Page 1

Mengarusperdana Latihan Kemahiran

IJabatan N FPembangunan O K I TKemahiran Kementerian Sumber Manusia

Kementerian Jabatan Sumber Pembangunan Manusia Kemahiran

Kementerian Sumber Manusia

Jabatan Pembangunan Kemahiran

facebook.com/SkillsMalaysia twitter.com/SkillsMalaysia

Januari 2012


Kandungan Tujuan Infokit

1

Pengenalan, Visi, Misi dan Objektif Jabatan Pembangunan Kemahiran

2

Carta Organisasi Jabatan Pembangunan Kemahiran

4

Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652)

6

Majlis Di Peringkat Dasar

7

Pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, SKPK (National Occupational Skills Standard, NOSS)

8

Pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia

22

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

29

Direktori Pakar Industri Negara (DPIN)

32

Penjenamaan SkillsMalaysia: Mengarusperdana Latihan Kemahiran

34

Pertandingan Kemahiran

36

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (Centre for Instructor and Advanced Skills Training, CIAST)

39

Hubungi Kami

41


Tujuan Infokit Maklumat dalam infokit ini bertujuan untuk menerangkan secara ringkas tentang perkhidmatan yang diberikan oleh JPK sebagai badan tunggal yang dipertanggungjawabkan bagi merumus, menggalak dan menyelaras strategi dan program latihan kemahiran sejajar dengan keperluan serta perkembangan teknologi dan ekonomi Negara. Penerbitan infokit ini diharap dapat menyebarkan maklumat secara meluas bagi Mengarusperdana Latihan Kemahiran iaitu selaras dengan keperluan salah satu teras dalam Rancangan Malaysia Ke-10. Melalui jenama “SkillsMalaysia� seperti yang telah diumumkan dalam Program Transformasi Ekonomi (ETP) oleh Y.A.B. Perdana Menteri pada 11 Januari 2011, kerajaan berhasrat untuk mencapai 40 peratus tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang 2020. Menyemarakkan lagi usaha ini kerajaan melalui JPA telah mengiktiraf Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi tujuan pelantikan ke dalam 13 skim perkhidmatan awam. Adalah menjadi hasrat kerajaan agar masyarakat memilih latihan kemahiran sebagai pilihan utama untuk pembangunan kerjaya, seterusnya menyumbang kepada usaha menjana ekonomi negara berpendapatan tinggi. Maklumat lanjut boleh diperolehi dengan menghubungi Jabatan atau melalui laman sesawang www.dsd.gov.my.

1

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Jabatan Pembangunan Kemahiran Pengenalan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dahulunya dikenali sebagai Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) merupakan jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia yang telah ditubuhkan pada 2 Mei 1989 melalui penyusunan semula Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan (LLPPKK) yang ditubuhkan pada 1971. Nama MLVK telah ditukarkan kepada JPK setelah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 [Akta 652] berkuatkuasa bermula 1 September 2006. Bagi memperkasa tujuan penubuhannya, JPK telah diperkukuhkan dengan meletakkan Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) di bawah pengurusan jabatan ini serta penubuhan enam (6) pejabat wilayah mengikut zon iaitu Wilayah Utara, Wilayah Tengah, Wilayah Selatan, Wilayah Timur, Wilayah Sarawak dan Wilayah Sabah.

Visi Peneraju dalam pembangunan sumber manusia mahir bertaraf dunia.

Misi

Membangunkan sumber manusia yang berpengetahuan (k-pekerja) dan berdaya saing.

Objektif Dua (2) objektif utama JPK adalah: i. Menyelaras dan mengawal pelaksanaan sistem latihan kemahiran bagi melahirkan k-pekerja untuk keperluan pekerjaan dan pengiktirafan di peringkat nasional dan antarabangsa; dan ii. Membangunkan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, SKPK (National Occupational Skills Standard, NOSS) bagi meningkatkan kualiti sumber manusia mahir secara berterusan ke arah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara.

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

2


Program dan Aktiviti Utama

Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran

h

ara

eng aP etu

nK

a bal Tim

CIA

ST

M K PK PK ia M etia M t e s s Uru Uru

U

PU

ian

SM KP

MO nP gia ha N Ba LD nS gia K ha nP Ba gia ha S Ba OS nN gia P ha P& Ba nP gia ha SQ Ba MO ian

g ha Ba

g ha Ba

Enam (6) aktiviti utama JPK sebagai penyelaras dalam latihan dan pembangunan kemahiran negara, iaitu: i. Pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) ii. Pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia a. Persijilan Melalui Pusat Bertauliah b. Persijilan Melalui Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) c. Pelaksanaan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) iii. Direktori Pakar Industri Negara (DPIN) iv. Promosi SkillsMalaysia : Mengarusperdana Latihan Kemahiran v. Pertandingan Kemahiran vi. Pelaksanaan Pembangunan Tenaga Pengajar dan Kemahiran Lanjutan

Carta Organisasi Jabatan Pembangunan Kemahiran

Piagam Pelanggan

h ya

ila

KW

JP h ya

ila

h ya

ila

KW

JP

h ya

ila

KW

JP

Sa

n

ak raw

h ba

Sa

ur

Tim

ara Ut

h

a lat

Se

a ng Te

Petunjuk CIAST MPKK MPKM PUU KPSM MOSQ PP&P NOSS PK SLDN PMO

KW

JP h ya

h ya

ila

KW

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

ila

3

JP

• Memproses semua permohonan Perakuan dan Pengiktirafan Tenaga Pengajar dan Tenaga Pakar Industri Negara dalam tempoh 50 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.

KW

• Melahirkan pekerja mahir bagi menampung keperluan industri negara melalui pentauliahan program latihan kemahiran di pusat bertauliah dan mencapai sekurangkurangnya 90% siap proses pentauliahan dalam tempoh tiga (3) bulan bagi setiap permohonan.

JP

• Membangunkan sumber manusia mahir dan berkualiti melalui pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan dan mencapai sekurang-kurangnya 90% siap pembangunan NOSS dalam tempoh enam (6) bulan bagi setiap NOSS.

Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia Penasihat Undang-Undang Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia Malaysian Occupational Skills Qualification Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan National Occupational Skills Standard Pembangunan Kepakaran Sistem Latihan Dual Nasional Project Monitoring Office

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

4


Fungsi Organisasi 1 National Occupational Skills Standard (NOSS) Merancang dan membangun Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (SKPK) bagi semua sektor industri mengikut tajuk pekerjaan yang dikenalpasti. 2 Malaysian Occupational Skills Qualification (MOSQ) Mengurus pentauliahan organisasi sebagai Pusat Bertauliah, memantau pelaksanaan latihan dan penilaian keterampilan calon serta mentadbir urusan penganugerahan dan pengiktirafan Sijil Kemahiran Malaysia. 3 Pembangunan Kepakaran (PK) Memperaku pengalaman dan kompetensi individu dari industri untuk diiktiraf sebagai pakar industri negara dan mengurus kerjasama strategik dengan Badan Peneraju Industri (ILB). 4 Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Mentauliah, mempersijil dan mempromosi program Sistem Latihan Dual Nasional kepada pihak swasta, agensi kerajaan dan orang awam. 5 Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan (P,P&P) Merancang, menyelaras, memantau pelan strategik, belanjawan peruntukan Pembangunan Jabatan, kajian keperluan pekerjaan (Occupational Analysis) dan penyelidikan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia 6 Project Monitoring Office (PMO) Mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan polisi & projek jabatan, promosi SkillsMalaysia, pertandingan kemahiran serta jaminan mutu Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia.

Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652) telah dikuatkuasa pada 1 September 2006. Penguatkuasaan Akta ini bertujuan menggalakkan pembangunan kemahiran dan perbaikan keupayaan seseorang yang diperlukan untuk kerjaya melalui latihan kemahiran.

Kepentingan Akta 652 i. Peningkatan kualiti latihan kemahiran ii. Penyediaan tenaga kerja mahir untuk keperluan industri iii. Landasan untuk memajukan latihan kemahiran iv. Penerimaan masyarakat terhadap kerjaya berasaskan kemahiran v. Penggalakan pembelajaran sepanjang hayat

Penguatkuasaan Akta 652 Akta 652 memberi kuasa kepada Menteri untuk membuat peraturan-peraturan yang suai manfaat atau perlu bagi melaksanakan dengan baik peruntukan Akta ini. Peraturan yang telah diwartakan adalah Peraturan-peraturan Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (Fi dan Caj) berkuatkuasa pada 31 Disember 2006. Bagi menguatkuasakan Akta ini, unit penguatkuasaan telah diwujudkan pada tahun 2010. Secara umumnya unit ini berperanan melaksanakan apa-apa kewajipan yang berhubungan dengan penguatkuasaan, penyiasatan dan pemeriksaan mengenai hal-hal yang dinyatakan dalam peruntukan Akta 652.

7 Khidmat Pengurusan Sumber Manusia (KPSM) Memberi khidmat sokongan dalam bidang pengurusan, kewangan dan pembangunan sumber manusia kepada semua bahagian dan wilayah di bawah Jabatan. 8 Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Membangun, memperkasa dan memperaku tenaga pengajar kemahiran bertaraf dunia, mengurus pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran serta melaksana kursus modul customize, jangka pendek dan jangka panjang. 9 Pejabat-pejabat Wilayah Menyelaras pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia di peringkat wilayah 5

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

6


Majlis Di Peringkat Dasar Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK)

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan (MPKK) merupakan suatu badan yang ditubuhkan di bawah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 (Akta 652). Antara fungsi MPKK ialah meluluskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS), menasihati Menteri tentang perkaraperkara yang berhubungan dengan Akta 652, menasihati Menteri tentang apa-apa perkara yang dirujukkan kepadanya oleh Menteri, dan untuk melaksanakan apa-apa fungsi lain sebagaimana yang boleh ditetapkan dalam Akta 652. Keanggotaan ahli Majlis adalah seramai 22 orang yang terdiri daripada wakil-wakil agensi kerajaan dan swasta yang dilantik oleh Menteri Sumber Manusia.

Pembangunan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, SKPK (National Occupational Skills Standard, NOSS)

Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia (MPKM)

Majlis Pertandingan Kemahiran Malaysia (MPKM) kini dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Sumber Manusia (KSM) sejajar dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 Mac 2010. Majlis ini bertanggungjawab untuk menentukan hala tuju bagi lima (5) pertandingan kemahiran yang dianjur dan dikendalikan oleh JPK iaitu: • Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM) • Pertandingan MySkills • Pertandingan MySkills-ASEAN • Pertandingan Kemahiran ASEAN (ASC) • Pertandingan Kemahiran Dunia (WSC)

Definisi NOSS NOSS adalah dokumen yang menggariskan spesifikasi keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia mengikut bidang dan tahap.

7

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

8


Faedah NOSS kepada majikan : • Mengenalpasti senarai tugas pekerja mahir • Rujukan bagi tujuan temuduga dan kenaikan pangkat • Meningkatkan kualiti, produktiviti, inovasi dan daya saing • Mengurangkan kos melatih semula • Membangunkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi • Menetapkan kriteria penilaian pekerja

Tahap 3 Pekerja berkenaan terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks, kebanyakannya adalah kompleks dan tidak lazim dilakukan. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi, di samping mengawal dan memberi panduan kepada yang lain.

Faedah NOSS kepada pekerja : • Memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap kompetensi bidang pekerjaan • Merancang peningkatan kerjaya pekerja ke tahap yang lebih tinggi

Tahap 4 Pekerja berkenaan terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja teknikal dan profesional yang luas skop dan konteksnya. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang tinggi, di samping bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber.

Faedah NOSS kepada tenaga pengajar dan pelatih : • Mendapat pemahaman yang lebih jelas terhadap kompetensi kemahiran yang diperlukan • Membangunkan bahan pengajaran dan pembelajaran • Memberikan panduan berkenaan kerjaya • Mengemaskini program latihan selaras dengan perubahan industri

Takrif Tahap dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia Tahap 1 Pekerja berkenaan terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja, sebahagian besarnya adalah lazim dilakukan dan boleh dijangka. Tahap 2 Pekerja berkenaan terampil melakukan pelbagai aktiviti kerja di dalam pelbagai konteks, sebahagiannya adalah tidak lazim dilakukan serta memerlukan tanggungjawab dan autonomi diri.

9

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Tahap 5 Pekerja berkenaan terampil menggunakan pelbagai prinsip asas dan teknik yang kompleks, di dalam skop yang luas serta selalu tidak dijangka. Mempunyai tanggungjawab dan autonomi diri yang sangat tinggi, serta bertanggungjawab terhadap kerja orang lain dan agihan sumber-sumber. Bertanggungjawab juga terhadap analisis, diagnosis, reka bentuk, perancangan, pengendalian dan penilaian.

Cara Mendapatkan NOSS NOSS boleh diperolehi dalam bentuk cakera padat (CD) dengan harga RM20.00 dalam bentuk bank deraf atau kiriman wang atas nama Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran di JPK Putrajaya, JPK Cyberjaya dan pejabat wilayah.

Konsep Pembangunan NOSS Kaedah pembangunan NOSS adalah merujuk kepada asas pendekatan pembangunan kurikulum (DACUM) yang melibatkan 8-12 orang pakar industri dan pekerja mahir bagi sesuatu bidang.

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 10

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Faedah NOSS


Senarai Sektor dan Sub Sektor Di Bawah NOSS SEKTOR -EE : ELEKTRIKAL & ELECTRONIK, TELEKOMUNIKASI & INDUSTRI PENYIARAN / ELECTRICAL & ELECTRONIC, TELECOMMUNICATION & BROADCASTING INDUSTRY)

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Elektrik/Electric Elektronik/Electronics Telekomunikasi/Telecommunication Penyiaran/Broadcasting Penjanaan Kuasa/Power Generation Kawalan Proses/Process Control

2

SEKTOR - IT : TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI / INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATION (ICT)

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Multimedia/Multimedia Pusat Data/Data Center Penyelenggaraan/Pusat Khidmat/ Maintenance/ Support Center) Pembangunan Aplikasi/Application Development

3

SEKTOR - MC : PEMESINAN & PERALATAN / MACHINERY & EQUIPMENT

3.1

Alatan Kepersisan Mekanikal / Mechanical Precision Instrument Teknologi Pemesinan Logam / Metal Machining Technology Fabrikasi Logam dan Foundri / Metal Fabrication & Foundry Teknologi Kimpalan & Fabrikasi Logam / Welding Technology & Metal Fabrication Automasi Perindustrian & Mekatronik / Industrial Automation & Mechatronic Perindustrian Mekanikal /Industrial Mechanical Ujian Tanpa Musnah / Non Destructive Testing (NDT) Services Lukisan Pelan-Mekanikal/Mechanical Draughting

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4

SEKTOR - ME : PERKHIDMATAN & PENYELENGGARAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL / MECHANICAL & ELECTRICAL SERVICE AND MAINTENANCE

4.1

Penyejuk Bekuan & Penyaman Udara / Refrigeration & Air Conditioning Penyelenggaraan Mesin & Peralatan / Machine & Equipment Maintenance Penyelenggaraan Bangunan / Buidling Maintenance Perlindungan Kebakaran /Fire Protection

4.2 4.3 4.4

11 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

5

SEKTOR - TP : PENGANGKUTAN / TRANSPORTATION

5.1 5.2 5.3

5.7 5.8

Penerbangan/Aviation Maritim/Maritime Jentera dan Pengangkutan Darat / Machinery & Land Transportation Pemasangan Kenderaan Bermotor / Motor Vehicle Assembly Pemasangan Motosikal / Motorcycle Assembly Jentera dan Pengangkutan Darat / Machinery & Land Transportation Angkasa Lepas /Aerospace Industri Keretapi /Train Industry

6

SEKTOR - MT: BAHAN / MATERIALS

6.1 6.2 6.3 6.4

Komposit / Composite Bahan Termaju / Advanced Material Penyaduran / Electroplating Seramik / Ceramik

7

SEKTOR - PG : PEMBUNGKUSAN / PACKAGING

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Pembungkusan Plastik / Plastic Packaging Pembungkusan Fleksibel / Flexible Packaging Pembungkusan Logam / Metal Packaging Pembungkusan Kertas / Paper Packaging Pembungkusan Kaca / Glass Packaging Pembungkusan Kayu / Wood Packaging Rekabentuk Pembungkusan, Percetakan & Pembangunan / Design, Printing & Development Pembungkusan Farmaseutikal / Pharmaceutical Packaging Pembungkusan Makanan / Food Packaging

8

SEKTOR - PR : PERCETAKAN / PRINTING

8.1 8.2

Teknologi Pencetakan - Impact / Impact Printing Technology Teknologi Pencetakan -Non-Impact / Non-Impact Printing Technology Penyelenggaraan Peralatan Percetakan / Printing Machine Maintenance

5.4 5.5 5.6

8.3

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 12

PE RKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

P ERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

1


SEKTOR - CM : KIMIA / CHEMICAL

9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Pengurusan Operasi Air / Water Operation Management Rawatan Air Kumbahan / Waste Water Treatment Rawatan Kimia / Chemical Treatment Olio Chemical Inorganic Agrochemical

10

SEKTOR - MP : PERUBATAN & FARMASEUTIKAL / MEDICAL & PHARMACEUTICALS

10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9

Perkhidmatan Perubatan / Medical Services Kosmetologi / Cosmetology Perkhidmatan Kejururawatan / Nursing Services Perkhidmatan Sokongan Hospital/Klinikal / Hospital/Clinical Support Service Perkhidmatan Pergigian / Dental Services Kesihatan dan Perkhidmatan Penjagaan Diri / Alternatif Terapi Health and Wellness Services/Alternative Therapy Kelengkapan Dan Peralatan Perubatan / Medical Equipment & Devices 10.10 Perubatan Tradisional / Traditional Medicine 10.11 Pembuatan Produk Farmaseutikal / Pharmaceutical Product Manufacturing 10.12 Perkhidmatan Diagnosis / Diagnostic Services Perkhidmatan Haiwan / Veterinary Services 11

SEKTOR - HT : HOSPITALITI & PELANCONGAN / HOSPITALITY & TOURISM

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12

Ejen Pelancongan / Travel Agent Taman Tema / Theme Park Rekreasi / Recreation Kemudahan Penginapan / Accomodation Makanan & Minuman / Food & Beverages Pengemasan / Housekeeping Kaunter Hadapan / Front Office Dapur / Kitchen Pemandu Pelancong / Tourist Guide Pengangkutan /Transportation MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) Perkhidmatan Personal / Personal Services

13 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

12

SEKTOR - SS : CENDERAHATI & INDUSTRI KECIL / SOUVENIR & SMALL ENTERPRISE

12.1 Kraftangan/Handicraft 12.2 Gubahan Bunga/Flower Decoration 13

SEKTOR - BC : BANGUNAN DAN PEMBINAAN / BUILDING & CONSTRUCTION

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

Kejuruteraan Awam / Civil Engineering Struktural /Structucal Senibina / Architectural Machinery & Plant Sistem Pembinaan Perindustrian / Industrialised Building System 13.6 Supervisor Tapak Pembinaan / Construction Site Supervisor 14

SEKTOR - LE: LANDSKAP & ALAM SEKITAR / LANDSCAPING & ENVIRONMENTAL

14.1 Pembinaan Landskap / Landscape Construction 14.2 Alam Sekitar /Environmental 15

SEKTOR - ID : HIASAN DALAMAN / INTERIOR DECOR

15.1 Lukisan Pelan-Rekabentuk Dalaman / Draughting-ID 15.2 engilangan Rekabentuk Bahan / Interior Material Manufacturing 15.3 Rekabentuk Tapak Acuan / Treadform Architecture Moulding 15.4 Penyudahan / Finishing 16

SEKTOR - FB : PENGURUSAN BISNES / BUSINESS MANAGEMENT

16.1 16.2 16.3 16.4

Perniagaan & Kewangan / Business & Finance Pengauditan & Percukaian / Auding & Taxation Perbankan / Banking Perniagaan & Kewangan-Insuran / Business & FinanceInsurance

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 14

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

9


SEKTOR - TA : TEKSTIL & PAKAIAN / TEXTILE & APPAREL

24

17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9

Tekstil & Pakaian / Textile & Apparel Pemesinan Tekstil /Textile Machinery Fiber Spinning Spinning Weaving Knitting Carpet Production Pengeluaran Pakaian / Apparel Production Rekabentuk Pakaian /Textile Design

24.1 Makanan / Food 24.2 Perbankan / Banking 24.3 Perkhidmatan / Services

18

SEKTOR - AF : PERTANIAN & ASAS TANI / AGRICULTURE & AGROBASED

18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7

Akuakultur / Aquaculture Tangkapan Perikanan / Capture Fishery Food Floriculture & Industrial Crop Livestock Husbandry - Feed Livestock Husbandry - Herb Health Livestock Husbandry - Production Livestock Husbandry - Slaughterer House

19

SEKTOR - RB : SUMBER ASAS / RESOURCE BASED

19.1 19.2 19.3 19.4

Kerja Kayu & Perabot / Woodworking & Furniture Getah & Hasil Getah / Rubber & Rubber Based Product Kelapa Sawit & Hasil Kelapa Sawit / Palm Oil & Oil Palm Product Timber, Pulp & Paper

20

SEKTOR - BT : BIOTEKNOLOGI / BIOTECHNOLOGY (BIOTECH)

20.1 Bioteknologi Penjagaan Kesihatan / Healthcare Biotechnology 20.2 Bioteknologi Pertanian / Agriculture Biotechnology 20.3 Bioteknologi Perindustrian / Industrial Biotechnology 21

SEKTOR - ET : PENDIDIKAN & PERKHIDMATAN LATIHAN / EDUCATION & TRAINING SERVICES

21.1 Penyelidik Islam / Islamic Researcher 21.2 Pengajar / Instructor 21.3 Penyeliaan / Supervisory 22

SEKTOR - OG : MINYAK & GAS / OIL & GAS

SEKTOR -HI : INDUSTRI HALAL / HALAL INDUSTRY

25

SEKTOR- IL: INDUSTRI PERKHIDMATAN LOGISTIK BERSEPADU / INTEGRATED LOGISTIC SERVICES INDUSTRY

25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8

Road Transport Services Provider Rail Transport Services Provider MTO Transport Operator Terminal Operation Services Provider Sea Transport Services Provider Facility Services Provider Distribution Services Provider Integrated Logistics Services Provider

26

SEKTOR - DT : PERNIAGAAN SECARA DISTRIBUTIF / DISTRIBUTIVE TRADE

26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6

Borong / Wholesale Peruncitan / Retail Jualan Langsung / Direct Selling Restoren & Katering / Restaurant & Catering Logistik / Logistic Kenderaan Bermotor / Motor Vehicle

27

SEKTOR - DS: PERTAHANAN & PERKHIDMATAN KESELAMATAN / DEFENSE & SECURITY SERVICES

27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6

Perkhidmatan Pengawal Keselamatan / Guard Services Cash In Transit (CIT) Unit Anjing Pengesan / Dog Unit Sistem Pemantauan Berpusat / Control Monitoring System Sistem Keselamatan Elektronik / Electronic Security System Telekomunikasi Sistem Keselamatan / Telecommunication Security System Telekomunikasi Operasi / Telecommunication-Operation Perkhidmatan Penyiasatan / Investigation Services Teknologi Senjata / Weapon Technology Telekomunikasi Servis / Telecommunication Services Keselamatan Pelabuhan / Port Security

27.7 27.8 27.9 27.10 27.11

22.1 Minyak / Oil 22.2 Gas / Gas 22.3 Petrokimia / Petrochemical 15 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 16

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

17


SEKTOR - CC : PENJAGAAN & PERKHIDMATAN KOMUNITI / CARE AND COMMUNITY SERVICES

28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7

Pekerja Domestik / Domestic Worker Penjagaan Kanak-Kanak / Child Care Penjagaan OKU / Carer Penjagaan Warga Emas / Aged Care Perkhidmatan Komuniti / Community Services Penjagaan Orang Tua / Elderly Care Penjaga/Lepas Sekolah / Carer/After School

29

SEKTOR- AC: SENI & KEBUDAYAAN / ART & CULTURE

29.1 Muzik / Music 29.2 Fotografi / Photography 30

SEKTOR - MI : INDUSTRI PERLOMBONGAN / MINING INDUSTRY

30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6

Mining Support Operation Underground Mining Opencast Mining Quarry Offshore Mining Dredging Mining Catatan:

• Daftar NOSS boleh didapati di www.dsd.gov.my • Kemaskini sehingga 22 Ogos 2011

17 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Pembangunan Analisis Bidang Pekerjaan (OA) Analisis bidang pekerjaan (OA) merupakan satu kaedah mengenalpasti keperluan sesuatu pekerjaan bagi mencapai pengklasifikasian kerja dalam pelbagai tahap yang berbeza bergantung kepada tahap kemahiran dan kekompetenan yang diperlukan. OA dilaksanakan bertujuan untuk menganalisa keperluan sumber manusia mahir bagi memenuhi keperluan industri Negara. OA juga merupakan proses awal bagi membangunkan sesuatu Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dan ia dibangunkan bersama-sama pakar industri dalam sektor yang berkaitan.

Jumlah Tajuk Pekerjaaan Bagi OA Yang Telah Dibangunkan Dari Tahun 2004-2010 Tahun No Sektor / Sub Sektor 2010

1 2 3 4 5

Tajuk Pekerjaan Kritikal Tidak Jumlah Kritikal

Oil, Gas & Petrochemical Industry Green Technology Industry Biotechnology Industry Textile & Apparel Industry The Coastal & Maritime Surveillance Sector

126

236

362

17

54

71

111 76 78

206 56 13

317 132 91

JUMLAH

408

565

973

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 18

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

28


Tahun No Sektor / Sub Sektor

2008

1

Electrical & Electronic Industry Sector 2 Mechatronics Industry Sector 3 Production Industry Sector 4 Welding Industry Sector 5 Agriculture & Agro Based Industry 6 Health And Pharmaceutical Manufacturing / Support Services Sector 7 Mining Industry 8 Tourism And Hospitality Sector 9 Building Construction Industry Sector 10 Material Manufacturing – Non Metal Sector

1 2 3 4 5 6 7 8

Tahun No Sektor / Sub Sektor

64

20

84

29

32

61

2

6

92

98

3

3 75

27 117

30 192

29

42

71

19 33

19 79

38 112

4 5 6 7 8 9

54

171

225

38

102

140

JUMLAH

350

701

1051

Business And Professional Services Industry Distributive Trade Services Halal Industry Sector Information and Communication Technology Sector Integrated Logistics Services Machinery And Equipment Industry Oil Palm Based Industry Sector Transport Equipment Industry Sector

16

149

165

17

52

69

56 36

12 17

68 53

52

52

104

68

104

172

75

45

120

69

63

132

JUMLAH

389

494

883

19 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

2007

2006

1

1 2 3 4 5

Tajuk Pekerjaan Kritikal Tidak Jumlah Kritikal

Biotechnology Healthcare & Industrial Biotechnology Agro Based & ICT Education & Training Services Food Processing Industry Health Services Metal Based Industry Rubber Based Industry Tourism Services Wood Based Industry

19

23

42

28

30

58

54

60

114

30 8 13 48 28 26

306 137 102 51 108 146

336 145 115 99 136 172

JUMLAH

254

963

1217

Medical Engineering Industry Microelectronic Industry Nanotechnology Industry Telecommunication Waste Management

20

114

134

50 26 58 5

0 80 84 91

50 106 142 96

JUMLAH

159

369

528

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 20

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

2009

Tajuk Pekerjaan Kritikal Tidak Jumlah Kritikal


11 12 13 14 15 16 17 18 19

236

0 11 0 44

31 128 325 405

31 139 325 449

76

267

343

117 2

60 28

177 30

51 12

78 212

129 224

79 144

193 92

272 236

32

134

166

48

356

404

28 67 30

104 40 85

132 107 115

25 99

67 255

92 354

JUMLAH

870

3091

3961

JUMLAH KESELURUHAN

2430

6183

8613

Pengenalan

Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia adalah polisi, mekanisme, standard dan tatacara yang terlibat dalam penganugerahan suatu Sijil oleh Ketua Pengarah (Akta 652). Persijilan Kemahiran Malaysia meliputi lima (5) tahap persijilan seperti berikut: • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 • Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) • Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) Persijilan Kemahiran Malaysia dilaksanakan berteraskan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan.

Struktur Kerangka Kelayakan Pekerjaan Kebangsaan SKM Level 5 Management Level (Diploma/Advance Diploma Technology) SKM Level 4 Supervisory Level (Diploma/Diploma Technology) SKM Level 3 Supervisory Level (Malaysian Skill Certificate) SKM Level 2 Operation and Production Level (Malaysian Skill Certificate) SKM Level 1 Operation and Production Level (Malaysian Skill Certificate)

21 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Managerial

9 10

231

Core Abilities Supervisory

7 8

5

Skill & Job Ability Development

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 22

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

6

Agrobased & Food Product Bioteknologi (Biotech) Building & Construction Chemical Electrical And Electronic, Telecommunication & Broadcasting Industry Finance, Banking & Insurance Hospitality And Tourism Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Interior Décor Landscaping & Environmental Material Machinery And Equipment Mechanical & Electrical Service And Maintenance Medical & Pharmaceuticals Packaging Printing Souvenir & Small Enterprise Textile & Apparel Transportation

Operative

2004 1 -2005 2 3 4 5

Knowledge & Technology

Tahun No Sektor / Sub Sektor

Tajuk Pekerjaan Kritikal Tidak Jumlah Kritikal

Pelaksanaan Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia


Kaedah Persijilan Persijilan Kemahiran Malaysia boleh diperolehi melalui tiga (3) kaedah berikut: i. Pusat Bertauliah (PB) Persijilan melalui latihan dan penilaian di Pusat Bertauliah.

iii. Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN) Persijilan melalui gabungan latihan dalam dua situasi pembelajaran, iaitu di industri yang merangkumi 70% hingga 80% latihan amali dan di pusat latihan yang meliputi 20% hingga 30% latihan teori.

Faedah Persijilan Kemahiran Malaysia i. Diiktiraf oleh JPA untuk kemasukan ke perkhidmatan awam bagi skim perkhidmatan tertentu. ii. Diiktiraf oleh industri di Malaysia. iii. Menyediakan laluan kerjaya setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik. iv. Berupaya melahirkan pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia. v. Membantu Malaysia menjadi negara maju menjelang 2020 dengan mempunyai pekerja mahir yang terlatih.

Kaedah Permohonan Calon-calon boleh memohon untuk mengikuti latihan di Pusat Bertauliah melalui kaedah berikut: i. Permohonan melalui UPU Kaedah ini disediakan untuk permohonan mengikuti latihan di Pusat Bertauliah Awam. Permohonan kemasukan adalah dengan mengguna pakai Aplikasi Dalam Talian sepenuhnya melalui laman web www.upu.mohe.gov.my Nombor Unik ID bagi permohonan kemasukan melalui Aplikasi Dalam Talian boleh dibeli di kaunter Bank Simpanan Nasional atau menggunakan mesin ATM atau SMS Banking bagi pemegang akaun GIRO sehari selepas iklan disiarkan.

23 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Kaedah ini disediakan sebagai alternatif untuk permohonan mengikuti latihan di Pusat Bertauliah Swasta. Permohonan kemasukan adalah dengan mengguna pakai Aplikasi Dalam Talian melalui laman web www.ejpk.gov.my Pemohon juga boleh berhubung terus dengan Pusat Bertauliah Swasta berkaitan.

Program Ditawarkan Program-program yang ditawarkan adalah berdasarkan kepada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) yang telah dibangunkan (sila rujuk daftar NOSS dalam laman web www.dsd.gov.my).

Pusat Bertauliah Persijilan Kemahiran Malaysia Pusat Bertauliah bererti penyedia latihan kemahiran yang telah diluluskan oleh JPK untuk mengendali latihan kemahiran dan menawarkan Persijilan Kemahiran Malaysia bagi bidang dan tahap kemahiran tertentu berdasarkan NOSS. Terdapat 5 kategori Pusat Bertauliah, iaitu: i. Pusat Bertauliah Awam ii. Pusat Bertauliah Swasta iii. Pusat Bertauliah Industri iv. Pusat Bertauliah Persatuan/Pertubuhan v. Pusat Bertauliah Ujian Tanpa Musnah (NDT) Calon boleh merujuk laman web www.dsd.gov.my dan www.ejpk.gov.my untuk mendapatkan maklumat lanjut Pusat Bertauliah dan program-program kemahiran terkini yang ditauliahkan JPK.

Tempoh Latihan Tempoh latihan minimum yang ditetapkan oleh JPK adalah seperti berikut: Tahap Tempoh Latihan T1 T1 & T2 T3 Sahaja T1, T2 & T3

600 Jam 1200 Jam (1 Tahun) 1200 Jam (1 Tahun) 2400 Jam (2 Tahun) bagi bidang NOSS bermula dari T1 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 24

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

ii. Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT) Persijilan melalui pengiktirafan kemahiran yang diperolehi melalui pengalaman kerja atau latihan terdahulu.

ii. Permohonan melalui Central Application for Skills Training (eCAST)


Tahap

Tempoh Latihan

600 Jam bagi bidang NOSS TIDAK bermula dengan T1 T2 & T3 1800 Jam (1½Tahun) bagi bidang NOSS TIDAK bermula dengan T1 T3 & DKM 2400 Jam (2 tahun) + 3 bulan OJT T2, T3 & DKM 3600 Jam (3 tahun) + 3 bulan OJT T1, T2, T3 & DKM 3600 Jam (3 tahun) + 3 bulan OJT T1, T2, T3, DKM & 5400 Jam (4½ tahun) + 3 bulan OJT + 3 bulan DLKM OJT DKM sahaja 1200 Jam + 3 bulan OJT bagi pelatih yang mempunyai T3 DKLM sahaja 1800 Jam + 3 bulan OJT bagi pelatih yang mempunyai DKM

• Memberi peluang kepada sesiapa yang mempunyai kemahiran untuk mendapatkan pengiktirafan terhadap keterampilan yang dimiliki • Mengiktiraf pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi tanpa mengambilkira bila, bagaimana dan di mana ia diperolehi samada melalui pengalaman kerja, pengalaman hidup,atau latihan (formal, non-formal atau informal) • Menyokong dan menggalak Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH)

Permohonan Sebagai Calon PPT

*Catatan OJT – On Job Training T1 / T2 / T3 – Tahap 1 / Tahap2 / Tahap3 DKM – Diploma Kemahiran Malaysia DLKM – Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia

Persijilan Melalui Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu (PPT)

Terima Borang Permohonan

Mula

Kembalikan kepada pemohon

Tidak Tolak Permohonan

Ya

Apa Itu PPT? Satu kaedah untuk memberi pengiktirafan kepada mana-mana individu yang boleh membuktikan keterampilan yang digariskan dalam NOSS berdasarkan kepada pengalaman dan pencapaian terdahulu yang dimiliki. Individu yang memohon hanya perlu mengemukakan bukti-bukti keterampilan yang dimiliki untuk dinilai dan disahkan oleh personel yang dilantik.

Daftar Permohonan

Memenuhi Syarat?

Semak Borang Permohonan

Keluar Notis Lawatan PPL-PPT

Ya

Tidak Semak Kelayakan Pemohon

Keluar Notis Pendaftaran Calon & Penugasan PP-PPT

Dokumen Lengkap?

Keluar Resit Pembayaran

Laksana Sesi Kaunseling & Pembangunan Portfolio

Syor PPT untuk Anugerah Sijil

Tidak

Laksana Penilaian Bukti-Bukti Keterampilan

Tujuan PPT Memberi pengiktirafan terhadap keterampilan yang dimiliki oleh seseorang individu yang diperolehi melalui pengalaman kerja, pengalaman hidup dan latihan secara formal atau tidak formal. Siapa Yang Layak Diberi Pengiktirafan? Semua individu yang memenuhi syarat tempoh pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan serta syarat-syarat lain yang ditetapkan.

Laksana Sesi Verifikasi

Keputusan Verifikasi

Terampil

Keluar Sijil (SKM/DKM/ DLKM/PC)

Tidak Terampil Keluar Surat Gagal

Tamat

Carta Alir Permohonan Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu 25 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 26

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

T2

Faedah PPT


Jenis

Bayaran Permohonan • •

(f) (g) (h) (i)

(a) (b) (c) (d) (e)

Fi

Permohonan pentauliahan program latihan RM 1,500.00 Permohonan pentauliahan setiap program RM 200.00 latihan Permohonan bagi pembaharuan pentauliahan RM 200.00 setiap program latihan SKM - Melalui Pusat Bertauliah bagi setiap tahap RM 100.00 Pengiktirafan pencapaian terdahulu bagi setiap RM 300.00 tahap

27 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

RM 300.00 RM 100.00

(k)

Penyata Pencapaian bagi pelatih RM 100.00 Penyata pencapaian bagi sijil kelayakan pekerja USD 10.00 asing

(n)

Perkara

RM 100.00

Pengiktirafan pencapaian terdahulu bagi tahap Diploma Lanjutan

(m)

Jenis

RM 300.00

(j)

(l)

Fi dan Caj Perkhidmatan

Fi

Penyata pencapaian bagi perakuan kemahiran pekerja asing Permohonan bagi sijil ganti Sijil hilang Sijil rosak

RM 300.00

RM 370.00

RM 55.00 RM 20.00

(o)

Permohonan Penyertaan Pertandingan MySkills RM 100.00

(p)

Dokumen NOSS

RM 20.00

Nota: BERKUATKUASA PADA 31.12.2006 RUJUKAN [KSM/PUU/T/01/12:PN(PU2)655] AKTA PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KEBANGSAAN 2006 [AKTA 652]

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 28

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Bayaran yang dikenakan adalah RM 300/program/calon Bayaran hendaklah dibuat dalam bentuk Kiriman Wang, Deraf Bank atau Pesanan Kerajaan (L.O.) atas nama “KETUA PENGARAH PEMBANGUNAN KEMAHIRAN” Bayaran hendaklah memiliki tempoh sahlaku sekurangkurangnya tiga (3) bulan dari tarikh permohonan diterima. Bayaran dalam bentuk tunai, wang pos dan lain-lain tidak akan diterima.

Perkara Melalui bidang ujian tanpa musnah bagi setiap tahap DKM - Melalui Pusat Bertauliah Pengiktirafan pencapaian terdahulu bagi tahap Diploma DLKM - Melalui Pusat Bertauliah


Sumber rujukan

SKPK (NOSS), Kurikulum SLDN atau kurikulum lain yang diluluskan Jabatan

Definisi SLDN

Penilaian

Penilaian berterusan dan ujian akhir

Kaedah latihan meliputi dua situasi pembelajaran, iaitu di industri yang merangkumi 70% hingga 80% latihan amali dan di pusat latihan yang meliputi 20% hingga 30% latihan teori.

Persijilan

Perantis yang berjaya dalam penilaian dan memenuhi syarat yang ditetapkan akan dianugerah SKM Tahap 1, 2, 3, DKM atau DLKM oleh JPK berasaskan program yang diikuti.

Insentif

Kepada majikan • Pelepasan cukai pendapatan syarikat terhadap kos pelaksanaan SLDN di syarikat; • Pelepasan cukai pembelian peralatan yang dibeli untuk tujuan latihan SLDN dan pengeluaran; atau • Pulangan semula (reimbursement) kos pelaksanaan SLDN kepada majikan yang mencarum dalam HRDF (Rujuk Pekeling Majikan 1/2008 PSMB).

Tujuan SLDN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Melahirkan pekerja berpengetahuan (K-workers) iaitu pekerja yang memiliki tiga elemen kompetensi iaitu teknikal, sosial & kemanusiaan dan metadologi & pembelajaran.

KAEDAH PELAKSANAAN SLDN Konsep

Pendekatan pembelajaran Kendiri (Self-reliant Learning)

Tempoh latihan

Berdasarkan kepada tahap kemahiran yang telah ditetapkan dalam Sistem Persijilan Kemahiran Malaysia (SPKM)

Nisbah latihan

70% hingga 80% latihan amali di industri dan 20% hingga 30% latihan teori di pusat latihan.

Kaedah Penyampaian Day-release (contoh: 1-2 hari seminggu pembelajaran teori dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4-5 hari seminggu latihan amali di syarikat) Block-release (contoh: 1-2 bulan pembelajaran teori dan kemahiran asas di pusat latihan serta 4-5 bulan latihan amali di syarikat) Elaun Latihan: dibayar oleh majikan (Sekiranya latihan dijalankan dalam masa 2 tahun)

Semester 1 – RM350.00 sebulan Semester 2 – RM400.00 sebulan Semester 3 – RM450.00 sebulan Semester 4 – RM500.00 sebulan

29 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Kepada Perantis • Elaun latihan setiap bulan dari majikan atau kerajaan • Latihan percuma dengan kos latihan ditanggung oleh majikan atau kerajaan.

Faedah SLDN Faedah SLDN kepada majikan: • Penjimatan kos untuk mengambil dan melatih pekerja baru. • Mendapat potongan cukai LHDN di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 • Bayaran latihan daripada PSMB bagi syarikat yang mencarum • Peningkatan produktiviti dan kualiti kerja. • Mengenalpasti dan memilih bakal pekerja yang berkemahiran. • Pembangunan modal insan bagi tujuan peningkatan kompetensi. • Meningkatkan imej dan reputasi syarikat sebagai pembekal latihan yang berkualiti

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 30

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)


Direktori Pakar Industri Negara (DPIN)

Faedah SLDN kepada perantis: • • • •

Penerimaan elaun Pengalaman bekerja sebenar Peluang pekerjaan yang lebih cerah Penganugerahan SKM mengikut tahap kemahiran

Definisi DPIN

DPIN ialah kumpulan data-data pakar dan pekerja berkemahiran tinggi mengikut sektor dan industri yang berkaitan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Permohonan SLDN

Pentauliahan SLDN

Tamat

Personel yang berpengetahuan, berkemahiran dan berpengalaman luas dalam sesuatu bidang pekerjaan tidak kurang dari sepuluh (10) tahun serta berupaya menyumbang buah fikiran dan kepakaran di dalam pembangunan latihan kemahiran.

Lawatan Verifikasi

Ya

Perakuan

Tidak

Carta alir permohonan SLDN

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal

Tujuan DPIN Sumber rujukan untuk personel lantikan JPK dan menjana statistik pakar Negara mengikut sektor masing-masing.

Faedah DPIN • Diperakukan sebagai Pakar Industri Negara. • Berpeluang dilibatkan dalam program jabatan seperti panel pembangunan NOSS dan penggubal soalan pertandingan kemahiran. • Berpotensi meningkatkan tahap kemahiran dan profesionalisme. • Berpeluang dilantik sebagai PPL, PP-PPT, DSE, Ahli JPPK, Hakim Pertandingan Kemahiran dan sebagainya. • Menjadi pakar rujuk jabatan dalam meningkatkan kualiti Persijilan Kemahiran Malaysia. • Rujukan statistik pakar industri mengikut sektor masingmasing.

Kaedah Perlaksanaan Tenaga kerja mahir yang memiliki kelayakan dan memenuhi syarat adalah dipelawa mendaftar dalam DPIN melalui laman web www.ejpk.gov.my

31 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 32

PE RKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Mula

Definisi Pakar Industri Negara

Daftar Syarikat/ Institusi Latihan (eJPK)


• Pakar Industri i. Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap; ii. Pengamal dalam bidang kemahiran bagi sektor industri berkaitan dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun; iii. Memenuhi sekurang–kurangnya satu daripada kriteria berikut: • Terlibat dalam menghasilkan rekaan produk sebagai pereka atau merupakan seorang pakar rujuk dalam bidang; • Menerima pengiktirafan dari mana-mana badan profesional (dalam atau luar negara); • Memenangi mana-mana pertandingan kemahiran atau rekacipta (peringkat kebangsaan atau antarabangsa); ATAU • Individu yang diperakukan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran • Pakar Pengajar i. Warganegara Malaysia atau pemastautin tetap; ii. Mengajar secara langsung dalam bidang kemahiran yang diiktiraf JPK dengan pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun; iii. Sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman di industri atau 6 bulan latihan di industri (OJT) dalam bidang kemahiran berkaitan; iv. Memenuhi sekurang–kurangnya satu daripada kriteria berikut: • Memiliki sekurang-kurangnya SKM tahap 3 dalam bidang berkaitan; • Menerima pengiktirafan dari mana-mana badan profesional (dalam atau luar negara); • Memenangi mana-mana pertandingan kemahiran atau rekacipta (peringkat kebangsaan atau antarabangsa); ATAU • Diperakukan oleh Ketua Pengarah Pembangunan Kemahiran

Sektor Industri Yang Terlibat Sektor industri yang terlibat adalah merujuk kepada Daftar NOSS terkini boleh didapati di www.dsd.gov.my

33 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Penjenamaan SkillsMalaysia SkillsMalaysia merupakan proses penjenamaan baru yang menjadi simbolik inovasi kepada latihan kemahiran bagi melambangkan jangkauan kemahiran ke aras paling cemerlang dan pencapaian terbilang hasil daripada kesatuan aspirasi bangsa dan negara dengan berpaksikan misi latihan kemahiran dalam kalimat SkillsMalaysia. Selaras dengan keperluan RMKe-10, iaitu Mengarusperdana Latihan Kemahiran, jenama SkillsMalaysia telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak pada 11 Januari 2011 sebagai salah satu daripada 19 Program Transformasi Ekonomi (ETP) iaitu projek permulaan (entry point project, EPP) EPP 5 Kempen Kesedaran SkillsMalaysia 2011 peringkat kebangsaan. Negara memerlukan 40% pekerja mahir bagi memastikan Malaysia menjadi Negara maju pada tahun 2020. Maka objektif SkillsMalaysia diwujudkan agar dapat meningkatkan kesedaran terhadap peluang kerjaya dalam bidang latihan kemahiran dan seterusnya menjana ekonomi Negara berpendapatan tinggi. SkillsMalaysia turut mengambil inisiatif dengan menggalas tanggungjawab menyelaras lima (5) pertandingan kemahiran di peringkat nasional dan antarabangsa. Pertandingan seumpama ini adalah salah satu kaedah inovasi bagi menarik minat para belia negara agar Iebih berminat dan memperbaiki persepsi menghargai kemahiran. Lima (5) aktiviti pertandingan tersebut ialah dua (2) di peringkat kebangsaan dan tiga (3) di peringkat antarabangsa, iaitu pertandingan kemahiran MySkills, MySkills-ASEAN, Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM), Pertandingan Kemahiran ASEAN (ASC) dan Pertandingan Kemahiran Dunia (WSC).

Objektif SkillsMalaysia adalah manifestasi komitmen kerajaan bagi: • Meningkatkan kesedaran terhadap latihan kemahiran yang boleh memberi peluang kerjaya ke arah mencapai ekonomi Negara berpendapatan tinggi. • Menjadikan latihan kemahiran sebagai pilihan utama kepada lepasan sekolah. • Meningkatkan pengambilan pelajar latihan kemahiran kepada 200 ribu menjelang 2020. Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 34

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Kriteria & Syarat Memohon


Logo SkillsMalaysia

Pertandingan Kemahiran Tujuan Membudayakan latihan kemahiran dan memberi pengiktirafan kepada belia negara dan pengajar yang berkemahiran melalui kerjasama strategik dengan pihak industri dan penyedia latihan.

Penjelasan logo i. Tiga komponen utama di dalam logo ini adalah kalimat SkillsMalaysia, lima jejari berwarna dan lingkaran terjurus daripada Jalur Gemilang. ii. Lima jejari berwarna yang terbentuk melambangkan jangkauan kemahiran ke arah paling cemerlang dan pencapaian terbilang iii. Warna yang digunakan untuk menandakan • • • • •

Kuning – Pengiktirafan (Recognition) Hijau – Evolusi (Evolution) Biru – Peningkatan (Growth) Merah – Pembangunan (Development) Hitam – Eksplorasi (Exploration)

iv. Jalur lingkaran terjurus daripada Jalur Gemilang adalah kecambahan nilai dari kesatuan aspirasi Bangsa dan Negara dengan berpaksikan misi Latihan Kemahiran dalam kalimat SkillsMalaysia v. Gabungan tiga komponen di atas memberikan simbolik korporat arca yang konsisten dengan kekompetenan yang tinggi melalui SkillsMalaysia

• Mengiktiraf pelatih dan pekerja mahir yang mempunyai kemahiran yang unggul; • Melahirkan juara kemahiran bertaraf dunia; • Melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan industri; • Memberi pengiktirafan dan penghargaan tenaga pengajar di institut awam dan swasta; • Sebagai pengukur tahap ke kompetenan tenaga pengajar bertaraf dunia; • Meningkatkan kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bidang kemahiran kepada pembangunan Negara; dan • Mewujudkan budaya menghormati kemahiran (skills respect culture).

Jenis Pertandingan • Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM) Pertandingan Kemahiran Malaysia (PKM) adalah satu pertandingan kemahiran yang diadakan setiap tahun bertujuan untuk memilih dan mengiktiraf pelatih dan pekerja mahir yang mempunyai kemahiran yang unggul. Pertandingan ini akan dijalankan melalui dua peringkat iaitu peringkat pra-kelayakan dan akhir. Ia akan dapat membantu meningkatkan tahap kemahiran sumber manusia di Malaysia yang bertaraf dunia. Selain itu, ia dapat memberi kesedaran dan kefahaman kepada masyarakat tentang pentingnya bidang kemahiran kepada pembangunan negara. Syarat pemohon • Warganegara Malaysia; • Terbuka kepada pelatih atau pekerja mahir; • Berumur 20 tahun ke bawah kecuali bidang Mekatronik 23 tahun ke bawah; dan • Setiap peserta layak memohon satu bidang sahaja.

35 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 36

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Objektif


Ganjaran RM 5000, pingat dan sijil RM 2500, pingat dan sijil RM 1500, pingat dan sijil *RM 500 dan sijil *RM 500 dan sijil

Markah 85% - 100% 75% - 84.99% 70% - 74.99% 65% - 69.00%

• Pertandingan MySkills Pertandingan MySkills merupakan satu pertandingan kemahiran untuk meningkatkan kekompetenan dan daya saing di kalangan pengajar kemahiran awam dan swasta. Dengan adanya pertandingan ini, pengajar dapat bersaing secara sihat untuk menunjukkan kemahiran yang terbaik di samping mendapat pengiktirafan dan ganjaran yang ditawarkan. Pengajar juga mendapat pendedahan dari segi teknologi dan kurikulum yang terkini selaras dengan kemahiran di peringkat dunia. Syarat pemohon • Warganegara Malaysia; • Mempunyai pengalaman mengajar dan bekerja di industri dalam bidang yang dipertandingkan tidak kurang dari 4 tahun; dan • Mendapat kebenaran dan sokongan daripada majikan Ganjaran Anugerah Platinum Emas Perak Gangsa Sijil Kecemerlangan Sijil Penyertaan

Ganjaran RM10,000, pingat dan sijil RM 7000, pingat dan sijil RM 5000, pingat dan sijil RM 3000, pingat dan sijil RM 500 dan sijil RM 500 dan sijil

37 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Markah 96% - 100% 90% - 94.99% 81% - 89.99% 75% - 80.99% 60% - 74.99%

• Pertandingan MySkills-ASEAN Pertandingan MySkills-ASEAN merupakan satu acara dwi tahunan pertandingan kemahiran yang dianjurkan untuk tenaga pengajar kemahiran awam dan swasta di peringkat ASEAN. Tujuan pertandingan ini diadakan adalah untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada tenaga pengajar dan wakil dari sembilan (9) buah negara ASEAN mengenai kaedah pelaksanaan Pertandingan MySkills di Malaysia. Melalui pertandingan ini tenaga pengajar akan diberi pendedahan samada dari segi pengendalian pertandingan, mutu soalan dan sistem pemarkahan. • Pertandingan Kemahiran ASEAN (ASC) Pertandingan Kemahiran ASEAN telah dianjurkan sejak 1995 yang mana Malaysia telah menjadi tuan rumah bagi pertandingan ini pada tahun 1995. Pertandingan ini dianjurkan setiap dua tahun secara bergilir oleh negara-negara ASEAN. Ia merupakan landasan kepada belia negara untuk bertanding, mendapat pengiktirafan, memperolehi peluang untuk menonjolkan bakat kemahiran di peringkat ASEAN. Disertai oleh belia yang berumur 17 hingga 22 tahun dan berkemahiran dalam bidang berkaitan. • Pertandingan Kemahiran Dunia (WSC) Pertandingan Kemahiran Dunia (WSC) merupakan pertandingan kemahiran di peringkat dunia yang dulunya dikenali sebagai The International Youth Skills Olympics (IYSO). Pertandingan ini hanya terbuka kepada negara yang menjadi ahli dalam WorldSkills International (WSI) dan Malaysia telah diterima sebagai ahli WSI sejak tahun 1993. Peserta adalah dari kalangan belia yang berkemahiran dan berumur antara 17 hingga 22 tahun. Terdapat lebih dari 40 bidang kemahiran yang dipertandingkan dan mengikut piawaian kemahiran di peringkat dunia. Bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran bertaraf dunia.

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 38

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Ganjaran Anugerah Emas Perak Gangsa Sijil Kecemerlangan Sijil Penyertaan


Pusat Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan (Centre for Instructor and Advanced Skills Training, CIAST) CIAST telah ditubuhkan pada tahun 1983 dengan bantuan kewangan daripada Kerajaan Jepun dibawah Projek Pembangunan Sumber Manusia ASEAN. Projek ini diselia oleh pakar-pakar teknikal dan pengurusan dari Kerajaan Jepun menerusi JICA sehingga 1991.

iv. Program Pembelajaran Elektronik & Multimedia (PEM) • Kursus Latihan e-training v. Program Perancangan & Pembangunan Latihan (PPL) • Program Pembangunan Latihan Tenaga Pengajar Awam dengan tajaan JPA • Pembangunan Bahan Pembelajaran dan Pengajaran PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

PERKHIDMATAN YANG DITAWARK AN

Pengenalan

iii. Program Pembangunan Profesional Kemahiran (SPD) • Kursus peningkatan kemahiran kepada pengajar ILKA & ILKS, Penyelia Industri, Coach Industri, Master Trainer dan Dual System Expert untuk program SLDN. • Kursus Malaysian Technical Cooperation Program (MTCP) dan Third Country Training Program (TCTP).

CIAST beroperasi sepenuhnya dibawah Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia sehingga Jun 2007 sebelum diserahkan pengurusannya dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran di Kementerian yang sama. Tujuan pengalihan pengurusan ini adalah untuk mengembangkan lagi fungsi CIAST sedia ada dan memberi peluang untuk meneroka peluangpeluang baru dalam meningkatkan latihan kemahiran. CIAST menawarkan kursus latihan pengajar, latihan penyelia, latihan kemahiran lanjutan untuk pengajar kemahiran, penyelia dan coach industri serta pekerja mahir industri dari sektor awam dan swasta sehingga ke tahap antarabangsa. Latihan yang dijalankan di CIAST dikendalikan oleh pengajar berpengalaman dalam pelbagai bidang kemahiran.

Perkhidmatan yang Ditawarkan i. Program Pembangunan Pengajar Kemahiran (PPK) • Sijil Pengajar Vokasional (VTO) • Diploma Lanjutan Pengajar Vokasional (DLPV) • Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 Dengan Sijil Pengajar Vokasional (SKMT3 Dengan VTO) ii. Program Kelayakan Kekompetenan (KK) • Memperaku personel pentauliahan (PPB,PPD,PP,PPPLV,PPD-PLV, COACH DAN PSLDN) • Melaksana Kursus Induksi Persijilan Pentauliahan Kemahiran Malaysia (KIPPKM) 39 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran

Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran 40


Hubungi Kami 1. Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia Aras 7-8, Blok D4, Kompleks D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62530 Putrajaya Tel 03 8886 5400 Faks 03 8889 2423 Email jpk@mohr.gov.my Web www.dsd.gov.my

6. Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Timur Kementerian Sumber Manusia Tingkat 6, Wisma MAIDAM, Jalan Banggol, 20100 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman Tel 09 626 5500 Faks 09 626 5502 Email jpktimur@mohr.gov.my

2. Jabatan Pembangunan Kemahiran Cyberjaya Kementerian Sumber Manusia Blok 4803, Suite 0-10 Bangunan CBD Perdana, Off Persiaran Flora, 63000 Cyberjaya Selangor Darul Ehsan Tel 03 8321 4700 Faks 03 8321 4888 Email jpk@mohr.gov.my Web www.dsd.gov.my

7. Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Sabah Kementerian Sumber Manusia Lot A6.2 & A6.3, Tingkat 6 Blok A Bangunan KWSP Peti Surat 21, Jalan Karamunsing 88598 Kota Kinabalu, Sabah Tel 088 270 420 / 413 Faks 088 270 424 / 410 Email jpksabah@mohr.gov.my

3. Jabatan Pembangunan Kemahiran 8. Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Tengah Wilayah Sarawak Kementerian Sumber Manusia Kementerian Sumber Manusia A301-2, Tingkat 3, West Wing No 11-01 & 11-02, Level 11, Wisma Consplant 2, No. 7, Bangunan Somerset Gateway Kuching Jalan SS 16/1, 47500 Subang Jaya, Jalan Bukit Mata Selangor Darul Ehsan 93100 Kuching, Sarawak Tel 082 420 257 / 70 / 73 Tel 03 5635 9995 Faks 082 420 278 Faks 03 5638 8777 / 03 5638 1113 Email jpkswk@mohr.gov.my Email jpksentral@mohr.gov.my 4. Jabatan Pembangunan Kemahiran 9. Pusat Latihan Pengajar & Wilayah Selatan Kemahiran Lanjutan (CIAST) Kementerian Sumber Manusia Kementerian Sumber Manusia Aras 18, Menara KWSP Peti Surat 7012, Jalan Dato’ Dalam Jalan Petani 19/1, Seksyen 19, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim 40900 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tel 03 5543 8200 Tel 07 222 6503 Faks 03 5543 8398 Faks 07 222 6607 Email www.ciast.gov.my Email jpkselatan@mohr.gov.my 5. Jabatan Pembangunan Kemahiran Wilayah Utara Kementerian Sumber Manusia Lot MZ.03 & MZ.04, Tingkat Mezzanin Bangunan KWSP, No. 3009 Off Lebuh Tenggiri 2, Bandar Seberang Jaya 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang Tel 04 380 9400 / 1 / 12 Faks 04 380 9413 Email jpkutara@mohr.gov.my

41 Infokit Jabatan Pembangunan Kemahiran


Mengarusperdana Latihan Kemahiran

Kemahiran Menjana Kemajuan dan Pendapatan Tinggi www.dsd.gov.my www.skillsmalaysia.gov.my

Jabatan Pembangunan Kemahiran  

Infokit JPK

Advertisement