Page 1

สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ การทดสอบข้อเขียน แบ่งเป็น การสอบภาคทฤษฎี และ การสอบภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาและแนวทาง การทดสอบ ดังนี้ - วิชาความรูท้ ั่วไปและความรูพ้ ื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ (ทฤษฎี) เป็นข้อสอบปรนัย ให้ เลือกคาตอบที่ดีที่สุด ทดสอบพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า อาทิ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพื้นฐานความรู้ ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ทัศนศิลป์ ระนาบ มิติสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ทางศิลปะและการออกแบบเรขนิเทศน์ความรู้รอบตัว ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงโจทย์หรือแบบทดสอบทักษะ ด้านเหตุผล หรือตรรกะ ความสามารถเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น - วิชาความถนัดทางการออกแบบ (ปฏิบัติ) เป็นข้อสอบปฏิบัติให้แสดงทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ และการออกแบบ เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะด้านเรขนิเทศน์ ทักษะพื้นฐาน ด้านศิลปะ นอกจากนี้อาจรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไหวพริบ ปฏิภาณ รวมถึงความมุ่งมั่นและ ความสามารถ ในการทางาน เป็นต้น สอบวันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลาสอบ รายวิชาที่สอบ ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๓๐ น. วิชาความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ความถนัดทางการออกแบบ (ภาคปฏิบัติ) เกณฑ์การพิจารณาคะแนนการสอบข้อเขียน เป็นดังนี้ คะแนนจากส่วน ความรูท้ ั่วไปและความรู้พื้นฐานทางศิลปะและการออกแบบ ความถนัดทางการออกแบบ (ภาคปฏิบัติ) รวม

คะแนนสอบ ๔๐ ๖๐ ๑๐๐

ค่าน้า้ หนัก (%) ๔๐ ๖๐ ๑๐๐

สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ  
Advertisement