Page 1


4 / Índex


5 / Índex

Índex 06 Presentacions: Carles Sala. Secretari d’Habitatge i Millora Urbana. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya Miquel Espinet. President del FAD 10 La rehabilitació: context i futur. Valoració de les necessitats en la rehabilitació actual. Toni Solanas 17 Els materials i l’eficàcia energètica. Javier Peña 20 Les necessitats de l’edifici i les capacitats dels materials per donar-hi resposta. Valérie Bergeron 25 Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis 25 Control de la radiació solar 39 Aïllament tèrmic 69 Regulació acústica i impermeabilització 89 Generació i captació d’energia 97 Regulació tèrmica 117 Optimització dels sistemes d'il·luminació 131 Regulació ambiental


6 / Presentacions / Carles Sala

Carles Sala Secretari d’Habitatge i Millora Urbana. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya La introducció de nous materials i tècniques és un dels reptes de present i de futur per aconseguir que el sector de la construcció reprengui el camí que li pertoca dintre de l’economia i l’ocupació a Catalunya. Tots hem d’acceptar la inviabilitat de les situacions prèvies al 2006. Actualment no som en un parèntesi, som davant d’un veritable canvi de paradigma. El que hem après dels excessos del darrer cicle és, evidentment, incompatible amb un model de creixement més equilibrat. Des de l’Administració hem de fer esforços per recuperar ocupació, tal com estableix un dels principis del decàleg de Construmat: «D’aquesta crisi no en sortirem gràcies a la construcció, però no en sortirem sense la construcció».

Des de l’Administració hem de fer esforços per recuperar ocupació

Així, necessitem potenciar les activitats amb més valor afegit que aportin innovació tecnològica, qualificació de la mà d’obra i reducció del consum energètic. Si ho fem, tindrem una base sòlida que ens permetrà afrontar el futur amb més garanties.

El llibre que ara presentem és molt necessari per acomplir aquests objectius. És una mostra del resultat que el FAD ha obtingut mitjançant el projecte Materfad en la recerca de nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis.

Necessitem potenciar les activitats amb més valor afegit que aportin innovació tecnològica, qualificació de la mà d’obra i reducció del consum energètic

De les activitats de construcció d’habitatges, la rehabilitació és, sens dubte, el camp on hi ha un marge de maniobra més gran i on el potencial de creixement és més significatiu. Per tant, és una de les solucions per absorbir part de l’activitat que fa uns anys ocupava la construcció nova. En el marc actual, podem afirmar que rehabilitar suposa un estalvi per evitar la degradació física, social i econòmica dels edificis dels nostres barris i ciutats.

La rehabilitació és el camp on hi ha un marge de maniobra més gran i on el potencial de creixement és més significatiu Però el marc normatiu encara és massa rígid i la rehabilitació és difícil d’executar a costos raonables o viables, especialment quan representa canviar o transformar usos, fer ampliacions i rehabilitacions integrals, etc. Per aquest motiu, el Govern de


7 / Presentacions / Carles Sala

la Generalitat està tramitant la modificació del decret de mínims d’habitabilitat.

El Govern de la Generalitat està tramitant la modificació del decret de mínims d’habitabilitat

L’estalvi energètic també és un dels elements importants que cal considerar en les futures obres de rehabilitació. Així, la rehabilitació dels habitatges i edificis s’ha d’abordar des de la perspectiva de l’estalvi energètic i la mitigació del CO2. A Espanya portem retard en la transposició de la directiva europea per a la certificació d’edificis existents, que ja s’hauria d’haver implantat, i que serà un pas important tant per a la rehabilitació com per als usuaris dels habitatges que disposin d’informació energètica qualificada. També estem treballant en una nova normativa d’ecoeficiència.

Replantejarem el decret que regula la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges Finalment, replantejarem el decret que regula la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, atès que ja fa més d’un any de l’entrada en funcionament del decret que la regula, amb l’objectiu de potenciar el manteniment dels edificis i que sigui valorat pels propietaris, sempre d’acord amb els col·legis professionals.

El context econòmic actual requereix noves polítiques, tal com hem comentat anteriorment, però també l’esforç, la professionalitat i la innovació de tots els professionals del sector de l’habitatge que les ha de fer possibles. Felicitem novament el FAD per les aportacions constants en l’àmbit de la innovació, com ho és el llibre que teniu a les mans.


8 / Presentacions / Miquel Espinet

Miquel Espinet Juntament amb President del FAD

La nostra raó de ser és millorar l’entorn en què vivim. Un dels sectors amb més marge de millora és, sens dubte, el de la construcció El FAD, amb l’energia i la inquietud que aporta a les seves accions, vol mirar endavant i reflexionar sobre els reptes i les problemàtiques que se’ns presenten. La nostra raó de ser és millorar l’entorn en què vivim. En aquest sentit, un dels sectors amb més marge de millora és, sens dubte, el de la construcció.

La construcció és un dels sectors que genera més residus i els professionals de l’arquitectura som corresponsables del problema

La construcció és un dels sectors que genera més residus i els professionals de l’arquitectura som corresponsables del problema. Per això, encara que només sigui per responsabilitat, volem aportar solucions, una bona part de les quals exigeixen la industrialització i la sostenibilitat del sector. En aquest sentit, al FAD tenim un instrument especialment capaç d’aportar llum: es tracta de Materfad, el centre de materials de Barcelona.

l’energia, la sostenibilitat, la industrialització, la tecnologia i la legislació, els materials són una de les peces clau del trencaclosques Juntament amb l’energia, la sostenibilitat, la industrialització, la tecnologia i la legislació, els materials són una de les peces clau del trencaclosques, tant en la construcció com en la rehabilitació d’edificis. La millora ecoeficient de les construccions existents és fonamental per al medi ambient. I encara més en un moment en què el sector està substituint l’obra nova per la rehabilitació. El que al segle XIX va suposar la màquina de vapor és el que als nostres dies pot significar per al desenvolupament tècnic la tecnologia dels materials, especialment la nanotecnologia.

Aquest llibre és només una mostra de les capacitats propositives de Materfad. És el resultat d’una recerca entre els mateixos arquitectes combinada amb una recerca en altres sectors d’activitat Aquest llibre és només una mostra de les capacitats propositives de Mater. És el resultat d’una recerca entre els mateixos arquitectes combinada amb una recerca en altres sectors d’activitat. Perquè un material que s’utilitza en l’automoció pot ser útil


9 / Presentacions / Miquel Espinet

en la construcció i viceversa. Els materials que trobareu al llibre no són futuribles. Tots es troben al mercat, perquè a Materfad només treballem amb materials de present. Per això, associat a cada un, hi trobareu un projecte real on s’han aplicat. Pintures amb propietats d’autoneteja, recobriments de gruix nanomètric que protegeixen l’acer de la corrosió, additius per al formigó que permeten estalviar fins a un 40 % de ciment i un llarg etcètera.

El llibre vol ser una eina útil al servei de professionals per projectar o rehabilitar edificis més eficients i energèticament més sostenibles

El llibre vol ser una eina útil al servei de professionals per projectar o rehabilitar edificis més eficients i energèticament més sostenibles. D’aquí que n’haguem organitzat el contingut segons les funcionalitats que han d’acomplir els materials en l’edifici. Tot i que potser no cal dir-ho, és important que no ens prenguem la tecnologia i els materials com un afegit. L’elecció de materials i tecnologies és clau i s’ha de plantejar al principi del projecte sota la premissa que responguin a les funcionalitats que volem obtenir. I el més important, s’han d’escollir en funció de l’entorn en què es volen utilitzar. Espero que aquest llibre us sigui d’utilitat. És només una petita mostra de l’univers de més de 3.500 materials innovadors que trobareu a Materfad i que us poden servir com a font de coneixement i inspiració per projectar millor. Si més no, per projectar més eficientment i sostenible. Us

animo a materialitzar els vostres projectes amb Materfad, el centre de materials de Barcelona.


10 / La rehabilitació: context i futur / Toni Solanas

Toni Solanas La rehabilitació: context i futur. Valoració de les necessitats en la rehabilitació actual. DEL DESAJUST ENTRE L’OFERTA I LA DEMANDA Un dels aspectes més greus i menys comentats de la situació actual del sistema productiu i en particular del sector de la construcció és el de la manca de coneixements. Tenim una crisi d’ignorància greu. Les disfuncions en el mercat immobiliari, en especial en el de l’habitatge, són degudes a dos factors fruit d’aquesta mancança: l’oferta ha errat en no detectar les necessitats i aspiracions de la demanda i en oferir un producte sense mercat. Tant l’oferta com la demanda han actuat només tenint present el curt termini, sense avaluar les conseqüències i els efectes secundaris a mitjà i llarg termini del model vigent. Seria imperdonable que es tornessin a cometre els mateixos errors.

L’oferta ha errat en no detectar les necessitats i aspiracions de la demanda i en oferir un producte sense mercat

Són moltes les raons que ens fan adonar que, si existeix alguna possibilitat que el pansit i atrotinat sector de la construcció aixequi el cap, ho farà mitjançant una transformació important que haurà d’orientar-se cap a la rehabilitació o, millor dit, cap a la renovació d’allò existent. El

model seguit els darrers anys no es pot repetir; no és convenient veient els resultats obtinguts i tampoc no és possible si atenem a les dades de la demanda actual i futura, previsibles segons les darreres dades demogràfiques.

Si existeix alguna possibilitat que el sector de la construcció aixequi el cap, haurà d’orientarse cap a la rehabilitació o, millor dit, cap a la renovació d’allò existent

Si ens centrem en l’àmbit de l’habitatge, el més important dins el sector, les dades demogràfiques de què disposem indiquen un clar tomb en les obtingudes fins ara. Espanya ha conclòs un cicle de creixement important de població, fonamentalment a causa de la immigració, i ha tornat a ser un país d’emigrants. L’any 1960 el país tenia poc més de trenta milions de persones. L’any 1991 s’apropava als quaranta milions, i el 2011, vint anys més tard, superava els quaranta-set. Això significa un creixement d’unes 400.000 persones cada any. La construcció de més de vuitcents mil habitatges els darrers anys dóna una imatge de l’important desajust entre l’oferta i la demanda, i fa comprendre que hi hagi prop d’un milió d’habitatges buits. CONTEXT I FUTUR L’octubre de l’any 2011, l’Institut Nacional d’Estadística certificava que, per primer cop en molts anys, la tendència havia canviat i la població de l’Estat disminuïa, incloent-hi els naixements i les migracions. La previsió apunta que, fins a l’any 2021,


11 /La rehabilitació: context i futur / Toni Solanas

Les necessitats de mitigar el canvi climàtic i d’adaptar-s’hi, afegeixen un vector més a la La previsió apunta necessitat de rehabilitar que, fins a l’any 2021, hi amb eficiència energètica haurà una disminució de tot el parc construït la població. Això significa que cada any es buidaran Caldria afegir-hi altres dades. Les necessitats de mitigar el canvi climàtic i d’adaptarvint mil habitatges s’hi, poc percebudes encara per la sociehi haurà una disminució de la població de mig milió d’habitants, o sigui uns 50.000 a l’any, la qual cosa significa que cada any es buidaran vint mil habitatges.

Un altre factor també força important són les característiques del model de producció d’habitatge seguit en els diversos booms de la construcció i consegüents bombolles. La conversió de l’habitatge en un producte en què es valora més el valor de canvi que no pas el valor d’ús ha provocat que el parc existent sigui de mala qualitat, sobretot pel que fa al consum energètic. L’aparició del famós CTE, l’any 2007, va arribar tard, tot i que el grau del compliment d’aquest sigui més sobre projectes que sobre realitats.

Si parlem de la resta de tipologies, com poden ser els diversos equipaments i també l’espai públic, la situació és força semblant. Una de les aportacions més grans de la democràcia al país a partir dels anys vuitanta va ser satisfer les greus necessitats que hi havia en aquest camp. Però, alhora, cal reconèixer que la major part d’aquestes necessitats ja s’han cobert. Amb totes les excepcions que sigui necessari acceptar, les nostres ciutats i els nostres pobles tenen una dotació d’escoles, centres de salut, poliesportius, edificis municipals, altres equipaments i espais públics força adaptada a les necessitats i possibilitats del país.

tat actual, a causa sobretot de la situació de crisi econòmica, afegeixen un vector més a la necessitat de rehabilitar amb eficiència energètica tot el parc construït. Aquesta necessitat se’ns imposarà des de les directives de la Unió Europea, que recentment ha imposat una multa a Espanya perquè no compleix els requisits demanats en aquest sentit. REHABILITAR, RENOVAR, RECUPERAR, REUTILITZAR, REDUIR... Parlem, però, del concepte de rehabilitació, perquè caldrà ampliar-ne l’abast. Ho farem a partir d’una ràpida ullada a l’evolució del terme. Si mirem enrere, veurem que el terme italià restauro s’aplica als edificis monumentals. Posteriorment, la rehabilitació es va estendre a tota mena d’edificis però reduïda als aspectes patològics, siguin estructurals, com les esquerdes, o derivats d’un incompliment dels paràmetres bàsics de confort, com és el tractament de les goteres i humitats. En el camp de les instal·lacions, també es manifesta sovint l’obsolescència de les existents i la conveniència de substituir-les.


12 / La rehabilitació: context i futur / Toni Solanas

Com en altres àmbits, l’exigència de confort es va ampliant i, amb l’augment del nivell de vida, la rehabilitació s’estén al canvi de cuina i bany, potenciat per les nombroses revistes de decoració existents i per l’augment del nivell de vida del país. Fins al punt que, en determinats sectors socials, el terme rehabilitació no va gaire més enllà d’aquest aspecte. Una noció massa reduccionista que caldrà modificar.

El terme rehabilitació, una noció massa reduccionista que caldrà modificar Tant els usuaris com els promotors i els tècnics han de modificar la concepció que tenen de l’àmbit i l’escala de l’actuació a fi d’aconseguir l’eficiència desitjada. S’ha de superar l’escala de l’edifici per impulsar actuacions de barri a escala urbana. Es pot trobar informació interessant sobre aquest aspecte en el Congrés Internacional Edificación Sostenible. Revitalización y Rehabilitación de Barrios (SB10mad). 1 Coincidint amb aquest congrés, l’Ajuntament de Madrid va presentar un interessant manual de bones pràctiques redactat per Margarita de Luxán i els seus col·laboradors. 2 Un bon exemple el constitueix el Pla de barris impulsat per la Generalitat de Catalunya. El Pla va suposar un pas endavant important perquè va estendre el concepte a l’espai urbà i a altres aspectes relacionats amb l’accessibilitat i amb la sostenibilitat. També va ser important lligar la rehabilitació física dels edificis i espais públics amb l’actuació de caire social, vincle necessari en qualsevol operació de

reforma, renovació o rehabilitació d’un entorn degradat. L’actuació de renovació urbana ja té una certa tradició en diversos indrets. El projecte «Esto no es un solar», impulsat per l’arquitecta Patrizia di Monte a l’Ajuntament de Saragossa, promou la recuperació d’espais abandonats al mig de la ciutat mitjançant interessants processos participatius. També als EUA, un dels països amb un índex més baix d’espais comunitaris entre els països desenvolupats, moviments com City Repair Project 3 tenen com a objectiu convertir espais públics a l’aire lliure en espais de reunió i trobada, a petició dels veïns interessats. Avui cal ampliar encara més el contingut i l’abast del terme rehabilitar, fins a arribar al significat de renovar. Perquè no només s’ha de tornar a les condicions d’habitabilitat anteriors, sinó que també s’han de millorar per culpa de la mala execució i el baix nivell d’exigència de qualitat en què es troba gran part del parc actual.

Avui cal ampliar encara més el contingut i l’abast del terme rehabilitar, fins a arribar al significat de renovar

Aquesta nova habitabilitat preveu noves definicions, noves aspiracions i noves estratègies destinades a satisfer la demanda real actual i potencial. En aquest sentit, és molt recomanable l’estudi elaborat per Societat Orgànica, anomenat «Cambio Global España 2020/2050», 4 en l’apartat de l’edificació.


13 / La rehabilitació: context i futur / Toni Solanas

ESTRATÈGIES PER IMPULSAR Per evitar tornar a cometre els mateixos errors i construir un futur sostenible, cal detectar bé quines són les necessitats reals i les aspiracions ocultes de la societat. La sostenibilitat del sector, amb un model en què perduri l’equilibri entre l’oferta i la demanda en el curt, mitjà i llarg termini, i que eviti altres crisis que ja veiem a l’horitzó, com l’escassesa de recursos: energia, aigua i materials. També evitant els efectes negatius dels residus i contaminants produïts, que afecten el canvi climàtic o la salut de les persones. Se’n pot trobar més informació a les ponències i conclusions del Congrés Internacional Rehabilitació i Sostenibilitat. «El futur és possible», 5 celebrat l’octubre de 2010.

Catalunya, un estudi realitzat per l’Institut Cerdà i la Secretaria d’Habitatge 7 raona i valora els beneficis de la renovació energètica dels edificis i dóna exemples de bones pràctiques. Ressalta la definició que fa de renovació energètica: «La rehabilitació energètica consisteix a introduir l’objectiu de reduir la demanda d’energia en les actuacions de rehabilitació d’edificis incorporant, de forma normalitzada, el criteri energètic en els diferents elements que motiven el procés de rehabilitació». El treball porta incorporats exemples d’aïllament interior i exterior (més recomanable si és possible) d’envolupants i altres mesures d’estalvi.

L’estalvi energètic és previ i complementari a l’eficiència i s’ha de La sostenibilitat del sector preveure en les fases passa per un model en què inicials del projecte perduri l’equilibri entre arquitectònic l’oferta i la demanda en el La salut. Hi ha molts indicis que el cultiu curt, mitjà i llarg termini de la pròpia salut és un dels temes de més L’estalvi energètic. L’estalvi és previ i complementari a l’eficiència i s’ha de preveure en les fases inicials del projecte arquitectònic (sigui d’obra nova o de rehabilitació). Amb l’estalvi es poden reduir més significativament els consums excessius. En aquest sentit, un estudi recent del McKinsey Institute 6 analitza més de cent trenta mesures de millora de la productivitat. La primera és l’eficiència energètica en l’edificació; la quarta, les fuites d’aigua en l’abastament dels municipis; la cinquena, la densificació urbana, que condueix a un transport més eficient. O sigui, el model de ciutat mediterrània i europea. A

futur en aquests moments pel que fa a la creació de nova activitat econòmica. Així, els sectors econòmics que creixen més en aquest moment són els de l’agricultura ecològica, els relacionats amb la cura del cos: productes de cosmètica bio i eco, tota mena de tallers i cursos de ioga, taitxi, massatges diversos, etc., com també tot el món de les teràpies i medicines complementàries i l’exercici suau, com ara caminar, córrer o anar amb bicicleta. El tema s’ha introduït en el sector de l’edificació d’una manera desafortunada. L’anomenat edifici malalt ha evidenciat les greus mancances de la «higiene energètica» en edificis d’oficines.


14 / La rehabilitació: context i futur / Toni Solanas

L’OMS calcula que un 30 % dels edificis d’oficines pateixen condicions de climatització deficients i instal·lacions que poden provocar diverses malalties a les persones que hi treballen o hi viuen. Els motius fonamentals són la manca de presa de terra, que afavoreix l’electricitat estàtica en el cos, el baix grau d’humitat, la manca de connectivitat de les persones amb el terra, les condicions deficients de molts conductes de climatització per manca del manteniment necessari i aconsellable. Això es tradueix en molèsties i malalties, com la lipoatròfia semicircular o d’altres de més greus, ocasionades per la contaminació química de productes de neteja o vernissos i altres components de certs productes que poden ocasionar la síndrome química múltiple. 8 Cal destacar el desconeixement i la visió massa simple que es té d’aquest tema, i probablement es necessitaran molts més experts dels que ara tenim.

L’OMS calcula que un 30 % dels edificis d’oficines pateixen condicions de climatització deficients i instal·lacions que poden provocar diverses malalties a les persones que hi treballen o hi viuen VALORACIÓ DE LES NECESSITATS EN LA REHABILITACIÓ ACTUAL I FUTURA Un grup d’experts en rehabilitació, el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), acaba de publicar l’informe «Una visiónpaís para el sector de la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo sector

de la vivienda»9. L’estudi, realitzat amb rigor per Albert Cuchí i Peter Sweatmann, aporta una gran quantitat de dades i proposa un pla que permetria crear més de 100.000 llocs de treball directes i generaria un estalvi de més de 300.000 milions d’euros en els propers trenta-vuit anys. El Pla preveu rehabilitar deu milions d’habitatges fins a l’any 2050. Es desenvolupa en quatre etapes: la primera, entre 2012 i 2014, és de llançament i disseny de polítiques; la segona, entre 2014 i 2020, de desenvolupament i creixement, actuaria sobre 350.000 habitatges a l’any entre 2020 i 2030; la tercera fase és de continuïtat, i en la quarta, de 2030 a 2050, es consolidaria i acabaria el Pla. Tanmateix, com ja s’ha dit abans, cal ampliar l’àmbit de treball quan es parla de renovació i rehabilitació. La rehabilitació és una oportunitat per impulsar un sector d’activitat econòmica, però també ho és per al territori. Com assenyala l’estudi realitzat per Elisabet Viladomiu, de l’Institut Cerdà, per a la Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Gabinet d’Estudis Econòmics, 10 la rehabilitació també és una oportunitat per racionalitzar l’ús del territori, per repensar el territori ja consolidat, per consolidar la dinàmica urbana, per fomentar la cohesió social i per millorar la qualitat de vida. EL RETORN I ELS BENEFICIS DE LA REHABILITACIÓ Existeixen estudis i propostes que avaluen l’estalvi que representa la rehabilitació amb eficiència energètica en el consum d’electricitat i gas, tenint en compte l’actual i previsible increment continuat del cost de les energies i també de l’aigua. Així, per


15 / La rehabilitació: context i futur / Toni Solanas

exemple, l’estudi Precost&e 11 calcula que millorar l’aïllament d’un habitatge per passar d’una certificació E a una certificació B pot representar un estalvi de 572,29 € a l’any en el consum d’electricitat i aigua. En l’estudi de l’Institut Cerdà esmentat abans, s’avaluen els retorns de les inversions inicials, amb uns resultats sorprenents desconeguts per la majoria. Així, podem destacar que l’efecte multiplicador de les subvencions en el sector de la rehabilitació amb eficiència energètica té un coeficient de 4,2. És a dir, per cada 85 € d’ajuts i inversió del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el volum de mercat generat és de 352 €. Aquest impacte es produeix tant per la mateixa activitat com pels efectes indirectes i induïts que genera. L’estudi avalua l’increment de la recaptació d’impostos, inclosa la disminució de la prestació d’atur generada pels llocs de treball creats.

Els beneficis del suport públic a la rehabilitació, segons l’esmentat estudi, són econòmics, ja que generen activitat econòmica i provoquen un retorn fiscal, laboral i energètic

Els beneficis del suport públic a la rehabilitació, segons l’esmentat estudi, són econòmics, ja que generen activitat econòmica i provoquen un retorn fiscal; laborals, ja que es creen llocs de treball i altres beneficis socials indirectes; i energètics, per l’estalvi de consum energètic i d’emissions de CO2.

Toni Solanas Arquitecte President de l'agrupació AuS Membre de l'associació BAM


16 / La rehabilitació: context i futur / Toni Solanas

http://www.sb10mad.com De Luxán, M.; Vázquez, M.; Gómez, G.; Román, E.; Barbero, M. Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid. Madrid: Ayuntamiento de Madrid / EMVS, 2010. 3 http://cityrrepair.org 4 http://www.ucm.es/info/fgu/descargas/cceim/programa_edificacion_2020_2050.pdf 5 http://www.rsf2010.org/es 6 Citat per Mariano Marzo a La Vanguardia (4 de març de 2012). 7 http://www20.gencat.cat/docs/habitatge/Home/Secretaria%20dhabitatge/publicacions2/20%20Guia%20renovacio%20 energetica/Guia%20RE_CTPb.pdf 8 Fernàndez-Solà, Joaquim; Nogué, Santiago. Eds. Sensibilidad química y ambiental múltiple. Sobrevivir en un entorno tóxico. Barcelona: Viena, 2011. 9 www.gbce.es/archivos/.../libro_GTR_cast_postimprenta.pdf 10 Institut Cerdà. Resultats de l’apliació de les polítiques de rehabilitació immobiliària en el marc econòmic actual de Catalunya. Barcelona, 26 d’abril de 2010. 11 http://www.asprima.es/Noticias/Publicaciones/Estudios/Estudio-PRECOSTE/Estudio-PRECOSTE/Primera-fase-dePRECOSTE-Estudio-completo,24763 1 2


17 / Els materials i l’eficàcia energètica / Javier Peña

Javier Peña Els materials i l’eficàcia energètica: materials actius • La resposta a la pregunta: cap a on hem de mirar a l’hora de buscar nous sistemes constructius? es troba precisament en la simplificació dels sistemes complexos i en el disseny de propostes constructives que utilitzin els materials més eficaços energèticament parlant, materials com els intel·ligents o actius a escala arquitectònica, desenvolupant mecanismes que mitjançant reaccions intrínseques s’activin i generin respostes automàtiques sense que calgui una inversió energètica superior o complexes estructures mecàniques. • Davant la necessitat legislada de reduir o generar energia en el sistema edifici, els materials es postulen. Per exemple, el control tèrmic a través dels nous materials aïllants, que ajuden a reduir la despesa de calefacció i refrigeració, és una realitat, com també ho són els materials PCM (phase change material) i com també ho són els materials que tenen capacitat de transformar l’energia o de generar-ne. Els materials es postulen i es plantegen la pregunta següent: com ens hem de mostrar per contribuir a aquesta necessitat energètica? • No contaminar és l’objectiu. Descontaminar és una necessitat actual. Els materials es postulen. Per exemple, els materials fotocatalítics poden contribuir a descontaminar les nostres ciutats d’una manera funcionalment similar a la dels arbres (fotosíntesi), des de la seva primera funció de façana ventilada en un edifici fins

a la de paviment en una plaça, tant transformant els NOx en nitrats, com reduint el CO2 ambiental. Els materials es postulen i es plantegen la pregunta següent: com ens hem de mostrar per contribuir a aquesta necessitat actual? • No existeixen materials sostenibles o materials insostenibles, sinó materials que utilitzats correctament ens apropen a la sostenibilitat. En un edifici, gran part de l’energia que es consumeix està associada als materials. Materfad, centre de materials de Barcelona es postula i posa a l’abast del sector de la construcció la seva materialoteca per contribuir fermament al canvi de paradigma energètic en el sector. Els materials es postulen com a materials amb capacitat de transformar l’energia i amb capacitat de participar activament en l’eficàcia energètica d’un edifici a través de sistemes passius. Treballem amb uns nivells d’eficàcia baixos, ens preocupem més de generar que de no consumir. La funcionalitat del producte/sistema i l’adequació del material a aquesta al llarg de tot el seu cicle de vida comencen a marcar el camí que, juntament amb la intervenció de l’usuari, hem de recórrer. El bon ús de qualsevol material és la base per començar a parlar d’eficàcia energètica. Els materials es postulen com a materials amb capacitat de generar nous productes i sistemes que es creen cada vegada més dissenyant en una primera etapa tant el material com el procés productiu. L’energia, fonamental en tot el procés, adquireix progressivament un paper preponderant. És fonamental conèixer-la, interpretar-la i ser


18 / Els materials i l’eficàcia energètica / Javier Peña

capaç de transformar-la per generar productes i sistemes eficaços i intensius en coneixement. En un mateix entorn, la cuina per exemple, escalfem alhora que refredem. Tenim màquines que escalfen i màquines que refreden. Les màquines que refreden malgasten calor i les que escalfen gasten moltíssima energia. Hi ha un problema: falta simbiosi. La natura ho té clar: la simbiosi de sistemes és la clau de la seva eficàcia. El coneixement i enteniment dels processos naturals en els nostres dies contribueix tant al disseny i desenvolupament de productes i a la gestió d’urbanismes com a nous desenvolupaments en computació, mètodes numèrics i ciències polítiques, entre d’altres. L’energia entesa des del seu vessant natural i alhora tecnològic és una necessitat transversal en gairebé tot el teixit productiu que ens mou en la nostra societat industrialitzada.

L’energia entesa des del seu vessant natural i alhora tecnològic és una necessitat transversal Els diferents avenços tècnics han incrementat l’eficiència dels aparells que capturen diferents quantitats d’energia del medi ambient i la transformen en energia elèctrica. Ens demostren contínuament, després de tant parlar i parlar de l’eficàcia energètica i de l’estalvi energètic, que no tenim un problema d’energia, tenim un problema de materials. De fet, una línia d’actuació cada vegada més estesa és el que es coneix com a energy harvesting (EH). EH és el procés de captura de petites i localitzades quantitats d’energia a partir d’una o

més fonts naturals. Es tracta d’acumularla i d’emmagatzemar-la per fer-la servir posteriorment d’una manera eficaç, com per exemple ho fan els materials de canvi de fase (PCM). Per a moltes de les necessitats energètiques que es plantegen, tant en productes com en sistemes, existeix una tecnologia o material que ajuda a satisfer-les. Per què no es fa arquitectura per a l’eficàcia energètica? Per què no s’estableixen les bases d’una nova manera d’afrontar els projectes arquitectònics? Els materials es postulen i Materfad, centre de materials de Barcelona respon a les seves preguntes i s’ofereix com a cap tractor per visualitzar-los i, en conseqüència, per implementar-los realment des de l’etapa projectual.

Per a moltes de les necessitats energètiques que es plantegen, tant en productes com en sistemes, existeix una tecnologia o material que ajuda a satisfer-les Actualment sentim parlar d’avions intel·ligents, de cases intel·ligents, de teixits amb memòria de forma, d’estructures autoassemblables, de pintures que canvien de color, de nanosistemes, etc.; termes molt atractius però que encara tenen molt poca relació amb l’arquitectura, ja que els sistemes constructius han evolucionat relativament poc i els nostres materials constructius primaris continuen sent l’acer, el vidre, el formigó, el maó, etc. Sentim parlar de smart cities i de ciutats


19 / Els materials i l’eficàcia energètica / Javier Peña

com Barcelona, Màlaga, Pamplona… Entenem que són ciutats compromeses amb el seu entorn mediambiental, econòmic i sociocultural, i amb una alta eficàcia energètica en el sentit més ampli de la paraula. Amb elements arquitectònics d’avantguarda i amb les infraestructures dotades de les solucions tecnològiques més avançades, lluiten per facilitar la seva interacció amb el ciutadà, entenent que el qualificatiu smart no és durador, sinó que implica el compromís per part de tots en un procés constant de millora, amb un potencial gairebé infinit i una meta molt llunyana. Una ciutat sensorial en la qual els materials, a través de la seva interacció amb l’energia en el projecte arquitectònic, generin la simbiosi necessària amb l’entorn i l’usuari.

Una ciutat sensorial en la qual els materials, a través de la seva interacció amb l’energia en el projecte arquitectònic, generin la simbiosi necessària amb l’entorn i l’usuari

Hem d’escoltar per poder aprendre, però hem d’actuar després d’haver après i analitzat el context. Un context en el qual la recerca i els projectes pilot són clau per al desenvolupament sostenible, de la mateixa manera que ho és el parc immobiliari, que s’ha de rehabilitar eficaçment. Construir, rehabilitar, projectes pilot, smart cities són oportunitats perquè els nous materials comencin a demostrar, una vegada més, tal com ho han fet al llarg de tota la nostra història, el seu potencial en la valorització

del projecte i del producte. Mater, centre de materials del FAD compleix el seu objectiu de posicionar el material. Ara és el moment d’implementar-ho i, d’aquesta manera, apropar-nos una mica més a solucions harmòniques amb l’entorn, i aconseguir, per exemple, edificacions amb un alt grau tecnològic i sostenibles en el seu «comportament».

La recerca i els projectes pilot són clau per al desenvolupament sostenible. Construir, rehabilitar, projectes pilot, smart cities són oportunitats perquè els nous materials comencin a demostrar el seu potencial en la valorització del projecte i del producte Dr. Javier Peña Director científic de Materfad, centre de materials de Barcelona.


20 / Capacitats dels materials i necessitats de l'edifici / Valérie Bergeron

Valérie Bergeron Les necessitats de l’edifici i les capacitats dels materials per donar-hi resposta En els darrers anys, s’ha posat de manifest que l’acció de construir ha de ser més respectuosa amb el medi ambient, sense perdre de vista els seus objectius ni renunciar a oferir millors prestacions tècniques. A Materfad, centre de materials de Barcelona, creiem que l’elecció del material i la seva aplicació correcta constitueixen el camí per obtenir una eficàcia energètica millor, un respecte per al medi ambient més sostingut i unes qualitats constructives i d’ús superiors.

L’elecció del material i la seva aplicació correcta constitueixen el camí per obtenir una eficàcia energètica millor, un respecte per al medi ambient més sostingut i unes qualitats constructives i d’ús superiors

La construcció d’un edifici ha de complir alhora moltes funcions i objectius d’ordre estructural, espacial, funcional i energètic. Centrant-nos en els objectius energètics,

existeixen funcions que ofereixen oportunitats per triar i aplicar millor nous materials o sistemes: el control de la radiació solar, l’aïllament tèrmic, la regulació tèrmica, la regulació acústica, la impermeabilització, la generació i captació d’energia, l’optimització dels sistemes d’il·luminació i la regulació ambiental. Materfad, centre de materials de Barcelona, proposa identificar materials i sistemes per millorar, des del punt de vista energètic i ambiental, la qualitat d’aquestes funcions. Per conèixer els materials més innovadors utilitzats actualment en el sector de la construcció, Materfad ha treballat amb el col·lectiu d’arquitectes posant-s’hi en contacte i demanant informació sobre les obres on els han aplicat. La col·lecció de materials seleccionats està constituïda per vint-i-quatre materials indicats per arquitectes i per trenta-sis més recomanats per Materfad gràcies al coneixement que li reporta la permanent tasca de vigilància tecnològica que desenvolupa en els diferents sectors d’activitat econòmica. Són seixanta materials que permeten aportar solucions a sis funcionalitats relacionades amb la despesa energètica i l’impacte mediambiental: EL CONTROL DE LA RADIACIÓ SOLAR La incidència de la radiació solar en els edificis és una font de calor que pot ser beneficiosa o perjudicial per a l’equilibri energètic. Els materials que constitueixen un filtre solar, amb una superfície reflectora o una cambra d’aire no ventilada, poden ser


21 / Capacitats dels materials i necessitats de l’edifici / Valérie Bergeron

solucions recomanables, sense oblidar la generació de filtre solar amb apantallament fotoelèctric capaç de detectar el nivell de la radiació per associar-hi el filtre idoni en temps real. L’AÏLLAMENT TÈRMIC La capacitat d’un edifici d’aïllar-se de les condicions tèrmiques exteriors adverses (excés de calor o de fred) li ha de permetre de minimitzar l’esforç energètic realitzat per aconseguir una temperatura interior òptima. La selecció de materials i sistemes se centra, en aquest cas, en els que aporten una solució controlant la conducció tèrmica entre dos ambients utilitzant materials naturals, saludables o lliures de components tòxics. Presentem materials i productes multifuncionals amb valor d’ecodisseny evident que, a més de generar una superfície tèrmicament aïllant, solucionen els problemes acústics, d’acabats, de difusió lumínica i de resistència a la intempèrie. Alguns són materials aplicables a l’exterior, indicats en l’àmbit de la rehabilitació, per actuar sense interferir amb la vida interior de l’edifici. LA REGULACIÓ TÈRMICA El tercer camí per incidir sobre les condicions climàtiques d’un edifici és fer una regulació basada en la convecció tèrmica a partir de la circulació de fluids, aire o aigua, o utilitzant els PCM: materials amb canvi de fases. Presentem productes i sistemes que ofereixen solucions diferents per generar circulació d’aire a la superfície de l’edifici i permetre reduir la incidència de les altes temperatures exteriors. Altres sistemes utilitzen, amb el mateix objectiu, la

circulació de l’aigua. Finalment, materials tradicionals com el cartó guix i la ceràmica milloren les seves prestacions amb l’addició de nanocàpsules de PCM. LA REGULACIÓ ACÚSTICA I LA IMPERMEABILITZACIÓ La regulació acústica és una funció determinant per garantir el confort en l’espai de vida. Els materials poden actuar en l’absorció, l’atenuació o l’aïllament acústic i, si es trien bé, poden assumir altres funcions, com l’aïllament tèrmic, i presentar bones característiques ambientals, ser saludables i aportar solucions per utilitzar residus. La impermeabilització pot millorar les característiques ambientals utilitzant materials renovables i més saludables. LA GENERACIÓ I CAPTACIÓ D’ENERGIA Una bona gestió energètica ha de centrar els seus esforços en la captació de les energies disponibles, generar-les i subministrar-les a l’edifici ocasionant les mínimes despeses ambientals. Presentem materials, dits actius, capaços de captar l’energia solar —sistemes fotovoltaics— o de generar energia elèctrica a partir de la deformació de la seva geometria —els piezoelèctrics— o del diferencial tèrmic que se li aplica. L’OPTIMITZACIÓ DELS SISTEMES D’IL·LUMINACIÓ Els darrers avenços tecnològics permeten abaratir d’una forma contundent el consum energètic sense renunciar al rendiment lumínic i cromàtic.


22 / Capacitats dels materials i necessitats de l’edifici / Valérie Bergeron

Com a continuïtat dels LED recomanem superfícies lluminoses d’OLED amb formats geomètrics singulars i possible flexibilitat. Un bon coneixement de les propietats dels materials també permet afavorir la «lluminositat» dels materials amb l’addició de partícules reflectores.

secundàries, en el cas que es tracti d’un material o producte multifuncional, pot respondre el material i quina estratègia d’ecodisseny fa servir per constituir una alternativa als materials i productes tradicionalment utilitzats en les mateixes circumstàncies.

LA REGULACIÓ AMBIENTAL L’edifici, a més d’aportar solucions al conjunt de funcions relacionades amb els seus usos, pot, gràcies al bon ús dels materials utilitzats, contribuir a la resolució de problemes del seu entorn participant en la descontaminació de l’ambient i en una regulació millor dels recursos disponibles del planeta aplicant materials amb valor afegit creats a partir de residus.

Finalment, per facilitar la feina als prescriptors, Materfad proposa una definició tècnica per permetre la incorporació del material o producte en el plec de condicions tècniques del projecte.

Actius, com la captació de CO2 i la fotocatàlisi, poden ser incorporats en diferents suports (formigó, ceràmica, arrebossats, pintures...) per, a més de fer la seva funció d’acabat exterior o interior, regular els nivells de contaminació. Recomanem materials amb alts nivells de prestacions, capaços d’oferir acabats excel·lents i característiques mecàniques, procedents de residus pre i postconsum. Per explicar cada material recomanat, Materfad, centre de materials de Barcelona, edita un fitxa amb les característiques del material i les dades d’una aplicació d’aquest en el sector de l’edificació o de l’interiorisme. S’indiquen a l’usuari el nom del material o del producte, les dades del fabricant i del proveïdor i el codi del material a la base de dades de Materfad (www. materfad.com) per obtenir-ne més informació tècnica. S’indica a quines funcions principals i

Materfad, centre de materials de Barcelona, se situa al costat dels prescriptors i clients per millorar els projectes a partir del coneixement dels materials i de la seva aplicació en el sector de la construcció i obtenir una millor sostenibilitat en l’acte de construir. Valérie Bergeron, arquitecta. Directora de la materialoteca de Materfad, centre de materials de Barcelona.


Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Control Control de la radiació solar de la radiació solar Atex 3000 Silver Aero DecoReflex SelectSun DreamGlass® Kalwall® Modulit 500LP SunGuard®


26 / Control ���������������������������������������������������� de la radiació solar / Atex 3000 Silver Aero

Atex 3000 Silver Aero

Codi: 100141-02 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Vidres / Elastòmers i silicones / Compòsit / Tèxtil

P–D Interglas Atex 3000 Silver Aero són membranes d’un pes mitjà de fibra de vidre impregnada i recoberta amb silicona d’alta resistència i rendiment. Incorporen pigments d’alta reflectivitat per poder utilitzar-les com a membranes tèxtils, cobertes d’escenaris, cortines, tendals i marquesines.

CAMP D’APLICACIÓ Control de la radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Poc manteniment

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Pel·lícula

FABRICANT P-D INTERGLAS TECHNOLOGIES GMBH Benzstraße 14 D-89155 Erbach Alemanya +49 7305 955 0 info@interglas-technologies.com www.pd-interglas.com

Aquests teixits recoberts de silicona són molt flexibles en un rang de temperatures de –50 ºC a +200 ºC i bloquegen totalment els raigs UV i la llum visible.

El material està tractat perquè les fibres resisteixin un ús perllongat a l’aire lliure i té una superfície que millora la resistència a la manipulació durant la fabricació. El material també és disponible en una àmplia gamma de colors sota comanda (subjecta a terminis i a quantitats mínimes). Aquesta membrana és hidrofòbica, resistent als UV, fàcil de netejar, dimensionalment estable i amb una vida útil de vint-i-cinc anys.

No hi ha emissions de gasos tòxics a altes temperatures.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La durabilitat i el minim manteniment del material és un valor afegit, ja que evita operacions de substitució i permet minimitzar costos.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Membrana de teixit recobert dimensionalment estable, hidrofòbica i resistent als raigs UV.


27 / Control ���������������������������������������������������� de la radiació solar / Atex 3000 Silver Aero

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Nova Terminal 2 de l’Aeroport de Heathrow Londres, Regne Unit Aeroport 2008–2013 (projecte d’execució) Vidal y Asociados Arquitectos / Foster + Partners www.luisvidal.com / www.fosterandpartners.com Control de la radiació solar


28 / Control ��������������������������������� de la radiació solar����� / DecoReflex SelectSun

DecoReflex SelectSun

Codi: 120091-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Vidres

És un vidre de protecció solar passiva amb unes prestacions variables en funció de l’angle d’incidència de la radiació solar directa.

CAMP D’APLICACIÓ Control de la radiació solar Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Multifuncionalitat: - Aïllament acústic - Tancament transparent - Protecció solar

Està format per la combinació de diverses fulles de vidre laminat amb capes superposades de recobriments metàl·lics reflectors i semitransparents, en un disseny adaptat específicament a l’orientació i latitud de cada façana. La seva geometria especial permet obtenir valors de protecció solar diferenciats entre estiu i hivern.

El tractament pot ser personalitzat, amb àrees de major visió o diversos graus de transparència. El resultat formal és un producte amb unes condicions de reflexió i transparència variables en funció de les condicions ambientals interiors i exteriors. Es pot combinar amb altres fulles de vidre formant unitats de vidre aïllant amb cambra d’aire, tractaments de baixa emissivitat, aïllament acústic reforçat, etc., per a la seva integració en tot tipus de sistemes de tancaments i divisòries.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT ARIÑO DUGLASS, SA P. I. Royales Bajos, s/n 50171 La Puebla de Alfidén (Zaragoza), Espanya. +34 976 108 008 duglass@duglass.com www.duglass.com

La protecció passiva aporta una fiabilitat més gran en el rendiment final del tancament sense dependre de la gestió de l’usuari. El tractament integrat en l’envidrament elimina els problemes de durabilitat i manteniment dels elements de protecció solar, alhora que redueix la despesa de recursos materials.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Vidre laminat de lluna flotada transparent amb tractament de deposició selectiva d’òxids metàl·lics, que forma un patró específic personalitzat.


29 / Control de la radiació solar / DecoReflex SelectSun

Fotografies cedides per: b720 Arquitectos

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Centro Integral de Servicios de Ibermutuamur Oviedo, Espanya Equipament sanitari 2010 (fase prescripció en projecte) b720 Fermín Vázquez Arquitectos www.b720.com Control de la radiació solar i aïllament tèrmic


30 / Control de la radiació solar / DreamGlass®

DreamGlass®

Codi: 100386-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Vidres / Compòsit / Adaptatiu / Termoplàstics

Vidre laminat que canvia el seu estat d’opac a transparent només prement un interruptor. Entre el vidre hi ha una dispersió de cristall líquid (LC) en una matriu polimèrica.

CAMP D’APLICACIÓ Control de la radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Certificat IPX7 Multifuncionalitat: - Pantalla d’alta qualitat - Protecció UV

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT DREAMGLASS C/ Cañada, 15 28860. Paracuellos del Jarama (Madrid) Espanya +34 91 658 42 45 info@dreamglass.es www.dreamglass.es

DreamGlass® està format per: - 2 làmines exteriors de vidre extraclar - 2 làmines d’EVA entre els vidres - 1 làmina de tecnologia DreamFilm® (cristall líquid) al centre de la peça En absència de camp elèctric aplicat, les microgotes de cristall líquid dispersen la llum incident, la qual cosa dóna lloc a una aparença del vidre de tipus lletós, estat off o opac. Quan s’aplica un camp elèctric, les molècules es reorienten dins les microgotes. Així, la llum incident es transmet majoritàriament, la qual cosa dóna lloc a un estat on o transparent.

Avantatges: Control de privadesa immediat. - Millora del confort dels usuaris. - Ús més efectiu de l’espai en diferents entorns. - Estètic i atractiu. - Eficàcia energètica a causa de la reducció de consum de sistemes d’aire condicionat. - Funcionament amb voltatge baix. - Protecció i estabilitat contra raigs UV (bloqueja més del 99 % dels raigs UV). - Excel·lent contrast per utilitzar-lo amb finalitats de retroprojecció. - Protecció dels objectes de valor exposats al públic. - Alta qualitat òptica i tecnologia confiable amb garantia de 5 anys. - Manteniment senzill.

A través de la retroprojecció, DreamGlass® pot adaptar-se com a pantalla d’alta qualitat.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Protecció solar i protecció contra raigs UV.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Vidre laminat amb dispersió de cristall líquid (LC) en una matriu polimèrica.


31 / Control de la radiació solar / DreamGlass®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Centre Tecnològic de Telecomunicacions Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Espanya Interiorisme 2010 ACXT – Arquitecto Marc Casany www.acxt.es Control de la radiació solar


32 / Control de la radiació solar / Kalwall®

Kalwall®

Codi: 120088-01 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Compòsit / Fibra / Termoestables

Kalwall® és un sistema aïllant, difusor de llum, per a façanes i cobertes format per cel·les en estructura d’alumini. Tancament altament aïllant que utilitza la llum natural de manera controlada per donar la màxima quantitat de llum a l’interior.

CAMP D’APLICACIÓ Control de la radiació solar Regulació tèrmica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Lleugeresa/escàs volum Durabilitat Multifuncionalitat: - Plafó autoportant de façana - Regulació tèrmica - Control solar

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT KALWALL CORPORATION info@kalwall.com www.kalwall.com DISTRIBUÏDOR LITWALL, SL C/ Noain, 4. Pol. Ind. Mocholi Noain 31110 Navarra Espanya +34 948 312 850 www.litwall.com

És un sistema lleuger (15 kg/m2), resistent i inestellable (I5-I5 a l’impacte), d’alta durabilitat (més de 25 anys), que combina els beneficis de la llum natural juntament amb les altes prestacions en aïllament, un manteniment mínim i un muntatge ràpid. L’element principal del sistema Kalwall® és el panell de compòsit,

fibra de vidre amb resina, que absorbeix la llum exterior i la redistribueix per l’interior de cada cel·la, de manera que transmet a l’interior una llum de qualitat, tipus museu, i evita enlluernaments, punts calents i ombres. Està format per dues làmines de resina estable en tot el seu gruix als UV i una estructura interior d’alumini i aïllament interior de fibra de vidre o aerogel (120088-02). L’aerogel utilitzat és Lumira de Cabot. Aquesta làmina manté estable el color i és resistent a l’erosió.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Kalwall® és energèticament sostenible per la multifuncionalitat, ja de controla el factor solar i maximitza l'aïllament tèrmic, i per la lleugersea, que minimitza costos de transport, fabricació i manipulació.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Element de façana de grans dimensions, compost per un bastidor d’alumini amb una làmina interna i externa de resina i fibra de vidre, que conforma una cambra interna farcida amb aïllant tèrmic de mantes de fibres de vidre o aerogel.


33 / Control de la radiació solar / Kalwall®

Fotografies cedides per: Tabuenca-Saralegui i associats, SAP

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Edifici d’oficines Azysa Cizur Mayor, Navarra, Espanya Oficines 2006 Tabuenca-Saralegui y asociados, SAP www.tabuenca-saralegui.com Control de la radiació solar i regulació tèrmica


34 / Control ��������������������������������� de la radiació solar����� / Modulit 500LP

Modulit 500LP

FAMÍLIA DEL MATERIAL Termoplàstics

CAMP D’APLICACIÓ Control de la radiació solar Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Reciclable Lleugeresa

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT RESOPAL C/ Cardenal Cisneros, 47 28010 Madrid Espanya +34 901 210 101 C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 806-812 08013 Barcelona Espanya informacion@resopal.com www.resopal.com

Codi: 120099-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Plafons de policarbonat cel·lular de diferents gruixos, normalment 40-50 mm, que apantallen la radiació infraroja en la seva cara externa. Estan dissenyats per unir-se entre si mitjançant un sistema d’encadellat, la qual cosa evita la unió de plaques mitjançant perfils. Això millora els costos i l’estètica, ja que ens permet fer façanes contínues la instal·lació de les quals és molt ràpida. Com que és policarbonat, té una gran capacitat de resistència a l’impacte i no es corroeix davant d’agents externs com l’aigua o la sal. Pel seu sistema de fabricació per extrusió, se’n poden fer llargàries de més de dotze metres continus. Es necessita una estructura auxiliar per col·locar-lo, i ha de ser dins d’un marc perimetral format per perfils metàl·lics. L’aspecte, encara que sigui acolorit, és translúcid però no transparent a causa

de les cel·les interiors. Es pot fabricar en qualsevol color i en diferents graus d’opacitat, fins i tot en dos colors diferents a la mateixa placa. Aquesta façana pot imprimir-se mitjançant el sistema Techprint (de Resopal) per personalitzar el producte. Característiques: – Gran lleugeresa. – Gran resistència a l’impacte – Alt aïllament tèrmic – Excel·lent comportament al foc – Excel·lent combinació amb llum artificial – Ràpida instal·lació Aplicacions més comunes: – Façanes – Separacions interiors – Lluernes perimetrals – Sostres interiors – Portes

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La durabilitat d’un material és un element important de sostenibilitat, ja que implica un ús menor de recursos a llarg termini, la qual cosa també significa un manteniment menor.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Plaques de policarbonat de diverses parets (doble, triple i quíntuple), obtingudes per extrusió de resina amb protecció a la radiació UV en una cara.


35 / Control de la radiació solar / Modulit 500LP

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Centro de Enseñanza para Adultos Los Llanos Albacete, Espanya Equipament escolar 2008-2009 Alberto Martínez Castillo i Beatriz Matos (Matos Castillo Arquitectos, SLP) www.matoscastillo.com Control de la radiació solar i aïlament tèrmic


36 / Control ������������������������������������������ de la radiació solar /����������� SunGuard®

SunGuard®

FAMILÍA DEL MATERIAL Vidres / Termoplàstic

CAMP D’APLICACIÓ Control de la radiació solar Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Punts LEED Multifuncionalitat: - Aïllament tèrmic - Control solar

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT GUARDIAN NAVARRA Poligon Ind. Montes del Cierzo CN232-km. 86 31500 Tudela, Navarra Espanya +34 948 817 255 ctecnicas@guardian.com www.sunguardglass.es

Codi: 120105-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Els productes SUN-GUARD® HP són vidres de capes per polvorització catòdica de baixa emissivitat a base de plata, que ofereixen els avantatges de les prestacions de la baixa emissivitat i del control solar, com també la flexibilitat de transformació. Un vidre que filtra les diferents longituds d’ona de la radiació solar (valor g del 42 %): la major part de la radiació infraroja es reflecteix, alhora que permet una alta transmissió lluminosa. Així mateix, el seu aïllament tèrmic disminueix els costos de calefacció durant l’hivern i afavoreix un augment de la temperatura del vidre interior, la qual cosa redueix l’efecte de condensació.

Característiques – Pot temperar-se i corbar-se. – Color neutre uniforme. – Major aïllament tèrmic. – Excel·lents propietats òptiques i energètiques. – Uniformitat en les seves característiques òptiques, en transmissió i reflexió. – Excel·lent durabilitat mecànica, química i tèrmica. – Estèticament atractiu per a nivells de reflexió lluminosa tant baixos com alts. – Un ampli espectre de prestacions de control solar.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL L’aprofitament optimitzat de la llum natural ajuda a reduir la despesa energètica de producció de la llum artificial. El control solar suposa un estalvi de la climatització a l’estiu i l’aïllament tèrmic implica menors costos de calefacció a l’hivern.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Vidre laminat transparent de seguretat amb propietats de control solar, d’aïllament tèrmic i de radiació UV, amb capes realitzades mitjançant el procés magnetrònic i sota la patent Silicoat.


37 / Control de la radiació solar / SunGuard®

Fotografies cedides per Andrés Perea Ortega

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Biblioteca Pública Santiago de Compostela Santiago de Compostel·la, Espanya Equipament cultural 2008 Andrés Perea Ortega www.andrespereaarquitecto.com Control de la radiació solar i aïllament tèrmic


Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Aïllament tèrmic Basis-Lehmbauplatte BioBased Insulation® BTC Cannabric Coteterm Diathonite® GUTEX Thermowall Isofloc Moniflex Neopor® RMT-Nita® Cotton Steico Flex Tensotherm TM Triso super 10 Max


40 / Aïllament ����������������������������������������� tèrmic������������������������� / Basis - Lehmbauplatte

Basis-Lehmbauplatte

Codi: 120093-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen mineral / Compòsit

Placa d’argila usada com a revestiment de parets interiors, plantes de fusta, panells de guix o estructures de malla; per a particions, revestiments de parets, sostres suspesos i golfes.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic Regulació acústica Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY EN ISO 140-3 Reciclable Multifuncionalitat: - Descontaminació - Control d’humitat - Absorció d’olors

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT LEHMORANGE MODERNE Lehm-Trockenbausysteme Hans-Riedl-Str. 21 Reiserdorf 13 | 92721 Störnstein Alemanya +49(0) 9602 93901-01 info@lehmorange.de www.lehmorange.de

La placa de 14 mm de gruix es col·loca enganxada a les superfícies sòlides, com ara formigó, pedra calcària i murs de maó i fusta i fusta contraplacada, grapada o cargolada. La placa de 22 mm de gruix se subjecta amb cargols. Les articulacions estan reforçades amb fibra de vidre i després suavitzades amb una capa fina de guix d’argila. Aquest mateix panell es fabrica amb PCM incorporat anomenat PCMLehmbauplatten.

No es floreix perquè l’argila té la capacitat d’absorbir la humitat i d’alliberar-la de nou. Beneficis que aporta el material: – Control de la humitat de l’aire – L’argila és reciclable sense perdre les seves propietats. – Té molt bones qualitats d’insonorització – Bona retenció de calor – Permeable al vapor – Neutralització de contaminants de l’aire – Protecció contra la radiació electromagnètica d’alta freqüència – Electrostàticament neutra – Absorció de les olors.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Els beneficis que aporta aquest tipus de material natural i reciclable al medi ambient són diversos, com ara la disminució de l’explotació dels recursos naturals i la disminució de la quantitat de residus, que generen un impacte ambiental negatiu en no descompondre’s fàcilment.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Plaques d’argila llimosa per fer parets interiors de 1.250 mm x 625 mm, disponibles en 14 mm i 22 mm de gruix.


41 / Aïllament tèrmic / Basis - Lehmbauplatte

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

E.V.A Barcelona, Espanya Habitatge 2011 Valentina Maini www.valentinamaini.net Aïllament tèrmic i regulació acústica


42 / Aïllament tèrmic / BioBased Insulation®

BioBased Insulation®

Codi: 110016-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Escuma / Termoestables

Els productes de la marca BioBased Insulation® són escumes de poliuretà d’aplicació directa.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Lleugeresa Amb contingut renovable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Escuma

FABRICANT BIOBASED TECHNOLOGIES® info@biobased.net www.biobased.net

Ajuden a disminuir l’impacte ambiental de les estructures residencials i comercials pel segellament i aïllament en un sol pas. Un sobre segellat tèrmic ajuda a fer l’estructura més eficient energèticament, més saludable, còmoda i duradora que les estructures tradicionalment aïllades. L’escuma en aerosol és un aïllament eficaç, ja que forma una barrera d’aire al voltant de la seva estructura que segella i aïlla en un sol pas.

Utilitzant BioBased Insulation® de forma responsable en la construcció, es pot estalviar fins a un 50 % en calefacció i refrigeració si es compara amb els costos de les estructures tradicionalment aïllades. BioBased® 1701s, BioBased® 502, BioBased® 3001 i BioBased® 6001 incorporen el poliol Agrol de BioBased Technologies®. Els productes BioBased® presenten entre un 3 % i un 16 % de contingut d’origen renovable (ASTM D6866) en l’escuma final.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL És un material amb el qual es pot estalviar energia en calefacció i refrigeració, i per això és adequat per a una aplicació sostenible.

DISTRIBUÏDOR

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

GRUPO AISMAR Pol. Ind. Av. del Castellar, s/n 31550 Ribaforada (Navarra) Espanya +34 948 864 362 info@poliuretanosaismar.com www.poliuretanosaismar.com

Escuma de poliuretà aplicable en aerosol aquós en dues parts, de cèl·lula oberta i base biològica, amb una densitat nominal de 0,008gr/cm3.


43 / Aïllament tèrmic / BioBased Insulation®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Polo de Innovación Audiovisual Zuazu (Sant Sebastià), Espanya Equipament per producció audiovisual 2009 Isuuru Arquitectos www.arquitectura.lks.es Aïllament tèrmic


44 / Aïllament ��������������������� tèrmic����� / BTC

BTC

Codi: 120102-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen mineral

Bloc rústic massís de 29,5 x 14,5 x 9,5 cm, comprimit per hiperpressió en premsa hidràulica a 100 kp/cm2.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE 7-324-76 ASTM 02419 UNE 92-201-89 ISO/DIS 8990 ASTM 1633-96 (Forestal) Monomaterial Reciclable Producció in situ

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Bloc

FABRICANT PROMOCIONS BIOTERRE, SLU Crta. de Girona, s/n 17172 Les Planes d’Hostoles Girona – Espanya +34 972 44 80 30 contacto@bioterre.es www.bioterre.es

S’utilitzen terres amb granulometria i composició preseleccionada, estabilitzades amb ciment, calç i addicions puzolàniques naturals, amb característiques superiors a la tova o la tapiera pel que fa a consideracions de la normativa antisísmica. Gran inèrcia tèrmica: acumulació de calor a l’estiu i/o durant el dia per a l’hivern i/o la nit. No conté càrregues radioactives ni tòxiques, és incombustible, té estabilitat volumètrica i llarga durabilitat. És 100 % reciclable. Possibilita reciclar residus de la construcció i agrícoles.

Es pot revestir amb un morter de les mateixes característiques del material d’unió, o bé pot deixar-se vist sota els condicionants següents: – El Bioterre es tractarà amb una mà d’oli de llinosa i/o silicat potàssic líquid neutre, sota la supervisió tècnica de la direcció facultativa, per augmentar la duresa superficial i la capacitat d’absorció d’aigua. – No s’ha de fer servir en llocs amb una forta exposició a l’aigua, el gel i el vent. Les propietats constructives de la terra permeten obtenir, igual o millor que altres materials, unes condicions adequades de confort, i sobretot garanteixen una capacitat d’aïllament, tant tèrmic com acústic, molt per sobre dels materials convencionals.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La terra es considera molt eficient energèticament, amb un baix cost i impacte mediambiental, tant si és en bales de terra-palla, tova o tapiera.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Blocs de terres amb granulometria i composició preseleccionada, estabilitzades amb ciment, calç i addicions puzolàniques naturals.


45 / Aïllament tèrmic / BTC

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Escola Bressol Municipal Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona), Espanya Equipament escolar 2010 Xarxa Ecoarquitectura GabiBarbeta www.ecoarquitectura.info Aïllament tèrmic


46 / Regulació ������������������������������ tèrmica������������� / Cannabric

Cannabric

FAMÍLIA DEL MATERIAL D’origen vegetal / D’origen mineral

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Renovable Reciclable Multifuncionalitats: - Aïllament acústic - Aïllament tèrmic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Bloc

FABRICANT CANNABRIC Cañada Ojeda, 8 18500 Guadix (Granada) Espanya +34 958 663 344 cannabric@cannabric.com www.cannabric.com

Codi: 120106-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Bloc massís a base de cànem de textura rugosa que permet una bona unió amb el morter, generalment fet de calç hidràulica natural NHL3,5 o NHL2, o NHL5 i suro natural. Composició totalment natural (material vegetal, conglomerants naturals i aglomerants minerals i de reciclatge). Aïllant per a murs de càrrega monocapa i murs de divisió interior, vistos o revestits amb morter de calç, de terra o de guix natural. Resistents a la intempèrie durant el procés d’obra. Assecat a l’aire, manté característiques tèrmiques molt completes, per

la qual cosa protegeix tant del fred com de la calor, i és un bon regulador de temperatures. Els seus components crus són uns excel·lents reguladors higromètrics, per la qual cosa també és indicat en ambients de costa. El confort acústic és elevat gràcies a la seva massa i al contingut de material vegetal absorbent acústic. És apte per a persones al·lèrgiques o amb sensibilitat química múltiple, ja que no conté materials químics o altament transformats.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El bloc és assecat a l’aire, per la qual cosa es consumeix poca energia en fabricar-lo i és reciclable per reutilitzar-lo en morters aïllants. L’alt contingut en material vegetal i mineral cru fa que sigui un material amb petjada de carboni negativa.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Bloc massís assecat a l’aire a base de cànem, cal hidràulica natural i suro natural.


47 / Regulació ������������������ tèrmica / Cannabric

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Habitatge unifamiliar Almeria, Espanya Habitatge unifamiliar aïllat 2005 Monika Brümmer www.cannabric.com Regulació tèrmica i regulació acústica


48 / Aïllament �������������������� tèrmic���� / Coteterm

Coteterm

Codi: 120095-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Termoplàstic / D’origen mineral

El sistema Coteterm es basa en l’adhesió de plaques de poliestirè expandit aïllants al suport mitjançant el morter hidràulic tipus Coteterm M, i en la fixació mecànica amb espiga i clau expansionant tipus Coteterm Anclaje. La protecció de la placa es farà amb Coteterm M armat amb Coteterm Malla, i es finalitzarà amb una capa d’emprimació de Coteterm Fondo segons l’acabat, i els acabats decoratius.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic Impermeabilització

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY CTE DB HE (estalvi energètic) CTE DB HS (salubritat) CTE DB SI (seguretat contra incendis) EN 13501 – 1:2002 B53D0 Multifuncionalitat: - Aïllament tèrmic - Absorció d’olors

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Sistema multicapes

FABRICANT PAREX GROUP C/ Itàlia, 13-21 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Espanya +34 93 701 72 00 info@parex.es www.parex.es

Aquest sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior té aplicacions tant en obra nova com en rehabilitació. Grans avantatges: – Eliminació dels ponts tèrmics.

– Augment de la inèrcia tèrmica de la façana. – Impermeabilitat a l’aigua de pluja. – Permeabilitat al vapor d’aigua (evita riscos de condensacions). – Optimització de la superfície útil de l’habitatge (tancaments menys gruixuts i aplicació per l’exterior). – Grans possibilitats de disseny. – Rehabilitació de façanes sense necessitat de desallotjar els habitatges. L’acabat decoratiu s’ha realitzat amb Coteterm Estuc Flexible (CEF ESTUC). Un estuc mineral deformable per la impermeabilització i decoració del Sistema Coteterm.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Una solució constructiva sostenible i ecoeficient que aporta una reducció del consum energètic i de la pèrdua energètica de l’habitatge a través de l'aïllament per l'exterior. L’aïllament per l’exterior d’una façana frena la pèrdua de calor a l’hivern i l’entrada de calor a l’estiu.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Sistema d’aïllament tèrmic exterior amb diferents textures d’acabat, compost de plaques de poliestirè expandit i morters amb malla de fibres de vidre.


49 / Aïllament tèrmic / Coteterm

Fotografies cedides per: Alejo Bagué

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Cases de colònies Viladoms Viladoms de Baix (Barcelona), Espanya Equipament conjunt residencial i serveis 2010 Carlos Ferrater – Nuria Ayala www.ferrater.com Aïllament tèrmic i impermeabilització


50 / Aïllament ��������������������� tèrmic����� / Diathonite®

Diathonite®

FAMÍLIA DEL MATERIAL D’origen mineral D’origen vegetal

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE EN 13788 ISO 9001 ISO 14001 Natural Multifuncionalitat: - Aïllament tèrmic - Aïllament acustic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Pols

FABRICANT DIASEN®, SRL Zona Industriale Berbentina n° 5 60041 Sassoferrato (AN) Itàlia +39 0732 971 870 diasen@diasen.com www.diasen.com

Codi: 120096-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Arrebossat premesclat fibroreforçat amb suro, argila, terra de diatomees i aglutinant hidràulic. És un compost natural a punt per ser utilitzat. És un material versàtil que combina un alt contingut tecnològic en una única solució, aïllament tèrmic, aïllament acústic, amb capacitat de deshumidificació i transpirant. Es pot utilitzar per a interiors i exteriors. Camps d’aplicació: – Aïllament tèrmic exterior: perquè el material té una baixa conducció tèrmica. – Correcció de ponts tèrmics: se’n pot aplicar un gruix superior en presència de ponts tèrmics a l’interior i l’exterior alhora. – Morter tèrmic: la resistència mecànica i la possibilitat d’enrajolar

directament al seu damunt és un excel·lent sistema de baix gruix. – Requalificació energètica de vells edificis: la lleugeresa, la versatilitat d’utilització i l’elevada elasticitat permeten d’aplicar-lo sobre morters existents i en obra de paleta mixta. – Evita la humitat: la presència de la terra de diatomees fa que sigui un bon arrebossat tèrmic i deshumidificant. – Aïllament acústic entre habitatges contigus: és una alternativa certificada pel que fa als sistemes tradicionals. – Elimina la reverberació acústica: la porositat del material fa que sigui un fonoabsorbent molt bo. – Aïllament acústic al soroll de passos: és un material lleuger i certificat per utilitzar-lo com a paviment flotant.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Els materials multifuncionals aporten un estalvi econòmic important.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Arrebossat per a interior i exterior fibroreforçat amb suro, argila, terra de diatomees i aglutinant hidràulic.


51 / Aïllament tèrmic / Diathonite®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Habitatge unifamiliar Garriguella (Girona), Espanya Habitatge 2010 – (en execució) Valentina Maini www.valentinamaini.net Aïllament tèrmic


52 / Aïllament �������������������� tèrmic���� / GUTEX Thermowall

GUTEX Thermowall

Codi: 110008-10 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen vegetal / Termoestables

Tauler aïllant de fibres de fusta i de components d’arrebossat homogeni, ideal per als sistemes integrals d’aïllament de façanes ecològiques. No té ni additius químics ni toxines, ni produeix emissions tòxiques durant la fabricació.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY DIN 4108-10 Certificat Natureplus Lliure d’aditius químics i toxines Multifuncionalitat: - Aïllament tèrmic - Regulació acústica

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

Material: – Fusta sense tractar d’avet i pícea obtinguda de la Selva Negra. – Sistema de fixació: un 4 % de resina PUR i un 1,5 % de parafina. Àmbits d’aplicació: – Sobre suports continus de fusta formats per taules, taulers o parets de fusta massissa. – Directament sobre el bastidor de l’entramat de fusta (entramat lleuger). – Sobre suports minerals.

Rendiment del material: – Excel·lent rendiment tèrmic a l’hivern i a l’estiu – Alta resistència a la compressió – Permeable al vapor – Higroscòpic (absorbeix i cedeix humitat) – Resistent als fongs – Elèctricament neutre – Sense radioactius – Lliure de toxines i al·lergògens – Estabilitat dimensional (moviment tèrmic de baixa) – Ajuda a regular el clima interior Amb la gran varietat de formats dels taulers de suport de l’enlluït, és possible cobrir les necessitats de qualsevol lloc on s’apliqui aquest sistema.

FABRICANT

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

GUTEX HOLZFASERPLATTENWERK info@gutex.de www.gutex.de

Per aconseguir un ambient sa i agradable a l’interior de l’habitatge, és imprescindible l’ús de materials de construcció que compleixin les exigències del confort i de l’ambient interior, minimitzant els volàtils.

DISTRIBUÏDOR BIOHAUS Polígono Ibarrea, s/n 31800 Alsasua (Navarra) Espanya +34 948 564 001 biohaus@biohaus.es www.biohaus.es

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Tauler aïllant de fibres de fusta d’avet i pícea amb components d’enlluït homogeni de resina, poliuretà i parafina.


53 / Aïllament tèrmic / GUTEX Thermowall

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar Barcelona, Espanya Habitatge unifamiliar 2010 Manel Casellas (2260mm Arquitectes) www.2260mm.com Aïllament tèrmic


54 / Aïllament tèrmic / Isofloc

Isofloc

FAMÍLIA DEL MATERIAL Fibra / D’origen vegetal

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Normativa alemanya de construcció Z-23.11-280 Cod. de contaminació per rebuig 170602 Reciclat pre i post consum Durabilitat

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Fibres / Teixit no teixit

FABRICANT ISOFLOC GMBH info@isofloc.de www.isofloc.de DISTRIBUÏDOR ECOMARC C/ Santa Teresa de Jornet, 12 22300 Barbastro (Huesca) Espanya +34 667 784 643 ecomarcs@gmail.com www.ecomarc.es/

Codi: 110141-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ És un aïllant tèrmic i acústic a base de fibres de cel·lulosa, fabricat mitjançant un procés de reciclatge de paper de diari desfibrat i barrejat amb sals bòriques o fosfat d’amoni, que impedeixen l’atac d’insectes, la floridura o la putrefacció. És resistent al foc i està lliure de compostos sintètics.

Durant la producció les fibres se separen i es tracten amb additius (aproximadament el 8 %) per oferir propietats ignífugues i antifloridura.

Això permet que es pugui reciclar al llarg de la vida gràcies a la recuperació del material sense la intervenció de cap tipus de tecnologia especial.

En aplicar-se per projecció, poden recobrir-se totes les esquerdes, escletxes, buits i racons, la qual cosa afavoreix l’aïllament tèrmic respecte del mètode tradicional per la perfecta estanqueïtat.

Les fibres de cel·lulosa tenen una durabilitat prevista de 50 anys.

S’aplica com a recobriment mitjançant una projecció en humit en parets, sòls, sostres, murs i buits. En càmeres o cavitats s’insufla.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La durabilitat sense degradació i la reciclabilitat pre i postconsum són valors afegits del material, que el fan idoni per a aplicacions sostenibles. L’aplicació per projecció millora l’estanqueïtat dels aïllaments tradicionals, la qual cosa proporciona un estalvi energètic.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Fibres de cel·lulosa per projectar, obtinguts a partir de paper reciclat desfibrat i tractat amb sals bòriques o fosfat d’amoni, resistents al foc i lliures de compostos sintètics.


55 / Aïllament tèrmic / Isofloc

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Rehabilitació d’un edifici unifamiliar Avinyonet del Penedès (Barcelona), Espanya Habitatge unifamiliar 2010 Maria Celina López Prece www.itecnics.cat Aïllament tèrmic


56 / Aïllament tèrmic / Moniflex

Moniflex

FAMÍLIA DEL MATERIAL D’origen vegetal

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Reciclable Biodegradable Durabilitat Renovable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Pel·lícula / Film multicapa amb volum

Codi: 110413-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Moniflex consisteix en pel·lícules de diacetat de cel·lulosa, plegades i laminades transversalment. S’utilitza com un aïllant tèrmic transparent que es pot incorporar al vidre. Més del 80 % és acetat de cel·lulosa derivada de fonts naturals de cel·lulosa, borra de cotó i polpa de fusta, procedent de la silvicultura, i una petita quantitat de retardant de flama TCEP plastificant. Moniflex es fabrica amb cel·lulosa procedent de boscos conreats, una font renovable de matèria primera. Els excedents de producció es reciclen en el procés de fabricació. Com a aïllament de grans superfícies, prevé corrents d’aire fred, pèrdua de calor i l’entrada de calor no desitjada de l’exterior.

Les planxes tenen entre dues i dotze capes. Cada capa fa 5 mm de gruix. La transmissió lumínica depèn de les capes que componen la làmina, el resultat de la qual variarà entre un 24 % i un 85 %. Les característiques principals són: - Una instal·lació flexible i senzilla. Tallar i instal·lar Moniflex no requereix eines especials. - Moniflex T té una vida útil de fins a trenta anys amb un ús normal. - És molt lleuger, reciclable i biodegradable. Moniflex no conté PVC. És completament inodor i innocu. La manipulació i el tallat no requereixen peces de roba o equips de protecció especials.

FABRICANT

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

ISOFLEX AB Soldatvägen 1 783 50 Gustafs Suècia +46 243 841 50 info@isoflex.se www.isoflex.se

És un material reciclable i biodegradable sense impactes ambientals negatius.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Làmina composta de làmines de cel·lulosa transparent estriats i apilats.


57 / Aïllament tèrmic / Moniflex

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Grup escolar. Formació professional IES Garrotxa Olot (Girona), Espanya Equipament escolar 2009 Santiago Vives Sanfeliu www.santivives.com Aïllament tèrmic


58 / Aïllament ���������������������� tèrmic ����� / Neopor®

Neopor®

Codi: 120084-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen mineral / Termoplàstics / Compòsit / Escuma

Placa aïllant formada per la matèria primera Neopor®, a base de petites perles negres de granulat de poliestirè amb grafit i agents expansius (EPS). Es tracta de la nova generació d’aquest material de baixa conductivitat tèrmica.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Norma europea DIN EN 13163 Environmental Product -Declaration (EPD) segons la norma ISO14025 Classe E segons la norma DIN EN 135011 (resistència al foc) Lleugeresa / escàs volum

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT BASF SE BASF ESPAÑOLA, SL c/ Can Rabia, 3-5 08017 Barcelona Espanya +34 93 496 40 00 andreas.moser@basf.com www.basf.com www.neopor.es

Com a gas cel·lular aïllant conté aire. D’aquesta manera es garanteix durant tota la vida útil de l’edifici una conductivitat tèrmica constant i inalterable del material aïllant.

L’aïllament final produït amb la matèria primera Neopor® té fins a un 20 % més de capacitat aïllant respecte del poliestirè expandit convencional i fa possible reduir fins a un 50 % la utilització de matèria primera.

Els absorbents d’infrarojos (grafit) actuen com a reflectors dins de la matriu del producte i redueixen considerablement la conductivitat tèrmica. En conseqüència, la permeabilitat del material per a la calor és notablement menor que en les planxes aïllants convencionals.

És un producte que té múltiples possibilitats d’ús, com en sistemes d’aïllament per l’exterior (SATE), càmeres de façanes, cobertes, injecció de perles per a rehabilitació, terres, etc.

Els aïllants de Neopor® resulten apropiats per a l’aïllament tèrmic en construccions noves i en rehabilitacions. Conductivitat tèrmica: 0,030–0,032 W/(mK), segons la densitat.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Els aïllants de Neopor® no contenen CFC, HCFC, fluorocarburs halogenats ni gasos d’aïllament halogenats, i disposen de la declaració mediambiental europea de producte EPD.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Placa de perles de diferent granulometria de poliestirè expandit amb grafit i agents expansius (EPS) per a la producció d’escumes aïllants tèrmiques i ignífugues.


59 / Aïllament tèrmic / Neopor®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Edifici d’habitatges i serveis per a més grans de 65 anys. Centre Joan Suñer Girona, Espanya Equipament residencial 2008–2012 Arcadi Pla i Masmiquel www.arcadipla.net Aïllament tèrmic


60 / Aïllament ����������������������������� tèrmic ������������ / RMT-Nita® Cotton

RMT-Nita® Cotton

Codi: 100341-02 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Tèxtil / D’origen vegetal

Cotó procedent de residus tèxtils pre i postconsum en forma de mantells, plaques i a granel.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Certificat de composició de fibres UNE Núm. 40110:1994 Reciclatge pre i postconsum

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa / Teixit no teixit

FABRICANT RMT (RECUPERACIÓ DE MATERIALS TÈXTILS, SA) Pol. Ind. Can Magre C/ Narcís Monturiol Joan Güell 08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) Espanya +34 93 844 89 78 comercial@rmtsa.es www.rmt-nita.es

Es fabrica a partir de retalls tèxtils de confecció desfibrats. El producte resultant té una conductivitat tèrmica molt baixa i s’empra en la construcció per a l’aïllament tèrmic de sòls, murs i cobertes. Els productes es fabriquen sota la forma de mantells, plaques i a granel, amb diferents densitats, gruixos i capacitats aïllants, la qual cosa permet abrigar eficientment tot tipus d’edificis nous i rehabilitats.

és un 75 % de cotó i un 25 % d’altres fibres, amb una variació de ± 5 %. Aquest material és la base per fabricar mantells i plaques amb el sistema de no teixit punxonat o termofixat. En el procés de fabricació s’afegeixen additius per aconseguir propietats fungicides i retardants al foc que no provoquen corrosió en els metalls. No hi intervé cap tipus de lligant. Aquest producte es pot aplicar manualment o amb màquines insufladores.

La composició de la fibra, que s’obté de residus tèxtils pre i postconsum,

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Els diferents formats en què es presenta i les diferents formes d’aplicació li proporcionen un gran ventall de possibilitats i facilitat d’aplicació. Això redueix manipulacions posteriors que poden afegir costos innecessaris. La procedència de materials naturals i la seva reciclabilitat són valors afegits del material, que el fan idoni per a aplicacions sostenibles.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Cotó procedent de residus tèxtils pre i postconsum disponible en mantells, plaques i a granel.


61 / Aïllament tèrmic / RMT-Nita® Cotton

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Reforma i ampliació d’un habitatge La Floresta (Barcelona), Espanya Habitatge 2010–2011 Josep Bunyesc www.bunyesc.com Aïllament tèrmic


62 / Aïllament ���������������������� tèrmic ����� / STEICO Flex

STEICO Flex

Codi: 110181-01 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen vegetal

Sistema d’aïllament respectuós amb el medi ambient compost de fibres de fusta naturals, fibres de poliolefina i fosfat d’amoni.

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Natureplus FSC (Consell d’Administració Forestal)

Proporciona una protecció contra la calor òptima per a tota l’estructura (parets, sostres i teulades). Es caracteritza per una bona resistència a la compressió i també per una estabilitat dimensional.

La matèria primera per a tots els materials aïllants de fibra de fusta de STEICO procedeix de boscos gestionats de forma sostenible que compleixen els requisits FSC. - Aïllant tèrmic flexible - Classificat com a no irritant per a la pell - Bona resistència a la compressió - S’expandeix per encaixar amb els components contigus - Prevé els ponts tèrmics - Propietats aïllants excel·lents a l’hivern i a l’estiu - Permet el pas del vapor d’aigua per a una qualitat ambiental més gran - Reciclable

Placa / Panell / Teixit no teixit

Gràcies a la seva baixa conductivitat tèrmica i a la seva alta capacitat calorífica, juntament amb l’alta densitat del material i la seva calor específica (més del doble de la de llana de roca), protegeix la casa contra el sobreescalfament a l’estiu proporcionant aïllament tèrmic.

FABRICANT

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

STEICO info@steico.com www.steico.com

Aïllaments a base de materials naturals i reciclables que aporten una qualitat ambiental més gran. La seva adaptabilitat a altres components o superfícies permet evitar els ponts tèrmics.

Natural Reciclable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

DISTRIBUÏDOR BIOMAT IBÉRICA Anaca Diseminado, nº13, 1º 20301 Irún (Gipuzkoa) Espanya +34 943 660 257 comercial@biomatiberica.com www.biomatiberica.com

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Panell aïllant semirígid de fibres de fusta naturals, fibres de poliolefina i fosfat d’amoni permeable al vapor d’aigua.


63 / Aïllament tèrmic / STEICO Flex

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar Barcelona, Espanya Habitatge unifamiliar aïllat 2006-2008 Manel Casellas (2260mm Arquitectes) www.2260mm.com Aïllament tèrmic


64 / Aïllament tèrmic����������������� /��������������� Tensotherm TM

TensothermTM

FAMÍLIA DEL MATERIAL Compòsit / D’origen mineral / Termoplàstics

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY

Codi: 110055-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ TensothermTM amb Lumira® [100263-00] ofereix la mateixa bellesa arquitectònica que la membrana de fibra de vidre i PTFE pretensat, però amb el benefici afegit d’una capa aïllant lleugera que atrapa l’aire per evitar la pèrdua de calor i incrementar l’aprofitament solar. Aquesta capa, coneguda com Lumira aerogel®, té un contingut d’aire del 95 % que el converteix en el material sòlid més lleuger del món.

Lleugeresa Durabilitat

TensothermTM és ideal on es requereix o desitja un amortiment acústic significatiu.

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

TensothermTM permet que la llum del sol passi a través seu i proporciona

al medi interior una il·luminació difusa i sense reflexos. Desenvolupat per Boston Cabot Corporation, el material es troba entre dues capes de membrana PTFE de Birdair (Teflon®), però el seu gruix continua sent inferior a mitja polzada. Igual que altres opcions de membranes de Birdair, Tensotherm amb Lumira® és mal·leable, durador i resistent a la decoloració. A més, és impermeable i resistent a la floridura i a la humitat.

Panell

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL FABRICANT BIRDAIR 65 Lawrence Bell Drive Suite 100 Amherst, N.Y. 14221 Estats Units +1-716-633-9500 www.birdair.com www.tensothermroofing.com

TensothermTM és un material sostenible per les seves qualitats multifuncionals (amortiment acústic i regulació tèrmica) i per la seva lleugeresa.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Làmines per crear sostres falsos compostos per dues capes de membranes de PTFE segellades amb aerogel a l’interior.


65 / Aïllament tèrmic����������������� / Tensotherm TM ���������������


66 / Aïllament �������������������������������������� tèrmic���������������������� / Triso super 10 Max

Triso super 10 Max

Codi: 100437-02 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Metalls lleugers / Compòsit / D’origen vegetal / Termoplàstics

Els aïllants ultrafins multireflectors són complexos tècnics de gruix reduït (màx. 30 mm) compostos per un conjunt de làmines reflectores i separadors associats (buates, llana d’ovella, escumes, etc.).

CAMP D’APLICACIÓ Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE-EN ISO 140-3:1995 Clasificat A segons ISO 16000 Lleugeresa

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT ACTIS international@actis-isolation.com www.actis-isolation.com AISLAMIENTOS ACTIS, S.L. C / Alemania, 43, 08201 Sabadell (Barcelona) Espanya +34 618 814 348 contacto@actis-isolation.com www.aislamiento-actis.com

Aquests aïllants actuen alhora sobre tots els modes de transmissió de calor (radiació, convecció, conducció…) i són particularment eficaços per limitar els intercanvis per radiació, que representen una part important de les pèrdues de calor als edificis. Triso Super 10 Max és un aïllant tèrmic compost per 19 capes: – 2 làmines metal·litzades amb malla de reforç – 3 capes de buata termolligada

– 8 escumes PE de cèl·lules tancades – 6 làmines reflectores intermèdies Avantatges específics del material: – 100 % estanc a l’aire i a l’aigua. – Excel·lent eficàcia tèrmica – Opcions: aïllant en rotlle o doblegat i empaquetat al buit i paletitzat perquè ocupi un espai mínim i facilitar, així, el transport i la manipulació. Altres avantatges: – Eficaç tant a l’estiu com a l’hivern. – Volum i superfície habitable més grans gràcies al gruix reduït. – Molt durador. – Molt senzill i ràpid d’instal·lar.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La multifuncionalitat del material permet que actuï sobre tots els modes de transmissió de calor i, com que no permet els intercanvis per radiació, afavoreix l’estalvi energètic.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Manta multicapes d’aïllament amb un gruix de +/– 35 mm composta per 19 capes: 2 làmines metal·litzades amb malla de reforç, 3 capes de buata, 8 escumes i 6 làmines reflectores intermèdies, per col·locar en cobertes, parets i forjats.


67 / Aïllament ����������������� tèrmic / Triso super 10 Max

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Residència Bristol Finhaud, Suïssa Equipament residencial 2012 Claude Coudray -Aïllament tèrmic


Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Regulació acústica i impermeabilització Panell Amroc Cottonmix Acoustics Cork Concept Corkoco Derbipure® Karphos Panell fibra-guix ITG PaperForms PCI Nanosilent® Tecsound®


70 / Regulació ������������������������������������������ acústica i impermeabilització��� / Panell Amroc

Panell Amroc

Codi: 120085-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Ciment i formigó / Compòsit / D’origen vegetal

Taulers fabricats a partir d’encenalls de fusta d’abet i ciment pòrtland barrejats amb substàncies de mineralització i aigua.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica i impermeabilització

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Certificat CE NÚM. 1034-CPD1283/2/06 Classificació B1 contra el foc segons DIN:4102 Carta general d’autorització del Deutsches Institut Für Bautechnik (DIBt) NÚM. Z-9.1-285 Multifuncionalitat: - Insonorització - Resistent als fongs

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Es barregen les substàncies, s’escampen i es consoliden amb alta pressió. Després de la maduració i climatització es fa el tall en formats. Es poden fer diversos treballs tant de mecanització (especejament a mida, diferents tipus de cantells, bisellaments, etc.) com de pintura (emprimació, pintures de finalització, diferents tipus de textures, etc). La superfície és llisa i dura, es poden tallar, fregar amb paper de vidre,

perforar, fresar i esmerilar amb eines de tall per a metall dur. Pels seus components i pel procés de fabricació, els taulers de cimentfusta Amroc no contenen formaldehid ni materials tòxics o substàncies nocives d’altra mena. Són resistents a rosegadors, fongs i tèrmits. Són taulers resistents a la intempèrie, a la humitat, als processos de congelació i descongelació, a la descomposició i a la putrefacció. Excel·lents propietats d’insonorització.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La composició no tòxica és una alternativa sostenible davant d’altres materials utilitzats per a l’aïllament. La multifuncionalitat del material en permet l’ús en variats ambients amb humitat i temperatures baixes.

Panell

FABRICANT ANDAMASA P.I. Ctra. Isla Menor C/ Río Viejo, 7 41703 Dos Hermanas (Sevilla) Espanya +34 954 93 00 88 cementomadera@andamasa.com www.andamasa.com

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Tauler de partícules de fusta d’abet aglomerades amb ciment pòrtland, barrejades amb substàncies de mineralització i aigua, per a ambient exterior segons la norma UNE-EN 634-2, lliure de formaldehid i substàncies tòxiques, amb acabat llis.


71 / Regulació ��������������������������������������� acústica i impermeabilització / Panell Amroc

Fotografies cedides per: Aleix Bagué

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Residència d’estudiants al Campus ESADE Sant Cugat del Vallès / Espanya Equipament residencial 2007 RSANABRIA Arquitectes Associats, SLP www.ramonsanabria.com Regulació acústica i impermeabilització


72 /Regulació acústica i impermeabilització������������������������ / Cottonmix Acoustics ����������������������

Cottonmix Acoustics

FAMIÍLIA DEL MATERIAL Compòsit / D’origen vegetal

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Renovable Multifuncionalitat: - Aïllament tèrmic - Regulació acústica

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT COTTONMIX BENELUX BV Postbus 8031 7550 KA Hengelo Països Baixos +31(0)742568326 e.bruins@cottonmixbenelux.nl www.cottonmix.nl

Codi: 100398-02 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Cottonmix és un producte sense fissures amb un acabat natural. Es compon únicament de fibres naturals de cel·lulosa, com ara cotó, lli, polpa de fusta i viscosa. No conté productes químics. Cottonmix s’empra en cases, locals comercials, hotels, escoles, hospitals i restaurants, com també en qualsevol lloc on es requereixin les seves qualitats. És especialment útil en banys, ja que regula la humitat. Cottonmix proporciona aïllament tèrmic i acústic i està especialment indicat en edificis de diverses plantes.

Per a un aïllament acústic més gran es pot utilitzar Cottonmix amb doble capa. Per a una solució més eficaç poden combinar-se panells acústics (de llana de vidre) i Cottonmix. - Panell Cottonmix AA: aquest panell es col·loca per adhesió (es requereix una superfície llisa) i està rematat amb Cottonmix. - PanelCottonmix AE: aquest panell es configura per un sistema de suspensió i es remata amb Cottonmix. Amb aquesta combinació és possible fer un sostre acústic sense fissures.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Plafons de fibres naturals multifuncionals permeables al vapor d’aigua que ofereixen regulació de nivell d’humitat i aïllament tèrmic i acústic.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Plafons de fibres naturals de cel·lulosa aglomerades sense components químics per a muntatge vertical i horitzontal, combinables amb panells de llana de vidre.


73 / Regulació �������������������������������������������������������� acústica i impermeabilització /��������������� Cork Concept

Cork Concept

FAMÍLIA DEL MATERIAL D’origen vegetal

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Normativa LEED Lleugeresa / escàs volum 100% reciclat 100% reciclable Biodegradable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT CORKART Parque Industrial de Vendas Novas Lote 20 7080-341 Vendas Novas Portugal +351 265809215 geral@corkart.pt www.corkart.pt

Codi: 100268-01 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Cork Concept són plaques de suro 100 % reciclat per a sòls i parets.

Naturals Shield, amb una excel·lent resistència a l’ús.

La composició de 40 milions de cèl·lules per centímetre cúbic, cadascuna plena d’aire, fa que el suro inhibeixi la conducció de la temperatura i el so. Com a resultat, tenim un excel·lent aïllant tèrmic i acústic.

És antimicrobià, no propaga la flama i és inherentment resistent a la floridura i les plagues comunes, com ara els tèrmits, a causa d’una substància del suro anomenada suberina, que és un repel·lent natural d’insectes.

El suro és molt resistent al desgast, ja que es veu menys afectat per l’impacte i la fricció que altres superfícies dures a causa de la seva composició cel·lular.

Els panells s’instal·len fàcilment sense fer servir eines especials i són fàcils de mantenir. El material no és tòxic i no emet VCO.

Cork Concept utilitza el primer acabat a base d’aigua d’alt rendiment,

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El suro es renova naturalment. Els arbres es planten en cicles de no menys de nou anys durant la seva vida útil i en general sobreviuen més de 150 anys sense la necessitat d’herbicides químics, fertilitzants i reg. La pela no el malmet, per la qual cosa l’arbre no es talla.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Plaques de suro aglomerat reciclat per a muntatge vertical o horitzontal.


74 / Regulació ���������������������������������������������������� acústica i impermeabilització /����������� Corkoco

Corkoco

Codi: 110412-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Fibra / D’origen vegetal

Panell de fibra de coco acoblat amb un panell de suro aglomerat.

truccions com per a la rehabilitació d’edificis i habitatges.

Regulació acústica

L’acoblament es pot fer de dues maneres:

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY

- panell de fibra de coco unit amb un panell de suro (gruix: 8 cm) - panell tipus sandvitx: el panell de suro està situat entre dos fulls de fibra de coco (gruix: 12 cm)

La combinació de suro aglomerat i fibres de coco conforma un plafó amb bones propietats d’absorció acústica i control tèrmic.

CAMP D’APLICACIÓ

Lleugeresa / escàs volum 100 % reciclable Biodegradable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÉTRIQUES

És un material ecològic i s’utilitza per aconseguir un bon aïllament acústic en parets i paviments, per la qual cosa és ideal tant per a noves cons-

És un material biodegradable i molt lleuger, per la qual cosa és de fàcil manipulació i té un baix cost de transport. Dimensions de les plaques: 50 x 100 cm. Densitat: 110/120 kg/m3.

Panell

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

FABRICANT

La multifuncionalitat del material, usat per al control tèrmic i també per a l’absorció acústica, comporta el fet de poder usar un sol material per a dues funcions, la qual cosa representa un estalvi en tots els àmbits.

AMORIM CORK COMPOSITES acc@amorim.com www.acousticork.eu DISTRIBUÏDOR BARNACORK SL Santiago Rusinyol, 14 08213 Polinyà Barcelona, Espanya +34 93 309 77 83 info@barnacorck.com www.barnacork.com

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Plaques de suro aglomerat i manta de fibres de coco compactades per a muntatge vertical o horitzontal.


75 / Regulació ���������������������������������������������������� acústica i impermeabilització /����������� Corkoco


76 / Regulació �������������������������������������������� acústica i impermeabilització����� / Derbipure

Derbipure

Codi: 110041-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen vegetal

DERBIPURE és una membrana a base de components vegetals. Està formada per una barreja de resines de pi i residus d’olis vegetals lliures de betum i compostos sintètics.

CAMP D’APLICACIÓ Impermeabilització Control de la radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Marcat CE Broof(t1) Broof(t3) EMAS ISO14001 Multifuncionalitat: - Impermeabilització - Control de radiació solar

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Pel·lícula / Teixit no teixit

FABRICANT DERBIGUM Bergensesteenweg 32 1651 Bèlgica +32 2 378 14 69 infoes@derbigum.com www.derbigum.es

DERBIPURE consta d’una armadura composta de fibra de vidre/polièster impregnada d’un recobriment acrílic amb una superfície de pH neutre, de manera que no altera la composició de l’aigua i és apta per a la recuperació d’aigües pluvials. Això permet que es pugui reciclar amb una reflectància molt alta assegurada al llarg de la vida gràcies a la tecnologia EASYCLEAN.

Cradle Basic, que indica que s’han optimitzat la selecció i utilització de materials i processos per minimitzar l’impacte mediambiental. La superfície blanca li aporta un 81 % de reflexió, un 83 % d’emissió i un nivell de 100 en l’índex de reflexió solar, la qual cosa permet reduir les càrregues de climatització dins l’edifici, un estalvi energètic considerable en un país càlid com Espanya. DERBIPURE està feta per resistir a la intempèrie durant més de trenta anys amb un manteniment ínfim.

És un producte d’impermeabilització que pot lluir el segell Cradle to

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El sistema d’impermeabilització de la coberta és una de les inversions més importants en una construcció. S’ha de reduir l’impacte ambiental dels productes basats en el petroli. La multifuncionalitat del material permet afegir a les seves propietats bàsiques la qualitat de reduir les càrregues de temperatura interna. Els materials que provenen de la indústria d’olis vegetals són una alternativa ecològica i sostenible.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Membrana de 3 mm de gruix, conformada per un aglomerat de fibres i resines vegetals resistents a la intempèrie, amb armadura de malla de fibra de vidre/polièster impregnada amb un recobriment acrílic amb superfície blanca de ph neutre.


77 / Regulació �������������������������������������������� acústica i impermeabilització����� / Derbipure

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Empresa DAPESCO Louvain-la-Neuve, Bèlgica Oficines 2009 Cathy Van Hemelryck www.archiwind.be Impermeabilització i control de la radiació solar


78 / Regulació �������������������������������������������� acústica i impermeabilització����� / Karphos®

Karphos®

Codi: 120092-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen vegetal

Panell acabat de palla altament comprimit amb una superfície de cartró sòlid. Aquest producte està lliure de resines.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica Aïllament tèrmic

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY DIN 4102-82 DIN 5221 DIN 52612 Multifuncionalitat: - Regulació acústica - Aïllament tèrmic - Renovable

Sota un punt de vista mediambiental i econòmic, Karphos® ofereix una bona alternativa per elaborar envans interiors de baixa densitat utilitzant recursos ecològics i més econòmics. Els avantatges d’aquest panell es troben principalment en la palla, ja que permet l’amortiment de sorolls estructurals, la regulació de la calor i la protecció contra incendis. És resistent a la humitat i no és tòxic.

És, per tant, un material idoni per mantenir un clima saludable en edificis administratius, oficines i instal·lacions públiques, ja que les parets interiors Karphos® per dividir espais són una garantia per les seves múltiples propietats beneficioses. Aquest material tant serveix per dividir espais d’oficina, com per fer parets d’habitatges i fins i tot de banys. Les dimensions del panell són de 58 mm de gruix i s’ofereix en diferents formats. L’element estàndard té una alçària de 2,50 m, una amplada d’1,20 m i un pes de 19 kg/m2.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

És una solució respectuosa amb el medi ambient, ja que es compon de materials naturals. La multifuncionalitat i la lleugeresa del material el fan apropiat per a qualsevol tipus d’aplicació interior.

FABRICANT KARPHOS GMBH & CO. Wickenfeld 31 59590 Geseke, Alemanya +49 0 29 42 / 5 74 77-0 Karphos@t-online.de www.karphos.de

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Panell acabat de palla altament comprimit amb una superfície de cartró sòlid, lliure de resines.


79 / Regulació acústica i impermeabilitzacióa / Karphos®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Habitatge unifamiliar a CanadaPark Vallgorguina, Espanya Habitatge unifamiliar aïllat 2007 Valentina Maini www.valentinamaini.net Regulació acústica i aïllament tèrmic


80 / Regulació acústica i impermeabilització / Panell fibra-guix ITG

Panell fibra-guix ITG

FAMÍLIA DEL MATERIAL Compòsit / D’origen vegetal / D’origen mineral

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY

Codi: 100169-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Panell compost de guix i fibra de cel·lulosa de paper reciclat. És una barreja homogènia de guix escaiola i fibra cel·lulòsica procedent de paper reciclat, que es barreja amb aigua per endurir el guix, sense afegir-hi ni coles ni altres productes aglutinants, a part d’una lleugera impregnació superficial que li permet de ser pintat, empaperat o enrajolat immediatament després de la seva posada en obra.

Es pot treballar amb tot tipus d’eines, fins i tot llimar la superfície. Es pot utilitzar en zones humides (banys, cuines) i revestir amb peces ceràmiques. No hi ha el risc que es degradi cap cola i es desenganxi el revestiment exterior. El panell es presenta en una única versió o qualitat que li permet de ser usat en totes les zones d’una construcció (on calgui suportar càrregues i pesos, en ambients humits, on s’exigeixi aïllament acústic i resistència al foc, etc.).

Reciclat post consum Multifuncionalitat: - Regulació acústica - Resistencia al foc

El guix constitueix la matriu, mentre que la fibra actua de reforç, la qual cosa millora substancialment les seves propietats mecàniques.

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

Placa

FABRICANT INTERGYPSUM Paseo de la Castellana, 210 28046 Madrid Espanya +34 91 359 61 06 comercial@intergypsum.com www.intergypsum.com

El reforç de la placa de guix laminat és de material reciclat postconsum i dos dels elements de sostenibilitat es componen de materials naturals. La multifuncionalitat de la placa permet afegir a la propietat d’absorció acústica, per la porositat del material, la impermeabilitat, amb la qual cosa pot utilitzar-se en ambients humits.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Placa de guix laminat armat amb fibres de cel·lulosa procedent de paper reciclat, amb capacitats d’absorció acústica i disponible en diferents gruixos.


81 / Regulació acústica i impermeabilització / Panell fibra-guix ITG

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Rehabilitació d’habitatge en edifici històric Madrid, Espanya Habitatge plurifamiliar 2009-2010 Diego Martínez Montejano / Maite González Fernández www.pornaturaleza-arquitectos.com Regulació acústica


82 / Regulació ���������������������������������������������������� acústica i impermeabilització������������� / PaperForms

PaperForms

FAMÍLIA DEL MATERIAL Paper i cartró / D’origen vegetal

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY

Codi: 110409-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ PaperForms és un nou concepte de revestiments de superfície, que ofereix la possibilitat de personalitzar i tornar a definir l’espai. Està format per mòduls de paper reciclat 100 % en 3D per revestir parets interiors i sostres, amb funcions decoratives i de personalització. S’hi pot aplicar pintures amb base de làtex o aigua.

Lleugeresa Reciclat 100 % Reciclable 100 %

PaperForms pot reciclar-se per fabricar nous productes de paper de qualitat similar.

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Està dissenyat per difondre el so, reduir els reflexos acústics i eliminar les ones estacionàries.

Es fabrica en quatre models: – V2 – Flow – Ripple – Acoustic weave La instal·lació pot ser permanent o temporal, segons el tipus d’aglomerant utilitzat. No és apte per a ambients humits i és resistent als raigs UV.

Placa

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL FABRICANT MIO COMPANY info@mioculture.com www.mioculture.com DISTRIBUÏDOR MIO COMPANY Aegidienberger Str. 18 19123 D-50939 Koeln Alemanya +49 221 16831193 europe@mioculture.com www.mioculture.com

És un material de fabricació de bucle tancat, que en el context de la sostenibilitat es refereix als processos de producció de residus en els quals tots els recursos es poden posar de nou en el procés de producció. La lleugeresa és un altre dels elements sostenibles del material, ja que facilita la manipulació, el transport i la fabricació, la qual cosa representa un estalvi energètic.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Plaques de revestiment de paret reciclable de paper 100 % reciclat pre i postconsum amb geometria en 3D.


83 / Regulació acústica i impermeabilització / PaperForms

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Jackson Residence United States, Winchester Kentucky Equipament residencial 2011 Ron Jackson, AIA, LEED AP, Melody Farris Jackson, LEEP AP -Regulació acústica


84 / Regulació �������������������������������������������������������� acústica i impermeabilització����������������� / PCI Nanosilent®

PCI Nanosilent®

Codi: 100146-00 www.materfad.com

FAMILÍA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Ciment i formigó / Nano

El morter d’aïllament PCI Nanosilent® combina tres passos en una sola operació: eliminació d’irregularitats del paviment, aïllament de sòls de ceràmica des del substrat i reducció del so generat per impacte.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Multifuncionalitat: - Lleugeresa - Anivellació de superfície - Aïllament acústic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

PCI Nanosilent® deriva les seves propietats gràcies a polímers especials i grànuls de cautxú. Les estructures del material responsables de cada funció es troben en una escala nanomètrica i el repte principal durant el desenvolupament d’aquest material ha estat ajustar el procés d’enduriment del morter per produir nanoestructures ideals que milloren el mitjà d’instal·lació de sòls.

Propietats: – Redueix la transmissió de tensions del suport sobre l’acabat ceràmic o de pedra natural. – Temps curts d’instal·lació en fer anivellació i aïllament acústic en un sol pas i amb un sol producte. – Solució a múltiples problemàtiques de suports irregulars i amb fissures, com també per anivellar suports de naturalesa diferent. – Aplicació fàcil d’un sistema que permet, en una sola capa: corregir irregularitats del suport, aïllar la ceràmica respecte del suport i reduir acústicament els sorolls a l’impacte. – Reducció acústica d’11 dB amb una capa de 10 mm de gruix.

Pols

FABRICANT BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA, SL Baster, 15 08184 Palau-solità i Plegamans Espanya +34 93 862 00 00 basf-cc@basf-cc.es www.basf-cc.es

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La multifuncionalitat del material, que combina l’eliminació de les irregularitats, l’aïllament de sòls i la reducció de sons, aporta, respecte d’altres morters similars, un valor afegit que evita l’ús d’altres materials complementaris per fer la mateixa funció.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Morter autoanivellador per preparar superfícies horitzontals interiors amb aïllament acústic a l’impacte, compost de ciments amb dispersió sintètica en pols amb càrregues minerals.


85 / ���������������������������������������� Regulació acústica i impermeabilització / PCI Nanosilent®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Reforma d’habitatge unifamiliar a Klein Wellsbach, Alemanya Habitatge unifamiliar 2007 BASF Construction Chemicals España, SL www.basf-cc.es Regulació acústica


86 / Regulació ��������������������������������������������������� acústica i impermeabilització������������ / Tecsound®

Tecsound®

FAMÍLIA DEL MATERIAL Termoplàstics

CAMP D’APLICACIÓ Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY CTE-DB-HR Protecció contra el soroll. Classificació B s2 d0 contra el foc Lleugeresa / escàs volum

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Codi: 100044-01 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Tecsound® és una làmina sintètica insonoritzant amb base polimèrica d’alta densitat, sense asfalt, viscoelàstica i de gran adaptabilitat, per a aplicació com a element aïllant acústic en diversos elements constructius.

Les seves característiques excel·lents el converteixen en un producte idoni per aconseguir elevades exigències d’aïllament acústic, no només en tots els sectors de l’edificació (residencial, hotelera, audiovisual…), sinó també en el sector industrial.

La seva funció és augmentar el nivell d’aïllament acústic dels diferents sistemes constructius amb un gruix molt reduït.

Propietats: – Elevat aïllament acústic, especialment combinat amb elements tous a la flexió (guix laminat, DM...) – Flexible i adaptable a qualsevol tipus de forma i superfície irregular – Gran capacitat d’elongació – Fàcil de manipular i de tallar – Resistència al fred i a la calor – Excel·lent resistència a l’envelliment – Imputrescible

Disponible en diferents formats, en dimensions especials, i combinat amb un material absorbent. S’adapta, així, a totes les necessitats i és aplicable sobre qualsevol tipus d’element i en qualsevol superfície i sistema constructiu.

Pel·lícula / Film

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL FABRICANT TEXSA P.I. Can Pelegrí C/ Ferro, 7 08755 Castellbisbal Espanya +34 936 351 400 texsa@texsa.com www.texsa.com

La capacitat d’aïllament acústic juntament amb la seva excel·lent resistència a l’envelliment donen a aquest material un gran potencial per a aplicacions sostenibles.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Làmina sintètica insonoritzant amb base polimèrica d’alta densitat, sense asfalt, viscoelàstica i flexible, disponible en format autoadhesiu.


87 / Regulació ���������������������������������������� acústica i impermeabilització / Tecsound®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

T-1 aeroport de Barcelona Barcelona, Espanya Aeroport. Terminal de passatgers 2007 Ricardo Bofill www.ricardobofill.es Regulació acústica


Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Generació i captació d’energia

ASI THRU® 10 Cèl·lula Termoelèctrica Piezoelèctric PowerMembrane


90 / Generació i captació d’energia / ASI THRU® 10

ASI THRU® 10

Codi: 100209-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Vidres / Tecnologia, sistemes i dispositius / D’origen mineral

Els mòduls solars ASI THRU® estan dissenyats sobre la base de la tecnologia del silici en una capa fina, com les cèl·lules en tàndem d’ASI, sobre un substrat de vidre. El mòdul solar ASI THRU® consta d’un panell frontal de cristall amb cèl·lules tàndem ASI, làmina de PVB i un suport de vidre termoendurit.

CAMP D’APLICACIÓ Generació i captació d’energia

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Multifuncionalitat: - Transmissió lumínica - Captació fotovoltaica

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT SCHOTT Hüttenstrasse 1 31073 Grünenplan Alemanya +49 05187771-0 info@schott.com www.schott.com

Els mòduls solars produeixen el màxim rendiment d’energia. Aquests mòduls combinen les característiques de la generació d’electricitat solar, la reducció d’ombres, la transparència i la construcció de vidre robust en un sol element.

Els mòduls estan equipats de fàbrica amb connectors i es poden connectar de forma ràpida i segura en sèrie. Les característiques específiques dels mòduls solars ASI THRU® eliminen la necessitat de díodes de bypass. Les característiques principals són: - Resistència als àcids i als solvents orgànics - Resistència al foc - Resistència a l’aigua i a ambients salins - Resistència als UV

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Vidre multifuncional semitransparent que proporciona aïllament tèrmic, protecció solar i captació fotovoltaica.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Vidre pla semitransparent de captació fotovoltaica disponible laminat o amb cambra d’aire.


91 / Generació i captació d’energia / ASI THRU® 10

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Campus, Palmas Altas Sevilla, Espanya Equipament universitari 2009 Vidal y asociados arquitectos i Rogers Stirk Harbour + partners www.luisvidal.com / www.rsh-p.com Generació i captació d’energia


92 / Generació ���������������������������������������������������������� i captació d’energia /�������������������������� Cèl·lula termoelèctrica

Cèl·lula termoelèctrica

FAMILÍA DEL MATERIAL Adaptatiu / Tecnologia, sistemes i dispositius

CAMP D’APLICACIÓ Generació i captació d’energia

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Lleugeresa

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

Codi: 120107-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ És una cèl·lula que es basa en l’efecte Peltier / Seebeck. Una cèl·lula Peltier és un dispositiu en estat sòlid que absorbeix calor i l’evacua com si es tractés d’un refredament convencional però amb la diferència que genera un salt tèrmic entre les seves cares en aplicar-hi una tensió. El salt tèrmic provoca que una de les cares es refredi mentre l’altra dissipa calor. Si es canvia la polaritat de la tensió d’alimentació de la cèl·lula s’aconsegueix que la cara que refredava ara escalfi. És a dir, una mateixa cara pot oferir fred o calor segons la polaritat de la tensió d’alimentació.

Poder refrigerar o escalfar una zona concreta i de grandària reduïda permet obrir una gran porta a la termoelectricitat. Es pot utilitzar especialment en aplicacions en les quals és necessari controlar la temperatura i pot arribarse a una precisió de fins a 0,01ºC. A termini mitjà i tenint en compte que els semiconductors milloren dia a dia, potser serà possible mantenir una temperatura idònia dins dels habitatges gràcies a aquesta tecnologia. Per aconseguir-ho s’utilitzarà l’energia solar com a base.

FABRICANT TE TECHNOLOGY, INC. 1590 Keane Dr., Traverse City, MI 49696-8257 Estats Units +1 231 929 39 66 cool@tetech.com www.tetech.com

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL És una millora per al medi ambient utilitzar tecnologia que elimina l’ús dels CFC (clorofluorocarburs), gasos contaminants que destrueixen la capa d’ozó, com és el cas de bastants sistemes de refrigeració actuals.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Dispositiu sòlid format per dos materials conductors diferents que pot generar calor o fred a les seves cares en funció de la polaritat de la tensió d’alimentació que s’hi apliqui.


93 / Generació ������������������������������������������������ i captació d’energia /���������������� Piezoelèctric

Piezoelèctric

FAMÍLIA DEL MATERIAL Tecnologia, sistemes i dispositius / Ceràmiques tècniques

CAMP D’APLICACIÓ Generació i captació d’energia

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Transformació d’energia

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT

Codi: 120100-00

www.materfad.com

DESCRIPCIÓ La piezoelectricitat és un fenomen que presenten determinats cristalls que en ser sotmesos a tensions mecàniques adquireixen una polarització elèctrica en la seva massa, i apareix una diferència de potencial i càrregues elèctriques en la seva superfície. Perquè una estructura cristal·lina sigui susceptible d’efecte piezoelèctric, ha de presentar com a mínim un eix polar, és a dir, el vidre no ha de tenir cap centre de simetria. Aquesta condició la compleixen 20 classes de cristalls, però en molts d’ells l’efecte és massa petit perquè es pugui mesurar experimentalment. La piezoelectricitat inversa és la deformació en massa sota l’acció de forces internes en ser sotmesos els cristalls a un camp elèctric.

L’efecte piezoelèctric és normalment reversible: en deixar de sotmetre els cristalls a una tensió exterior o a un camp elèctric, recuperen la seva forma inicial. Un exemple d’aplicació en la construcció el trobem en Innowattech, que ha desenvolupat un sistema d’emmagatzematge per recollir i emmagatzemar l’electricitat produïda per aquests generadors. L’energia acumulada es pot utilitzar per proveir la pròpia il·luminació de la via i altres necessitats d’aquesta o circumdants. Existeixen prototips com la piezorajola, en què el fet diferencial és la captació i l’acumulació d’energia en cada peça. Es poden acabar amb qualsevol tipus de rajola exterior o interior.

PI CERAMIC GMBH info@piceramic.de www.piceramic.com

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

DISTRIBUÏDOR

La generació d’energia que ofereixen alguns materials de forma natural pot aprofitar l’energia generada per la pressió tant de vehicles com de les persones i aportar un estalvi energètic.

MICOS IBERIA SL C/ Carlets, 25, 1r 1a 08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona +34 938 160 380 thomas.etzkorn@telefonica.net www.micos.es

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Piezoelèctric: Determinats cristalls sotmesos a tensions mecàniques generen càrregues elèctriques en la seva superfície.


94 / Generació ����������������������������������� i captació d’energia����� / PowerMembrane

PowerMembrane

Codi: 100176-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Tecnologia, sistemes i dispositius / D’origen mineral / Termoplàstics

PowerMembrane són mòduls fotovoltaics compostos per tres elements de silici amorf generadors d’electricitat, capaços d’aprofitar els diferents espectres de la llum solar.

CAMP D’APLICACIÓ Generació i captació d’energia

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Multifuncionalitat: - Captació fotovoltaica - Impermeabilització - Alta durabilitat

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa / Làmina

FABRICANT MARCEGAGLIA info@marcegaglia.com www.marcegaglia.comItaly DISTRIBUÏDOR LFN PHOTOVOLTAICS Av. Diagonal 469 1 1º puerta A 08036 Barcelona +34 93 518 49 49 info@lfnphotovoltaics.com www.lfnphotovoltaics.com

Col·locats entre dues capes d’acer fines, els mòduls es connecten entre si i s’integren directament a les membranes polimèriques fabricades per Sarnafil. Aquests panells creen una coberta fotovoltaica impermeabilitzadora que és altament efectiva amb llum difusa, és més eficient a l’estiu i no li afecta l’ombreig parcial.

PowerMembrane integra, a la coberta de les edificacions, mòduls compostos de silici amorf flexible i una membrana polimèrica d’1,8 mm, fabricada per Sarnafil. Amb aquesta tècnica se substitueix l’última capa de la coberta i s’aconsegueix que el mateix sistema solar fotovoltaic actuï com a membrana impermeabilitzadora. Els nous panells fotovoltaics són molt més lleugers i flexibles i són irrompibles. A més, redueixen notablement el manteniment de les instal·lacions.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Tota generació d’energia que no utilitza materials fòssils com a combustible es considera sostenible. La lleugeresa del material i la seva flexibilitat augmenten les possibilitats d’aplicació dels mòduls.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Mòduls flexibles de captació fotovoltaica per a cobertes compostos d’elements de silici amorf encapsulat en EFTE altament transparent amb connectors IP66. Homologació elèctrica i contra incendi UL 1703.


95 / Generació i captació d’energia / PowerMembrane

Fotografies cedides per: Jordi Surroca i Ricardo Loureiro

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Mercabarna - Mercat de la Flor Barcelona, Espanya Equipament comercial 2005/2008 Willy Muller www.willy-muller.com Generació i captació d’energia


Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Regulació tèrmica ECOM4Tile® Biopix Frontiss Brick GLASSX®crystal Micronal® PCM Pure-Clima STH RadiaGlass Sistema GHAS Tabiclack®


98 /Regulació tèrmica�������������� ������������ / ECOM4TILE®

ECOM4TILE®

FAMÍLIA DEL MATERIAL Adaptatiu / Ceràmiques tècniques

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Multifuncionalitat: - Regulació tèrmica - Autonetejador i bactericida

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT CERACASA Ctra. Castellón-Teruel, km 19 12110 Alcora (Castelló) Espanya +34 964 36 16 11 ceracasa@ceracasa.com www.ceracasa.com

Codi: 110052-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ ECOM4TILE® és una ceràmica que té la capacitat d’acumular energia i alliberar-la a poc a poc. Redueix l’energia utilitzada en la calefacció i en la refrigeració com a conseqüència de la calor latent de la ceràmica. Es redueixen les fluctuacions tèrmiques. ECOM4TILE® incorpora PCM (phase changing materials) o materials de canvi de fase, compostos per nanopartícules microencapsulades, amb els quals s’aconsegueix que la superfície ceràmica tingui una temperatura similar a l’ambient climatitzat. La ceràmica deixarà d’estar freda i aportarà calidesa als ambients i un gran confort als espais sense perdre prestacions.

Els PCM amb la temperatura canvien d’estat (de sòlid a líquid i viceversa). La ceràmica ECOM4TILE® té programada la temperatura de confort entre 20 i 25 ºC. Mitjançant un tractament biocida, la ceràmica ECOM4TILE® redueix, d’una forma important, la presència de microorganismes nocius per a l’ésser humà. S’ha seleccionat el diòxid de titani (TiO2) i altres elements com a agents fotocatalítics per aplicar-los com a recobriment per a la ceràmica amb efectes autonetejadors i bactericides. S’aplica com a paviment o revestiment de parets.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Un revestiment amb aquest material gairebé igualaria la temperatura a la qual està condicionada l’habitació i aportaria més confort a l’interior de l’edifici. S’estima que es pot estalviar prop d’un 16 % en la factura elèctrica d’una casa mitjana, la qual cosa evita, a més, la corresponent emissió de CO2 a l’atmosfera.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Paviment i revestiment de gres porcellànic premsat per a paviments flotants amb nanopartícules de PCM i diòxid de titani (TiO2).


99 /Regulació tèrmica�������������� / ECOM4TILE® ������������


100 / Regulació ���������������������� tèrmica����� / BIOPIX

BIOPIX

Codi: 120087-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Vidres / Metalls lleugers / Acabats i recobriments

Es tracta d’un sistema per construir façanes lleugeres prefabricades. Es construeix a través d’un sistema de perfils buits de secció variable segons les necessitats. Aquesta trama organitza una retícula de buits quadrats que es taparan amb unes plaques enregistrables. Amb això es forma una nova superfície articulada i modificable que es converteix en la pell de l’edifici. La fixació es realitza mitjançant reblons sobre perfils d’alumini.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica Control de radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Adaptabilitat a l’entorn Multifuncionalitat: - Regulació tèrmica - Control de radiació solar

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT ZONA DE EXPERTOS Santa Brígida, 17. 28221 Majadahonda. (Madrid) Espanya + 34 916 389 965 e.zurron@zona-expertos.com www.zona-expertos.com

La característica mecànica d’aquesta nova superfície exigeix que totes les seves peces siguin metàl·liques i amb tractaments en els seus components contra l’oxidació exterior.

És un sistema ventilat, de manera que la cambra que es produeix entre el cos de l’edifici permet un corrent d’aire ascendent que produeix ventilació mitjançant la diferència de temperatura d’ambdues cares. Les plaques que cobreixen l’estructura tenen diferents funcions, mòduls fotovoltaics, tèrmics, etc., amb la finalitat de produir energia a la superfície i estalvi per la ventilació. També s’ha desenvolupat una altra aplicació amb vidres de propietats dinàmiques per les quals absorbeixen radiacions solars de valor negatiu per regular la temperatura interna de l’edifici.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El sistema BIOPIX permet una configuració flexible que pot aplicar-se sobre l’envolupant de qualsevol edifici; simplement adapta la seva composició i distribució al mapa energètic que resulta de la seva ubicació. El sistema BIOPIX incorpora la possibilitat d’una gestió centralitzada de funcions.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Tancament de tipus façana ventilada amb els principals perfils verticals metàl·lics fixats a forjats cada metre lineal i conjunt de plafons de revestiment exterior de diferents tipologies amb fixació central.


101 / Regulació tèrmica / BIOPIX

Fotografies cedides per: Víctor Sájara i Ruiz-Larrea & Asociados

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Agencia Andaluza de la Energía Sevilla, Espanya Oficines 2006 Ruiz-Larrea & Asociados www.ruizlarrea.com Regulació tèrmica


102 / Regulació ���������������������� tèrmica����� / Frontiss Brick

Frontiss Brick

Codi: 120082-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Ceràmiques

Totxo autoventilat gresificat. Amb el mateix aspecte i qualitat que un totxo de cara vista, ofereix a més els avantatges d’una façana ventilada, ja que porta una fulla exterior d’ombra sense que en cap cas les seves prestacions com a totxo de cara vista o com a façana ventilada es vegin minvades per resoldre ambdues solucions conjuntament.

amb la qual cosa evita la saturació de la humitat ambiental i produeix un efecte d’assecat.

Pel seu disseny té un sistema autònom de ventilació.

La capacitat de renovar l’aire sota la fulla d’ombra és més gran que en qualsevol altre sistema.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE 67019 EX UNE 67039 EX UNE-EN 772-16 UNE-EN 772-20 UNE-EN 771-11 Monomaterial Reciclable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Bloc

FABRICANT LA PALOMA CERÁMICAS Camino del Ferrocarril, s/n Pantoja (Toledo) Espanya +34 925 554 600 roberto.pavon@ ceramicalapaloma.es www.ceramica-lapaloma.es

Té una funció higrotèrmica que treballa en dues direccions: - Allibera la calor acumulada per l’exposició directa al sol. - Redueix el xoc tèrmic a la façana,

Amb aquest sistema l’aire no circula únicament de baix a dalt per la façana, sinó que a més flueix a través de les juntes entre totxo i totxo repartides per tot el pany, la qual cosa millora la capacitat de ventilar.

És una solució de façana ventilada que no requereix ser ancorada amb estructures complexes.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Material multifuncional, amb capacitat estructural, d’aïllament tèrmic i de control higrotèrmic. Afavoreix la ventilació natural. Material acabat sense manteniment. Un sol material constructiu per a tota la funció.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Totxo autoventilat gresificat amb fulla exterior d’ombra per a ventilació autònoma.


103 / Regulació tèrmica / Frontiss Brick

Fotografies cedides per: Miguel de Guzmán

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Edifici d’assistència tècnica a l’obra del nou Hospital General Universitari de Toledo Toledo, Espanya Equipament hospitalari 2009 TASH (Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros) www.tash.es Regulació tèrmica


104 / Regulació ��������������������� tèrmica���� / GLASSX®crystal

GLASSX®crystal

FAMÍLIA DEL MATERIAL Vidres

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica Control de radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Multifuncionalitat: - Tancament de façana - Regulació tèrmica - Control de radiació solar

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT GLASSX AG Seefeld Strasse 224 CH - 8008 Zuric, Suïssa +41 (0) 44 389 10 70 info@glassx.ch www.glassx.ch

Codi: 120089-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Finestres que es caracteritzen perquè combinen diferents capes de vidre amb materials d’última generació amb la finalitat de controlar els guanys tèrmics i lluminosos que incideixin a l’interior de les estances. D’aquesta manera s’enforteix el punt més feble que tenen els edificis per al control tèrmic: les finestres. És un gran element aïllant, ja que pot arribar a tenir fins a quatre capes de vidre trempat de seguretat. El model més complet porta entre les dues primeres capes exteriors un difusor dissenyat per fer que la majoria dels raigs del sol es reflecteixin a l’estiu i passin a l’interior a l’hivern.

Entre les dues últimes capes interiors de la finestra pot haver-hi un policarbonat amb aparença de persiana, que porta un material de canvi de fase (PCM). El comportament d’aquest PCM difereix de la temperatura a la qual es vegi exposat, de tal manera que amb el fred es presenta cristal·lí i translúcid (transmet un 25 % de la llum), i a altes temperatures es fa transparent (transmet més del 40 % de la llum). Però, a més, la calor que pot absorbir durant el dia la va alliberant durant les hores més fresques de la nit, a mesura que es va refredant.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El bon aïllament, el control de la radiació solar i l’emmagatzematge de guanys de calor fan de les finestres GLASSX® un excel·lent element constructiu en edificis que busquin un disseny passiu solar.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Finestra amb vidre aïllant compost de quatre llunes trempades, amb dues cambres de gas inert amb un plafó prismàtic i una cambra amb cristalls de sal PCM (phase change material).


105 / Regulació tèrmica / GLASSX®crystal

Fotografies cedides per: Juerg Zimmermann

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Conjunt Residencial Silence St. Erhard, Suïssa Habitatges 2010 Dietrich Schwarz www.schwarz-architekten.com Regulació tèrmica i control de radiació solar


106 / Regulació tèrmica������������� / Micronal® PCM �����������

Micronal® PCM

Codi: 110033-00 www.materfad.com

Fotografía cedida per BASF SE

FAMÍLIA DEL MATERIAL Ciment i formigó /Compòsit / Tecnologia, sistemes i dispositius / Termoplàstics/ Nano

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Reciclable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

DESCRIPCIÓ Micronal® és un material que conté, al nucli d’una microcàpsula (d’una mida aproximada de 5 μm), un material capaç d’emmagatzemar calor latent fet a partir de barreges especials de cera. Quan hi ha un augment de la temperatura superior al rang de temperatures definit (21 ºC, 23 ºC o 26 ºC), aquest material absorbeix l’energia calorífica excessiva i l’emmagatzema en un canvi de fase. Quan la temperatura baixa d’aquest rang, la càpsula allibera l’energia calorífica emmagatzemada. Mitjançant aquest procés, l’estat d’agregació del material canvia.

Aquest principi d’emmagatzematge de calor latent és comparable al d’un glaçó, que mentre es fon manté la beguda a una temperatura constant de 0 ºC. Micronal® PCM utilitza aquest simple efecte físic per aconseguir l’objectiu d’estabilitzar la temperatura de l’interior de l’habitatge. Mentre que la calor latent generalment s’emmagatzema de forma autònoma per sobre de la temperatura definida a causa dels pics de calor que tenen lloc al llarg del dia, la descàrrega es pot fer mitjançant ventilació natural o mecànica, o per mitjà de conceptes de refrigeració convencionals o sostenibles.

Líquid / Pols / Placa / Film

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL FABRICANT BASF Carl-Bosch-Strasse, 38 67056 Ludwigshafen Tel.: +49 62160-0 global.info@basf.com www.basf.com BASF ESPAÑOLA, SL C/ Can Ràbia, 3-5 08017 Barcelona, Espanya global.info@basf.com www.basf.com

Representa un estalvi energètic, ja que manté un ambient de confort sense necessitat de consumir electricitat. La multifuncionalitat i la reciclabilitat són valors afegits del material, que el fan idoni per a aplicacions sostenibles.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Additiu amb partícules amb canvi de fase que regulen la temperatura.


107 / Regulació tèrmica������������� / Micronal® PCM �����������


108 / Regulació ���������������������� tèrmica����� / Pure-Clima STH

Pure-Clima STH

FAMÍLIA DEL MATERIAL Metalls lleugers / Tecnologia, sistemes i dispositius / Acabats i recobriments / D’origen mineral/ Ceràmiques / Termoestables / Termoplàstics

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY CTE RITE Multifuncionalitat: - Llum d’emergència - Aire condicionat

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Codi: 120090-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ El Pure-Clima (terra tècnic higrotèrmic) és un innovador sistema de climatització i integració d’instal·lacions d’alta eficiència, totalment incorporat al terra i muntat en sec, amb les prestacions següents: – Resol de manera altament eficient el clima (fred i calor radiant), la ventilació (aire tractat en qualitat i humitat), la distribució d’instal·lacions (terra tècnic i cablejat) i, si escau, el paviment (pedra muntada en sec). – Potència fred/calor: 139 W/m2h – Volum d’aportació d’aire: 10 m3/m2h – Rang de temperatures operatives aconsellades: de 24 ºC a 26 ºC a l’estiu / de 19 ºC a 21 ºC a l’hivern

– Humitat: de 45 a 55 % –Tot això en un terra de 22 cm d’altura i 80 kg/m2 amb el paviment inclòs (en casos especials el gruix total pot reduir-se a 18 cm). La distribució d’instal·lacions que porta incorporada garanteix la màxima flexibilitat tant en la instal·lació inicial com en les modificacions o adaptacions que poguessin necessitar-se al llarg del temps, la qual cosa elimina la necessitat d’obres futures.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El sistema Pure-Clima redueix el consum energètic, en relació amb els sistemes de climatització convencionals, entre un 30 i un 40 %. És un sistema d’alta eficiència pensat per a edificis concebuts amb el criteri d’eficàcia energètica.

Placa

FABRICANT PT&A Allada Vermell, 1 08003 Barcelona Espanya +34 93 318 29 97 distribute@pure-clima.com www.pure-clima.com

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Terra interior tècnic amb diferents acabats, ventilació, il·luminació i control d’humitat i de temperatura.


109 / Regulació ����������������� tèrmica / Pure-Clima STH

Fotografies cedides per: Carles Ibarz

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Rehabilitació Biblioteca Sant Pau – Santa Creu Barcelona, Espanya Equipament cultural 2009 R. Julián Escobar Uribe – ARQ Fórum SLP www.pure-clima.com Regulació tèrmica


110 / Regulació �������������������������������� tèrmica /������������� RadiaGlass

RadiaGlass

FAMÍLIA DEL MATERIAL Vidres

CAMP D’APLICACIÓ Control de generació de calor Regulació acústica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Multifuncionalitat: - Tancament exterior - Control de generació de calor - Regulació acústica

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT INTELLIGLASS, SL Av. M-40, 9, bajo 11 PI de Ventorro del Cano 28925 Alcorcón (Madrid) Espanya +34 91 679 78 95 info@intelliglass.es www.intelliglass.com

Codi: 120101-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Panells que augmenten l’eficiència energètica i el confort en l’edificació mitjançant un sistema de climatització per superfície radiant. El sistema RadiaGlass crea una isoterma envolupant a la pell de l’edifici per sota de la temperatura interior de confort. El sistema fa cedir calor de l’interior a la cambra d’aigua per diferència de temperatura. De la radiació que incideix al vidre, una petita part es reflecteix i un percentatge elevat s’arrossega per convecció per la cambra d’aigua, per la qual cosa una part mínima entraria al local. Com que no necessita temperatures elevades als panells, tant per refrigerar com per escalfar, la climatització esdevé molt més eficient.

Un doble envidrament tradicional té una transmitància elevada, la qual cosa permet que la calor entri a través del vidre. La radiació solar pot ser reflectida o absorbida pel vidre, depenent del tractament d’aquest, però en tot cas cal comptabilitzar un fenomen de reirradiació cap a l’interior pel sobreescalfament de la cambra d’aire. Utilitzant els panells RadiaGlass com a particions d’interiors, s’aconsegueix dividir l’espai proporcionant, a més de l’aïllament tèrmic, un gran aïllament acústic entre zones i una climatització invisible amb un grau de confort elevat.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Aquest sistema representa un estalvi del 70 % en els costos de climatització. Eliminació de les emissions de CO2 produïdes per la calefacció.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Envidrament de dos vidres laminats amb cambra interior amb circulació en circuit tancat d’aigua per regular la temperatura.


111 / Regulació tèrmica / RadiaGlass

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Edifici dotacional polivalent d’alta eficiència energètica Madarcos (Madrid), Espanya Equipament polivalent 2010 (en execució) Santiago Vela i Raúl Herráez (SVAM Arquitectos y Consultores, SLP) www.svamarquitectos.com Control de generació de calor i regulació acústica


112 / Regulació ��������������������������������� tèrmica���������������� / Sistema GHAS

Sistema GHAS

FAMÍLIA DEL MATERIAL Metalls lleugers / Termoplàstics

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Manteniment escàs Estalvi energètic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Sistema de subjecció de façana ventilada

FABRICANT GEO-HIDROL Ingeniero Fernández Casado, 1 28820 Coslada. Madrid +34 91 674 26 89 geohidrol@geohidrol.com www.geohidrol.es

Codi: 120103-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Sistema constructiu que permet millorar el resultat final de les façanes de maó vist, sigui a través de la solució de façana autoportant o de façana ventilada. El sistema GHAS proposa la utilització d’ancoratges per lligar la fàbrica (blocs de ceràmiques) a l’estructura. Aquests ancoratges, de col·locació i ajust senzills, permeten el moviment vertical i horitzontal i impedeixen el moviment de bolcada. La utilització d’armadures d’estesa en determinades filades dels panys, de manera que els esforços de flexió en el plànol horitzontal es transmetin a l’estructura de l’edifici a través dels ancoratges corresponents, permet aconseguir més llum entre pilars.

Això evita recórrer, en la majoria dels casos, a estructures auxiliars, la qual cosa redueix el nombre d’ancoratges necessaris. Avantatges: – Manteniment perfecte de la planitud del tancament en tota la longitud i altura, amb independència de les toleràncies i deformacions dels elements estructurals. – Control de tots els moviments i esforços del tancament, la qual cosa permet una anàlisi i dimensionament estrictes, i l’optimització al màxim dels dispositius auxiliars necessaris per aconseguir les prestacions d’estabilitat, resistència i control de fissuració exigides per la normativa.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Afavoreix l’estalvi energètic en solucionar una problemàtica de les façanes ventilades de maó vist.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Sistema de fixació per a la creació d’una façana ventilada amb maons de cara vista.


113 / Regulació ������������������ tèrmica / Sistema GHAS

Fotografies cedides per: Jordi Surroca

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Habitatges socials Bon Pastor Barcelona, Espanya Habitatges 2010 Santiago Vives Sanfeliu www.santivives.com Regulació tèrmica


114 / Regulació ������������������������������ tèrmica������������� / Tabiclack®

Tabiclack®

FAMÍLIA DEL MATERIAL D’origen mineral

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Lleugeresa Multifuncionalitat: - Aïllant tèrmic - Estructural

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Bloc

FABRICANT INSTACLACK INTERNACIONAL, SA C/ San Martí, s/n Pol. Ind. Can Roca 08107 Martorelles Barcelona, Espanya +34 902 24 07 10 www.taver.es grupotaver@taver.es

Codi: 120104-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Tabiclack® és una marca registrada que engloba un sistema constructiu per a tot tipus d’envans (interiors i exteriors) i façanes. Tabiclack és un panell en format sandvitx, compost de: – Capa exterior: placa de fibra-guix, fibrociment o ceràmica, entre altres acabats – Poliisocianat (aïllant) – Capa interior: placa de fibra-guix, fibrociment o ceràmica, entre altres acabats El rang de treball se situa entre – 40 ºC i 70 ºC. Es recomana utilitzar-ne un gruix determinat tenint en compte els diferents usos i els diversos factors de cada instal·lació.

El sistema d’unió que poden incorporar aquests panells Tabiclack® és únic per concepte i disseny. Tot el conjunt prefabricat està a punt per muntar-lo a l’obra. Es basa en panells encadellats, per la qual cosa un mòdul sempre encaixa en el següent. La continuïtat de l’envà i de l’aïllament tèrmic i acústic és perfecta. Els panells no envelleixen amb el pas del temps i el coeficient de transmissió tèrmica es manté pràcticament constant. El poliuretà està injectat amb formulacions totalment lliures de CFC complint la normativa vigent.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La modularitat, el fàcil muntatge i la lleugeresa, juntament amb la multifuncionalitat que presenta el sistema, que és alhora un aïllant tèrmic, fan que el material sigui sostenible.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Sistema modular de tancaments exteriors i divisòries interiors autoportants compost per una ànima de material aïllant i dues cares amb diferents opcions d’acabat. Unions encadellades dels mòduls.


115 / Regulació ������������������ tèrmica / Tabiclack®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Habitatge unifamiliar aïllat El Muntanyà (Seva), Espanya Habitatge unifamiliar aïllat 2008 Eduard Vinent -Regulació tèrmica


Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Optimització dels sistemes d’il·luminació CeeLite® Corian® translúcid Lumigrid Luminis OLED Reolux®


118 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / CeeLite®

CeeLite®

Codi: 100097-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Adaptatiu / Tecnologia, sistemes i dispositius / Termoplàstics

Els panells de LEC (Light Emitting Capacitor) CeeLite® són fonts de llum primes (aproximadament 1 mm de gruix), flexibles i lleugeres, que poden ser utilitzades en superfícies planes o corbes per il·luminar la pròpia superfície i, juntament amb gràfics o pel·lícules, per crear panells publicitaris, senyals i sistemes arquitectònics il·luminats.

CAMP D’APLICACIÓ Optimització dels sistemes d’il·luminació

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Lleugeresa Mínim volum Estalvi energètic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT CEELITE TECHNOLOGIES info@ceelite.com www.ceelite.com

DISTRIBUÏDOR LUMIGAMI Barcelona Espanya +34 679306592 soler@lumigami.com www.lumigami.com

Els panells LEC poden ser flexibles, semirígids o rígids, es produeixen en les grandàries/formes de sèrie per un procés de serigrafia que diposita capes d’elèctrodes, fòsfors i dielèctrics.

Els panells d’il·luminació LEC es produeixen amb un embolcall transparent o «laminat de protecció». Aquestes làmines de protecció protegeixen els panells LEC de la humitat i altres condicions ambientals que afecten negativament el rendiment del fòsfor, i permeten la manipulació segura dels panells LEC. Poden utilitzar-se fulls de policarbonat o acrílic per proporcionar la rigidesa estructural dels panells LEC per a les condicions ambientals interiors o menys severes.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Format d’il·luminació flexible de baix consum. Font d’il·luminació lleugera per a l’economia d’energia en el consum i el transport.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Làmina flexible electroluminescent per a una il·luminació dimeritzable i programable amb potenciòmetre.


119 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / CeeLite®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Caesar’s® Atlantic City Atlantic City, Nova Jersey, EUA Interiorisme 2006 CeeLite Technologies www.ceelite.com Optimització dels sistemes d’il·luminació


120 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / Corian® translúcid

Corian® translúcid

Codi: 100083-02 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Compòsit / D’origen mineral / Termoplàstics

DuPontTM Corian® és un material per a superfícies sòlides, no porós, homogeni, compost per 1/3 de resina acrílica i 2/3 de minerals naturals. El mineral principal és el trihidrat d’alumini (ATH), derivat de la bauxita, de la qual es produeix l’alumini.

CAMP D’APLICACIÓ Optimització dels sistemes d’il·luminació

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY NSF-51 Greenguard Indoor Air Quality Durabilitat

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT DUPONT (E. I. DU PONT DE NEMOURS) formulario@web.com www.dupont.com DISTRIBUÏDOR DUPONT IBÉRICA Av. Diagonal, 561 08029 Barcelona Espanya +34 90112089 info-bi.iberia@esp.dupont.com www.corian.es

Adreçat al mercat d’alta decoració, Corian®, una marca mundialment coneguda, és un producte d’una qualitat excel·lent i un gran atractiu estètic. La translucidesa de DuPontTM Corian® destaca especialment en colors clars i planxes de poc gruix.

o efectes lumínics en diferents aplicacions. La nova família de color, denominada Illumination Sèries, consta de 6 colors en planxes de 6 mm i 12,3 mm, que ofereixen una realçada translucidesa per utilitzar-se en efectes de llum especials. Comprèn un gran ventall de camps d’aplicació, que poden anar des de cuines i banys fins a clíniques, hospitals i laboratoris, per a revestiments tant interiors com exteriors i tota mena de mobiliari, i fins i tot en el camp de la il·luminació

Actualment, molts dissenyadors utilitzen el material per crear llums

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La multifuncionalitat del material permet usar-lo tant en laboratoris i hospitals, perquè és un material higiènic, com en il·luminació; un sol producte serveix per a diverses funcions, la qual cosa genera un estalvi econòmic.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Material translúcid per a superfícies sòlides, no porós, homogeni, compost per 1/3 de resina acrílica (PMMA) i 2/3 de minerals naturals.


121 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / Corian® translúcid

Fotografies cedides per: DuPont™ Corian ®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Exposició a Milà Corian Nouvel Lumières Milà, Itàlia Interiorisme 2007 Jean Nouvel www.jeannouvel.com Optimització dels sistemes d’il·luminació


122 / Optimització ��������������������������������������������� dels sistemes d’il·luminació���� / Lumigrid©

Lumigrid©

FAMÍLIA DEL MATERIAL Tecnologia, sistemes i dispositius / Termoplàstics

CAMP D’APLICACIÓ Optimització dels sistemes d’il·luminació

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Lleugeresa Estalvi energètic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT RPG C/ Maracaibo, 8. Nave 2. 08030 Barcelona Espanya +34 932 373 670 marketing@lumirpg.com www.lumigrid.es

Codi: 100096-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Nova tecnologia Lumigrid©, lluminosa i plana, basada en un acrílic òptic amb el sistema patentat de distribució de llum 3D VCutting i LED inserits a l’interior.

Alguns dels seus beneficis són: – Superprim i lleuger. – Molt estable i fiable. – Aplicacions d’exterior. – Gran varietat d’aplicacions.

Aquest nou sistema de llum plana es caracteritza per un gruix mínim i per la lleugeresa, il·luminació brillant, difusa i uniforme, llarga durada i fiabilitat, disseny compacte i integrat del LED, instal·lació fàcil, sense manteniment, resistent a l’aigua i ecològic.

Components del sistema: – LGP: acrílic òptic de diferents gruixos amb propietats úniques i un sistema de malla exclusiu per distribuir la llum 3D V-Cutting o 3D Dot-Cutting. – Font de llum LED: exclusiu LED Nichia d’alta eficiència amb baix escalfament. – Reflector: plàstic blanc que transfereix la llum cap endavant.

Permet idear tot un nou món lluminós i innovador amb noves aplicacions il·luminades, gairebé sense consum energètic ni substàncies perilloses o nocives.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL La llarga vida d’aquest material, més de 50.000 hores, i el fet d’estar lliure de manteniment el fan idoni per a una aplicació energèticament sostenible. El seu consum reduït, un 70 % menys que la llum fluorescent T5, i l’absència de mercuri i altres materials pesants el converteixen en la tecnologia òptima d’il·luminació del segle XXI.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Sistema d’il·luminació compost per una làmina d’acrílic gravada per làser sobre una làmina reflectora de plàstic blanc amb línies perimetrals de LED de triple xip.


123 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / Lumigrid©

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Metro Barcelona Liceu Barcelona, Espanya Interiorisme 2008 MBM – Lluís Pau www.mbmarquitectes.cat Optimització dels sistemes d’il·luminació


124 / Optimització ��������������������������������������������� dels sistemes d’il·luminació���� / Luminis

Luminis

FAMÍLIA DEL MATERIAL Vidres / Adaptatiu

CAMP D’APLICACIÓ Optimització dels sistemes d’il·luminació

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY 99 % reciclat postconsum Estalvi energètic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT REVIGLASS Ctra. Tolosa - Azpeitia, km. 8 20496 Bidaina Gipuzcoa Espanya +34 943 681 118 reviglass@reviglass.es www.reviglass.es

Codi: 100227-03 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Luminis és un mosaic de vidre que brillarà en la foscor després d’un període d’exposició a una font de llum (natural o artificial). És, per tant, fotoluminescent. La lluminositat de Luminis dependrà del tipus de llum a què està exposat. D’una banda, la llum ultraviolada li proporcionarà energia instantània gairebé sense temps de càrrega. D’altra banda, la llum fluorescent o halògena necessitarà uns minuts per carregar, mentre que la llum incandescent necessitarà més temps d’emissió per assolir el mateix resultat. El temps d’emissió de llum en la foscor dependrà del model Luminis

triat i de la llum a la qual hagi estat exposat. Es perllongarà fins a aproximadament vuit hores, però no amb la mateixa intensitat, sinó que seguirà un procés gradual des dels primers minuts, en els quals l’efecte luminescent és màxim fins als instants últims de fi de funció. Luminis són tessel·les de vidre fabricat a partir de vidre de recuperació (reciclat), sinteritzat, premsat i cuit en forns elèctrics. Les tessel·les acolorides formen posteriorment part d’una proposta decorativa que va del simple revestiment monocolor a la composició més complexa.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Aquests tipus de materials fotoluminescents aporten una millora de l’eficiència energètica. Generen un efecte de llum de posició totalment autònoma.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Paviment o revestiment de mosaic de vidre reciclat fotoluminescent disponible en diferents colors.


125 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / Luminis

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Sidredria Isastegi Sagardotegia SL Tolosa (Gipuzkoa), Espanya Equipament comercial 2007 - 2008 Reviglass www.reviglass.es Optimització dels sistemes d’il·luminació


126 / Optimització ���������������������������������������������� dels sistemes d’il·luminació /���OLED

OLED

FAMÍLIA DEL MATERIAL Vidres

CAMP D’APLICACIÓ Optimització dels sistemes d’il·luminació

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Normativa europea RoHS Restricció de certes substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics: plom, mercuri, cadmi, crom VI PBB PBDE Lleugeresa Estalvi energètic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

Codi: 120086-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Els OLED són fonts d’il·luminació sostenibles de nova generació amb molts avantatges positius.

electroluminescents reacciona a una determinada estimulació elèctrica, amb la qual cosa genera i emet llum.

Els panells d’il·luminació OLED tenen una superfície emisora molt gran. Gràcies a aquesta superfície ultrafina (aprox. 2 mm) i a la increïble lleugeresa (aprox. 110 g), s’adapten fàcilment a qualsevol espai i permeten crear nous dissenys d’il·luminació.

La llum emesa pels OLED és uniforme, regular i no enlluerna i és agradable a la vista.

Tècnicament es tracta d’un dispositiu electrònic format per un díode, en el qual una capa de materials orgànics

Els panells d’il·luminació OLED estan totalment exempts de mercuri i no emeten llum ultraviolada. Són una font de llum de superfície plana que marca l’inici d’un nou concepte davant les fonts de llum convencionals.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Aquesta tecnologia té el potencial de generar un sistema d’il·luminació altament eficient per a una àmplia gamma d’aplicacions. Potència lumínica actualment disponible: 40 lúmens per watt. El sistema opera amb un voltatge molt baix (3–13 volts), per la qual cosa, si totes les llums fossin reemplaçades per OLED, les emissions anuals mundials de diòxid de carboni podrien disminuir en 2,5 milions de tones el 2020 i aproximadament en 7,4 milions el 2050.

FABRICANT LUMIOTEC INC. lumiotec_info@lumiotec.com www.lumiotec.com DISTRIBUÏDOR OLED.CAT C/Cami Colomer, 11 08172 St.Cugat del Vallès Barcelona, Espanya +34 93 372 20 16 info@oled.cat www.oled.cat

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Panells d’il·luminació formats per un dispositiu electrònic amb una capa de materials electroluminescents totalment exempts de mercuri i d’emissió de llum ultraviolada, que genera llum en resposta a un impuls elèctric.


127 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / OLED

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Shanghai World Expo, il·luminació del pavelló japonès Shangai, la Xina Pavelló d’Exposició 2010 Govern del Japó -Optimització dels sistemes d’il·luminació


128 / Optimització ������������������������������������������������� dels sistemes d’il·luminació�������� /Reolux®

Reolux®

FAMÍLIA DEL MATERIAL Vidres / Ciment i formigó / D’origen mineral

CAMP D’APLICACIÓ Optimització dels sistemes d’il·luminació

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE EN 1338: 2004 UNE EN 1339: 2004 UNE 135287 UNE EN 1436:2009+A1 Durabilitat 20 % reciclat preconsum Reciclable Multifuncionalitat: - Paviment exterior - Reflexió lumínica

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Codi: 110064-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Llambordes i lloses de formigó prefabricat amb característiques retroreflectores. A simple vista, una llamborda amb l’efecte Reolux® visualment sembla igual que qualsevol altra llamborda estàndard. Només quan la llum incideix sobre la superfície de la llamborda es pot veure la diferència: la llamborda resplendeix en la foscor. L’efecte Reolux® permet crear reflexos lluminosos amb fonts de llum natural o artificial i generar un efecte òptic especial: les zones fosques es converteixen en zones il·luminades. Aquest efecte s’anomena retroreflexió i es produeix mitjançant petites

esferes de cristall que resplendeixen amb la incidència d’un flux de llum. Aquestes llambordes i lloses són apropiades en delimitacions d’espais de camins o aparcaments, en voreres, carrils bici i passos de vianants en zones fosques de la perifèria de les ciutats, on no existeix il·luminació. L’estudi realitzat demostra que no és un material reactiu, que manté les propietats mecàniques respecte de la llamborda estàndard a l’efecte de la norma UNE EN 1338 i que manté, al llarg del temps, les propietats de l’estructura de la llamborda sense cap mena de perjudici.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El fet de poder utilitzar aquest sistema per millorar la visibilitat per als conductors genera una multifunció clara que es converteix en un estalvi energètic.

Bloc

FABRICANT INDUSTRIAL BREINCO Ctra. de Cardedeu a Dosrius, km 6,5 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) Espanya +34 93 846 09 51 breinco@breinco.com www.breinco.com

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Llambordes i lloses de formigó amb microesferes de vidre embegudes en la superfície per aconseguir propietats reflectores.


129 / Optimització dels sistemes d’il·luminació / Reolux®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Remodelació del passeig del 10 d’Abril Puigcerdà (Girona), Espanya Espai urbà 2009-2010 Issi Costa i Mireia Roset www.issicosta.com Optimització dels sistemes d’il·luminació


Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Regulació ambiental Air Clean ECO™ by Cosentino Ecocarat Ecogranic EcoWorx® Tile Façana Natura® GeoSilex® Manta de jute Minatec® NOx-Activ® PaperStone® Soldalit®


132 / Regulació ������������������������ ambiental����� / Air Clean

Air Clean

FAMÍLIA DEL MATERIAL Ciment i formigó / Adaptatiu

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE EN 1338:2004 UNE EN 1339:2004 UNE EN 1338:2004 UNE EN 1339:2004 ISO 22197-1 Descontaminant

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Llosa

FABRICANT INDUSTRIAL BREINCO Ctra. de Cardedeu a Dosrius, km 6,5 08450 Llinars del Vallès (Barcelona) Espanya +34 93 846 09 51 breinco@breinco.com www.breinco.com

Codi: 110063-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ És un paviment amb propietats fotocatalítiques. Aquest producte redueix la quantitat de contaminants de l’aire que es troba per sobre d’ell, és a dir, la zona on s’alliberen les emissions dels tubs d’escapament dels vehicles. El fotocatalític usat és un diòxid de titani (TiO2) modificat especialment. Amb els adherents utilitzats, el fotocatalític s’adhereix a l’estructura de les llambordes de formigó, mentre que la seva composició es manté inalterada. Per tant, el TiO2 no es redueix sinó que roman intacte.

Com a resultat d’això, l’acció fotocatalítica es manté durant tota la vida útil del paviment. A més d’assegurar la degradació de NOx i VOC com a contaminants gasosos en l’aire, TiO2 també té un efecte en els compostos orgànics de tipus pasta o líquid i descompon els materials biològics. La descomposició de les pel·lícules virtualment invisibles de greix i oli, que són els principals responsables de l’adherència de brutícia a les superfícies, facilita la neteja de les superfícies d’Air Clean. També es degrada la part orgànica de la pols fina acumulada a les llambordes de formigó.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL L’efecte fotocatalític (descontaminant, autonetejador, biocida) contribueix a crear un entorn més saludable amb un grau de pol·lució menor. Amb aquestes superfícies pavimentades, el procés de degradació de contaminants mitjançant fotocatàlisi, que es produeix de forma natural, s’accelera més de trenta vegades pel que fa a la velocitat habitual.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Llosa de formigó per a paviments, de forma rectangular, amb un acabat de textura pètria i acció fotocatílica permanent.


133 / Regulació ambiental / Air Clean

Fotografies cedides per: Consorci Port de Mataró

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Projecte d’urbanització i Mesures de Sostenibilitat del passeig del Port de Mataró Mataró, Espanya Urbanització 2012 IDP Enginyeria, Medi Ambient i Arquitectura www.idp.es Regulació ambiental


134 / Regulació ambiental / Eco™ by Cosentino

Eco™ by Cosentino

Codi: 100270-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Vidres / Compòsit / D’origen mineral / Ceràmiques / Termoestables

És una superfície composta per almenys un 75 % de materials reciclats (mirall, vidre, porcellana, gres porcellànic i cendres vitrificades), que provenen tant dels que han estat usats per consumidors finals (postconsum), com també de peces i restes inservibles de diferents processos industrials (postindustrial).

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY NSF ISO 14001 Cradle to Cradle C2C Silver Greenguard (baixa emissió amb millores en la qualitat de l’aire) Punts LEED

Aquests materials s’han escollit tant per la seva abundància com per les seves característiques fisicoquímiques i termomecàniques. Es reutilitzen, la qual cosa en redueix l’impacte mediambiental.

Com a lligant de tots aquests materials s’utilitza una resina, també ecològica, la composició de la qual deriva en part de l’oli de blat de moro. El procés emprat per fabricar-lo és net: baixa emissió de substàncies nocives, es consumeix poca energia i es recicla fins a un 94 % de l’aigua utilitzada. Eco by Cosentino és disponible en format tauler (327 x 159 cm) i en tres gruixos: 1,2, 2 i 3 cm.

El 25 % restant són quars i sílices reciclats de talls d’altres indústries o pedres.

75% reciclat

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

Material compost reciclat pre i postconsum procedent de minves de la producció industrial de sílices, quars i d’altres.

FABRICANT

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

COSENTINO Ctra. A334 Baza-Huércal Overa, km 59 04850 Cantoria (Almeria) Espanya +34 950 444 175 info@cosentinogroup.net www.cosentinogroup.net www.ecobycosentino.com

Plaques compostes d’un 75 % com a mínim de materials reciclats pre i postconsum, aglomerats amb una resina en part vegetal.


135 / Regulació ambiental / Eco™ by Cosentino

Fotografies cedides per: Eugeni Pons

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Fastvínic Barcelona, Espanya Restauració 2010 Alfons Tost Interiorisme www.alfonstost.com Regulació ambiental


136 / Regulació ��������������������������������� ambiental /������������ Ecocarat

Ecocarat

Codi: 100400-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Ceràmiques

Material ceràmic constituït principalment per al·lòfana, un mineral natural argilenc que absorbeix l’excés d’humitat d’una estança i l’allibera quan s’asseca l’aire, mantenint en tot moment un nivell de confort òptim.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY

Ecocarat també absorbeix i redueix les pudors i les toxines atmosfèriques nocives.

Reciclable Multifuncionalitat: - Control d’humitat - Acabat superficial

Avantatges: - Controlador d’humitat - Desodorant - Absorbent de toxines

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Ecocarat inhala i exhala la humitat mantenint un nivell de confort constant a les estances.

Placa

FABRICANT INAX atsushi.kosuge@i2.inax.co.jp www.ecocarat.jp

DISTRIBUïDOR CENTOVENTUNO Pg. de Sant Joan, 121 08037 Barcelona Espanya +34 93 458 68 36 info@centoventuno.info www.centoventuno.info

La seva eficàcia per controlar la humitat en condicions atmosfèriques excessivament humides garanteix que l’aire de l’estança romangui fresc i confortable durant l’estiu. Ecocarat també regula la condensació i la humitat durant l’hivern i permet reduir la propagació de la floridura i els àcars. Elimina les substàncies nocives presents a les estances i atrapa les olors persistents que s’acumulen diàriament, la qual cosa crea un aire fresc i net.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Revestiment de parets interiors amb capacitat de regulació d’humitat i captació d’olors i substàncies presents en l’aire.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Rajoles ceràmiques argilenques amb regulador del grau d’humitat ambiental.


137 / Regulació ��������������������������������� ambiental /������������ Ecocarat


138 / Regulació ambiental / Ecogranic

Ecogranic

Codi: 100230-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Ciment i formigó

Llosa fotocatalítica fabricada en formigó d’alta resistència amb àrids granítics, silicis o basàltics i utilitzant fins a un 20 % de material de reciclatge.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

urbans en productes innocus per a la salut humana i sense cap mena d’impacte en el medi ambient. El poder descontaminant d’aquest paviment no varia al llarg del seu cicle de vida, per la qual cosa la seva activitat és il·limitada.

UNE-EN ISO 9001:2000 UNE-EN 13748-2:2006 ISO 22197-1:2007

La composició de la seva cara vista té la capacitat de descontaminar l’aire gràcies a la presència de diòxid de titani. És un potent catalitzador que està incorporat en la seva cara superficial i s’activa en presència de llum, tant natural com artificial, i humitat relativa. Transforma els gasos contaminants presents en els nuclis

Multifuncionalitat: - Descontaminació - Acabat superficial

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Llosa

FABRICANT PVT Polígono Industrial - Vial C 31500 Tudela (Navarra) Espanya +34 948 826 861 pvt@pvt.es www.pvt.es

Els acabats i colors de cada element permeten trobar sempre el material adequat per a cada zona. Peces úniques amb textures en vetat, vetat vist o àrid vist, en múltiples colors.

Els assajos realitzats han demostrat una eficàcia descontaminant del paviment ecoGranic de fins a un 56 % en la degradació de NOx. Ens trobem, per tant, davant un nou concepte de paviment urbà, altament ecològic, ja que en la seva composició incorpora materials procedents del reciclatge, especialment del sector industrial i de la construcció.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Llosa de formigó amb àrids granítics, silicis o basàltics i un 20 % de material de reciclatge per a paviments, de forma rectangular i amb acció fotocatalítica permanent.


139 / Regulació ambiental / Ecogranic

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Urbanització de la plaça Jaizkibel Lasarte-Oria, Espanya Espai públic 2010 SCALA Estudio de Arquitectura www.studioscala.eu Regulació ambiental


140 / Regulació ambiental / EcoWorx® Tile

EcoWorx® Tile

Codi: 120097-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Termoplàstics

Moqueta amb base reciclable, 100 % lliure de PVC, amb contingut reciclat i fabricat a partir d’un compost termoplàstic a base de poliolefina amb una capa de reforç. Ideal per a entorns d’alt rendiment que requereixen terres modulars.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Certificat Cradle to Cradle Silver Certificació Green Label Plus del CRI Punts LEED 100 % reciclable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Placa

FABRICANT SHAW INDUSTRIES, INC.

EEUU

Avantatges del material: – Alternativa termoplàstica al PVC – Estabilitat dimensional equivalent a la del PVC amb un 50 % menys de pes – Resistència davant el deslaminatge i l’esfilagarsament de les vores superior a la del PVC – Menor contingut en compostos orgànics volàtils (VOC) i menor densitat de fum que el PVC – 100 % reciclable amb contingut reciclat de fins a un 40 % (en el cas d’EcoWorx® Tile) i energia incorporada inferior a PVC.

ofereix una subjecció òptima dels plomalls. 2. Laminatge termoplàstic que ofereix una resistència superior davant el deslaminatge. 3. Reforç de fibra de vidre i capa termoplàstica final, que ofereix una estabilitat més gran. 4. Encunyació en llosetes de catifa. Té protecció antimicrobiana amb sistema FlorSept®. EcoWorx® Tile presenta excel·lents característiques de resistència i durabilitat. La base EcoWorx® supera en rendiment les bases tradicionals de PVC amb una resistència a la tracció cinc vegades superior, una resistència als esquinçaments vuit vegades superior i una resistència al deslaminatge dues vegades superior.

Procés de la base en cinc passos: 1. Revestiment d’alt rendiment que

www.shawcontractgroup.com

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

DISTRIBUÏDOR

Els materials 100 % reciclables que es poden fer servir novament com a matèria primera del mateix producte són una millora per al medi ambient.

SHAW CONTRACT GROUP Av. del Sistema Solar, 16-C San Fernando de Henares, 28830 Madrid Espanya +34 91 675 62 07 www.shawcontractgroup.com

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Llosetes de moqueta de 60 x 60 cm amb superfície de suport lliure de PVC, reforçades amb una tela de fibra de vidre 100 % reciclable.


141 / Regulació ambiental / EcoWorx® Tile

Fotografies cedides per: Eugeni Pons

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Banco Espirito Santo Madrid, Espanya Equipament comercial 2011-2012 Santos Bembunan Arquitectos www.santosbenbunanarquitectos.com Regulació ambiental


142 / Regulació ��������������������� tèrmica���� / Façana Natura

Façana Natura

Codi: 120094-00 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

D’origen vegetal / Metalls lleugers / Compòsit

És un sistema de vegetació de parament vertical que es compon d’una gàbia de xapa d’acer galvanitzat encunyada, de dimensions aproximades 60 x 60 x 4 cm (ample x alt x gruix), que conté a l’interior un estrat de fibra mineral, substrat vegetal i un feltre geotèxtil a través del qual s’introdueixen plantes crasses i un sistema de reg per degoteig.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació tèrmica Control de la radiació solar

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY UNE 104416:2001 Descontaminació Multifuncionalitat: - Control radiació solar - Regulació tèrmica

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

FABRICANT INTEMPER ESPAÑOLA, SL Madroño, 4. Polígono Industrial La Mina 28770 Colmenar Viejo (Madrid) Espanya +34 91 845 53 02 central@intemper.com www.intemper.com

Per aconseguir l’efecte desitjat pels arquitectes, les plantes que s’introdueixen les trien els especialistes d’Intemper, que també asseguren que les condicions per al desenvolupament dels esqueixos ofereixin garanties de viabilitat.

electrònic amb un sensor d’humitat d’intempèrie associat que suspèn el reg en cas de pluja. El reg s’introdueix a l’interior dels panells humectant de manera homogènia el substrat del panell. La façana ecològica es compon, de dins a fora, de revestiment interior, arrebossat (2 cm), fàbrica de maó massís de mig peu (12 cm), arrebossat (2 cm), impermeabilitzant, aïllant de poliestirè extrusionat (4 cm), xapa d’acer galvanitzat i element de revestiment vegetal de parament vertical (4 cm).

El sistema automàtic de reg consisteix en un programador

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Multifuncionalitat del sistema, que afavoreix el medi ambient en retenir les partícules de pol·lució i purificar l’aire al mateix temps que les plantes actuen com a reguladors tèrmics naturals.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Sistema de vegetació de parament vertical compost d’una gàbia de xapa d’acer galvanitzat encunyada, que conté un estrat de fibra mineral, substrat vegetal i un feltre geotèxtil amb un sistema de reg per degoteig.


143 / Regulació tèrmica / Façana Natura

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Casa del Amor La Moraleja (Madrid), Espanya Habitatge unifamiliar 2001 nodo17_arquitectos www.nodo17.com Regulació tèrmica i control de la radiació solar


144 / Regulació ������������������������ ambiental����� / GeoSilex®

GeoSilex®

FAMÍLIA DEL MATERIAL Ciment i formigó / Ceràmiques

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Descontaminació

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Pols

FABRICANT TRENZA METAL ÁREA Polígon Industrial Valcabado Ctra. N-630, km. 272. Fase IV – Nave 14 9024 Zamora Espanya +34 980 509 219 info@trenzametalarea.com www.geosilex.com www.trenzametalarea.com

Codi: 110054-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ GeoSilex® és un additiu per a formigons depuradors de l’aire. Es fabrica a partir de residus industrials generats en la fabricació de l’acetilè, optimitzats i purificats, el cost energètic i mediambiental dels quals ha estat pràcticament amortitzat en la fase productiva inicial. A més, té una elevada capacitat de captació del CO2 ambiental perquè bàsicament està compost d’hidròxid de calci inestable. Capta el CO2 necessari per a la seva transformació en carbonat de calci. Camps d’aplicació: façanes, paviment continu, llambordes i rajoles. Avantatges: – El 97 % dels components de

GeoSilex® procedeix de residus industrials. – És una calç obtinguda sense emissions de CO2 i cost energètic mínim. – Capta i emmagatzema CO2. Redueix un 30 % la traça de carboni del ciment. – La totalitat del fluid sobrant que es genera en la fabricació de GeoSilex® es reutilitza com a vitrificant, que augmenta la resistència mecànica i redueix l’absorció d’aigua dels maons. – El fluid sobrant generat en la fabricació de GeoSilex® es comporta com un fundent en la cocció de maons ceràmics. – Durabilitat. GeoSilex® atorga un pH elevat i per això contribueix a l’estabilitat química del ciment a llarg termini, la qual cosa n’afavoreix la durabilitat.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL El reciclatge dels materials al final de la seva vida útil és un element de sostenibilitat que dóna al material un valor afegit. La captació de CO2 millora el medi ambient, ja que es converteix en un element descontaminant.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Additiu per a formigons (segons la norma UNE-EN 934-2) depurador de l’aire per captació de CO2.


145 / Regulació ambiental / GeoSilex

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

El parque de la Campa de los Ingleses Abandoibarra (Bilbao), Espanya Infraestructura paisatgística 2007 Diana Balmori / RTN Arquitectos www.balmori.com / www.rtnplus.com Regulació ambiental


146 / Regulació ����������������������� ambiental���� / Manta de jute

Manta de jute

FAMÍLIA DEL MATERIAL Tèxtil / D’origen vegetal

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Lleugeresa Natural Renovable

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell / Teixit no teixit

Codi: 100155-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Manta antigerminant de jute amb fibra de fusta per a ús en jardineria. Feltre de fibres punxonades 100 % vegetals: 70 % jute, 30 % fusta, reforçat per un vel no teixit de fliselina. Propietats: – La utilització de la manta de jute facilita la plantació i millora l’eficàcia de l’embuatat. – Encoixinament biodegradable. – Simplifica el manteniment de les plantacions. – Economitza l’aigua reduint l’evaporació. – Protegeix el sòl de l’erosió. – Enriqueix el sòl en humus quan es descompon.

Disponible en 800 g, 1.100 g i 1.400 g/m2, amb una proporció de matèria seca del 97 % ± 2 %. Posada en obra: – La manta de jute amb fibra de fusta es col·loca abans de la plantació sobre un sòl preparat. – Col·locació mecànica amb desenrotlladora per a l’encoixinament de tanques vives i faixes arbrades. – Fixació amb grapes metàl·liques per als massissos. Durabilitat del material: entre 6 mesos (800 g) i 36 mesos (1.400 g), segons les condicions climatològiques. Vida útil mitjana en condicions normals d’utilització i climatològiques.

FABRICANT RMT (RECUPERACIÓ DE MATERIALS TÈXTILS, SA) Pol. Ind. Can Magre C/ Narcís Monturiol - Joan Güell 08187 Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona) Espanya +34 93 844 89 78 comercial@rmtsa.es www.rmt-nita.es

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Material respectuós amb el medi ambient i biodegradable.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Feltre de fibres punxonades 100 % vegetals: 70 % jute, 30 % fusta, reforçat per un vel no teixit, fabricat en 800 g, 1.100 g i 1.400 g/m2.


147 / Regulació ambiental / Manta de jute

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Polígon industrial de Villalonquejar IV Burgos (Castella-Lleó), Espanya Paisatgisme 2010 Marion Stefanie Disenowski -Regulació ambiental


148 / Regulació ������������������������������� ambiental /���������� Minatec®

Minatec®

Codi: 100307-05 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Ceràmiques tècniques

Són pigments funcionals per fabricar recobriments conductors i antiestàtics.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Durabilitat Multifuncionalitat: - Aïllament tèrmic - Transmissió lumínica - Antiestàtic

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Pols

FABRICANT MERCK KGAA service@merck.de www.merck-chemicals.com

DISTRIBUïDOR MERCK ESPANYA Polígon Merck 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Espanya +34 935 655 418 ignasi.martorell@merckgroup.com www.merck.es

Els pigments es caracteritzen per una conductivitat permanent i un color clar. Amb els pigments conductors es pot aconseguir una resistència superficial de 103 a 109 ohms. Aquests pigments permeten una conducció electrostàtica controlada de la càrrega elèctrica. Entre les nombroses àrees d’aplicació destaquen els materials d’envasament antiestàtics i les emprimacions de color clar en

superfícies plàstiques per a recobriments electrostàtics. El principi bàsic dels pigments resideix en l’estructura del substrat, consistent en un recobriment sobre mica amb una capa d’un òxid metàl·lic inorgànic (diòxid d’estany dopat amb antimoni). La conductivitat es genera mitjançant un dopatge adequat d’antimoni a la xarxa de l’òxid d’estany. La barreja de formes esfèriques i plaques és beneficiosa per a la formació d’un camí conductor, ja que transmet una xarxa de partícula a partícula al llarg de la capa.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Aquest pigment converteix el material en multifuncional: pintable electroestàticament, disparador de la càrrega electroestàtica.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Pigment conductor i antiestàtic de color clar per a recobriment, amb una capa d’òxid metàl·lic inorgànic per aconseguir superfícies de descàrregues electrostàtiques.


149 / Regulació ������������������������������� ambiental /���������� Minatec®


150 / Regulació ������������������������������� ambiental������������ / NOx-Activ®

NOx-Activ®

FAMÍLIA DEL MATERIAL Acabats i recobriments / D’origen mineral

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental Impermeabilització

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Multifuncionalitat: - Impermeabilitat - Descontaminant

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES

Codi: 110031-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ El sistema NOx-Activ® (diòxid de titani) es compon d’una làmina asfàltica autoprotegida a la superfície amb grànuls Noxite® (diòxid de titani). La coberta NOx-Activ® és una de les solucions Eco-Activ® desenvolupades pel Grup Icopal. Descontamina l’aire destruint les partícules contaminants de NOx, de manera que ajuda el medi ambient i participa de manera decisiva en una construcció sostenible.

La superfície de la membrana NOx-Activ® està coberta per Noxite®, un material amb base de diòxid de titani que funciona com a catalitzador en el procés de canvi de les partícules de NOx en nitrats inofensius. Sota l’efecte dels raigs UVA de la llum solar, provoca la conversió dels òxids contaminants (NOx) en subproductes inofensius que s’evacuen per les aigües pluvials.

L’efecte descontaminant NOx-Activ® és permanent al llarg de la vida útil de la impermeabilització.

Placa

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

FABRICANT

NOx-Activ® és una solució intel·ligent de construcció sostenible que fa marxa enrere en la contaminació de l’aire i proporciona un ambient més net i saludable. Una coberta NOx-Activ® de 10.000 m2 destrueix a l’any l’equivalent a la quantitat de NOx emesos per 25 cotxes amb motor de gasolina recorrent 26.000 quilòmetres.

ICOPAL HISPANIA, SLU C/ Entença, 332-334, àt. 2a 08029 Barcelona Espanya +34 93 363 60 22 www.icopal.es

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Làmines d’impermeabilització de coberta protegides per un material amb base de TiO2 (diòxid de titani en forma anatasa), agent descontaminant permanent per fotocatàlisi.


151 / Regulació ambiental / NOx-Activ®

Fotografies cedides per: Aguaplan

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Obra de rehabilitació (edifici residencial) Eivissa, Espanya Habitatge 2011 Daniel Pérez Martínez -Regulació ambiental i impermeabilització


152 / Regulació ��������������������������������� ambiental ������������� / PaperStone®

PaperStone®

FAMÍLIA DEL MATERIAL Compòsit / D’origen vegetal / Termoestables

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY Classe A davant foc Apte al contacte alimentari per NSF Cinc punts LEED FSC 100% reciclat postconsum

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Panell

Codi: 100449-00 www.materfad.com

DESCRIPCIÓ Panells de paper 100 % reciclat postconsum i resines fenòliques PetroFree™ no basades en el petroli, derivades de materials naturals com el líquid de l’escorça de l’anacard. Les fulles impregnades de resina saturada s’apilen i es traslladen a una premsa on es tracten sota pressió i calor. Els pigments naturals asseguren una alta resistència als UV, l’estabilitat del color i la seva distribució al llarg del panell. La superfície no porosa de PaperStone® proporciona una resistència a les taques durant tota la vida i no absorbeix aigua.

addicionals més enllà dels fogons, com ara mobiliari, panells verticals i particions, senyals i mànecs de coberts. La seva resistència permet dissenys en voladís amb sortints sense suport. És resistent a la calor fins a 350 ºF i ha estat certificat per NSF per a contacte alimentari. Els compostos de resina fenòlica i paper es caracteritzen per una alta resistència a la tracció, a la compressió, a l’impacte i a la flexió. Són duradors i resistents a l’abrasió, no absorbeixen aigua i són els productes escollits en aplicacions que requereixen una alta resistència.

És extremament rígid i dens, per la qual cosa té altres aplicacions

FABRICANT

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL

PANELTECH joan@paperstoneproductscom www.paperstoneproducts.com

Material reciclat 100% postconsum.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA DISTRIBUÏDOR ANDREW R G WILSON Espanya +44 (0)7590 995565 andrewwilsonpaneltech@ hotmail.com www.mioculture.com

Panells de paper 100 % reciclat postconsum aglomerats amb resines fenòliques.


153 / Regulació ambiental / PaperStone®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Exposició Cucina ECO design Alessio Bassan Itàlia Interiorisme 2011 Alessio Bassan www.studiobassan.com Regulació ambiental


154 / Regulació ������������������������ ambiental����� / Soldalit®

Soldalit®

Codi: 100320-01 www.materfad.com

FAMÍLIA DEL MATERIAL

DESCRIPCIÓ

Acabats i recobriments / D’origen mineral

Pintura mineral de façanes altament especialitzada, basada en una combinació de lligants totalment innovadora de sol de sílice i silicat potàssic. Aquesta combinació de lligants permet l’aplicació de pintura de silicat no només en suports minerals, sinó també en múltiples suports orgànics directament, sense necessitat de ponts d’unió addicionals.

CAMP D’APLICACIÓ Regulació ambiental

NORMATIVES I ECOETIQUETES / ESTRATÈGIES D’ECODISSENY DIN 18363, 2.4.1 Pintura de dispersió de silicat DIN 4102-A 2 Ignífuga Multifuncionalitat: - Revestiment hidròfug - Revestiment ignífug - Acabat superficial

CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES Líquid

FABRICANT KEIM ECOPAINT IBÉRICA, SL Octavio Lacante, 55 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) Espanya +34 932 192 319 info@keim.es www.keim.es

Soldalit conté càrregues resistents a la intempèrie i pigments inorgànics, i aplega tots els avantatges de la clàssica pintura de dispersió de silicat, amb la polivalència de les pintures lligades amb resines orgàniques.

- Composició mineral. - Estable als raigs UV i als àcids, antiestàtica. - Alcalina, per tant, sense conservants. - Ignífuga amb un 0 % de contingut de plastificants. - Pigments estables a la llum. - Transpirable, no forma pel·lícula, microporosa. Permeable al vapor d’aigua. - Molt hidròfuga. - Sense addició de dissolvents ni plastificants. - Adversa al creixement de fongs i algues a causa de l’òptima gestió de la humitat.

Característiques: - Altament resistent a la intempèrie.

SOSTENIBILITAT DEL MATERIAL Les pintures com Soldalit amb composició mineral són una alternativa ecològica i sostenible. La pintura és un dels elements més utilitzats a les façanes en la construcció, per la qual cosa una elecció respectuosa amb el medi ambient és important.

DESCRIPCIÓ TÈCNICA Pintura mineral per a exterior, resistent a les intempèries, ignífuga, hidròfuga, basada en una combinació de lligants de sol de sílice i silicat potàssic aplicable sense ponts d’unió addicionals.


155 / Regulació ambiental / Soldalit®

EXEMPLE D’APLICACIÓ Nom del projecte: Situació: Tipus d’edificació: Any: Arquitecte: Web: Camp d’aplicació:

Rehabilitació d’habitatge unifamiliar Barcelona, Espanya Habitatge unifamiliar aïllat 2005-2008 Manel Casellas (2260mm Arquitectes) www.2260mm.com Regulació ambiental


156 / Crèdits

Crèdits Junta directiva del FAD President: Miquel Espinet Vicepresidenta: Isabel López Tresorer: Jaume de Oleza Secretària general: Eulàlia Coma Vocals Antonio Covelo (vocal de la junta gestora) Sílvia Farriol (presidenta d’ARQUIN-FAD) Toni Miserachs (vocal de la junta gestora) Jon Montero (vocal de la junta gestora) Viviana Nartozky (presidenta d’ADI-FAD) Magda Polo (presidenta d’A-FAD) Gabriel Robert (vocal de la junta gestora) Teresa Rovira (vocal de la junta gestora) Mia Serra (vocal de la junta gestora) Álvaro Sobrino (president d’ADG-FAD) Chu Uroz (president de MODA-FAD) Jomi Murlans (gerent) Materfad Centre de materials de Barcelona Direcció i seguiment del projecte per part de la junta directiva del FAD Miquel Espinet Gabriel Robert Isabel López Javier Peña, director científic Valérie Bergeron, directora de la materialoteca Xavier Català, director de desenvolupament de negoci Judit González, enginyera tècnica de disseny industrial Ivan Rodríguez, enginyer de materials Jesús Noè Nogueiras, tècnic web Carla Solà, secretària

El futur en construcció Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis Editors Javier Peña Valérie Bergeron Suport i seguiment Jordi Torrents, Departament de Projectes del FAD Gemma Esteban, Departament de Relacions Externes del FAD Recerca, documentació i redacció de textos Judit González Valérie Bergeron Javier Peña Carla Solà Disseny gràfic i maquetació Guillem Pericay Clara Costa Correcció i traducció de textos Ester Arana Carmen Mactley Secretària Carla Solà Fotografies dels materials Pablo Axpe Dalia Nicolau Andrea Pizarro Fotografies dels projectes Cedides pels autors dels projectes o per la persona o entitat que s'indica al peu de la foto. Impressió: Grafiques Ortells


157 / Crèdits

Agraïments: Als arquitectes, empreses i institucions que han aportat propostes durant la fase de recerca i han participat en la redacció de les fitxes de materials seleccionats aportant la documentació gràfica i fotogràfica. ACXT – Arquitecto Marc Casany / Alberto Martínez Castillo y Beatriz Matos (Matos Castillo Arquitectos) / Alessio Bassan / Alfons Tost Interiorismo / Andrés Perea Ortega / Arcadi Pla i Masmiquel / Ateliers Jean Nouvel / b720 - Fermín Vázquez Arquitectos / BASF, Construction Chemicals España / Birdair Inc., Amherst, NY / Carlos Ferrater – Nuria Ayala / CeeLite Technologies / Daniel Pérez Martínez / Diana Balmori y RTN Arquitectos / Diego Martínez Montejano - Maite González Fernández / Dietrich Schwarz / Eduard Vinent / Foster + Partners / Govern de Japó / IDP Enginyeria, Medi Ambient i Arquitectura / Isidre Costa / Issi Costa i Mireia Roset / Isuuru Arquitectos / Jean Nouvel / Josep Bunyesc / LKS / Lucy Edery-Azulay / Manel Casellas (2260MM Arquitectes) / Maria Celina López Prece / Marion Stefanie Disenowski / MBM – Lluís Pau / Mme Cathy Van Hemelryck / Monika Brümmer / nodo17_arquitectos / Pau Romagosa / R. Julián Escobar Uribe – ARQ Fórum / Reviglass / Ricardo Bofill / Rogers Stirk Harbour + Partners / Ron Jackson y Melody Farrís Jackson / RSANABRIA Arquitectes Associats / Ruiz-Larrea & Asociados / Santiago Vela y Raúl Herráez (SVAM Arquitectos y Consultores) / Santiago Vives Sanfeliu / Santos Bembunan Arquitectos / SCALA Estudio de Arquitectura / TabuencaSaralegui y asociados / TASH (Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros)

/ Valentina Maini / Vidal y Asociados Arquitectos / Willy Muller / Xarxa Ecoarquitectura GabiBarbeta DL: B-21172-2012 © de l’edició: FAD (Foment de les Arts i del Disseny), Barcelona 2012 © dels textos: els seus autors © de les fotografies: els seus autors


El futur en construcció Nous materials ecoeficients per a la construcció i rehabilitació d’edificis

Materfad compta amb el suport de


Promotors oficials del FAD

Socis protectors del FAD

Ă€ngels del FAD


Materfad - El futur en construccio  

Llibre editat i realitzat per Materfad, el centre de materials del FAD. Foment de les Arts i del Disseny de Barcelona.