Page 1

กระต่ ายแสนกลเจอสิงโตเจ้ เลห์

กระต่ายแสนกลเจอสิงโตเจ้ าเล่ห์ กระต่าย หมี และลิง เป็ นเพื่อนกัน เจ้ าหมีและลิงมีนิสยั ชอบคุยโวโอ้ อวดและ ดูถกู สัตว์อื่น เมื่อหมีและลิงเจอกระต่ายก็ชอบพูดจาเย้ ยหยันเจ้ ากระต่าย วันหนึง่ สัตว์ทงสามเจอสิ ั้ งโตเจ้ าป่ า มันถามเจ้ า หมีวา่ ในปากของมันมีกลิ่นอะไร เจ้ าหมีตอบไปว่ามีกลิ่นเหม็น สิงโตโมโหจึงตบเจ้ าหมีจนตาย แล้ วสิงโตก็ถามเจ้ าลิงด้ วย คำาถามเดิม คราวนี ้เจ้ าลิงตอบว่า ปากของสิงโตมีกลิ่นหอม สิงโตว่าเจ้ าลิงโกหก มันเป็ นสัตว์กินเนื ้อ ปากจะมีกลิ่นหอมได้ อย่างไร เจ้ าลิงจึงถูกสิงโตตบจนตายไปอีกตัว จากนัน้ สิงโตจึงหันมาถามเจ้ ากระต่าย เจ้ ากระต่ายใช้ ไหวพริบตอบไปว่า วันนี ้มันไม่สบาย มันจึงไม่ได้ กลิ่นอะไร สิงโตจึงตอบว่าไว้ วนั หลังเจ้ ากระต่ายค่อยตอบคำาถามใหม่ แล้ วเจ้ ากระต่ายก็หนี รอดมาได้ เรื่ องซุกซนของปี เตอร์ กระต่ายน้ อย 4 ตัว อาศัยอยู่กบั แม่ในโพรงไม้ ใหญ่ ก่อนที่แม่จะออกไปข้ างนอก ได้ สงั่ ห้ า มลูกๆ ไม่ให้ เข้ าไปเล่นในสวนของชาวนา ลูกกระต่าย 3 ตัวเชื่อฟั งแม่ แต่ปีเตอร์ กลับไม่เชื่อ แอบหนีเข้ าไปเล่นในสวนของ ชาวนาเพียงลำาพัง มันพบกองแครอท ด้ วยความหิวจึงกระโจนลงไป ตกลงไปในหลุมที่ชาวนาขุดดักไว้ แต่โชคดีมนั ปี นหนี ออกมาได้ แล้ วปี เตอร์ ก็เดินไปเจอชาวนา เขาเห็นมันก็โกรธ วิ่งไล่กวดมัน มันหนีไปหลบในถังไม้ ปี เตอร์ พยายามหา ทางออก มันลื่นไปชนแมวที่หลับอยู่ตื่น ปี เตอร์ วิ่งหนีแมวจนไปเจอทางออกที่มีชาวนายืนอยู่ มันตัดสินใจย่องหนีมาทาง ด้ านหลัง จึงสามารถกลับมาบ้ านได้ ด้ วยความซุกซนของปี เตอร์ เย็นนัน้ มันจึงต้ องกินยาแทนที่จะได้ กินของอร่อย เพราะ ความซุกซนของตัวเองทำาให้ ตวั มันไม่สบาย

กระต่ายแสนกลเจอสิงโตเจ้าเล่ห์  

เรื่องกระต่ายแสนกลกับสิงโตเจ้าเล่ห์เป็นนิทานพื้นบ้านที่สามารถสนุกกับนิทานเรื่องนี้ได้

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you