Manca Starman

Page 28

ŠIŠENSKA SOSESKA 6 (ŠS6)

URBANIZEM: JANEZ VOVK IN ALEŠ ŠARC

Zazidalni načrt (1965) območja Šišenske soseske 6 predstavljala zaključeno urbanistično enoto, ki je nastala v skladu z leta 1965 sprejetim GUP. Soseska zavzema prostor med Celovško, Šišensko, Vodnikovo cesto in Kavadarsko ulico oz. severno Ljubljansko obvoznico H3 (v času projektiranja na novo projektirano Stegensko cesto). Urbanistični načrt sta izdelala Janez Vovk in Aleš Šarc (1966), arhitekturno zasnovo pa Ilija Arnautović in Aleksander Peršin. (Mihelič, 1983) Prvotno naj bi soseska zajemala 2800 stanovanjih za 10.000 stanovalcev in se raztezala na 36 hektarih. (Zgibanka Stanovanjska soseska S-6 v Šiški, Gradališča Giposs v Ljubljani, 1966) Soseska je bila zasnovana kot sklop manjših sosedstev oziroma kot t. i. mesto v mestu. Zato so se v zasnovi pojavljale mestne ulice, trgi in centri z delovnimi mesti in javnim programom. Zelo strogo je bilo upoštevano načelo ločitve pešca in motornega prometa. Višinski gabarit in gostota poseljenosti z oddaljenostjo od mestne vpadnice (Celovške ceste), pada od P + 14, P + 10, P + 8 do P+3. Arhitekti so tako bližje vpadnici predvideli središče soseske, obdano z visokimi bloki, kar zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ni bilo v celoti izvedeno. V središču soseske naj bi se poleg obstoječih trgovin nahajala tudi kulturni dom s klubom in kino dvorana, namesto katerih so leta 2008 postavili kompleks Knjižnice Šiška s trgovskimi in gostinskimi prostori v pritličju ter stanovanji v štirih nadstropjih. Središče soseske naj bi se po prvotnih načrtih izteklo v parkovne površine (te so bile izvedene) in šolski center (izvedena sta bili le telovadnica in predmetna stopnja OŠ Valentina Vodnika) z dodatnimi igrišči za rekreacijo stanovalcev (nikoli izvedena) ter dalje čez Vodnikovo cesto v zeleni pas polj (soseski ŠS 9 in ŠS 10 še nista bili predvideni). (Mihelič, 1983, Malešič, 2013)

S25: Urbanistična maketa ŠS6 1964

Če želimo opisani koncept gradnje oceniti skozi njegovo realizacijo, naletimo na težavo, ki je dolgo spremljala gradnjo celostno zasnovanih naselji. To je nedoslednost realizacije: med gradnjo so preprosto črtali določen del zasnove. V ŠS 6 tako nikoli ni bil zgrajen kulturni in trgovski center, ki naj bi formiral središče soseske, v BS 3 ni prišlo do realizacije podzemnih parkirnih prostorov, v BS 7 pa je močno okrnjen program ulice oz. ploščadi, osrednjega motiva celotne soseske. (Mercina, 2006 p. 14) S26: Pogled na nizke bloke razporejene v obliki podkve, 1974

S27: Pogled na prvo polovico zgrajene soseske, 1968

30

Idejni načrt urbane prenove Šišenske Soseske 6 v Ljubljani in prenove stavbnega niza blokov med ulico Ane Ziherlove in Rašiško ulico I Magistrsko delo I Univerza v Ljubljani I Fakulteta za arhitekturo I avtor: Manca Starman I mentor: doc. mag. Anja Planišček I leto vpisa: 2008/2009 I leto izdelave: 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.