Page 1

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม การทดสอบข้อเขียน แบ่งเป็นการสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาและแนวทาง การทดสอบ ดังนี้ - ความรู้พื้นฐานและความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคทฤษฎี) เป็นข้อสอบปรนัย ให้เลือก คาตอบที่ดีที่สุด ทดสอบพื้นฐาน ความรู้ในด้านต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อาทิ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แรง, หลักกลศาสตร์เบื้องต้นและ พื้นฐานความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ ทฤษฎีองค์ประกอบ ศิลป์ทัศนศิลป์ระนาบและมิติ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรขนิเทศน์แรง ความรู้รอบตัว ความรู้ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงโจทย์หรือ แบบทดสอบทักษะด้านเหตุผลหรือตรรกะความสามารถเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น - ความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ) เป็นข้อสอบปฏิบัติโดยให้ผู้ทดสอบแสดงทักษะ พื้นฐานด้านศิลปะและการออกแบบ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะด้านเรข นิเทศน์ ทักษะพื้นฐาน ด้านศิลปะ นอกจากนี้อาจรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหวพริบ ปฏิภาณ รวมถึงความมุ่งมั่นและ ความสามารถในการทางาน เป็นต้น สอบวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๓๐ น. ความรู้พื้นฐานและความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคทฤษฎี) ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ) เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการสอบข้อเขียน เป็นดังนี้ คะแนนจากส่วน ความรู้พื้นฐานและความถนัดทาง ศิลปอุตสาหกรรม (ภาคทฤษฎี) ความถนัดทางศิลปอุตสาหกรรม (ภาคปฏิบัติ) รวม

คะแนนสอบ คะแนนขั้นต้นที่ต้องผ่านเกณฑ์(%) ค่าน้า้ หนัก (%) ๑๐๐ ๓๐ ๖๕ ๑๐๐

๓๐

๓๕

๒๐๐

-

๑๐๐

สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม  
Advertisement