Page 1


ผู้จัดพิมพ์

ชื่อ นางสาว วชิราภรณ์ ทองขาว ชื่อเล่น ข้าวฟ่าง

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 8/7/1 ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ. สงขลา 90000

การศึกษา ระดับประถมศึกษา ป.1 โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ป.2 – ป.4 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ป.5 – ป.6 โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา ระดับมัธยมศึกษา ม.1 – ม.3 โรงเรียนแจ้งวิทยาสงขลา ปัจจุบันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 – ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา โทร. 087 – 3948128 E –Mail : Khawfang_qoo_@hotmail.com

สาระน่ารู้เรื่องกาแฟ  
สาระน่ารู้เรื่องกาแฟ  
Advertisement