandrere i matematikk. Hun har også vært engasjert av Utdanningsdirektoratet for å utvikle eksamensoppgaver voksenopplæringssenter.

Matematikk

i matematikk for voksne i grunnskoleopplæringen. Grete Hermanrud er for tiden tilknyttet Trondheim

PÅ LETT NORSK BOKMÅL

,!7II2B1-acifje!

BOKMÅL

ISBN 978-82-11-02859-4

Profile for Fagbokforlaget

Grip 2 Matematikk Arbeidsbok BM (9788211028594)  

Utdrag fra boka Grip 2 Matematikk Arbeidsbok.

Grip 2 Matematikk Arbeidsbok BM (9788211028594)  

Utdrag fra boka Grip 2 Matematikk Arbeidsbok.