Page 1

F?9'M#M@

vedute, povezovanje s prostorom.

(?NJ&LM&BL"#B#)ABC$J

institucija. ki stoji za drugim pojmom, institucija. Prikazal bom pomembne vidike za oblikovanje kvalitetnega bivalnega

potreben nov objekt, ter njegovo umestitev v prostor in pripenjanje na

enot in jih glede na potrebe stanovalca umestil v objekt. prav tako pa tudi materijalnost in oblikovno zasnovo.

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

01


-%(6(,*51(6*,-/#(4*2%&*6888= ).$6%N Valvasor, J.V. Slava vojvodine Kranjske, celotna slovenska izdaja, str. 32 Mladinska knjiga, 1951

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

02


&$*+0-/+

ak

kM

to po k

len

100 m

200 m

35 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane in na polovici poti

cistercijanskem samostanu. Kraja skupaj povezuje hrib +-2#4.5#%1(%0#&#5#%0#%$-73 )#1.:%1$(/.%,-'5*% ,$(9'(/#0-%;*<*=>?=*@

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

05


&$*+0-/+

Roka, ki so jo zgradili leta 1628 v spomin na kugo. Zahodno od cerkve je zaselek postajnim poslopjem. Blizu Radohove vasi je zaselek Marof. Tu so predvsem njive na umetnih terasah. Tu poteka kmetovanje, gojenje semenskega krompirja, vzreja bikov za prodajo, itd.

gorici. Pomembno pa je omeniti tudi Zdravstveno ambulanto, ki je od leta 1958

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

06


&$*+0-/+)B$(+)."$*$/',0'1 "#$%&'()&$*+&,-*)."$*$/',0'1

Dom upokojencev

1'.2#*% :.$6%-1(70.%#$&.)

100 m

200 m

nekateri pa so tudi priseljeni, predvsem zaradi zaposlitve in mirnega okolja.

primerni. bivanje, predvsem pa ponujajo oskrbo na domu. Poskrbljeno je za nekatere dogodke

1'.2#*%!"#$-1"0.2.%1#;()#5-<%,-;#9#5-%1.%1#;. :.$6%-1(70.%#$&.)

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

07


poskrbijo zase, bolj se to pozna tudi na njihovem zdravju.

=+%$#-(/,*#-(4-6#+,%"#-'+,#

nazadnje nabral.

Avtor:

:.$6%-1(70.%#$&.)

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

08


trenutnega doma. Nov program naj bi vseboval tako prostore za bivanje za vsaj 25 oseb, skupaj s oskrbo za stanovalce, kot administativne prostore doma.

+,%*'-B#7 /6#$#(42&4)

2#)% "#$%&'(%

).$6%M(-/("12#%3,$#)#%J(,37'.2(%!'-)(0.5(*

).$6%-1(70.%#$&.)

[-)#%'-2#4.5#*%L<(".512-%9-1,-/#$12#%G#/$39# \.$6%-1(70.%#$&.)

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

09


#6'+-"#$%&'(4 Kmetijsko gospodarska zadruga. Poslopja stojijo na jugovzhodnem robu naselja, v predelu Travnik. Glavno poslopje iz 18.stoletja je bilo zgrajeno za kmetijske namene.

pogledom na kozolce in polja, ter gozdove v daljavi.

]-)#%'-2#4.5#*%L<(".512-%9-1,-/#$12#%G#/$39# *%L$#5.0#%G%)(/3"-%0#%4($2()%!)*%J-2#* _.$6%-1(70.%#$&.)

).$6%M(-/("12#%3,$#)#%J(,37'.2(%!'-)(0.5(*

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

10


%2%"'8% javni program hrup

%2%"'8%

6

7 3 6

5

2

8

4

3

4 9

4 10

4

3

javni program trgovina gostilna verska znamenja cerkev

'20/+,*'(%X 8. tovarna ZMAJ 9. lesna industrija 10.

tok po

tok po

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

kmetija 100 m

200 m

100 m

kozolec

200 m

kulturni dom - izrinjanje kmetij na obrobje

/5#,#)',4)X

$#8#"4&:

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

11


%2%"'8% 6*#74, motorni promet

6*#74,

e an

ta

es

ti-c

po

3

v ko tla

tovarne ZMAJ

3 M

9

tlakovane poti-cesta

e sk

O

ti po

lj po

S

3 ta

es

ti-c

n va ko tla

e

po

po

ljs

ke p

oti

tok po

tok po

100 m

200 m

100 m

200 m

3 - vas ima pet vhodov

- slepe ulice

6#74712%

/5#,#)',4)X

: 2: ob kulturnem domu 3: gasilski dom

/5#,#)',4)X

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

12


!

%2%"'8% vedute

"

8-9'(/%,-%/-'.0.%0#%1()($* ).$6%-1(70.%#$&.)

).$6%-1(70.%#$&.)

#

$ 9 M

W S O

8-9'(/%12-G.%-20-%G#/$39(%0#%,-'5#%0#%5393*

8-'512#%4(1"#K%$#G4(,%-7%)($12(<%G0#<(053*%L-G-'4.%-7%,-".%)%-G#/53*

).$6%-1(70.%#$&.)

).$6%-1(70.%#$&.)

100 m

200 m

%

E#/$39#%.0%)G&-/0.%$-7%)#1.%)%-G#/53* ).$6%-1(70.%#$&.)

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

13


"#"$%&" stavba v prostoru

veduta na cerkev

razgled na vas

razgled preko polj in njiv

as

v uv od rih p b ti o

s rno

zo po

pogled proti sv. Roku

100 m

200 m

vedute in pogledi

razgled na vas pogled proti sv. Roku

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

razgled preko polj in njiv

14


8%82%)2%-%2%"'8% stavba v prostoru

naselje

R#"'-)*.

pri

Travnik

S M

O

9

100 m

200 m

8%6#*40(4-6*4.%(%2(%-+$#8'-6*#+,#*4-0#

9:-0*/5'-).#0-)-)%+ Naravnost se odpre pogled na zadrugo. M:-5%+'"+$'-0#7 se nadaljuje mimo njiju. S:-0#+,#6-0#-8%0*/54 7%$%0%7+$# &4+,#:

O:-7%$%0%7 vodi do stare kmetijske zadruge 6*#+,#*+$%-0#7'2%2,2%:

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

15


%2%"'8% stavba v prostoru 6#,#$

*#1-2 %+4"( %-Q

&4*$4)

R#"'-.*'1

"(%-Q

kmetijska zadruga

+4 *#1-2%

*#

12%

+4

"(% -Q

-2%

$

,# 6#

*#1

(% +4"

200 m

*#1-2%+4"(%-Q

-Q

&4*$4)-)-+*40'2'

100 m

R#"'-.*'1 *#1-2%+4"(%-Q

kmetijska zadruga

6*#+,#*+$4-0#7'2%2,4 : - cerkev z njenim zvonikom - opazna kmetijska zadruga sredi polj dominira skupaj s fasado

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

16


"#$%&'(%

).$6%K &"",688999*("0-;:3G(5*1.81'81,'("0(;G7.$2(8("0-'-?.8<CCCCCCLMNB %,$(?'(/#0-%L*H*BCAB*>

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

17


2345625,&72.514&,?14-2,=

!"#$%&'()*"%+#,"!

!"#$%&'()*"%+#,"!

'.:36A.

glavna stavba

*+.=5.&72.=?.

5,16

4,92

hlev

6,5

11,01

9,76

-,57236-/01. M

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

#3)#3*8(=3&*/5(-07'&'(-0(>?8(45#,8;("#0%*&*(&*(3-,(")*0-$'%8(9#(6#&%-(&*

2,6

2,6

2,24

2,9

10

10,42

sredini. V nadstropju pa so 4 sobe pomaknjene v vzhodno in zahodno

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

1:200

lesena.

18


2345625,&72.514&,?14-2,=

6,65

27,31

10,86

17,51

17,51

!"#$%&'()*"%+#,"!

9,76

!"#$%&'()*"%+#,"!

18,5

-.+#%,/(!0%1(2&%!"3*+%/('(*+%'.#&2*+%4&*'.#546"7+0 !"#$%&'()*"%+#,"!

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

19


2345625,&72.514&,?14-2,=

6,65

27,31

!"#$%&'()*"%+#,"!

10,86

17,51

17,51

;/+!*+%'.+!)+0%<+3*7"%!,&3%"=%:+*4+0

-&)+%!%2#!(>%*+3'.#&2750

!"#$%&'()*"%+#,"!

9,76

!"#$%&'()*"%+#,"!

18,5

M

Univerza v Ljubljani ! Fakulteta za arhitekturo !

mentor:

! somentor:

!"#$%&'()*"%+#,"!

1:200

! diplomant:

! leto vpisa: 2004 ! leto izdelave: 2012

20


trenutno stanje  objektov

Star hlev.  Lepo  vidna  lesena  stropna  konstrukcija. vir:  osebni  arhiv

Hodnik v  nadstropju. vir:  osebni  arhiv

vir: osebni  arhiv

trenutno stanje  in  mnenje

V nadstropju

Hlev za shrambo kmetijskega orodja in pridelkov. (semena, slama, i.p.d.). Imajo kamnito betonsko

propada.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

21


okolica

Polja in  kozolci  ob  poljski  poti . vir:  osebni  arhiv

Polja na  jugu. vir:  osebni  arhiv

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

22


mikrolokacija

Pot mimo  zadruge.  V  daljavi   pogled  na  cerkev  Sv.  Roka. vir:  osebni  arhiv

vir: osebni  arhiv

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

23


OSNOVA PRAVILNEGA  IZBORA  OBLIKE  STANOVANJA

temeljiti prenovi lahko primeren za podporo domu. Torej se vanj lahko umesti kuhinjo, jedilnico, kavarno, recepcijo).

STARA ZADRUGA

Spodnja preglednica  prikazuje  primerne  oblike  stanovanja  za  stare  ljudi  v

DOM

DEFINICIJA

relativno majhnim  naporom.  Praviloma  zaseda  tako  stanovanje  star  zakonski  par (oz.  samec,  vdovec),  ki  mu  je  dosedanje  stanovanje  postalo  preveliko,  zaradi

Pregled primarnih  oblik  stanovanj  za  stare  ljudi vrsta  starih  ljudi

STARA ZADRUGA

oblika stanovanja

NOVI BIVALNI  PROSTORI

DOM

Zdravi stari ljudje, ki lahko opravljajo gospodinjsko delo in potrebujejo le

Relativno zdravi stari ljudje, ki lahko hodijo, ne morejo pa sami opravljati gospodinjskih del.

Stanovanjski dom upokojencev.

Klub za stare ljudi.

Sostanovalci pri otrocih ali sorodnikih, ki jim lahko

Popolna oskrba.

Dom za stare ljudi.

Bolni stari ljudje

potrebne kapacitete 12 x 1 posteljna soba 12 x 2 posteljna soba skupaj 36  stanovalcev

Popolna oskrba. Stalni zdravstveni nadzor.

minimalni kriteriji  kvadratur  na  stanovalca enoposteljna soba dvoposteljna soba skupaj kvadratur za 36 stanovalcev

UGOTOVITEV Bivalne prostore se uredi po potrebah starostnika. Ponudi naj se mu bivalni prostor primeren njegovemu zdravju, stanju v katerem je. Prilagojeno. opremljen tako, da lahko osnovne potrebe opravlja sam. Bolnemu pa se ponudi popolno oskrbo, ter zdravstveno podporo.

skupnega prostora na stanovalca 36 stanovalcev potrebuje

servisne prostore. UGOTOVITEV:

=

shema: zagotovljene kvadrature prostorov

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

Zadovoljujejo potrebe za administracijo in podporo potrebni novi zgradbi, ne pa tudi novim bivalnim prostorom.

24


elementi. postelja ter elementi, ki sodijo poleg, naj imajo primerne

Globina mize pa naj bo dimenzionirana tako, da starostnik 130 155 - 160 max. 180 - 188

73

43

50

70

koleno

97

ipd. Kadar starostnik ne stoji, ali hodi, se najraje vsede.

111

komolec sede

52

oko ramena

Ponuja naj oporo za roke, ter primerno globino za sedenje.

43

70

70 100 - 108 160

Zastrto naj bo tako, da stanovalca svetloba ne moti in naj mu

Pult v kuhinji naj bo usklajen s komolcem uporabnika (okoli 90cm). Police nad pultom naj bodo, glede nanj zamaknjene za 35cm v globino. maksimalna

153 max. 188

police

90

35

postelja

Postelja naj bo visoka 55cm in naj bo pod njo dovolj Primerna mora biti tudi za sedenje.

ograja pri postelji

vleganju in vstajanju iz postelje. 200

branje.

55

10

od postelje.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

25


shramba hlev

stanovanjska

- prilagojeno za upravljanje z delavnimi stroji

cerkvene prireditve, gostilna.

slika: vir:  osebni  arhiv

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

26


VHOD

posnemanje bivanja iz

spalnica dnevna soba kuhinja jedilnica kopalnica

kuhinja

kopalnica

dnevni prostor

spalnica

balkon bivalni prostor integriranje  v  skupnost posnemanje stanovanjske skupnosti

skupaj.

skupnost

tvorjenje skupnosti  v  kraj funkcioniranje doma skupaj z ostalimi deli kraja, kot celota.

kraj DOM

hleva, v jedilnico in prostor za obiske. Nadaljni del doma je staremu hlevu dodan. Tam so stanovanjske enote in Okoli hodnika se oblikujejo ostali programi.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

27


1. BIVALNE  NAVADE STAROSTNIKA hlev

shramba

- bivanje v skupnsti; stanovanjska

- stik z naravo, - zadostna stopnja zasebnosti, posameznika, - minimalen vpliv na bivalne navade starostnika;

2. INDIVIDUALNOST

- Zadovoljitev primernih standardov osvetlitve prostorov.

3. MATERIALNOST - Primerna uporaba materialov. za te kraje.

4. FLEKSIBILNOST

bivalnih enot: iz enoposteljne v dvoposteljno...sobe s kuhinjo, v sobo brez kuhinje in z omaro. iz dvoposteljne v enoposteljno... v sobo s kuhinjo.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

28


Okern, Oslo, 1955 Sverre Fehn

v tri lamele z dvemi atriji, ki tvorita skupne zunanje prostore. Stanovalci so razporejeni v sobe okrog atrijev na notranjo stran, ostale sobe so orientirane navzven. Preko atrijev in razgledov se ponuja dober stik z naravo.

velika stopnja zasebnosti. Bivajo v skupnosti, ki deluje kot majhna vas, oz.

1. BIVALNE  NAVADE

slika: vir:  Jonas  A.  S.:  

www.flickr.com/photos/sanjoy87/5461288764/in/photostream/). pregledano  20.9.2012.

- bivanje v skupnsti - stik z naravo, - zadostna stopnja zasebnosti;

slika: vir:  Jonas  A.  S.:  

www.flickr.com/photos/sanjoy87/5461288764/in/photostream/). pregledano  20.9.2012.

slika: Zasebnost  atrija. vir:  

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

www.worldarchitecture.org/world-­buildings/world-­buildings-­detail.asp?no

mentor:

| somentor:

pregledano  23.7.2012.

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

29


STANOVANJSKI KOMPLEKS  IRCHEL,

VHOD

VHOD

Dostop v sobo poteka preko "balkona". Sobe se med seboj "zlagajo" glede na potrebo stanovalca. Sobe med seboj "komunicirajo" za namen doseganja raznolikosti in fluidnosti. Tako ima soba pri vhodu vedno kopalnico, ki preko kuhinje z

funkcionalnega tlorisa, trivialnega pomena. 1. BIVALNE  NAVADE

- bivanje v skupnsti - stik z naravo, - zadostna stopnja zasebnosti, posameznika, - minimalen vpliv na bivalne navade starostnika; 2. INDIVIDUALNOST 4.  FLEKSIBILNOST - Prilagajanje:

1m

orientacij in tipov bivalnih enot. - Primerna uporaba materialov:

2m

kraje.

enot: iz enoposteljne v dvoposteljno - sobe s kuhinjo, v sobo brez kuhinje in z omaro. iz dvoposteljne v enoposteljno - v sobo s kuhinjo.

Svetloba materiali fleksibilnost prstora - prehajanje

3. MATERIALNOST Uporaba lokalnih materialov Uporaba lesa, kot lokalnega produkta

kozolcih za konstrukcijo, velikokrat za tlakovanje poti in

slika:

.

vir: Andreas  H.:  'New  Approaches  to  Housing  for  the  Secong  Half  of  Life'.  Birkhauser,  Berlin  2008:  str.  129).  pregledano  20.9.2012.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

30


Peter Zumthor

Sever-Jug. Na vzhodni strani ima park, namenjen za sprehode in stik z naravo, na zahodu pa se odpira pogled proti kraju.

kuhinja in jedilnica

dnevna soba

stranice. Celotno jutranjo svetlobo pa prejema hodnik, z odpiranjem na teraso. Ideja bivalnih enot je dupliciranje

balkon

spalnica

kopalnica enote prinese stik z hodnikom (okno v kuhinji, pogled na "ulico"), ki v tem primeru deluje kot urbana ulica. 2m

1. BIVALNE  NAVADE

- bivanje v skupnsti - stik z naravo, - zadostna stopnja zasebnosti posameznika. - minimalen vpliv na bivalne navade starostnika 2. INDIVIDUALNOST 4.  FLEKSIBILNOST - Prilagajanje: orientacij in tipov bivalnih enot. - Primerna uporaba materialov: kraje. Bivanje v prostorih s toplimi materiali. Dajejo

slika: vir:   http://www.galinsky.com/buildings/elderly/index.htm ).  pregledano  20.9.2012.

enot: iz enoposteljne v dvoposteljno - sobe s kuhinjo, v sobo brez kuhinje in z omaro. iz dvoposteljne v enoposteljno - v sobo s kuhinjo. 3. MATERIALNOST Uporaba lokalnih materialov: Uporaba lesa, kot lokalnega produkta

Uporaba lesa, kot toplega materiala. kozolcih za konstrukcijo, velikokrat za tlakovanje poti in

tloris nadstropja

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

10m

slika: Skrbno  izbrana  uporaba  materijalov,  za  prijetno  bivanje.

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

31


Trebnje, Slovenija, 2007-2008

komunikacije in servisne prostore na drugem koncu. Kvaliteta prostorih, pripetih na hodnike. Dom je orientiran v smeri SZ-JV. Tako orientacija sob daje primerno dnevno osvetlitev za starostnike.

1. BIVALNE  NAVADE

- bivanje v skupnsti - stik z naravo, - zadostna stopnja zasebnosti; slika: Zahodna  fasada. posameznika, - minimalen vpliv na bivalne navade starostnika; 2.  INDIVIDUALNOST

vir: http://www.bevkperovic.com/?id=1,0,38,604 ).  pregledano  19.11.2012.

4. FLEKSIBILNOST - Prilagajanje: bivalnih enot, enot;

slika: Zahodna  fasada.  Bivalne  enote  so  odprte  na  balkone. vir:   http://www.bevkperovic.com/?id=1,0,38,601 ).  pregledano  19.11.2012.

tloris nadstropja.  Bivalne  enote  se  pripenjajo  na  hodnik, s  komunikacijami  na  drugi  strani.

1m

5m

slika: vir:   http://www.bevkperovic.com/?id=1,0,38,607 ).  pregledano  19.11.2012.

vir: http://www.bevkperovic.com/?id=1,0,38,609 ).  pregledano  19.11.2012.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

32


Aires Mateus Arquitectos

Objekt se zdi kot institucija. Hladen. Ne kot dom, kraj, ki deluje

sob, ki se preklapljajo po nadstropjih. Prav tako je v notranjosti Objekt se zdi kot institucija. Hladen. Ne kot dom, kraj ki deluje

1. BIVALNE  NAVADE STAROSTNIKA Zunanji  pogled.

2. INDIVIDUALNOST

vir: http://www.thearchhive.com/houses-­for-­eldery-­people-­aires-­mateus/ ).  pregledano  6.11.2012.

3. MATERIALNOST 4.  FLEKSIBILNOST

P

Raster fasade  je  dolo n  po  enotah.

vir: http://www.thearchhive.com/houses-­for-­eldery-­people-­aires-­mateus/ ).  pregledano  6.11.2012.

vir:

www.thearchhive.com/houses-­for-­eldery-­people-­aires-­mateus/). pregledano  6.11.2012.

Tloris nadstropja vir:  

www.dezeen.com/2011/02/07/house-­for-­elderly-­people-­by-­aires-­mateus-­arquitectos/). pregledano  6.11.2012.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

Hladnost hodnika. vir: http://www.thearchhive.com/houses-­for-­eldery-­people-­aires-­mateus/ ).  pregledano  6.11.2012.

mentor:

| somentor:

vir: http://www.thearchhive.com/houses-­for-­eldery-­people-­aires-­mateus/ ).  pregledano  6.11.2012.

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

33


1

postavitev doma ob vhodno cesto.

- prevzema pozornost stari zadrugi

100 m

2

postavitev doma ob vhodno cesto. + orientacija vzhod-zahod + ustvarjeni dobri zunanji prostori-trgi na vzhodu - novi dom krade pozornost stari zadrugi (postane nova prostorska dominanta)

- na zahodni strani nima zunanjega kontakta

100 m

3

postavitev doma za zadrugo ob vhodno cesto. + ustvarjeni dobri zunanji prostori-trgi na jugu

- orientacija sever-jug - enostranska osvetlitev - dom je prekinjen s cesto - novi dom krade pozornost stari zadrugi (postane nova prostorska dominanta)

100 m

4 + primerna orientacija vzhod-zahod + povezuje objekte v celoto + ustvarjeni kvalitetni zunanji prostori

+ stara zadruga ohranja dominantno vlogo, postaja reprezentativni objekt + novi objekt se umika in odpira poglede tako na, kot izven stare zadruge 100 m 100 m

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

34


SITUACIJA/ KONCEPT

1 orientacija

VZHOD ZAHOD

3

2 ohranitev zadruge kot prostorkse dominante

Tako v arhitekturnem pogledu glavna stavba ohranja svojo dominantno vlogo v

kot v preteklosti. Medsebojni odnos med hlevom in glavnim poslopjem naj

4

6

poseg v teren

dvig terena > novi prostori

7 umestitev bivalnih prostorov

10

100 m

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

35


Kvadrature starih in novih prostorov skupaj

administracija

shema objekta  v  prostoru

1

novi bivalni prostori

nivo +2,80

1

2

mentor:

| somentor:

nivo +5,60

1

2

nadstropje

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

celota

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

2

2. nadstropje 36


NOVI OBJEKT PROGRAMSKA  SHEMA bivalne enote postavitev in orientacija

1. nadstropje

Z

Z

nadstropje, s stanovanjsko vsebino. Med seboj jih povezujeta dve vertikalni komunikaciji. zahtevah zadostujejo za udobje 36 prebivalcev. V vsakem nadstropju je prostora za 12 enot. Polovica za eno osebo, od teh so 3 s kuhinjo. Polovica sob pa je za dve osebi, tudi od teh so 3 s kuhinjo.

legenda prostorov:

Z Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

2 osebi s kuhinjo

1 oseba s kuhinjo

2 osebi brez kuhinje

1 oseba brez kuhinje

prostori za zaposlene

kapelica

37


programska shema bivalne enote postavitev in orientacija

ka

an

v

iz g

ka

an

zg

di

o vh

d ho

Z

d ho

iz j

ed

ilni

ce

v

VERTIKALNE KOMUNIKACIJE

DVIGALO

vh

se

era

zt

i od

VERTIKALNE KOMUNIKACIJE

Z

analiza oddaljenosti  bivalnih  enot  od  ostalih  funkcionalnih  prostorov oddaljenost  od

1 oseba  s  kuhinjo

1 4 1 2 4 3

terase jedilnice skupne dnevne sobe sobe za zaposlene trgovine kapelice

1 oseba  brez  kuhinje

2 osebi  s  kuhinjo

1 3 1 2 4 1

2 osebi  brez  kuhinje

2 2 1 1 4 1

4 1 1 4 2 stopnja oddaljenosti: 1 < 10m 10m < 2 < 20m 20m < 3 < 30m 30m < 4

okolico. S tem se prilagajajo posebnostim mikrolokacije

1 oseba  s  kuhinjo

4 4 4 4 4 3

stopnja zasebnosti sob so locirani glede na oddaljenost od jedilnice, oddaljenost od vertikalnih komunikacij, zunanjih prostorov, izhodov na teraso, dostopnosti ... Zato so

kontakt navzven ohranitev pogojev zunajni prostori

prostorom. V tem primeru nimajo kuhinje, blizu je soba paleto karakteristik prostorov. Razlike v ambientih in

fleksibilnost enote svetloba

1 oseba  brez  kuhinje

4 2 2 3 1 3

2 osebi  s  kuhinjo

2 osebi  brez  kuhinje

2 4 3 4 3 3

2 2 2 3 3 3 legenda stopnenj: 1 - slabo 4 - dobro

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

38


prehodnost / odprtost prostorov enote

shema koncept bivalne enote

Omara, kot element spalnice v enotah deluje kot predelna stena med sobama. Ima svojo funkcijo na hodniku in odpiranju spalnic.

OMARA

OMARA ali KUHINJA

KOPALNICA

kot samostojne prostorske, stanovanjske enote. Enote se glede na potrebo uporabnika oblikujejo med dvema konstrukcijsko nosilnima stenama. V enoti se oblikujejo omare, kuhinja in kopalnica tako, da dajejo vtis, da so bile na svoje mesto

elementi ki tvorijo, ustvarijo, predeljujejo prostor;

VHOD

hodnik oz. "ulica" VHOD

1

> konstrukcija,  kot  osnova  bivalnih  enot

3

prostori nastanejo

kuhinja kuhinja kopalnica

elementov

jedilnica

KOPALNICA

vstavljeni v bivalno enoto

OMARA

2

kopalnica spalnica

dnevni prostor dnevni prostor

spalnica

balkon

ODPRT RAZGLED

balkon

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

39


stanje po prenovi

streha

soba za zaposlene poliran beton B 0.01 kavarna poliran beton

B 0.02 kuhinja poliran beton

poliran beton

toaletni prostor poliran beton

prostor za zaposlene poliran beton

vhod v kavarno

vhod v kuhinjo

glavni vhod

poliran beton

tlakovanje kamniti tlakovci B 0.03 recepcija poliran beton

K

L

M

N

22

22 C 0.02 trgovina betonski tlak

C 0.03 prostori  za  zaposlene betonski tlak

soba za  zaposlene betonski tlak

C 0.01 vhodna  avla betonski tlak

toaletni prostor betonski tlak

23

23 glavni vhod

| somentor:

K

mentor:

L

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

M

N

M

stanje po prenovi M 1:200

1:200

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

40


stanje po prenovi

streha

+2,72 B 1.01 jedilnica za 36 oseb

dostop iz novega dela

parket

B 1.03

B 1.04 gank

vhod v nadstropju

stopnice 18x 14/25

streha

tlakovanje kamniti tlakovci

B 1.02 17,7

K

L

M

N

streha

C 1.6 gank lesen pod

izhod vhod

22

22 stene v sobi leseno oblogo C 1.3

+2,72 C 1.1

parket

parket

C 1.4 pisarna parket 151413 12 1110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

C 1.2 pisarna parket

C 1.5 soba  za  sestanke parket

23

23

| somentor:

K

mentor:

L

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

M

N

M

nadstropje stanje po prenovi 1:200

1:200

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

41


ter dostopno z makadamsko cesto.

redefinira njihovo vlogo v prostoru.

definicija prostora se s tem projektom vzpostavi.

stari Dom upokojencev

Ortofoto. Gostota  poselitve.

nova lokacija

Trenutni  Dom  upokojencev,  ter  predvidena  nova  lokacija  doma,  s

vir: Geodetska  uprava  Republike  Slovenije. vir:  Geodetska  uprava  Republike  Slovenije.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

42


Glavna stavba Zadruga  /  novi  administrativni  prostori

kritina, barve  fasad,  fasadni  detajli),

-­ opis  konstrukcijske  zasnove -­  opis  gradiv  in  obdelav

Stavbi se ohrani osnovno konstrukcijo (zunanje in notranje stene, streho), ohrani se vse Zunaj: Stavba ima betonsko kamnit ovoj, katerega se ohrani, ter obnovi. Na zunanji strani se na Okna se zamenja in namesti nova (okvir; macesen, impregniran; dvoslojna zasteklitev;

nadstropju pa so 4 sobe pomaknjene v vzhodno in zahodno krilo in po sredini ter lakiran). Znotraj:

nadstropju.

UGOTOVITEV: 2012) streha, tla,  ter  njihovo  sestavo,  razen  v  primeru,  kjer  so  stavbni  elemnenti  v izredno  slabem  stanju.  V  tem  primeru  se  jih  lahko  zamenja  z  enakimi  novimi

objekti.

stanovalce objekta.

je navedeno; citirano iz Lesena stropna konstrukcija se zaradi dotrajanosti prenovi (luknje v stropu).

slojem iz kamene volne. lastnosti, zadovoljevanje

Objekt Recepcija, kuhinja,  jedilnica,  kavarna

za prihodnje  generacije,

Stavba ima kamnito betonsko konstrukcijo, z grobim apnenim ometom, ter leseno

zato se stavbo lahko obnovi po potrebah za bivanje. Stavbi se ohrani osnovno konstrukcijo (zunanje in notranje stene, streho), ohrani se vse

ter njene  materialne  substance, varovane  vrednote,

Fasada: Stavba ima betonsko kamnit ovoj, katerega se ohrani, ter obnovi. Na zunanji strani se na

Okna se zamenja in namesti nova (okvir; macesen, impregniran; dvoslojna zasteklitev; kulturnih vrednot  za  prihodnost,

prostorskih aktov.

armirano-betonske preklade, v izmeri 1500/90/50, sidrane v konstrukcijo sten. Znotraj: je armirano-betonska, s hidroizolacijo, paroprepustno folijo, stekleno volno. Po celotnem

ukrepih, izdanih  na  podlagi  predpisov  o  urejanju  prostora,

V nadstropju je tlak ladijski pod (javor). ohranjanje njihovih  varovanih  vrednot,  kot  so:

toplotno izolativnim slojem XPS 120mm (npr.: URSA), hidroizolacijo.

Prehod Med starim in novim delom v nadstropju oba objekta povezuje zastekljen prehod, z Armirano betonsko konstrukcijo. Izoliran je s hidroizolacijo, paroprepustno folijo, stekleno volno, ter dvoslojno zasteklitvijo. Predviden tlak je ladijski pod (javor).

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

43


Bivalni objekt Nova  gradnja

Balkoni

Konstrukcija

enakovredno). Balkoni izvedeni  v  kvaliteti  vidnega  betona!

prodov v gostem do zelo gostem stanju. Nosilna konstrukcija Objekt je zasnovan iz nosilne armiranobetonske konstrukcije, ki se na vzhodnem

Nosilne stene AB  stene  znotraj,   d=20cm, stenam je dodana obloga sestavljena iz vmesnega sloja

zemeljski pritisk.

Stene kopalnic,  kuhinj  v  bivalnih  enotah,   so prefabricirane in vstavljene v bivalne

izvedene v kvaliteti vidnega betona - finalni izgled fasade. Nosilno konstrukcijo

1cm), na podkonstrukciji z vmesnim slojem izolacije iz mineralne volne, d=10cm.

razen AB jeder. Streha

Toplotna izolacija je predvidena z vgrajevanjem ekstrudiranega polistirena. Isokorb (ali enakovredno). Tlak  v  nadstropjih je ladijski pod, javor, lepljen z lepilom in utrjen z izravnalno maso na betonski estrih. Za smer polaganja glej generalni tloris objekta. Tlak  na  balkonu  in  ganku   polimerbitumenska, z mineralnim posipom. Odtekanje vode pod pohodnimi letvami

je v mikroarmiranem betonu s protidrsno finalno obdelavo tlaka -

Stropovi s hidrofobnim premazom za beton. Prefabrikati: sistemu, s podkonstrukcijo iz lesenih letev, na katero se pripenjajo letve fasade, 7

streha

Prefabricirane sanitarne  kabine

Dvigalo je v objektu predvideno 1x. Predvidena, s pogonskim strojem tipa KONE EcoDisc, ali enakovredno, s svetlimi dimenzijami kabine 2400/1450/2400mm in nosilnostjo 630kg oz. 8 oseb, objekte (tip Kone MonoSpace (MRL) ali enakovredno).

2. nadstropje

1. nadstropje

        shema konstrukcije

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

44


Nadstropje je odprto do strehe, z vidno leseno konstrukcijo strehe. Jedilnica

Novi objekt se na jedilnico pripenja s toplim prehodom v nadstropju.

teren. drugega na sredini, v nadstropju, z ganka. Fasada je sestavljena iz lesenih smrekovih lamel, ki obdajajo vzhodno in zahodno doma na eni strani in pa zasebni del namenjen zaposlenim na drugi, zahodni strani.

Novi objekt   nadstropju. Nudi tudi vhod v kavarno, kuhinjo, ter dostope na gank. Stavba L oblike je namenjena vzhodne strani s prehodom povezana s stanovanjskim objektom A (novi objekt). Kuhinja ima vhod za dostavo hrane na zadnji, vzhodni strani. Deli se v tri predele, glavni in dostavlja v jedilnico v prvem nadstropju z dostavnim dvigalom za hrano. Vhod v kavarno konstrukciji toaletne prostore in prostore za zaposlene. Toaletni prostori in prostor za

100 m Nadstropje je odprto do strehe, z vidno leseno konstrukcijo strehe. Jedilnica kontakt med objekti povzema in kreira nove. ARHITEKTURA IN  FUNKCIONALNA  ZASNOVA -­  opis  dostopa -­  opis  razporeditev  notranjih  programskih  sklopov  in  povezav  med  njimi -­  opis  fleksibilnosti  rabe  prostorov Pot do objekta poteka po mirni pokrajini, ko preko odcepa s ceste Radohova vas -

cesto v center vasi in se nadaljuje mimo Doma upokojencev do odcepa na

administrativnimi prostori, ki je s sprednjo fasado odprta proti dolini polj na jugu. Ima

vlogo.

kmetije. Dom. Nudi tudi vhod v kavarno, kuhinjo, ter dostope na gank. jedilnim prostorom v nadstropju. Tam je z vzhodne strani s prehodom povezana s stanovanjskim objektom A (nov objekt). Kuhinja ima vhod za dostavo hrane na zadnji, vzhodni strani. Deli se v tri predele, dogaja v kuhinji in dostavlja v jedilnico v prvem nadstropju z dostavnim dvigalom za Dostopi do  Doma.

Zaposleni Obiskovalci Dostava za  kuhinjo Komunikacije-­  hodniki  in  vertikalne  komunikacije.

Vhod v kavarno pult, ter v konstrukciji toaletne prostore in prostore za zaposlene. Toaletni prostori in Novi adsministrativni  prostori  v  glavni  stavbi,  ter  jedilnica  v  L  objektu.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

45


Bivalne enote Objekt vsebuje 24 bivalnih enot. 12 v vsakem nadstropju. 12 enot je dvoposteljnih, ter 12 enoposteljnih. Skupaj 36 postelj.

prostore. Svojo lego ob vzhodnih in zahodnih stranicah menjajo glede na potrebe

sobi, ki ustvarja karakter celotnega doma. Bivalne enote so v rastru 7m nanizane ob hodnikih. Z izmenjavanjem ob vzhodni in zahodni stranici se prilagajajo okolici. V 1.nadstropu so enote nanizane na vzhod, s

-­ Enoposteljna  s  kuhinjo -­  Enoposteljna  brez  kuhinje -­  Dvoposteljna  s  kuhinjo -­  Dvoposteljna  brez  kuhinje Vsaka enota ima kopalnico, spalnico, omaro, mizo in balkon. Vsi materijali v sobi so

enota za  2  brez  kuhinje prehodnosti prostora, med spalnicama ni vrat.To dejstvo ustvari edinstveno dinamiko in povezanost stanovalske enote. Obe imata svojo posteljo in omaro, ter vsaka svoj izhod na balkon. stoli, si stanovalci lahko prinesejo od doma. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Oba izhoda pa predeljuje lamele fasade se odpirajo kot polkna. enota  za  1  brez  kuhinje

severnem krilu so odprte na zahod, gledajo mimo kozolca na vas s cerkvenim zvonikom v sredini. S hodnika v tem delu je izhod na kamnito tlakovano teraso. shema koncept bivalne enote

vzpostavi dinamika preklapljanja hodnikov z vzhoda na zahod. V vsakem nadstropju se nahaja soba za zaposlene, namenjena oskrbi in

Tla so opremljena z ladijskim podom. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Ostali del z balkonom Ostale lamele fasade se odpirajo kot polkna..

V sosednji sobi se nahaja kolektor meteorne vode, katero se uporablja za splakovanje sanitarij in zalivanje zelenic. Ob njej je pralnica z likalnico, v katero se postelje,...).

enota za  1  osebo  s  kuhinjo

KOPALNICA

OMARA ali KUHINJA

Kurilnica, kolektor meteorne vode, pralnica ter shramba in fizioterapevtska ambulanta.

na balkon. OMARA

Posebnost doma predstavlja gank v zgornjem nadstropju, ki gleda na teraso. Nanj se

stoli, si stanovalec lahko prinese od doma. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Oba izhoda pa predeljuje parapet v

hodnik oz. "ulica" VHOD

se odpirajo kot polkna. 1

kuhinja

elementi ki tvorijo, ustvarijo, predeljujejo prostor

Zunanji prostor,  terasa   ob objektu je kamnito tlakovana in se ob stiku z vhodom v

konstrukcija kot  osnova bivalnih  enot

kopalnica

2 3

vstavljeni v bivalno enoto prostori nastanejo elementov

dnevni prostor

spalnica

ODPRT RAZGLED

balkon

enota za  2  osebi  s  kuhinjo Enota je namenjena pokretnima stanovalcema, ki lahko skrbita sama zase, ali eden za drugega. Primerna je lahko tudi za zakonski par. Ima veliko prostora in deluje kot malo stanovanje. Z omaro je predeljena v dva prostora. Spalnico in dnevni prostor.

Soba ima 2 izhoda na balkon. stoli, si stanovalec lahko prinese od doma. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Oba izhoda pa predeljuje parapet v se odpirajo kot polkna. Programska shema Bivalne  enote Prostori  za  zaposlene

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

bivalne enote  razporejene  ob  hodniku

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

46


pesek

dolina polj odpira  pogled  na  jug

98,4

ZAVESA

ZAVESA

ZAVESA

branje

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

ladijski pod

ladijski pod

spalnica za 2 osebi ladijski pod

spalnica za 2 osebi ladijski pod

+5,78

2

PARAPET

PARAPET

balkon lesen pod

balkon lesen pod

balkon ladijski pod

PARAPET

balkon ladijski pod

PARAPET

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

javor A 2.20 hodnik ladijski  pod

PARAPET

javor

obiski

0,08 4 7,19

OMARA

pogledom preko  doline polj  na  sever

FASADA -­  POLKNA

4,8 5

0,2 98,4

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven 6,8 7

7,2 7

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,79 7

0,3

12

0,2

11

4,8 5

10

0,2

8

9

2

3,8 4

7

140x50x40

8

5

7,2 7

6

KLOP

+5,78

7

6,8

5

KLOP

140x50x40

6

0,2

KLOP

140x50x40

A 2.18 hodnik ladijski  pod

pevske vaje

5

6,8 7

4

OMARA

4

0,2

3

OMARA

3

6,8 7

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

OMARA

balkon ladijski pod +5,78

FASADA -­  POLKNA

0,2

A 2.09 dnevni prostor ladijski pod

kopalnica

4,45 12,67

OMARA les

A 2.08 dnevni prostor ladijski pod

kopalnica

2

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

A 2.07 dnevni prostor ladijski pod

kopalnica

1

FASADA -­  POLKNA

OMARA les

OMARA les

spalnica za 2 osebi ladijski pod

1

balkon ladijski pod

javor

A 2.06 spalnica ladijski pod

+5,78

KUHINJA

kopalnica

A 2.12 spalnica 2 ladijski pod

2

A 2.05 spalnica ladijski pod

KUHINJA

kopalnica

pro

spalnica 1 ladijski  pod

3,67

20

OMARA les

OMARA les

A 2.13 soba za  zaposlene

KUHINJA

kopalnica

0,3

2

javor A 2.19 hodnik

kopalnica

or

jekt

+5,78

spalnica 1 ladijski  pod

2

2

A 2.16 hodnik ladijski  pod

skupinska telovadba

kopalnica

KLOP

140x50x40

PARAPET

A 2.11 spalnica 2 ladijski pod

0,3

KLOP

140x50x40

lesene mize

pogledom preko  doline polj  na  sever

KLOP

140x50x40

A 2.10 spalnica 2 ladijski  pod

ZAVESA

KLOP

140x50x40

balkon ladijski pod

PARAPET

spalnica 1 ladijski  pod

A 2.15 skupna  dnevna  soba ladijski  pod

kopalnica

KUHINJA

balkon ladijski pod

PARAPET

KLOP

55x645x40

KLOP

140x50x40 +5,78

vrata na gank odpiranje navznoter

+5,78

KLOP BETON  s  tekstilno  oblogo

12,67 4,45

KUHINJA

balkon ladijski pod

+5,78

izhod na  balkon

KUHINJA

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

javor

dvigalo 240 x  145  cm

OMARA

OMARA

OMARA

kopalnica

0,3

FASADA -­  POLKNA

+5,78

140x50x40

kopalnica

7 6,8

0,2

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

A 2.17 hodnik ladijski  pod

A 2.14 skupna dnevna soba ladijski pod

+5,78

+5,78

kopalnica

kuhinja ladijski pod

7 6,8

0,2

OMARA

spalnica 1 ladijski  pod

KLOP BETON 55x680x40

7 6,8

0,2

ZAVESA

spalnica 1 ladijski  pod

A 2.04 soba za 1 osebo ladijski pod

A 2.03 spalnica 2 ladijski pod

7 6,8

0,2

FASADA -­  POLKNA

beton s  tekstilno  oblogo 55x645x40

PARAPET

A 2.02 spalnica 2 ladijski pod

OMARA

A 2.01 spalnica 2 ladijski pod

7 6,79

0,21

KLOP

PARAPET

6,79 7

7 6,8

0,2

1,4

A 2.21 gank ladijski  pod

+5,78

les

0,08

PARAPET

0,3

7 6,8

0,2

tlakovanje kamniti tlakovci

9 1 0 1 1

1,4

balkon ladijski pod

balkon ladijski pod

PARAPET

4

5

6,8

OMARA

terasa kamnito tlakovanje

balkon ladijski pod

7,19

2

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

+2,60

balkon ladijski pod

3,67

0,2

FASADA -­  POLKNA

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

kopalnica

3

6,8

KLOP

FASADA -­  POLKNA

spalnica 1 ladijski  pod

4

0,2

beton s  tekstilno  oblogo 55x700x40

7 6,8

0,2

PA R 11 m KIRN A est   500  MES  x  2 60 TA:  o bisk ova lci

Univerza v  Ljubljani   |  Fakulteta  za  arhitekturo   |  

mentor:

|  somentor:  

tloris situacije in  nadstropja MERILO 1:200

1

2 1,8

2

0,2

3

5 4,8

0,2

4 5

7 6,8

0,2

6 7

7 6,8

0,2

8

7 6,8

0,3

 |  diplomant:  

|  leto  vpisa:  2004   |  leto  izdelave:  2012

47


enota za  1  osebo s kuhinjo

nadstropje

enota za  1  osebo s kuhinjo

7 0,2 0,2

3,4

2,05

3,4

2,25

0,2 0,2

2,5

Enota je namenjena pokretnemu stanovalcu, ki

malo stanovanje. Predeljena je dva prostora. prehodnosti prostora, v enoti ni vrat. Posebnost

balkon.

polkna smreka odpiranje navzven spodnje tri lamele so fiksne delujejo kot ograja

lahko prinese od doma. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Oba izhoda pa predeljuje parapet v prerez enote_A MERILO 1:100

C

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

izhod na balkon parapet

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

izhod na balkon

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

1,4

enota za  eno  osebo spalnica dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba SKUPAJ 53,6

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

navzgor.

balkon

pogled s  hodnika_B MERILO 1:100 spalnica parket javor

polkna spalnica

ladijski pod

parket javor

omara les

parket javor

smreka odpiranje navzven spodnje tri lamele so fiksne delujejo kot ograja

balkon ladijski pod

odpirajo

2%

hodnik

kopalnica

A jedilna miza les

balkon

spalnica spalnica ladijski pod javor

ladijski pod

parket javor C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

parket javor

P

omarica

hodnik

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

P+1

A

kopalnica C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

8,64

4

parket javor

svetlobnik pred vhodom v sobo

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

dnevni prostor

balkon

2%

kurilnica

drsna vrata

vhod

3,25

kopalnica

kuhinja G kuhinjsko okno pogled na "ulico"

-0,83

tloris MERILO 1:50

klop 140 x 50 x 40

0,2

2,7

B

1,5 7

2,6

0,2

B

C Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

MERILO 1:100

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

48


enota za  2  osebi brez kuhinje

P+1

enota za  2  osebi brez kuhinje

7 0,2 0,2

3,4

2,05

3,4

2,25

0,2 0,2

2,5

prostora, med spalnicama ni vrat.To dejstvo ustvari edinstveno dinamiko in povezanost stanovalske enote. Obe imata svojo posteljo in omaro, ter vsaka svoj izhod na balkon.

P

lahko prinesejo od doma. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Oba izhoda pa predeljuje parapet v

navzgor. prerez enote_A MERILO 1:100

C balkon lesen pod

53,6

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

SKUPAJ

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

izhod na balkon parapet

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

izhod na balkon

53,6

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

1,4

enota za  dve  osebi spalnica 1 spalnica 2 kopalnica balkon predsoba

pogled s  hodnika_B MERILO 1:100

spalnica 1 parket javor

spalnica 2 parket javor

kopalnica

8,64

balkon

spalnica spalnica ladijski pod javor parket javor C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

4

parket javor

ladijski pod C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

hodnik

polkna smreka odpiranje navzven spodnje tri lamele so fiksne delujejo kot ograja

P+1 kopalnica

A

omara les

A

balkon

spalnica spalnica ladijski pod javor parket javor C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

parket javor

odpirajo

ladijski pod C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

hodnik

omarica

P kurilnica

drsna vrata

vhod

3,25

kopalnica

predsoba

omara les

G

parket

-0,83

klop 140 x 50 x 40

2,9

B

1,5 7

2,6

tloris MERILO 1:50 0,2

B

C Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

prerez_C MERILO 1:100

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

49


enota za  2  osebi s kuhinjo

nadstropje

enota za  2  osebi s kuhinjo

7 0,2 0,2

3,4

3,4

2,05

2,25

0,2 0,2

2,5

Enota je namenjena pokretnima stanovalcema, ki lahko skrbita sama zase, ali eden za drugega. Primerna je lahko tudi za zakonski par. Ima veliko prostora in deluje kot malo stanovanje. Z omaro predeljena v dva prostora. Spalnico in dnevni prostora, v enoti ni vrat. Posebnost enote je

polkna

balkon.

smreka odpiranje navzven spodnje tri lamele so fiksne delujejo kot ograja

lahko prinese od doma. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Oba izhoda pa predeljuje parapet v

C balkon

prerez_A MERILO 1:100

stenske obloge kostanj

spalnica za  2  osebi parket javor

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

izhod na balkon parapet

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

izhod na balkon

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

1,4

enota za  dve  osebi spalnica dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba SKUPAJ 53,6

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

navzgor.

ladijski pod

pogled s  hodnika_B MERILO 1:100

dnevni prostor parket javor

parket javor C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

polkna

hodnik parket javor

kopalnica

A jedilna miza les

balkon ladijski pod

spalnica

balkon

parket javor

ladijski pod

P

omarica

2%

vhod drsna vrata

3,25

kopalnica

parket javor

2%

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

A

P+1

hodnik

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

omara les

8,65

smreka odpiranje navzven spodnje tri lamele so fiksne delujejo kot ograja

svetlobnik pred vhodom v sobo

kopalnica C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

spalnica

ladijski pod 4

balkon

za zaposlene parkirni prostor za 12 avtomobilov dovoz za amblantno vozilo

predsoba parket javor

kuhinja

G

0,2

-0,83

kuhinjsko okno pogled na "ulico"

2,9

B

1,5 7

klop 140 x 50 x 40

2,6

0,2

B

C Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

prerez _C MERILO 1:100

tloris MERILO 1:50

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

50


enota za  1 brez kuhinje

nadstropje

enota za  1  osebo brez kuhinje

5 0,2 0,2

1,4

3,4

2,7

0,2 0,2

2,1

Enota je namenjena eni osebi, ki ceni svojo

Tla so opremljena s parketom. Balkon ima lesen pod. Dvokrilna steklena vrata nanj se odpirajo na sistem harmonike. Ostali del z tri lamele ograje na balkonu so del fasade. Ostale polkna smreka odpiranje navzven spodnje tri lamele so fiksne delujejo kot ograja

polkna smreka lamele so fiksne

prerez enote_A MERILO 1:100

C +2,80

zunanja stena vidni beton

1,4

enota za  eno  osebo spalnica kopalnica balkon predsoba

zasteklitev 270 x 190

38,0

SKUPAJ

vrata na balkon parapet obloga kostanj

pisalna miza kostanj

spalnica parket javor

pogled s hodnika_B MERILO 1:100

predalnik kostanj 60 x 60

+2,80 hodnik

postelja 100 x 200

dnevna soba

kopalnica

parket javor

8,65

balkon

parket javor

ladijski pod

P+1 spalnica

ladijski pod

parket javor

A omara kostanj 60 x 235

P

omarica

kopalnica

hodnik parket javor

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

A

balkon

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

kostanj 40 x 40

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

4

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

ladijski pod

C:\Users\ARH\Documents\_DIPLOMA\GARH\PROJEKT\TEXTURE\WoodFine0007_L - Copy.jpg

balkon

2%

vhod drsna vrata

za zaposlene parkirni prostor za 12 avtomobilov dovoz za amblantno vozilo

3,25

kopalnica

G

-0,83

tloris MERILO 1:50 2,9

1,4

0,7

prerez _C MERILO

1:100

0,2

5

B

B

C Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

51


1

2 7 6,93

7 6,8

5

7

6

5 0,2

2 6,8

7 6,8

0,2

8 4

0,2

9 3

5

0,3

12

11

10 2

6,8

6,7

98,4

7 6,8

0,2

0,2

13 7 6,8

14 7 6,8

0,2

15 7 6,8

0,2

16 7 6,8

0,2

17 7 6,8

0,2

18 7 7,02

0,2

A 0.02 shramba poliran beton

zalivanje zelenice

5

4

4

voda za:

A 0.03 pralnica poliran beton

6,4

A 0.05 kurilnica poliran beton

A 0.04 kolektor meteorne vode poliran beton

12 11 10 9

arhiv

12,67 4,45

dvigalo 240 x  145  cm

stoli dodatne postelje mize

7

8

5

6

4

3

2

1

B

parkiranje zaposleni obiskovalci

4,45 12,67

A 0.01 fizioterapija poliran beton

B

A

0,3

0,2

0,65 0,3

A

4

3 7 6,8

0,3

A 0.07

A 0.08

poliran beton

poliran beton

E

A 0.10 shramba poliran beton

1,6

A 0.11 shramba poliran beton

2

12 x  parkirna  mesta  za  zaposlene dovoz  za  ambulantno  vozilo

2

0,2

C D

A 0.09

A 0.06 hodnik poliran beton

2 1,41

E

5,25

vhod / izhod

2 2,35

C D

0,85

dovoz ambulantnega  vozila dvigalo

vhod

F

F

6,9 7

0,3

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,8

14,2

5

2

7

6,8 4

5

0,2 5

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

7,02 7

98,4

15

eton

eton

pr poliostor ran b za z eton apos len

10

9

BE

umikTONSK 2cmI  TLAK  od  s tene

4 15

131

718

16 1

BE

112

1 2 3 4 5 6 7 8 91 01

umikTONSK 2cmI  TLAK  od  s tene

/25

vhod v kuhinjo

x 14

c

e 18

kozole

glavni vhod

stop nic

B ku 0.02 polihinja ran b eton

B re 0.03 policepcij ran b a eton

DV

170IGALO X10 5

poli ran b

3

8

ran b

18

e

2

7

6

poli

17

16

dostava za kuhinjo

1

14

5

13

4

12

1

11

nice

10

stop

9

18

8

17

7

16

6

15

5

14

4

13

3

11 12

2

9x 1 4/36

1

17 1

8

B ka 0.01 polivarna ran b eton

22

1 2 3 4 5 6 7 8 91 nice 011 12 1

131 4

151 6

K

to pr alet betoostonr i nski tlak

so za ba betoposlzea nski   ne tlak

umikTONSKI  2cm TLAK  od  s ten

o

BE ONS K

umikTONSKI  2cm TLAK  od  s ten

BE

za s tran

BE

umikTONSKI  2cm TLAK  od  s ten

C tr 0.02 betogovin nski   a tlak

22

N

23

1

segment C SKUPAJ

glavni vhod

M

2

PA R 11 m KIRN A est   500  MES  x  2 60 TA:  o bisk ova lci

3

SKUPAJ

N

4 5

SKUPAJ

segment B SKUPAJ

K

L C vh o0.01 d beto nskni   a  av tlak la

7,2

segment A SKUPAJ

BET

SKUPAJ

M

ke

510,8 m

I TL ste A izbon.  Vidn K kline o  tu  na  s di  z  o tena hran h. itvijo

BET

SKUPAJ A 0.03 recepcija

C pr 0.03 za osto betoposleri  za nski   ne BET tlak ONS KI  T LA ste izbon.  Vidn K kline o  tu  na  s di  z  o tena hran h. itvij

tene od  s  2cm mik LAK   u

3,6m

A 0.08

SKUPAJ A 0.02 kuhinja prostor za  zaposlene

to polialetni ran b pro eton stor

stre

3,6m

tlakovanje kamniti tlakovci

ONS KI T

510,8 m

A 0.10 shramba A 0.11 shramba

6 7

SKUPAJ

A 0.09

L vhod v kavarno

8 9

SKUPAJ C 0.01 vhodna avla C 0.02 trgovina C 0.03 prostori  za  zaposlene soba  za  zaposlene toaletni  prostor

A 0.06 hodnik hodnik A 0.07

10 1 1

POPIS KVADRATUR PROSTOROV A 0.01 fizioterapija ambulanta A 0.02 shramba   A 0.03 pralnica A 0.04 kolektor  meteorne  vode A 0.05 kurilnica SKUPAJ 254,7   B 0.01 kavarna soba  za  zaposlene toaletni  prostor

ha

so poli ba za ran b zap eton osle ne

DOL

GO

stop

VIS OKO  O

8x 1

KNO

4/25

23

MERILO

Univerza v  Ljubljani   |  Fakulteta  za  arhitekturo   |  

mentor:

|  somentor:  

 |  diplomant:  

|  leto  vpisa:  2004   |  leto  izdelave:  2012

1:200

52


A 2.21 gank ladijski  pod

javor A 2.19 hodnik

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

A 2.05 spalnica ladijski pod

ladijski pod

A 2.06 spalnica ladijski pod

spalnica za 2 osebi ladijski pod

spalnica za 2 osebi ladijski pod

OMARA les

A 2.08 dnevni prostor ladijski pod

spalnica za 2 osebi ladijski pod

balkon ladijski pod

javor

PARAPET

balkon lesen pod

balkon lesen pod

balkon ladijski pod

PARAPET

balkon ladijski pod

PARAPET

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,8 5

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

7,2 7

2

3,8 4

0,2

3

4

0,08

spalnica 1 ladijski  pod

4

PARAPET

A 2.11 spalnica 2 ladijski pod

spalnica 1 ladijski  pod

A 2.12 spalnica 2 ladijski pod

+5,78

kopalnica

kopalnica

kopalnica

7,19

B

OMARA

OMARA

KLOP

OMARA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

KLOP

140x50x40

A 2.18 hodnik ladijski  pod

pevske vaje

C D

ladijski pod

PARAPET

KLOP

140x50x40

javor A 2.20 hodnik

20

balkon ladijski pod +5,78

FASADA -­  POLKNA

0,2

A 2.09 dnevni prostor ladijski pod

2

PARAPET

pro

KUHINJA

kopalnica

OMARA les

A 2.07 dnevni prostor ladijski pod

r

o jekt

+5,78

A 2.10 spalnica 2 ladijski  pod

+5,78

140x50x40

javor

obiski

pogledom preko  doline polj  na  sever

E

F

FASADA -­  POLKNA

4,8 5

0,2

4,8 5

0,2 98,4

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven 6,8 7

7,2 7

6,8 7

0,2

6,8 7

0,2

6,79 7

0,3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

2

15

17

16

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

6,79 7

KUHINJA

kopalnica

+5,78

FASADA -­  POLKNA

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

KUHINJA

kopalnica

KLOP

140x50x40

1

ladijski pod

ZAVESA

kopalnica

0,3

2

A 2.13 soba za  zaposlene

55x645x40

A 2.16 hodnik ladijski  pod

skupinska telovadba

kopalnica

kopalnica KLOP BETON  s  tekstilno  oblogo

140x50x40

ZAVESA

branje ZAVESA

lesene mize

KLOP

140x50x40

OMARA les

les

140x50x40

A

balkon ladijski pod

PARAPET

spalnica 1 ladijski  pod

A 2.15 skupna  dnevna  soba ladijski  pod KLOP

KLOP

2

140x50x40

pogledom preko  doline polj  na  sever

PARAPET

+5,78

OMARA

OMARA

OMARA

OMARA

12,67 4,45

KLOP

balkon ladijski pod

vrata na gank odpiranje navznoter

javor

KUHINJA

balkon ladijski pod

+5,78

izhod na  balkon

KLOP

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

+5,78

140x50x40

KUHINJA

0,3

FASADA -­  POLKNA

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

A 2.17 hodnik ladijski  pod

A 2.14 skupna dnevna soba ladijski pod

+5,78

KUHINJA

+5,78

kuhinja ladijski pod

18 7 6,8

0,2

4,45 12,67

spalnica 1 ladijski  pod

17 7 6,8

0,2

2

spalnica 1 ladijski  pod

KLOP BETON 55x680x40

A 2.04 soba za 1 osebo ladijski pod

A 2.03 spalnica 2 ladijski pod

16 7 6,8

0,2

3,67

PARAPET

A 2.02 spalnica 2 ladijski pod

15 7 6,8

0,2

FASADA -­  POLKNA

OMARA les

A 2.01 spalnica 2 ladijski pod

dvigalo 240 x  145  cm

0,08

PARAPET

4

14 7 6,79

0,21

2

+5,78

+5,78 7,19

13 7 6,8

0,2

0,3

balkon ladijski pod

balkon ladijski pod

PARAPET

0,3

7 6,8

0,2

OMARA

balkon ladijski pod

PARAPET

3,67

98,4 5

6,8

OMARA les

1,4

balkon ladijski pod

C D

A 2.11 enota za dve osebi spalnica 1   spalnica  2 kopalnica balkon predsoba

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

A 2.03 enota za eno osebo spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

A 2.06 enota za  eno  osebo spalnica     kopalnica balkon predsoba

A 2.09 enota za  dve  osebi spalnica     dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

A 2.12 enota za dve osebi spalnica 1   spalnica  2 kopalnica balkon predsoba

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

A 2.13 soba za zaposlene

A 2.14 skupna dnevna soba A 2.15 skupna dnevna soba

A 2.16 hodnik A 2.17 hodnik A 2.18 hodnik

63,9

A 2.19 hodnik

105,3 m

A 2.20

 47,2 m

A 2.21 gank

SKUPAJ

17,7    7,6  m    5,5  m

31,2

SKUPAJ

120,4

SKUPAJ

53,6

SKUPAJ

SKUPAJ

53,6

53,6

PA R 11 m KIRN A est   500  MES  x  2 60 TA:  o

bisk

53,6

ova

lci

57,6 m

1

A 2.08 enota za  dve  osebi spalnica     dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

2

SKUPAJ

A 2.05 enota za  eno  osebo spalnica     kopalnica balkon predsoba

3

SKUPAJ

tlakovanje kamniti tlakovci

4 5

A 2.10 enota za dve osebi spalnica 1   spalnica  2 kopalnica balkon predsoba

A 2.02 enota za eno osebo spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

jedilnica kopalnica balkon

53,6

A 2.07 enota za dve osebi spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

8

SKUPAJ

A 2.04 enota za eno osebo spalnica   kopalnica balkon predsoba

6 7

POPIS KVADRATUR PROSTOROV A 2.01 enota za eno osebo spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

9 1 0 1 1

F

12

11

10 2

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

B

E

0,2

FASADA -­  POLKNA

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

spalnica 1 ladijski  pod

9 3

6,8

ZAVESA

FASADA -­  POLKNA

A

8 4

0,2

OMARA

7 6,8

0,2

ZAVESA

2 1,8

1,4

7

6

0,2

OMARA

5 5 4,8

0,2

KLOP

7 6,8

0,2

beton s  tekstilno  oblogo 55x700x40

4

3 7 6,8

0,2

beton s  tekstilno  oblogo 55x645x40

2 7 6,8

KLOP

1 0,3

1. nadstropje segment A SKUPAJ

tloris nadstropja MERILO 1:200

Univerza v  Ljubljani   |  Fakulteta  za  arhitekturo   |  

mentor:

|  somentor:  

 |  diplomant:  

|  leto  vpisa:  2004   |  leto  izdelave:  2012

53


kopalnica

kopalnica

kopalnica

1,4 0,08 4 7,09

kopalnica

KUHINJA

KUHINJA

s pogledom na  'ulico'

s pogledom na  'ulico'

KUHINJSKO OKNO KLOP 140x50x40

KUHINJSKO OKNO KLOP 140x50x40

KUHINJSKO OKNO KLOP 140x50x40

s pogledom na  'ulico'

LESENA PREDELNA  STENA

"vstavljena" v  raster

KUHINJA

OMARA

C D

RECEPCIJSKI PULT KLOP

KLOP

140x50x40

123 456

8 9 10

KLOP

140x50x40

A 1.17 hodnik ladijski  pod

prostor za  obiske

javor

OMARA

OMARA

140x50x40 2

KROPILNIK

in

ladijski pod

+2,72

javor A 1.18 hodnik

111213141516171819

ladijski pod javor

pogledom preko  polj  na  jug

E

0,2

balkon

B

4,45 12,65

dnevni prostor ladijski pod

RECEPCIJA

javor A 1.18 hodnik

10 9 8

A 1.12 spalnica 2 parket

+2,72

OMARA

kopalnica

parapet

spalnica 1 parket

A 1.11 spalnica 2 ladijski pod

spalnica 1 ladijski  pod A 1.14 soba za zaposlene parket

OMARA

les kostanj

les

kopalnica

+2,72

3,87

KLOP 19 18 17 16 15 14 13 12 11

balkon

kopalnica

A 1.17 hodnik ladijski pod

parapet

2

balkon

kopalnica

dnevni prostor ladijski pod

A

balkon lesen pod

PARAPET

parket

A 1.10 spalnica 2 ladijski pod

spalnica 1 ladijski  pod

2 cm    od  sten

PARAPET

balkon

kopalnica

dnevni prostor ladijski pod

0,3

PARAPET

+2,72

s polnim  trupom in  naslonjali

LADIJSKI POD

balkon ladijski pod

balkon ladijski pod

A 1.09 spalnica za 2 osebi ladijski pod

+2,72

LESENE KLOPI

KONTROLIRANA SVETLOBA

A 1.08 spalnica za 2 osebi ladijski pod

18

7 6,8

0,2

2

parapet

A 1.07 spalnica za 2 osebi ladijski pod

+2,72 LESENA STENSKA OBLOGA

+2,72

+2,72

balkon ladijski pod

PARAPET

A 1.06 soba za 1 osebo ladijski pod

17

6,9 6,8

0,2

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

odpiranje na sistem  harmonike

PARAPET

16

7 6,8

0,2

FASADA -­  POLKNA

BALKONSKA VRATA

odpiranje na sistem  harmonike

PARAPET

15

7 6,8

0,2

ZAVESA

spalnica ladijski pod

A 1.04 spalnica ladijski pod

0,08

PARAPET

+2,72

A 1.03 dnevni prostor ladijski pod

14

7

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, 6,8 delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

0,2

BALKONSKA VRATA

odpiranje na sistem  harmonike

PARAPET

13 FASADA -­  POLKNA

7

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, 6,8 delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

ZAVESA

spalnica ladijski pod

A 1.02 dnevni prostor ladijski pod

0,2

BALKONSKA VRATA

PARAPET

ZAVESA

+2,72

omara les

omara les

A 1.01 dnevni prostor ladijski pod

2

OMARA les

jedilna miza les

ogrevana, beton tekstilna  obloga

kopalnica

KLOP

KUHINJA

kopalnica

dvigalo 240 x  145  cm

KUHINJA

kopalnica

12 FASADA -­  POLKNA

7

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, 6,8 delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven

OMARA

+2,72 A 1.15 skupna dnevna soba ladijski  pod

KLOP

140x50x40

OMARA les

KUHINJA

FASADA -­  POLKNA

balkon ladijski pod

PARAPET

A 1.05 soba za 1 osebo ladijski pod

ogrevana, beton tekstilna  obloga

KLOP

140x50x40

12,65 4,45 7,19

0,2

OMARA

4 2,51

KLOP

140x50x40

1,4

4,8

+2,72

javor

F

balkon ladijski pod

ZATEMNJENA OKNA

A 1.13 kapelica lesen pod

ob poletnih  mesecih  prehajanje  na  teraso

B

E

0,2

OMARA

A 1.20

stopnice na "gank" ladijski pod

A 1.16 hodnik ladijski  pod

spalnica ladijski pod

98,4 11

10 10

4,8

ZAVESA

A 1.19 terasa ladijski pod

ob poletnih  mesecih  prehajanje  na  teraso

kopalnica

9

0,2

les

terasa kamnito tlakovanje

zasteklitev

C D

8

4 3,8

0,2

OMARA

7

7 6,8

0,2

les smreka lamele  se  odpirajo  navzven,

+2,60

zasteklitev 1,47

6

2 1,8

FASADA -­  POLKNA

les smreka lamele  se  odpirajo  navzven,

A

0,2

les kostanj

FASADA -­  POLKNA

5

5 4,8

0,2

ZAVESA

4

7 6,8

0,2

OMARA

3

7 6,8

0,2

les kostanj

2

7 6,8

OMARA

1 0,3

F

+2,72 FASADA -­  POLKNA

0,2

0,2

4,8 5

7

2

3

4

0,2

1,8 2

7,2 7

5

6

6,8

0,2 5

4

7

6,8

8

0,2 5

9

10

98,4

11

6,8 7

0,2

6,8 7

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja od  4.naprej  se  odpirajo  navzven 6,8

0,2

7

+2,72

7,2 7

12

13

14

na jugu

6,8 7

B 1.05 prehod  med  starim in  novim  delom betonski  tlak

0,2

6,8 7

D INTOSTAV ERV NA ENC IN IJSK A  P

15

0,2

6,8 7

0,2

17

O16 T

18

od  s  cm

odm ik 2

i po

d

ten dvig a 170 lo x  1 05

jedr o dvig dosta ala  u vneg mak a njen o

5

ijsk

4

18

lad

3

10 11

9

17

INT

ERV

ENC

IJSK

A P

OT

17,7

B 1 .0

2

vho d nad  v stro pju

2

8

16

m

30c

18 s 5 topn ic

112

6 7 8 9 10 1

718

16 1

415

131

22

718

stre

ha

raz g sev led p rot koz eru i olec hrib ,   ovje travnik ,

B 1 gan .04 k

1 2 3 4

14 /

anje

1

7

6

15

miz e hran za  od lag e

1

ic

14

lec

18 s topn

12 13

par ket odm ik 2  cm

m

,41c

16 1 112

30c m

131

4 15

K

led s e  od

pira

14 /

23

SKUPAJ

SKUPAJ

A 1.03 enota za eno osebo spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

A 1.06 enota za  eno  osebo spalnica     kopalnica balkon predsoba

A 1.09 enota za  dve  osebi spalnica     dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

A 1.12 enota za  dve  osebi spalnica  1   spalnica  2 kopalnica balkon predsoba

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

A 1.13 kapelica kapelica

A 1.14 soba za zaposlene prostor za zaposlene

A 1.15 skupna dnevna soba 60,2 A 1.16 hodnik 82,6   A 1.17 hodnik 136,4 m

A 1.18 hodnik

SKUPAJ

SKUPAJ

17,7  m

   

 8,2  m    3,7  m

obi n

e ses t

ank

e v  s

C pi 1.4 parksarna et

ha stre

park

po j

L

la ij ski p delid  b etonod ski  tl posta ak, vitev  sten

ha stre

lci

9 8 7 6 5 4 3 2 1

A 1.19 terasa A 1.20 stopnice na  gank

la ij ski p delid  b etonod ski  tl posta ak, vitev  sten

C pi 1.2 parksarna et

seno oblo C  1 go .3 park et

obi le e  v  s sten

bele s

ve cerkduta va veni   s  in zvon ik

C ga 1.6 lesenk n  po d

22

M

razgled preko  polj  proti  jugu

N

23

1

 

31,2

ova

 

2

SKUPAJ

PA R 11 m KIRN A est   500  MES  x  2 60 TA:  o bisk

N

3

31,2

SKA PO T

4 5

SKUPAJ B 1.01 jedilnica B 1.02

ERV ENC IJ

8

16,1

posteljo kopalnica

INT

6 7

31,2

53,6

bele tla stene  v pa  sob i odmrket  2c aknje m n  od  sten

SKUPAJ

1 10

ten

SKUPAJ

SKUPAJ

12 1

M

tla pa odmrket 2c aknje m n  od  s

A 1.11 enota za  dve  osebi spalnica  1   spalnica  2 kopalnica balkon predsoba

4 13

ten

A 1.08 enota za  dve  osebi spalnica     dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

C 1 .5 s b pao rketa  za  

A 1.05 enota za  eno  osebo spalnica     kopalnica balkon predsoba

53,6

K

tene tla park odm et 2c aknje m n  od  s

A 1.02 enota za eno osebo spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

.1 et

SKUPAJ

53,6

15 1

C 1

SKUPAJ

SKUPAJ

tlakovanje kamniti tlakovci

A 1.10 enota  za  dve  osebi spalnica  1   spalnica  2 kopalnica balkon predsoba

izh vhood d

A 1.07 enota za dve osebi spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

edi

A 1.04 enota za eno osebo spalnica   kopalnica balkon predsoba

9 1 0 1 1

POPIS KVADRATUR PROSTOROV A 1.01 enota za eno osebo spalnica   dnevna kuhinja kopalnica balkon predsoba

L

sten

pog led n a

aj bo

do b

ele

razg

18 s

B 1 jed .01 i za  3 lnica park 6  ose et b

+2,72

1 2 3 4 5 topn 6 7 8 9 ic 10 1

kozo

4,00 /  38

od  s te

B 1 .03

n

dos to nov p iz ega  dela

1

6,8 7

ha

6,8 7

FASADA -­  POLKNA

stre

0,3

les smreka do  3.lamele  so  fiksne, delujejo  kot  ograja 0,2 od  4.naprej  se  odpirajo  navzven 6,8

segment A SKUPAJ

B 1.03 dvigalo B 1.04 gank B 1.05 prehod

1. nadstropje segment B SKUPAJ

C 1.01 hodnik in C 1.02 pisarna   C 1.03 pisarna C 1.04

MERILO

1:200

C 1.05 C 1.06 gank 15,1 m 1. nadstropje segment C SKUPAJ

Univerza v  Ljubljani   |  Fakulteta  za  arhitekturo   |  

mentor:

|  somentor:  

 |  diplomant:  

|  leto  vpisa:  2004   |  leto  izdelave:  2012

54


4

5

7

6

5

7

2

0,2

8

6,8

0,2

4

6,8

0,2

3,81

10

9 5 4,8

0,2

5 4,8

0,2

0,2

polkna odpiranje vseh lamel

polkna odpiranje vseh  lamel

polkna odpiranje vseh  lamel

P+1 Z

P

A

A 1.8.2 stopnice  na  "gank"

A 1.8.1 terasa

stopnice na  "gank"

kapelica

ladijski pod

ladijski pod

ladijski pod

ladijski pod

stena vidni beton

+2,72

balkon ladijski pod

balkon

A

+2,72

ladijski pod

1,4

ladijski pod

stena vidni beton

+2,72

balkon

ZATEMNJENA OKNA

+2,72

Z

kostanj ZASTEKLITEV 270 x 190

ZASTEKLITEV 270 x 190 vrata na balkon

kontrolirana svetloba

ob toplih dneh prehajanje na teraso 4 2,6

vzidano ogledalo

DVIGALO

133 x 134

240 x 145 cm

A 1.7 skupna  dnevna  soba ladijski pod tepihi

120 x 120

stena kopalnice kostanj

stena bel omet

5,65 2

A 1.2 soba  za  1  osebo spalnica ladijski pod javor

kostanj 40 x 40

kostanj 40 x 40 kostanj 40 x 40 stena kopalnice lesena obloga kostanj

stena bel omet

OMARA kostanj 60 x 235

drsna vrata

kopalnica

umivalnik

90 x 60

120 x 120 lesena predelna stena "vstavljena" v raster

120 x 120

vzidano ogledalo

vzidano ogledalo 133 x 134

stena kopalnice kostanj

stena kopalnice kostanj

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

A 1.7.4 ladijski  pod

1

stopnice v nadstropje lesene 20 x 180 x 30

prag

D

oreh 180 x 150 x 40

javor

zavesa

+2,72

E

0,6

ladijski pod

polkna 700 x 20 x 3 cm odpiranje vseh lamel

4 0,2

C

javor

2 1,4

90 x 60

133 x 134

stena vidni beton

E

A

prefabricirana

umivalnik

stena obloga kostanj

vrata na balkon

balkon

stena kopalnice lesena obloga kostanj omarica javor 100 x 90 x 25

stena bel omet

OMARA kostanj 60 x 235

A 1.7.3 ladijski  pod

PREDALNIK kostanj 60 x 60

PARAPET obloga kostanj

ZASTEKLITEV 270 x 190

B

stena kostanj

ograja MIZA kostanj 60 x 200

+2,72 postelja 200 x 200

stena kostanj

D

A 1.3 soba  za  1  osebo spalnica ladijski pod javor

prefabricirana

kostanj 40 x 40

postelja 100 x 200

PREDALNIK kostanj 60 x 60

+2,72

kopalnica

KLOP ogrevana z vgrajenimi radiatorji beton s tekstilno blogo

OMARA les

omarica javor 100 x 90 x 25

4,45

drsna vrata

prefabricirana

13,25

postelja 100 x 200

omarica javor 100 x 90 x 25

KLOP ogrevana z vgrajenimi radiatorji beton s tekstilno blogo

OMARA kostanj 60 x 235

kopalnica

C

A 1.2 soba  za  1  osebo spalnica ladijski pod javor

+2,72

lesene klopi javor s polnim trupom in naslonjali

90 x 60

stena bel omet

PREDALNIK kostanj 60 x 60

+2,72

umivalnik

1,05

A

lesena stenska obloga kostanj

postelja 100 x 200 lesena stenska obloga kostanj

0,55

B

PARAPET obloga kostanj

kostanj

A 1.2 soba  za  1  osebo spalnica ladijski pod javor

stena kopalnice kostanj

vrata na balkon

PARAPET obloga kostanj

PISALNA MIZA

ladijski pod 2 cm odmaknjen od sten

+2,72

vrata na balkon

PARAPET obloga kostanj

PISALNA MIZA kostanj

drsna vrata

ZASTEKLITEV

ZASTEKLITEV 225 x 190

prag

4,8 5

5 0,2

1,8 2

polkna 700 x 20 x 3 cm odpiranje vseh lamel

6

7,2 7

7

3,8 4

8 0,2

2,7

1,4

0,7

9 0,2

2,7

5

1,4

0,7

10 0,2

segment

5

MERILO

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

1:50

55


fasada  jug MERILO 1:200

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

56


fasada  sever MERILO 1:200

fasada  jug MERILO 1:200

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

57


P+1 Z

P

4 + 9,22

+ 9,22

+ 8,71

+ 8,71

+ 8,71

+ 8,46

+ 8,46

9 + 9,22

+ 8,71

25 25

25 25

20,5

30,7

+ 9,22

8

+ 8,46

+ 8,46

kopalnica prefabricirana

vzidano ogledalo poravnano s

skupna dnevna  soba

133 x 134

ladijski pod tepihi

kopalnica

306 268

prefabricirana 306 268

dvigalo

vzidano ogledalo 133 x 134

90 x 60

120 x 120 120 x 120

+ 5,78

+ 5,40

skupna dnevna  soba

stena bel omet

ladijski pod tepihi

KLOP ogrevana z vgrajenimi radiatorji beton s tekstilno blogo

KLOP ogrevana z vgrajenimi radiatorji beton s tekstilno blogo

SPALNICA

281 268

kostanj 40 x 40

shramba

46

+ 2,27

pralnica

234 258 16,5 6 20

35 35,5

- 0,24

-0,59

5

35

80,5 25

-0,59

80,5 25 -1,39

parkirno mesto

1,5

258 1,5 16,5 6 20

35 35,5

- 0,24

35

-1,33

12

parkirna mesta za zaposlene dovoz za ambulantno vozilo

234

kolektor meteorne  vode

-0,59

+ 2,59

+ 2,27

kurilnica

- 0,24

PARAPET obloga kostanj vrata na balkon

+ 2,72

+ 2,59

25 25 + 2,27

postelja 200 x 200

25 25

+ 2,59

+ 5,40

lesene klopi javor s polnim trupom in naslonjali

+ 2,72 3

+ 2,72

lesena stenska obloga kostanj

oder kostanj

281 268

stena bel omet

+ 2,72

okna odpiranje zgornjih navznoter oken

+ 5,40

4 63

+ 5,40

+ 5,65

25 25,3

+ 5,65

25 25,3

+ 5,65

+ 5,78 4 5,7 3

+ 5,78 4 5,7 3

+ 5,78

umivalnik 90 x 60

umivalnik

KLOP ogrevana z vgrajenimi radiatorji beton s tekstilno blogo

5

1:50

7

6

14

fasada pogled MERILO

5

Z

-1,39

-1,39

prerez MERILO 20

480

90

20 445

4

180

20

220

500

5

680 645

200

20

680

20

680

20

90

610

90

610

90

700

6

700

700

7

8

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

1:50

mentor:

| somentor:

9

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

58


odkapni element

okvir masivni macesen, podkonstrukcija sidrana v beton, steklo toplotno izolativno, varnostno kaljeno

nadstropje 2mm

na nosilnih kljukah iz 4mm

toplotna izolacija XPS

jeklen nosilni  profil

30,7 + 8,71

+ 8,71

20,5

+ 8,83

3cm

odkapni element naklon 2%

20,5

naklon 1% stiki lepljeni s trakovi Egoform

+ 9,22 toplotna izolacija XPS

naklon 2%

naklon 2%

+ 9,22

3cm

25 25

4mm

25 37,5

2mm

51,1 38,6

odkapni element

S1

+ 9,22

30,7

3cm

na nosilnih kljukah iz

S1

preklop HI z mineralnim posipom min. 30cm

+ 8,83 + 8,71

+ 8,71

na nosilnih kljukah iz

jeklen nosilni  profil

+ 8,71

25 25

toplotna izolacija XPS

odtok vode 15/3 cm

38,6 51,1

S1 + 9,22

37,5 25

S1 + 9,22

naklon 1% stiki lepljeni s trakovi Egoform

v okvir iz jeklenih kotnikov z vijaki kot npr. HILTI S-CD 65S na 50cm (ali enakovredno)

2mm 4mm naklon 1% stiki lepljeni s trakovi Egoform

T1

+ 8,42 4

_finalni sloj:

balkon

spalnica

ladijski pod

ladijski pod javor

11

+ 8,46

+ 8,46

hodnik

svetlobnik pred vhodom v sobo

kopalnica

parket javor

balkon

+ 8,46

+ 8,46

ladijski pod

vidni beton

+ 8,46

s hidrofobnim premazom za beton

+ 8,31

s hidrofobnim premazom za beton

vidni beton, s leseno teksturo

ST4

ST3

balkonska vrata/okno okvir masivni macesen, podkonstrukcija sidrana v beton, steklo toplotno izolativno, varnostno kaljeno

_miroarmiran betonski estrih (MB 20) _toplotna izolacija _hidroizolacija + hladni bitumenski premaz

_utrjeno nasutje

balkonska vrata/okno okvir masivni macesen, podkonstrukcija sidrana v beton, steklo toplotno izolativno, varnostno kaljeno

finalna obloga lesena obloga, kostanj 1 cm sidrana na leseno podkonstrukcijo

T2_TLAK V NADSTROPJU NAD OGREVANIM PROSTOROM _ finalni tlak: ladijski pod, javor _ lepilo in izravnalna masa _ mikroarmiran betonski estrih

0,15 mm

ekstrudirani polistiren _ nosilni sloj:

4,0 cm 25,0 cm 0,9 cm

_ izolacija sestavljena iz samolepilne

268,5 281

306 268

254

281 268

281 268,5

odpiranje navzven spodnje tri letve so fiksne delujejo kot ograja

+ 6,83

1,0 cm

+ 6,83

fasada/polkna lesene letve, smreka ograja: 1.-3. letev 20/2/350

fasada/polkna dvokrilno odpiranje lesene

T3_TLAK NA BALKONIH _tlak: ladijski pod, letve, oblane

10/2cm 7/2cm

navzven spodnje tri letve so fiksne

T3

20 cm 2,0 cm

nivelacija z nivelirnimi nogicami odtekanje vode _hidroizolacija: dvoslojna polimer bitumenska

se odpirajo lesene letve, smreka ograja: 1.-3. letev 20/2/350

T2

T2

polimer-bitumenska, enoslojna(aPP), d=0,5cm, polno varjena na predhodni hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2 _ toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren naklon 2% min. 4,0 cm _ nosilni sloj:

T3 s hidrofobnim premazom za beton

vidni beton impregniran in

parna zapora

premazom za beton

parna zapora

+ 5,78

+ 5,78

+ 5,78 + 5,65

25 25

25,2 37,5

11 4

+ 5,36 + 5,40

hodnik

+ 5,40

+ 5,78 + 5,65

+ 5,78

naklon 2%

+ 5,65

parket javor

odtekanje meteorne vode po

odkap v  betonu vodni nos 25/30 mm

+ 5,40

spalnica kopalnica

+ 5,25

T4_TLAK V NADSTROPJU NAD NEOGREVANO OKOLICO

+ 5,65

25 25,3

naklon 2%

hidroizolacija

4 63

+ 5,65

3 4 5,7

+ 5,77

balkon

parket javor

+ 5,40

25,0 cm

odkapni  profil

37,5 25

odkapni  profil

za beton

2,0 cm 0,2 cm 6,0 cm

PE folija

parapet v= 70  cm _ betonska konstrukcija _ lesena finalna obloga kostanj

35 cm 1.5 cm 10 cm

_hidroizolacija : enoslojna polimer bitumenska

fasada/polkna dvokrilno odpiranje

pritrjevanje na leseno podkonstrukcijo lesene letve, smreka

6,0 cm 16 cm

_ finalni tlak: ladijski pod, javor _ lepilo in izravnalna masa _ mikroarmiran betonski estrih s talnim gretjem PE folija

+ 5,40

vidni beton, s leseno teksturo

ladijski pod

2,0 cm 0,2 cm 6,0 cm 0,15 mm

ekstrudirani polistiren _ nosilni sloj:

4,0 cm

ekstrudirani polistiren _ lesena podkonstrukcija:

6,0 cm

25,0 cm

ST3

ST4

2,0 cm fasada/polkna 350/20/2 smreka _ograja: prve tri lamele so fiksne polkna: odpiranje navzven od 4.lamele navzgor, oblano

finalna obloga lesena obloga, kostanj sidrana na leseno podkonstrukcijo

balkonska vrata/okno okvir masivni macesen, podkonstrukcija sidrana v beton, steklo toplotno izolativno, varnostno kaljeno

1 cm

fasada/polkna dvokrilno odpiranje lesene navzvenspodnje tri letve so fiksne

panoramsko okno okvir masivni macesen, podkonstrukcija sidrana v beton, steklo toplotno izolativno, varnostno kaljeno

+ 3,77

S1_RAVNA STREHA pran prodec frakcije 15-30mm PE filc, 200g/m2 _ hidroizolacija s posipom _ toplotna izolacija: XPS v naklonu 2%

_ hidroizolacija polimer bitumenska, dvoslojna

1cm

25cm fasada/polkna lesene letve, smreka ograja: 1.-3. letev 350/20/2

Z1

parapet v= 70  cm _ betonska konstrukcija _ lesena finalna obloga kostanj

T2

T4

20 cm

vidni beton premazom za beton

ST1_ZUNANJA NOSILNA AB STENA V

T3

2,0 cm

TERENU

L profil betoniran med zemljo in nasutje

fuga odkapni profil

+ 2,72

+ 2,59

25 37,5

463

+ 2,59

3

+ 2,71

+ 2,72 + 2,59

deb. 0,6 mm

+ 2,72

naklon 2%

+ 2,59

parna zapora

4,1

+ 2,72

46

+ 2,72

hidroizolacija

6cm

+ 3,77

T2

+ 2,59

hidroizolacija

_ finalna obdelava vidni beton _ nosilni sloj: AB stena _ hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2 _ hidroizolacija polimer bitumenska folija _ toplotna izolacija: mineralna volna, Tervol,

20,0 cm

0,5 cm 7,0 cm 1,0 cm

25 25

_ zasutje z zasipnim materialom odtekanje meteorne vode po

25 25

parna zapora  odkapni  profil

4,5 cm

min. 20cm

268,5 281

281 268

254

281 268

1061,6 280,8 268

naprej se odpirajo

_ finalna obloga: vidni beton

s hidrofobnim premazom za beton s hidrofobnim premazom za beton

+ 2,27

kurilnica

+ 2,27

vhod

+ 2,27

+ 2,27

KLETI

+ 2,27

_ finalna obdelava vidni beton _ nosilni sloj: AB stena _ hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2 _ parna zapora Al-PE folija _ toplotna izolacija: mineralna volna, Tervol, _ hidroizolacija: polimer - bitumenska, enoslojna _ finalna obloga vidni beton

ogrevan prostor

234

_ lesena podkonstrukcija letvice 40/10 mm _ konstrukcija: AB stena _ finalna obloga:

+ 0,68

5

+ 0,68

T1

0,1 cm 6,0 cm 0,5 cm 4,0 cm

_ finalna obloga: _ lesena obloga

318,5

258

258

ST1

nasutje prod L  profil betoniran med zemljo in nasutje

20,0 cm

ST3_STENA MED KOPALNICO IN HODNIKOM

258

234

161,5

iz

ST2

ST2_ZUNANJA NOSILNA AB STENA V

T1

2 cm 1 cm+

20 cm

1 cm

ST4_STENA MED KOPALNICO IN BIVALNIM PROSTOROM _ finalna obloga: 1,0 cm

35

1,5 16,5 6

- 0,24

- 0,24

sistemsko podkonstrukcijo iz kovinskih profilov, - vmes: mineralna volna, d=8cm, kot npr. TERVOL FP (ali enakovredno)

- 0,24

sistemsko podkonstrukcijo iz kovinskih profilov, npr. Knauf CW75 (ali enakovredno) z izolativnim polnilom _ lesena obloga

35 35,5

- 0,24

35 35,5

- 0,24

16,5 6

1,5

10,0 cm kot npr. Knauf W111 (ali enakovredno):

kartonsko steno kostanj

dvojni preklop HI

dvojni preklop HI

20

-0,59 -0,59

20

-0,59

2,0 cm

-0,59

-0,59

80

80,5 25

-1,39

5

5

-1,39

preklop HI in HDPE

35

80,5

35

80,5

25

preklop

-1,39

-1,39

-1,39

fasadni pas MERILO 1:20 Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

59


PROSTORSKE Â PREDSTAVITVE

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

60


Pogled mimo  jedilnice  na  zahodno  fasado  novega  objekta.

Terasa na  vzhodu.  Lesena  fasada  daje  senco  notranjim  prostorom.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

61


Pogled po  jedilnici.

Pogled ob  glavni  osi  jedilnice  proti  dvigalu  in  prehodu  v  novi  objekt.  Odprt  strop  do  vidne

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

62


Hodnik ob  ganku  v  nadstropju  meji  na  bivalne  enote.  Svetlobnik  pred  sobami  nakazuje prehajanje  v  bolj  zaseben,  stanovanjski  prostor. Stik  hodnikov  predstavlja  skupna  dnevna  soba  s  kaminom. Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

63


Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

64


Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

65


sami  regulirajo  svetlost  prostora.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

66


SLIKE MAKETE

Fasada in  terasa  na  jugu.

Fasada in  terasa  na  jugu.

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

67


ZAHVALA

doc. Mitja  Zorc  u.d.i.a.

mati

Katja Andrej Tine Mojca Sebastjan tisti tam  gori Hvala!

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

68


Viri in  literatura: Andreas H. :

'New Approaches  to  Housing  for  the  Secong  Half  of  Life '. Birkhauser, Berlin 2008. 'Zgradbe  in  oprema  za  stare  ljudi '. Ambient, Ljubljana 1971.

Valvasor, J.V. :

'Slava vojvodine  Kranjske '. Mladinska knjiga, Ljubljana 1977.

Vir slike:

Dom Trebnje:

slike: Jonas A. S.:

Geodetska uprava Republike Slovenije

Univerza v Ljubljani | Fakulteta za arhitekturo |

mentor:

| somentor:

| diplomant:

| leto vpisa: 2004 | leto izdelave: 2012

69

Gasper Arh  

Idejna zasnova doma za..

Advertisement