Page 1

สาขาวิช าจิต รกรรม สาขาวิช าประติม ากรรม สาขาวิช าภาพพิม พ์ ก า ร ท ด ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น

แบ่ ง เป็ น การสอบภาคทฤษฎี และการ

สอบภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาและแนวทางการทดสอบ ดังนี้ • วิช าวาดเส้น (ปฎิบ ัต ิ)แสดงความรู้ ความสามารถในการ วาดเส้นโดยใช้สื่อดินสอดำา EE เท่านั้น และวาดตามแบบที่ กำาหนดให้ตามคำาสั่ง • วิช าองค์ป ระกอบศิล ป์ (ปฏิบ ัต ิ)แสดงความรู้ ความ สามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะตามจินตนาการและใช้ ทักษะการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่มีความงามตามหัวข้อที่ กำาหนดให้โดยใช้สื่อตามถนัด ลงบนกระดาษที่กำาหนดให้ ได้แก่ ปากกา ดินสอ สีหมึก สีนำ้า สีโปสเตอร์ สีอะคริลิกและ

ห้า มการปะติด สอบวัน เสาร์ท ี่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลาสอบ รายวิช าที่ส อบ ๐๙.๐๐

วิชาองค์ประกอบศิลป์ (ภาคปฎิบัติ)

น.-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.

วิชาวาดเส้น (ภาคปฎิบัติ)


เกณฑ์ก ารพิจ ารณาคะแนนการสอบข้อ เขีย น คะแนนจากส่ว น

เป็นดังนี้

ค่า นำ้า หนัก (%)

องค์ประกอบศิลป์ (ภาคปฎิบัติ)

๕๐

วาดเส้น (ภาคปฎิบัติ) รวม

๕๐ ๑๐๐

สาขาวิชาจิตรกรรม