Page 1

โหวตโน

อยาปลอยใหนักการเมืองดูถูกประชาชน ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง เขาคูหากากบาท X ไมเลือกใคร เพื่อการปฏิรูปการเมือง

ในชองสี่เหลียมนี้ าท บ าก ก าย ม ห ง อ ่ ื ร ําเค งคะแนนใหแกผูใดเลยใหท

ถาไมประสงคล

คณะกรรมการรณรงคไปใชสิทธิ์กากบาทไมประสงคจะเลือกใครเพื่อการปฏิรูปการเมือง 1


หยอนบัตรกากบาท X ไมเลือกใคร

เพื่อไมใหนักการเมืองเอาคะแนนของเราไปทํารายและทําบาปกับประเทศชาติ 1. นักการเมืองพวกหนึ่งเผาบานเผาเมือง อีกพวกหนึ่งปลอยใหโจรเผาบาน เผาเมือง แลวยังสนับสนุนใหประกันตัวคนเผาบานเผาเมือง 2. พวกหนึง่ โกงชาติโกงแผนดินรวบอํานาจเปนของคนในครอบครัว อีกพวกหนึง่ ก็ แบงสัมปทานใหพวกพองโกงชาติโกงแผนดิน 3. พวกหนึ่งขายชาติยกแผนดินไทยใหเปนของกัมพูชา อีกพวกหนึ่งก็ปลอยให กัมพูชายึดครองแผนดินไทยและทํารายคนไทย 4. พวกไหนมาเปนรัฐบาล เขามาก็ลุแกอํานาจ จนมีประชาชนตองออกมา ชุมนุมเหมือนกัน

ทําไมคะแนนเสียงของเราตองลงใหกับคนเหลานี้มาทํารายและทําบาปใหกับประเทศชาติ

อยาปลอยใหนักการเมืองดูถูกประชาชน!! รวมกันใชสิทธิ์เลือกตั้ง แต “โหวตโน” หรือ กากบาท X ในชองไมประสงคจะลงคะแนน เพื่อสงสัญญาณเรียกรองการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ

2


เบื่อความขัดแยง เบื่อการชุมนุม เบื่อความรุนแรง

กากบาท X ไมเลือกใคร ใหบทเรียนกับนักการเมืองทุกพรรค ถาคุณเปนคนหนึ่งที่เบื่อความขัดแยงทางการเมือง เบื่อการชุมนุม และไมชอบความรุนแรง คุณเปนคนหนึ่งที่ควรไปเลือกโหวตโน หรือ กากบาท X ลงในชอง “ไมประสงคจะลงคะแนน” คือ ไมเลือกใคร เพราะไมวาเลือกใครก็มีแตจะมีความขัดแยงใหดํารงอยูตอไปไมรูจบสิ้น เพราะการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งแลวกากบาท โหวตโน หรือ ไมเลือกใคร คือการสงสัญญาณไป ยังนักการเมืองทุกพรรควา ปญหาของประเทศชาติในเวลานี้ เพราะเรามีระบบการเมืองและ นักการเมืองที่เปนปญหาของแผนดิน ถือเปนการสงสัญญาณอยางสันติวิธี เรียกรองใหมีการ เปลี่ยนแปลงปฏิรูปครั้งใหญ เพื่อยุติความขัดแยงทั้งปวง โดยใหประชาชนทุกกลุมเขามามีสวนรวม อยางแทจริง เพื่อสรางกลไกและกระบวนการตรวจสอบรวดเร็ว เปนธรรม และมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการปฏิรูปการเมืองแลว ความขัดแยงในทางการเมืองยอมลดลง และเปนผลทําใหการ ชุมนุมหลายกลุมก็จะลดลงตามไปดวย เพราะสามารถใชกลไกอื่นทดแทนการชุมนุมได ลดความ รุนแรงที่นําไปสูการเสียเลือดเนื้อระหวางคนไทยดวยกันเอง การโหวตโน หรือ กากบาท X ในชองไมประสงคจะลงคะแนน จึงเปนการสงสัญญาณ เพื่อเรียกรองใหยุติความขัดแยง แสวงหาเวที และกลไกในการปฏิรูป ใหคนไทยทุกกลุมไดเขามามี สวนรวม เพื่อปองกันไมใหประเทศไทยเดินหนาไปสูการเผชิญหนาดวยความรุนแรง และเสียเลือด เนือ้ ระหวางคนไทยดวยกันเอง

3


ระบบที่ลมเหลว ไมมี ใครเปนคนดีจริงใหเลือก นักการเมืองมี 2 ประเภทเทานั้น ภายใตระบบที่เปนอยู คือ 1. เปนคนเลวชั่วชาโกงบานกินเมือง 2. เหมือนเปนคนดีแตรวมมือและยกมือใหคนเลวปกครองบานเมือง (ซึ่งก็เลวเหมือนกัน) ตัวอยางทีเ่ ปนจริงและเห็นชัดทีส่ ดุ คือ โพลสํารวจออกมาในการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี คนใดมากทีส่ ดุ รัฐมนตรีคนนัน้ กลับไดรบั คะแนนเสียงไววางใจในสภาผูแ ทนราษฎรมากทีส่ ดุ (ทัง้ จาก นักการเมืองที่ชั่วและนักการเมืองที่ประชาชนคิดวาดี) นั่นหมายความวา นักการเมืองที่โกงชาติกินเมืองมากที่สุด ก็จะเปนคนรวยที่สุดที่จะหาเงิน มาสนับสนุนพรรคการเมือง จึงควบคุมเสียงในสภาผูแทนราษฎรได ดังนั้น คนโกงชาติกินเมืองจึง ไมเคยถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรี เพราะนักการเมืองสวนใหญทเี่ ขามาในสภานัน้ ตางซือ้ เสียงกันอยางมโหฬาร แตคณะกรรมการ การเลือกตัง้ (กกต.) สามารถจับทุจริตเลือกตัง้ เพียงแคไมกคี่ ดี ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต (ปปช.) มีคดีทวมทน จนคนที่ถูกจับทุจริตไดมีนอยมาก นักการเมืองจึง ยามใจและเหิมเกริมมากขึ้นทุกวัน

4


ไมเลือกเราเขามาแน

เลือกคนเลวนอยดีกวาไมเลือกใครเลย คือ วาทกรรมขมขืนสิทธิ์ของประชาชน หลักการทีถ่ กู ตองในการเลือกตัง้ ก็คอื “เลือกคนดีใหมาปกครองบานเมือง และปองกันมิใหคน ไมดีมีอํานาจ” ไมใชเลือกคนกลุมหนึ่งที่เลวนอยกวาคนอีกกลุมหนึ่ง เพราะไมวาเลวมากหรือเลวนอยก็คือ เลวเหมือนกัน เพราะคนเลวตางไปทําบาปและทํารายประเทศชาติเหมือนกัน ทําใหประชาชนตอง เดือดรอนเหมือนกัน เพียงแตคนทีเ่ ลวเหลานัน้ ตางก็กลาวหาฝายตรงกันขามวาเลวกวาพวกตัวเอง กันทั้งสิ้น อุปมาอุปไมยเหมือน มีอาหารอยู 2 จาน จานหนึ่งเปน “ยาพิษ” อีกจานหนึ่งเปน “เชื้อโรค” บอกวาประชาธิปไตยตองเลือกกินเชื้อโรค เพราะเลวรายนอยกวายาพิษ ผูไปใชสิทธิ์ โหวตโน หรือ กากบาท X ลงในชองไมประสงคจะลงคะแนน คือ คนประเภทที่ขอเลือกไมกินจานไหนเลย ไมวายาพิษ หรือ เชื้อโรค แลวเอาจานไปลางหรือเปลี่ยนจานใหม แลวไปทําอาหารจานใหมที่อรอย สะอาด และเปนประโยชนตอรางกาย นักการเมืองเลวทรามตํ่าชา หากไมมีความชอบธรรม แมวาจะชนะเลือกตั้งไดเสียงขางมาก ในสภาผูแ ทนราษฎรก็ตาม ก็ไมสามารถอยูไ ด เพราะประชาชนก็จะตองออกมาชุมนุมประทวงขับไล อยูด ี ดังนัน้ การทีป่ ระชาชนไปใชสทิ ธิเ์ ลือกตัง้ และกากบาท X ไมเลือกใครมากๆ จะเปนแรงกดดัน ในการควบคุมพฤติกรรมของนักการเมืองไดอยางแนนอน

5


หยอนบัตรเลือกใคร คือความพายแพ

หมดโอกาสปฏิรูปการเมือง

การหยอนบัตรเลือกใครนั้น แสดงวาเปน “คะแนนที่ยอมจํานนตอระบบที่เปนอยู” ผลก็คือ คะแนนของเราจะถูกนําไปอางจากรัฐบาลในการทํารายและทําบาปใหกบั ประเทศ แตหากคะแนนของ เราอยูในเสียงขางนอย นักการเมืองฝายรัฐบาลจะอางวาเสียงที่แพตองยอมจํานนใหรัฐบาลทําราย ประเทศไทยอยางไรก็ได ทําใหเราหมดโอกาสที่จะไปปฏิรูปการเมือง แตถาเราไปใชสิทธิ์ โหวตโน หรือ กากบาท X ลงในชองไมประสงคจะลงคะแนน ก็คือ “การสงวนสิทธิ์คะแนนเสียงของประชาชน” ที่ไมยอมจํานนกับระบบ นักการเมืองฝายรัฐบาลที่ชนะ การเลือกตั้งแลวจะไปทํารายประเทศชาติก็ถือวาคะแนนเหลานั้นไมไดมาจากเรา นักการเมืองฝาย คานที่แพในระบบก็ไมไดมาจากเราเชนกัน ดังนั้น เสียงที่ไมหยอนบัตรเลือกใคร จึงมีคุณคาตลอด เวลา เพราะยังไมใหนักการเมืองฝายไหนเลย เมื่อเปนเสียงที่ไมยอมจํานนตอระบบ จึงเปนเสียงที่ มีสิทธิ์เรียกรองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทางการเมือง เพื่อยุติปญหาความขัดแยงทาง การเมืองในรอบหลายปที่ผานมา ไปใชสิทธิ์ไมเลือกใคร ไดมากกวาที่คุณคิด 1. ไดกับคนที่หยอนบัตรแลว โหวตโน หรือ กากบาท ในชอง “ไมประสงคลงคะแนน” วา คะแนนเสียงของเราไมถูกนําไปอางโดยนักการเมืองเพื่อไปทํารายและทําบาปตอประเทศชาติ 2. คะแนน โหวตโน หรือ ไมเลือกใคร คือการสงสัญญาณกับนักการเมืองตองยอมใหมีการ ปฏิรปู การเมือง เพือ่ ใหคะแนนที่ไมเลือกใครสามารถกลับเขาสูร ะบบได คะแนนที่ไมเลือกใครจึงเปน ทั้งแรงกดดันและแรงจูงใจในเวลาเดียวกันในการควบคุมพฤติกรรมนักการเมืองในระบบที่ลมเหลว คะแนนเหลานี้ หากมีการรวมตัวกันก็จะเขาชือ่ กันแกไขกฎหมายเพือ่ การปฏิรปู ประเทศได หรือเปน แรงสนับสนุนใหองคกรที่ศึกษาเรื่องการปฏิรูปการเมืองสามารถเดินหนาเปลี่ยนแปลงระบบใหดีขึ้น ได และเปนแรงกดดันใหนักการเมืองตองปฏิรูปการเมืองได

6


กากบาทไมเลือกใครคือ X

ชองที่ไมมีหมายเลขในบัตรเลือกตั้ง ถูกกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ระบุไววา มาตรา 67 การลงคะแนนเลือกตัง้ ใหทาํ เครือ่ งหมายกากบาท x ลงในชองทําเครือ่ งหมายของ หมายเลขผูส มัคร หรือพรรคการเมืองในบัตรเลือกตัง้ และในกรณีทผี่ มู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไมประสงค จะลง คะแนนเลือกตัง้ ใหผมู สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทําเครือ่ งหมายกากบาท x ในชองทําเครือ่ งหมายไมประสงคลง คะแนนเลือกตั้งในบัตรเลือกตั้ง และการที่กฎหมายประกอบการเลือกตั้งบัญญัติสิทธิของประชาชนเอาไวตามมาตรา 67 จึง ชี้ชองใหเห็นวา ประชาชนไมจําเปนตอง “จํานน” ตอนักการเมือง แตยังมีชองทาง โหวตโน หรือ การกากบาทชองไมเลือกใคร เปน “สิทธิอันชอบธรรมของประชาชน” ในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนั้น มาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 บัญญัติไววา บุคคล “มีหนาที่ไปใชสิทธิ เลือกตัง้ ” บุคคลซึง่ ไปใชสทิ ธิหรือไมไปใชสทิ ธิโดยไมแจงเหตุอนั ควรทีท่ าํ ใหไมไปใชสทิ ธิได ยอมได รับสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด

7


เพื่อรักษาสิทธิ์ของเราอยายอมจํานนกับนักการเมือง ทุกคนตองออกไปเลือกตั้ง! แตกากบาท X ลงในชองไมประสงคจะเลือกใคร (Vote No) แลวใชพลังนี้ มารวมกันปฏิรูปการเมือง เพื่อเอาคนดีมาทํางานใหชาติ

ดําเนินการจัดพิมพโดย มูลนิธิยามเฝาแผนดิน พิมพที่ บริษัท กันตรพีกรุฟ จํากัด นายวินัย แซลี้ ผูพิมพ ผูโฆษณา

8

โหวตโน อย่าปล่อยให้นักการเมืองดูถูกประชาชน  
โหวตโน อย่าปล่อยให้นักการเมืองดูถูกประชาชน  

จากเว็บไซต์ www.manager.co.th