Page 1

STRATEGY FME 2013-2016


Continguts

2


1 Sumari La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech (UPC), va iniciar la seva activitat el curs 1992-1993. El curs 2012-2013 celebra el 20è aniversari. En aquests 20 anys s’han titulat 594 llicenciats en Matemàtiques, 316 diplomats en Estadística i 169 llicenciats en Ciències i Tècniques Estadístiques. Han obtingut el títol de doctor en matemàtiques 311 doctorands des del seu inici en el 1997. Respecte els estudis de Màster des del 2007 que es van implantar 173 estudiants han obtingut el títol de Màster en Matemàtica avançada i Enginyeria Matemàtica o dels seus plans diferenciats (Màster en Matemàtica Aplicada i Màster en Enginyeria matemàtica), i 89 estudiants s’han titulat en el Màster d’Estadística i Investigació operativa. La sortida professional dels titulats ha estat altament satisfactòria tant per la qualitat de la feina trobada com pel temps invertit en trobar-la.

Els darrers 5 anys han estat marcats per l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior , per l’aplicació de programes de qualitat i d’ excel·lència i per l’esperit de millora continua . En l’actualitat l’FME ofereix els estudis de: Grau en Matemàtiques, Grau Interuniversitari en Estadística, Màster in Advanced Mahtematics and Mathematical Engineering, Màster Interuniversitari en Estadística i Investigació Operativa i, el Doctorat en Matemàtica Aplicada. Pel que fa a la formació continuada ofereix el Postgrau en Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers.

L’FME es va crear per donar resposta a una demanda social, per oferir a la societat un nou perfil de matemàtics i un requeriment d’aplicabilitat dels estudis universitaris a la vida real, al món actual.

Pel que fa als estudis de Matemàtiques ressalta la seva reputació d'excel·lència, alt nivell, qualitat i exigència acadèmica. El seu grau d’aplicabilitat i d’interdisciplinarietat es fa palès gràcies al seu professorat compost per matemàtics, enginyers, informàtics, físics... Són els estudis de matemàtiques triats pels estudiants de secundària amb millor expedient acadèmic: els únics a l'estat 3


espanyol que mantenen any rere any una demanda superior a l'oferta, amb notes de tall que voregen el 7. També són la carrera preferida dels estudiants admesos en el programa d'excel·lència de dobles titulacions de la UPC .

Els estudis d’Estadística van aprofitar l’adaptació al nou marc europeu i la Universitat Politècnica de Catalunya juntament amb la Universitat de Barcelona van organitzar coordinadament els títols de grau i de màster. Aquesta opció va permetre aprofitar les diferents experteses dels departaments de totes dues universitats que s’ocupen de l’estadística i les seves aplicacions; informàtica, TIC i investigació operativa per la UPC i economia, ciències socials i bioestadística a la UB.

L’FME posa de manifest la seva implicació i el grau de compromís de l’equip directiu i de tot el personal en la qualitat dels programes formatius que el centre imparteix, treballa per millorar la qualitat de la seva activitat principal, ja sigui mitjançant el Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ), ja sigui pels diferents procediments d’acreditacions i verificacions de les titulacions.

El seu valor afegit està en les persones. En els seus estudiants, en el seu professorat i en el seu staff administratiu.

Aquest document descriu l’estratègia de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC 2013-2016. Més enllà dels 20 anys.

4


2 El moment Les universitats catalanes viuen en l’actualitat un moment força complicat. Les generacions d’estudiants millors preparades es llicencien en un present confús i amb un futur incert. Tot i així l’FME és un referent en la docència en matemàtiques i estadística, cal donar a conèixer, els trets diferencials i particulars i cal potenciar l’impacte en la societat que pot aportar. El moment actual exigeix un reposicionament , demanda interactuar amb els ens circumdants, fer visible la singularitat la idiosincràsia i reforçar la qualitat que fa a l’FME diferent.

Planificació estratègica La darrera planificació estratègica de l’FME comprèn el període 1998-2002, emmarcat en el “pla plurianual de la Universitat Politècnica de Catalunya: qualitat al servei de la societat”. Posteriorment s’han anat aplicant planificacions basades en indicadors molt concrets (eix A, bloc 1).

En el pla 1998-2002 es van detectar alguns punts febles i algunes amenaces. En moltes s’hi va intervenir i els resultats van superar amb escreix les expectatives,però d’altres encara no s’han abordat suficientment com per treure’n una valoració positiva. La dificultat mostrada l’any 1998 com a “dificultat d’enllaçar els primers cursos de les titulacions amb l’ensenyament secundari” s’ha treballat mitjançant accions pròpies de l’FME com el Premi Poincaré i el Premi Planter, mitjançant la col·laboració en accions externes com les proves Cangurs i les Olimpíades Matemàtiques i també donant suport a institucions de secundària. Aquestes accions han donat com a fruit un impuls de la ciència i les matemàtiques en el món de l’ensenyament secundari, un treball cooperatiu i coordinat amb diverses organitzacions i sobretot la captació del talent per a l’FME.

Pel que fa a l’amenaça “Poc coneixement entre el món empresarial de l’entorn, del perfil professional dels titulats i les seves potencialitats”, els resultats no han estat tan evidents , cal aprofundir, promoure i potenciar aquest coneixement mutu. Cal que l’FME es doni a conèixer a les empreses, que aquestes vegin el potencial dels seus estudiants i per tant dels futurs treballadors amb coneixements tant interdisciplinaris i aplicats capaços d’aportar i generar riquesa per al nostre país.

5


Challenges and Opportunities La societat té unes expectatives envers la universitat. Les universitats passen per un moment complicat. L’FME té una docència contrastada i evidenciada d’alta qualitat, té l’experiència de 20 anys, té els coneixements interdisciplinaris, posseeix la internacionalització que avalen tots els convenis signats amb universitats estrangeres i pot tenir un lideratge derivat tenir els estudis de matemàtiques amb més demanda i amb una nota d’accés més alta, i els estudis d’estadística amb una multidisplinarietat consolidada. És un repte, cal posicionar-se, reinventar-se, potenciar la pròpia idiosincràsia, fer-se visible.

6


3 Facultat de Matemàtiques i Estadística. Missió, Visió i Valors

Our Mission La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech (UPC), forma titulats en Matemàtiques i Estadística capaços d’integrar-se i de ser innovadors en l’entorn científic, tecnològic i empresarial que ens envolta, seguint principis d’excel·lència i aplicabilitat, i consolidar una posició de prestigi com a centre docent per la qualitat dels estudis que s’hi imparteixen.

Our Vision En l’horitzó, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech vol ser un centre docent de referència en l’àmbit de les Matemàtiques i l’Estadística per la qualitat de les seves titulacions, per l’expertesa del professorat i per la disposició dels seus estudiants.

La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech, vol corroborar la connexió amb la societat a través del nivell d’inserció laboral dels seus titulats, a nivell quantitatiu i qualitatiu i a través de xarxes de col·laboració amb el teixit empresarial.

Our Values Passion for Maths. Passion for Statistics. Encouraging the effort and the Excellence Multidisciplinarity, Applicability 7


Eixos estratègics Docència Impacte social Recerca

8


4 Core Strategy 4.1 Docència La docència de l’FME destaca pel seu alt nivell d’exigència acadèmica. L’entrada d’alumnes des de secundària amb un elevat nivell d’estudis, l’alta demanda dels estudis, les titulacions en sí mateixes són garanties per continuar treballar en la línia de la qualitat docent L’acadèmic provinent de diferents àmbits aplicats i científics, la expertesa i la pròpia maduresa dels ensenyaments propicien mantenir el nivell d’excel·lència dels estudis. Cal destacar els trets diferencials i distintius de la FME, aprofundir en la diferenciació respecte a d’altres universitats amb els mateixos estudis. S’ha de donar el valor al nivell de talent de l’estudiantat i del professorat, potenciar el caràcter tecnològic i aplicat.

Principles of Developing Key Areas of Development 1. Qualitat en la docència 2. Captació de talent 3. Encouraging the effort

Qualitat en la docència La docència de l’FME és la seva missió i el seu punt fort. Tant pels estudiants com pel professorat el nivell dels estudis impartits és d’una alta qualitat i rigor. A més, els sistemes de garantia interna de la qualitat per obtenir el reconeixement les mencions de qualitat i excel·lència en les titulacions, les diferents mesures implementades per agències autonòmiques i estatals referent als processos d’avaluació de les titulacions manifesten el compromís envers el foment de la millora contínua en la docència, en la innovació docent i en la formació de persones i professionals competents amb capacitats i habilitats per fer front als reptes presents i futurs.

Aquest nivell d’excel·lència evidencia la singularitat de l’FME.

9


Captació de talent Una de les principals característiques és l’alt nivell d’estudis que tenen els estudiants que hi ingressen, la seva motivació, la seva ambició. Aquest talent s’ha pogut aconseguir durant aquests anys principalment gràcies a dues experiències: el Premi Poincaré (Matemàtiques) i el Premi Planter de Sondeigs i Experiments (estadística). Aquest premi adreçat a estudiants de secundària impulsa el coneixement d’aquestes matèries, l’aprofundiment i l’enamorament. També s’ha donat un suport incondicional a les proves Cangurs i a les Olimpíades. I s’ha reforçat la relació amb institucions de secundària. Totes aquestes experiències han aportat un coneixement de l’FME en el món de la secundària, un coneixement del seu prestigi i un treball continu i coordinat amb aquests ens. El fruit. L’FME té els millors estudiants.

Encouraging the effort El nivell dels estudis, els estudiants i els professors, així com la continuïtat evident de la demanda i la nota d’accés demostren la valoració de l’esforç en l’estudi. Els estudis de matemàtiques són els més triats pels estudiants admesos en el programa d’excel·lència de dobles titulacions.

En un món on els joves no coneixen la cultura de l’esforç, l’FME continua donant-li el seu valor.

10


4.2 Societal Impact L’entorn més proper a l’FME amb ens industrials, empresarials i científics propicia una relació privilegiada amb el teixit productiu. L’organització anual de jornades de coneixement amb el món laboral i la seva demanda relacionada amb els futurs titulats de l’FME han facilitat el coneixement d’aquest món, però s’ha de potenciar l’encaix facultat-empresa. L’FME ha d’esdevenir agent i motor de canvi econòmic i social en posar en valor els seus trets diferencials,els estudiants i els seus coneixements aplicats, tecnològics, multidisciplinars.

És un moment complicat. És el moment de donar resposta a la societat, de connectar amb el teixit empresarial, amb el món laboral. És el moment d’imaginar el futur i moure el món.

Key Areas of Development 1. Aliances Partnerships 2. Emprenedoria- Creativitat 3. Aplicabilitat en la societat 4. Involving Alumni

Principles of Developing Aliances Partnerships L’organització d’actes com les Jornades FME-empresa i MET –MEIO, on els estudiants de l’FME coneixen empreses i sortides professionals, i on les empreses capten talent per a la seva productivitat afavoreixen el contacte universitat-món laboral. Connecta els dos móns. Cal potenciar aquestes relacions, tenir-ne cura i ser proactius.

Emprenedoria –Creativitat La societat evoluciona molt ràpid. El moment és complicat. Cal ser creatius, imaginar i arriscar-se. El potencial està a l’FME. Cal reinventar-se.

Aplicabilitat en la societat La societat ha de veure el fruit del seu jovent. Ha de conèixer que estan ben formats i preparats per encarar el futur, el món, amb capacitats elevades. La interdisciplinarietat, l’aplicabilitat, el rigor dels

11


estudis i la contínua exigència evidencien que el resultat és positiu. Cal estendre-ho, cal connectarho.

Involving Alumni Els estudiants que s’han titulat a l’FME coneixen el seu rigor, la seva excel·lència, la seva aplicabilitat i la seva rica vida cultural, esportiva i social. Del 80% dels titulats que en tenim dades, un 52% treballa en empreses (banca i finances, informàtica, consultories, indústria, institucions R+D), un 30% fan recerca i docència universitària i un 14% són professors de secundària. Tenen un alt nivell de satisfacció amb la seva feina i un profund record del seu pas per l’FME, de la seva formació universitària. Els alumni són la connexió amb el món laboral, amb la societat.

12


5 Enablers Strategy Es proposen 3 línies transversals que incideixen en els eixos estratègics de l’FME, la docència i l’impacte social.

Excel·lència i singularitat de l’FME Formar les persones amb el nivell d’excel·lència dels estudis impartits a l’FME i donar a conèixer els trets diferencials i singulars que fan de l’FME un centre de referència.

Àrees de treball clau 1. Destacar i donar valor al nivell de talent i d’excel·lència de l’estudiantat FME: Consolidar el Premi Accenture al millor expedient i millor TFM del MEIO Crear el Premi Pere Mir al millor expedient de Matemàtiques

Connectar FME – Món laboral – Societat Potenciar l’encaix amb la societat, connectar amb els diversos sectors del món laboral i del teixit empresarial i industrial activant el vessant tecnològic i aplicat del estudis.

Àrees de treball clau 1. Donar a conèixer els perfils i les potencialitats dels titulats de l’FME a les empreses: Redimensionar i potenciar les Jornades FME-Empresa 2. Proposar projectes conjunts de transferència de coneixement: Crear el Projecte “El Repte” 3. Vincular-se amb les empreses a través d’un pla de patrocini: Redactar un pla de patrocini

13


Visibilitat – Lideratge FME Promoure i potenciar la visibilitat de l’FME. Enfortir el seu lideratge en el camp de les Matemàtiques i l’Estadística, posicionant la seva imatge, tant dins de la UPC com fora.

Àrees de treball clau 1. Treballar la comunicació interna i externa: Newsletter intern, renovació material difusió FME 2. Difondre la internacionalització dels estudis de l’FME Donar a conèixer els acords amb institucions internacionals al web.. 3. Reforçar els contactes i les relacions amb altres institucions Promoure la connexió amb les empreses dels cce i del PTQMF

14


6 Strategy FME 2013-2016 Facultat de Matemàtiques i Estadística, Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech. Febrer de 2013

Curs Galois

15

Test 1  
Test 1  

Prova a veure com funciona issue

Advertisement