Page 1

NYHEDSBREV NYHEDSBREV! FÆLLESKONTORET

Tårnby Forenings Råd & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning Nr. 7 - Fredag d. 8. oktober 2010

Kulturnat i Tårnby…!? Da der blev indbudt til debat d. 2. oktober i Postkassen om hvorvidt Tårnby skulle blive en del af Kulturnatten, var der flere som ikke fik læst indbydelsen helt færdig! De ringede nemlig med det samme for at tilmelde Kulturnatten! Så lad os starte med at understrege, at nej Tårnby er ikke en del af Kulturnatten, og skal vi med, så ligger det mindst et par år ude i fremtiden! Ideen var blot at tage en drøftelse om hvorvidt det var en ide, og om det var noget vi måske skulle arbejde videre med. Poul Dreyer fra Dyrenes Mindegrave havde forberedt et ualmindeligt godt og utroligt inspirerende oplæg til en debat om emnet, og gav blandt andet sit bud på en ”nat” rundt i Tårnby! Den efterfølgende debat viste med al tydelighed at han havde pillet ved noget som vakte alles interesse! Flere ideer kom på banen, men især to blev der kredset meget om: •

• •

Fidusen ved den ”rigtige” Kulturnat er, at man så kobler sig på et arrangement, som er kendt i forvejen, og som har en stab der arbejder fuldtids med projektet, og så har de en annoncekampagne, som bare kører på skinner! Den enkelte forening/klub behøver ikke nødvendigvis spytte de store penge i sådan en aften/nat. Ulempen er, at det er København og Frederiksberg som står for kulturnatten, og de skal lukke op for at Tårnby kan komme med - og så skal Tårnby kommune jo også synes om ideen! Kan man koble sig på, så kan man indledningsvis udpege 3-4 steder, hvor der sker en masse, gerne tæt på metro/offentlig transport. Det kunne være havnen, området omkring Hovedbiblioteket, Tårnby Torv og Vestamager. Det sidste bragte en anden ide på banen, nemlig i stedet at satse på vores egen Kulturnat i Tårnby. Den findes jo allerede, ”Stjerner i natten”, dog i en noget mindre udgave, beliggende i og omkring Naturskolen på Amager Fælled. Man kunne udvide dette arrangement til at omfatte en række steder i kommunen, og så tilbyde gratis kørsel i pendulfart rundt mellem disse steder. Fordelen er, at så ”konkurrerer” vi ikke med de 500 andre som er koblet på Kulturnatten, og så kan vi lægge arrangementet på en bedre dato. Kulturnatten ligger jo i forbindelse med efterårsferien, mens ”Stjerner i natten” ligger i maj. Ulempen er, at så skal der findes penge til annonceringen, og så skal den enkelte forening/klub nok lægge lidt flere penge på bordet!

Debatten mundede ud i at vi vil prøve at lodde stemningen blandt foreningerne/ klubberne i kommunen. Hvad synes man i de enkelte klubber/foreninger? Er det i det hele taget en god ide eller er det hele lige meget? I givet fald at man synes om ideen, er det så den lokale model eller den ”store” model, man bør arbejde hen i mod? Er der andre ideer og tanker som bør tages med? Vend tingene i jeres bestyrelse og send meget gerne jeres kommentarer til tfr@tfr.dk, eller slå på tråden til Fælleskontoret, hvis I har spørgsmål!

...Og hvad med det der ”branding”? Fælleskontoret Englandsvej 290 1. Box 34 - 2770 Kastrup 3250 5290 tfr@tfr.dk Åbningstider: Se www.taarnbynet.dk

...Og med hensyn til emnet ”Branding”? Tja, Julia Lahme måtte melde sig syg samme morgen - det er jo nok det eneste man ikke kan gardere sig imod! Det var rigtigt mange kede af, så vi lover at hun kommer på ved et af de førstkommende arrangementer igen!


Bemærk den korte ansøgningsfrist! Har du/I et forslag så er det med at få det sendt af sted i en fart!


STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I TÅRNBY KOMMUNE I 2011 Aktiviteter for børn og unge under 25 år. Folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger/andre foreninger) kan søge om medlems-, kursus-, lejr- og trænertilskud i henhold til den godkendte tilskudsordning i Tårnby Kommune. Ansøgning om tilskud for perioden 1/1 2011 til 31/12 2011 skal indsendes inden den 1. november 2010 til Børne- og Kulturforvaltningen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Det forventes, at der er udsendt svar på ansøgningerne inden udgangen af december måned 2010. Lokaletilskud til drift af egne eller lejede lokaler hvori der finder aktiviteter sted for børn og unge under 25 år skal for året 2010 ansøges inden den 1. marts 2011. Lokaletilskudsansøgningerne forventes færdigbehandlet inden udgangen af maj måned 2011. Ansøgningsskemaer kan enten hentes på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk under fritid/ansøgnings- og regnskabsskemaer, eller ved henvendelse til Børne- og Kulturforvaltningen på rådhuset.

Frivillige bør ikke beskattes! Forældre skal ikke beskattes af deres frivillige foreningsarbejde, mener Danmarks Idræts-Forbund (DIF) i en aktuel sag om differentieret kontingent i en fodboldklub. Midtjyske Hammerum IF indførte sidste år en ny kontingentmodel for at få flere hænder til fortsat at kunne drive foreningen på et tilfredsstillende niveau. Med det såkaldte differentierede kontingent skal forældre til børn og unge i fodboldklubben, der ikke hjælper til, betale det dobbelte i kontingent. Forældre, der yder en indsats, betaler blot det normale kontingent. Den lokale skatteforvaltning meddelte imidlertid, at forældrenes frivillige indsats ville blive beskattet, fordi værdien af kontingentbesparelsen opnås ved at hjælpe til, og derfor er den at sammenligne med løn og dermed skattepligtig. DIF fik derefter forelagt sagen af Hammerum IF assisteret af JBU. DIF er uenig i SKATs udmelding, fordi kontingentmodellen har som forudsætning, at alle forældre til børn og unge i foreningen hjælper til. Dermed er det ikke de aktive forældre, der opnår en skattepligtig rabat, men de ikke-aktive forældre der får en ekstra udgift. "Sagen er principiel, for vi skal ikke have tilstande, hvor det straffes at give en hånd med som frivillig i foreningen. Vi har meddelt Hammerum IF, at vi støtter og bakker op, hvis SKAT skulle vælge at rejse en sag. I DIF ser vi i øvrigt flere og flere idrætsforeninger, der vælger modellen med differentierede kontingenter, og vi ønsker at feje al tvivl om beskatning af bordet," siger Karl Chr. Koch, direktør i DIF. Hammerum IF har haft stor succes med det differentierede kontingent, og mange nye har meldt sig som frivillige. "Vi er glade for DIF's udlægning, som er helt i tråd med vores egen holdning i sagen. Vores nye kontingentordning er et vigtigt redskab til det løbende arbejde med at rekruttere frivillige og løse de mange opgaver i foreningen," siger Eigil Pedersen, formand for Hammerum IF. (Sakset fra www.dif.dk)


Dansk Flygtningehjælp 14/11 I stil med tidligere lægger Fælleskontoret hus til når Dansk Flygtningehjælp arrangerer landsindsamling. I Tårnby plejer vi at kunne mønstre op mod 100 indsamlere som hver især indsamler kr. 1.000,- i snit! Altså omkring kr. 100.000,- fra vores ”lille” kommune! Er du med på at give en hånd, så vi kan nå det? Det er søndag d. 14. november at det foregår! Man tilmelder sig på tfr@tfr.dk eller direkte via www.flygtning.dk. Indsamlingen finder sted i tidsrummet kl. 1100-1400. Man starter på kontoret på Englandsvej 290 hvor man udvælger sig en rute, bliver registreret og får udleveret en bøsse. Fra kl. 1200-1500 holder en lokal bank åben, hvor man møder op, når man er færdig, og afleverer de indsamlede midler. Banken tæller pengene op med det samme, så man kan gå hjem med et resultat i hånden. Det er en god anledning til at komme ud og få lidt motion og frisk luft, enten sammen med børnene, familien eller måske et hold fra Klubben? Vejrmæssigt plejer det at holde tørvejr, men det kan godt blive køligt og dejligt frisk i luften, så hvad er mere oplagt efterfølgende end at runde bageren og så hjem og lave en kop varm kakao med flødeskum!? Slå fødderne op og tænd for fjernsynet hen ad aftenstid, og se de flotte (forhåbentlig!) resultater i Nyhederne! J Dansk Røde Kors har netop afviklet deres indsamling og fik mere end kr. 18,6 millioner i kassen! Det er kr. 3.000.000,- mere end sidste gang! Det må vi kunne gøre bedre!

Er du frisk?

Fritidsavisen genoptrykkes! Genoptryk af Fritidsavisen i disse moderne Internet tider hvor alle medier smelter sammen det lyder da fuldstændigt vanvittigt! Og så på noget så håbløst umoderne som papir!! Og dog! En gang i mellem må man gå mod strømmen for at skille sig ud, og det vil vi gerne med Fritidsavisen. Den udkom sidst i 2002, efter i lang tid at være udkommet med 4 års intervaller, og derefter var det så planen at oplysningerne fra avisen skulle kunne findes på nettet. Internettet er godt, og godt til rigtigt mange ting, men engang imellem drukner informationerne i det væld af oplysninger der kan findes. Informationer om et aktivt og vidtspændende foreningsliv har siden 2002 - og kan fortsat i fremtiden - findes på www.taarnbynet.dk. Men fra 2011 også i en trykt udgave. Formålet er selvfølgelig at give et overblik over hvad vi tilsammen kan tilbyde af aktiviteter for børn og voksne i Tårnby kommune. Fritidsavisen vil blive trykt i mere end 20.000 eksemplarer og omdelt til samtlige husstande i kommunen omkring marts måned, altså nogle måneder før de fleste foreninger og klubber går på sommerferie. DERFOR: Få sendt en opdateret beskrivelse samt relevante kontaktoplysninger frem til Fælleskontoret i en fart, gerne på tfr@tfr.dk. Læs beskrivelsen med ”kommende brugeres” øjne: Hvorfor er det lige at jeg skal gå til…, hvor holder I til, og hvad koster det? Hvornår holder i møder/træning/komsammen? Hvor kan jeg læse mere om klubben og hvem kan jeg evt. kontakte? Send meget gerne billeder med til at krydre teksten med! Layout og størrelse er endnu ikke på plads, men hvis du vil se hvad de andre skrev i den forrige udgave så kan du finde den her: http://www.taarnbynet.dk/fritidsavis/index.htm Papirsudgaven kommer naturligvis også til at ligge på nettet, og i modsætning til den trykte udgave vil den altid være 100% opdateret. På det punkt kan den trykte udgave ikke være med, men den kan være blikfanget som fanger læserens interesse og dermed skaber kontakten. Det er håbet at Fritidsavisen vil blive gemt og at den vil blive læst i venteværelser, på biblioteket og andre tilsvarende steder.


Børneattester - igen!! Til foreninger i Tårnby Kommune som enten modtager tilskud eller benytter kommunale lokaler: Folketinget har i december 2009 vedtaget en ny lov som pålægger alle ovennævnte foreninger én gang årligt at underskrive (foreningens formand) og indsende erklæring - om indhentelse af børneattest - til Børne- og Kulturforvaltningen. Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i. Erklæringen skal afgives én gang årligt !!! Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunen skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom. Foreningens formand afgiver erklæringen på foreningens vegne. Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgave, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester. Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningerne til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte med børn under 15 år. Erklæringen kan findes såvel på kommunens hjemmeside (under fritid/foreninger) som på taarnbynet.dk og skal i underskrevet stand af foreningens formand returneres til Børne- og Kulturforvaltningen inden den 1. november 2010 for året 2011!!

Husk nu – ingen underskrevet erklæring – intet tilskud og ingen lokaler!!!

...Og så lige for at understrege alvoren: I Københavns kommune har 13 idrætsforeninger fået frataget såvel de kommunale faciliteter som den økonomiske støtte! Alene fordi de ikke har afleveret en underskrevet erklæring om indhentelse af børneattester! Kommunen SKAL simpelthen bortvise dem, uanset om de synes om det eller ej. De er naturligvis velkomne til at søge igen om et år, men hvor mange foreninger kan overleve en sæson på de betingelser? Det skal siges at kommunen naturligvis HAR rykket for erklæringen. (Sakset fra ”Idrætsliv”)


FOLKEOPLYSENDE FORENINGER HJEMMEHØRENDE I TÅRNBY KOMMUNE

TILSKUD FRA INITIATIVPULJEN I 2011 Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 350.000 kr. årligt. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger: •

Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune – men ikke af enkeltpersoner.

Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter.

Der kan ydes materialetilskud m.m. – dog maks. 10.000 kr. pr. forening.

Ansøgninger til 1. ansøgningsrunde for året 2011 skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. november 2010. Der findes ikke noget ansøgningsskema, men de indsendte ansøgninger skal være begrundede og budget skal vedlægges. Der skal også vedlægges foreningens sidst godkendte regnskab. Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af december 2010. Næste ansøgningsrunde for Initiativpuljen i 2011 er den 1. april 2011.

Hvem skal indstilles til... Årets Idrætskommune? Prisen går til den kommune som vurderes at have understøttet en markant udvikling i løbet af 2010 indenfor et eller flere idrætsområder. F.eks. idrætspolitik, foreningsliv, idrætsfaciliteter eller idræt for særlige målgrupper. Prisen på kr. 200.000,- (!) uddeles ved DRs årlige sportsgalla, der sendes direkte på DR1 den 8. januar 2011! Læs mere på www.dif.dk. DUFs foreningspris? Foreningernes betydning er ikke altid i tilstrækkelig grad synlig over for omverdenen og bliver derfor heller ikke anerkendt. DUF vil med foreningsprisen sætte fokus på projekter og lokale initiativer, som styrker foreningslivet ved at tænke udvikling og synliggørelse med ind i det klassiske foreningsarbejde. Foreningsprisen går derfor til et projekt, en aktivitet eller et initiativ, som udover at være baseret på en solid kerneydelse har formået at tiltrække ny opbakning og anerkendelse til foreningen eller har skabt nye relationer internt eller eksternt. Lokalforeninger, arbejdsgrupper, projekter eller en lokal/regionalforening kan indstilles til prisen. Se mere på www.duf.dk/foreningspris. Ungdomskommuneprisen 2011? Prisen gives til en kommune der gør en ekstraordinær indsats for unges udfoldelsesmuligheder og levevilkår. Både enkeltpersoner og foreninger kan indstille ved at sende en mail til duf@duf.dk. Vinderkommunen belønnes med en titel, omtale samt et værk af en ung kunstner. Læs mere på www.duf.dk.


Trænger klublokalet til en overhaling…? Og kniber det med at skaffe de fornødne hænder? Så er Operation Dagsværk måske en (billig) løsning! Onsdag d. 3. november er OD-dag i år! Dagen hvor landets gymnasier ofrer en undervisningsdag til fordel for et godt formål. Alle virksomheder, foreninger og privatpersoner kan hyre en dagsværker til arbejde på OD-dagen. Operation Dagsværk er elevernes egen oplysnings- og solidaritetsorganisation. Siden 1985 har Operation Dagsværk indtjent mere end 120.000.000 kr., der er gået til uddannelse i mere end 20 projekter rundt om i verden. Hvert år på Dagsværk-dagen giver danske elever en dag af deres uddannelse, for at sikre uddannelse til unge i verden, hvor det ellers ikke var en mulighed. Det gør de, fordi de mener, at uddannelse er hjælp til selvhjælp. Arbejdet kan være alt, som er tilladt for unge. Det kan være rengøring, bilvask, havearbejde, arkivering og meget mere. Lønnen er 300 kr. for 5 timers arbejde og den er fritaget for skat og kan bogføres som en udgift. Du er naturligvis velkommen til at betale mere! ☺ Arbejde udover de 5 timer aflønnes med 60 kr. i timen, eleven må dog maksimalt arbejde 7 timer. Sidste år indbragte dagen over kr. 6.000.000,- til et projekt i Zimbabwe. I år er det Burma som bliver tilgodeset med de indsamlede midler. Det handler om at støtte unge burmesere på flugt i grænselandet mellem Thailand og Burma. Operation Dagsværks projekt vil sørge for demokratisk og stabil skolegang til børn og unge, der ellers ikke ville kunne skabe sig en bæredygtig fremtid baseret på uddannelse. Sidste år indgik Operation Dagsværk en aftale med DSB om, at 1000 dagsværkere skulle gøre rent på stationerne! Så der blev skrubbet og skuret og brugt knofedt på alle større DSB's stationer i hele landet. Så brug fantasien lidt, og se om ikke der måske var en opgave i foreningen/klubben som kunne løses af denne vej, og tjek så ind på www.od.dk og meld jer til!


Idrætskurser i efteråret 2010! KAI (Københavns Omegn Idrætssammenslutninger) har traditionen tro udsendt deres varierede udbud af kurser - og de er alle gratis at deltage i! Brochuren er udsendt til alle idrætsklubberne i Tårnby, og man kan også hente én på Fælleskontoret. Og så er der naturligvis mulighed for at finde den på nettet, på www.kaisport.dk.

Den rigtige kulturnat! Hvis du ikke ved hvad Kulturnatten er, eller blot aldrig har gæstet den, så er det nu at det skal prøves! Så vil man også forstå hvorfor forslagsstilleren i artiklen på side 1 er så begejstret for at vi skal være en del af dette projekt i Tårnby! Årets Kulturnat finder sted fredag d. 15. oktober og har alle de kendte klassikere som Rosenborg Slot med lommelygte, genfærd på Kulturcentret Assistens, pandekager på Rådhuset og dyrene ved nattetide i Zoologisk Have på programmet, men også nye steder som Hotel D'Angleterre, Lygten Station og Carlsberg Byen. Et kulturpas koster kr. 85,- og giver gratis adgang til mere end 500 steder, og inkluderer gratis transport med det offentlige hele aftenen. I år viser grønne og lilla balloner vej rundt mellem Kulturnattens mange begivenheder. Hver arrangør sætter et par balloner op, så ingen går glip af spændende tilbud. Over hele byen kan publikum få hele Kulturnattens program via sin mobiltelefon. Som en ny service har de forskellige arrangører fået uddelt klistermærker med 2D koder, så publikum hurtigt og nemt kan komme til programmet digitalt. Brug mobilens scannerprogram (eller download det først), hold mobilen op foran klistermærket (2D-kode) hos en arrangør og se straks hele programmet direkte på mobilen. Sådan får du nemt og hurtigt overblik over områdets arrangementer. (Sakset fra www.kulturnatten.dk)

Månedens forening:

AK. VIKING

AK VIKING er en af de ældre klubber i kommunen. Klubben som står for vægtløftning og motion blev stiftet den 20. november 1951 og har i alle årene siden været en af Danmarks førende klubber indenfor vægtløftningen. Klubbens holdning er, at alle unge og voksne skal have mulighed for at dyrke vægtløftning, og derfor skal unge under 18 år ikke skal betale for at dyrke vægtløftning! De mener nemlig, at det er meget vigtigt at give de unge mulighed for at dyrke en sund idræt – uanset forældrenes økonomiske status! De holder til i Klubhuset på adressen Ved Diget 21, hvor de i øvrigt kan prale med en daglig åbningstid kl. 0600-0000! Klubbens hjemmeside er meget omfattende med masser af billeder og resultater, og den kan bese HER. Klubrekorden i disciplinen træk er hele 152,5 kg og i stød vanvittige 182,5 kg! Noget har træningen givet, det er da helt sikkert! ☺

Nyhedsbrev nr. 7 - 2010  

Fælleskontorets nyhedsbrev nr. 7 oktober 2010