2020 veiklos ataskaita

Page 1

ŽEMŲJŲ ŠANČIŲ BENDRUOMENĖ

2020 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA Kaunas


TURINYS

Įvadas.................................................................................................................................................

3

Ataskaitinių metų svarbiausi įvykiai ..............................................................................................

3

Asociacijos finansavimo šaltiniai..................................................................................................

3

Narystė asociacijoje.......................................................................................................................

5

2020 m. veiklos apžvalga.................................................................................................................

6

2


Įvadas Žemųjų Šančių bendruomenė (toliau Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – Asociacija. Asociacija įregistruota 2014 m. gruodžio 18 d., veikia pagal patvirtintus įstatus ir LR galiojančius teisės aktus. Asociacijos organai: 1. Visuotinis narių susirinkimas; 2. Vienasmenis Asociacijos organas – vadovas (pirmininkas); 3. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba. Dirbančių pagal darbo sutartį (tik projektų vykdymo metu): 2018 m. - 1 2019 m. - 2 2020 m. - 2

Žemųjų Šančių bendruomenės pirmininkė - Vita Gelūnienė dirba savanorystės pagrindais. Buhalterė – Valentina Danilevičienė dirba savanorystės pagrindais.

Asociacijos finansavimo šaltiniai Asociacijos veikla finasuota : 100% 90% 80%

Kitas gautas finansavimas

70%

Nario mokestis

60% 50%

Parama

40%

ES Fprojektų finansavimas

30% Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto

20% 10% 0% 2018

2019

2020

2020 metų Acociacijos veikla finansuota: pajamos iš Kauno miesto savivaldybės administracijos – 36%, projekto „Virtualios Šančių kultūrinės ir socialinės platformos sukūrimas“ įgyvendinimui; 21% pajamų sudarė pajamos iš VŠĮ Atviros Lietuvos fondo, projekto “„GENIUS LOCI: urbanizacija ir 3


pilietinė bendruomenė“ įgyvendinimui; 15 % visų pajamų sudarė pajamos iš VŠĮ Atviros Lietuvos fondo, kurios skirtos „Genius Loci - urbanistinis kaimynystės planas“ įgyvendinimui; pajamos “ Viešo intereso gynimo procesams sudaro 11% visų pajamų; 7% Asociacijos veikla finasauota iš juridinių asmenų paramos; iš nario mokesčio 2 %; iš anonimiškai gautos paramos (VMI-1.2%) 2 % ir kitų šaltinių 6 %. 2019 metų Acociacijos veikla finansuota: iš Kauno miesto savivaldybės administracijos – 58%, projekto “Balzaminė kalėdų tuopa 2019” įgyvendinimui; 15 % visų pajamų sudarė pajamos skirtos „Viešo intereso gynimo procesams“; 9% iš fizinio asmens gautos paramos; 7 % iš nario mokesčio; 6 % iš anonimiškai gautos paramos iš VMI (GPM mokesčio dalis); 5 % iš kitų šaltinių. Pagrindinę 2018 metų gaunamų Asociacijos pajamų dalį (64 %) sudarė pajamas iš

Valstybės

biudžeto, kurios buvo naudojamos Bendruomenės operos "Kopūstų laukas" kūrybinėms dirbtuvėms ir projektui “Balzaminė kalėdų tuopa” įgyvendinimui. Šiaurės ministų taryba patvirtino 2017 m. projekto sėkmingą įgyvendinimą ir pervedė skolos likutį, kuris sudarė 11 % visų pajamų, Britų taryba- 7 %. Asociacijos veikla finansuota iš tikslinių fizinių asmenų įnašų - 7 %, 7 % iš nario mokesčio ir 2 % iš anonimiškai gautos paramos iš VMI (GPM mokesčio dalis). Asociacija dėkoja visiems skyrusiems 2 % GPM paramą.

Narystė Asociacijoje Nuo 2017 m. priimtas sprendimas nario mokesčio dydžio neapribtoti. Bendruomenės narių skaičius :

2020 m. - 22 nariai; 2019 m. - 41 narys; 2018 m. - 21 narys. Žemiau pateikiami narystės mokesčio pokyčiai 2017 – 2020 m. Stojamasis mokestis priskiriamas nario mokesčiui.

Metai

Nario mokesčio suma

2017 m.

772 €

2018 m.

607 €

2019 m.

612 €

2020 m.

328 €

2020 m. sumažėjusį narių skaičių lėmė COVID-19 pandemijos paskelbimas. 4


Asociacijos narių teisės: 1. Dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime; 2. Nudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis; 3. Susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą; 4. Bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

2020 m. veiklos apžvalga 2020 metais Asociacija “Žemųjų Šančių bendruomenė” įgyvendino šias veiklas: 1.

2020 m. vasario mėnesį Viešą įstaiga „Atviros Lietuvos fondas“, kuris veikia kartu su

vieša

įstaiga „OSFL Projektai“ ir viešąja įstaiga „Geri norai LT“, kaip Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje operatorius, skyrė finansavimą projekto „Genius Loci urbanistinis kaimynystės planas“ įgyvendinimui, kurio tikslas: - Sukurti ryšius tarp partnerių; - Pradėti naujas bendravimo ir bendradarbiavimo formas, orientuotas į pilietinės visuomenės stiprinimą; - Inicijuoti kaimynysčių urbanistinio plano poreikio tyrimą; - Sudaryti partnerystės sutartis tarp Žemųjų Šančių bendruomenės ir Norvegijos organizacijų; - Padidėjęs supratimas apie kultūrinį ir socialinį kontekstą. 2020-02-10 du Asociacijos nariai išvyko į Norvegiją partnerystės užmezgimui. Užmegzti kontaktai su: - Oslo Velforbund (OVF), kuris turi projektui reikalingą tiesioginę piliečių sutelkimo aktyviam dalyvavimui miesto planavime ir darnaus vystymosi patirtį. Organizacija turi reikalingų žinių ir įgūdžių, reikalingų piliečių mobilizacijai, leidžiančių piliečiams sutelkti savo idėjas į praktines strategijas ir planus. OVF sukūrė ir pristatė metodikas, leidžiančias bendruomenėms pateikti savo pačių vizijas, reaguojant į naują Oslo miesto planą. Susitikime dalyvavęs organizacijos narys Leif Runar Forsth yra sukūręs knygą „Naujas praktinis mąstymas“, kuri išleista ir lietuvių kalba. Šios priemonės bus panaudotos projekte „GENIUS LOCI: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė“. - Bodø kommune savivaldybė yra įgyvendinusi D.I.V.E. metodiką, kuri yra priemonė, leidžianti bendruomenėms identifikuoti savo kultūros paveldą ir integruoti jį į kitus savivaldybės socialinio, ekonominio ir technologinio vystymosi planus. D.I.V.E. paveldo procesą suskirsto į keturis etapus: aprašomąjį, aiškinimo, vertinimo ir įgalinimo etapus. Partneris mokys vietinius Kauno žmones vadovauti ir įgydendinti DIVE procesą, padės parengti galutinę vizualizaciją. 5


Žemųjų Šančių bendruomenės nariai Ed Carroll ir Julija Tuleikytė su Vegard Kaasen Engen, ir Violaine Lea, kultūros paveldo skyriaus specialistais iš Bodo savivaldybės

Bodø savivaidybe ir Žemųjų Šančių bendruomens nariaiė su Harald Kokh ir Ruth Våpenstad, VF, Norvegija

6


2020-02-19 susitikimo metu Žemųjų Šančių bibliotekoje, buvo pateiktas pranešimas apie pažintinį vizitą į Norvegiją.

2.

2020-02-19 Žemųjų Šančių bendruomenė kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti

Kauno miesto savivaldybės administracijos 2019 m. gegužės 29 d. raštą „Dėl prašymo pakeisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą“. Teisėjų kolegija nusprendė; - Pareiškėjos Žemųjų Šančių bendruomenės skundą patenkinti; - Panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2019 m. gegužės 29 d. raštą „Dėl prašymo pakeisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą“; - Įpareigoti atsakovę Kauno miesto savivaldybės administraciją iš naujo išnagrinėti pareiškėjos Žemųjų Šančių bendruomenės 2019 m. gegužės 2 d. gautą prašymą Nr. 2019-05-02 pakeisti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą; - Priteisti pareiškėjai Žemųjų Šančių bendruomenei iš Kauno miesto savivaldybės administracijos 1065,77 Eur (vieną tūkstantį šešiasdešimt penkis eurus 77 ct) patirtų bylinėjimosi išlaidų. 3.

2020-03-21 prie Užšilių ąžuolo (Aukštuosiuose Šančiuose) surengta ąžuolo išsaugojimo akciją. Visi buvo kviečiami atnešti inkilus prie šio bendruomenei reikšmingo medžio ir palikti medžio

papėdėje, kadangi buvo privaloma laikytis saugaus atstumo tarp žmonių, dėl COVID -19 pandemijos paskelbimo. Pasak vietos gyventojų, ąžuolas yra ypač reikšmingas užšiliečiams dėl jo simbolinės reikšmės: iki čia eidavusios laidotuvių procesijos ir buvo atsisveikinama su artimaisiais. Akcijos tikslas - atkreipti dėmesį į brandžių ąžuolų pažeidžiamumą vykstant miesto urbanizacijai. Akcijos organizatoriai: Aukštųjų Šančių bendruomenė, Žemųjų Šančių bendruomenė, Užšilių bendruomenė.

7


4.02020-04-13 Velykų šventės proga surengė akciją- piešiame margučius.

8


5.

2020-04-25 nuotoliniu būdu per ZOOM platformą, surengta “Nemuno krantinės gatvės nebuvimo

šventė”. Įvyko atvira visiems piešimo akcija ant dviračių tako Nemuno pakrantėje, buvo nupieštas ilgas piešinys rankomis susikibusių žmonių. Praėjo metai nuo to laiko, kai Nemuno pakrantėje, Šančiuose, žmonės susikibę rankomis pasakė NE naujos gatvės statybai ir TAIP gamtos išsaugojimui. Metinių proga Asociacija pakvietė prisijungti prie šventės ir pasakyti savo palinkėjimus Nemuno pakrantei zoom susitikime. Piešinių akcija

9


6.

2020-06-24 įgyvendinta šventė “Saulėgrįža Žemuosiuose Šančiuose”. Organizatorius Tomas

Lazickas ir Žemųjų Šančių bendruomenė.

7.

2020-07-01 Seimo Spaudos konferencijų salėje buvo pristatyta Dariaus Petrulio ir Dariaus

Batulevičiaus fotografijų paroda „Nemuno kelias“. Paroda buvo eksponuojama Jungiamojoje galerijoje liepos 1-31 dienomis. Parodos kuratorė – Auksė Petrulienė, Čiurlionio muziejaus galerijos “Be sienų” kuratorė.

10


Parodos fotografijos dokumentuoja svarbiausius ir įspūdingiausius 2019 m. Žemųjų Šančių bendruomenės inicijuotus veiksmus, subūrusius Kauno bendruomenes: bendruomenių deklaracijos pasirašymą, eitynes už demokratiją, ekologinį baidarių žygį Nemunu.

Menininkas Darius Petrulis fotografijose užfiksavo žmonių pilietiškumo ir laisvės proveržius, gimusius erdviuose Nemuno peizažuose. O biologo Dariaus Batulevičiaus vaizdai, atveriantys retų sparnuočių buveines Šančių pakrantėje, liudija vietos gamtos įvairovę ir trapų grožį. Informacija buvo paskelbta: https://alkas.lt/2020/07/04/seime-pristatyta-d-petrulio-ir-d-batuleviciaus-nuotruku-parodanemuno-kelias/ https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37342&p_t=271796&fbclid=IwAR1EDCiuiPncTNodM WMBvzuf81cdQXIqnNA-PZKhduOLqOQfylIEy_CZIqI Žemųjų Šančių facebook puslapyje. 8.

2020-09-19 surengta šventė “Šančinės 2020”. Šventė pradėta ekskursija nuo Šančių poliklinikos

(Juozapavičiaus pr. 72). Ekskursijos metu galima buvo sužinoti daugiau apie Šančius, kaip pavyzdžiui, kuo Šančiai panašūs į Niujorką? Kur yra neoficiali Japonijos atstovybė Kaune? Laikinai buvo įkurta Šančinių arbatinė “Veranda” Kranto 18g. 11 name. Šventės metu pasirodė patys mažiausieji - Kazio Griniaus progimnazijos jaunučių choras “Melodija” (vad. Aistė Pabarškienė); Šančių operos “Kopūstų laukas” ansamlis – vadovė ir solistė Snieguolė Urbonienė; Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro muzikos akademijos solistai su vadovu Gintaru Petraška priešakyje; Rūta Povilaitytė. Vokalas, gitara, klavišiniai ir kiti.

11


Renginio metu pravesta choreografinė treniruotė Zumba, kurioje susipynė šokio bei fitneso judesiai, lydimi Lotynų muzikos ir šokio elementų. Renginio metu surengtas plieninių rytulių mūšio laukas - petankės turnyras . Geriausieji buvo apdovanoti prizais Karate treneris (klubas RIFAS) ir jo auklėtiniai atliko parodomąją programą. Visų dalyvaujančių buvo prašoma į Draugystės palapinę “Šančiai Japonijai” atnešti savo išlankstytas gerveles, artėjančios Sugiharos savaitei paminėti.

12


13


14


Apie šventę buvo rašoma: Šančines sušildė arbata žinomų menininkų verandoje | KaunoDiena.lt (13) Facebook

9.

2020-09-24 projekto “Genius loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė” pradžia. Trukmė – 3

metai. Finansuoja EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Šio projekto apimtyje sukurta nauja virtuali platforma www.sanciubendruomene.lt Interaktyvus Atminties žemėlapis Atminties žemėlapis - Genius Loci (sanciubendruomene.lt)

15


10.

2020-09-24 įvyko projektinių pasiūlymų Linų g. 6 viešas svarstymas. Projektiniai pasiūlymai net

nebuvo aptarti su artimiausiais kaimynais, projektuojama negavus kaimynų sutikimų ir neatsižvelgiant į vietos dvasią. Numatytų automobilių parkavimo vietų nepakanka patenkinti visus naujus gyventojus. Gatvelėje, kurioje dominuoja vienaaukščiai medinukai jau dabar sunku prasilenkti dviem automobiliams. Bendruomenė pateikė savo pastabas ir pasiūlymus projektuotojui. Unikalaus Kauno rajono - Žemųjų Šančių - gyventojai priešinasi bandymams tarp medinukų prikaišioti daugiabučių. Savivaldybėje dalyvavo 20 žmonių. Po viešo pristatymo, projektas buvo taisomas.

https://www.facebook.com/inittv/videos/370405550800617 11.

2020.10.01 - 2020.12.15 įgyvendintas projektas “Virtualios Šančių kultūrinės ir socialinės

platformos sukūrimas”, finasuotojas Kauno m. savivaldybė. Spalio mėnesį vyko susitikimai su virtualios platformos programuotoju, išsakyti ir aptarti poreikiai virtualiai platformai, buvo sudaryta savanorių grupė iš Žemųjų Šančių bendruomenės narių, kurie kūrė virtualios platformos struktūros medį ir jo įgyvendinimui reikalingas funkcijas. Buvo įsigytas domenas www.sanciubendruomene.lt, pagal poreikius pritaikytas serveris.

16


12. “Genius loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė” projekto spaudo konferencija Kopūstų lauke ir pristatymas visuomenei Šančių bibliotekoje https://www.facebook.com/inittv/videos/776577789857358/

Vyko viešas projekto ir su juo susijusių veiklų pristatymas Žemųjų Šančių bendruomenei (toliau – ŽŠB) Šančių bibliotekoje (2020.10.28), aptarti reikalingi atlikti darbai. Taip buvo įtraukti ŽŠB nariai, kurie aktyviai įsitraukė į svetainės turinio kūrimą, pasiskirstė atsakomybėmis, siūlė veiklas-projektus, apie kurias bus kuriamas turinys.

13. Lapkričio 17 d. svetainės dizainerė subūrė Žemųjų Šančių bendruomenės narius į

interaktyvų dizaino kūrimo užsiėmimą (workshop‘ą) naudojant nuotolinę platformą ZOOM, kurios metu bendruomenės nariai diskutavo apie Šančių identitetą, vietas, 17


spalvas, žodžius, kurie jiems simbolizuoja gyvenamą rajoną. Šio susitikimokūrybinio užsiėmimo pagrindu buvo kuriamas internetinės svetainės dizainas.

14. Naudojant projektų valdymo platformą Trello buvo toliau organizuojamas ir įgyvendinamas internetinės svetainės kūrimo procesas.

Projekto vykdymo eigoje buvo nuspręsta, jog kiekviena Šančiuose veikianti organizacija, įstaiga, kuri aplink save buria bendruomenę bus pakviesta prisijungti, kuriant savo paskyrą šioje internetinėje platformoje. Tokiu būdu bus didinama tarpusavio komunikacija tarp Šančiuose veikiančių bendruomenių, kuri vėliau galėtų išsireikšti įvairiomis veiklomis, projektais.

18


15. Lapkričio 25 d. vyko pirmasis Šančių bendruomenių susitikimas naudojant nuotolinę programą ZOOM, jame dalyvavo Šančiuose veikiančios bendruomenės ir organizacijos: seniūnija, ugdymo įstaigos, slaugos namai, krizinio nėštumo centras, Aukštųjų Šančių bendruomenė, Šančių kultūros kiemo atstovai. Šio susitikimo metu buvo pristatytas virtualios internetinės platformos projektas, aptartos tolesnės bendradarbiavimo galimybės. 16. Gruodžio 5 d. vyko antrasis Šančių bendruomenių susitikimas, kurio metu buvo pristatytas pirminis virtualios platformos dizainas, aptartas kiekvienos bendruomenės-organizacijos turinys, kuris bus reikalingas kuriant kiekvienos bendruomenės paskyras šioje virtualioje platformoje.

17. Pirminio svetainės dizaino pristatymas Šančių bendruomenių nuotolinio susitikimo metu. Gruodžio mėnesį vyko baigiamieji programavimo darbai susiję su pirminiu svetainės paleidimu. Esminis tikslas – veikianti internetinė svetainė, kurios turinys vėliau galės būti pildomas ir kuriamas pačių Šančių bendruomenių atstovų, t.y. svetainės turinio kūrimas bus pritaikytas įgudusiam vartotojui, lengvas ir prieinamas. Svetainės pirminiam variantui (demo versijai) buvo pasirinkta akcentuoti tokius laukelius: žemėlapius, bendruomenes, naujienas. Šis vykdytas projektas prisidėjo prie: - Bendradarbiavimo ryšių tarp įvairių Šančiuose veikiančių organizacijų stiprinimo; - Asmenų įveiklinimo prasmingai veiklai, kuriant turinį Žemųjų Šančių bendruomenės paskyrai; - Naujų įgūdžių įgijimo dirbant virtualioje erdvėje, nes visam projekto įgyvendinimui buvo pasitelktos nuotolinės programos, kurias sėkmingai naudojo ŽŠB nariai; - Komunikacijos plėtotės, nes sukurta virtuali platforma, pildant jos turinį taps erdve, kurioje vyks efektyvi komunikacija aktualiais Šančiuose gyvenantiems asmenims klausimais.

19


18.

2020-11- 25 Projekto “Genius loci: urbanizacija ir pilietinė bendruomenė” pradėjo šviečiamąjį

renginių ciklą. I-ojoje paskaitoje “SAVIVALDA – TAI MES” advokatė Rūta Visocnik kalbėjo apie tai, kas yra tikroji savivalda ir kaip ji veikia, kokiais būdais gali reikštis pilietiškumas savivaldoje ir kodėl negali būti savivaldos be bendruomenės. Advokatė Rūta Visocnik specializuojasi viešojo administravimo srityje. Virtuali paskaita vyko zoom platformoje. Tiesioginę transliaciją buvo galima stebėti fb #Žemųjų Šančių bendruomenė. Tai buvo viešas renginys. Paskaitos metu buvo suteikta galimybė užduoti klausimus gyvai stebint tiesioginę transliaciją, žinute fb #Žemųjų Šančių bendruomenė. Dalyvavo – 45 žmonės.

20


19.

2020-12-01 Žemųjų Šančių bendruomenė paruošė parodą “Faro siuntinys”. 2020 m. gruodžio

1-11 d. paroda buvo eksponuojamas Šančių bibliotekoje. Kuratorius – Ed Carroll. Projekto “Genius loci” dalis. Faro konvencija yra vertinga visuomenei, nes jos pagalba nematomi žmonių, vietų ir daiktų pasakojimai tampa matomais. Šios parodos idėja yra atverti naują būdą užmegzti ryšį su kitais, parodant ir dalijantis tuo, ką vertiname. Parodoje eksponuojami Žemųjų Šančių bendruomenės meniniai artefaktai nuo 2011 metų ir naujas Faro konvencijos brošiūros vertimas į lietuvių kalbą.

Vėliau paroda bus išsiųsta į Norvegiją ir rodoma Oslo bendruomenių asociacijoje. Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

21


20.

2020-12-06 paskaita „Šančių paveldas ir jo vertė“. Projekto „Genius loci“ dalis. Renginį vedė

projekto partneriai - KTU dėstytojai: dr. Vilma Karvelytė- Balbierienė dr. Kęstutis Zaleckis, lekt. Laura Jankauskaitė-Jurevičienė.

21.

2020-12-11 surengtas seminaras "Faro konvencija: kas kuria ir kaip išsaugoti genius loci?"

Projekto “Genius loci” dalis. Renginys vyko virtualiu būdu, per zoom platformą. Pranešėjai: Francesc Pla, Europos tarybos kultūros paveldo skyrius; Viltė Janušauskaitė, Kultūros paveldo komisijos narė; Genė Puzinienė, Žemųjų Šančių bendruomenė; Ed Carroll, Žemųjų Šančių bendruomenė; Vegard Kaasen Engen, paveldo specialistas, Bodo savivaldybė, Norvegija; Donata Armakauskaitė, Medinės miesto architektūros muziejaus laikinoji vadovė. Pokalbį moderavo Gintarė Skaistė, seimo narė. Pranešimai buvo verčiami į lietuvių-anglų k.

Dalyvavusių asmenų skaičius – 46.

22


22. 2020.12.20-2020.12.26 Žemųjų Šančių gyventojai ir bendruomenės nariai papuošė pušaites Nemuno krantinėje, svajodami apie įprastą gyvenimą be karantino kabindami žaisliukus.

23.

2020-12-29 organizuota „Virtuali Balzaminė Kalėdų tuopa“ bendruomenės šventė.

Šie metai buvo visiems kitokie, bet šventes norime švęsti. Norime pamatyti vieni kitus, palinkėti, pradžiuginti ar nustebinti, padovanoti vieni kitiems gerą žodį, eilėraštį ar dainą. Todėl tęsiant tradiciją šventė suorganizuota, bet esant pandemijai, organizuota nuotoliniu būdu, zoom platformoje.

23


Žemųjų Šančių bendruomenė Facebook grupė Vieša Žemųjų Šančių bendruomenės grupė yra skirta visiems Asociacijos nariams ir rajono gyventojams. Šioje grupėje yra diskutuojama apie rajono vystimą, problemas, skelbiami pagrindiniai įvykiai, pranešimai, nuotraukos su rajono vaizdais, video įrašai. Facebook grupė yra vieša, šioje grupėje yra patvirtinti 5800 nariai, 2019 metais buvo 4051 nariai.

Bendruomenės pirmininkė

Vita Gelūnienė

24