Page 1

ื่ สงิ่ พิมพ์ ความหมายของสอ

่ ทีใ่ ช ้การพิมพ์เป็ นหลักเพือ ่ สาร ทำาความเข ้าใจกันด ้วยภาษา คือ สือ ่ ติดต่อสือ เขียนโดยใช ้วัสดุ กระดาษ หรือวัสดุอน ื่ ใดทีพ ่ ม ิ พ์ได ้หลายสำาเนาเช่น ผ ้า แผ่นพลาสติก สิง่ พิมพ์ ตามพระราชบัญญัตก ิ พ ี่ ม ิ พ์ พ.ศ. 2484 บัญญัตวิ า่ "สิง่ พิมพ์" หมายความว่า สมุดแผ่นกระดาษหรือวัสดุ ใด ๆ ทีพ ่ ม ิ พ์ขน ึ้ รวมตลอดทัง้ บทเพลง ความหมายของการพิมพ์ คือ จำาลองต ้นฉบับอันหนึง่ ซึง่ จะเป็ นภาพหรือเป็ นตัวหนังสือก็ตามออกเป็ นจำานวนมาก ๆ หลายสำาเนาเหมือน ๆ กัน บนวัตถุทเี่ ป็ นพืน ้ แบนหรือใกล ้เคียงกับพืน ้ แบนด ้วยการใช ้ เครือ ่ งมือกล ่ สิง่ พิมพ์ ประเภทของสือ 1. หนังสือพิมพ์ (newspaper) 2. นิตยสารและวารสาร ( magazine / journal) 3. หนังสือเล่ม (book) 4. สิง่ พิมพ์เฉพาะกิจ


่ สิง่ พิมพ์ ความหมายของสือ ่ " ความหมายของ"สือ ่ " ว่า หากเป็ นคำากริยา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได ้ให ้ความหมายคำาว่า "สือ หมายถึง การทำาการติดต่อให ้ถึงกัน ชักนำ าให ้รู ้จักกัน ในกรณีทเี่ ป็ นคำานาม หมายถึง ผู ้ หรือสิง่ ของทีท ่ ำาให ้การติดต่อให ้ถึงกันหรือชักนำ าให ้รู ้จักกัน ่ สิง่ พิมพ์ ความหมายของสือ พระราชบัญญัตก ิ ารพิมพ์ พ.ศ. 2484 ได ้ให ้ความหมายไว ้ว่า สิง่ พิมพ์ หมายถึง สมุด แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ทีพ ่ ม ิ พ์ขน ึ้ รวมตลอดทัง้ บทเพลง แผนที่ แผนผัง แผนภาพ ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิง่ อืน ่ ใดอันมีลักษณะเช่นเดียวกัน


ประเภทของสื่อสิ่ งพิ มพ์ สื่อสิ่ งพิ มพ์ประเภทหนังสือ - หนังสือสารคดี ตำารา แบบเรียน เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทแ่ี สดงเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ความรูต้ ่าง ๆ เพือ่ สือ่ ให้ผู้ อ่าน เข้าใจความหมาย ด้วยความรูท้ เ่ี ป็ นจริง จึงเป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี น้นความรูอ้ ย่างถูกต้อง - หนังสือบันเทิงคดี


เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทผ่ี ลิตขึน้ โดยใช้เรือ่ งราวสมมติ เพือ่ ให้ผอู้ ่านได้รบั ควา เพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรียกว่า หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ Pocket Book ได้ สื่อสิ่ งพิ มพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร - หนังสือพิมพ์ (Newspapers) เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทผ่ี ลิตขึน้ โดยนำาเสนอ เรือ่ งราว ข่าวสารภาพและ ความคิดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ทีใ่ ช้วธิ กี ารพับรวมกัน ซึง่ สือ่ สิง่ พิมพ์ชนิดนี้ ได้พมิ พ์ออกเผยแพร่ทงั ้ ลักษณะ หนังสือพิมพ์รายวัน, รายสัปดาห์ และรายเดือน - วารสาร, นิตยสาร เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทผ่ี ลิตขึน้ โดยนำาเสนอสาระ ข่าว ความ บันเทิง ทีม่ รี ปู แบบการนำาเสนอ ทีโ่ ดดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจให้กบั ผูอ้ ่าน ทัง้ นี้การ ผลิตนัน้ มีการ กำาหนดระยะเวลาการออกเผยแพร่ทแ่ี น่นอน ทัง้ ลักษณะวารสาร, นิตยสารราย ปกั ษ์ (15 วัน) และ รายเดือน - จุลสาร เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทผ่ี ลิตขึน้ แบบไม่มงุ่ หวังผลกำาไร เป็ นแบบให้เปล่า โดยให้ผอู้ ่านได้ศกึ ษา หาความรู้ มีกาำ หนดการออกเผยแพร่เป็ นครัง้ ๆ หรือลำาดับต่าง ๆ ในวาระพิเศษ - สิง่ พิมพ์โฆษณา - โบร์ชวั ร์ (Brochure) เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทม่ี ลี กั ษณะเป็ นสมุด เล่มเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็ นเล่ม จำานวน 8 หน้าเป็ น อย่างน้อย มีปกหน้าและปกหลัง ซึง่ ในการแสดงเนื้อหาจะเกีย่ วกับ โฆษณาสินค้า - ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ใบเดียว ที่ เน้นการประกาศหรือโฆษณา มักมีขนาด A4 เพือ่ ง่ายในการแจกจ่าย ลักษณะการแสดง เนื้อหาเป็ นข้อความทีผ่ อู้ ่าน อ่านแล้วเข้าใจง่าย - แผ่นพับ (Folder) เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทผ่ี ลิตโดยเน้นการนำา เสนอเนื้อหา ซึง่ เนื้อหาทีน่ ำาเสนอนัน้ เป็ นเนื้อหา ทีส่ รุปใจความสำาคัญ ลักษณะมีการพับเป็ นรูปเล่มต่าง ๆ - ใบปิด (Poster) เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตาม สถานทีต่ ่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ ซึง่ เน้นการนำาเสนออย่างโดดเด่น ดึงดูดความสนใจ สิ่ งพิ มพ์เพื่อการบรรจุภณ ั ฑ์ เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทใ่ี ช้ในการห่อหุม้ ผลิตภัณฑ์การค้าต่าง ๆ แยกเป็ นสิง่ พิมพ์ หลัก ได้แก่ สิง่ พิมพ์ทใ่ี ช้ปิดรอบขวด หรือ กระป๋องผลิตภัณฑ์การค้า สิง่ พิมพ์รอง ได้แก่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี ป็ นกล่องบรรจุ หรือลัง


สิ่ งพิ มพ์มีค่า เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทเ่ี น้นการนำาไปใช้เป็ นหลักฐานสำาคัญต่าง ๆ ซึง่ เป็ นกำาหนด ตามกฎหมาย เช่น ธนาณัติ, บัตรเครดิต, เช็คธนาคาร, ตั ๋วแลกเงิน, หนังสือเดินทาง, โฉนด เป็ นต้น สิ่ งพิ มพ์ลกั ษณะพิ เศษ เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์มกี ารผลิตขึน้ ตามลักษณะพิเศษแล้วแต่การใช้งาน ได้แก่ นามบัตร, บัตรอวยพร, ปฎิทนิ ,บัตรเชิญ,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน,สิง่ พิมพ์บนแก้ว ,สิง่ พิมพ์ บนผ้า เป็ นต้น สิ่ งพิ มพ์อิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ทผ่ี ลิตขึน้ เพื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต ได้แก่ Docum ่ สิง่ พิมพ์ บทบาทของสือ

่ สิง่ พิมพ์มบ สือ ี ทบาท ดังต่อไปนี้

ื่ สงิ่ พิมพ์ในงานสอ ื่ มวลชน สือ่ สิง่ พิมพ์มคี วามสำาคัญในด ้าน 1. บทบาทของสอ การนำ าเสนอข ้อมูล ่ มวลชนต ้องเผยแพร่ จึงต ้องผลิตสือ ่ สิง่ พิมพ์ เช่น ข่าวสาร สาระ และความบันเทิง ซึง่ เมือ ่ งานสือ หนังสือพิมพ์, วารสาร, นิตยสาร เป็ นต ้น

ื่ สงิ่ พิมพ์ในสถานศก ึ ษา สือ่ สิง่ พิมพ์ถกู นำาไปใช ้ในสถานศึกษา 2. บทบาทของสอ โดยทั่วไป ซึง่ ทำาให ้ ผู ้เรียน ผู ้สอนเข ้าใจในเนือ ้ หามากขึน ้ เช่น หนังสือ ตำารา แบบเรียน แบบฝึ กหัดสามารถพัฒนาได ้เป็ น เนือ ้ หาในระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได ้

ื่ สงิ่ พิมพ์ในงานด ้านธุรกิจ สือ่ สิง่ พิมพ์ทถี่ กู นำาไปใช ้ในงานธุรกิจ 3. บทบาทของสอ ประเภทต่าง ๆ เช่น งานโฆษณา ได ้แก่ การผลิต หัวจดหมาย/ซองจดหมาย, ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของ, โฆษณาหน ้าเดียว, นามบัตร เป็ นต ้น ื่ สงิ่ พิมพ์ในงานธนาคารงานด ้านการธนาคาร ซึง่ รวมถึง 4. บทบาทของสอ งานการเงิน ่ สิง่ พิมพ์หลาย ๆ ประเภทมาใช ้ในการดำาเนินงาน เช่น และงานทีเ่ กีย ่ วกับ หลักฐานทางกฎหมาย ได ้นำ าสือ ใบนำ าฝาก, ใบถอน, ธนบัตร, เช็คธนาคาร, ตั๋วแลกเงิน และหนังสือเดินทาง

ื่ สงิ่ พิมพ์ในห ้างสรรพสน ิ ค ้า และร ้านค ้าปลีก สือ่ สิง่ พิมพ์ 5. บทบาทของสอ

ทีท ่ างห ้างสรรพสินค ้า หรือร ้านค ้า ปลีกใช ้ในการดำาเนินธุรกิจ ได ้แก่ ใบปิ ดโฆษณาต่าง ๆ ใบปลิว, แผ่น พับ, จุลสาร

่ สิง่ พิมพ์ การออกแบบและจ ัดหน้าสือ

หลักการสร ้างเอกสารสงิ่ พิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. การระบุคา่ ต่าง ๆ ของโปรแกรม ได ้แก่ ค่ากำาหนดแถบไม ้บรรทัด (Ruler) ว่า

เป็ นนิว้ , เซนติเมตรหรือ มิลลิเมตร และยังมีการกำาหนดระยะกระโดด หรือทีเ่ รียกว่า Tab ซึง่ ควรปรับแต่ง ค่าเหล่านี้ ่ สิง่ พิมพ์เกิดความ ก่อนการพิมพ์ให ้เหมาะกับความถนัดและเหมาะกับงานพิมพ์นัน ้ จะช่วยให ้การผลิตสือ สะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต ้องการ

2. การกำาหนดค่าของกระดาษ กระดาษแบ่งตามผิวได ้ 2 ประเภทคือ 2.1 กระดาษไม่เคลือบผิว เป็ นกระดาษทีไ่ ม่มก ี ารเคลือบของผิวกระดาษด ้วยสารใด ๆ


จะมีลักษณะ เป็ นผิวขุรขระ 2.2 กระดาษเคลือบผิว เป็ นกระดาษทีม ่ ก ี ารเคลือบผิวด ้วยสารเคมีทผ ี่ วิ กระดาษ เพือ ่ ให ้ เกิดความมัน และเรียบ ซึง่ มาตรฐานสิง่ พิมพ์ขององค์กรระหว่างประเทศว่าด ้วยมาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) แบ่งมาตรฐานกระดาษไว ้ 3 ชุด ชุด A และ B สำาหรับงานพิมพ์ ทั่วไป และชุด C สำาหรับ งานซองจดหมาย ซึง่ กระดาษจะมีลักษณะเป็ นสีเ่ หลีย ่ มผืนผ ้า สัดส่วนความกว ้างและความยาวอยูท ่ ี่ 1 : 1.414 โดยประมาณ

3. การตัง้ ค่าเครือ ่ งพิมพ์ ได ้แก่ การตัง้ ระยะกัน้ หน ้า (Left Margin) การตัง้ ระยะกัน้ หลัง (Right Margin) การตัง้ ระยะขอบบน (Top Margin) หรือการตัง้ ระยะขอบล่าง (Bottom) เครือ ่ งพิมพ์ แต่ละประเภท แตกต่างกัน หากไม่ได ้กำาหนดค่าเครือ ่ งพิมพ์ งานพิมพ์ทไี่ ด ้อาจเสียระยะในการจัดพิมพ์ไว ้ ในเอกสาร ่ สิง่ พิมพ์ การออกแบบและจ ัดหน้าสือ กระดาษชุด A เป็ นกระดาษทีน ่ ย ิ มใช ้ ซึง่ มีขนาดกระดาษต่าง ๆ ดังนี้

ขนตอนการออกแบบส ั้ งิ่ พิมพ์ 1. 2. 3. 4. 5.

เก็บรวบรวมข ้อมูลของสิง่ พิมพ์ ่ สิง่ พิมพ์, ลักษณะกระดาษ สรุปลักษณะต่าง ๆ เช่น ประเภทสือ ่ สิง่ พิมพ์วา่ ต ้องการให ้ออกมาให ้รูปแบบใด ออกแบบแนวคิดสือ ทดลองทำาและแก ้ไขในสิง่ ทีต ่ ้องการปรับปรุง ื่ สิง่ พิมพ์ พิมพ์สอ


้ ก ี ับสอ ื่ สงิ่ พิมพ์ การใชส จุดประสงค์ของการเรียนรู ้ ่ สิง่ พิมพ์ 1.เพือ ่ ให ้รู ้ถึงความหมายของสีและการใช ้สีในงานออกแบบสือ ่ สิง่ 2.เพือ ่ ให ้รู ้ถึงคุณค่าและความสำาคัญของการใช ้สีในงานออกแบบสือ พิมพ์ ่ สิง่ พิมพ์ 3.เพือให ่ี ้รู ้ถึงแนวทางในการเลือกใช ้ในการสร ้างสรรค์งานสือ ่ สิง่ 4.เพือ ่ ให ้รู ้ถึงหลักการพิจารณาในการเลือกใช ้สีในงานออกแบบสือ พิมพ์ ้ ี สีและการใชส ความเข ้าใจในเรือ ่ งของสีเป็ นส่วนสำาคัญทีจ ่ ะช่วยให ้งานออกแบบ ่ สิง่ พิมพ์มค สือ ี วามสดใสสวยงาม น่าสนใจ ่ ความหมายได ้อย่างถูกต ้อง เหมาะและมีคณ และมีบทบาทในการสือ ู ภาพอีกด ้วย ดัง้ นัน ้ การเลือกใช ้สีควรจะได ้ศึกษาให ้มีความรู ้ความ ่ สิง่ พิมพ์ เพือ เข ้าใจเพือ ่ ทีจ ่ ะได ้นำ าสีไปใช ้ประกอบในงานออกแบบสือ ่ ่ ึ ให ้งานนัน ้ สามารรถตอบสนองได ้ตรงตามจุดประสงค์มากทีส ่ ด ุ ซ งแต่ละ สีให ้ความสรู ้สึกลารมณ์แก ่ผู ้ดูตา่ งๆ กันออก ไป เช่น

สี ขาว

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก บริสท ุ ธิ์ สะอาด ใหม่ สดใส

สี แดง

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก ตืน ่ เต ้น เร ้าใจ

สี ม่วง

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก เศร ้า ลึกลับ

สี นาเงิ ้ำ น

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก สงบ เงียบขรึม

สี เหลือง

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก ่ รืน สดชืน ่ เริง

สี ชมพู

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก นุ่มนวล อ่อนโยน

สี ส ้มแดง (แสด)

ทำาให ้เกิดความรู ้ร ้อน แรง

สี ดำา หรือ ดำา ทำาให ้เกิดความรู ้สึก กับขาว หดหูใ่ จ สี เทาปน เขียว

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก แก่ชรา

สี เขียวปน เหลือง

ทำาให ้เกิดความรู ้สึก หนุ่มหรือสาวขึน ้


่ สิง่ พิมพ์ หล ักการออกแบบสือ ่ สิง่ พิมพ์ (นภารัตน์ ชูเกิด, 2548) หลักการออกแบบสือ หลักการออกแบบ หมายถึง การนำ าองค์ประกอบมูลฐานมาจัดหรือรวบรวมเข ้าด ้วยกัน อย่างมีระบบในงานออกแบบ ไม่วา่ จะเป็ นตัวอักษร ภาพ หรือพืน ้ ทีว่ า่ ง ๆ เพือ ่ ให ้การ ่ สิง่ พิมพ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต ออกแบบสือ ี่ ้องการ ดังต่อไปนี้ 1. หลักความสมดุล (balance) หมายถึง การกำาหนดและการจัดวางองค์ประกอบมูลฐาน ให ้มีนาหนั ้ำ ก และขนาดในสัดส่วนทีเ่ ท่าๆ กันทัง้ สองข ้าง งานออกแบบขาดความสมดุลจะ ก่อให ้เกิดความรู ้สึกไม่มั่นคงแต่ผู ้พบเห็น 2. ความมีเอกภาพ (Unity) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบให ้มีการรวมตัวเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน โดยไม่แตกแยก กระจัดกระจาย งานออกแบบขาดเป็ นเอกภาพจะทำาให ้ผู ้ อ่านเกิดความรู ้สึกแตกแยกและไม่น่าสนใจ 3. การเน ้นจุดแห่งความสนใจ (Emphasis) หมายถึง การสร ้างจุดแห่งความสนใจให ้เกิด ขึน ้ ในงานออกแบบ โดยการกำาหนดบริเวณใดบริเวณหนึง่ ในภาพทีเ่ หมาะสม ให ้มี ลักษณะพิเศษกว่าบริเวณอืน ่ เพือ ่ ให ้ดึงดูดความสนใจแก่ผู ้อ่าน ั 4. ความมีสดส่วน (Proportion) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบ โดยคำานึงถึงความ สัมพันธ์ของขนาด รูปร่างขององค์ประกอบ เช่น ตัวอักษร รูปภาพ และความสัมพันธ์ ระหว่างด ้านกว ้างและด ้านยาวของสิง่ พิมพ์ 5. จังหวะ (Rhythm) ได ้แก่ การวางองค์ประกอบมูลฐานทางศิลปะให ้มีระยะตำาแหน่ง ขององค์ประกอบเป็ นช่วงๆ ซึง่ จะก่อให ้เกิดความรู ้สึกเคลือ ่ นไหวต่อเนือ ่ งและความมี ทิศทางแก่ผู ้อ่าน 6. ความเรียบง่าย (Simplicity) การวางองค์ประกอบในการจัดภาพ ควรเน ้นทีค ่ วามเรียบ ง่ายไม่รกรุงรัง เพราะแม ้ว่านักออกแบบจะสามารถออกแบบให ้ผลงานหรูหราแต่หากไม่ ่ ความหมายได ้ตามทีต สามารถสือ ่ ้องการก็สญ ู เปล่า ดังนัน ้ หลักความเรียบง่ายของการ ่ สิง่ พิมพ์ ก็เพือ ออกแบบสือ ่ ให ้ง่ายต่อการรับรู ้ของผู ้อ่าน

Saowaphak1 (1)