Page 1


สารบัญ

น.

หมายเลขโทรศัพทที่นักศึกษาควรทราบในการขอใชบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง.......................

1

ขอมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง..................................................................................................

2

ขอมูลเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร.....................................................................................................

5

จรรยาบรรณวิศวกร..............................................................................................................................

7

เรื่องควรรูของนักศึกษา Freshy...........................................................................................................

12

การประกันคุณภาพการศึกษา...............................................................................................................

14

ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ป8การศึกษา 2560..........................................................................................

15

ขั้นตอนการลงทะเบียน........................................................................................................................

16

แบบตรวจสอบผลการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา.........................................................................

21

แบบตรวจสอบผลการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ...............................................................

22

แบบตรวจสอบผลการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม..............................................................

23

แบบตรวจสอบผลการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร............................................................

24

แบบตรวจสอบผลการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน..................................................................

25

ผังการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา.........................................................................

26

ผังการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ..............................................................

27

ผังการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สหกิจ).................................................

28

ผังการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม..............................................................

29

ผังการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร............................................................

30

ผังการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (สหกิจ)...............................................

31

ผังการเรียนตลอดหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน...................................................................

32

ขั้นตอนการยื่นคํารอง........................................................................................................................

33

ใบคํารองทั่วไป...................................................................................................................................

38

ขอบังคับ............................................................................................................................................

39


หมายเลขโทรศัพทที่นักศึกษาควรทราบในการขอใชบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ชื่อหนวยงาน

หมายเลขโทรศัพท

1. เบอรกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)

02-3108000

2. เบอรกลางคณะวิศวกรรมศาสตร

02-3108570-1 02-3108577-8

3. งานบัตรประจําตัวนักศึกษา (สวป.)

02-3108605

4. งานเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (สวป.)

02-3108606

5. งานลงทะเบียนเรียนส1วนกลาง (สวป.)

02-3108610

6. งานแนะแนวการศึกษา (สวป.)

02-3108614

7. งานบริการ One Stop Service (KLB)

02-3108890

7.1 ขอสําเนาเอกสารที่เคยยื่นในวันขึ้นทะเบียน 7.2 ขอใบเช็คเกรด 8. งานจัดทําตารางสอบไล1รายบุคคล

02-3108611

9. งานประมวลผลการศึกษา (Transcript)

02-3108603

10. งานปริญญาบัตร

02-3108604

11. งานจัดหางาน, งานแนะแนวการศึกษา

02-3108126

12. งานทุนการศึกษากองกิจการนักศึกษา (กยศ. กรอ.) 02-3108080 13. สํานักทดสอบการอิเล็กทรอนิกส (E-testing)

02-3108790

ติดตอเกี่ยวกับขอมูลการเทียบโอนหนวยกิต 1. คณะนิติศาสตร

02-3108170, 02-3108174

2. คณะบริหารธุรกิจ

02-3108226-7

3. คณะมนุษยศาสตร

02-3108263

4. คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

02-31080054-5 ต1อ 1056-8

5. คณะศึกษาศาสตร

02-3108315, 02-3108321

6. คณะวิทยาศาสตร

02-3192199, 02-3108410-1

7. คณะรัฐศาสตร

02-3108466-7

8. คณะเศรษฐศาสตร

02-3108534

9. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย

02-3108547, 02-3108337


ติดตอหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานอธิการบดี กองคลัง บริเวณลานชั้น 1 สํานักอธิการบดี นักศึกษาสามารถติดต1อหน1วยงานการคลังไดXในกรณี 1. ชําระค1าธรรมเนียมในการขอแบบแสดงผลการศึกษา (Transcript แบบจบการศึกษา) 2. ชําระค1าธรรมเนียมสําหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3. และการชําระค1าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวขXองกับฐานขXอมูลส1วนกลาง สํานักทดสอบและประเมินผล สวป. (AOB) สวป. ชั้น 1

1. รับบัตรนักศึกษา ณ ธนาคารไทยพาณิชย ชั้น 1 เอกสารในการรับบัตรนักศึกษาคือ บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพรอมสําเนา 2 ฉบับ และใบเสร็จลงทะเบียนตัวจริง *กําหนดการรับบัตรทางคณะฯ จะประกาศใหXนักศึกษาทราบอีกครั้ง

2. ขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) สวป. ชั้น 2

3. กรณีบัตรหาย 4. กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล

สวป. ชั้น 6

5. ลงทะเบียนเรียนร1วมกับส1วนกลางมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรณีเป]นการลงทะเบียน ภาคเรียนสุดทXาย แต1คณะฯ ไม1เป_ดการเรียนการสอนในกระบวนวิชาดังกล1าว

One Stop Service 1. ขอใบเช็คเกรด 20 บาท KLB

2. ขอใบ Transcript (แบบไม1จบการศึกษา) 40 บาท 3. ขอสําเนาหลักฐานการสมัคร ใบละ 5 บาท - 10 บาท

กองกิจการนักศึกษา 1. กองทุนการศึกษา, กองทุน กยศ. กรอ. ติดต1อไดXที่ อาคารศิลาบาตร (SBB) ชั้นลอย 2. เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร 3. เกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุ สํานักหอสมุดกลาง (LIB) 1. ใหXบริการยืม, คืนหนังสือ และบริเวณพื้นที่ในการอ1านหนังสือ อาคาร 5 ชั้น สํานักกีฬา 1. บริการสนามกีฬา สนามฟุตบอล, สนามเทนนิส, สนามเปตอง และสนามวอลเลยบอลชายหาด 2. ฝcายคําฟ_ตเนส ที่ตั้งอาคารสํานักกีฬา ชั้น 2


แผนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง


ขอมูลของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดรับการสถาปนาเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมาตั้งแต% พ.ศ.2514 ณ บริเวณที่ดิน ทั้ งหมดประมาณ 300 ไร% เ ศษ ถนนรามคํ า แหง แขวงหั ว หมาก เขตบางกะป1 กรุ งเทพฯ โดยพระราชบั ญ ญั ติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2514 กําหนดใหมหาวิทยาลัยรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา มี วั ต ถุ ป ระสงค8 ใ นการศึ ก ษาวิ ช าการและวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ทํ า การวิ จั ย ส% ง เสริ ม วิ ช าการชั้ น สู ง และทํ า นุ บํ า รุ ง ศิลปวัฒนธรรม ป<จจุบันมหาวิทยาลัยมีกระบวนวิชาที่เป1ดสอน ในระดับปริญญาตรีประมาณ 2,780 กระบวนวิชา ระดับ ปริญญาโท 771 กระบวนวิชา ระดับปริญญาเอก 156 กระบวนวิชา จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญา ตรี 72 สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 73 สาขาวิชา และสาขาวิชาระดับ ปริญญาเอก 20 สาขาวิชา โดยมีคณะวิชาที่รับผิดชอบ 13 คณะ 1 บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันที่จัดการเรียนการ สอน 2 สถาบัน ไดแก% สถาบันวิทยาศาสตร8สุขภาพและสถาบันการศึกษานานาชาติ

สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย

พอขุนรามคําแหงมหาราช พ%อขุนรามคําแหงมหาราชเปนพระราชโอรส ของพ%อขุนศรีอินทราทิตย8ปฐมกษัตริย8 แห%งกรุงสุโขทัย พ%อขุน ศรีอินทราทิตย8 มีพระมเหสีคือ พระนางเสือง มีพระราชโอรสสามพระองค8 พระราชธิดาสองพระองค8 พระราชโอรส องค8 ใ หญ% สิ้ น พระชนม8 ตั้ ง แต% ยั ง เยาว8 องค8 ก ลางมี พระนามว% า บานเมื อ ง และพระราชโอรสองค8 ที่ ส าม คือพ%อขุนรามคําแหงมหาราช เมื่อพระชันษาได 19 ปF ไดชนชางชนะขุนสามชนเจาเมืองฉอด พ%อขุนศรี อินทราทิตย8 จึงพระราชทานนามว%า "พระรามคําแหง" เมื่อสิ้นรัชสมัยพ%อขุนศรีอินทราทิตย8 และพ%อขุนบานเมืองแลว พระองค8ได ครองกรุงสุโขทัย ต%อมาเปน พระมหากษัตริย8รัชกาลที่ 3 แห%งราชวงศ8พระร%วงสันนิษฐานว%าพระองค8 สิ้นพระชนม8ใน ราวปF พ.ศ.1860 รวมเวลาที่ทรงครองราชย8ประมาณ 40 ปF 4


ตราประจํามหาวิทยาลัย

ประวัติความเป$นมา ศิลาจารึกพ%อขุนรามคําแหง เมื่อ พ.ศ.2376 ณ เนินปราสาทเมืองเก%าสุโขทัย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู%หัว ขณะที่ทรงผนวชเปนผูคนพบ สาระ ศิลาจารึกพ%อขุนรามคําแหง หรือจารึกหลักที่ 1 จารึกตัวอักษรดานที่ 1 - 2 ดานละ 35 บรรทัด ดาน 3 - 4 ดานละ 27 บรรทัด มีขอความเกี่ยวกับประวัติของพ%อขุนรามคําแหง สภาพความเปนอยู%ในสมัยสุโขทัย ทั้งในดาน สังคม ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การปกครอง การคาขาย เปนตน สถานที่เก็บ พิพิธภัณฑสถานแห%งชาติพระนคร กรุงเทพฯ ตนไมประจํามหาวิทยาลัย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานตนสุพรรณิการ(ฝายคํา) เป"นตนไมประจํามหาวิทยาลัย ขณะนี้ปลูกไวบริเวณหนาอาคาร หอประชุมพ+อขุนรามคําแหงมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2542 " สุพรรณิการ ตนไมประจํามหาวิทยาลัย "


ประวัติความเปนมาของคณะวิศวกรรมศาสตร

รศ.รังสรรค แสงสุข

ผศ.สุวัฒน ศรีวิทยารักษ

ผศ ผศ.ดร.วรานนท คงสง

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. พ.ศศ. 2540 มีการบริหารงานใน ลักษณะหนวยงานอิสระภายใต$ การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย สําหรับประวัติการกอตั้ง สามารถลําดับเหตุการณได$ ดังนี้ • • • • •

• •

7 พ.ย. 2537 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร 15 ธ.ค. 2537 อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร 27 มี.ค. 2538 อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 27 พ.ย. 2538 คณะกรรมการรางหลักสูตร ทําการรางหลักสูตรแล$วเสร็จ 4 ธ.ค. 2538 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรให$เป0ดสอน 4 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสา หการ วิศวกรรมสิ่งแวดล$อม และวิศวกรรมเคมี 8 ม.ค. 2540 อธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดตั้ง คณะวิศวกรรมศาสตร 17 ก.พ. 2540 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติข$อบังคับวาด$วยการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร และระเบียบ ใน การดําเนินงาน 13 พ.ค. 2540 ศ.รัรังสรรค แสงสุข อธิการบดี พร$อมด$วย ผศ.สุ ผศ สุวัฒน ศรีวิทยารักษ และผศ.วรานนท คงสง เป0ดแถลงขาวการรับสมัครนักศึกษา ของคณะวิศวกรรมศาสตร 15 พ.ค. 2540 นายมนตรี ดานไพบูลย รมต.ทบวงมหาวิ รมต ทบวงมหาวิทยาลัยและคณะ เข$าตรวจ เยี่ยมมหาวิทยาลัย และ เห็นชอบให$มีการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร จึงกําหนดให$วันที่ 15 พ.ค. ของทุกป> เป5นวันคล$ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป6จจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ยรามคํ าแหง เป0 ดทํ าการ สอนใน 5 สาขาวิช า คื อ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล$อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมพลังงาน


คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

(ผู$ชวยศาสตราจารยพิศิษฐ แสง-ชูโต) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ปรัชญา ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สรรคสร$างเทคโนโลยี และนวัตกรรมแกสังคม ปณิธาน ผลิตบัณฑิตให$มีความรู$คูคุณธรรม ชี้นําสังคม คิดเป5นทําเป5น ยึดมั่นจรรยาบรรณวิศวกร พัฒนาความรู$ เผยแพรสูสังคม


เรื่องควรรูของนักศึกษา Freshy 1. นักศึกษาทุกคนที่เขาในภาคเรียนนี้ คือ ** นักศึกษาหลักสูตร 60 ** 2. การดูตารางเรียน 2.1 รหัสวิชา ใหดูของหลักสูตร 60 เทานั้น 2.2 กลุ+มเรียนที่ 1 และ 2 ตางกันที่วันเวลาบรรยาย และวันเวลา สอบ ** ซึ่งในเทอมถัดไป รวมทั้งชวงบอกเลิก – บอกเพิ่ม ที่นักศึกษาตองลงทะเบียนเอง ตองจัดตารางเวลาไม+ให วันเวลาบรรยาย และวันเวลาสอบในการลงทะเบียนของเราชนกัน ซึ่งตารางเรียนจะออกเป4นรายเทอม โดยจะ ติดอยู+บริเวณบอร7ดหนาลิฟท7ชั้น 2 ** 2.3 เริ่มเรียนตามตารางที่ไดรับ ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เป4นตนไป 3. หลังเสร็จกระบวนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา จะไดรับ “ใบเสร็จ” ซึ่งใน ใบเสร็จจะระบุวิชาและกลุมเรียน ไวเรี ย บรอย พรอมยั งเป4 น เอกสารสํ า คั ญ ในการเขาสอบอี ก ดวย เพราะฉะนั้ น เมื่ อไดรั บ ใบเสร็ จ แลวตอง ตรวจสอบความถูกตองและหากเกิดขอผิดพลาดใหรีบแกไข 4. วั น บอกเลิ ก – บอกเพิ่ ม กระบวนวิ ช า วั น ที่ 2 - 4 สิ งหาคม 2561 เป4 น วั น ที่ นั กศึ กษาสามารถแกไข กระบวนวิชาบอกเลิก – บอกเพิ่ม – เปลี่ยนกลุ+มเรียน ได โดยการเขาไป Print Barcode บอกเลิก – บอกเพิ่ม – เปลี่ยนกลุ+มเรียนได ใน Website ของคณะฯ www.eng.ru.ac.th และทุกครั้งที่มีการลงทะเบียนก็จะมีการ Print Barcode ในลักษณะเช+นนี้ทุกครั้ง ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ Print ไดจากบาน เพื่อความสะดวกและ รวดเร็ว หรือจะมา Print ที่หองประชุม 2 ชั้น 2 ซึ่งจะมีพี่ๆ คอยแนะนํา หากมีขอสงสัย ซึ่งรายกระบวนวิชา ต+างๆ จะระบุไวบอร7ดหนาลิฟท7ชั้น 2 และหนาเคาน7เตอร7งานบริการการศึกษา 5. ควรหมั่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง จากบอร7ดชั้น 2, ทาง Website หรือโทรสอบถาม 02-310-85701#233 6. ยึดปฏิทินการศึกษาของคณะฯ เป4นหลัก และปฏิบัติตามกําหนดการ เพื่อจะไดไม+เกิดขอผิดพลาดในการ ดําเนินการกิจกรรมต+างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน7ของนักศึกษา นอกจากจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 7. ค+าลงทะเบียนภาคเรียนถัดไปจะอยู+ที่ 24,000 บาท ชําระโดยแคชเชียร7เช็คเหมือนกับการขึ้นทะเบียน สั่ง จ+าย “มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะวิศวกรรมศาสตร7” หากนักศึกษาลงทะเบียนครบ 8 ภาคการศึกษาจะ ไดรับสิทธิ์ในการจ+ายค+าธรรมเนียมการลงทะเบียน (ค+าบํารุงการศึกษาภาคเรียนละ 9,000 บาท, ค+าลงทะเบียน กระบวนวิชาละ 3,000 หากมีขอสงสัยติดต+องานการเงิน 02-310-8577-8 ต+อ 234


8. นักศึกษาที่กู กยศ. หรือกรอ. หมั่นตรวจสอบประกาศ และยื่นเอกสารก+อนการลงทะเบียนทุกภาคการศึกษา พยายามรักษาเกรดเฉลี่ย, หน+วยกิตรวม, การทํากิจกรรมอาสา ใหเป4นไปตามที่กองทุนกําหนด เพราะมิฉะนั้น นักศึกษาอาจจะหลุดทุนในปcนั้นๆ ได (การใชสิทธิ์หลังจากเขาศึกษา สามารถตรวจสอบไดที่บอร7ดเงินกู หนา ลิฟท7ชั้น 2 ทุกภาคเรียน) 9. กระบวนวิชาต+อเนื่อง (PR) ตองเป4นไปตามผังหลักสูตรคือตองมีผลการเรียนตัวก+อนหนาตรงปลายลูกศร จึง จะสามารถลงทะเบียนตัวถัดไปตรงหัวลูกศรได ทั้งนี้นักศึกษาตองปรึกษาอาจารย7ที่ปรึกษาก+อนลงทะเบียนทุก ครั้ง 10. ***ใบเสร็จลงทะเบียน*** สําคัญมากไม+ว+าจะใชในการติดต+อกับมหาวิทยาลัย, คณะฯ และใชเป4นหลักฐาน การเขาสอบประจําภาค 11. แบบฟอร7มต+างๆ สามารถดาวน7โหลดผ+านทาง Website: www.eng.ru.ac.th

Welcome To Engineering Family


การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance : QA) เป%นระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการ ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด8านการเรียนการสอน เพื่อเป%นหลักประกันให8แก9นักศึกษา ผู8ปกครอง และสังคม ได8มั่นใจว9า สถาบันนั้น ๆ สามารถให8ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษาสามารถมีส9วนร9วมในการประกันคุณภาพการศึกษาได8 ดังต9อไปนี้ (1) ศึกษา ติดตาม รับรู8 การดําเนินงานด8านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ (2) ให8ความร9วมมือและให8ข8อมูลกับคณะในส9วนที่เกี่ยวข8องกับการประเมินการดําเนินงานด8านประกันคุณภาพการศึกษา เช9น การประเมินรายวิชา และประเมินการสอนของอาจารยC การให8ข8อมูลกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป%นต8น (3) สร8างเครือข9ายกับเพื่อนนักศึกษาทั้งภายในคณะ นอกคณะ และระหว9างสถาบันการศึกษา เพื่อดําเนินกิจกรรมนักศึกษา และดําเนินการด8านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา (4) ดําเนินกิจกรรมนักศึกษาโดยการนํา PDCA มาใช8ในการดําเนินกิจกรรมนักศึกษา (Plan: วางแผน Do: ลงมือปฏิบัติ Check: ประเมิน/ตรวจสอบ และ Act: พัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินการให8เหมาะสม) ประเภทของกิจกรรมนักศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมนักศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได8แก9 กิจกรรมที่ส9งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ เรียนรู8ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห9งชาติ 5 ด8าน ซึ่งได8แก9กิจกรรมในประเภทต9อไปนี้ (1) กิจกรรมเสริมสร8างและปลูกฝUงความมีคุณธรรมและจริยธรรม (2) กิจกรรมที่ช9วยเพิ่มพูนความรู8ในด8านวิชาการและวิชาชีพ (3) กิจกรรมเสริมสร8างทักษะทางปUญญา (4) กิจกรรมเสริมสร8างทักษะความสัมพันธCระหว9างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) กิจกรรมเสริมสร8างทักษะการวิเคราะหCเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช8เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาถือเปนผูที่ไดรับประโยชน"โดยตรงจากระบบการประกันคุณภาพการศึกษา หากคณะมีระบบการประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพมาก นักศึกษาซึ่งเปนผูรับบริการดานการศึกษาก็จะไดรับประโยชน"มากขึ้นดวย


การรับสมัครภาค 1 ปี การศึกษา 2561 รับสมัครช่วงที 1 (One Stop Service) จ.8 ม.ค.61 - พ.30 พ.ค.61

การรับสมัคร/ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ทราบผลทันที)/ ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

(เว้นวันอา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน1 2 หมายเหตุ : การคัดเลือก (เว้นวันส. อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แจ้งผลการเทียบโอน ขึ-นทะเบียน ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และรับสมัครนักศึกษาเรียนเป็ นราย

พฤ.31 พ.ค.61

กระบวนวิชาโดยไม่รบั ปริญญา (ชําระค่าเทียบโอน ก่อนวันสุดท้ายของปลายภาค ภาคเรียนถัดไป)

รับสมัครช่วงที 2 (One Stop Service) ศ.1 มิ.ย.61 - จ.2 ก.ค.61

การรับสมัคร/ การคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ทราบผลทันที)/ ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา

(เว้นวันอา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชัน1 2 หมายเหตุ : การคัดเลือก (เว้นวันส. อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แจ้งผลการเทียบโอน ขึ-นทะเบียน ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และรับสมัครนักศึกษาเรียนเป็ นราย

พ.4 ก.ค.61

กระบวนวิชาโดยไม่รบั ปริญญา

พฤ.5 ก.ค.61

(ชําระค่าเทียบโอน ก่อนวันสุดท้ายของปลายภาค ภาคเรียนถัดไป) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2561

ปฎิทินการศึกษาภาค 1 ปี การศึกษา 2561 พ.18 ก.ค.61 - ส.21 ก.ค.61 จ.9 ก.ค.61 - อา.26 ส.ค.61 พฤ.2 ส.ค.61 - ส.4 ส.ค.61 จ.27 ส.ค.61 - ศ.7 ก.ย.61 ส.8 ก.ย.61 - ศ.2 พ.ย.61 พฤ.4 ต.ค.61 - ส.6 ต.ค.61 จ.5 พ.ย.61 - ศ.16 พ.ย.61 ส.17 พ.ย.61 จ.3 ธ.ค.61

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าและชําระค่าลงทะเบียนเรียน บรรยายในชัน- เรียนช่วงที8 1 (7 ครัง- ) บอกเลิก - บอกเพิ8มกระบวนวิชา (เปลี8ยนแปลงจากวันพฤ.26 - ส.28 ก.ค.60) สอบกลางภาค (เว้นวันส. อา.) บรรยายในชัน- เรียนช่วงที8 2 (8 ครัง- ) บอกเลิกกระบวนวิชาโดยปรากฏค่าระดับคะแนนเป็ น W สอบไล่ วันสําเร็จการศึกษาและเปิ ดภาคเรียน วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ ภาค 1 ปี การศึกษา 2561

WWW.ENG.RU.AC.TH

Tel.02-310-8570-1 ตอ 233 (งานบริการการศึกษา) ตอ 234 (งานการเงิน)


ขั้นตอนการลงทะเบียน 1.เขาสู Website : www.eng.ru.ac.th

Link สําหรับปริ๊นท&บาร&โคดลงทะเบียน

2.เลือก ENROLL IN : กรณีลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1,2 และ Summer (3) และเลือก ADD/DROP กรณีบอกเพิ่ม บอกเลิกกระบวนวิชา

3.กรอกรหัสนักศึกษา และปNอนรหัสวิชา(7 หลัก) : เปPนตัวพิมพ&ใหญ

กด Search

4.เลือกภาคการศึกษาปTจจุบัน (ในกรณีลงทะเบียนปกติ) ตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา เลือกกลุมบรรยาย กดเพิ่ม รายการ เพื่อสรุปวิชาลงในบัตร Barcode ของนักศึกษา และทําตามขอ 3 – 4 ในกระบวนวิชาถัดไป จนครบทุกวิชา ที่นักศึกษาประสงค&ลงทะเบียน


4.2 กรณี ADD-DROP เลือก เพิ่มวิชา ลดวิชา เปลี่ยนกลุม(ตามประสงค&ของนักศึกษา) และดําเนินการตามขั้นตอน ลงทะเบียนตามปกติ

5.ตรวจสอบตารางแสดงผลดานลาง หากตองการยกเลิกรายการบางกระบวนวิชา ใหกด ทุกวิชา และกด Print

และดําเนินตอไปจนครบ


1/2560

1/2560

1/2560 1/2560

5.1 กรณี เพิ่มวิชา (ADD) บอกเลิกวิชา (DROP) เปลี่ยนกลุม (SECTION)


6. เลือกรายการในชองโปรดระบุ ตรวจสอบภาคการศึกษา ชื่อวิชา รหัสวิชา กลุมเรียน เนื่องจากหากนักศึกษา ลงทะเบียนผิดวิชา หรือผิดกลุมเรียน อาจมีผลตอรายชื่อเขาหองเรียน และวันเวลาสอบ

1/2560

1/2560

6.1 กรณีบอกเพิ่ม (ADD) กรณีบอกเลิก (DROP) กรณีเปลี่ยนกลุมเรียน (Section)

กด Print


7. กรอก *** ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา และเบอร&โทรศัพท& (สําคัญมาก) หากมีปTญหาเนื่องจากลงทะเบียน ทางงาน บริการการศึกษาจักติดตอนักศึกษาเพื่อแกไขตอไป 7.1 พบประธานสาขาวิชา อาจารย&ที่ปรึกษา หรืออาจารย&ประขําสาขาวิชา ลงนาม 7.2 ยื่นบัตรลงทะเบียนที่งานบริการการศึกษา ชอง 1-4 ณ สํานักงานชั้น 2 เพื่อตรวจสอบ และลงนาม

1/2560

1/2560

7.3 ยื่นแคชเชียร&เช็ค(กรณีลงทะเบียนปกติ) ตามจํานวนคาธรรมเนียมการศึกษา หรือตรวจสอบจากงานการเงิน ณ สํานักงานชั้น 2 ชอง 5 - 7 ***เขียนชื่อ-นามสกุล รหัสหลังเช็คทุกครั้ง 8. รับใบเสร็จ(บัตรลงทะเบียน) ***ตรวจสอบความถูกตอง ของรหัสวิชา กลุมเรียน*** และนักศึกษาควรเก็บใบเสร็จ (บัตรลงทะเบียน )ติดตัวเสมอ เมื่อติดตอกับคณะฯ และใบเสร็จลงทะเบียนนี้ถือเปPนหลักฐานในการเขาสอบทุกครั้ง


เอกสารประกอบการยื่นคํารอง 1. เรื่องทั่วไป สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน ใบเช็คเกรด 2. หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน ใบเช็คเกรด รูปถ!าย 2 นิ้ว (สี/ขาวดํา) แต!งกายชุดนักศึกษา 1 รูป 3. หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร /เรียนครบหลักสูตรอยู%ระหว%างรออนุมัติสภา ม.ร. สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน ใบเช็คเกรด กรอกรายละเอียดแบบตรวจสอบการจบการศึกษา รูปถ!าย 2 นิ้ว (สี/ขาวดํา) แต!งกายชุดนักศึกษา 1 รูป 4. หนังสือรับรองค%าลงทะเบียนเรียนเพื่อใชในการเบิก สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน 5. ขออนุมัติเขาสาขาวิชา – ยายสาขาวิชา (ค!าธรรมเนียมย/ายสาขาวิชา 1,000.- บาท) (นักศึกษาจะเขาสาขาวิชาที่นักศึกษาประสงค3เขาเรียนโดยอัตโนมัติ และจะไม%เสียค%าธรรมเนียมหากแจงยายสาขาวิชาภายใน 1 ป8การศึกษา)

สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน ใบเช็คเกรด 6. เรื่องการสอบซ้ําซอน สําเนาบัตรนักศึกษา สําเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน ใบเช็คเกรด กรอกรายละเอียดแบบตรวจสอบการจบการศึกษา 7. เรื่องขอลงทะเบียนเรียนต%างสถาบัน / ส%วนกลาง สําเนาใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน ณ ปจจุบัน ใบเช็คเกรด กรอกรายละเอียดแบบตรวจสอบการจบการศึกษา สําเนาคําอธิบายรายวิชา (เฉพาะวิชาที่ต/องการลงทะเบียน) ของสถาบันที่จะไปศึกษา มีตราประทับ จากสถาบัน


8. เรื่องขอรับเงินประกันของเสียหายคืน (กรณีจบการศึกษา) คําร/องทั่วไป- ระบุของเงินประกันชองเสียหายคืน (จบการศึกษาภาค............... ป;การศึกษา.......) สําเนาบัตรนักศึกษา หรือสําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ต/นฉบับใบเสร็จรับเงินภาคการศึกษาสุดท/าย สําเนาหน/าบัญชีสมุดเงินฝากของนักศึกษา ธนาคาร (ทหารไทย/ ออมสิน/ ไทยพาณิชย>) 1 ฉบับ ************************************************************* การขอรับทุนเรียนดี 5 A หลักเกณฑ3 ไม!เคยจบปริญญามาก!อน เอกสารยื่นคํารอง 1. ใบคําร/องทั่วไป 2. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ 3. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน 1 ฉบับ 4. Transcript แบบไม!จบการศึกษา (ฉบับจริง) ขั้นตอนการดําเนินการ 1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบคําร/องทั่วไป 2. พบอาจารย>ที่ปรึกษา (ลงนาม) 3. ยื่นใบคําร/องพร/อมเอกสารทั้งหมด ที่งานบริการการศึกษา ***รอการติดต%อกลับจากงานการเงิน*** ************************************************************* ขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 1. ใบคําร/องทั่วไป 2. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ 3. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาคการศึกษาสุดท/าย 1 ฉบับ 4. สําเนาใบเช็คเกรด 1 ฉบับ ชําระเงินที่งานการเงิน ภาคการศึกษาละ 1,000.- บาท (โดยชําระเปLนแคชเชียร>เช็ค ธนาคารใดก็ได/ สั่งจ!าย “คณะวิศวกรรมศาสตร> มหาวิทยาลัยรามคําแหง”) *************************************************************


การขอลงทะเบียนเรียนต%างสถาบัน หลักเกณฑ3 1. ต/องเปLนนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา/ชั้นป;ที่ 4 (104 หน!วยกิต) 2. ต/องเปLนกระบวนวิชาที่ไม!เปOดการเรียนการสอนในภาคการศึกษานั้นๆ 3. สถาบันที่นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนต/องเปLนสถาบันที่สภาวิศวกรรับรอง เอกสารยื่นคํารอง 1. ใบคําร/องทั่วไป 2. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ 3. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 1 ฉบับ 4. ใบเช็คเกรด หรือ ใบรายงานผลการเรียนจากระบบ MIS (www.mis.ru.ac.th) 5. ใบตรวจสอบผลการเรียน ตามสาขาวิชา 6. รายละเอียดกระบวนวิชาของสถาบันที่ต/องการไปลงทะเบียนเรียน หมายเหตุ 1. นักศึกษาต/องติดต!อกับสถาบันที่ต/องการศึกษาล!วงหน/า ก!อนการลงทะเบียนเรียนที่คณะฯ 2. นักศึกษาต/องลงทะเบียนเรียนที่คณะฯ ควบคู!กับสถาบันอื่น 3. สําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน ส!งงานบริการการศึกษา 4. ติดตามผลการสอบ แจ/งงานบริการการศึกษา (เปLนลายลักษณ>อักษร) เพื่อคณะฯ จะได/นําผลการเรียนที่ ได/มาบันทึกเข/าฐานข/อมูลต!อไป ************************************************************* ขอจบการศึกษา **เมื่อผลการเรียนเขาระบบครบทุกกระบวนวิชาแลว** 1. ใบคําร/องขอจบการศึกษา 2. แบบตรวจสอบผลการศึกษาของแต!ละสาขา 3. Transcript แบบไม!จบการศึกษา (ฉบับจริงเท!านั้น) ชุดละ 50.- บาท ที่ One Stop Service 4. สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 5. สําเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 6. สําเนาผลการเทียบโอนหน!วยกิต (กรณีเปLนนักศึกษาเทียบโอนหน!วยกิต) 7. ไปรษณียบัตร 2 ใบ เขียนชื่อ ที่อยู! ของนักศึกษาที่สามารถติดต!อได/ ให/ชัดเจน 8. กรอกข/อมูล “ภาวะการมีงานทํา” เพื่อขึ้นทะเบียนขอสําเร็จการศึกษา ใน www.ru.ac.th ที่ Link (สั่งพิมพ>เอกสาร 1 ชุด แนบรวมกับเอกสารขอจบของคณะฯ) *************************************************************


การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตองมีรายชื่ออนุมัติสภาเรียบรอยแลว 1. กรอกแบบรายงานตัวบัณฑิต (ส!งที่งานบริการการศึกษา) (พร/อมรูปถ!ายสวมครุยเลือดหมูขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป) 2. ติดต!อชําระเงินที่กองคลัง (ตึกอธิการบดี ชั้น 1) 2.1 ค!าขึ้นทะเบียนบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร> 1,000.- บาท 2.2 ค!า Transcript / 1 ฉบับ 100.- บาท 2.3 ค!าใบรับรองสภา 100.- บาท 3. ติดต!อ สวป. พร/อมแนบใบเสร็จชําระเงินค!า Transcript และค!าใบรับรองสภา พร/อมรูปถ!ายชุดครุย 2 นิ้ว 1 รูป ***ติดตามกําหนดการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร จากประกาศของมหาวิทยาลัย*** ************************************************************* ขอใบเช็คเกรด หรือ ตรวจสอบผลการเรียน จากระบบ www.mis.ru.ac.th ขอใบเช็คเกรด นักศึกษาชําระเงิน จํานวน 40.- บาท ที่จุด ONE STOP SERVICE อาคารกงไกรลาศ (KLB) ตรวจสอบผลการเรียน จากระบบ www.mis.ru.ac.th นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนได/จากระบบ www.mis.ru.ac.th โดยสามารถพิมพ>เปLน หลักฐาน ยื่นแนบใบคําร/องให/งานบริการการศึกษา แทนใบเช็คเกรดได/ ************************************************************* เรื่องที่นักศึกษาควรทราบ และปฏิบัติ 1. การลงทะเบียนเรียน 1.1 Print Barcode สําหรับลงทะเบียน ได/ที่ www.eng.ru.ac.th 1.2 กระบวนวิชาถูกต/องตามหลักสูตรที่ศึกษา 1.3 ลงทะเบียน Section ใด ให/เข/าสอบ Section นั้น 1.4 ขอเรียนส!วนกลาง ม.รามฯ หรือต!างสถาบันฯ ให/ยื่นเอกสารก!อนการลงทะเบียน 1 – 2 สัปดาห> 1.5 คาดว!าจะจบการศึกษาในภาคการศึกษาใด ให/แจ/งและระบุขอจบในบัตรลงทะเบียน 1.6 ตรวจสอบใบเสร็จลงทะเบียน ทุกครั้งก!อนออกเคาน>เตอร>การเงิน เพราะหากเกิดความผิดพลาดในการ ลงทะเบียน อาจส!งผลต!อการเข/าสอบ และผลการศึกษา ของนักศึกษาได/ โดยให/เก็บไว/เปLนหลักฐานเข/าสอบ และ ติดต!อกับคณะฯ 2. ตรวจสอบรายละเอียดต%าง ๆ 2.1 ลงทะเบียนกระบวนวิชาให/ถูกต/อง ครบถ/วนตามหลักสูตรที่ศึกษา


2.2 ชื่อ สกุล คํานําหน/า (ภาษาไทย – อังกฤษ) หากไม!ถูกต/อง ให/ดําเนินการแก/ไขที่ สวป. และแจ/งที่คณะฯ ก!อนการขอจบการศึกษา 2.3 ใบเช็คเกรด ต/องระบุสาขาวิชา หากยังไม!ระบุ ให/แจ/งที่งานบริการการศึกษาเพื่อ ยื่นความจํานงเข/าสาขา ต!อ ************************************************************* การขอสอบยอนหลัง 1. เปLนผู/ปlวยใน 2. บิดา มารดา เสียชีวิต 3. ติดทหาร 4. กรณีอื่นๆ ที่กรรมการคณะฯ เห็นสมควร *** ติดต!อขอสอบย/อนหลังภายใน 3 วัน นับจากวันสอบวันสุดท/าย *** **** ดําเนินการสอบภายใน 15 วัน **** ************************************************************* การขอเกียรตินิยม 1. ไม!เทียบโอนผลการเรียน 2. ไม!มีประวัติการได/ผลการเรียน F, U, W ตลอดหลักสูตร 4 ป; 3. จบการศึกษาภายใน 4 ป; 4. ไม!เคยลงกระบวนวิชาใดๆ ซ้ํา ************************************************************* นักศึกษาควรติดตามประกาศ ต%างๆ ของคณะฯ เพื่อดําเนินการเรื่องต%างๆ ในช%วงเวลาที่คณะฯ กําหนด และหากเอกสารคํารองใดตองผ%านการพิจารณาจากประธานสาขาวิชา/อาจารย3ประจําสาขาวิชา หรืออาจารย3ที่ ปรึกษาใหนักศึกษาพบอาจารย3เพื่อพิจารณาลงนามก%อนดําเนินการในขั้นตอนต%อไป


คู่มือนักศึกษาใหม่  
คู่มือนักศึกษาใหม่  
Advertisement