Page 1

เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 13

เทคนิคการสร้างสื่อแบบ e-book ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ในยุคสารสนเทศ การศึกษาหาความรู้สามารถกระทําได้ตลอดเวลา ไร้ขีดจํากัดเรื่อง ระยะทาง เวลา และสถานที่ สื่อหลายสิ่งหลายอย่างถูกเรื่องแปรเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ติดต่อ สื่อสารถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การกระจายข้อมูล สารสนเทศก็กระจายไปได้ในวงกว้างผ่านทางอินเทอร์เน็ต จากเอกสารหรือหนังสือที่อ่านกันอย่าง คุ้นเคยในรูปแบบกระดาษก็กลายมาเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า e-book ที่ผลิตออกมาให้ มีรูปลักษณะเหมือนกับหนังสือโดยทั่วๆ ไป แต่มีความสามารถหลายอย่างที่สูงกว่าหนังสือธรรมดา อาทิ เช่น เป็นระบบการผลิตที่ไม่ใช้กระดาษ ผลิตได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา เชื่อมโยงเอกสารกับแหล่งความรู้ภายนอกได้ สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ ทําสําเนาได้สะดวก ต้นทุนใน การผลิตต่ํา สามารถใช้ได้ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่าง มากในต่างประเทศ สามารถอ่านหนังสือจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ การพัฒนาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่สามารถพกพาไปได้สะดวก อาทิ พ็อคเก็ต พีซี (Pocket PC) ปาล์ม โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ทําให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ส่วนในประเทศไทยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มที่จะได้รับความ นิยมมากขึ้นเช่นกัน เพราะเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทําให้การเข้าถึงสื่อสารนิเทศประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงได้อย่าง สะดวกและรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้ใช้จากทั่วโลก โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต e-book e-book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อดูความหมาย จากวิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี (http://th/wikipedia/wiki) ได้อธิบายว่า ภายหลังปี ค.ศ. 1940 มีการพัฒนารูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขึ้น จากการหนังสือที่เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์ด้วยกระดาษ ตามการเปลี่ยนแปลง ของยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลงด้านอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทําให้มีการคิดค้น วิธีการใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการพัฒนา ในช่วงแรก ๆ ได้มกี ารนําหนังสือมา ทําการคัดลอกด้วยวิธีการสแกน (scan) เข้าเครื่องสแกนเนอร์ โดยที่หนังสือก็ยังคงสภาพเดิม แต่ข้อมูล ที่ได้จะเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฟล์ภาพขึ้นมา วิธีการต่อจากนั้นก็คือจะนําแฟ้มภาพตัวหนังสือมา ผ่านกระบวนการแปลงภาพเป็นตัวหนังสือ (text) ด้วยการทํา OCR (Optical Character Recognition) คือการใช้โปรแกรมแปลงภาพที่เป็นตัวหนังสือให้เป็นไฟล์ตัวอักษร และตัวอักษรนี้ก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติม ได้ การถ่ายทอดข้อมูลในระยะต่อมาจะเป็นการถ่ายทอดผ่านทางแป้นพิมพ์ และประมวลผลออกมาเป็น ตัวหนังสือและข้อความด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นหน้ากระดาษก็เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแฟ้มข้อมูล (files) แทน ทั้งยังมีความสะดวกต่อการเผยแพร่และจัดพิมพ์เป็นเอกสาร รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

13


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 14

แรกๆ มีลกั ษณะเป็นเอกสารประเภท .doc, .txt, .rtf, และ .pdf ไฟล์ ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ข้อมูลต่างๆ ถูกออกแบบและตกแต่งในรูปของเว็บไซต์ โดยในแต่ละ หน้าของเว็บไซต์ที่เรียกว่า เว็บเพจ (web page) โดยสามารถเปิดดูเอกสารเหล่านั้นได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่สามารถแสดงผลข้อความ ภาพ และการปฏิสัมพันธ์ผ่าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในหนังสือ What is an E-Book (1999 : 1) ได้ให้ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือทั้งที่มีและไม่มีตัวจริง โดยมีรูปแบบการอ่าน 3 แนว คือ ดึงข้อมูล ออกมาและพิมพ์โดยผู้ใช้งาน,อ่านโดยตรงจากจอคอมพิวเตอร์ และใช้อ่านโดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อื่น ได้แก่ ลิบรีอัส มิลลิเนียมอีบุ๊ครีดเดอร์ (Librius Millennium Ebook Reader) , ร็อคเก็ตบุ๊คเป็นต้น ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อาจหมายได้ถึง การนําหนังสือหนึ่งเล่มหรือหลายๆ เล่ม มา ออกแบบใหม่ให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่รูปของ ตัวอักษร, ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ลักษณะที่ตอบโต้กันได้ (interactive) และการเชื่อมโยงแบบ ไฮเปอร์เท็กซ์ เทคโนโลยีสําหรับการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี 3 ชนิด ดังนี้ 1. ฮาร์ดแวร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ปัจจุบันได้มีการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะที่พกพาได้ มีรูปทรงขนาดและราคาให้เลือกมากขึ้น โดยใช้กับซอฟต์แวร์ที่ ใช้อ่าน ซึ่งสามารถสั่งซื้อหรือดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต 2. ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่บริษัทผลิต ส่วนใหญ่จะดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต เช่น อะโดบี รีดเดอร์ (Adobe Reader), Microsoft Reader, Palm Reader และ DNL Reader เป็นต้น ซอฟต์แวร์สําหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Capture, The Read in Microsoft Reader add-in for Microsoft Word, The Palm Ebook, Studio authoring tool, DesktopAuthor, FlipAlbum เป็นต้น 3. การจัดการซอฟต์แวร์ เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการควบคุมระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Adobe Content Server 3, Microsoft Digital Asset Server, Palm, Retail Encryption Server Software เป็นต้น วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

14


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 15

ไฟล์ PDF โปรแกรมทีม่ ีการนําข้อมูลสารสนเทศเข้าสูส่ อื่ อินเทอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ PDF ซึ่ง ย่อมาจาก Portable Document Format เป็นของบริษัท Adobe Acrobat ที่สร้างมาเป็นเทคโนโลยี สําหรับการผลิตและเผยแพร่เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดอ่านบนจอภาพ และสัง่ พิมพ์ออกทาง เครื่องพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมอ่านที่จะต้องใช้เพื่อเปิดดูเอกสาร PDF เรียกว่า adobe reader รูปแบบเป็น International Standard (ISO 32000-1) ไฟล์ PDF นิยมใช้สําหรับการแลก เปลี่ยนข้อมูลเอกสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะสามารถนําไปเปิดดูหน้าจอ หรือพิมพ์ออก เครื่องพิมพ์ใด ๆ ได้โดยไม่ทําให้รูปแบบที่จดั ไว้เปลี่ยนแปลง เวลาอ่านก็ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่าน หรือ Acrobat Reader มาไว้ใช้อ่าน สามารถใช้ได้หลายระบบปฏิบัติการ อาทิ Microsoft Windows, Mac OS, Unix เป็นต้น ใช้บนโทรศัพท์มือถือก็สามารถพิมพ์ไฟล์ออกมาได้ตามรูปแบบเดิมของเอกสารต่าง ๆ เหล่านั้น และยังคงสภาพเหมือนต้นฉบับ ใช้ได้กับทั้งไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพวาด ไฟล์วิดีโอ ไฟล์ 3D ไฟล์ งานกราฟิก full-color ไฟล์ภาพ เป็นต้น การจัดเก็บรูปแบบของ PDF มีความสามารถในการบีบอัด เอกสารจํานวนมากให้ใช้พื้นที่ขนาดเล็กแต่รูปแบบของเอกสารยังคงที่ มีความสวยงามได้เหมือนต้นฉบับ แต่ก็สามารถนําเอาเอกสารไปตกแต่งใส่ลูกเล่นเพิ่มเติม หรือแปลงสภาพเป็นรูปแบบ 3 มิติได้ เพราะว่า แนวโน้มการทําสื่อออนไลน์จะมีความเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ วิธีการทําไม่ยุ่งยากซับซ้อน มี ความสะดวกในการใช้งานด้วยวิธีการง่าย ๆ จะทําให้เอกสารหรือบทความที่จัดเก็บมาจากรูปแบบ เอกสาร (.doc) ธรรมดากลายเป็นรูปแบบ PDF ได้ ในกรณีที่มีไฟล์เอกสารต้นฉบับที่เป็น word และได้ มีการจัดทําส่วนของข้อมูลที่เป็นโครงสร้างของเนื้อหาที่เรียกว่า table of contents ไว้แล้ว ข้อมูลนั้นก็ จะสามารถถูกแปลงให้เป็น bookmark เก็บในเอกสาร PDF ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเคลื่อนย้ายไป ยังส่วนต่างๆ ของเอกสารได้สะดวกรวดเร็ว สําหรับเอกสารที่ยังไม่ได้กําหนดข้อมูลในลักษณะนั้นไว้ก่อน ก็สามารถเพิ่มเติมส่วนประกอบนั้นๆ ได้หลังจากที่ได้แปลงเอกสารเป็น PDF แล้ว ใน adobe acrobat สิ่งต่างๆที่เพิ่มเติมในเอกสาร PDF นั้นเรียกว่า annotations ซึ่งได้แก่ ส่วนที่เป็น links, ส่วนที่เป็น bookmarks, ส่วนที่เป็นไฟล์แนบที่เรียกว่า attachments, comments เป็นต้น ส่วนที่เป็น annotations ที่เพิ่มลงในเอกสาร จะสามารถบันทึกเก็บไว้กับเอกสาร PDF นั้นได้ การพัฒนาสื่อความรู้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาในรูปแบบสื่อดิจิทัล หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างมาจากไฟล์เอกสารรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เอกสารการคํานวณในลักษณะ ของชีตงาน (spreadsheet) ไฟล์การนําเสนอ (presentation) ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง หรือไฟล์สื่อ มัลติมีเดีย ได้มีการนําไปใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งใช้ประกอบการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ การนําเสนอผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต และ e-book ก็เป็นหนังสือหรือเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทํา จัดพิมพ์ทําเป็นรูปเล่มเปิดอ่านได้จากจอภาพคอมพิวเตอร์ เหมือนการเปิดอ่าน จากตัวเล่มหนังสือ แต่มีความสามารถมากกว่า เช่น ข้อความภายในหนังสือสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูล วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

15


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 16

ภายนอก สามารถแสดงข้อความ อักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหวเสมือนวิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถ สอบถามและสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย e-book ที่เป็นแฟ้มข้อมูลประเภทข้อความ (Text file) สามารถสร้างได้ด้วยโปรแกรมเท็กซ์เอดิเตอร์ (text editor) หรือจากโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ทั่วไป ข้อความที่เขียนต้องเป็นไปตามหลักภาษา HTML (Hypertext Markup Language) โดยภายใน แฟ้มประกอบด้วยข้อความที่ต้องการให้อ่าน และข้อความกํากับเมื่อดูด้วยโปรแกรม browsers ที่ใช้ใน การเปิดไฟล์เพื่ออ่านข้อมูลทางเว็บ ก็จะเห็นเฉพาะข้อความ

ไอคอนของ PDF ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะพบกับเอกสารที่มีให้อ่านหรือดาวน์โหลดกันผ่านทางเว็บ โดยจัดทําเป็น รูปแบบของไฟล์ PDF เป็นกันเสียส่วนใหญ่ บนเว็บไซต์แทบทุกแห่งจะพบรูปไอคอน ซึ่งเป็นไอ คอนที่เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าไฟล์นั้นต้องเปิดด้วย Adobe Reader เพื่อให้ผู้เข้าเว็บไซต์ในที่ต่างๆ สามารถดูเอกสารได้โดยไม่ติดขัดเรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการผลิตเอกสาร และผูใ้ ช้สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมอ่าน Adobe Reader มาใช้เพื่ออ่านเอกสารที่ค้นคว้ามาได้ ตัวอย่าง ไอคอน PDF

หรือ เป็นไอคอน e-book ของ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่นักศึกษากดคลิกเพื่ออ่าน หนังสือเรียน

ส่วนมหาวิทยาลัยรามคําแหงเองก็ได้ผลิต e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ บริการแก่นักศึกษาในการศึกษาหาความรู้ และค้นหาหนังสือบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อีก รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นําไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สําหรับ e-book ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถเข้าดูที่ http://e-book.ram.edu/e-book หน้าเว็บไซต์ e-book ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (http://e-book.ram.edu/e-book)

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

16


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 17

เลือกเขาหนา ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

หนาภาษาไทย

หนาภาษาอังกฤษ

ไฟล์เอกสาร Word โปรแกรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถหาโปรแกรมมาจัดทํา ทั่วไป สะดวก ใช้งานง่าย เป็นที่รู้จัก นั่นก็คอื ไฟล์เอกสาร Word ไฟล์เอกสาร Word เป็นเอกสารที่ จัดเก็บรูปแบบของไฟล์เป็น MODI หรือ Microsoft Office Document Imaging module ซึ่งเป็น หนึ่งในการใช้รูปแบบการจัดเก็บ (storing) แบบที่เรียกว่า MDI (Microsoft Document Imaging) เป็น รูปแบบของ Microsoft ที่ใช้สําหรับจัดเก็บงานด้วยการเก็บในลักษณะของภาพ หรือ Imaging) ซึ่ง จัดเก็บได้ทั้งตัวอักษร และภาพ โดยทําโครงสร้างการเก็บเป็นแรสเตอร์ อิมเมจ (เป็นการจัดเก็บด้วยการ เรียงตัวของจุดสี pixel ด้วยการจัดโครงสร้างแบบตารางจุดสีแต่ละจุดสามารถนํามาเข้ารหัสเพื่อแปลง เป็นจํานวนเต็มฐานสองและนํามาประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์) โดยเก็บเป็นภาพด้วยการสแกน พร้อมด้วยเงื่อนไขแบบ annotations or metadata ทีส่ ามารถผลิตงานหรืออ่านด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟท์ รวมทั้งการทํางานของไมโครซอฟท์ออฟฟิศรุ่น 2003 หรือที่สูงกว่า ในกรณีที่มีการอัพเกรด

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

17


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 18

วินโดวส์ ให้เป็น Windows Vista และ Office 2007 จะต้องนําเข้าไฟล์ MDI นี้เข้าไปด้วย มิฉะนั้น จะ เกิด error ขึ้นมาว่า “Windows cannot open this file” การแปลงไฟล์เอกสาร Word ให้เป็นเอกสาร PDF เพื่อที่ผู้ใช้สามารถอ่านและพิมพ์ได้ อีก ทั้งยังนําขึ้นใช้งานบนเว็บได้อีกด้วย รูปแบบการจัดเก็บของ PDF บีบอัดเอกสารจํานวนมากให้ใช้พื้นที่ ขนาดเล็กแต่รูปแบบของเอกสารยังคงที่ สวยงามได้เหมือนต้นฉบับ สามารถนําเอาเอกสารไปตกแต่งใส่ ลูกเล่นเพิ่มเติม หรือสามารถแปลงสภาพเป็นรูปแบบ 3 มิติได้ วิธีการทําไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีความ สะดวก ใช้งานด้วยวิธีการง่าย ๆ จะทําให้เอกสารหรือบทความที่จัดเก็บมาจากรูปแบบเอกสาร (.doc) ธรรมดากลายเป็นรูปแบบ PDF ความแตกต่างระหว่าง PDF และ Ms Word ƒ ไฟล์ PDF ไม่สามารถแก้ไขได้ รูปแบบจะเหมือนกับไฟล์ต้นฉบับ ƒ ไฟล์ PDF เป็นไฟล์ที่เป็นลักษณะเสมือนการสั่งพิมพ์งานออกมาโดยผ่านเครื่องพิมพ์ แต่ ไฟล์ PDF จะเป็นการสั่งพิมพ์ แต่งานที่สั่งให้พิมพ์จะถูกจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ โดยที่ตัวอักษรหรือฟอนต์ รูปภาพ การจัดหน้ากระดาษ ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับ และแทนที่การสั่งพิมพ์จะเลือกเครื่องพิมพ์ ก็ จะเป็นการเลือกโปรแกรมแปลงไฟล์ กล่าวคือ เป็นการเลือกเครื่องพิมพ์ที่เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ที่มี รายชื่ออยู่ในรายการเครื่องพิมพ์ในการแปลงไฟล์ ƒ คุณสมบัติเบื้องต้นของเอกสาร PDF คือ แก้ไขไม่ได้ และทํารักษารูปแบบของเอกสาร ต้นฉบับไว้ได้ ดังนั้น เอกสารหลายชนิดที่ต้องการให้ผู้รับเห็นรูปแบบเดิมคงที่จากต้นฉบับ และแก้ไข เนื้อหาภายในไม่ได้ เช่น ตํารา เอกสาร คูม่ ือ หรือ แบบฟอร์มต่างๆ ที่อนุญาตให้ผู้อื่นมาอ่านหรือดาวน์ โหลดได้ หรือจะเป็นเอกสารที่จะแนบไปกับอีเมล์ เพื่อให้ผู้รบั นําไปเปิดดูได้ โดยไม่อนุญาตให้แก้ไข เอกสารเหล่านี้จึงควรทําเป็นรูปแบบ PDF ƒ โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมที่ทํางานเกี่ยวกับการทําเอกสาร มีการใช้งาน ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นหลายเวอร์ชัน จึงทําให้มีการทํางานแตกต่างกันในแต่ละระหว่างเวอร์ชัน ใน การจัดวางเนื้อหา อาทิเช่น ย่อหน้า ตําแหน่ง รูปภาพ กั้นหน้า ทําขอบ กระดาษ ฯลฯ ทําให้ในบางครัง้ ที่มีการเปิดไฟล์มาใช้งานก็อาจทําให้เอกสารมีความคลาดเคลื่อนไปจากต้นฉบับ ดังนั้นเพื่อความแน่นอน ในการส่งเอกสารที่ได้รับการจัดวางรูปแบบเนื้อหาตามที่วัตถุประสงค์ที่ต้องการของผู้ทํางาน และมีการ รับส่งงานกัน จึงหันมานิยมส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โปรแกรมแปลงไฟล์ โปรแกรมแปลงไฟล์ให้เป็นไฟล์ (convert) ให้อยู่ในรูปของ PDF ที่เป็นไฟล์มาตรฐาน สามารถเปิดได้กับโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ทัว่ ๆ ไป ที่มี ทั้งเป็นฟรีแวร์ และแชร์แวร์มีอยูห่ ลาย วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

18


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 19

โปรแกรม ที่สามารถหาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถหาโปรแกรมทีม่ ีลักษณะเปิด หรือ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้ทํางานร่วมกับโปรแกรมเอกสารต่าง ๆ ที่ให้เป็นการจัดเก็บงานในรูปของไฟล์ PDF เพื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเปิดอ่านได้หลายครั้ง และมีรูปแบบเหมือนต้นฉบับ ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม 1. ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ไฟล์โปรแกรมติดตั้ง 2. ทําการติดตั้ง (install) ได้โปรแกรมแปลงไฟล์ในรูปแบบ virtual printer (ติดตั้งเพียงครั้งเดียว) เมื่อมีการดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้ว จะได้ซอฟท์แวร์มา และทําการติดตั้ง (install) ลงใน เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมที่ได้ทําการติดตั้งจะปรากฏอยู่ในรายการเครื่องพิมพ์ สามารถดูได้จาก คําสั่งที่เมนู Start กลุ่ม Setting คําสั่งย่อย Printers and faxes จะพบโปรแกรมที่ได้ตดิ ตั้งเป็นลักษณะ เครื่องพิมพ์เสมือน (virtual) คือ มีไอคอนเป็นรูป printer ที่ชื่อเดียวกับโปรแกรม แต่ไม่ได้เป็น เครื่องพิมพ์จริง (physical printer) ****การติดตั้งโปรแกรมสําหรับการแปลงไฟล์ จะทําเพียงครั้งแรกที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม***** ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง การติดตั้งโปรแกรมแปลงไฟล์ 2 โปรแกรมคือ CutePDF และ BullzipPDF Printer การติดตั้งโปรแกรม CutePDF ขั้นตอนการติดตั้ง CutePDF มีดังนี้ 1.

ทําการดาวน์โหลดโปรแกรม CutePDF ทางเว็บ www.cutepdf.com

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

19


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 20

2. หลังจากกด คลิก Download (ดาวน์โหลด) แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะทําการดาวน์ โหลด กดคลิกที่ปุ่ม Run ไฟล์ เครื่องจะทํางานจนครบ 100% แล้วกดคลิก ปุ่ม Run ซอฟท์แวร์

3. จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม ที่กรอบโต้ตอบ Setup-CutePDF Writer กด คลิกที่ปุ่ม Next ที่กรอบโต้ตอบถัดไป เลือก I accent the agreement แล้วกดคลิกที่ปุ่ม Next

4. จะได้กรอบโต้ตอบ Setup สําหรับการติดตั้งโปรแกรม แล้วกดคลิกปุม่ Install

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

20


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 21

หน้าต่างของการติดตั้ง จะแสดง การติดตั้งจนกว่าจะเสร็จ หน้าต่างนี้จะหายไป เมื่อกระบวนการ Install เสร็จโปรแกรม CutePDF Writer จะถูกติดตั้งลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยจะอยู่ในรายชื่อเครื่องพิมพ์เมื่อมีการใช้คําสั่งสั่งพิมพ์ ตรวจสอบด้วยการไปที่คําสั่งที่เมนู Start กลุ่ม Setting คําสั่งย่อย Printers and faxes จะ พบว่า มีเครื่องพิมพ์ที่มีชื่อเดียวกับโปรแกรมที่ได้ลงไว้ในรายการชื่อเครื่องพิมพ์

หรือ เมื่ออยู่ในโปรแกรม Word ก็เรียกดูได้ที่เมนูแฟ้ม (File) เลือกคําสั่งย่อย พิมพ์ (Print) จะได้กรอบโต้ตอบการพิมพ์ ที่ช่องชื่อ กดปุ่ม จะแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

21


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 22

การดาวน์โหลดโปรแกรม BullzipPDF Printer ซึ่งโปรแกรมแปลงนี้ เมือ่ ทําการติดตั้ง (install) เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งอยู่ในรูปเครื่องพิมพ์หรือพรินเตอร์ แล้วจะปรากฏพรินเตอร์เครื่องใหม่ขึ้นมา ในรายการเครือ่ งพิมพ์เช่นเดียวกัน ขั้นตอนการติดตั้ง BullzipPDF Printer มีดังนี้ 1.

ทําการดาวน์โหลดโปรแกรมทางเว็บ http://www.bullzip.com

หลังจากกด คลิก Download (ดาวน์โหลด) แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์จะทําการดาวน์ โหลด กดคลิกที่ปุ่ม Run ไฟล์ เครื่องจะทํางานจนครบ 100% แล้วกดคลิก ปุ่ม Run ซอฟท์แวร์ 2.

2.1 ถ้าใช้ปุ่ม Open โปรแกรมที่ได้จะเป็นโปรแกรมทีถ่ ูกทําการบีบอัดข้อมูลมา หรือ เป็น zip ไฟล์ จะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของโปรแกรม Zip เพื่อทําการขยาย (Extract) ออกมาอีกครั้ง

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

22


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 23

หรือ 2.2 ถ้าใช้ปุ่ม Save โปรแกรมจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ที่ได้รับการบีบอัดมา BullzipPDFPrinter_7_2_0_1304 เเมื่อกดคลิก

ปุ่ม save จะได้เป็น ไฟล์

และเมื่อจะทําการขยาย Extract ก็จะเหมือนข้อ 2.1 ทําการขยายไฟล์ด้วยการกดคลิกเมาส์ขวา เลือกคําสั่ง Extract here (หรือจะขยายไว้ที่โฟล์เดอร์ที่ ต้องการ เลือกคําสั่ง Extract file... ) เพื่อทําการขยายไฟล์ออกมาจะได้ไฟล์ชื่อเดียวกับไฟล์ zip คือ BullzipPDFPrinter_7_2_0_1304 แต่จะเป็น ไฟล์ติดตั้ง (Bullzip PDF Printer setup Bullzip)

3.

ทําการติดตั้ง สามารถเลือกภาษาไทยได้

4.

จะได้กรอบโต้ตอบ Setup – Bullzip PDF Printer

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

23


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 24

กดคลิกที่ปุ่ม Next ที่กรอบโต้ตอบถัดไป เลือก I accent the agreement แล้วกดคลิกที่ปุ่ม Next

จะได้กรอบโต้ตอบ Setup สําหรับการติดตั้งโปรแกรม แล้วกดคลิกปุ่ม Install

5.หน้าต่างของการติดตั้งจะแสดงการติดตั้งจนกว่าจะเสร็จ แล้วหายไปเมือ่ ทําการInstall เสร็จ โปรแกรม Bullzip PDF Printer จะถูกติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะอยู่ในรายชื่อ เครื่องพิมพ์เมื่อมีการใช้คําสั่งสั่งพิมพ์ ตรวจสอบด้วยการไปที่คําสั่งที่เมนู Start กลุ่ม Setting คําสั่งย่อย Printers and faxes จะมีเครือ่ งพิมพ์ Bullzip PDF Printer อยู่ในรายการชื่อเครื่องพิมพ์

หรือถ้าอยู่ในโปรแกรม Word เรียกดูได้ที่เมนูแฟ้ม (File) เลือกคําสั่งย่อย พิมพ์ (Print) จะ ได้กรอบโต้ตอบการพิมพ์ ที่ช่องชื่อ กดปุ่ม จะแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

24


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 25

การแปลงไฟล์ด้วยการใช้คําสั่งพิมพ์ เมื่อทําการติดตั้งเครื่องโปรแกรมแล้ว ก็สามารถใช้โปรแกรม CutePDF Writer หรือ Bullzip PDF Printer ที่ใช้งานง่าย ๆ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์จะมองโปรแกรมนี้เป็นเสมือนเครื่องพิมพ์ แล้วทําการจัดเก็บด้วยการระบุชื่อไฟล์เอกสารผลลัพธ์ที่ต้องการตั้งชื่อ แล้วทําการแปลงรูปแบบเอกสาร PDF ตามต้องการ นอกเหนือจากต้นแบบที่เป็นเอกสารจากโปรแกรม Word แล้ว ยังสามารถแปลงไฟล์ ที่ต้นแบบเป็นเอกสารอื่น ๆ ได้ด้วย อาทิ เช่น ไฟล์นําเสนอ ไฟล์คํานวณแบบสเปรดชีท ไฟล์ภาพ ไฟล์ เสียง ไฟล์มัลติมีเดีย ได้ด้วย ขั้นตอนการแปลงไฟล์ 1. เรียกไฟล์เอกสาร Word เพื่อทําการแปลงไฟล์ 2. ใช้ที่เมนูแฟ้ม คําสั่งย่อย พิมพ์ 3. ที่กรอบโต้ตอบ พิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่เป็น virtual printer 4. แล้วสั่งพิมพ์ (เพื่อแปลงไฟล์เป็น PDF) 5. ตั้งชื่อแฟ้ม ตอบ ตกลง เครื่องทําการแปลงไฟล์ (จะเกิดเป็นไฟล์ใหม่ตามชื่อที่ตั้งที่เป็นรูปแบบ PDF) วิธีการแปลงไฟล์เป็น PDF มีดังนี้ คือ 1.

เปิดเอกสารที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word เลือกเมนูแฟ้ม คําสัง่ พิมพ์

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

25


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 26

2.

ที่กรอบโต้ตอบ การพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ชื่อ CutePDF Writer หรือ BullzipPDF Printer แล้วกดคลิกปุ่ม ตกลง

3.

จะเกิดที่กรอบโต้ตอบ พิมพ์ไปยังแฟ้ม (ซึง่ เป็นการเริ่มขั้นตอนการทําการแปลงไฟล์)

และในช่อง ชือ่ แฟ้ม ตั้งชื่อแฟ้มที่ต้องการ แล้วกดคลิกทีป่ ุ่ม ตกลง

4

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

26


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 27

4.

โปรแกรมจะทําการแปลงไฟล์จากไฟล์เดิม มาเป็น PDF โดยไฟล์ที่แปลงแล้วจะมีส่วน ขยายเป็น PDF เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อทํางานเสร็จจะได้แฟ้มในรูปแบบ PDF ลองเปิดไฟล์นั้นขึ้นมา วิธีการกําหนดลายน้ํา (watermark) ด้วยโปรแกรม Word กําหนดลายน้ําให้พื้นหลังของเอกสารโดยผู้ใช้สามารถที่จะทําลายพิมพ์ทพี่ ื้นหลังของเอกสาร ได้ทั้งลายน้ําที่เป็นภาพ (picture watermark) หรือลายน้ําข้อความ(text watermark) มาใส่ไว้ก่อน นําไปแปลงเป็นเอกสาร PDF เพื่อทําการเผยแพร่ต่อไป 5.

การกําหนดลายน้ําทีเ่ ป็นภาพ (picture watermark) มีวิธีการดังนี้ 1. สร้างเอกสาร หรือเปิดแฟ้มเอกสารที่ได้จัดเก็บไว้แล้ว 2. ไปที่เมนู รูปแบบ เลือกคําสัง่ พื้นหลัง คําสั่งย่อย พิมพ์ลายน้ํา...

3.

จะได้กรอบโต้ตอบ พิมพ์ลายน้ํา เลือก ลายน้าํ รูปภาพ…

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

27


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 28

เลือกขนาดของภาพ

การชะล้าง(wash out) ภาพมีสีเหมือนต้นฉบับ 4.

จะได้กรอบโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เลือกภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่มตกลง

5.

กลับมาที่เอกสารจะได้ลายน้ํารูปภาพที่เลือกไว้อยู่ที่พื้นเอกสาร

การกําหนดลายน้ําทีเ่ ป็นข้อความ (text watermark) วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

28


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 29

ในกรอบโต้ตอบ พิมพ์ลายน้ํา เลือก ลายน้าํ ข้อความ จะได้กรอบโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เลือกภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่มตกลง 1.

พิมพขอความที่ตองการ เลือกแบบอักษร เลือกขนาด

เลือกสีที่ตองการ

เค้าโครง เป็นการเลือกการวางตัวอักษรที่พื้นหลัง แบบเส้นทแยงมุม หรือแนวนอน กึ่งโปร่งใส เป็นการแสดงสีของตัวอักษรในลักษณะสีโปร่งใส 2.

กลับมาที่เอกสารจะได้ลายน้ําข้อความที่ต้องการอยู่ที่พื้นเอกสาร

ถ้าไม่ต้องการกําหนดลายน้ําให้พื้นหลัง วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

29


เทคนิคการสรางสื่อแบบ e-book ดวยโปรแกรม Microsoft Word 30

ในกรอบโต้ตอบ พิมพ์ลายน้ํา เลือก ไม่มีลายน้ํา

วิลัยพร ทรัพย์กระแสสินธุ์

30

การสร้างE-book  
การสร้างE-book  

วิธีการสร้างหนังสือE-book