Page 1

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มีเกณฑ์ทดสอบความรู้และทักษะขั้นต้นครอบคลุมหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ การทดสอบข้อเขียน แบ่งเป็น การสอบภาคทฤษฎี และการสอบภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาและแนว ทางการทดสอบ ดังนี้  วิชาความรู้พื้นฐานและความถนัดทางสถาปัตยกรรมภายใน(ทฤษฎี)เป็นข้อสอบปรนัย ให้ เลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุด ทดสอบพื้นฐานความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ ด้านศิลปะ, ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์, ทัศนศิลป์, ระนาบและมิติ, ประวัติศาสตร์ศิลป์เบื้องต้น ความรู้ทั่วไป ด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย และตะวันตก, คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ความรู้รอบตัว, ความรู้ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม, ภาษาเพื่อการสื่อสาร, รวมถึงโจทย์หรือแบบทดสอบทักษะด้านเหตุผลหรือตรรกะ /ความสามารถเชิงวิเคราะห์เป็นต้น  วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมภายใน(ปฏิบัต)ิ เป็นข้อสอบปฎิบัติ ให้แสดงทักษะในด้าน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, จินตนาการ, ทักษะด้านเรขนิเทศน์, ทักษะพืน้ ฐานด้านศิลปะ และ การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน, วาดเส้น สอบวันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๓๐ น. ความรู้พื้นฐานและความถนัดทางสถาปัตยกรรมภายใน (ภาคทฤษฎี) ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ความถนัดทางสถาปัตยกรรมภายใน (ภาคปฏิบัติ) เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการสอบข้อเขียน เป็นดังนี้ คะแนนจากส่วน คะแนนสอบ คะแนนขั้นต้นที่ต้องผ่านเกณฑ์ ค่าน้า้ หนัก (%) ความรู้พื้นฐาน และ ความถนัดทาง ๑๐๐ ๓๐ ๕๐ สถาปัตยกรรมภายใน (ทฤษฎี) ความถนัดทางสถาปัตยกรรมภายใน ๑๐๐ ๓๐ ๕๐ (ปฏิบัติ) รวม ๒๐๐ ๑๐๐

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you